Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
2
PL
Nie należy instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby zredukować ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie należy stawiać
otwartych źródeł ognia, takich jak
świeczki.
Aby zredukować ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
narażać urządzenia na kapanie lub
rozbryzgi cieczy, a także nie należy
stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich
jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalo-
wanymi bateriami nie należy
narażać na działanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, ognia itp.
Aby zapobiec urazom, to urządzenie
musi być prawidłowo zamocowane
do podłogi lub ściany zgodnie
z instrukcjami instalacji.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
UWAGA
Korzystanie z urządzeń optycznych
w tym produkcie może zwiększyć
zagrożenie uszkodzeniem wzroku.
Nie należy próbować demontować
obudowy, ponieważ wiązka
laserowa wykorzystywana w tym
zestawie Blu-ray Disc / DVD Home
Theatre System jest szkodliwa
dla oczu.
Naprawy produktu należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom.
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako urządzenie
laserowe klasy 3R (CLASS 3R
LASER). Po otwarciu osłony
ochronnej lasera emitowane jest
widzialne i niewidzialne
promieniowanie laserowe, dlatego
należy unikać bezpośredniego
patrzenia na promień lasera.
Oznaczenie jest umieszczone na
osłonie ochronnej lasera wewnątrz
obudowy.
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako urządzenie
laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER).
Odpowiednie oznaczenie znajduje
się z tyłu urządzenia.
Oznaczenie znajduje się na spodzie
obudowy urządzenia.
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane
w krajach Unii
Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny. Powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko i zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym
kupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane
wkrajach Unii
Europejskiej
iwpozostałych
krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
są dodawane, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których
ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii.
OSTRZEŻENIE
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony BDV-EF220 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony BDV-EF220 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info