Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
WAARSCHUWINGEN!
Lees eerst met aandacht deze instructies voordat u de kap installeert en/of
gebruikt.
Voordat een aansluiting tot stand brengt, controleert u of de netspanning
overeenstemt met de spanning die op het etiket met de kenmerken staat dat zich op
de binnenkant van het apparaat bevindt (zie afb.7).
Nadat u de kap uit de verpakking hebt gehaald, controleert u de staat van de kap.
Gebruik het product niet wanneer het is beschadigd en richt u in dat geval tot de
servicedienst van Smeg.
Wij raden u aan alle werkzaamheden betreffende de installatie en het afstellen te
laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
De minimumafstand tussen de kookplaat en de onderkant van de kap moet minstens
650 mm voor gaskookplaten en 750 mm voor elektrische kookplaten bedragen.
Voordat u onderhoud uitvoert of gaat reinigen moet het apparaat van de elektrische
voeding worden afgesloten.
Voer tijdig een nauwgezet onderhoud van de filters uit, op grond van de intervallen
die worden aangeraden door de fabrikant.
Niet koken of frituren met grote vrije vlammen aangezien deze door de werkende kap
kunnen worden aangezogen en er brand kan ontstaan.
Voor de reiniging van het oppervlak van de kap volstaat het gebruik van een vochtige
doek met een neutrale reinigingsvloeistof.
Er moet altijd voor een adequate ventilatie van de ruimte worden gezorgd wanneer
de werkende kap of gaskooktoestellen tegelijkertijd worden gebruikt.
Neem de voorschriften in acht die betrekking hebben op de afvoer van de lucht bij de
afzuigwerking van de kap.
De aangezogen lucht mag niet worden afgevoerd in een leiding die wordt gebruikt
voor de afvoer van de rookgassen die afkomstig zijn van gaskooktoestellen.
Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of gehandicapten
zonder de aanwezigheid van een volwassene.
DE FABRIKANT ACCEPTEERD GEEN AANSPRAKELIJKHEID WANNEER
BOVENSTAANDE AANWIJZINGEN NIET IN ACHT WORDEN GENOMEN.
GEBRUIK
Dit apparaat is ontworpen om te worden gebruikt als AFZUIGKAP (afvoer van de
lucht naar buiten) of als FILTERKAP (hercirculatie van de lucht binnenshuis).
AFZUIGVERSIE: Voor de instelling van de kap in de afzuigversie sluit u de
motoraansluiting via een buigzame of een onbuigzame buis, waarvan de diameter
niet kleiner is dan 120 mm, rechtstreeks aan op de externe afvoer voor dampen en
geuren.
NB. Verwijder de eventueel aanwezige reukfilters met actieve koolstof.
FILTERVERSIE: Wanneer er geen mogelijkheid tot externe afvoer bestaat, kan de
kap in een filterkap worden veranderd. In deze uitvoering worden lucht en dampen
door de reukfilters gezuiverd en opnieuw in circulatie gebracht door de luchtroosters
op de zijkanten van de schoorsteen.
NL 01
INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE:
De kap wordt geleverd met alle accessoires die nodig
zijn voor de installatie. De minimumafstand tussen
de onderkant van de kap en de kookplaat moet
ten minste 750 mm voor gaskooktoestellen
bedragen en 650 mm voor elektrische
kooktoestellen (Afb. 1). De kap beschikt over een
motoraansluiting (Afb 2). Indien dit element niet door
de fabrikant is gemonteerd moet u zelf daarvoor
zorgdragen met behulp van de twee bijgeleverde
schroeven (voor type 1), of door het element aan te
drukken (voor type 2).
Indien de motoraansluiting uitgerust is met een
terugkeerklep voor de rookgassen controleert u of
deze vrij kan worden geopend en gesloten.
Voor een eenvoudige installatie wordt er aangeraden
onderstaande handelingen uit te voeren:
a) De kap moet worden gecentreerd ten opzichte
van de kookplaat.
b) De kap heeft twee steunen/haken (Afb. 3a/3b) die
met twee expansiepluggen aan de muur moeten
worden bevestigd. Op de achterkant van de kap
zijn twee gaten L1 aanwezig waarin deze
steunen moeten worden geplaatst (afb. 4)
c) Verwijder de vetfilters, plaats de kap tegen de
muur en teken de positie van de twee
centergaten voor de steunen/haken.
d) Boor de 2 eerder gemerkte gaten, nadat u de kap
van de muur hebt weggenomen.
e) Bevestig de twee steunen/haken aan de muur.
f) Teken de gaten L2 op de muur om de kap onder
veilige omstandigheden vast te zetten (afb.4).
Boor de gaten en plaats de pluggen.
g)
Hang de kap aan de steunen/haken (afb. 5) en
stel de kap met de stelschroef (afb.3).
l)
Bevestig de kap door de twee
expansieschroeven tot het einde te spannen.
Installatie van de Afzuig- of Filterversie:
Afzuigversie:
Voor de afzuigversie sluit u de uitgang van de
motoraansluiting aan op de afvoerleiding van de
rookgassen, die een geschikte binnendiameter heeft
die in geen geval kleiner is dan 120 mm.
Let op. Is de kap uitgerust met een actief
koolstoffilter dan moet dit filter worden verwijderd
(zie pag. 7)
NL 02
Afb.2
Afb.3
Type 1
Type 2
Afb.1
(a)
(b)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Smeg KS 1250X-1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Smeg KS 1250X-1 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Smeg KS 1250X-1

Smeg KS 1250X-1 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Smeg KS 1250X-1 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info