Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
32
KÄYTÖNAIKANA
Käytä suojakäsineitä, vartalonmukaista vaatetusta ja
tukevia kenkiä
Älä käytä työkalua paljain jaloin tai avoimilla sandaaleilla
Käytä aina pitkiä housuja ja pitkiä hihoja työkalulla
työskennellessäsi
Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 5 metrin päässä
työkalua käyttäessäsi
Seiso tukevassa asennossa työskennellessäsi (älä
kurkota liian kauas, etenkään käyttäessäsi portaita tai
tikkaita)
Pidäkaikkikehosiosatpoissaleikkuuterienläheltä,
äläkäirrotaleikattuamateriaaliataipidäkiinni
leikattavastamateriaalistaterienliikkuessa,ja
varmista,ettäkatkaisinonoff-asennossa
irrottaessasijumiinjäänyttämateriaalia (huomion
kääntyminen muualle työkalua käytettäessä voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen)
Pidä(jatko)johtopoissaleikkuualueelta (laitteen
käytön aikana johto voi peittyä pensaan oksiin ja terät
voivat vahingossa katkaista sen)
Pidäkiinnisähkötyökaluneristetyistä
tartuntapinnoista,koskaleikkuuterätvoivatosua
piilossaoleviinjohtoihintailaitteenomaanjohtoon
(jos leikkuuterät osuvat jännitteiseen johtoon,
sähkötyökalun paljaisiin metalliosiin voi tulla jännitettä ja
laitteen käyttäjä voi saada sähköiskun)
Älä juokse (jatko)johdon yli, murskaa sitä tai vedä siitä
Pidä (jatko)johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien
reunojen läheltä
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
KÄYTÖNJÄLKEEN
Sammuta työkalu ja irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen
Kannatyökaluakahvastaleikkuuterätpysäytettyinä,
jakunkuljetattaisäilytättyökalua,asetaaina
teränsuojuspaikalleen (työkalun asianmukainen
käsittely pienentää leikkuuteristä aiheutuvaa mahdollista
loukkaantumisriskiä)
Säilytä työkalu sisätiloissa kuivassa ja lukitussa
paikassa lasten ulottumattomissa
TYÖKALUNSYMBOLIENSELITYKSET
3Luekäyttöohjeetennenkäyttöä
4Suojeletyökaluasateelta
5Käytäsuojalasejajakuulonsuojaimia
6Irrotapistokehetipistorasiasta,jos(jatko)johtoon
vaurioituutaikatkeaatyöskentelynaikana
7Kaksoiseristys(eitarvitamaajohtoa)
KÄYTTÖ
Johtosuojus 8
- ripusta jatkojohdon silmukka suojuksen yläpuolelle A
kuten kuvassa
- varmista jatkojohdon kiinnitys vetämällä se tiukalle
Kahden käden turvakytkin 9
Estää työkalun kytkemisen päälle vahingossa
- käynnistä työkalu vetämällä sekä kytkimestä B että
kytkimestä C
- sammuta työkalu vapauttamalla joko kytkin B tai kytkin
C
Työkalun käyttö
! aloitaleikkaaminenvastamoottorinkäydessä
! äläleikkaamaatapeittäviäkasveja,etteimulta/
hiekkavaurioitaleikkuuteriäD
! äläylikuormitatyökalualeikkaamallayli14mm
paksujarunkoja
- siirrä työkalu pois leikkuualueelta ennen virran
katkaisemista
! kuntyökalustaonkatkaistuvirta,terätliikkuvat
vielämuutamansekunninajan
Terän kärjen suojus F 2
- estää työkalun takapotkun sen koskettaessa kiinteisiin
esineisiin (kuten aidanpylväisiin tai talon seiniin)
- suojaa päätyteriä vaurioilta
Pensasaitojen leikkaaminen 0
- leikkaa ensin pensasaidan sivut (alhaalta lähtien),
sitten yläreuna
- leikkaa pensasaidan sivu siten, että aita on hieman
kapeampi ylhäältä
- käytä paksumpien oksien leikkaamiseen käsisahaa tai
oksasaksia
Koneen pitäminen ja ohjaaminen
- pidä laitteesta tukevasti kiinni molemmilla käsillä ja
asettaudu tukevaan asentoon
! pidätyökalustakiinniainatyöskentelynaikana
harmaanvärisestäkädensija(oi)sta!
- kuljeta työkalua edessäsi
- varmista aina, että kuljetat jatkojohtoa poispäin
työskentelyalueelta
- aloita leikkaaminen pistorasian läheltä ja liiku
työskennellessäsi poispäin
VINKKEJÄ
Pensasaidan leikkaaminen tasaisen korkeaksi
- kiinnitä naru pensasaidan koko pituudelle halutulle
korkeudelle
- leikkaa pensasaita juuri tämän narun yläpuolelta
Suositeltavat leikkuuajat (Länsi-Eurooppa)
- leikkaa lehtensä pudottavat pensasaidat kesä- ja
lokakuussa
- leikkaa ikivihreät pensasaidat huhti- ja elokuussa
- leikkaa havupuut ja muut nopeasti kasvavat pensaat 6
viikon välein toukokuusta lokakuuhun
HOITO/HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu, johto ja leikkuuterät puhtaina
! irrotaliitosjohtoainapuhdistuksenajaksi
pistorasiasta
- puhdista työkalu kostealla liinalla (älä käytä
puhdistusaineita tai liuottimia)
- puhdista tuuletusraot G 2 säännöllisesti harjalla tai
paineilmalla
- puhdista leikkuuterät aina huolellisesti ja voitele ne
kevyesti käytön jälkeen
! käytäkäsineitäkäsitellessäsitaipuhdistaessasi
leikkuuteriä
Tarkista säännöllisin väliajoin leikkuuterien kunto ja terän
pulttien kireys
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 0740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 0740 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info