Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/99
Nächste Seite
98 • NL
Terug naar inhoud
Batterij
Het is raadzaam vóór het eerste gebruik van Snooper de batterij volledig op te laden. Een nieuwe batterij of een batterij die langere
tijd niet is gebruikt, kan de eerste keren een verminderde capaciteit hebben.
Gebruik alleen door Snooper goedgekeurde batterijen die bedoeld zijn voor gebruik met Snooper. Het is raadzaam de batterij in
uw apparaat alleen door Snooper erkende medewerkers te laten vervangen. Het gebruik van andere batterijen en opladers kan
gevaarlijk zijn.
De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de bedrijfstemperatuur, gebruikspatronen,
geselecteerde functies en spraakoverdracht bij gebruik van de Bluetooth-functie.
De batterij weggooien
Vraag uw gemeentelijke afvaldienst naar de regels voor het afdanken van batterijen. De batterij mag nooit bij het huisvuil worden
gegooid. Gebruik een batterij-inzamelingspunt indien beschikbaar.
Afdanken van oude elektrische of elektronische apparatuur
Dit symbool op het product geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische of elektronische apparatuur.
Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door het onjuist weggooien van dit
Snooper-product. Het recyclen van materiaal helpt natuurlijke bronnen te behouden. Neem voor meer informatie
over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente.
Touchscreen
Gebruik geen scherpe gereedschappen, om krassen op het scherm te voorkomen.
Laat het touchscreen geen contact maken met andere elektrische apparaten. Elektrostatische ontlading kan de werking van het
touchscreen beïnvloeden.
Laat het touchscreen geen contact maken met water. Het touchscreen kan defect raken in vochtige omstandigheden of bij
contact met water.
Laat geen zware objecten tegen het lcd-scherm rusten. Dit kan het scherm beschadigen.
Draai de behuizing van het apparaat niet, daar dit het lcd-scherm kan beschadigen.
Druk niet te hard bij de bediening van het touchscreen. Als het touchscreen niet reageert, reinigt u het scherm eerst met de
erkende schoonmaakoplossing en probeert u het vervolgens opnieuw. Door te hard op het touchscreen te drukken, kan het lcd-
scherm breken.
Laat het apparaat niet vallen, daar dit het lcd-scherm kan beschadigen.
Raak het lcd-scherm niet aan met een puntig of scherp object. Hoewel dit het scherm misschien niet zichtbaar beschadigt, kan
het lcd-scherm verzwakken en eerder breken bij lage of hoge temperaturen.
OPMERKING: Schade aan het lcd-scherm wordt niet gedekt door garantie indien: er sprake is van opzettelijke schade of schade
door onvoorzichtigheid. het apparaat anders wordt gebruikt dan volgens de gebruikersinstructies; er sprake is van knoeien met
of wijzigen van het apparaat door anderen dan de leverancier.
98

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Snooper Truckmate PRO SC5700DVR wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Snooper Truckmate PRO SC5700DVR in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info