Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
100% Recycled Paper
}
es ESPAÑOL
en ENGLISH
fr FRANÇAIS
de DEUTSCH
pt PORTUGUÊS
it ITALIANO
nl NEDERLANDS
cs ESKY
pl POLSKI
sk SLOVENINA
hu MAGYAR
bg 
hr HRVATSKA
ro ROMÂN
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZITÍ
INSTRUKCJA OBSUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
Solac is a registered Trade Mark 01/11
ESKY cs
1DLEŽITÉ
Než zanete spotebi používat, pette si pozorn tyto pokyny.
Tento návod na použití je nedílnou souástí výrobku.Uschovejte jej pro
pozdjší potebu.
Zaízení je ureno pouze k domácímu, nikoli k prmyslovému použití. Jiné
než uvedené použití mže být nebezpené.
Dti byste mli mít pod dozorem, nehrají-li si se zaízením.
Toto zaízení není vhodné k použití lidmi (vetn dtí) se sníženými
tlesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí bez dozoru nebo bez pedchozího vyškolení ohledn
použití zaízení osobou, která je odpovdná za jejich bezpenost.
Spotebi neupravujte ani neopravujte.
Zaznamenáte-li nesprávnou
innost zaízení, vezmte jej kvli kontrole a oprav do autorizovaného
technického servisu.
Nepoužívejte žádné souásti nebo píslušenství, které nebyly dodány i
doporueny spoleností SOLAC.
Z vnitní nebo vnjší strany zaízení odstrate veškerý materiál použitý na
ochranu bhem pepravy nebo na podporu prodeje, jako jsou papírové nebo
plastové sáky, plastové fólie, kartony a nálepky.
d
Tleso zaízení nikdy neponoujte do vody ani do jiné kapaliny.
Taky jej nedávejte do myky na nádobí. Bhem ištní by se
pístroj neml dostat do kontaktu s vodou.
Nemanipulujte se zaízením s mokrýma rukama.
Pístroj nepoužívejte na mokrých površích nebo ve venkovních prostorách.
Tyto váhy nepoužívejte v blízkosti holavých plyn.
• Tyto váhy nemžete používat namísto profesionálních diagnostických
zaízení. Obrate se prosím na vašeho lékae.
Maximální kapacita vah je 180 kg. Vážíte-li víc, nepokoušejte se na nich
vážit, abyste se vyhnuli poškození.
Váhy nepoužívejte máte-li mokré nohy, nebo je jejich povrch mokrý, protože
byste mohli uklouznout.
Uchovávejte tento pístroj v dostatené vzdálenosti od zdroj tepla a od
vlhka.
b
DLEŽITÉ: Když chcete pístroj odstranit, NIKDY jej
nevyhazujte do odpadu. Odneste jej na nejbližší MÍSTO
SBRU nebo prodejci nebo do autorizovaného servisu Solac.
Pomžete tím životnímu prostedí.
2 HLAVNÍ ÁSTI
1 Plošina vah
2 Digitální displej
3 Kryt úložného prostoru baterie
4 Voli micí jednotky
3 NÁVOD K POUŽITÍ
)
Tyto váhy byly navrženy pro vážení osob. Nepoužívejte je k
žádnému jinému úelu.
) Zacházejte s váhami opatrn: je to pesný pístroj.
) Ped prvním použití vah odstrate plastový kryt.
) Sundejte kryt úložného prostoru baterie (obr. 1)
1 Zvolte požadovanou micí jednotku (kg/lbs). Volbu provete
stisknutím volie micí jednotky (obr. 2).
2 Váhy umístte na rovný povrch. Pi tvrdém povrchu dosáhnete lepší
pesnosti.
, Pokud položíte váhy na píliš mkký povrch, jako je napíklad
koberec, záhyby mohou ovlivnit pesnost zobrazené hmotnosti.
3 Pro uvedení v innost šlápnte nohou mírn na povrch a po pár
sekundách ji sundejte.
4 Pokejte, dokud se na displeji zobrazí ‘0.0’ a až poté se na váhy
postavte.
5 Na váhách zstate asi 3 vteiny nepohnut stát, až dokud hodnota
na displeji nezabliká dvakrát a nezobrazí vaší stabilizovanou váhu.
, O dv vteiny pozdji se zobrazí vašich 5 posledních vážení (kvli
neustálému sledování) a poté se váhy automaticky vypnou.
POZNÁMKY
, Tyto váhy se po deseti vteinách bez používáni automaticky
vypnou.
, Nepokáte-li nkolik vtein ped stoupnutím na váhy, vyskytne se
porucha. Pokud se tak stane, sestupte z vah, pokejte, dokud se
vypnou a poté zante znovu od tetího kroku.
, Vážíte-li více, jako je maximální limit (180 kg), displej zobrazí
hlášení o chyb ‘OL’.
, Nestabilizují-se hodnoty na váhách do deseti vtein, zaízení se
automaticky vypne. Na váhách stjte nehybn a ujistte se, že se
žádnou ástí tla nedotýkáte stny, nábytku nebo neho jiného.
V pípad zjištní problému
Zkontrolujte správnou instalaci baterie.
Zkontrolujte, jestli jste vybrali požadovanou jednotku mení.
Ujistte se, že váhy jsou na rovném povrchu a nepicházejí do kontaktu
se stnou
Ujistte se, že na váhy si nikdo nestoupnul pedtím, jako displej zobrazil
hodnotu "0.0"
Kontrolka slabé baterie
Když je baterie slabá, na displeji se zobrazí zpráva "Lo" nebo se displej
vbec nerozsvítí. Prosím vymte baterii (obr. 3).
4 PRAKTICKÉ RADY
• Pi každém vážení se pokuste rozložit svou váhu na zaízení
rovnomrn, abyste dosáhli odpovídajících výsledk.
Každý den se važte pibližn ve stejném ase. Jídlo, nápoje a aktivita
mní vaši hmotnost bhem dne.
Pro pesnjší výsledky se važte bez odv. Prmrná hmotnost
obleení vetn bot je obvykle 1-2.5 kg pro ženy a 2.5-3.5 kg pro muže.
5 IŠTNÍ A ÚDRŽBA
)
Abyste se vyhnuli poškození, ujistte se, že váhy nepicházejí do
kontaktu s kosmetickými tekutinami, nebo s tekutinami v koupeln.
1 K ištní používejte vlhkou látku a jemný istící prostedek. Pístroj
dkladne vysušte, protože vlhkost mže poškodit vnitní ásti vah.
Nepoužívejte drsné isticí prostedky, protože mohou poškodit
displej.
Výmna baterie (obr. 3)
1 Tyto váhy jsou dodány s jednou lithiovou baterií CR2032 (1 x 3 V).
Pi výmn baterie sundejte kryt úložného prostoru baterie a
uvolnte jazýek, který ji zajišuje na míst. Vymte starou baterii
za novou a dávejte pitom pozor na polaritu.
POLSKI pl
1WANE
• Przed uyciem urzdzenia naley dokadnie zapozna si z niniejsz
instrukcj.
Niniejsza instrukcja stanowi nierozczn cz produktu. Naley j
przechowywa w bezpiecznym miejscu, w celu ponownego uytku.
Produkt ten przeznaczony jest do uytku domowego; nie nadaje si do
uytku przemysowego. Uycie go w jakimkolwiek innym celu ni wskazany
jest niebezpieczne.
Naley uniemoliwi dzieciom wykorzystanie urzdzenia do zabawy.
Urzdzenie nie powinno by obsugiwane przez osoby (w tym dzieci) o
obnionej sprawnoci fizycznej, czuciowej, psychicznej, niedowiadczone
lub nieposiadajce odpowiedniej wiedzy i dowiadczenia, chyba, e bd
one nadzorowane lub zostan odpowiednio przeszkolone przez osoby
odpowiedzialne za ich bezpieczestwo.
Nie dokonywa adnych przeróbek ani nie naprawia urzdzenia na wasn
rk.
W przypadku wystpienia jakichkolwiek objawów wadliwego
dziaania naley odda urzdzenie do autoryzowanego punktu
serwisowego.
Nie stosuj czci lub akcesoriów niedostarczonych lub niezalecanych przez
SOLAC.
Usun z wewntrznej i zewntrznej czci urzdzenia wszystkie materiay
reklamowe oraz materiay uyte do ochrony urzdzenia na czas transportu,
w tym naklejki, papier, foli oraz karton.
d
Nie zanurza urzdzenia w wodzie ani innych pynach i nie
wkada do zmywarki. Podczas czyszczenia urzdzenie nie
powinno mie kontaktu z wod.
Nie dotyka wczonego urzdzenia mokrymi rkami.
Nie uywa urzdzenia na wilgotnych powierzchniach ani na zewntrz.
Nie uywa wagi w pobliu atwopalnych oparów.
Nie uywa wagi w zastpstwie specjalistycznej aparatury diagnostycznej.
Naley skonsultowa si z lekarzem.
Maksymalne obcienie wagi to 180 kg. Przekroczenie tego obcienia
grozi uszkodzeniem urzdzenia.
Nie stawa na wadze, gdy jest mokra lub mokrymi stopami. Grozi to
polizgniciem si.
Chroni urzdzenie przed kontaktem ze ródami ciepa oraz wilgoci.
b
UWAGA! Chcc pozby si urzdzenia, NIGDY nie naley
wyrzuca go do kosza. Naley odda je do najbliszego
PUNKTU SKADOWANIA I UTYLIZACJI odpadów. Takie
dziaanie pomaga chroni rodowisko.
2 CZCI GÓWNE
1 Platforma pomiarowa
2 Wywietlacz cyfrowy
3 Pokrywa komory baterii
4 Przecznik jednostek miary
3 INSTRUKCJA OBSUGI
)
Waga jest przeznaczona do waenia ludzi. Nie naley uywa jej do
adnych innych celów.
) Naley ostronie obchodzi si z wag: jest to delikatne urzdzenie.
) Przed dokonaniem pierwszego pomiaru usun plastikowe
opakowanie.
) Zdj pokryw komory baterii (rys. 1)
1 Wybra dan jednostk miary (kg/lbs). Zatwierdzi, naciskajc
przecznik jednostek miary (rys. 2).
2 Umieci wag na równym podou. Twarde podoe zapewnia
wiksz dokadno.
, Ustawienie wagi na zbyt mikkim podou (np. na dywanie) moe
mie wpyw na dokadno pomiaru.
3 Aby rozpocz pomiar, naley delikatnie nacisn powierzchni
stop, a nastpnie po kilku sekundach zdj stop.
4 Zaczeka a do wyzerowania wywietlacza, a nastpnie stan na
wadze.
5 Stan w bezruchu na 3 sekundy, a warto na wywietlaczu
zamiga dwukrotnie, co bdzie oznacza wywietlenie wagi
ustalonej.
, Dwie sekundy póniej wywietlacz wskae 5 ostatnich wyników
pomiarów (jeden po drugim), a nastpnie waga wyczy si.
UWAGI
, Waga wyczy si automatycznie po dziesiciu sekundach
bezczynnoci.
, Przed wejciem na wag odczeka kilka sekund; w przeciwnym
razie wywietlony zostanie komunikat o bdzie. W tej sytuacji
naley zej z wagi, zaczeka na jej wyczenie i wykona
ponownie wszystkie czynnoci od punktu trzeciego.
, Jeeli przekroczony zostanie limit obcienia (180 kg), na
wywietlaczu pojawi si komunikat o bdzie ("OL").
, Jeeli po 10 sekundach od rozpoczcia pomiaru wywietlana
warto nie ustabilizuje si, waga automatycznie si wyczy.
Stan w bezruchu na wadze, pamitajc, aby nie opiera si o
cian, meble lub inne przedmioty.
W przypadku wystpienia problemów
Sprawdzi, czy bateria jest prawidowo zainstalowana.
Upewni si, e wybrana zostaa waciwa jednostka miary.
Upewni si, e waga zostaa ustawiona na paskim podou i nie dotyka
ciany
Upewni si, e pomiar nie zosta rozpoczty przed wywietleniem
przez wag wartoci "0.0"
Niski stan baterii
Gdy bateria jest bliska wyczerpaniu, na wywietlaczu pojawi si
komunikat „Lo” lub wywietlacz w ogóle si nie uruchomi. Naley
wymieni bateri (rys. 3).
4WSKAZÓWKI
• W celu uzyskania rzetelnego wyniku naley zawsze jednakowo
rozkada ciar ciaa na wadze.
Pomiary wykonywa o ustalonych porach dnia. Jedzenie, napoje i
poziom aktywnoci sprawiaj, e ciar osoby ulega wahaniom w cigu
dnia.
Dla uzyskania bardziej dokadnych wyników zaleca si wykonywanie
pomiarów bez ubrania. rednia waga ubrania wraz z butami to 1-2,5 kg
dla kobiet i 2,5-3,5 kg dla mczyzn.
5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
)
Aby unikn ryzyka uszkodzenia urzdzenia, nie naley naraa go
na kontakt z kosmetykami i substancjami chemicznymi obecnymi w
azience.
1 Czyci za pomoc wilgotnej ciereczki oraz agodnego detergentu.
Osuszy dokadnie – wilgo moe uszkodzi wewntrzne
podzespoy wagi. Nie uywa rodków czyszczcych, które mogyby
zarysowa wywietlacz.
Wymiana baterii (rys. 3)
1 Waga wyposaona jest w jedn bateri litow CR2032 (1x3V).
Aby wymieni bateri, naley zdj pokryw komory baterii i zwolni
zapadk utrzymujc bateri. Podczas wymiany baterii na now
naley zwróci uwag na jej polaryzacj.
SLOVENINA sk
1DÔLEŽITÉ
Pred použitím zariadenia si pozorne preítajte tieto pokyny.
Táto príruka je neoddelitenou súasou výrobku. Odložte si ju na
bezpené miesto pre prípad potreby v budúcnosti.
Toto zariadenie je urené výhradne na použitie v domácnosti, nie na
priemyselné použitie. Je nebezpené používa spotrebi na iné úely, na
aké je urený.
Deti by mali by pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.
Toto zariadenie nie je urené na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosami alebo s
nedostatkom skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho
vysvetlenia použitia zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich
bezpenos.
Na zariadení nevykonávajte žiadne modifikácie ani opravy.
Ak zbadáte, že
zariadenie nepracuje správne, vezmite ho kvôli kontrole a oprave do
autorizovaného technického servisu.
Nepoužívajte asti alebo náhradné príslušenstvo, ktoré nebolo dodané
alebo odporuené výrobcom SOLAC.
Z vnútornej alebo vonkajšej strany zariadenia odstráte všetok materiál
použitý na ochranu poas prepravy alebo na podporu predaja, ako
papierové alebo plastové sáky, plastové fólie, kartóny a nálepky.
d
Zariadenie nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
Nedávajte ho ani do umývaky na riad. Poas istenia by sa
prístroj nemal dostat’ do kontaktu s vodou.
Nemanipulujte so zariadením s mokrými rukami.
Zariadenie nepoužívajte na mokrých povrchoch alebo v exteriéroch.
Túto váhu nepoužívajte v blízkosti horavých plynov.
Túto váhu nemôžete používa namiesto profesionálnych diagnostických
zariadení. Obráte sa prosím na svojho lekára.
Maximálna kapacita váhy je 180 kg. Ak vážite viac, nepokúšajte sa na váhe
odváži, lebo by ste ju mohli poškodi.
Váhu nepoužívajte ak máte mokré nohy, alebo je jej povrch mokrý, pretože
by ste sa mohli pošmyknú.
Toto zariadenie uchovávajte mimo akýchkovek tepelných zdrojov a vlhkosti.
b
UPOZORNENIE! Ak chcete prístroj odstráni, NIKDY ho
nevyhadzujte do odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO
ZBERU alebo do najbližšieho centra zberu odpadkov na alšie
spracovanie. Pomôžete tým životnému prostrediu.
2 HLAVNÉ ASTI
1 Vážiaca platforma
2 Digitálny displej
3 Kryt komory batérie
4 Regulátor jednotky merania
3 NÁVOD NA POUŽITIE
)
Táto váha bola navrhnutá na váženie osôb. Nepoužívajte ju na iné
úely.
) S váhou manipulujte opatrne. Ide o presný prístroj.
) Pred prvým použitím váhy odstráte plastový obal.
) Odstráte kryt komory batérie (obr. 1)
1 Vyberte požadovanú jednotku merania (kg/lb). Túto akciu vykonáte
stlaením regulátora jednotky merania (obr. 2).
2 Váhu umiestnite na rovný povrch. Pri tvrdom povrchu dosiahnete
presnejšie výsledky.
, Ak položíte váhu na príliš mäkký povrch, ako je napríklad koberec,
záhyby môžu ovplyvni presnos zobrazenej hmotnosti.
3 Pre uvedenie do prevádzky jemne zatlate povrch nohou a po
niekokých sekundách nohu odtiahnite.
4 Pokajte, kým sa na displeji zobrazí ‘0.0’ a až potom sa na váhu
postavte.
5 Na váhe zostate asi 3 sekundy nepohnute stá, až kým hodnota na
displeji dvakrát nezabliká a nezobrazí vašu stabilizovanú váhu.
, O dve sekundy neskôr sa zobrazí vašich 5 posledných vážení
(kvôli nepretržitému sledovaniu) a potom sa váha automaticky
vypne.
POZNÁMKY
, Táto váha sa po desiatich sekundách bez používania automaticky
vypne.
, Ak nepokáte niekoko sekúnd pred stúpením na váhu, vyskytne
sa porucha. Ak sa tak stane, zostúpte z váhy, pokajte kým sa
vypne a potom pokraujte znovu od tretieho kroku.
, Ak vážite viac, ako je maximálny limit (180 kg), displej zobrazí
hlásenie o chybe ‘OL’.
, Ak sa hodnoty na displeji do desiatich sekúnd nestabilizujú,
zariadenie sa automaticky vypne. Na váhe stojte nehybne a uistite
sa, že sa žiadnou asou tela nedotýkate steny, nábytku alebo
nieoho iného.
V prípade zistenia problému
Skontrolujte, i je batéria vložená správne.
Skontrolujte, i ste vybrali požadovanú jednotku merania.
Uistite sa, že váha je na rovnom povrchu a neprichádza do kontaktu so
stenou
Uistite sa, že na váhu sa nikto nepostavil predtým, ako sa na displeji
zobrazila hodnota "0.0"
Kontrolka slabej batérie
Ak je batéria takmer vybitá, na displeji sa zobrazí hlásenie „Lo“ alebo sa
displej nerozsvieti. Vymete batériu (obr. 3).
4 PRAKTICKÉ RADY
Pri každom vážení sa pokúste rozloži svoju váhu na zariadenie
rovnomerne, aby ste získali zodpovedajúce výsledky
• Každý de sa vážte približne v rovnakom ase. Jedlo, nápoje
a množstvo aktivity poas da ovplyvujú vašu hmotnos.
Kvôli presnejším výsledkom sa vážte bez odevov. Priemerná hmotnos
obleenia vrátane topánok je zvyajne 1-2.5 kg u žien a 2.5-3.5 kg
u mužov.
5 ISTENIE A ÚDRŽBA
)
Aby ste sa vyhli poškodeniu, uistite sa, že váhy neprichádzajú do
kontaktu s kozmetickými tekutinami, alebo s tekutinami v kúpeni.
1 Na istenie používajte vlhkú látku a jemný istiaci prostriedok.
Prístroj dôkladne vysušte, pretože vlhkos môže poškodi vnútorné
asti váhy. Nepoužívajte drsné istiace prostriedky, pretože môžu
poškodi displej.
Výmena batérií (obr. 3)
1 Táto váha sa dodáva s jednou lítiovou batériou CR2032 (1 x 3 V).
Ak chcete batériu vymeni, odstráte kryt komory batérie a uvonite
poistku, ktorá ju drží na mieste. Vymete ju za novú batériu, priom
berte do úvahy polaritu.
MAGYAR hu
1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, hasznos társa
lesz a háztartásban. A megfelel mködés alapfeltétele a szakszer
használat, ezért kérjük, figyelmesen olvassa át a használati utasítást.
2 FIGYELMEZTETÉS
A készülék használatba vétele eltt figyelmesen olvassa el az alábbi
utasításokat.
A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. rizze meg
biztos helyen, mert késbb még szüksége lehet rá.
Ez a termék nem ipari, hanem kizárólag otthoni használatra lett tervezve. A
meghatározott céloktól eltér bármely más célra történ használata
veszélyes.
Vigyázni kell, hogy a gyermekek ne használják játékszerként a készüléket.
• A fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal él személyek (vagy
gyerekek), illetve a készülék használatát nem ismerk kizárólag a
biztonságukért felels személy felügyelete mellett használhatják a
készüléket.
Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezleg a készüléket.
Amennyiben a
mérleg hibás mködését tapasztalja, bevizsgálás és javítás céljából
hivatalos szakszervizbe vigye a készüléket.
Ne használjon olyan elemeket vagy kiegészítket, melyeket nem a SOLAC
gyárt, vagy ajánl.
Távolítsa el az összes, a szállításkor vagy a bemutatóteremben használt
védelemet, például a papír vagy manyag tasakokat, manyag lapokat, a
készülék küls vagy bels oldalán lév kartonpapírt és matricákat.
d
Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba,
illetve ne helyezze mosogatógépbe. A készülék a tisztítás
során sem érintkezhet vízzel.
Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.
Ne használja a készüléket vizes felületeken vagy kültéren.
A mérleget tilos éghet gázok közelében használni.
• A mérleget tilos orvosi diagnosztikai berendezések helyett használni.
Kérjük, forduljon kezelorvosához.
A mérleg maximális teljesítménye 180 kg. A mérleg megrongálódásának
megelzése érdekében ne méredzkedjen a készülékkel, amennyiben
testsúlya meghaladja a fenti értéket.
A csúszásveszély miatt ne álljon a mérlegre nedves talppal, illetve ha a
mérleg felülete nedves.
Az eszközt tartsa távol a hforrásoktól és a nedvességtl.
b
VIGYÁZAT! Amennyiben már nincs szüksége a készülékre,
SOHA ne dobja azt a háztartási hulladékba. A készülék
szakszer ártalmatlanítása érdekében keresse fel a
legközelebbi HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ
SZOLGÁLTATÓT. Ilyen módon is hozzájárulhat környezete
megóvásához.
3 F ALKOTÓRÉSZEK
1 Méreszköz
2 Digitális kijelz
3 Elemtartó rekesz fedele
4 Mértékegység-választó
4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
)
Ez a mérleg az emberi testsúly mérésére lett megtervezve. Ne
használja más célra!
) Kezelje a mérleget óvatosan: ezek precíziós eszközök.
) A mérleg els használata eltt távolítsa el a manyag burkolatot.
) Távolítsa el az elemtartó fedelét (1. ábra).
1 Válassza ki a megfelel mértékegységet (kg/font). Ehhez nyomja
meg a mértékegység-választót (2. ábra).
2 Helyezze a mérleget sima felületre. Keményebb felület nagyobb
mérési pontosságot eredményez.
, Amennyiben túl puha felületre, például sznyegre helyezi a
mérleget, a bemélyedések befolyásolhatják a megjelen súlyt.
3 Az eszköz használatához érintse meg finoman a mérleg felületét a
lábával, majd vegye le a lábát néhány másodperc múlva.
4 Várjon, amíg a kijelzn megjelenik a "0.0" kiírás, majd álljon fel a
mérlegre.
5 Álljon 3 másodpercig a mérlegen, amíg a kijelzn megjelen – az ön
súlyát jelz – érték kétszer villog.
, Két másodperccel késbb a kijelzn megjelenik az utolsó 5
alkalommal mért érték (a testsúly folyamatos követése
érdekében), majd a mérleg automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉSEK
, A mérleg használaton kívül tíz másodperc után automatikusan
kikapcsol.
, Hibaüzenet jelenik meg a mérlegen, amennyiben nem vár pár
másodpercet, mieltt a készülékre állna. Ilyen esetben lépjen le a
mérlegrl, várja meg, amíg az kikapcsol, majd kezdje újra a
hármadik lépéssel.
, Amennyiben testsúlya meghaladja a maximálisan mérhet értéket
(180 kg), a kijelzn az "OL" hibaüzenet jelenik meg.
, Ha a mért érték 10 másodperc elteltével nem stabilizálódik, a
készülék automatikusan kikapcsol. Miközben a mérlegen áll, teste
nem érintkezhet a fallal, bútorokkal vagy egyéb tárgyakkal.
Probléma jelentkezése esetén
Ellenrizze, hogy az elem megfelelen van behelyezve.
Ellenrizze, hogy a kívánt mértékegységet választotta ki.
Ellenrizze, hogy a mérleg vízszintes felületen áll, és nem érintkezik a
fallal
Ne álljon a mérlegre, amíg a kijelzn meg nem jelenik a "0.0" kiírás
Elem töltöttség kijelz
Amikor az elem kezd lemerülni, megjelenik a „Lo” felirat a kijelzn, vagy
a kijelz nem fog világítani. Cserélje ki az elemet (3. ábra).
5 PRAKTIKUS TANÁCSOK
A méretkezések alkalmával próbálja meg azonosan elosztani testsúlyát,
hogy minden alkalommal következetes eredményt kapjon.
Próbáljon meg a nap körülbelül azonos szakában méredzkedni. Az
ételek és italok fogyasztása, valamint a testmozgás hatására a testsúly
a nap folyamán változik.
A még pontosabb eredmény érdekében ruhátlanul mérje testsúlyát. A
ruházat átlagos súlya – beleértve cipket is – nk esetében 1-2,5 kg,
férfiak esetében 2,5-3,5 kg.
6 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
)
A meghibásodások elkerülése érdekében a mérleg nem érintkezhet
kozmetikumokkal vagy folyadékokkal.
1 A tisztításhoz használjon enyhén megnedvesített törlkendt és
enyhe tisztítószert. Várja meg, amíg a készülék teljesen megszárad,
mivel a nedves törlkend hatással lehet a mérleg bels
alkatrészeire. A tisztításhoz ne használjon súrolószert, mert az
károsíthatja a kijelzt.
Az elemek kicserélése (3. ábra)
A mérleg egy darab CR2032 (1 x 3 V) típusú lítium elemmel kerül
forgalomba.
Az elem kicseréléséhez távolítsa el az elemtartó fedelét, és oldja ki az
elemet rögzít fület. Helyezzen be egy új elemet, és ügyeljen az elem
polaritására.
7 MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT
Névleges feszültség: 6V DC
Érintésvédelmi osztály: Class III
8 FORGALMAZZA
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 3.
Fax: (1) 369-0403 Tel.: (1) 370-4074/ (1) 272-0116
9 GARANCIA FELTÉTELEK
• A garancia minden gyártási vagy anyaghibából ered mködési
rendellenességgel kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból ered hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül
töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a
helytelen használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is
érvényes, amikor a készüléket nem megfelel földelés dugaljhoz
csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá
nem ért személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevszolgálathoz
vagy hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket
is – csak szakember, szerviz javíthatja.
 bg
1
   ,   
.
        .
       .
            
   .     
     ,   .
             
 .
•           
,     ( ,)
   ,      
      ,  
 .
       .
 
   ,    
     .
    ,    
   SOLAC.
        
 ,      
    ,  ,
   ,  , 
.
d
        
,        .
           
.
      .
       .
           .
        
 . ,     .
     180 .   
,   ,      
  .
         
,      .
        .
b
!    ,   
    .    -
      ,  
 .      
 .
2  
1   
2  
3     
4    
3   
)
       .   
  .
)   .   
.
)     , 
 .
)       (. 1).
1     (./).  
      (. 2).
2     . 
  -   .
,       ,
, ,        
  .
3    ,      
     .
4 ,      ‘0.0’,   
 .
5      3 , 
     ,   
  .
,   -,      5
   (  ) 
    .

,       , 
  .
,         
,   .   ,  
,         
 .
,         
 (180 ),       
 ‘OL’.
,   10      
,     .
   ,    
     ,    .
    
     .
      .
 ,         

 ,         
  "0.0"
   
    ,     
 "Lo"      . , 
 (. 3).
4  
       
   ,     .
         .
 ,       
        .
 - ,       .
   ,  ,  
1-2.5     2.5-3.5   .
5   
)
   ,  ,     
     .
1    ,     
 .   ,  
       . 
   ,    
  
.
   (. 3)
1       CR2032 (1x3V)  .
   ,     
   ,   .   
 ,   .
HRVATSKA hr
1 VAŽNO
Pažljivo proitajte ove upute prije uporabe aparata.
Ovaj je prirunik neizostavan dio proizvoda. Sauvajte ga na sigurnom
mjestu za buduu uporabu.
Aparat je namijenjen samo za uporabu u kuanstvu. Nije namijenjen za
industrijske potrebe. Aparat je opasno koristiti na nain koji nije opisan u
uputama.
Djeca moraju biti pod nadzorom kako se bi igrala s aparatom.
Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (ukljuujui djecu) smanjenih fizikih,
osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, neiskusne osobe i osobe koje ne poznaju
aparat, osim uz nadzor ili upute osoba odgovornih za njihovu sigurnost.
Aparat nemojte prilagoavati niti popravljati.
Ako primijetite bilo kakve
nepravilnosti, odnesite vagu u ovlašteni servis radi pregleda i
popravka.
Ne koristite dijelove ili pribor koje ne isporuuje ili preporua SOLAC.
Uklonite sve zaštitne i promotivne materijale s vanjske i unutarnje strane
aparata, kao što su papirne ili plastine vreice, plastini omoti, karton i
naljepnice.
d
Nikada ne uranjajte kuište aparata u vodu ili druge tekuine i
ne perite ga u perilici za sue. Prilikom išenja, aparat ne
smije doi u kontakt s vodom.
Ne dirajte ukljueni aparat mokrim rukama.
Nemojte koristiti aparat na mokrim površinama ili na otvorenom.
Vagu ne smijete koristiti u blizini zapaljivih isparenja.
Vagu ne smijete koristiti kao zamjenu za profesionalne dijagnostike
aparate. Molimo, posavjetujte se s lijenikom.
Maksimalan kapacitet vage iznosi 180 kg. Kako biste izbjegli ošteenja
vage, nikada se ne pokušavajte vagati ukoliko Vaša težina prelazi
navedenu.
Nemojte stajati na vagi s mokrim stopalima i ne koristite je ako je mokra,
kako se ne biste poskliznuli.
Držite ovaj ureaj podalje od svih izvora topline i vlage.
b
OPREZ! Kada ureaj želite baciti u otpad, NIKADA ga nemojte
baciti u kantu za smee. Ureaj odnesite na RECIKLAŽNO
DVORIŠTE ili najbliže odlagalište radi pravilne daljnje obrade
ureaja. Time ete pomoi u brizi za okoliš.
2 GLAVNI DIJELOVI
1 Platforma za vaganje
2 Digitalni zaslon
3 Poklopac odjeljka s baterijama
4 Prekida za odabir mjerne jedinice
3 PRIMJENA
)
Ove vage namijenjene su za vaganje ljudi. Ne koristite ih za bilo koje
druge svrhe.
) Vagama rukujte pažljivo: to je precizan instrument.
) Antes de utilizar por primera vez la báscula, retire el plástico que la
cubre.
) Uklonite pokrov odjeljka s baterijama (sl. 1).
1 Odaberite željenu mjernu jedinicu (kg/lbs). Za to uporabite prekida
za odabir mjerne jedinice (sl. 2).
2 Vagu postavite na ravnu površinu. vrsta površina poveava
preciznost mjerenja.
, Ukoliko vagu postavite na jako mekanu podlogu, poput saga,
nabori mogu utjecati na preciznost prikazanih rezultata.
3 Za uporabu, nogom nježno pritisnite na površinu i uklonite nogu
nakon nekoliko sekundi.
4 Priekajte dok se na zaslonu ne prikaže '0.0', a zatim stanite na
vagu.
5 Mirno stojte na vagi 3 sekunde dok prikazana vrijednost dvaput ne
zatitra, oznaavajui Vašu težinu.
, Nakon dvije sekunde na zaslonu se prikazuje zadnjih 5 težina (za
kontinuirano praenje) nakon ega se vaga automatski iskljuuje.
NAPOMENE
, Vaga se automatski iskljuuje 10 sekundi nakon uporabe.
, Priekajte nekoliko sekundi prije stajanja na vagu kako biste
izbjegli nastanak pogreške. U tom sluaju, siite s vage, priekajte
da se iskljui i ponovite gore navedeni postupak.
, Ako je vaša težina viša od maksimalne (180 kg), na zaslonu e se
prikazati poruka o pogrešci 'OL'.
, Ako se nakon 10 sekundi stajanja na vagi vrijednost ne stabilizira,
vaga e se automatski iskljuiti. Mirno stojte na vagi i nemojte
tijelom dodirivati zid, pokustvo ni druge površine.
U sluaju nastanka problema
Provjerite je li baterija ispravno umetnuta.
Provjerite jeste li odabrali tonu mjernu jedinicu.
Provjerite stoji li vaga na ravnoj površini udaljenoj od zida
Provjerite je li netko stao na vagu prije nego što se na zaslonu prikazalo
"0.0"
Pokazatelj slabe baterije
Kada se baterija isprazni, na zaslonu e se prikazati oznaka "Lo" ili se
zaslon nee ukljuiti. Molimo zamijenite bateriju (sl. 3).
4 PRAKTINI SAVJETI
Ravnomjerno rasporedite težinu na vagi prilikom svakog vaganja, kako
biste osigurali konzistentne rezultate.
Važite se otprilike u isto doba dana. Hrana, tekuine i razina aktivnosti
mogu prouzroiti razlike u težini tijekom dana.
Za preciznije rezultate, skinite odjeu prije vaganja. Prosjena težina
odjee, ukljuujui cipele, iznosi otprilike 1-2,5 kg za žene i 2,5-3,5 kg za
muškarce.
5 IŠENJE I ODRŽAVANJE
)
Vaga ne smije doi u dodir s kozmetikom ili tekuinama za
održavanje kupaonice, kako bi se izbjegla ošteenja.
1 Vagu istite vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Pažljivo obrišite
i posušite ureaj da vlaga ne bi oštetila njegove unutarnje dijelove.
Ne koristite abrazivna sredstva za išenje koja mogu oštetiti zaslon.
Zamjena baterija (sl. 3)
Ove se vage isporuuju s jednom CR2032 (1x3V) litijskom baterijom.
Da biste zamijenili bateriju, uklonite pokrov odjeljka za bateriju i otpustite
jeziak koji pridržava bateriju. Umetnite novu bateriju,
vodei rauna o
polaritetu.
ROMÂN ro
1 IMPORTANT
Citii cu atenie aceste instruciuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest manual reprezint o parte integrant a produsului. Pstrai-l la
loc sigur, pentru a putea fi consultat în viitor.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizrii la domiciliu i nu utilizrii
industriale. Utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate este
periculoas.
Supravegheai copiii, pentru a v asigura c nu se joac cu aparatul.
Nu se recomand utilizarea aparatului de ctre persoane (inclusiv copii) ale
cror capaciti fizice, senzoriale sau mentale sunt afectate sau care nu au
suficientã experien sau suficiente cunotine pentru a-l utiliza. Este indicat
ca aceste persoane sã foloseascã aparatul numai dac sunt supravegheate
sau dac au fost instruite în privina modului de utilizare a acestuia de ctre
o persoan rspunztoare pentru sigurana lor.
Nu încercai s modificai sau s reparai aparatul. Dac observai o
funcionare defectuoas a cântarului, ducei-l la o unitate service autorizat
pentru a fi verificat i reparat.
Nu utiliza pri sau accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de
ctre compania SOLAC.
Îndeprtai toate elementele care au fost folosite pentru protejarea
aparatului pe durata transportului sau pentru promoii de vânzare, cum ar fi
pungi de plastic sau de hârtie, foi de plastic, cartoane i etichete, care sunt
prezente atât în interiorul aparatului cât i pe exteriorul acestuia.
d
Nu introducei niciodat corpul aparatului în ap i în nici un alt
lichid i nu îl introducei în maina de splat vase. În timp ce
curai aparatul acesta nu trebuie s în contact cu apa.
Nu atingei aparatul cu mâinile ude atunci când acesta este în funciune.
Nu folosii aparatul pe suprafee ude sau în exterior.
Acest cântar nu se va folosi într-un mediu în care exist vapori inflamabili.
• Acest cântar nu trebuie folosit pe post de aparat profesional pentru
diagnosticare. V rugm s consultai medicul.
Capacitatea maxim a acestui cântar este de 180 kg. Pentru a evita
deteriorarea
Nu folosii cântarul dac avei picioarele ude sau dac suprafaa este
umed, deoarece putei aluneca.
inei acest aparat departe de toate sursele de cldur i de umezeal.
b
ATENIE! Atunci când dorii s aruncai aparatul, nu îl aruncai
NICIODAT împreun cu gunoiul menajer. Ducei-l la cel mai
apropiat PUNCT DE COLECTARE a materialelor uzate, pentru
a fi prelucrat corespunztor. Astfel, vei contribui la ocrotirea
mediului înconjurtor.
2 ELEMENTE COMPONENTE PRINCIPALE
1 Platform de cântrire
2 Ecran cu afiaj digital
3 Capacul compartimentului bateriei
4 Selector unitate de msur
3 INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
)
Aceste cântare au fost concepute pentru cântrirea de persoane. Nu
le folosii în alte scopuri.
) Manevrai cântarele cu grij: acesta este un instrument de precizie.
) Înainte de a folosi cântarul pentru prima dat îndeprtai aprtoarea
din material plastic.
) Scoatei capacul compartimentului bateriei (fig. 1)
1 Selectai unitatea de msur dorit (kg/lbs). Efectuai acest lucru
apsând pe selectorul unitii de msur (fig. 2).
2 Punei cântarul pe o suprafa neted. O suprafa dur ofer o
precizie crescut.
, Dac amplasai cântarul pe o suprafa prea moale, cum ar fi un
covora, cutele pot afecta precizia greutii indicate.
3 Pentru a utiliza cântarul, urcai cu grij cu picioarele pe suprafaa
acestuia i coborâi de pe acesta dup câteva secunde.
4 Ateptai pân când pe afiaj vedei "0.0" i apoi urcai-v pe cântar.
5 Rmânei nemicat timp de 3 secunde pân când valoarea de pe
afiaj clipete de dou ori, moment în care cântarul indic greutatea
dumneavoastr stabilizat.
, Dup dou secunde pe afiaj vor aprea valorile greutii de la
ultimele 5 cântriri (pentru o urmrire continu a greutii) dup
care cântarul se oprete în mod automat.
NOTE
, Acest cântar se oprete în mod automat dup zece secunde de
neutilizare.
, Dac nu ateptai câteva secunde înainte de a v urca pe cântar
va aprea o eroare. Dac se întâmpl acest lucru, coborâi de pe
cântar, ateptai ca acesta s se opreasc i începei din nou de la
punctul trei.
, Dac avei o greutate peste limita maxim (180 kg), pe afiaj va
aprea mesajul de eroare "OL".
, În cazul în care dup 10 secunde valoarea de pe cântar nu se
stabilizeaz, cântarul se va închide în mod automat. Stai nemicat
pe cântar i nu atingei pereii, mobila sau alte obiecte.
În cazul în care observai o problem
Verificai dac bateria este montat corect.
Asigurai-v c ai selectat în mod corect unitatea de msur dorit.
Asigurai-v c ai amplasat cântarul pe o suprafa plan i c acesta
nu atinge nici un perete
Asigurai-v c nu s-a urcat nimeni pe cântar înainte ca afiajul s indice
valoarea "0.0"
Indicatorul pentru baterie descrcat
Atunci când bateria este aproape descrcat, mesajul „Lo” va
aprea pe ecran sau acesta nu va afia nimic.
V rugm s înlocuii
acumulatorul (fig. 3).
4 SFATURI PRACTICE
De fiecare dat când v cântrii încercai s v distribuii greutatea pe
cântar în acelai mod, pentru a obine rezultate consecvente.
Cântrii-v aproximativ la aceeai or în fiecare zi. Pe parcursul zilei
greutatea dumneavoastr este influenat de alimente, lichide i de
nivelul de efort depus.
Pentru rezultate precise cântrii-v fr haine. Greutatea medie a
hainelor, incluzând pantofii este, în general, de 1-2,5 kg pentru femei i
de 2,5-3,5 kg pentru brbai.
5 CURARE I ÎNTREINERE
)
Pentru a evita deteriorarea, avei grij s nu aducei în contact cu
cântarul produse cosmetice sau lichide pentru baie.
1 Pentru curarea aparatului folosii o cârp umed i un detergent
slab. Uscai aparatul cu grij, deoarece umezeala poate afecta
componentele interne ale cântarului. Nu folosii produse de curare
abrazive, deoarece acestea pot deteriora afiajul.
Înlocuirea bateriilor (fig. 3)
Aceste cântare sunt livrate cu o baterie cu litiu CR2032 (1x3V).
Pentru a înlocui bateria, scoatei capacul compartimentului pentru
baterii i eliberai clapeta care o fixeaz.
Înlocuii bateria cu una nou,
respectând polaritatea.
Mod. PD7622
PESO DE BAÑO ELÉCTRICO
ELECTRONIC BATHROOM SCALES
PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE
BALANÇA DE CASA DE BANHO ELECTRÓNICA
BILANCIA DA BAGNO ELETTRONICA
ELEKTRONISCHE BADKAMERWEEGSCHAAL
ELEKTRONICKÉ KOUPELNOVÉ VÁHY
ELEKTRONICZNA WAGA AZIENKOWA
ELEKTRONICKÁ KÚPEELEKTRONICKÁ
KÚPEDIGITÁLIS FÜRDDIGITÁLIS
FÜRD   
ELEKTRONSKA VAGA ZA KUPAONICE
CÂNTAR DE BAIE ELECTRONIC
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Solac MEMORY Mod PD7622 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Solac MEMORY Mod PD7622 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info