Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/45
Nächste Seite
IAN 330790_1907/1910/2001
TISCHGESCHIRRSPÜLER / TABLE TOP
DISHWASHER / MINI LAVEVAISSELLE STG 1200 A1
DE AT CH
TISCHGESCHIRRSPÜLER
Bedienungsanleitung
FR BE
MINI LAVEVAISSELLE
Mode d‘emploi
PL
ZMYWARKA STOŁOWA
Instrukcja obsługi
SK
STOLNÚ UMÝVAČKU RIADU
Návod na obsluhu
NL BE
TAFELVAATWASSER
Gebruiksaanwijzing
CZ
STOLNÍ MYČKA NÁDOBÍ
Návod k obsluze
OS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  TISCHGESCHIRRSPLER / TABLE TOPDISHWASHER / MINI LAVEVAISSELLE STG 1200 A1DEATCHSKTISCHGESCHIRRSPLERSTOLN UMVAKU RIADUBedienungsanleitungNvod na obsluhuFRBENLBEMINI LAVEVAISSELLETAFELVAATWASSERMode demploiGebruiksaanwijzingPLCZZMYWARKA STOOWASTOLN MYKA NDOBInstrukcja obsugiNvod k obsluzeIAN 330790_1907/1910/2001OS
 • Page 2

  DEATCHKlappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sichanschlieend mit allen Funktionen des Gertes vertraut.FRBEAvant de lire le mode demploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de lappareil.NLBEVouw vr het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd metalle functies van het apparaat.PLPrzed przeczytaniem prosz rozoy stron z ilustracjami, a nastpnie prosz zapozna si z wszystkimi funkcjami urzdzenia.CZPed tenm si otevete stranu s obrzky a potom se seznamte se vemi funkcemipstroje.SKPred tanm si odklopte stranu s obrzkami a potom sa oboznmte so vetkmi funkciami prstroja.DE/AT/CHBedienungsanleitungSeite5FR/BEMode demploiPage47NL/BEGebruiksaanwijzingPagina91PLInstrukcja obsugiStrona131CZNvod k obsluzeStrana171SKNvod na obsluhuStrana209
 • Page 3

  A1311456271098B141312
 • Page 4

  C1516171820DAB 4 0mmE19
 • Page 5

  Inhoudsopgave1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.Inleiding .......................................................................................931.1.Informatie over deze gebruiksaanwijzing ................................................. 931.2.Betekenis van de symbolen ........................................................................ 93Gebruiksdoel ...............................................................................95Veiligheidsvoorschriften ...............................................................96Beschrijving van de onderdelen .................................................. 1004.1.Voorkant ..................................................................................................... 1004.2.Achterkant .................................................................................................. 1004.3.Bedieningspaneel ...................................................................................... 100Inhoud van de levering ............................................................... 101Technische gegevens................................................................... 102Conformiteitsinformatie.............................................................. 102Installatie ................................................................................... 1038.1.Opstellen en afstellen................................................................................ 1038.2.Wateraansluiting ....................................................................................... 1038.3.Waterafvoer aansluiten ............................................................................ 104Apparaat voorbereiden ............................................................. 1049.1.Deur openen .............................................................................................. 1049.2.Deur sluiten ................................................................................................ 1059.3.Zoutreservoir vullen ................................................................................... 1059.4.Zoutverbruik instellen ................................................................................ 1069.5.Glansspoelmiddel toevoegen .................................................................. 1069.6.Over vaatwasmiddelen ............................................................................ 1089.7.Vaatwasmiddel in het apparaat doen ..................................................... 1099.8.Inruimen van serviesgoed en bestek ......................................................... 110Afwasprogramma starten ...........................................................11310.1. Programma kiezen...................................................................................... 11310.2. Apparaat inschakelen ................................................................................ 11510.3. Van programma wisselen .......................................................................... 11510.4. Openen tijdens het gebruik ....................................................................... 11610.5. Timer gebruiken .......................................................................................... 11610.6. Einde van het afwasprogramma ............................................................... 117Reiniging en onderhoud ..............................................................11811.1.Filtersysteem ................................................................................................ 11811.2.Apparaat reinigen ......................................................................................120Bescherming tegen bevriezing .................................................... 122Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt ....................... 122Apparaat vervoeren................................................................... 122Probleemoplossing ..................................................................... 123Nederlands -91
 • Page 6

  16.17.18.19.20.Foutmeldingen ........................................................................... 126Afvalverwerking ........................................................................ 127Colofon ...................................................................................... 12818.1.Informatie over handelsmerken .................................................................128Garantie van MLAP GmbH ......................................................... 12819.1.Garantiebepalingen...................................................................................12819.2. Garantieperiode en wettelijke klachten over gebreken ..........................12919.3. Onvang van de garantie ...........................................................................12919.4. Afhandeling onder garantie ......................................................................129Service ....................................................................................... 13020.1. Leverancier/producent/importeur .......................................................... 13092 - Nederlands
 • Page 7

  1. Inleiding1.1. Informatie over deze gebruiksaanwijzingVan harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermeegekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uitvan het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen met betrekking tot veiligheid,gebruik en afvalverwerking. Maak u vertrouwd met alle bedieningsinstructies enveiligheidsvoorschriften, voordat u het product gaat gebruiken. Gebruik het product alleenzoals beschreven en uitsluitend voor de vermelde toepassingsgebieden. Bewaar dezegebruiksaanwijzing goed. Als u het product doorgeeft aan iemand anders, geef hem ofhaar dan ook alle bijbehorende documenten.1.2. Betekenis van de symbolenGEVAAR!Waarschuwing voor direct levensgevaar! Volg de instructies op om situaties die de dood of zwareverwondingen tot gevolg hebben, te voorkomen.GEVAAR!Waarschuwing voor gevaar door een elektrische schok! Volg de instructies op om situaties die de dood of zwareverwondingen tot gevolg hebben, te voorkomen.WAARSCHUWING!Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zwareverwondingen met blijvend letsel! Volg de instructies op om situaties die de dood of zwareverwondingen tot gevolg kunnen hebben, te voorkomen.WAARSCHUWING!Waarschuwing voor mogelijke matig ernstige en/of lichteverwondingen door hete oppervlakken! Volg de instructies op om situaties die minimale of lichteverwondingen tot gevolg kunnen hebben, te voorkomen.VOORZICHTIG!Waarschuwing voor mogelijke matig ernstige en/of lichteverwondingen! Volg de instructies op om situaties die minimale of lichteverwondingen tot gevolg kunnen hebben, te voorkomen.Nederlands -93
 • Page 8

  LET OP!Neem de aanwijzingen in acht om materile schade te voorkomen! Volg de instructies op om situaties die materile schade totgevolg kunnen hebben, te voorkomen.Aanwijzingen voor de montage of het gebruikWisselstroomGebruik binnenshuisApparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruikbinnenshuis.baMarkeringen op het verpakkingsmateriaal bij het scheiden van afval.Markeringen met de afkortingen (a) en nummers (b) betekenen hetvolgende: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en karton / 80-98:composietmaterialen.Voer het apparaat af volgens de geldende milieuvoorschriften (zie17. Afvalverwerking op pagina 127)VeiligheidsvoorschriftHandelingsinstructieOpsommingProducten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoenaan de eisen van de EU-richtlijnen (zie het hoofdstukConformiteitsinformatie").94 - Nederlands
 • Page 9

  2. GebruiksdoelDit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het reinigen vanserviesgoed en bestek. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor devaatwasser. Let bij de aanschaf van serviesgoed op aanduidingenals vaatwasmachinebestendig of geschikt voor de vaatwasser.Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens envergelijkbare huishoudelijke toepassingen, zoals: in keukens voor de medewerkers van winkels, kantoren en anderebedrijven; op boerderijen; door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen; in bed & breakfasts.Het apparaat is niet bedoeld voor zakelijk en industrieel gebruik.Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat voor eenander doel dan dat waarvoor het bestemd is, de aansprakelijkheidkomt te vervallen: Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruikhet niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die nietdoor ons zijn goedgekeurd of geleverd. Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurdereserveonderdelen en accessoires. Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht enhoud u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. Iedereandere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming metde voorschriften en kan persoonlijk letsel of materile schade totgevolg hebben.Nederlands -95
 • Page 10

  3. VeiligheidsvoorschriftenBELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENLEES DEZE ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK!WAARSCHUWING!Gevaar voor letsel!Gevaar voor letsel bij kinderen en bij personen metlichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen (bijv.gedeeltelijk invaliden en ouderen met lichamelijke engeestelijke beperkingen) of gebrek aan kennis en ervaring(bijv. oudere kinderen).Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik vankinderen.Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaaren door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijkebeperkingen of gebrek aan kennis en/of ervaring, als er iemandtoezicht op hen houdt of als hun is geleerd hoe ze het apparaatveilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevarenhet gebruik van het apparaat met zich meebrengt.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerddoor kinderen zonder dat er iemand toezicht op hen houdt.Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaaten het netsnoer worden gehouden.Houd kinderen die zich in de buurt van de vaatwasser bevinden,in het oog. Er bestaat o.a. het risico dat kinderen zichzelf in devaatwasser opsluiten.GEVAAR!Gevaar voor letsel!Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken ofinademen van kleine onderdelen of folie. Bewaar al het gebruikte verpakkingsmateriaal (zakken, stukkenpolystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.96 - Nederlands
 • Page 11

  WAARSCHUWING!Gevaar voor letsel!Er bestaat gevaar voor letsel. Reinigingsmiddelen voorvaatwassers zijn sterk alkalisch. Het inslikken ervan is zeergevaarlijk en kan brandwonden tot gevolg hebben. Vermijd contact met de ogen en de huid. Houd vaatwasmiddel en glansspoelmiddel altijd buiten bereik vankinderen. Houd kinderen uit de buurt van de geopende deur van hetapparaat. Er kan zich vaatwasmiddel in het apparaat bevinden.WAARSCHUWING!Gevaar voor letsel!Er bestaat gevaar voor letsel door scherpe voorwerpen. Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe puntenmoeten met de punt omlaag of horizontaal in de korf wordengelegd.WAARSCHUWING!Gevaar voor elektrische schokken!Er bestaat gevaar voor elektrische schokken doorstroomvoerende onderdelen.Sluit het apparaat alleen aan op een volgens voorschriftgenstalleerd en vrij toegankelijk stopcontact. De lokalenetspanning moet overeenkomen met de technische gegevensvan het apparaat. Het stopcontact moet zijn beveiligd met eenzekering van ten minste 10 ampre.Gebruik geen verlengsnoeren.Het apparaat wordt in- en uitgeschakeld met de -schakelaar(15). Het wordt pas spanningsvrij, als u de stekker uit hetstopcontact haalt. Het stopcontact moet altijd vrij toegankelijk zijn.Controleer of het netsnoer onbeschadigd is en niet onder hetapparaat door of langs scherpe randen loopt.Nederlands -97
 • Page 12

  Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet dit tervoorkoming van gevaar door de fabrikant, de servicedienst vande fabrikant of een vakkundige reparateur worden vervangen. Installeer het apparaat uitsluitend in een beschutte en droge ruimte.VOORZICHTIG!Gevaar voor brandwonden!Er bestaat gevaar voor brandwonden door het aanrakenvan hete oppervlakken! Het apparaat werkt met hoge watertemperaturen. Vanwegede hoge temperaturen en de waterdamp die ontstaat, mogenkinderen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht vanvolwassenen. Laat het apparaat afkoelen, voordat u het uitruimt.VOORZICHTIG!Gevaar voor letsel!Wanneer er verkeerd met het apparaat wordt omgegaan,bestaat er gevaar voor letsel. Sluit de deur van het apparaat na het uitruimen altijd weer om tevoorkomen dat er iemand over de geopende deur struikelt. Zet geen zware voorwerpen op de deur, als deze geopend is.Hierdoor zou het apparaat naar voren kunnen kantelen.LET OP!Mogelijke materile schade!Als het apparaat verkeerd wordt genstalleerd of gebruikt,bestaat er gevaar voor materile schade en waterschade. Stel het apparaat niet op in ruimtes waar er gevaar bestaat voorbevriezing. Als de leidingen springen, kan er aanzienlijke schadeontstaan. Het apparaat moet worden opgesteld op een vlakke, stabieleondergrond die het eigengewicht van het apparaat plus hetgewicht van het daarin aanwezige serviesgoed kan dragen.98 - Nederlands
 • Page 13

  Als het apparaat is bedoeld ter vervanging van een oud apparaat,gebruik dan voor het aansluiten in geen geval oude slangensets.Sluit het apparaat aan met de meegeleverde nieuwe slangensets. Sluit het apparaat aan op een drinkwaterleiding met eenwatertemperatuur van maximaal 60 C. Gebruik uitsluitend de meegeleverde of in dezegebruiksaanwijzing als geschikt omschreven accessoires.LET OPMogelijke materile schade!Gevaar voor schade aan het apparaat door een verkeerdeopstelling. Het apparaat is bedoeld voor gebruik als vrijstaand apparaat.Installeer het niet in een inbouwmeubel. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die heteigengewicht van het apparaat plus het maximale gewicht van deinhoud van het apparaat kan dragen. Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden.Vermijd: hoge luchtvochtigheid en vocht, extreem hoge en lage temperaturen, rechtstreeks zonlicht, open vuur. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.Chemische additieven in meubelcoatings kunnen het materiaal vande pootjes van het apparaat aantasten en daardoor vlekken op hetmeubeloppervlak veroorzaken. Plaats het apparaat eventueel op een hitte- en vochtbestendigeondergrond.Nederlands -99
 • Page 14

  4. Beschrijving van de onderdelen4.1. VoorkantZie afb. A1)Sproeiarm2)Filter3)Vak voor vaatwasmiddel, hoofdprogramma4)Vak voor vaatwasmiddel, voorspoelen5)Indicator voor glansspoelmiddel6)Waterhardheid instellen/sluiting van vak voor glansspoelmiddel7)Afdekklepje8)Bestekkorf9)Serviesrek10) Kopjeshouder11)Zoutreservoir4.2. AchterkantZie afb. B12)Aansluiting voor de waterafvoer13)Aansluiting voor de watertoevoer14)Netsnoer (niet afgebeeld)4.3. BedieningspaneelZie afb. C15)Apparaat in- of uitschakelen16)Greep17)Controlelampjes:Controlelampje intensief programmaControlelampje normaal programma ECO Controlelampje ECO-programmaControlelampje glasprogrammaControlelampje 90 min.-programmaControlelampje kort programma18)Display19)Waarschuwingslampjes:Glansspoelmiddel: gaat branden als glansspoelmiddel moet worden bijgevuldZout: gaat branden als het zoutreservoir moet worden bijgevuldWatertoevoer: gaat branden als de watertoevoer niet gewaarborgd is.100 - Nederlands
 • Page 15

  20)Bedieningstoetsen: P ProgrammakeuzetoetsTimertoets: tijd vooraf instellenStart of onderbreekt het afwasprogramma5. Inhoud van de leveringGEVAAR!Verstikkingsgevaar!Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken ofinademen van kleine onderdelen of folie. Houd het verpakkingsfolie buiten het bereik vankinderen. Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer de levering op volledigheid en informeer ons binnen 14 dagen naaankoop, als de levering niet compleet is.Het door u gekochte pakket hoort het volgende te bevatten: mini-vaatwasser servieskorf bestekkorf watertoevoerslang met slangaansluiting (met waterstop) waterafvoerslang trechter voor het eenvoudig vullen van het zoutreservoir gebruiksaanwijzing met garantiegegevensNa de productie is het apparaat met water getest. Het is normaal, wanneer erwat water in het apparaat is achtergebleven.Nederlands -101
 • Page 16

  6. Technische gegevensStroomvoorziening220-240 V ~ 50 HzOpgenomen vermogen1170-1380 WEnergie-efficintieklasseA+ (bij 0,61 kWh/ECO-programma)Energieverbruik (jaar)174 kWh (280 cycli ECO)Waterverbruik (jaar)1820 liter (280 cycli ECO)Waterverbruik6,5 l (ECO-programma)Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand < 0,5 WOpgenomen vermogen in ingeschakelde toestand< 0,5 WWasklasseADroogklasseACapaciteittot 6 couvertsInlaatdruk0,04 - 1,0 MPa (0,4 - 10 bar)Warmwateraansluitingmax. 60 CVeiligheidsklasseIAfmetingen (b x h x d)ca. 55 cm x 44 cm x 50 cmGewichtca. 20,5 kgDistributeur:MLAP GmbH, Meitnerstr. 9,DE-70563 Stuttgart, Germany7.ConformiteitsinformatieHierbij verklaart MLAP GmbH dat het product overeenstemt met devolgende Europese eisen:EMC-richtlijn 2014/30/EULaagspanningsrichtlijn 2014/35/EUEcodesignrichtlijn 2009/125/EGRoHS-richtlijn 2011/65/EU.102 - Nederlands
 • Page 17

  8. InstallatieWAARSCHUWING!Gevaar voor elektrische schokken en materileschade!Als het apparaat verkeerd wordt aangesloten, bestaat ergevaar voor elektrische schokken en materile schade. Stroom en water mogen uitsluitend worden aangeslotendoor een deskundige.8.1. Opstellen en afstellen Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond in de buurt van een afvoer eneen wateraansluiting: op een tafel of werkblad in een geventileerde kast. Sluit het apparaat pas aan op een volgens voorschrift genstalleerd en vrij toegankelijkstopcontact, als de watertoevoer en de waterafvoer in orde zijn (zie het volgendehoofdstuk).8.2. WateraansluitingLET OP!Mogelijke schade aan het apparaat!Als het apparaat verkeerd wordt aangesloten, bestaat hetrisico dat het beschadigd raakt. De slang moet knikvrij worden gelegd en zorgvuldigworden aangesloten. Sluit de watertoevoerslang aan op de aansluiting voor dewatertoevoer (13). Draai de slangaansluiting handvast aan. Sluit het uiteinde van de slang met waterslot aan op eenkoudwaterkraan met een schroefdraad van 3/4 inch. U kuntde toevoerslang ook aansluiten op een warmwaterkraan,zolang de watertemperatuur niet hoger is dan 60 C.Dit verkort de duur van het afwasprogramma met ca. 15 minuten. Draai de slangaansluiting handvast aan.De waterslang is geschikt voor een waterdruk van ca. 10 bar.Wij adviseren u om de watertoevoer na gebruik dicht te draaien,vooral wanneer uw huisaansluiting niet beschikt over een drukregelaar.Nederlands -103
 • Page 18

  8.3. Waterafvoer aansluitenU kunt de afvoerslang op verschillende manieren aansluiten: door de slang met een speciale aansluiting te verbinden met de afvoerpijp of door de slang in een afvoerpijp te steken.8.3.1. Slang aansluiten op de sifon van de gootsteen Sluit de afvoerslang aan op de sifon (voor wasmachines) van de afvoerpijp onder degootsteen (afb. D). Zet het uiteinde van de slang vast, zodat de slang niet kan wegglijden (afb. E).8.3.2. Slang in een afvoerpijp stekenLET OP!Mogelijke materile schade!Als er ongewild water uit het apparaat naar buiten komt,kan er materile schade ontstaan.Zorg ervoor dat de afvoerslang in ieder geval op eenhoogte van 60 cm in de afvoer komt te zitten, omdat andersde pomp minder goed werkt. Het uiteinde van de slang mag in het water liggen. Let op dat er geen knikken in de toevoer- en afvoerslangkomen en dat ze nergens klem zitten. U kunt de afvoerslang ook in een afvoerpijp steken. Hang de slang zo in de afvoerpijpdat hij niet kan losraken en dat het water ongehinderd direct naar beneden loopt. De afvoerslang kan met max. 100 cm worden verlengd. Gebruik een verlengstuk meteen binnendiameter die ten minste gelijk is aan de diameter van de oorspronkelijkeslang, en een passend koppelstuk. De verlengslang moet evenwijdig lopen aan de vloer alleen het gedeelte in de buurtvan het afvoerpunt moet omhooglopen.9. Apparaat voorbereiden9.1. Deur openen Pak de greep vast en open de deur door hem naar u toe te trekken. Klap de deurhelemaal open.Als de deur wordt geopend terwijl het apparaat aanstaat, wordt het afwasprogrammaautomatisch onderbroken.104 - Nederlands
 • Page 19

  9.2. Deur sluiten Schuif de servieskorf helemaal in het apparaat. Druk de deur aan tot hij hoorbaar vastklikt.9.3. Zoutreservoir vullenVaatwasserzout (regenereerzout) wordt gebruikt om water met een hardheid vanaf 1-2(gemiddeld) te ontharden. Vul het reservoir altijd met voldoende vaatwasserzout.LET OP!Mogelijke materile schade!Als er verkeerd zout wordt gebruikt, kan het apparaatbeschadigd raken. Gebruik altijd vaatwasserzout/regenereerzout datgeschikt is voor vaatwassers. Normaal keukenzout is niet geschikt en kan het apparaatbeschadigen. Verwijder de servieskorf en draai de dop van het zoutreservoir los. Giet voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, ca. 700 ml water in hetzoutreservoir. Zet de trechter in de opening van het zoutreservoir en vul het reservoir met 1 kgvaatwasserzout. Het is normaal, als er water uit het zoutreservoir komt. Nadat het reservoir is gevuld, draait u de dop met de klok mee weer vast. Om beschadiging van het apparaat te voorkomen, moet u nadat u zout hebttoegevoegd, altijd het korte programma starten (zie hoofdstuk 10. Afwasprogrammastarten op pagina 113).Als het waarschuwingslampje voor zout (19) gaat branden, moet hetzoutreservoir worden bijgevuld. Afhankelijk van de hoeveelheid zout diewordt toegevoegd, blijft het waarschuwingslampje branden.Als er zoutresten in het apparaat achterblijven, start dan het korte programmaom deze weg te spoelen.Nederlands -105
 • Page 20

  9.4. Zoutverbruik instellen Stel afhankelijk van de plaatselijke waterhardheid het benodigde zoutverbruik in. Welke instelling bij uw lokale waterhardheid nodig is, kunt u vinden in deonderstaande tabel.Informeer eventueel bij uw waterbedrijf naar de waterhardheid.WaterhardheiddHmmol/lZoutverbruikindrukkenDisplayaanduiding(Duitsehardheid)(millimol per liter)0-50-0,9Druk 1 xH16-111,0-2,0Druk 2 xH212-172,1-3,0Druk 3 xH318-223,1-4,0Druk 4 x(fabrieksinstelling)H423-344,1-6,1Druk 5 xH535-456,2-8,0Druk 6 xH6 Sluit de deur van het apparaat. Druk de toets(15) in om het apparaat in te schakelen en de instellingen vast teleggen. Druk de toets(20) in en houd deze toets ca. 5 seconden ingedrukt. Druk vervolgens meerdere keren op de toetsconform de tabel hierboven, om hetzoutverbruik in te stellen.9.5. Glansspoelmiddel toevoegenGlansspoelmiddel voorkomt dat er tijdens het laatste deel van het afwasprogrammawaterdruppels op het serviesgoed komen te zitten en dat het water strepen of vlekkenachterlaat. Daarnaast zorgt glansspoelmiddel ervoor dat het serviesgoed beter en snellerdroogt.Het apparaat is geschikt voor vloeibaar glansspoelmiddel. Het reservoir bevindt zichnaast het vaatwasmiddelbakje (3/4) aan de binnenkant van de deur. De inhoud van hetreservoir voor glansspoelmiddel (6) is ca. 160 ml.106 - Nederlands
 • Page 21

  LET OP!Mogelijke beschadiging van het apparaat!Als er een verkeerd glansspoelmiddel wordt gebruikt, kanhet apparaat beschadigd raken. Gebruik alleen zuiver glansspoelmiddel voorvaatwassers. Glansspoelmiddelen met wasmiddel ofandere toevoegingen zijn niet geschikt. Open de deur van het apparaat. Draai de dop van het reservoir voor glansspoelmiddel (6) tegen de klok in naar delinker pijl en verwijder de dop. Vul het reservoir tot aan de MAX-markering met glansspoelmiddel. Let op dat hetreservoir niet overloopt. Zet de dop er weer op met de punt van de pijl naar de linker pijl gericht en draai dedop met de klok mee naar de rechter pijl.9.5.1. Glansspoelmiddel bijvullenAls het waarschuwingslampje voor glansspoelmiddel (19) gaat branden, moet erglansspoelmiddel worden bijgevuld. Vul het reservoir met glansspoelmiddel zoals hierboven beschreven.Om het mogelijk te maken het niveau van het glansspoelmiddel tussentijds te controleren,bevindt zich links naast de opening van het reservoir voor glansspoelmiddel een indicator(15). Deze verandert afhankelijk van het vulniveau van het reservoir:VolHalfvolVoor 1/4 vol het reservoir moet worden bijgevuld.LeegVerwijder overtollig glansspoelmiddel na het bijvullen met een vochtige doeken sluit de dop.Nederlands -107
 • Page 22

  9.5.2. Dosering van het glansspoelmiddel instellenDe doseerregelaar (6) bevindt zich aan de binnenkant van het reservoir voorglansspoelmiddel. Verwijder de dop.De regelaar heeft zes doseerstanden. Begin met stand 4 en controleer of er na het afwassen watervlekken op hetserviesgoed zitten of dat het slecht droogt. Als dit het geval is, verhoogt u de doseringdoor de regelaar met bijvoorbeeld een munt op een hogere stand te zetten. Als het serviesgoed mat wordt en glazen dof worden, vermindert u de hoeveelheidglansspoelmiddel. Draai de regelaar naar een lagere stand.9.6. Over vaatwasmiddelen9.6.1. Soorten vaatwasmiddelenVaatwasmiddel zorgt ervoor dat vuil van serviesgoed en bestek wordt losgemaakt enverwijderd. Gebruik uitsluitend middelen die geschikt zijn voor de vaatwasser. Er zijn driesoorten vaatwasmiddelen: vaatwasmiddelen met fosfaat en chloor vaatwasmiddelen met fosfaat en zonder chloor vaatwasmiddelen zonder fosfaat en zonder chloor.Normaal gesproken zit er in vaatwasmiddelen in poedervorm geen fosfaat. Fosfaat maaktwater zachter, dus poeder dat geen fosfaat bevat, heeft deze functie niet. Vul daarom bij gebruik van een fosfaatvrij vaatwasmiddel het zoutreservoir metvaatwasserzout (zie hoofdstuk 9.3. Zoutreservoir vullen op pagina 105). Als u een fosfaatvrij vaatwasmiddel gebruikt, verhoog de dosis hiervan dan omwatervlekken op het serviesgoed en op glazen te voorkomen.Vaatwasmiddelen met chloor bleken het serviesgoed enigszins. Kleurvlekken en randenworden zonder chloor minder goed verwijderd. Kies in dit geval een afwasprogramma met een hogere temperatuur.9.6.2. Geconcentreerde vaatwasmiddelenAfhankelijk van de chemische samenstelling zijn er twee soorten te onderscheiden: conventionele, alkalische vaatwasmiddelen met bijtende bestanddelen vaatwasmiddelen met een laag alkaligehalte en natuurlijke enzymen.Een normaal afwasprogramma in combinatie met een geconcentreerd vaatwasmiddelvermindert de watervervuiling en is beter voor het serviesgoed. Deze afwasprogrammaszijn erop ingesteld het vuil optimaal te verwijderen en kunnen met een geconcentreerdvaatwasmiddel hetzelfde resultaat bereiken als een intensief programma.9.6.3. VaatwastablettenDe verschillende bestanddelen van vaatwastabletten (bijv. bij 3-in-1-tablettenvaatwasmiddel, glansspoelmiddel en zout) lossen na elkaar op. Door de combinatie vanverschillende bestanddelen is een apart glansspoelmiddel en/of zout niet meer nodig.Bij korte programmas is het mogelijk dat grotere vaatwastabletten niet helemaal oplossen.Let erop dat de tabletten geschikt zijn voor het gekozen afwasprogramma en neem deaanwijzingen van de fabrikant in acht.108 - Nederlands
 • Page 23

  9.7. Vaatwasmiddel in het apparaat doenGEVAAR!Gevaar voor brandwonden!Vaatwasmiddelen zijn chemicalin en bevatten scherpe enbijtende stoffen. Houd vaatwasmiddelen buiten bereik van kinderen!ABVoor elk afwasprogramma moet er vaatwasmiddel in het apparaat worden gedaan.Gebruik altijd slechts zoveel vaatwasmiddel als wordt aangegeven in de tabel inhoofdstuk 10. Afwasprogramma starten op pagina 113.Voor dit apparaat is er gewoonlijk minder vaatwasmiddel nodig dan voor een traditionelevaatwasser. Een eetlepel vaatwasmiddel is meestal voldoende om al het serviesgoeddat in n keer in het apparaat past, schoon te krijgen. Afhankelijk van hoe vuil hetserviesgoed is, kan er ook meer vaatwasmiddel nodig zijn.Doe het vaatwasmiddel altijd pas in het apparaat vlak voordat u het aanzet, zodat hetpoeder niet vochtig wordt en later goed oplost. Open de deur van het apparaat. Als het deksel van het vaatwasmiddelbakje (3/4) gesloten is, duw deontgrendelingshendel dan naar achteren. Het deksel (7) gaat open. Doe vaatwaspoeder of een vaatwastablet in het linker doseervak (3).Bij een programma waarbij wordt voorgespoeld: als u vaatwaspoeder gebruikt, kunt uook in het rechter doseervak (4) wat poeder doen. Sluit het deksel van het vaatwasmiddelbakje. Het deksel moet vastklikken en mag nietmeer openspringen.Nederlands -109
 • Page 24

  9.8. Inruimen van serviesgoed en bestekWAARSCHUWING!Gevaar voor letsel!Er bestaat gevaar voor letsel door scherpe voorwerpen. Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpepunten moeten met de punt omlaag of horizontaal in dekorf worden gelegd. Zorg ervoor dat de scherpe kant van het bestek altijdnaar beneden wijst en dat er niets door de bestekkorf (8)heen uitsteekt naar buiten.9.8.1. Algemeen Gebruik uitsluitend serviesgoed en bestek dat geschikt is voor de vaatwasser. Let bijde aanschaf van serviesgoed op aanduidingen als vaatwasmachinebestendig ofgeschikt voor de vaatwasser. Gebruik een mild vaatwasmiddel dat ook geschikt is voor kwetsbaar serviesgoed. Verwijder grotere etensresten van het serviesgoed en laat serviesgoed metingedroogde etensresten eerst weken. Het is niet nodig om het serviesgoed voor hetafwassen onder stromend water af te spoelen. Om beschadigingen van glas of bestek te voorkomen, kunt u dit het beste niet direct naafloop van het afwasprogramma uit de vaatwasser halen. Laat het serviesgoed eerstwat afkoelen. Plaats holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen, enz. met de opening naarbeneden, zodat er geen water in kan blijven staan. Stukken serviesgoed mogen niet in elkaar of over ander serviesgoed heen wordengeplaatst. Doe grote stukken serviesgoed in de servieskorf (9). Om goede reinigingsresultaten te bereiken, mag u de vaatwasser niet overladen.9.8.2. Niet of onder voorwaarden geschikt serviesgoedOngeschikt serviesgoed Serviesgoed met elementen van hout, hoorn of parelmoer Niet-hittebestendige kunststof voorwerpen Gelijmd serviesgoed Tinnen serviesgoed Kristallen glas Voorwerpen van niet-roestvast staal110 - Nederlands
 • Page 25

  Onder voorwaarden geschikt serviesgoed Bepaalde glassoorten kunnen na vaak afwassen in de vaatwasser dof worden Zilveren en aluminium delen kunnen kleur verliezen Geglazuurde decoraties kunnen na een groot aantal afwasbeurten vervagen9.8.3. Inruimvoorbeeld voor serviesgoed Ruim de servieskorf (9) in zoals afgebeeld in het voorbeeld. De pijl geeft de richtingaan waarin de korf in het apparaat wordt geschoven. Zet het serviesgoed voor eenoptimaal reinigingsresultaat op de plaatsen in de vaatwasser die daarvoor bedoeldzijn.Plaats de grote borden naar voren hellend in de servieskorf en zet de bordenrechtop, nadat de servieskorf in het apparaat is geschoven.58134726109111)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)KoffiekopjesGrote schalenGlazenSchoteltjesSchalenPlatte schaalGrote bordenSoepbordenDessertbordenBestekkorfOpscheplepelsNederlands -111
 • Page 26

  9.8.4. Inruimvoorbeeld voor bestek Doe bestek in de bestekkorf (8). Leg lange en scherpe messen horizontaal in de kopjeshouder bovenin (10) om letsel tevoorkomen.1)2)3)4)5)6)7)8)VorkenSoeplepelsDessertlepelsTheelepelsMessenOpscheplepelsSauslepelsServeervorken112 - Nederlands
 • Page 27

  Nederlands -113Zwaar serviesgoedzoals pannen,koekenpannen,ovenschalen enserviesgoed metingedroogde etensrestenNormaal serviesgoedzoals kleine pannen,borden, glazen en lichtvervuilde koekenpannenLicht vervuildserviesgoed zoalsborden, glazen, schalenen licht vervuildekoekenpannenNormaalECO*Geschikt voorIntensiefProgramma15/3 g15/3 gVoorspoelenAfwassen (50 C)Spoelen (70 C)Drogen15/3 gVaatwasmiddel(linker/rechterdoseervak)VoorspoelenAfwassen (60 C)SpoelenSpoelen (70 C)DrogenVoorspoelen (50 C)Afwassen (70 C)SpoelenSpoelen (70 C)DrogenVerloop180120140Duur0,61/6,50,7/8,00,94/10,0Energie-/waterverbruik[kWh/l]JaJaJaGlansspoelmiddelDe onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende afwasprogrammas en hun toepassingen. Gebruik zo mogelijk een energiebesparend of kort programma, bijv. het programma ECO of Kort. Deze programmas zijngemarkeerd met *.10.1. Programma kiezen10. Afwasprogramma starten
 • Page 28

  ProgrammaGlas90 minutenKort0,5/7,0JaJaGlansspoelmiddel750,65/7,0NeeEnergie-/waterverbruik[kWh/l]18 gca. 900,23/6,0DuurAfwassen (45 C)SpoelenSpoelen (60 C)Drogen18 g30Vaatwasmiddel(linker/rechterdoseervak)Licht vervuildserviesgoed zoalsglazen en porseleinAfwassen (65 C)Spoelen (70 C)Drogen15 gVerloopLicht vervuildserviesgoed en glazenAfwassen (40 C)SpoelenSpoelen (40 C)Geschikt voorLicht vervuildserviesgoed dat nietgedroogd hoeft teworden* Het ECO-programma is het standaardprogramma voor het afwassen van normaal vervuild serviesgoed en is wat betreft hetgecombineerde energie- en waterverbruik het meest efficint. *Het ECO-programma wordt gebruikt voor het testen van hetapparaat volgens de norm EN 50242. Als instelling voor het glansspoelmiddel wordt stand 6 aanbevolen.114 - Nederlands
 • Page 29

  10.2. Apparaat inschakelenOm het apparaat te starten, gaat u als volgt te werk: Doe afhankelijk van het gewenste programma vaatwasmiddel, glansspoelmiddel enzo nodig zout in het apparaat. Ruim de servies- en bestekkorf (8/9) in (zie hoofdstuk 9.8. Inruimen van serviesgoeden bestek op pagina 110) en schuif de servieskorf in de vaatwasser. Steek de netstekker (14) in een stopcontact. Draai de watertoevoer helemaal open. Druk de toets(15) in om het apparaat in te schakelen.Er klinkt een signaaltoon. Druk zo vaak als nodig de programmakeuzetoets P (20) in om het gewensteprogramma te kiezen.Het controlelampje van het gekozen programma gaat branden. Druk de toets(20) in om het programma te starten.Er klinkt een signaaltoon.Als u tijdens een programma de toets(20) indrukt, wordt het programmaonderbroken. Het apparaat geeft eens per minuut een geluidssignaal. Druk de toets(20) opnieuw in om het programma te vervolgen. Het programmagaat na ca. 2 seconden verder.10.3. Van programma wisselenAls het apparaat nog maar kort aanstaat, kunt u van programma wisselen. Als de machineal langer draait, moet er opnieuw vaatwasmiddel in het apparaat worden gedaan enmogelijk ook glansspoelmiddel worden bijgevuld. Druk de toets(20) in om het programma te onderbreken. Druk de toets P (20) in en houd deze ca. 3 seconden ingedrukt tot het programmawisselt. Kies met de programmakeuzetoets P een ander programma.opnieuw in om het programma te starten. Druk de toetsNederlands -115
 • Page 30

  10.4. Openen tijdens het gebruikVOORZICHTIG!Gevaar voor brandwonden!Als de deur tijdens een programma wordt geopend,kan er heet water/hete stoom naar buiten komen enbrandwonden veroorzaken. Open de deur van de vaatwasser niet direct helemaal,maar wacht ca. 3 seconden totdat de sproeiarm nietmeer draait en open de deur dan pas helemaal.Tijdens het draaien van een programma kunt u de deur openen om extra serviesgoed inhet apparaat te zetten of er serviesgoed uit te halen. Dit is alleen zinvol als het programmanog maar kort draait, omdat het toegevoegde serviesgoed anders mogelijk niet meerhelemaal schoon wordt. Druk terwijl het programma draait, de toets(20) in. Wacht ca. 3 seconden totdatde sproeiarm niet meer draait en open dan de deur. Ruim het extra serviesgoed in of haal serviesgoed uit het apparaat. Doe de deur weer helemaal dicht. Druk de toets(20) opnieuw in om hetprogramma te vervolgen. Het programma gaat na ca. 5-10 seconden verder.10.5. Timer gebruikenU kunt van tevoren instellen dat een afwasprogramma op een later tijdstip start. Kies eenstartvertraging tussen 1 en 24 uur. Schakel het apparaat in door de toets(15) in te drukken. Kies een afwasprogramma zoals hierboven beschreven. Stel met de toets(20) de tijd in waarna u wilt dat het apparaat hetafwasprogramma start. De gewenste vertraging verschijnt op het display. Druk de toets(20) in om de ingevoerde tijd te bevestigen.Na de ingestelde vertragingstijd start het apparaat automatisch.116 - Nederlands
 • Page 31

  10.6. Einde van het afwasprogrammaWAARSCHUWING!Gevaar voor brandwonden!Als de deur tijdens een programma wordt geopend,kan er heet water/hete stoom naar buiten komen enbrandwonden veroorzaken. Open de deur niet onmiddellijk, maar wacht tot hetapparaat is afgekoeld.VOORZICHTIG!Struikelgevaar!Als de deur geopend is, bestaat er struikelgevaar. Sluit de deur van het apparaat na het uitruimen altijdweer.Nadat het programma beindigd is, klinken er geluidssignalen en verschijnt op het displayde tekst End. Schakel het apparaat uit met de toets(15).Enige tijd na afloop van het afwasprogramma wordt het apparaat automatischuitgeschakeld. Open de deur een stukje, zodat de damp uit het apparaat naar buiten kan. Wacht nog een tijdje met het uitruimen van het bestek/serviesgoed, zodat hetserviesgoed sneller droogt en de hitte kan ontsnappen. Ruim het serviesgoed en het bestek uit. Het is normaal, als het apparaat van binnenvochtig is.Nederlands -117
 • Page 32

  11. Reiniging en onderhoudWAARSCHUWING!Gevaar voor elektrische schokken door stroomvoerendeonderdelen. Haal voor reiniging en onderhoud altijd de netstekker uithet stopcontact.11.1. FiltersysteemHet filtersysteem (2) voorkomt dat door grotere etensresten en kleine deeltjes dewaterafvoer verstopt raakt en het apparaat beschadigd raakt.abHet filter bestaat uit 2 delen:(a) grof filter dat grote voorwerpen zoals stukken glas tegenhoudt,(b) hoofdfilter.LET OP!Mogelijke beschadiging van het apparaat.Bij gebruik zonder filter raakt het apparaat beschadigd. Start het apparaat nooit zonder dat het filtersysteem isaangebracht. Bij een verkeerd geplaatst filter kan het apparaat of hetserviesgoed beschadigd raken.11.1.1. Filter reinigenVoor een optimale werking van het apparaat moet het filter regelmatig worden gereinigd.118 - Nederlands
 • Page 33

  Draai het grof filter (a) linksom en trek het uit het hoofdfilter. Verwijder het hoofdfilter (b). Spoel de filters af onder stromend water en reinig ze grondig met een borstel.Controleer telkens na gebruik of grotere delen het filter blokkeren en verwijder dezedirect. Ga in omgekeerde volgorde te werk om het filtersysteem terug te plaatsen. Plaats het grof filter (a) met de pijl naar buiten het apparaat wijzend en draai hetrechtsom vast. Na het vastdraaien van het grof filter moeten de pijlmarkeringentegenover elkaar liggen.Nederlands -119
 • Page 34

  11.2. Apparaat reinigenLET OP!Mogelijke beschadiging van het apparaat!Als er een verkeerd reinigingsmiddel wordt gebruikt, kanhet apparaat beschadigd raken. Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat geenbijtende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of scherpevoorwerpen. Krassende materialen zoals staalwol ensponzen met een schuurlaag zijn eveneens niet geschikt. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met eenvochtige doek en een mild reinigingsmiddel.LET OP!Mogelijke beschadiging van het apparaat!Als er vocht in het apparaat binnendringt, kan hetbeschadigd raken. Reinig de deur van het apparaat met een licht vochtigedoek. Let op dat er geen vocht in de elektronica van dedeursluiting binnendringt, omdat het apparaat hierdoorbeschadigd zou raken. Let ook bij het reinigen van het bedieningspaneel op datde elektronica niet met vocht in aanraking komt. Gebruik geen reinigingsspray.LET OP!Mogelijke materile schade!Als er ongewild water uit het apparaat naar buiten komt,kan er materile schade ontstaan. Draai de watertoevoer dicht, voordat u het apparaatgaat reinigen.120 - Nederlands
 • Page 35

  Verwijder de sproeiarm (1) in het apparaat om deze te reinigen. Wip de sproeiarmhiervoor iets op en haal deze uit het apparaat. Reinig de sproeiarm onder stromend water en controleer of de openingen niet zijnverstopt. Plaats de arm daarna terug in het apparaat.11.2.1. Watertoevoerlter reinigenBinnen in de aansluiting voor de watertoevoer (13) bevindt zich een filter. Schroef de slangmoer met de pakkingring los. Verwijder het filter met behulp van een punttang en reinig het. Plaats het filter na hetreinigen terug. Bevestig de slang met de slangmoer aan de aansluiting voor de watertoevoer (13).Draai de slangmoer aan. Zorg ervoor dat de pakkingring goed op zijn plaats komt tezitten en dat de schroefverbinding niet verdraait.In de waterstop-slangaansluiting bevindt zich eveneens een filter. Haal de slangaansluiting van de koudwaterkraan af. Verwijder de pakkingring met zeef, bijvoorbeeld met behulp van een kleinesleufschroevendraaier.Nederlands -121
 • Page 36

  Reinig de zeef onder stromend water. Gebruik bij sterke verkalking een beetjekalkreiniger. Zet de pakkingring met zeef met de welving naar boven in de slangaansluiting. Draai de slangaansluiting handvast vast aan de koudwaterkraan.12. Bescherming tegen bevriezingVolg bij gebruik in een koude omgeving, bijv. tijdens de wintermaanden, na elkeafwasbeurt de volgende instructies op om bevriezing te voorkomen: Haal de netstekker uit het stopcontact. Draai de watertoevoer dicht en maak de waterslang los van de waterinlaatklep. Laat het water uit de slang en de klep lopen (bijv. in een emmer). Sluit de slang weer aan op de waterinlaatklep. Verwijder het filtersysteem onder uit het apparaat en neem met een doek of spons hetachtergebleven water van de bodem van het apparaat op.Neem contact op met de klantenservice of een vakkundige reparateur als hetapparaat door bevriezing niet meer werkt.13. Als het apparaat langere tijd niet wordtgebruiktDraai een afwasprogramma zonder serviesgoed.Haal de stekker uit het stopcontact.Draai de watertoevoer dicht.Laat de deur van het apparaat een stukje openstaan om eventuele geurvorming tevoorkomen en de afdichting niet onnodig te belasten.14. Apparaat vervoerenVervoer het apparaat indien mogelijk altijd rechtopstaand. Eventueel is het mogelijk hetapparaat op de achterkant te vervoeren.122 - Nederlands
 • Page 37

  15. ProbleemoplossingTechnische storingenStoringHet apparaatstart niet.Mogelijke oorzaakZekering defect ofaardlekschakelaar inwerking getredenOplossing Vervang de zekering resp. schakelde aardlekschakelaar weer in.Zorg ervoor dat de stroomkringis beveiligd met een zekering vanten minste 10 ampre. Schakel het apparaat in.Het waterwordt nietweggepomptuit devaatwasser.Deur van het apparaat isniet volledig gesloten Sluit de deur op de juiste manier.Waterafvoerslang isgeknikt Leg de slang zo dat deze nietgeknikt is.Filter verstopt Reinig het filter regelmatig.Sifon verstopt Controleer de sifon. Zorg ervoordat de waterafvoerslang volgensvoorschrift is genstalleerd.Algemene storingenStoringSchuim in hetapparaatVlekken opaccessoiresMogelijke oorzaakOplossingVerkeerd wasmiddel Gebruik alleen wasmiddelen diegeschikt zijn voor huishoudelijkevaatwassers. Als er schuim is ontstaan, opent uhet apparaat en wacht u een tijdjetotdat het schuim verdwenen is.Start dan het programma "Kort"zonder vaatwasmiddel om restenvan het wasmiddel te verwijderen.Glansspoelmiddel gemorst Verwijder het glansspoelmiddeldirect.Er is een wasmiddel metkleurstoffen gebruikt. Gebruik alleen vaatwasmiddelenzonder kleurstoffen.Nederlands -123
 • Page 38

  Algemene storingenStoringMogelijke oorzaakOplossingWitte aanslagbinnen in hetapparaatHard/kalkhoudendleidingwater Reinig het apparaat meteen vochtige spons met eenbeetje reinigingsmiddel voorvaatwassers. Draag hierbijrubberen handschoenen.Gebruik uitsluitendreinigingsmiddelen voorhuishoudelijke vaatwassers.Roestvlekkenop het bestekHet aangetaste bestek isniet roestvast. Gebruik uitsluitend bestek datgeschikt is voor de vaatwasser.Nadat het zout isbijgevuld, is er geenprogramma gestart. Start altijd het korte programmazonder serviesgoed, nadat u zouthebt bijgevuld.GeluidStoringMogelijke oorzaakKloppend/ratelend geluidin het apparaatDe sproeiarm stoot tegenserviesgoed of eenstuk serviesgoed in deservieskorf aan of een stukserviesgoed zit niet stevigin de korf.Oplossing Stop het programma en plaatshet serviesgoed op een anderemanier.Onbevredigend wasresultaatStoringHetserviesgoed isniet schoon.124 - NederlandsMogelijke oorzaakOplossingHet serviesgoed is niet opde juiste manier ingeruimd. Ruim het serviesgoed op dejuiste manier in (zie hoofdstuk9.8. Inruimen van serviesgoed enbestek op pagina 110).Het gekozen programmawas niet geschikt. Kies een intensiever programma(zie hoofdstuk 10.1. Programmakiezen op pagina 113).Er is niet genoegvaatwasmiddel gebruikt. Gebruik meer of een andervaatwasmiddel.
 • Page 39

  Onbevredigend wasresultaatStoringMogelijke oorzaakOplossingServiesgoed blokkeert dewerking van de sproeiarm. Plaats het serviesgoed opeen andere manier, zodat desproeiarm vrij kan bewegen.Het filter is niet of niet opde juiste manier geplaatst. Reinig het filter en/of plaats hetop de juiste manier. Reinig ook desproeiarm (zie hoofdstuk 11.2.Apparaat reinigen op pagina120).De glazen zijnvlekkerig.Combinatie vanzacht water en te veelvaatwasmiddel. Gebruik minder vaatwasmiddelals u zacht water hebt, en gebruikhet kortste afwasprogramma omde glazen goed schoon te krijgen.Zwarte of grijzevlekken op hetserviesgoed.Aluminium bestek ofaccessoires zijn inaanraking gekomen metde borden. Gebruik een mild reinigingsmiddelom de vlekken te verwijderen.Er bevindtzich na hetafwassen nogvaatwasmiddelin het vak.Het deksel van het vakvoor vaatwasmiddelis door serviesgoedgeblokkeerd. Plaats het serviesgoed op eenandere manier.Hetserviesgoed isniet schoon.Onbevredigend droogresultaatStoringHet serviesgoed wordtniet gedroogd.Mogelijke oorzaakOplossingHet serviesgoed is niet opde juiste manier ingeruimd. Ruim het serviesgoed opde juiste manier in (ziehoofdstuk 9.8. Inruimenvan serviesgoed en bestekop pagina 110).Te weinigglansspoelmiddel. Gebruik meerglansspoelmiddel/vulglansspoelmiddel bij.Nederlands -125
 • Page 40

  Onbevredigend droogresultaatHet serviesgoed wordtniet gedroogd.Het serviesgoed is te vroegverwijderd. Haal het serviesgoedna afloop van hetprogramma nietonmiddellijk uit hetapparaat.Open de deur een stukje,zodat de damp kanontsnappen.Ruim het serviesgoed uit,als het nog een beetjewarm is.Verkeerd programmagekozen. Bij programma's diekorter duren, is detemperatuur lager. Kieseen programma datlanger duurt en draait opeen hogere temperatuur.16. FoutmeldingenFoutmeldingMogelijke oorzaakOplossingE1Er kan geen water wordeningepompt. Open de watertoevoerof verhoog de waterdruk,als de watertoevoer niethelemaal geopend is.E4Het apparaat loopt over/lekt. Zorg ervoor dat de deurgoed gesloten is en dewatertoevoer en -afvoerop de juiste manier zijnaangesloten. Draai de watertoevoerdicht. Als zich water op debodem van het apparaatbevindt doordat hette vol is, verwijder hetwater dan voordat u devaatwasser opnieuwstart.126 - Nederlands
 • Page 41

  FoutmeldingMogelijke oorzaakOplossingGlansspoelmiddel op. Vul glansspoelmiddel bij.Zoutreservoir leeg. Vul het zoutreservoir bij.Watertoevoer nietgewaarborgd. Controleer dewatertoevoer, ziehierboven.17. AfvalverwerkingVERPAKKINGUw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.Verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnenworden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.APPARAATAfgedankte apparaten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedaan.Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijnlevensduur op een passende manier worden afgevoerd.Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled,zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.Geef het afgedankte apparaat af op een inzamelpunt voor afgedankteelektrische apparaten of bij een afvalsorteercentrum.Neem voor meer informatie contact op met de milieudienst bij u ter plaatse ofmet uw gemeente.Nederlands -127
 • Page 42

  18. ColofonCopyright 2019Alle rechten voorbehouden.Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonderschriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.Het copyright berust bij de firma:MLAP GmbHMeitnerstr. 9DE-70563 StuttgartDUITSLAND18.1. Informatie over handelsmerkenSilverCrest is een geregistreerd handelsmerk van Lidl Stiftung & Co. KG,DE-74167 Neckarsulm, Duitsland.Alle overige namen en producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerkenvan de betreffende eigenaren.19. Garantie van MLAP GmbHGeachte klant,u ontvangt op dit apparaat een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. In gevalvan gebreken aan dit product heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van hetproduct. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door onze garantie die hieronderwordt toegelicht,.19.1. GarantiebepalingenDe garantieperiode begint op de aankoopdatum. Berg de kassabon daarom goed op.Deze bon heeft u nodig als aankoopbewijs.Treedt binnen een termijn van drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product eenmateriaal- of productiefout op, wordt het product door ons naar ons inzicht kosteloosgerepareerd of vervangen. Deze garantie stelt voorop dat binnen de periode vandrie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd enschriftelijk kort wordt beschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het opgetredenis.Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, ontvangt u het gerepareerde of eennieuw product terug. Met de reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwegarantieperiode.128 - Nederlands
 • Page 43

  19.2. Garantieperiode en wettelijke klachten overgebrekenDe garantieperiode wordt door de vrijwaring niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangenof gerepareerde onderdelen. Beschadigingen of gebreken die eventueel al bij aankoopaanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties naafloop van de garantietermijn worden kosten in rekening gebracht.19.3. Onvang van de garantieHet apparaat is volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en vooraflevering nauwgezet gecontroleerd.De garantie geldt voor materiaal- of productiefouten. Deze garantie dekt geenproductonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom alsslijtageonderdelen kunnen worden beschouwd of voor beschadigingen aan breekbareonderdelen, bv. schakelaars, accus of glazen onderdelen.Deze garantie vervalt wanneer het product beschadigd, onjuist gebruikt of gerepareerdis. Voor een correct gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzingvermelde instructies nauwkeurig worden nagekomen. Gebruik en handelingen die inde gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moetenabsoluut worden vermeden.Het product is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor zakelijketoepassingen. Bij misbruik of onjuiste omgang, gebruik van geweld en bij ingrepen die nietdoor ons erkende onderhoudscentrum zijn uitgevoerd, kom de garantie te vervalen.19.4. Afhandeling onder garantieOm een snelle verwerking van uw verzoek te kunnen garanderen, dient u de volgendeaanwijzingen op te volgen: Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 12345) alsbewijs voor de aankoop gereed. De artikelnummers vindt u op het typeplaatje, gegraveerd op het product, op hettitelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde. Wanneer storingen in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eersttelefonisch of via ons contactformulier contact op met de hieronder vermeldeonderhoudsafdeling.Nederlands -129
 • Page 44

  20. ServiceOp www.lidl-service.com kunt u deze en vele anderehandleidingen, productvideos en software downloaden.NLService NederlandsHotline +31 77 7999006Ma. - Vr.:09:00 - 17:00Maak gebruik van het contactformulier onder: www.mlap.info/contactBEService BelgiHotline +32 2 2903192Ma. - Vr.:09:00 - 17:00Maak gebruik van het contactformulier onder: www.mlap.info/contactIAN 330790_1907/1910/200120.1. Leverancier/producent/importeurHoud er rekening mee dat het onderstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contactop met het bovengenoemde servicecentrum.MLAP GmbHMeitnerstr. 9DE-70563 StuttgartDUITSLAND130 - Nederlands
 • Page 45

  MLAP GmbHMeitnerstr. 970563 StuttgartGERMANYStand der Informationen Version des informationsStand van de informatie Stan informacjiStav informac Aktulny stav informci:Update: 02/2020 Ident.-No.: 50064232-16698-OSDE-OSFR-OSNL-OSBE-OSPL-OSCZ-OSKIAN 330790_1907/1910/20018Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest STG 1200 A1 - IAN 330790 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest STG 1200 A1 - IAN 330790 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Holländisch, Französisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info