Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
52
Skladování @
- skladovací držák H pevně namontujte na stěnu
pomocí 4 šroubů (nedodávajísesnářadím) ve
vodorovné poloze
- před uskladněním nářadí nasaďte na čepele kryt J
- před uskladněním nářadí otřete střihací čepele hadrem
namočeným v oleji, aby nedošlo ke korozi
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše nástroje, svěřte provedení opravy
autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí
firmy SKIL
- zašlete nástroj nerozebraný spolu s potvrzením o
nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu značky
SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na
www.skil.com)
ŘEŠENÍPROBLÉMŮ
Následující seznam uvádí příznaky problémů, možné
příčiny a způsoby nápravy (pokud vám k určení problému
a jeho vyřešení nepomůže, obraťte se na svého prodejce
nebo servis)
! předzkoumánímproblémunářadívypnětea
odpojtezezásuvky
Motor se nespustí nebo se náhle zastaví
- vadná zásuvka zdroje napájení -> použijte jinou
zásuvku
- zástrčka není zapojená -> zapojte zástrčku
- prodlužovací šňůra je poškozená -> vyměňte
prodlužovací šňůru
Nářadí pracuje přerušovaně
- prodlužovací šňůra je poškozená -> vyměňte
prodlužovací šňůru
- poškozená vnitřní kabeláž -> obraťte se na prodejce či
servis
- vadný vypínač -> obraťte se na prodejce či servis
Motor běží, ale čepele se nehýbou
- vnitřní závada -> obraťte se na prodejce či servis
Střihací čepele jsou horké
- střihací čepele jsou tupé -> nechejte čepele nabrousit
- střihací čepele mají zuby -> nechejte čepele
zkontrolovat
- příliš velké tření kvůli nedostatku maziva -> promažte
čepele
ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
Elektrickénářadí,doplňkyabalenínevyhazujtedo
komunálníhoodpadu (jen pro státy EU)
- podle evropské směrnice 2012/19/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí, musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování
- symbol # na to upozorňuje
PROHLÁŠENÍOSHODĚ
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci
“Technická data” popsaný výrobek je v souladu s
následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN
60745, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení směrnic
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU
Technickádokumentaceu: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
HLUČNOSTI/VIBRACÍ
Měřeno podle EN 60745 činí tlak hlukové vlny tohoto
přístroje 80 dB(A) a dávka hlučnosti 100 dB(A)
(standardní odchylka: 3 dB), a vibrací 3,3 m/s² (metoda
ruka-paže; nepřesnost K = 1,5 m/s²)
Měřeno podle 2000/14/ES zaručená dávka hlučnosti
LWA je nižší než 103 dB(A) (metoda posouzení shody
podle dodatku V)
Úroveň vibrací byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji
použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako
předběžné posouzení vystavování se vibracím při
používání přístroje k uvedeným aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či
špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně
zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve
skutečnosti není využíván, může zásadně snížit
úroveň vystavení se vibracím
! chraňtesepřednásledkyvibracítak,žebudete
dbátnaúdržbupřístrojeapříslušenství,budete
siudržovattepléruceauspořádátesisvé
pracovnípostupy
Çitbudamamakinesi 0740
GİRİS
Bu alet, çitleri ve çalıları kesmek üzere tasarlanmıştır ve
sadece evde kullanım içindir
Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
• Kullanmadanöncebukılavuzudikkatlibirşekilde
okuyunveilerideihtiyacınızolduğundakullanmak
içinsaklayın3
• Güvenliktalimatlarınaveuyarılarınaözelbirdikkat
gösterin;bunlarauyulmamasıciddiyaralanmalarına
nedenolabilir
Ambalajın içinde, çizim 2'de gösterilen tüm parçaların
bulunup bulunmadığını kontrol edin
Parçaların eksik veya hasarlı olması durumunda bayinizle
temasa geçin
TEKNİKVERİLER1
ALETBİLEŞENLERİ2
A Kablo tutucu
B Ön tutamak düğmesi
52

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 0740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 0740 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info