Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/27
Nächste Seite
DC-213/215 USB/Ethernet ADSL modem
2
1. Inleiding
De DC-213/215 ADSL Modem/Router biedt een snelle Ethernet-poort en een USB-poort via
welke u met hoge snelheid het Internet opsurft. Het apparaat ondersteunt een downstream
verzendsnelheid van maximaal 8 Mbps en een upstream verzendsnelheid van maximaal
1024 Kbps. Het voldoet aan de Multi-Mode-norm (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1);
G.lite (G992.2); G.hs (G994.1)).
Het is de perfecte oplossing als u een beperkt aantal pc's een snelle breedband-
Internetverbinding wilt laten delen. Meerdere gebruikers kunnen dan tegelijkertijd de
Internetverbinding gebruiken.
Dit product functioneert tevens als een Internet-firewall, die voorkomt dat externe
gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw netwerk. Naast de primaire firewall-functie
(Network Address Translation; NAT) heeft dit apparaat een aantal geavanceerde functies
om het netwerkt te beveiligen. Alle inkomende datapakketten worden gecontroleerd en
gefilterd. Ook is het mogelijk om de firewall zodanig te configureren dat interne gebruikers
geen Internettoegang krijgen.
Het product voorziet in twee beveiligingsniveaus. Ten eerste maskeert het de IP-adressen
van de LAN-gebruikers, zodat deze onzichtbaar zijn voor externe gebruikers op het
Internet, waardoor het voor een hacker veel moeilijker wordt om een pc binnen uw netwerk
aan te vallen. Ten tweede kan het bepaalde poorten blokkeren en omleiden zodat de
toegang tot bepaalde services voor externe gebruikers kan worden beperkt. Om er
bijvoorbeeld voor te zorgen dat online games en andere Internettoepassingen naar behoren
functioneren, kunnen gebruikers specifieke poorten open zetten, zodat externe gebruikers
toegang kunnen krijgen tot interne services in het netwerk.
Dankzij de geïntegreerde DHCP-services voor client en server krijgen meerdere gebruikers
hun IP-adressen automatisch toegewezen bij het opstarten van het product. U hoeft enkel
de lokale pc's in te stellen als DHCP-client, zodat deze een dynamisch (door de DHCP-
server) toegekend IP-adres accepteren, waarna u ze opnieuw opstart. Steeds wanneer de
lokale pc wordt opgestart, wordt deze router de router herkend en krijgt de pc een IP-adres
toegewezen, waarna onmiddellijk verbinding wordt gemaakt met het LAN.
Gevorderde gebruikers kunnen de "Virtual Server"-functie van het product gebruiken om
lokale pc's beperkt zichtbaar te maken voor specifieke services voor externe gebruikers. Een
door de ISP verschaft IP-adres kan worden ingesteld voor het product, waarna specifieke
services kunnen worden doorgestuurd naar specifieke computers binnen het lokale netwerk.
Een dedicated webserver kan worden verbonden met het Internet via het product, zodat
inkomende verzoeken om HTML die worden ontvangen door het product kunnen worden
doorgestuurd naar de dedicated lokale webserver, ook al heeft de server nu een ander IP-
adres. In dit voorbeeld bevindt het product zich op het Internet en is het kwetsbaar voor
eventuele aanvallen, maar is de server beschermd.
Virtual Server kan tevens worden gebruikt om services opnieuw aan meerdere servers toe
te wijzen. Het product kan bijvoorbeeld zodanig worden ingesteld dat gescheiden FTP-, web-
en online game-servers hetzelfde voor het Internet zichtbare IP-adres delen, terwijl de
servers en LAN-gebruikers beschermd worden tegen hackers.
1.2 Inhoud van de verpakking
1. DC-213/215 ADSL Modem/Router
2. Een cd-rom met de driver en handleiding
3. Een starthandleiding
4. Een RJ-11 ADSL/telefoonkabel
5. Een CAT-5 crossover LAN-kabel
6. Een USB-kabel
7. Een voedingsadapter
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sitecom DC-213 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sitecom DC-213 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info