Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
56
Teknikbelgelerinbulunduğumerkez: SKIL Europe
BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
GÜRÜLTÜ/TİTREŞIM
Ölçülen EN 60745 göre ses basıncı bu makinanın
seviyesi 80 dB(A) ve çalışma sırasındaki gürültü 100
dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreşim 3,3 m/s² (el-kol
metodu; tolerans K = 1,5 m/s²)
Ölçülen 2000/14/EG göre güvenceli ses gücü düzeyi
LWA 103 dB(A) değerinden daha düşüktür (uygunluğa
ilişkin değerlendirme yöntemi Ek V’e göredir)
Titreşim emisyon seviyesi EN 60745’te sunulan standart
teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aleti bir başkasıyla
karşılaştırmak amacıyla ve aletin söz konusu
uygulamalarda kullanılması sırasında titreşime maruz
kalma derecesinin ön değerlendirmesi olarak kullanılabilir
- aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı
yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılması, maruz
kalma seviyesini belirgin biçimde artırabilir
- aletin kapalı olduğu veya çalıştığı ancak gerçek
anlamda iş yapmadığı zamanlarda, maruz kalma
seviyesi belirgin biçimde azalabilir
! aletinveaksesuarlarınınbakımınıyaparak,
ellerinizisıcaktutarakveişmodellerinizi
düzenleyerekkendinizititreşiminetkilerinden
koruyun

Nożycedożywopłotu 0740
WSTĘP
To narzędzie jest przeznaczone do przycinania
żywopłotów i krzewów, wyłącznie do użytku domowego
Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań
profesjonalnych
• Proszędokładnieprzeczytaćniniejsząinstrukcję
przedrozpoczęciemeksploatacjiizachowaćjąna
przyszłość3
• Proszęzwrócićszczególnąuwagęnainstrukcjei
przestrogiodnoszącesiędobezpieczeństwa
obsługi;ichnieprzestrzeganiemożeprowadzićdo
poważnegouszkodzenia
Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie
części pokazane na rysunku 2
W razie braku lub uszkodzenia części, skontaktuj się
dealerem
DANE TECHNICZNE 1
ELEMENTYNARZĘDZIA2
A Ogranicznik przewodu
B Włącznik na przednim uchwycie
C Włącznik na tylnym uchwycie
D Noże tnące
E Osłona
F Osłona czubka noża
G Szczeliny wentylacyjne
H Szyna do zawieszania (śrubyniesądostarczanewraz
znarzędziem)
J Osłona noży
BEZPIECZEŃSTWO
OGÓLNEPRZEPISYBEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!Należyprzeczytaćwszystkiewskazówkii
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek
mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
obrażenia ciała. Należystarannieprzechowywać
wszystkieprzepisyiwskazówkibezpieczeństwadla
dalszegozastosowania. Użyte w poniższym tekście
pojęcie “elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi
zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem
zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilającego).
1)BEZPIECZEŃSTWOMIEJSCAPRACY
a) Miejscepracynależyutrzymywaćwczystościi
dobrzeoświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone
miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków.
b) Nienależypracowaćtymnarzędziemwotoczeniu
zagrożonymwybuchem,wktórymznajdująsięnp.
łatwopalneciecze,gazylubpyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył lub pary.
c) Elektronarzędzietrzymaćpodczaspracyzdaleka
oddzieciiinnychosób. Przy nieuwadze można stracić
kontrolę nad narzędziem.
2)BEZPIECZEŃSTWOELEKTRYCZNE
a) Wtyczkaurządzeniamusipasowaćdogniazda.Nie
wolnomodyfikowaćwtyczkiwjakikolwieksposób.
Nienależyużywaćwtyczekadapterowychrazemz
uziemnionyminarzędziami.Niezmienione wtyczki i
pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
b) Należyunikaćkontaktuzuziemnionymi
powierzchniamijakrury,grzejniki,pieceilodówki.
Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy
Państwa ciało jest uziemnione.
c) Urządzenienależyprzechowywaćzabezpieczone
przeddeszczemiwilgocią. Wniknięcie wody do
elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
d) Nigdynienależyużywaćkabladoinnychczynności.
Nigdynieużywaćkabladonoszeniaurządzeniaza
kabel,zawieszenialubdowyciąganiawtyczkiz
gniazda.Kabelnależytrzymaćzdalekaodwysokich
temperatur,oleju,ostrychkrawędzilubruchomych
częściurządzenia.Uszkodzone lub poplątane kable
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
56

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 0740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 0740 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info