Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
- 28 -
Belangrijke
veiligheidsvoorschriften
Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u het appa-
raat voor het eerst gebruikt aandachtig door en
berg deze op voor toekomstig gebruik.
Let op!
Waarschuwingen voor beschadigingen aan het
apparaat.
Gevaar! / selgevaar!
Waarschuwing voor letsel en stroomschokken!
Brandgevaar!
Waarschuwing voor brandgevaar.
Opmerking!
Aanwijzingen en tips voor het gebruik van de
magnetron.
Voorzorgsmaatregelen om een eventueel
overmatig contact met microgolfenergie te
voorkomen.
Probeer het apparaat niet met geopende deur
te gebruiken, omdat het gebruik bij geopende
deur kan leiden tot contact met een schadelijke
dosis microgolfstraling. In dit kader is het ook
belangrijk om de veiligheidsvergrendelingen
niet open te breken of te manipuleren.
Klem niets tussen de voorzijde van het apparaat
en de deur en zorg ervoor dat zich geen kleine
verontreinigingen of restanten van schoonmaak-
middelen op de sluitvlakken kunnen ophopen.
Letselgevaar!
Als de deur beschadigd is of de dichtingen van
de deur beschadigd zijn, mag u de magnetron
in geen geval nog verder gebruiken. Laat deze
onmiddellijk door gekwalificeerd personeel
repareren.
Probeer nooit het apparaat zelf te repareren.
Door het afnemen van de behuizing kan de micro-
golfenergie vrijkomen. Laat reparaties alleen
door gekwalificeerd en deskundig personeel
uitvoeren.
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden ge-
bruikt door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of met gebrek aan ervaring en/of
gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoor-
delijke persoon of van die persoon aanwijzingen
krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij
kinderen is toezicht noodzakelijk om er voor te
zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen het kooktoestel alleen zonder
toezicht gebruiken wanneer een adequate in-
structie is gegeven, die het kind in staat stelt
het kooktoestel op veilige wijze te gebruiken
en de gevaren van een verkeerde bediening te
begrijpen.
Gebruik dit apparaat uitsluitend in overeenstem-
ming met het gebruiksdoel conform de beschrijving
in deze handleiding. Gebruik in dit apparaat
geen bijtende chemicaliën of dampen. Deze
magnetron is speciaal voor het verwarmen,
koken, grillen of drogen van voedingsmiddelen
gebouwd.
De magnetron is niet bestemd voor industrieel
gebruik of gebruik in een laboratorium.
Gebruik de magnetron niet als netsnoer/netstekker
beschadigd zijn. Laat netsnoer/netstekker ver-
vangen door gekwalificeerd en deskundig per-
soneel om risico's te vermijden.
Houd kinderen uit de buurt van de deur van
de magnetron terwijl deze in werking is.
Verbrandingsgevaar!
Verwijder onder geen beding de behuizing van
de magnetron.
Laat de lamp in de magnetron uitsluitend ver-
vangen door gekwalificeerd en deskundig
personeel.
Raak nooit de deur of behuizing van de magne-
tron, de ventilatieopeningen, accessoire-onder-
delen of het eetgerei aan direct na de grill-,
combi- of automaatmenu-procedure. De onder-
delen worden zeer heet. Laat de onderdelen af-
koelen voordat u ze schoonmaakt.
31

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Guten Abend,

  kann ich mit der Mikro eigentlich auch Brot toasten? Danke für die Antworten :-)

  LG Eingereicht am 4-3-2021 20:23

  Antworten Frage melden
 • Beleuchtung ist ausgefallen ,wie kann ich den Fehler beheben Eingereicht am 12-11-2020 09:51

  Antworten Frage melden
 • Seit einen Tag zeigt mir das Display Hr 12 und piept ständig. Eingereicht am 9-11-2020 19:13

  Antworten Frage melden
 • Seit einen Tag zeigt mir das Display Hr 12 und piep Eingereicht am 9-11-2020 19:13

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich am besten ein Brot auftauen ohne, dass es gleich hart wird? Eingereicht am 23-2-2020 08:58

  Antworten Frage melden
 • Kann mir einer sagen ob sein essen nach 5 Minuten warm Eingereicht am 16-12-2018 19:40

  Antworten Frage melden
 • Ich brauche eine Bedienungsanleitung für diese Microwelle

  Eingereicht am 26-10-2018 19:03

  Antworten Frage melden
 • wie schwer ist die
  Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194
  Eingereicht am 15-10-2017 18:13

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Bedienungsanleitung - Französisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info