Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
6 - 20
NL
ABS ACTIEVE PA LUIDSPREKERS
Hartelijk dank voor de aanschaf van onze SkyTec actieve luidspreker.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
NEEM VOOR EEN LANGDURIG EN VEILIG GEBRUIK DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT:
Gehoor beschadiging:
SkyTec luidsprekers kunnen gemakkelijk een
zeer hoge geluidsdruk weergeven (SPL) welke
een gehoorbeschadiging kunnen toebrengen bij
gebruikers, productie crew en publiek.
Overbelast de box niet – om schade aan de
luidsprekers te voorkomen.
Plaats geen open vlam (kaars, sfeerlamp) op of
direct naast de box – BRANDGEVAAR
Sluit het apparaat alléén aan op een
230Vac/50Hz geaard stopcontact, verbonden
met een 10-16A meterkastgroep.
De box is ontworpen voor gebruik binnenshuis –
voor gebruik buitenshuis dienen maatregelen
worden genomen om het binnendringen van
vocht te voorkomen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer
de box niet in gebruik is.
Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens
de zekering te controleren of te vervangen.
Zorg er altijd voor dat de luidspreker stevig en
stabiel geplaatst wordt.
Plaats een luidsprekerstandaard altijd op een
vlakke en stabiele ondergrond en plaats hem
zodanig dat de poten niet in de weg staan.
Gebruik alleen luidsprekerstandaards welke
geschikt zijn voor het gewicht van de luidspreker
en plaats niet meer luidsprekers op een
standaard dan waarvoor hij ontworpen is.
De boxen kunnen gestapeld worden, maar plaats
nooit meer dan max 60kg op de box.
De boxen kunnen opgehangen worden, gebruik
alleen deugdelijke en goedgekeurde hangogen,
tijdens de montage mag zich niemand onder de
montageplaats bevinden.
Zet geen vloeistoffen op de box en bescherm de
box tegen binnendringend vocht. Vocht kan de
levensduur aanzienlijk bekorten.
Gebruik enkel een daarvoor bestemd
transportmiddelen om de box te verplaatsen –
LET OP UW RUG !!
Indien het apparaat dermate beschadigd is dat
inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de
stekker NOOIT in het stopcontact worden
geplaatst én het apparaat NOOIT worden
ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met
uw leverancier of SkyTec.
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact
halen, zo ook wanneer het apparaat een poos
niet gebruikt wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd
worden; laat het apparaat eerst op
kamertemperatuur komen.
Laat reparaties over aan een erkende reparateur
– er bevinden zich geen door de gebruiker te
vervangen onderdelen binnen in de behuizing.
Het voedingssnoer dient dusdanig neergelegd te
worden dat men er niet over kan vallen en zorg
ervoor dat er nooit iets op het voedingssnoer
gezet wordt.
Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer of een
door SkyTec voorgeschreven vervangend
netsnoer.
Schakel het toestel altijd in op het laagste volume
niveau.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Milieubescherming, recycle
verpakkingsmateriaal daar waar mogelijk.
Gooi een defect apparaat nooit bij het
huisafval, maar lever deze in bij een
inzamelingsplaats of een gemeentelijk
depot. Een groot deel kan gerecycled
worden.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Algemeen
- Professionele en stevige kunststoffen
behuizing;
- Een zware geperforeerde grille beschermd de
woofer;
- Ergonomisch ontworpen handgrepen en
lichtgewicht behuizing voor gemakkelijk
verplaatsen;
- Verbindingspunten voor montage aan muur of
plafond;
- Ingebouwde top-hat met handmoeren voor
installatie in PA systemen.
Over de behuizing
De behuizing van deze serie speakers is gemaakt van polipropyleen co-polymeer. Het gebruik van co-
polymeer zorgt ervoor dat aparte onderdelen in 1 keer kunnen worden meegegoten in het ontwerp. Dit zorgt
voor een grotere functionaliteit en een strak uiterlijk.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skytec SPJ Active Speaker 178.030 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skytec SPJ Active Speaker 178.030 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info