Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/99
Nächste Seite
2 • NL
Terug naar inhoud
Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van Snooper Portable Navigator en het flitspaaldetectiesysteem.
Deze gebruikershandleiding beschrijft vier modellen: 2-serie, 5-serie, 6-serie en SC5700 DVR. Bepaalde functies zijn niet op alle
modellen beschikbaar; deze worden gemarkeerd in de desbetreende secties van deze gids.
Snooper maakt gebruik van de allernieuwste Global Positioning Satellite (GPS)-technologie om nauwkeurige navigatie op
straatniveau met behulp van duidelijke en precieze gesproken aanwijzingen mogelijk te maken en u te kunnen wijzen op mogelijk
gevaarlijke wegen, plaatsen met een verhoogde kans op ongelukken en flitspalen.
De meest nauwkeurige digitale kaarten worden bijgeleverd door
en de geografische coördinaten van alle ‘vaste
snelheidscontrolesystemen en veel ocieel aangemerkte ‘hotspots voor ongelukken zijn opgeslagen in een database die is geleverd
door AURA™. De AURA™-database is de meest uitgebreide op de markt en biedt niet alleen dekking in Nederland, maar ook in de
rest van Europa en Noord-Amerika. Deze database wordt continu gecontroleerd en bijgewerkt door het gegevensinzamelingsteam
van AURA™, zodat u steeds voor alle mogelijk gevaarlijke wegen en alle flitspalen wordt gewaarschuwd.
Snooper wordt geleverd met een SD-kaart waarop de navigatiesoftware staat. De SD-kaart is vooraf geïnstalleerd in de SD-sleuf
aan de linkerkant van het apparaat. Indien nodig worden upgrades voor deze kaartgegevens voor u beschikbaar gemaakt. Aan het
updaten van kaarten zijn kosten verbonden. Kijk op www.snooperneo.co.uk/europe voor meer informatie.
Omdat de flitspaaldatabase van AURA™ dagelijks wordt bijgewerkt, hebt u regelmatig een update voor uw Snooper nodig. Snooper
kan snel en makkelijk op uw pc worden aangesloten, zodat u de database binnen een paar minuten hebt gedownload (hiervoor
hebt u een internetverbinding nodig). Opmerking: Om de software goed te kunnen installeren zijn een aantal hardware- en
softwarevereisten gesteld; zie het hoofdstuk ‘Systeemvereisten & downloaden verderop in deze handleiding.
Als de database eenmaal is gedownload, vergelijkt Snooper uw positie met behulp van de ingebouwde GPS-antenne met de positie
van elke bekend ‘vast’ snelheidscontrolesysteem en elke ‘hotspot’ voor ongelukken en wordt u hoorbaar en zichtbaar gewaarschuwd
door middel van gesproken waarschuwingen en kleurenafbeeldingen op het LCD-scherm van het apparaat, zodat u altijd alert blijft.
Let wel dat voor AURA™-updates abonnementskosten in rekening worden gebracht. Raadpleeg het hoofdstuk over
abonnementen en downloads in deze handleiding voor meer informatie of kijk op www.snooperneo.co.uk/europe.
Goede reis met Snooper!
De flitspaaldetectietechnologie van Snooper is ontwikkeld en gemaakt om de veiligheid op de weg te verhogen en niet om (te)
hard rijden mogelijk te maken of als vervanging voor uw concentratie tijdens de rit. Het is belangrijk u aan de maximumsnelheid te
houden en te allen tijde alert te blijven.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Snooper Truckmate PRO SC5700DVR wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Snooper Truckmate PRO SC5700DVR in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info