Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
46
c) Tartsatávolazelektromoskéziszerszámotazesőtől
ésanedvességhatásaitól. Ha víz hatol be egy
elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés
veszélyét.
d) Nehasználjaakábeltarendeltetésétőleltérő
célokra,vagyisaszerszámotsohanehordozza
vagyakasszafelakábelnélfogva,éssohanehúzza
kiahálózaticsatlakozódugótakábelnélfogva.
Tartsatávolakábelthőforrásoktól,olajtól,éles
élektől,sarkaktólésmozgógépalkatrészektől. Egy
megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az
áramütés veszélyét.
e) Haegyelektromoskéziszerszámmalaszabadég
alattdolgozik,csakaszabadbanvalóhasználatra
engedélyezetthosszabbítóthasználjon. A szabadban
való használatra engedélyezett hosszabbító használata
csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Hanemlehetelkerülniazelektromoskéziszerszám
nedveskörnyezetbenvalóhasználatát,alkalmazzon
egyföldzárlatmegszakítót. Egy földzárlat megszakító
alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
3)SZEMÉLYIBIZTONSÁGIELŐÍRÁSOK
a) Munkaközbenmindigfigyeljen,ügyeljenarra,amit
csinál,ésmeggondoltandolgozzonazelektromos
kéziszerszámmal.Hafáradt,hakábítószerekvagy
alkoholhatásaalattáll,vagyorvosságokatvettbe,
nehasználjaaberendezést. A berendezéssel végzett
munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is
komoly sérülésekhez vezethet.
b) Viseljenszemélyivédőfelszereléstésmindig
viseljenvédőszemüveget. A személyi
védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos
védőcipő, védősapka és fülvédő használata az
elektromos kéziszerszám használata jellegének
megfelelően csökkenti a személyes sérülések
kockázatát.
c) Kerüljeelakészülékakaratlanüzembehelyezését.
Győződjönmegarról,hogyazelektromos
kéziszerszámkivankapcsolva,mielőttbedugnáa
csatlakozódugótadugaszolóaljzatba,
csatlakoztatnáazakkumulátor-csomagot,ésmielőtt
felvennéésvinnikezdenéazelektromos
kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám
felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a
készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az
áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
d) Azelektromoskéziszerszámbekapcsolásaelőtt
okvetlenültávolítsaelabeállítószerszámokatvagy
csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó
részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs
sérüléseket okozhat.
e) Nebecsüljetúlönmagát.Kerüljeelanormálistól
eltérőtesttartást,ügyeljenarra,hogymindig
biztosanálljonésazegyensúlyátmegtartsa. Így az
elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.
f) Viseljenmegfelelőruhát.Neviseljenbőruhátvagy
ékszereket.Tartsatávolahaját,aruhájátésa
kesztyűjétamozgórészektől. A bő ruhát, az
ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek
magukkal ránthatják.
g) Haazelektromoskéziszerszámrafellehetszerelnia
porelszívásáhozésösszegyűjtéséhezszükséges
berendezéseket,ellenőrizze,hogyazokmegfelelő
módonhozzávannakkapcsolvaakészülékhezés
rendeltetésüknekmegfelelőenműködnek. A
porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka
során keletkező por veszélyes hatását.
4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS
KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA
a) Neterheljetúlazelektromoskéziszerszámot.A
munkájáhozcsakazarraszolgálóelektromos
kéziszerszámothasználja. Egy alkalmas elektromos
kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon
belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
b) Nehasználjonolyanelektromoskéziszerszámot,
amelynekakapcsolójaelromlott. Egy olyan
elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-,
sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
c) Húzzakiacsatlakozódugótadugaszolóaljzatból
és/vagyazakkumulátor-csomagotazelektromos
kéziszerszámból,mielőttazelektromos
kéziszerszámonbeállításimunkákatvégez,
tartozékokatcserélvagyaszerszámottárolásra
elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a
szerszám akaratlan üzembe helyezését.
d) Ahasználatonkívülielektromoskéziszerszámokat
olyanhelyentárolja,aholazokhozgyerekekne
férhessnekhozzá.Nehagyja,hogyolyan
személyekhasználjákazelektromos
kéziszerszámot,akiknemismerikaszerszámot,
vagynemolvastákeleztazútmutatót. Az elektromos
kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan
személyek használják.
e) Akészüléketgondosanápolja.Ellenőrizze,hogya
mozgóalkatrészekkifogástalanulműködnek-e,
nincsenek-ebeszorulva,ésnincsenek-eeltörve
vagymegrongálódvaolyanalkatrészek,amelyek
hatássallehetnekazelektromoskéziszerszám
működésére.Amegrongálódottrészeketakészülék
használataelőttjavíttassameg. Sok olyan baleset
történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem
kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
f) Tartsatisztánésélesállapotbana
vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és
gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be
és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
g) Azelektromoskéziszerszámokat,tartozékokat,
betétszerszámokatstb.csakezenelőírásoknak
használja.Vegyefigyelembeamunkafeltételeketés
akivitelezendőmunkasajátosságait. Az elektromos
kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való
alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
5) SZERVIZ
a) Azelektromoskéziszerszámotcsakszakképzett
személyzetéscsakeredetipótalkatrészek
felhasználásávaljavíthatja. Ez biztosítja, hogy az
elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám
maradjon.
46

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 0740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 0740 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info