Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
- 29 -
Zorg dat de netstekker altijd goed te bereiken
is, zodat u deze in geval van nood snel uit het
stopcontact kunt halen.
Personen die een pacemaker dragen, dienen
voor ingebruikname van de magnetron bij hun
huisarts te informeren naar mogelijke risico's.
Laat het netsnoer nooit over de tafel of het werk-
blad hangen. Kinderen zouden eraan kunnen
trekken.
Open verpakkingen, popcornzakjes enz. na
het verwarmen altijd met de opening van uw
lichaam af. Ontsnappende stoom kan verbran-
dingen veroorzaken.
Ga niet direct voor de magnetron staan wanneer
u de deur opent. Ontsnappende stoom kan ver-
brandingen veroorzaken.
Frituur niet in de magnetron. Hete olie kan on-
derdelen van het apparaat en hulpstukken be-
schadigen en zelfs brandwonden veroorzaken.
Opgewarmde glazen potjes met babyvoeding of
zuigflessen in ieder geval schudden of omroeren!
De kans bestaat dat de inhoud niet gelijkmatig
is verhit en de baby zou zich aan de inhoud
kunnen verbranden. Controleer altijd de tempe-
ratuur voordat u uw baby voedt!
Verander de magnetron niet.
Microgolfstralen zijn gevaarlijk! Laat onder-
houds- of reparatiewerkzaamheden waarbij
afdekkingen moeten worden verwijderd die
bescherming bieden tegen contact met micro-
golfstraling uitsluitend uitvoeren door geschoold
en deskundig personeel.
Controleer vóór consumptie de temperatuur,
om voor baby’s mogelijk levensgevaarlijke ver-
brandingen te voorkomen.
Kookbenodigdheden kunnen heet worden door
de hitte die door de verwarmde gerechten
wordt afgegeven, zodat u ze mogelijk alleen
met pannenlappen kunt aanpakken. Controleer
of het kookgerei geschikt is voor de magnetron.
Let op! Heet oppervlak!
Brandgevaar
Laat de magnetron nooit zonder toezicht wanneer
u levensmiddelen in plastic- of papierverpakkin-
gen verwarmt.
Plaats geen brandbare materialen in de buurt
van de magnetron of de ventilatieopening.
Verwijder alle metalen sluitingen van de verpak-
king van de levensmiddelen die u wilt verwarmen.
Brandgevaar!
Gebruik voor het maken van popcorn uitsluitend
popcornzakjes die geschikt zijn voor de magne-
tron.
Gebruik de magnetron niet om korrels, kersen-
pitten of met gel gevulde kussens te verwarmen.
Brandgevaar!
Gebruik de magnetron niet voor het opbergen
van levensmiddelen of andere zaken.
Overschrijd nooit de door de fabrikant aange-
geven garingstijden.
Zet geen voorwerpen op de magnetron terwijl
deze in werking is. De ventilatieopeningen
worden afgedekt!
Plaats de magnetron niet in de buurt van andere
apparaten die warmte afgeven, zoals bijv. een
oven.
Reinig de magnetron na gebruik grondig na het
verhitten van vethoudende gerechten, vooral
als die niet waren afgedekt. Laat het apparaat
volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Op de verwarmingselementen van de grill mogen
zich geen resten, bijvoorbeeld vet, bevinden.
Deze kunnen oververhit raken en in brand vliegen.
Ontdooi geen bevroren vet of olie in de magne-
tron. Het vet of de olie kan in brand vliegen.
Gebruik geen externe tijdschakelklok of een af-
standbedieningssysteem om het apparaat aan
te sturen.
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Guten Abend,

  kann ich mit der Mikro eigentlich auch Brot toasten? Danke für die Antworten :-)

  LG Eingereicht am 4-3-2021 20:23

  Antworten Frage melden
 • Beleuchtung ist ausgefallen ,wie kann ich den Fehler beheben Eingereicht am 12-11-2020 09:51

  Antworten Frage melden
 • Seit einen Tag zeigt mir das Display Hr 12 und piept ständig. Eingereicht am 9-11-2020 19:13

  Antworten Frage melden
 • Seit einen Tag zeigt mir das Display Hr 12 und piep Eingereicht am 9-11-2020 19:13

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich am besten ein Brot auftauen ohne, dass es gleich hart wird? Eingereicht am 23-2-2020 08:58

  Antworten Frage melden
 • Kann mir einer sagen ob sein essen nach 5 Minuten warm Eingereicht am 16-12-2018 19:40

  Antworten Frage melden
 • Ich brauche eine Bedienungsanleitung für diese Microwelle

  Eingereicht am 26-10-2018 19:03

  Antworten Frage melden
 • wie schwer ist die
  Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194
  Eingereicht am 15-10-2017 18:13

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Bedienungsanleitung - Französisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info