Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/62
Nächste Seite
60 Zámek klávesnice
i Displej režimu Comfort:
Displej režimu Economy:
Displej režimu Anti-frost: Prázdné místo
2 Stiskem tlačítka “+” potvrdíte výběr a poté vyberete další časové pásmo.
3Stiskněte tlačítko “-”, potřebujete-li se vrátit k předchozímu časovému pásmu.
i Blikající symbol představuje toto jedno očekávané potvrzení.
Z Tento postup budete muset zopakovat u všech 24 hodin dne.
4 Stisknutím tlačítka PROG (9) se přesunete do dalšího dne.
5 Jakmile je programování všech sedmi dní v týdnu dokončeno, stiskněte
tlačítko PROG (9), chcete-li spustit provoz uloženého rozvrhu.
i Topidlo poté začne podle tohoto uloženého rozvrhu pracovat.
Aby mohl probíhat vybraný rozvrh, musí být topidlo zapojeno do sítě a
musí na něm být zvolen tento programovací režim.
Z Zkontrolujte, že topidlo začne pracovat ve správný den a čas. Pokud
tomu tak není, budete muset den a čas upravit.
6Pro přechod do jiného pracovního režimu opětovně stiskněte tlačítko
PROG (9).
7 Zámek klávesnice
Z Uživatel může zamknutím klávesnice ovladače zabránit změnám
uloženého programu. Tato funkce je velmi užitečná ve veřejných
budovách nebo při zabránění, aby děti získaly přístup k zařízení.
1 Na dobu 3 sekund stiskněte obě tlačítka “+” i “-” najednou.
i Klávesnice se vypne a na displeji se zobrazí symbol uzamčení (A).
2 Pro odemčení opakujte stejný postup.
i Klávesnice se aktivuje a z displeje zmizí symbol uzamčení.
i Ovládací panel se automaticky zamkne po deseti minutách, nebudou-li
stisknuta žádná tlačítka.
8 Čištění a údržba
Ujistěte se, že zářič není zapojen do elektrické sítě a pokud jste jej před
tím používali, nechte jeho povrch vyhasnout.
i K čištění zářiče používejte jemný vlhký hadřík. Nepoužívejte
rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Je-li třeba, použijte k
odstranění prachu ze zářiče vysavač.
ET8934_36_38_40_42.book Page 60 Thursday, July 9, 2009 9:22 AM
60

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Solac ET8936 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Solac ET8936 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info