Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
48
A vágópenge hegyének védőeleme F 2
- megakadályozza, hogy a szerszám szilárd objektum
(kerítésoszlop, házfal) érintésekor visszarúgjon
- megvédi a pengék végét a károsodástól
Sövény nyírása 0
- először a sövény oldalait nyírja le (alulról felfelé), majd
ezután a tetejét
- a sövény szélét úgy nyírja le, hogy felfele kissé
keskenyedjen
- a vastagabb ágakat vágja le kézifűrésszel vagy
ágnyeső ollóval
A gép vezetése és tartása
- tartsa két kézzel, erősen a gépet, s válasszon stabil és
biztonságos
! munkaközbenmindvégigtartsagépetaszürke
színűmarkolatiterület(ek)en!
- vezesse a szerszámot maga előtt
- mindig gondoskodjon arról, hogy a hosszabbító
vezeték ne legyen a vágási területen
- kezdje a munkát a tápcsatlakozó aljzat közelében, és
távolodjon tőle a munka során
HASZNÁLAT
Sövény nyírása egyenletes magasságra
- rögzítsen egy huzalt a sövény mentén a kívánt
magasságban
- végezze el a nyírást a huzal fölött közvetlenül
Javasolt vágási/nyírási idők (Nyugat-Európa)
- a lombhullató sövények nyírását végezze júniusban és
októberben
- az örökzöldek nyírását végezze áprilisban és
augusztusban
- a tűlevelűek és egyéb gyorsan növő bokrok nyírását
májustól októberig hathetente végezze
KARBANTARTÁS/SZERVIZ
A szerszám nem professzionális használatra készült
Tartsa tisztán a szerszámot, a vezetéket és a
vágópengéket
! tisztításelőtthúzzakiacsatlakozódugót
- a készülék tisztítását nedves, puha törlőkendővel
végezze (ne használjon tisztítószert vagy oldószert)
- rendszeresen tisztítsa meg a szellőző nyílásokat G 2
kefével vagy sűrített levegővel
- használat után mindig gondosan tisztítsa meg, és
kenje meg a vágópengéket
! avágópengékkezeléseéstisztításasorán
viseljenkesztyűt
Rendszeresen ellenőrizze a vágópengék állapotát és a
penge csavarjainak meghúzott állapotát
Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopott,
elhasználódott alkatrészek, azokat javíttassa meg,
cseréltesse ki szükség szerint
A vágópengék élezése
! élezéselőtthúzzakiacsatlakozódugót
- a vágópengék élesítését végezze kis méretű, finom
reszelővel, ha egy szilárd tárgy sérülést okozott rajtuk
- azt javasoljuk, hogy a vágópengéket szakemberrel
éleztesse meg
- élezés után kenje meg a vágópengéket
Tárolás @
- a tároló sínt H rögzítse a falra 4 csavarral (nem
tartozék) megfelelően vízszintezve és biztonságosan
- a szerszám tárolásakor használja a vágópenge
védőtokját J
- tárolás előtt törölje le a vágópengéket olajjal átitatott
ronggyal, hogy megelőzze a korróziót
Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás
ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással
csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely
ügyfélszolgálatát szabad megbízni
- küldje az összeszerelt gépet a vásárlást bizonyító
számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi
SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép
szervizdiagramja a www.skil.com címen található)
HIBAELHÁRÍTÁS
Az alábbi lista a hibajelenségeket, azok lehetséges okait
és az elhárítás módját ismerteti (ha ezek között nem
található az észlelt hibajelenség, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez)
! akészüléketelőszörkapcsoljaki,majdhúzzakia
konnektorból,mielőttahibaelhárításábakezdene
A motor nem indul be, vagy hirtelen leáll
- hibás a tápcsatlakozó aljzat -> használjon másik
aljzatot
- a dugasz kihúzódott -> csatlakoztassa a dugaszt
- a hosszabbító vezeték megsérült -> cserélje ki
A szerszám szakaszosan működik
- a hosszabbító vezeték megsérült -> cserélje ki
- belső vezetékhiba -> forduljon a márkakereskedőhöz/
szakszervizhez
- be-/kikapcsoló gomb hibája -> forduljon a
márkakereskedőhöz/szakszervizhez
A motor jár, de a vágópengék nem mozdulnak meg
- belső hiba -> forduljon a márkakereskedőhöz/
szakszervizhez
A vágópengék forrók
- a vágópengék éle eltompult -> éleztesse meg a
pengéket
- a vágópengék kicsorbultak -> vizsgáltassa meg a
pengéket
- a kenés hiányától megnőtt a súrlódás -> kenje meg a
pengéket
KÖRNYEZET
Azelektromoskéziszerszámokat,tartozékokatés
csomagolástnedobjaaháztartásiszemétbe (csak
EU-országok számára)
- a használt villamos és elektronikai készülékekről szóló
2012/19/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való
átültetése szerint az elhasznált elektromos
kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és
környezetbarát módon újra kell hasznosítani
- erre emlékeztet a # jelzés, amennyiben felmerül az
intézkedésre való igény
48

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 0740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 0740 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info