Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
BDV-EF420/BDV-EF220
4-418-860-91(1) (PL)
Zestaw kina
domowego
Blu-ray Disc™/DVD
Instrukcja obsługi
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  4-418-860-91(1) (PL)

  Zestaw kina
  domowego
  Blu-ray Disc™/DVD
  Instrukcja obsługi

  BDV-EF420/BDV-EF220 • Page 2

  OSTRZEŻENIE
  Nie należy instalować urządzenia
  w miejscach o ograniczonej
  przestrzeni, takich jak półki na
  książki lub zabudowane szafki.
  Aby zredukować ryzyko pożaru,
  nie należy przykrywać otworów
  wentylacyjnych urządzenia
  gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
  Na urządzeniu nie należy stawiać
  otwartych źródeł ognia, takich jak
  świeczki.
  Aby zredukować ryzyko pożaru lub
  porażenia prądem, nie należy
  narażać urządzenia na kapanie lub
  rozbryzgi cieczy, a także nie należy
  stawiać na urządzeniu przedmiotów
  wypełnionych płynami, takich
  jak wazony.
  Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy
  narażać na działanie zbyt wysokich
  temperatur, na przykład na
  bezpośrednie działanie promieni
  słonecznych, ognia itp.
  Aby zapobiec urazom, to urządzenie
  musi być prawidłowo zamocowane
  do podłogi lub ściany zgodnie
  z instrukcjami instalacji.
  Tylko do użytku w pomieszczeniach.

  UWAGA
  Korzystanie z urządzeń optycznych
  w tym produkcie może zwiększyć
  zagrożenie uszkodzeniem wzroku.
  Nie należy próbować demontować
  obudowy, ponieważ wiązka
  laserowa wykorzystywana w tym
  zestawie Blu-ray Disc / DVD Home
  Theatre System jest szkodliwa
  dla oczu.
  Naprawy produktu należy powierzać
  wyłącznie wykwalifikowanym
  serwisantom.

  2PL

  Niniejsze urządzenie zostało
  zaklasyfikowane jako urządzenie
  laserowe klasy 3R (CLASS 3R
  LASER). Po otwarciu osłony
  ochronnej lasera emitowane jest
  widzialne i niewidzialne
  promieniowanie laserowe, dlatego
  należy unikać bezpośredniego
  patrzenia na promień lasera.
  Oznaczenie jest umieszczone na
  osłonie ochronnej lasera wewnątrz
  obudowy.

  Niniejsze urządzenie zostało
  zaklasyfikowane jako urządzenie
  laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER).
  Odpowiednie oznaczenie znajduje
  się z tyłu urządzenia.
  Oznaczenie znajduje się na spodzie
  obudowy urządzenia.

  Pozbycie się
  zużytego
  sprzętu
  (stosowane
  w krajach Unii
  Europejskiej
  i w pozostałych krajach
  europejskich stosujących
  własne systemy zbiórki)
  Ten symbol na produkcie lub jego
  opakowaniu oznacza, że produkt nie
  może być traktowany jako odpad
  komunalny. Powinno się go
  dostarczyć do odpowiedniego
  punktu zbiórki sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego
  w celu recyklingu. Odpowiednie
  zadysponowanie zużytego produktu
  zapobiega potencjalnym
  negatywnym wpływom na
  środowisko i zdrowie ludzi, jakie
  mogłyby wystąpić w przypadku
  niewłaściwego zagospodarowania
  odpadów. Recykling materiałów
  pomoże w ochronie środowiska
  naturalnego. W celu uzyskania
  bardziej szczegółowych informacji

  na temat recyklingu tego produktu
  należy skontaktować się z lokalną
  jednostką samorządu terytorialnego,
  ze służbami zagospodarowywania
  odpadów lub ze sklepem, w którym
  kupiony został ten produkt.

  Pozbywanie się
  zużytych baterii
  (stosowane
  w krajach Unii
  Europejskiej
  i w pozostałych
  krajach
  europejskich mających
  własne systemy zbiórki)
  Ten symbol na baterii lub na jej
  opakowaniu oznacza, że bateria nie
  może być traktowana jako odpad
  komunalny.
  Symbol ten dla pewnych baterii może
  być stosowany w kombinacji
  z symbolem chemicznym. Symbole
  chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
  są dodawane, jeśli bateria zawiera
  więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
  ołowiu.
  Odpowiednio gospodarując
  zużytymi bateriami, możesz zapobiec
  potencjalnym negatywnym
  wpływom na środowisko oraz
  zdrowie ludzi, jakie mogłyby
  wystąpić w przypadku
  niewłaściwego obchodzenia się z
  tymi odpadami. Recykling baterii
  pomoże chronić środowisko
  naturalne.
  W przypadku produktów, w których
  ze względu na bezpieczeństwo,
  poprawne działanie lub integralność
  danych wymagane jest stałe
  podłączenie do baterii, wymianę
  zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
  wykwalifikowanemu personelowi
  stacji serwisowej.
  Aby mieć pewność, że bateria
  znajdująca się w zużytym sprzęcie
  elektrycznym i elektronicznym
  będzie właściwie zagospodarowana,
  należy dostarczyć sprzęt do
  odpowiedniego punktu zbiórki.
  W odniesieniu do wszystkich
  pozostałych zużytych baterii prosimy
  o zapoznanie się z rozdziałem
  instrukcji obsługi produktu
  o bezpiecznym demontażu baterii. • Page 3

  Zużytą baterię należy dostarczyć do
  właściwego punktu zbiórki.
  W celu uzyskania szczegółowych
  informacji na temat zbiórki
  i recyklingu baterii należy
  skontaktować się z lokalną jednostką
  samorządu terytorialnego, ze
  służbami zajmującymi się
  zagospodarowywaniem odpadów
  lub sklepem, w którym kupiony
  został ten produkt.
  Uwaga dla klientów: poniższe
  informacje mają zastosowanie
  wyłącznie do urządzeń, które
  zostały wprowadzone do sprzedaży
  w krajach stosujących dyrektywy
  Unii Europejskiej.
  Producentem tego produktu jest
  Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
  Upoważnionym przedstawicielem
  producenta w Unii Europejskiej,
  uprawnionym do dokonywania
  i potwierdzania oceny zgodności
  z wymaganiami zasadniczymi, jest
  Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61,
  70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach
  serwisowych i gwarancyjnych należy
  kontaktować się z podmiotami,
  których adresy podano w osobnych
  dokumentach gwarancyjnych lub
  serwisowych, lub z najbliższym
  sprzedawcą produktów Sony.

  Środki ostrożności
  Niniejsze urządzenie zostało
  poddane testom przy użyciu
  połączenia kablowego krótszego
  niż 3 m i uznane za zgodne
  z ograniczeniami określonymi
  w dyrektywie EMC.
  Źródła zasilania

  • Urządzenie pozostaje podłączone
  do źródła zasilania, dopóki nie
  zostanie odłączone od gniazda
  ściennego, nawet jeśli zostało
  wyłączone przyciskiem zasilania.
  • Jeżeli urządzenie jest odłączane
  od źródła zasilania przez wyjęcie
  wtyczki z gniazda ściennego, do
  jego podłączania należy używać
  łatwo dostępnego gniazda
  ściennego. W przypadku
  zauważenia nieprawidłowości

  w działaniu urządzenia należy
  natychmiast odłączyć wtyczkę
  od gniazda ściennego.

  Informacje o oglądaniu
  obrazów 3D
  Podczas oglądania obrazów 3D
  niektóre osoby mogą odczuwać
  dyskomfort (np. przemęczenie
  wzroku, zmęczenie lub nudności).
  Firma Sony zaleca wszystkim
  użytkownikom regularne przerwy
  podczas oglądania obrazu 3D.
  Długość i częstotliwość przerw zależy
  od konkretnej osoby. Każdy musi
  sam zdecydować, co jest dla niego
  najlepsze. W razie poczucia dyskomfortu należy przerwać korzystanie
  z tego produktu oraz oglądanie
  obrazów 3D, aż dyskom-fort minie.
  W razie potrzeby należy skorzystać
  z porady lekarza. Należy również
  zapoznać się z (i) instrukcją obsługi
  wszelkich innych urządzeń
  używanych z telewizorem lub płyt
  Blu-ray Disc odtwarzanych na
  telewizorze, (ii) najnowszymi
  informacjami na naszej
  stronie internetowej
  (http://esupport.sony.com/).
  Wzrok małych dzieci (zwłaszcza do
  szóstego roku życia) cały czas się
  rozwija. Przed oglądaniem obrazów
  3D przez dzieci należy skontaktować
  się z lekarzem (np. pediatrą lub
  okulistą).
  Rodzice powinni zwracać uwagę na
  to, czy małe dzieci przestrzegają
  powyższych zaleceń.

  Ochrona przed
  kopiowaniem
  • Należy pamiętać o zaawansowanych systemach ochrony
  zawartości używanych na
  nośnikach Blu-ray Disc i DVD.
  Systemy te o nazwie AACS
  (Advanced Access Content System)
  i CSS (Content Scramble System)
  mogą wprowadzać ograniczenia
  w zakresie odtwarzania, wyjścia
  analogowego i podobnych funkcji.
  Obsługa produktu i nałożone
  ograniczenia mogą zależeć od daty
  zakupu. Organizacja zarządzająca
  sposobem ochrony AACS może
  przyjąć nowe ograniczenia lub

  zmienić istniejące także po zakupie
  urządzenia przez użytkownika.
  • Uwaga dotycząca technologii
  Cinavia
  Zastosowana w niniejszym
  urządzeniu technologia Cinavia
  ogranicza możliwość odtwarzania
  nieautoryzowanych kopii
  niektórych filmów i wideo
  produkowanych w celach
  handlowych oraz ich ścieżek
  dźwiękowych. W przypadku
  niedozwolonego użycia
  nieautoryzowanej kopii
  wyświetlony zostanie stosowny
  komunikat, a odtwarzanie lub
  kopiowanie będzie przerwane.
  Więcej informacji o technologii
  Cinavia jest dostępnych w witrynie
  centrum informacji
  konsumenckich Cinavia,
  http://www.cinavia.com. Aby
  uzyskać dodatkowe informacje
  o technologii Cinavia, należy
  wysłać kartę pocztową ze swoim
  adresem korespondencyjnym na
  adres: Cinavia Consumer
  Information Center, P.O. Box
  86851, San Diego, CA, 92138, USA.

  Prawa autorskie i znaki
  towarowe
  • Zestaw wyposażono w dekoder
  dźwięku przestrzennego Dolby*
  Digital i dekoder formatu DTS**.
  * Wyprodukowano na
  licencji firmy Dolby
  Laboratories.
  Dolby oraz symbol
  podwójnego D są znakami
  handlowymi firmy Dolby
  Laboratories.
  ** Wyprodukowano na mocy
  patentów zarejestrowanych
  w USA pod numerami:
  5 956 674; 5 974 380;
  6 226 616; 6 487 535;
  7 212 872; 7 333 929;
  7 392 195; 7 272 567 i innych
  patentów zarejestrowanych
  i oczekujących na
  zarejestrowanie w Stanach
  Zjednoczonych i na całym
  świecie. DTS-HD, symbol
  oraz nazwa DTS-HD
  i symbol łącznie są

  3PL • Page 4

  zarejestrowanymi znakami
  towarowymi firmy DTS, Inc.
  Produkt obejmuje
  oprogramowanie. © DTS,
  Inc. Wszelkie prawa
  zastrzeżone.
  • System zawiera technologię HighDefinition Multimedia Interface
  (HDMI™).
  HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
  są znakami towarowymi lub
  zastrzeżonymi znakami
  towarowymi firmy HDMI
  Licensing LLC w Stanach
  Zjednoczonych i innych krajach.
  • Java jest znakiem towarowym
  firmy Oracle lub jej spółek
  zależnych.
  • „BD-LIVE” i „BONUSVIEW” są
  znakami towarowymi Blu-ray
  Disc Association.
  • „Blu-ray Disc” jest znakiem
  towarowym.
  • „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”,
  „DVD-RW”, „DVD+R”,
  „DVD-R”, „DVD VIDEO?” i logo
  „CD” są znakami towarowymi.
  • „Blu-ray 3D” i logo „Blu-ray 3D”
  są znakami towarowymi Blu-ray
  Disc Association.
  • „BRAVIA” jest znakiem
  towarowym firmy
  Sony Corporation.
  • „AVCHD” i logo „AVCHD”
  są znakami towarowymi firm
  Panasonic Corporation i
  Sony Corporation.
  • , „XMB” i „xross media bar”
  są znakami towarowymi firm
  Sony Corporation i Sony
  Computer Entertainment Inc.
  • „PlayStation” jest zastrzeżonym
  znakiem towarowym firmy Sony
  Computer Entertainment Inc.
  • Technologia rozpoznawania
  utworów muzycznych i filmów
  wideo oraz powiązane dane
  zostały udostępnione przez firmę
  Gracenote®. Gracenote to
  branżowy standard
  rozpoznawania utworów
  muzycznych i udostępniania
  powiązanych danych. Dodatkowe
  informacje znajdują się w witrynie
  www.gracenote.com.

  4PL

  Dane dotyczące płyt CD, DVD,
  Blu-ray Disc, utworów
  muzycznych i filmów wideo:
  Gracenote, Inc., copyright © 2000
  do chwili obecnej — Gracenote.
  Gracenote Software, copyright
  © 2000 do chwili obecnej —
  Gracenote. Do tego produktu
  i usługi ma zastosowanie co
  najmniej jeden patent firmy
  Gracenote. Częściowa lista
  odpowiednich patentów firmy
  Gracenote zawiera witryna
  WWW firmy Gracenote.
  Gracenote, CDDB, MusicID,
  MediaVOCS, logotyp i logo
  Gracenote oraz logo „Powered by
  Gracenote” są zastrzeżonymi
  znakami towarowymi lub
  znakami towarowymi firmy
  Gracenote w Stanach
  Zjednoczonych i innych krajach.

  • Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
  i Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi
  znakami towarowymi Wi-Fi
  Alliance.
  • WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
  Protected Setup™ są znakami
  towarowymi Wi-Fi Alliance.
  • „PhotoTV HD” i logo „PhotoTV
  HD” są znakami towarowymi
  firmy Sony Corporation.
  • Technologia kodowania dźwięku
  MPEG Layer-3 oraz patenty na
  licencji firm Fraunhofer IIS i
  Thomson.
  • Niniejszy produkt zawiera
  zastrzeżoną technologię na licencji
  firmy Verance Corporation i jest
  chroniony na mocy patentu
  zarejestrowanego w Stanach
  Zjednoczonych pod numerem
  7 369 677 oraz innych patentów
  zarejestrowanych i oczekujących
  na zarejestrowanie w Stanach
  Zjednoczonych i na całym świecie,
  a także na mocy ochrony praw
  autorskich i tajemnicy handlowej
  dotyczącej niektórych aspektów tej
  technologii. Cinavia jest znakiem
  towarowym firmy Verance
  Corporation. Copyright 2004-2010
  Verance Corporation. Wszelkie

  prawa zastrzeżone przez Verance.
  Inżynieria odwrotna i
  dezasemblowanie są zabronione.
  • iPhone, iPod, iPod classic, iPod
  nano i iPod touch są znakami
  towarowymi firmy Apple Inc.
  zastrzeżonym Stanach
  Zjednoczonych i innych krajach.

  • Napisy „Made for iPod” i „Made
  for iPhone” oznaczają, że
  urządzenie elektroniczne zostało
  zaprojektowane specjalnie do
  podłączenia odpowiednio do
  urządzenia iPod lub iPhone
  i posiada certyfikat producenta
  potwierdzający spełnienie
  standardów wydajności
  firmy Apple.
  Firma Apple nie ponosi
  odpowiedzialności za działanie
  tego urządzenia ani jego zgodność
  z normami bezpieczeństwa
  i zgodności z przepisami. Uwaga:
  używanie tego urządzenia
  z telefonem iPhone lub
  urządzeniem iPod może mieć
  wpływ na wydajność sieci
  bezprzewodowej.
  • Windows Media jest zastrzeżonym
  znakiem towarowym lub
  znakiem towarowym firmy
  Microsoft Corporation
  w Stanach Zjednoczonych i/lub
  innych krajach.
  Ten produkt zawiera technologię
  podlegającą pewnym prawom
  własności intelektualnej firmy
  Microsoft. Używanie lub
  rozpowszechnianie tej technologii
  poza tym produktem jest
  zabronione bez odpowiedniej
  licencji od firmy Microsoft.
  Właściciele treści korzystają
  z technologii dostępu do treści
  Microsoft® PlayReady™ w celu
  ochrony swojej własności
  intelektualnej łącznie z treścią
  chronioną prawami autorskimi. • Page 5

  To urządzenie używa technologii
  PlayReady do uzyskiwania dostępu
  do treści chronionych przez
  technologię PlayReady i/lub
  WMDRM. Jeśli urządzenie nie
  będzie mogło poprawnie
  zastosować ograniczeń na
  korzystanie z treści, właściciele
  treści mogą zażądać od firmy
  Microsoft wyłączenia zdolności
  urządzenia do korzystania z treści
  chronionych przez technologię
  PlayReady. Ograniczenie to nie
  powinno dotyczyć treści
  niechronionych lub treści
  chronionych przez inne
  technologie dostępu do treści.
  Właściciele treści mogą zażądać od
  użytkownika uaktualnienie
  technologii PlayReady, aby mógł
  on mieć dostęp do ich treści. Jeśli
  użytkownik odmówi aktualizacji,
  nie będzie mógł uzyskać dostępu
  do treści wymagających
  aktualizacji.
  • Nazwa DLNA®, logo DLNA
  i oznaczenie DLNA CERTIFIED™
  są znakami towarowymi, znakami
  usług lub znakami certyfikacji
  stowarzyszenia Digital Living
  Network Alliance.
  • Przeglądarka Opera® jest
  produktem firmy Opera Software
  ASA. Copyright 1995-2010 Opera
  Software ASA. Wszelkie prawa
  zastrzeżone.

  • Wszystkie pozostałe znaki
  towarowe należą do
  odpowiednich właścicieli.
  • Inne nazwy systemów i produktów
  są zwykle znakami towarowymi lub
  zastrzeżonymi znakami
  towarowymi producentów.
  Symbole ™ i ® nie są
  przedstawiane w niniejszym
  dokumencie.

  Informacje licencyjne
  użytkownika
  Umowa Licencyjna Użytkownika
  Oprogramowania Gracenote®

  Niniejsza aplikacja lub urządzenie
  zawiera oprogramowanie firmy
  Gracenote, Inc. z siedzibą
  w Emeryville, Kalifornia
  („Gracenote”). Oprogramowanie
  firmy Gracenote („Oprogramowanie
  Gracenote”) umożliwia aplikacji
  identyfikowanie płyt i/lub plików
  oraz pobieranie danych muzycznych,
  w tym informacji o nazwach,
  wykonawcach, utworach i tytułach
  („Dane Gracenote”) z serwerów lub
  osadzonych baz danych („Serwery
  Gracenote”) oraz wykonywanie
  innych funkcji. Korzystanie
  z Danych Gracenote jest dozwolone
  tylko za pomocą wyznaczonych
  funkcji użytkownika danej aplikacji
  lub urządzenia.
  Użytkownik zgadza się korzystać
  z Danych Gracenote,
  Oprogramowania Gracenote
  i Serwerów Gracenote wyłącznie do
  prywatnego, niekomercyjnego
  użytku. Użytkownik potwierdza, że
  nie będzie przenosić, kopiować ani
  przekazywać Oprogramowania
  Gracenote, ani żadnych Danych
  Gracenote do innych firm.
  UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE
  UŻYWAĆ ANI NIE
  WYKORZYSTYWAĆ DANYCH
  GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB
  SERWERÓW GRACENOTE
  W INNY SPOSÓB NIŻ
  WYRAŹNIE OKREŚLONY
  W NINIEJSZEJ UMOWIE.
  Użytkownik zgadza się na
  wygaśnięcie niniejszej niewyłącznej
  licencji na używanie Danych
  Gracenote, Oprogramowania
  Gracenote i Serwerów Gracenote
  w przypadku naruszenia niniejszych
  ograniczeń. Użytkownik zgadza się,
  że w przypadku wygaśnięcia licencji
  całkowicie przestanie korzystać
  z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów
  Gracenote. Gracenote zastrzega
  sobie wszelkie prawa do Danych

  Gracenote, Oprogramowania
  Gracenote i Serwerów Gracenote,
  w tym wszelkie prawa własności.
  Firma Gracenote w żadnym
  przypadku nie będzie zobowiązana
  do płatności na rzecz Użytkownika
  za dostarczone przez niego
  informacje. Użytkownik zgadza się,
  że niniejsza umowa umożliwia
  firmie Gracenote, Inc.
  egzekwowanie swoich praw
  bezpośrednio od Użytkownika we
  własnym imieniu.
  Usługa Gracenote używa w celach
  statystycznych unikatowego
  identyfikatora do śledzenia zapytań.
  Przypisywany losowo identyfikator
  numeryczny umożliwia usłudze
  Gracenote zliczanie zapytań bez
  pozyskiwania jakichkolwiek
  informacji dotyczących
  Użytkownika. Więcej informacji
  można znaleźć na stronie sieci Web
  zawierającej zasady prywatności
  dotyczące usługi firmy Gracenote.
  Licencja na Oprogramowanie
  Gracenote i każdy element Danych
  Gracenote jest udzielana dla takiego
  ich stanu, „JAKI JEST”. Gracenote
  nie udziela żadnych pełnomocnictw
  ani gwarancji, wyrażonych ani
  domniemanych, dotyczących
  poprawności dowolnych Danych
  Gracenote pobranych z Serwerów
  Gracenote. Firma Gracenote
  zastrzega sobie prawo do usunięcia
  danych z Serwerów Gracenote lub
  zmiany kategorii danych
  z dowolnego powodu, według
  własnego uznania. Firma Gracenote
  nie gwarantuje, że Oprogramowanie
  Gracenote lub Serwery Gracenote są
  wolne od błędów lub że działanie
  Oprogramowania Gracenote lub
  Serwerów Gracenote będzie
  przebiegać bez zakłóceń. Firma
  Gracenote nie jest zobowiązana do
  dostarczania Użytkownikowi
  nowych, wzbogaconych ani
  dodatkowych typów danych czy
  kategorii, które Gracenote mogłaby
  dostarczać w przyszłości; ponadto
  w dowolnym momencie może
  swobodnie przerwać
  świadczenie usług.

  5PL • Page 6

  GRACENOTE ZRZEKA SIĘ
  WSZELKICH GWARANCJI
  WYRAŻONYCH LUB
  DOROZUMIANYCH, W TYM,
  LECZ NIE TYLKO,
  DOROZUMIANYCH
  GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO
  OKREŚLONYCH CELÓW,
  Z OKREŚLONEGO TYTUŁU
  I GWARANCJI NIENARUSZENIA PRAW OSÓB
  TRZECICH. GRACENOTE NIE
  GWARANTUJE WYNIKÓW
  UZYSKANYCH DZIĘKI UŻYCIU
  OPROGRAMOWANIA
  GRACENOTE LUB
  DOWOLNEGO SERWERA
  GRACENOTE. W ŻADNYM
  PRZYPADKU FIRMA
  GRACENOTE NIE BĘDZIE
  ODPOWIADAĆ ZA
  PRZYPADKOWE LUB
  WYNIKOWE SZKODY, UTRATĘ
  ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW.
  © Gracenote, Inc. 2009

  6PL

  Instrukcja obsługi
  — informacje
  • Zalecenia zawarte w tej
  instrukcji obsługi dotyczą
  korzystania z pilota. Można
  również posługiwać się
  przyciskami na urządzeniu,
  o ile ich nazwy są takie same
  lub podobne do nazw
  przycisków na pilocie.
  • W tej instrukcji termin
  „płyta” jest stosowany
  ogólnie w odniesieniu do płyt
  BD, DVD, Super Audio CD
  i CD, chyba że w tekście lub
  na ilustracjach określono
  inaczej.
  • Instrukcje w tym
  podręczniku dotyczą
  urządzeń BDV-EF420
  i BDV-EF220. BDV-EF420
  to model przedstawiany
  na ilustracjach. Różnice
  dotyczące obsługi są
  wyraźnie określone w tekście,
  na przykład „tylko model
  BDV-EF420”.
  • Niektóre ilustracje zostały
  przedstawione jako rysunki
  koncepcyjne i mogą się
  różnić od rzeczywistych
  produktów.
  • Elementy wyświetlane na
  ekranie telewizora mogą się
  różnić w zależności
  od regionu.
  • Ustawienie domyślne jest
  podkreślone. • Page 7

  Spis treści
  Instrukcja obsługi — informacje.............. 6
  Zawartość opakowania .............................. 8
  Indeks elementów i przycisków
  sterujących.......................................... 10

  Wprowadzenie
  Krok 1: Zainstalowanie zestawu ..... 14
  Krok 2: Podłączanie zestawu........... 14
  Podłączanie głośników ................. 14
  Podłączanie telewizora ................ 15
  Podłączanie innych urządzeń
  (przystawka STB
  (Set-top box) itp.) ...................... 16
  Podłączanie anteny ....................... 17

  Krok 3: Przygotowanie połączenia
  sieciowego .................................. 17
  Krok 4: Przeprowadzenie łatwej
  konfiguracji ................................ 19
  Krok 5: Wybór źródła sygnału ......... 20
  Krok 6: Korzystanie z dźwięku
  przestrzennego .......................... 20

  Odtwarzanie
  Odtwarzanie płyty .................................... 22
  Odtwarzanie z urządzenia USB .............. 23
  Korzystanie z urządzenia
  iPod/iPhone........................................ 23
  Odtwarzanie przez sieć ............................ 25
  Dostępne opcje.......................................... 27

  Regulacja dźwięku
  Wybór formatu dźwięku, ścieżek
  dźwiękowych w różnych językach
  lub kanału ........................................... 30
  Odtwarzanie dźwięku
  wielościeżkowego............................... 30

  Korzystanie z wyłącznika czasowego..... 34
  Dezaktywacja przycisków
  na urządzeniu..................................... 35
  Sterowanie telewizorem za pomocą pilota
  wchodzącego w skład zestawu ......... 35
  Zmiana jasności wyświetlacza
  na przednim panelu .......................... 36
  Oszczędzanie energii
  w trybie gotowości............................. 36
  Przeglądanie stron sieci Web.................. 36

  Nastawienia i regulacje
  Korzystanie z ekranu konfiguracji ......... 38
  [Aktualizacja sieciowa]............................ 38
  [Nastawienia wideo] ................................ 39
  [Nastawienia audio]................................. 40
  [Nastawienia oglądania
  płyt BD/DVD] ................................... 41
  [Kontrola Rodziców] ............................... 41
  [Nastawienia muzyczne] ......................... 42
  [Nastawienia systemu]............................. 42
  [Nastawienia sieciowe] ............................ 43
  [Łatwa konfiguracja]................................ 43
  [Resetowanie] ........................................... 43

  Informacje dodatkowe
  Środki ostrożności.................................... 44
  Uwagi dotyczące płyt ............................... 45
  Rozwiązywanie problemów .................... 46
  Płyty do odtwarzania ............................... 50
  Typy plików do odtwarzania .................. 51
  Obsługiwane formaty audio ................... 52
  Dane techniczne ....................................... 52
  Lista kodów języków................................ 54
  Indeks......................................................... 55

  Tuner
  Słuchanie audycji radiowych .................. 31
  Używanie systemu RDS (Radio
  Data System) ...................................... 32

  Inne funkcje
  Korzystanie z funkcji Sterowanie
  przez HDMI dla urządzenia
  „BRAVIA” Sync................................. 33
  Ustawianie głośników .............................. 33

  7PL • Page 8

  Zawartość opakowania
  BDV-EF420
  • Głośniki przednie (2)

  • Dolna część głośników
  przednich (2)

  • Stacja dokująca dla
  urządzenia iPod/iPhone
  (TDM-iP30) (1)

  • Przewód USB (1)

  • Subwoofer (1)

  • Wkręty (8)
  • Przewód wideo (1)

  • Antena UKF (FM) (1)
  lub

  • Dolne osłony głośników (2)

  • Pilot zdalnego sterowania
  (1)

  • Podstawy (2)
  • Baterie R6 (AA) (2)

  8PL

  • Podręcznik Konfiguracja
  wstępna
  • Podręcznik instalacji
  głośników
  • Podręcznik referencyjny • Page 9

  BDV-EF220
  • Głośniki przednie (2)

  • Antena UKF (FM) (1)
  lub

  • Subwoofer (1)

  • Podręcznik Konfiguracja
  wstępna
  • Podręcznik instalacji
  głośników
  • Podręcznik referencyjny

  • Pilot zdalnego sterowania
  (1)

  • Baterie R6 (AA) (2)

  • Przewód wideo (1)
  • Podkładki pod nóżki (2)

  9PL • Page 10

  Indeks elementów i przycisków sterujących
  Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.

  Przedni panel

  VOL

  VOL

  FUNCTION

  Gniazdo

  A "/1 (wł./tryb gotowości)

  Włączenie urządzenia lub ustawienie go
  w tryb gotowości.
  B Szuflada na płyty (str. 22)
  C Przyciski sterowania odtwarzaniem
  Z (otwieranie/zamykanie)
  N (odtwarzanie)
  x (zatrzymanie)
  VOL +/–
  ./> (poprzedni/następny)
  FUNCTION (str. 20)

  Wybór źródła odtwarzania.

  10PL

  D Port

  (USB) (str. 23)

  Osłonę gniazda można zdjąć paznokciem.
  E

  (czujnik zdalnego sterowania)

  F Wyświetlacz na przednim panelu • Page 11

  Wyświetlacz na przednim panelu
  Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu

  A Kontrolka sygnalizująca włączenie
  odtwarzania z powtarzaniem.
  B Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
  stereo. (Tylko odbiornik radiowy)
  C Kontrola oznaczająca odtwarzanie przez
  system przy użyciu funkcji PARTY
  STREAMING.
  D Kontrolka sygnalizująca włączenie
  wyciszenia.
  E Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
  połączenie gniazda HDMI (OUT)
  z urządzeniem zgodnym ze standardem
  HDCP (High-bandwidth Digital Content
  Protection) z wejściem HDMI lub DVI
  (Digital Visual Interface).

  F Wyświetla stan zestawu, m.in.
  częstotliwość fal radiowych.

  Naciśnięcie przycisku DISPLAY spowoduje
  wyświetlanie informacji o strumieniu lub
  stanie dekodowania, gdy ustawiona jest
  funkcja „TV”.
  Informacje o strumieniu lub stanie
  dekodowania mogą nie pojawiać się przy
  niektórych strumieniach lub
  dekodowanych elementach.

  Tylny panel

  DIGITAL IN
  OPTICAL

  L
  OUT

  ARC
  R

  FRONT R

  FM COAXIAL
  75

  FRONT L SUBWOOFER

  SPEAKERS

  TV

  VIDEO OUT

  LAN (100)

  AUDIO IN

  ANTENNA

  A Gniazda SPEAKERS (str. 14)

  E Złącze LAN (100) (str. 17)

  B Gniazdo TV (DIGITAL IN OPTICAL) (str. 15)

  F Gniazda AUDIO (AUDIO IN L/R) (str. 16)

  C Gniazdo VIDEO OUT (str. 15)

  G Gniazdo ANTENNA (FM COAXIAL 75)
  (str. 17)

  D Gniazdo HDMI (OUT) (str. 15)

  11PL • Page 12

  B Przyciski numeryczne (str. 31, 35)

  Pilot

  Wprowadzanie numerów tytułów/
  rozdziałów, zaprogramowanych
  częstotliwości radiowych itd.
  AUDIO (str. 30)
  SPEAKERS
  TV AUDIO

  TV

  1

  BRAVIA Sync

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  SLEEP

  9

  FUNCTION

  ANGLE

  AUDIO

  2

  SUBTITLE

  0

  3
  POP UP/ MENU

  TOP MENU

  4
  RETURN

  OPTIONS

  SOUND MODE

  SOUND MODE

  HOME
  3D

  PRESET

  PRESET

  Wybór formatu audio/ścieżki.
  SUBTITLE

  DIMMER

  Wybór języka napisów, jeśli na płycie
  BD-ROM/DVD VIDEO zapisano napisy
  w wielu językach.
  C Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/
  żółty/niebieski)

  Przyciski skrótów służące do wybierania
  elementów niektórych menu BD (mogą być
  także używane do interaktywnych operacji
  Java na płytach BD).
  D TOP MENU

  5

  SEN

  Otwieranie lub zamykanie głównego menu
  płyty BD lub DVD.
  POP UP/MENU

  TUNING

  8

  TUNING

  6

  DISPLAY

  TV
  TV

  7

  Przyciski 5, AUDIO, 2 + i N mają wyczuwalną
  dotykiem kropkę. Ułatwia ona obsługę pilota.


  : Obsługa telewizora
  (Szczegółowe informacje na ten temat
  znajdują się w rozdziale „Sterowanie
  telewizorem za pomocą pilota wchodzącego
  w skład zestawu” (str. 35)).

  A Z (otwieranie/zamykanie)
  SPEAKERS TVyAUDIO

  Wybór, czy dźwięk z telewizora ma być
  emitowany przez głośniki zestawu, czy
  głośniki telewizora. Funkcja ta jest dostępna
  tylko po ustawieniu opcji [Sterowanie przez
  HDMI] na [Włącz] (str. 42).
  TV "/1 (wł./tryb gotowości) (str. 35)

  Włączanie telewizora lub ustawianie go
  w trybie gotowości.
  "/1 (wł./tryb gotowości) (str. 19, 31)

  Włączanie zestawu lub ustawianiego
  w trybie gotowości.

  12PL

  Otwieranie lub zamykanie menu
  podręcznego płyty BD-ROM lub menu
  płyty DVD.
  OPTIONS (str. 20, 27, 36)

  Wyświetlanie menu opcji na ekranie
  telewizora lub na wyświetlaczu na
  przednim panelu. (Położenie zależy od
  wybranej funkcji).
  RETURN

  Powrót do poprzedniego ekranu.
  C/X/x/c

  Przenoszenie wyróżnienia do
  wyświetlanego elementu.
  (Enter)

  Wprowadzenie wybranego elementu.
  E SOUND MODE +/– (str. 20)

  Wybór trybu dźwiękowego.
  HOME (str. 19, 31, 33, 36, 38)

  Wejście lub wyjście z menu głównego
  zestawu.
  3D

  Konwersja zawartości 2D na symulowaną
  zawartość 3D po podłączeniu do
  urządzenia obsługującego funkcję 3D.
  SEN

  Dostęp do usługi online „Sony
  Entertainment Network™”. • Page 13

  F Przyciski sterowania odtwarzaniem

  Zapoznaj się z rozdziałem „Odtwarzanie”
  (str. 22).
  ./> (poprzedni/następny)

  Przejście do poprzedniego/następnego
  rozdziału, utworu lub pliku.
  m/M (szybkie przewijanie/wolne
  odtwarzanie/stopklatka)

  Szybkie przewijanie płyty do tyłu/do
  przodu podczas odtwarzania. Każde
  naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
  szybkości wyszukiwania.
  Włączenie odtwarzania w zwolnionym
  tempie po naciśnięciu i przytrzymaniu
  przez ponad jedną sekundę w trybie pauzy.
  Odtwarzanie pojedynczych klatek po
  naciśnięciu w trybie pauzy.
  • Podczas odtwarzania płyt Blu-ray 3D funkcje
  odtwarzania spowolnionego do tyłu i odtwarzania
  do tyłu pojedynczych klatek nie są dostępne.

  H DISPLAY (str. 22, 25, 36)

  Wyświetlanie informacji dotyczących
  odtwarzania i przeglądania sieci na ekranie
  telewizora.
  Wyświetlanie na wyświetlaczu na przednim
  panelu informacji o zaprogramowanej
  stacji radiowej, częstotliwości itd.
  I DIMMER

  Ustawienie jasności wyświetlacza na
  przednim panelu na jeden z 2 poziomów.
  SLEEP (str. 34)

  Ustawienie wyłącznika czasowego.
  FUNCTION (str. 20, 31)

  Wybór źródła odtwarzania.
  ANGLE

  Przełączenie na inne ujęcie, jeśli na płycie
  BD-ROM/DVD VIDEO zapisano różne
  ujęcia.

  N (odtwarzanie)

  Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania.
  Włącza funkcję Odtwarzanie jednym
  przyciskiem (str. 33), gdy zestaw jest
  włączony i ustawiony na funkcję „BD/DVD”.
  X (pauza)

  Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
  x (zatrzymanie)

  Zatrzymanie odtwarzania i zapamiętanie
  miejsca zatrzymania (miejsca wznowienia).
  Miejsce wznowienia tytułu/utworu to
  ostatnio odtworzone miejsce lub ostatnie
  zdjęcie w przypadku folderu ze zdjęciami.
  Przyciski sterowania radiem

  Zapoznaj się z rozdziałem „Tuner” (str. 31).
  PRESET +/–
  TUNING +/–
  G

  (wyciszanie)

  Tymczasowe wyłączanie dźwięku.
  2 (głośność) +/– (str. 31)

  Regulacja głośności.
  TV 2 (głośność) +/–

  Regulacja głośności telewizora.
  TV t (wejście telewizyjne)

  Przełączanie źródła sygnału wejściowego
  między telewizorem a innymi źródłami.

  13PL • Page 14

  Krok 2: Podłączanie zestawu

  Wprowadzenie

  Wprowadzenie

  Krok 1: Zainstalowanie
  zestawu
  Sposób umieszczenia zestawu
  Zainstaluj zestaw zgodnie z poniższą ilustracją.
  A

  B

  C

  D

  Przewód zasilania zestawu należy podłączyć do
  gniazda ściennego dopiero po wykonaniu
  wszystkich innych połączeń.
  Informacje o montażu głośników znajdują się
  we wchodzącym w skład zestawu Podręczniku
  instalacji głośników (tylko model BDV-EF420).
  • W przypadku podłączania innych urządzeń
  wyposażonych w regulację głośności należy dla nich
  ustawić głośność na niższym poziomie w celu
  uniknięcia zniekształceń dźwięku.

  Podłączanie głośników
  Przewody głośnikowe należy podłączyć do
  oznaczonych takim samym kolorem zacisków
  gniazd SPEAKERS zestawu.
  Przy podłączaniu urządzenia złącze należy
  wsunąć aż do usłyszenia kliknięcia.

  A Głośnik przedni (L (lewy))
  B Głośnik przedni (R (prawy))
  C Subwoofer
  D Urządzenie
  Dzięki zastosowanej w zestawie technologii
  S-Force PRO Front Surround* można korzystać
  z dźwięku przestrzennego przy użyciu
  głośników znajdujących się z przodu.
  * Technologia S-Force PRO Front Surround 3D
  stwarza realistyczne wrażenie odległości
  i przestrzeni zapewniające wrażenie dźwięku
  przestrzennego bez głośników tylnych.
  • W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw
  głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem,
  pastą itd. należy zachować ostrożność, ponieważ
  może to spowodować poplamienie lub odbarwienie
  takiej podłogi.
  • Nie należy opierać o głośnik ani się na nim wieszać,
  ponieważ może to spowodować jego przewrócenie.
  • Głośniki można zainstalować na ścianie. Informacje
  znajdują się w Podręczniku instalacji głośników
  (wchodzi w skład zestawu).

  14PL

  Biały
  (głośnik przedni
  lewy (L))
  Czerwony
  (głośnik przedni
  prawy (R))

  FRONT R

  FRONT L SUBWOOFER

  SPEAKERS

  Fioletowy
  (subwoofer) • Page 15

  Podłączanie telewizora

  B A
  DIGITAL IN
  OPTICAL

  L
  OUT

  ARC
  R

  FRONT R

  FM COAXIAL
  75

  FRONT L SUBWOOFER

  TV

  SPEAKERS

  LAN (100)

  VIDEO OUT

  AUDIO IN

  C

  ANTENNA

  D

  Połączenia wideo

  A

  Wysoka jakość
  OUT

  ARC

  Kabel HDMI1)
  (nie wchodzi w skład zestawu)

  2)

  lub

  B
  Przewód wideo
  (dotyczy tylko modeli BDV-EF2203))

  Standardowa
  jakość

  VIDEO OUT

  1)

  Kabel HDMI o wysokiej szybkości
  Jeżeli gniazdo HDMI IN telewizora obsługuje funkcję ARC (Audio Return Channel), połączenie przy użyciu kabla
  HDMI umożliwi także wysłanie cyfrowego sygnału audio z telewizora. Szczegółowe informacje na temat funkcji
  Audio Return Channel znajdują się w rozdziale [Audio Return Channel] (str. 42).
  3) Wchodzący w skład zestawu kabel wideo umożliwia podłączenie stacji dokującej dla urządzenia iPod/iPhone.
  (tylko model BDV-EF420)
  2)

  Połączenia audio
  Jeśli zestaw nie zostanie podłączony do gniazda HDMI telewizora zgodnego z funkcją ARC, można
  słuchać dźwięków z telewizora, wykonując odpowiednie połączenie audio między telewizorem
  i głośnikami zestawu.

  C

  DIGITAL IN
  OPTICAL

  Cyfrowy przewód optyczny (nie wchodzi
  w skład zestawu)

  Wysoka jakość
  DIGITAL OUT
  OPTICAL

  TV

  D
  L

  Kabel audio (nie wchodzi w skład zestawu)

  L

  AUDIO
  OUTPUT
  R

  AUDIO IN

  R

  Standardowa
  jakość

  15PL

  Wprowadzenie

  Wybierz jedną z następujących metod podłączenia zgodnie z rodzajem gniazd wejściowych dostępnych
  w telewizorze. • Page 16

  Wprowadzenie

  Podłączanie innych urządzeń (przystawka STB (Set-top box) itp.)
  Podłącz zestaw tak, aby sygnały wideo z zestawu i innych urządzeń były przesyłane do telewizora,
  a sygnały audio z urządzenia były przesyłane do zestawu zgodnie z poniższym schematem.
  TV
  Wyjście wideo
  Komponentowe
  (przystawka STB (Set-top box), magnetowid,
  PlayStation® lub cyfrowy tuner telewizji satelitarnej itp.)
  Wyjście audio
  Zestaw

  Kierunek sygnału
  : Sygnał wideo
  : Sygnał audio

  Wybierz jedną z następujących metod podłączenia zgodnie z rodzajem gniazda wejścia komponentowego.

  ONLY FOR SS-TSB117

  ONLY FOR
  SS-WSB113

  DIGITAL IN
  OPTICAL

  L
  OUT

  ARC
  R

  FRONT R

  FM COAXIAL
  75

  FRONT L SUBWOOFER

  SPEAKERS

  TV

  LAN (100)

  VIDEO OUT

  A
  A

  DIGITAL IN
  OPTICAL

  Cyfrowy przewód optyczny (nie wchodzi
  w skład zestawu)

  AUDIO IN

  ANTENNA

  B
  Wysoka jakość
  DIGITAL OUT
  OPTICAL

  TV

  B
  L

  R

  Kabel audio (nie wchodzi w skład zestawu)

  L

  AUDIO
  OUTPUT
  R

  AUDIO IN

  Standardowa
  jakość

  • W przypadku wykonania jednego z powyższych połączeń, należy ustawić pozycję [Sterowanie przez HDMI] w opcji
  [Ustawienia HDMI] menu [Nastawienia systemu] na [Wyłącz] (str. 42).
  • Aby włączyć dźwięk wejścia komponentowego, wybierz funkcję „AUDIO” dla połączenia B.

  16PL • Page 17

  Podłączanie anteny
  Tylny panel urządzenia

  L
  OUT

  ARC
  R
  FM COAXIAL
  75

  VIDEO OUT

  LAN (100)

  AUDIO IN

  ANTENNA

  lub

  • Aby podłączyć zestaw do sieci, należy użyć funkcji
  [Łatwe ustawienia sieciowe]. Szczegółowe informacje
  na ten temat znajdują się w rozdziale „Krok 4:
  Przeprowadzenie łatwej konfiguracji” (str. 19).

  Wybierz metodę odpowiednią do używanej sieci
  lokalnej (LAN).
  Przedni panel urządzenia

  Antena UKF (FM)
  (wchodzi w skład zestawu)

  • Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
  • Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją
  w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.

  FUNCTION

  1

  2

  Router
  szerokopasmowy
  LAN

  • W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału
  UKF (FM) należy podłączyć urządzenie do
  zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla
  koncentrycznego (nie wchodzi w skład zestawu).
  Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN
  (nie wchodzi w skład
  zestawu)

  Kabel sieci LAN
  (nie wchodzi
  w skład zestawu)

  DIGITAL IN
  OPTICAL

  L
  OUT

  ARC
  R
  FM COAXIAL
  75

  TV

  VIDEO OUT

  LAN (100)

  AUDIO IN

  ANTENNA

  Tylny panel urządzenia

  1 Konfiguracja przewodowa
  Podłącz kabel sieci LAN do złącza LAN (100)
  w urządzeniu.
  • Zalecane jest użycie ekranowanego kabla złącza
  (kabla sieci LAN), zwykłego lub krosowego.

  2 Konfiguracja sieci
  bezprzewodowej USB
  Użyj bezprzewodowej sieci LAN za pośrednictwem adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN
  (tylko model Sony UWA-BR100*).

  17PL

  Wprowadzenie

  Krok 3: Przygotowanie
  połączenia sieciowego • Page 18

  Wprowadzenie

  Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN może
  być niedostępny w niektórych regionach/krajach.

  Informacje o zabezpieczeniach
  bezprzewodowej sieci LAN

  * Dostępne od listopada 2011.

  Ponieważ komunikacja przy użyciu
  bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje fale
  radiowe, sygnał bezprzewodowy może zostać
  przechwycony. W celu ochrony komunikacji
  bezprzewodowej zestaw obsługuje szereg funkcji
  zabezpieczających. Ustawienia zabezpieczeń
  należy skonfigurować zgodnie ze środowiskiem
  sieciowym.

  Przed podłączeniem kabla przedłużającego lub
  włożeniem adaptera USB bezprzewodowej sieci
  LAN wyłącz urządzenie. Po włożeniu adaptera
  USB bezprzewodowej sieci LAN do podstawy
  kabla przedłużającego i podłączeniu kabla
  przedłużającego do portu
  (USB) włącz
  urządzenie ponownie.

  Przed wykonaniem nastawień
  sieciowych
  Jeśli router sieci bezprzewodowej LAN (punkt
  dostępu) obsługuje funkcję Wi-Fi Protected
  Setup (WPS), można łatwo skonfigurować
  nastawienia sieciowe za pomocą przycisku WPS.
  W przeciwnym razie należy sprawdzić
  następujące informacje i zapisać je poniżej
  w odpowiednich wolnych miejscach. Dane te
  będą przydatne w przyszłości.
  • Nazwa sieciowa (SSID*) określająca sieć
  użytkownika**.
  • Jeśli sieć bezprzewodowa ma skonfigurowane
  zabezpieczenia, klucz zabezpieczeń (klucz
  WEP, klucz WPA)**.

  x Brak zabezpieczeń

  Choć wprowadzenie ustawień jest łatwe, każdy
  może przechwycić komunikację
  bezprzewodową lub wtargnąć do sieci
  bezprzewodowej, nawet bez użycia żadnych
  wyrafinowanych narzędzi. Należy pamiętać
  o zagrożeniu nieautoryzowanym dostępem lub
  przechwyceniem danych.
  x WEP

  Protokół WEP zabezpiecza komunikację,
  uniemożliwiając osobom postronnym
  przechwycenie sygnału lub wtargnięcie do sieci
  bezprzewodowej. Protokół WEP to przestarzała
  technologia zabezpieczeń umożliwiająca
  podłączenie starszych urządzeń
  nieobsługujących protokołu TKIP/AES.
  x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

  * SSID (Service Set Identifier) jest to nazwa
  identyfikująca określoną sieć bezprzewodową.
  ** Informacje o nazwie SSID i kluczu zabezpieczeń
  można znaleźć, sprawdzając ustawienia routera sieci
  bezprzewodowej LAN. Aby uzyskać szczegółowe
  informacje:
  – odwiedź następującą stronę internetową:
  Klienci w Europie i Rosji:
  http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
  Klienci w innych krajach/regionach:
  http://www.sony-asia.com/section/support
  – zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną
  z routerem sieci bezprzewodowej LAN
  – skonsultuj się z producentem routera sieci
  bezprzewodowej LAN

  18PL

  Protokół TKIP to technologia zabezpieczeń
  opracowana w celu usunięcia wad protokołu
  WEP. Protokół TKIP zapewnia wyższy poziom
  bezpieczeństwa niż WEP.
  x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

  AES to technologia wykorzystująca
  zaawansowaną metodę zabezpieczenia,
  odmienną od stosowanej w protokołach WEP
  i TKIP.
  Protokół AES zapewnia wyższy poziom
  bezpieczeństwa niż WEP czy TKIP. • Page 19

  C/X/x/c

  W zależności od metody połączenia
  (str. 15), wprowadź następujące ustawienia.
  • Połączenie kablem HDMI: wykonaj
  instrukcje wyświetlane na ekranie
  telewizora.
  • Połączenie przewodem wideo: wybierz
  odpowiednie ustawienie formatu obrazu,
  [16:9] lub [4:3].

  Przed wykonaniem kroku 4
  Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia,
  a następnie podłącz przewód zasilania.
  Korzystanie z poniższych zaleceń umożliwi
  dostosowanie zestawu i skonfigurowanie
  nastawień sieciowych.
  Wyświetlane elementy różnią się w zależności
  od krajowej wersji modelu.

  1

  Do pilota należy włożyć dwie baterie R6
  (AA; wchodzą w skład zestawu),
  dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń
  w komorze baterii.

  6

  Po ukończeniu procedury [Łatwa
  konfiguracja wstępna] wykonaj
  procedurę [Łatwe ustawienia sieciowe].
  Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
  opcję [Łatwe ustawienia sieciowe],
  a następnie naciśnij przycisk
  .

  Wyświetlony zostanie ekran [Łatwe
  ustawienia sieciowe].

  7

  Aby skonfigurować nastawienia sieciowe
  ,
  za pomocą przycisków C/X/x/c i
  wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  2
  3
  4

  Włącz telewizor.
  Naciśnij przycisk [/1.
  Ustaw przełącznik wyboru sygnału
  wejściowego w telewizorze tak, aby na
  ekranie pojawił się sygnał z zestawu.

  Wyświetlony zostanie ekran łatwej
  konfiguracji do wyboru języka
  wyświetlanego na ekranie.

  5

  Jeśli zestaw nie może nawiązać połączenia
  z siecią, zob. „Połączenie sieciowe” (str. 49)
  lub „Połączenie z bezprzewodową siecią
  LAN” (str. 49).

  Uruchom funkcję [Łatwa konfiguracja
  wstępna]. Aby skonfigurować
  podstawowe ustawienia za pomocą
  przycisków C/X/x/c i
  , wykonaj
  instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Powrót do ekranu Łatwa konfiguracja
  wstępna/Łatwe ustawienia sieciowe

  1

  Naciśnij przycisk HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu główne.

  2

  Za pomocą przycisków C/c wybierz
  pozycję
  [Konfiguracja].

  3

  Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
  [Łatwa konfiguracja], a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  4

  Za pomocą przycisków X/x wybierz
  ustawienie, a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  • [Łatwa konfiguracja wstępna]
  • [Łatwe ustawienia sieciowe]
  Wyświetlony zostanie ekran Łatwa
  konfiguracja wstępna/Łatwe ustawienia
  sieciowe.

  19PL

  Wprowadzenie

  Krok 4: Przeprowadzenie
  łatwej konfiguracji • Page 20

  Wprowadzenie

  Krok 5: Wybór źródła
  sygnału

  Krok 6: Korzystanie
  z dźwięku przestrzennego

  Dostępnych jest wiele źródeł sygnału.

  Po wykonaniu wcześniejszych kroków i
  rozpoczęciu odtwarzania można korzystać
  z wstępnie zaprogramowanych trybów
  dźwiękowych dostosowanych do różnych źródeł
  dźwięku. Pozwalają one uzyskać w warunkach
  domowych intensywne wrażenia akustyczne
  charakterystyczne dla sali kinowej.

  Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
  wyświetlaczu na przednim panelu wyświetli
  się żądana funkcja.

  Naciśnięcie przycisku FUNCTION jeden raz
  spowoduje wyświetlenie bieżącej funkcji na
  wyświetlaczu na przednim panelu. Po każdym
  kolejnym naciśnięciu przycisku FUNCTION
  funkcja zmienia się w następujący sposób.
  „BD/DVD” t „USB” t „FM” t „TV” t
  „AUDIO” t „BD/DVD” t …
  Funkcja

  Źródło

  „BD/DVD”

  Dysk lub urządzenie sieciowe,
  które ma być odtwarzane przez
  system

  „USB”

  Urządzenie USB lub iPod/iPhone
  podłączone do portu
  (USB)
  (str. 10)

  „FM”

  Radio UKF (FM) (str. 31)

  „TV”

  Urządzenie (telewizor itp.)
  podłączone do gniazda TV
  (DIGITAL IN OPTICAL) na
  tylnym panelu lub telewizor
  obsługujący funkcję Audio Return
  Channel podłączony do gniazda
  HDMI (OUT) na tylnym panelu
  (str. 15)

  „AUDIO”

  Urządzenie podłączone do gniazd
  AUDIO (AUDIO IN L/R) na
  panelu tylnym (str. 16)

  Niektóre funkcje można zmienić za pośrednictwem
  ekranu telewizora, naciskając przyciski FUNCTION,
  X/x i .

  Wybór trybu dźwiękowego
  Naciskaj przycisk SOUND MODE +/– do
  momentu wyświetlenia żądanego trybu na
  wyświetlaczu na przednim panelu lub na
  ekranie telewizora.

  Istnieje możliwość określenia następujących
  opcji. Tekst w nawiasie kwadratowym ([--]) jest
  wyświetlany na ekranie telewizora, a tekst
  w cudzysłowie („--”) — na wyświetlaczu na
  przednim panelu.
  Tryb dźwiękowy Efekt

  [Auto]
  („AUTO”)

  Zestaw automatycznie wybiera
  tryb [Movie] lub [Music]
  stosownie do zawartości płyty lub
  rodzaju strumienia audio.
  • Źródło dźwięku 2-kanałowego:
  odtwarza dźwięk 2-kanałowy
  w niezmienionej formie.
  • Źródło dźwięku
  wielokanałowego: symuluje
  dźwięk przestrzenny 7.1. lub
  5.1 za pomocą dwóch głośników
  przednich i subwoofera.

  [Movie]
  („MOVIE”)

  Zestaw wybiera tryb dźwiękowy
  optymalny do oglądania filmów.

  [Music]
  („MUSIC”)

  Zestaw wybiera tryb dźwiękowy
  optymalny do słuchania muzyki.

  [Audio Enhancer] Zestaw optymalizuje źródła
  („ENHANCER”) 2-kanałowe, korygując straty
  dźwięku spowodowane
  kompresją audio.
  [Sports]
  („SPORTS”)

  20PL

  Zestaw wybiera tryb dźwiękowy
  optymalny do oglądania
  programów sportowych. • Page 21

  Tryb dźwiękowy Efekt

  Głośniki przednie i subwoofer są
  aktywne zawsze, niezależnie
  od formatu dźwięku czy liczby
  kanałów.

  Wprowadzenie

  [2ch Stereo]
  („2CH ST.”)

  [Dźwięk
  Zestaw odtwarza przyciągający
  demonstracyjny] uwagę dźwięk odpowiedni do
  („DEMO SND”) oglądania prezentacji itp.

  Aby wybrać tryb dźwiękowy
  z menu opcji

  1

  Naciśnij przycisk OPTIONS i X/x, aby
  wybrać [Sound Mode], i naciśnij
  przycisk
  .

  2

  Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać tryb
  dźwiękowy, i naciśnij przycisk
  .

  • Tryb dźwiękowy można wybrać tylko wtedy,
  gdy opcja [Efekt dźwiękowy] jest ustawiona na
  [Sound Mode włączony] (str. 40). Gdy opcja
  [Efekt dźwiękowy] jest ustawiona inaczej niż na
  [Sound Mode włączony], ustawienie trybu
  dźwiękowego nie jest stosowane.

  21PL • Page 22

  3
  Odtwarzanie

  Metoda obsługi różni się w zależności
  od płyty. Zapoznaj się z instrukcją
  obsługi płyty.

  Odtwarzanie płyty
  Informacje o płytach do odtwarzania znajdują
  się w rozdziale „Płyty do odtwarzania” (str. 50).

  1
  2

  Ustaw przełącznik wyboru sygnału
  wejściowego w telewizorze tak, aby na
  ekranie pojawił się sygnał z zestawu.

  Włóż dysk BD-ROM z programem
  BONUSVIEW/BD-LIVE do napędu.

  • Aby usunąć dane z pamięci USB, wybierz opcję
  [Skasuj dane BD] w opcji
  [Wideo] i naciśnij
  przycisk . Wszystkie dane z folderu buda zostaną
  usunięte.

  Naciśnij przycisk Z i umieść płytę
  w szufladzie na płyty.

  Korzystanie z Blu-ray 3D
  Możesz korzystać z płyt Blu-ray 3D z logo 3D*.
  *

  1

  3

  Korzystanie z BONUSVIEW/BD-LIVE
  Na niektórych płytach BD-ROM oznaczonych
  logo BD-LIVE* zapisana jest dodatkowa
  zawartość oraz inne dane, które można pobrać.
  *

  1

  Podłącz urządzenie USB do portu
  (USB) zestawu (str. 10).

  W przypadku pamięci lokalnej użyj pamięci
  USB o pojemności 1 GB lub większej.

  2

  Przygotowanie do korzystania z BD-LIVE
  (tylko BD-LIVE).

  • Podłącz zestaw do sieci (str. 17).
  • Ustaw opcję [Połączenie Internetowe BD]
  na [Pozwól] (str. 41).

  22PL

  • Podłącz system do telewizora z obsługą
  funkcji 3D przy użyciu kabla HDMI
  o dużej szybkości (nie wchodzi w skład
  zestawu).
  • Ustaw opcję [Nast. wyjścia 3D] i [Nast.
  rozmiaru ekranu TV dla 3D] w menu
  [Nastawienia wideo] (str. 39).

  Naciśnij przycisk Z, aby zamknąć
  szufladę na płyty.

  Rozpocznie się odtwarzanie.
  Jeżeli odtwarzanie nie rozpocznie się
  automatycznie, wybierz element
  w kategorii
  [Wideo],
  [Muzyka] lub
  [Zdjęcia] i naciśnij przycisk
  .

  Przygotowanie do odtwarzania płyt
  Blu-ray 3D.

  2

  Włóż płytę Blu-ray 3D.

  Metoda obsługi różni się w zależności od
  płyty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
  dołączoną do płyty.
  • Zapoznaj się także z instrukcją obsługi telewizora
  obsługującego funkcję 3D. • Page 23

  Wyświetlanie informacji
  o odtwarzaniu

  Odtwarzanie
  z urządzenia USB

  Przykład: podczas odtwarzania płyty BD-ROM

  Z podłączonego urządzenia USB można
  odtwarzać filmy wideo, muzykę lub zdjęcia.
  Informacje o typach plików do odtwarzania
  znajdują się w rozdziale „Typy plików do
  odtwarzania” (str. 51).

  1

  Odtwarzanie

  Informacje dotyczące odtwarzania itp. można
  sprawdzić, naciskając przycisk DISPLAY.
  Wyświetlane informacje różnią się w zależności
  od typu płyty lub stanu zestawu.

  Podłącz urządzenie USB do portu
  (USB) zestawu (str. 10).

  Przed podłączeniem urządzenia USB
  zapoznaj się z instrukcją obsługi.

  2

  Naciśnij przycisk HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu główne.

  A Rozdzielczość wyjścia/częstotliwość wideo
  B Numer lub nazwa

  3

  Za pomocą przycisków C/c wybierz
  pozycję
  [Wideo],
  [Muzyka] lub
  [Zdjęcia].

  4

  Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
  [Urządzenie USB], a następnie
  naciśnij przycisk
  .

  C Aktualnie wybrane ustawienie audio
  D Dostępne funkcje (
  napisy)

  ujęcie,

  audio,

  E Informacje o odtwarzaniu
  Obejmują tryb odtwarzania, pasek stanu
  odtwarzania, typ płyty, koder-dekoder wideo,
  szybkość transmisji, typ odtwarzania, czas
  odtwarzania, czas całkowity
  F Numer rozdziału
  G Aktualnie wybrane ujęcie

  • Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
  odtwarzania. Aby zapobiec uszkodzeniu danych
  lub urządzenia USB, należy wyłączać zestaw
  przed podłączeniem lub usunięciem
  urządzenia USB.

  Korzystanie z urządzenia
  iPod/iPhone
  (tylko model BDV-EF420)
  Za pośrednictwem zestawu można odtwarzać
  dźwięk, filmy wideo lub zdjęcia z urządzenia
  iPod lub iPhone i naładować jego baterię.

  Modele zgodne z urządzeniami iPod/
  iPhone
  Przed podłączeniem do zestawu urządzenia
  iPod lub iPhone należy zaktualizować jego
  oprogramowanie do najnowszej wersji.

  23PL • Page 24

  Zaprojektowane dla urządzeń iPod touch
  4th generation, iPod touch 3rd generation,
  iPod touch 2nd generation, iPod nano
  6th generation, iPod nano 5th generation
  (video camera), iPod nano 4th generation
  (video), iPod nano 3rd generation (video),
  iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
  iPhone 3G

  4

  x Po wybraniu w kroku 3 opcji [Wideo]
  lub [Muzyka]

  Informacje o plikach wideo lub muzycznych
  zostaną wyświetlone na ekranie telewizora.
  Przejdź do następnego kroku.
  x Po wybraniu w kroku 3 opcji [Zdjęcia]

  Na ekranie telewizora pojawia się
  komunikat [Zmień wejście TV na wejście
  wideo...]. Ustaw przełącznik wyboru
  sygnału wejściowego w telewizorze tak, aby
  na ekranie pojawił się sygnał z odtwarzacza
  iPod lub iPhone. Następnie uruchom pokaz
  slajdów bezpośrednio z odtwarzacza iPod
  lub iPhone.

  Aby korzystać z urządzenia iPod lub
  iPhone z wykorzystaniem zestawu

  1

  Podłącz stację dokującą dla urządzenia
  iPod/iPhone do portu
  (USB) (str. 10),
  a następnie umieść urządzenie iPod/
  iPhone w stacji dokującej dla urządzeń
  iPod/iPhone.

  Podczas odtwarzania filmu lub zdjęć przed
  umieszczeniem urządzenia iPod/iPhone
  w stacji dokującej dla urządzenia iPod/
  iPhone podłącz gniazdo wyjścia wideo
  stacji dokującej dla urządzenia iPod/iPhone
  do gniazda wejścia obrazu w telewizorze
  przy użyciu przewodu wideo.
  TV
  Port

  (USB) urządzenia

  VIDEO IN

  Kabel USB (wchodzi
  w skład zestawu)
  Stacja dokująca dla urządzenia iPod/
  iPhone (wchodzi w skład zestawu)

  V I DE O O U T

  USB

  Przewód wideo (wchodzi w skład zestawu)

  2

  Naciśnij przycisk HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu główne.

  3
  24PL

  Za pomocą przycisków C/c wybierz
  pozycję
  [Wideo],
  [Muzyka] lub
  [Zdjęcia].

  Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
  [iPod], a następnie naciśnij przycisk
  .

  5

  Naciśnij przycisk C/X/x/c i
  , aby
  wybrać plik, który chcesz odtworzyć.

  Dźwięk z odtwarzacza iPod lub iPhone
  będzie odtwarzany przez zestaw.
  Podczas odtwarzania pliku wideo ustaw
  przełącznik wyboru sygnału wejściowego
  w telewizorze tak, aby na ekranie pojawił się
  sygnał z odtwarzacza iPod lub iPhone.
  Odtwarzacz iPod lub iPhone można
  obsługiwać za pomocą przycisków na
  pilocie, który wchodzi w skład zestawu.
  Szczegółowe informacje na temat obsługi
  odtwarzacza iPod lub iPhone znajdują się
  w instrukcji obsługi odtwarzacza iPod
  lub iPhone.
  • Aby podczas odtwarzania obrazów z urządzenia iPod
  lub iPhone zmienić ustawienia zestawu, takie jak
  ustawienia trybu dźwiękowego, przed rozpoczęciem
  korzystania z zestawu wybierz w telewizorze
  odpowiednie wejście.
  • Odtwarzacz iPod lub iPhone jest ładowany po
  podłączeniu do zestawu, gdy zestaw jest włączony.
  • Firma Sonynie ponosi odpowiedzialności za utratę
  lub uszkodzenie danych zapisanych na odtwarzaczu
  iPod lub iPhone w przypadku korzystania z niego po
  podłączeniu do tego zestawu.
  • Nie należy odłączać urządzenia iPod lub iPhone
  podczas odtwarzania. Aby zapobiec uszkodzeniu
  danych lub odtwarzacza iPod lub iPhone, należy
  wyłączać zestaw podczas podłączania lub usuwania
  odtwarzacza iPod lub iPhone.
  • Funkcja sterowanie opcjami audio zestawu nie działa
  podczas odtwarzania plików wideo i zdjęć przy
  użyciu odtwarzacza iPod/iPhone.
  • System może rozpoznać do 5000 plików (łącznie
  z folderami). • Page 25

  Odtwarzanie przez sieć

  Sony Entertainment Network służy jako brama
  dostarczająca wybrane treści internetowe i różne
  materiały rozrywkowe dostępne na żądanie
  bezpośrednio do urządzenia.

  B Pasek stanu odtwarzania
  Pasek stanu, kursor wskazujący aktualną
  pozycję, czas odtwarzania, czas trwania pliku
  wideo
  C Wskaźnik stanu sieci
  Wskazuje na moc sygnału połączenia
  bezprzewodowego.
  Wskazuje na połączenie przewodowe.

  Odtwarzanie

  Korzystanie z Sony
  Entertainment Network (SEN)

  A Elementy sterowania
  Naciśnij przycisk C/X/x/c lub
  , aby
  korzystać z funkcji sterowania odtwarzaniem.

  D Szybkość transmisji w sieci
  E Nazwa następnego pliku wideo

  • Odtworzenie części zawartości internetowej wymaga
  wcześniejszej rejestracji z komputera. Więcej
  informacji można znaleźć na następującej stronie
  internetowej:
  Klienci w Europie i Rosji:
  http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
  Klienci w innych krajach/regionach:
  http://www.sony-asia.com/section/support
  • Niektóre materiały internetowe mogą być
  niedostępne w niektórych regionach/krajach.

  1

  Przygotowanie do korzystania z Sony
  Entertainment Network.

  Podłącz zestaw do sieci (str. 17).

  2
  3

  Naciśnij przycisk SEN.
  Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby wybrać
  treści internetowe i różne materiały
  rozrywkowe dostępne na żądanie,
  następnie naciśnij przycisk
  .

  F Nazwa wybranego pliku wideo

  Odtwarzanie zdjęć w sieci
  domowej (DLNA)
  Można odtwarzać filmy wideo, muzykę lub
  zdjęcia z podłączonego urządzenia z certyfikatem
  DLNA. Wystarczy je podłączyć do sieci domowej.
  Niniejsze urządzenie może służyć jako
  odtwarzacz i moduł renderowania (renderer).
  • Serwer: zapisuje i przesyła pliki
  • Odtwarzacz: odbiera i odtwarza pliki z serwera
  • Renderer: odtwarza i wyświetla pliki z serwera
  oraz może być obsługiwany przez inny
  składnik (kontroler)
  • Kontroler: obsługuje moduł renderowania
  Serwer

  Panel sterowania strumieniem wideo
  Panel sterowania wyświetlany jest po
  rozpoczęciu odtwarzania pliku wideo.
  Wyświetlane elementy mogą się różnić
  w zależności od dostawcy treści internetowych.
  Aby wyświetlić ponownie, naciśnij przycisk
  DISPLAY.

  Odtwarzacz
  (ten system)

  Odtwarzacz

  Przygotowanie do korzystania z funkcji DLNA.

  • Podłącz zestaw do sieci (str. 17).
  • Przygotowanie do korzystania ze składników
  z certyfikatem DLNA. Szczegółowe informacje
  na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi
  składnika.

  25PL • Page 26

  Odtwarzanie plików zapisanych na
  serwerze DLNA przy użyciu systemu
  (odtwarzacza DLNA)
  Wybierz ikonę serwera DLNA za pomocą opcji
  [Wideo],
  [Muzyka] lub
  [Zdjęcia]
  z menu głównego i wybierz plik, który chcesz
  odtworzyć.
  Serwer

  Odtwarzacz
  (ten system)

  Aby odtworzyć pliki zdalne przy użyciu
  systemu (renderera) za pośrednictwem
  kontrolera DLNA
  Istnieje możliwość obsługi systemu przy użyciu
  kontrolera z certyfikatem DLNA (na przykład
  odtwarzacza iPhone) podczas odtwarzania
  plików zapisanych na serwerze DLNA.

  Odtwarzanie tej samej muzyki
  w różnych pomieszczeniach
  (funkcja PARTY STREAMING)
  Istnieje możliwość odtwarzania tej samej
  muzyki na różnych urządzeniach Sony
  obsługujących funkcję PARTY STREAMING
  i podłączonych do sieci domowej.
  Treści obsługiwane przez funkcje
  [Muzyka]
  i „FM” oraz „AUDIO” mogą być odtwarzane
  z wykorzystaniem funkcji PARTY STREAMING.
  Istnieją dwa rodzaje składników obsługujących
  funkcję PARTY STREAMING.
  • Host PARTY: wysyła i odtwarza muzykę.
  • Gość PARTY: odtwarza muzykę wysyłaną
  z hosta usługi PARTY.
  Niniejsze urządzenie może służyć jako host
  PARTY i jako gość PARTY.
  Host PARTY
  (ten system)

  Serwer

  Gość PARTY

  Gość PARTY

  Kontroler

  Renderer
  (ten system)

  Sterowanie systemem przy użyciu
  kontrolera DLNA.
  Szczegóły dotyczące obsługi znajdują się
  w instrukcji obsługi kontrolera DLNA.
  • Nie wolno obsługiwać zestawu przy użyciu
  dołączonego pilota i kontrolera DLNA jednocześnie.
  • Informacje na temat kontrolera DLNA zawiera jego
  instrukcja obsługi.
  • Zestaw obsługuje funkcję „Odtwarzaj do” programu
  Windows Media® Player 12 dostarczanego
  standardowo z systemem Windows 7.

  26PL

  Przygotowanie do korzystania z PARTY
  STREAMING.

  • Podłącz zestaw do sieci (str. 17).
  • Podłącz urządzenia obsługujące funkcję
  PARTY STREAMING.

  Aby użyć tego systemu jako hosta
  PARTY
  Wybierz utwór w opcji
  [Muzyka], stację
  radiową w opcji
  [Radio] lub źródło
  [AUDIO] w opcji
  [Wejście]. Naciśnij
  przycisk OPTIONS, a następnie wybierz
  polecenie [Zacznij PARTY] z menu opcji.
  Funkcja zostanie uruchomiona. • Page 27

  A Szczegóły zawartości
  Wyświetla listę informacji powiązanych,
  takich jak tytuł, obsada, utwór lub wykonawca.

  • Jeśli odtwarzana treść nie jest zgodna z funkcją
  PARTY STREAMING, system automatycznie
  zakończy działanie funkcji PARTY.

  B [Historia odtwarzania]
  Wyświetla listę wcześniej odtwarzanych
  dysków BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
  (muzycznych). Aby uzyskać informacje
  o zawartości, wybierz odpowiedni tytuł.

  Aby użyć tego systemu jako gościa
  PARTY
  Wybierz opcję
  [PARTY] w menu
  [Muzyka], a następnie wybierz ikonę hosta.
  Aby wyjść z funkcji PARTY, naciśnij
  przycisk OPTIONS i wybierz polecenie
  [Wyjdź z PARTY].
  Aby zamknąć funkcję PARTY, naciśnij
  przycisk OPTIONS i wybierz polecenie
  [Zamknij PARTY].
  • Oferta i dostępność produktów obsługujących
  PARTY STREAMING zależy od obszaru.

  Wyszukiwanie informacji
  o wideo/muzyce
  Dzięki systemowi Gracenote istnieje możliwość
  pobrania informacji o zawartości i znalezienia
  powiązanych informacji.

  1
  2

  C [Historia wyszukiwania]
  Wyświetla listę wcześniej wyszukiwanych
  informacji przy użyciu funkcji [Wyszukiwanie
  wideo] lub [Wyszukiw. muzyki].

  Odtwarzanie

  Aby zakończyć działanie funkcji, naciśnij
  przycisk OPTIONS i wybierz polecenie
  [Zamknij PARTY] z menu opcji.

  Aby wyszukać dalsze powiązane
  informacje
  Wybierz pozycję z listy, a następnie usługę
  wyszukiwania.

  Dostępne opcje
  Różne ustawienia i operacje dotyczące
  odtwarzania są dostępne po naciśnięciu
  przycisku OPTIONS. Dostępne elementy różnią
  się w zależności od sytuacji.

  Opcje wspólne

  Podłącz zestaw do sieci (str. 17).

  Element

  Szczegóły

  Włóż płytę z zawartością, dla której
  chcesz wykonać wyszukiwanie.

  [Sound Mode]

  Zmienia ustawienie trybu
  dźwiękowego (str. 20).

  Wyszukiwanie wideo można wykonać dla
  płyt BD-ROM lub DVD-ROM,
  a wyszukiwanie muzyki dla dysków
  CD-DA (muzycznych).

  3

  [Ustaw. odt. losowego] Ustawienie odtwarzania
  (tylko odtwarzacze
  losowego.
  iPod lub iPhone)
  (tylko model
  BDV-EF420)

  Naciśnij przycisk C/c i wybierz opcję
  [Wideo] lub
  [Muzyka].

  [Powtórz nast.]

  Ustawienie odtwarzania
  z powtarzaniem.

  4

  Naciśnij przycisk X/x i wybierz opcję
  [Wyszukiwanie wideo] lub
  [Wyszukiw.
  muzyki].

  [Menu 3D]

  [Symulowane 3D]: regulacja
  symulacji efektu 3D.
  [Regulacja głębi 3D]:
  regulacja głębi obrazów 3D.
  [Odtwarzanie 2D]:
  ustawienie odtwarzania
  obrazu 2D.

  Pojawi się informacja o zawartości.

  [Odtwórz/Zatrzymaj] Rozpoczęcie lub zatrzymanie
  odtwarzania.
  [Odtwórz od
  początku]

  Odtworzenie elementu od
  początku.

  27PL • Page 28

  Element

  Szczegóły

  Element

  Szczegóły

  [Zacznij PARTY]

  Uruchomienie funkcji Party
  z wykorzystaniem wybranego
  źródła.
  Przy niektórych źródłach
  element ten może nie być
  widoczny.

  [Szukanie tytułu]

  Wyszukiwanie tytułu na
  płycie BD-ROM/DVD
  VIDEO i rozpoczęcie
  odtwarzania od początku.

  [Szukanie rozdziału]

  Wyszukanie rozdziału
  i rozpoczęcie odtwarzania
  od początku.

  [Wyjdź z PARTY]

  [Zamknij PARTY]

  Wyjście z Party, w którym
  zestaw uczestniczył. Funkcja
  PARTY STREAMING będzie
  nadal działać między
  pozostałymi uczestniczącymi
  urządzeniami.
  Jeśli urządzenie działa jako
  host PARTY: zakończenie
  działania funkcji Party.
  Jeśli urządzenie działa jako
  gość PARTY: Zamyka Party,
  w którym zestaw
  uczestniczył. Funkcja PARTY
  STREAMING nie będzie
  dalej działać między
  pozostałymi uczestniczącymi
  urządzeniami.

  [Audio]

  Wybór formatu audio/ścieżki.

  [Napisy]

  Wybór języka napisów, jeśli
  na płycie BD-ROM/DVD
  VIDEO zapisano napisy
  w wielu językach.

  [Ujęcie]

  Przełączenie na inne ujęcie,
  jeśli na płytach BD-ROM/
  DVD VIDEO zapisano różne
  ujęcia.

  [Redukcja zakłóceń
  treści IP]

  Dostosowanie jakości filmów
  wideo do treści
  internetowych.

  [Wyszukiwanie
  wideo]

  Wyświetlenie informacji
  o płycie BD-ROM/
  DVD-ROM przy użyciu
  systemu Gracenote.

  Tylko [Wideo]

  Tylko [Muzyka]

  28PL

  Element

  Szczegóły

  [A/V SYNC]

  Regulacja rozbieżności
  między obrazem a dźwiękiem
  Szczegółowe informacje na
  ten temat znajdują się
  w rozdziale „Regulacja
  opóźnienia między obrazem
  a dźwiękiem” (str. 29).

  [Nast. wyjścia 3D]

  Wybierz, czy ma być
  automatycznie przesyłane
  wideo 3D.

  [Nastawienia wideo]

  • [Tryb jakości obrazu]:
  wybranie ustawień obrazu
  w zależności od warunków
  oświetlenia.
  • [BNR]: redukcja
  mozaikowych zakłóceń
  pojawiających się na
  obrazie.
  • [MNR]: redukcja drobnych
  zakłóceń wokół krawędzi
  obrazu.

  [Pauza]

  Wstrzymanie odtwarzania.

  [Top menu]

  Wyświetlenie menu
  głównego płyty BD lub DVD.

  [Menu/Menu
  podręczne]

  Wyświetlenie menu
  podręcznego płyty BD-ROM
  lub menu płyty DVD.

  Element

  Szczegóły

  [Dodaj BGM do slajd.] Rejestruje pliki muzyczne na
  pamięci USB jako muzykę tła
  do pokazu slajdów.
  [Wyszukiwanie
  muzyki]

  Wyświetlenie informacji
  o płycie muzycznej (CD-DA)
  przy użyciu systemu
  Gracenote.

  Tylko [Zdjęcia]
  Element

  Szczegóły

  [Pokaz slajdów]

  Rozpoczęcie pokazu slajdów.

  [Prędkość pokazu
  slajdów]

  Zmiana szybkości pokazu
  slajdów.

  [Efekt pok. slajdów]

  Ustawienie efektu podczas
  pokazu slajdów. • Page 29

  Element

  Szczegóły

  [Przełącz ekran]

  Przełączanie między trybami
  [Widok siatki] i [Widok listy].

  [Obróć w lewo]

  Obrót zdjęcia w lewo
  o 90 stopni.

  [Obróć w prawo]

  Obrót zdjęcia w prawo
  o 90 stopni.

  [Zobacz obraz]

  Wyświetlenie wybranego
  zdjęcia.

  Regulacja opóźnienia między
  obrazem a dźwiękiem
  (A/V SYNC)
  Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
  wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
  możliwość skorygowania rozbieżności.
  Metoda ustawień różni się w zależności
  od funkcji.

  Odtwarzanie

  [Pokaz slajdów BGM] • [Wyłącz]: wyłączenie
  funkcji.
  • [Moja muzyka z USB]:
  ustawienie plików
  muzycznych
  zarejestrowanych w opcji
  [Dodaj BGM do slajd.].
  • [Odtw. z płyty muz.]:
  ustawia ścieżki na płycie
  CD-DA (z muzyką).

  Odtwarzanie przy użyciu funkcji innej
  niż „FM” lub „TV”

  1

  Naciśnij przycisk OPTIONS.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu opcji.

  2

  Naciśnij przycisk X/x i wybierz opcję
  [A/V SYNC], a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  3

  Za pomocą przycisków C/c wyreguluj
  rozbieżność między obrazem
  a dźwiękiem.

  Regulację można wykonywać w zakresie
  od 0 ms do 300 ms co 25 ms.

  4

  Naciśnij przycisk

  .

  Ustawienie zostanie wybrane.

  Odtwarzanie przy użyciu funkcji „TV”

  1

  Naciśnij przycisk OPTIONS.

  Na wyświetlaczu na przednim panelu
  pojawi się menu opcji.

  2

  Naciśnij kilkakrotnie przycisk X/x, aż na
  wyświetlaczu na przednim panelu pojawi
  się napis „A/V SYNC”, a następnie naciśnij
  przycisk
  lub c.

  3

  Za pomocą przycisków X/x wyreguluj
  rozbieżność między obrazem a dźwiękiem.

  Regulację można wykonywać w zakresie
  od 0 ms do 300 ms co 25 ms.

  4

  Naciśnij przycisk

  .

  Ustawienie zostanie wybrane.

  5

  Naciśnij przycisk OPTIONS.

  Menu opcji zniknie z wyświetlacza
  na przednim panelu.

  29PL • Page 30

  x CD

  Regulacja dźwięku

  Wybór formatu dźwięku,
  ścieżek dźwiękowych
  w różnych językach lub
  kanału
  Podczas odtwarzania płyt BD/DVD VIDEO
  zarejestrowanych w wielokanałowym formacie
  audio (PCM, Dolby Digital, MPEG Audio lub
  DTS) lub ścieżek dźwiękowych w wielu językach
  można zmieniać format audio lub język.
  W przypadku płyt CD można wybrać dźwięk
  z prawego lub lewego kanału i słuchać
  wybranego kanału z obu głośników (prawego
  i lewego).
  Naciskaj przycisk AUDIO, aby wybrać żądany
  sygnał audio.

  Informacje o dźwięku zostaną wyświetlone na
  ekranie telewizora.
  x BD/DVD VIDEO

  W zależności od płyty BD/DVD VIDEO
  zmienia się wybór dostępnych języków.
  Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
  języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista kodów
  języków” (str. 54), aby potwierdzić język
  przedstawiony za pomocą kodu. Jeśli ten sam
  język jest wyświetlany na liście dwa lub więcej
  razy, oznacza to, że płyta BD/DVD VIDEO jest
  nagrana w wielu formatach audio.
  x DVD-VR

  Wyświetlane są rodzaje ścieżek dźwiękowych
  zarejestrowanych na płycie.
  Przykład:
  • [ Stereo]
  • [ Stereo (Audio1)]
  • [ Stereo (Audio2)]
  • [ Główne]
  • [ Sub]
  • [ Główne/Sub]
  • Opcje [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)] nie
  są wyświetlane, jeżeli na płycie zarejestrowany jest
  tylko jeden strumień audio.

  30PL

  • [ Stereo]: standardowy dźwięk
  stereofoniczny.
  • [ 1/L]: dźwięk lewego kanału
  (monofoniczny).
  • [ 2/Pr]: dźwięk prawego kanału
  (monofoniczny).
  • [ L+Pr]: dźwięk lewego i prawego kanału
  przesyłany z każdego oddzielnego głośnika.

  Odtwarzanie dźwięku
  wielościeżkowego
  (DUAL MONO)
  Jeśli zestaw odbiera lub odtwarza sygnał
  wielościeżkowy w formacie Dolby Digital,
  można odtwarzać dźwięk w dwóch językach.
  • Aby odbierać sygnał w formacie Dolby Digital, należy
  podłączyć telewizor lub inny sprzęt do gniazda TV
  (DIGITAL IN OPTICAL) za pomocą cyfrowego
  przewodu optycznego (str. 15, 16). Jeśli gniazdo
  HDMI IN telewizora obsługuje funkcję Audio Return
  Channel (str. 15, 42), sygnał Dolby Digital można
  odbierać za pomocą kabla HDMI.

  Naciskaj przycisk AUDIO, aż na wyświetlaczu
  na przednim panelu wyświetli się żądany
  sygnał.

  • „MAIN”: Odtwarzany jest dźwięk w języku
  głównym.
  • „SUB”: Odtwarzany jest dźwięk w języku
  dodatkowym.
  • „MAIN/SUB”: Odtwarzany jest dźwięk
  mieszany w języku głównym i dodatkowym. • Page 31

  4
  Tuner

  Słuchanie audycji radiowych
  1

  Ustawienie zostanie wybrane.
  • Można ustawić [Tryb UKF (FM)] oddzielnie dla
  każdej zaprogramowanej stacji.

  Wyłączanie radia
  Naciśnij przycisk "/1.

  Wybierz stację radiową.

  Strojenie automatyczne
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
  +/– do momentu rozpoczęcia
  automatycznego wyszukiwania.
  Na ekranie telewizora pojawia się
  komunikat [Automatyczne strojenie].
  Po dostrojeniu zestawu do stacji
  wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
  Aby anulować automatyczne strojenie,
  naciśnij dowolny przycisk inny niż 2 +/–.

  Programowanie stacji radiowych
  Istnieje możliwość zaprogramowania do 20 stacji.
  Przed rozpoczęciem strojenia należy zmniejszyć
  głośność do minimum.

  1
  2

  Strojenie ręczne
  Dostosuj głośność za pomocą
  przycisku 2 +/–.

  Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
  wyświetlaczu na przednim panelu pojawi
  się opcja „FM”.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING +/–
  do momentu rozpoczęcia automatycznego
  wyszukiwania.

  Po dostrojeniu zestawu do stacji
  wyszukiwanie zostaje zatrzymane.

  Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNING +/–.

  3

  .

  3

  Naciśnij przycisk OPTIONS.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu opcji.

  Jeśli stacja FM odbierana jest
  z zakłóceniami

  4

  Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami,
  możesz wybrać odbiór monofoniczny. Efekt
  stereofoniczny nie będzie dostępny, ale odbiór
  się poprawi.

  Za pomocą przycisków X/x wybierz
  odpowiednią wartość w pozycji [Pamięć
  zapr. stacji], a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  5

  Za pomocą przycisków X/x wybierz
  żądany numer programu, a następnie
  naciśnij przycisk
  .

  1

  Naciśnij przycisk OPTIONS.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu opcji.

  6

  2

  Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać opcję
  [Tryb UKF (FM)], a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  Zmiana numeru zaprogramowanej
  stacji

  3

  Naciśnij przycisk X/x i wybierz opcję
  [Monofoniczny].

  Wybierz żądany numer stacji przyciskami
  PRESET +/–, a następnie wykonaj czynności
  opisane w kroku 3.

  • [Stereo]: odbiór stereofoniczny.
  • [Monofoniczny]: odbiór monofoniczny.

  Tuner

  2

  Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
  wyświetlaczu na przednim panelu pojawi
  się opcja „FM”.

  Naciśnij przycisk

  Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
  kroki od 2 do 5.

  31PL • Page 32

  Wybór zaprogramowanej stacji
  radiowej

  1

  Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
  wyświetlaczu na przednim panelu
  pojawi się opcja „FM”.

  Spowoduje to dostrojenie urządzenia
  do ostatnio odbieranej stacji.

  2

  Ustaw zaprogramowaną stację za
  pomocą przycisku PRESET +/–.

  Numer zaprogramowanej stacji
  i częstotliwość pojawiają się na ekranie
  telewizora i na wyświetlaczu
  na przednim panelu.
  Każde naciśnięcie przycisku powoduje
  dostrojenie zestawu do
  zaprogramowanej stacji.
  • Za pomocą przycisków numerycznych można
  bezpośrednio wprowadzić numer stacji.

  Używanie systemu RDS
  (Radio Data System)
  Co to jest system RDS?
  System RDS (Radio Data System; system
  przesyłania danych radiowych) to usługa
  umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
  dodatkowych informacji wraz ze standardowym
  sygnałem programu. Ten tuner ma przydatne
  funkcje RDS, takie jak wyświetlanie nazwy stacji.
  Nazwa stacji jest także wyświetlana na ekranie
  telewizora.

  Odbieranie sygnału RDS
  Wystarczy dostroić stację FM.

  Po dostrojeniu stacji zapewniającej usługi RDS
  jej nazwa* zostanie wyświetlona na
  wyświetlaczu na przednim panelu.
  * Jeśli sygnał RDS nie zostanie odebrany, nazwa stacji
  może nie zostać wyświetlona na wyświetlaczu
  na przednim panelu.
  • System RDS może nie działać poprawnie, jeśli
  dostrojona stacja nie przesyła poprawnie sygnału
  RDS lub jego moc jest zbyt mała.
  • Nie wszystkie stacje FM zapewniają usługę RDS czy
  usługi podobnego typu. Jeśli nie masz informacji na
  temat lokalnej transmisji RDS, sprawdź informacje
  o systemach RDS wykorzystywanych przez
  rozgłośnie dostępne w okolicy.
  • Podczas odbioru transmisji z informacjami RDS za
  każdym naciśnięciem przycisku DISPLAY zawartość
  wyświetlacza na przednim panelu zmienia się
  w następującej kolejności:
  Nazwa stacji t Częstotliwość t Numer programu
  tNazwa stacji t …

  32PL • Page 33

  Inne funkcje

  Korzystanie z funkcji
  Sterowanie przez HDMI dla
  urządzenia „BRAVIA” Sync

  Inne funkcje

  Funkcja ta jest dostępna w telewizorach
  wyposażonych w funkcję „BRAVIA” Sync.
  Po podłączeniu za pomocą kabla HDMI
  urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcją
  Sterowanie przez HDMI obsługa staje się
  znacznie prostsza.

  Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu
  działa w następujący sposób:
  • Kiedy zestaw jest włączony, dźwięk
  z telewizora lub innych urządzeń można
  odtwarzać przez głośniki zestawu.
  • Jeżeli dźwięk z telewizora lub innych urządzeń
  jest odtwarzany przez głośniki zestawu,
  naciśnięcie przycisku pozwala zmienić
  głośnik, na który emitowany jest dźwięk
  telewizora.
  SPEAKERS TVyAUDIO.
  • Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora lub
  innych urządzeń przez głośniki zestawu
  można regulować głośność i wyłączać dźwięk
  zestawu za pomocą telewizora.

  Audio Return Channel
  • Aby korzystać z funkcji „BRAVIA” Sync, należy
  wyłączyć zestaw i wszystkie urządzenia, które są do
  niego podłączone za pomocą przewodu HDMI.

  Sterowanie przez HDMI — łatwa
  konfiguracja
  Aby automatycznie włączyć funkcję [Sterowanie
  przez HDMI] zestawu, wystarczy włączyć
  odpowiednie ustawienia w telewizorze.
  Szczegółowe informacje na temat funkcji
  Sterowanie przez HDMI można znaleźć
  w rozdziale „[Ustawienia HDMI]” (str. 42).

  Dźwięk z telewizora można odtwarzać za
  pomocą systemu, używając tylko jednego kabla
  HDMI. Szczegółowe informacje na temat tego
  ustawienia zawiera rozdział „[Audio Return
  Channel]” (str. 42).

  Synchronizacja wersji językowej
  Zmiana języka menu ekranowego telewizora
  spowoduje także zmianę języka menu
  ekranowego zestawu po jego wyłączeniu
  i włączeniu.

  Wyłączanie zestawu
  Istnieje możliwość wyłączenia systemu
  zsynchronizowanego z telewizorem.

  Ustawianie głośników
  [Nastawienia głośników]

  • System nie zostanie automatycznie wyłączony, gdy
  trwa odtwarzanie muzyki lub gdy włączona jest
  funkcja „FM”.

  Odtwarzanie jednym przyciskiem
  Po naciśnięciu przycisku N pilota telewizor
  i zestaw włączą się, a wejście telewizora zostanie
  ustawione na wejście HDMI, do którego
  podłączony jest zestaw.

  W celu uzyskania możliwie najwyższej jakości
  dźwięku przestrzennego należy ustawić
  odległości głośników od miejsca odsłuchu.
  Następnie należy ustawić balans głośników za
  pomocą dźwięku testowego.

  1

  Naciśnij przycisk HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu główne.

  Sterowanie opcjami audio zestawu

  2

  Możliwe jest uproszenie obsługi systemu
  i słuchanie dźwięku emitowanego przez
  telewizor lub inne urządzenie.

  Za pomocą przycisków C/c wybierz
  pozycję
  [Konfiguracja].

  3

  Za pomocą przycisków X/x wybierz
  pozycję [Nastawienia audio], a następnie
  naciśnij przycisk
  .

  33PL • Page 34

  4

  5

  Za pomocą przycisków X/x wybierz
  pozycję [Nastawienia głośników],
  a następnie naciśnij przycisk
  .

  2

  Zostanie wyświetlony ekran [Nastawienia
  głośników].

  3

  Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję,
  a następnie naciśnij przycisk
  .

  4

  Sprawdź następujące ustawienia.
  x [Odległość]

  Po przesunięciu głośników surround należy
  ustawić parametry odległości od miejsca
  odsłuchu do głośników.
  Można ustawić parametry z zakresu od 0,0
  do 7,0 metrów.

  5
  6
  7

  [Przedni Lewy/Prawy] 3,0 m: ustawienie
  odległości od głośników przednich.
  [Subwoofer] 3,0 m: ustawienie odległości
  od subwoofera.

  8

  x [Poziom]

  Można regulować poziom głośności dźwięku
  płynącego z głośników. Parametry mogą mieć
  wartości od –6,0 do +6,0 dB. W celu ułatwienia
  regulacji należy ustawić funkcję [Dźwięk
  próbny] w pozycji [Włącz].
  [Przedni Lewy/Prawy] 0,0 dB: ustawienie
  poziomu głośności głośników przednich.
  [Subwoofer] 0,0 dB: ustawienie poziomu
  głośności subwoofera.
  x [Dźwięk próbny]

  Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w celu
  regulacji parametru [Poziom].
  [Wyłącz]: głośniki nie emitują dźwięku
  testowego.
  [Włącz]: dźwięk testowy jest emitowany kolejno
  z każdego głośnika w trakcie regulacji poziomu.
  Po wybraniu jednego z elementów menu
  [Nastawienia głośników] dźwięk testowy jest
  emitowany kolejno z poszczególnych
  głośników.
  Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie
  z poniższymi instrukcjami.

  1
  34PL

  Określ ustawienie [Dźwięk próbny]
  na [Włącz].

  Wybierz opcję [Poziom] za pomocą
  przycisków X/x, a następnie naciśnij
  przycisk
  .
  Za pomocą przycisków X/x wybierz
  żądany typ głośników, a następnie
  naciśnij przycisk
  .
  Wybierz lewy lub prawy głośnik za
  pomocą przycisków C/c, a następnie
  dostosuj poziom głośności za pomocą
  przycisków X/x.
  Naciśnij przycisk

  .

  Powtórz kroki od 3 do 5.
  Naciśnij przycisk RETURN.

  W menu zestawu zostanie wyświetlony
  poprzedni ekran.

  9

  Wybierz opcję [Dźwięk próbny] za
  pomocą przycisków X/x, a następnie
  naciśnij przycisk
  .
  Wybierz opcję [Wyłącz] za pomocą
  przycisków X/x, a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  • Sygnał dźwięku próbnego nie jest doprowadzany do
  gniazda HDMI (OUT).
  • Aby dostosować głośność wszystkich głośników po
  kolei, naciśnij przycisk 2 +/–.

  Korzystanie z wyłącznika
  czasowego
  Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
  o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
  dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać
  w odstępach co 10 minut.
  Naciśnij przycisk SLEEP.

  Każde naciśnięcie przycisku SLEEP powoduje
  zmianę informacji na wyświetlaczu na przednim
  panelu (czasu pozostałego do wyłączenia
  urządzenia) o 10 minut.
  Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
  wyświetlaczu na przednim panelu miga co
  5 minut pojawi się ilość pozostałego czasu. • Page 35

  Gdy pozostaną mniej niż 2 minuty, na
  wyświetlaczu na przednim panelu zacznie migać
  komunikat „SLEEP”.

  Sprawdzanie czasu pozostałego do
  wyłączenia urządzenia
  Naciśnij raz przycisk SLEEP.

  Zmiana czasu pozostałego do
  wyłączenia urządzenia

  Dezaktywacja przycisków
  na urządzeniu
  (Blokada rodzicielska)
  Istnieje możliwość dezaktywacji przycisków
  na urządzeniu (z wyjątkiem "/1), aby
  uniemożliwić nieprawidłową obsługę przez
  dzieci (funkcja blokady rodzicielskiej).
  Naciśnij przycisk x na urządzeniu
  i przytrzymaj przez ponad 5 sekund.

  Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
  się komunikat „LOCKED”.
  Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie
  włączona, a przyciski na urządzeniu będą
  zablokowane. (Zestawem można sterować
  za pomocą pilota.)
  Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk x
  i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund; na
  wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
  komunikat „UNLOCK”.
  • Gdy włączona jest blokada rodzicielska, próba użycia
  przycisków na urządzeniu spowoduje wyświetlenie
  komunikatu „LOCKED” na wyświetlaczu na
  przednim panelu.

  Dostosowując sygnał pilota zdalnego
  sterowania, można sterować telewizorem za
  pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu.
  • Wymiana baterii w pilocie może spowodować
  przywrócenie domyślnego kodu (SONY). W takim
  przypadku należy ponownie ustawić
  odpowiedni kod.

  Inne funkcje

  Naciskając przycisk SLEEP, wybierz żądany
  czas.

  Sterowanie telewizorem
  za pomocą pilota
  wchodzącego w skład
  zestawu

  Przygotowywanie pilota do
  sterowania telewizorem
  Naciśnij przycisk TV "/1 i, nie zwalniając go,
  wprowadź odpowiedni kod producenta
  telewizora (patrz tabela) za pomocą
  przycisków numerycznych. Następnie zwolnij
  przycisk TV "/1.

  Jeżeli wybranie ustawienia nie powiedzie się,
  aktualnie zarejestrowany kod się nie zmieni.
  Wprowadź kod ponownie.

  Kody telewizorów, którymi można
  sterować
  Jeśli na liście znajduje się kilka kodów, należy
  wprowadzać je kolejno tak, aby znaleźć kod,
  który umożliwia pracę z telewizorem.
  Producent

  Kod

  SONY

  01 (domyślny)

  LG

  05

  PANASONIC

  06

  PHILIPS

  02, 03, 07

  SAMSUNG

  02, 08

  TOSHIBA

  04

  35PL • Page 36

  Aby wprowadzić adres URL

  Zmiana jasności
  wyświetlacza na
  przednim panelu
  Naciśnij przycisk DIMMER.

  Za każdym naciśnięciem przycisku DIMMER,
  jasność wyświetlacza na przednim panelu jest
  zmieniana.

  Oszczędzanie energii
  w trybie gotowości
  Sprawdź, czy określono oba następujące
  ustawienia:
  – Opcja [Sterowanie przez HDMI] w menu
  [Ustawienia HDMI] jest ustawiona na
  [Wyłącz] (str. 42).
  – Opcja [Tryb szybkiego startu] jest ustawiona
  na [Wyłącz] (str. 42).

  Przeglądanie stron sieci Web
  1

  Z menu opcji wybierz pozycję [Adres URL].
  Wpisz adres URL przy użyciu klawiatury
  i naciśnij przycisk [Enter].

  Aby ustawić domyślną stronę startową
  Gdy wyświetlana jest strona, którą chcesz
  ustawić, z menu opcji wybierz polecenie
  [Ustaw stronę główną].

  Aby wrócić do poprzedniej strony
  Z menu opcji wybierz pozycję [Poprzednia
  strona].
  Jeśli wybór opcji [Poprzednia strona] nie
  spowoduje wyświetlenia poprzedniej strony,
  wybierz pozycję [Lista okien] z menu opcji,
  a następnie wybierz z listy stronę, do której
  chcesz wrócić.

  Aby zamknąć przeglądarkę
  internetową
  Naciśnij przycisk HOME.

  Ekran przeglądarki internetowej
  Informacje dotyczące witryny można sprawdzić,
  naciskając przycisk DISPLAY. Wyświetlane
  informacje różnią się w zależności od typu
  witryny lub stanu strony.

  Przygotowanie do przeglądania
  sieci Web.

  Podłącz zestaw do sieci (str. 17).

  2

  Naciśnij przycisk HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu główne.

  3
  4

  Za pomocą przycisków C/c wybierz
  pozycję
  [Sieć].
  Wybierz odpowiednią wartość w pozycji
  [Przeglądarka internet.] za pomocą
  przycisków X/x, a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  Zostanie wyświetlony ekran [Przeglądarka
  internet.].
  • Niektóre witryny mogą nie wyświetlać się
  prawidłowo lub nie działać.

  36PL

  A Tytuł strony
  B Adres strony
  C Kursor
  Przesuń go, naciskając przycisk C/X/x/c.
  Umieść kursor na łączu, które chcesz
  otworzyć, i naciśnij przycisk . Wyświetlona
  zostanie odpowiednia witryna. • Page 37

  D Ikona SSL
  Wyświetlana, gdy adres URL, do którego
  prowadzi dane łącze, jest zabezpieczony.
  E Wskaźnik mocy sygnału
  Wyświetlany, gdy zestaw jest podłączony do
  sieci bezprzewodowej.

  Szczegóły

  [Usuń]

  Usuwa przy wprowadzaniu
  tekstu jeden znak znajdujący
  się po lewej stronie kursora.

  [Lista okien]

  Wyświetlenie listy wszystkich
  otwartych aktualnie witryn
  sieci Web.
  Pozwala wybrać okno
  i wrócić do poprzednio
  wyświetlanej witryny.

  [Lista zakładek]

  Wyświetlenie listy zakładek.

  [Adres URL]

  Wprowadzenie adresu URL
  przy wyświetlonej
  klawiaturze ekranowej.

  [Poprzednia strona]

  Przejście do poprzednio
  wyświetlanej strony.

  [Następna strona]

  Przejście do poprzednio
  wyświetlanej następnej
  strony.

  [Anuluj ładowanie]

  Zatrzymanie ładowania
  strony.

  [Załaduj ponownie]

  Ładuje ponownie tę samą
  stronę.

  [Dodaj do zakładek]

  Dodanie aktualnie
  wyświetlanej witryny do listy
  zakładek.

  [Ustaw stronę
  główną]

  Ustawienie aktualnie
  wyświetlanej witryny jako
  domyślnej strony
  początkowej.

  [Otw. w nowym
  oknie]

  Otwarcie łącza w nowym
  oknie.

  F Pasek postępu/ikona ładowania
  Wyświetlane, gdy trwa odczytywanie strony
  lub w trakcie pobierania lub przesyłania pliku.
  G Pole wejściowe tekstu
  Naciśnij przycisk
  i z menu opcji wybierz
  polecenie [Wpisz]. Zostanie wyświetlona
  klawiatura ekranowa.
  H Pasek przewijania
  Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby przesunąć
  stronę w lewo, w górę, w dół lub w prawo.

  Dostępne opcje
  Po naciśnięciu przycisku OPTIONS dostępne są
  różne ustawienia i operacje.
  Dostępne elementy różnią się w zależności
  od sytuacji.
  Elementy

  Szczegóły

  [Konfigur. przegląd.] Wyświetla ustawienia
  przeglądarki internetowej.
  • [Zoom]: zwiększenie lub
  zmniejszenie rozmiaru
  wyświetlanej zawartości.
  • [Konfigur. JavaScript]:
  włączenie lub wyłączenie
  obsługi języka JavaScript.
  • [Konfigur. ciasteczek]:
  włączenie lub wyłączenie
  przyjmowania plików
  cookie.
  • [Wyśw. alarmu SSL]:
  włączenie lub wyłączenie
  obsługi protokołu SSL.
  [Wpisz]

  Wyświetla klawiaturę
  ekranową i umożliwia
  wprowadzenie znaków
  podczas przeglądania
  witryny.

  [Przerwa]

  Przesuwa kursor do
  następnego wiersza w polu
  wejściowym tekstu.

  Inne funkcje

  Elementy

  [Kodowanie znaków] Ustawienie kodowania
  znaków.
  [Wyświetl certyfikat]

  Wyświetlenie certyfikatu
  serwera (na stronach
  obsługujących protokół SSL).

  37PL • Page 38

  Ikona

  Nastawienia i regulacje

  Korzystanie z ekranu
  konfiguracji

  Wyjaśnienie
  [Nastawienia systemu] (str. 42)

  Określenie ustawień związanych
  z zestawem.
  [Nastawienia sieciowe] (str. 43)

  Określenie szczegółowych
  ustawień dla Internetu i sieci.
  [Łatwa konfiguracja] (str. 43)

  Można regulować różne elementy, takie jak
  obraz i dźwięk.
  Ustawienia domyślne są podkreślone.

  Ponowne uruchomienie funkcji
  Łatwa konfiguracja w celu
  określenia ustawień
  podstawowych.
  [Resetowanie] (str. 43)

  • Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
  priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji
  i niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.

  1

  Przywrócenie ustawień
  fabrycznych zestawu.

  Naciśnij przycisk HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie
  menu główne.

  2

  Za pomocą przycisków C/c wybierz
  pozycję
  [Konfiguracja].

  3

  Za pomocą przycisków X/x wybierz
  odpowiednią ikonę kategorii
  konfiguracji, a następnie naciśnij
  przycisk
  .

  Można ustawić następujące opcje.
  Ikona

  Wyjaśnienie

  [Aktualizacja
  sieciowa]
  Informacje na temat funkcji aktualizacji
  znajdują się w następującej witrynie
  internetowej:
  Klienci w Europie i Rosji:
  http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
  Klienci w innych krajach/regionach:
  http://www.sony-asia.com/section/support

  [Aktualizacja sieciowa] (str. 38)

  Aktualizacja oprogramowania
  zestawu.
  [Nastawienia wideo] (str. 39)

  Dostosowanie ustawień wideo
  do typu gniazd połączenia.
  [Nastawienia audio] (str. 40)

  Dostosowanie ustawień audio do
  typu gniazd połączenia.
  [Nastawienia oglądania płyt
  BD/DVD] (str. 41)

  Określenie szczegółowych
  ustawień odtwarzania płyt
  BD/DVD.
  [Kontrola Rodziców] (str. 41)

  Określenie szczegółowych
  ustawień funkcji Kontrola
  Rodziców.
  [Nastawienia muzyczne]
  (str. 42)

  Określenie szczegółowych
  ustawień odtwarzania płyt Super
  Audio CD.

  38PL

  W trakcie aktualizacji oprogramowania na
  wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
  komunikat „UPDATING”. Po zakończeniu
  aktualizacji jednostka główna automatycznie się
  wyłączy. Poczekaj na zakończenie aktualizacji
  oprogramowania. Nie włączaj ani nie wyłączaj
  głównej jednostki; nie korzystaj z głównej
  jednostki ani z telewizora. • Page 39

  [Nastawienia wideo]
  x [Nast. wyjścia 3D]

  [Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
  warunkach.
  [Wyłącz]: wybierz to ustawienie, aby całą
  zawartość wyświetlać w 2D.

  x [Tryb konwersji kinowej]

  [Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
  warunkach. Urządzenie automatycznie
  wykrywa, czy oglądany jest materiał wideo lub
  filmowy, oraz przełącza na odpowiednią metodę
  konwersji.
  [Wideo]: zawsze wybierana jest metoda
  konwersji odpowiednia dla materiału wideo,
  niezależnie od typu materiału.

  x [Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D]

  Służy do ustawienia rozmiaru ekranu telewizora
  obsługującego funkcję 3D.

  [16:9]: ustawienie to należy wybrać przy
  podłączaniu do zestawu telewizora
  panoramicznego lub telewizora obsługującego
  tryb szerokoekranowy.
  [4:3]: ustawienie to należy wybrać w przypadku
  telewizora o proporcjach 4:3 bez funkcji trybu
  panoramicznego.
  x [Format ekranu]

  [Pełny]: ustawienie to należy wybrać
  w przypadku telewizora z funkcją trybu
  panoramicznego. Powoduje wyświetlenie
  obrazu 4:3 z użyciem proporcji 16:9 nawet na
  telewizorze panoramicznym.
  [Normalny]: zmienia rozmiar obrazu w celu
  dopasowania do ekranu z zachowaniem
  oryginalnych proporcji ekranu.
  x [Format obrazu DVD]

  [Letter Box]: wyświetla obraz panoramiczny
  z czarnymi pasami na górze i dole.

  [HDMI]: w normalnych warunkach wybierz
  opcję [Auto]. Wybierz opcję [Oryginalna
  rozdzielczość], aby wyświetlić obraz
  w rozdzielczości zapisanej na płycie.
  (Jeżeli rozdzielczość jest niższa niż SD, nastąpi
  przeskalowanie do rozdzielczości SD).
  [Wideo]: automatyczne ustawienie najniższej
  rozdzielczości.
  x [Wyjście BD-ROM 24p]

  [Auto]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
  1080p/24 Hz tylko po podłączeniu telewizora
  zgodnego ze standardem 1080/24p za pomocą
  gniazda HDMI (OUT).
  [Włącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor
  jest zgodny z sygnałami wideo 1080/24p.
  [Wyłącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor
  jest niezgodny z sygnałami wideo 1080/24p.

  Nastawienia i regulacje

  x [Rodzaj TV]

  x [Format wyjścia wideo]

  x [Wyjście DVD-ROM 24p]

  [Auto]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
  1080p/24 Hz tylko po podłączeniu telewizora
  zgodnego ze standardem 1080/24p za pomocą
  gniazda HDMI (OUT).
  [Wyłącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor
  jest niezgodny z sygnałami wideo 1080/24p.
  x [YCbCr/RGB (HDMI)]

  [Pan & Scan]: wyświetla obraz o pełnej
  wysokości na całym ekranie z obciętymi
  krawędziami.

  [Auto]: automatycznie wykrywa typ urządzenia
  zewnętrznego i przełącza na zgodne ustawienie
  kolorów.
  [YCbCr (4:2:2)]: przesyłanie sygnałów wideo
  YCbCr 4:2:2.
  [YCbCr (4:4:4)]: przesyłanie sygnałów wideo
  YCbCr 4:4:4.
  [RGB]: należy wybrać to ustawienie w przypadku
  podłączenia urządzenia z gniazdem DVI
  zgodnym ze standardem HDCP.

  39PL • Page 40

  x [Wyjście HDMI w Deep Colour]

  [Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
  warunkach.
  [16bitów], [12bitów], [10bitów]: po podłączeniu
  do telewizora zgodnego z funkcją Deep Colour
  wysyłane są sygnały wideo 16 bitów/12 bitów/
  10 bitów.
  [Wyłącz]: wybierz to ustawienie, jeżeli obraz jest
  niestabilny lub kolory są nienaturalne.
  x [Tryb pauzy] (tylko płyty BD/DVD VIDEO/
  DVD-R/DVD-RW)

  [Auto]: obraz (w tym elementy poruszające się
  dynamicznie) jest wyświetlany bez zakłóceń.
  W normalnych warunkach należy wybrać
  tę funkcję.
  [Ramka]: obraz (w tym elementy nieporuszające
  się dynamicznie) jest wyświetlany w wysokiej
  rozdzielczości.

  [Nastawienia audio]
  x [Nastawienie BD Audio MIX]

  [Włącz]: odtwarzanie dźwięku uzyskanego
  poprzez zmiksowanie dźwięku interaktywnego
  i dodatkowego dźwięku jako dźwięku
  podstawowego.
  [Wyłącz]: odtwarzanie tylko dźwięku
  podstawowego.
  x [Audio DRC]

  Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
  dźwiękowej.
  [Auto]: odtwarzanie zgodnie z zakresem
  dynamicznym określonym przez płytę (tylko
  płyty BD-ROM).
  [Włącz]: zestaw odtwarza ścieżkę dźwiękową
  z pierwotnym zakresem dynamiki.
  [Wyłącz]: brak kompresji zakresu dynamiki.
  x [Tłumienie — AUDIO]

  Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
  podłączonego do gniazd AUDIO (AUDIO IN
  L/R) mogą wystąpić zniekształcenia. Można
  zapobiec takim zniekształceniom, tłumiąc
  poziom sygnału wejściowego w urządzeniu.

  40PL

  [Włącz]: tłumienie poziomu sygnału
  wejściowego. Ustawienie spowoduje
  zmniejszenie poziomu wyjścia.
  [Wyłącz]: normalny poziom sygnału
  wejściowego.
  x [Wyjście audio]

  Istnieje możliwość wybrania metody przesyłania
  sygnału dźwiękowego.
  [Głośnik]: sygnał dźwięku wielokanałowego
  trafia tylko do głośników zestawu.
  [Głośnik + HDMI]: sygnał dźwięku
  wielokanałowego trafia do głośników zestawu,
  a sygnał dźwięku 2-kanałowego w formacie
  Linear PCM jest kierowany do gniazda
  HDMI (OUT).
  [HDMI]: sygnał dźwięku trafia tylko do gniazda
  HDMI (OUT). Format dźwięku zależy od
  podłączonego urządzenia.
  • Gdy opcja [Sterowanie przez HDMI] jest ustawiona
  na [Włącz] (str. 42), [Wyjście audio] jest
  automatycznie ustawiane na [Głośnik + HDMI].
  Zmiana tego ustawienia nie jest możliwa.
  • Gdy opcja [Wyjście audio] jest ustawiona na
  [HDMI], format sygnału wysyłanego dla funkcji
  „TV” to 2-kanałowy, liniowy dźwięk PCM.

  x [Efekt dźwiękowy]

  Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia
  efektów dźwiękowych zestawu (ustawienie
  SOUND MODE (str. 20)).
  [Sound Mode włączony]: włącza efekt dźwięku
  przestrzennego dla trybu dźwiękowego (str. 20).
  Górna granica częstotliwości próbkowania
  sygnału zostaje ustawiona na 48 kHz.
  [Wyłącz]: efekty dźwiękowe zostają wyłączone.
  Dźwięk jest słyszalny tak, jak został
  zarejestrowany.
  x [Nastawienia głośników]

  Aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk
  surround, należy skonfigurować głośniki.
  Szczegółowe informacje na ten temat znajdują
  się w rozdziale „Ustawianie głośników” (str. 33). • Page 41

  [Nastawienia
  oglądania płyt BD/DVD]
  x [Język menu BD/DVD]

  Umożliwia wybranie domyślnego języka menu
  dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
  Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
  pojawia się ekran wprowadzania kodu języka.
  Wprowadź kod języka zgodnie z rozdziałem
  „Lista kodów języków” (str. 54).

  [Kontrola Rodziców]
  x [Hasło]

  Umożliwia ustawienie hasła dla funkcji
  Kontrola Rodziców. Hasło umożliwia
  ustawienie ograniczenia odtwarzania płyt
  BD-ROM, DVD VIDEO lub internetowych
  filmów wideo. W razie potrzeby można określić
  różne poziomy ograniczenia dla płyt BD-ROM
  i DVD VIDEO.

  Umożliwia wybranie domyślnego języka ścieżki
  dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
  Po wybraniu opcji [Oryginalny] wybrany
  zostanie język ustawiony jako pierwszy na
  płycie.
  Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
  pojawia się ekran wprowadzania kodu języka.
  Wprowadź kod języka zgodnie z rozdziałem
  „Lista kodów języków” (str. 54).
  x [Język napisów]

  Umożliwia wybranie domyślnego języka
  napisów dialogowych dla płyt BD-ROM i DVD
  VIDEO.
  Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
  pojawia się ekran wprowadzania kodu języka.
  Wprowadź kod języka zgodnie z rozdziałem
  „Lista kodów języków” (str. 54).
  x [Warstwa odtw. płyty hybryd. BD]

  [BD]: odtwarzanie warstwy BD.
  [DVD/CD]: odtwarzanie warstwy DVD lub CD.

  Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM lub
  DVD VIDEO może być ograniczone
  w zależności od obszaru geograficznego.
  Umożliwia to blokowanie scen lub zastępowanie
  ich innymi scenami. Postępuj według instrukcji
  wyświetlanych na ekranie i wprowadź
  czterocyfrowe hasło.

  Nastawienia i regulacje

  x [Kod regionalny Kontroli Rodziców]
  x [Język audio]

  x [Płyty BD - Kontrola Rodziców]/[DVD
  Kontrola Rodziców]/[Internet. wideo —
  kontrola rodz.]

  Ustawienie Kontrola Rodziców umożliwia
  blokowanie scen lub zastępowanie ich innymi
  scenami. Postępuj według instrukcji
  wyświetlanych na ekranie i wprowadź
  czterocyfrowe hasło.
  x [Internet. wideo bez klasyfikacji]

  [Pozwól]: umożliwia odtwarzanie
  internetowych filmów wideo bez klasyfikacji.
  [Zablokuj]: blokuje odtwarzanie internetowych
  filmów wideo bez klasyfikacji.

  x [Połączenie Internetowe BD]

  [Pozwól]: wybierz to ustawienie w normalnych
  warunkach.
  [Nie pozwól]: uniemożliwia nawiązanie
  połączenia internetowego.

  41PL • Page 42

  [Nastawienia
  muzyczne]
  x [Warstwa odtw. Super Audio CD]

  [Super Audio CD]: odtwarzanie warstwy
  Super Audio CD.
  [CD]: odtwarzanie warstwy płyty CD.
  x [Kanały odtw. Super Audio CD]

  [DSD 2ch]: odtwarzanie obszaru 2-kanałowego.
  [DSD Multi]: odtwarzanie obszaru
  wielokanałowego.

  x [Automatyczny tryb gotowości]

  [Włącz]: włączenie funkcji [Automatyczny tryb
  gotowości]. Jeżeli zestaw nie jest obsługiwany
  przez około 30 minut, automatycznie
  przechodzi do trybu gotowości.
  [Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
  x [Automatyczne wyświetlenie]

  [Włącz]: automatyczne wyświetlanie informacji
  na ekranie podczas zmiany wyświetlanych
  tytułów, trybów obrazu, sygnałów audio itp.
  [Wyłącz]: wyświetlanie informacji tylko po
  naciśnięciu przycisku DISPLAY.
  x [Wygaszacz ekranu]

  [Nastawienia systemu]

  [Włącz]: włączenie funkcji wygaszacza ekranu.
  [Wyłącz]: wyłączenie.
  x [Informacja o aktualizacji oprogr.]

  x [Język menu ekranowego]

  Umożliwia wybranie języka menu ekranowego
  zestawu.
  x [Ustawienia HDMI]

  [Sterowanie przez HDMI]
  [Włącz]: włączenie. Funkcja ta umożliwia
  sterowanie elementami zestawu połączonymi
  ze sobą za pomocą kabla HDMI.
  [Wyłącz]: wyłączenie.
  [Audio Return Channel]
  Funkcja ta jest dostępna po podłączeniu zestawu
  do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego
  z funkcją Audio Return Channel.
  [Auto]: zestaw automatycznie odbiera cyfrowy
  sygnał audio z telewizora za pomocą
  kabla HDMI.
  [Wyłącz]: wyłączenie.
  • Funkcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu opcji
  [Sterowanie przez HDMI] na [Włącz].

  x [Tryb szybkiego startu]

  [Włącz]: skraca czas uruchamiania w trybie
  gotowości. Zestaw umożliwia rozpoczęcie pracy
  krótko po jego włączeniu.
  [Wyłącz]: ustawienie domyślne.

  42PL

  [Włącz]: ustawia zestaw na informowanie
  o nowszej wersji oprogramowania (str. 38).
  [Wyłącz]: wyłączenie.
  x [Nastawienia Gracenote]

  [Auto]: automatyczne pobieranie informacji
  o płycie po zatrzymaniu odtwarzania. W celu
  pobrania danych zestaw musi być połączony
  z siecią.
  [Ręczna]: pobieranie informacji o płycie po
  wybraniu opcji [Wyszukiwanie wideo] lub
  [Wyszukiwanie muzyki].
  x [Informacje o systemie]

  Istnieje możliwość wyświetlenia informacji
  o wersji oprogramowania i adresie MAC
  zestawu.
  x [Informacje dotyczące licencji
  oprogramowania]

  Umożliwia wyświetlenie informacji o licencji
  na oprogramowanie. • Page 43

  [Nastawienia sieciowe]

  x [Renderer — kontrola dostępu]

  Wybranie, czy polecenia z kontrolerów DLNA
  mają być akceptowane.

  x [Nastawienia dla Internetu]

  Wcześniej połącz zestaw z siecią. Szczegółowe
  informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
  „Krok 3: Przygotowanie połączenia sieciowego”
  (str. 17).

  • Więcej informacji można znaleźć na następującej
  stronie internetowej w części zawierającej często
  zadawane pytania:
  Klienci w Europie i Rosji:
  http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
  Klienci w innych krajach/regionach:
  http://www.sony-asia.com/section/support

  [Włącz]: uruchom sesję PARTY lub dołącz do
  istniejącej sesji PARTY na żądanie urządzenia
  sieciowego zgodnego z funkcją PARTY
  STREAMING.
  [Wyłącz]: wyłączenie.
  x [Rejestracja urządzenia Media Remote]

  Zarejestrowanie urządzenia „Media remote”.
  x [Zarejestrowane urządzenia Media Remote]

  Wyświetlenie listy zarejestrowanych urządzeń
  „Media Remote”.

  [Łatwa konfiguracja]

  Nastawienia i regulacje

  [Konfiguracja przewodowa]: tę opcję należy
  wybrać po podłączeniu routera
  szerokopasmowego za pomocą przewodu
  sieci sLAN
  [Konfig. bezprzewodowego USB]: opcję należy
  wybrać po podłączeniu urządzenia do sieci
  bezprzewodowej za pomocą adaptera USB
  bezprzewodowej sieci LAN.
  [Zobacz status sieci]: wyświetla bieżący stan ssieci.

  x [PARTY Auto Start]

  x [Łatwa konfiguracja wstępna]

  Uruchamia funkcję [Łatwa konfiguracja wstępna]
  w celu określenia ustawień podstawowych.
  Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  x [Diagnostyka łączności sieciowej]

  x [Łatwe ustawienia sieciowe]

  Diagnostykę sieci można przeprowadzić w celu
  sprawdzenia, czy połączenie z siecią zostało
  nawiązane prawidłowo.

  Ponowne uruchomienie funkcji [Łatwe
  ustawienia sieciowe] w celu określenia ustawień
  sieciowych. Wykonaj instrukcje wyświetlane
  na ekranie.

  x [Ustawienia serwera połączenia]

  Wybierz, czy podłączony serwer DLNA ma być
  wyświetlany.

  [Resetowanie]

  x [Ustawienia funkcji Renderer]

  [Autom. przydzielenie dostępu]: ustaw, czy
  nowo wykryte kontrolery DLNA mają mieć
  automatycznie przydzielany dostęp.
  [Inteligentny wybór]: pozwól kontrolerom Sony
  DLNA na znalezienie zestawu jako urządzenia
  docelowego do obsługi przy użyciu
  podczerwieni. Istnieje możliwość włączenia lub
  wyłączenia tej funkcji.
  [Renderer - nazwa]: wyświetlenie nazwy
  systemowej zgodnie z tym, jak jest wyświetlana
  na innych urządzeniach DLNA w sieci.

  x [Zresetuj do nastawień fabrycznych]

  Ustawienia zestawu można przywrócić do
  domyślnych wartości fabrycznych, wybierając
  grupę ustawień. Zostaną zresetowane wszystkie
  ustawienia w danej grupie.
  x [Inicjalizuj informacje osobiste]

  Umożliwia usunięcie informacji osobistych
  zapisanych w systemie.

  43PL • Page 44

  Informacje dodatkowe

  Środki ostrożności
  Bezpieczeństwo
  • Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
  należy stawiać na zestawie przedmiotów
  wypełnionych płynami, takich jak wazony, ani
  umieszczać zestawu w pobliżu wody, na przykład
  obok wanny lub prysznica. Jeśli do wnętrza obudowy
  dostanie się jakikolwiek przedmiot lub ciecz, należy
  odłączyć przewód zasilania i przed dalszym
  użytkowaniem zestawu zlecić jego sprawdzenie
  wykwalifikowanej osobie.
  • Przewodu zasilania nie wolno dotykać mokrymi
  rękami. Może to spowodować porażenie prądem.

  Źródła zasilania
  • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
  czas, należy odłączyć przewód zasilania od gniazda
  ściennego. Aby odłączyć przewód, należy pociągnąć
  za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.

  Umiejscowienie urządzenia
  • Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza
  zestawu, należy je ustawić w miejscu zapewniającym
  właściwą wentylację.
  • Podczas długotrwałej pracy zestawu przy wysokim
  poziomie głośności jego obudowa nagrzewa się. Nie
  oznacza to nieprawidłowego działania. Należy jednak
  unikać dotykania obudowy. Nie wolno umieszczać
  zestawu w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
  uniemożliwiającej prawidłową wentylację, ponieważ
  może to spowodować przegrzanie.
  • Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych przez
  umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
  przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
  wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
  wentylacyjnych zestawu może spowodować jego
  przegrzanie, a w rezultacie awarię.
  • Nie należy ustawiać zestawu na powierzchniach
  (narzuty, koce itp.) ani w pobliżu materiałów
  (zasłony, firany), które mogą zasłonić otwory
  wentylacyjne.
  • Nie należy instalować zestawu w ograniczonej
  przestrzeni, na przykład na półce na książki lub
  w podobnym miejscu.
  • Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł
  ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne,
  lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
  działanie światła słonecznego, nadmierny kurz,
  wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.

  44PL

  • Zestawu nie należy ustawiać w pozycji pochyłej.
  Został on zaprojektowany do pracy wyłącznie
  w pozycji poziomej.
  • Zestaw oraz płyty należy przechowywać z dala od
  urządzeń emitujących silne pole magnetyczne, takich
  jak kuchenki mikrofalowe czy duże kolumny
  głośnikowe.
  • Na obudowie zestawu nie należy umieszczać ciężkich
  przedmiotów.
  • Przed panelem przednim nie należy kłaść
  przedmiotów metalowych. Mogą one ograniczać
  odbiór fal radiowych.
  • Zestawu nie należy umieszczać w miejscach,
  w których użytkowane są urządzenia medyczne.
  Zestaw może spowodować wadliwe działanie
  urządzeń medycznych.
  • W przypadku korzystania z rozrusznika serca lub
  innych urządzeń medycznych przed użyciem funkcji
  bezprzewodowej sieci LAN należy skonsultować się
  z lekarzem lub producentem urządzenia.

  Eksploatacja
  • Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio
  z zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony
  w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
  we wnętrzu obudowy może się skraplać para. Zestaw
  nie będzie wówczas działał prawidłowo. W takim
  wypadku należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
  zestaw w stanie włączonym przez około pół godziny,
  aż wilgoć wyparuje.
  • Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z niego
  płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
  uszkodzeniu.
  • Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek
  przedmiot, należy odłączyć przewód zasilania i przed
  dalszym użytkowaniem urządzenia zlecić jego
  sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.

  Regulacja głośności
  • Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
  fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
  sygnałów wejściowych lub w przypadku całkowitego
  braku sygnałów dźwiękowych. W takim przypadku
  podczas fragmentu o bardzo wysokim natężeniu
  dźwięku może dojść do uszkodzenia głośników.

  Czyszczenie
  • Obudowę, panel i przyciski sterujące można czyścić
  miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem
  detergentu. Nie należy używać szorstkich ścierek,
  proszku czyszczącego ani środków, takich jak alkohol
  lub benzyna.
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
  dotyczących zestawu należy skontaktować się
  z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony. • Page 45

  Płyty czyszczące i środki do czyszczenia
  płyt lub soczewek
  • Nie należy używać płyt czyszczących lub środków
  do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym środków
  w płynie lub sprayu). Mogą one spowodować awarię
  sprzętu.

  Wymiana części
  • W przypadku konieczności naprawy zestawu
  wymienione części mogą zostać zatrzymane w celu
  ponownego wykorzystania lub utylizacji.

  Uwagi dotyczące płyt
  Obchodzenie się z płytami
  • Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
  za krawędź. Nie należy dotykać
  powierzchni płyty.
  • Na płytę nie należy naklejać papieru ani taśmy.

  Kolory na ekranie telewizora

  WAŻNA UWAGA

  Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
  ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo lub
  menu ekranowego przez nieokreślony czas. Jeśli
  obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
  dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia
  ekranu telewizora. Szczególnie podatne na tego
  typu awarie są telewizory projekcyjne.

  Przenoszenie zestawu
  • Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić, czy
  wyjęta została płyta, i odłączyć przewód zasilania
  z gniazda ściennego.

  • Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
  działanie promieni słonecznych ani źródeł
  ciepła, na przykład gorących kanałów
  wentylacyjnych, a także nie należy pozostawiać
  ich w samochodzie zaparkowanym
  w nasłonecznionym miejscu, gdzie może dojść
  do znacznego wzrostu temperatury.
  • Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
  przechowywać w przeznaczonym do tego
  celu opakowaniu.

  Informacje dodatkowe

  • Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów na
  ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
  ponownie po upływie 15–30 minut. Jeśli
  zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
  należy umieścić głośniki dalej od telewizora.

  Czyszczenie
  • Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę należy
  oczyścić przy użyciu specjalnej ścierki.
  Płyty należy wycierać od środka w stronę
  krawędzi zewnętrznej.

  • Nie należy używać środków takich jak
  benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
  środki czyszczące oraz środki antystatyczne
  w aerozolu, przeznaczone do płyt winylowych.
  Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
  standardowych płyt okrągłych. Próba
  odtwarzania płyt o niestandardowym kształcie
  (np. w kształcie karty, serca lub gwiazdy) może
  spowodować usterkę urządzenia.
  Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt
  z dołączonymi akcesoriami, takimi jak etykiety
  lub pierścienie.

  45PL • Page 46

  Rozwiązywanie problemów
  Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią
  opisane poniżej problemy, przed przekazaniem
  urządzenia do serwisu należy skorzystać
  z poniższych informacji dotyczących usuwania
  usterek. Jeśli nie można usunąć problemu,
  należy skontaktować się z najbliższym
  przedstawicielem firmy Sony.
  Części wymienione przez pracowników serwisu
  w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.

  Parametry ogólne

  Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawiają się
  na zmianę komunikaty „PROTECT” i „PUSH PWR”.
  t Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw,
  a po zniknięciu komunikatu „STANDBY”
  sprawdź następujące elementy.
  • Czy nie ma zwarcia na przewodach
  głośnikowych + i –?
  • Czy używane są głośniki określone
  w instrukcji?
  • Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych
  zestawu?
  • Po sprawdzeniu powyższych elementów
  i skorygowaniu wszelkich problemów włącz
  zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych
  elementów nie można określić przyczyny
  problemu, skontaktuj się z najbliższym
  przedstawicielem firmy Sony.

  Brak zasilania.
  t Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie
  podłączony.

  Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
  komunikat „LOCKED”.
  t Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej (str. 35).

  Pilot nie działa.
  t Odległość między pilotem a urządzeniem jest
  zbyt duża.
  t Baterie w pilocie są rozładowane.

  Szuflada na płyty nie otwiera się i nie można wyjąć
  płyty nawet po naciśnięciu przycisku Z.
  t Wykonaj poniższą procedurę:
  1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad
  5 sekund przyciski N i Z na urządzeniu,
  aby otworzyć szufladę na płyty.
  2 Wyjmij płytę.
  3 Odłącz przewód zasilania od gniazda
  ściennego, a następnie podłącz go
  ponownie po kilku minutach.

  Zestaw nie działa prawidłowo.
  t Odłącz przewód zasilania od gniazda
  ściennego, a następnie podłącz go ponownie
  po kilku minutach.

  Komunikaty

  Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
  komunikat „DEMO. LOCK”.
  t Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
  lub autoryzowanym punktem serwisowym
  firmy Sony.

  Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
  komunikat „Exxxx”.
  t Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
  lub punktem serwisowym firmy Sony i podaj
  kod błędu.

  Na ekranie telewizora pojawia się symbol
  żadnych komunikatów.

  bez

  t Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
  lub autoryzowanym punktem serwisowym
  firmy Sony.

  Obraz
  Brak obrazu.
  t Sprawdź metodę wyjściową zestawu (str. 15).

  Na ekranie telewizora pojawił się komunikat
  [Znaleziono w sieci nową wersję oprogramowania.
  Wykonaj aktualizację w „Aktualizacji sieciowej”].
  t Aby dokonać aktualizacji oprogramowania
  zestawu do nowej wersji, patrz [Aktualizacja
  sieciowa] (str. 38).

  46PL

  Po utworzeniu połączenia za pomocą kabla HDMI na
  telewizorze nie widać żadnego obrazu.
  t Urządzenie jest podłączone do urządzenia
  wejściowego niezgodnego ze standardem
  HDCP (High-bandwidth Digital Content
  Protection); (nie świeci się wskaźnik „HDMI”
  na wyświetlaczu na przednim panelu) (str. 15). • Page 47

  Obraz nie pojawia się, jeśli rozdzielczość wyjścia
  wideo wybrana w pozycji [Format wyjścia wideo] jest
  niepoprawna.
  t Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund
  przyciski N i VOL – na urządzeniu, aby
  zresetować rozdzielczość wyjścia wideo
  i ustawić najniższą rozdzielczość.

  Ciemny obszar obrazu jest zbyt ciemny bądź jasny
  obszar jest zbyt jasny lub nienaturalny.
  t Ustaw pozycję [Tryb jakości obrazu] na
  [Stand.] (domyślnie) (str. 28).

  t Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma
  przedmiotów wytwarzających pole
  magnetyczne (takich jak magnetyczny zamek
  stolika telewizyjnego, urządzenie medyczne,
  zabawka itp.).

  Brak obrazu przy odtwarzaniu wideo lub zdjęć
  z odtwarzacza iPod lub iPhone.
  t Wybierz w zestawie wejście telewizora.

  Dźwięk
  Brak dźwięku.

  t Sprawdź ustawienia pozycji [Format wyjścia
  wideo] w menu [Nastawienia wideo] (str. 39).
  t Jeżeli jednocześnie przesyłane są sygnały
  analogowe i cyfrowe, ustaw pozycję [Wyjście
  BD-ROM 24p] lub [Wyjście DVD-ROM 24p]
  w menu [Nastawienia wideo] na [Wyłącz]
  (str. 39).
  t W przypadku płyt BD-ROM sprawdź
  ustawienia pozycji [Wyjście BD-ROM 24p]
  w menu [Nastawienia wideo] (str. 39).

  t Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo
  podłączony.
  t Sprawdź ustawienia głośników (str. 33).

  Pojawiają się zakłócenia obrazu.
  t Wyczyść płytę.
  t Jeśli obraz jest przesyłany z zestawu do
  telewizora za pośrednictwem magnetowidu,
  sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem
  zapisany na niektórych płytach BD/DVD może
  mieć wpływ na jakość obrazu. Jeśli po
  podłączeniu urządzenia bezpośrednio do
  telewizora nadal występują problemy, spróbuj
  podłączyć je do innych gniazd wejściowych.

  Obraz nie jest wyświetlany na całym ekranie
  telewizora.
  t Sprawdź ustawienia pozycji [Rodzaj TV]
  w menu [Nastawienia wideo](str. 39).
  t Proporcje obrazu są zapisane na stałe na
  płycie DVD.

  Na ekranie telewizora występują zniekształcenia
  kolorów.
  t W przypadku korzystania z telewizora lub
  projektora kineskopowego umieść głośniki
  w odległości co najmniej 0,3 m od niego.
  t Jeśli zniekształcenia kolorów będą się
  utrzymywać, wyłącz telewizor i włącz go
  ponownie po 15–30 minutach.

  Brak dźwięku emitowanego z telewizora po
  podłączeniu go przy użyciu gniazda HDMI (OUT)
  i użyciu funkcji Audio Return Channel.
  t Ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI]
  w opcji [Ustawienia HDMI] menu
  [Nastawienia systemu] na [Włącz] (str. 42).
  Ustaw również pozycję [Audio Return
  Channel] w opcji [Ustawienia HDMI] menu
  [Nastawienia systemu] na [Auto] (str. 42).
  t Sprawdź, czy telewizor jest zgodny z funkcją
  Audio Return Channel.
  t Sprawdź, czy kabel HDMI jest podłączony do
  gniazda w telewizorze, które jest zgodne
  z funkcją Audio Return Channel.

  Informacje dodatkowe

  Obraz nie jest wyświetlany prawidłowo.

  Zestaw nie odtwarza prawidłowo dźwięku
  programów telewizyjnych po podłączeniu do
  przystawki cyfrowej.
  t Ustaw pozycję [Audio Return Channel]
  w opcji [Ustawienia HDMI] menu
  [Nastawienia systemu] na [Wyłącz] (str. 42).
  t Sprawdź połączenia (str. 16).

  Słychać głośny przydźwięk lub szum.
  t Odsuń telewizor od urządzeń audio.
  t Wyczyść płytę.

  Podczas odtwarzania płyty CD dźwięk jest
  pozbawiony efektu stereofonicznego.
  t Wybierz dźwięk stereofoniczny, naciskając
  przycisk AUDIO (str. 30).

  47PL • Page 48

  Występują zniekształcenia dźwięku płynącego
  z podłączonego urządzenia.

  Odtwarzanie nie jest wznawiane od punktu
  zatrzymania podczas ostatniego odtwarzania.

  t Należy zredukować poziom sygnału
  wejściowego dla podłączonego urządzenia za
  pomocą ustawienia [Tłumienie — AUDIO]
  (str. 40).

  t Punkt wznawiania może zostać usunięty
  z pamięci w przypadku
  • otwarcia szuflady na płyty;
  • odłączenia urządzenia USB;
  • odtworzenia innych materiałów;
  • wyłączenia urządzenia.

  Tuner
  Nie można dostroić stacji radiowych.
  t Sprawdź, czy antena jest podłączona
  prawidłowo. Skoryguj położenie anteny, a
  w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
  t Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
  dostrajania za pomocą funkcji
  automatycznego strojenia). Skorzystaj
  z funkcji strojenia ręcznego.

  Odtwarzanie
  Nie można odtworzyć płyty.
  t Kod regionu zapisany na płycie BD/DVD nie
  jest odpowiedni dla danego zestawu.
  t W urządzeniu skropliła się para wodna, co
  może powodować uszkodzenie soczewek.
  Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
  przez mniej więcej pół godziny.
  t Zestaw nie może odtworzyć nagranej płyty,
  która nie została poprawnie sfinalizowana
  (str. 50).

  Nazwy plików nie są wyświetlane poprawnie.
  t Zestaw może wyświetlać znaki tylko
  w formatach zgodnych ze standardem
  ISO 8859-1. Inne formaty znaków mogą być
  wyświetlane w odmienny sposób.
  t Znaki mogą być wyświetlane w odmienny
  sposób w zależności od oprogramowania
  użytego do nagrywania.

  Płyta nie jest odtwarzana od początku.
  t Wybrano funkcję wznawiania odtwarzania.
  Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję
  [Odtwórz od początku], a następnie naciśnij
  przycisk .

  48PL

  Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej/
  napisów dialogowych bądź ujęcia.
  t Spróbuj skorzystać z menu płyty BD lub DVD.
  t Na odtwarzanej płycie BD lub DVD nie zostały
  zapisane sceny z różnymi ujęciami bądź
  ścieżki/napisy dialogowe w wielu językach.

  Nie można odtworzyć dodatkowej zawartości lub
  innych danych na płycie BD-ROM.
  t Wykonaj poniższą procedurę:
  1 Wyjmij płytę.
  2 Wyłącz zestaw.
  3 Wyjmij podłączone urządzenie USB
  (str. 23).
  4 Włącz zestaw.
  5 Włóż dysk BD-ROM z programem
  BONUSVIEW/BD-LIVE do stacji.

  Urządzenie USB
  Nie rozpoznano urządzenia USB.
  t Wykonaj poniższą procedurę:
  1 Wyłącz zestaw.
  2 Wyjmij i ponownie podłącz urządzenie USB.
  3 Włącz zestaw.
  t Sprawdź, czy urządzenie USB jest dokładnie
  podłączone do portu
  (USB).
  t Sprawdź, czy urządzenie USB lub przewód nie
  są uszkodzone.
  t Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone.
  t Jeżeli urządzenie USB jest podłączone przez
  koncentrator USB, odłącz je i podłącz
  bezpośrednio do zestawu. • Page 49

  BRAVIA Internet Video
  Jakość obrazu/dźwięku jest niska/niektóre programy
  wyświetlane są z utratą szczegółów, zwłaszcza
  w dynamicznych lub ciemnych scenach.
  t Jakość obrazu/dźwięku może być niska
  w zależności od dostawcy treści internetowych.
  t Jakość obrazu/dźwięku może się poprawić po
  zmianie szybkości połączenia. Firma Sony zaleca
  połączenie szybkości co najmniej 2,5 Mb/s dla
  programów wideo w rozdzielczości
  standardowej i 10 Mb/s dla programów wideo
  w wysokiej rozdzielczości.
  t Nie wszystkie programy wideo zawierają
  dźwięk.

  t Naciśnij przycisk X, aby powiększyć obraz.

  „BRAVIA” Sync ([Sterowanie
  przez HDMI])
  Funkcja [Sterowanie przez HDMI] nie działa
  („BRAVIA” Sync).
  t Opcja [Sterowanie przez HDMI] jest
  ustawiona na [Włącz] (str. 42).
  t Po zmianie połączenia HDMI wyłącz zestaw
  i włącz go ponownie.
  t W przypadku awarii zasilania ustaw pozycję
  [Sterowanie przez HDMI] na [Wyłącz],
  a następnie ustaw pozycję [Sterowanie przez
  HDMI] na [Włącz] (str. 42).
  t Sprawdź poniższe elementy i zapoznaj się
  z instrukcją obsługi dostarczoną z urządzeniem.
  • Podłączone urządzenie obsługuje funkcję
  [Sterowanie przez HDMI].
  • Ustawienie w podłączonym urządzeniu dla
  funkcji [Sterowanie przez HDMI] jest
  poprawne.

  Połączenie sieciowe
  Zestaw nie może nawiązać połączenia z siecią.

  Komputer nie może nawiązać połączenia
  z Internetem po wykonaniu funkcji
  [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
  t Ustawienia sieci bezprzewodowej routera
  mogą ulec automatycznie zmianie, jeżeli
  funkcja Wi-Fi Protected Setup zostanie użyta
  przed dostosowanie ustawień routera.
  W takim przypadku należy odpowiednio
  zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej
  w komputerze.

  Zestaw nie może połączyć się z siecią lub połączenie
  z siecią jest niestabilne.
  t Sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci
  LAN jest włączony.
  t Sprawdź połączenia sieciowe (str. 17)
  i nastawienia sieciowe (str. 43).
  t W zależności od środowiska użytkowania,
  w tym materiału, z jakiego wykonano ściany,
  warunków odbioru fal radiowych oraz
  przeszkód pomiędzy zestawem (lub adapterem
  USB bezprzewodowej sieci LAN) i routerem
  bezprzewodowej sieci LAN zasięg komunikacji
  może ulec skróceniu. Zestaw i router
  bezprzewodowej sieci LAN należy umieścić
  bliżej siebie.
  t Urządzenia korzystające z pasma
  częstotliwości 2,4 GHz, np. kuchenki
  mikrofalowe, urządzenia Bluetooth lub
  cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą
  zakłócać komunikację. Oddal zestaw od tych
  urządzeń lub je wyłącz.

  Informacje dodatkowe

  Obraz jest mały.

  Połączenie z bezprzewodową
  siecią LAN

  Właściwy router sieci bezprzewodowej nie jest
  pokazywany na liście sieci bezprzewodowej.
  t Naciśnij przycisk RETURN, aby wrócić do
  poprzedniego ekranu, a następnie ponownie
  uruchom procedurę [Konfiguracja bezprzew.
  (wbud.)] lub [Konfig. bezprzewodowego USB].
  Jeżeli właściwy router sieci bezprzewodowej
  nadal nie jest wykrywany, wybierz opcję
  [Ręczna rejestracja].

  t Sprawdź połączenia sieciowe (str. 17)
  i nastawienia sieciowe (str. 43).

  49PL • Page 50

  Uwagi na temat płyt

  Płyty do odtwarzania
  Blu-ray Disc

  BD-ROM1)
  BD-R/BD-RE2)

  DVD3)

  DVD-ROM
  DVD-R/DVD-RW
  DVD+R/DVD+RW

  CD3)

  CD-DA (Muz. CD)
  CD-ROM
  CD-R/CD-RW
  Super Audio CD

  1)

  Ponieważ specyfikacja płyt Blu-ray Disc jest nowa i
  ciągle się rozwija, odtwarzanie niektórych płyt może
  nie być możliwe. Jest to zależne od typu i wersji płyty.
  Ponadto wyjście dźwięku różni się w zależności od
  źródła, gniazda wyjściowego i wybranych
  ustawień audio.
  2) Płyty BD-RE: wersja 2.1
  Płyty BD-R: wersja 1.1, 1.2, 1.3, w tym typ pigmentu
  organicznego BD-R (typ LTH)
  Płyt BD-R nagranych na komputerze nie można
  odtwarzać, jeśli można rejestrować napisy.
  3)
  Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty
  CD lub DVD jest niemożliwe. Szczegółowe
  informacje znajdują się w instrukcji obsługi
  nagrywarki.

  Następujących płyt nie można
  odtwarzać:
  • Płyty BD z kasetą,
  • płyty BDXL,
  • płyty DVD-RAM,
  • płyty HD DVD,
  • płyty DVD Audio,
  • płyty PHOTO CD,
  • dodatkowe ścieżki z danymi na płytach
  CD-Extra,
  • płyty Super VCD,
  • strona z materiałami audio na płytach typu
  DualDisc.

  50PL

  Ten produkt jest przeznaczony do odtwarzania
  płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
  Płyty typu DualDisc i niektóre płyty z muzyką
  zabezpieczoną przy użyciu technologii ochrony
  praw autorskich nie są zgodne z standardem
  Compact Disc (CD). Dlatego mogą być także
  niezgodne z tym produktem.

  Uwaga dotycząca odtwarzania płyt
  BD/DVD
  Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt
  BD/DVD mogą być celowo ustawione przez
  producentów oprogramowania. Ponieważ
  zestaw odtwarza płyty BD/DVD zgodnie
  z zawartością płyty określoną przez
  producentów odtwarzanego materiału,
  w przypadku niektórych płyt pewne funkcje
  odtwarzania mogą być niedostępne.

  Uwaga dotycząca dwuwarstwowych
  płyt BD/DVD
  Może nastąpić chwilowe przerwanie
  odtwarzania obrazu i dźwięku podczas
  zmiany laserów.

  Kod regionu (tylko płyty BD-ROM/
  DVD VIDEO)
  Na tylnej części obudowy urządzenia
  wydrukowano kod regionu. Zestaw umożliwia
  odtwarzanie wyłącznie płyt BD-ROM/DVD
  VIDEO opatrzonych tym samym kodem
  regionu lub symbolem ALL . • Page 51

  Typy plików do odtwarzania
  Wideo
  Format pliku

  Rozszerzenia

  MPEG-1 Video/PS1)5)
  „.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”,
  MPEG-2 Video/PS, TS1)6) „.mts”
  Xvid

  „.avi”

  MPEG4/AVC1)5)

  „.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
  „.m2ts”, „.mts”

  WMV91)5)

  „.wmv”, „.asf”

  AVCHD2)

  3)5)

  Muzyka
  Rozszerzenia

  MP3 (MPEG-1 Audio
  Layer III)

  „.mp3”

  AAC/HE-AAC1)4)5)

  „.m4a”

  Standardowe WMA9 1)4) „.wma”
  LPCM

  „.wav”

  Zdjęcia
  Format pliku

  Rozszerzenia

  JPEG

  „.jpg”, „.jpeg”

  GIF7)

  „.gif”

  PNG7)

  „.png”

  MPO8)

  „.mpo”

  Informacje dodatkowe

  Format pliku

  • W zależności od formatu, kodowania, warunków
  nagrywania lub stanu serwera DLNA niektóre pliki
  mogą nie zostać odtworzone.
  • Niektóre pliki edytowane na komputerze PC mogą
  nie zostać odtworzone.
  • Zestaw rozpoznaje następujące plik lub foldery
  na płytach BD, DVD, CD i urządzeniach USB:
  – foldery do 9. warstwy, w tym folder główny;
  – do 500 plików/folderów w pojedynczej warstwie.
  • Zestaw rozpoznaje następujące pliki lub foldery
  na serwerze DLNA:
  – foldery do 19. warstwy;
  – do 999 plików/folderów w pojedynczej warstwie.
  • Niektóre urządzenia USB mogą nie być obsługiwane
  przez zestaw.
  • Zestaw rozpoznaje urządzenia pamięci masowej
  Mass Storage Class (MSC) (na przykład pamięć flash
  lub dysk twardy), urządzenia SICD (Still Image
  Capture Device) oraz klawiatury wyposażone
  w 101 klawiszy.
  • Aby uniknąć uszkodzenia danych, pamięci USB lub
  innych urządzeń, przed podłączeniem lub
  odłączeniem pamięci USB lub innych urządzeń
  należy wyłączyć zestaw.
  • Zestaw może nie odtwarzać płynnie plików wideo
  o dużej szybkości transmisji z płyt DATA CD.
  Zalecane jest odtwarzanie plików wideo o dużej
  szybkości transmisji z płyty DATA DVD lub
  DATA BD.

  1)

  Zestaw nie odtwarza plików zabezpieczonych
  za pomocą mechanizmów DRM.
  2) Zgodne z AVCHD wersja 2.0 (AVCHD
  3D/Progressive).
  3)
  Zestaw odtwarza pliki w formacie AVCHD nagrane
  cyfrową kamerą wideo itp. Aby oglądać pliki
  w formacie AVCHD, należy sfinalizować płytę
  zawierającą pliki w formacie AVCHD.
  4)
  Zestaw nie odtwarza plików zabezpieczonych
  za pomocą technologii Lossless.
  5) Zestaw nie odtwarza tych plików przy użyciu
  funkcji DLNA.
  6)
  Zestaw odtwarza materiały w rozdzielczości SD tylko
  przy użyciu funkcji DLNA.
  7)
  Zestaw nie odtwarza animowanych plików
  PNG i GIF.
  8) W przypadku plików MPO innych niż 3D
  wyświetlany jest główny obraz lub pierwszy obraz.

  51PL • Page 52

  Obsługiwane formaty audio

  Dane techniczne

  Poniżej przedstawiono formaty audio
  obsługiwane przez ten zestaw.

  Sekcja wzmacniacza

  Format

  BDV-EF420

  Funkcja
  „BD/DVD”

  „TV” (DIGITAL IN)

  LPCM 2ch

  a

  a

  LPCM 5.1ch,
  LPCM 7.1ch

  a  Dolby Digital

  a

  a

  Dolby TrueHD,
  Dolby Digital
  Plus

  a  DTS

  a

  a

  DTS-ES
  Discrete 6.1,
  DTS-ES Matrix 6.1

  DTS96/24

  a  DTS-HD High
  Resolution Audio

  a  DTS-HD Master
  Audio

  a  MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
  Przedni L/Przedni P:
  75 W + 75 W (przy 3 omach,
  1 kHz, 1% całkowite
  zniekształcenia
  harmoniczne)
  MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
  Przedni L/Przedni P:
  100 W (na kanał przy
  3 omach, 1 kHz)
  Subwoofer:
  200 W (przy 6 omach,
  80 Hz)
  Wejścia (analogowe)
  AUDIO (AUDIO IN)
  Czułość: 1 V/400 mV
  Wejścia (cyfrowe)
  TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
  Obsługiwane formaty:
  LPCM 2CH (do 48 kHz),
  Dolby Digital, DTS

  BDV-EF220

  a: obsługiwany format.
  –: Nieobsługiwany format.
  • W przypadku formatu LPCM 2ch obsługiwana
  częstotliwość próbkowania sygnału cyfrowego
  wynosi do 48 kHz w przypadku korzystania
  z funkcji „TV”.

  MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
  Przedni L/Przedni P:
  40 W + 40 W (przy 3 omach,
  1 kHz, 1% całkowite
  zniekształcenia
  harmoniczne)
  MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
  Przedni L/Przedni P:
  40 W (na kanał przy
  3 omach, 1 kHz)
  Subwoofer:
  70 W (przy 6 omach,
  80 Hz)
  Wejścia (analogowe)
  AUDIO (AUDIO IN)
  Czułość: 2 V/700 mV
  Wejścia (cyfrowe)
  TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
  Obsługiwane formaty:
  LPCM 2CH (do 48 kHz),
  Dolby Digital, DTS

  Sekcja wideo
  Wyjścia

  VIDEO: 1 Vp-p 75 omów

  Sekcja HDMI
  Złącze

  Typ A (19-stykowe)

  System BD/DVD/Super Audio CD/CD
  System formatu sygnału

  NTSC/PAL

  Sekcja USB
  Port

  52PL

  (USB):

  typ A (do podłączenia
  pamięci USB, czytnika kart
  pamięci, cyfrowego
  aparatu fotograficznego
  i cyfrowej kamery wideo) • Page 53

  Wymiary (przybliżone)

  Sekcja LAN
  Złącze LAN (100)

  Złącze 100BASE-TX

  Sekcja tunera UKF (FM)
  System

  Zakres strojenia
  Antena
  Gniazda antenowe

  Cyfrowa synteza
  częstotliwości PLL
  stabilizowana kwarcem
  87,5–108,0 MHz (krok
  50 kHz)
  Antena UKF (FM)
  75 omów, niesymetryczne

  Głośniki

  Waga (przybliżona)

  430 mm × 50 mm ×
  275 mm (s/w/g)
  z częściami wystającymi
  2,7 kg

  Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
  uprzedzenia.
  • Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W.
  • W pełni cyfrowy wzmacniacz S-Master zapewnia
  sprawność energetyczną bloku wzmacniacza
  wynoszącą ponad 85%.

  Przednie (SS-TSB119) do modelu BDV-EF420
  Wymiary (przybliżone)

  Przednie (SS-TSB117) do modelu BDV-EF220
  Wymiary (przybliżone)
  Waga (przybliżona)

  91 mm × 148 mm × 87 mm
  (s/w/g)
  0,33 kg (z przewodem
  głośnikowym)

  Informacje dodatkowe

  Waga (przybliżona)

  95 mm × 680 mm × 71 mm
  (s/w/g) (część montowana
  na ścianie)
  260 mm × 1190 mm ×
  260 mm (s/w/g) (cały
  głośnik)
  1,2 kg (część montowana
  na ścianie)
  2,9 kg (z przewodem
  głośnikowym i podstawką)

  Subwoofer (SS-WSB115) do modelu
  BDV-EF420
  Wymiary (przybliżone)
  Waga (przybliżona)

  225 mm × 365 mm ×
  320 mm (s/w/g)
  6,1 kg (z przewodem
  głośnikowym)

  Subwoofer (SS-WSB113) do modelu
  BDV-EF220
  Wymiary (przybliżone)
  Waga (przybliżona)

  177 mm × 280 mm ×
  245 mm (s/w/g)
  2,7 kg (z przewodem
  głośnikowym)

  Parametry ogólne
  Wymagania dot. zasilania Prąd zmienny 220–240 V
  50/60 Hz
  Pobór mocy
  BDV-EF420
  Włączone: 75 W
  Tryb gotowości: 0,3 W
  (w trybie oszczędzania
  energii)
  BDV-EF220
  Włączone: 60 W
  Tryb gotowości: 0,3 W
  (w trybie oszczędzania
  energii)

  53PL • Page 54

  Lista kodów języków
  Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
  Kod

  Język

  Kod

  Język

  Kod

  Język

  Kod

  Język
  Samoan
  Shona
  Somali
  Albanian
  Serbian
  Siswati
  Sesotho
  Sundanese
  Swedish
  Swahili
  Tamil
  Telugu
  Tajik
  Thai
  Tigrinya
  Turkmen
  Tagalog
  Setswana
  Tonga
  Turkish
  Tsonga
  Tatar
  Twi
  Ukrainian
  Urdu
  Uzbek
  Vietnamese
  Volapük
  Wolof
  Xhosa
  Yoruba
  Chinese
  Zulu

  Maori
  Macedonian
  Malayalam
  Mongolian
  Moldavian
  Marathi
  Malay
  Maltese
  Burmese
  Nauru
  Nepali
  Dutch
  Norwegian
  Occitan
  (Afan)Oromo
  Oriya
  Punjabi
  Polish
  Pashto;
  Pushto
  Portuguese
  Quechua
  RhaetoRomance
  Kirundi
  Romanian
  Russian
  Kinyarwanda
  Sanskrit
  Sindhi
  Sangho
  Serbo-Croatian
  Singhalese
  Slovak
  Slovenian

  Irish
  Scots Gaelic
  Galician
  Guarani
  Gujarati
  Hausa
  Hindi
  Croatian
  Hungarian
  Armenian
  Interlingua
  Interlingue
  Inupiak
  Indonesian
  Icelandic
  Italian
  Hebrew
  Japanese
  Yiddish
  Javanese
  Georgian
  Kazakh
  Greenlandic
  Cambodian
  Kannada
  Korean
  Kashmiri
  Kurdish
  Kirghiz
  Latin
  Lingala
  Laothian
  Lithuanian
  Latvian; Lettish
  Malagasy

  Afar
  Abkhazian
  Afrikaans
  Amharic
  Arabic
  Assamese
  Aymara
  Azerbaijani
  Bashkir
  Byelorussian
  Bulgarian
  Bihari
  Bislama
  Bengali;
  Bangla
  Tibetan
  Breton
  Catalan
  Corsican
  Czech
  Welsh
  Danish
  German
  Bhutani
  Greek
  English
  Esperanto
  Spanish
  Estonian
  Basque
  Persian
  Finnish
  Fiji
  Faroese
  French
  Frisian

  Nie określono

  Lista kodów kontroli rodzicielskiej/obszarów
  Kod

  Obszar
  Argentyna
  Australia
  Austria
  Belgia
  Brazylia
  Chile
  Chiny
  Dania
  Filipiny
  Finlandia
  Francja

  54PL

  Kod

  Obszar
  Grecja
  Hiszpania
  Holandia
  Hongkong
  Indie
  Indonezja
  Irlandia
  Japonia
  Kolumbia
  Korea
  Luksemburg

  Kod

  Obszar
  Malezja
  Meksyk
  Niemcy
  Norwegia
  Nowa Zelandia
  Pakistan
  Polska
  Portugalia
  Rosyjski
  Singapur
  Szwajcaria

  Kod

  Obszar
  Szwecja
  Tajlandia
  Tajwan
  Wielka
  Brytania
  Włochy • Page 55

  Indeks
  Cyfry

  I

  P

  3D 22

  Informacje dotyczące licencji
  oprogramowania 42
  Informacje o odtwarzaniu 23
  Informacje o systemie 42
  Inicjalizuj informacje
  osobiste 43
  Internet. wideo kontrola rodz. 41
  Internet. wideo bez
  klasyfikacji 41

  PARTY Auto Start 43
  Pilot 12
  Płyty BD - Kontrola
  Rodziców 41
  Płyty do odtwarzania 50
  Pokaz slajdów 28
  Połączenie Internetowe BD 41
  Przedni panel 10

  A
  A/V SYNC 29
  Aktualizacja 38
  Aktualizacja sieciowa 38
  Audio DRC 40
  Audio Return Channel 42
  Automatyczne wyświetlenie 42
  Automatyczny tryb
  gotowości 42

  B
  BD-LIVE 22
  Blokada rodzicielska 35
  BONUSVIEW 22
  BRAVIA Sync 33

  C
  CD 50

  D
  Diagnostyka łączności
  sieciowej 43
  DLNA 25, 43
  Dolby Digital 30
  DTS 30
  DVD 50
  DVD Kontrola Rodziców 41
  Dźwięk próbny 34
  Dźwięk wielościeżkowy 30

  E
  Efekt dźwiękowy 40

  F
  Format ekranu 39
  Format obrazu DVD 39
  Format wyjścia wideo 39

  H
  Hasło 41
  HDMI
  YCbCr/RGB (HDMI) 39

  R

  Język audio 41
  Język menu ekranowego 42
  Język menu płyt BD/DVD 41
  Język napisów 41

  RDS 32
  Rejestracja urządzenia Media
  Remote 43
  Renderer - kontrola dostępu 43
  Resetowanie 43
  Rodzaj TV 39

  K

  S

  Kanały odtw. Super
  Audio CD 42
  Kod regionalny Kontroli
  Rodziców 41
  Kod regionu 50
  Kontrola Rodziców 41

  SLEEP 34
  Sterowanie przez HDMI 33, 42

  J

  L
  Lista kodów języków 54

  Ł
  Łatwa konfiguracja 19, 43
  Łatwa konfiguracja wstępna 43
  Łatwe ustawienia sieciowe 43

  N
  Nast. rozmiaru ekranu TV dla
  3D 39
  Nast. wyjścia 3D 39
  Nastawienia audio 40
  Nastawienia dla Internetu 43
  Nastawienia głośników 33, 40
  Odległość 34
  Poziom 34
  Nastawienia Gracenote 42
  Nastawienia muzyczne 42
  Nastawienia oglądania płyt BD/
  DVD 41
  Nastawienia sieciowe 43
  Nastawienia wideo 39
  Nastawienie BD Audio MIX 40

  T
  Tłumienie — AUDIO 40
  Treści internetowe 25
  Tryb konwersji kinowej 39
  Tryb pauzy 40
  Tryb szybkiego startu 42
  Tryb UKF (FM) 31
  Tylny panel 11

  U
  USB 23
  Ustawienia funkcji Renderer 43
  Ustawienia serwera
  połączenia 43

  55PL • Page 56

  W
  Warstwa odtw. płyty hybryd. BD 41
  Warstwa odtw. Super Audio CD 42
  WEP 18
  WPA2-PSK (AES) 18
  WPA2-PSK (TKIP) 18
  WPA-PSK (AES) 18
  WPA-PSK (TKIP) 18
  Wygaszacz ekranu 42
  Wyjście audio 40
  Wyjście BD-ROM 24p 39
  Wyjście DVD-ROM 24p 39
  Wyjście HDMI w Deep Colour 40
  Wyświetlacz na przednim panelu 11

  Z
  Zarejestrowane urządzenia Media Remote 43
  Zresetuj do nastawień fabrycznych 43

  56PL • Page 57 • Page 58

  Oprogramowanie zestawu może być w przyszłości zaktualizowane. Szczegółowe informacje
  o dostępnych aktualizacjach można znaleźć pod następującym adresem URL.
  Klienci w Europie i Rosji:
  http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
  Klienci w innych krajach/regionach:
  http://www.sony-asia.com/section/support

  ©2012 Sony Corporation

  (1)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony BDV-EF220 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony BDV-EF220 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony BDV-EF220

Sony BDV-EF220 Kurzanleitung - Deutsch - 16 seiten

Sony BDV-EF220 Bedienungsanleitung - Deutsch - 60 seiten

Sony BDV-EF220 Kurzanleitung - Englisch - 24 seiten

Sony BDV-EF220 Bedienungsanleitung - Englisch - 56 seiten

Sony BDV-EF220 Kurzanleitung - Holländisch - 16 seiten

Sony BDV-EF220 Bedienungsanleitung - Holländisch - 58 seiten

Sony BDV-EF220 Bedienungsanleitung - Französisch - 58 seiten

Sony BDV-EF220 Kurzanleitung - Französisch - 16 seiten

Sony BDV-EF220 Kurzanleitung - Italienisch - 16 seiten

Sony BDV-EF220 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 58 seiten

Sony BDV-EF220 Bedienungsanleitung - Spanisch - 56 seiten

Sony BDV-EF220 Kurzanleitung - Spanisch - 16 seiten

Sony BDV-EF220 Kurzanleitung - Polnisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info