Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
55
Bıçak ucu muhafazası F 2
- sert nesnelere (çit kazıkları veya ev duvarı gibi)
dokunulduğunda aletin geri tepmesini önler
- uç bıçakların hasar görmesini önler
Çalıların kesilmesi 0
- ilk önce çalıların yanlarını (alttan yukarıya doğru)
ardından üst kısmını kesin
- çalının bir kenarını, yukarıda biraz daha dar olacak
şekilde kesin
- kalın dalları kesmek için bir el testeresi veya budama
makası kullanın
Aletin tutulması ve kullanılması
- aleti iki elinizle sıkıca tutun ve güvenli bir duruş alın
! çalışmaesnasında,aletidaimagrirenkli
bölge(ler)dentutun(uz)!
- aleti ilerinizde yönlendirin
- uzatma kablosunun daima çalışma alanından uzak
olarak konumlandırın
- kesme işlemine prizin yakınından başlayın ve çalışarak
uzağa doğru gidin
UYGULAMA
Bir çalıyı aynı yükseklik seviyesinde kesmek için
- çalının uzunluğu boyunca istenen yükseklikte bir ip
bağlayın
- çalıyı hemen bu ipin üzerinden kesin
Önerilen kesme/budama zamanları (Batı Avrupa)
- dökülen yapraklı çalıları Haziran ve Ekim aylarında
budayın
- yaprağını dökmeyen çalıları Nisan ve Ağustos
aylarında budayın
- kozalaklı ağaçları ve diğer hızlı büyüyen ağaççıkları
Mayıs ayından Ekim ayına kadar her 6 haftada bir
budayın
BAKIM/SERVİS
Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
Aleti, kablosunu ve kesici bıçaklarını temiz tutun
! temizlemedenönce,cihazınfişiniprizdençekin
- aleti nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin (temizlik
maddeleri veya solventleri kullanmayın)
- havalandırma deliklerini G 2 fırça veya basınçlı hava
yardımıyla düzenli olarak temizleyin
- kullanımdan sonra, kesici bıçakları daima dikkatli
şekilde temizleyin ve hafifçe yağlayın
! kesicibıçaklaradokunurkenveyabunları
temizlerkeneldivengiyin
Düzenli aralıklarla kesici bıçakların durumunu ve bıçak
cıvataların sıkılığını kontrol edin
Düzenli aralıklarla parçaları aşınmaya ve hasara karşı
kontrol edin ve gerektiğinde onarılmasını/değiştirilmesini
sağlayın
Kesici bıçakların bilenmesi
! bilemeişlemindenöncecihazınfişiniprizden
çekin
- sert nesnelerin bıçaklara zarar vermesi durumunda
kesici bıçakları küçük ve düz bir eğeyle bileyin
- ancak bıçakların bir uzman tarafından bilenmesini
sağlamanızı öneririz
- bileme işleminin ardından kesici bıçakları yağlayın
Saklama @
- saklama rayını H duvara 4 adet vidayla (ürünle
birlikteverilmez) monte edin ve yatay olarak
dengeleyin
- aleti saklarken bıçak kılıfını J kullanın
- aleti saklamadan önce paslanmayı önlemek için kesici
bıçakları yağlı bir bezle silin
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine
rağmen aleti arıza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli
aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır
- aleti ambalajıyla birlikte satın alma belgenizide
ekleyerek satıcınıza veya en yakın SKIL servisine
ulaştırın (adresler ve aletin servis şemaları www.skil.
com adresinde listelenmiştir)
SORUNGİDERME
Aşağıdaki liste, sorunların belirtilerini, muhtemel
nedenlerini ve düzeltici eylemleri gösterir (bunlar sorunu
belirlemez ve düzeltmezse satıcınızla veya servisle
iletişime geçin)
! sorunuaraştırmadanöncealetikapatınvefişini
prizdençekin
Birden motor çalışmıyor veya durmuyor
- güç kaynağı prizi arızası -> başka priz kullanın
- fiş takılı değil -> fişi takın
- uzatma kablosu hasarlı -> uzatma kablosunu değiştirin
Alet kesik kesik çalışıyor
- uzatma kablosu hasarlı -> uzatma kablosunu değiştirin
- iç kablo tesisatı arızası -> satıcı/servis merkeziyle
iletişime geçin
- açma/kapama düğmesi arızası -> satıcı/servis
merkeziyle iletişime geçin
Motor çalışıyor ancak bıçaklar sabit kalıyor
- dahili arıza -> satıcı/servis merkeziyle iletişime geçin
Kesici bıçaklar ısınıyor
- kesici bıçaklar körleşmiş -> bıçakları bileyin
- kesici bıçaklarda ezikler mevcut -> bıçakları inceletin
- ya azlığından dolayı çok fazla sürtünme var -> bıçakları
yağlayın
ÇEVRE
Elektriklialetlerini,aksesuarlarıveambalajları
evdekiçöpkutusunaatmayınız (sadece AB ülkeleri
için)
- kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski
cihazlar hakkındaki 2012/19/EC Avrupa yönergelerine
göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre
uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına
uygun bir şekilde tekrar değerlendirmeye
gönderilmelidir
- sembol # size bunu anımsatmalıdır
UYGUNLUK BEYANI
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanımlanan ürünün aşağıdaki norm veya normatif
belgelere uygunluğunu beyan ederiz: EN 60745, EN
61000, EN 55014, yönetmeliği hükümleri uyarınca
2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
55

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 0740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 0740 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info