Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/144
Nächste Seite

ORIGINAL INSTRUCTIONS
NOTICE ORIGINALE
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING I ORIGINAL

ORIGINAL BRUGSANVISNING
ORIGINAL BRUKSANVISNING

ALKUPERÄISET OHJEET
MANUAL ORIGINAL
MANUAL ORIGINAL
ISTRUZIONI ORIGINALI
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ

ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
ORIGINALE

ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

IZVIRNA NAVODILA

ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND

ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

ORIGINALI INSTRUKCIJA

ИЗВОРНО УПАТСТВО ЗА РАБОТА

UDHËZIMET ORIGJINALE


11
14
18
23
27
30
34
38
41
46
50
54
58
62
65
70
75
79
84
88
92
96
100
104
108
111
116
120
124
136
134
SKIL BV - Konijnenberg 62 09/18 2341165104
4825 BD Breda - The Netherlands
www.skil.com
ROUTER
1860 (VA1*1860**)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ROUTER1860 (VA1*1860**)ORIGINAL INSTRUCTIONS11NOTICE ORIGINALE14ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG18ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING23BRUKSANVISNING I ORIGINAL27ORIGINAL BRUGSANVISNING30ORIGINAL BRUKSANVISNING34ALKUPERISET OHJEET38MANUAL ORIGINAL41MANUAL ORIGINAL46ISTRUZIONI ORIGINALI50EREDETI HASZNLATI UTASTS54PVODNM NVODEM K POUVN58ORJNAL LETME TALMATI62INSTRUKCJA ORYGINALNA65 � �70 � �75 ��7984INSTRUCIUNI DE FOLOSIREORIGINALE 88PVODN NVOD NA POUITIE92ORIGINALNE UPUTE ZA RAD96ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD100IZVIRNA NAVODILA104ALGUPRANE KASUTUSJUHEND108ORIINL LIETOANAS PAMCBA111ORIGINALI INSTRUKCIJA116 � 120UDHZIMET ORIGJINALE124136134www.skil.comSKIL BV - Konijnenberg 624825 BD Breda - The Netherlands09/182341165104
 • Page 2

  1860EU Declaration of conformityRouterArticle numberDfonceuseNumro darticleOberfrseSachnummerBovenfreesProductnummerHandverfrsProduktnummerOverfrserTypenummerFresProduktnummerYljyrsinTuotenumeroDclaration de conformit UEEU-KonformittserklrungEU-conformiteitsverklaringEU-konformitetsfrklaringEU-overensstemmelseserklringEU-samsvarserklringEU-vaatimustenmukaisuusvakuutusFresadoraFresatriceCodice prodottoFelsmarCikkszmHorn frzkaObjednac sloFrezern koduEU prohlen o shodAB Uygunluk beyanDeklaracja zgodnoci UEFrezarkaWij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoenaan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen enverordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.Technisch dossier bij:*Vi frklarar under eget ansvar att de nmnda produkterna uppfyller kraven i allagllande bestmmelser i de nedan angivna direktiven och frordningarnas och attde stmmer verens med fljande normer.Teknisk dokumentation:*Vi erklrer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelsemed alle gldende bestemmelser i flgende direktiver og forordninger ogopfylder flgende standarder.Tekniske bilag ved:*Vi erklrer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse medalle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og medflgende standarder.Teknisk dokumentasjon hos:*Vakuutamme tten, ett mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivienja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardienvaatimusten mukaisia.Tekniset asiakirjat saatavana:*Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionadoscumprem todas as disposies e os regulamentos indicados e est�o emconformidade com as seguintes normas.Nmero do produto Documenta�o tcnica pertencente :*Dichiarazione di conformit UEEU konformitsi nyilatkozatWir erklren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte alleneinschlgigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefhrten Richtlinien undVerordnungen entsprechen und mit folgenden Normen bereinstimmen.Technische Unterlagen bei:*Declara�o de conformidade CETupiaNous dclarons sous notre propre responsabilit que les produits dcrits sont enconformit avec les directives, rglements normatifs et normes numrsci-dessous.Dossier technique auprs de:*Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productosnombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de lasdirectivas y los reglamentos mencionados a continuacin y estn en conformidadcon las siguientes normas.Nmero de artculo Documentos tcnicos de:*Declaracin de conformidad UEWe declare under our sole responsibility that the stated products comply with allapplicable provisions of the directives and regulations listed below and are inconformity with the following standards.Technical file at:*Egyedli felelsggel kijelentjk, hogy a megnevezett termkek megfelelnek azalbbiakban felsorolsra kerl irnyelvek s rendeletek valamennyi idevgelrsainak s megfelelnek a kvetkez szabvnyoknak.Mszaki dokumentumok megrzsi pontja:*Prohlaujeme na vhradn zodpovdnost, e uveden vrobek spluje vechnapslun ustanoven ne uvedench smrnic a nazen a je v souladu snsledujcmi normami.Technick podklady u:*Tek sorumlu olarak, tanmlanan rnn aadaki ynetmelik ve direktifleringeerli btn hkmlerine ve aadaki standartlara uygun olduunu beyanederiz.Teknik belgelerin bulunduu yer:*Owiadczamy z pen odpowiedzialnoci, e niniejsze produkty odpowiadajwszystkim wymaganiom poniej wyszczeglnionych dyrektyw i rozporzdze,oraz e s zgodne z nastpujcymi normami.Numer katalogowy Dokumentacja techniczna:* Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilit che i prodotti indicati sonoconformi a tutte le disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencatidi seguito, nonch alle seguenti normative.Documentazione tecnica presso:* , , . :* , , . :*2
 • Page 3

  1860 PDeclara�ie de conformitate UEMaini de frezat , . :*Declarm pe proprie rspundere c produsele men�ionate corespund tuturordispozi�iilor relevante ale directivelor i reglementrilor enumerate n cele ceurmeaz i sunt n conformitate cu urmtoarele standarde.Numr de identificare Documenta�ie tehnic la:* , - . :* EU vyhlsenie o zhodeHorn frzaVecn sloGlodalicaKataloki brojGlodalicaBroj predmetaStrunicatevilka artiklalafreesTootenumberEU izjava o sukladnostiEU-izjava o usaglaenostiIzjava o skladnosti ESEL-vastavusdeklaratsioonES atitikties deklaracijaVertikaliojo frezavimo maina Gaminio numerisEU- Frez shkallzueseNumri i nenitEU Deklarata e konformitetit1860Pod punom odgovornou izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svimrelevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da susukladni sa sljedeim normama.Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod:*Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svimdotinim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladusa sledeim standardima.Tehnika dokumentacija kod:*Izjavljamo pod izkljuno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemirelevantnimi doloili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.Tehnina dokumentacija pri:*Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jrgnevalt loetletuddirektiivide ja mruste kikidele asjaomastele nuetele ja on koosklas jrgmistenormidega.Tehnilised dokumendid saadaval:*Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka eit aplkotie izstrdjumi atbilst visiem tlkmintajs direktvs un rkojumos ietvertajm saistoajm nostdnm, k arsekojoiem standartiem.Izstrdjuma numurs Tehnisk dokumentcija no:*Deklarcija par atbilstbu EK standartiemVirsfrzeVyhlasujeme na vhradn zodpovednos, e uveden vrobok spa vetkyprslun ustanovenia niie uvedench smernc a nariaden a je v slade snasledujcimi normami.Technick podklady m spolonos:*VA1*1860**Atsakingai pareikiame, kad ivardyti gaminiai atitinka visus privalomus emiaunurodyt direktyv ir reglament reikalavimus ir iuos standartus.Technin dokumentacija saugoma:* , . :*Ne deklarojm me prgjegjsin ton t vetme se produktet e paraqitura jan nprputhje me t gjitha dispozitat e zbatueshme t direktivave dhe rregulloreve tlistuara m posht dhe jan n prputhje me standardet si m posht.Dosja teknike n:*2006/42/EC2014/30/EU2011/65/EUEN 60745-1:2009 + A11:2010EN 60745-2-17:2010EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011EN 55014-2:2015EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013EN 50581: 2012* Skil BVKonijnenberg 624825 BD BredaThe Netherlands 06.09.20183
 • Page 4

  118602F ESJMCQYHABZTDRG454WPV3N
 • Page 5

  6BAC7X5
 • Page 6

  8b8aEEF50403020100-22.225mm (7/8)5040HD3020100D-3.175mm (1/8)0G8c8d50403020J8e1008f10 mmJ505050404040303030202020101010000ACDH623
 • Page 7

  9qKhardwsoftADeaebL74 - 10 mm12 - 20 mm22 - 40 mm5-63-41-24 - 10 mm12 - 20 mm22 - 40 mm5-63-61-34 - 10 mm12 - 20 mm22 - 40 mm3-62-41-34 - 15 mm16 - 40 mm2-31-2
 • Page 8

  rJMNDGtyP8
 • Page 9

  uZQYRiYABQAARZ9
 • Page 10

  oWpACCESSORIES10WWW.SKIL.COM
 • Page 11

  aRouterINTRODUCTIONc)18602)a)The tool is intended to route grooves, edges, profilesand elongated holes in wood, plastic and light buildingmaterials as well as to copy-routeThis tool is not intended for professional useRead and save this instruction manual 3b)TECHNICAL DATA 1c)TOOL ELEMENTS 2AShaft lockBCollet nutCWrenchDDepth gaugeEFine-adjustment knobFFine-adjustment scaleGDepth stop turretHAdjustment knob (depth gauge)JLocking leverKSpeed selection wheelLVacuum cleaner adapterMOn/off triggerNSafety switchPAdapter plateQParallel guideRBase plateSVentilation slotsTSliding barsVProtective coverWCurve bufferYParallel guide rodsZKnob for adjusting parallel guideAA Parallel guide pinAB Parallel guide nutAC Depth visorAD LED-lightd)e)f)3)a)b)c)SAFETYGENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS--WARNING Read all safety warnings, instructions,illustrations and specifications provided with thispower tool. Failure to follow all instructions listed below mayresult in electric shock, fire and/or serious injury.d)Save all warnings and instructions for future reference.e)The term power tool in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)power tool.f)1) WORK AREA SAFETYa) Keep work area clean and well lit. Cluttered or darkareas invite accidents.b) Do not operate power tools in explosiveatmospheres, such as in the presence of flammableg)11liquids, gases or dust. Power tools create sparks whichmay ignite the dust or fumes.Keep children and bystanders away while operatinga power tool. Distractions can cause you to lose control.ELECTRICAL SAFETYPower tool plugs must match the outlet. Nevermodify the plug in any way. Do not use any adapterplugs with earthed (grounded) power tools.Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk ofelectric shock.Avoid body contact with earthed or groundedsurfaces such as pipes, radiators, ranges andrefrigerators. There is an increased risk of electricshock if your body is earthed or grounded.Do not expose power tools to rain or wet conditions.Water entering a power tool will increase the risk ofelectric shock.Do not abuse the cord. Never use the cord forcarrying, pulling or unplugging the power tool. Keepcord away from heat, oil, sharp edges or movingparts. Damaged or entangled cords increase the risk ofelectric shock.When operating a power tool outdoors, use anextension cord suitable for outdoor use. Use of acord suitable for outdoor use reduces the risk of electricshock.If operating a power tool in a damp location isunavoidable, use a residual current device (RCD)protected supply. Use of an RCD reduces the risk ofelectric shock.PERSONAL SAFETYStay alert, watch what you are doing and usecommon sense when operating a power tool. Do notuse a power tool while you are tired or under theinfluence of drugs, alcohol or medication. A momentof inattention while operating power tools may result inserious personal injury.Use personal protective equipment. Always weareye protection. Protective equipment such as a dustmask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearingprotection used for appropriate conditions will reducepersonal injuries.Prevent unintentional starting. Ensure the switchis in the off-position before connecting to powersource and/or battery pack, picking up or carryingthe tool. Carrying power tools with your finger on theswitch or energising power tools that have the switch oninvites accidents.Remove any adjusting key or wrench before turningthe power tool on. A wrench or a key left attached toa rotating part of the power tool may result in personalinjury.Do not overreach. Keep proper footing and balanceat all times. This enables better control of the power toolin unexpected situations.Dress properly. Do not wear loose clothing orjewellery. Keep your hair and clothing away frommoving parts. Loose clothes, jewellery or long hair canbe caught in moving parts.If devices are provided for the connection of dustextraction and collection facilities, ensure these areconnected and properly used. Use of dust collectioncan reduce dust-related hazards.
 • Page 12

  h) Do not let familiarity gained from frequent use oftools allow you to become complacent and ignoretool safety principles. A careless action can causesevere injury within a fraction of a second.4) POWER TOOL USE AND CAREa) Do not force the power tool. Use the correct powertool for your application. The correct power tool willdo the job better and safer at the rate for which it wasdesigned.b) Do not use the power tool if the switch does not turnit on and off. Any power tool that cannot be controlledwith the switch is dangerous and must be repaired.c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, fromthe power tool before making any adjustments,changing accessories, or storing power tools. Suchpreventive safety measures reduce the risk of starting thepower tool accidentally.d) Store idle power tools out of the reach of childrenand do not allow persons unfamiliar with the powertool or these instructions to operate the power tool.Power tools are dangerous in the hands of untrainedusers.e) Maintain power tools and accessories. Check formisalignment or binding of moving parts, breakageof parts and any other condition that may affect thepower tools operation. If damaged, have the powertool repaired before use. Many accidents are causedby poorly maintained power tools.f) Keep cutting tools sharp and clean. Properlymaintained cutting tools with sharp cutting edges are lesslikely to bind and are easier to control.g) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,in accordance with these instructions, taking intoaccount the working conditions and the work to beperformed. Use of the power tool for operations differentfrom those intended could result in a hazardous situation.h) Keep handles and grasping surfaces dry, cleanand free from oil and grease. Slippery handles andgrasping surfaces do not allow for safe handling andcontrol of the tool in unexpected situations.5) SERVICEa) Have your power tool serviced by a qualified repairperson using only identical replacement parts. Thiswill ensure that the safety of the power tool is maintained.when original accessories are usedUse only accessories with an allowable speed matchingat least the highest no-load speed of the tool Do not use damaged or deformed router bits Only use sharp router bits Protect accessories from impact, shock and grease Only use high speed steel (HSS) or carbide-tipped (CT)router bits with this toolBEFORE USE Avoid damage that can be caused by screws, nails andother elements in your workpiece; remove them beforeyou start working Always check that the supply voltage is the same as thevoltage indicated on the nameplate of the tool Do not work materials containing asbestos (asbestosis considered carcinogenic) Do not clamp the tool in a vice Use completely unrolled and safe extension cords with acapacity of 16 Amps (U.K. 13 Amps) The noise level when working can exceed 85 dB(A); wearear protection Dust from material such as paint containing lead, somewood species, minerals and metal may be harmful(contact with or inhalation of the dust may cause allergicreactions and/or respiratory diseases to the operator orbystanders); wear a dust mask and work with a dustextraction device when connectable Certain kinds of dust are classified as carcinogenic(such as oak and beech dust) especially in conjunctionwith additives for wood conditioning; wear a dustmask and work with a dust extraction device whenconnectable Follow the dust-related national requirements for thematerials you want to work with Be sure tool is switched off when plugging inDURING USE Always keep the cord away from moving parts of the tool;direct the cord to the rear, away from the tool Never use the tool when base-plate R 2 (=protectiveguard) is damaged; have it replaced by a qualified person Never use the tool when the cord is damaged; it must bereplaced by a specially prepared cord available throughthe service organization. Keep hands and fingers away from router bit when tool isswitched on Never exceed maximum cutting depth of router bit whilecutting In case of electrical or mechanical malfunction,immediately switch off the tool and disconnect the plug In case the router bit is blocked, resulting in jerking forceson the tool, immediately switch off the tool In case of current interruption or when the plug isaccidentally pulled out, immediately switch off the tool inorder to prevent uncontrolled restarting Do not apply so much pressure on the tool that it comesto a standstillAFTER USE After finishing the work, loosen lever J 2, guide the toolback into the upper starting position, and switch off thetoolEXPLANATION OF SYMBOLS ON TOOL3 Read the instruction manual before use4 Double insulation (no earth wire required)5 Do not dispose of the tool together with household wastematerialSAFETY INSTRUCTIONS FOR ROUTERSHold the power tool by insulated gripping surfaces,because the cutter may contact its own cord (cuttinga live wire may make exposed metal parts of the powertool liveand could give the operator an electric shock) Use clamps or another practical way to secure andsupport the workpiece to a stable platform (holdingthe workpiece by hand or against your body leaves itunstable and may lead to loss of control)GENERAL This tool should not be used by people under the age of16 years Always disconnect plug from power source beforemaking any adjustment or changing any accessoryACCESSORIES SKIL can assure flawless functioning of the tool only12
 • Page 13

  WHEN CONNECTING NEW 3-PIN PLUG (U.K. ONLY): Do not connect the blue (= neutral) or brown (= live) wirein the cord of this tool to the earth terminal of the plug If for any reason the old plug is cut off the cord of this tool,it must be disposed of safely and not left unattendedUSEMounting/removing router bits 6!! switch off the tool and disconnect the plug!! ensure that router bit shaft is perfectly clean!! ensure that collet size (6 mm, 6.35 mm, 8 mm)corresponds with shaft size of router bit-- turn tool upside down-- lock shaft by pushing shaft lock A (rotate collet nut B, ifnecessary) and hold it while youFOR MOUNTING:-- loosen collet nut B with wrench C-- insert bit with a little space x in collet 7-- tighten collet nut firmly with wrench C-- release shaft lock AFOR REMOVING:-- loosen collet nut B with wrench C-- remove bit-- release shaft lock A!! for loosening router bit it may be necessary totap at the top of the router bit, using hammer andpiece of wood to protect the bit!! never tighten collet nut, if there is no router bit incollet; collet may be damagedChanging collets 7!! switch off the tool and disconnect the plug!! ensure that collet shaft is perfectly clean-- loosen collet nut B 2 or 3 turns-- tap collet nut B with wrench C-- remove collet nut B and collet (lock shaft)-- turn tool upside down-- insert new collet in collet shaft-- mount collet nut B (lock shaft)!! never tighten collet nut, if there is no router bit incollet; collet may be damagedAdjusting routing depth 8!! switch off the tool and disconnect the plug-- set the fine-adjustment to its center position by turningknob E until the end, then turn back 4 full turns and setthe scale F to 0 8a-- rotate turret G so that its lowest position clicks intoplace right under depth gauge D (for zeroing) 8b-- loosen knob H so that depth gauge D drops onto depthstop turret G 8b-- place tool on workpiece-- loosen locking lever J 8c-- push tool down until router bit is in contact withworkpiece 8d-- release and tighten locking lever J 8e-- move depth visor AC to 0 mm 8 f-- raise depth gauge D as many mm as the desiredrouting depth, and tighten knob H 8f-- loosen locking lever J and guide the tool back up again-- use fine-adjustment knob E for setting the routing depthmore precisely (0..8 mm); the marks on the scale Fcorrespond with 0.1 mm, 1 full turn corresponds with2.0 mm13-- with depth stop turret G the routing depth can beincreased by steps respectively (recommended fordeep cuts)!! re-adjust the routing depth after having changedrouter bitsSpeed control 9For optimal routing results on different materials-- select routing speed with wheel K (also while tool isrunning)-- use table q as reference for determining the rightrouting speed-- before starting a job, find the optimal speed by testingout on spare material!! after longer periods of working at low speed,allow the tool to cool down by running it forapproximately 3 minutes at high speed with noloadLED-light AD w-- LED-light AD automatically lights on when activatingtrigger MDust suction-- mount vacuum cleaner adapter L as illustrated ea-- connect vacuum cleaner hose to vacuum cleaneradapter L ebOperating the tool r!! always hold the tool firmly with both hands!! while working, always hold the tool at the greycoloured grip area(s)-- place tool on workpiece-- switch on tool by first pressing knob N (= safety switchwhich cannot be locked) and then pulling trigger M!! before the router bit reaches the workpiece, thetool should run at full speed-- loosen locking lever J and slowly push tool down untildepth gauge D reaches depth stop turret G-- tighten locking lever J-- carry out the routing procedure with uniform feed rate-- use the tool with its base-plate flat on the workpiece-- as a general rule one should pull the tool, not push it-- after finishing the work, loosen lever J and guide thetool back into the upper starting position-- release the trigger MProper guiding t-- keep in mind that router bit turns clockwise-- guide tool so that bit turns into the workpiece, not awayfrom itMounting adapter plate P (for copying with a template) yMounting parallel guide Q u-- insert parallel guide rods Y through holes in base-plateR-- slide parallel guide to desired width and fasten it with2 knobs ZUsing the parallel guide as a circular guide i!! reverse parallel guide first-- fasten pin AA with nut AB as illustrated-- insert rods Y into base-plate R-- pierce pin AA into marked centre of circular arc-- fasten parallel guide with 2 knobs Z-- guide the tool with consistent feed across theworkpieceUsing the parallel guide with curve buffer W o-- mount curve buffer W (with guide roller mounted) asillustrated
 • Page 14

  -- guide the tool along the workpiece edge with lightsideward pressureincrease the exposure level-- the times when the tool is switched off or when it isrunning but not actually doing the job, may significantlyreduce the exposure level!! protect yourself against the effects of vibration bymaintaining the tool and its accessories, keepingyour hands warm, and organizing your workpatternsAPPLICATION ADVICEFor cuts parallel with the side of your workpiece useparallel guideFor making parallel cuts in a workpiece far from the edger-- fasten a straight piece of wood on the workpiece bymeans of 2 clamps-- guide tool with base-plate along edge of wood whichnow functions as a parallel guideWhen using bits with a pilot or ball bearing, the pilot orball bearing should slide along the edge of the workpiecewhich should be perfectly smooth pFor larger routing depths, it is recommended to carry outseveral repetitive cuts with lower removal ratesFor more information see www.skil.combDfonceuseINTRODUCTIONMAINTENANCE / SERVICEThis tool is not intended for professional useAlways keep tool and cord clean (especially ventilationslots S 2)Lubricate sliding bars T 2 occasionallyIf the tool should fail despite the care taken inmanufacturing and testing procedures, repair shouldbe carried out by an after-sales service centre for SKILpower tools-- send the tool undismantled together with proof ofpurchase to your dealer or the nearest SKIL servicestation (addresses as well as the service diagram of thetool are listed on www.skil.com)Be aware that damage due to overload or improperhandling of the tool will be excluded from the warranty(for the SKIL warranty conditions see www.skil.com orask your dealer)ELEMENTS DE LOUTIL 2ABlocage de larbreBChapeauCClDJauge de profondeurEBouton de rglage prcisFchelle de rglage prcisGTourelle de butes de profondeurHBouton de rglage (jauge de profondeur)JLevier de verrouillageKMolette pour rgler la vitesseLAdaptateur de laspirateurMGchette marche/arrtNInterrupteur de scuritPPlaque adaptatriceQGuide parallleRPlaque de baseSFentes de ventilationTAxes de guidageVCouvercle de protectionWTampon de courbeYTiges du guide parallleZBouton de rglage du guide longitudinalAA Broche du guide parallleAB crou du guide parallleAC Guide de profondeurAD Voyant DELDo not dispose of electric tools, accessories andpackaging together with household waste material(only for EU countries)-- in observance of European Directive 2012/19/ECon waste of electric and electronic equipment andits implementation in accordance with national law,electric tools that have reached the end of their lifemust be collected separately and returned to anenvironmentally compatible recycling facility-- symbol 5 will remind you of this when the need fordisposing occursNOISE / VIBRATIONMeasured in accordance with EN 60745 the soundpressure level of this tool is 91.0 dB(A) and the soundpower level 102.0 dB(A) (uncertainty K = 3 dB), andthe vibration 3.0 m/s (triax vector sum; uncertaintyK = 1.5 m/s)The vibration emission level has been measured inaccordance with a standardised test given in EN 60745;it may be used to compare one tool with another and asa preliminary assessment of exposure to vibration whenusing the tool for the applications mentioned-- using the tool for different applications, or with differentor poorly maintained accessories, may significantlyLoutil est conu pour le fraisage des rainures, bords,profils et rainures droites dans le bois, les matiresplastiques et matriaux de construction lgers ainsi quepour le fraisage par copiageCet outil nest pas conu pour un usage professionnelLisez et conservez ce manuel dinstruction 3CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1ENVIRONMENT1860SECURITEAVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX POURLOUTIL ELECTRIQUE--AVERTISSEMENT Lisez tous les avertissements14de scurit, toutes les instructions, illustrations etcaractristiques fournies avec cet outil lectrique.Le non-respect du suivi de toutes les instructions reprisesci-dessous peut provoquer un lectrochoc, un incendie et/oudes blessures graves.
 • Page 15

  Conservez tous les avertissements et toutes lesinstructions pour pouvoir sy reporter ultrieurement.Le terme outil lectrique dans les avertissements serapporte des outils lectriques raccords au secteur (aveccble de raccordement) et des outils lectriques batterie(sans cble de raccordement).1) SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAILa) Maintenez lendroit de travail propre et bien clair.Un lieu de travail en dsordre ou mal clair augmente lerisque daccidents.b) Nutilisez pas loutil lectrique dans unenvironnement prsentant des risques dexplosionet o se trouvent des liquides, des gaz oupoussires inflammables. Les outils lectriquesgnrent des tincelles risquant denflammer lespoussires ou les vapeurs.c) Tenez les enfants et autres personnes loignsdurant lutilisation de loutil lectrique. En casdinattention vous risquez de perdre le contrle sur loutillectrique.2) SECURITE RELATIVE AU SYSTEME ELECTRIQUEa) La fiche de secteur de loutil lectrique doit treapproprie la prise de courant. Ne modifiezen aucun cas la fiche. Nutilisez pas de fichesdadaptateur avec des outils lectriques avecmise la terre. Les fiches non modifies et les prisesde courant appropries rduisent le risque de choclectrique.b) Evitez le contact physique avec des surfaces mises la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours etrfrigrateurs. Il y a un risque lev de choc lectriqueau cas o votre corps serait reli la terre.c) Nexposez pas loutil lectrique la pluie ou lhumidit. La pntration deau dans un outil lectriqueaugmente le risque dun choc lectrique.d) Nutilisez pas le cble dautres fins que cellesprvues, nutilisez pas le cble pour porter loutillectrique ou pour laccrocher ou encore pour ledbrancher de la prise de courant. Maintenez lecble loign des sources de chaleur, des partiesgrasses, des bords tranchants ou des parties deloutil lectrique en rotation. Un cble endommag outorsad augmente le risque dun choc lectrique.e) Au cas o vous utiliseriez loutil lectrique lextrieur, utilisez une rallonge autorisehomologue pour les applications extrieures.Lutilisation dune rallonge lectrique homologue pourles applications extrieures rduit le risque dun choclectrique.f) Si lusage dun outil dans un emplacement humideest invitable, utilisez un disjoncteur de fuite laterre. Lutilisation dun disjoncteur de fuite la terre rduitle risque de choc lectrique.3) SECURITE DES PERSONNESa) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faitespreuve de bon sens en utilisant loutil lectrique.Nutilisez pas loutil lectrique lorsque vous tesfatigu ou aprs avoir consomm de lalcool, desdrogues ou avoir pris des mdicaments. Un momentdinattention lors de lutilisation de loutil lectrique peutentraner de graves blessures sur les personnes.15b) Portez des quipements de protection. Porteztoujours des lunettes de protection. Le fait deporter des quipements de protection personnels telsque masque anti-poussires, chaussures de scuritantidrapantes, casque de protection ou protectionacoustique suivant le travail effectuer, rduit le risquede blessures.c) Evitez tout dmarrage intempestif. Sassurez quelinterrupteur est en position arrt avant de brancherloutil au secteur et/ou au bloc de batteries, dele ramasser ou de le porter. Porter les outils enayant le doigt sur linterrupteur ou brancher des outilsdont linterrupteur est en position marche est sourcedaccidents.d) Enlevez tout outil de rglage ou toute cl avant demettre loutil lectrique en fonctionnement. Une clou un outil se trouvant sur une partie en rotation peutcauser des blessures.e) Ne surestimez pas vos capacits. Veillez gardertoujours une position stable et quilibre. Ceci vouspermet de mieux contrler loutil lectrique dans dessituations inattendues.f) Portez des vtements appropris. Ne portez pasde vtements amples ni de bijoux. Gardez lescheveux et les vtements distance des parties enmouvement. Des vtements amples, des bijoux ou descheveux longs peuvent tre happs par des pices enmouvement.g) Si des dispositifs servant aspirer ou recueillirles poussires doivent tre utiliss, vrifiez queceux-ci soient effectivement raccords et quils sontcorrectement utiliss. Lutilisation des collecteurs depoussire rduit les dangers dus aux poussires.h) Restez vigilant et ne pas ngligez les principesde scurit de loutil sous prtexte que vous avezlhabitude de lutiliser. Une fraction de secondedinattention peut provoquer une blessure grave.4) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DE LOUTILELECTRIQUEa) Ne surchargez pas loutil lectrique. Utilisez loutillectrique appropri au travail effectuer. Avec loutillectrique appropri, vous travaillerez mieux et avec plusde scurit la vitesse pour laquelle il est prvu.b) Nutilisez pas un outil lectrique dont linterrupteurest dfectueux. Un outil lectrique qui ne peut plus tremis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit trerpar.c) Dbranchez la fiche de la source dalimentation et/ou enlevez le bloc de batteries, sil est amovible,avant tout rglage, changement daccessoires ouavant de ranger loutil lectrique. De telles mesuresde scurit prventives rduisent le risque de dmarrageaccidentel de loutil lectrique.d) Gardez les outils lectriques non utiliss hors deporte des enfants. Ne permettez pas lutilisationde loutil lectrique des personnes qui ne se sontpas familiarises avec celui-ci ou qui nont pas luces instructions. Les outils lectriques sont dangereuxlorsquils sont utiliss par des personnes non inities.e) Observez la maintenance des outils lectriqueset des accessoires. Vrifiez que les parties enmouvement fonctionnent correctement et quellesne soient pas coinces, et contrlez si des parties
 • Page 16

  f)g)h)5)a)Contrlez toujours si la tension secteur correspond latension indique sur la plaquette signaltique de loutil Ne travaillez pas de matriaux contenant delamiante (lamiante est considre comme tantcancrigne) Ne pas serrez loutil dans un tau Utilisez un cble de prolongement compltement droulet de bonne qualit dune capacit de 16 A Le niveau sonore en fonctionnement peut dpasser 85dB(A); munissez-vous de casques anti-bruit La poussire de matriaux, tels que la peinture contenantdu plomb, certaines espces de bois, certains minrauxet diffrents mtaux, peut tre nocive (le contact avec lapoussire ou son inhalation peut provoquer des ractionsallergiques et/ou des maladies respiratoires chezloprateur ou des personnes se trouvant proximit);portez un masque antipoussires et travaillez avecun appareil de dpoussirage lorsquil est possibleden connecter un Certains types de poussires sont classifis commetant cancrignes (tels que la poussire de chne ou dehtre), en particulier en combinaison avec des additifs detraitement du bois; portez un masque antipoussireset travaillez avec un appareil de dpoussiragelorsquil est possible den connecter un Suivez les directives nationales relatives audpoussirage pour les matriaux travailler Sassurez que loutil est hors service en le branchantPENDANT LUSAGE Tenez toujours le cble loign des parties mobiles deloutil; orientez le cble vers larrire le plus loin possiblede loutil Ne jamais utilisez loutil avec la plaque-base R 2(= dispositif de protection) endommage; faites-lesremplacer par un technicien qualifi Nutilisez jamais loutil si le cordon d'alimentationest endommag, il doit tre remplac par un cordonspcialement prpar disponible par le biais du servicedassistance. Evitez de laisser vos doigts prs de la fraise quand loutilest en marche Ne jamais dpassez la profondeur de coupe maximalede la fraise en coupant En cas de dysfonctionnement lectrique ou mcanique,mettez directement loutil hors service et dbranchez lafiche Au cas o la fraise est bloque, ayant pour consquencedes saccades, mettez directement loutil hors service En cas dinterruption de courant ou de dbranchementaccidentel de la fiche, teignez loutil immdiatementpour lempcher de redmarrer de faon inopine Ne pas exercez une pression excessive sur loutil, desorte quil sarrteAPRES LUSAGE Une fois le travail termin, desserrez le levier J 2,remettez loutil dans sa position initiale suprieure, puisarrtez loutilEXPLICATION DES SYMBOLES SUR LOUTIL3 Veuillez lire le mode demploi avant dutiliser loutil4 Double-isolation (ne ncessite pas de mise la terre)5 Ne jetez pas loutil dans les ordures mnagressont casses ou endommages de telle sorteque le bon fonctionnement de loutil lectriquesen trouve entrav. Faites rparer les partiesendommages avant dutiliser loutil lectrique. Denombreux accidents sont dus des outils lectriques malentretenus.Maintenez les outils de coupe aiguiss et propres.Des outils soigneusement entretenus avec des bordstranchants bien aiguiss se coincent moins souvent etpeuvent tre guids plus facilement.Utilisez loutil lectrique, les accessoires, les outils monter etc. conformment ces instructions.Tenez compte galement des conditions de travailet du travail effectuer. Lutilisation de loutil lectrique dautres fins que celles prvues peut entraner dessituations dangereuses.Il faut que les poignes et les surfaces deprhension restent sches, propres et dpourvuesdhuiles et de graisses. Des poignes et des surfacesde prhension glissantes rendent impossibles lamanipulation et le contrle en toute scurit de loutildans les situations inattendues.SERVICENe faites rparer votre outil lectrique que par unpersonnel qualifi et seulement avec des pices derechange dorigine. Ceci permet dassurer la scuritde loutil lectrique.INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR DEFONCEUSESTenez loutil lectroportatif par ses poignesisoles, car le dispositif de coupe peut entrer encontact avec son propre cble (couper un fil soustension peut mettre sous tension des parties mtalliquesexposes et cela pourrait pourrait lectrocuterlutilisateur) Utilisez des pinces ou tout autre systme pratiquepour fixer et soutenir la pice travailler sur unesurface stable (si vous la tenez dans la main ou contrele corps, elle peut devenir instable et risquer de vouschapper)GENERALITES Cet outil ne doit pas tre utilis par des personnes demoins de 16 ans Dbranchez toujours loutil avant tout rglage ouchangement daccessoireACCESSOIRES SKIL ne peut se porter garant du bon fonctionnementde cet outil que sil a t utilis avec les accessoiresdorigine La vitesse admissible des accessoires utilises doit treau moins aussi leve que la vitesse vide maximalede loutil Ne jamais utilisez des fraises endommages oudformes Nutilisez que des fraises bien afftes Protgez les accessoires contre les impacts, les chocset la graisse Nutilisez que des fraises en acier rapide (HSS) ou aucarbure avec cet outilAVANT LUSAGE Faites attention aux vis, clous ou autres lments quipourraient se trouver dans la pice travailler et quirisqueraient dendommager trs fortement votre outil;enlevez-les avant de commencer le travailUTILISATION16Montage/dmontage des fraises 6!! arrtez loutil et dbranchez la prise
 • Page 17

  !! assurez-vous que larbre de la fraise soitparfaitement propre!! assurez-vous que la dimension de la douille (6mm, 6,35 mm, 8 mm) corresponde la taille delarbre de la fraise-- tournez loutil lenvers-- bloquez larbre en poussant sur le blocage de larbreA (tournez lcrou de la douille B, si ncessaire) et lemaintenez tandis que vousPOUR MONTER:-- desserrez lcrou de la douille B avec la cl C-- insrez lembout avec un espace x dans la douille 7-- serrez lcrou de la douille fermement avec la cl C-- relchez le blocage de larbre APOUR DEMONTER:-- desserrez lcrou de la douille B avec la cl C-- retirez la fraise-- relchez le blocage de larbre A!! pour desserrer larbre de la fraise, il peut trencessaire de taper sur le dessus de larbre de lafraise, en utilisant un marteau et un morceau debois pour protger la fraise!! ne jamais serrez lcrou, sil ny a pas de fraisedans la douille; celle-ci pourrait tre endommageChangement de pinces 7!! arrtez loutil et dbranchez la prise!! assurez-vous que larbre de la douille soitparfaitement propre-- desserrez lcrou de la douille B de 2 ou 3 tours-- tapez lgrement sur lcrou de la douille B laide dela cl C-- retirez lcrou de la douille B et la douille (bloquezlarbre)-- tournez loutil lenvers-- insrez une nouvelle douille dans larbre de la douille-- montez lcrou de la douille B (bloquez larbre)!! ne jamais serrez lcrou, sil ny a pas de fraisedans la douille; celle-ci pourrait tre endommageRglage de la profondeur de fraisage 8!! arrtez loutil et dbranchez la prise-- Rglez le rglage prcis sur sa position centrale entournant le bouton E jusqu la fin, ensuite faites 4 tourscomplets dans le sens inverse et rglez lchelle F sur0 8a-- faites tourner la tourelle G jusqu' ce que sa position laplus basse s'engage juste en-dessous de la jauge deprofondeur D (mise zro) 8b-- desserrez le bouton H jusqu ce que la jauge deprofondeur D tombe sous la tourelle de butes deprofondeur G 8b-- positionnez loutil sur la pice travailler-- desserrez le levier de verrouillage J 8c-- poussez loutil vers le bas jusqu ce que la fraise soiten contact avec la pice travailler 8d-- relchez et serrez le levier de verrouillage J 8e-- dplacez le guide de profondeur AC 0 mm 8 f-- haussez la jauge de profondeur D dautant de mm quencessaire pour atteindre la profondeur de fraisagedsire et serrez le bouton H 8f-- desserrez le levier de verrouillage J et guidez nouveau loutil vers le haut-- utilisez le bouton de rglage prcis E pour rgler plusprcisment la profondeur de fraisage (0..8 mm) ; les17marques sur lchelle F correspondent 0,1 mm, 1 tourcomplet correspond 2,0 mm-- avec la tourelle de butes de profondeur G, l'on peutaugmenter la profondeur de fraisage par tapesrespectivement (recommand pour les coupesprofondes)!! rajustez la profondeur de fraisage aprs avoirchang des fraisesContrle de la vitesse 9Pour optimiser les rsultats sur diffrents matriaux-- slectionnez la vitesse de fraisage laide de lamolette K (aussi avec loutil tant en marche)-- utilisez le tableau q comme rfrence pour dterminerla bonne vitesse de fraisage-- avant de commencer un travail, trouvez la vitesseoptimale en faisant un essai sur un morceau dematriau!! aprs de longues priodes de travail bassevitesse, laissez loutil refroidir en le faisantmarcher haute vitesse pendant environ 3minutes, sans chargeVoyant DEL AD w-- Le voyant DEL AD sallume automatiquement quand lagchette est active MAspiration de poussires-- montez ladaptateur de laspirateur L comme illustrea-- connectez le tuyau de laspirateur ladaptateur delaspirateur L ebUtilisation de loutil r!! toujours tenez fermement loutil laide des deuxmains!! lorsque vous travaillez, tenez toujours loutil parla(les) zone(s) de couleur grise-- positionnez loutil sur la pice travailler-- mettez en marche loutil en appuyant dabord sur lebouton N (= interrupteur de scurit quon ne peut pasbloquer) et puis en poussant la gchette M!! avant que la fraise atteigne la pice travailler,loutil doit tourner la vitesse maximum-- desserrez le levier de verrouillage J et poussezlentement loutil vers le bas jusqu ce que la jaugede profondeur D atteigne la tourelle de butes deprofondeur G-- serrez le levier de verrouillage J-- effectuez le travail de fraisage en appliquant unevitesse davance rgulire-- loutil doit toujours tre plac plat sur la pice travailler-- en rgle gnrale, vous devez tirer loutil vers vous etnon pas le poussez-- une fois le travail termin, desserrez le levier J etremettez loutil dans sa position initiale suprieure-- relchez la gchette MSelon les coupes excuter, procdez de la faonsuivante t-- rappelez-vous que la fraise tourne dans le sens desaiguilles dune montre-- la fraise doit toujours tourner dans la pice travailler,ne pas sloigner de celaMontage du plat adaptateur P (pour reproduire avec ungabarit) y
 • Page 18

  ENVIRONNEMENTMontage du guide parallle Q u-- insrez les tiges Y du guide parallle dans les passantsde la plaque-base R-- faites glisser le guide parallle pour obtenir la largeurdsire et fixez-le laide des 2 molettes ZUtilisation du guide parallle comme guide circulaire i!! commencez par faire reculer le guide parallle-- serrez la broche AA avec lcrou AB comme danslillustration-- insrez les tiges Y dans la plaque-base R-- enfoncez la broche AA dans le centre indiqu de larccirculaire-- fixez le guide parallle laide des 2 molettes Z-- guidez loutil en le dplaant vitesse constante sur lapice de travailUtilisation du guide parallle avec le tampon de courbeWo-- montez le tampon de courbe W (avec le rouleau deguidage mont) de la faon indique-- guidez loutil en le dplaant le long du bord de la picede travail, en appuyant lgrement sur le ctFBRUIT / VIBRATIONCONSEILS DUTILISATIONPour des coupes parallles au ct de la pice travailler, utilisez le guide pour coupes paralllesPour raliser des coupes parallles loin du ct de lapice travailler r-- attachez un morceau de bois rectiligne sur la pice travailler au moyen de 2 serre-joints-- guidez loutil avec la plaque-base le long du ct dubois, qui maintenant fonctionne comme un guide pourcoupes paralllesLorsque vous utilisez des fraises tourillon ou roulement billes, faites glisser le tourillon ou roulement billesle long de la pice travailler, dont la surface doit treparfaitement lisse pPour des profondeurs de fraisage plus importantes, il estrecommand deffectuer plusieurs passes successivesavec un lger enlvement de matirePour plus dinformations, voir www.skil.comENTRETIEN / SERVICE APRES-VENTENe jetez pas les outils lectriques, les accessoireset lemballage dans les ordures mnagres (pour lespays europens uniquement)-- conformment la directive europenne 2012/19/EGrelative aux dchets dquipements lectriques oulectroniques, et sa transposition dans la lgislationnationale, les outils lectriques uss doivent trecollects sparment et faire lobjet dun recyclagerespectueux de lenvironnement-- le symbole 5 vous le rappellera au moment de la miseau rebut de loutilCet outil nest pas conu pour un usage professionnelGardez toujours votre outil et le cble propres(spcialement les arations S 2)Lubrifiez de temps en temps les axes de guidage T 2Si, malgr tous les soins apports la fabrication etau contrle de loutil, celui ci devait avoir un dfaut,la rparation ne doit tre confie qu une station deservice aprs-vente agre pour outillage SKIL-- retournez loutil non dmont avec votre preuvedachat au revendeur ou au centre de service aprsvente SKIL le plus proche (les adresses ainsi que lavue clate de loutil figurent sur www.skil.com)Veuillez noter que tout dgt caus par une surcharge ouune mauvaise utilisation de loutil ne sera pas couvert parla garantie (pour connatre les conditions de la garantieSKIL, surfez sur www.skil.com ou adressez-vous votrerevendeur)Mesurs selon EN 60745, le niveau de pression sonorede cet outil est de 91,0 dB(A), le niveau de puissanceacoustique est de 102,0 dB(A) (incertitude K = 3 dB), etla vibration 3,0 m/s (somme vectorielle triax ; incertitudeK = 1,5 m/s)Le niveau de vibrations mises a t mesurconformment lessai normalis de la norme EN 60745;il peut tre utilis pour comparer plusieurs outils etpour raliser une valuation prliminaire de lexpositionaux vibrations lors de lutilisation de loutil pour lesapplications mentionnes-- lutilisation de loutil dans dautres applications, ou avecdes accessoires diffrents ou mal entretenus, peutconsidrablement augmenter le niveau dexposition-- la mise hors tension de loutil et sa non-utilisationpendant quil est allum peuvent considrablementrduire le niveau dexposition!! protgez-vous contre les effets des vibrationspar un entretien correct de loutil et de sesaccessoires, en gardant vos mains chaudes et enstructurant vos schmas de travailcOberfrseEINLEITUNGDas Werkzeug ist bestimmt zum Frsen von Nuten,Kanten, Profile und Langlcher in Holz, Kunststoff undLeichtbaustoffen sowie zum KopierfrsenDieses Werkzeug eignet sich nicht fr denprofessionellen EinsatzBitte diese Bedienungsanleitung sorgfltig lesen undaufbewahren 3TECHNISCHE DATEN 1181860
 • Page 19

  WERKZEUGKOMPONENTEN 2AWellenarretierungBSpannzangenmutterCSchlsselDTiefenanschlagEFeineinstellknopfFFeineinstellskaleGRevolvertiefenanschlagHEinstellknopf (Tiefenanschlag)JSpannhebelKDrehzahlreglerLStaubsaugeranschluMEin-/AusschalterNSicherheitsschalterPAnschlussstckQSeitenanschlagRBodenplatteSLftungsschlitzeTGleitschienenVSchutzabdeckungWKurvenpufferYFhrungsstangenZKnopf zur Einstellung des SeitenanschlagsAA Seitenanschlag-BolzenAB SeitenfhrungsnutAC TiefenvisierAD LED-Lampeb)c)d)e)f)SICHERHEITALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FRELEKTROWERKZEUGE3)a)--WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,Anweisungen, Abbildungen und technischenDaten dieses Elektrogerts. Die Nichtbeachtung dernachfolgenden Anweisungen kann zu Stromschlgen,Brnden bzw. ernsthaften Verletzungen fhren.Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise undAnweisungen fr die Zukunft auf.b)Der in den Sicherheitshinweisen verwendete BegriffElektrowerkzeug bezieht sich auf netzbetriebeneElektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebeneElektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).c)1) ARBEITSPLATZSICHERHEITa) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber undgut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchteteArbeitsbereiche knnen zu Unfllen fhren.b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht inexplosionsgefhrdeter Umgebung, in der sichbrennbare Flssigkeiten, Gase oder Stubebefinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die denStaub oder die Dmpfe entznden knnen.c) Halten Sie Kinder und andere Personen whrendder Benutzung des Elektrowerkzeuges fern.Bei Ablenkung knnen Sie die Kontrolle ber dasElektrowerkzeug verlieren.2) ELEKTRISCHE SICHERHEITa) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges mussd)e)19in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keinerWeise verndert werden. Verwenden Sie keineAdapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdetenElektrowerkzeugen. Unvernderte Stecker undpassende Steckdosen verringern das Risiko eineselektrischen Schlages.Vermeiden Sie Krperkontakt mit geerdetenOberflchen, wie von Rohren, Heizungen, Herdenund Khlschrnken. Es besteht ein erhhtes Risikodurch elektrischen Schlag, wenn Ihr Krper geerdet ist.Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regenoder Nsse fern. Das Eindringen von Wasser in einElektrogert erhht das Risiko eines elektrischenSchlages.Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um dasElektrowerkzeug zu tragen, aufzuhngen oder umden Stecker aus der Steckdose zu ziehen. HaltenSie das Kabel fern von Hitze, l, scharfen Kantenoder sich bewegenden Elektrowerkzeugeteilen.Beschdigte oder verwickelte Kabel erhhen das Risikoeines elektrischen Schlages.Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freienarbeiten, verwenden Sie nur Verlngerungskabel,die auch fr den Auenbereich zugelassen sind.Die Anwendung eines fr den Auenbereich geeignetenVerlngerungskabels verringert das Risiko eineselektrischen Schlages.Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchterUmgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sieeinen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz einesFehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eineselektrischen Schlages.SICHERHEIT VON PERSONENSeien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, wasSie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeitmit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie dasElektrowerkzeug nicht, wenn Sie mde sind oderunter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oderMedikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeitbeim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zuernsthaften Verletzungen fhren.Tragen Sie persnliche Schutzausrstung undimmer eine Schutzbrille. Das Tragen persnlicherSchutzausrstung, wie Staubmaske, rutschfesteSicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehrschutz, jenach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringertdas Risiko von Verletzungen.Vermeiden Sie eine unbeabsichtigteInbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass dasElektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Siees an die Stromversorgung und/oder den Akkuanschlieen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Siebeim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger amSchalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltetan die Stromversorgung anschlieen, kann dies zuUnfllen fhren.Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oderSchraubenschlssel, bevor Sie das Elektrowerkzeugeinschalten. Ein Werkzeug oder Schlssel, der sich ineinem drehenden Elektrowerkzeugeteil befindet, kann zuVerletzungen fhren.berschtzen Sie sich nicht. Sorgen Sie freinen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
 • Page 20

  f)g)h)4)a)b)c)d)e)f)g)das Gleichgewicht. Dadurch knnen Sie dasElektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besserkontrollieren.Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keineweite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare undKleidung fern von sich bewegenden Teilen. LockereKleidung, Schmuck oder lange Haare knnen von sichbewegenden Teilen erfasst werden.Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungenmontiert werden knnen, vergewissern Sie sich,dass diese angeschlossen sind und richtigverwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugungverringert Gefhrdungen durch Staub.Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit undsetzen Sie sich nicht ber die Sicherheitsregelnfr Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nachvielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeugvertraut sind. Achtloses Handeln kann binnenSekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fhren.SORGFLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VONELEKTROWERKZEUGENberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.Verwenden Sie fr Ihre Arbeit das dafr bestimmteElektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeugarbeiten Sie besser und sicherer im angegebenenLeistungsbereich.Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessenSchalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nichtmehr ein- oder ausschalten lsst, ist gefhrlich und mussrepariert werden.Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku,bevor Sie Gerteeinstellungen vornehmen,Zubehrteile wechseln oder das Elektrowerkzeugweglegen. Diese Vorsichtsmanahme verhindert denunbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeugeauerhalb der Reichweite von Kindern auf. LassenSie Personen das Elektrowerkzeug nicht benutzen,die mit diesem nicht vertraut sind oder dieseAnweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeugesind gefhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personenbenutzt werden.Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehrmit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob beweglicheElektrowerkzeugeteile einwandfrei funktionierenund nicht klemmen, ob Teile gebrochen oderso beschdigt sind, dass die Funktion desElektrowerkzeuges beeintrchtigt ist. LassenSie beschdigte Teile vor dem Einsatz desElektrowerkzeuges reparieren. Viele Unflle habenihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.Sorgfltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfenSchneidkanten verklemmen sich weniger und sindleichter zu fhren.Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehr,Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesenAnweisungen. Bercksichtigen Sie dabei dieArbeitsbedingungen und die auszufhrendeTtigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen frandere als die vorgesehenen Anwendungen kann zugefhrlichen Situationen fhren.h) Halten Sie Griffe und Griffflchen trocken, sauberund frei von l und Fett. Rutschige Griffe undGriffflchen erlauben keine sichere Bedienung undKontrolle des Elektrowerkzeuges in unvorhergesehenenSituationen.5) SERVICEa) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur vonqualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dassdie Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.SICHERHEITSHINWEISE FR OBERFRSENFassen Sie das Elektrowerkzeug nur anden isolierten Griffflchen an, da dieSchneidvorrichtung mit seinem eigenen Netzkabelin Berhrung kommen kann (ein Einschneideneines spannungsfhrenden Kabels kann zu einerSpannungsbertragung auf die ungeschtzten Metallteiledes Elektrowerkzeuges fhren und kann so demBediener einen Stromschlag versetzen) Verwenden Sie Klemmen oder andere praktischeVorrichtungen, um das Werkstck an einer stabilenPlattform zu sichern und zu befestigen (wenn dasWerkstck in der Hand oder gegen den Krper gehaltenwird, ist es nicht stabil und man kann die Kontrolleverlieren)ALLGEMEINES Der Benutzer dieses Werkzeuges sollte lter als 16 Jahresein Ziehen Sie grundstzlich den Netzstecker, bevor Siebeliebige nderungen an den Einstellungen oder einenZubehrwechsel vornehmenZUBEHR SKIL kann nur dann die einwandfreie Funktion desWerkzeuges zusichern, wenn Original-Zubehrverwendet wird Nur Zubehr verwenden, dessen zulssige Drehzahlmindestens so hoch ist wie die hchste Leerlaufdrehzahldes Werkzeuges Keine rissigen oder verformten Frskpfe benutzen Nur scharfe Frskpfe benutzen Zubehr schtzen vor Sto-, Schlag- und Fetteinwirkung Mit diesem Werkzeug nur Hochleistungs-Schnellstahl(HSS)- oder Hartmetall-Frskpfe benutzenVOR DER ANWENDUNG Beschdigungen durch Schrauben, Ngel und hnlichesan Ihrem Werkstck vermelden; diese vor Arbeitsbeginnentfernen Stets nachprfen, da die Netzspannung mit der auf demTypenschild des Werkzeuges angegebenen Spannungbereinstimmt Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material (Asbestgilt als krebserregend) Das Werkzeug darf nicht in einen Schraubstock gespanntwerden Bei Benutzung von Verlngerungskabeln ist darauf zuachten, da das Kabel vollstndig abgerollt ist und eineKapazitt von 16 A hat Der Geruschpegel beim Arbeiten kann 85 dB(A)berschreiten; Gehrschutz tragen Staub von Materialien wie Farbe, die Blei enthlt,einigen Holzarten, Mineralien und Metall kann schdlichsein (Kontakt mit oder Einatmen des Staubs kann zuallergischen Reaktionen und/oder Atemwegskrankheiten20
 • Page 21

  beim Bediener oder Umstehenden fhren); tragenSie eine Staubmaske und arbeiten Sie mit einemStaubabsaugungssystem, wenn ein solchesangeschlossen werden kann Bestimmte Arten von Staub sind als karzinogenklassifiziert (beispielsweise Eichen- undBuchenholzstaub), insbesondere in Verbindung mitZustzen fr die Holzvorbehandlung; tragen Sieeine Staubmaske und arbeiten Sie mit einemStaubabsaugungssystem, wenn ein solchesangeschlossen werden kann Beachten Sie die fr Ihr verwendetes Verbrauchsmaterialgltigen nationalen Staubschutzvorgaben Beim Anschlieen sicherstellen, dass das Werkzeugausgeschaltet istWHREND DER ANWENDUNG Das Kabel immer von umlaufenden Teilen desWerkzeuges fernhalten; das Kabel nach hinten vomWerkzeug weg fhren Werkzeug nicht weiter verwenden, wenn die BodenplatteR 2 (= Schutzvorrichtung) beschdigt ist; lassenSie dieses von einem anerkannten Elektrofachmannersetzen Verwenden Sie das Werkzeug niemals, wenn das Kabelbeschdigt ist; es muss durch ein speziell vorbereitetesKabel ersetzt werden, das ber die Serviceorganisationerhltlich ist. Hnde und Finger drfen beim Einschalten desWerkzeuges nicht in der Nhe des Frskopfes sein Niemals die Maximalfrstiefe des Frskopfes whrendder Schnittarbeit berschreiten Bei elektrischer oder mechanischer Fehlfunktion dasWerkzeug sofort ausschalten und den Netzsteckerziehen Falls der Frskopf blockiert ist und dies zu ruckartigenKrften am Werkzeug fhrt, das Werkzeug sofortausschalten Bei Unterbrechung der Stromversorgung oderversehentlichem Ziehen des Netzsteckers das Werkzeugsofort abschalten, um unkontrollierten Wiederanlauf zuverhindern Nicht soviel Druck auf das Werkzeug ausben, dass eszum Stillstand kommtNACH DER ANWENDUNG Nach beendeter Arbeit Hebel J 2 lsen, das Werkzeugin die obere Ausgangsstellung zurckfhren undausschaltenERKLRUNG DER SYMBOLE AUF DEM WERKZEUG3 Die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch lesen4 Doppelte Isolierung (kein Erdleiter erforderlich)5 Das Werkzeug nicht in den Hausmll werfenBEDIENUNGEinsetzen/Entfernen der Frskpfe 6!! das Werkzeug abschalten und den Netzsteckerziehen!! darauf achten, dass die Frskopfwelle absolutsauber ist!! darauf achten, dass smtliche Frskpfe undSpannhlsen (6 mm, 6,35 mm, 8 mm) zueinanderpassen-- Werkzeug umdrehen-- Welle durch Drcken der Wellenarretierung Afeststellen (Spannmutter B, wenn ntig, etwas drehen)21und diese gedrckt halten, whrend SieFR DAS EINSETZEN:-- Spannmutter B mit Spannschlssel C lsen-- Bit mit etwas Abstand x in die Spannzange 7 einfgen-- Spannmutter mit Spannschlssel C fest anziehen-- Wellenarretierung A lsenFR DAS ENTFERNEN:-- Spannmutter B mit Spannschlssel C lsen-- Frskopf entfernen-- Wellenarretierung A lsen!! zum Lsen des Frsers kann es notwendig sein,oben auf den Frser zu klopfen, um das Bit mitHammer und Holzstck zu schtzen!! niemals Spannmutter anziehen, wenn sich keinFrskopf in der Spannhlse befindet; Spannhlseknnte beschdigt werdenAuswechseln der Spannzangen 7!! das Werkzeug abschalten und den Netzsteckerziehen!! achten Sie darauf, dass die Spannwelle absolutsauber ist-- Spannmutter B 2 oder 3 Umdrehungen lockern-- mit Spannschlssel C auf Spannmutter B klopfen-- Spannmutter B und Spannhlse entfernen (Wellefeststellen)-- Werkzeug umdrehen-- neue Spannhlse in Spannwelle einsetzen-- Spannmutter B montieren (Welle feststellen)!! niemals Spannmutter anziehen, wenn sich keinFrskopf in der Spannhlse befindet; Spannhlseknnte beschdigt werdenEinstellen der Frstiefe 8!! das Werkzeug abschalten und den Netzsteckerziehen-- die Feineinstellung durch Drehen des DrehknopfesE bis zum Ende, dann 4 volle Umdrehungenzurckdrehen und die Skala F auf 0 8a einstellen-- Drehen Sie den Revolverkopf G so, dass seine hchsteStellung rechts unter der Tiefeneinstellung D einrastet(zum Nullen) 8b-- lsen Sie den Knopf H so, dass die Tiefeneinstellung Dauf den Revolvertiefenanschlag G fllt 8b-- das Werkzeug am Werkstck anlegen-- lsen Sie den Spannhebel J 8c-- Werkzeug nach unten drcken, bis Frskopf aufWerkstck aufliegt 8d-- lsen und ziehen Sie den Spannhebel J an 8e-- Tiefenvisier AC auf 0 mm 8 f verschieben-- verstellen Sie die Tiefeneinstellung D bis zurgewnschten Frstiefe in mm, und ziehen Sie denKnopf H an 8f-- lsen Sie den Spannhebel J und fhren Sie dasWerkzeug wieder nach oben zurck-- mit dem Feineinstellknopf E die Frstiefe genauereinstellen (0...8 mm); die Markierungen auf der SkalaF entsprechen 0,1 mm, 1 volle Umdrehung entspricht2,0 mm-- mit dem Revolvertiefenanschlag G kann die Frstiefestufenweise erhht werden (empfohlen fr tiefeSchnitte)!! stellen Sie die Frstiefe nach einemFrskopfwechsel wieder neu ein
 • Page 22

  Drehzahlregelung 9Fr optimale Frsergebnisse bei verschiedenenWerkstoffen-- Frsdrehzahl mit Rad K whlen (auch bei sichdrehendem Werkzeug)-- Tabelle q zur Ermittlung der richtigen Frsdrehzahlbenutzen-- vor Arbeitsbeginn die optimale Drehzahl durchAusprobieren an einem bungsstck ermitteln!! nach lngerem Arbeiten bei niedriger Drehzahldas Werkzeug abkhlen lassen, indem man esetwa 3 Minuten bei hoher Drehzahl unbelastetlaufen lsstLED-Lampe AD w-- LED-Licht AD leuchtet automatisch bei Bettigung desAuslsers MStaubabsaugung-- Staubsaugeranschlu L wie dargestellt montieren ea-- Staubabsaugungsschlauch an denStaubabsaugungsadapter anschlieen L ebBedienung des Werkzeuges r!! halten Sie das Werkzeug immer mit beidenHnden fest!! Werkzeug beim Arbeiten immer am grauenGriffbereich fassen-- das Werkzeug am Werkstck anlegen-- das Werkzeug einschalten, indem Sie zuerst Knopf N(= Sicherheitsschalter den man nicht festsetzen kann)drcken und dann Schalter M bettigen!! bevor der Frskopf in das Werkstck eingefhrtwird, mu erst Hchstgeschwindigkeit erreichtwerden-- lsen Sie den Spannhebel J und drcken Sie langsamdas Werkzeug nach unten, bis die Tiefeneinstellung Dden Revolvertiefenanschlag G erreicht-- ziehen Sie den Spannhebel J an-- Frsvorgang mit gleichmigem Vorschub vornehmen-- beim Fhren des Werkzeuges die Bodenplatte flach aufdem Werkstck halten-- im Allgemeinen soll man das Werkzeug beim Arbeitenziehen, nicht schieben-- nach beendeter Arbeit Hebel J lsen und dasWerkzeug in die obere Ausgangsstellung zurckfhren-- Schalter lsen MRichtiges Fhren fr verschiedene Schnitte t-- darauf achten, dass die Drehrichtung des Frskopfesim Uhrzeigersinn erfolgt-- das Werkzeug so fhren, dass sich der Frskopf in dasWerkstck hineindreht und nicht davon wegdrehtMontieren der Adapterplatte P (zum Arbeiten nach einerVorlage) yMontieren des Seitenanschlags Q u-- die Fhrungsstangen Y durch die vorhandenenBohrungen der Bodenplatte R schieben-- Seitenanschlag auf gewnschte Lnge bringen und mit2 Knpfen Z befestigenBenutzung des Seitenanschlags als Rundfhrung i!! Seitenschlag zuerst umkehren-- Bolzen AA mit Mutter AB wie dargestellt befestigen-- Stangen Y in Bodenplatte R schieben-- Stift AA in markierte Mitte des Kreisbogens eindrcken-- Seitenanschlag mit 2 Knpfen Z befestigen-- das Werkzeug mit gleichmigem Vorschub ber dasWerkstck fhrenBenutzung des Seitenanschlags mit Kurvenpuffer W o-- Kurvenpuffer W (mit montierter Fhrungswalze) lt.Abbildung montieren-- das Werkzeug die Werkstckkante entlang mit leichtemSeitwrtsdruck fhrenANWENDUNGSHINWEISEFr Schnitte, die parallel zur Kante Ihres Arbeitsstckesverlaufen, den Seitenanschlag verwendenFr Parallelschnitte, die dafr zu weit von der Kante IhresWerkstckes entfernt sind r-- ein massives Holzstck auf Ihrem Arbeitsstck mit 2Schraubklemmen montieren-- das Werkzeug mit der Bodenplatte entlang derKante des Holzstckes fhren, das Ihnen jetzt alsSeitenanschlag dientBei Bits mit einem Fhrungszapfen oder Kugellagermu der Fhrungszapfen oder das Kugellager an derAuenseite des Werkstckes, die mglichst glatt seinsollte, gefhrt werden pBei greren Frstiefen ist es empfehlenswert,nacheinander mehrere Bearbeitungsgnge mitgeringerer Spanabnahme vorzunehmenFr weitere Informationen verweisen wir aufwww.skil.comWARTUNG / SERVICEDieses Werkzeug eignet sich nicht fr denprofessionellen EinsatzHalten Sie Werkzeug und Kabel immer sauber(insbesondere die Lftungsschlitze S 2)Die Gleitschienen T 2 gelegentlich schmierenSollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfltigerHerstellungs- und Prfverfahren einmal ausfallen, ist dieReparatur von einer autorisierten Kundendienststelle frSKIL-Elektrowerkzeuge ausfhren zu lassen-- das Werkzeug unzerlegt, zusammen mit demKaufbeleg, an den Lieferer oder die nchste SKILVertragswerksttte senden (die Anschriften so wie dieErsatzteilzeichnung des Werkzeuges finden Sie unterwww.skil.com)Beachten Sie, dass ein falscher oder unsachgemerGebrauch des Werkzeugs zum Erlschen der Garantiefhrt (die SKIL-Garantiebedingungen finden Sie unterwww.skil.com oder fragen Sie Ihren Hndler)UMWELTElektrowerkzeuge, Zubehr und Verpackungen nichtin den Hausmll werfen (nur fr EU-Lnder)-- gemss Europischer Richtlinie 2012/19/EG berElektro- und Elektronik- Altgerte und Umsetzung innationales Recht mssen nicht mehr gebrauchsfhigeElektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einerumweltgerechten Wiederververtung zugefhrt werden-- hieran soll Sie Symbol 5 erinnernGERUSCH / VIBRATION22Gemessen nach EN 60745 betrgt derSchalldruckpegel dieses Werkzeugs 91,0 dB(A) undder Schallleistungspegel 102,0 dB(A) (UnsicherheitK = 3 dB), und die Schwingung 3,0 (Triaxvektorsumme;Unsicherheit K = 1,5 m/s)
 • Page 23

  dBovenfreesINTRODUCTIEVEILIGHEIDDie Vibrationsemissionsstufe wurde mit einemstandardisierten Test gem EN 60745 gemessen; Siekann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einemanderen zu vergleichen und als vorlufige Beurteilungder Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugsfr die angegebenen Anwendungszwecke-- die Verwendung des Werkzeugs fr andereAnwendungen oder mit anderem oder schlechtgewartetem Zubehr kann die Expositionsstufeerheblich erhhen-- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oderwenn es luft aber eigentlich nicht eingesetzt wird,knnen die Expositionsstufe erheblich verringern!! schtzen Sie sich vor den Auswirkungen derVibration durch Wartung des Werkzeugs unddes Zubehrs, halten Sie Ihre Hnde warm undorganisieren Sie Ihren ArbeitsablaufALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOORELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN--WAARSCHUWING Lees alleveiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingenen specificaties die met dit elektrische gereedschapzijn meegeleverd. Het niet volgen van alle hierondergenoemde instructies kan elektrische schokken, brand en/ofernstig letsel tot gevolg hebben.Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voortoekomstig gebruik.Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrischgereedschap heeft betrekking op elektrischegereedschappen voor gebruik op het stroomnet (metnetsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruikmet een accu (zonder netsnoer).18601) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVINGa) Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan totongevallen leiden.b) Werk met het gereedschap niet in een omgevingmet explosiegevaar waarin zich brandbarevloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrischegereedschappen veroorzaken vonken die het stof of dedampen tot ontsteking kunnen brengen.c) Houd kinderen en andere personen tijdens hetgebruik van het elektrische gereedschap uit debuurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle overhet gereedschap verliezen.2) ELEKTRISCHE VEILIGHEIDa) De aansluitstekker van het gereedschap moet in hetstopcontact passen. De stekker mag in geen gevalworden veranderd. Gebruik geen adapterstekkersin combinatie met geaarde gereedschappen.Onveranderde stekkers en passende stopcontactenbeperken het risico van een elektrische schok.b) Voorkom aanraking van het lichaam metgeaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen,verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaateen verhoogd risico door een elektrische schok wanneeruw lichaam geaard is.c) Houd het gereedschap uit de buurt van regen envocht. Het binnendringen van water in het elektrischegereedschap vergroot het risico van een elektrischeschok.d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, omhet gereedschap te dragen of op te hangen of omde stekker uit het stopcontact te trekken. Houd dekabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randenen bewegende gereedschapdelen. Beschadigde ofin de war geraakte kabels vergroten het risico van eenelektrische schok.e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschapwerkt, dient u alleen verlengkabels te gebruikendie voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikteverlengkabel beperkt het risico van een elektrischeschok.De machine is bestemd voor zowel het frezenvan groeven, randen, profielen en langgaten inhout, kunststof en lichte bouwmaterialen, als voorkopieerfrezenDeze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruikLees en bewaar deze gebruiksaanwijzing 3TECHNISCHE GEGEVENS 1MACHINE-ELEMENTEN 2AAsblokkeringBSpanmoerCSleutelDDiepteaanslagEInstelknopFInstelschaalGRevolverkop met diepte-aanslagenHVerstelknop (diepteaanslag)JVergrendelingshendelKToerental-instelwieltjeLStofzuigeraansluitstukMAan/uit trekkerNVeiligheidsschakelaarPAccessoireplaatQBreedtegeleiderRVoetplaatSVentilatie-openingenTGlijstangenVBeschermingsafdekkingWBochtenhulpstukYBreedtegeleiderstavenZKnop voor instellen breedtegeleiderAA BreedtegeleiderpinAB BreedtegeleidermoerAC DieptevizierAD LED-lampje23
 • Page 24

  f)3)a)b)c)d)e)f)g)h)4)a)b)Als het gebruik van het elektrische gereedschapin een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dientu een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruikvan een aardlekschakelaar vermindert het risico van eenelektrische schok.PERSOONLIJKE VEILIGHEIDWees alert, let goed op wat u doet en ga metverstand te werk bij het gebruik van het elektrischegereedschap. Gebruik het gereedschap nietwanneer u moe bent of onder invloed staat vandrugs, alcohol of medicijnen. Een moment vanonoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kantot ernstige verwondingen leiden.Draag persoonlijke beschermende uitrusting enaltijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijkebeschermende uitrusting zoals een stofmasker,slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm ofgehoorbescherming, afhankelijk van de aard en hetgebruik van het elektrische gereedschap, vermindert hetrisico van verwondingen.Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleerdat het elektrische gereedschap uitgeschakeld isvoordat u de stekker in het stopcontact steekt ofde accu aansluit en voordat u het gereedschapoppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van hetelektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaarhebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op destroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutelsvoordat u het gereedschap inschakelt. Eeninstelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van hetgereedschap kan tot verwondingen leiden.Probeer niet ver te reiken. Zorg ervoor dat u stevigstaat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt uhet gereedschap in onverwachte situaties beter ondercontrole houden.Draag geschikte kleding. Draag geen loshangendekleding of sieraden. Houd haren en kleding uit debuurt van bewegende delen. Loshangende kleding,sieraden en lange haren kunnen door bewegende delenworden meegenomen.Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient uzich ervan te verzekeren dat deze zijn aangeslotenen juist worden gebruikt. Het gebruik van eenstofafzuiging beperkt het gevaar door stof.Ondanks het feit dat u eventueel heelgoed vertrouwd bent met het gebruik vangereedschappen, moet u ervoor zorgen dat u nietnonchalant wordt en veiligheidsvoorschriften voorhet gereedschap gaat negeren. Een onoplettendehandeling kan binnen een fractie van een secondeernstig letsel veroorzaken.GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHEGEREEDSCHAPPENOverbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uwwerkzaamheden het daarvoor bestemde elektrischegereedschap. Met het passende elektrischegereedschap werkt u beter en veiliger binnen hetaangegeven capaciteitsbereik.Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan deschakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat nietmeer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk enmoet worden gerepareerd.c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of neemde accu (indien uitneembaar) uit het elektrischegereedschap voordat u het elektrische gereedschapinstelt, accessoires wisselt of het elektrischegereedschap opbergt. Deze voorzorgsmaatregelvoorkomt onbedoeld starten van het elektrischegereedschap.d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappenbuiten bereik van kinderen. Laat het gereedschapniet gebruiken door personen die er niet meevertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebbengelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijkwanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.e) Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleerof bewegende delen van het gereedschapcorrect functioneren en niet vastklemmen en ofonderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijndat de werking van het gereedschap nadelig wordtbenvloed. Laat beschadigde delen reparerenvoordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallenhebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrischegereedschappen.f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherpen schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdendeinzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmenminder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.g) Gebruik elektrische gereedschappen,toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijkevolgens deze aanwijzingen. Let daarbij op dearbeidsomstandigheden en de uit te voerenwerkzaamheden. Het gebruik van elektrischegereedschappen voor andere dan de voorzienetoepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.h) Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoonen vrij van olie en vet. Gladde handgrepen engreepvlakken verhinderen dat het gereedschap inonverwachte situaties veilig kan worden gehanteerd enbediend.5) SERVICEa) Laat het gereedschap alleen repareren doorgekwalificeerd en vakkundig personeel enalleen met originele vervangingsonderdelen.Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van hetgereedschap in stand blijft.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BOVENFREZENHoud het elektrische gereedschap vast aan degesoleerde greepvlakken, omdat de snijder incontact kan komen met het snoer (het doorsnijdenvan een onder spanning staand snoer kan blootgesteldemetalen delen van het elektrische gereedschap onderspanning zetten, waardoor de gebruiker een schok kankrijgen) Gebruik klemmen of pas een andere handigemanier toe om het werkstuk vast te zetten en teondersteunen op een stabiel platform (bij het in dehand of tegen het lichaam houden van het werkstuk, kande machine niet goed onder controle worden gehouden)ALGEMEEN Deze machine mag niet worden gebruikt door personenonder de 16 jaar24
 • Page 25

  Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u eeninstelling verandert of een accessoire verwisseltACCESSOIRES SKIL kan alleen een correcte werking van de machinegaranderen, indien originele accessoires worden gebruikt Gebruik alleen accessoires met een toegestaantoerental, dat minstens even hoog is als het hoogsteonbelaste toerental van de machine Gebruik geen beschadigde of vervormde frezen Gebruik alleen scherpe frezen Bescherm accessoires tegen slagen, stoten, en vet Gebruik bij deze machine altijd HSS- of hardmetalenfrezenVR GEBRUIK Voorkom schade, die kan ontstaan door schroeven,spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijderdeze, voordat u aan een karwei begint Controleer altijd of het voltage, dat vermeld staat ophet typeplaatje van de machine, overeenkomt met denetspanning Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldtals kankerverwekkend) Klem de machine niet vast in een bankschroef Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoerenmet een capaciteit van 16 Ampre Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB(A)overschrijden; draag oorbeschermers Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommigehoutsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk zijn(contact met of inademing van de stof kan allergischereacties en/of ademhalingsziekten bij gebruiker ofomstanders veroorzaken); draag een stofmasker enwerk met een stofopvang-voorziening als die kanworden aangesloten Bepaalde soorten stof zijn geclassificeerd alskankerverwekkend (zoals stof van eiken en beuken),met name in combinatie met toevoegingsmiddelen voorhoutverzorging; draag een stofmasker en werk meteen stofopvang-voorziening als die kan wordenaangesloten Neem voor de door u te bewerken materialen denationale voorschriften aangaande stofopvang in acht Zorg ervoor, dat de machine is uitgeschakeld, wanneerde stekker in het stopcontact gestoken wordtTIJDENS GEBRUIK Houd het snoer altijd verwijderd van de bewegendedelen van uw machine; richt het snoer naar achteren, vande machine weg Gebruik de machine niet, wanneer de voetplaat R 2(=beschermkap) beschadigd is; laat deze door eenerkende vakman vervangen Gebruik de machine nooit als het snoer is beschadigd;het moet worden vervangen door een speciaal gemaaktsnoer dat verkrijgbaar is via de serviceorganisatie. Blijf met uw handen en vingers uit de buurt van de frees,wanneer de machine aan staat Nooit de maximale freesdiepte van de freesoverschrijden tijdens het frezen In geval van elektrische of mechanische storing, demachine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit hetstopcontact trekken Wanneer de frees geblokkeerd is, met een plotselingereactiekracht van de machine als gevolg, de machineonmiddellijk uitschakelen Als de stroom is uitgevallen of de stekker per ongelukuit het stopcontact wordt getrokken, de machineonmiddellijk uitschakelen om ongecontroleerd herstartente voorkomen Belast de machine niet z sterk, dat deze tot stilstandkomtNA GEBRUIK Na het einde van de werkzaamheden hendel J 2 losdraaien, de machine terug naar de beginstand bovenaanbewegen, en de machine uitschakelenUITLEG VAN SYMBOLEN OP MACHINE3 Lees de gebruiksaanwijzing vr gebruik4 Dubbele isolatie (geen aarddraad nodig)5 Geef de machine niet met het huisvuil meeGEBRUIK25Plaatsen/verwijderen van frezen 6!! schakel de machine uit en trek de stekker uit hetstopcontact!! zorg ervoor, dat de as van de frees perfect schoonis!! zorg ervoor, dat de spantang-diameter (6 mm, 6,35mm, 8 mm) overeenkomt met de as-diameter vande frees-- draai machine ondersteboven-- vergrendel as door asblokkering A in te drukken (draaispanmoer B, indien nodig) en houd deze vast terwijl uVOOR HET PLAATSEN:-- spanmoer B met sleutel C losdraait-- plaats bit met een beetje ruimte x in spantang 7-- spanmoer stevig met sleutel C vastdraait-- laat asblokkering A losVOOR HET VERWIJDEREN:-- spanmoer B met sleutel C losdraait-- de frees verwijdert-- laat asblokkering A los!! voor het losmaken van de frees kan hetnoodzakelijk zijn om tegen de bovenkant van defrees te tikken met een hamer en een stuk hout omde frees te beschermen!! draai spanmoer nooit vast, wanneer er geen freesin spantang zit; spantang kan beschadigd wordenVerwisselen van spantang 7!! schakel de machine uit en trek de stekker uit hetstopcontact!! zorg ervoor, dat de as van de spantang perfectschoon is-- draai spanmoer B 2 of 3 slagen los-- tik met sleutel C op spanmoer B-- verwijder spanmoer B en spantang (vergrendel as)-- draai machine ondersteboven-- plaats nieuwe spantang in spantang-as-- plaats spanmoer B terug (vergrendel as)!! draai spanmoer nooit vast, wanneer er geen freesin spantang zit; spantang kan beschadigd wordenInstelling van freesdiepte 8!! schakel de machine uit en trek de stekker uit hetstopcontact-- zet de instelling op de middelste stand door knop E tothet eind te draaien en vervolgens 4 volle slagen terugte draaien en zet de schaal F op 0 8a-- draai revolverkop G zodanig dat de laagste positie opzijn plaats klikt onder diepte-instelling D (for zeroing)8b-- draai knop H los zodat diepte-instelling D op
 • Page 26

  revolverkop met diepte-aanslag G valt 8b-- plaats machine op werkstuk-- draai vergrendelingshendel J los 8c-- duw machine omlaag tot frees het werkstuk raakt 8d-- los de vergrendelingshendel en zet hem weer vast J8e-- verplaats dieptevizier AC naar 0 mm 8 f-- breng diepte-instelling D zoveel mm omhoog als degewenste freesdiepte en draai knop H aan 8f-- draai vergrendelingshendel J los en geleid hetapparaat weer omhoog-- gebruik de instelknop E om de freesdieptenauwkeuriger in the stellen (0..8 mm); de markeringenop de schaal F stemmen overeen met 0,1 mm, 1volledige slag stemt overeen met 2,0 mm-- met revolverkop met diepte-aanslag G kan defreesdiepte met respectievelijke stappen wordenverhoogd (aanbevolen voor diepe zaagsneden)!! stel de freesdiepte opnieuw in nadat u frezen hebtverwisseldToerentalregeling 9Voor optimale freesresultaten in verschillende materialen-- selecteer freessnelheid met wieltje K (ook als demachine loopt)-- gebruik tabel q als referentie voor het bepalen van dejuiste freessnelheid-- zoek, voordat u aan een karwei begint, het optimaletoerental door uitproberen op rest-materiaal!! laat de machine, nadat u langere tijd met eenlaag toerental hebt gewerkt, afkoelen door hemongeveer 3 minuten onbelast met een hoogtoerental te laten draaienLED-lampje AD w-- LED-lamp AD gaat automatisch branden bij hetactiveren van trekker MStofafzuiging-- stofzuigeraansluitstuk L zoals afgebeeld bevestigenea-- sluit stofzuigerslang aan op adapter stofzuiger L ebWerken met de machine r!! houd de machine altijd stevig met beide handenvast!! houd de machine tijdens het werk altijd vast bijhet(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken)-- plaats machine op werkstuk-- schakel uw machine aan door eerst knop N (=veiligheidsschakelaar, die niet vastgezet kan worden)en daarna trekker M in te drukken!! voordat de frees in aanraking komt met hetwerkstuk, moet uw machine op volle toerendraaien-- draai vergrendelingshendel J los en duw de machinelangzaam naar beneden, totdat diepte-instelling Drevolverkop met diepte-aanslag G bereikt-- zet vergrendelingshendel J vast-- verricht de freeswerkzaamheden met een gelijkmatigevoortgangsbeweging-- gebruik uw machine met de voetplaat vlak op hetwerkstuk-- in het algemeen geldt, dat men de machine dient tetrekken, niet te duwen-- na het einde van de werkzaamheden hendel J losdraaien en de machine terug naar de beginstandbovenaan bewegen-- laat trekker los MJuiste geleiding t-- denk eraan, dat de frees rechtsom draait-- geleid de machine zodanig, dat de frees n hetwerkstuk draait, niet ervan wegMonteren van accessoire-plaat P (voor kopiren metbehulp van een mal) yMonteren van breedtegeleider Q u-- steek breedtegeleiderstaven Y door gaten in voetplaatR-- schuif breedtegeleider tot gewenste breedte en zetdeze vast met 2 knoppen ZGebruik van de breedtegeleider als rondzaaggeleider i!! draai de breedtegeleider eerst om-- bevestig pin AA met moer AB zoals afgebeeld-- steek staven Y in voetplaat R-- steek pin AA in het gemarkeerde midden van decirkelboog-- zet breedtegeleider vast met 2 knoppen Z-- geleid de machine gelijkmatig over het werkstukGebruik van de breedtegeleider met bochtenhulpstukWo-- monteer bochtenhulpstuk W (met gemonteerdegeleidingsrol) zoals afgebeeld-- geleid machine langs rand van werkstuk met lichtezijwaartse drukTOEPASSINGSADVIESGebruik de breedtegeleider voor parallel-frezen aan dezijkant van uw werkstukVoor parallel-frezen ver van de zijkant van uw werkstukr-- een recht stuk hout op het werkstuk bevestigen doormiddel van twee klemmen-- de machine met vlakke zijde van voet langs het stukhout geleiden, dat nu als breedtegeleider dienst doetBij het gebruik van frezen met een pen of lager, dientde pen of het lager te glijden langs de zijkant van hetwerkstuk, dat geheel vlak dient te zijn pBij grote freesdiepten wordt aangeraden een aantalopeenvolgende bewerkingsstappen met een kleinerespaanafname uit te voerenVoor meer informatie zie www.skil.comONDERHOUD / SERVICE26Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruikHoud machine en snoer altijd schoon (met name deventilatie-openingen S 2)De glijstangen T 2 dienen regelmatig gesmeerd tewordenMocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldigefabricage- en testmethoden toch defect raken, dientde reparatie te worden uitgevoerd door een erkendeklantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen-- stuur de machine ongedemonteerd, samen methet aankoopbewijs, naar het verkoopadres of hetdichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressenevenals de onderdelentekening van de machine vindt uop www.skil.com)Denk erom, dat beschadigingen als gevolg vanoverbelasting of onjuist gebruik van de machine nietonder de garantie vallen (voor de garantievoorwaardenvan SKIL zie www.skil.com of raadpleeg uw dealer)
 • Page 27

  MILIEUKHjul fr varvtalsinstllningLDammsugaradapterMAvtryckare till/frnNSkerhetsbrytarePAdapterplattaQSidoanslagRBottenplattaSVentilationsppningarTGlidskenorVSkyddslockWKurvbuffertYSidoanslagsstagZKnapp fr justering av sidoanslagAA SidoanslagsstiftAB Mutter fr parallellt anhllAC DjupskalaAD LysdiodlampaGeef elektrisch gereedschap, accessoires enverpakkingen niet met het huisvuil mee (alleen voorEU-landen)-- volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzakeoude elektrische en elektronische apparaten en detoepassing daarvan binnen de nationale wetgeving,dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheidente worden ingezameld en te worden afgevoerd naareen recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldendemilieu-eisen-- symbool 5 zal u in het afdankstadium hieraanherinnerenGELUID / VIBRATIEGemeten in navolging van EN 60745 is hetgeluidsdrukniveau van deze machine 91,0 dB(A) en hetgeluidsvermogensniveau 102,0 dB(A) (onzekerheid K = 3dB), en de trilling 3,0 m/s (triax vector som; onzekerheidK = 1.5 m/s)Het trillingsemissieniveau is gemeten inovereenstemming met een gestandaardiseerde testvolgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om tweemachines met elkaar te vergelijken en als voorlopigebeoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruikvan de machine voor de vermelde toepassingen-- gebruik van de machine voor andere toepassingen, ofmet andere of slecht onderhouden accessoires, kanhet blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen-- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneerdeze loopt maar geen werk verricht, kan dit hetblootstellingsniveau aanzienlijk reduceren!! bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling doorde machine en de accessoires te onderhouden,uw handen warm te houden en uw werkwijze teorganisereneHandverfrsINTRODUKTIONSKERHETALLMNNA SKERHETSANVISNINGAR FRELVERKTYG--VARNING Studera alla varningar, anvisningar, bilderoch specifikationer gllande skerhet som medfljerverktyget. Om anvisningarna inte fljs kan det resultera ielektriska sttar, brand och/eller allvarliga personskador.Frvara alla varningar och anvisningar fr framtidabruk.Nedan anvnt begrepp elverktyg hnfr sig till ntdrivnaelverktyg (med ntsladd) och till batteridrivna elverktyg(sladdlsa).1) ARBETSPLATSSKERHETa) Hll arbetsplatsen ren och vlbelyst. Oordning parbetsplatsen eller dligt belyst arbetsomrde kan ledatill olyckor.b) Anvnd inte elverktyget i explosionsfarligomgivning med brnnbara vtskor, gaser ellerdamm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antndadammet eller gaserna.c) Hll under arbetet med elverktyget barn ochobehriga personer p betryggande avstnd. Omdu strs av obehriga personer kan du frlora kontrollenver elverktyget.2) ELEKTRISK SKERHETa) Elverktygets stickpropp mste passa tillvgguttaget. Stickproppen fr absolut intefrndras. Anvnd inte adapterkontaktertillsammans med skyddsjordade elverktyg.Ofrndrade stickproppar och passande vgguttagreducerar risken fr elektriskt slag.b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex.rr, vrmeelement, spisar och kylskp. Det finns enstrre risk fr elektriskt slag om din kropp r jordad.c) Skydda elverktyget mot regn och vta. Trnger vattenin i ett elverktyg kar risken fr elektriskt slag.d) Missbruka inte ntsladden och anvnd den intefr att bra eller hnga upp elverktyget och inteheller fr att dra stickproppen ur vgguttaget. Hllntsladden p avstnd frn vrme, olja, skarpa1860Maskinen r avsedd fr frsning av spr, kanter, profileroch ovala hl i tr, plast och ltta byggnadsmaterial samtfr kopierfrsningDet hr verktyget r inte avsedd fr yrkesmssiganvndningLs och spara denna instruktionsbok 3TEKNISKA DATA 1VERKTYGSELEMENT 2AAxellsBChuckmutterCNyckelDDjupmttEFinjusteringsknappFFinjusteringsskalaGDjupstopp-revolversockelHJusteringsknapp (djupmtt)JLsspak27
 • Page 28

  e)f)3)a)b)c)d)e)f)g)h)4)a)b)c)kanter och rrliga maskindelar. Skadade ellertilltrasslade ledningar kar risken fr elektriskt slag.Nr du arbetar med ett elverktyg utomhus anvndendast frlngningssladdar som r godknda frutomhusbruk. Om en lmplig frlngningssladd frutomhusbruk anvnds minskar risken fr elektriskt slag.Anvnd en jordfelsbrytare om det inte r mjligtatt undvika elverktygets anvndning i fuktig milj.Genom att anvnda en jordfelsbrytare minskas riskenfr elstt.PERSONSKERHETVar uppmrksam, kontrollera vad du gr och anvndelverktyget med frnuft. Anvnd inte elverktygetnr du r trtt eller om du r pverkad av droger,alkohol eller mediciner. Under anvndning av elverktygkan ven en kort ouppmrksamhet leda till allvarligakroppsskador.Br alltid personlig skyddsutrustning ochskyddsglasgon. Anvndning av personligskyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfriaskerhetsskor, skyddshjlm och hrselskydd reduceraralltefter elverktygets typ och anvndning risken frkroppsskada.Undvik oavsiktlig igngsttning. Kontrollera attelverktyget r frnkopplat innan du ansluterstickproppen till vgguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller br elverktyget. Omdu br elverktyget med fingret p strmstllaren elleransluter pkopplat elverktyg till ntstrmmen kan olyckauppst.Ta bort alla instllningsverktyg och skruvnycklarinnen du kopplar p elverktyget. Ett verktyg elleren nyckel i en roterande komponent kan medfrakroppsskada.verskatta inte din frmga. Se till att du strstadigt och hller balansen. I detta fall kan du lttarekontrollera elverktyget i ovntade situationer.Br lmpliga klder. Br inte lst hngande kldereller smycken. Hll hret och klderna p avstndfrn de rrliga delarna. Lst hngande klder, smyckenoch lngt hr kan dras in av roterande delar.Vid elverktyg med dammutsugnings- och-uppsamlingsutrustning kontrollera attanordningarna r rtt monterade och anvnds pkorrekt stt. Anvndning av dammutsugning minskar derisker damm orsakar.Lt inte vanan att ofta anvnda verktygen graatt du blir slarvig och ignorerar verktygetsskerhetsprinciper. En vrdsls tgrd kan leda tillallvarlig personskada inom brkdelen av en sekund.OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVNDNING AVELVERKTYGverbelasta inte elverktyget. Anvnd fr aktuelltarbete avsett elverktyg. Med ett lmpligt elverktyg kandu arbeta bttre och skrare inom angivet effektomrde.Ett elverktyg med defekt strmstllare fr intelngre anvndas. Ett elverktyg som inte kan kopplas ineller ur r farligt och mste repareras.Dra stickproppen ur vgguttaget och/eller ta bortbatteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innaninstllningar utfrs, tillbehrsdelar byts ut ellerelverktyget lagras. Denna skyddstgrd frhindraroavsiktlig inkoppling av elverktyget.d) Frvara elverktygen otkomliga fr barn. Ltelverktyget inte anvndas av personer som inte rfrtrogna med dess anvndning eller inte lst dennaanvisning. Elverktygen r farliga om de anvnds avoerfarna personer.e) Underhll elverktyg och tillbehr omsorgsfullt.Kontrollera att rrliga komponenter fungerar felfrittoch inte krvar, att komponenter inte brustit ellerskadats; orsaker som kan leda till att elverktygetsfunktioner pverkas menligt. Lt skadade delarrepareras innan elverktyget teranvnds. Mngaolyckor orsakas av dligt sktta elverktyg.f) Hll skrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfulltsktta skrverktyg med skarpa eggar kommer inte s ltti klm och gr lttare att styra.g) Anvnd elverktyget, tillbehr, insatsverktygosv. enligt dessa anvisningar. Ta hnsyn tillarbetsvillkoren och arbetsmomenten. Anvndselverktyget p icke ndamlsenligt stt kan farligasituationer uppst.h) Hll handtag och greppytor torra, rena och fria frnolja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingensker hantering och kontroll ver verktyget i ovntadesituationer.5) SERVICEa) Lt elverktyget repareras endast av kvalificeradfackpersonal och med originalreservdelar. Dettagaranterar att elverktygets skerhet upprtthlls.SKERHETSANVISNINGAR FR VERFRSERHll elverktyget i det isolerade greppet eftersomsaxen kan komma i kontakt med elsladden (om enstrmfrande sladd skadas kan metalldelar i elverktygetocks bli strmfrande, vilket kan ge anvndaren enelektrisk stt) Anvnd klmmor eller ngot annat praktiskt sttatt skra och sttta arbetsstycket mot en stabilplattform (om du hller arbetsstycket i handen eller motkroppen blir det instabilt, vilket kan leda till att du tapparkontrollen)ALLMNT Den hr maskinen ska inte anvndas av personer under16 r Dra alltid ur stickkontakten frn vggurtaget innan du grngon justering eller byter tillbehrTILLBEHR SKIL kan endast garantera att maskinen fungerar felfrittom originaltillbehr anvnds Anvnd endast tillbehr vilkas tilltna varvtal tminstonemotsvarar maskinens hgsta tomgngsvarvtal Anvnd inte skadade eller deformerade frs Anvnd endast skarpa frs Skydda tillbehren frn slag, sttar och fett Anvnd alltid en frs, som r gjord av snabbstl, eller enhrdmetallfrs till denna maskinFRE ANVNDNINGEN Undvik skador genom att ta bort skruvar, spikar ellerandra freml ur arbetsstycket; ta dem bort innan dustartar ett arbete Kontrollera alltid att den tillfrda strmtypen stmmermed spnningen som anges p maskinens mrkplt Asbesthaltigt material fr inte bearbetas (asbestanses vara cancerframkallande)28
 • Page 29

  Spnn inte fast maskinen i ett stdAnvnd helt utrullade och skra frlngningssladdar medkapacitet p 16 A Ljudnivn vid arbete kan verskrida 85 dB(A); anvndhrselskydd Viss typ av damm, exempelvis frg som innehllerbly, vissa trsorter, mineraler och metaller kanvara hlsovdliga om de inhaleras (hudkontakteller inhalering kan ge allergisk reaktion och/ellerluftvgsproblem/sjukdom hos personer i nrheten);anvnd andningsskydd och arbeta med endammuppsamlare om sdan anslutning finns Vissa typer av damm r klassificerade s somcarcinogeniska (t.ex. ek- och bjrkdamm) srskilti kombination med tillsatser fr trbehandling;anvnd andningsskydd och arbeta med endammuppsamlare om sdan anslutning finns Flj de nationella krav, som finns angende damm, fr dematerial du skall arbete med Se till att maskinen r avstngt innan du stter i kontaktenUNDER ANVNDNINGEN Hll alltid sladden p skert avstnd frn rrligamaskindelar; fr sladden bakt bort frn maskinen Anvnd ej maskinen om botten R 2 (=skyddsmekanismen) r trasig; lt den byta ut av enkvalificerad person Anvnd aldrig verktyget om sladden r skadad; denmste bytas mot en srskilt utformad sladd som finns viaserviceorganisationen. Hll hnder och fingrar borta frn frsen nr maskinenr igng verskrid aldrig maximalfrsdjupet av frsen vid frsning I hndelse av onormala elektriska eller mekaniskastrningar, stng genast av maskinen och dra urstickkontakten Om frsen blockeras s att maskinen utstts frryckande krafter, mste maskinen genast stngas av Om det blir strmavbrott eller kontakten dras ut avmisstag stng genast av maskinen fr att frhindra att detstartar igen oavsiktligt Utva inte s mycket tryck p maskinen att den stannarEFTER ANVNDNINGEN Lossa spaken J 2 efter avslutat arbete och terfrmaskinen till vre utgngslget fr att sedan frnkoppladenFRKLARING AV SYMBOLERNA P VERKTYGET3 Ls bruksanvisningen fre anvndning4 Dubbel isolering (ingen jordning krvs)5 Maskinen fr inte kastas i hushllssopornaANVNDNINGMontering/borttagning av frs 6!! stng av maskinen och dra ut kontakten!! se till att frsens axel r ordentligt ren!! kontrollera att spnntngens storlek (6 mm, 6,35mm, 8 mm) motsvarar storleken p frsens skaft-- vnd maskinen upp och ned-- ls axeln genom att trycka p axellset A (vrid pspnnmuttern B, om ndvndigt) och hll kvar medanDuFR MONTERING:-- lossa spnnmuttern B med nyckeln C-- stt i biten med lite utrymme x i chucken 7-- dra t spnnmuttern ordentligt med nyckeln C29-- frigr axellset AFR BORTTAGNING:-- lossa spnnmuttern B med nyckeln C-- ta ut frsen-- frigr axellset A!! nr verfrsen ska lossas kan det vara ndvndigtatt knacka p dess vre del med en hammare ochtrbit fr att skydda frsen!! dra aldrig t spnnmuttern nr det inte sitter frs ispnntngen; spnntngen kan skadasByte av chucken 7!! stng av maskinen och dra ut kontakten!! se till att spnntngens axel r ordentligt ren-- lossa spnnmuttern B med ett par varv-- knacka p spnnmuttern B med nyckeln C-- ta ut spnnmuttern B och spnntngen (ls axeln)-- vnd maskinen upp och ned-- stt in en ny spnntng i spnntngens axeln-- montera spnnmuttern B (ls axeln)!! dra aldrig t spnnmuttern nr det inte sitter frs ispnntngen; spnntngen kan skadasJustering av frsdjup 8!! stng av maskinen och dra ut kontakten-- stll in finjusteringen till dess mittlge genom att vridaknappen E helt t ena hllet, sedan vrida tillbaka den 4hela varv och stlla in skalan F till 0 8a-- rotera revolversockeln G s att dess lgsta positionklickar p plats alldeles under djupmttet D (frnollstllning) 8b-- lossa knappen H s att djupmttet D faller pdjupstoppet-revolversockeln G 8b-- lgg upp maskinen p arbetsstycket-- lossa lsspaken J 8c-- tryck ner maskinen tills frsen kommer i kontakt medarbetsmaterialet 8d-- slpp och dra t lsspaken J 8e-- flytta djupskalan AC till 0 mm 8 f-- hj djupmttet D lika mnga mm som nskat frsdjupoch dra t knappen H 8f-- lossa lsspaken J och styr maskinen uppt igen-- anvnd finjusteringsknappen E fr att stlla infrsdjupet mer exakt (0..8 mm); markeringarna pskalan F motsvarar 0.1 mm, 1 helt varv motsvarar 2.0mm-- med djupstoppet/revolversockeln G kan frsdjupet kamed respektive steg (rekommenderas fr djup sgning)!! justera om frsdjupet efter byte av frsborrHastighetskontroll 9Fr optimala frsresultat p olika material-- vlj varvtal fr frsningen med ratten K (ven medanmaskinen gr)-- anvnd tabell q som referens fr att avgra rtt varvtal-- prva dig fram p en verbliven bit material innan dupbrjar ett arbete fr att komma fram till bst varvtal!! om du har arbetat vid lgt varvtal under lngreperioder ska du f verktyget att svalna genom attkra det p hg temperatur i ca 3 minuter utanbelastningLysdiodlampa AD w-- Lysdiodlampan AD tnds automatiskt nr avbrytarenM aktiverasDammuppsugning-- monter dammsugartillbehr L enligt bilden ea
 • Page 30

  UNDERHLL / SERVICE-- anslut dammsugarslangen till dammsugaradaptern LebAnvndning av maskinen r!! hll alltid maskinen stadigt med bda hnderna!! under arbetet, hll alltid verktyget i det grgreppet-- lgg upp maskinen p arbetsstycket-- starta maskinen genom att frst trycka in knappen N (=skerhetsstrmbrytare som ej kan lsas) och drefteravtryckaren M!! innan frsen stts till arbetsstycket skall maskinenha uppntt full hastighet-- lossa lsspaken J och tryck lngsamt ned maskinentills djupmttet D nr djupstoppet-revolversockeln G-- dra t lsspaken J-- frs med jmn matningshastighet-- hll maskinen med bottenplattan plant utmedarbetsstycket-- som en generell regel skall man dra t handverfrsen,ej skjuta ifrn den-- lossa spaken J efter avslutat arbete och terfrmaskinen till vre utgngslget-- slpp avtryckaren MLmplig styrning t-- tnk p att frsen roterar medurs-- fr maskinen s att frsen roterar in mot arbetsstycketinte ifrn detMontering av adapterplattan P (fr kopiering med enstyrhylsa) yMontering av parallellanslag Q u-- fr in parallellanslag bda stag Y genom hlen pbottenplattan R-- skjut parallellanslaget till nskad bredd och fst detmed de 2 rattarna ZAnvnda parallellanslaget som cirkelgejd i!! backa parallellanslaget frst-- fst stiftet AA med muttern AB enligt bilden-- fr in styrtapparna Y i bottenplattan R-- stt i stiftet AA i centrummrket i cirkelbgen-- fst parallellanslaget med de 2 rattarna Z-- mata maskinen med jmn hastighet ver arbetsstycketAnvnda parallellanslaget med kurvbufferten W o-- montera kurvbufferten W (med monterad rulle) enligtbilden-- fr maskinen lngs arbetsstyckets kant med lttsidledes tryckMILJElektriska verktyg, tillbehr och frpackning fr intekastas i hushllssoporna (gller endast EU-lnder)-- enligt direktivet 2012/19/EG som avser ldre elektriskoch elektronisk utrustning och dess tillmpning enligtnationell lagstiftning ska uttjnta elektriska verktygsorteras separat och lmnas till miljvnlig tervinning-- symbolen 5 kommer att pminna om detta nr det rtid att kasseraLJUD / VIBRATIONANVNDNINGSTIPSDet hr verktyget r inte avsedd fr yrkesmssiganvndningHll alltid din maskin och sladden ren (specielltventilationsppningarna S 2)Smrj glidskenan T 2 regelbundetOm i elverktyget trots exakt tillverkning och strngkontroll strning skulle uppst, br reparation utfras avauktoriserad serviceverkstad fr SKIL elverktyg-- snd in verktyget i odemonterat skick tillsammansmed inkpsbevis till frsljaren eller till nrmaste SKILserviceverkstad (adresser till servicestationer ochsprngskisser av maskiner finns p www.skil.com)Observera att skada till fljd av ovarsamhet ellerverbelastning inte tcks av garantin (fr SKILgarantivillkor g till www.skil.com eller frgaterfrsljaren)Vid frsning parallellt med kanten p ditt arbetsmaterialanvnd sidoanslagVid frsning parallellt lngt ifrn kanten p dittarbetsmaterial r-- stt fast en rak trbit p arbetsmaterialet med 2 tvingar-- stt maskinen med bottenplattan lngs kanten ptrbiten, vilken nu fungerar som ett sidoanslagVid anvndning av frs med styrtapp eller kullagerskall styrtappen eller kullager fras utmed kanten parbetsstycket vilket skall vara alldeles sltt pFr strre frsdjup rekommenderas flera frsningar i fljdmed mindre spnavverkning varBesk www.skil.com fr mer informationDet hr verktygets ljudtrycksniv som mtts enligt EN60745 r 91,0 dB(A), ljudeffektnivn r 102,0 dB(A)(oskerhet K = 3 dB) och vibrationen 3,0 m/s (triaxvektorsumma; oskerhet K = 1,5 m/s)Vibrationsemissionsvrdet har uppmtts enligt ettstandardiserat test i enlighet med EN 60745; detta vrdekan anvndas fr att jmfra vibrationen hos olika verktygoch som en ungefrlig uppskattning av hur stor vibrationanvndaren utstts fr nr verktyget anvnds enligt detavsedda syftet-- om verktyget anvnds p ett annat n det avseddasyftet eller med fel eller dligt underhllna tillbehr kandetta drastiskt ka vibrationsnivn-- nr verktyget stngs av eller r p men inte anvnds,kan detta avsevrt minska vibrationsnivn!! skydda dig mot vibration genom att underhllaverktyget och dess tillbehr, hlla hnderna varmaoch styra upp ditt arbetsstt2OverfrserINLEDNINGVrktjet er beregnet til frsning af noter, kanter, profilerog lange huller i tr, kunststof og lette byggematerialerog til kopifrsningDette vrktj er ikke beregnet til professionelt brugLs og gem denne betjeningsvejledning 3TEKNISKE DATA 1301860
 • Page 31

  VRKTJETS DELE 2AAksellseBSpndetangens mtrikCNgleDDybdestopEFinjusteringsknapFFinjusteringsskalaGDybdestop-revolversokleHJusteringsknap (dybdestop)JLsearmKHastighedsvalgshjulLStvsugeradaptereMUdlser on/offNSikkerhedsafbryderPAdapterpladeQSidestyrRBundpladeSVentilationshullerTGlideskinneVBeskyttelsesdkselWKurvebufferYSidestyrets flangerZKnap til justering af save-grdeAA Sidestyrets stiftAB ParallelstyrsmtrikAC DybdestyrAD LED-lysSIKKERHEDGENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKSER FOREL-VRKTJ--ADVARSEL Ls alle sikkerhedsadvarsler,instruktioner, illustrationer og specifikationer,der leveres med dette elektriske vrktj. Hvis alleinstruktioner opfrt herunder ikke flges, kan det medfreelektrisk std, brand og/eller alvorlige kvstelser.Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.Begrebet elvrktj i advarslerne refererer til elvrktj, derkrer p lysnettet (med netkabel) samt batteridrevet vrktj(uden netkabel).1) SIKKERHED P ARBEJDSPLADSENa) Srg for, at arbejdsomrdet er rent og ryddeligt.Uorden eller uoplyste arbejdsomrder ger faren foruheld.b) Brug ikke elvrktjet i eksplosionstruedeomgivelser, hvor der er brndbare vsker, gassereller stv. Elvrktj kan sl gnister, der kan antndestv eller dampe.c) Srg for, at andre personer og ikke mindst brnholdes vk fra arbejdsomrdet, nr el-vrktjet eri brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollenover elvrktjet.2) ELEKTRISK SIKKERHEDa) Elvrktjets stik skal passe til kontakten. Stikketm under ingen omstndigheder ndres. Brug ikkeadapterstik sammen med jordforbundet elvrktj.Undrede stik, der passer til kontakterne, nedstterrisikoen for elektrisk std.31b) Undg kropskontakt med jordforbundne overfladersom f.eks. rr, radiatorer, komfurer og kleskabe.Hvis din krop er jordforbundet, ges risikoen for elektriskstd.c) Elvrktjet m ikke udsttes for regn eller fugt.Indtrngning af vand i et elvrktj ger risikoen forelektrisk std.d) Brug ikke ledningen til forml, den ikke er beregnettil. Du m aldrig bre elvrktjet i ledningen,hnge elvrktjet op i ledningen eller rykke iledningen for at trkke stikket ud af kontakten.Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kantereller maskindele, der er i bevgelse. Beskadigedeeller indviklede ledninger ger risikoen for elektrisk std.e) Hvis elvrktjet benyttes i det fri, m der kunbenyttes en forlngerledning, der er egnet tiludendrs brug. Brug af forlngerledning til udendrsbrug nedstter risikoen for elektrisk std.f) Hvis det ikke kan undgs at bruge elvrktjet ifugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-rel. Brugaf et HFI-rel reducerer risikoen for at f elektrisk std.3) PERSONLIG SIKKERHEDa) Det er vigtigt at vre opmrksom, se, hvad manlaver, og bruge el-vrktjet fornuftigt. Brug ikkenoget el-vrktj, hvis du er trt, har nydt alkoholeller er pvirket af medikamenter eller euforiserendestoffer. F sekunders uopmrksomhed ved brug af elvrktjet kan fre til alvorlige personskader.b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altidbeskyttelsesbriller p. Brug af sikkerhedsudstyr somf.eks. stvmaske, skridsikkert fodtj, beskyttelseshjelmeller hrevrn afhngig af maskintype og anvendelsenedstter risikoen for personskader.c) Undg utilsigtet igangstning. Kontrollr, atel-vrktjet er slukket, fr du tilslutter det tilstrmtilfrslen og/eller akkuen, lfter eller brerdet. Undg at bre el-vrktjet med fingeren pafbryderen og srg for, at el-vrktjet ikke er tndt,nr det sluttes til nettet, da dette ger risikoen forpersonskader.d) Gr det til en vane altid at fjerne indstillingsvrktjeller skruengle, fr el-vrktjet tndes. Hviset stykke vrktj eller en ngle sidder i en roterendemaskindel, er der risiko for personskader.e) Undg en unormal legemsposition. Srg for atst sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke udaf balance. Dermed har du bedre muligheder for atkontrollere el-vrktjet, hvis der skulle opst uventedesituationer.f) Brug egnet arbejdstj. Undg lsebekldningsgenstande eller smykker. Hold hrog tj vk fra dele, der bevger sig. Dele, der er ibevgelse, kan gribe fat i lstsiddende tj, smykker ellerlangt hr.g) Hvis stvudsugnings- og opsamlingsudstyr kanmonteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes ogbenyttes korrekt. Brug af en stvopsugning kanreducere stvmngden og dermed den fare, der erforbundet stv.h) Selvom du kender vrktjet godt og er vant til atbruge det, skal du alligevel vre opmrksom ogoverholde sikkerhedsanvisningerne. Et jebliksuopmrksomhed kan medfre alvorlige personskader.
 • Page 32

  4) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AFEL-VRKTJa) Undg overbelastning af el-vrktjet. Brug altid etel-vrktj, der er beregnet til det stykke arbejde,der skal udfres. Med det passende el-vrktjarbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivneeffektomrde.b) Brug ikke et el-vrktj, hvis afbryder er defekt. Etel-vrktj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig ogskal repareres.c) Trk stikket ud af stikkontakten og/eller fjernakkuen, hvis den er aftagelig, fr maskinenindstilles, fr skift af tilbehrsdele eller frel-vrktjet lgges til opbevaring. Dissesikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start afel-vrktjet.d) Opbevar ubenyttet el-vrktj uden for brnsrkkevidde. Lad aldrig personer, der ikkeer fortrolige med el-vrktjet eller ikke hargennemlst disse instrukser, benytte el-vrktjet.El-vrktj er farligt, hvis det benyttes af ukyndigepersoner.e) Vedligehold el-vrktj og tilbehrsdele. Kontroller,om bevgelige maskindele fungerer korrekt ogikke sidder fast, og om delene er brkket ellerbeskadiget, sledes at el-vrktjets funktionpvirkes. F beskadigede dele repareret, indenel-vrktjet tages i brug. Mange uheld skyldes drligtvedligeholdte el-vrktjer.f) Srg for, at skrevrktjer er skarpe og rene.Omhyggeligt vedligeholdte skrevrktjer medskarpe skrekanter stter sig ikke s hurtigt fast og ernemmere at fre.g) Brug el-vrktj, tilbehr, indsatsvrktj osv. iht.disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdeneog det arbejde, der skal udfres. Anvendelse afel-vrktjet til forml, som ligger uden for det fastsatteanvendelsesomrde, kan fre til farlige situationer.h) Hold hndtag og gribeflader trre, rene og fri for olieog smrefedt. Hvis hndtag og gribeflader er glatte, kanvrktjet ikke hndteres og styres sikkert, hvis der skernoget uventet.5) SERVICEa) Srg for, at el-vrktj kun repareres af kvalificeredefagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.Dermed sikres strst mulig maskinsikkerhed.TILBEHR SKIL kan kun sikre en korrekt funktion af vrktjet, hvisder benyttes originalt tilbehr Der m kun benyttes tilbehr, hvis godkendteomdrejningstal er mindst s hjt som vrktjets max.omdrejningstal i ubelastet tilstand Anvend aldrig beskadigede eller deformerede frsejern Anvend kun skarpe frsejern Beskyt tilbehr mod slag, std og fedt Brug altid hrdmetal frsejern eller frsejern der er lavetaf HSS stl til denne vrktjINDEN BRUG Undg skader forrsaget af skruer, sm eller andrematerialer i arbejdsstykket; fjern disse fr De begynderat arbejde Kontrollr altid at forsyningsspndingen er densamme som den spnding, der er anfrt p vrktjetsnavneskilt Bearbejd ikke asbestholdigt materiale (asbest erkrftfremkaldende) Spnd ikke vrktjet fast i en skruestik Anvend helt udrullede og sikre forlngerledninger meden kapacitet p 16 A Under arbejde med vrktjet kan lydniveauet overstige85 dB(A); brug hrevrn Stv fra materiale som f.eks. maling, der indeholderbly, nogle trsorter, mineraler og metal kan vreskadeligt (kontakt med eller indnding af stvet kanforrsage allergiske reaktioner og/eller sygdomme iluftvejene hos den, der anvender vrktjet, eller hosomkringstende); br en stvmaske og arbejd meden stvudsugningsanordning, hvor en sdan kansluttes til Visse slags stv er klassificeret som krftfremkaldende(som f.eks. stv fra eg og bg) isr i forbindelse medtilstningsstoffer til trbehandling; br en stvmaskeog arbejd med en stvudsugningsanordning, hvoren sdan kan sluttes til Flg de nationale krav, hvad angr stv, for de materialer,du nsker at arbejde med Srg for at der er slukket for vrktjet, nr stikket sttesi stikkontaktenUNDER BRUG Hold altid ledningen vk fra vrktjets bevgelige dele;fr altid ledningen bagud, vk fra vrktjet Brug ikke vrktjet, hvis slen R 2 (=beskyttelsesskrmen) er beskadiget; f det skiftet ud afen anerkendt fagmand Anvend aldrig vrktjet, hvis ledningen er beskadiget.Den skal udskiftes med en specielt forberedt ledning, derkan fs gennem kundeservice. Hold hnder og fingre vk fra frsejernet, mensfrseren er tilsluttet stikkontakten Overskrid aldrig maximumfrsedybden af frsejernetved frsning I tilflde af elektrisk eller mekanisk fejlfunktion skalafbryderen straks afbrydes og stikket tages ud afkontakten Hvis frsejernet bliver blokeret, hvilket medfrerrykkende krfter p vrktjet, skal man omgendeslukke for vrktjet I tilflde af strmafbrydelse eller nr stikket ved et uheldtrkkes ud af stikkontakten, skal man omgende slukkefor vrktjet for at forhindre utilsigtet start Pfr ikke s meget tryk p vrktjet, at det standserSIKKERHEDSINSTRUKSER FOR OVERFRSERHold elvrktjet i de isolerede greb, fordi skrerenkan berre sin egen ledning (hvis der slibes i etlevende kabel, kan det gre udsatte metaldele pelvrktjet levende og kan give operatren elektriskstd) Brug klemmer eller en anden praktisk mde tilat fastgre og sttte arbejdsemnet p en stabilplatform (hvis du holder arbejdsemnet i hnden ellermod kroppen, kan du miste kontrol over vrktjet)GENERELT Dette vrktj m ikke bruges af personer under 16 r Fjern altid frst stikket fra kontakten, frend De foretagernogle ndringer eller skifter tilbehr32
 • Page 33

  EFTER BRUG Nr arbejdet er frdigt, lsn armen J 2, og fr vrktjettilbage til den verste udgangsposition, fr det slukkesFORKLARING TIL SYMBOLERNE P VRKTJET3 Ls instruktionen inden brugen4 Dobbelt isolering (jordforbindelse undvendig)5 Vrktj m ikke bortskaffes som almindeligt affaldBETJENINGMontering/aftagning af frsejern 6!! sluk vrktjet og trk stikket ud af stikkontakten!! vr sikker p, at frsejernets aksel er renset foralle urenheder!! vr sikker p, at spndetang (6 mm, 6,35 mm, 8mm) strrelse passer med frsejernets akselml-- vend vrktjet p hovedet-- bloker akslen ved at trykke p lsen A (drejspndetang mtrikken B, om ndvendigt) og hold denmedens DeVED MONTERING:-- lsner spndetang mtrik B med nglen C-- ist en bit med lidt afstand x i spndetangen 7-- fastgrer spndetang mtrikken med nglen C-- slip lsen AVED AFTAGNING:-- lsner spndetang mtrik B med nglen C-- aftager frsejernet-- slip lsen A!! For at lsne et frsejern kan det vre ndvendigtat banke foroven p frsejernet med en hammerog et stykke tr for at beskytte jernet!! spnd aldrig spndetang mtrikken, hvisder ikke er noget frsejern i spndetangen;spndetangen vil blive delagtUdskiftning af spndetanger 7!! sluk vrktjet og trk stikket ud af stikkontakten!! vr sikker p, at spndetangs aksel er renset foralle urenheder-- lsn spndetang mtrikken B 2 eller 3 omgange-- bank let p spndetang mtrikken B med nglen C-- aftag spndetang mtrikken B og spndetangen(blokr akslen)-- vend vrktjet p hovedet-- ist den nye spndetang i spndetangsakslen-- monter spndetang mtrik B (blokr akslen)!! spnd aldrig spndetang mtrikken, hvisder ikke er noget frsejern i spndetangen;spndetangen vil blive delagtJustering af frsedybden 8!! sluk vrktjet og trk stikket ud af stikkontakten-- indstil finjusteringen til midterpositionen ved at drejeknappen E helt ind, og skru den derefter 4 fuldeomgange ud, og st skalaen F p 0 8a-- drej revolversoklen G, s dens hjeste position klikkerp plads lige under dybdemlet D (for nulstilling) 8b-- lsn spndeskrue H, s dybdemlet D falder ned pdybdestop-revolversoklen G 8b-- placr vrktjet p arbejdsemnet-- lsn lsearm J 8c-- tryk ned indtil frsejernet er i kontakt medarbejdsstykket 8d-- udls og stram lsearmen J 8e33-- bevg dybdestyret AC til 0 mm 8 f-- flyt dybdemlet D s mange millimeter som dennskede frsedybde, og stram knap H 8f-- lsn lsearm J og fr vrktjet tilbage og op igen-- brug finjusteringsknappen E til at indstille frsedybdenmere prcist (0..8 mm). Mrkerne p skalaen Fpasser med 0,1 mm, 1 fuld omdrejning svarer til 2,0mm-- med dybdestoprevolversoklen G kan frsedybdenges trinvist (anbefalet til dybe savninger)!! indstil frsedybden igen, nr du har ndretfrsejernHastighedskontrol 9For optimale frsningsresultater p forskellige materialer-- vlg frsningshastigheden med hjulet K (ogs mensvrktjet krer)-- brug tabel q som reference for at bestemme denrigtige frsningshastighed-- inden et arbejde p begyndes, skal man finde denoptimale hastighed ved at foretage en prve p nogetekstra materiale!! efter lngere perioder med arbejde p lavhastighed skal man lade vrktjet kle af ved atkre det i ca. 3 minutter p hj hastighed udenbelastningLED-lys AD w-- LED-lampen AD tndes automatisk, nr der trykkes pudlseren MStvopsugning-- montr stvsugeradapter L som angivet ea-- slut stvsugerslangen til stvsugeradapteren L ebBetjening af vrktjet r!! hav altid et solidt greb p vrktjet med beggehnder!! under arbejde, hold altid om vrktjet p de grmarkerede grebsomrde(r)-- placr vrktjet p arbejdsemnet-- start Deres vrktj ved frst at trykke knappen N (=sikkerhedsafbryder, som ikke kan lses) ind og dereftertrk p afbryder M!! lad vrktjet kre p fuld kraft fr frsejernberrer arbejdsemnet-- lsn lsearm J og tryk vrktjet langsomt nedad, tildybdemlet D berrer dybdestop-revolversoklen G-- stram lsearm J-- udfr frsearbejdet med jvn fart-- srg for, at vrktjets sl altid er i fuld kontakt medmaterialet-- man br normalt trkke vrktjet imod sig og ikkeskubbe den-- nr arbejdet er frdigt, lsn armen J og fr vrktjettilbage til den verste udgangsposition-- giv slip p aftrkkeren MRigtige styring ved forskellige udfrsninger t-- husk at frsejernet drejer samme vej som uret-- fr frseren rundt i emnet, s frsejernet drejer sig indi materialet og ikke ud af detMontering af holde plade P (ved kopiering efter enmaster) yMontering af sidestyr Q u-- ist sidestyrets flanger Y i hullerne i slen R-- justr sidestyret til den nskede indstilling ogfastspnd med de 2 knapper Z
 • Page 34

  Brug af sidestyret som rundstyr i!! vend frst sidestyret om-- fastgr bolten AA med mtrikken AB som vist-- st stngerne Y ind i slen R-- stik stiften AA ind i cirkelbuens afmrkede centrum-- fastspnd sidestyret med de 2 knapper Z-- fr vrktjet konsekvent frem over arbejdsemnetBrug af sidestyret med kurvebufferen W o-- montr kurvebufferen W (med styrerullen monteret)som vist-- fr vrktjet langs arbejdsemnets kant med et letsidelns trykGODE RDTil parallel frsning ved kanten af arbejdsstykketanvendes sidestyretVed parallel frsning p arbejdsstykket med stor afstandtil kanten r-- fastspnd et lige stykke tr p arbejdsstykket vedhjlp af 2 tvinger-- styr vrktjet med slen langs kanten af trstykket dernu fungerer som sidestyrNr der benyttes frsejern med en styretap eller etkugleleje, br styretapperne eller kuglelejerne glide langsemnets kant, som br vre helt glat pVed strre frsedybder anbefales det at udfre flereforebearbejdningsprocesser med mindre spnaftagSe yderligere oplysninger p www.skil.comfFresINTRODUKSJONASpindellsBChuck-mutterCNkkelDDybdemlerEFinjusteringsknappFFinjusteringsskalaGDybdestopp-revolversokkelHJusteringsknott (dybdemler)JLsehendelKHjul til hastighetsvalgLStvsugeradapterMAv/p-bryterNSikkerhetsbryterPAdapterplateQSidestillerRBunnplateSVentilasjonspningerTGlideskinnerVBeskyttende dekselWKurvebufferYParallellanleggstagZKnott for justering av sidestillerAA Pinne parallellanleggAB Mutter parallellanleggAC DybdevisirAD LED-LampeElvrktj, tilbehr og emballage m ikkebortskaffes som almindeligt affald (kun for EU-lande)-- i henhold til det europiske direktiv 2012/19/EF ombortskaffelse af elektriske og elektroniske produkterog gldende national lovgivning, skal brugt elvrktjindsamles separat og bortskaffes p en mde, derskner miljet mest muligt-- symbolet 5 erindrer dig om dette, nr udskiftning erndvendigSTJ / VIBRATIONDette verktyet er bestemt for fresing av noter,kanter, profiler og langhull i tre, kunststoff og lettebygningsmaterialer samt for kopieringsfresingDette verktyet er ikke beregnet p profesjonell brukLes og ta vare p denne brukerveiledningen 3VERKTYELEMENTER 2Dette vrktj er ikke beregnet til professionelt brugHold vrktjet og ledningen ren (isrventilationshullerne S 2)Smr glideskinnen T 2 en gang imellemSkulle elvrktjet trods omhyggelig fabrikation og kontrolskulle holde op med at fungere, skal reparationen udfresaf et autoriseret servicevrksted for SKIL-elektrovrktj-- send det ikke adskilte vrktj sammen med etkbsbevis til forhandleren eller nrmeste SKILservicevrksted (adresser og reservedelstegning afvrktjet findes p www.skil.com)Husk, at beskadigelse som flge af overbelastningeller forkert hndtering af vrktjet ikke er omfattetaf garantien (se www.skil.com vedrrende SKILgarantibetingelserne, eller sprg din forhandler)MILJ1860TEKNISKE DATA 1VEDLIGEHOLDELSE/SERVICEVibrationsniveauet er mlt i henhold til denstandardiserede test som anfrt i EN 60745. Det kanbenyttes til at sammenligne to stykker vrktj og som enforelbig bedmmelse af udsttelsen for vibrationer, nrvrktjet anvendes til de nvnte form-- anvendes vrktjet til andre forml eller med andeteller drligt vedligeholdt tilbehr, kan dette geudsttelsesniveauet betydeligt-- de tidsrum, hvor vrktjet er slukket, eller hvor detkrer uden reelt at udfre noget arbejde, kan reducereudsttelsesniveauet betydeligt!! beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationerved at vedligeholde vrktjet og dets tilbehr, vedat holde dine hnder varme og ved at organiseredine arbejdsmnstreSIKKERHETMlt i henhold til EN 60745 er lydtryksniveauet for dettevrktj 91,0 dB(A) og lydeffektniveauet 102,0 dB(A)(usikkerhed K = 3 dB),og vibrationen 3,0 m/s (triaxvector sum; usikkerhed K = 1.5 m/s)GENERELLE ADVARSLER FOR ELEKTROVERKTY--ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarsler,34
 • Page 35

  c) Unng starte verktyet ved en feiltagelse. Forvissdeg om at elektroverktyet er sltt av fr du koblerdet til strmmen og/eller batteriet, lfter det oppeller brer det. Hvis du holder fingeren p bryteren nrdu brer elektroverktyet eller kobler elektroverktyet tilstrmmen i innkoblet tilstand, kan dette fre til uhell.d) Fjern innstillingsverkty eller skrunkler fr du slrp elektroverktyet. Et verkty eller en nkkel sombefinner seg i en roterende maskindel, kan fre til skader.e) Ikke overvurder deg selv. Srg for st stdig ogi balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverktyetbedre i uventede situasjoner.f) Bruk alltid egnede klr. Ikke bruk vide klr ellersmykker. Hold hr og klr unna deler som bevegerseg. Lstsittende ty, smykker eller langt hr kan kommeinn i deler som beveger seg.g) Hvis det kan monteres stvavsug- ogoppsamlingsinnretninger, m du forvisse deg om atdisse er tilkoblet og brukes p korrekt mte. Bruk avet stvavsug reduserer farer p grunn av stv.h) Selv nr du er blitt vant til verktyet, m du ikke blislv og ignorere sikkerhetsreglene for verktyet. Enuforsiktig handling kan forrsake alvorlig personskade ilpet av et brkdels sekund.4) AKTSOM HNDTERING OG BRUK AVELEKTROVERKTYa) Ikke overbelast elektroverktyet. Bruk etelektroverkty som er beregnet til den type arbeiddu vil utfre. Med et passende elektroverkty arbeiderdu bedre og sikrere i det angitte effektomrdet.b) Ikke bruk elektroverkty med defekt p-/avbryter.Et elektroverkty som ikke lenger kan sls av eller p, erfarlig og m repareres.c) Trekk stpselet ut av stikkontakten og/ellerfjern batteriet (hvis demonterbart) fr duutfrer innstillinger p elektroverktyet, skiftertilbehrsdeler eller legger elektroverktyet bort.Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting avelektroverktyet.d) Elektroverkty som ikke er i bruk m oppbevaresutilgjengelig for barn. Ikke la elektroverktyetbrukes av personer som ikke er fortrolig med detteeller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktyer farlige nr de brukes av uerfarne personer.e) Vr nye med vedlikeholdet av elektroverktyet ogtilbehret. Kontroller om bevegelige maskindelerfungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og omdeler er brukket eller skadet, slik at dette innvirkerp elektroverktyets funksjon. La skadede delerrepareres fr elektroverktyet brukes. Drligvedlikeholdte elektroverkty er rsaken til mange uhell.f) Hold skjreverktyene skarpe og rene. Godt stelteskjreverkty med skarpe skjr setter seg ikke s oftefast og er lettere fre.g) Bruk elektroverkty, tilbehr, verkty osv. ihenhold til disse anvisningene. Ta hensyn tilarbeidsforholdene og arbeidet som skal utfres.Bruk av elektroverkty til andre forml enn det som erangitt kan fre til farlige situasjoner.h) Hold hndtak og gripeflater trre, rene og uten oljeeller fett. Glatte hndtak og gripeflater hindrer sikkerhndtering og styring av verktyet i uventede situasjoner.instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner somflger med dette elektroverktyet. Hvis du unnlater flge noen av instruksjonene som er listet opp ovenfor,kan det fre til elektrisk stt, brann og/eller alvorligepersonskader.Ta godt vare p alle advarslene og informasjonene.Det nedenstende anvendte uttrykket elektroverktygjelder for strmdrevne (med ledning) og batteridrevneelektroverkty (uten ledning).1) SIKKERHET P ARBEIDSPLASSENa) Hold arbeidsomrdet rent og ryddig. Rotetearbeidsomrder eller arbeidsomrder uten lys kan fretil ulykker.b) Ikke arbeid med elektroverktyet ieksplosjonsfarlige atmosfrer der det befinnerseg brennbare vsker, gass eller stv. Elektroverktylager gnister som kan antenne stv eller damper.c) Hold barn og andre personer unna nrelektroverktyet brukes. Hvis du blir forstyrret underarbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktyet.2) ELEKTRISK SIKKERHETa) Stpselet til elektroverktyet m passe inn istikkontakten. Stpselet m ikke forandres p noensom helst mte. Ikke bruk adapterstpsler sammenmed jordede maskiner. Bruk av stpsler som ikkeer forandret p og passende stikkontakter redusererrisikoen for elektriske stt.b) Unng kroppskontakt med jordede overflater sliksom rr, ovner, komfyrer og kjleskap. Det er strrefare ved elektriske stt hvis kroppen din er jordet.c) Hold elektroverktyet unna regn eller fuktighet.Dersom det kommer vann i et elektroverkty, kerrisikoen for elektriske stt.d) Ikke bruk ledningen til andre forml, f.eks. til breelektroverktyet, henge den opp eller trekke den utav stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje,skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg.Med skadede eller opphopede ledninger ker risikoen forelektriske stt.e) Nr du arbeider utendrs med et elektroverkty, mdu kun bruke en skjteledning som er godkjent tilutendrs bruk. Nr du bruker en skjteledning som eregnet for utendrs bruk, reduseres risikoen for elektriskestt.f) Hvis det ikke kan unngs bruke elektroverktyeti fuktige omgivelser, m du bruke en jordfeilbryter.Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriskestt.3) PERSONSIKKERHETa) Vr oppmerksom, pass p hva du gjr, g fornuftigfrem nr du arbeider med et elektroverkty. Ikkebruk elektroverktyet nr du er trett eller er pvirketav narkotika, alkohol eller medikamenter. Et yeblikksuoppmerksomhet ved bruk av elektroverktyet kan fre tilalvorlige skader.b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid brukevernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr somstvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hrselvern avhengig av type og bruk av elektroverktyet redusererrisikoen for skader.35
 • Page 36

  Overskrid aldri maksimalfresedybden av fresestletunder freseoperasjonen I tilfelle en elektrisk eller mekanisk svikt, skal verktyetmed en gang sls av og stpslet trekkes ut I tilfelle fresestlet blokkeres, som kan gjre at verktyetrykker, m verktyet sls av med en gang I tilfelle strmbrudd, eller hvis stpselet trekkes ut tilfeldig,sl straks av verktyet for hindre ukontrollert gjenstart Sett ikke s mye press p verktyet at det stopperrotasjonenETTER BRUK Etter avsluttet arbeid, lsnes armen J 2, fres verktyettilbake til vre utgangstilling og sls avFORKLARING AV SYMBOLER P VERKTY3 Les instruksjonsboken fr bruk4 Dobbeltisolert (ikke ndvendig med jordingsleder)5 Kast aldri verkty i husholdningsavfallet5) SERVICEa) Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisertfagpersonale og kun med originale reservedeler. Slikopprettholdes elektroverktyets sikkerhet.SIKKERHETSANVISNINGER FOR FRESTa kun tak i elektroverktyet p de isolertegripeflatene, fordi kutteverkty kan komme iberring med ledningen (hvis en strmfrendeledning kuttes, kan metalldeler p elektroverktyet blistrmfrende og brukeren kan f elektrisk stt) Bruk klemmer eller andre praktiske mter sikreog sttte arbeidsstykket til et stdig underlag (holde arbeidsstykket i hnden eller mot kroppen gjr detustdig og kan fre til tap av kontroll)GENERELL Verktyet m ikke brukes av personer under 16 r Ta alltid ut kontakten fr du forandrer innstillinger psagen eller skifter tilbehrTILBEHR SKIL kan kun garantere et feilfritt verkty dersom originaltilbehr brukes Bruk kun tilbehr med et godkjent turtall som er minst likehyt som verktyets hyeste tomgangsturtall Bruk aldri fresestl som er sprukket eller deformert Bruk kun skarpe fresestl Beskytt tilbehret mot slag, stt og fett Bruk alltid hardmetall eller HSS fresestl til denneverktyetFR BRUK Unng skade pga. skruer, spiker eller andre elementer iarbeidsstykket; fjernes fr man starter jobben Sjekk alltid at tilfrt spenningen er den samme somoppgitt p verktyets merkeplate Ikke bearbeid asbestholdig material (asbest kanfremkalle kreft) Verktyet m ikke spennes fast i en skrustikke Bruk helt utrullet og sikker skjteledning med enkapasitet p 16 A Stynivet under arbeid kan overskride 85 dB(A); brukhrselvern Stv fra materialer som blyholdig maling, visse tresorter,mineraler og metall kan vre skadelig (kontakt medeller inhalering av stv kan gi allergiske reaksjoner og/eller sykdommer i ndedrettsorganene for brukeren ellerpersoner i nrheten); bruk stvmaske og arbeid medstvfjerningsutstyr nr det er mulig Visse typer stv er klassifisert som kreftfremkallende(som f.eks. stv fra eik og bk), spesielt sammen medtilsetningsstoffer for trebehandling; bruk stvmaske ogarbeid med stvfjerningsutstyr nr det er mulig Flg de nasjonale krav, nr det gjelder stv for dematerialer du nsker arbeide med Forsikre deg om at verktyet er sltt av nr stpseletsettes innUNDER BRUK Hold alltid kabelen borte fra bevegelige deler pverktyet; fr kabelen bakover bort fra verktyet Bruk aldri verktyet nr slen R 2 (= beskyttelsesdeksel)er skadet; f den byttet ut av en kvalifisert person Verktyet skal aldri brukes hvis ledningen er skadet.Det m byttes ut med en spesialledning tilgjengelig viaserviceavdelingen. Hold hender og fingre borte fra fresestlet nr verktyeter sltt pBRUK36Montering/fjerning av fresestl 6!! sl av verktyet og trekk stpslet ut av kontakten!! kontroller at fresestlets spindel er ren!! kontroller at diameteren p spennhylsen (6 mm,6,35 mm, 8 mm) er i samsvar med diameteren pfresestlets spindel-- vend verktyet opp ned-- ls spindelen ved trykke spindellsen A (skrulsemutter B, om ndvendig) og hold den mens duFOR MONTERING:-- lsner lsemutteren B med nkkelen C-- sett in bittet slik at det har litt rom x i spennhylsen 7-- strammer lsemutteren med nkkelen C-- frigjr spindellsen AFOR FJERNING:-- lsner lsemutteren B med nkkelen C-- fjern fresestl-- frigjr spindellsen A!! for lsne et fresestl kan det vre ndvendig banke lett p toppen at fresestlet, bruken hammer og et stykke ved for beskyttetfresestlet!! stram aldri lsemutteren uten at det er et fresestli spennhylsen; ellers kan denne skadesBytting av chucker 7!! sl av verktyet og trekk stpslet ut av kontakten!! kontroller at spennhylsen spindel er ren-- lsne lsemutteren B 2 eller 3 omdreininger-- bank lett p lsemutteren B med nkkelen C-- fjern lsemutteren B og spennhylsen (ls spindelen)-- vend verktyet opp ned-- sett ny spennhylse i spennhylsen spindelen-- monter lsemutter B (ls spindelen)!! stram aldri lsemutteren uten at det er et fresestli spennhylsen; ellers kan denne skadesJustering av fresedybden 8!! sl av verktyet og trekk stpslet ut av kontakten-- still inn finjusteringen til midtposisjon ved vri knappenE til enden og deretter tilbake 4 hele omdreininger ogstille inn skalaen F p 0 8a-- roter revolversokkelen Gslik at den laveste posisjonenklikker p plass rett under dybdemleren D (fornullstilling) 8b-- lsne knappen H slik at dybdemleren D faller ned i
 • Page 37

  dybdestopp-revolversokkelen G 8b-- sett verktyet p arbeidsstykket-- lsne lsespaken J 8c-- fr verktyet ned til fresestlet er i kontakt medarbeidsstykket 8d-- ls ut og trekk til lsespaken J 8e-- sett dybdevisiret AC til 0 mm 8 f-- hev dybdemleren D med s mange mm som dennskede fresedybden,og stram knappen til H 8f-- lsne lsespaken J og fr verktyet opp igjen-- bruk finjusteringsknappen E til stille inn en mernyaktig fresedybde (0..8 mm); merkene p skalaen Ftilsvarer 0,1 mm, 1 hel omdreining tilsvarer 2,0 mm-- med dybdestopp-revolversokkelen G kan fresedybdenkes trinnvis (anbefales for dype kutt)!! re-justering av fresedybde etter ha byttetfresebitsHastighetsregulering 9For f best mulig resultat nr fresen brukes pforskjellige materialer-- velg en passende fresehastighet med hjulet K (kanstilles inn ogs mens verktyet er i gang)-- bruk tabell q som referanse for bestemme riktigfresehastighet-- fr man begynner arbeidet, m man finne denoptimale hastigheten ved prve seg fram frst p etarbeidsstykke som er til overs!! nr verktyet har gtt lenge ved lav hastighet,m man la det bli avkjlt ved la det g i ca. 3minutter ved hy hastighet uten belastningLED-Lampe AD w-- LED-lys AD sls automatisk p nr du aktivererbryteren MStvoppsuging-- monter stvsugeradapter L som vist ea-- koble stvsugerslangen til adapteren for stvsugerenL ebBruk av verktyet r!! hold alltid verktyet fast med begge hender!! under arbeid, hold verktyet alltid i grtt (gre)grepsomrde(r)-- sett verktyet p arbeidsstykket-- sl p verktyet ved frst trykke inn knapp N (=sikkerhetsbryter som ikke kan lses) og deretter trykkinn bryter M!! fr fresestlet kommer i kontakt medarbeidsstykket, m verktyet ha ndd maks.hastighet-- lsne lsespaken J og skyv verktyet sakte ned inntildybemleren D nr dybdestopp-revolversokkelenG-- stram til lsespaken J-- utfr fresingen med jevn fremfring-- anvend verktyet med fotplaten flatt p arbeidsstykket-- som en generell regel skal man dra verktyet, ikkeskyve den-- etter avsluttet arbeid, lsne spaken J og fr verktyettilbake til vre utgangstilling-- lsne bryteren MKorrekt fring t-- ha i minne at verktyet roterer med urviserne-- fr verktyet slik at fresestlet skjrer inn iarbeidsstykket, ikke ut fra detMontering av adapterplaten P (ved kopiering ettersjablong) yMontering av sidestiller Q u-- sett i sidestillerstengene Y gjennom hullene i slen R-- skyv sidestiller til nsket vidde og fest med 2 knotter ZBruke sidestiller som sirkulr mler i!! snu sidestiller frst-- fest pinnen AA med mutteren AB som vist p tegningen-- sett stengene Y inn i slen R-- stikk pinnen AA inn i det avmerkede sentrum p ensirkelbue-- fest sidestilleren med 2 knotter Z-- fr verktyet jevnt over arbeidsstykketBruk sidestiller med kurve kurvebuffer W o-- monter kurvebuffer W (med fringsvalse montert) somvist-- fr verktyet langs kanten av arbeidsstykket med letttrykk mot sidenBRUKER TIPSFor kutt parallelt med kanten av arbeidsstykket bruksidestillerFor kutt parallelt i arbeidsstykker langt fra kanten r-- fest da et stykke tre ved hjelp av 2 klemmer-- fr verktyet med slen mot kanten av trestykket somda fungerer som sidestillerVed bruk av fresestl med en styretapp eller et kulelagerskal styretappene eller kulelageret gli langs kanten avarbeidsstykket som skal vre fullstendig glatt pVed strre fresedybder anbefales det bearbeide flatenflere ganger etter hverandre med liten sponfjerning i hveromgangSe www.skil.com for mer informasjonVEDLIKEHOLD / SERVICEDette verktyet er ikke beregnet p profesjonell brukHold alltid verktyet og kabelen ren (spesieltventilasjonshullene S 2)Smr glideskinnene T 2 av og tilHvis elektroverktyet til tross for omhyggeligeproduksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte,m reparasjonen utfres av et autorisert serviceverkstedfor SKIL-elektroverkty-- send verktyet i montert tilstand sammen medkjpebevis til forhandleren eller nrmeste SKILservicesenter (adresser liksom service diagram avverktyet finner du p www.skil.com)Vr klar over at skade som skyldes overbelastning ellerfeilbehandling av verktyet ikke dekkes av garantien (forSKIL garantibetingelser se www.skil.com eller spr dinforhandler)MILJ37Kast aldri elektroverkty, tilbehr og emballasje ihusholdningsavfallet (kun for EU-land)-- i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om kasserteelektriske og elektroniske produkter og direktivetsiverksetting i nasjonal rett, m elektroverkty som ikkelenger skal brukes, samles separat og returneres til etmiljvennlig gjenvinningsanlegg-- symbolet 5 er ptrykt som en pminnelse nrutskiftning er ndvendig
 • Page 38

  STY / VIBRASJONgYljyrsinESITTELYTURVALLISUUSMlt i samsvar med EN 60745, lydtrykksnivet til detteverktyet er 91,0 dB(A) og lydeffektnivet er 102,0 dB(A)(usikkerhet K = 3 dB) og vibrasjonen 3,0 m/s (triaksvektorsum usikkerhet K = 1,5 m/s)Vibrasjonsnivet er mlt i samsvar med en standardiserttest som er angitt i EN 60745; den kan brukes til sammenligne et verkty med et annet, og som etforelpig overslag over eksponering for vibrasjoner vedbruk av verktyet til de oppgavene som er nevnt-- bruk av verktyet til andre oppgaver, eller med anneteller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentligkning av eksponeringsnivet-- tidsrommene nr verktyet er avsltt eller nr det grmen ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon aveksponeringsnivet!! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjonerved vedlikeholde verktyet og utstyret, holdehendene varme og organisere arbeidsmten dinYLEISET SHKTYKALUJEN TURVALLISUUTEENLIITTYVT VAROITUKSET--VAROITUS: Perehdy kaikkiin tmn shktykalunmukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviinja teknisiin tietoihin. Jos kaikkia alla olevia ohjeita einoudateta, seurauksena voi olla shkisku, tulipalo ja/taivakava loukkaantuminen.Silyt kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuuttavarten.Turvallisuusohjeissa kytetty ksite shktykalu ksittverkkokyttisi shktykaluja (verkkojohdolla) jaakkukyttisi shktykaluja (ilman verkkojohtoa).1) TYPAIKAN TURVALLISUUSa) Pid tyskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.Typaikan epjrjestys tai valaisemattomat tyalueetvoivat johtaa tapaturmiin.b) l tyskentele shktykalulla rjhdysalttiissaympristss, jossa on palavaa nestett, kaasua taiply. Shktykalu muodostaa kipinit, jotka saattavatsytytt plyn tai hyryt.c) Pid lapset ja sivulliset loitolla shktykaluakyttesssi. Voit menett laitteesi hallinnan, huomiosisuuntautuessa muualle.2) SHKTURVALLISUUSa) Shktykalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.Pistotulppaa ei saa muuttaa milln tavalla. lkyt mitn pistorasia-adaptereita maadoitettujenshktykalujen kanssa. Alkuperisess kunnossaolevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vhentvtshkiskun vaaraa.b) Vlt koskettamasta maadoitettuja pintoja, kutenputkia. pattereita, liesi tai jkaappeja. Shkiskunvaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.c) l aseta shktykalua alttiiksi sateelle taikosteudelle. Veden tunkeutuminen shktykalunsisn kasvattaa shkiskun riski.d) l kyt verkkojohtoa vrin. l kyt sitshktykalun kantamiseen, vetmiseen taipistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pid johtoloitolla kuumuudesta, ljyst, tervist reunoistaja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneetjohdot kasvattavat shkiskun vaaraa.e) Kyttesssi shktykalua ulkona, kytainoastaan ulkokyttn soveltuvaa jatkojohtoa.Ulkokyttn soveltuvan jatkojohdon kytt pienentshkiskun vaaraa.f) Jos shktykalun kytt kosteassaympristss ei ole vltettviss, tulee kyttmaavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan kyttvhent shkiskun vaaraa.3) HENKILTURVALLISUUSa) Ole valpas, kiinnit huomiota tyskentelyysija noudata tervett jrke shktykaluakyttesssi. l kyt shktykalua, jos oletvsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lkkeidenvaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuusshktykalua kytettess, saattaa johtaa vakavaan1860Koneet on tarkoitettu urien, reunojen, profiilienja pitkittisreikien jyrsintn puuhun, muoviin jakevytrakennusaineisiin tukevalla alustalla sekkopiojyrsintnTt tykalua ei ole tarkoitettu ammattikyttnLue ja silyt tm ohjekirja 3TEKNISET TIEDOT 1LAITTEEN OSAT 2AVarren lukitusBIstukkamutteriCAvainDPoraussyvyyden rajoitinEHienostnuppiFHienostasteikkoGSyvyydenrajoittimen stHStnuppi (poraussyvyyden rajoitin)JLukitusvipuKNopeudenstpyrLPlynimurin sovitinMKynnistyskytkinNTurvakytkinPSovitinlevyQSivuohjainRPohjalevySIlmanvaihto-aukotTOhjainkiskotVSuojusWKyrpuskuriYSivuohjaimen tangotZSivuohjaimen stnuppiAA Sivuohjaimen tappiAB Sivuohjaimen mutteriAC Syvyyden osoitinAD Ledivalo38
 • Page 39

  loukkaantumiseen.b) Kyt suojavarusteita. Kyt aina suojalaseja.Henkilkohtaisen suojavarustuksen kytt, kutenplynaamarin, luistamattomien turvakenkien,suojakyprn tai kuulonsuojaimien, riippuenshktykalun lajista ja kytttavasta, vhentloukkaantumisriski.c) Vlt tahatonta kynnistmist. Varmista, ettshktykalu on poiskytkettyn, ennen kuin liittsen shkverkkoon ja/tai liitt akun, otat senkteen tai kannat sit. Jos kannat shktykaluasormi kynnistyskytkimell tai kytket shktykalunpistotulpan pistorasiaan, kynnistyskytkimen ollessakyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.d) Poista kaikki sttykalut ja ruuvitaltat, ennenkuin kynnistt shktykalun. Tykalu tai avain,joka sijaitsee laitteen pyrivss osassa, saattaa johtaaloukkaantumiseen.e) l yliarvioi itsesi. Huolehdi aina tukevastaseisoma-asennosta ja tasapainosta. Tten voitparemmin hallita shktykalua odottamattomissatilanteissa.f) Kyt tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. l kytlysi tyvaatteita tai koruja. Pid hiukset ja vaatteetpoissa liikkuvien osien ulottuvilta. Vljt vaatteet,korut ja pitkt hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.g) Jos plynimu- ja kerilylaitteita voidaan asentaa,tulee sinun tarkistaa, ett ne on liitetty ja ett nekytetn oikealla tavalla. Plynimulaitteiston kyttvhent plyn aiheuttamia vaaroja.h) Tyskentele keskittyneesti ja noudata ainaturvallisuusmryksi. Hetkellinenkin huolimattomuusvoi aiheuttaa vakavia vammoja.4) SHKTYKALUJEN KYTT JA HOITOa) l ylikuormita laitetta. Kyt kyseiseen tyhntarkoitettua shktykalua. Sopivaa shktykaluakytten tyskentelet paremmin ja varmemmintehoalueella, jolle shktykalu on tarkoitettu.b) l kyt shktykalua, jota ei voida kynnist japysytt kynnistyskytkimest. Shktykalu, jota eien voida kynnist ja pysytt kynnistyskytkimell,on vaarallinen ja se tytyy korjata.c) Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (josirrotettava) shktykalusta, ennen kuin suoritatstj, vaihdat tarvikkeita tai viet shktykalunvarastoon. Nm turvatoimenpiteet pienentvtshktykalun tahattoman kynnistysriskin.d) Silyt shktykalut poissa lasten ulottuvilta, kunniit ei kytet. l anna sellaisten henkilidenkytt shktykalua, jotka eivt tunne sittai jotka eivt ole lukeneet tt kyttohjetta.Shktykalut ovat vaarallisia, jos niit kyttvtkokemattomat henkilt.e) Pid shktykalut ja tarvikkeet hyvss kunnossa.Tarkista, ett liikkuvat osat toimivat moitteettomasti,eivtk ole puristuksessa sek, ett siin eiole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotkasaattaisivat vaikuttaa haitallisesti shktykaluntoimintaan. Anna korjauttaa mahdolliset viat ennenkyttnottoa. Monen tapaturman syyt lytyvthuonosti huolletuista laitteista.f) Pid leikkaustert tervin ja puhtaina. Huolellisestihoidetut leikkaustykalut, joiden leikkausreunat ovatg)h)5)a)tervi, eivt tartu helposti kiinni ja niit on helpompihallita.Kyt shktykaluja, tarvikkeita, vaihtotykalujajne. niden ohjeiden mukaisesti. Ota tllinhuomioon tyolosuhteet ja suoritettava toimenpide.Shktykalun kytt muuhun kuin sille mrttyynkyttn, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.Pid kahvat ja kdensijat kuivina ja puhtaina(ljyttmin ja rasvattomina). Jos kahvat ja kdensijatovat liukkaita, et pysty yllttviss tilanteissa ohjaamaanja hallitsemaan tykalua turvallisesti.HUOLTOAnna koulutettujen ammattihenkiliden korjatashktykalusi ja hyvksy korjauksiin vainalkuperisi varaosia. Tten varmistat, ettshktykalu silyy turvallisena.YLJYRSIN TURVALLISUUSOHJEETPid kiinni laitteen eristetyist tartuntapinnoista,koska ter voi koskea laitteen johtoon (josjnnitteinen johto vaurioituu, laitteen paljaisiin metalliosiinvoi tulla jnnite ja laitteen kyttj voi saada shkiskun) Tue tystettv kappale tukevaan tasoonpuristimilla tai muulla kytnnllisell tavalla(kappaleen pitminen ksin tai kehoa vasten onepvakaata ja voi aiheuttaa hallinnan menetyksen)YLEIST Tt tykalua saavat kytt vain 16 vuotta tyttneethenkilt Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritatlaitteelle mitn stj tai vaihdat tarvikettaVARUSTEET SKIL pystyy takaamaan tykalun moitteettomantoiminnan vain, kun kytetn alkuperisi tarvikkeita Kyt vain tarvikkeita, joiden sallittu kierroslukuon vhintn yht suuri kuin laitteen suurintyhjkyntikierrosluku l kyt vaurioituneita tai taittuneita jyrsinteri Kyt ainoastaan tervi jyrsinteri Suojele varusteita iskuja, trmyksi ja rasvaantumistavastaan Kyt aina pikaters (HSS) tai kovametallijyrsinteriENNEN KYTT Vlt vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,ruuveista tai muista aineista tystettvss materiaalissa;poista ne ennen tyskentelyn aloittamista Tarkista aina, ett syttjnnite on sama kuin tykalunnimilaatan osoittama jnnite l koskaan tyst asbestipitoista ainetta (asbestiapidetn karsinogeenisena) l aseta tykalua ruuvipuristimeen Kyt tysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,joiden kapasiteetti on 16 ampeeria Tyskenneltess melutaso saattaa ylitt 85 dB(A);jolloin suositellaan kuulosuojaimien kytt Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkutpuulajit, mineraalit ja metalli, tuleva ply voi ollavahingollista (kosketuksiin joutuminen plynkanssa tai sen sisn hengittminen voi aiheuttaakyttjlle tai sivustakatsojille allergiareaktioita ja/taihengitysvaivoja); kyt plynaamaria ja tyskenteleplynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen onliitettviss Tietyntyyppiset plyt on luokiteltu karsinogeenisiksi39
 • Page 40

  (kuten tammi- ja pykkiply) erityisesti puunksittelyyn kytettvien lisaineiden yhteydess; kytplynaamaria ja tyskentele plynpoistolaitteenkanssa, kun sellainen on liitettviss Noudata maakohtaisia plyyn liittyvi sntj Varmista, ett tykalun toiminta on katkaistu sen kosketinliitettess pistorasiaanKYTN AIKANA Pid johto aina poissa tykalun liikkuvien osienlheisyydest; kohdista johto takaosaa kohti poistykalusta l kyt tykalua, kun pohjalevy R 2 (=suojus) onvioittunut; ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen l kyt tykalua, jonka johto on vioittunut; johto onvaihdettava erikoisvalmisteiseen johtoon, jonka voihankkia mist tahansa huolto-organisaatioon kuuluvastaliikkeest. Pid sormet pois jyrsinterst kyttesssi konetta l koskaan ylit tyskennellesssi jyrsinternmaksimisyvyytt Jos huomaat shkisen tai mekaanisen vian, sammutakone heti ja irrota liitosjohto pistorasiasta Mikli jyrsinteri tukkeutuu ja saa tykalun nykimn,katkaise tykalun toiminta vlittmsti Virtakatkon aiheutuessa tai jos kosketin vedetnvahingossa irti pistorasiasta, sammuta tykalustavlittmsti tahattoman uudelleenkynnistymisenestmiseksi l kyt niin paljon painetta tykaluun nhden, ett sepyshtyyKYTN JLKEEN Vie kone tyn ptytty ylempn lhtasentoonvapauttamalla vipu J 2 ja pysyt koneTYKALUN SYMBOLIEN SELITYKSET3 Lue kyttohjeet ennen kytt4 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)5 l hvit konettasi tavallisen kotitalousjtteen mukanaKYTTJyrsintern asennus/irrotus 6!! sammuta kone ja irrota pistoke pistorasiasta!! varmista, ett jyrsintern varsi on puhdas!! varmista, ett istukan koko (6 mm, 6,35 mm, 8 mm)vastaa jyrsintern kokoa-- knn kone ylsalaisin-- lukitse varsi painamalla varren lukitusta A (kierrlukitusmutteria B, jos tarpeellista) ja pid se alhaallaseuraavien toimenpiteiden aikanaASENNUS:-- irrota lukitusmutteri B kiintoavaimella C-- aseta krki jtten hieman tilaa x istukkaan 7-- kirist lukitusmutteri kiintoavaimella C-- vapauta varren lukitus AIRROTUS:-- irrota lukitusmutteri B kiintoavaimella C-- poista jyrsinter-- vapauta varren lukitus A!! Jyrsinter lysttess voi olla tarpeennapauttaa jyrsintern ylosaa kytten vasaraasek puukappaletta tern suojana!! l koskaan kirist lukitusmutteria, jos istukassaei ole jyrsinter; istukka saattaa vahingoittuaIstukkahylsyjen vaihtaminen 7!! sammuta kone ja irrota pistoke pistorasiasta40!! varmista, ett varren on puhdas-- lysenn lukitusmutteria B kahden tai kolmenkierroksen verran-- npyt lukitusmutteria B kiintoavaimella C-- poista lukitusmutteri B ja istukka (lukitse varsi)-- knn kone ylsalaisin-- asenna uusi istukka istukkavarteen-- asenna lukitusmutteri B (lukitse varsi)!! l koskaan kirist lukitusmutteria, jos istukassaei ole jyrsinter; istukka saattaa vahingoittuaJyrsintsyvyyden st 8!! sammuta kone ja irrota pistoke pistorasiasta-- Sd hienost keskiasentoonsa kntmllnuppi E loppuun saakka ja sitten nelj tytt kierrostatakaisinpin ja sd asteikko F kohtaan 0 8a-- knn holkkia G siten, ett sen korkein kohtanapsahtaa paikalleen juuri syvyydenstimenalapuolelle D (nollausta varten) 8b-- lys nuppia H siten, ett syvyydensdin D putoaasyvyydenrajoittimen G 8b plle-- aseta kone tykappaleen plle-- lys lukitusvipu J 8c-- paina jyrsint alaspin, kunnes jyrsinter koskettaatykappaletta 8d-- vapauta kirist lukitusvipu J 8e-- siirr syvyyden osoitin AC 0 mm:iin 8 f-- nosta syvyydensdint D jyrsintsyvyytt vastaavallamm-mrll, ja kirist nuppi H 8f-- lys lukitusvipu J ja ohjaa tykalu jlleen yls-- kyt hienostnuppia E jyrsintsyvyydentarkempaan stmiseen (0..8 mm); mitta-asteikonmerkit F vastaavat 0,1 mm:, yksi tysi kierros vastaa2,0 mm:-- syvyydenrajoittimella G jyrsintsyvyytt voi list jokovaiheittain (suositellaan syviin sahauksiin)!! sd jyrsintsyvyys uudelleen vaihdettuasijyrsintertNopeudenst 9Optimien jyrsinttulosten saamiseksi eri materiaaleilla-- valitse jyrsintnopeus pyrll K (mys tykalunajaessa)-- kyt taulukkoa q viitteen oikean jyrsintnopeudenmrittmiseksi-- ennen tyn aloittamista hae optimi nopeussuorittamalla testi varamateriaalilla!! kun tykalua on kytetty pitemmn aikaaalhaisella nopeudella, anna tykalun viilentyajamalla sit noin kolme minuuttia korkeallanopeudella ilman kuormaustaLedivalo AD w-- LED-valo AD syttyy automaattisesti, kun kytkinaktivoidaan MPlynimu-- asenna plynimurin adapteri L kuvan mukaisesti ea-- liit plynimurin letku plynimurin sovittimeen L ebTykalun kytt r!! pid kytss laitteesta tukevasti kiinnimolemmilla ksill!! pid tykalusta kiinni aina tyskentelyn aikanaharmaan vrisest kdensija(oi)sta-- aseta kone tykappaleen plle-- kynnist saha painamalla ensin nuppia N (=turvakytkin, jota ei voida lukita) ja sen jlkeen vetmllkytkimest M
 • Page 41

  !! koneen tulee pyri tydell nopeudella ennenkuin jyrsintern koskettaa tykappaletta-- lys lukitusvipua J ja paina konetta hitaastialas, kunnes syvyydensdin D saavuttaasyvyydenrajoittimen G-- kirist lukitusvipu J-- suorita jyrsint tasaisella sytll-- kyt konetta pohjalevy kiinni tykappaleessa-- yleens on parempi vet kuin tynt jyrsint-- vie kone tyn ptytty ylempn lhtasentoonvapauttamalla vipu J-- vapauta kytkint MOikea ohjaus eri jyrsinniss t-- muista, ett ter pyrii mytpivn-- ohjaa koneesi niin, ett ter pyrii kohti tykappaletta,ei poispin siitKopiohylsyn P asennus (kopiointi mallineella) ySuuntaisohjaimen asennus Q u-- tynn ohjaimen tangot Y pohjalevyn R reikiin-- tynn suuntaohjain halutulle leveydelle ja kiinnit sekahdella nupilla ZSuuntaohjaimen kytt ympyrohjaimena i!! knn ensin suuntaohjain pinvastaiseksi-- kiinnit tappi AA mutterilla AB kuten kuvassa-- asenna tangot Y pohjalevyyn R-- tynn tappi AA kaarisegmentin merkittyyn keskukseen-- kiinnit ohjauslaite kahdella nupilla Z-- ohjaa tykalua syttmll tasaisesti tykappaleenpoikkiSuuntaohjaimen kytt kyrpuskurilla W o-- kiinnit kyrpuskuri W (ohjausrulla kiinnitettyn)kuvauksen mukaisesti-- ohjaa shktykalua tykappaleen reunaa pitkinpainamalla kevyesti sivun puoleltaYMPRISTNSUOJELUKun haluat jyrsi tykappaleesi reunan kanssayhdensuuntaisesti, kyt suuntaisohjaintaTykappaleen reunasta kaukana olevat yhdensuuntaisetleikkaukset r-- kiinnit tykappaleeseen tukeva, suora puukappale 2ruuvipuristimella-- ohjaa koneesi siten, ett pohjalevy kulkeepuukappaleen reunaa pitkin, joka nyt toimiisivuohjaimenaKyttesssi ohjaintapilla tai kuulalaakerillavarustettuja teri ohjaintappi tai kuulalaakeri tuleeliukua tykappaleenulkoreunaa pitkin, jonka tulee ollamahdollisimman sile pSuurta jyrsintsyvyytt tavoiteltaessa on suositeltavaasuorittaa useita tystkertoja pienell lastunirrotuksellaListietoja on tarjolla web-osoitteessa www.skil.comTmn tykalun standardin EN 60745 mukaisesti mitattunenpainotaso on 91,0 dB(A) ja nenvoimakkuus102,0 dB(A) (epvarmuus K = 3 dB), ja trin 3,0 m/s(triax-vektorisumma, epvarmuus K = 1.5 m/s)Trinsteilytaso on mitattu standardin EN 60745mukaisen standarditestin mukaisesti; sit voidaankytt verrattaessa yht laitetta toiseen sek alustavanatrinlle altistumisen arviona kytettess laitettamanituissa kytttarkoituksissa-- laitteen kytt eri kytttarkoituksiin tai erilaisten taihuonosti yllpidettyjen lislaitteiden kanssa voi listmerkittvsti altistumistasoa-- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on kynniss,mutta sill ei tehd tyt, altistumistaso voi ollahuomattavasti pienempi!! suojaudu trinn vaikutuksilta yllpitmll laiteja sen lisvarusteet, pitmll kdet lmpimin jajrjestmll tymenetelmthFresadoraINTRODUCCIN1860La herramienta est destinada para fresar ranuras,cantos, perfiles y agujeros rasgados en materiales demadera, sintticos y de construccin ligeros y para fresarcon copiadorEsta herramienta no est concebida para uso profesionalLea y conserve este manual de instrucciones 3DATOS TCNICOS 1HOITO / HUOLTOl hvit shktykalua, tarvikkeita tai pakkaustatavallisen kotitalousjtteen mukana (koskee vainEU-maita)-- vanhoja shk- ja elektroniikkalaitteita koskevanEU-direktiivin 2012/19/ETY ja sen maakohtaistensovellusten mukaisesti kytetyt shktykalut ontoimitettava ongelmajtteen keryspisteeseen jaohjattava ympristystvlliseen kierrtykseen-- symboli 5 muistuttaa tst, kun kytst poisto tuleeajankohtaiseksiMELU / TRINVINKKEJweb-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste mukaanliitettynOta huomioon, ett takuu ei kata tykalunylikuormituksesta tai vrst ksittelyst johtuviavahinkoja (katso SKILin takuuehdot osoitteestawww.skil.com tai kysy jlleenmyyjlt)ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2Tt tykalua ei ole tarkoitettu ammattikyttnPid tykalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti ilmaaukkojen puhtaus S 2)Voitele ohjainkiskot tarpeen vaatiessa T 2Jos shktykalussa, huolellisesta valmistuksesta jakoestusmenettelyst huolimatta esiintyy vikaa, tuleekorjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtvksi-- toimita tykalu sit osiin purkamatta lhimpn SKILhuoltoon (osoitteet ja tykalun huoltokaava ovat tarjollaABloqueo del ejeBTuerca de la pinza de sujecinCLlaveDTope de profundidadEMando de ajuste finoFEscala de ajuste finoGTorrecilla revlver con topes de profundidad41
 • Page 42

  HBotn de ajuste (tope de profundidad)JPalanca de bloqueoKRueda de seleccin de velocidadLAdaptador para aspiradorMGatillo de encendido/apagadoNInterruptor de seguridadPChapa adaptadoraQGua paralelaRPlaca baseSRanuras de ventilacinTBarras deslizantesVCubierta de proteccinWTope de curvasYVarillas de gua paralelaZBotn para ajuste de la gua paralelaAA Clavija de gua paralelaAB Tuerca de gua paralelaAC Visor de profundidadAD Luz LEDSEGURIDADADVERTENCIAS DE PELIGRO GENERALES PARAHERRAMIENTAS ELCTRICAS--ADVERTENCIA Lea todas las advertenciasde seguridad, instrucciones, ilustraciones yespecificaciones entregadas con esta herramientaelctrica. El incumplimiento de alguna de las instruccionesque figuran a continuacin puede ser causa de descargaselctricas, incendios o lesiones graves.Guardar todas las advertencias de peligro einstrucciones para futuras consultas.El trmino herramienta elctrica empleado en lassiguientes advertencias de peligro se refiere a herramientaselctricas de conexin a la red (con cable de red) y aherramientas elctricas accionadas por acumulador (o sea,sin cable de red).1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJOa) Mantenga limpia y bien iluminada su rea detrabajo. El desorden o una iluminacin deficiente en lasreas de trabajo pueden provocar accidentes.b) No utilice la herramienta elctrica en un entornocon peligro de explosin, en el que se encuentrencombustibles lquidos, gases o material en polvo.Las herramientas elctricas producen chispas quepueden llegar a inflamar los materiales en polvo ovapores.c) Mantenga alejados a los nios y otras personasde su rea de trabajo al emplear la herramientaelctrica. Una distraccin le puede hacer perder elcontrol sobre la herramienta.2) SEGURIDAD ELCTRICAa) El enchufe de la herramienta elctrica debecorresponder a la toma de corriente utilizada. Noes admisible modificar el enchufe en forma alguna.No emplear adaptadores en herramientas elctricasdotadas con una toma de tierra. Los enchufessin modificar adecuados a las respectivas tomas decorriente reducen el riesgo de una descarga elctrica.42b) Evite que su cuerpo toque partes conectadasa tierra como tuberas, radiadores, cocinas yrefrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a unadescarga elctrica es mayor si su cuerpo tiene contactocon tomas de tierra.c) No exponga las herramientas elctricas a la lluviao a condiciones de humedad. Existe el peligro derecibir una descarga elctrica si penetran lquidos en laherramienta elctrica.d) No utilice el cable de red para transportar o colgarla herramienta elctrica, ni tire de l para sacar elenchufe de la toma de corriente. Mantenga el cablede red alejado del calor, aceite, esquinas cortanteso piezas mviles. Los cables de red daados oenredados pueden provocar una descarga elctrica.e) Al trabajar con la herramienta elctrica en laintemperie utilice solamente cables de prolongacinhomologados para su uso en exteriores. Lautilizacin de un cable de prolongacin adecuado parasu uso en exteriores reduce el riesgo de una descargaelctrica.f) Si el funcionamiento de una herramienta elctricaen un lugar hmedo fuese inevitable, utiliceun cortacircuito de fuga a tierra. El uso de uncortacircuito de fuga a tierra reduce el riesgo dedescarga elctrica.3) SEGURIDAD DE PERSONASa) Est atento y emplee la herramienta elctrica conprudencia. No utilice la herramienta elctrica siestuviese cansado, ni bajo los efectos de alcohol,drogas o medicamentos. El no estar atento duranteel uso de una herramienta elctrica puede provocarleserias lesiones.b) Utilice un equipo de proteccin personal y en todocaso unas gafas de proteccin. El riesgo a lesionarsese reduce considerablemente si, dependiendo del tipoy la aplicacin de la herramienta elctrica empleada,se utiliza un equipo de proteccin adecuado como unamascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suelaantideslizante, casco, o protectores auditivos.c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarsede que la herramienta elctrica est desconectadaantes de conectarla a la toma de corrientey/o al montar el acumulador, al recogerla, y altransportarla. Si transporta la herramienta elctricasujetndola por el interruptor de conexin/desconexin,o si introduce el enchufe en la toma de corriente con laherramienta elctrica conectada, ello puede dar lugar aun accidente.d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antesde conectar la herramienta elctrica. Una herramientao llave colocada en una pieza rotativa puede producirlesiones graves al accionar la herramienta elctrica.e) Sea precavido. Trabaje sobre una base firme ymantenga el equilibrio en todo momento. Ello lepermitir controlar mejor la herramienta elctrica en casode presentarse una situacin inesperada.f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada.No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga supelo y vestimenta alejados de las piezas mviles.La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se puedenenganchar con las piezas en movimiento.g) Siempre que sea posible utilizar equipos de
 • Page 43

  h)4)a)b)c)d)e)f)g)h)5)a)aspiracin o captacin de polvo, asegrese questos estn montados y que sean utilizadoscorrectamente. El empleo de estos equipos reduce losriesgos derivados del polvo.No permita que la familiaridad ganada por el usofrecuente de la herramienta elctrica lo deje creerseseguro e ignorar las normas de seguridad. Unaaccin negligente puede causar lesiones graves en unafraccin de segundo.CUIDADO Y UTILIZACIN DE HERRAMIENTASELCTRICASNo sobrecargue la herramienta elctrica. Use laherramienta elctrica prevista para el trabajo arealizar. Con la herramienta elctrica adecuada podrtrabajar mejor y con mayor seguridad dentro del margende potencia indicado.No utilice herramientas elctricas con un interruptordefectuoso. Las herramientas elctricas que no sepuedan conectar o desconectar son peligrosas y debenrepararse.Saque el enchufe de la red y/o retire el acumuladordesmontable de la herramienta elctrica, antesde realizar un ajuste, cambiar de accesorio oal guardar la herramienta elctrica. Esta medidapreventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmentela herramienta elctrica.Guarde las herramientas elctricas fuera delalcance de los nios y de las personas que no estnfamiliarizadas con su uso. Las herramientas elctricasutilizadas por personas inexpertas son peligrosas.Cuide la herramienta elctrica y los accesorios conesmero. Controle si funcionan correctamente, sinatascarse, las partes mviles de la herramientaelctrica, y si existen partes rotas o deterioradasque pudieran afectar al funcionamiento de laherramienta elctrica. Si la herramienta elctricaestuviese defectuosa haga repararla antes de volvera utilizarla. Muchos de los accidentes se deben aherramientas elctricas con un mantenimiento deficiente.Mantenga los tiles limpios y afilados. Los tilesmantenidos correctamente se dejan guiar y controlarmejor.Utilice herramientas elctricas, accesorios, tiles,etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendoen cuenta las condiciones de trabajo y la tarea arealizar. El uso de herramientas elctricas para trabajosdiferentes de aquellos para los que han sido concebidaspuede resultar peligroso.Mantenga las empuaduras y las superficies delas empuaduras secas, limpias y libres de aceitey grasa. Las empuaduras y las superficies de lasempuaduras resbaladizas no permiten un manejo ycontrol seguro de la herramienta elctrica en situacionesimprevistas.SERVICIOnicamente haga reparar su herramienta elctricapor un profesional, empleando exclusivamentepiezas de repuesto originales. Solamente as semantiene la seguridad de la herramienta elctrica.INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA FRESADORASSujete la herramienta por las superficies de agarre43aisladas, ya que es posible que la cuchilla hagacontacto con su propio cable de alimentacin(cortar un cable bajo tensin tambin puede conectarlas partes metlicas expuestas de la herramienta, con elconsiguiente riesgo de sacudida elctrica al operario) Utilice abrazaderas u otro sistema prctico paraasegurar y soportar la pieza de trabajo en unaplataforma estable (si la sujeta con la mano o contra elcuerpo, queda inestable y puede perder el control sobreella)GENERAL Esta herramienta no debe utilizarse por personasmenores de 16 aos Desenchufar siempre la herramienta antes de realizarcualquier ajuste o cambiar algn accesorioACCESORIOS SKIL nicamente puede garantizar un funcionamientocorrecto de la herramienta al emplear accesoriosoriginales Utilice nicamente accesorios cuyo lmite derevoluciones permitido sea como mnimo igual a lasrevoluciones en vaco mximas de la herramienta No utilice brocas daadas o deformadas Utilice nicamente brocas afiladas Proteja los accesorios de golpes, choques y grasa Utilice siempre brocas de HSS o de widia con estaherramientaANTES DEL USO Evite los daos que puedan causar los tornillos, clavos yotros objetos sobre la pieza de trabajo; retrelos antes deempezar a trabajar Compruebe siempre que la tensin de alimentacin es lamisma que la indicada en la placa de caractersticas dela herramienta No trabaje materiales que contengan amianto (elamianto es cancergeno) No sujete la herramienta a un banco Utilice cables de extensin seguros y completamentedesenrollados con una capacidad de 16 amperios El nivel de ruido, con la herramienta trabajando, podrsobrepasar 85 dB(A); usar protectores auditivos El polvo del material, como la pintura que contieneplomo, algunas especies de madera, minerales ymetal podran ser dainos (el contacto o inhalacin delpolvo podra producir reacciones alrgicas y trastornosrespiratorios al operador o a otras personas que seencontrasen en la zona); utilice una mscara contra elpolvo y trabaje con un dispositivo de extraccin depolvo cuando lo conecte Ciertos tipos de polvo estn catalogados comocancergenos (por ejemplo el polvo de roble y dehaya) especialmente junto con aditivos para elacondicionamiento de la madera; utilice una mscaracontra el polvo y trabaje con un dispositivo deextraccin de polvo cuando lo conecte Siga la normativa nacional en cuanto a extraccin depolvo, en funcin de los materiales que vayan a serutilizados Asegrese de que la herramienta est apagada cuandola enchufeDURANTE EL USO Mantenga siempre el cable lejos de las partes mvilesde la herramienta; mantenga el cable detrs de usted,lejos de la herramienta No utilizar la herramienta cuando la base R 2 (= guardade proteccin) est daada; hgala cambiar por una
 • Page 44

  persona cualificadaNunca utilice la herramienta si el cable est daado;debe ser sustituido por un cable especialmentepreparado disponible a travs de la organizacin deasistencia. Aparte las manos y los dedos de la broca al conectar laherramienta Nunca exceda de la profundidad mxima de corte de labroca de ranuradora cuando corte En el caso de que se produjera un mal funcionamientoelctrico o mecnico, apague inmediatamente laherramienta y desconecte el enchufe En caso de que se bloqueara la broca, obteniendo comoresultado que la herramienta funcione a trompicones,apague inmediatamente la herramienta En caso de producirse un corte de corriente o cuandoel enchufe se desconecta accidentalmente, desactiveinmediatamente la herramienta para evitar que se pongaen marcha accidentalmente No aplique mucha presin sobre la herramienta paraevitar que se pareDESPUS DEL USO Tras finalizar el trabajo, afloje la palanca J 2, gue laherramienta a la posicin de partida y desconctelaEXPLICACIN DE LOS SMBOLOS DE LAHERRAMIENTA3 Lea el manual de instrucciones antes de utilizarla4 Doble aislamiento (no requiere cable de tierra)5 No deseche la herramienta junta con los residuosdomsticosUSOMontaje/desmontaje de las brocas 6!! apague la herramienta y desconecte el enchufe!! compruebe que el eje de la broca estperfectamente limpio!! compruebe que la medida de la pinza (6 mm, 6,35mm, 8 mm) corresponda con la medida del eje dela broca-- ponga la herramienta del revs-- bloquee el eje empujando el cierre A (girar la tuercaB de la pinza, si es necesario) y mantngalo mientrastantoPARA MONTAR:-- suelte la tuerca B de la pinza con la llave C-- inserte la broca dejando poco espacio x en la pinza 7-- apriete bien la tuerca de la pinza con la llave C-- suelte el cierre APARA DESMONTAR:-- suelte la tuerca B de la pinza con la llave C-- retire la broca-- suelte el cierre A!! para aflojar la broca, puede ser necesario darunos golpes en su parte superior empleando unmartillo y una pieza de madera para proteger labroca!! nunca apriete la tuerca de la pinza si no tienepuesta la broca, ya que se podra daar la pinzaCambio de pinzas de sujecin 7!! apague la herramienta y desconecte el enchufe!! compruebe que el eje de la pinza estperfectamente limpio-- afloje la tuerca de la pinza B 2 3 vueltas44-- d unos golpecitos en la tuerca de la pinza B con lallave C-- retire la tuerca de la pinza B y la pinza (bloquee el eje)-- ponga la herramienta del revs-- inserte una nueva pinza en el eje de la pinza-- monte la tuerca de la pinza B (bloquee el eje)!! nunca apriete la tuerca de la pinza si no tienepuesta la broca, ya que se podra daar la pinzaAjustar la profundidad de fresado 8!! apague la herramienta y desconecte el enchufe-- lleve el ajuste fino a su posicin central girando elmando E hasta el final, luego gire 4 vueltas completasen sentido inverso y lleve la escala F a 0 8a-- gire la torrecilla revlver G de modo que su posicinms baja encaje en su lugar justo debajo del tope deprofundidad D (para ajuste a cero) 8b-- afloje el mando H de modo que el tope de profundidadD caiga sobre la torrecilla revlver con topes deprofundidad G 8b-- coloque la herramienta sobre la pieza de trabajo-- afloje la palanca de bloqueo J 8c-- apriete la herramienta hacia abajo hasta que la brocatoque la pieza de trabajo 8d-- suelte y apriete la palanca de bloqueo J 8e-- mueva el visor de profundidad AC a 0 mm 8 f-- eleve el tope de profundidad D los mm equivalentes ala profundidad de fresado deseada y apriete el mandoH 8f-- afloje la palanca de bloqueo J y gue la herramienta denuevo hacia arriba-- utilice el mando de ajuste fino E para ajustar laprofundidad de fresado con ms precisin (0..8 mm);las marcas de la escala F corresponden a 0,1 mm,1 vuelta completa corresponde a 2,0 mm-- con torrecilla revlver con topes de profundidad G, laprofundidad de fresado se puede aumentar de modoescalonado respectivamente (recomendado paracortes profundos)!! reajuste la profundidad de fresado tras habercambiado las brocasControl de velocidad 9Para obtener resultados ptimos de fresado endiferentes materiales-- seleccione la velocidad de fresado mediante la ruedaK (tambin puede hacerlo mientras la herramientafunciona)-- utilice la tabla q como referencia para determinar lavelocidad de fresado correcta-- antes de empezar un trabajo, encuentre la velocidadptima experimentando en material sobrante!! despus de largos periodos de trabajo a bajavelocidad, permita que la herramienta seenfre hacindola funcionar durante 3 minutosaproximadamente a alta velocidad y sin cargaLuz LED AD w-- La luz LED AD se enciende automticamente cuandose activa el gatillo MAspiracin de polvo-- monte el adaptador para el aspirador L de la formailustrada ea-- conecte la manguera del aspirador al adaptador delaspirador L eb
 • Page 45

  Utilizacin de la herramienta r!! mantenga siempre firme la herramienta conambas manos!! durante el trabajo, sujete siempre la herramientapor la(s) zona(s) de empuadura de color gris-- coloque la herramienta sobre la pieza de trabajo-- poner en marcha su herramienta primero apretandoel botn N (= interruptor de seguridad que no puedebloquearse) y luego tirando del gatillo M!! antes de trabajar sobre una pieza, la herramientadeber alcanzar su velocidad mxima-- afloje la palanca de bloqueo J y lentamente empujehacia abajo la herramienta hasta que el tope deprofundidad D alcance la torrecilla revlver G-- apriete la palanca de bloqueo J-- frese con un avance uniforme-- utilice la herramienta con la base plana sobre la piezade trabajo-- como regla general, se debe trabajar tirando laherramienta, no empujando-- tras finalizar el trabajo, afloje la palanca J y gue laherramienta a la posicin de partida-- suelte el gatillo MGua correcta t-- tenga en cuenta que la broca gira en el sentido de lasagujas de reloj-- gue la herramienta de forma que no se salga de lapieza al trabajarMontaje de la plancha de adaptacin P (para hacercopias con un patrn) yMontaje de la gua lateral Q u-- introduzca las varillas Y de la gua lateral a travs de losagujeros en la base R-- deslice la gua lateral al ancho deseado y sujtela con2 perillas ZUso de la gua lateral como gua circular i!! en primer lugar, invierta la gua lateral-- sujete la espiga AA con la tuerca AB como se muestraen la ilustracin-- inserte las varillas Y en la placa base R-- perfore con la espiga AA el centro marcado del arcocircular-- sujete la gua lateral con 2 perillas Z-- gue la herramienta mediante una alimentacinconstante a travs de la pieza de trabajoUso de la gua lateral con el amortiguador curvo W o-- monte el amortiguador curvo W (con el rodillo guamontado) de la forma ilustrada-- gue la herramienta a lo largo del borde de la pieza detrabajo aplicando ligera presin lateralMANTENIMIENTO / SERVICIOEsta herramienta no est concebida para uso profesionalMantenga limpio el cable elctrico y la herramienta(sobre todo las ranuras de ventilacin S 2)Lubrificar ocasionalmente las barras mviles T 2Si a pesar de los esmerados procesos de fabricacin ycontrol, la herramienta llegase a averiarse, la reparacindeber encargarse a un servicio tcnico autorizado paraherramientas elctricas SKIL-- enve la herramienta sin desmontar junto con unaprueba de su compra a su distribuidor o a la estacinde servicio ms cercana de SKIL (los nombres ascomo el despiece de piezas de la herramienta figuranen www.skil.com)Tenga presente que los daos debido a sobrecargas o almanejo inadecuado de la herramienta sern excluidos dela garanta (consulte las condiciones de garanta de SKILen www.skil.com o consulte a su distribuidor)AMBIENTENo deseche las herramientas elctricas, losaccesorios y embalajes junto con los residuosdomsticos (slo para pases de la Unin Europea)-- de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CEsobre residuos de aparatos elctricos y electrnicos ysu aplicacin de acuerdo con la legislacin nacional,las herramientas elctricas cuya vida til haya llegadoa su fin se debern recoger por separado y trasladar auna planta de reciclaje que cumpla con las exigenciasecolgicas-- smbolo 5 llamar su atencin en caso de necesidadde tirarlasRUIDOS / VIBRACIONESCONSEJOS DE APLICACINse deslice a lo largo del borde de la pieza a trabajar quedebe ser perfectamente lisa pPara fresados profundos se recomienda trabajar envarias pasadas ajustando un espesor de viruta reducidoSi desea ms informacin, visite www.skil.comPara cortes paralelos en el borde de su pieza de trabajo,utilice la gua lateralPara cortes paralelos en una pieza de trabajo lejos delborde de la misma r-- sujete con 2 abrazaderas una pieza recta de madera ala pieza de trabajo-- gue la herramienta con la base a lo largo del borde dela pieza de madera sujetada de modo que sta sirvade gua lateralCuando use brocas con un vstago gua o rodamiento debolas, cuide que el vstago gua o rodamiento de bolas45Realizando mediciones segn EN 60745, el nivel depresin acstica de esta herramienta es 91,0 dB(A)y el nivel de potencia acstica es de 102,0 dB(A)(incertidumbre K = 3 dB), y la vibracin 3,0 m/s sumavectorial triaxial; incertidumbre K = 1,5 m/s)El nivel de emisin de vibraciones ha sido medido segnuna prueba estndar proporcionada en EN 60745;puede utilizarse para comparar una herramienta conotra y como valoracin preliminar de la exposicin a lasvibraciones al utilizar la herramienta con las aplicacionesmencionadas-- al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesoriosdiferentes o con un mantenimiento deficiente, podraaumentar de forma notable el nivel de exposicin-- en las ocasiones en que se apaga la herramienta ocuando est funcionando pero no est realizandoningn trabajo, se podra reducir el nivel de exposicinde forma importante!! protjase contra los efectos de la vibracinrealizando el mantenimiento de la herramienta ysus accesorios, manteniendo sus manos calientesy organizando sus patrones de trabajo
 • Page 46

  ESiTupiaINTRODUOindicaes de advertncia, refere-se a ferramentaselctricas operadas com corrente de rede (com cabo derede) e a ferramentas elctricas operadas com acumulador(sem cabo de rede).1860A ferramenta utilizada para fresar ranhuras, cantos,perfis e orifcios oblongos em madeira, plstico emateriais leves, assim como fresar cpiasEsta ferramenta n�o se destina a utiliza�o profissionalLeia e guarde este manual de instrues 3DADOS TCNICOS 1ELEMENTOS DA FERRAMENTA 2ABloqueio do eixoBPorca do engateCChaveDRegula�o de profundidadeEBot�o de ajuste finoFEscala de ajuste finoGTorno com batentes de profundidadeHBot�o de ajuste (batente de profundidade)JPatilha de bloqueioKRolete de selec�o da velocidadeLAdaptador para aspiradorMGatilho para ligar/desligarNInterruptor de seguranaPPlaca do adaptadorQGuia paralelaRPlaca baseSAberturas de ventila�oTBarras de deslizeVTampa de protec�oWAmortecedor da curvaYGuias paralelasZBot�o de ajuste da divisriaAA Pino da guia paralelaAB Porca da guia paralelaAC Visor de profundidadeAD Luz LEDSEGURANAINDICAES GERAIS DE SEGURANA PARAFERRAMENTAS ELTRICAS--AVISO Leia todos os avisos de segurana,instrues, ilustraes e especificaes fornecidascom esta ferramenta elctrica. O incumprimento detodas as instrues enumeradas abaixo poder resultar emchoque elctrico, incndio e/ou les�o grave.Guarde bem todas as advertncias e instrues parafutura referncia.O termo ferramenta elctrica utilizado a seguir nas461) SEGURANA DA REA DE TRABALHOa) Mantenha a sua rea de trabalho limpa e arrumada.Desordem ou reas de trabalho com fraca ilumina�opodem causar acidentes.b) N�o trabalhar com a ferramenta elctrica em reascom risco de explos�o, nas quais se encontremlquidos, gases ou ps inflamveis. Ferramentaselctricas produzem fascas que podem provocar aigni�o de p e vapores.c) Mantenha crianas e outras pessoas afastadasda ferramenta elctrica durante o trabalho coma ferramenta. Distraces podem causar a falta decontrolo sobre o aparelho.2) SEGURANA ELTRICAa) As fichas das ferramentas elctricas devem caberna tomada. A ficha n�o deve ser modificada demodo algum. N�o utilize quaisquer fichas deadapta�o junto com ferramentas elctricas ligadas terra. Fichas sem modificaes e tomadas adequadasreduzem o risco de choques elctricos.b) Evite que o corpo entre em contacto comsuperfcies ligadas terra, como por exemplotubos, radiadores, foges e geladeiras. H um riscoelevado de choques elctricos, caso o corpo for ligado terra.c) A ferramenta elctrica n�o deve ser exposta chuvanem humidade. A penetra�o de gua na ferramentaelctrica aumenta o risco de choques elctricos.d) O cabo do aparelho n�o deve ser utilizado parao transporte, para pendurar o aparelho, nempara puxar a ficha da tomada. Mantenha o caboafastado de calor, leo, cantos afiados ou partesem movimento do aparelho. Cabos danificados outorcidos aumentam o risco de choques elctricos.e) Ao trabalhar com a ferramenta elctrica ao ar livre,use um cabo de extens�o apropriado para reasexternas. O uso de um cabo apropriado para reasexternas reduz o risco de choques elctricos.f) Se n�o for possvel evitar o funcionamento daferramenta elctrica em reas hmidas, dever serutilizado uma disjuntor de corrente de avaria. Autiliza�o de um disjuntor de corrente de avaria reduz orisco de um choque elctrico.3) SEGURANA DE PESSOASa) Esteja alerta, observe o que est a fazer, e tenhaprudencia ao trabalhar com a a ferramentaelctrica. N�o use a ferramenta elctrica se estiverfatigado ou sob a influncia de drogas, lcool oumedicamentos. Um momento de falta de aten�odurante a opera�o da ferramenta elctrica pode causargraves leses.b) Utilizar equipamento de protec�o pessoal esempre culos de protec�o. A utiliza�o deequipamento de protec�o pessoal, como mscarade protec�o contra p, sapatos de seguranaantiderrapantes, capacete de segurana ou protec�oauricular, de acordo com o tipo e aplica�o daferramenta elctrica, reduz o risco de leses.
 • Page 47

  c) Evitar uma coloca�o em funcionamentoinvoluntria. Assegure se de que a ferramentaelctrica esteja desligada, antes de conect la alimenta�o de rede e/ou ao acumulador, antesde levant la ou de transport la. Se tiver o dedo nointerruptor ao transportar a ferramenta elctrica ou se oaparelho for conectado alimenta�o de rede enquantoestiver ligado, poder�o ocorrer acidentes.d) Remover chaves de ajustes ou chaves de fenda,antes de ligar a ferramenta elctrica. Uma chave defenda ou chave de ajuste que se encontre numa partemvel do aparelho, pode levar a leses.e) N�o se sobrestime. Mantenha uma posi�o firme emantenha sempre o equilbrio. Desta forma poderser mais fcil controlar o aparelho em situaesinesperadas.f) Use roupa apropriada. N�o use roupa larga ou jias.Mantenha os cabelos e roupas afastados de partesem movimento. Roupas largas, jias ou cabelos longospodem ser agarradas por partes em movimento.g) Se for prevista a montagem de dispositivos deaspira�o de p e de dispositivos de recolha,assegure-se de que est�o conectados e que sejamutilizados de forma correcta. A utiliza�o de umaaspira�o de p pode reduzir o perigo devido ao p.h) N�o deixe que a familiaridade resultante de umautiliza�o frequente de ferramentas permita quevoc se torne complacente e ignore os princpiosde segurana da ferramenta. Uma ac�o descuidadapode causar ferimentos graves numa fra�o de segundo.4) USO E TRATAMENTO DE FERRAMENTASELTRICASa) N�o sobrecarregue a ferramenta elctrica. Use parao seu trabalho a ferramenta elctrica correcta. Aferramenta correcta realizar o trabalho de forma melhore mais segura dentro da faixa de potncia indicada.b) N�o utilize a ferramenta elctrica se o interruptorn�o puder ser ligado nem desligado. Qualquerferramenta elctrica que n�o possa ser controladaatravs do interruptor de ligar-desligar, perigosa e deveser reparada.c) Puxar a ficha da tomada e/ou remover oacumulador, se amovvel, antes de executar ajustesna ferramenta, de substituir acessrios ou deguardar a ferramenta. Esta medida de segurana evitaque a ferramenta elctrica seja ligada acidentalmente.d) Guarde ferramentas elctricas que n�o estiveremsendo utilizadas, for a do alcance de crianas. N�opermita que o aparelho seja utilizado por pessoasn�o familiarizadas com o mesmo ou que n�otenham lido estas instrues. Ferramentas elctricass�o perigosas nas m�os de pessoas sem treinamento.e) Trate a ferramenta elctrica e os acessrios comcuidado.Verifique se as partes mveis do aparelhofuncionam perfeitamente e n�o emperram, se hpeas quebradas ou danificadas, que possaminfluenciar o funcionamento do aparelho. Peasdanificadas devem ser reparadas antes dautiliza�o do aparelho. Muitos acidentes tem comocausa uma manuten�o insuficiente das ferramentaselctricas.f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadase limpas. Ferramentas de cortes devidamente tratadas,g)h)5)a)com cantos afiados travam com menos frequncia epodem ser controladas com maior facilidade.Use a ferramenta elctrica, os acessrios os bits daferramenta etc., de acordo com estas instrues.Considere tambm as condies de trabalho e otrabalho a ser efectuado. A utiliza�o da ferramentaelctrica para outros fins que os previstos, pode resultarem situaes perigosas.Mantenha os punhos e as superfcies de agarrarsecas, limpas e livres de leo e massa consistente.Punhos e superfcies de agarrar escorregadias n�opermitem o manuseio e controlo seguros da ferramentaem situaes inesperadas.SERVIOA sua ferramenta elctrica s deve ser reparadapor pessoal qualificado e s devem ser colocadaspeas sobressalentes originais. Desta forma assegurada a segurana da ferramenta elctrica.INSTRUES DE SEGURANA PARA TUPIAS47Segure a ferramenta elctrica pelas superfcies defixa�o, porque o cortador pode contactar com ocabo (o corte de um fio elctrico pode expor as peasmetlicas da ferramenta elctrica e pode originar umchoque elctrico no operador) Utilize os grampos ou outra forma prtica paraapoiar e fixar a pea de trabalho numa plataformaestvel (segurar o trabalho com a m�o ou contra ocorpo deixa a pea instvel e pode provocar a perda decontrolo)GENERAL Esta ferramenta n�o deve ser utilizada por pessoasmenores de 16 anos Desligue sempre a ficha da tomada antes de proceder aqualquer ajustamento ou troca de acessrioACESSRIOS A SKIL s pode garantir um funcionamento perfeito daferramenta, quando utilizada com os acessrios originais Utilize apenas acessrios com um nmero de rota�oadmissvel no mnimo t�o alto como o mais alto nmerode rota�o em vazio da ferramenta N�o utilize fresas que estejam danificadas oudeformadas Utilize apenas fresas afiadas Proteja os acessrios contra impacto, choques e gordura Utilize sempre fresas HSS (ao de alto rendimento) ouHM (metal duro) com esta ferramentaANTES DA UTILIZAO Evite danificar a ferramenta em superfcies com pregosou parafusos; remova-os antes de comear a trabalhar Certifique-se sempre de que a tens�o de alimenta�oest de acordo com a tens�o indicada na placa deidentifica�o da ferramenta N�o processar material que contenha asbesto(asbesto considerado como sendo cancergeno) N�o fixe a ferramenta num torno Utilize extenses completamente desenroladas eseguras, com uma capacidade de 16 Amp O nvel de rudo durante o trabalho pode exceder 85dB(A); utilize protectores auriculares O p do material, como tinta com chumbo, algumasespcies de madeira, minerais e metais, pode serprejudicial (contacto ou inala�o do p pode provocarreaces alrgicas e/ou doenas respiratrias ao
 • Page 48

  operador ou s pessoas presentes); use mscararespiratria e trabalhe com um dispositivo deextrac�o de p quando ligado a Determinados tipos de p s�o classificados comosubstncias cancergenas (como p de carvalhoe faia), em especial, juntamente com aditivos paraacondicionamento da madeira; use mscararespiratria e trabalhe com um dispositivo deextrac�o de p quando ligado a Siga o regulamento nacional quanto a extrac�o de p,em fun�o dos materiais que v�o ser utilizados Certifique-se de que a ferramenta est desligada antesde colocar a ficha na tomadaDURANTE A UTILIZAO Mantenha sempre o fio afastado das peas rotativas daferramenta; coloque o fio para trs, fora do alcance daferramenta N�o utilizar a ferramenta caso o fio ou a base R 2 (=protec�o de segurana) estejam danificados; mande-ossubstituir por pessoal qualificado Nunca use a ferramenta se o cabo estiver danificado;este tem de ser substitudo por um cabo especialmentepreparado disponvel atravs da organiza�o deassistncia. Mantenha sempre as m�os e os dedos afastados dafresa quando a ferramenta estiver a trabalhar Nunca exceda a profundidade mxima de fresagem dafresa enquanto cortar Em caso de anomalias elctricas ou mecnicas, desligueimediatamente a ferramenta e tire a ficha da tomada Caso a fresa fique bloqueada, resultando em sacestransmitidos ferramenta, desligue imediatamente aferramenta Em caso de interrup�o na corrente ou se a ficha forretirada da tomada por engano, desligue imediatamentea ferramenta para impedir que volte a arrancardescontrolada N�o aplique demasiada press�o na ferramenta que afaa pararAPS A UTILIZAO Aps terminar o trabalho, solte a patilha J 2, recoloquea ferramenta na posi�o inicial superior e em seguidadesligue-aEXPLICAO DOS SMBOLOS DA FERRAMENTA3 Leia o manual de instrues antes de utilizar oequipamento4 Isolamento duplo (nenhum fio de terra necessrio)5 N�o deite a ferramenta no lixo domsticoMANUSEAMENTOMontagem/desmontagem das fresas 6!! desligue a ferramenta e tire a ficha da tomada!! assegure-se que o eixo da fresa se encontraperfeitamente limpo!! assegure-se que o tamanho do engate (6 mm, 6,35mm, 8 mm) corresponde ao tamanho do eixo dafresa-- volte a ferramenta ao contrrio-- trave o eixo carregando no bloqueio do eixo A (rodea porca de engate B, se necessrio) e mantenha-onessa posi�o, enquantoPARA MONTAR:-- desaperte a porca de engate B com a chave C-- introduza a fresa com um pouco de espao x noengate 748-- fixe a porca de engate com a chave C-- solte o bloqueio do eixo APARA DESMONTAR:-- desaperte a porca de engate B com a chave C-- desmonte a fresa-- solte o bloqueio do eixo A!! para soltar a fresa pode ser necessrio bater notopo da mesma usando um martelo e um pedaode madeira para proteger a fresa!! nunca fixe a porca de engate se n�o houver umafresa no engateSubstitui�o de engates 7!! desligue a ferramenta e tire a ficha da tomada!! assegure-se que o eixo do engate se encontraperfeitamente limpo-- desaperte a porca de engate B 2 ou 3 voltas-- bata na porca de engate B com a chave C-- desmonte a porca de engate B e o engate (trave oeixo)-- volte a ferramenta ao contrrio-- introduza um novo engate no eixo de engate-- monte a porca de engate B (trave o eixo)!! nunca fixe a porca de engate se n�o houver umafresa no engateRegula�o da profundidade de fresagem 8!! desligue a ferramenta e tire a ficha da tomada-- defina o ajuste fino na sua posi�o central rodando obot�o E at ao fim e, em seguida, rode-o na dire�ocontrria quatro voltas completas e defina a escala Fcomo 0 8a-- rode o torno G de modo a que a posi�o mais baixa sefixe no local debaixo do indicador de profundidade D(para zero) 8b-- desaperte o bot�o H de modo a que a regula�o deprofundidade D desa at ao torno com batente deprofundidade G 8b-- coloque a ferramenta na pea a trabalhar-- desaperte a alavanca de fixa�o J 8c-- desa a ferramenta at que a fresa toque a pea atrabalhar 8d-- liberte e aperte a alavanca de fixa�o J 8e-- movimente o visor de profundidade AC para 0 mm 8 f-- eleve a regula�o de profundidade D tantos mmquantos a profundidade de fresagem pretendida eaperte o bot�o H 8f-- desaperte a alavanca de fixa�o J e oriente aferramenta para cima novamente-- use o bot�o de ajuste fino E para definir a profundidadede fresagem de forma mais exacta (0..8 mm); asmarcas na escala F correspondem a 0,1 mm, umavolta completa corresponde a 2,0 mm-- com torno de batente de profundidade G aprofundidade de fresagem pode ser aumentada porpassos, respectivamente (recomendado para cortesprofundos)!! reajuste a profundidade de fresagem depois demudar as porcas de engateControlo de velocidade 9Para a obten�o de resultados de fresagem ptimos emmateriais diferentes-- seleccione a velocidade de fresagem com a roda K(tambm quando a ferramenta est a funcionar)-- use a tabela q como referncia para determinar avelocidade de fresagem correcta
 • Page 49

  CONSELHOS DE APLICAO-- antes de iniciar um trabalho, determine a velocidadeptima experimentando em material de sobra!! ao fim de perodos longos de trabalho avelocidade reduzida, deixe arrefecer a ferramentafazendo-a funcionar durante aproximadamente 3minutos a alta velocidade sem cargaLuz LED AD w-- A luz LED AD acende automaticamente ao ativar ointerruptor MAspira�o de p-- monte o adaptador para aspirador L como ilustradoea-- ligue o tubo do aspirador ao adaptador do aspiradorL ebUtiliza�o da ferramenta r!! segure sempre a ferramenta firmemente comambas as m�os!! durante o trabalho, segure sempre a ferramentana(s) rea(s) de fixa�o cinzenta(s)-- coloque a ferramenta na pea a trabalhar-- ligue a ferramenta premindo primeiro o bot�o N (=interruptor de segurana que n�o pode ser trancado) edepois apertando o gatilho M!! a ferramenta deve trabalhar na velocidade mximaantes da fresa alcanar a pea a trabalhar-- desaperte a alavanca de fixa�o J e empurrelentamente a ferramenta para baixo at a regula�ode profundidade D atingir o torno com batente deprofundidade G-- aperte a alavanca de fixa�o J-- efectue o processo de fresagem com um avanouniforme-- use a ferramenta com a base apoiada na pea atrabalhar-- como regra geral deve puxar a ferramenta em vez deempurrar-- aps terminar o trabalho, solte a patilha J e recoloque aferramenta na posi�o inicial superior-- soltar o gatilho MCondu�o correcta t-- tenha presente que a fresa roda no sentido dosponteiros do relgio-- conduza a ferramenta de modo a que a fresa rode paradentro da pea a trabalhar e n�o para fora destaMontagem da placa adaptadora P (para copiar com ummolde) yMontagem da guia paralela Q u-- introduza as hastes Y da guia nos orifcios da base R-- regule a guia para a distncia desejada e aperte-autilizando os 2 botes ZUsar a guia paralela como guia circular i!! inverta primeiro a guia-- aperte o pino AA com a porca AB conforme ilustrado-- introduza as hastes Y na placa de base R-- introduza o pino AA no centro marcado do arco circular-- aperte a guia paralela utilizando os 2 botes Z-- guie a ferramenta com uma alimenta�o constanteatravs da pea de trabalhoUsar a guia paralela com o amortecedor de curva W o-- monte o amortecedor de curva W (com o rolete guiamontado) conforme ilustrado-- guie a ferramenta ao longo do bordo da pea detrabalho com uma ligeira press�o lateralPara cortes paralelos com os lados de sua pea detrabalho utilize o guia paralelaPara cortes paralelos na pea de trabalho longe dosbordos r-- fixe uma tira de madeira por meio de 2 grampos-- guie a fresa com a parte da base sobre o bordo datira de madeira, que deste modo funciona como guiaparalelaQuando utilizar fresas com guia ou com rolamento deesferas, a guia ou o rolamento de esferas deve deslizarao longo dos bordos da pea a trabalhar que devem serperfeitamente lisos pPara maiores profundidades de fresagem recomendvel efectuar vrios cortes sucessivos commenores taxas de remo�oPara mais informa�o, consulte www.skil.comMANUTENO / SERVIOEsta ferramenta n�o se destina a utiliza�o profissionalMantenha a ferramenta e o fio sempre limpos(especialmente as ranhuras de respira�o S 2)Lubrifique as barras de deslize T 2 ocasionalmenteSe a ferramenta falhar apesar de cuidadosos processosde fabrica�o e de teste, a repara�o dever serexecutada por uma oficina de servio autorizada paraferramentas elctricas SKIL-- envie a ferramenta sem desmontar, juntamentecom a prova de compra, para o seu revendedor oupara o centro de assistncia SKIL mais prximo(os endereos assim como a mapa de peas daferramenta est�o mencionados no www.skil.com)N�o se esquea de que os danos provocados porsobrecarga ou manuseamento incorrecto da ferramentaest�o excludos da garantia (para mais informaessobre as condies da garantia da SKIL, consultewww.skil.com ou pergunte ao seu revendedor)AMBIENTEN�o deite ferramentas elctricas, acessrios eembalagem no lixo domstico (apenas para pasesda UE)-- de acordo com a directiva europeia 2012/19/CE sobreferramentas elctricas e electrnicas usadas e atransposi�o para as leis nacionais, as ferramentaselctricas usadas devem ser recolhidas em separadoe encaminhadas a uma instala�o de reciclagem dosmateriais ecolgica-- smbolo 5 lhe avisar em caso de necessidade dearranja-lasRUDO / VIBRAO49O nvel de press�o sonora desta ferramenta, medido deacordo com a EN 60745, de 91,0 dB(A) e o nvel depotncia acstica de 102,0 dB(A) (incerteza K = 3 dB),e a vibra�o 3,0 m/s (soma do vector triax; incertezaK = 1,5 m/s)O nvel de emiss�o de vibraes foi medido de acordocom um teste normalizado fornecido na EN 60745;pode ser utilizado para comparar uma ferramenta comoutra e como uma avalia�o preliminar de exposi�o
 • Page 50

  vibra�o quando utilizar a ferramenta para as aplicaesmencionadas-- utilizar a ferramenta para diferentes aplicaes ou comacessrios diferentes ou mantidos deficientemente,pode aumentar significativamente o nvel deexposi�o-- o nmero de vezes que a ferramenta desligadaou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, podereduzir significativamente o nvel de exposi�o!! proteja-se contra os efeitos da vibra�o,mantendo a ferramenta e os acessrios,mantendo as m�os quentes e organizando ospadres de trabalhojFresatriceINTRODUZIONEsicurezza, istruzioni, illustrazioni e specifiche fornitecon l'utensile. La mancata osservanza di tutte le istruzionisottoelencate potrebbe causare delle scariche elettriche,principi d'incendio e/o gravi lesioni.Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzionioperative per ogni esigenza futura.Il termine elettroutensile utilizzato nelle avvertenze dipericolo si riferisce ad elettroutensili alimentati dalla rete(con linea di allacciamento) ed ad elettroutensili alimentati abatteria (senza linea di allacciamento).1860Lutensile idoneo per la fresatura di scanalature, bordi,profili e fori longitudinali nel legno, nelle materie plasticheed in materiali leggeri da costruzione, ed anche per lacopiaturaQuesto utensile non inteso per un uso professionaleLeggete e conservate questo manuale di istruzione 3DATI TECNICI 1ELEMENTI UTENSILE 2ABloccaggio dellalberoBDado collettoCChiaveDAsta di profonditEManopola di regolazione fineFScala di regolazione fineGTorretta con fermi di profonditHManopola di regolazione (asta di profondit)JLeva di bloccoKRotella selezione velocitLAdattatore per aspirapolvereMInterruttore di acceso/spentoNInterruttore di sicurezzaPPiastra delladattatoreQGuida parallelaRPiastra baseSFeritoie di ventilazioneTProlunghe scorrevoliVCoperchio protettivoWBuffer curvoYAste della guida parallelaZManopola per la regolazione della guida parallelaAA Perno della guida parallelaAB Dado della guida parallelaAC Visore di profonditAD Spia LEDSICUREZZAAVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PERELETTROUTENSILI--AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di501) SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVOROa) Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. Ildisordine o le zone di lavoro non illuminate possonoessere fonte di incidenti.b) Evitare dimpiegare lelettroutensile in ambientisoggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovinoliquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensiliproducono scintille che possono far infiammare lapolvere o i gas.c) Mantenere lontani i bambini ed altre personedurante limpiego dellelettroutensile. Eventualidistrazioni potranno comportare la perdita del controllosullelettroutensile.2) SICUREZZA ELETTRICAa) La spina per la presa di corrente dovr essereadatta alla presa. Evitare assolutamente diapportare modifiche alla spina. Non impiegarespine adattatrici assieme ad elettroutensili concollegamento a terra. Le spine non modificate e leprese adatte allo scopo riducono il rischio di scosseelettriche.b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate aterra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettrichee frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosseelettriche nel momento in cui il corpo messo a massa.c) Custodire lelettroutensile al riparo dalla pioggiao dallumidit. Leventuale infiltrazione di acqua in unelettroutensile va ad aumentare il rischio dinsorgenza discosse elettriche.d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previstial fine di trasportare o appendere lelettroutensile,oppure di togliere la spina dalla presa di corrente.Mantenere lelettroutensile al riparo da fontidi calore, dallolio, dagli spigoli o da pezzi inmovimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentanoil rischio dinsorgenza di scosse elettriche.e) Qualora si voglia usare lelettroutensile allaperto,impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolungaomologati per limpiego allesterno. Luso di un cavodi prolunga omologato per limpiego allesterno riduce ilrischio dinsorgenza di scosse elettriche.f) Qualora non fosse possibile evitare di utilizzarelelettroutensile in ambiente umido, utilizzare uninterruttore di messa a terra. Luso di un interruttore dimessa a terra riduce il rischio di una scossa elettrica.3) SICUREZZA DELLE PERSONEa) importante concentrarsi su ci che si sta facendoe a maneggiare con giudizio lelettroutensiledurante le operazioni di lavoro. Non utilizzarelelettroutensile in caso di stanchezza o sotto
 • Page 51

  b)c)d)e)f)g)h)4)a)b)c)d)leffetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali.Un attimo di distrazione durante luso dellelettroutensilepotr causare lesioni gravi.Indossare sempre equipaggiamento protettivoindividuale. Usare sempre protezioni per gli occhi.Se si avr cura dindossare equipaggiamento protettivoindividuale come la maschera antipolvere, la calzaturaantisdrucciolevole di sicurezza, il casco protettivo o laprotezione delludito, a seconda dellimpiego previsto perlelettroutensile, si potr ridurre il rischio di ferite.Evitare laccensione involontaria dellelettroutensile.Prima di collegarlo alla rete di alimentazioneelettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima diprenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo,assicurarsi che lelettroutensile sia spento.Tenendo il dito sopra linterruttore mentre si trasportalelettroutensile oppure collegandolo allalimentazione dicorrente con linterruttore inserito, si vengono a crearesituazioni pericolose in cui possono verificarsi seriincidenti.Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiaveinglese prima di accendere lelettroutensile. Unelettroutensile o una chiave inglese che si trovino in unaparte dellelettroutensile in rotazione potranno causarelesioni. importante non sopravvalutarsi. Avere curadi mettersi in posizione sicura e di mantenerelequilibrio. In tale maniera sar possibile controllaremeglio lelettroutensile in situazioni inaspettate.Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossarevestiti lenti o gioielli. Tenere capelli e vestiti lontanida parti in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capellilunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.Se sussiste la possibilit di montare dispositividi aspirazione o di captazione della polvere,assicurarsi che gli stessi siano stati installaticorrettamente e vengano utilizzati senza errori.Lutilizzo di unaspirazione polvere pu ridurre losvilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.Una volta presa confidenza con gli utensili, evitaredi trascurare le norme di sicurezza. Una mancanzadi attenzione pu causare gravi lesioni in una frazione disecondo.MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DIELETTROUTENSILINon sovraccaricare lelettroutensile. Impiegarelelettroutensile adatto per sbrigare il lavoro.Utilizzando lelettroutensile adatto si potr lavoraremeglio e con maggior sicurezza nellambito della gammadi potenza indicata.Non utilizzare elettroutensili con interruttoridifettosi. Un elettroutensile che non si pu piaccendere o spegnere pericoloso e dovr essereriparato.Prima di procedere ad operazioni di regolazionesullelettroutensile, prima di sostituire partiaccessorie oppure prima di posare lelettroutensileal termine di un lavoro, estrarre sempre la spinadalla presa della corrente e/o estrarre la batteriaricaricabile, se rimovibile. Tale precauzione eviterche lelettroutensile possa essere messo in funzioneinavvertitamente.Custodire gli elettroutensili non utilizzati al die)f)g)h)5)a)fuori della portata dei bambini. Non fare usarelelettroutensile a persone che non sono abituate adusarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da personeinesperte.Eseguire la manutenzione degli elettroutensilie degli accessori. Verificare che le parti mobilidellelettroutensile funzionino perfettamente enon sinceppino, che non ci siano pezzi rotti odanneggiati al punto tale da limitare la funzionedellelettroutensile stesso. Far riparare le partidanneggiate prima dimpiegare lelettroutensile.Numerosi incidenti vengono causati da elettroutensili lacui manutenzione stata effettuata poco accuratamente.Mantenere affilati e puliti gli elettroutensili dataglio. Gli elettroutensili da taglio curati con particolareattenzione e con taglienti affilati sinceppano menofrequentemente e sono pi facili da condurre.Utilizzare elettroutensili, accessori, attrezzi, ecc. inconformit con le presenti istruzioni. Osservare lecondizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durantelimpiego. Limpiego di elettroutensili per usi diversi daquelli consentiti potr dar luogo a situazioni di pericolo.Mantenere impugnature e superfici di presaasciutte, pulite e prive di olio e grasso. Impugnaturee superfici di presa scivolose non consentono dimanipolare e controllare lutensile in caso di situazioniinaspettate.ASSISTENZAFare riparare lelettroutensile solo edesclusivamente da personale specializzato esolo impiegando pezzi di ricambio originali. Intale maniera potr essere salvaguardata la sicurezzadellelettroutensile.ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER FRESATRICIAfferrare lelettroutensile alle superfici diimpugnatura isolate, perch le lame di tagliopotrebbe entrare a contatto con il proprio cavo (lelame di taglio che entrano a contatto con un filo sottotensione possono trasferire tensione alle parti metallicheesposte dellutensile elettrico e provocare una scossaelettrica alloperatore) Utilizzare morsetti o altre attrezzature per fissare esostenere il pezzo di lavorazione a una piattaformastabile (tenere il pezzo in lavorazione in mano ostretto al corpo instabile e pu far perdere il controllodellutensile)NOTE GENERALI Questo utensile non devessere utilizzato da persone diet inferiore ai 16 anni Staccate sempre la spina dellutensile prima di effettuareregolazioni o cambiare gli accessoriACCESSORI La SKIL garantisce un perfetto funzionamentodellutensile soltanto se vengono utilizzati accessorioriginali Utilizzate solo accessori il cui numero massimo digiri corrisponda almeno al massimo dei numeri di giridellutensile Non utilizzate frese danneggiate o deformate Utilizzate solo frese affilate Proteggere gli accessori da impatto, da urti e dal grasso51
 • Page 52

  USOUtilizzate sempre frese in acciaio ad alta velocit (HSS)al carburo di tungsteno con questutensilePRIMA DELLUSO Evitate possibili danneggiamenti da viti e chiodisporgenti; rimuoverli prima di iniziare la lavorazione Controllare che la tensione dellalimentazione sia lastessa di quella indicata sulla targhetta dellutensile Non lavorare mai materiali contenenti amianto(lamianto ritenuto materiale cancerogeno) Non serrare lutensile in una morsa Usare cavi di prolunga completamente srotolati e sicurecon una capacit di 16 Amp Durante le operazioni di lavoro il livello di rumorosit pusuperare 85 dB(A); utilizzare le cuffie di protezione Le polveri di materiali come vernici contenenti piombo,alcune specie di legno, minerali e metallo possonoessere nocive (il contatto con queste polveri o la loroinalazione possono causare reazioni allergiche e/odisturbi respiratori alloperatore o ad altre personepresenti sul posto); indossare una mascheraprotettiva per la polvere e utilizzare un dispositivoper lestrazione della polvere se presente unapresa di collegamento Alcuni tipi di polvere sono classificati come cancerogeni(quali le polveri di quercia e faggio) specialmentese associate ad additivi per il trattamento del legno;indossare una maschera protettiva per la polveree utilizzare un dispositivo per lestrazione dellapolvere se presente una presa di collegamento Rispettare le istruzioni nazionali riguardanti lestrazionedella polvere per i materiali in lavorazione Assicurarsi che lutensile sia spento quando si inseriscealla reteDURANTE LUSO Mantenere sempre il cavo distante dalle parti inmovimento dellutensile; spingere il cavo verso la parteposteriore, distante dallutensile Non usare lutensile quando la base R 2 (= dispositivo diprotezione) danneggiata; farla sostituire da personalequalificato Non usare mai l'utensile se il cavo danneggiato;sostituire con un cavo apposito disponibile presso i centridi assistenza. Tenete le mani e le dita lontano dalla fresa quandolinterruttore dellutensile acceso Non superate la massima profondit di fresatura dellafresa durante il fresatura Nel caso di cattivo funzionamento elettrico o meccanico,spegnete subito lutensile e staccate la spina Nel caso che la fresa si blocchi, che causa eccessivaforza di spinta sullutensile, spegnete immediatamentelutensile In caso di mancata corrente oppure quando laspina viene tirata fuori accidentalmente, spegneteimmediatamente lutensile per impedire un avviamentonon incontrollato Non applicare troppa pressione sullutensile che si fermaDOPO LUSO Una volta terminato il lavoro, allentate la leva J 2,riportate lutensile alla posizione originaria superiore espegneteloSPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SULLUTENSILE3 Leggere il manuale di istruzioni prima delluso4 Doppio isolamento (non necessario alcun cavo di terra)5 Non gettare lutensile tra i rifiuti domestici52Montare/togliere le frese 6!! spegnete lutensile e togliete la spina dalla presadi corrente!! assicuratevi che lalbero della fresa siaperfettamente pulito!! assicuratevi che la misura della pinza (6 mm, 6,35mm, 8 mm) corrisponda a quella dellalbero dellafresa-- capovolgete lutensile-- bloccate lalbero premendo il sistema di bloccaggio A(girate il dado B della pinza, se necessario) e tenetelocos mentrePER MONTARE:-- allentate il dado B con la chiave C-- inserire la punta con un po' di spazio x sul colletto 7-- stringete accuratamente il dado con la chiave C-- rilasciate il sistema di bloccaggio APER TOGLIERE:-- allentate il dado B con la chiave C-- rimuovete la fresa-- rilasciate il sistema di bloccaggio A!! per liberare la punta della fresa pu esserenecessario battere con un martello o un pezzo dilegno per proteggere la punta!! non stringete mai il dado della pinza senza unafresa inserita; la pinza potrebbe danneggiarsiCambio di colletti 7!! spegnete lutensile e togliete la spina dalla presadi corrente!! assicuratevi che lalbero della pinza siaperfettamente pulito-- allentate il dado della pinza B di 2 o 3 giri-- pigiate il dado della pinza B con la chiave C-- rimuovete il dado della pinza B e la pinza (bloccatelalbero)-- capovolgete lutensile-- inserite un nuova pinza nellalbero della pinza-- montate il dado della pinza B (bloccate lalbero)!! non stringete mai il dado della pinza senza unafresa inserita; la pinza potrebbe danneggiarsiRegolazione della profondit di fresatura 8!! spegnete lutensile e togliete la spina dalla presadi corrente-- impostare la regolazione fine alla posizione centraleruotando la manopola E fino alla fine, quindi ruotareindietro per 4 giri completi e impostare la scala F a 08a-- ruotare la torretta G cos che il la sua posizione pibassa entrer di scatto nel suo posto precisamentesotto il misuratore di profondit D (taratura a zero) 8b-- allentate la manopola H cos che il misuratore diprofondit Dcali nella torretta con fermi di profonditG 8b-- collocare lutensile sul pezzo di lavorazione-- allentare la leva di bloccaggio J 8c-- spingere lutensile verso il basso finch la punta a fresasia in contatto con il pezzo di lavoro 8d-- rilasciare e serrare la leva di bloccaggio J 8e-- spostare il visore di profondit AC a 0 mm 8 f-- sollevare lasta di profondit D del numero di mmnecessari per raggiungere la profondit di taglio
 • Page 53

  desiderata e serrare la manopola H 8f-- svitare la leva di bloccaggio J e guidare lo strumento dinuovo verso lalto-- utilizzare la manopola di regolazione fine E perimpostare la profondit di taglio con maggioreprecisione (0..8 mm); i segni sulla scala Fcorrispondono a 0,1 mm, 1 giro completo corrispondea 2,0 mm-- con la torretta con fermi di profondit G la profonditdi taglio pu essere aumentata rispettivamente(consigliato per tagli profondi)!! regolare nuovamente la profondit di taglio dopoaver modificato le freseControllo della velocit 9Per risultati di fresatura ottimale su materiali diversi-- selezionate la velocit di fresatura con la rotella K(anche quando lutensile in funzione)-- usate la tabella q come riferimento per determinare lagiusta velocit di fresatura-- prima di iniziare un lavoro, trovate la velocit ottimalefacendo delle prove su del materiale di scarto!! dopo lunghi periodi di lavoro a bassa velocit,lasciate che lutensile si raffreddi facendolofunzionare ad alta velocit senza carico per circa3 minutiSpia LED AD w-- La spia LED AD si accende automaticamente quandosi attiva l'interruttore MAspirazione della polvere-- montare ladattatore per aspirapolvere L come illustratoea-- collegare il tubo dell'aspirapolvere all'adattatore peraspirapolvere L ebUso dellutensile r!! tenete sempre lutensile con ambedue le mani!! durante la lavorazione, impugna lutensile semprein corrispondenza della(e) area(e) grigia(e)-- collocare lutensile sul pezzo di lavorazione-- accendete lutensile premendo innanzi tutto lamanopola N (= interruttore di sicurezza, che non puessere bloccato) e poi schiacciando linterruttore M!! prima che la fresa raggiunga il pezzo inlavorazione, lutensile deve girare a piena velocit-- svitare la leva J e spingere lentamente lutensile verso ilbasso fino a che il misuratore di profondit D raggiungala torretta con fermi di profonditG-- serrate la leva di bloccaggioJ-- eseguite loperazione di fresatura operando con unavanzamento uniforme-- usate il vostro utensile con la base in posizione pianasul pezzo da lavorare-- come regola generale si dovrebbe tirare lutensile, nonspingerlo-- una volta terminato il lavoro, allentate la leva J eriportate lutensile alla posizione originaria superiore-- rilasciare linterruttore MGuida in modo appropriato a seconda dei tagli t-- ricordatevi che la fresa gira in senso orario-- guidate lutensile in modo che la fresa giri nel pezzo dalavorare; mai al di fuoriMontaggio della piastra adattatrice P (per copiare conuna sagoma) yMontaggio della guida parallela Q u-- inserite i tondini Y della guida parallela nei fori dellabase R-- fate scivolare il riparo di fibra alla profondit desideratae fissarlo con 2 manopole ZUtilizzando la guida parallela come guida circolare i!! invertite prima la guida parallela-- serrare il perno AA con il dado AB come illustrato-- inserite i tondini Y nella piastra di base R-- infilate il perno AA nel centro marcato dellarcocircolare-- fissate la guida parallela con 2 manopole Z-- guidate lutensile con consistente avanzamento lungo ilpezzo di lavorazioneUtilizzando la guida parallela con il buffer curvo W o-- montate il buffer curvo W (col rullo di guida montato)come illustrato-- guidate lutensile lungo il bordo del pezzo dilavorazione con leggera pressione lateraleCONSIGLIO PRATICOPer tagli paralleli al lato del pezzo di lavoro usate la guidaparallelaPer tagli paralleli lontani dal lato del pezzo di lavoro r-- applicate, per mezzo di 2 morsetti, un pezzo di legnodritto al pezzo di lavoro-- guidate lutensile con il suo lato piano lungo il bordodel pezzo di legno applicato che funge ora da guidaparallelaQuando si usano frese munite di un perno di guidaoppure di un cuscinetto a sfere, il perno di guida oppure ilcuscinetto a sfere deve scivolare lungo il bordo del pezzoin lavorazione che dovrebbe essere liscio pPer profondit maggiori di fresatura, si raccomanda dieseguire diversi successivi passaggi di fresatura conrispettiva asportazione minore di trucioliPer ulteriori informazioni consultare il sito www.skil.comMANUTENZIONE / ASSISTENZAQuesto utensile non inteso per un uso professionaleTenete sempre puliti utensile e cavo (soprattutto leferitoie di ventilazione S 2)Lubrificare di tanto in tanto le stanghe T 2Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione edi controllo lutensile dovesse guastarsi, la riparazione vafatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato pergli elettroutensili SKIL-- inviare lutensile non smontato assieme alle provedi acquisto al rivenditore oppure al pi vicino centroassistenza SKIL (lindirizzo ed il disegno delle parti diricambio dellutensile sono riportati su www.skil.com)Tenere presente che danni causati da sovraccarico outlizzo improprio sono esclusi dalla garanzia (per lacondizioni di garanzia SKIL, visitare il sito www.skil.como contattare il proprio rivenditore)TUTELA DELLAMBIENTE53Non gettare lelettroutensile, gli accessori elimballaggio con i rifiuti domestici (solo per PaesiUE)-- secondo la Direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiutidi utensili elettrici ed elettronici e la sua attuazione
 • Page 54

  in conformit alle norme nazionali, gli elettroutensiliesausti devono essere raccolti separatamente, al finedi essere reimpiegati in modo eco-compatibile-- il simbolo 5 vi ricorder questo fatto in fase dismaltimentoSSzellznylsokTVezetsnekVVdburkolatWvelt tkzYVezetlc plckZVezetlcet bellt gombAA Vezetlc csapAB Vezetlc anyjaAC MlysgellenzAD LED-fnyRUMOROSIT / VIBRAZIONEMisurato secondo EN 60745, il livello di pressione sonoragarantito di questo utensile di 91,0 dB(A), il livello dirumorosit di 102,0 dB(A) (incertezza K = 3 dB) e illivello delle vibrazioni di 3,0 m/s (somma vettoriale di tredirezioni; incertezza K = 1.5 m/s)Il livello di emissione delle vibrazioni stato misuratoin conformit a un test standardizzato stabilito dallanorma EN 60745; questo valore pu essere utilizzatoper mettere a confronto un lutensile con un altro o comevalutazione preliminare di esposizione alla vibrazionequando si impiega lutensile per le applicazionimenzionate-- se si utilizza lutensile per applicazioni diverse, oppurecon accessori differenti o in scarse condizioni, il livellodi esposizione potrebbe aumentare notevolmente-- i momenti in cui lutensile spento oppure in funzionema non viene effettivamente utilizzato per il lavoro,possono contribuire a ridurre il livello di esposizione!! proteggersi dagli effetti della vibrazioneeffettuando la manutenzione dellutensile e deirelativi accessori, mantenendo le mani calde eorganizzando i metodi di lavorokFelsmarBEVEZETSBIZTONSGLTALNOS BIZTONSGI ELRSOK AZELEKTROMOS KZISZERSZMOKHOZ--FIGYELMEZTETS Olvassa el a szerszmgpheztartoz biztonsgi figyelmeztetseket, utastsokat,brkat s specifikcikat. Az albbi utastsok figyelmenkvl hagysa elektromos ramtshez, tzhz s/vagyslyos balesethez vezethet.rizze meg a jvbeli hasznlatra is valamennyibiztonsgi elrst s utastst.Az albb alkalmazott elektromos kziszerszm fogalom ahlzati elektromos kziszerszmokat (hlzati csatlakozkbellel) s az akkumultoros elektromos kziszerszmokat(hlzati csatlakoz kbel nlkl) foglalja magban.1) MUNKAHELYI BIZTONSGa) Tartsa tisztn s tartsa rendben a munkahelyt.Rendetlen munkahelyek vagy megvilgtatlanmunkaterletek balesetekhez vezethetnek.b) Ne dolgozzon az elektromos kziszerszmmal olyanrobbansveszlyes krnyezetben, ahol ghetfolyadkok, gzok vagy porok vannak. Az elektromoskziszerszmok szikrkat bocsthatnak ki, amelyekmeggyjthatjk a port vagy a gzket.c) Tartsa tvol a gyerekeket s az idegen szemlyeketa munkahelytl, ha az elektromos kziszerszmothasznlja. Ha elvonjk a figyelmt a munktl, knnyenelvesztheti az uralmt a berendezs felett.2) ELEKTROMOS BIZTONSGI ELRSOKa) A kszlk csatlakoz dugjnak bele kellilleszkednie a dugaszolaljzatba. A csatlakoz dugtsemmilyen mdon sem szabad megvltoztatni.Vdfldelssel elltott kszlkekkel kapcsolatbanne hasznljon csatlakoz adaptert. A vltoztatsnlkli csatlakoz dugk s a megfelel dugaszolaljzatok cskkentik az ramts kockzatt.b) Ne rjen hozz fldelt felletekhez, mint csvekhez,fttestekhez, klyhkhoz s htszekrnyekhez.Az ramtsi veszly megnvekszik, ha a teste le vanfldelve.c) Tartsa tvol az elektromos kziszerszmot azestl s a nedvessg hatsaitl. Ha vz hatol be egyelektromos kziszerszmba, ez megnveli az ramtsveszlyt.d) Ne hasznlja a kbelt a rendeltetstl eltrclokra, vagyis a szerszmot soha ne hordozzavagy akassza fel a kbelnl fogva, s soha ne hzzaki a hlzati csatlakoz dugt a kbelnl fogva.1860A keszlk rgztett fa- s manyagmunkadarabokban,valamint knny eptanyagokban horonymarsra,lek, profilok s khornyok marsra, valamint msolmarsra szolglA szerszm nem professzionlis hasznlatra kszltOlvassa el figyelmesen s rizze meg a hasznlatiutastst 3MSZAKI ADATOK 1SZERSZMGP ELEMEI 2ATengelyrgztstBA befogpatron anyjaCKulcsDMlysgbelltEFinombellt gombFFinombellt sklaGIsmtl mlysgtkzHlltgombja (mlysgbellt)JRgzt karKSebessgszablyz kerkLPorsziv illesztegysgMBe-/kikapcsolNBiztonsgi kapcsolPAdapterlapQVezetlcRAlaplemez54
 • Page 55

  e)f)3)a)b)c)d)e)f)g)Tartsa tvol a kbelt hforrsoktl, olajtl, leslektl, sarkaktl s mozg gpalkatrszektl. Egymegrongldott vagy csomkkal teli kbel megnveli azramts veszlyt.Ha egy elektromos kziszerszmmal a szabad galatt dolgozik, csak a szabadban val hasznlatraengedlyezett hosszabbtt hasznljon. A szabadbanval hasznlatra engedlyezett hosszabbt hasznlatacskkenti az ramts veszlyt.Ha nem lehet elkerlni az elektromos kziszerszmnedves krnyezetben val hasznlatt, alkalmazzonegy fldzrlat megszaktt. Egy fldzrlat megszaktalkalmazsa cskkenti az ramts kockzatt.SZEMLYI BIZTONSGI ELRSOKMunka kzben mindig figyeljen, gyeljen arra, amitcsinl, s meggondoltan dolgozzon az elektromoskziszerszmmal. Ha fradt, ha kbtszerek vagyalkohol hatsa alatt ll, vagy orvossgokat vett be,ne hasznlja a berendezst. A berendezssel vgzettmunka kzben mr egy pillanatnyi figyelmetlensg iskomoly srlsekhez vezethet.Viseljen szemlyi vdfelszerelst smindig viseljen vdszemveget. A szemlyivdfelszerelsek, mint porvd larc, csszsbiztosvdcip, vdsapka s flvd hasznlata azelektromos kziszerszm hasznlata jellegnekmegfelelen cskkenti a szemlyes srlsekkockzatt.Kerlje el a kszlk akaratlan zembe helyezst.Gyzdjn meg arrl, hogy az elektromoskziszerszm ki van kapcsolva, mieltt bedugna csatlakoz dugt a dugaszolaljzatba,csatlakoztatn az akkumultor-csomagot, smieltt felvenn s vinni kezden az elektromoskziszerszmot. Ha az elektromos kziszerszmfelemelse kzben az ujjt a kapcsoln tartja, vagy haa kszlket bekapcsolt llapotban csatlakoztatja azramforrshoz, ez balesetekhez vezethet.Az elektromos kziszerszm bekapcsolsa elttokvetlenl tvoltsa el a bellt szerszmokat vagycsavarkulcsokat. Az elektromos kziszerszm forgrszeiben felejtett bellt szerszm vagy csavarkulcssrlseket okozhat.Ne becslje tl nmagt. Kerlje el a normlistleltr testtartst, gyeljen arra, hogy mindigbiztosan lljon s az egyenslyt megtartsa. gy azelektromos kziszerszm felett vratlan helyzetekben isjobban tud uralkodni.Viseljen megfelel ruht. Ne viseljen b ruht vagykszereket. Tartsa tvol a hajt s a ruhjt a mozgrszektl. A b ruht, az kszereket s a hossz hajat amozg alkatrszek magukkal rnthatjk.Ha az elektromos kziszerszmra fel lehet szerelnia por elszvshoz s sszegyjtshez szksgesberendezseket, ellenrizze, hogy azok megfelelmdon hozz vannak kapcsolva a kszlkhezs rendeltetsknek megfelelen mkdnek. Aporgyjt berendezsek hasznlata cskkenti a munkasorn keletkez por veszlyes hatst.55h) Ne hagyja, hogy az elektromos kziszerszmgyakori hasznlata sorn szerzett tapasztalatokolyan nelgltt tegyk, hogy figyelmen kvlhagyja az idevonatkoz biztonsgi alapelveket. Egygondatlan mvelet egy msodperc trtrsze alatt slyossrlseket okozhat.4) AZ ELEKTROMOS KZISZERSZMOK GONDOSKEZELSE S HASZNLATAa) Ne terhelje tl az elektromos kziszerszmot. Amunkjhoz csak az arra szolgl elektromoskziszerszmot hasznlja. Egy alkalmas elektromoskziszerszmmal a megadott teljestmnytartomnyonbell jobban s biztonsgosabban lehet dolgozni.b) Ne hasznljon olyan elektromos kziszerszmot,amelynek a kapcsolja elromlott. Egy olyanelektromos kziszerszm, amelyet nem lehet sem be-,sem kikapcsolni, veszlyes s meg kell javttatni.c) Hzza ki a csatlakoz dugt a dugaszolaljzatbls/vagy tvoltsa el az akkumultor-csomagot (haaz levlaszthat) az elektromos kziszerszmtl,mieltt az elektromos kziszerszmon belltsimunkkat vgez, tartozkokat cserl vagy aszerszmot trolsra elteszi. Ez az elvigyzatossgiintzkeds meggtolja a szerszm akaratlan zembehelyezst.d) A hasznlaton kvli elektromos kziszerszmokatolyan helyen trolja, ahol azokhoz gyerekek nefrhess nek hozz. Ne hagyja, hogy olyan szemlyekhasznljk az elektromos kziszerszmot, akik nemismerik a szerszmot, vagy nem olvastk el ezt aztmutatt. Az elektromos kziszerszmok veszlyesek,ha azokat gyakorlatlan szemlyek hasznljk.e) Az elektromos kziszerszmot s tartozkaitgondosan tartsa karban. Ellenrizze, hogy amozg alkatrszek kifogstalanul mkdnek-e,nincsenek-e beszorulva, s nincsenek-e eltrvevagy megrongldva olyan alkatrszek, amelyekhatssal lehetnek az elektromos kziszerszmmkdsre. A megrongldott rszeket a kszlkhasznlata eltt javttassa meg. Sok olyan balesettrtnik, amelyet az elektromos kziszerszm nemkielgt karbantartsra lehet visszavezetni.f) Tartsa tisztn s les llapotban avgszerszmokat. Az les vglekkel rendelkez sgondosan polt vgszerszmok ritkbban keldnek bes azokat knnyebben lehet vezetni s irnytani.g) Az elektromos kziszerszmokat, tartozkokat,bettszerszmokat stb. csak ezen elrsoknakhasznlja. Vegye figyelembe a munkafeltteleket sa kivitelezend munka sajtossgait. Az elektromoskziszerszm eredeti rendeltetstl eltr clokra valalkalmazsa veszlyes helyzetekhez vezethet.h) Tartsa szrazon, tisztn s olaj- s zsrmentesllapotban a fogantykat s markol felleteket.A csszs fogantyk s markol felletek vratlanhelyzetekben lehetetlenn teszik az elektromoskziszerszm biztonsgos kezelst s irnytst.5) SZERVIZa) Az elektromos kziszerszmot csak szakkpzettszemlyzet s csak eredeti ptalkatrszekfelhasznlsval javthatja. Ez biztostja, hogy azelektromos kziszerszm biztonsgos szerszmmaradjon.
 • Page 56

  vdburkolat) srlt; cserltesse ki szakrt ltalSoha ne hasznlja a szerszmot, ha a kbel srlt; ilyenesetben azt egy specilis kbelre kell lecserlni, amely aszervizelst vgz gyflszolglatnl rhet el. A kszlk bekapcsolsakor a keze s az ujja ne legyena marfej kzelben Soha ne lpje tl a marfej maximlis marsi mlysgtmunka kzben Normlistl eltr mkds valamint szokatlan, idegenhangok esetn a kszlket azonnal kapcsolja ki s akbelt hzza ki a fali dugaszol aljzatbl Ha a marfej elakad, s emiatt rngat a gp, azonnalkapcsolja ki Ha ramsznet kvetkezik be, vagy ha a dugscsatlakozt vletlenl kihzza, azonnal kapcsolja lea berendezst, nehogy a kszlk ellenrizetlenljrainduljon Soha ne fejtsen ki akkora nyomst a gpre, hogy azmeglljonA HASZNLATOT KVETEN A munka befejeztvel, engedje ki a J 2 kart, majdhelyezze a kszlket a bekapcsolskori llapotba,kikapcsolvaA SZERSZMON TALLHAT SZIMBLUMOKMAGYARZATA3 Hasznlat eltt olvassa el a hasznlati utastst4 Ketts szigetels (fldelvezetk nem szksges)5 A gpet ne dobja a hztartsi szemtbeBIZTONSGI ELRSOK FELSMARKHOZAz elektromos kziszerszmot csak a szigeteltfogantyfelleteknl fogja meg, mert a vg rszelrheti a kszlk sajt hlzati vezetkt (ha azelektromos kziszerszm elvg egy feszltsg alatt llvezetket, a fmrszei szintn feszltsg al kerlnek,ami ramtshez vezet) Szortval vagy ms praktikus mdon rgztse,s tmassza meg a munkadarabot egy stabiltartllvnyon (ha csak a kezvel tartja vagy a testhezszortja a munkadarabot, elvesztheti a stabilitst,valamint az uralmat a gp felett)LTALNOS TUDNIVALK A kszlket csak 16 ven felli szemlyek hasznljk Mindig hzza ki a dugaszolaljzatot mieltt tartozkotcserlne vagy brmit vltoztatna a gp belltsnTARTOZKOK SKIL cg kizrlag eredeti alkatrszek s kiegsztkalkalmazsa esetn tudja garantlni a gpproblmamentes mkdst Csak olyan tartozkot hasznljon, amelyek legmagasabbmegengedett fordulatszma legalbb akkora, mint aberendezs legmagasabb resjrati fordulatszma Ne hasznljon krosodott vagy deformldott marfejet Csak les marfejet dolgozzon A tartozkokat vdje az tdsektl s a kenanyagoktl A kszlket csak gyorsacl (HSS) vagykemnyfmlapks marfejjel hasznljaHASZNLAT ELTT gyeljen arra, hogy a munkadarabban lv csavar, szgvagy hasonl srlseket ne okozhasson; a munkamegkezdse eltt eltvoltand Mindig ellenrizze, hogy a hlzati feszltsgmegegyezik-e a szerszm adattbljn feltntetettrtkkel Ne munkljon meg a berendezssel azbesztettartalmaz anyagokat (az azbesztnek rkkelt hatsavan) A gpet tilos satuba fogni Hasznljon teljesen letekert s biztonsgoshosszabbtkbelt, 16 A-es teljestmnnyel Munka kzben a zaj meghaladhatja a 85 dB(A);hasznljon flvdt Az anyagbl szrmaz por, mint pldul az lmot,nhny fafajtt, svnyi anyagokat s fmettartalmaz festk, kros lehet (a por rintse vagybelgzse allergis reakcikat s/vagy lgzszervibetegsgeket okozhat a kezel, illetve a kzelben llkesetben); viseljen pormaszkot s amennyibencsatlakoztathat, dolgozzon porelszvberendezssel Bizonyos porfajtk rkkelt besorolssal rendelkeznek(ilyen pldul a tlgy- s a bkkfa pora), klnsen a fakondicionlsra szolgl adalkokkal egytt; viseljenpormaszkot s amennyiben csatlakoztathat,dolgozzon porelszv berendezssel Kvesse a por kezelsvel kapcsolatos helyi elrsokatazon termkkel kapcsolatosan, amellyel dolgozni kvn Gyzdjn meg rla, hogy a gpet ki legyen kapcsolvamieltt a hlzati csatlakozba bedugjaHASZNLAT KZBEN A gp mozg rsztl mindig tartsa tvol az elektromoskbelt; terelje a tpkbelt a gp htulja fel, a gptlelfel Soha ne hasznlja a szerszmot, ha a talplemez R 2 (=KEZELS56A marfejek behelyezse s kivtele 6!! kapcsolja ki a gpet s hzza ki a csatlakozdugt!! gyeljen arra, hogy a marfej tengelye teljesentiszta legyen!! gyeljen arra, hogy az adott marfejhez amegfelel befogjet (6 mm, 6,35 mm, 8 mm)hasznlja-- a gpet fordtsa fel-- az A jel rgztvel blokkolja a tengelyt (szksgesetn a B jel anyt kicsit forgassa el) s az albbimveletek elvgzsnl tartsa lenyomvaBEHELYEZSKOR:-- a B jel anyt oldja meg a C kulcs segtsgvel-- kis helyet hagyva illessze be x a befogfejbe 7-- az anyt a C kulccsal jl hzza meg-- a tengelyrgztst A oldjaKIVTELKOR:-- a B jel anyt oldja meg a C kulcs segtsgvel-- vegye ki a marfejet-- a tengelyrgztst A oldja!! marfej meglaztshoz szksges lehet a marfejcscsnak megtgetse, a frfej megvdserdekben kalapcs s egy darab fa segtsgvel!! res befogfej meghzsa a csavar srlstvonja maga utnA befogpatronok cserje 7!! kapcsolja ki a gpet s hzza ki a csatlakozdugt!! gyeljen arra, hogy a befogfej tengelye teljesentiszta legyen-- laztsa meg 2-3 fordulattal a befogfejen lv B jelanyt-- tgesse meg a B jel anyt a C villskulccsal-- tvoltsa el a befogfejen lv B jel anyt s magt a
 • Page 57

  befogfejet (blokkolja a tengelyt)-- a gpet fordtsa fel-- helyezze fel a tengelyre az j befogfejet-- a B jel anyt szerelje fel (blokkolja a tengelyt)!! res befogfej meghzsa a csavar srlstvonja maga utnMarsi mlysg belltsa 8!! kapcsolja ki a gpet s hzza ki a csatlakozdugt-- lltsa a finomhangolt a kzps pozciba a gomb Etkzsig trtn elforgatsval, majd forgasson vissza4 teljes fordulatot s lltsa a sklt F 0-ra 8a-- forgassa el az ismtl mlysgtkzt G annyira, hogya legmagasabb helyzetben a helyre kattanjon amlysgbellt alatt D (nullzs) 8b-- laztsa meg a gombot H annyira, hogy amlysgbellt D az ismtl mlysgtkzre essenG 8b-- a kszlek a munkadarabra ilesszk-- laztsa ki a rgzt kart J 8c-- a gpet nyomja lefel, mg a marfej a munkadarabonfelfekszik 8d-- laztsa ki s hzza meg a rgztkart J 8e-- mozgassa el a mlysgellenzt AC to 0 mm 8 f-- emelje fel a mlysgbelltt D a kvnt marsimlysgnek megfelel magassgba (mm), s hzzameg a gombot H 8f-- laztsa meg a rgzt kart, J s helyezze a kszlketismt fenti helyzetbe-- hasznlja a finomhangol gombot E a marsi mlysgpontosabb belltshoz (0..8 mm); a skln lvjelzsek F 0,1 mm-nek, 1 teljes fordulat pedig 2,0 mmnek felel meg-- az ismtl mlysgtkzvel G a marsi mlysgfokozatosan nvelhet (mly vgsokhoz ajnlott)!! marfej cserje esetn lltsa be jra a marsimlysgetSebessgszablyozsa 9Klnbz anyagokon vgzett optimlis marsieredmny elrse rdekben-- vlassza ki a marsi mvelet sebessgt a K jelszablyoztrcsval (a szerszm mkdse kzben isllthat)-- hasznlja a qos tblzatot a megfelel marsebessgkivlasztshoz-- a munka megkezdse eltt, prblja ki hulladkanyagon az optimlis sebessget!! a szerszm kis sebessgen trtn hosszabbzemeltetse utn, hagyja a motort lehlni olymdon, hogy azt nagy sebessgen, kb. 3 percigterhels nlkl futtatjaLED-fny AD w-- A LED-fny AD a kapcsolgomb aktivlsakorautomatikusan kigyullad MPor elszvs-- az L porszv illesztegysget szerelje fel az brnlthat mdon ea-- csatlakoztassa a porszv csvt a porszvadapterhez L ebA gp zemeltetse r!! a gpet mindig kt kzzel fogja!! munka kzben mindvgig tartsa gpet a szrkeszn markolati terlet(ek)en-- a kszlek a munkadarabra ilesszk-- kapcsolja be a gpet gy, hogy mindig elszr a Ngombot (= biztonsgi kapcsol, amelyiket nem lehetrgzteni) benyomja, s utna a M kapcsolt meghzza!! mieltt a kszlket a munkadarabbavezetn, vrja meg, amg a motor a maximlisfordulatszmot elri-- laztsa ki a rgzt kart, J s lassan nyomja le amart, amg a mlysgbellt D el nem ri az ismtlmlysgtkzt G-- hzza meg a rgzt kart J-- norml zemszer hasznlatban vgezze a marsimunkafolyamatokat-- hasznlat kzben a gp talpa fekdjn fel amunkadarabon-- ltalban a gpet hzzuk, nem toljuk-- a munka befejeztvel, engedje ki a J kart, majdhelyezze a kszlket a bekapcsolskori llapotba-- engedjk el kapcsolt MA megfelel vezets a klnbz marsoknl t-- gyeljnk arra, hogy a marfej az ramutat jrsvalegyez irnyban forogjon-- a gpet olymdon vezessk, hogy a marfej amunkadarab irnyba forogjonAz P adapterlap felszerelse (minta utni munkknl) yA vezetlcet Q felszerelse u-- a Y vezetrudakat tolja be a talp R meglv furataiba-- cssztassa be a vezetlcet a kvnt mrtkben, majdrgztse a kt Z jel gombbalVezetlc hasznlata krkrs mars esetn i!! elszr fordtsa felfel a vezetlcet-- rgztse a szeget AA egy anyval AB a kpen lthatmdon-- tolja be az Y jel vezetrudakat a talp R furataiba-- enyhn nyomja a kzpontostcsapot AA a krvmegjellt kzepbe-- rgztse a vezetlcet a kt Z jel gombbal-- egyenletesen haladva vezesse a marfejet amunkadarabonVezetlc hasznlata velt tkzvel W o-- fogassa be az velt tkzt W (vezetgrgvel elltott)a befogfejbe az brn lthat mdon-- haladjon a marfejjel a munkadarab szln, mikzbenenyhe nyomst gyakorol oldalirnyban a szerszmraHASZNLAT57Munkadarab szlvel prhuzamosan vgzett munkkhozhasznlja a tvtarttA munkadarab szltl tvol es, azzal prhuzamosanvgzend munkk esetn r-- egy kemny falcet fogasson fel 2 szortval amunkadarabra-- a felsmar talpnak egyenes oldalt a falc mentnvezessk, ez szolgl most oldalvezetkntVezetgrgvel rendelkez marfejek hasznlata esetna grgt a munkadarab lehetleg sima kls szln kellvezetni pNagyobb marsi mlysgek lemunklshoz clszera munkt tbb egyms utni lpsben elvgezni, gyhogy a lemunklsi mlysg mindegyik lpsben kisebblegyenA tovbbi informcikrt lsd a www.skil.com oldalt
 • Page 58

  KARBANTARTS / SZERVIZA szerszm nem professzionlis hasznlatra kszltMindig tartsa tisztn a gpet s a vezetket (klnstekintettel a szellznylsokra S 2)A vezetsineket T 2 idnknt zsirozzaHa a gp a gondos gyrtsi s ellenrzsi eljrsellenre egyszer mgis meghibsodna, akkor ajavtssal csak SKIL elektromos kziszerszm-mhelygyflszolglatt szabad megbzni-- kldje az sszeszerelt gpet a vsrlst bizonytszmlval egytt a keresked vagy a legkzelebbiSKIL szervizlloms cmre (a cmlista s a gpszervizdiagramja a www.skil.com cmen tallhat)Vegye figyelembe, hogy a garancia nem fedi le atlterhels s a gp helytelen hasznlata miatt okozottkrokat (a SKIL garancilis feltteleit elolvashatja awww.skil.com oldalon, vagy krdezze meg kereskedjt)TECHNICK DATA 1SOUSTI NSTROJE 2AAreta hdeleBMatice kletinyCKlDHloubkov dorazETotko pro jemn sezenFStupnice pro jemn sezenGRevolverov hloubkov dorazHSeizovac knoflk (hloubkov doraz)JAretan pkaKKoleko pro vbr rychlostiLAdaptr vysavaeMVypnaNBezpenostn spnaPDestika adaptruQParaleln dorazRZkladov deskaSVtrac trbinyTKluzniceVOchrann krytWNraznk pro zakivenYTye pro paraleln dorazZKnoflk pro nastaven ochrannho krytuAA Kolk pro paraleln dorazAB Matice pro paraleln dorazAC Indiktor hloubkyAD LED-kontrolkaKRNYEZETAz elektromos kziszerszmokat, tartozkokat scsomagolst ne dobja a hztartsi szemtbe (csakEU-orszgok szmra)-- a hasznlt villamos s elektronikai kszlkekrlszl 2012/19/EK irnyelv s annak a nemzeti jogbaval tltetse szerint az elhasznlt elektromoskziszerszmokat kln kell gyjteni, s krnyezetbartmdon jra kell hasznostani-- erre emlkeztet a 5 jelzs, amennyiben felmerl azintzkedsre val ignyZAJ / REZGSAz EN 60745-es szabvnynak megfelelen vgzettmrs szerint a szerszm hangnyomsa 91,0 dB(A),hangerszintje 102,0 dB(A) (bizonytalansg K = 3 dB), avibrci pedig 3,0 m/s (hromtengely vektor sszege;bizonytalansg K = 1,5 m/s)A rezgs-kibocstsi szint mrse az EN 60745szabvnyban meghatrozott szabvnyostott teszttelsszhangban trtnt; ez egy eszkznek egy msikeszkzzel trtn sszehasonltsra, illetve a rezgsnekval kitettsg elzetes felmrsre hasznlhat felaz eszkznek az emltett alkalmazsokra trtnfelhasznlsa sorn-- az eszkznek eltr alkalmazsokra, vagy eltr,illetve rosszul karbantartott tartozkokkal trtnfelhasznlsa jelentsen emelheti a kitettsg szintjt-- az id, amikor az eszkz ki van kapcsolva, vagy amikorugyan mkdik, de tnylegesen nem vgez munkt,jelentsen cskkentheti a kitettsg szintjt!! az eszkz s tartozkai karbantartsval, keznekmelegen tartsval, s munkavgzsnekmegszervezsvel vdje meg magt a rezgsekhatsaitllHorn frzkaVODTento nstroj nen uren k profesionlnmu pouitTento nvod s pokyny si peliv pette a uschovejte 3BEZPENOSTOBECN BEZPENOSTN POKYNY PROELEKTRONAD--VAROVN Pette si veker bezpenostupozornn, pokyny, obrzky a technick daje,kter jsou s tmto elektrickm nstrojem dodvny.Nedodren vech ne uvedench pokyn me vstk razu elektrickm proudem, poru a/nebo vnmuzrann.Vechny pokyny a vstrahy uchovejte pro budoucpotebu.Ve varovnch upozornnch pouit pojem elektronad sevztahuje na elektronad provozovan na el. sti (se sovmkabelem) a na elektronad provozovan na akumultoru(bez sovho kabelu).1) BEZPENOST PRACOVNHO MSTAa) Udrujte Vae pracovn msto ist a uklizen.Nepodek nebo neosvtlen pracovn oblasti mohouvst k razm.b) Se strojem nepracujte v prostedch ohroenchexploz, kde se nachzej holav kapaliny, plynynebo prach. Elektronad vytv jiskry, kter mohouprach nebo pry zaplit.c) Dti a jin osoby udrujte pi pouit elektronad1860Nad je uren k frzovn drek, hran, profil apodlnch otvor do deva, uml hmoty a lehkchstavebnch materil, a tak ke koprovacmu frzovn58
 • Page 59

  2)a)b)c)d)e)f)3)a)b)c)d)e)f)g)h)daleko od Vaeho pracovnho msta. Pi rozptlenmete ztratit kontrolu nad strojem.ELEKTRICK BEZPENOSTPipojovac zstrka stroje mus lcovat sezsuvkou. Zstrka nesm bt dnm zpsobemupravena. Spolen se stroji s ochrannmuzemnnm nepouvejte dn adaptrovzstrky. Neupraven zstrky a vhodn zsuvky sniujriziko elektrickho deru.Zabrate kontaktu tla s uzemnnmi povrchy, jakonap. potrub, topen, sporky a chladniky. Je-liVae tlo uzemnno, existuje zven riziko elektrickhoderu.Chrate stroj ped detm a vlhkem. Vniknut vody doelektrickho stroje zvyuje nebezpe elektrickho deru.Dbejte na el kabelu, nepouvejte jej k noen izaven stroje nebo vytaen zstrky ze zsuvky.Udrujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrchhran nebo pohyblivch dl stroje. Pokozen nebospleten kabely zvyuj riziko elektrickho deru.Pokud pracujete s elektronadm venku,pouijte pouze takov prodluovac kabely, kterjsou schvleny i pro venkovn pouit. Pouitprodluovacho kabelu, je je vhodn pro pouit venku,sniuje riziko elektrickho deru.Pokud se nelze vyhnout provozu elektronad vevlhkm prosted, pouijte ochrann jisti. Nasazenochrannho jistie sniuje riziko deru elektrickmproudem.BEZPENOST OSOBBute pozorn, dvejte pozor na to, co dlte apistupujte k prci s elektronadm rozumn. Strojnepouvejte pokud jste unaveni nebo pod vlivemdrog, alkoholu nebo lk. Moment nepozornosti pipouit elektronad me vst k vnm porannm.Noste osobn ochrann pomcky a vdy ochrannbrle. Noen osobnch ochrannch pomcek jakomaska proti prachu, bezpenostn obuv s protiskluzovoupodrkou, ochrann pilba nebo sluchtka, podle druhunasazen elektronad, sniuj riziko porann.Zabrate nemyslnmu uveden do provozu.Pesvdte se, e je elektronad vypnut dve nejej uchopte, ponesete i pipojte na zdroj proudu a/nebo akumultor. Mte li pi noen elektronad prstna spnai nebo pokud stroj pipojte ke zdroji prouduzapnut, pak to me vst k razm.Ne stroj zapnete, odstrate seizovac nstrojenebo roubovk. Nstroj nebo kl, kter se nachz votivm dlu stroje, me vst k porann.Nepeceujte se. Zajistte si bezpen postoj a vdyudrujte rovnovhu. Tm mete stroj v neoekvanchsituacch lpe kontrolovat.Noste vhodn odv. Nenoste dn voln odvnebo perky. Vlasy a odv udrujte daleko odpohybujcch se dl. Voln odv, perky nebo dlouhvlasy mohou bt zachyceny pohybujcmi se dly.Lze-li namontovat odsvac i zachycujc ppravky,pesvdte se, e jsou pipojeny a sprvn pouity.Pouit odsvn prachu me snit ohroen prachem.Dbejte na to, abyste pi astm pouvnnad nebyli mn ostrait a nezapomnali nabezpenostn zsady. Nedbal ovldn me zpsobittk porann za zlomek sekundy.4) SVDOMIT ZACHZEN A POUVNELEKTRONADa) Stroj nepetujte. Pro svou prci pouijte k tomuuren stroj. S vhodnm elektronadm budetepracovat v udan oblasti vkonu lpe a bezpenji.b) Nepouvejte dn elektronad, jeho spna jevadn. Elektronad, kter nelze zapnout i vypnout jenebezpen a mus se opravit.c) Ne provedete sezen stroje, vmnu dlpsluenstv nebo stroj odlote, vythntezstrku ze zsuvky a/nebo odstrate odpojitelnakumultor. Toto preventivn opaten zabrnnemyslnmu zapnut stroje.d) Uchovvejte nepouvan elektronad mimodosah dt. Nenechte stroj pouvat osobm, kterse strojem nejsou seznmeny nebo neetly tytopokyny. Elektronad je nebezpen, je-li pouvnonezkuenmi osobami.e) Peujte o elektronad a psluenstv svdomit.Zkontrolujte, zda pohybliv dly stroje bezvadnfunguj a nevzpiuj se, zda dly nejsou zlomennebo pokozen tak, e je omezena funkce stroje.Pokozen dly nechte ped nasazenm strojeopravit. Mnoho raz m pinu ve patn udrovanmelektronad.f) ezn nstroje udrujte ostr a ist. Pelivoetovan ezn nstroje s ostrmi eznmi hranami semn vzpiuj a daj se leheji vst.g) Pouvejte elektronad, psluenstv, nasazovacnstroje apod. podle tchto pokyn. Respektujtepitom pracovn podmnky a provdnou innost.Pouit elektronad pro jin ne urujc pouit mevst k nebezpenm situacm.h) Udrujte rukojeti a chytn plochy such, ist abez oleje a maziva. Kluzk rukojeti a chytn plochyneumouj bezpenou manipulaci a ovldn nad vneoekvanch situacch.5) SERVISa) Nechte V stroj opravit pouze kvalifikovanmodbornm personlem a pouze s originlnminhradnmi dly. Tm bude zajitno, e bezpenoststroje zstane zachovna.BEZPENOSTN PEDPISY PRO HORN FRZKADrte elektronad na izolovanch uchopovacchplochch, protoe n se me dotknout vlastnhokabelu (kontakt s vodiem pod proudem zpsobpenos proudu do neizolovanch st nstroje a pivoduivateli raz) Pomoc svorek nebo jinm vhodnm zpsobemupevnte obrbn dl na stabiln podloku (pokudjej budete pi prci dret v ruce nebo open o tlo, budenestabiln a mete nad nm ztratit kontrolu)OBECN Tento nstroj nesm pouvat osoby mlad 16 let Ped seizovnm, mnnm pilovch list a psluenstv,vdy vythnte zstrku nad z el. stPSLUENSTV SKIL zajist bezvadnou funkci nad pouze tehdy,pouvte-li pvodn znakov Pouvejte pouze psluenstv, jejich dovolen otkyjsou alespo tak vysok jako nejvy otky stroje59
 • Page 60

  OBSLUHAnaprzdnoNepouvejte pokozen ani deformovan frzovac hlavyPouvejte pouze ostr frzovac hlavyChrate psluenstv ped nrazy, otesy a mastnotouS tmto nadm pouvejte pouze frzovac hlavy z oceliHSS (vysokovkonn rychloezn ocel) nebo HM ztvrdch kovPED POUITM Vrtaku nepouvejte je-li navlhl a nepracujte v blzkostisnadno zpalnch nebo vbunch materil; pedzahjenm prce je odstrate Vdy zkontrolujte, zda je napjec napt stejn jakonapt uveden na typovm ttku nstroje Neopracovvejte dn materil obsahujc azbest(azbest je karcinogenn) Neupnejte nstroj do svrku Pouvejte zcela rozvinut a bezpen prodluovacry o kapacit 16 ampr Hladina hluku me pi prci peshnout 85 dB(A);vhodnm prostedkem si chrate udi Prach z ltek, jako jsou barvy obsahujc olovo, nkterdruhy deva, minerly a kovy, me bt kodliv(kontakt s prachem nebo jeho vdechnut me zpsobitalergickou reakci a/nebo vyvolat respiran choroby uobsluhy nebo pihlejcch); noste protiprachovoumasku a pracujte se zazenm na odsvn prachu,pokud je mon jej pipojit Nkter druhy prachu jsou klasifikovny jakokarcinogenn (napklad dubov a bukov prach)zejmna ve spojen s psadami pro pravu deva; nosteprotiprachovou masku a pracujte se zazenm naodsvn prachu, pokud je mon jej pipojit Dodrujte stanoven nazen pro prci v pranmprosted Pesvdete se, zda je nstroj pi zapojovn do zsuvkyvypnutBHEM POUIT ru udrujte vdy mimo dosah pohyblivch stnstroje; ru nasmrujte dozadu, pry od nstroje Nstroj se nesm pouvat, je-li jej zkladov deska R 2(= ochrann kryt) pokozen; nechte si ji kvalifikovanmpracovnkem vymnit Nikdy nstroj nepouvejte, je-li jeho pvodn rapokozen, ra mus bt vymnna za specilnnavrenou ru, kter je k dispozici pes servisnstedisko. Ruce a prsty nesmj pi zapnut nad pijt do blzkostifrzovac hlavy Pi prci nefrzujte hloubji, ne je vka bitu nstroje V ppad atypickho chovn nebo cizch hluk ihnedvypnte nad a vythnte zstrku Pokud dojde k zablokovn frzovac hlavy, kter seprojev trhavmi pohyby nstroje, ihned nstroj vypnte V ppad peruen proudu nebo pi nhodnm vytaenze zsuvky ihned dejte, okamit nstroj vypnte, aby sepstoj nhodou samovoln opt nespustil Nevyvjejte na nstroj takov tlak, pi kterm by dolo kjeho zastavenPO POUIT Po skonen prce, uvolnte pku J 2, vete nadzpt do vchoz pozice a vypnte jejVYSVTLEN SYMBOL NA NAD3 Ped pouitm si pette nvod k pouit4 Dvojit izolace (nen nutn zemnic drt)5 Nad nevyhazujte do komunlnho odpadu60Nasazen/sejmut frzovac hlavy 6!! vypnte nstroj a odpojte ze zsuvky!! dbejte na to, aby byl bit frzy vdy ist!! dbejte na to, aby byly vdy pouity do kletinyfrzy (6 mm, 6,35 mm, 8 mm) s odpovdajcmprmrem dku-- obrate nad vzhru nohama-- pomoc aretace A zablokujte hdel (upnac matici Bppadn trochu pootote) a aretaci drte stlaenouPRO NASAZEN:-- upnacm klem C uvolnte upnac matici B-- Vlote hrot x do kletiny 7 tak, aby ml trochu vli-- upnac matici pevn uthnnte upnacm klem C-- uvolnte aretace A hdelePRO SEJMUT:-- upnacm klem C uvolnte upnac matici B-- frzovac hlavu vyjmte-- uvolnte aretace A hdele!! pokud potebujete frzu uvolit, bude mon nutnpoklepat na horn st frzy pomoc kladiva akouskem deva hrot chrnit!! upnac matici nikdy neutahujte, nen-li frzovachlava v kletin; kletina by se mohla pokoditVmna kletin 7!! vypnte nstroj a odpojte ze zsuvky!! dbejte na to, aby hdel kletiny byl vdy naprostoist-- uvolnte upnac matici B o 2 a 3 otoky-- klepnte na upnac matici B upnacm klem C-- vyroubujte upnac matici B a kletinu (zablokujtehdel)-- obrate nad vzhru nohama-- na hdel kletiny vlote novou kletinu-- nasate upnac matici B (zablokujte hdel)!! upnac matici nikdy neutahujte, nen-li frzovachlava v kletin; kletina by se mohla pokoditNastaven hloubky frzovn 8!! vypnte nstroj a odpojte ze zsuvky-- nastavte jemn sezen do stedov pozice otoenmtotka E do konce, pak otote zpt 4 pln otky anastavte stupnici F na 0 8a-- otote hlavici G tak, aby jej nejvy pozice zapadlapmo pod hloubkomr D (kvli nulovn) 8b-- povolte roub H tak, aby hloubkomr D dopadl nazarec hlavici G 8b-- umstte nad na obrobek-- uvolnte zajiovac pku J 8c-- nad stisknnte dol, a e frza dotkne obrobku 8d-- uvolnte a uthnte zajiovac pku J 8e-- posute indiktor hloubky AC na 0 mm 8 f-- zdvihnte hloubkomr D o tolik mm, kolik jepoadovan hloubka frzovn, a uthnte roub H 8f-- uvolnte zajiovac pku J a zdvihejte nstroj zptvzhru-- pomoc totka pro jemn nastaven E provetepesnj nastaven hloubky frzovn (0..8 mm);znaky na stupnici F odpovdaj 0,1 mm, 1 cel otkaodpovd 2,0 mm-- se zarec hlavic G lze hloubku frzovn zvtitpomoc odpovdajcch krok (doporueno pro hlubokezy)
 • Page 61

  -- posunujte nstroj po okraji obrobku mrnm bonmtlakem!! po vmn frzovacch bit nastavte znovuhloubku frzovnKontrola rychlosti 9K optimlnmu frzovn rznch materil-- ovladaem K (i pi bcm nstroji) si zvolte vhodnoufrzovac rychlost-- vhodnou rychlost frzovn najdete v tabulce q-- ped zahjenm prce si optimln rychlost vyzkouejtena kousku odpadu!! po delm provozu pi nzk rychlosti nechtenstroj vychladnout tm, e jej nechte bet pivysok rychlosti piblin 3 minuty bez zatenLED-kontrolka AD w-- LED-kontrolka AD se automaticky rozsvt pi aktivacispouti MOdsvn prachu-- namontovat otvor odsvn L, jak to ukazuje obrzekea-- pipojte hadici vysavae k adaptru vysavae L ebPouit nstroje r!! drte nad vdy pevn obma rukama!! pi prci vdy drte nstroj v ed zabarvenoblasti rukojeti-- umstte nad na obrobek-- spuste nad nejdve stisknutm tlatka N (=bezpenostn spna, kter neme bt zaaretovn) apot stisknutm spout M!! dve ne pilote frzovac hlavu na obrobek,mus pstroj doshnout nejvych otek-- uvolnte zajiovac pku J a pomalu tlate nstrojsmrem dol, dokud hloubkomr D nedoshne nazarec hlavici G-- uthnte zajiovac pku J-- provete dan frzovac proces plynule-- pi veden nad pidrte zkladn desku naplocho naobrbnm pedmtu-- nad je teba pi prci thnout, nikoli tlait-- po skonen prce, uvolnte pku J a vete nadzpt do vchoz pozice-- vypna uvolnit MSprvn veden pi rznch ezech t-- dbejte na to, aby smr oten frzovac hlavy byt vdyshodn s pohybem hodinovch ruiek-- vedte nad tak, aby frzovac hlava smovala doobrobku a nikoli od nhoMont redukn desky P (pi prac podle jedn pedlohy)yMont ochrann rm Q u-- tyky Y zasunout do upevovacch otvor na zkladovdesce R-- rozevete ochrann rm na potebnou ku a zajisttejej 2 knoflky ZJak pout ochrann rm jako kruhov vodtko i!! nejprve ochrann rm otote-- podle obrzku uthnte kolk AA s matic AB-- do podkladn desky R vlote tyky Y-- zapchnte kolk AA do vyznaenho stedu kruhovhooblouku-- upevnte ochrann rm 2 knoflky Z-- posunujte nstroj stejnomrn kolem obrobkuJak pout ochrann rm s kruhovm nraznkem W o-- podle obrzku pipevnte kruhov nraznk W (supevnnm vodicm vlekem)NVOD K POUITPro ezy rovnobn s okrajem obrobku pouivejte bondorazPi rovnobnch ezech na obrobku daleko od okraje r-- na obrobek upevnte dvma upnacm svorkamimasvn kus deva-- horni frzu vedte plochou stranou zkladn desky podlokraje kusu deva, kter ted slou jako bon dorazPi prci s vedouci cvkou je nutn vst cvku na vnjstran obrobku, kter mus bt co nejhladi pPro hlub frzovn je doporueno provst nkolikopakujcch s ezDal informace najdete na www.skil.comDRBA / SERVISTento nstroj nen uren k profesionlnmu pouitNstroj a pvodn ru udrujte ist (zejmna vtractrbiny S 2)Kluznice T 2 pravideln promozvatPokud dojde i pes pelivou vrobu a nron kontroly kporue nstroje, svte proveden opravy autorizovanmuservisnmu stedisku pro elektronad firmy SKIL-- zalete nstroj nerozebran spolu s potvrzenm onkupu sv prodejn nebo nejblimu servisu znakySKIL (adresy a servisn schema nstroje najdete nawww.skil.com)Uvdomte si, e na pokozen zpsoben petenmnebo nesprvnm zachzenm se nevztahuje zruka(zrun podmnky spolenosti SKIL najdete na adresewww.skil.com nebo se obrate na prodejce)IVOTN PROSTEDElektrick nad, doplky a balen nevyhazujte dokomunlnho odpadu (jen pro stty EU)-- podle evropsk smrnice 2012/19/EG o nakldns pouitmi elektrickmi a elektronickmi zazenmia odpovdajcch ustanoven prvnch pedpisjednotlivch zem se pouit elektrick nad, mussbrat oddlen od ostatnho odpadu a podrobitekologicky etrnmu recyklovn-- symbol 5 na to upozorujeHLUNOSTI / VIBRAC61Pi men v souladu s normou EN 60745 je hladinaakustickho tlaku tohoto nstroje 91,0 dB(A), hladinahlunosti 102,0 dB(A) (nepesnost K = 3 dB) avibrace 3,0 m/s (celkov hodnoty vibrac; nepesnostK = 1,5 m/s)rove vibrac byla mena v souladu sestandardizovanm testem podle EN 60745; je monji pout ke srovnn jednoho pstroje s druhm a jakopedbn posouzen vystavovn se vibracm pipouvn pstroje k uvedenm aplikacm-- pouvn pstroje k jinm aplikacm nebo s jinm ipatn udrovanm psluenstvm me zsadnzvit rove vystaven se vibracm-- doba, kdy je pstroj vypnut nebo kdy b, ale veskutenosti nen vyuvn, me zsadn snit rovevystaven se vibracm
 • Page 62

  olmayan aletler) kapsamaktadr.!! chrate se ped nsledky vibrac tak, e budetedbt na drbu pstroje a psluenstv, budete siudrovat tepl ruce a uspodte si sv pracovnpostupymFrezeGR1) ALIMA YER GVENLa) altnz yeri temiz ve dzenli tutun. Dzensizlikveya yetersiz aydnlatma kazalara neden olabilir.b) Yanc svlarn, gazlarn veya tozlarn bulunduunupatlama tehlikesi olan yer ve meknlarda aletlealmayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarntutumasna veya yanmasna neden olan kvlcmlarkarrlar.c) Elektrikli el aletiyle alrken ocuklar vebakalarn alma alannzn uzanda tutun.Yaknnzda bulunan kiiler dikkatinizi databilir ve bu daalet zerindeki kontrolnz kaybetmenize neden olabilir.2) ELEKTRKSEL GVENLKa) Aletin balant fii prize uymaldr. Fii hibir ekildedeitirmeyin. Koruyucu topraklamal aletlerleadaptrl fi kullanmayn. Deitirilmemi, orijinal five uygun prizler elektrik arpma tehlikesini azaltr.b) Borular, kalorifer tesisat, stclar ve buzdolaplargibi topraklanm yzeylerle bedensel temasagemekten kann. Eer bedeniniz topraklanacakolursa yksek bir elektrik arpma tehlikesi ortaya kar.c) Aleti yamur ve nemden koruyun. Elektrikli el aletininiine suyun szmas elektrik arpma tehlikesini ykseltir.d) Kabloyu kendi amac dnda kullanmayn; rneinaleti kablodan tutarak tamayn, aleti kablo ileasmayn veya kablodan ekerek fii prizdenkarmayn. Kabloyu ar scaktan, yalardan,keskin kenarl cisimlerden veya aletin hareketliparalarndan uzak tutun. Hasarl veya dolam kabloelektrik arpma tehlikesini ykseltir.e) Elektrikli el aletiyle ak havada alrken mutlakaak havada kullanlmaya uygun uzatma kablosukullann. Ak havada kullanlmaya uygun uzatmakablosunun kullanlmas elektrik arpma tehlikesini azaltr.f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda altrlmasartsa, mutlaka kaak akm cihaz (RCD) kullann.RCD kullanm elektrik arpma tehlikesini azaltr.3) KLERN GVENLa) Dikkatli olun, ne yaptnza dikkat edin veelektrikli el aletiyle alrken makul hareket edin.Yorgunsanz, ila kullanyorsanz veya uyuturucumadde ya da alkol etkisi altndaysanz aletikullanmayn. Aleti kullanrken bir anlk dikkatsizliinizciddi yaralanmalara yol aabilir.b) Daima kiisel korunma donanmlar ve bir koruyucugzlk kullann. Elektrikli el aletinin tr ve kullanmnauygun olarak kullanacanz toz maskesi, kaymayansalam i ayakkablar, koruyucu kask veya koruyucukulaklk gibi kiisel korunma donanmlarn kullanmanzyaralanma tehlikesini byk lde azaltr.c) Aleti yanllkla altrmaktan kann. Akm ikmalebekesine ve/veya akye balamadan, elinize alptamadan nce elektrikli el aletinin kapal durumdaolduundan emin olun. Elektrikli el aletini parmanzalter zerinde dururken tarsanz ve alet akken fiiprize sokarsanz kazalara neden olabilirsiniz.d) Aleti altrmadan nce ayar aletlerini veyatornavidalar aletten uzaklatrn. Dnen aletparasna temas halinde bulunan bir u veya anahtaryaralanmalara neden olabilir.1860Bu alet, tahta, plastik ve hafif yap malzemelerindekioluk ama, kenar ekme, profil ekme, boyuna delikfrezeleme ve ablon kopyalama iin gelitirilmitirBu alet profesyonel kullanma ynelik deildirBu kullanma klavuzunu okuyun ve saklayn 3TEKNK VERLER 1ALET BLEENLER 2AMil kilitlemeBHalka somunuCAnahtarDDerinlik ayarEnce ayar dmesiFnce ayar leiGRevolver derinlik mesnediniHAyarlama dmesi (derinlik ayar)JKilit kolKHz seimi tekerleiLSprge balantsMAma/kapama tetiiNEmniyet alteriPAdaptr plakasQYan dayamakRTaban plakasSHavalandrma yuvalarTHareketli ubuklarVKoruyucu kapakWKavis tamponuYYan destek ubuklarZHassas kesim aparatn ayarlama dmesiAA Yan destek pimiAB Paralel klavuz somunAC Derinlik korumalAD LED-GVENLKGENEL ELEKTRKL EL ALET GVENLK UYARILARI--UYARI Bu elektrikli alet ile birlikte verilen tmuyarlar, talimatlar, resimleri ve zellikleri okuyun.Aada listelenen talimatlarn tamamna uyulmamasdurumunda elektrik arpmas, yangn ve/veya ciddiyaralanmalar meydana gelebilir.Tm uyar ve talimatlar ileride kullanmak zeresaklayn.Uyar ve talimat hkmlerinde kullanlan elektrikli el aletikavram, akm ebekesine bal (ebeke balant kablosu ile)aletlerle ak ile alan aletleri (akm ebekesine balants62
 • Page 63

  e) Kendinize ok fazla gvenmeyin. Duruunuzungvenli olmasna dikkat edin ve daima dengenizikoruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda dahaiyi kontrol edersiniz.f) Uygun i elbiseleri giyin. Geni giysiler giymeyinve tak takmayn. Salarnz ve giysilerinizi aletinhareketli paralarndan uzak tutun. Bol giysiler, taklarveya uzun salar aletin hareketli paralar tarafndantutulabilir.g) Aletinize toz emme donanm ve toz tutma donanmtaklabiliyorsa, bunlarn bal olup olmadn vedoru ilev grp grmediklerini kontrol edin. Tozemme donanmnn kullanm tozdan kaynaklanabilecektehlikeleri azaltr.h) Aletleri sk kullanmanz sebebiyle kazandnzalkanlklar, gvenlik prensiplerine uymanznlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddiyaralanmalara yol aabilir.4) ELEKTRKL EL ALETLERYLE DKKATL ALIMAKVE ALET DORU KULLANMAKa) Aleti ar lde zorlamayn. inize uygun elektrikliel aletini kullann. Uygun elektrikli el aleti ile belirtilenperformans alannda daha iyi ve daha gvenli alrsnz.b) Ama/kapama alteri arzal olan elektrikli el aletinikullanmayn. Alp kapanamayan bir elektrikli el aletitehlikelidir ve onarlmas gerekir.c) Alette bir ayarlama ilemine balamadan, herhangibir aksesuar deitirirken veya aleti elinizdenbrakrken fii prizden ekin veya aky karn. Bunlem, elektrikli el aletinin yanllkla almasn nler.d) Kullanm dnda iken elektrikli el aletinizi ocuklarnulaamayaca bir yerde saklayn. Aleti kullanmaybilmeyen veya bu gvenlik talimatn okumayankiilerin aleti kullanmasna izin vermeyin. Deneyimsizkiiler tarafndan kullanldklar takdirde elektrikli el aletleritehlikeli olabilirler.e) Elektrikli el aletinin ve aksesuarlarn bakmn zenleyapn. Aletin hareketli paralarnn kusursuz ilevgrp grmediklerini ve skmadklarn, paralarnkrk veya hasarl olup olmadklarn kontroledin, aksi takdirde alet ilevini tam olarak yerinegetiremez. Aleti kullanmadan nce hasarl paralaronartn. Birok i kazas aletlerin kt ve yetersizbakmndan kaynaklanr.f) Kesici ular keskin ve temiz tutun. yi bakmgrm kesici ular daha ender skrlar ve daha iyiynlendirilirler.g) Elektrikli el aletlerini, aksesuar, ular vebenzerlerini bu gvenlik talimatna uygun olarakkullann. Aleti kullanrken alma koullarn veyaptnz ii daima dikkate aln. Elektrikli el aletlerinikendileri iin ngrlen ilerin dnda kullanmak tehlikelidurumlarn ortaya kmasna neden olabilir.h) Tutamak ve kavrama yzeylerini kuru, yasz vetemiz tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yzeyleri,aletin beklenmeyen durumlarda gvenli ekildetutulmasn ve kontrol edilmesini engeller.5) SERVSa) Aleti sadece uzman bir elemana ve orijinal yedekparalar kullandrarak onartn. Bylelikle aletingvenliini korumu olursunuz.GVENLK TALMATI FREZE N63Kesici kendi kablosuna temas edebilecei iinelektrikli aleti izolasyonlu tutamaklarndan tutun(akm ileten elektrik kablosunun kesilmesi aletin metalparalarnn da elektrik akmna maruz kalmasna vekullanan kiiyi elektrik arpmasna neden olabilir) parasn iyice sabitlemek ve desteklemek iinmengene kullann veya dier pratik yollara bavurun(i parasn elde tutmak veya vcuda dayamak sabitolmamasna ve kontrol kaybna neden olabilir)GENEL Bu alet 16 yan altndaki kiiler tarafndankullanlmamaldr stediiniz ayar deiikliklerini ve aksesuar deiiklikleriniyapmadan nce mutlaka ebeke fiini prizden ekinAKSESUARLAR SKIL sadece orijinal aksesuarlar kullanldnda aletindzgn almasn garanti eder Bu aletle kullanacanz aksesuar edilen devir saysen azndan aletin botaki en yksek devir says kadarolmaldr Hasarl veya ekli bozulmu freze ba kullanmayn Sadece keskin freze ba kullann Aksesuarlar arpmalardan darbelerden ve yalortamlardan koruyun Bu aletle yksek kaliteli elikten (HSS) yaplma veya sertmetal plaketli freze ba kullannKULLANMADAN NCE parasnn vida, ivi ve benzeri malzeme tarafndanhasar grmemesi iin dikkatli olun; almayabalamadan nce bunlar kartn G geriliminin, aletin zellik plakasnda belirtilen voltajdeeriyle ayn olduunu sk sk kontrol edin Bu aletle asbest ieren malzemeleri ilemeyin(asbest kanserojen bir madde kabul edilir) Aleti mengeneyle sktrmayn Tamamen kusursuz ve gvenli 16 Amp uzatma kablolarkullann Cihaz alrken grlt seviyesi 85 dB(A) desibele kadarkabilir; kulak koruyucu kullann Kurun ieren boya, baz ahap trleri, mineral vemetal gibi malzemelerden kan toz zararl olabilir (tozlatemasta bulunulmas veya solunmas operatrde veyayaknda bulunan kiilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum yolu hastalklarna neden olabilir); tozmaskesi takn ve toz ekstraksiyon cihazyla aln(balanabiliyorsa) Baz toz tipleri (rnein mee ve kayn aac tozu),bilhassa ahap yenileme katk maddeleriyle birlikte,karsinojenik olarak snflandrlr; toz maskesi takn vetoz ekstraksiyon cihaz ile aln (balanabiliyorsa) almak istediiniz malzemelerin, toz ile ilgili ulusaltaleplerini takip edin Fie takarken aletin kapal olduundan emin olunKULLANIM SIRASINDA Kabloyu her zaman aletin hareketli paralarndan uzaktutun; kabloyu arka tarafta aratan uzakta bulundurun Cihaz taban levhasnn R 2 (= koruyucu muhafaza)hasarlyken kullanmayn, yetkili kii tarafndandeitirilmesini salayn Aleti asla kablo hasarlyken kullanmayn; kablonun yetkiliservis tarafndan zel olarak hazrlanm bir kablo iledeitirilmesi gerekir. Alet alrken eller ve parmaklar freze bann yaknndaolmamaldr
 • Page 64

  Kesme ilemi srasnda hibir zaman freze bannmaksimum freze derinliini amayn Elektriksel veya mekaniksel hatal alma durumundaaleti hemen kapatn ve fii ekin Freze ba durup arata titreme olduunda arac hemenkapatn Akm kesilmesi srasnda veya fiin yanllkla yerindenkmas durumunda, kontrolsz tekrar almasnnlemek zere aleti hemen kapatn Cihazn hareketsiz kalmasna neden olacak kadar basnuygulamaynKULLANIMDAN SONRA iniz bittikten sonra, kolu J 2 gevetin, gevetmeksuretiyle aleti st balang konumuna getirin ve kapatnALET ZERNDEK SMGELERN AIKLAMASI3 Kullanmadan nce klavuzu okuyun4 ift yaltm (topraklama kablosu gerekli deildir)5 Aleti evdeki p kutusuna atmaynKULLANIMFreze balarnn taklmas/sklmesi 6!! aleti kapatn ve fii prizden ekin!! freze ba milinin tam olarak temiz olmasna dikkatedin!! btn freze balarnn ve gericilerin birbirine (6mm, 6,35 mm, 8 mm) uyumlu olmasna dikkat edin-- aleti ba aa evirin-- mil kilitleme dmesine A basarak mili kilitleyin (eergerekiyorsa germe somununu B biraz evirin) vedmeyi basl tutarak:TAKMAKN:-- germe anahtar C ile germe somununu B gevetin-- Ucu biraz bolukla x tespit paras 7 iine takn-- germe somununu germe anahtar C ile skn-- mil kilitlemeyi A gevetinIKARMAK N:-- germe anahtar C ile germe somununu B gevetin-- freze ba karn-- mil kilitlemeyi A gevetin!! freze balarn gevetmek iin eki ve bakorumak iin bir tahta paras kullanarak frezebann tepesine vurmak gerekebilir!! u gericide freze ba yokken asla germesomununu skmayn; u gerici hasar grebilirHalkalar deitirme 7!! aleti kapatn ve fii prizden ekin!! u gerici milin tam anlam ile temiz olmasnadikkat edin-- germe somununu B 2 veya 3 tur gevetin-- germe somununun B zerine germe anahtar C ilevurun-- germe somununu B ve gericiyi karn (mili kilitleyin)-- aleti ba aa evirin-- gerici miline yeni gerici takn-- germe somununu B takn (mili kilitleyin)!! u gericide freze ba yokken asla germesomununu skmayn; u gerici hasar grebilirFreze derinliinin ayarlanmas 8!! aleti kapatn ve fii prizden ekin-- dmeyi E sona kadar dndrerek ince ayar merkezkonumuna ayarlayn, ardndan 4 tam tur geri dndrnve lei F 0 8a olarak ayarlayn-- revolver derinlik mesnedini G, en alt pozisyonu derinlik64lerin D (sfrlama iin) 8b sa altndaki yerineoturacak ekilde evirin-- dmeyi H, derinlik ayar D revolver derinlik mesnedininG zerine inecek ekilde evirin 8b-- aleti i paras zerine konumlandrn-- kilit kolunu J gevetin 8c-- freze ba i paras stne yaslanncaya kadar aletiaa bastrn 8d-- kilit kolunu J an ve skn 8e-- derinlik korumaln AC 0 mm 8 f konumuna gtrn-- derinlik ayar D istenen freze derinliine ykseltin vedmeyi H skn 8f-- kilitleme kolunu J gevetin ve aleti yeniden geri srn-- freze derinliini daha hassas olarak (0..8 mm)ayarlamak iin ince ayar dmesini E kullann; lek Fzerindeki iaretler 0,1 mm'ye denk gelmektedir, 1 tamtur 2,0 mm'ye denk gelmektedir-- revolver derinlik mesnedi G ile freze derinlii srasylaadm adm artrlabilir (derin kesimler iin nerilir)!! freze balarn deitirdikten sonra frezederinliini yeniden ayarlaynHz kontrol 9Deiik malzemelerle frezeden en iyi sonu almak iin-- freze sratini tekeri K dndrerek sein (alet alrkende)-- doru freze sratini tayin etmek iin tablo qdanyararlann-- almaya balamadan nce bir deney malzemesizerinde optimal hz kontrol edin!! dk sratte uzun sre altktan sonra aletisoutmak iin hi yk olmadan yksek sratteyaklak 3 dakika altrnLED- AD w-- tetik M etkinletirildiinde LED k AD otomatik olarakyanarToz emme-- sprge balants L gsterilen ekilde takn ea-- elektrikli sprge hortumunu elektrikli sprgeadaptrne balayn L ebAletin altrlmas r!! aleti daima iki elinizle skca tutun!! alma esnasnda, aleti daima gri renkli blge(ler)den tutun-- aleti i paras zerine konumlandrn-- nce baparmanzla dmeye N basp (=sabitlenemeyen emniyet alteri) altere M basmaksuretiyle aleti altrn!! freze ba i paras materyale uygulamayaplmadan nce alet en yksek devir saysnaulamaldr-- kilitleme kolunu J gevetin ve derinlik ayar D revolverderinlik mesnedine G ulaana kadar aleti yavaa aaitin-- kilitleme kolunu J skn-- freze ilemini dzenli ve eit itme/besleme hareketleriile gerekletirin-- aleti kullanrken taban levhasn i paras zerine dzolarak yaslayn-- alma srasnda genel olarak alet itilmemeli,ekilmelidir-- iiniz bittikten sonra, kolu J gevetin suretiyle aleti stbalang konumuna getirin
 • Page 65

  EVRE-- alterin boaltilinasi MFarkl kesme ilemleri iin doru ynlendirme gerekir t-- freze bann dnme ynnn saat ynnde hareket ileayn olmasna dikkat edin-- dik frezeyi, freze ba i paras iinde dnecek biimdeve i parasndan kmayacak biimde ynlendirinAdaptr plakasnn P taklmas (belirli bir ablona grealmak zere) yYan dayaman Q monte edilmesi u-- klavuz ubuklar Y taban levhasnn R mevcutdeliklerinden geirin-- yan dayama istediiniz genilie kaydrn ve 2 dmeZ ile sabitleyinYan dayama yuvarlak bir klavuz eklinde kullanmak i!! nce yan dayama ters evirin-- pimi AA somun AB ile gsterildii gibi skn-- ubuklar Y taban levhasna R sokun-- dairesel arkn iaretli merkezine pimi AA deldirin-- yan dayama 2 dme Z ile sabitleyin-- aleti ilenilen parann stnde sabit gle iterekynlendirinYan dayama kavis tamponu W ile birlikte kullanmak o-- gsterildii ekilde kavis tamponunu W monte edin(klavuz makara takl olarak)-- aleti ilenilen parann kenarnda hafif yan basnlaynlendirinGRLT / TTREMUYGULAMA NERLER paranzn kenarna paralel kesme yapmak iin yandayama kullann paranzn kenarndan uzak paralel kesme ileri iin r-- i paranzn zerine masif bir tahta parasn 2 kskalatespit edin-- dik frezenin taban levhasnn yass kenarn tahtaparasnn kenar boyunca ynlendirin; bu ilemsrasnda tahta paras yan dayamak olarak ilev grrKlavuz zvana veya bilyeli rulmanla bitlerde, makara,mmkn olduu kadar przsz olmas gereken klavuzzvanas veya rulman i parasnn d kenarndaynlendirilmelidir pByk freze derinliklerinde arka arkaya birok kez kktala kaldrma suretiyle almada yarar vardrDaha fazla bilgi iin www.skil.com adresine baknEN 60745 uyarnca llen bu aletin ses basnc seviyesi91,0 dB(A) ve ses gc seviyesi 102,0 dB(A) (toleransK = 3 dB), titreimi ise 3,0 m/s (triaks vektr toplam;tolerans K = 1,5 m/s)Titreim emisyon seviyesi EN 60745te sunulanstandart teste gre llmtr; bu seviye, bir aleti birbakasyla karlatrmak amacyla ve aletin sz konusuuygulamalarda kullanlmas srasnda titreime maruzkalma derecesinin n deerlendirmesi olarak kullanlabilir-- aletin farkl uygulamalar iin veya farkl ya da bakmyetersiz yaplm aksesuarlarla kullanlmas, maruzkalma seviyesini belirgin biimde artrabilir-- aletin kapal olduu veya alt ancak gerekanlamda i yapmad zamanlarda, maruz kalmaseviyesi belirgin biimde azalabilir!! aletin ve aksesuarlarnn bakmn yaparak,ellerinizi scak tutarak ve i modellerinizidzenleyerek kendinizi titreimin etkilerindenkoruyunnFrezarkaWSTPBAKIM / SERVSElektrikli aletlerini, aksesuarlar ve ambalajlarevdeki p kutusuna atmayn (sadece AB lkeleri iin)-- kullanlm elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eskicihazlar hakkndaki 2012/19/EC Avrupa ynergelerinegre ve bu ynergeler ulusal hukuk kurallarnagre uyarlanarak, ayr olarak toplanmal ve evreartlarna uygun bir ekilde tekrar deerlendirmeyegnderilmelidir-- sembol 5 size bunu anmsatmaldr1860Narzdzie jest przeznaczone do nacinania, frezowaniarowkw, krawdzi, profili i otworw w drewnie, plastiku iinnych lekkich materiaach budowlanychNarzdzie nie jest przeznaczone do zastosowaprofesjonalnychPrzeczyta i zachowa niniejsz instrukcj obsugi 3DANE TECHNICZNE 1Bu alet profesyonel kullanma ynelik deildirAleti ve kablosunu daima temiz tutun (zelliklehavalandrma yuvalarn S 2)Hareketli ubuklar T 2yi sk sk yalaynDikkatli biimde yrtlen retim ve test yntemlerineramen alet arza yapacak olursa, onarm SKIL elektriklialetleri iin yetkili bir serviste yaplmaldr-- aleti ambalajyla birlikte satn alma belgenizi deekleyerek satcnza veya en yakn SKIL servisineulatrn (adresler ve aletin servis emalarwww.skil.com adresinde listelenmitir)Ar yklenme ve yanl kullanmn aleti garantikapsamndan karacan unutmayn (SKIL garantikoullar iin www.skil.com adresine bakn veya satcnzabavurun)ELEMENTY NARZDZIA 2AWrzeciona wciskajc blokadBNakrtka tuleiCKluczDOgranicznik gbokoci wierceniaEPokrto dokadnej regulacjiFSkala dokadnej regulacjiGGowica rewolwerowaHPokrto regulacyjne (ogranicznik gbokoci wiercenia)JDwignia mocujcyKPokrto wyboru prdkociLAdapter odsysacza trocinMWcznik/wycznik65
 • Page 66

  NWycznik bezpieczestwaPPyta adapteraQProwadnica rwnolegaRPyta podstawySSzczeliny wentylacyjneTPrty lizgoweVPokrywa zabezpieczajcaWBufor krzywiznyYPrty prowadnicy rwnolegejZPokrto regulacji prowadnicy rwnolegejAA Sworze prowadnicy rwnolegejAB Nakrtka prowadnicy rwnolegejAC Osona przeciwodblaskowaAD Lampka LEDe)f)BEZPIECZESTWO3)a)OGLNE OSTRZEENIA DOTYCZCEBEZPIECZESTWA UYTKOWANIAELEKTRONARZDZIA--OSTRZEENIE Naley przeczyta wszystkieostrzeenia dotyczce bezpieczestwa, instrukcje,ilustracje i dane techniczne dostarczone z tymelektronarzdziem. Nieprzestrzeganie wszystkichponiszych instrukcji moe skutkowa poraeniem prdem,poarem i/lub powanym obraeniem ciaa.b)Wszystkie ostrzeenia i wskazwki naley zachowa dodalszego zastosowania.c)Uyte w poniszym tekcie pojcie elektronarzdzie odnosisi do elektronarzdzi zasilanych energi elektryczn z sieci(z przewodem zasilajcym) i do elektronarzdzi zasilanychakumulatorami (bez przewodu zasilajcego).1) BEZPIECZESTWO MIEJSCA PRACYa) Miejsce pracy naley utrzymywa w czystoci idobrze owietlone. Nieporzdek lub nie owietlonemiejsce pracy mog doprowadzi do wypadkw.b) Nie naley pracowa tym narzdziem w otoczeniuzagroonym wybuchem, w ktrym znajduj si np.atwopalne ciecze, gazy lub pyy. Elektronarzdziawytwarzaj iskry, ktre mog podpali ten py lub pary.c) Elektronarzdzie trzyma podczas pracy z dalekaod dzieci i innych osb. Przy nieuwadze mona stracikontrol nad narzdziem.2) BEZPIECZESTWO ELEKTRYCZNEa) Wtyczka urzdzenia musi pasowa do gniazda. Niewolno modyfikowa wtyczki w jakikolwiek sposb.Nie naley uywa wtyczek adapterowych razem zuziemnionymi narzdziami. Niezmienione wtyczki ipasujce gniazda zmniejszaj ryzyko poraenia prdem.b) Naley unika kontaktu z uziemnionymipowierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodwki.Istnieje zwikszone ryzyko poraenia prdem, gdyPastwa ciao jest uziemnione.c) Urzdzenie naley przechowywa zabezpieczoneprzed deszczem i wilgoci. Wniknicie wody doelektronarzdzia podwysza ryzyko poraenia prdem.d) Nigdy nie naley uywa kabla do innych czynnoci.Nigdy nie uywa kabla do noszenia urzdzeniaza kabel, zawieszenia lub do wycigania wtyczki zd)e)f)g)h)66gniazda. Kabel naley trzyma z daleka od wysokichtemperatur, oleju, ostrych krawdzi lub ruchomychczci urzdzenia. Uszkodzone lub popltane kablezwikszaj ryzyko poraenia prdem.W przypadku, kiedy elektronarzdziem pracujesi na wieym powietrzu naley uywa kablaprzeduajcego, ktry dopuszczony jest douywania na zewntrz. Uycie dopuszczonego douywania na zewntrz kabla przeduajcego zmniejszaryzyko poraenia prdem.Jeeli nie da si unikn zastosowaniaelektronarzdzia w wilgotnym otoczeniu, naleyuy wycznika ochronnego rnicowo-prdowego.Zastosowanie wycznika ochronnego rnicowoprdowego zmniejsza ryzyko poraenia prdem.BEZPIECZESTWO OSBNaley by uwanym, uwaa na to co si robi iprac elektronarzdziem rozpoczyna z rozsdkiem.Nie naley uywa urzdzenia gdy jest sizmczonym lub pod wpywem narkotykw, alkoholulub lekarstw. Moment nieuwagi przy uyciu urzdzeniamoe doprowadzi do powanych urae ciaa.Naley nosi osobiste wyposaenie ochronne izawsze okulary ochronne. Noszenie osobistegowyposaenia ochronnego jak maska przeciwpyowa,nie lizgajce si buty robocze, hem ochronny lubochrona suchu, w zalenoci od rodzaju i zastosowaniaelektronarzdzia zmniejsza ryzyko obrae ciaa.Naley unika niezamierzonego uruchomienianarzdzia. Przed woeniem wtyczki do gniazdka i/lub podczeniem do akumulatora, a take przedpodniesieniem lub przeniesieniem elektronarzdzia,naley upewni si, e elektronarzdzie jestwyczone. Trzymanie palca na wyczniku podczasprzenoszenia elektronarzdzia lub podczenie doprdu wczonego narzdzia, moe sta si przyczynwypadkw.Zanim urzdzenie zostanie wczone naley usunnarzdzia nastawcze lub klucze. Narzdzie lub klucz,ktre znajduj si w ruchomych czciach urzdzeniamog doprowadzi do obrae ciaa.Nie naley przecenia swoich moliwoci. Naleydba o bezpieczn pozycj pracy i zawszeutrzymywa rwnowag. Przez to moliwa jest lepszakontrola urzdzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.Naley nosi odpowiednie ubranie. Nie naleynosi lunego ubrania lub biuterii. Wosy i ubranienaley trzyma z daleka od ruchomych elementw.Lune ubranie, biuteria lub dugie wosy mog zostapocignite przez poruszajce si czci.W przypadku, kiedy moliwe jest zamontowanieurzdze odsysajcych lub podchwytujcych naleyupewni si, czy s one waciwie podczone iprawidowo uyte. Uycie urzdzenia odsysajcego pymoe zmniejszy zagroenie pyami.Nie wolno pozwoli, aby rutyna nabyta w wynikuwielokrotnego uycia elektronarzdzia, zastpiacise przestrzeganie zasad bezpieczestwa.Niedbale obsugiwane elektronarzdzie moe w uamkusekundy wyrzdzi istotne szkody lub spowodowacikie obraenia.
 • Page 67

  4) UWANE OBCOWANIE ORAZ UYCIEELEKTRONARZDZIAa) Nie naley przecia urzdzenia. Do pracyuywa naley elektronarzdzia, ktre jest do tegoprzewidziane. Odpowiednim narzdziem pracuje silepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawnoci.b) Nie naley uywa elektronarzdzia, ktregowcznik/wycznik jest uszkodzony.Elektronarzdzie, ktrego nie mona wczy lubwyczy jest niebezpieczne i musi zosta naprawione.c) Przed rozpoczciem jakichkolwiek pracnastawczych, przed wymian osprztu lub przedodoeniem elektronarzdzia naley wyj wtyczkz gniazda sieciowego i/lub usun akumulator.Ten rodek ostronoci zapobiega niezamierzonemuwczeniu si urzdzenia.d) Nie uywane elektronarzdzia naley przechowywapoza zasigiem dzieci. Nie naley udostpnianarzdzia osobom, ktre jego nie umiej lubnie przeczytay tych przepisw. Uywane przezniedowiadczone osoby elektronarzdzia sniebezpieczne.e) Elektronarzdzia i osprzt naley utrzymywaw nienagannym stanie technicznym. Naleykontrolowa, czy ruchome czci urzdzeniafunkcjonuj bez zarzutu i nie s zablokowane, czyczci nie s pknite lub uszkodzone, co mogobymie wpyw na prawidowe funkcjonowanieurzdzenia. Uszkodzone narzdzie naley przeduyciem urzdzenia odda do naprawy. Wielewypadkw spowodowanych jest przez niewaciwkonserwacj elektronarzdzi.f) Osprzt tncy naley utrzymywa ostry i czysty.Starannie pielgnowany osprzt tncy z ostrymikrawdziami tncymi blokoje si rzadziej i atwiej siuywa.g) Elektronarzdzia, osprzt, narzdzia itd. naleyuywa odpowiednio do tych przepisw.Uwzgldni naley przy tym warunki pracy iczynno do wykonania. Uycie elektronarzdzi doinnych ni przewidziane prace moe doprowadzi doniebezpiecznych sytuacji.h) Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny byzawsze suche, czyste, niezabrudzone olejem anismarem. liskie uchwyty i powierzchnie chwytowe niepozwalaj na bezpieczne trzymanie narzdzia i kontrolnad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.5) SERWISa) Napraw urzdzenia naley zleci jedyniekwalifikowanemu fachowcowi i przy uyciuoryginalnych czci zamiennych. To gwarantuje, ebezpieczestwo uytkowania zostanie zachowane.PRZEPISY BEZPIECZESTWA FREZARKEKElektronarzdzie naley dotyka jedynie przyizolowanych powierzchniach uchwytu, poniewaprzecinak moe dotkn wasnego przewodu(przecicie przewodw pod napiciem moespowodowa pojawienie si napicia na metalowychelementach narzdzia i poraenie operatora prdem)Uywa kleszczy lub innych narzdzi dozabezpieczenia i podparcia obrabianego materiau67do stabilnej powierzchni (trzymanie czci w rku lubopieranie jej o ciao moe prowadzi do utraty kontroli)OGLNE Narzdzie nie powinny uywa dzieci poniej 16 rokuycia Przed przystpieniem do wykonywania jakichkolwiekczynnoci przy narzdziu, w czasie przerw w pracy jakrwnie po jej zakoczeniu wyj wtyczk z gniazdasieciowegoAKCESORIA SKIL moe zagwarantowa bezawaryjne dziaanienarzdzia tylko przy korzystaniu z oryginalnegowyposaenia dodatkowego Uywa tylko akcesoriw, ktrych dopuszczalnaprdko obrotowa jest co najmniej tak wysoka jaknajwysza prdko obrotowa urzdzenia na biegu bezobcienia Nie naley stosowa frezw, ktre s uszkodzone lubznieksztacone Uywa tylko ostrych frezw Akcesoria naley chroni przed uderzeniami, wstrzsamii smarem Uywa tylko frezw ze stali szybkotncej (HSS) lubwglikw spiekanych (CT)PRZED UYCIEM Uwaga na gwodzie, ruby i inne twarde przedmioty;przed przystpieniem do obrbki powinny by usunite zobrabianego przedmiotu; usun je przed rozpoczciempracy Kadorazowo naley sprawdza, czy napicie zasilaniajest zgodne z napiciem podanym na tabliczceznamionowej urzdzenia Nie naley obrabia materiau zawierajcego azbest(azbest jest rakotwrczy) Nie naley zaciska narzdzia w imadle W przypadku korzystania z kabla przeduajcegonaley zwrci uwag, aby by maksymalnie nawinity nabben oraz by przystosowany do przewodzenia prdu onateniu przynajmniej 16 A Poziom haasu podczas pracy moe przekracza 85dB(A); uywa nauszniki do ochrony suchu Py pochodzcy z takich materiaw, jak farbyzawierajce ow, niektre gatunki drzewa, minerayi metal moe by szkodliwy (kontakt z nim lubwdychanie takiego pyu moe powodowa reakcjealergiczne i/lub niewydolno oddechow u operatoralub osb towarzyszcych); naley zakada maskprzeciwpyow i pracowa z urzdzeniemodsysajcym, jeeli mona je podczy Niektre rodzaje pyu s zaklasyfikowane jakorakotwrcze (takie, jak py dbu i buka) szczeglnie wpoczeniu z dodatkami do kondycjonowania drewna;naley zakada mask przeciwpyow i pracowaz urzdzeniem odsysajcym py, jeeli mona jepodczy Naley stosowa si do lokalnych wymogw dotyczcychpracy w otoczeniu pyu powstajcego podczas obrbkimateriau Przed podczeniem do prdu naley si upewni, enarzdzie jest wyczonePODCZAS UYWANIA Kabel zasilajcy powinien stale znajdowa siw bezpiecznej odlegoci od wirujcej czcielektronarzdzia; kabel zasilajcy zawsze prowadzi ztyu elektronarzdzia Nie wolno nigdy uywa narzdzia z uszkodzon
 • Page 68

  podstaw R 2 (= osona ochronna); ich napraw naleypowierzy odpowiednio wykwalifikowanej osobie Nigdy nie uywa narzdzia, gdy przewd jestuszkodzony; musi on zosta wymieniony na przewdspecjalny dostpny w sieci serwisowej. Nie zblia palcw ani doni do frezu kiedy narzdzie jestwczone Nigdy nie przekracza maksymalnej gbokocifrezowania frezu podczas pracy W przypadku wadliwego dziania mechanicznychlub elektrycznych elementw urzdzenia, naleybezzwocznie odczy narzdzie i wyj wtyczk W przypadku zablokowania frezw, czego efektem jestszarpanie podczas pracy, naley natychmiast wyczynarzdzie W przypadku przerwy w zasilaniu na przykad w skuteknieumylnego wycignicia wtyczki, naley natychmiastwyczy narzdzie, dla zapobieenia jej samoczynnemuwczeniu si Nie naley naciska na przyrzd z si powodujcunieruchomienie narzdziaPO UYCIU Po skoczeniu pracy, odkrci dwigni J 2, ustawinarzdzie w pooenie uchwytem zaciskowym do gry iwyczyOBJANIENIE SYMBOLI NA NARZDZIU3 Przed uyciem przeczytaj instrukcj obsugi4 Podwjna izolacja (brak uziemienia)5 Nie wyrzucaj narzdzie wraz z odpadami z gospodarstwadomowegoUYTKOWANIEMocowanie/wyjmowanie freza 6!! wycz narzdzie i wycignij wtyczk z gniazdka!! upewnij si, e frez jest czysty!! upewnij si czy rednica chwytu frezu orazrednica tulejki (6 mm, 6,35 mm, 8 mm) zaciskowejs takie same-- odwrci narzdzie do gry nogami-- zablokowa ruch wrzeciona wciskajc blokad A(poluzowa zacisk B, jeeli konieczne) podczaswymiany osprztuMOCOWANIE:-- obluzowa zacisk B uywajc klucza C-- umieci frez w maej szczelinie x zacisku 7-- zacisn zacisk mocno uywajc klucza C-- zwolni wrzeciono wciskajc blokad AWYJMOWANIE:-- obluzowa zacisk B uywajc klucza C-- wyj frez-- zwolni wrzeciono wciskajc blokad A!! w celu poluzowania frezu moe okaza sikonieczne pobicie grnej czci frezu za pomocmotka i kawaka drewna chronicego frez!! nigdy nie dociska zaciska jeeli nie mazainstalowanego frezu; moe to spowodowauszkodzenie tuleiWymiana tulei 7!! wycz narzdzie i wycignij wtyczk z gniazdka!! upewnij si, e uchwyt zaciskowy jest czysty-- poluzuj zacisk B o 2 lub 3 obroty-- postukaj w zacisk B kluczem C68-- zdejmij zacisk B i tulej (zablokowane wrzeciono)-- odwrci narzdzie do gry nogami-- za now tulej do wrzeciona tulei-- wkr zacisk B (zablokowane wrzeciono)!! nigdy nie dociska zaciska jeeli nie mazainstalowanego frezu; moe to spowodowauszkodzenie tuleiUstawienie gbokoci frezowania 8!! wycz narzdzie i wycignij wtyczk z gniazdka-- ustawi dokadn regulacj w jej pooeniu rodkowym,obracajc pokrto E do koca, a nastpnie wykona 4pene obroty wstecz i ustawi skal F na 0 8a-- obr gowic G a do zatrzanicia jej najwyejpooonego elementu na miejscu, tu pod wskanikiemgbokoci D (do wyzerowania) 8b-- poluzuj pokrto H na tyle, aby wskanik gbokoci Dosiad na gowicy rewolwerowej G 8b-- ustawi narzdzie na obrabianym przedmiocie-- poluzuj dwigni blokujc J 8c-- opuci narzdzie do dou do zetknicia si freza zpowierzchni obrabianego przedmiotu 8d-- zwolni i dokrci dwigni blokujc J 8e-- przesun oson przeciwodblaskow AC do 0 mm 8 f-- unie wskanik gbokoci D zgodnie z wymagangbokoci frezowania i dokr pokrto H 8f-- poluzuj dwigni blokujc J i przesu narzdzieponownie w gr-- uy pokrta dokadnej regulacji E, aby ustawibardziej precyzyjnie gboko frezowania (0..8 mm);znaki na skali F odpowiadaj 0,1 mm, 1 peny obrtodpowiada 2,00 mm-- za pomoc gowicy rewolwerowej G monaodpowiednio stopniowo zwikszy gbokofrezowania (zalecane wykonanie gbszych naci)!! po wymianie frezw naley ponownie ustawigboko frezowaniaKontrola prdkoci 9Dla zapewnienia optymalnych wynikw frezowaniarnych materiaw:-- ustaw prdko obrotow pokrtem K (rwniepodczas pracy frezarki)-- korzystaj z tabeli q do okrelenia prawidowejprdkoci obrotowej-- przed przystpieniem do pracy ustal optymalnprdko, wyprbowujc j na kawaku zbdnegomateriau!! po duszych okresach pracy na niskichprdkociach, odczekaj na ochodzenie sifrezarki, zezwalajc na jej przebieg przez okresokoo 3 minut, z wysok prdkoci i bezobcieniaLampka LED AD w-- Kontrolka LED AD zapala si automatycznie ponaciniciu wcznika MOdsysanie pyu-- zamontowa adapter L wedug rysunku ea-- podczy rur odsysacza trocin do adapteraodsysacza trocin L ebObsuga narzdzia r!! elektronarzdzie trzyma zawsze oburcz!! podczas pracy zawsze trzyma narzdzie zauchwyt(y) ograniczone szarym kolorem
 • Page 69

  -- ustawi narzdzie na obrabianym przedmiocie-- elektronarzdzie uruchomi wciskajc przycisk N (=wcznik bezpieczestwa, nie powinien by blokowany)a nastpnie uruchomi wcznik M!! przed przystpieniem do obrbki materiauelektronarzdzie powinno rozwin swojmaksymaln prdko obrotow-- poluzuj dwigni blokujc J i powoli popchnijnarzdzie w d, tak aby wskanik gbokoci D zetknsi z gowic rewolwerow G-- dokr dwigni blokujc J-- frezowanie wykonywa ze prdkoci-- pyta prowadzca frezarki powinna stale przylega dopowierzchni obrabianego przedmiotu-- wykonujc frezowanie elektronarzdzie naley cigndo siebie a nie pcha w kierunku od siebie-- po skoczeniu pracy, odkrci dwigni J i ustawinarzdzie w pooenie uchwytem zaciskowym do gry-- zwolni wcznik/wycznik MPrawidowy kierunek frezowania dla rnych przypadkwzastosowania t-- frez wiruje w kierunku zgodnym z kierunkiemwskazwek zegara-- frezowa tak aby frez by wprowadzany w materia, anie materia nakadany na frezMocowanie pyty dopasowujcej P (do obrbki wedugwzorca) yMocowanie prowadnicy rwnolegej Q u-- wprowadzi szyny prowadzce Y w otwory na pyciepodstawy R frezarki-- przesu prowadnic piy na wymagan szeroko izamocuj j 2 pokrtami ZKorzystajc z prowadnicy piy w charakterze prowadnicyokrnej i!! na wstpie odwr prowadnic piy-- zablokowa trzpie AA nakrtk AB, jak na ilustracji-- w prty Y w pyt podstawow R-- wbij koek AA w zaznaczony rodek uku koa-- docinij prowadnic piy tarczowej 2 pokrtami Z-- prowad narzdzie ze sta prdkoci, w poprzekcitego materiauUywajc prowadnicy z buforem krzywizny W o-- zamocuj bufor krzywizny W (z zamocowan rolkprowadzc) w sposb przedstawiony na rysunku-- prowad narzdzie wdu krawdzi citego materiau,wywierajc lekki nacisk bocznyKONSERWACJA / SERWISNarzdzie nie jest przeznaczone do zastosowaprofesjonalnychZawsze dba o czysto narzdzia i przewoduzasilajcego (a szczeglnie otworw wentylacyjnych S2)Naley od czasu do czasu smarowa prty lizgowe T 2Jeli narzdzie, mimo dokadnej i wszechstronnejkontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii,napraw powinien przeprowadzi autoryzowany serwiselektronarzdzi firmy SKIL-- odesa nierozebrany narzdzie, wraz z dowodemzakupu, do dealera lub do najbliszego punktuusugowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowynarzdzenia znajduj si na stronach www.skil.com)Prosimy pamita, e uszkodzenia spowodowaneprzecieniem lub niewaciwym uytkowaniemnarzdzia nie podlegaj gwarancji (warunki gwarancjiSKIL znajduj si na www.skil.com lub pyta swojegodealera)RODOWISKONie wyrzucaj elektronarzdzi, akcesoriw iopakowania wraz z odpadami z gospodarstwadomowego (dotyczy tylko pastw UE)-- zgodnie z Europejsk Dyrektyw 2012/19/WE wsprawie zuytego sprztu elektrotechnicznegoi elektronicznego oraz dostosowaniem jej doprawa krajowego, zuyte elektronarzdzia naleyposegregowa i zutylizowa w sposb przyjazny dlarodowiska-- w przypadku potrzeby pozbycia si narzdzia,akcesoriw i opakowania - symbol 5 przypomni Ci otymHAASU / WIBRACJEWSKAZWKI UYTKOWANIAWicej informacji mona znale pod adresemwww.skil.comPrzy wykonywaniu frezowania rwnolegego wzdukrawdzi stosowa prowadnic rwnolegaPrzy wykonywaniu frezowania rwnolegego z dala odkrawdzi r-- przy pomocy 2 zaciskw zamocowa na powierzchniobrabianego przedmiotu dodatkow listw-- frezark prowadzi pask stron pyty podstawywzdu krawdzi zamocowanej listwy, ktra suy terazjako prowadnica rwnolegaPrzy frezowaniu z prowadzeniem powierzchniowympowirzchnia powinna by odpowiednio gadka pPrzy wykonywaniu frezowania do duych gbokocizaleca si stopniowe zwikszanie gbokoci69Poziom cinienia akustycznego mierzonego zgodnie znorm EN 60745 wynosi 91,0 dB(A), a poziom mocyakustycznej wynosi 102,0 dB(A) (odchylenie K = 3dB) 3,0 m/s (trjosiowa suma wektorowa; odchylenieK = 1,5 m/s)Poziom emisji wibracji zosta zmierzony zgodnie z testemstandaryzowanym podanym w EN 60745; moe suydo porwnania jednego narzdzia z innym i jako ocenawstpna naraenia na wibracje w trakcie uywanianarzdzia do wymienionych zada-- uywanie narzdzia do innych zada, lub z innymialbo le utrzymanymi akcesoriami, moe znaczcozwikszy poziom naraenia-- przypadki, kiedy narzdzie jest wyczone lub jestczynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogznaczco zmniejszy poziom naraenia!! naley chroni si przed skutkami wibracjiprzez konserwacj narzdzia i jego akcesoriw,zakadanie rkawic i waciw organizacj pracy
 • Page 70

  o .,, ( ) ( )1860 , , , . .BBE 7 . 5 ( . ). -- -- -- -- ( )-- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- 15150 (� 1)-- -- / , -- 15150 (�5)p p , p, p x p p, x pxpx, p pp 3 1 � 2A B CD E F G H pp ( )J K pp pLp MN P Q RS T V W Y Z AA AB AC � AD � - �--! ! 70 , , , . , / .
 • Page 71

  . ( ) ( ).1) a) . .b) , .. , . .c) . .2) a) . . . .b) , , , . .c) . .d) . . , , . .e) , . .f) , . 71 .3) a) , , . , , . .b) . . , , ,-, .c) . / . , .d) .e) . . .f) . . . , .g) , . , .h) , , . .4) � � �a) . , . , .b)
 • Page 72

  c)d)e)f)g)h)5)a) . . , / , , . . , . . . , , , . . . . . ,, .. , . . , . . � , . .� , .. ( ) 72 ( , , ) p 16 SKIL p p p xp , , p pp p p p pxp pxp x p p p (HSS) p p (CT) , , , ; p p x , p p, p p ( ) p x , 16 p p p p p 80 dB(A); , , , , ( / ); (, ), ; / , � , p p p , ; p p p
 • Page 73

  p, xp R 2 (= ); ; , . p p p p, p p p p p p , p p , p pp p p , p p pp ,p p J 2, p px � �3 4 ( )5 �/ p 6!! p p!! pp p!! pp (6 ,6,35 , 8 ) -- -- p , A (p p B, ) p , �:-- p B C-- x 7 -- p C-- A :-- p B C-- -- A!! , !! p, p; p 73p p 7!! p p!! pp p-- B, 2 3-- B C-- B ( )-- -- -- p B ( )!! p, p; p p pp 8!! p p-- , E , 4 F 0 8a-- G , D ( ) 8b-- H, D G 8b-- -- J 8-- p p , p p px 8d-- J 8e-- AC 0 8 f-- D H 8f-- J -- E (0..8 ); F 0,1 , 1 2,0 -- G ( )!! , 9 -- K ( )-- q -- - !! , 3 AD w-- AD M
 • Page 74

  -- L ea-- L eb p r!! p p p!! , , -- -- , N (= ), M!! p p p , p -- J , D G-- J-- pp -- p p -- p , -- p J p px -- Mp p t-- , p p p-- p p , pp , � p P ( p ) y� p Q u-- p p Y p R-- Z i!! -- AA AB -- Y R-- AA -- Z-- Wo-- W ( , )-- � / p p p ( p S 2)p p pT2 , , , SKIL-- p pp p p p SKIL(p x pp www.skil.com) , ( SKIL . www.skil.com ) � , ( )-- 2012/19/ , , -- 5 , � / pp px p r-- p p p p x -- p p p,p p p p p p p , p p pp p p p p www.skil.com pp px p p 74 EN 60745 91,0 (A), 102,0 (A) ( K = 3 ), 3,0 / ( ; K = 1,5 /)� ,
 • Page 75

  EN 60745; , -- / -- , , !! , , , p�AB AC AD �-- � , , . , / . . , ( ) ().18601) � a) . .b) , , . , .c) . , .2) a) . - . , , . .b) � , ., , , . , .c) . .d) , . , , , . .e) , . , , , , , p 3 1 � 2A B CD E F G H ( )J K LA yM N P-Q R S TV W Y Z AA 75
 • Page 76

  f)3)a)b)c)d)e)f)g)h)4)a)b) , . , . . , , , . , , . . . , ., - - , , , , .� . , , , . . , , . , , . . . . . . , . , , . , , . , . , , . . � . , . , . c)d)e)f)g)h)5)a). , , . , - , , / , . . , , . , . � . . , , , . , . . . . , , .. . . , , . , , . . . . 76 , ( ) ( ) 16
 • Page 77

  � SKIL , , , , ; , , ( ) , 16 85 (); , , , , ( , , / ); (, ), ; , , , ; R 2 ( ); ; . � , � , , � , , , , J2, � �3 4 ( )5 H 77 6!! !! , !! , (6 , 6,35 , 8 ) -- -- , A ( , B) �:-- B C-- x 7-- C-- A :-- B C-- -- A!! , ; ' !! ; 7!! !! , -- B 2-3 -- B C-- B ( )-- -- -- B ( )!! ; 8!! --
 • Page 78

  , E , 4 F 0 8a-- G , D ( ) 8b-- H, D G 8b-- -- J 8c-- , 8d-- J 8e-- AC 0 8 f-- D H 8f-- J -- E (0 8 ); F 0,1 , 1 2,0 -- G ( )!! 9 -- K ( )-- q -- , !! 3 AD w-- AD M-- L , ea-- L eb r!! !! , -- -- , N(= , ), M!! , -- J , D G-- J-- -- , -- , , -- , J -- M t-- , -- , , - P ( ) y Q u-- Y R-- Z i!! -- AA AB, -- Y R-- AA -- Z-- , W o-- W ( ) -- 78 , , r-- -- , , , p www.skil.com
 • Page 79

  /��x ( S 2) T 2 - , SKIL-- SKIL (, , www.skil.com) , ( SKIL . www.skil.com )P� Y Y 2A o ovB CD E F Gvo H ( )J KToo o L M� /N P Q R S� T V W Y Z AA AB AC AD LEDH , ( )-- 2012/19/ , ,, , -- 5 � / T , , , ( ) 3TEXNIKA XAAKTHI�TIKA 1 1860 EN 60745 91,0 (A) 102,0 (A)( K = 3 ), 3,0 / ( ; K = 1,5 /) , EN 60745; , -- / -- , , !! , , , A�AEIA� � �� --� , . , / . . 79
 • Page 80

  ( ) ( ).1) � � ��a) . .b) , , . .c) . � .2) E �Ea) To . . (). .b) , (), . .c) . .d) . , , . .e) () . .f) , . .3) �E �a) /, . / , b)c)d)e)f)g)h)4)a)b)c)80. . . , , , , , . . / . , . . E . . . . . . . X , . , . . , . .X� EE� XE�� E EE .X . . ON/OFF .E . / ,
 • Page 81

  d)e)f)g)h)5)a) , . . . . . . , , , . . . . .X , , . . . . , . .�� , . E .YO� �� Y , ( ) ( , )I 16 TT SKIL X , , o o v oo vo o (SS) o o (CT)I O T X� (, ) - B ( ) X , 16 Amps 85 dB(A) - , , ( / ) - ( ) - B T T X� - , R 2 (= ). . . o v o o v o o81
 • Page 82

  oo v o o o o ooo o v � , � o o, , � , T T X� O J2, o o o o � � � 3 4 ( )5 XH�H v /oo o 6!! !! o ov o ooo v !! o (6 mm,6,35 mm, 8 mm) o oov o oo o-- -- ov ov vv v A ( o B, v v o) o v v v oI TOOT�T:-- o B o C-- x 7-- o o C-- , o, v A o ovI I�T:-- o B o C-- -- , o, v A o ov!! , !! o v o v v o o - o v 7!! !! o ov v -- B 2 3-- B 82 C-- B ( )-- -- -- oo o B (ov ov)!! o v o v v o o - o v o o 8!! -- E , 4 F 0 8a-- G D ( ) 8b-- H D G 8b-- -- J 8c-- o o o o oo v o voo 8d-- J 8e-- AC 0 mm 8 f-- D mm , H 8f-- J -- E (0..8 mm). F 0,1 mm, 1 2,0 mm-- G , ( )!! E 9 -- K( )-- q -- , !! , , 3 LED AD w-- LED AD M
 • Page 83

  -- . L ea-- � L ebX r!! v vo o o o !! , / / -- -- N (= ) M!! o o v o oo o o o v v v oo -- J - D G-- J-- o -- v oo o o v vo v o vo o-- v v vv v v v o o v o v-- o J o o -- M v t-- v vo o o o o (o o o ooo)-- v o o o o oo v o voo Too oo P ( v vov o) yToo o oo o Q u-- ov Y o oo v R-- 2 ZX i!! -- AA AB -- Y R-- AA -- 2 Z-- X W o-- W ( ) -- OHIE� EAMOH� o v ovo oo v oo ovo o v v o v ooo, o o o r-- v o vo o, 2, v o o o-- o o o v - o o o o o ooo vo oOv oo o , v o o ovo oo o ooo v v o p , www.skil.com�� / �� ( S 2) v oo T 2 , SKIL-- SKIL ( www.skil.com) , ( SKIL www.skil.com )IBO83 , ( )-- 2012/19/ , -- 5
 • Page 84

  � / �� EN60745, 91,0 dB(A) 102,0 dB(A)( K = 3 dB), 3,0 m/s( , K = 1,5 m/s) EN 60745 - , -- -- , !! , yMaini de frezatINTRODUCEREWDispozitivul de bordurareYTijele dispozitivului de reglare a crestturiiZButon de reglare a riglei de ghidare a canelriiAA tiftul dispozitivului de reglare a crestturiiAB Piulia dispozitivului de reglare a crestturiiAC Vizor de adncimeAD Lamp LEDSIGURANAINSTRUCIUNI GENERALE DE SIGURAN PENTRUSCULE ELECTRICE--AVERTISMENT Citii toate avertismentele,instruciunile, ilustraiile i specificaiile furnizatempreun cu aceast scul electric. Neconformarea lainstruciuniile de mai jos poate produce oc electric, incendiui/sau rniri grave.Pstra�i toate avertizrile i instruc�iunile n vedereaconsultrii ulterioare.Termenul de scul electric folosit n indica�iile deavertizare se refer la sculele electrice alimentate de la re�ea(cu cablu de alimentare) i la sculele electrice cu acumulator(fr cablu de alimentare).1) SIGURANA LA LOCUL DE MUNCa) Pstra�i-v locul de munc curat i bine iluminat.Dezordinea la locul de munc sau existen�a unorsectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.b) Nu folosi�i maina n medii cu pericol de explozie,acolo unde exist lichide, gaze sau pulberiinflamabile. Sculele electrice pot produce scntei cares aprind pulberile sau vaporii.c) Nu permite�i accesul copiilor i al altor persoane ntimpul lucrului cu maina. Dac vi se distrage aten�iapute�i pierde controlul asupra mainii.2) SECURITATE ELECTRICa) techerul de racordare a mainii trebuie s sepotriveasc cu priza de alimentare. Nu este permisn nici-un caz modificarea techerului. Nu folosi�iadaptoare pentru techere la mainile legate lapmnt. techerele nemodificate i prizele de curentadecvate acestora reduc riscul de electrocutare.b) Evita�i contactul corporal cu suprafe�e legatela pmnt ca �evi, radiatoare, plite electrice ifrigidere. Exist un risc crescut de electrocutare atuncicnd corpul dv. este i el legat la pmnt.c) Nu lsa�i maina afar n ploaie sau n mediu umed.Riscul de electrocutare crete atunci cnd ntr-o sculelectric ptrunde ap.d) Nu trage�i niciodat maina de cordonul dealimentare pentru a o transporta, a o atrna sau ascoate techerul din priza de curent. Feri�i cordonulde alimentare de cldur, ulei, muchii ascu�ite saude subansamble aflate n micare. Un cordon dealimentare deteriorat sau nfurat mrete riscul deelectrocutare.e) Atunci cnd lucra�i cu scula electric n aerliber, folosi�i numai cordoane prelungitoareautorizate pentru exterior. ntrebuin�area unu cordonprelungitor adecvat utilizrii n aer liber reduce riscul de1860Maina este destinat s prelucreze suprafe�e executndcrestturi/an�uri, muchii, profile i guri ovale/prelungiten lemn, plastic i materiale de construc�ie uoare;aceasta este destinat de asemenea i pentru frezareaprin copiereAceast scul nu este destinat utilizrii profesionaleCiti�i i pstra�i acest manual de instruc�iuni 3DATE TEHNICE 1ELEMENTELE SCULEI 2AAxul de blocareBBuca mandrineiCCheieDSistem de reglare a adncimiiEButon de reglare finFScal de reglare finGCapul opritor de adncimeHButon de ajustare (sistem de reglare a adncimii)JManet blocareKRoti� de selectare a vitezeiLAdaptor aspiratorulMDeclanator de pornire/oprireNntreruptor de siguran�PDispozitiv de adaptareQRigl de ghidare pentru caneluriRPlac de bazSFantele de ventila�ieTBare glisanteVCapac de protec�ie84
 • Page 85

  f)3)a)b)c)d)e)f)g)h)4)a)b)c)electrocutare.Atunci cnd nu poate fi evitat utilizarea sculeielectrice n mediu umed, folosi�i un ntreruptor decircuit cu mpmntare. Folosirea unei ntreruptor decircuit cu mpmntare reduce riscul de electrocutare.SECURITATEA PERSOANELORFi�i vigilen�i, fi�i aten�i la ceea ce face�i i proceda�ira�ional atunci cnd lucra�i cu scula electric.Nu folosi�i maina dac sunte�i obosi�i sau vafla�i sub influen�a drogurilor, alcoolului sau amedicamentelor. Un moment de neaten�ie n timpullucrului cu maina poate duce la rniri grave.Purta�i echipament de protec�ie personal intotdeauna ochelari de protec�ie. Folosireaechipamentelor de protec�ie a persoanei ca masc deprotec�ie mpotriva prafului, ncl�minte antiderapant,casc de protec�ie sau aparat de protec�ie auditiv, nfunc�ie de tipul i domeniul de folosire al sculei electrice,reduce riscul rnirilor.Evita�i o punere n func�iune involuntar. nainte dea introduce techerul n priz i/sau de a introduceacumulatorul n scula electric, de a o ridica sau dea o transporta, asigura�i v c aceasta este oprit.Dac atunci cnd transporta�i scula electric �ine�idegetul pe ntreruptor sau dac porni�i scula electricnainte de a o racorda la re�eaua de curent, pute�iprovoca accidente.nainte de a pune maina n func�iune scoate�i afarcheile reglabile i fixe. O cheie reglabil sau fix, aflatntr-o component de main care se rotete, poateprovoca rniri.Nu v supraaprecia�i. Asigura�i-v o pozi�ie stabili pstra�i-v ntotdeauna echilibrul. Astfel ve�i puteacontrola mai bine maina n situa�ii neateptate.Purta�i mbrcminte de lucru adecvat. Nupurta�i haine largi sau podoabe. Feri�i prul imbrcmintea de piesele aflate n micare.mbrcmintea larg, podoabele i prul lung pot fiprinse de piesele aflate n micare.Dac exist posibilitatea montrii de echipamentei instala�ii de aspirare i colectare a prafului,asigura�i-v c acestea sunt conectate i folositecorect. Folosirea unei instala�ii de aspirare a prafuluipoate duce la reducerea polurii cu praf.Nu v lsa�i amgi�i de uurin�a n operaredobndit n urma folosirii frecvente a sculelorelectrice i nu ignora�i principiile de siguran� aleacestora. Neglijen�a poate provoca, ntr-o frac�iune desecund, vtmri corporale graveMANEVRAI I FOLOSII CU GRIJ SCULELEELECTRICENu suprasolicita�i maina. Folosi�i scula electricdestinat executrii lucrrii dumneavoastr. Cuscula electric potrivit lucra�i mai bine i mai sigur ndomeniul de putere specificat.Nu folosi�i scula electric dac are ntreruptoruldefect. O scul electric, care nu mai poate fi pornit sauoprit este periculoas i trebuie reparat.Scoate�i techerul afar din priz i/sau ndeprta�iacumulatoru dac este detaabil, nainte de aexecuta reglaje, a schimba accesorii sau a depozitascula electric. Aceast msur preventiv reduceriscul unei porniri involuntare a mainii.d) n caz de nefolosire pstra�i mainile la locinaccesibil copiilor. Nu permite�i persoanelor carenu sunt familiarizate cu maina sau care n-au cititprezentele instruc�iuni, s foloseasc maina.Sculele electrice sunt periculoase atunci cnd suntfolosite de persoane fr experien�.e) ntre�ine�i sculele electrice i accesoriile acestora.Controla�i dac componentele mobile func�ioneazcorect i dac nu se blocheaz, dac nu existpiese defecte sau deteriorate, care s afectezefunc�ionarea mainii. nainte de a repune nfunc�iune maina, duce�i-o la un atelier de asisten�service pentru repararea sau nlocuirea pieselordeteriorate. Multe accidente s-au datorat ntre�ineriidefectuoase a sculelor electrice.f) Pstra�i accesoriile bine ascu�ite i curate.Accesoriile atent ntre�inute, cu muchii tietoare bineascu�ite se blocheaz mai greu i pot fi conduse maiuor.g) Folosi�i sculele electrice, accesoriile, dispozitivelede lucru etc. conform prezentelor instruc�iuni. ine�iseama de condi�iile de lucru i de lucrarea caretrebuie executat. ntrebuin�area unor scule electricedestinate altor utilizri dect cele preconizate, poateduce la situa�ii periculoase.h) Men�ine�i mnerele i zonele de prindere uscate,curate i feri�i-le de ulei i unsoare. Mnerele izonele de prindere alunecoase nu permit manevrarea icontrolul sigur al sculei electrice n situa�ii neateptate.5) SERVICIUa) Permite�i repararea mainii dumneavoastr numaide ctre un specialist calificat i numai cu piesede schimb originale. n acest mod este garantatmen�inerea siguran�ei de exploatare a mainii.INSTRUCIUNI DE SIGURANA PENTRU MAINI DEFREZATApuca�i maina de mnerele izolate, deoarececu�itul poate atinge propriul su cordon (tiereaunui cablu electric aflat sub tensiune poate determinapunerea sub tensiune a pr�ilor metalice expuse alemainii i poate cauza electrocutarea operatorului) Folosi�i clame sau alte metode practice pentru asecuriza i sus�ine piesa de prelucrat pe o platformstabil (dac �ine�i piesa cu mna sau sprijinit de corpva fi instabil i pute�i pierde controlul asupra ei)GENERALITI Aceast scul nu trebuie s fie folosit de persoane sub16 ani Decupla�i ntotdeauna techerul de la sursa dealimentare nainte de a face o reglare sau o schimbarede accesoriuACCESORII SKIL garanteaz func�ionarea perfect a aparatuluinumai dac sunt folosite accesoriile originale Folosi�i numai accesoriile a cror tura�ie admis este celpu�in egal cu tura�ia maxim la mers n gol a aparatului Nu folosi�i cu�ite de frez defecte sau deformate Folosi�i numai cu�ite de frez ascu�ite Feri�i accesoriile de impacturi, ocuri i unsoare Folosi�i la aceast frez numai cu�ite de frez fabricatedin o�el rapid (HSS) sau cu�ite armate cu plac de carburimetalice (CT)85
 • Page 86

  UTILIZAREANAINTEA UTILIZRII Evita�i daunele provocate de uruburi, �inte i alteelemente din timpul lucrului; nltura�i aceste elementenainte de a trece la ac�iune Verifica�i ntotdeauna dac tensiunea de alimentare esteaceeai cu tensiunea indicat pe plcu�a de identificarea sculei Nu prelucra�i materiale care con�in azbest (azbestuleste considerat a fi cancerigen) Nu fixa�i scul n menghin Folosi�i cabluri de prelungire derulate complet, protejate/izolate, cu o capacitate de 16 amperi Cnd este utilizat, nivelul de zgomot poate depi 85dB(A); este necesar s purta�i echipament de protec�iepentru urechi Praful rezultat din materiale precum vopseaua carecon�ine plumb, unele specii de lemn, minerale i metalepoate fi periculos (contactul cu praful sau inhalareaacestuia poate provoca reac�ii alergice i/sau afec�iunirespiratorii operatorului sau persoanelor care stau napropiere); purta�i o masc de praf i lucra�i cu undispozitiv de extragere a prafului cnd poate ficonectat Anumite tipuri de praf sunt clasificate ca fiindcancerigene (cum ar fi praful de stejar i fag) n specialn combina�ie cu aditivi pentru tratarea lemnului; purta�io masc de praf i lucra�i cu un dispozitiv deextragere a prafului cnd poate fi conectat Respecta�i reglementrile na�ionale referitoare laaspira�ia prafului n func�ie de materialele de lucrufolosite Asigura�i-v c scul are contactul ntrerupt atunci cndo contecta�i la prizN TIMPUL FUNCIONRII Feri�i ntotdeauna cordonul de prtile n micare alesculei; orientati cordonul spre spate, la distan� de scul Nu folosi�i maina de frezat atunci cnd ansamblul desuport R 2 (=dispozitiv de protec�ie) prezint defec�iuni;nlocuirea lor se va efectua de o persoan autorizat Nu utilizai niciodat scula electric atunci cnd cabluleste deteriorat; acesta trebuie nlocuit cu un cabluspecial, disponibil prin intermediul organizaiei deservice. Ave�i grij ca minile i degetele s nu fie n apropiereacu�itului de frez atunci cnd maina este n func�iune Nu depi�i adncimea maxim de tiere a cu�itului frezein timpul procesului de prelucrare n cazul unor defec�iuni electrice sau mecanicedeconecta�i imediat instrumentul i scoate�i nurul dinpriz n cazul n care cu�itul frezei este blocat lucru ce duce laapari�ia de ocuri n main, ntrerupe�i imediat contactulacesteia n caz de ntrerupere a curentului atunci cnd techeruleste scos din priz n mod accidental, ntrerupe�i imediatcontactul acesteia pentru a preveni pornirea necontrolat Nu apsa�i scul astfel nct ea s se opreascDUP UTILIZARE Dup terminarea lucrului deuruba�i maneta J 2, aduce�imaina napoi n pozi�ia ini�ial de pornire i ntrerupe�imainaEXPLICAIA SIMBOLURILOR DE PE INSTRUMENT3 Citi�i manual de instruc�iuni nainte de utilizare4 Izola�ie dubl (nu este necesar fir de mpmntare)5 Nu arunca�i instrumentul direct la pubelele de gunoi86Montarea/nlocuirea cu�itelor de frez 6!! opri�i scula i scoate�i-l din priz!! asigura�i-v c tija cu�itului frezei este absolutcurat!! asigura�i-v c msura manonului de prindere(6 mm, 6,35 mm, 8 mm) corespunde cu cea a tijeicu�itului frezei-- ntoarce�i instrumentul invers-- bloca�i tija prin mpingerea axului de blocare A (daceste necesar, nuruba�i piuli�a B de strngere) imen�ine�i-o astfel n timp cePENTRU MONTARE:-- deuruba�i piuli�a de strngere B cu cheia C-- introducei burghiul cu un spaiu mic x in manonul deprindere 7-- nuruba�i piuli�a de strngere foarte bine cu cheia C-- desface�i axul de blocare APENTRU NLOCUIRE:-- deuruba�i piuli�a de strngere B cu cheia C-- scoate�i cu�itul frezei-- desface�i axul de blocare A!! pentru slbirea cuitului frezei, poate fi necesars batei n partea superioar a acestuia, folosindciocanul i o bucata de lemn pentru a protejaburghiul!! nu strnge�i niciodat piuli�a manonului dacnu exist nici un cu�it de frez n manonul deprindere; manonul va fi deterioratSchimbarea mandrinei 7!! opri�i scula i scoate�i-l din priz!! asigura�i-v c tija cu�itului frezei este absolutcurat-- deuruba�i piuli�a de strngere B cu 2 sau 3 ture-- prinde�i piuli�a de strngere B cu cheia C-- scoate�i piuli�a de strngere B i manonul (bloca�i tija)-- ntoarce�i instrumentul invers-- introduce�i noul manon pe axul manonului-- monta�i piuli�a de strngere B (bloca�i tija)!! nu strnge�i niciodat piuli�a manonului dacnu exist nici un cu�it de frez n manonul deprindere; manonul va fi deterioratFixarea adncimea de tiere 8!! opri�i scula i scoate�i-l din priz-- setai reglajul fin n poziie central prin rotireabutonului E pn la capt, apoi rotii-l complet de 4 orii setai scala F la 0 8a-- rotii capul G astfel nct poziia sa cea mai joas s sefixeze n partea dreapt sub ublerul de adncime D(pentru poziia zero) 8b-- slbi�i butonul H astfel nct ublerul de adncime D scad n capul opritor de adncime G 8b-- plasa�i instrumentul pe piesa de prelucrat-- slbi�i maneta de blocare J 8c-- apsa�i maina n jos pn cnd cu�itul frezei este ncontact cu piesa de prelucrat 8d-- desface�i i strnge�i maneta de blocare J 8e-- poziionai vizorul de adncime AC la 0 mm 8 f-- fixa�i ublerul de adncime D la numrul de mm egalcu adncimea de tiere dorit i apoi strnge�i butonulH 8f-- slbi�i maneta de blocare J i dirija�i din nou scula
 • Page 87

  napoi n sus-- utilizai butonul de reglare fin E pentru setarea maiprecis a adncimii de tiere (0 .. 8 mm); semnelede pe scal F corespund cu 0,1 mm, 1 tur completcorespunde cu 2,0 mm-- cu ajutorul capului opritor G adncimea de tierepoate fi mrit n trepte (recomandat pentru tieturi deadncime mare)!! regla�i din nou adncimea de tiere dup ce a�ischimbat cu�itele de frezControl de viteza 9Pentru a ob�ine rezultate optime ale opera�iilor de frezaren diverse tipuri de materiale:-- selecta�i tura�ia de frezare cu roata K (selectarea sepoate face i cnd maina este n func�iune)-- utiliza�i tabelul q ca referin� pentru determinareatura�iei corecte de frezare-- nainte de a ncepe o lucrare, determina�i tura�ia optimprin ncercri pe un alt bloc de material similar!! dup perioade mai lungi de lucru la tura�ie redus,lsa�i scula s se rceasc prin func�ionare n goltimp de cca. 3 minute la tura�ie ridicatLamp LED AD w-- Lampa LED AD se aprinde automat la activareadeclanatorului MAspirarea a prafului-- monta�i adaptorul pentru aspiratorul L aa cum esteilustrat ea-- conectai furtunul aspiratorului la adaptorul aspiratoruluiL ebUtilizarea sculei r!! ntotdeauna �ine�i maina foarte bine cu ambelemini!! n timp ce lucra�i, �ine�i ntotdeauna scula de zon(zonele) de prindere colorate gri-- plasa�i instrumentul pe piesa de prelucrat-- conecta�i scula apsnd prima dat butonul N (=comutator de siguran� care nu poate fi blocat) i apoitrgnd declanatorul M!! maina va func�iona cu viteza maxim nainte deatingerea suprafe�ei de prelucrare de ctre cu�itulfrezei-- slbi�i maneta de blocare J i mpinge�i scula uor njos pn cnd ublerul de adncime D atinge capulopritor de adncime G-- strnge�i maneta de blocare J-- procedeul de tiere se desfoar cu o vitez uniform-- folosi�i maina cu partea ei plat pe suprafa�a deprelucrare-- drept regul general fiecare va trage maina i nu ova mpinge-- dup terminarea lucrului, deuruba�i maneta J iaduce�i maina napoi n pozi�ia ini�ial de pornire-- decupla�i declansatorul MFunc�ionare corect t-- nu uita�i faptul c acest cu�it de frez se rotete nsensul acelor de ceasornic-- conduce�i maina de aa natur nct cu�itul frezei sse roteasc n suprafa�a de prelucrare i nu ntr-o altdirec�ieMontarea dispozitivului de adaptare P (pentru copiereacu un tipar) yMontarea dispozitivului de reglare a crestturii Q u-- introduce�i tijele dispozitivului de reglare a crestturii Yn orificiile ansamblului de suport R-- glisa�i dispozitivul de reglare la l�imea dorit i fixa�i-lcele 2 butoane ZUtilizarea dispozitivului ca ghidaj circular i!! mai nti, inversa�i pozi�ia dispozitivului-- strngei tiftul AA cu piulia AB ca n figur-- introduce�i tijele Y n placa de baz R-- nfige�i tiftul AA n centrul marcat al arcului circular-- strnge�i dispozitivul cu cele 2 butoane Z-- ghida�i scula cu un avans uniform de-a lungul piesei deprelucratUtilizarea dispozitivului cu dispozitivul de bordurare W o-- monta�i dispozitivul de bordurare W (cu rola de ghidajmontat), ca n figur-- ghida�i scula de-a lungul marginii piesei de prelucrat,cu o uoar apsare lateralSFATURI PENTRU UTILIZAREPentru tieturi paralele cu marginea suprafe�ei deprelucrare folosi�i un dispozitiv de ghidarePentru realizarea de tieturi paralele pe suprafa�a deprelucrare departe de margine r-- fixa�i o bucat de lemn dreapt pe suprafa�a deprelucrare cu ajutorul a 2 cleme-- conduce�i maina cu dispozitivul de suport de-alungul marginii de lemn care acum func�ioneaz dreptdispozitiv de ghidareAtunci cnd folosi�i cu�ite cu rulment sau lagr cu bile,rulmentul sau lagrul cu bile se vor deplasa de-a lungulmarginii suprafe�ei de prelucrare care trebuie s fieperfect neted pPentru adncimi mari de tiere se recomand realizareamai multor tieturi succesive cu viteze de ndeprtaresczutePentru mai multe informaii, consultai www.skil.comNTREINERE / SERVICEAceast scul nu este destinat utilizrii profesionalePstra�i aparatul i cablul curat (mai ales fantele deventila�ie S 2)Lubrifia�i periodic barele glisante T 2Dac n ciuda procedeelor de fabrica�ie i controlriguroase scula are totui o pan, repararea acesteia seva face numai la un atelier de asisten� service autorizatpentru scule electrice SKIL-- trimite�i scula n totalitatea lui cu bonul de cumprarela distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel maiapropiat (adrese i diagrame de service se gseasc lawww.skil.com)Trebuie s fi�i contien�i de faptul c deteriorarea datoratsuprasarcinii sau utilizrii incorecte a sculei vor fi exclusedin garan�ie (pentru condi�iile de garan�ie SKIL consulta�iwww.skil.com sau ntreba�i distribuitorul)MEDIUL87Nu arunca�i sculele electrice, accesoriile sauambalajele direct la pubelele de gunoi (numai pentru�rile din Comunitatea European)-- Directiva European 2012/19/EC face referire la modulde aruncare a echipamentelor electrice i electronicei modul de aplicare a normelor n conformitate culegisla�ia na�ional; sculele electrice n momentul ncare au atins un grad avansat de uzur i trebuiesc
 • Page 88

  aruncate, ele trebuiesc colectate separat i reciclatentr-un mod ce respect normele de protec�ie amediului inconjurtor-- simbolul 5 v va reaminti acest lucruW Y Z AA AB AC AD ZGOMOT / VIBRAIIMsurate n conformitate cu EN 60745, nivelul depresiune sonor a acestui instrument este 91,0 dB(A) inivelul de zgomot 102,0 dB(A) (incertitudinea K = 3 dB) ivibraia 3,0 m/s (suma vectorial triaxial; incertitudineaK = 1,5 m/s)Nivelul emisiilor de vibra�ii a fost msurat n conformitatecu un test standardizat precizat n EN 60745; poate fifolosit pentru a compara o scul cu alta i ca evaluarepreliminar a expunerii la vibra�ii atunci cnd folosi�i sculapentru aplica�iile men�ionate-- utilizarea sculei pentru aplica�ii diferite sau cu accesoriidiferite i prost ntre�inute poate crete semnificativnivelul de expunere-- momentele n care scula este oprit sau cndfunc�ioneaz dar nu execut nicio lucrare, pot reducesemnificativ nivelul de expunere!! proteja�i-v mpotriva efectelor vibra�iilor prinntre�inerea sculei i a accesoriilor sale, pstrndminile calde i organiznd procesele de lucruz� � �--� , , , . - , / . . - ( ) ( ).18601) a) . .b) , , . , .c) , . , .2) a) . . , . .b) , . , , . , -.c) . . p p ,p, p p p p, p p, p p 3XH 1 � 2Ap B CD E F G Hp ( )J K L M /N P Q R S pTV 88
 • Page 89

  d) , , . . , , . .e) , , . , , .f) , . .3) a) , . , , . .b) . , , , (), .c) . , , . , , , , , .d) , , . , , .e) . . - , .f) . . . , , 89 .g) , , . , .h) . .4) �a) . . - -, .b) , . , , .c) , . , , , ,. , . .d) , . , . , .e) . , , , . , . .f) . -.g) , , .., . , . .
 • Page 90

  h) , . .5) a) . .dB(A); , , , ( / ); , ( ) ; , , p e e epee, e e e � ;pexpee e , e , R 2 (= p ) p; p p , ; , . p p p , p p p p p xp, p p p p , pp, p xp p , , eee peppe p pe p, e pe J 2, �3 4 ( )5 � , ( ) ( ) 16 SKIL p p p pp p p , p ppp p p ee e p pee p (HSS) p (CT) � , , ; p p p p , , p ( ) e e pe eee 16 A 85�90/ 6!! !! pp
 • Page 91

  !! pp (6 , 6,35, 8 ) -- p -- p p p A ( x, p p B) p, :-- px p B C-- x 7-- p p C-- p A:-- px p B C-- -- p A!! , !! p, ; p 7!! !! pp p -- B 2 3 -- B C-- B (p )-- p -- -- p p B (p )!! p, ; p p p 8!! -- , E , 4 F 0 8a-- G , D ( ) 8b-- H, D G 8b-- -- J 8-- p , p p p p8d-- J 8e-- AC 0 mm 8 f-- D , H 8f-- J 91 -- E -(0..8 mm); F 0,1 mm, 1 2,0 mm-- G ( )!! , �p p 9 -- K( )-- q , -- , !! , 3 AD w-- AD M px-- p p px L, ea-- L eb p r!! p p p p!! , () () -- -- , N (= , ) M!! p p p p, p p-- J D G-- J-- p p pp p -- p p p px p p-- p pp, -- , J -- M
 • Page 92

  p p p t-- p, p p-- p , p p p, p pp P ( p ) y p Q u-- p p Y p p R-- 2 Z i!! -- AA AB, -- Y R-- AA -- 2 Z-- W o-- W ( ), -- , p p, p pp p p, p p p p p, p p r-- p p p p px pp 2 -- p , p p, p p p p p p p pp p p p, px p p p - p pp p - p p www.skil.com / , ( )-- 2012/19/EG -- 5 � / PA�K A p, , -p SKIL (p, x p pp, p p www.skil.com) , ( SKIL :www.skil.com ) EN 60745, 91,0dB(A), 102,0 dB(A)( K = 3 dB), 3,0 m/s( ; K = 1,5 m/s) , EN 60745; -- , -- , , !! , , 1 p pp xp ( p S 2) p p T 2 , SKIL-- p p Horn frzaVOD921860Tento nstroj sa m pouva na frzovanie liabkov,hrn, profilov a predlench otvorov v dreve, plastickommaterili a v ahkch stavebnch materiloch ako aj nakoprovanie obrysovTento nstroj nie je vhodn pre profesionlne pouitiePretajte a uschovajte tento nvod na pouitie 3
 • Page 93

  TECHNICK DAJE 1ASTI NSTROJA 2APoistka na hriadeliBMatica upnacej vlokyCKDHbkov dorazEGombk jemnho nastaveniaFStupnica jemnho nastaveniaGHlavi s hbkovou zarkouHNastavovac gombk (hbkov doraz)JPka uzamykacKKoliesko na vber rchlostLAdaptr na vysvaMVypnaNBezpenostn spnaPDoska adaptraQVodtko pre pozdne rezanieRPlata zkladneSVetracie trbinyTPosuvn tyeVOchrann krytWKruhov zarkaYTye bonho vodidlaZGombk pre nastavenie pozdneho rezaniaAA Kolk bonho vodidlaAB Matica bonho vodidlaAC Ryska hbkyAD LED-KontrolkaBEZPENOSVEOBECN BEZPENOSTN UPOZORNENIATKAJCE SA ELEKTRICKHO NRADIA--VSTRAHA Pretajte si vetky bezpenostnvstrahy, pokyny, ilustrcie a technick daje, ktors dodan s tmto elektrickm nstrojom. Nedodranievetkch niie uvedench pokynov me vies k poraneniuelektrickm prdom, poiaru a/alebo vnemu poraneniu.Vetky upozornenia a pokyny si odlote na aliepouitie.Pojem elektrick nradie pouvan v nasledujcom textesa vzahuje na run elektrick nradie napjan zo siete (sprvodnou nrou) a na run elektrick nradie napjanakumultorovou batriou (bez prvodnej nry).1) BEZPENOS NA PRACOVISKUa) Udriavajte svoje pracovisko ist a upratan.Neporiadok na pracovisku alebo neosvetlen astipracoviska mu vies k razom.b) Nepracujte elektrickm nradm v prostredohrozenom vbuchom, v ktorom sa nachdzajhorav kvapaliny, plyny alebo prach. Elektricknradie produkuje iskry, ktor mu prach alebo paryzapli.c) Deti a in osoby udriavajte poas prce odrunho elektrickho nradia v dostatonejvzdialenosti. V prpade odptania Vaej pozornosti byste mohli strati kontrolu nad nradm.932) ELEKTRICK BEZPENOSa) Zstrka prvodnej nry sa mus hodi donapjacej zsuvky. Zstrka sa v iadnom prpadenesmie meni. Pri uzemnench spotrebiochnepouvajte spolu s nimi iadne adaptry.Nezmenen zstrka a vhodn zsuvka zniuj rizikozsahu elektrickm prdom.b) Vyhbajte sa telesnmu kontaktu s povrchovmiplochami uzemnench spotrebiov, ako selektrick rry, vyhrievacie teles, sporky achladniky. Ke je Vae telo uzemnen, riziko zsahuelektrickm prdom je vyie.c) Chrte run elektrick nradie pred daom avlhkom. Vniknutie vody do runho elektrickho nradiazvyuje riziko zsahu elektrickm prdom.d) Nepouvajte prvodn nru na prenanie nradia,na jeho veanie, ani za u nevyahujte zstrku zozsuvky. Prvodn nru chrte pred horavou,olejom, ostrmi hranami alebo pohybujcimi saasami nradia. Pokoden alebo zauzlen nryzvyuj riziko zsahu elektrickm prdom.e) Ak pracujete s runm elektrickm nradmvonku, pouvajte len tak predlovacie nry,ktor s schvlen pre pouvanie vo vonkajchpriestoroch. Pouvanie predlovacej nry urenej dovonkajieho prostredia zniuje riziko zsahu elektrickmprdom.f) Ak sa ned vyhn pouitiu runho elektrickhonradia vo vlhkom prostred, pouite preruovauzemovacieho obvodu. Pouvanie preruovaauzemovacieho obvodu zniuje riziko zsahu elektrickmprdom.3) BEZPENOS OSBa) Bute pozorn, dvajte pozor na to, o robte a kprci s elektrickm nradm pristupujte rozumne.Nepouvajte elektrick nradie, ke ste unavenalebo ke ste pod vplyvom drog, alkoholu aleboliekov. Chva nepozornosti pri pouvan nradia mevies k vnym poraneniam.b) Noste osobn ochrann pomcky, ochrann odeva vdy majte nasaden ochrann okuliare. Noseniepracovnho odevu a pouvanie ochrannch pomcokako ochrannej dchacej masky, bezpenostnchprotimykovch topnok, prilby alebo chrnia sluchu,poda druhu elektrickho nradia, zniuje rizikoporanenia.c) Vyhbajte sa nemyselnmu uvedeniu runhoelektrickho nradia do innosti. Pred zasunutmzstrky do zsuvky a/alebo pred pripojenmakumultora, pred chytenm alebo prenanmrunho elektrickho nradia sa vdy presvedtesa, i je run elektrick nradie vypnut. Ak budetema pri prenan runho elektrickho nradia prstna vypnai, alebo ak run elektrick nradie pripojtena elektrick sie zapnut, me to ma za nsledoknehodu.d) Skr ako run elektrick nradie zapnete,odstrte nastavovacie a montne nstroje. Nstrojalebo k, ktor sa nachdza v pohyblivej asti nradia,me spsobi poranenie.e) Nepreceujte sa. Zabezpete si pevn postoj aneprestajne udriavajte rovnovhu. Takto budetemc run elektrick nradie v neoakvanch
 • Page 94

  f)g)h)4)a)b)c)d)e)f)g)h)situcich lepie kontrolova.Pri prci noste vhodn pracovn odev. Nenosteirok odevy a nemajte na sebe perky. Vyvarujte satoho, aby sa vae vlasy a odev dostali do blzkostipohyblivch ast. Von odev, dlh vlasy aleboperky mu by zachyten rotujcimi asami runhoelektrickho nradia.Ak mono namontova zariadenie na odsvaniealebo zachytvanie prachu, presvedte sa, ije pripojen a sprvne pouvan. Pouvanieodsvacieho zariadenia a zariadenia na zachytvanieprachu zniuje riziko ohrozenia zdravia prachom.Nepodliehajte falonmu pocitu istoty zskanej zastho pouvania nradia a nekonajte v rozpores princpmi bezpenho pouvania nradia.Nepozorn prca me v priebehu zlomkov sekundyvies k akmu poranenie.STAROSTLIV ZAOBCHDZANIE S ELEKTRICKMNRADM A JEHO POUVANIENradie nepreaujte. Pre svoju prcu pouvajteuren elektrick nradie. Pomocou vhodnhorunho elektrickho nradia budete mc v uvedenomrozsahu vkonu pracova lepie a bezpenejie.Nepouvajte iadne run elektrick nradie, ktorm pokazen vypna. Run elektrick nradie, ktorsa u ned zapna alebo vypna, je nebezpen a trebaho da opravi.Skr ako zanete nradie nastavova aleboprestavova, vymiea prsluenstvo alebo akoodlote nradie, vdy vytiahnite koncovku sieovejnry zo zsuvky a/alebo vyberte akumultor, aksa d vybra. Toto preventvne opatrenie zabraujenemyselnmu spusteniu runho elektrickho nradia.Nepouvan run elektrick nradie uschovvajtemimo dosahu det. Nedopuste, aby run elektricknradie pouvali osoby, ktor s nm nie s dkladneoboznmen, alebo ktor si nepretali tento Nvodna pouvanie. Ak run elektrick nradie pouvajnesksen osoby, stva sa nebezpenm nstrojom.Run elektrick nradie a prsluenstvo starostlivooetrujte. Skontrolujte, i pohybliv siastkynradia bezchybne funguj a neblokuj a i nie szlomen alebo pokoden niektor siastky, ktorby mohli negatvne ovplyvni fungovanie runhoelektrickho nradia. Pred pouitm runhoelektrickho nradia dajte pokoden siastkyopravi. Nejeden raz bol spsoben zle udriavanmnradm.Pouvan nstroje udriavajte ostr a ist.Starostlivo oetrovan nstroje s ostrmi reznmihranami sa menej asto zablokuj a ich vedenie jepodstatne ahie.Pouvajte run elektrick nradie, prsluenstvo,pracovn nstroje a pod. poda tchto pokynov.Zohadnite pritom konkrtne pracovn podmienkya innos, ktor mte vykona. Pouvanie runhoelektrickho nradia na in ako uren ely me viesk nebezpenm situcim.Rukovti a chopov povrchy udrujte such, ista bez oleja alebo mazacieho tuku. mykav rukovtia chopov povrchy neumouj bezpen manipulciua ovldanie nradia v neoakvanch situcich.5) SERVISa) Run elektrick nradie zverte do opravy lenkvalifikovanmu personlu a pouvajte lenoriginlne nhradn siastky. Tm sa zabezpezachovanie bezpenosti runho elektrickho nradia.BEZPENOSTN POKYNY PRE HORN FRZYElektrick nradie drte za izolovan plochyrukovt, pretoe rezn nstroj by sa mohol dotknvlastnej prvodnej nry (kontakt s vodiom podnaptm, spsob, e aj kovov siastky nradia sadostan pod naptie, o me spsobi zsah opertoraelektrickm prdom) Obrban predmet upevnite svorkami alebo inmpraktickm spsobom k stabilnmu podstavcu(obrban predmet nedrte iba v rukch ani oproti telu,pretoe tak nemete zabezpei jeho stabilitu a mesa vm vymkn spod kontroly)VEOBECNE Tento nstroj by nemali pouva osoby mladie ako 16rokov Pri nastavovan alebo vmene prsluenstva vdyvytiahnite prvodn kbel zo zsuvkyPRSLUENSTVO SKIL zabezpe hladk chod nstroja len ak sa pouvapvodn prsluenstvo Pouvajte iba prsluenstvo, u ktorho hodnotaprpustnch obrtok zodpoved minimlne najvymobrtkam nradia Nepouvajte pokoden alebo deformovan frzovaciehroty Pouvajte len ostr frzovacie hroty Chrte kote pred nrazom, otrasom a mastnotou Tento nstroj pouvajte len frzovacmi hrotmi z vysokorchlostnej ocele (HSS) alebo s karbidovou pikou (CT)PRED POUITM Zabrnte pokodeniu nradia skrutkami, klincami a inmikovovmi predmetmi v obrobku; zoberte ich dole prv nezanete pracova Vdy skontrolujte i je napjacie naptie rovnak akonaptie uveden na ttku nstroja Neobrbajte materil, ktor obsahuje azbest (azbestsa povauje za rakovinotvorn materil) Neupevujte nstroj do zverka Pouvajte plne odmotan a bezpen predlovaciunru s kapacitou 16 A Hlasitos zapnutho prstroja me by viac ak 85dB(A); chrte si ui ochrannmi krycmi prostriedkami Prach z materilu, akm je nter obsahujci olovo,niektor druhy dreva, minerly a kovy me bykodliv (styk alebo nadchanie prachu me spsobialergick reakcie a/alebo respiran ochorenia obsluhya okolostojacich osb); pouvajte ochrann maskutvre a pracujte so zariadenm na odsvanie prachu,ak je takto zariadenie mon pripoji Urit druhy prachu s klasifikovan ako karcinognne(akm dubov a bukov prach), a to hlavne v spojens prsadami pre pravu dreva; pouvajte ochrannmasku tvre a pracujte so zariadenm na odsvanieprachu, ak je takto zariadenie mon pripoji Dodrujte stanoven nariadenia pre prcu v pranomprostred Pri zapnan do zstrky sa vdy uistite, e nstroj jevypnut94
 • Page 95

  POAS PRCE Elektrick nru udrujte vdy mimo pohybujcich saast nstroja; elektrick nru vdy smerujte dozadu,mimo nstroja Nikdy nepouvajte nstroj, ak je doska zkladne R 2(= ochrann doska) pokoden, dajte si pokoden asvymeni kvalifikovanou osobou Nikdy nepouvajte nradie s pokodenm kblom; kbelsa mus vymeni za pecilne pripraven kbel dostupnprostrednctvom servisnho strediska. Ke je nstroj zapnut, dajte pozor aby ste nemali rukyv blzkosti frzovacieho hrotu Nikdy nerete hlbie ako je maximlna dovolen hbkarezu pre dan hrot V prpade elektrickej alebo mechanickej poruchy zastavteokamite nstroj a vytiahnite zstrku z nstennejzsuvky Nstroj muste ihne vypn ak sa nehbe hladko lebo jefrzovac hrot zablokovan V prpade preruenej dodvky prdu alebo nhodnhoodpojenia z elektrickej siete hne okamite vypnitenstroj, aby sa predilo nhodnmu zapnutiu Na nstroj nevyvjajte tak tlak, ktor spsob jehozastaveniePO PRCI Ke dokonte prcu, uvonite pku J 2, nastavtenstroj sp do hornho zaiatonho stavu a hnstrojvypniteVYSVETLENIE SYMBOLOV NA NSTROJI3 Pred pouitm si pretajte nvod na obsluhu4 Dvojit izolcia (nevyaduje sa uzemovac kbel)5 Nstroj nevyhadzujte do komunlneho odpaduPOUITIEMontovanie/odmontovanie frzovacieho hrotu 6!! vypnite nstroj a odpojte zo zstrky!! dajte pozor aby bol hriade hrotu plne ist!! dajte pozor aby sa upnacia vloka hodilavekosou (6 mm, 6,35 mm, 8 mm) na vekoshriada hrotu-- otote nstroj naopak-- zamknite hriade zatlaenm poistky na hriadeli A(poda potreby otote maticu B na upnacej vloke)a drte juMONTOVANIE:-- uvonite maticu upnacej vloky B s kom na maticeC-- vlote hrot s mlom miesta x do vloky 7-- pevne pritiahnite maticu upnacej vloky firmly skom na matice C-- uvonite poistku na hriadeli AODMONTOVANIE:-- uvonite maticu upnacej vloky B s kom na maticeC-- odstrte hrot-- uvonite poistku na hriadeli A!! na uvonenie frzovacieho hrotu me bupotrebn klepn na piku frzovacieho hrotupomocou kladiva a kska dreva na ochranu hrotu!! aby sa upnacia vloka nepokodila nikdynepritiahnite maticu upnacej vloky ak v nej nie jefrzovac hrotVmena upnacch vloiek 7!! vypnite nstroj a odpojte zo zstrky95!! dajte pozor aby bol hriade upnacej vloky plneist-- uvonite maticu upnacej vloky B o 2 alebo 3 otky-- na maticu upnacej vloky B poklepte kom C-- odstrte maticu upnacej vloky B a upnaciu vloku(zamknite hriade)-- otote nstroj naopak-- na hriade upnacej vloky vlote nov upnaciu vloku-- namontujte maticu upnacej vloky B (zamknite hriade)!! aby sa upnacia vloka nepokodila nikdynepritiahnite maticu upnacej vloky ak v nej nie jefrzovac hrotNastavenie frzovacej hbky 8!! vypnite nstroj a odpojte zo zstrky-- nastavte jemn nastavenie do stredovej polohyotanm gombka E a do konca, potom otote sp o4 cel otky a nastavte stupnicu F na 0 8a-- hlavicu G otote tak, aby jej najniia poloha zacvaklana svoje miesto priamo pod mierkou hbky D (navynulovanie) 8b-- uvonite gombk H tak, aby mierka hbky D klesla nahlavicu hbkovej zarky G 8b-- polote nstroj na obrban kus-- povote zaisovaciu pku J 8c-- stlate nstroj smerom dole a km sa frzovac hrotdotkne opracovanho kusu a pritiahnite krdlov maticu8d-- uvonite a utiahnite zaisovaciu pku J 8e-- presute rysku hbky AC na 0 mm 8 f-- zdvihnite mierku hbky D a o toko mm, ak m bypoadovan hbka frzovania, a utiahnite koliesko H 8f-- povote zaisovaciu pku J a vete nstroj znovanahor-- pouite gombk jemnho nastavenia E na presnejienastavenie hbky frzovania (0..8 mm); znakyna stupnici F zodpovedaj 0,1 mm, 1 cel otkazodpoved 2,0 mm-- pomocou hlavice hbkovej zarky G je mon zvihbku frzovania po krokoch (odpora sa pre hlbokrezy)!! po zmene piiek frzky znova nastavte hbkufrzovaniaKontrola rchlosti 9Na dosiahnutie optimlnych vsledkov frzovaniarozlinch materilov-- pomocou kolieska K nastavte frzovacie otky (aj prispustenom nstroji)-- ako referenciu na urenie sprvnych frzovacch otokpouite tabuku q-- pred zaatm prce zistite optimlne otky testovanmna nhradnom materili!! po dlhej prci pri nzkych otkach nechajtenstroj ochladi na pribline 3 minty prevdzkoupri vysokch otkach a bez zaaeniaLED-Kontrolka AD w-- LED-kontrolka AD sa zapne automaticky po stlaenspte MOdsvanie prachu-- namontujte adaptr vysvaa L poda obrzku ea-- pripojte hadicu vysvaa k adaptru hadice vysvaaL ebPrevdzka nstroja r!! vdy drte nstroj pevne oboma rukami
 • Page 96

  DRBA / SERVIS!! poas prce vdy drte nstroj v oblasti sivhodradla(iel)-- polote nstroj na obrban kus-- zapnite stroj tak, e najprv stlate tlaidlo N (=bezpenostn vypna, ktor neme byzablokovan)a potom potiahnete zpadku M!! prv ne sa frzovac hrot dotkne opracovanhokusus by mal nstroj bea pri plnej rchlosti-- povote zaisovaciu pku J a pomaly stlate nstrojsmerom dole a km mierka hbky D nedosiahnehlavicu hbkovej zarky G-- utiahnite zaisovaciu pku J-- prevete frzovanie rovnomernou rchlosou-- nstroj pouvajte tak, aby zkladn doska leala rovnona opracovanom kuse-- veobecn pravidlo je, e nstroj by sa mal aha a nietlai-- ke dokonte prcu, uvonite pku J a nastavtenstroj sp do hornho zaiatonho stavu-- uvonite vypna MSprvne smerovanie t-- nezabudnite, e frzovac hrot sa ota v smerehodinovch ruiiek-- smerujte nstroj tak aby sa hrot toil smerom doopracovanho kusu a nie pre od nehoMontovanie dosky adaptra P (na koprovanie soablnou) yMontovanie ohrady na rezanie Q u-- vlote tye na ohradu Y cez otvory v doske zkladne R-- ohradu na rezanie posute na poadovan rku aupevnite ju pomocou 2 gombkov ZPouitm ohrady na rezanie ako kruhovho vodidla i!! ohradu na rezanie najprv obrte naopak-- upevnite kolk AA upevnite pomocou krdlovej maticeAB poda obrzka-- tye Y vlote do dosky zkladne R-- kolk AA zarazte do oznaenho stredu kruhovhooblka-- ohradu na rezanie upevnite pomocou 2 gombkov Z-- nstroj vete stlym posvanm cez obrban kusPouitm ohrady na rezanie s kruhovou zarkou W o-- kruhov zarku W (s namontovanm vodiacimvalekom) namontujte poda obrzka-- nstroj vete pozd hrany obrbanho kusu ahkmbonm tlakomIVOTN PROSTREDIEElektrick nradie, prsluenstvo a balenianevyhadzujte do komunlneho odpadu (len pre ttyE)-- poda eurpskej smernice 2012/19/EG o nakladan spouitmi elektrickmi a elektronickmi zariadeniamia zodpovedajcich ustanoven prvnych predpisovjednotlivch krajn sa pouit elektrick nradie muszbiera oddelene od ostatnho odpadu a podrobiekologicky etrnej recyklcii-- pripomenie vm to symbol 5, ke ju bude trebalikvidovaHLUK / VIBRCIERADA NA POUITIETento nstroj nie je vhodn pre profesionlne pouitieNstroj a sieov nru udrujte stle ist (zvlvetracie trbiny S 2)Obas namate zasvacie tye T 2Ak by nstroj napriek starostlivej vrobe a kontrolepredsa len prestal niekedy fungova, treba da opravuvykona autorizovanej servisnej opravovni elektrickhonradia SKIL-- polite nstroj bez rozmontovania spolu s dkazomo kpe; vmu dlerovi alebo do najbliiehoservisnho strediska SKIL (zoznam adries servisnchstredisiek a servisn diagram nstroja s uveden nawww.skil.com)Uvedomte si, e pokodenie spsoben preaenmalebo nesprvnym zaobchdzanm bude zo zrukyvylen (zrun podmienky spolonosti SKIL njdetena strnke www.skil.com alebo si ich vyiadajte u svojhopredajcu)Na rezanie v paralelnom smere ako je stranaopracovanho kusu pouite ohradu na rezanieNa rezanie v paralelnom smere v opracovanom kusealeko od hrany r-- pripevnite rovn kus dreva dvomi svorkami naopracovan kus-- usmernite nstroj so zkladnou doskou tak aby krylahranu dreva, ktor teraz sli ako ohradaKe pouvate hroty s vodiacim apom alebo sgulikovm loiskom by sa ap alebo loisko maliposva pozd hrany opracovanho kusu, ktor by malby plne hladk pPre vie frzovacie hbky sa odpora aby sapreviedlo niekoko opakovanch rezov odoberajcichmenej z hbky kusualie informcie njdete na adrese www.skil.comHladina akustickho tlaku nameran v slade s normouEN 60745 je 91,0 dB(A) a hladina akustickho vkonuje 102,0 dB(A) (neistota K = 3 dB) a vibrcie 3,0 m/s(triaxov vektorov set; neistota K = 1,5 m/s)Hladina emisi od vibrci bola nameran v slade snormalizovanm testom uvedenm v norme EN 60745;me sa pouva na vzjomn porovnvanie nrad ana predben posdenie vystavenia inkom vibrci pripouvan nradia pre uveden aplikcie-- pouvanie nradia na rzne aplikcie, alebo v spojens rznymi alebo nedostatone udriavanmi doplnkamime znane zvi rove vystavenia-- asov doby poas ktorch je je nradie vypnutalebo poas ktorch nradie be ale v skutonostinevykonva prcu mu znane zni rovevystavenia!! chrte sa pred inkami vibrci tak, e budetenradie a jeho prsluenstvo sprvne udriava,tak e nebudete pracova so studenmi rukamia tak e si svoje pracovn postupy sprvnezorganizujeteqGlodalicaUVOD961860Alat je namijenjen glodanju lijebova, obradi rubova,
 • Page 97

  profila te produbljivanju rupa u drvenim, plastinim i lakimgraevnim materijalima, kao i kopiranjuOvaj ureaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebiPaljivo proitajte i sauvajte ove upute za rukovanje 3TEHNIKI PODACI 1DIJELOVI ALATA 2ABrava glodalaBMatica stezne eljustiCKljuDGraninik dubine buenjaEVijak za fino ugaanjeFSkala za fino ugaanjeGGraninika dubine - obujmiceHGumb za ugaanje (graninik dubine buenja)JRuica za zakljuavanjeKKotai za odabir brzineLPrikljuak usisavaa praineMOkida za pokretanje/zaustavljanjeNSigurnosni prekidaPAdapterska ploaQBoni graninikROsnovna ploaSOtvori za strujanje zrakaTTraniceVZatitni poklopacWZavinuta ablonaYipke bonog graninikaZGumb za podeavanje graninikaAA Klin bonog graninikaAB Matica bonog graninikaAC titnik za dubinuAD LED lampicaSIGURNOSTOPA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRINEALATE--UPOZORENJE Proitajte sva sigurnosna upozorenja,upute, ilustracije i specifikacije isporuene s ovimelektrinim alatom. Zbog nepridravanja svih uputa koje sunavedene u nastavku moe doi do nastanka strujnog udara,poara i/ili teke ozljede.Sva upozorenja i upute sauvajte kao referencu zabudue upotrebe.U daljnjem tekstu koriten pojam elektrini alat odnosi se naelektrine alate s prikljukom na elektrinu mreu (s mrenimkabelom) i na elektrine alate s napajanjem iz aku baterije(bez mrenog kabela).1) SIGURNOST NA RADNOM MJESTUa) Vae radno podruje odravajte isto i uredno.Nered ili neosvijetljeno radno podruje mogu doi donezgoda.b) S ureajem ne radite u okolini ugroenojeksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekuine,plinovi ili praina. Elektrini alati proizvode iskre kojemogu zapaliti prainu ili pare.97c) Djecu i ostale osobe drite dalje tijekom koritenjaelektrinog alata. Ako bi skrenuli pozornost sa poslamogli bi izgubiti kontrolu nad ureajem.2) ELEKTRINA SIGURNOSTa) Prikljuni utika ureaja treba odgovarati utinici.Na utikau se ni u kojem sluaju ne smiju izvoditiizmjene. Ne koristite adapterske utikae zajedno saureajima koji su zatieni uzemljenjem. Originalniutika i odgovarajue utinice smanjuju opasnost odelektrinog udara.b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrinamakao to su cijevi, centralno grijanje, tednjaci ihladnjaci. Postoji poveana opasnost od elektrinogudara ako je vae tijelo uzemljeno.c) Drite ureaj dalje od kie ili vlage. Prodiranje vodeu elektrini ureaj poveava opasnost od elektrinogudara.d) Prikljuni kabel ne koristite za noenje, vjeanje iliza izvlaenje utikaa iz utinice. Drite kabel daljeod izvora topline, ulja, otrih rubova ili pominihdijelova ureaja. Oteen ili usukan kabel poveavaopasnost od elektrinog udara.e) Ako s elektrinim ureajem radite na otvorenom,koristite samo produni kabel odobren za uporabuna otvorenom. Primjena produnog kabela prikladnogza uporabu na otvorenom smanjuje opasnost odelektrinog udara.f) Ako se ne moe izbjei uporaba elektrinog alata uvlanoj okolini, upotrijebite sigurnosna sklopka zaproputanje u zemlju. Upotrebom sigurnosne sklopkeza proputanje u zemlju smanjuje se opasnost odelektrinog udara.3) SIGURNOST LJUDIa) Budite oprezni, pazite to inite i postupajterazumno kod rada s elektrinim alatom. Ne koristiteureaj ako ste umorni ili pod utjecajem opojnihsredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepanje koduporabe ureaja moe doi do ozbiljnih ozljeda.b) Nosite sredstva osobne zatite i uvijek zatitnenaoale. Noenje sredstava osobne zatite, kao to jezatitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zatitnekacige ili titnika za sluh, ovisno od vrste i primjeneelektrinog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.c) Izbjegavajte nehotino putanje u rad. Prije negoto ete utaknuti utika u utinicu i/ili staviti akubateriju, provjerite je li elektrini alat iskljuen. Akokod noenja elektrinog alata imate prst na prekidauili se ukljuen ureaj prikljui na elektrino napajanje, tomoe dovesti do nezgoda.d) Prije nego to ureaj ukljuite, uklonite alate zapodeavanje ili vijane kljueve. Alat ili klju koji senalazi u rotirajuem dijelu ureaja moe doi do nezgoda.e) Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite sigurani stabilan poloaj tijela i drite u svakom trenutkuravnoteu. Na taj nain moete ureaj bolje kontrolirati uneoekivanim situacijama.f) Nosite prikladnu odjeu. Ne nosite iroku odjeuili nakit. Kosu i odjeu drite dalje od pominihdijelova. iroku odjeu, dugu kosu ili nakit moguzahvatiti pomini dijelovi.g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje ihvatanje praine, provjerite da li su iste prikljuenei da li se pravilno koriste. Primjena naprave za
 • Page 98

  usisavanje moe smanjiti ugroenost od praine.h) Nemojte postati previe bezbrini i zanemaritisigurnosne upute zato to alat esto upotrebljavatei smatrate da ste ga dobro upoznali. Samo jedantrenutak nepanje dovoljan je za nastanak ozbiljnihozljeda.4) BRILJIVA UPORABA ELEKTRINIH ALATAa) Ne preoptereujte ureaj. Koristite za vae radoveza to predvien elektrini alat. S odgovarajuimelektrinim alatom radit ete bolje i sigurnije, unavedenom podruju uinka.b) Ne koristite elektrini alat iji je prekidaneispravan. Elektrini alat koji se vie ne moe ukljuitiili iskljuiti, opasan je i treba se popraviti.c) Alat prije podeavanja, izmjene pribora i odlaganjaiskljuite iz izvora napajanja i/ili izvadite kompletbaterije, ako se vadi iz ureaja. Ovim mjerama oprezaizbjei e se nehotino ukljuivanje elektrinog alata.d) Nekoritene elektrine alate spremite izvan dosegadjece. Ne dopustite da ureaj koriste osobe kojes njim nisu upoznate ili koje nisu proitale uputeza uporabu. Elektrini alati su opasni ako ih koristeneiskusne osobe.e) Redovno odravajte elektrine alate i pribor.Kontrolirajte da li pomini dijelovi ureajabesprijekorno rade i da nisu zaglavljeni, te da li sudijelovi polomljeni ili tako oteeni da negativnodjeluju na funkciju ureaja. Popravite oteenedijelove prije uporabe ureaja. Mnoge nezgode imajusvoj uzrok u loe odravanim ureajima.f) Rezne alate odravajte otrim i istim. Paljivoodravani rezni alati s otrim otricama nee se zaglaviti ilaki su za voenje.g) Koristite elektrine alate, pribor, radne alate, itd.,prema navedenim uputama. Pri tome uzmite uobzir radne uvjete i radove koje se izvode. Uporabaelektrinih alata za neke druge primjene razliite odpredvienih, moe doi do opasnih situacija.h) Ruke i zahvatne povrine odravajte suhima,istima i pazite da na njih ne dospiju ulje ili mast.Skliske ruke i zahvatne povrine onemoguuju sigurnorukovanje i alat se teko kontrolira u neoekivanimsituacijama.5) SERVISIRANJEa) Popravak ureaja prepustite samo kvalificiranomstrunom osoblju i samo s originalnim rezervnimdijelovima. Na taj e se nain postii odranje stalnesigurnosti ureaja.alata i pribora treba izvui utika iz mrene utinicePRIBOR SKIL moe osigurati besprijekoran rad ureaja samo akose koristi originalni pribor Upotrebljavajte pribor ija doputena brzina odgovaranajveoj brzini alata u praznom hodu Ne upotrebljavajte oteena ili deformirana glodala Upotrebljavajte samo otra glodala Dodatnu opremu zatitite od udaraca, potresanja izamaivanja S ovim alatom upotrebljavajte samo HSS ili karbidnaglodalaPRIJE UPORABE Izbjegavajte oteenja od vijaka, avala i slinihpredmeta na vaem izratku; prije poetka rada ih izvadite Uvijek provjerite je li napon napajanja isti kao onajnaveden na tipskoj ploici ureaja Ne obraujte materijal koji sadri azbest (azbest sesmatra kancerogenim) Ne priteite ureaj u kripac Upotrebljavajte samo neodmotane i zatiene produnekabele kapaciteta 16 ampera Razina buke kod rada moe premaiti 85 dB(A); nositititnike za sluh Praina od materijala kao to su boje koje sadre olovo,neke vrste drvea, minerali i metal mogu biti opasne(dodir s prainom ili njeno udisanje mogu prouzroitialergine reakcije i/ili respiratorna oboljenja rukovateljaili posmatraa); nosite masku za zatitu od praine iradite s ureajem za ekstrakciju praine ukoliko gamoete prikljuiti Odreene vrste praine klasificiraju se kaokarcinogenske (kao to su praina hrastovine i bukovine),osobito u sudejstvu s aditivima za kondicioniranjedrveta; nosite masku za zatitu od praine i radite sureajem za ekstrakciju praine ukoliko ga moeteprikljuiti Nacionalni uvjeti za materijale s kojima elite raditi Kod prikljuka osigurati da ureaj bude iskljuenTIJEKOM UPORABE Kabel uvijek drati dalje od rotirajuih dijelova ureaja;kabel povlaiti iza ureaja Nikad ne upotrebljavajte alat kad je osnovna ploaR 2 (=zatitna povrina) oteena; neka je zamijenikvalificirana osoba Nikada ne upotrebljavajte alat ako je kabel oteen;trebate ga zamijeniti posebno pripremljenim kabelom,pripremljenim u servisnoj slubi. Ruke i prste drite podalje od glodala kad je alat ukljuen Pri obradi nikad ne prelazite najveu dubinu zahvataglodala U sluaju neuobiajenog ponaanja ureaja ili neobinihumova, ureaj treba odmah iskljuiti i izvui utika izmrene utinice U sluaju da je glodalo blokirano i uzrokuje trzanje alata,odmah iskljuite alat U sluaju trenutanog prekida ili sluajnog izvlaenjautikaa iz utinice, odmah iskljuite alat kako bistesprijeili nekontrolirano ponovno ukljuivanje Ne djelovati tolikim pritiskom na ureaj kod rada da se onzaustavi pod optereenjemNAKON UPORABE Po zavretku rada otpustiti ruicu J 2, pomaknite alatnatrag u gornji poetni poloaj i iskljuite alatUPUTE ZA SIGURAN RAD S GLODALICAMAUreaj drite samo na izoliranim rukama jer rezamoe doi u dodir s vlastitim kabelom (rezanjevodova pod naponom moe metalne dijelove elektrinogalata staviti pod napon, a rukovatelj bi mogao pretrpjetielektrini udar) Koristite stezaljke ili drugi praktian nain zauvrenje i potporu izratka na stabilnoj platformi(dranje rada rukom ili njegovo naslanjanje na tijelo iniga nestabilnim i moe dovesti do gubitka kontrole)OPENITO Ureaj ne bi smjele koristiti osobe mlae od 16 godina Prije svih radova odravanja, podeavanja ili izmjene98
 • Page 99

  POJANJENJE SIMBOLA NA UREAJU3 Prije upotrebe proitajte korisniki prirunik4 Dvostruka izolacija (dozemna ica nije potrebna)5 Ureaj ne bacajte u kuni otpadPOSLUIVANJEUgradnja/uklanjanje glodala 6!! iskljuite ureaj i odspojite utika!! provjerite je li drak glodala besprijekorno ist!! provjerite odgovara li promjer stezne eljusti (6mm, 6,35 mm, 8 mm) debljini drka glodala-- okrenite alat naopako-- zakljuajte glodalo tako da bravu glodala A (po potrebizaokrenite maticu stezne eljusti B) pritisnete i zadritepritisnutu dokZA UGRADNJU:-- otpustite maticu stezne eljusti B pomou kljua zaodvijanje C-- umetnite svrdlo i ostavite malo prostora x u steznojeljusti 7-- vrsto pritegnite maticu stezne eljusti pomou kljuaza odvijanje C-- pustite bravu glodala AZA UKLANJANJE:-- otpustite maticu stezne eljusti B pomou kljua zaodvijanje C-- uklonite glodalo-- pustite bravu glodala A!! da biste olabavili glodalo, moda ete trebatilupnuti po vrhu svrdla glodala koristei seekiem i komadom drva radi zatite svrdla!! nikad ne priteite maticu stezne eljusti ako ueljusti nema glodala; mogli biste otetiti steznueljustPromjena steznih eljusti 7!! iskljuite ureaj i odspojite utika!! provjerite je li stezna eljust glodala besprijekornoista-- otpustite maticu stezne eljusti B za 2 ili 3 okreta-- lagano udarite maticu stezne eljusti B kljuem zaodvijanje C-- uklonite maticu stezne eljusti B i steznu eljust (bravadraa)-- okrenite alat naopako-- umetnite novu steznu eljust u dra eljusti-- privrstite maticu stezne eljusti B (brava draa)!! nikad ne priteite maticu stezne eljusti ako ueljusti nema glodala; mogli biste otetiti steznueljustUgaanje dubine glodanja 8!! iskljuite ureaj i odspojite utika-- postavite fino ugaanje na sredinji poloaj zakreuivijak E do kraja, zatim se vratite 4 puna okreta natrag ipostavite skalu F na 0 8a-- okrenite obujmicu G tako da najnii poloaj uskoi namjesto odmah ispod mjeraa dubine D (za nuliranje)8b-- otpustite vijak H tako da mjera visine D padne nagraninik dubine-obujmicu G 8b-- smjestite alat na predmet koji izraujete-- otpustite ruicu za zakljuavanje J 8c-- alat pritiite prema dolje sve dok glodalo ne dodirne99predmet koji obraujete 8d-- otpustite i zategnite ruicu za zakljuavanje J 8e-- pomaknite titnik za dubinuAC na 0 mm 8 f-- podignite mjera dubine D prema eljenom dubiniglodanja i stegnite vijak H 8f-- otpustite ruicu za zakljuavanje J i ponovo usmjeritealat prema gore-- upotrijebite vijak za fino ugaanje E kako biste preciznonamjestili dubinu glodanja (0..8 mm); oznake na skaliF odgovaraju 0,1 mm, 1 puni okret odgovara 2,0 mm-- pomou graninika dubine obujmice G moetepoveati dubinu glodanja u koracima (preporua se zaduboke rezove)!! ponovno podesite dubinu glodanja nakonpromjene svrdlaKontrola brzine 9Za optimalne rezultate glodanja na razliitim materijalima-- pomou kotaia K odaberite brzinu glodanja (to jemogue napraviti i tijekom rada alata)-- kao referencu za odreivanje pravilne brzine glodanjaupotrijebite tablicu q-- prije zapoinjanja s radom pronaite optimalnu brzinuisprobavajui brzine na suvinom materijalu!! nakon duih razdoblja rada pri niim brzinamaohladite alat tako da mu omoguite da otprilike 3minute radi pri velikoj brzini bez optereenjaLED lampica AD w-- Lampica LED AD automatski zasvijetli kada se pokreneokida MUsisavanje praine-- prikljuak usisavaa praine L montirati kako jeprikazano ea-- prikljuite crijevo usisavaa na prilagodnik usisavaaL ebPosluivanje ureaja r!! alat uvijek vrsto drite objema rukama!! alat kod primjene, drati samo na sivo oznaenimpodrujima-- smjestite alat na predmet koji izraujete-- ukljuiti ureaj prvo pritiskom palcem na gumb N (=sigurnosni prekida koji se ne moe zaglaviti) i zatimpovui okida M!! prije nego to glodalica dosegne predmet kojiobraujete, alat bi trebao raditi pri punoj brzini-- otpustite ruicu za zakljuavanje J i polako potisnitealat prema dolje dok mjera dubine D ne doe dograninika dubine obujmice G-- stegnite ruicu za zakljuavanje J-- izvrite postupak glodanja primjenjujui jednolianposmak-- upotrebljavajte alat dok mu je osnovna ploa ravnopoloena na predmet koji obraujete-- osnovno pravilo je da se alat treba vui, a ne gurati-- po zavretku rada otpustiti ruicu J i pomaknite alatnatrag u gornji poetni poloaj-- otpustite prekida MPravilno voenje t-- imajte na umu da se glodalo okree u smjeru kazaljkena satu-- vodite alat tako da glodalo ulazi u predmet kojiobraujete, a ne od njegaUgradnja ploe za adaptiranje P (za kopiranje spredlokom) y
 • Page 100

  Ugradnja vodilice glodala Q u-- provucite ipke vodilice glodala Y kroz rupe naosnovnoj ploi R-- pomaknite vodilicu glodala do eljene irine i privrstiteje pomou 2 vijka ZUpotreba vodilice glodala kao krune vodilice i!! prvo okrenite vodilicu glodala-- privrstite klin AA maticom AB kako je prikazano-- umetnite ipke Y u osnovnu plou R-- provucite klin AA kroz oznaeno sredite krunog luka-- privrstite vodilicu glodala pomou 2 vijka Z-- alat ujednaenim posmakom vodite preko predmetakoji obraujeteUpotreba vodilice glodala pomou zavinute ablone W o-- montirajte zavinutu ablonu W (s montiranimkotaiima vodilice) kao na ilustraciji-- laganim bonim pritiskom vodite alat du rubapredmeta koji obraujete-- na to podsjea simbol 5 kada se javi potreba zaodlaganjemBUKA / VIBRACIJASAVJETI ZA PRIMJENUZa ureze paralelne sa stranicom predmeta kojiobraujete upotrijebite vodilicu glodalaZa izradu paralelnih ureza u predmetu koji obraujetedaleko od ruba r-- na predmet koji obraujete pomou 2 kripca privrstiteravan komad drva-- vodite alat s osnovnom ploom smjetenom du rubadrva koje sad ima funkciju vodilice glodalaKad glodala koristite s valjkastim ili kuglinim leajem,leaj treba kliziti du ruba predmeta koji bi trebao bitisavreno gladak pZa vee dubine glodanja preporuuje se izvoenjenekoliko uzastopnih ureza s manjim zahvatimaVie informacija navedeno je na mrenom mjestuwww.skil.comrGlodalicaUPUTSTVOODRAVANJE / SERVISIRANJEELEMENTI ALATA 2ABrava osovineBZavrtanj kolutaCKljuDMera dubineEDugme za fino podeavanjeFSkala za fino podeavanjeGPostolje za ograniavanje dubineHDugme za podeavanje (graninik dubine)JPoluga za zakljuavanjeKToki za biranje brzineLAdapter za usisivaMPrekida za ukljuivanje/iskljuivanjeNSigurnosni prekidaPPloica adapteraQBona ogradaROsnovna ploaSProrezi za hlaenjeTKlizne ipkeVZatitni poklopacWOdbojnik za zakrivljenjaYipke bone ogradeZDugme za podeavanje bone ogradeElektrine alate, pribor i ambalau ne bacajte ukuni otpad (samo za EU-drave)-- prema Europskoj direktivi 2012/19/EG o starojelektrinoj i elektronikoj opremi i njenoj primjeni uskladu sa nacionalnim zakonom, istroeni elektrinialati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u posebnepogone za reciklau1001860Ovaj elektrini alat je namenjen za glodanje lebova,ivica, profila i produenih rupa u drvetu, plastici imaterijalima lake grae, kao i za kopirno glodanjeOvaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebuPaljivo proitajte i sauvajte ova uputstva za rukovanje3TEHNIKI PODACI 1Ovaj ureaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebiOdravajte istim ureaj i kabel (osobito otvore zahlaenje S 2)Povremeno podmaite tranice T 2Ako bi ureaj unato briljivih postupaka izrade iispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustitiovlatenom servisu za SKIL elektrine alate-- ureaj treba nerastavljeno predati, zajedno s raunomo kupnji u najbliu SKIL ugovornu servisnu radionicu(popise servisa, kao i oznake rezervnih dijelova ureajamoete nai na adresi www.skil.com)Imajte na umu kako jamstvo ne obuhvaa tete nastalezbog preoptereenja ili nepravilnog rukovanja alatom (zauvjete iz SKIL jamstva, posjetite www.skil.com ili upitajtesvog prodavaa)ZATITA OKOLIAMjerene u skladu s normom EN 60745, razina zvunogtlaka ovoga alata je 91,0 dB(A), razina zvune snage102,0 dB(A) (nesigurnost K = 3 dB), a vibracija 3,0 m/s(troaksijalna vektorska suma; nesigurnost K = 1,5 m/s)Razina emitiranja vibracija izmjerena je sukladnonormiranom testu danom u EN 60745; ona se moekoristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, tepreliminarnu procjenu izloenosti vibracijama pri uporabialatke za navedene namjene-- uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ilislabo odravanim nastavcima, moe u znaajnoj mjeriuveati razinu izloenosti-- vrijeme tokom kojega je alatka iskljuena, ili jeukljuena ali se njome ne radi, moe znaajno umanjitirazinu izloenosti!! zatitite se od posljedica vibracija odravanjemalatke i njezinih nastavaka, odravanjem Vaihruku toplima, te organiziranjem Vaih obrazacarada
 • Page 101

  AA Klin bone ogradeAB Navrtka bonog graninikaAC Vizir dubineAD LED-svetloSIGURNOSTOPTA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRINIALAT--UPOZORENJE Proitajte sva bezbednosnaupozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacijepriloene uz ovaj elektrini alat. Ukoliko se ne slede svauputstva navedena u nastavku moe doi do strujnog udara,poara i/ili ozbiljne povrede.Sauvajte sva upozorenja i uputstva za buduuupotrebu.Pojam upotrebljen u upozorenjima elektrini alat odnosi sena elektrine alate sa radom na mrei (sa mrenim kablom)i na elektrine alate sa radom na akumulator (bez mrenogkabla).1) SIGURNOST NA RADNOM MESTUa) Drite Vae podruje rada isto i pospremljeno.Nered ili neosvetljena radna podruja mogu voditinesreama.b) Ne koristite elektrini alat tamo gde postojiopasnost od eksplozije kao npr. u prisustvuzapaljivih tenosti, gasova ili praine. Elektrini alatiproizvode varnice, koje mogu zapaliti prainu ili isparenja.c) Za vreme korienja elektrinog alata drite podaljedecu i druge osobe. Kod skretanja moete izgubitikontrolu nad alatom.2) ELEKTRINA SIGURNOSTa) Utika elektrinog alata mora odgovaratiutinici. Nikada nemojte modifikovati utika. Neupotrebljavajte adaptere utikaa sa uzemljenimelektrinim alatom. Nemodifikovani utikai iodgovarajue utinice smanjuju rizik od elektrinogudara.b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjimpovrinama, kao to su cevi, grejanja, poreti irashladni ormani. Postoji poveani rizik od elektrinogudara, ako je Vae telo uzemljeno.c) Ne izlaite elektrini alat kii ili vlanim uslovima.Prodor vode u elektrini alat poveava rizik od elektrinogudara.d) Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada nemojte koristitikabl za noenje i vuenje elektrinog alata ili zaizvlaenje iz utinice. Drite kabl dalje od vreline,ulja, otrih ivica ili pokretnih delova. Oteeni iliumreni kablovi poveavaju rizik elektrinog udara.e) Ako sa nekim elektrinim alatom radite u prirodi,upotrebljavajte samo produne kablove koji sudozvoljeni za spoljno podruje. Upotreba produnogkabla pogodnog za spoljno podruje smanjuje rizik odelektrinog udara.f) Ako rad elektrinog alata ne moe da se izbegneu vlanoj okolini, koristite prekida strujne zatitepri kvaru. Upotreba prekidaa strujne zatite pri kvarusmanjuje rizik od elektrinog udara.1013) SIGURNOST OSOBAa) Budite oprezni, pazite na to ta radite i razumnorukujte Vaim elektrinim alatom. Ne koristiteelektrini alat dok ste umorni ili pod uticajemnarkotika, alkohola ili lekova. Momenat nepanjekod upotrebe elektrinog alata moe rezultirati ozbiljnimpovredama.b) Nosite linu zatitnu opremu i uvek zatitnenaoare. Noenje line zatitne opreme, kao maske zaprainu, sigurnosne cipele koje ne klizaju, zatitni lemili zatitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektrinogalata, smanjujete rizik od povreda.c) Spreite nenamerno putanje u rad. Preprikljuivanja na struju i/ili na akumulatorskubateriju, podizanja ili noenja alata uverite se daje prekida iskljuen. Noenje elektrinog alata saprstom na prekidau ili prikljuivanje na struju ukljuenogelektrinog alata vodi do nesree.d) Uklonite bilo kakve kljueve za podeavanje ilikljueve za zavrtnjeve, pre nego to ukljuiteelektrini alat. Ostavljanje kljua za zavrtnjeve ili kljuaprikaene na rotirajui deo elektrinog alata moerezultirati linom povredom.e) Ne zauzimajte neadekvatan poloaj. Sve vremedrite ravnoteu i pravilan poloaj nogu. Ovoomoguava bolje upravljanje elektrinim alatom uneoekivanim situacijama.f) Nosite pogodno odelo. Ne nosite iroko odelo ilinakit. Drite kosu i odeu dalje od pokretnih delova.Oputeno odelo, nakit ili dua kosa mogu biti zahvaeniod rotirajuih delova.g) Ako se mogu montirati uredjaji za usisavanjepraine i uredjaji za hvatanje praine, uverite se da lisu prikljueni i ispravno koriste. Upotreba usisavanjapraine moe smanjiti opasnosti od praine.h) Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli estomupotrebom alata utie na to da postanete neopreznii da zanemarite sigurnosne principe za upotrebualata. Neoprezno delovanje moe prouzrokovati tekepovrede u deliu sekunde.4) BRILJIVO OPHODJENJE I KORIENJEELEKTRINIH ALATAa) Ne preoptereujte elektrini alat. Koristite elektrinialat koji odgovara Vaoj primeni. Sa odgovarajuimelektrinim alatom radite bolje i sigurnije tempom za kojije projektovan.b) Ne upotrebljavajte elektrini alat, iji je prekida ukvaru. Elektrini alat koji vie ne moe da se ukljui iliiskljui je opasan i mora da se popravi.c) Izvucite utika iz utinice i/ili izvadite akumulatorskubateriju, ukoliko je to mogue, iz elektrinog alatapre nego to izvrite bilo kakva podeavanja,promenu pribora ili pre nego to uskladititeelektrini alat. Takve preventivne sigurnosne meresmanjuju rizik od sluajnog pokretanja elektrinog alata.d) uvajte elektrine alate koje ne koristite izvandomaaja dece i ne dozvoljavajte osobama, kojenisu upoznate sa ovim elektrinim alatom ili sa ovimuputstvima, da rukuju elektrinim alatom. U rukamaneobuenih korisnika elektrini alati postaju opasni.e) Odravajte elektrini alat i pribore. Proverite da lisu pokretni delovi u ravni i da li negde zapinju, danije dolo do lomljenja delova i svako drugo stanje
 • Page 102

  f)g)h)5)a)blizini); nosite masku protiv praine i radite uzukljueni ureaj za ekstrakciju praine kada raditena mestima gde ju je mogue prikljuiti Odreene vrste praine su klasifikovane kaokancerogene (kao to su praina hrastovine i bukovine),posebno u sadejstvu sa aditivima za pripremu drveta;nosite masku protiv praine i radite uz ukljueniureaj za ekstrakciju praine kada radite namestima gde ju je mogue prikljuiti Prati nacionalne propise vezane za prainu koja seproizvodi prilikom rada na obraivanim materijalima Proverite da li je alat iskljuen kada ga prikopavate uutinicuTOKOM UPOTREBE Kabl uvek drite podalje od pokretnih delova alata; uvekga treba drati iza alata Nikada nemojte da koristite alat ako je oteena osnovnaploa R 2 (=zatitni mehanizam); zamenu mora da obavistruno lice Nikada nemojte koristiti alat kada je kabl oteen; onmora da se zameni posebnim kablom koji je dostupan uservisnoj organizaciji. Prste i ruke drite podalje od glodala kada je alat ukljuen Nemojte nikada da preete maksimalnu dubinu zaglodanje pri radu U sluaju da doe do elektrinog ili mehanikog kvara,odmah iskljuite alat i iskopajte ga iz utinice U sluaju da se glodalo blokira, to rezultira trzanjemalata, odmah ga iskljuite U sluaju da doe do nestanka struje ili ako se kablsluajno iskopa, odmah iskljuite alat, da biste spreiliponovno nekontrolisano ukljuivanje Nemojte mnogo da pritiskate elektrini alat da ne bi dolodo prestanka radaNAKON UPOTREBE Nakon to zavrite rad, otpustite ruicu J 2, povucitealat unazad u gornji poetni poloaj i iskljuite gaOBJANJENJE SIMBOLA NA ALATU3 Proitajte uputstvo za korienje pre prve upotrebe4 Dvostruka izolacija (nije potrebna ica za uzemljenje)5 Alat ne odlaite u kune otpatkekoje moe uticati na rad elektrinog alata. Ukolikoje oteen, odnesite elektrini alat na popravku prekorienja. Mnoge nesree su prouzrokovane loimodravanjem elektrinih alata.Drirte alate za seenja otre i iste. Briljivonegovani alati za seenje sa otrim seivima manjeslepljuju i lake se vode.Upotrebljavajte elektrine alate, pribor, alate koji seumeu itd. prema ovim uputstvima. Obratite panjupritom na uputstva za rad i posao koji treba izvesti.Upotreba elektrinih alata za druge od propisanihnamena moe voditi opasnim situacijama.Odravajte drke i prihvatne povrine suvim, istimi bez ostataka ulja ili masnoe. Klizave drke iliprihvatne povrine ne omoguavaju bezbedno rukovanjei upravljanje alatom u neoekivanim situacijama.SERVISIRANJEVa elektrini alat dajte na servisiranje samokvalifikovanom licu za popravku, koristei pritomsamo identine rezervne delove. Ovo e osiguratiouvanje bezbednosti elektrinog alata.UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD SA GLODALICOMHvatajte elektrini alat za izolovane hvataljke zatoto reza moe da dodirne svoj kabl (presecanje icepod naponom moe da izloi metalne delove elektrinogalata naponu i izazove elektrini udar kod rukovaoca) Upotrebite stezaljke ili na drugi praktian nainuvrstite i poduprite radni predmet na stabilnuplatformu (ako radni predmet drite rukom ili ga osloniteo telo, on tada nije stabilan i moe doi do gubitkakontrole)OPTA Ovaj alat ne treba da koriste osobe ispod 16 godina Obavezno iskopajte alat iz elektrine utinice pre negoto izvrite bilo kakva podeavanja ili zamenu priboraPRIBOR SKIL moe priznati garanciju samo ukoliko je korienoriginalni pribor Koristite samo pribor ija je dozvoljena brzina unajmanju ruku jednaka najveoj brzini pri praznom hoduelektrinog alata Nemojte da koristite oteena ili deformisana glodala Koristite samo otra glodala Zatitite pribor od potresa, udara i masnih povrina Uz ovaj alat koristite samo glodala od elika visoketvrdoe (HSS) ili glodala sa vrhom od karbida (CT)PRE UPOTREBE Izbegavajte oteenja od rafova, eksera i drugihpredmeta na vaem podruju rada; uklonite ih pre negoto zaponete rad Uvek se uverite da je napon struje isti kao i naponnaveden na ploici sa nazivom alatu Ne obradjujte nikakav materijal koji sadri azbest(azbest vai kao izaziva raka) Nemojte da privrujete alat u stegu Produni kabl koji koristite mora da bude sasvimodmotan i siguran, sa kapacitetom od 16 A Buka koju alat proizvodi tokom rada moe da premai 85dB(A); nosite zatitu za sluh Praina od materijala, kao to su boja koja sadri olovo,neke vrste drveta, minerali i metal, moe biti opasna(dodir ili udisanje praine moe prouzrokovati alergijskereakcije i/ili respiratorna oboljenja rukovaoca i lica uUPUTSTVO ZA KORIENJE102Postavljanje/uklanjanje glodala 6!! iskljuite alat i iskopajte ga iz utinice!! proverite da li je osovina glodala potpuno ista!! proverite da li veliina stezne eljusti (6 mm, 6,35mm, 8 mm) odgovara veliini osovine glodala-- okrenite alat naopake-- zakljuajte osovinu pomeranjem brave osovineA (zarotirajte zavrtanj stezne eljusti B, ukoliko jepotrebno) i drite je dokZA POSTAVLJANJE:-- odvrnite zavrtanj stezne eljusti B kljuem C-- ubacite bit sa malo prostora x u eljusti 7-- snano privrstite zavrtanj stezne eljusti kljuem C-- otpustite bravu osovine AZA UKLANJANJE:-- odvrnite zavrtanj stezne eljusti B kljuem C-- uklonite glodalo-- otpustite bravu osovine A!! za otputanje glodala moe biti potrebno da seudari po njenom vrhu, pomou ekia i komadadrveta da bi se glodalo zatitilo
 • Page 103

  !! nemojte nikada da zavijate zavrtanj stezne eljustiako se glodalo ne nalazi u njoj; na taj nain steznaeljust moe da se otetiMenjanje koluta 7!! iskljuite alat i iskopajte ga iz utinice!! proverite da li je osovina stezne eljusti potpunoista-- odvrnite zavrtanj stezne eljusti B 2 ili 3 kruga-- lagano udarite zavrtanj stezne eljusti B kljuem C-- uklonite zavrtanj stezne eljusti B i steznu eljust(zakljuajte osovinu)-- okrenite alat naopake-- ubacite novu steznu eljust u njenu osovinu-- postavite zavrtanj stezne eljusti B (zakljuajte osovinu)!! nemojte nikada da zavijate zavrtanj stezne eljustiako se glodalo ne nalazi u njoj; na taj nain steznaeljust moe da se otetiPodeavanje dubine glodanja 8!! iskljuite alat i iskopajte ga iz utinice-- podesite fino podeavanje u centralni poloajokretanjem prekidaa E do kraja, a zatim vraanjem 4puna kruga i podesite skalu F na 0 8a-- okrenite kupolu G tako da se najnia pozicija uklopi uzzvuk kljocanja na predvienom mestu tano ispodmeraa dubine D (za nulovanje) 8b-- odvrnite dugme H tako da mera dubine D padne nazaustavno postolje G 8b-- postavite alat na podruje rada-- otpustite polugu za blokiranje J 8c-- gurajte alat nadole sve dok glodalo ne dodirne predmetkoji se obrauje 8d-- opustite i zategnite polugu za blokiranje J 8e-- pomerite vizir dubine AC na 0 mm 8 f-- podignite mera dubine D na onoliko mm koliko iznosieljena dubina glodanja, i zavrnite dugme H 8f-- otpustite polugu za blokiranje J i povucite alat nagore-- upotrebite dugme za fino podeavanje E za preciznijepodeavanje dubine rutiranja (0..8 mm); oznake naskali odgovaraju F za 0,1 mm, 1 jedan pun krug je 2,0mm-- pomou granine kupole za dubinu G dubina rutiranjamoe se podesiti prema odgovarajuim koracima(preporuuje se za dubinska seenja)!! ponovo podesite dubinu glodanja posle zameneburgija glodaliceKontrola brzine 9Za optimalne rezultate glodanja na razliitim materijalima-- izaberite brzinu glodanja pomou tokia K (to moeteuraditi i dok je alat ukljuen)-- koristite q kao referencu za odreivanje odgovarajuebrzine glodanja-- pre nego to zaponete posao, pronaite optimalnubrzinu pomou testiranja na starom materijalu!! nakon dueg perioda rada pri manjoj brzini,morate da pustite alat da se ohladi tako to eraditi oko 3 minuta na veoj brzini bez optereenjaLED-svetlo AD w-- LED-svetlo AD se automatski ukljuuje kada se aktiviraprekida MUsisavanje praine-- montirajte adapter za usisiva L kao to je prikazanona slici ea-- poveite crevo usisivaa na adapter za usisiva L ebRukovanje alatom r!! alat uvek vrsto drite sa obe ruke!! dok radite, uvek drite alat za mesto(a) kojo(a) suoznaena sivom bojom-- postavite alat na podruje rada-- ukljuite alat tako da prvo pritisnete vijak N (= zatitnivijak koji se ne moe zakljuati), a zatim povueteokida M!! alat bi trebalo da radi u punoj brzini pre nego toglodalo dodirne predmet koji se obrauje-- otpustite ruicu za blokiranje J i lagano gurajte alatnadole sve dok mera dubine D ne dopre do zaustavnekupole za dubinu G-- zategnite polugu za blokiranje J-- izvrite proceduru glodanja na istovetan nain-- koristite elektrini alat sa ravnom ploom na predmetukoji se obrauje-- opte pravilo je da alat treba da se vue, a ne da segura-- nakon to zavrite rad, otpustite ruicu J i povucite alatunazad u gornji poetni poloaj-- pustite obara MIspravno voenje t-- imajte na umu da se glodala okreu u pravcu kazaljkina satu-- drite alatku tako da se glodalo kree ka predmetu kojise obrauje, a ne u suprotnom pravcuPostavljanje ploe za podeavanje P (za pravljenje kopijapomou predloka) yPostavljanje vodilice Q u-- ubacite ipke vodilice Y u rupe na osnovnoj ploi R-- pustite vodilicu da sklizne na eljenu dubinu i privrstiteje pomou 2 dugmeta ZKorienje vodilice kao postolja za okretanje i!! prvo okrenite vodilicu-- privrstite iodu AA pomou navrtke AB kao to jeilustrovano-- ubacite ipke Y u osnovnu plou R-- probodite iodu AA kroz oznaeno sredite luka zaokretanje-- privrstite vodilicu pomou 2 dugmeta Z-- ravnomerno vucite alat po predmetu koji se obraujeKorienje vodilice sa ublaivaem krivina W o-- postavite ublaiva krivina W (sa postavljenimpostoljem za okretanje) kao to je prikazano na slici-- vucite alat po ivici predmeta koji se obrauje uz blagipritisak u stranuSAVETI ZA PRIMENU103Za glodanje povrina paralelnih sa bonom stranompredmeta koji se obrauje, koristite vodilicuZa paralelno glodanje na predmetu daleko od ivice r-- privrstite ravan komad drveta na predmet koji seobrauje pomou 2 spone-- povlaite elektrini alat sa osnovnom ploom prekoivice drveta koje sada funkcionie kao vodilicaKada koristite glodala sa klipnim ili kuglinim leajem,oni moraju da klize po ivici predmeta koji mora da budesasvim gladak pZa vee dubine glodanja preporuuje se da nekoliko putaizvrite glodanje sa manjim stepenom uklanjanjaZa vie informacija pogledajte www.skil.com
 • Page 104

  ODRAVANJE / SERVISDELI ORODJA 2Ovaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebuAlat i kabl uvek odravajte istim (posebno otvore zahlaenje S 2)S vremena na vreme podmaite ipke po kojima alat kliziT2Ako bi alat i pored briljivog postupka izrade i kontrolenekada otkazao, popravku mora vriti neki autorizovaniservis za SKIL-elektrine alate-- poaljite nerastavljeni alat zajedno sa potvrdom okupovini vaem nabavljau ili najbliem SKIL servisu(adrese i oznake rezervnih delova moete nai nawww.skil.com)Imajte na umu da za oteenja nastala usledpreoptereivanja ili nepravilnog rukovanja neevaiti garancija (za uslove SKIL garancije posetitewww.skil.com ili pitajte svog prodavca)AKlju vpenjalne eljustiBMatica pritrdilne objemkeCKljuDMerilnik globineEGumb za natanno prilagajanjeFSkala za natanno prilagajanjeGRevolverska glava za zaustavitev rezalne globineHGumb za prilagajanje (merilnik globine)JRoica za zaklepanjeKKolesce za izbiro hitrostiLAdapter za sesalnikMGumb za vklop/izklopNVarnostno stikaloPPrilagoditvena ploaQStransko vodiloROsnovna ploaSVentilacijske reeTDrsni stebriVZaitni pokrovWVmesnik za ukrivljene predmeteYPalice vodilnega prislonaZVijak za nastavitev stranskega vodilaAA Igla vodilnega prislonaAB Matica vodilnega prislonaAC Vizir globineAD Dioda LEDZATITA OKOLINEElektrine alate, pribora i ambalae ne odlaite ukune otpatke (samo za EU-drave)-- prema Europskoj direktive 2012/19/EG o starojelektrinoj I elektronskoj opremi i njenoj upotrebi uskladu sa nacionalnim pravom,elektrini alati koji suistroeni moraju biti sakupljeni odvojeno i dostavljenipogonu za reciklau-- simbol 5 e vas podsetiti na toBUKA / VIBRACIJEsStrunicaUVODVARNOSTIzmeren u skladu sa standardom EN 60745 nivo pritiskazvuka ovog alata je 91,0 dB(A) a nivo jaine zvuka 102,0dB(A) (neizvesnost K = 3 dB), i vibracija 3,0 m/s (troosnivektorski zbir; neizvesnost K = 1,5 m/s)Nivo emisije vibracija izmeren je u skladu sastandardizovanim testom datim u EN 60745; on semoe koristiti za uporeenje jedne alatke sa drugom,kao i za preliminarnu procenu izloenosti vibracijama prikorienju ove alatke za pomenute namene-- korienje alatke u drugaije svrhe ili sa drugaijim ilislabo odravanim nastavcima moe znaajno poveatinivo izloenosti-- vreme kada je alatka iskljuena ili kada je ukljuena,ali se njome ne radi, moe znaajno smanjiti nivoizloenosti!! zatitite se od posledica vibracija odravanjemalatke i njenih nastavaka, odravajui Vae ruketoplim i organizovanjem Vaih radnih obrazacaSPLONA VARNOSTNA OPOZORILA ZA ELEKTRINAORODJA--OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila,navodila in tehnine podatke ter si oglejte slike, ki sopriloeni temu elektrinemu orodju. Neupotevanjespodaj navedenih navodil se lahko odrazi v elektrinemudaru, poaru in/ali hudih pokodbah.Vsa opozorila in navodila shranite, saj jih boste vprihodnosti morda potrebovali.Pojem elektrino orodje, ki se pojavlja v nadaljnjembesedilu, se nanaa na elektrina orodja z elektrinimpogonom (z elektrinim kablom) in na akumulatorskaelektrina orodja (brez elektrinega kabla).1860Ta stroj je namenjen struenju utorov, robov, profilov inpodaljanih brazd v lesu, plastiki in lahkih gradbenihmaterialih; prav tako z njim kopiramoOrodje ni namenjeno profesionalni uporabiPreberite in shranite navodila za uporabo 3TEHNINI PODATKI 11041) VARNOST NA DELOVNEM MESTUa) Poskrbite, da bo Vae delovno mesto vedno isto inurejeno. Nered ali neosvetljena delovna podroja lahkopovzroijo nezgode.b) Prosimo, da orodja ne uporabljate v okolju, kjer jenevarnost za eksplozije in v katerem se nahajajogorljive tekoine, plini in prah. Elektrina orodjapovzroajo iskrenje, zato se gorljivi prah ali pare lahkovnamejo.c) Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi semedtem ko delate, pribliali elektrinemu orodju.Druge osebe lahko odvrnejo Vao pozornost drugam inizgubili boste nadzor nad orodje.2) ELEKTRINA VARNOSTa) Vti mora ustrezati elektrini vtinici in ga pod
 • Page 105

  b)c)d)e)f)3)a)b)c)d)e)f)g)h)nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporabaadapterskih vtiev v kombinaciji z ozemljena orodjani dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiiin ustrezne vtinice zmanjujejo tveganje elektrinegaudara.Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimipovrinami, na primer s cevmi, grelci, tedilnikiin hladilniki. e je ozemljeno tudi vae telo, obstajapoveano tveganje elektrinega udara.Zavarujte orodje pred dejem ali vlago. Vdor vode velektrino orodje poveuje tveganje elektrinega udara.Elektrinega kabla ne uporabljajte za prenaanje aliobeanje orodja in ne vlecite vti iz vtinice tako,da vleete za kabel. Zavarujte kabel pred vroino,oljem, ostrimi robovi in premikajoimi se deli orodja.Pokodovani ali prepleteni kabli poveujejo tveganjeelektrinega udara.e z elektrinim orodjem delate na prostem,uporabljajte izkljuno kabelski podaljek, ki jeatestiran za delo na prostem. Uporaba kabelskegapodaljka, primernega za delo na prostem, zmanjujetveganje elektrinega udara.e je uporaba elektrinega orodja v vlanem okoljuneizogibna, uporabljajte prekinjevalec elektrinegatokokroga. Prekinjevalca elektrinega tokokrogazmanjuje tveganje elektrinega udara.OSEBNA VARNOSTBodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z elektrinimorodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajteorodja, e ste utrujeni in e ste pod vplivom mamil,alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti priuporabi orodja ima lahko za posledico resne telesnepokodbe.Uporabljajte osebna zaitna sredstva in vednonosite zaitna oala. Uporaba osebnih zaitnihsredstev, na primer maske proti prahu, nedrseihzaitnih evljev, zaitne elade in glunikov, odvisno odvrste in uporabe elektrinega orodja, zmanjuje tveganjetelesnih pokodb.Izogibajte se nenamernemu zagonu. Predprikljuitvijo elektrinega orodja na elektrinoomreje in/ali na akumulator in pred dviganjem alinoenjem se prepriajte, e je elektrino orodjeizklopljeno. Prenaanje naprave s prstom na stikalu aliprikljuitev vklopljenega elektrinega orodja na elektrinoomreje je lahko vzrok za nezgodo.Pred vklopom orodja odstranite z nje nastavitvenaorodja ali vijani klju. Orodje ali klju, ki se nahajatana vrteem se delu elektrinega orodja, lahko povzroitanezgodo.Ne precenjujte se in poskrbite za varno stojie instalno ravnoteje. Tako boste lahko v nepriakovanisituaciji bolje obvladali orodje.Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblail alinakita. Las in oblail ne pribliujte premikajoim sedelom. Ohlapna oblaila, nakit ali dolgi lasje se lahkoujamejo v premikajoe se dele.e je mono na orodje namestiti priprave zaodsesavanje in prestrezanje prahu, prepriajte se,ali so le-te prikljuene in, e jih pravilno uporabljate.Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjujezdravstveno ogroenost zaradi prahu.Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s4)a)b)c)d)e)f)g)h)5)a)pogosto uporabo, ne bo razlog za to, da postanetelahkomiselni in ignorirate varnostna naela. V delkusekunde lahko nepozorno dejanje pripelje do hudepokodbe.RAVNANJE IN NEGA RONEGA ORODJANe preobremenjujte orodja. Za doloeno delouporabljajte elektrino orodje, ki je predvideno zaopravljanje tega dela. Z ustreznim elektrinim orodjemboste delo opravili bolje in varneje, ker je bilo v ta namentudi konstruirano.Elektrino orodje, ki ima pokvarjeno stikalo, neuporabljajte. Elektrino orodje, ki ga ni mono vklopiti aliizklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.Izvlecite vti iz vtinice in/ali odstraniteakumulatorsko baterijo, e jo je mogoe izvzeti,e preden orodje popravljate, menjujete pribor aliga shranite. Ti preventivni varnostni ukrepi zmanjajotveganje za nenamenski zagon orodja.Kadar orodja ne uporabljaje ga shranjujte izvendosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali nisoprebrale teh navodil, orodja ne dovolite uporabljati.Elektrina orodja so nevarna, e jih uporabljajoneizkuene osebe.Vzdrujte elektrina orodja in pribor. Preverite, epremikajoi se deli orodja delujejo brezhibno ine se ne zatikajo, oziroma, e kaken del orodja nizlomljen ali pokodovan do te mere, da bi oviralnjegovo delovanje. Pred nadaljnjo uporabo jepotrebno pokodovani del popraviti. Vzrok za tevilnenezgode so ravno slabo vzdrevana elektrina orodja.Rezalna orodja naj bodo ostra in ista. Skrbnonegovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajoin so bolje vodljiva.Elektrina orodja, pribor, nastavke in podobnouporabljajte v skladu s temi navodili. Pri temupotevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ganameravate opraviti. Zaradi uporabe elektrinegaorodja v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejonevarne situacije.Roaji in povrine za prijemanje naj bodo suhe,iste in brez olja ali maobe. Gladki roaji in povrineza prijemanje ne omogoajo varne uporabe in nadzoraorodja v nepriakovanih situacijah.SERVISIRANJEPopravilo orodja lahko opravi samo usposobljenastrokovna oseba in to izkljuno z originalniminadomestnimi deli. Le tako bo ohranjena nadaljnjavarnost orodja.VARNOSTNA NAVODILA ZA DELO S STRUNICAMIOrodje drite za izolirane dele roaja, e med delompride rezalnik v stik z lastnim prikljunim kablom(stik z vodnikom pod napetostjo lahko povzroi, da sopod napetostjo tudi izpostavljeni kovinski deli orodja, karlahko povzroi elektrini udar za uporabnika) Obdelovanec zavarujte in pritrdite s sponami alidrugo opremo (e obdelovanec drite z rokami aliproti telesu, bo nestabilen in lahko izgubite nadzor nadorodjem)SPLONO Orodja naj ne bi uporabljale osebe mlaje od 16 let Vedno izvlecite elektrini vtika iz vtinice preden105
 • Page 106

  spreminjate nastavitve ali menjate priborPRIBOR SKIL zagotavlja brezhibno delovanje orodja le z uporabooriginalnega dodatnega pribora Uporabljajte lahko dodatni pribor, katerega dovoljenahitrost je najmanj enaka najveji hitrosti orodja Ne uporabljajte pokodovanih ali nepravilno oblikovanihstrunih noev Uporabljajte le ostre strune noe Zaitite dodatno opremo pred udarci, sunki inmaobami Uporabljajte le strune noe iz hitroreznega jekla (HSS)ali rezila s karbidno trdino (CT)PRED UPORABO Izogibajte se pokodb zaradi vijakov, ebljev ali drugihelementov v obdelovancu; odstranite jih pred zaetkomdela Vedno preverite, e je napetost omreja enaka napetosti,ki je navedena na tablici orodja Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest (azbestpovzroa rakasta obolenja) Ne vpenjajte stroja v prime Uporabljajte povsem iztegnjene in varne elektrinepodaljke, z jakostjo 16 amperov Med delom lahko nivo hrupa presega 85 dB(A);uporabljajte zaito proti hrupu Prah materialov, kot so barve, ki vsebujejo svinec,nekatere vrste lesa, mineralov ali kovin so lahko kodljivi(ob stiku ali vdihavanju lahko prah pri delavcu ali pridrugih prisotnih povzroi alergijsko reakcijo in/ali boleznidihal); nosite masko za prah in pri delu uporabljajtenapravo za odsesavanje prahu, kjer je le-to monoprikljuiti Nekatere vrste prahu so klasificirane kot kancerogene(kot npr. prah hrasta in bukve) e posebno ob soasniuporabi z dodatki za obdelavo lesa; nosite masko zaprah in pri delu uporabljajte napravo za odsesavanjeprahu, kjer je le-to mono prikljuiti Upotevajte nacionalne zahteve glede prahu za materialekatere elite obdelovati Prepriajte se, e je stikalo izklopljeno, preden prikljuiteprikljuni kabelMED UPORABO Kabel naj bo vedno odmaknjen od gibljivih delov stroja;usmerite ga proti zadnjemu delu, stran od stroja Nikoli ne uporabljajte orodja, e je pokodovana temeljnaploa R 2 (= zaitno varovalo); ploo naj zamenjastrokovnjak Orodja ne smete nikoli uporabljati s pokodovanimkablom. Kabel morate zamenjati s posebej pripravljenimkablom, ki je na voljo pri servisnem podjetju. Ko stroj vklopite, umaknite roke in prste od struneganoa Med struenjem naj ne bo rezalna globina struneganoa nikoli veja od najveje dovoljene vrednosti e pride do elektrinih ali mehanskih okvar, takojizklopite stroj in izvlecite vtika iz vtinice V primeru, da je struni no blokiran, kar se kae v naglihgibih stroja, takoj izklopite stroj V primeru prekinitve delovanja ali e pomotoma izvleetevtika, takoj izklopite stroj, da bi tako prepreili ponovennenadziran zagon stroja Ne pritiskajte s preveliko silo na orodje, da ne pride donjegove zaustavitvePO UPORABI Po zakljuenem delu, popustite roico J 2, potisnite strojnazaj v dvignjen, zaetni poloaj in ga izklopitePOJASNILO OZNAK NA ORODJU3 Pred uporabo preberite navodila za uporabo4 Dvojna izolacija (ozemljitveni kabel ni potreben)5 Orodja ne odstranjujte s hinimi odpadkiUPORABA106Namestitev/odstranitev strunih noev 6!! izklopite orodje in izvlecite vtika iz vtinice!! prepriajte se, da je bat strunega noa povsemist!! prepriajte se, da velikost vpenjalne eljusti(6 mm, 6,35 mm, 8 mm) ustreza velikosti batastrunega noa-- obrnite orodje na glavo-- zaklenite bat, tako da potisnete klju za eljust A (e jepotrebno, zasukajte matico vpenjalne eljusti B) in jozadrite, medtem koZA NAMESTITEV:-- s kljuem za odvijanje C sprostite matico vpenjalneeljusti B-- struni no x vstavite v vpenjalno eljust 7 tako, dapustite nekaj prostora-- s kljuem za odvijanje C trdno privijte matico vpenjalneeljusti-- sprostite klju vpenjalne eljusti AZA ODSTRANITEV:-- s kljuem za odvijanje C sprostite matico vpenjalneeljusti B-- odstranite struni no,-- sprostite klju vpenjalne eljusti A!! za sprostitev strunega noa boste morda morali skladivom in kosom lesa za zaito strunega noaudariti po zgornjem delu strunega noa!! nikoli ne privijte matice, e v vpenjalni eljusti nistrunega noa; na ta nain lahko pokodujetevpenjalno eljustZamenjava pritrdilnih objemk 7!! izklopite orodje in izvlecite vtika iz vtinice!! prepriajte se, da je draj eljusti povsem ist-- sprostite matico vpenjalne eljusti B za 2 ali 3 obrate-- s kljuem za odvijanje C potolcite po matici B-- odstranite matico in B in vpenjalno eljust (kljueljusti)-- obrnite orodje na glavo-- vstavite novo eljust v draj eljusti-- namestite matico vpenjalne eljusti B (klju eljusti)!! nikoli ne privijte matice, e v vpenjalni eljusti nistrunega noa; na ta nain lahko pokodujetevpenjalno eljustPrilagajanje rezalne globine 8!! izklopite orodje in izvlecite vtika iz vtinice-- skalo za natanno prilagajanje nastavite v sredinskipoloaj tako, da zavrtite gumb E do konca, nato pa gazavrtite nazaj za 4 polne obrate in nastavite skalo F na0 8a-- zavrtite revolversko glavo G tako, da najnije leeeobmoje glave klikne na mestu pod merilnikom globineD (za nastavitev vrednosti ni) 8b-- sprostite gumb H tako, da merilnik globine D pade dorevolverske glave za zaustavitev rezalne globine G 8b-- postavite stroj na obdelovalni predmet-- sprostite roico za zaklepanje J 8c
 • Page 107

  -- potisnite stroj navzdol, dokler se struni no ne dotakneobdelovalnega predmeta 8d-- sprostite in privijte roico za zaklepanje J 8e-- vizir globine AC premaknite na 0 mm 8 f-- dvignite merilnik globine D za toliko milimetrov, kolikorznaa elena rezalna globina, in privrstite gumb H 8f-- sprostite roico za zaklepanje J in stroj znova voditenavzgor-- z gumbom za natanno prilagajanje E natannejeprilagodite globino rezanja (0..8 mm); oznake na skaliF ustrezajo 0,1 mm, 1 polni obrat ustreza 2,0 mm-- z revolversko glavo za zaustavitev rezalne globine Glahko rezalno globino ustrezno poveate po korakih(priporoeno za globoke reze)!! po menjavi strunih noev znova nastavite rezalnoglobinoNastavitev hitrosti 9Za optimalne rezultate odrezavanja na razlinihmaterialih-- izberite rezalno hitrost na kolescu K (tudi meddelovanjem stroja)-- da bi doloili ustrezno rezalno hitrost, si pomagajte zrazpredelnico q-- preden zanete delati, doloite optimalno hitrost, takoda jo preskusite na odvenem obdelovalnem materialu!! po dolgih obdobjih dela pri nizki hitrosti pustite,da se stroj ohladi, in sicer tako da ta delujepriblino 3 minute pri veliki hitrosti in breznaloenega materialaDioda LED AD w-- LED-dioda AD se samodejno vklopi, ko vklopitesproilec MOdsesavanje prahu-- namestite adapter za sesalnik L, kot je prikazano ea-- prikljuite cev sesalnika na adapter za sesalnik L ebUpravljanje orodja r!! vedno drite stroj trdno z obema rokama!! med delom vedno drite orodje za sivo obarvanomesto oprijema-- postavite stroj na obdelovalni predmet-- orodje vkljuite tako, da najprej stisnete gumb N(varnostno stikalo, katero ne sme biti blokirano), natopa pritisnite gumb M!! preden se struni no dotakne obdelovalnegapredmeta, mora stroj tei pri polni hitrosti-- sprostite roico za zaklepanje J in poasi potisnitestroj navzdol, dokler merilnik globine D ne doseerevolverske glave za zaustavitev rezalne globine G-- privijte roico za zaklepanje J-- izvedite postopek struenja ob enotni stopnji pogona-- stroj uporabljajte tako, da je temeljna ploa plosko naobdelovalnem predmetu-- velja splono pravilo, da mora delavec vlei stroj, ne paga potiskati-- po zakljuenem delu, popustite roico J in potisnitestroj nazaj v dvignjen, zaetni poloaj-- sprostite stikalo MPravilno vodenje stroja t-- ne pozabite, da se struni no obraa v smeri urnegakazalca-- stroj vodite tako, da se struni no obraa protimaterialu, ki ga obdelujete in ne stran od njegaNamestitev prilagoditvene ploe P (za kopiranje sablono) yNamestitev vodilnega prislona Q u-- vstavite vodila vodilnega prislona Y skozi odprtine vtemeljni ploi R-- pomaknite vodilni prislon do elene irine in ga pritrditez dvema gumboma ZUporaba vodilnega prislona kot vodila za rezanje v krogui!! najprej zasukajte vodilni prislon-- pritrdite osnik AA z matico AB, kot je prikazano na sliki-- vstavite vodili Y v temeljno ploo R-- zabodite osnik AA v oznaeno sredino kronega loka-- privijte vodilni prislon z dvema gumboma Z-- vodite stroj s stalnim dovajanjem pogona ezobdelovalni predmetUporaba vodilnega prislona z vmesnikom za ukrivljenepredmete W o-- namestite vmesnik za ukrivljene predmete W (znameenim kolescem za vodenje) kot kae slika-- vodite stroj vzdol roba obdelovalnega predmeta, takoda s strani narahlo pritiskate nanjUPORABNI NASVETIZa reze, ki teejo vzporedno s stranskim delomobdelovalnega predmeta, uporabite vodilni prislonZa vzporedne reze v obdelovalni predmet, ki je dale odroba r-- z dvema objemkama pritrdite raven kos lesa naobdelovalni predmet-- vodite stroj, tako da je temeljna ploa vzdol robulesenega kosa, ki zdaj deluje kot vodilni prislonKo uporabljate strune noe s pomonim ali kroglinimleajem, mora pomoni ali kroglini leaj drseti vzdolrobu obdelovalnega predmeta, ta pa mora biti povsemgladek pZa veje rezalne globine priporoamo, da izvedete nekajzaporednih rezov z nijo stopnjo odstranjevanjaZa ve informacij obiite spletno stran www.skil.comVZDREVANJE/SERVISIRANJEOrodje ni namenjeno profesionalni uporabiPrikljuni kabel in orodje naj bosta vedno ista (posebeje prezraevalne odprtine S 2)Obasno podmaite drsne stebre T 2e bi kljub skrbnima postopkoma izdelave inpreizkuanja prilo do izpada delovanja orodja, najpopravilo opravi servisna delavnica, pooblaena zapopravila SKILevih elektrinih orodij-- poljite nerazstavljeno orodje skupaj s potrdilom onakupu pri vaemu prodajalcu v najblijo SKIL servisnodelavnico (naslovi, kot tudi spisek rezervnih delov senahaja na www.skil.com)Zavedajte se, da garancija ne vkljuuje pokodb zaradipreobremenitve orodja ali nepravilne rabe (gledeSKILovih garancijskih pogojev obiite www.skil.com alipovpraajte prodajalca)OKOLJE107Elektrinega orodja, pribora in embalae neodstranjujte s hinimi odpadki (samo za drave EU)-- v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EG o odpadnielektrini in elektronski opremi in z njenim izvajanjemv nacionalni zakonodaji je treba elektrina orodja ob
 • Page 108

  koncu njihove ivljenjske dobe loeno zbirati in jihpredati v postopek okolju prijaznega recikliranja-- ko je potrebno odstranjevanje, naj vas o nainu spomnisimbol 5WKurvi puhverYRebimisresti vardadZParalleeljuhiku reguleerimisnuppAA Rebimisresti tihvtAB Rebimisresti mutterAC SgavusvisiirAD LED-mrgutuliHRUP / VIBRACIJARaven zvonega tlaka tega orodja, ki je bila izmerjenav skladu s standardom EN 60745, je 91,0 dB(A), ravenzvone moi je 102,0 dB(A) (odstopanje K = 3 dB),skupne vrednosti vibracij 3,0 (triosna vektorska vsota;odstopanje K = 1,5 m/s)Raven oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu sstandardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabitijo je mogoe za primerjavo razlinih orodij med seboj inza predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam priuporabi orodja za namene, ki so omenjeni-- uporaba orodja za drugane namene ali uporabaskupaj z drugimi, slabo vzdrevanimi nastavki lahkoznatno povea raven izpostavljenosti-- as, ko je orodje izklopljeno ali ko tee, vendarz njim ne delamo, lahko znatno zmanja ravenizpostavljenosti!! pred posledicami vibracij se zaitite zvzdrevanjem orodja in pripadajoih nastavkov, tertako, da so vae roke tople, vai delovni vzorci paorganiziranitlafreesSISSEJUHATUSOHUTUSLDISED OHUTUSNUDED ELEKTRILISTETRIISTADE KASUTAMISEL--HOIATUS Lugege kiki hoiatusi, juhiseid, kirjeldusija spetsifikatsioone, mis kivad triistaga kaasas.Kui kiki allpool loetletud juhiseid ei nnestu jrgida, vitesaada elektrilgi, vib tekkida tulekahju ja/vi saada raskeltvigastada.Hoidke kik ohutusnuded ja juhised edaspidiseksalles.Allpool kasutatud miste elektriline triist kibvrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste triistade jaakutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste triistade kohta.1860Seade on ettenhtud soonte, servade, profiilide japikiavade freesimiseks puitu, plastmaterjalidesse ningkergehitusmaterjalidesse, samuti kopeerfreesimiseksTriist pole meldud professionaalseks kasutamiseksPalun lugege kesolev kasutusjuhend hoolikalt lbi jahoidke alles 3TEHNILISED ANDMED 1SEADME OSAD 2AVllilukustusnuppBTsangi lukustusmutterCLehtvtiDSgavusmdikETppiskohandamise nuppFTppiskohandamise skaalaGPrdalustHJusteerimisnupp (sgavuspiiraja)JLukustuskepideKKiiruse regulaatorLTolmuimejaadapteriMSisse-/vljallitiNTurvallitiPAdapterplaatQParalleeljuhikRAlusplaatShutusavadTLiuglatidVKaitsekate1081) OHUTUSNUDED TPIIRKONNASa) Hoidke tkoht puhas ja korras. Segadus vivalgustamata tpiirkonnad vivad phjustada nnetusi.b) rge kasutage seadet plahvatusohtlikuskeskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke,gaase vi tolmu. Elektrilistest triistadest lbsdemeid, mis vivad tolmu vi aurud sdata.c) Kui kasutate elektrilist triista, hoidke lapsed jateised isikud tkohast eemal. Kui Teie thelepanukrvale juhitakse, vib seade Teie kontrolli alt vljuda.2) ELEKTRIOHUTUSa) Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pistikukallal ei tohi teha mingeid muudatusi. rgekasutage kaitsemaandusega seadmete puhuladapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivadpistikupesad vhendavad elektrilgi saamise riski.b) Vltige kehakontakti maandatud pindadega, nagutorud, radiaatorid, pliidid ja klmikud. Kui Teie kehaon maandatud, on elektrilgi risk suurem.c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kuielektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilgisaamise risk suurem.d) rge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenhtudotstarbel seadme kandmiseks, lesriputamiseksega pistiku pistikupesast vljatmbamiseks. Hoidketoitejuhet kuumuse, li, teravate servade ja seadmeliikuvate osade eest. Kahjustatud vi keerdulinudtoitejuhtmed suurendavad elektrilgi saamise riski.e) Kui ttate elektrilise triistaga vabas hus,kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid,mida on lubatud kasutada ka vlistingimustes.Vlistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtmekasutamine vhendab elektrilgi saamise riski.f) Kui elektrilise triista kasutamine niiskeskeskkonnas on vltimatu, kasutage maandusegalekkevoolukaitset. Maandusega lekkevoolukaitsmekasutamine vhendab elektrilgi ohtu.
 • Page 109

  3) INIMESTE TURVALISUSa) Olge thelepanelik, jlgige, mida Te teete, ningtoimige elektrilise triistaga ttades mistlikult.rge kasutage seadet, kui olete vsinud viuimastite, alkoholi vi ravimite mju all. Hetkelinethelepanematus seadme kasutamisel vib phjustadatsiseid vigastusi.b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask, libisemiskindladturvajalatsid, kaitsekiiver vi kuulmiskaitsevahendid,kandmine sltuvalt elektrilise triista tbist jakasutusalast vhendab vigastuste riski.c) Vltige seadme tahtmatut kivitamist. Enne pistikuhendamist pistikupessa, aku hendamist seadmeklge, seadme leststmist ja kandmist veenduge,et elektriline triist on vlja llitatud. Kui hoiateelektrilise triista kandmisel srme llitil vi hendatevooluvrku sissellitatud seadme, vivad tagajrjeks ollannetused.d) Enne seadme sissellitamist eemaldage sellekljest reguleerimis- ja mutrivtmed. Seadmeprleva osa kljes olev reguleerimis- vi mutrivti vibphjustada vigastusi.e) rge hinnake end le. Vtke stabiilne tasendja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate seadetootamatutes olukordades paremini kontrollida.f) Kandke sobivat rivastust. rge kandke laiu riideidega ehteid. Hoidke juuksed ja rivad seadmeliikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehtedvi pikad juuksed vivad sattuda seadme liikuvate osadevahele.g) Kui on vimalik paigaldada tolmueemaldus- jatolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge,et need oleksid seadmega hendatud ja et neidkasutataks igesti. Tolmueemaldusseadise kasutaminevhendab tolmust phjustatud ohte.h) rge muutuge triista sagedasest kasutamisesthooletuks ja rge eirake ohutusnudeid. Hooletusvib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeidvigastusi.4) ELEKTRILISTE TRIISTADE HOOLIKASKSITSEMINE JA KASUTAMINEa) rge koormake seadet le. Kasutage ttegemiseks selleks ettenhtud elektrilist triista.Sobiva elektrilise triistaga ttate paremini jaturvalisemalt ettenhtud vimsusvahemikus.b) rge kasutage elektrilist triista, mille lliti onrikkis. Elektriline triist, mida ei ole enam vimalik sisseja vlja llitada, on ohtlik ning seda tuleb remontida.c) Tmmake pistik pistikupesast vlja ja/vieemaldage seadmest aku, kui on eemaldatav,enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamistja seadme rapanekut. See ettevaatusabinu vldibseadme tahtmatut kivitamist.d) Kasutusvlisel ajal hoidke elektrilisi triistu lastelekttesaamatult. rge laske seadet kasutada isikutel,kes seda ei tunne vi pole siintoodud juhiseidlugenud. Kogenematute kasutajate kes kujutavadelektrilised triistad ohtu.e) Hoolitsege elektriliste triistade ja tarvikuteeest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvadosad funktsioneerivad korralikult ja ei kiildukinni, ning ega mned osad ei ole katki vi self)g)h)5)a)mral kahjustatud, et viksid mjutada seadmetkindlust. Laske kahjustatud osad enne seadmekasutamist parandada. Paljude nnetuste phjusekson halvasti hooldatud elektrilised triistad.Hoidke liketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalthoitud, teravate likeservadega liketarvikud kiilduvadharvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.Kasutage elektrilist triista, lisavarustust,tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele.Arvestage seejuures ttingimuste ja teostatava tiseloomuga. Elektriliste triistade kasutamine mitteettenhtud otstarbel vib phjustada ohtlikke olukordi.Hoidke kepidemed ja haardepinnad kuiva japuhtana ning vabana list ja mrdeainetest.Libedad kepidemed ja haardepinnad ei luba triistaohutult ksitseda ja ootamatutes olukordades kontrolliall hoida.TEENINDUSLaske seadet parandada ainult kvalifitseeritudspetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega. Niitagate seadme psimise turvalisena.OHUTUSJUHISED LAFREESIDE KOHTA109Hoidke elektritriista kinni isoleeritudhaardepinnast, kuna tera vib puutuda kokkutriista enda juhtmega (voolu all oleva juhtmelikamisel vivad elektritriista metallosad pingestudaja anda operaatorile elektrilgi) Kinnitage toorik klambriga vi muul praktilisel moelkindlale stabiilsele alusele (td kes hoides vi vastukeha surudes vib see paigast liikuda)LDIST Triista kasutaja peab olema vhemalt 16 aastat vana Enne seadme reguleerimist vi tarviku vahetusteemaldage seade vooluvrgust (tmmake pistikpistikupesast vlja)TARVIKUD SKIL tagab seadme hireteta t ksnesoriginaaltarvikute kasutamisel Kasutage vaid neid tarvikuid, mille lubatud pretearv on vhemalt sama suur nagu maksimaalsedthikiguprded rge kasutage rebenenud ega deformeerunud freesipid Kasutage ainult teravaid freesipid Kaitske tarvikuid lkide, prutuste ja mrdeainete eest Kasutage antud seadmega vaid kiirliketerasest vikvasulamist freesipidENNE KASUTAMIST Vltige tdeldavas esemes olevatest kruvidest, naeltestvms phjustatud kahjustusi; eemaldage need enne talustamist Kontrollige alati, kas vrgupinge htib triista andesildiltoodud pingega Asbestisisaldava materjali ttlemine on keelatud(asbest vib tekitada vhki) rge kinnitage triista pitskruviga Pikendusjuhtmete kasutamisel jlgige, et juhe olekslpuni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele Ttamise ajal vib mratase letada 85 dB(A); kandkekuulmiskaitsevahendeid Vrviga kaetud juhtmed, mned puiduliigid, mineraalidja metall eraldavad tolmu, mis vib olla kahjulik(kokkupuude tolmuga vi selle sissehingamine vibseadme kasutajal vi lheduses viibivatel inimestel
 • Page 110

  phjustada allergilisi reaktsioone ja/vi hingamisteedehaigusi); kandke tolmumaski ja vajaduse korralttage klgehendatava tolmueemaldusseadmega Teatud tpi tolm on klassifitseeritud kantserogeensena(nt tammest ja kasest eralduv tolm), eriti koos puiduniiskuse reguleerimiseks kasutatavate lisanditega;kandke tolmumaski ja vajaduse korral ttageklgehendatava tolmueemaldusseadmega Erinevate materjalide ttlemisel tekkiva tolmukitlemisel tuleb jrgida kehtivaid nudeid Vooluvrku hendamisel veenduge, et triist on vljallitatudKASUTAMISE AJAL Vltige toitejuhtme kokkupuutumist seadme prlevateosadega; hoidke toitejuhet alati triistast eemal,tagapool rge kunagi kasutage seadet, kui alustald R2(=kaitseseadis) on vigastatud; laske see parandadaelektriala spetsialistil rge kasutage kunagi triista, kui juhe on kahjustatud;see tuleb vlja vahetada spetsiaalse juhtme vastu, millesaate hooldusteenust osutavalt ettevttelt. Hoidke ked ja srmed seadme sissellitamiselfreesipeast eemal Freesimistde korral ei tohi kunagi letada freesipeamaksimaalset freesimissgavust Seadme elektrilise vi mehhaanilise hire korral llitageseade viivitamatult vlja ja eemaldage pistik vooluvrgust Kui freesitera on kinni kiildunud ja see phjustab seadmeviskumist, tuleb seade kohe vlja llitada Voolukatkestuse korral vi pistiku tahtmatulvljatmbamisel pistikupesast, llitage seade kohe vlja,et vltida seadme kontrollimatut taaskivitamist rge suruge triistale nii tugevalt, et see seiskubPRAST KASUTAMIST Prast t lppu, vabastage hoob J 2, viige seadetagasi lemisse lhteasendisse ja llitage vljaTRIISTAL OLEVATE SMBOLITE SELGITUS3 Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga4 Topeltisolatsioon (maandusjuhe pole vajalik)5 rge visake kasutusklbmatuks muutunud triista rakoos olmejtmetegaKASUTAMINEFreesipeade paigaldamine/eemaldamine 6!! llitage seade vlja ja eemaldage pistikvooluvrgust!! veenduge, et freesipea vll oleks tiesti puhas!! veenduge, et kik freesiterad ja tsangid (6 mm,6,35 mm, 8 mm) ksteisega sobiksid-- prake seade mber-- fikseerige vll, vajutades vllilukustusele A(vajadusel keerake pisut kinnitusmutrit B); hoidkevllilukustusnuppu all ja samal ajalPAIGALDAMISEKS:-- vabastage vtmega C kinnitusmutter B-- sisestage liketera nii, et vru 7 sisse jb veidi ruumix-- keerake kinnitusmutter vtmega C tugevasti kinni-- vabastage vllilukustusnupp AEEMALDAMISEKS:-- vabastage vtmega C kinnitusmutter B-- eemaldage freesimistarvik-- vabastage vllilukustusnupp A110!! uuristusotsaku lahtikeeramiseks vib olla abiuuristusotsakule vajutamisest; freesimistarvikukaitsmiseks tuleb kasutada haamrit vi puutkki!! rge kunagi keerake kinni kinnitusmutrit, kuitsangis ei ole freesimistarvikut; see vib vigastadatsangiTsangi vahetus 7!! llitage seade vlja ja eemaldage pistikvooluvrgust!! veenduge, et lukustusvll oleks tiesti puhas-- keerake kinnitusmutter B 2 vi 3 pret lahti-- koputage kinnitusmutrit B vtmega C-- eemaldage kinnitusmutter B ja tmmake vlja tsang(lukustage vll)-- prake seade mber-- paigaldage uus tsang kinnitusmutrisse-- monteerige kinnitusmutter B (lukustage vll)!! rge kunagi keerake kinni kinnitusmutrit, kuitsangis ei ole freesimistarvikut; see vib vigastadatsangiFreesimissgavuse reguleerimine 8!! llitage seade vlja ja eemaldage pistikvooluvrgust-- viige tppiskohandamisseade nupu E lpunipramisega keskasendisse, seejrel keerake 4tisringi tagasi ja seadistage skaala F asendisse 0 8a-- prake prdmutrit G nii, et selle madalaim asendfikseerub vahetult sgavusmdiku all D (nullimiseks)8b-- keerake nuppu lahtipoole H nii, et sgavusmdik Dkukuks peatavale prdmutrile G 8b-- asetage seade tdeldavale esemele-- avage lukustushoob J 8c-- suruge seade alla, kuni freesipea toetub toorikule 8d-- vabastage ja suruge lukustushoob J8e-- nihutage sgavusvisiir AC vrtusele 0 mm 8 f-- tstke sgavusmdik D soovitud uuristussgavusetasemele ja keerake nupp H 8f kinni-- vabastage lukustushoob J ja juhtige triist uuesti les-- kasutage tppiskohandamise nuppu Euuristussgavuse tpsemaks (0..8 mm)seadistamiseks; mrgid skaalal F vastavad 0,1 mm-le,1 tispre vastab 2,0 mm-le.-- sgavuspiiriku revolverpeaga G saab uuristussgavustsuurendada astmeliselt (soovitatav sgavate ligetekorral)!! prast uuristusdetailide vahetamist mrakeuuristussgavus uuestiKiiruse kontroll 9Optimaalsete tulemuste saavutamiseks erinevatematerjalide freesimisel-- valige freesimiskiirus regulaatorist K (ka seadmettamise ajal)-- tabeli q abil mrake kindlaks sobiv freesimiskiirus-- enne t alustamist selgitage optimaalne kiirus vljaproovidetaili najal!! prast pikemaajalist ttamist madalal kiirusellaske seadmel jahtumiseks ttada thikigulumbes 3 minutit tiskiirusegaLED-mrgutuli AD w-- LED-mrgutuli AD sttib pstiku M aktiveerimiselautomaatselt
 • Page 111

  Tolmu eemaldamine-- paigaldage tolmuimeja adapter L nagu jooniselnidatud ea-- hendage tolmuimeja voolik tolmuimeja adapteriga LebSeadme kasutamine r!! hoidke seadet alati mlema kega!! ttamise ajal hoidke triista kinni korpuse jakepideme halli vrvi osadest-- asetage seade tdeldavale esemele-- llitage triist sisse, vajutades kigepealt nupule N (=turvalliti, mida pole vimalik lukustada) ja siis vajutagesisse lliti M!! enne freesipea viimist toorikusse peab triistttama maksimumkiirusel-- avage lukustuslliti J ja lkake triista aeglaseltallapoole, kuni sgavusmdik D juab stopmutrini G-- kinnitage lukustushoob J-- teostage freesimine htlase ettenihkega-- triista juhtimisel hoidke alustalda htlaselt vastutoorikut-- ldjuhul tuleb triista ttamisel tmmata, mittelkata-- prast t lppu, vabastage hoob J ja viige seadetagasi lemisse lhteasendisse-- vabastage tlliti Mige juhtimine erinevate ligete puhul t-- veenduge, et freesitera prleks pripeva-- juhtige seadet nii, et freesipea keeraks end toorikussesisse, mitte sellest eemaleAdapterplaadi P paigaldamine (ttamisel ablooni jrgi)yKlgmise piiraja paigaldamine Q u-- lkake juhtvardad Y lbi alustalla R avade-- viige klgmine piiraja soovitud laiusele ja kinnitage see2 nupuga ZKlgmise piiraja kasutamine ringjuhikuna i!! kigepealt prake klgmine piiraja mber-- keerake tihvt AA mutriga AB kinni, nagu nidatud-- lkake juhtvardad Y lbi alusplaadi R-- torgake polt AA ringi mrgitud keskpunkti-- kinnitage klgmine piiraja 2 nupuga Z-- juhtige seadet alustallaga le toorikuKlgmise piiraja kasutamine servajuhikuna W o-- monteerige servajuhik W (kaasasoleva rullikuga)vastavalt joonisele-- juhtige seadet kerge klgsurvega piki tooriku servaHOOLDUS/TEENINDUSTriist pole meldud professionaalseks kasutamiseksHoidke seade ja toitejuhe alati puhtad (eriti hutusavadS 2)Aeg-ajalt litage liugsiine T 2Triist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kuitriist sellest hoolimata rikki lheb, tuleb see lastaparandada SKILi elektriliste ksitriistade volitatudremonditkojas-- toimetage lahtimonteerimata seade koosostukviitungiga tarnijale vi lhimasse SKILIlepingulisse tkotta (aadressid ja triista varuosadejoonise leiate aadressil www.skil.com)Arvestage sellega, et garantii ei hlma seadmelekoormamisest vi ebaigest ksitsemisest tulenevaidkahjustusi (teavet SKILi garantiitingimuste kohtavaadake veebilehelt www.skil.com vi ksige kohalikultmgiesindajalt)KESKKONDrge visake kasutusklbmatuks muutunud elektrilisitriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ra koosolmejtmetega (ksnes EL liikmesriikidele)-- vastavalt Euroopa Parlamendi ja nukogu direktiivile2012/19/E elektri- ja elektroonikaseadmetejtmete kohta ning direktiivi nuete kohaldamiseleliikmesriikides tuleb kasutusklbmatuksmuutunud elektrilised triistad koguda eraldi jakeskkonnasstlikult korduvkasutada vi ringlussevtta-- seda meenutab Teile smbol 5MRA / VIBRATSIOONTJUHISEDLisateavet lugege aadressilt www.skil.comParalleelselt tooriku servaga teostatavate ligete puhulkasutage klgmist piirajatTooriku servast liiga kaugele jvate paralleelligetepuhul r-- monteerige kahe klemmkruvi abil toorikule massiivnepuitklots-- juhtige seadet alustallaga piki puitklotsi serva, puitklotstidab nd klgmise piiraja lesannetJuhttapi vi kuullaagriga adapterite puhul tuleb juhttappvi kuullaager viia piki tooriku vlisserva, mis peab olemavimalikult sile pSuuremate freesimissgavuste puhul on soovitav jaotadafreesimisoperatsioon mitmesse jrku, eemaldades igakord he hema kihiStandardiga EN 60745 koosklas mdetud triistahelirhu tase on 91,0 dB(A) ja helivimsuse tase102,0 dB(A) (mramatus K = 3 dB), ja vibratsioon3,0 m/s (ruumiliste vektorite summa; mtemramatusK = 1,5 m/s)Tekkiva vibratsiooni tase on mdetud vastavaltstandardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testile;seda vib kasutada triistade vrdlemiseks ja triistakasutamisel ettenhtud tdeks esineva vibratsiooniesialgseks hindamiseks-- triista kasutamisel muudeks rakendusteks viteiste/halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel vibvibratsioon mrkimisvrselt suureneda-- ajal, kui triist on vljallitatud vi on kllsissellitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, vibvibratsioon mrkimisvrselt vheneda!! enda kaitsmiseks vibratsiooni eest hooldagetriista ja selle tarvikuid korralikult, hoidke omaked soojad ja tagage sujuv tkorraldus3VirsfrzeIEVADS1111860is instruments ir paredzts gropju, malu, profilu uniegarenu atveru frzanai kok, plastmas un vieglos
 • Page 112

  bvmaterilos, k ar kopjoajai frzanaiis darbarks nav paredzts profesionlai lietoanaiIzlasiet un saglabjiet o pamcbu 3TEHNISKIE PARAMETRI 1INSTRUMENTA ELEMENTI 2ADarbvrpstas fiksatorsBTurtjaptveres uzgrieznisCUzgrieu atslgaDDziuma mrinstrumentsESmalkas regulanas pogaFSmalkas regulanas skalaGDziuma atduriHRegulanas poga (dziuma ierobeotjs)JSvira fiksjoaisKtruma regulatorsLPutekscja adaptersMIeslganas/izslganas trigerisNDrobas sldzisPAdaptera plksneQParall vadotneRPamatplksneSVentilcijas atveresTSldou stieiVAizsargvksWBalsts frzanai pa liektu lnijuYParalls vadotnes stieiZParalls vadotnes regulanas sprnskrveAA Paralls vadotnes adataAB Paralls vadotnes uzgrieznisAC Dziuma rdtjsAD Gaismas indikatorsDROBAVISPRJIE NOTEIKUMI ELEKTROINSTRUMENTUDROAI LIETOANAI--BRDINJUMS Iepazstieties ar visiem elektroinstrumenta droas lietoanas noteikumiem,nordjumiem, attliem un specifikcijm. Visu turpmksniegto nordjumu neizpildes rezultt lietotjs var ciest noelektrooka, var izvrsties ugunsnelaime un/vai rasties smagiievainojumi.Saglabjiet visus noteikumus un nordjumusturpmkai atsaucei.Noteikumos mintais termins "elektroinstruments" nozmar strvu darbinmu (ar vadu aprkotu) vai ar akumulatorudarbinmu (bezvadu) elektroinstrumentu.1) DROBA DARBA VIETa) Sekojiet, lai darba vieta btu tra un sakrtota.Nekrtg darba viet vai slikt apgaismojum var vieglinotikt nelaimes gadjums.b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozvuvai ugunsnedrou vielu tuvum un viets arpaaugstintu gzes vai puteku saturu gais. Darbalaik instruments nedaudz dzirksteo, un tas var izsauktviegli degou puteku vai tvaiku aizdeganos.112c) Lietojot elektroinstrumentu, neaujiet nepiederompersonm un jo pai brniem tuvoties darba vietai.Citu personu kltbtne var novrst uzmanbu, un trezultt js varat zaudt kontroli pr instrumentu.2) ELEKTRODROBAa) Elektroinstrumenta kontaktdakai jbt piemrotaielektrotkla kontaktligzdai. Kontaktdakaskonstrukciju nedrkst nekd veid maint.Nelietojiet kontaktdakas salgotjus, jaelektroinstruments caur kabeli tiek savienots araizsargzemjuma di. Neizmaintas konstrukcijaskontaktdaka, kas piemrota kontaktligzdai, aujsamazint elektrisk trieciena saemanas risku.b) Darba laik nepieskarieties sazemtiempriekmetiem, piemram, caurulm, radiatoriem,pltm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemtmvirsmm, pieaug risks saemt elektrisko triecienu.c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laik, neturietto mitrum. Mitrumam iekstot instrument, pieaugrisks saemt elektrisko triecienu.d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aizelektrokabea. Neraujiet aiz kabea, ja vlatiesatvienot instrumentu no elektrotkla kontaktligzdas.Sargjiet elektrokabeli no karstuma, eas, asmautnm un instrumenta kustgajm dam. Bojtsvai samezglojies elektrokabelis var bt par clonielektriskajam triecienam.e) Darbinot elektroinstrumentu rpus telpm,izmantojiet t pievienoanai viengi tduspagarintjkabeus, kuru lietoana rpus telpm iratauta. Lietojot elektrokabeli, kas piemrots darbamrpus telpm, samazins risks saemt elektriskotriecienu.f) Ja elektroinstrumentu tomr nepiecieams lietotviets ar paaugstintu mitrumu, izmantojiet tpievienoanai nopldes strvas aizsargreleju.Lietojot nopldes strvas aizsargreleju, samazins riskssaemt elektrisko triecienu.3) PERSONISK DROBAa) Darba laik saglabjiet pakontroli un rkojietiessaska ar veselo saprtu. Prtrauciet darbu, jajtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotikuvai medikamentu izraist reibum. Strdjot arelektroinstrumentu, pat viens neuzmanbas mirklis varbt par cloni nopietnam savainojumam.b) Izmantojiet individulos darba aizsardzbasldzekus un darba laik vienmr nsjietaizsargbrilles. Individulo darba aizsardzbas ldzeku(puteku maskas, nesldou apavu un aizsargiveres vaiausu aizsargu) pielietoana atbilstoi elektroinstrumentatipam un veicam darba raksturam auj izvairties nosavainojumiem.c) Nepieaujiet elektroinstrumenta patvaguieslganos. Pirms elektroinstrumentapievienoanas elektrotklam, akumulatoraievietoanas vai izemanas, k ar pirmselektroinstrumenta prneanas prliecinieties,ka tas ir izslgts. Prnesot elektroinstrumentu, japirksts atrodas uz iesldzja, k ar pievienojot toelektrobaroanas avotam laik, kad elektroinstruments irieslgts, var viegli notikt nelaimes gadjums.d) Pirms instrumenta ieslganas neaizmirstietizemt no t reguljoos instrumentus vai
 • Page 113

  e)f)g)h)4)a)b)c)d)e)f)g)skrvjatslgas. Patronatslga vai skrvjatslga, kasinstrumenta ieslganas brd nav izemta no t, var radtsavainojumu.Strdjot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingrustju. Darba laik vienmr saglabjiet ldzsvaru uncentieties nepasldt. Tas atvieglos instrumenta vadbuneparedzts situcijs.Izvlieties darbam piemrotu ap�rbu. Darbalaik nensjiet brvi plandoas drbes unrotaslietas. Netuviniet garus matus un drbeselektroinstrumenta kustgajm dam. Vagasdrbes, rotaslietas un gari mati var ieerties instrumentakustgajs das.Ja elektroinstrumenta konstrukcija auj tampievienot rjo puteku uzskanas vai savkanas/uzkranas ierci, sekojiet, lai t tiktu pievienotaelektroinstrumentam un pareizi darbotos. Pielietojotputeku uzskanu vai savkanu/uzkranu, samazinsto kaitg ietekme uz strdjos personas veselbu.Nepaaujieties uz iemam, kas tiek iegtas, bieilietojot instrumentus, neieslgstiet paapmierintbun neignorjiet instrumenta droas lietoanasprincipus. Neuzmangas rcbas d das sekundesdas var gt nopietnu savainojumu.ELEKTROINSTRUMENTU LIETOANA UN APKOPENeprslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbamizvlieties piemrotu instrumentu. Elektroinstrumentsdarbosies labk un drok pie nominls slodzes.Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojts tiesldzjs. Elektroinstruments, ko nevar ieslgt unizslgt, ir bstams lietoanai un to nepiecieamsremontt.Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulanasvai darbinstrumenta nomaias atvienojiet tkontaktdaku no barojo elektrotkla vai izemietno t akumulatoru, ja tas ir izemams. diiespjams samazint elektroinstrumenta nejauasieslgans risku.Elektroinstrumentu, kas netiek darbints,uzglabjiet piemrot viet, kur tas navsasniedzams brniem un personm, kuras neprotrkoties ar instrumentu. Ja elektroinstrumentu lietonekompetentas personas, tas var apdraudt cilvkuveselbu.Savlaicgi apkalpojiet elektroinstrumentus unto piederumus. Prbaudiet, vai kustgs daasdarbojas bez traucjumiem un nav iespltas, vaikda no dam nav salauzta vai bojta, vai katrano tm pareizi funkcion un pilda tai paredztouzdevumu. Nodroiniet, lai bojts daas tiktusavlaicgi nomaintas vai remonttas pilnvarotremontu darbnc. Daudzi nelaimes gadjumi notiektpc, ka elektroinstruments pirms lietoanas navpiencgi apkalpots.Savlaicgi notriet un uzasiniet griezoosdarbinstrumentus. Rpgi kopti instrumenti, kasapgdti ar asiem griezjinstrumentiem, auj strdtdaudz ragk un ir vieglk vadmi.Lietojiet viengi tdus elektroinstrumentus,papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kasparedzti attiecgajam pielietojuma veidam. Beztam jem vr ar konkrtie darba apstki unpielietojuma patnbas. Elektroinstrumentu lietoanacitiem mriem, nek to ir paredzjusi raotjfirma, irbstama un var novest pie neparedzamm sekm.h) Uzturiet elektroinstrumenta rokturus unnoturvirsmas sausas un tras, sargjiet ts no easun smrvielm. Slideni rokturi un noturvirsmas traucefektvi rkoties ar elektroinstrumentu un to droi vadtneparedzts situcijs.5) APKALPOANAa) Nodroiniet, lai Instrumenta remontu veiktukvalificts personls, nomaiai izmantojotori�inls rezerves daas un piederumus. Tikai tiespjams pankt instrumenta ilgstou un nevainojamudarbbu bez atteikumiem.DARBA DROBAS NOTEIKUMI VIRSFRZITuriet instrumentu aiz izoltas satvervirsmas, jopastv iespja, ka grieznis var skart instrumentakabeli (prgrieot spriegumu nesous vadus, isspriegums var nonkt uz instrumenta metla dam unradt operatoram triecienu) Izmantojiet skavas vai cit dro veid nostiprinietun atbalstiet detau uz stabilas virsmas (turot detauroks vai pie ermea, t var bt nestabila, un js varatzaudt kontroli)VISPRJA INFORMCIJA o instrumentu nedrkst izmantot personas, kas jaunkaspar 16 gadiem Pirms instrumenta regulanas vai piederumu nomaiasatvienojiet to no barojo elektrotklaPIEDERUMI Firma SKIL garant instrumenta nevainojamu darbbutikai tad, ja tiek lietoti ori�inlie papildpiederumi Lietojiet tikai tdus darbinstrumentus, kuru pieaujamaisdarbbas trums ir vismaz tikpat liels, k instrumentamaksimlais brvgaitas trums Nelietojiet bojtus vai deformtus darbinstrumentus(frzes) Lietojiet tikai asas frzes Sargjiet darbinstrumentus no triecieniem, sitieniem unsmrvielm Lietojiet tikai tdus darbinstrumentus, kas izgatavoti notrgriezjtrauda (HSS) vai ir apgdti ar cietmaterila(karbda) griezjautnmPIRMS DARBA UZSKANAS Izvairieties no instrumenta bojjumiem, ko var radtapstrdjamaj priekmet esos skrves, naglas vaiciti ldzgi objekti; pirms darba uzskanas atbrvojietapstrdjamo materilu no diem priekmetiem Vienmr prliecinieties, ka spriegums, kas uzrdtsuz instrumenta marjuma plksntes, atbilst padevesspriegumam elektrotkl Neapstrdjiet materilus, kas satur azbestu(azbestam piemt kancerognas pabas) Nenostipriniet instrumentu, iespieot to skrvspls Lietojiet pilngi atttus un drous pagarintjkabeus, kasparedzti 16 A strvai Darba laik instrumenta radt troka lmenis varprsniegt 85 dB(A); lietojiet ausu aizsargus Materila, piemram svinu saturoas krsas, dau kokairu, minerlu un metla, puteki var bt kaitgi (saskarear putekiem vai to ieelpoana var izraist aler�iskasreakcijas un/vai elpoanas ceu saslimanas operatoramvai kltesoajiem); izmantojiet puteku masku unputekscju, ja to iespjams pievienot113
 • Page 114

  Dau veidu puteki ir klasificti k kancerogni(piemram, ozola vai diskbara puteki), jo paiapvienojum ar koksnes kondicionanas piedevm;izmantojiet puteku masku un putekscju, ja toiespjams pievienot Ievrojiet ar puteku savkanu saisttos nacionlosnoteikumus, kas attiecas uz apstrdjamajiemmateriliem Pirms instrumenta pievienoanas elektrotklamprliecinieties, ka t iesldzjs ir izslgt stvoklDARBA LAIK Darba laik sekojiet, lai elektrokabelis atrastos droattlum no instrumenta kustgajm dam un stieptosprom no darba vietas virzien uz aizmuguri Neizmantojiet instrumentu, ja t pamatne R 2 (t.i.,aizsargs) ir bojta; to nomaint drkst tikai pieredzjisspecilists Nekad neizmantojiet instrumentu, ja bojts t vads; tasjnomaina pret specili sagatavotu kabeli, kas pieejamsservisa uzmum. Darba laik netuviniet rokas rotjoajamdarbinstrumentam (frzei) Neprsniedziet maksimli pieaujamo frzanasdziumu, kds noteikts izmantojamajamdarbinstrumentam Elektriska vai mehniska rakstura kmes gadjumnekavjoties izsldziet instrumentu un atvienojiet kabeakontaktdaku no elektrotkla Ja darba gait iesprst frze, k rezultt instrumentssk darboties rvienveidgi, nekavjoties izsldziet to Ja darba laik prtrkst elektrobaroanas padevevai elektrokabea kontaktdaka nejaui atvienojas noelektrotkla, nekavjoties izsldziet instrumentu, lainodrointos pret t patvagu ieslganos Neprslogojiet instrumentu ldz tdai pakpei, ka tdarbvrpsta tiek pilngi nobremztaPC DARBA PABEIGANAS Pc darba pabeiganas atbrvojiet sviru J 2, tadpaceliet instrumenta galvu augj (skuma) stvokl unizsldziet instrumentuUZ INSTRUMENTA ATTLOTO SIMBOLU SKAIDROJUMS3 Pirms izstrdjuma lietoanas izlasiet t lietoanaspamcbu4 Divkra izolcija (nav jlieto zemjuma vads)5 Neizmetiet nolietoto instrumentu sadzves atkritumutvertnDARBSDarbinstrumenta (frzes) iestiprinana un izemana 6!! izsldziet instrumentu un atvienojiet telektrokabea kontaktdaku no barojoelektrotkla!! pirms darbinstrumenta iestiprinanasnodroiniet, lai t kts btu pilngi trs!! raugieties, lai turtjaptveres izmrs (6 mm, 6,35mm, 8 mm) atbilstu-- apgrieziet instrumentu otrdi-- lai nofikstu virsfrzes darbvrpstu, nospiediet tsfiksatoru A (nepiecieambas gadjum pagriezietdarbinstrumenta turtjaptveres uzgriezni B) un,noturot to nospiest stvokl, rkojieties diLAI IESTIPRINTU DARBINSTRUMENTU:-- ar uzgrieu atslgas C paldzbu nedaudz atskrvjietturtjaptveres uzgriezni B114-- ievietojiet darbinstrumentu turtjaptver, atstjotnelielu x atstarpi 7-- ar uzgrieu atslgas C paldzbu stingri pievelcietturtjaptveres uzgriezni-- atlaidiet virsfrzes darbvrpstas fiksatoru ALAI IZEMTU DARBINSTRUMENTU:-- ar uzgrieu atslgas C paldzbu nedaudz atskrvjietturtjaptveres uzgriezni B-- noemiet darbinstrumenta-- atlaidiet virsfrzes darbvrpstas fiksatoru A!! lai izkustintu virsfrzes darbinstrumentu,iespjams, juzsit pa virsfrzes darbinstrumentaaugdau, izmantojot muru un koka gabalu, laiaizsargtu darbinstrumentu!! nepievelciet turtjaptveres uzgriezni, ja taj naviestiprints virsfrzes darbinstruments, jo t varsabojt aptveriTurtjaptveres nomaia 7!! izsldziet instrumentu un atvienojiet telektrokabea kontaktdaku no barojoelektrotkla!! pirms turtjaptveres iestiprinanas nodroiniet,lai ts ass btu pilngi tra-- par 2 vai 3 apgriezieniem atskrvjiet turtjaptveresuzgriezni B-- ar uzgrieu atslgu C viegli uzsitiet pa turtjaptveresuzgriezni B-- noskrvjiet turtjaptveres uzgriezni B un izemietturtjaptveri (fiksjiet darbvrpstu)-- apgrieziet instrumentu otrdi-- ievietojiet darbvrpst jaunu turtjaptveri-- uzskrvjiet turtjaptveres uzgriezni B (fiksjietdarbvrpstu)!! nepievelciet turtjaptveres uzgriezni, ja taj naviestiprints virsfrzes darbinstruments, jo t varsabojt aptveriFrzanas dziuma regulana 8!! izsldziet instrumentu un atvienojiet telektrokabea kontaktdaku no barojoelektrotkla-- iestatiet smalko regulanu centra pozcij, grieotpogu E ldz galam, pc tam pagrieziet atpaka 4 pilnusapgriezienus un iestatiet skalu F uz 0 8a-- pagrieziet dziuma atduri G, lai ts zemk pozcijafiksjas stvokl tiei zem dziuma mrinstrumenta D(nulles iestatanai) 8b-- atskrvjiet rokturi H, lai dziuma mrinstruments Dnokrt uz dziuma atdures G 8b-- novietojiet instrumentu uz apstrdjam priekmeta-- atbrvojiet fiksjoo sviru J 8c-- laidiet lejup instrumenta galvu, ldz darbinstruments(frze) saskaras ar apstrdjam priekmeta virsmu8d-- atbrvojiet un nostipriniet fiksjoo sviru J 8e-- pabdiet dziuma rdtju AC uz 0 mm 8 f-- paceliet dziuma mrinstrumentu D par vlamofrzanas dziumu mm, un pievelciet rokturi H 8f-- atbrvojiet fiksjoo sviru J un prvietojiet instrumentuatkal uz augu-- izmantojiet smalkas regulanas pogu E, lai iestattufrzanas dziumu vl preczk (0..8 mm); atzmesuz skalas F atbilst 0,1 mm, 1 pilns apgrieziens atbilst2,0 mm
 • Page 115

  -- izmantojot dziuma atduri G, frzanas dziumu varpakpeniski palielint (ieteicams dziiem griezumiem)!! pc frzes nomaias no jauna noreguljietfrzanas dziumuGrieans truma regulana 9Lai iegtu optimlus rezulttus, veidojot frzjumusdados materilos-- ar ritena K paldzbu iestdiet vajadzgo darbbastrumu (to var dart ar instrumenta darbbas laik)-- lai noteiktu pareizo darbvrpstas grieans trumu,izmantojiet tabulu q-- pirms darba uzskanas precizjiet darbvrpstasgrieans trumu, veicot nevajadzga materilaatgriezuma kontrolapstrdi!! pc ilgstoa darba ar nelielu darbvrpstasgrieans trumu aujiet instrumentam atdzist,to aptuveni 3 mintes darbinot tukgait ar lielutrumuGaismas indikators AD w-- LED gaisma AD automtiski iesldzas, kad tiekaktivizts trigeris MPuteku uzskana-- pievienojiet instrumentam putekscja adapteru L, kpardts attl ea-- pievienojiet puteku scja teni puteku scjaadapteram L ebInstrumenta darbinana r!! vienmr stingri turiet instrumentu ar abm rokm!! darba laik vienmr turiet instrumentu aiz pelkskrsas noturvirsmas(m)-- novietojiet instrumentu uz apstrdjam priekmeta-- iesldziet instrumentu, vispirms nospieot pogu N (=drobas sldzis bez fikscijas) un pc tam nospieotiesldzja taustiu M!! nogaidiet, ldz virsfrzes darbvrpstas grieanstrums sasniedz nominlo vrtbu, un tikai tadkontaktjiet frzi ar apstrdjamo priekmetu-- atbrvojiet fiksjoo sviru J un lnm laidiet instrumentagalvu lejup, ldz dziuma mrinstruments D sasniedzdziuma atduri G-- pievelciet fiksjoo sviru J-- veiciet frzanu, virzot instrumentu pa apstrdjamopriekmetu ar vienmrgu trumu-- darba laik virsfrzes pamatnei pilnb jbalsts uzapstrdjams virsmas-- prvietojot virsfrzi pa apstrdjamo virsmu, tjcenas vilkt, bet ne stumt-- pc darba pabeiganas atbrvojiet sviru J un pacelietinstrumenta galvu augj (skuma) stvokl-- atlaidiet iesldzju MK pareizi vadt virsfrzi t-- neaizmirstiet, ka virsfrzes darbinstruments (frze)grieas pulkstea rdtju kustbas virzien-- frzanas laik virsfrzes prvietoanas virzienamjbt pretjam darbinstrumenta grieans virzienamSalgojo pamatnes ielikta P iestiprinana(kopjoajai frzanai ar ablonu) yParalls atdures iestiprinana Q u-- ievietojiet paralls atdures vadstieus Y virsfrzes Rpamatnes atvers-- prvietojiet parallo vadotni vajadzgaj attlum unnostipriniet to ar 2 skrvm ZLai parallo vadotni izmantotu riveida frzanai i!! apgrieziet parallo vadotni otrdi-- nostipriniet izcilni AA ar uzgriezni AB, k pardts attl-- ievietojiet stiprinjuma stieus Y instrumenta pamatnR-- iespiediet izcia AA smaili atzmtaj riveidafrzjuma centr-- nostipriniet vadotni ar 2 skrvm Z-- veiciet frzanu, virzot instrumentu pa apstrdjamopriekmetu ar vienmrgu trumuLai parallo vadotni izmantotu kop ar balstu frzanaipa liektu lniju W o-- nostipriniet balstu frzanai pa liektu lniju W (ar uz tnostiprintu vadotnes rullti) k pardts attl-- veiciet frzanu, virzot instrumentu gar apstrdjampriekmeta malu un ieturot nelielu snu spiedienuPRAKTISKI PADOMILai veiktu frzanu paralli apstrdjam priekmetamalai, izmantojiet parallo atduriLai veidotu parallos frzjumus tlu no apstrdjampriekmeta malas, rkojieties di r-- ar divu piespiedjspu paldzbu nostipriniet uzapstrdjam priekmeta taisnu koka lsti-- frzanas laik virziet virsfrzes pamatni garnostiprints lstes malu, kas aj gadjum izpildaparalls vadotnes lomuIzmantojot darbinstrumentu (frzi) ar vadizcilni vai lodugultni, tam darba gait jsld pa apstrdjam priekmetamalu, kurai jbt pai gludai pJa frzanas dziums ir liels, frzanas opercijuieteicams sadalt vairks krtsPapildu informciju skatt tmeka vietn www.skil.comAPKALPOANA / APKOPEis darbarks nav paredzts profesionlai lietoanaiUzturiet tru instrumentu un elektrokabeli (paiventilcijas atveres S 2)Laiku pa laikam ieeojiet instrumenta bdstieus T 2Ja, neraugoties uz augsto izgatavoanas kvalitti unrpgo pcraoanas prbaudi, instruments tomrsabojjas, tas jnogd remontam firmas SKIL pilnvarotelektroinstrumentu remonta darbnc-- nogdjiet instrumentu neizjaukt veid kop ariegdes dokumentiem tuvkaj tirdzniecbas vietvai firmas SKIL pilnvarot pciegdes apkalpoanasun remonta iestd (adreses un instrumentaapkalpoanas shma ir sniegta interneta vietnwww.skil.com)Ievrojiet, ka garantij neietilpst prslodzes vainepareizas instrumenta ekspluatcijas izraistie bojjumi(SKIL garantijas noteikumus skatiet www.skil.com vaivrsieties pie izplattja)APKRTJS VIDES AIZSARDZBA115Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus uniesaiojuma materilus sadzves atkritumos (tikaiES valstm)-- saska ar Eiropas Savienbas direktvu 2012/19/ES par nolietotajm elektriskajm un elektroniskajmiekrtm un ts atspoguojumiem nacionlajlikumdoan, nolietots elektroiekrtas ir jsavc,
 • Page 116

  jizjauc un jnogd otrreizjai prstrdei apkrtjaividei nekaitg veid-- pas simbols 5 atgdina par nepiecieambuizstrdjumus utilizt videi nekaitg veidVApsauginis dangtisWKreivi frezavimo atramaYonins atramos strypaiZRankenl lygiagreios atramos nustatymuiAA onins atramos kaitisAB Lygiagreti kreipiamoji verlAC Gylio stikliukasAD viesos diodasTROKSNIS / VIBRCIJAVeicot mrjumus atbilstoi EN 60745, instrumentaakustisk spiediena lmenis ir 91,0 dB(A), akustisksjaudas lmenis ir 102,0 dB(A) (nenoteiktba K = 3 dB), betvibrcija 3,0 m/s (triaksil vektora summa; nenoteiktbaK = 1.5 m/s)Vibrcijas lmenis ir noteikts, izmantojot standartEN 60745 paredzto procedru; to var izmantot, laisaldzintu instrumentus un provizoriski izvrttuvibrcijas iedarbbu, lietojot instrumentu mintajiemmriem-- instrumenta izmantoana citiem mriem vai ar citiemvai nepietiekami koptiem piederumiem var ievrojamipalielint kopjo vibrcijas iedarbbas pakpi-- laika periodi, kad instruments ir izslgts vai ar irieslgts, tau darbs ar to nenotiek, var ievrojamisamazint kopjo vibrcijas iedarbbas pakpi!! pasargjiet sevi no vibrcijas iedarbbas, veicotinstrumenta un t piederumu tehnisko apkopi,novrot roku atdzianu un pareizi organizjotdarbuuVertikaliojofrezavimo mainaVADASSAUGABENDRIEJI ELEKTRINI RANKI SAUGOS SPJIMAI--SPJIMAS Perskaitykite visus su iuo elektriniuprietaisu pateiktus saugos perspjimus, instrukcijas,paveiksllius ir specifikacijas. Nepaisant toliau pateiktinstrukcij galite patirti elektros smg, vykti gaisras ir / arpatirti rimt sualojim.Isaugokite visus spjimus ir instrukcijas ateiiai.Terminas elektros rankis spjimuose reikia js ielektros tinklo (laidais) maitinamus rankius arba elektrosrankius, veikianius nuo baterij (belaidius).1860Prietaisas yra skirtas medio, plastikini ir lengvstatybini mediag briaun, grioveli, profili bei iilginiskyli frezavimui, o taip pat frezavimui-kopijavimui pagalablonis rankis neskirtas profesionaliam naudojimuiPerskaitykite ir isaugokite i naudojimo instrukcij 3TECHNINIAI DUOMENYS 1PRIETAISO ELEMENTAI 2ABlokatoriaus svirtelBvors verlCRaktasDGylio ribotuvasETikslaus nustatymo rankenlFTikslaus nustatymo skalGPakopin atramHReguliavimo rankenl (gylio ribotuvas)JUrakto svirtelKGreiio pasirinkimo ratukasLDulki nusiurbimo atvamzdMjungimo / ijungimo jungiklisNApsauginis jungiklisPAdapterio ploktQLygiagreti atramaRPagrindo ploktSVentiliacins angosTKreipianiosios1161) DARBO VIETOS SAUGUMASa) Darbo vieta turi bti vari ir tvarkinga. Netvarkaar blogai apviesta darbo vieta gali tapti nelaimingatsitikim prieastimi.b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degi skysi,duj ar dulki. Elektriniai rankiai gali kibirkiuoti, o nuokibirki dulks arba susikaup garai gali usidegti.c) Dirbdami su elektriniu rankiu neleiskite alia btiirovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip dmes kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.2) ELEKTROSAUGAa) Maitinimo laido kitukas turi atitikti tinklo rozetstip. Kituko jokiu bdu negalima modifikuoti.Nenaudokite joki kituko adapteri su emintaisprietaisais. Originals kitukai, tiksliai tinkantys elektrostinklo rozetei, sumaina elektros smgio pavoj.b) Venkite kno kontakto su emintais paviriais,tokiais kaip vamzdiai, ildytuvai, virykls araldytuvai. Egzistuoja padidinta elektros smgio rizika,jei Js knas bus emintas.c) Saugokite prietais nuo lietaus ir drgms. Jeivanduo patenka elektrin prietais, padidja elektrossmgio rizika.d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt, t.y. nenekite prietaiso pam u laido, nekabinkiteprietaiso u laido, netraukite u jo, nordami ijungtikituk i rozets. Laid klokite taip, kad jo neveiktkartis, jis neisitept alyva ir jo nepaeist atriosdetals ar judanios prietaiso dalys. Paeisti arbasusipyn laidai gali tapti elektros smgio prieastimi.e) Jei su elektriniu rankiu dirbate lauke, naudokite tiktokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams.Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius,sumainamas elektros smgio pavojus.f) Jei su elektriniu rankiu neivengiamai reikiadirbti drgnoje aplinkoje, naudokite eminimograndins pertraukikl. Naudojant eminimo grandinspertraukikl, sumaja elektros smgio pavojus.
 • Page 117

  3) MONI SAUGAa) Bkite atids, sutelkite dmes tai, k Js darote ir,dirbdami su elektriniu rankiu, vadovaukits sveikuprotu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavarg arbavartojote narkotikus, alkohol ar medikamentus.Akimirksnio neatidumas naudojant prietais gali taptirimt sualojim prieastimi.b) Naudokite asmenines apsaugos priemones irvisuomet usidkite apsauginius akinius. Naudojantasmenines apsaugos priemones, pvz., respiratori arapsaugin kauk, neslystanius batus, apsaugin alm,klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamasdirbant su tam tikros ries rankiais, sumaja rizikasusieisti.c) Saugokits, kad nejungtumte prietaiso atsitiktinai.Prie prijungdami elektrin rank prie elektros tinkloir/arba akumuliatoriaus, prie pakeldami ar nedamisitikinkite, kad jis yra ijungtas. Jeigu nedamielektrin rank pirt laikysite ant jungiklio arba prietaisjungsite elektros tinkl, kai jungiklis yra jungtas, galivykti nelaimingas atsitikimas.d) Prie jungdami prietais paalinkite reguliavimorankius arba verli raktus. Prietaiso besisukaniojedalyje esantis rankis ar raktas gali tapti sualojimprieastimi.e) Nepervertinkite savo galimybi. Dirbdami atsistokitepatikimai ir visada ilaikykite pusiausvyr. Patikimastovsena ir tinkama kno laikysena leis geriaukontroliuoti prietais netiktose situacijose.f) Dvkite tinkam aprang. Nedvkite plaidrabui ir papuoal. Saugokite plaukus irdrabuius nuo besisukani elektrinio rankio dali.Laisvus drabuius, papuoalus bei ilgus plaukus galitraukti besisukanios dalys.g) Jei yra numatyta galimyb prijungti dulkinusiurbimo ar surinkimo renginius, visadasitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingainaudojami. Naudojant dulki nusiurbimo renginiussumaja kenksmingas dulki poveikis.h) Danai naudodami rank ir gerai su juo susipainpernelyg neatsipalaiduokite ir nepradkite nepaisytirankio saugos princip. Neatidus veiksmas gali sukeltisunki traum per sekunds dal.4) RPESTINGA ELEKTRINI RANKI PRIEIRA IRNAUDOJIMASa) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Js darbuitinkam elektrin rank. Su tinkamu elektriniu rankiuJs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirysite nurodytogalingumo.b) Nenaudokite elektrinio rankio su sugedusiujungikliu. Elektrinis rankis, kurio nebegalima jungti arijungti, yra pavojingas ir j reikia remontuoti.c) Prie reguliuodami prietais, keisdami darborankius ar prie valydami prietais, i elektrostinklo lizdo itraukite kituk ir/arba iimkiteakumuliatori, jeigu jis iimamas. i saugumopriemon apsaugos jus nuo netikto prietaiso sijungimo.d) Nenaudojam prietais sandliuokite vaikamsir nemokantiems juo naudotis asmenimsneprieinamoje vietoje. Elektriniai rankiai yra pavojingi,kai juos naudoja nepatyr asmenys.e) Priirkite elektrin rank ir priedus. Tikrinkite, arbesisukanios prietaiso dalys tinkamai veikia irf)g)h)5)a)niekur nekliva, ar nra sulusi ar iaip paeistdali, kurios takot prietaiso veikim. Prie vlnaudojant prietais paeistos prietaiso dalys turi btisuremontuotos. Daugelio nelaiming atsitikim prieastisyra blogai priirimi elektriniai rankiai.Pjovimo rankiai turi bti atrs ir vars.Rpestingai priirti pjovimo rankiai su atriomispjaunamosiomis briaunomis maiau stringa ir juos yralengviau valdyti.Elektrin rank, papildom rang, darbo rankius irt. t. naudokite taip, kaip nurodyta ioje instrukcijoje.Taip pat atsivelkite darbo slygas bei atliekamodarbo pobd. Naudojant elektrinius rankius ne pagal jpaskirt galima sukelti pavojingas situacijas.Rankenos ir sumimo paviriai turi bti sausi,vars, ant j neturi bti alyvos ir tepal. Dl slidiranken ir sumimo paviri negalsite saugiai ilaikyti irsuvaldyti rankio netiktose situacijose.APTARNAVIMASPrietais turi remontuoti tik kvalifikuotasspecialistas ir naudoti tik originalias atsarginesdalis. Taip galima garantuoti, jog prietaisas iliks saugus.DARBO SAUGOS NUORODOS DIRBANTIEMS SUVERTIKALIOJO FREZAVIMO MAINOMISElektrin prietais laikykite u izoliuot ranken,nes pjoviklis gali kliudyti paties prietaiso maitinimolaid (pjovus laid, kuriuo teka elektros srov, atvirosemetalinse elektrinio prietaiso dalyse atsiranda tampa irnaudotojas gauna elektros smg) Dirbin prie stabilaus pagrindo pritvirtinkitespaustuvais ar kitomis tinkamomis priemonmis(rankoje laikomas ar kn atremtas dirbinys yranestabilus ir galite nesuvaldyti jo arba rankio)BENDROJI DALIS prietais turt naudoti tik asmenys, kuriems 16 irdaugiau met Prie reguliuojant prietais arba keiiant darbo rankius,itraukite kituk i el. tinklo lizdoPRIEDAI SKIL gali garantuoti nepriekaiting prietaiso veikim tiktuo atveju, jei naudojama originali papildoma ranga irpriedai Leidiama naudoti tik tokius rankius, kuri maksimalusleistinas apsisukim skaiius yra ne maesnis, neimaksimalus Js prietaiso ski skaiius Draudiama naudoti trkusias ar deformuotas frezas Naudoti tik atrias frezas Papildom rang saugokite nuo smgi, sutrenkim beiriebal poveikio Su iuo prietaisu leidiama naudoti tik pagamintasi auktos kokybs greitapjvio plieno (HSS) arbakietlydinio frezasPRIE EKSPLOATACIJ Saugokite, kad nepaeistumte prietaiso ruoinyjeesanius vartus, vinis ir pan; prie praddami darb juospaalinkite Visada patikrinkite, ar elektros tinklo tampa sutampa sutampos dydiu, nurodytu prietaiso vardinje lentelje Draudiama apdirbti mediagas, kuri sudtyje yraasbesto (asbestas pasiymi v sukelianiu poveikiu) Prietais draudiama tvirtinti maininiuose spaustuvuose Naudodami ilginamuosius kabelius atkreipkite dmes 117
 • Page 118

  tai, kad kabelis bt iki galo ivyniotas ir bt pritaikytas16 A elektros srovei Darbo metu triukmo lygis gali viryti 85 dB(A); naudotiklausos apsaugos priemones Kai kuri mediag, kaip antai da, kuri sudtyjeyra vino, kai kuri medi ri medienos, mineral irmetalo dulks gali bti kenksmingos (kontaktas su iomisdulkmis arba kvptos dulks gali sukelti operatoriuiarba alia esantiems monms alergines reakcijasir/arba kvpavimo sistemos susirgimus); mvkitepriedulkin puskauk arba dirbdami naudokitedulki itraukimo rengin, jei j galima prijungti Kai kuri ri dulks priskiriamos kancerogeninms(pvz., uolo arba buko medienos dulks), ypasusimaiiusios su medienos taurinimui naudojamaispriedais; mvkite priedulkin puskauk arbadirbdami naudokite dulki itraukimo rengin, jei jgalima prijungti Vadovaukits Js alyje taikom direktyv reikalavimais,skirtais mediagoms, su kuriomis norite dirbti Prie kidami kituk elektros lizd sitikinkite, kadprietaisas yra ijungtasEKSPLOATACIJA Pasirpinkite, kad maitinimo kabelis nebt artibesisukani prietaiso dali; klokite j kuo toliau uprietaiso rank su paeista atramine plokte R 2 (= apsauginistaisas) naudoti draudiama; j turi pakeisti kvalifikuotasasmuo Niekada nenaudokite rankio, jei laidas paeistas; j reikiapakeisti specialiu laidu remonto monje. jungiant prietais draudiama laikyti rankas ir pirtus artifrezos Frezuodami niekuomet nevirykite maksimalausnaudojamos frezos frezavimo gylio Atsiradus mechaninio ar elektrinio pobdio trukdiams,tuojau pat ijunkite prietais ir itraukite kituk ielektros tinklo lizdo Jeigu freza usiblokavo ir dl to atsirado prietaisveikianios reakcijos jgos, prietais tuojau pat ijunkite Nutrkus elektros srovei tinkle arba netyia itraukuskituk i lizdo, nedelsdami ijunkite prietais, taipapsisaugant nuo netikto pakartotino sijungimo Dirbdami neapkraukite prietaiso tiek, kad jis sustotPO EKSPLOATACIJOS Pabaig darb, atlaisvinkite svirtel J 2, ir pakelkiteprietais pradin virutin padt, j ijunkiteANT PRIETAISO ESANI SIMBOLI REIKMS3 Prie naudodami rank perskaitykite instrukcij vadov4 Dviguba izoliacija (eminimo laido nereikia)5 Nemeskite prietaisas buitini atliek konteineriusNAUDOJIMASFrezos djimas ir imimas 6!! ijunkite prietais ir itraukite kituk i lizdo!! pasirpinkite, kad frezos kotas bt visikaivarus!! frezos koto diametras turi atitikti suspaudiamosvors diametr (6 mm, 6,35 mm, 8 mm)-- apverskite prietais-- ublokuokite sukl, nuspausdami blokatoriaus svirtel A(jei reikia, iek tiek pasukite suspaudiamj verl B),ir laikykite j ublokuot, kol118STATANT FREZ:-- raktu C atsuksite suspaudiamj verl B-- kikite grt, palikdami nedidel tarp xsuspaudiamojoje verlje 7-- raktu C uverite suspaudiamj verl-- atleiskite blokatoriaus svirtel AIIMANT FREZ:-- raktu C atsuksite suspaudiamj verl B-- iimkite frez-- atleiskite blokatoriaus svirtel A!! jei norite atlaisvinti frezos grt, gali tektibakstelti frezos grt viruje, naudojantplaktuk ir medio gaball, siekiant apsaugotigrt!! jokiu bdu neverti suspaudiamosios verls,jei suspaudiamoje vorje nra statyta freza;prieingu atveju galite sugadinti suspaudiamjvorSuspaudiamj vori keitimas 7!! ijunkite prietais ir itraukite kituk i lizdo!! pasirpinkite, kad suklio velenas bt visikaivarus-- atlaisvinkite suspaudiamj verl B, pasukdami j 2ar 3 apsisukimus-- verliarakiu C atsukite suspaudiamj verl B-- nuimkite suspaudiamj verl B ir vor (prie taiublokuokite suklio velen)-- apverskite prietais-- statykite nauj suspaudiamj vor-- usukite suspaudiamj verl B (prie taiublokuokite suklio velen)!! jokiu bdu neverti suspaudiamosios verls,jei suspaudiamoje vorje nra statyta freza;prieingu atveju galite sugadinti suspaudiamjvorFrezavimo gylio nustatymas 8!! ijunkite prietais ir itraukite kituk i lizdo-- tikslaus nustatymo mechanizm nustatykite centrinpadt, iki galo sukdami rankenl E, tada pasukiteatgal 4 skius ratu ir nustatykite skal F ties 0 8a-- pakopin atram pasukite taip, kad G jos emiausiapadtis usifiksuot tiesiai po gylio ribotuvu D (nulineireikmei nustatyti) 8b-- atleiskite rankenl H taip, kad gylio ribotuvas D ueitant atramos kaiio atramos G 8b-- udkite prietais ant ruoinio-- atleiskite fiksavimo svirt J 8c-- nuleiskite prietais emyn, kol freza palies ruoiniopaviri 8d-- atleiskite ir priverkite tvirtinimo svirt J 8e-- nustatykite gylio stikliuk AC 0 mm 8 f-- pakelkite gylio ribotuv D tiek milimetr, koks yranustatomas frezavimo gylis, ir priverkite rankenl H8f-- atleiskite fiksavimo svirt J ir nukreipkite instrumentatgal-- tikslaus nustatymo rankenle E nustatykite tikslesnfrezavimo gyl (0... 8 mm); skals yms F atitinka 0,1mm, o 1 skis atitinka 2,0 mm-- naudojant pakopin atram G, frezavimo gyl galimaatitinkamai padidinti ingsniais (rekomenduojamagiliems pjviams)!! pakeit frezas, vl pakoreguokite frezavimo gylionustatym
 • Page 119

  Ski reguliavimas 9Jei norite pasiekti optimal frezavimo rezultat apdirbantskirtingas mediagas-- ratuku K pasirinkite reikiamus skius (tai galima atlikti irprietaisui veikiant)-- pasirinkdami tinkamus frezavimui skius, pasinaudokiterekomendacine lentele q-- prie praddami dirbti nustatykite optimal greiioderin imgindami vairius variantus ant nereikalingoruoinio gabalo!! ilgesn laik dirb naudodami maus skius,leiskite prietaisui apie 3 minutes veikti laisvjaeiga maksimaliais skiais, kad jis atvstviesos diodas AD w-- LED lemput AD automatikai usidega, kai jungiamasjungiklis MDulki nusiurbimas-- dulki nusiurbimo atvamzd L sumontuokite taip, kaipparodyta paveiksllyje ea-- prijunkite dulki siurblio arn prie dulki siurblioadapterio L ebPrietaiso naudojimas r!! visuomet tvirtai laikykite prietais abiem rankomis!! dirbdami laikykite prietais u pilkos spalvossumimo vietos(-)-- udkite prietais ant ruoinio-- junkite prietais, pirmiausiai nykiu nuspausdamimygtuk N (apsauginis jungiklis, kurio negalimaufiksuoti), o po to nuspausdami jungikl M!! freza pirmiausia turi pasiekti didiausi sukimosigreit, ir tik po to j galima glausti prie ruoinio-- atlaisvinkite fiksavimo svirt J ir ltai pastumkiteinstrument emyn, kol gylio ribotuvas D pasiekspakopin atram G-- priverkite tvirtinimo svirt J-- tolygiai stumdami prietais, pradkite frezuoti-- prietaiso atramin plokt priglauskite prie ruoiniopaviriaus ir veskite prietais, nevartydami jo ruoinioploktumos atvilgiu-- frezuojant reikia laikytis bendros taisykls: prietaisreikia traukti, o ne stumti-- pabaig darb, atlaisvinkite svirtel J ir pakelkiteprietais pradin virutin padt-- atleiskite jungikl MKaip teisingai vesti prietais, atliekant vairius pjvius t-- atkreipkite dmes, kad freza sukasi laikrodio rodyklskryptimi-- visuomet prietais veskite taip, kad frezos sukimosikryptis bt nukreipta link ruoinio, o ne al nuo joAdapterio plokts P montavimas (frezavimui pagalablon) yonins atramos montavimas Q u-- kreipianiuosius strypus Y statyti pagrindo plokt R-- onin atram nustatykite norimu atstumu ir priverkite2 sraigtais Zonins atramos naudojimas kaip taiso apskritimamsfrezuoti i!! pirmiausiai apverskite onin atram-- tvirtinimo kaitis AA su verle AB, kaip parodytailiustracijoje-- kreipianiuosius strypus Y statykite pagrindo ploktR-- smeikite smaig AA paymtame apskritimo centre-- onin atram priverkite 2 sraigtais Z-- tolygiai stumdami veskite prietais ruoinio paviriumionins atramos naudojimas su kreivi frezavimo atramaWo-- sumontuokite kreivi frezavimo atram W (sukreipiamuoju ratuku), kaip parodyta paveiksllyje-- lengvai spausdami i ono prie ruoinio veskiteprietais iilgai ruoinio kratoNAUDOJIMO PATARIMAIJei norite tiksliai atlikti ruoinio kratui lygiagreiuspjvius, naudokite onin atramJei norite atlikti lygiagreius pjvius toliau nuo ruoiniokrato r-- prie ruoinio 2 vertuvais pritvirtinkite tiesi medinjuostel, kuri panaudokite kaip kreipianij liniuot-- priglauskite prie jos atramins plokts krat irstumkite prietais iilgai ios liniuotsNaudojant frez su atraminiu kakliuku arba guoliuku,prietais reikia vesti taip, kad atraminis frezos kakliukasarba guoliukas remtsi ruoinio krat, kuri s turi btikuo lygesnis pNorint ifrezuoti didesnio gylio profilius yrarekomenduojama atlikti kelet prajim maesniu gyliuDaugiau informacijos rasite internete www.skil.comPRIEIRA / SERVISASis rankis neskirtas profesionaliam naudojimuiPeriodikai valykite prietais ir kabel (ypa ventiliacinesangas S 2)Retkariais patepkite kreipianisias T 2Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamokruoptaus gamybos ir kontrols proceso, vis dltosugest, jo remontas turi bti atliekamas galiotose SKILelektrini ranki remonto dirbtuvse-- neiardyt prietais kartu su pirkimo ekiu siskitetiekjui arba artimiausi SKIL firmos galiot elektrosprietais techninio aptarnavimo tarnyb (adresus beiatsargini dali brinius rasite www.skil.com)Turkite omeny, kad garantija netaikoma, jei gedimasatsiranda dl perkrovos ar netinkamo naudojimo (dlSKIL garantijos slyg r. www.skil.com arba kreipkits jus aptarnaujant prekybos atstov)APLINKOSAUGANemeskite elektrini ranki, papildomos rangos irpakuots buitini atliek konteinerius (galioja tik ESvalstybms)-- pagal ES Direktyv 2012/19/EG dl naudot elektriniir elektronini prietais atliek utilizavimo ir pagalvietinius valstybs statymus atitarnav elektriniairankiai turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrinialiav tvarkymo vietas, kur jie turi bti sunaikinami arperdirbami aplinkai nekenksmingu bdu-- apie tai primins simbolis 5, kai reiks imestiatitarnavus prietaisTRIUKMINGUMAS / VIBRACIJA119Imatuotas pagal EN 60745, io instrumento garsoslgio lygis yra 91,0 dB(A), garso galios lygis 102,0dB(A) (neapibrtis K = 3 dB), vibracija 3,0 m/s (triaiovektoriaus suma; neapibrtis K = 1,5 m/s)
 • Page 120

  Vibracijos sklaidos lygis imatuotas pagal standarte EN60745 idstytus standartizuoto bandymo reikalavimus;i vert gali bti naudojama vienam rankiui palygintisu kitu bei iankstiniam vibracijos poveikiui vertinti, kairankis naudojamas pamintais bdais-- naudojant rank kitokiais bdais arba su kitokiais beinetinkamai priirimais priedais, gali ymiai padidtipoveikio lygis-- laikotarpiais, kai rankis ijungtas arba yra jungtas,taiau juo nedirbama, gali ymiai sumati poveikiolygis!! apsisaugokite nuo vibracijos poveikiopriirdami rank ir jo priedus, laikydami rankasiltai ir derindami darbo ciklus su pertrauklmisv� --�� , , . , / .. . , , ( ) ( ).1860 , , , , 3 1 2A B CD E F G H ( )J K L M On/offN P QR S T V W Y Z AA AB AC AD - �� 1201) a) . .b) , , . .c) , . , .2) �a) � . . . .b) , , , . , .c) . .d) , . , , . .e) , . .f) , . � .
 • Page 121

  3) a) , . , . .b) . , , , , , .c) . OFF . , .d) , . , .e) . . .f) . . . , .g) , . .h) . .4) � � a) . . .b) . .c) / , , , . .121d) . . .e) . , . , . .f) . .g) , , ., , . , . � , .h) , . .5) a) . . � ( , ) ( ) 16 SKIL
 • Page 122

  , (HSS) (CT) � , ; ( ) , , 16 85 dB(A); , , , ( / ); ( ), ; � ; , R 2 (= ) . ; . , � , J 2, � 3 4 ( )5 �122/ 6!! !! !! (6 ,6,35 , 8 ) -- -- A ( B ) �:-- B C-- x 7-- C-- A :-- B C-- -- A!! !! ; 7!! !! -- B 2 3-- B C-- B ( )-- -- -- B ( )!! ; 8!! -- E , 4 F 0 8a-- G D ( ) 8-- H
 • Page 123

  D G 8-- -- J 8-- 8-- J 8-- AC 0 mm 8 f-- D H 8-- J -- E (0..8mm); F 0,1 mm,1 2,0 mm-- G, ( )!! 9 -- K ( )-- q -- , !! , , 3 , - AD w-- LED AD M -- L, ea-- L eb r!! !! , () () -- -- N (= ), M!! -- J D G-- J-- -- -- , -- , J, -- M t-- -- , P ( ) y Q u-- Y R-- Z� i!! -- AA AB -- Y R-- AA -- 2 Z-- � W o-- W ( ) -- r-- 2 -- , p , www.skil.com�/123 ( S 2) T 2
 • Page 124

  , SKIL -- , , , SKIL ( www.skil.com) ( www.skil.com SKIL)T DHNAT TEKNIKE 1ELEMENTET E VEGL 2ABllokimi i boshtitBDadoja tubCelsiDTreguesi i thellsisEDoreza e rregullimit t imtFShkalla e rregullimit t imtGKupola e ndalimit t thellsisHDoreza rregulluese (treguesi i thellsis)JLeva e bllokimitKButoni i zgjedhjes s shpejtsisLPrshtatsi i fshess me korrentMels on/offNelsi i sigurisPPllaka e adaptoritQRregullatori paralelRPllaka e bazsST arat e ajrosjesTShinat rrshqitseVKapaku mbrojtsWAmortizatori i harkutYShufrat e rregullatorit paralelZelsi pr rregullimin e vizores gjatsoreAA Kunji i rregullatorit paralelAB Dado e rregullatorit paralelAC Vizor thellsieAD Drita LED , ( �)-- 2012/19/EC , -- 5 � / EN 60745, 91,0 dB(A) 102,0 dB(A) ( K = 3dB), 3,0 m/s ( ; K = 1.5 m/s) EN60745; , -- , , -- , !! , , wFrez shkallzueseHYRJEmodeleKjo vegl nuk sht e projektuar pr prdorim profesionalLexoni dhe ruani kt manual t prdorimit 3SIGURIAPARALAJMRIME T PRGJITHSHME T SIGURISPR PAJISJET ELEKTRIKE--PARALAJMRIM: Lexoni t gjitha paralajmrimet,udhzimet, ilustrimet dhe specifikimet e dhna me ktmjet pune. Mosrespektimi i t gjitha udhzimeve t rendituram posht mund t rezultoj n goditje elektrike, zjarr dhe/ose dmtime t rnda.Ruani t gjitha paralajmrimet dhe udhzimet prreferenc n t ardhmen.Termi pajisje elektrike n paralajmrime i referohet pajisjeselektrike q prdoret nga priza (me kabllo) ose pajisjeselektrike me bateri (pa kabllo).1860Kjo pajisje sht e projektuar pr frezimin e kanaleve,anve, profileve dhe vrimave t zgjatura n dru, plastikdhe n materiale t lehta ndrtimit si dhe pr t kopjuar1241) SIGURIA E ZONS S PUNSa) Mbajeni zonn e puns t pastr dhe t ndriuarmir. Zonat e rregullta ose t errta jan nj ftes praksidente.b) Mos i prdorni pajisjet elektrike n situata memundsi shprthimi, si n prani t lngjeve,gazeve ose pluhurave t djegshm. Pajisjet elektrikeshkaktojn shkndija q mund t ndezin pluhurat oseavujt.c) Mbajini fmijt dhe personat e tjer larg gjat
 • Page 125

  2)a)b)c)d)e)f)3)a)b)c)d)e)f)prdorimit t vegls s puns. Trheqja e vmendjesmund t shkaktoj humbjen e kontrollit.SIGURIA ELEKTRIKESpinat e vegls s puns duhet t prputhen meprizn. Mos modifikoni kurr spinn n asnjmnyr. Mos prdorni asnj spin prshtatse meveglat e puns me tokzim. Spinat e pamodifikuaradhe prizat prshtatse do t zvoglojn rrezikun egoditjes elektrike.Shmangni kontaktin trupor me siprfaqe ttokzuara si tuba, radiator, soba dhe frigorifer.Ka nj rrezik m t madh t goditjeve elektrike nse trupisht i tokzuar.Mos ekspozoni veglat e puns n shi ose n kushteme lagshti. Uji q hyn n vegln e puns do t rritrrezikun e goditjes elektrike.Mos abuzoni me kordonin. Mos e prdorni kurrkordonin pr transportin, trheqjen ose heqjen espins s vegls s puns. Mbajeni kordonin largnga nxehtsia, vaji, ant e mprehta ose pjest qlvizin. Kordont e dmtuar ose e bllokuar rrisin rrezikune goditjes elektrike.Kur prdorni nj vegl pune n mjedise t jashtme,prdorni nj kordon zgjatues t prshtatshm prprdorim n mjedise t jashtme. Prdorimi i njkordoni t prshtatshm pr prdorime n mjedise tjashtme zvoglon rrezikun e goditjes elektrike.Nse prdorimi i vegls s puns n nj vendme lagshti sht i pashmangshm, prdorni njautomat qarku me shkarkes me tokzim. Prdorimi inj automati me shkarkes me tokzim zvoglon rrezikune goditjes elektrike.SIGURIA PERSONALEQndroni n gatishmri, shikoni se far po bnidhe prdorni gjykimin kur prdorni nj vegl pune.Mos e prdorni nj vegl pune kur jeni i lodhur osenn ndikimin e ilaeve, alkoolit ose mjekimit. Njmoment humbje e vmendjes gjat prdorimit t veglavet puns mund t shkaktoj dmtime t rnda personale.Prdorni pajisje personale mbrojtse. Mbanigjithmon pajisje pr mbrojtjen e syve. Pajisjetmbrojtse si maska kundr pluhurit, kpuct q nukrrshqasin, kaskat ose pajisjet pr mbrojtjen e veshvepr kushtet prkatse do t zvoglojn dmtimetpersonale.Parandaloni ndezjen e rastsishme. Sigurohuni qelsi sht n pozicionin fikur para se t lidhniburimin e energjis dhe/ose baterin, para se tmerrni ose t transportoni pajisjen. Transportimi iveglave t puns me gishtin n els ose aktivizimi iveglave t puns q kan elsin t ndezur sht njftes pr aksidente.Hiqni do els ose els prshtats para ndezjess vegls s puns. Nj els i ln i lidhur me njpjes rrotulluese t vegls s puns mund t shkaktojdmtime personale.Mos u zgjasni. Mbani nj vendosje t mir tkmbve dhe nj ekuilibr t mir n do moment.Kjo gj bn t mundur nj kontroll m t mir t vegls spuns n situata t papritura.Vishuni n mnyrn e duhur. Mos vishni veshjet gjera ose bizhuteri. Mbani flokt, veshjet dhedorashkat larg nga pjest lvizse. Veshjet e gjera,g)h)4)a)b)c)d)e)f)g)h)5)a)bizhuterit ose flokt e gjat mund t kapen nga pjestn lvizje.Nse jan ofruar pajisje pr lidhjen e pajisjeve tmbledhjes dhe nxjerrjes s pluhurave, sigurohuniq ato t jen t lidhura dhe t prdoren si duhet.Prdorimi i mbledhjes s pluhurave mund t zvoglojrreziqet n lidhje me pluhurat.Mos lejoni q familjarizimi i fituar nga prdorimii shpesht i veglave tju lejoj t tregoheni tvetknaqur dhe t shprfillni parimet e siguris prpajisjet. Nj veprim i pakujdesshm mund t shkaktojdmtime t rnda n m pak se nj sekond.PRDORIMI DHE KUJDESI PR VEGLN E PUNSMos ushtroni forc mbi vegln e puns. Prdornivegln e puns t duhur pr prdorimin tuaj. Veglae puns e duhur do t realizoj nj pun m t mirdhe m t sigurt dhe me shpejtsin q ajo sht eprojektuar.Mos prdorni vegln e puns nse elsi nuk e ndezapo e fik. do vegl pune q nuk mund t kontrollohetme an t elsit sht e rrezikshme dhe duhet triparohet.Shkputni spinn nga burimi i energjis dhe/ose baterin nga vegla e puns para se t bnirregullime t tjera, t ndryshoni aksesort ose truani veglat e puns. Kto masa parandaluese tsiguris ulin rrezikun e ndezjes aksidentale t vegls spuns.Mbani veglat e puns larg fmijve dhe mos lejonipersonat e pamsuar me vegln e puns ose ktoudhzime pr prdorimin e pajisjes. Veglat e punsjan t rrezikshme n duart e prdoruesve t patrajnuar.Mirmbani veglat e puns. Kontrolloni prmosprshtatje ose bllokim t pjesve lvizse,thyerje t pjesve dhe gjendje t tjera q mundt ndikojn n funksionimin e vegls s puns.Nse dmtohet, riparojeni vegln e puns paraprdorimit. Shum aksidente shkaktohen nga veglat epuns jo t mirmbajtura si duhet.Mbajini pajisjet prerse t pastra dhe t mprehta.Pajisjet e prerjes t mirmbajtura dhe me an t mprehtakan m pak mundsi pr tu bllokuar dhe jan m tlehta pr tu kontrolluar.Prdorni veglat e puns, aksesort dhe puntot,etj. n prputhje me kto udhzime, duke marrparasysh kushtet e puns dhe punn q do tkryhet. Prdorimi i veglave pr prdorime t ndryshmenga ato t prcaktuara mund t shkaktoj rreziqe.Mbajini dorezat dhe siprfaqet ku mbaheni tthata, t pastra dhe pa vajra ose graso. Dorezat dhesiprfaqet ku mbaheni, kur jan t rrshqitshme, nukju lejojn ta menaxhoni dhe ta kontrolloni n mnyr tsigurt pajisjen n situata t papritura.SHRBIMIShrbimi i vegls s puns duhet t kryhet nga njperson i kualifikuar pr riparimet duke prdorurvetm pjes ndrrimi identike. Kjo gj do t sigurojruajtjen e siguris s veglave t puns.UDHZIMET E SIGURIS PR FREZAT ESHKALLZUARA125Mbajeni vegln e puns nga pjest e izoluara t
 • Page 126

  dmtuar; ai duhet t ndrrohet me nj kordon tprgatitur n mnyr t veant prmes organizats sshrbimit. Mbajini duart dhe gishtat larg nga puntot e frezs kurpajisja sht e ndezur Mos e kaloni kurr thellsin maksimale t prerjes tpuntos s frezs gjat procesit t prerjes N rast t nj defekti elektrik ose mekanik, fiknimenjher pajisjen dhe hiqni spinn N rast se puntoja e frezs bllokohet, duke shkaktuarforca dridhjeje mbi pajisje, fikeni menjher pajisjen N rast t ndrprerjes s energjis ose kur hiqetaksidentalisht spina, fikeni menjher pajisjen pr tparandaluar rindezjen e pakontrolluar t saj Mos ushtroni shum presion mbi pajisje sa t ndalojplotsishtPAS PRDORIMIT Pasi t mbaroni pun, lironi levn J 2, ojeni prsrivegln n pozicionin e siprm t nisjes dhe fikeni pajisjenSHPJEGIMI I SIMBOLEVE N VEGL3 Lexoni manualin e udhzimeve para prdorimit4 Izolim i dyfisht (nuk krkohet tokzim)5 Mos e hidhni vegln bashk me materialet e mbetjevefamiljarekapjes pasi prersi mund t bjer n kontakt mekordonin e tij (prerja e nj teli me elektricitet mundt bj q pjest metalike t ekspozuara t prcjellinelektricitetin dhe t shkaktojn goditjen elektrike tprdoruesit) Prdorni morsa ose mnyra t tjera praktike prt siguruar dhe mbshtetur materialin e puns nnj platform t qndrueshme (mbajtja e materialitme duar ose t mbshtetur n trup bn q materiali tmbetet i paqndrueshm ose mund t shkaktoj humbjet kontrollit)T PRGJITHSHME Kjo pajisje nuk duhet t prdoret nga personat nnmoshn 16 vje Shkputni gjithmon spinn nga burimi i energjis parakryerjes s rregullimeve ose ndryshimeve t aksesorveAKSESORT SKIL mund t garantoj funksionimin pa probleme tvegls vetm kur prdoren aksesort origjinal Prdorni vetm aksesor me nj shpejtsi t lejuarq prshtatet t paktn me shpejtsin m t lart pangarkes t pajisjes Mos prdorni punto t dmtuara ose t deformuara tfrezs Prdorni vetm punto t mprehta pr frezn Mbrojini aksesort nga goditja, tronditja dhe grasoja Prdorni vetm punto eliku pr shpejtsi t lart (HSS)ose me maj karbidi (CT) pr kt pajisjePARA PRDORIMIT Shmangni dmtimet q mund t shkaktohen nga vidat,gozhdt dhe elementet e tjera n materialin e puns;hiqni ato para se t filloni punn Kontrolloni gjithmon q voltazhi i energjis sht i njjtme voltazhin e treguar n etiketn e vegls Mos punoni me materiale q prmbajn asbest(asbesti konsiderohet kancerogjen) Mos e shtrngoni vegln n nj mors Prdorni kordon t pahapur dhe t sigurt pr zgjatime,me nj kapacitet 16 amper Niveli i zhurms gjat puns mund t kaloj 85 dB(A);mbani mbrojtse pr vesht Pluhurat nga materialet si boja me plumb, disa llojedrursh, mineralesh dhe metalesh mund t jen tdmshme (kontakti ose thithja e pluhurave mundt shkaktoj reagime alergjike dhe/ose smundjerespiratore pr prdoruein ose personat prreth); mbaninj mask pr pluhurat dhe punoni me nj pajisjepr heqjen e pluhurave kur mund t lidhet Disa lloje pluhurash skan klasifikuar si kancerogjene(si pluhuri i lisit dhe i ahut) veanrisht n ndrthurjeme lndt shtes pr kondicionimin e drurit; mbani njmask pr pluhurat dhe punoni me nj pajisje prheqjen e pluhurave kur mund t lidhet Respektoni krkesat kombtare n lidhje me pluhurat prmaterialet me t cilat dshironi t punoni Sigurohuni q pajisja t jet e fikur kur ta vendosni nprizGJAT PRDORIMIT Mbajeni gjithmon kordonin larg nga pjest e lvizshmet vegls; drejtojeni kordonin n ann e pasme, larg ngavegla Mos e prdorni kurr vegln kur pllaka e bazs R 2(=mbrojtsja) sht e dmtuar; zvendsojeni nga njperson i kualifikuar Asnjher mos e prdorni mjetin kur kordoni shtPRDORIMI126Montimi/heqja e puntove t frezs 6!! fikni pajisjen dhe hiqni spinn!! sigurohuni q boshti i puntos s frezs t jetplotsisht i pastr!! sigurohuni q madhsia e dados tub (6 mm, 6,35mm, 8 mm) t prputhet me madhsin e boshtitt puntos s frezs-- kthejeni vegln prmbys-- bllokoni boshtin duke shtyr bllokuesin e boshtit A(rrotulloni dadon tub B, nse sht e nevojshme) dhembajeni ndrsaPR MONTIMIN:-- lironi dadon tub B me els C-- futni nj punto me pak hapsir x n kallamidhe 7-- shtrngoni fort dadon tub me els C-- lironi bllokuesin e boshtit APR HEQJEN:-- lironi dadon tub B me els C-- hiqni punton-- lironi bllokuesin e boshtit A!! pr t liruar punton, mund t jet e nevojshme tagoditni leht punton nga sipr duke prdorur njeki dhe nj cop druri pr ta mbrojtur punton!! mos e shtrngoni kurr dadon tub nse nuk kapunto n tub; mund t dmtoni tubinNdrrimi i tubit 7!! fikni pajisjen dhe hiqni spinn!! sigurohuni q boshti i tubit t jet plotsisht ipastr-- lironi dadon tub B me 2 ose 3 rrotullime-- lvizni dadon tub B me els C-- hiqni dadon tub B dhe tubin (bllokuesin e boshtit)-- kthejeni vegln prmbys-- futni nj tub t ri n boshtin e tubit-- montoni dadon tub B (bllokuesin e boshtit)!! mos e shtrngoni kurr dadon tub nse nuk kapunto n tub; mund t dmtoni tubin
 • Page 127

  Rregullimi i thellsis s frezimit 8!! fikni pajisjen dhe hiqni spinn-- vendosni rregullimin e imt n pozicionin e qendrsduke rrotulluar elsin E deri n fund, pastaj rrotullojeniprsri me 4 rrotullime t plota dhe vendoseni shkallnF n 0 8a-- rrotulloni kupoln G n mnyr q pozicioni m i ulti saj t klikoj n vend pikrisht posht matsit tthellsis D (pr ta uar n zero) 8b-- lironi elsin H n mnyr q treguesi i thellsis D tbjer n kupoln e ndalimit t thellsis G 8b-- vendoseni vegln mbi materialin e puns-- lironi levn e bllokimit J 8c-- shtyjeni vegln posht deri sa puntoja e frezs t jetn kontakt me materialin e puns 8d-- lironi dhe shtrngoni levn e bllokimit J 8e-- lvizni vizorin e thellsis AC n 0 mm 8 f-- ngrini treguesin e thellsis D aq mm sa thellsia edshiruar e frezimit dhe shtrngoni elsin H 8f-- lironi levn e bllokimit J dhe drejtojeni pajisjen prsrilart-- prdorni elsin e rregullimit t imt E pr t vendosurm sakt thellsin e kalimit (0..8 mm); shenjat nshkall F prkasin me 0.1 mm, 1 rrotullimi i plot prketme 2.0 mm-- me kupoln e ndalimit t thellsis G thellsia mund trritet me hapa prkatsisht (rekomandohet pr prerjet thella)!! rregulloni prsri thellsin e frezimit pasi t kenindryshuar puntot e frezsKontrolli i shpejtsis 9Pr rezultate optimale t frezimit n materiale tndryshme-- zgjidhni shpejtsin e frezimit me rrotn K (edhe kurpajisja sht n pun)-- prdorni tabeln q si referenc pr t prcaktuarshpejtsin e duhur t frezimit-- para se t filloni nj pun, gjeni shpejtsin optimaleduke e provuar n materiale pr prov!! pas periudhave t gjat t puns me shpejtsi tult, lreni pajisjen q t ftohet duke e prdorurpr afro 3 minuta me shpejtsi t lart pangarkesDrita LED AD w-- Drita LED AD ndizet automatikisht kur aktivizoni elsinMThithja e pluhurave-- montoni prshtatsin e fshess me korrent L ea-- lidhni tubin e fshess me korrent me adaptorin efshess me korrent L ebFunksionimi i vegls r!! mbajeni gjithmon pajisjen fort me t dyja duart!! gjat puns, mbajeni gjithmon vegln nzonn(at) e dorezs me ngjyr gri-- vendoseni vegln mbi materialin e puns-- ndizni vegln duke shtypur n fillim elsin N (= elsine siguris q nuk mund t bllokohet) dhe m pastrhiqni elsin e aktivizimit M!! para se puntoja e frezs t arrij te materiali ipuns, vegla duhet t punoj me shpejtsin e sajt plot-- lironi levn e bllokimit J dhe shtyjeni ngadal pajisjenposht deri sa treguesi i thelllsis D t arrij te kupolae ndalimit t thelllsis G-- shtrngoni levn e bllokimit J-- kryeni procedurn e frezimit me nj shpejtsi uniformet marrjes s materialit-- prdoreni vegln me pllakn e bazs rrafsh mbimaterial-- si rregull i prgjithshm, duhet ta trhiqni pajisjen, jot shtyni-- pas prfundimit t puns, lironi levn J dhe drejtojenipajisjen prsri n pozicionin e siprm t nisjes-- lshoni elsin MDrejtimi i prshtatshm t-- mos harroni se puntot e frezs rrotullohen n drejtimorar-- drejtojeni pajisjen n mnyr q puntoja t rrotullohetdrejt materialit, jo larg tijMontimi i pllaks s adaptorit P (pr kopjimin me njmodel) yMontimi i treguesit paralelQ u-- futni shufrat e treguesit paralel Y nprmjet vrimave npllakn e bazs R-- rrshqisni treguesin paralel n gjersin e dshiruardhe shtrngojeni me 2 elsat ZPrdorimi i treguesit paralel si nj tregues rrethor i!! ktheni n fillim treguesin paralel n drejtimin ekundrt-- shtrngoni kunjin AA me dado AB si tregohet n figur-- futni shufrat Y n pllakn e bazs R-- shtyjeni kunjin AA n qendrn e shnuar t harkutrrethor-- shtrngoni treguesin parael me 2 elsat Z-- drejtojeni pajisjen me nj marrje t qndrueshme tmaterialit t punsPrdorimi i treguesit paralel me amortizatorin e harkutWo-- montoni amortizatorin e harkut W (me rulin e treguesitt montuar) si n ilustrim-- drejtojeni pajisjen prgjat ans s materialit dukeushtruar pak trysni anashKSHILL PR PRDORIMINPr prerje paralele me ann e materialit, prdornitreguesin paralelPr realizimin e prerjeve paralele n nj material largans s tij r-- shtrngoni nj cop druri t drejt n material me ant 2 kllapave-- drejtojeni pajisjen me pllakn e bazs prgjat ans sdrurit q tani funksionon si nj tregues paralelKur prdorni punto me sfera ose me shina, sfera oseshina duhet t rrshqas prgjat ans s materialit qduhet t jet plotsisht i lmuar pPr thellsi m t mdha t frezimit, rekomandohet q tkryeni disa prerje t prsritura me nivele m t ulta theqjes s materialitPr m shum informacion, shikoni www.skil.comMIRMBAJTJA / SHRBIMI127Kjo vegl nuk sht e projektuar pr prdorim profesionalMbajeni gjithmon vegln dhe kordonin t pastr(veanrisht t arat e ajrosjes S 2)Lubrifikoni her pas here shufrat rrshqitse T 2Nse pajisja ka defekt pavarsisht kujdesit n prodhim
 • Page 128

  dhe procedurat e provave, riparimi duhet t kryhet nganj qendr e shrbimit pas shitjes pr veglat e puns tSKIL-- drgoni vegln t montuar s bashku me vrtetimine blerjes te shitsi ose te qendra m e afrt e shrbimite SKIL (adresat si dhe diagrami i shrbimit i vegls jant paraqitura n www.skil.com)Kini parasysh se dmtimet pr shkak t mbingarkessose manovrimit t paprshtatshm t vegls jan tprjashtuara nga garancia (pr kushtet e garancis sSKIL vizitoni www.skil.com ose pyetni shitsin tuaj)MJEDISIMos i hidhni veglat elektrike, aksesort dhepaketimin s bashku me materialet e mbeturinavefamiljare (vetm pr vendet e BE-s)-- n respektim t Direktivs evropiane 2012/19/EC prpajisjet elektrike dhe elektronike si mbetje dhe zbatimine saj n prputhje me ligjet kombtare, pajisjet elektrikeq kan arritur n fund t jetgjatsis s tyre duhet tmblidhen t ndara dhe t kthehen n nj objekt riciklimin prputhje me mjedisin.-- simboli 5 do tju kujtoj pr kt gj kur t jet nevojapr ti hedhurZHURMA / VIBRIMII matur sipas EN 60745, niveli i presionit t zhurms sktij mjeti sht 91,0 dB(A) dhe niveli i fuqis s zhurms102,0 dB(A) (pasiguria K = 3 dB), dhe dridhja 3,0 m/s(shuma e vektorit triax; pasiguria K = 1.5 m/s)Niveli i emetimit t vibrimit sht matur n prputhje menj prov t standardizuar t dhn n EN 60745; ajomund t prdoret pr t krahasuar nj vegl me nj tjetrdhe si nj vlersim paraprak i ekspozimit ndaj vibrimit kurprdorni pajisjen pr proceset e prmendura-- prdorimi i pajisjes pr procese t ndryshme, ose meaksesor t ndryshm dhe t mirmbajtur keq, mund trrit ndjeshm nivelin e ekspozimit-- koht kur pajisja sht e fikur dhe kur sht e ndezurpor jo n pun, mund t zvoglojn ndjeshm niveline ekspozimit!! mbroni veten nga efektet e vibrimit dukemirmbajtur pajisjen dhe aksesort e saj, dukei mbajtur duart e ngrohta dhe duke organizuarmnyrn tuaj t puns128
 • Page 129

  129
 • Page 130

  130
 • Page 131

  - W o - W ( )- - - G D ( ) b8 - H D 8 G b - - 8 J c - d 8 - 8 J e - AC 0 f 8 - D 8 H f - J - ( 8..0) E F 0.1 1 2.0 - G ( )! ! 9 - () K ( ) - q - ! ! 3 LED AD w - LED AD M - - L ea - L eb r! ! ! ! () - - =( N ) M ! ! - J D G - J - - - - J - M t - - ( P ) y Q u - Y R - 2 Z i! ! - AA AB - Y R - AA - - 2 Z r - 2 - p www.skil.com / - ( )2 S 2 T SKIL - SKIL ( www.skil.com ) ( SKIL www.skil.com ) ( ) - EC/19/2012 - - 5 / 60745 EN 91,0 102,0 ( 3 = K ) 3,0/ ( 1.5 = K/ ) 60745 EN - - ! ! 131
 • Page 132

  =( 2 R) 2 J 3 4 ( - ) 5 .) . .) . . .) ) 5) � . . ( ) ( ) 16 SKIL ( )HSS ()CT ( ) 16 85 ( / ) ( ) / 6! ! ! ! ! ! ( 6 53,6 8 ) - - ( A B ) : - B C - x 7 - C - A : - B C - - A ! ! ! ! 7! ! ! ! - B 2 3 - B C - B ( ) - - - B ( )! ! 8! ! - E 4 F a8 0132
 • Page 133

  1) . .) . . . .) . . .) . ( ) . .) 3 ) � . . . .) . . .) . . .) . .) . . .) . . . .) . .) ) 4 ) � . . .) . . .) . .) . .) . . . . 2A B CD E F G H ( )J K L M /N P ()Q R S T V W Y Z AA AB AC AD DEL - / . . " " ( ) () ) 1 ) � . .) . .) . .) 2 ) � . . ( ) . ( ) .) ( ) . ( ) .133
 • Page 134

  - e8 J - AC 0 f 8 - D f8 H - J � � � - E � ( 8..0) 0.1 F 2.0 - G ( )! ! 9 � (� � �) - K - q - ! ! � 3 LED AD w - LED AD M - L ea - L eb � r ! ! � () ! !� � - � - � � =( N � ) M! ! � � � - J � � D G - J - - � � � - � - J � � - M t - � - � ( P ) y Q u - Y � R - Z i! ! � - AA <span style="white- >space:pre">AB</span - Y � R - AA - Z - � W o - ( W� ) - - � r - - � � � � � p � � www.skil.com / � ( )2 S � 2 T � � SKIL - � � � ( SKIL )www.skil.com � � � ( SKIL www.skil.com� ) � ( � ) - � EC/19/2012 � � - - 5 � � / 60745 EN � 91,0(�) 102,0(�) ( 3 = K) 3,0/( 1.5 = K/) 60745 EN � � � � - � � � - � � � ! ! � � � 5 1860 3134
 • Page 135

  ) . � �.) . . � . � � .) � � � ) 5) � � . � . � � � � � � � � � � � 2 J � � � � 3 4 ( �) 5 � � � � ( � � ) � � ( � ) � � � 16 � � � SKIL � � � � � � ( )HSS� ( )CT � � � �� � ( � ) � 16� ( 13� � ) � 85 (�) � � � ( � � � /� � ) � � � ( ) � � � � � � � � � =( 2 R ) � . � � / 6! ! � ! !� ! !� ( 6 53,68 ,) -� � - ( A B �) : - B C - x 7 - C - A: - B C - - A! ! ! ! � 7! ! � ! !� - B � - B C - B ( ) -� � - - ( B )! ! � 8! ! � - E � � 4 F a8 0 - G � D (f) b8 - H D b8 G - � - c8 J - � � d8135
 • Page 136

  ) � � . � � . � . .) � � . .) � � � . .) . � � . � � . � .) � . .) � . .) 3� �) � � .. � � � � � . .) . . � � � .) .� /� � . � � .) � . � .) � . � . � .) . � . � . � .) .� � � . � �.) � � ) 4 ) � . � . � � � � .) . � � .) /� � . .) � . � � . � .) . � � � � � � . � . .4 1860 � � � � � 3 1 � 2A B C D E F G H ( )J K L M / N �P Q R �S T V W Y Z AA AB AC AD DEL� � - � � � /� /� � � � ) ( � ) () 1� ) � . .) � � � . � �.) � � . .) 2� 136
 • Page 137

  oWpWWW.SKIL.COM137
 • Page 138

  uZQYRiYABQAARZ138
 • Page 139

  rJMNDGtyP139
 • Page 140

  9qKhardwsoftADeaebL1404 - 10 mm12 - 20 mm22 - 40 mm5-63-41-24 - 10 mm12 - 20 mm22 - 40 mm5-63-61-34 - 10 mm12 - 20 mm22 - 40 mm3-62-41-34 - 15 mm16 - 40 mm2-31-2
 • Page 141

  8b8aEEF50403020100-22.225mm (7/8)504030HD20100-3.175mm (1/8)0DG8c8d5040302010J8e08f10 mm505050404040303030202020101010000ACDJH14123
 • Page 142

  6BAC7X142
 • Page 143

  118602F ESJMNCQYHABZTDRGPV345143W
 • Page 144

  1860 . -. -09/182341165104Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 1860 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 1860 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info