520994
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
CMT‑G1iP/G1BiP
VoorbereidingenLocatie van bedieningsfuncties
Apparaat (voorkant)
(Achterkant)
 ‑toets (aan/uit)
STANDBY‑lampje
Disclade
Display
‑toets (openen)
Weergavetoetsen (/)
TUNING +/‑knoppen
/ ‑toetsen (achteruit/vooruit)
/
‑toetsen (snel achteruit/snel vooruit)
(USB)‑poort
PHONES‑aansluiting
BASS/TREBLE‑knoppen
FUNCTION‑knop
VOLUME‑knop
Afstandsbedieningssensor
AUDIO IN 1/2‑aansluitingen
SPEAKERS‑aansluitingen
AC IN‑aansluiting
ANTENNA DAB 75 Ω‑aansluiting (alleen
CMT‑G1BiP)
ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL‑aansluiting
ANTENNA AM‑aansluiting
Afstandsbediening
 ‑toets (aan/uit)
/ ‑toetsen (achteruit/vooruit)
+/‑toetsen (afstemming)
/
‑toetsen (snel achteruit/snel vooruit)
+/‑toetsen (map selecteren)
Weergavetoetsen (//)
FUNCTION +/‑toets
VOLUME +/‑toets
EQ‑toets
TIMER MENU‑toets
TOOL MENU‑toets
///‑toetsen
RETURN‑toets
ENTER‑toets
CLEAR‑toets
TUNER MEMORY‑toets
REPEAT/FM MODE‑toets
PLAY MODE/TUNING MODE‑toets
SLEEP‑toets
DISPLAY‑toets
Αntennes
Zoek een positie en een richting waarbij een goede
ontvangst mogelijk is en plaats daarna de antenne.
Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels
en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.
DAB-antenne (alleen CMT-G1BiP)
Met een externe DAB-antenne (niet bijgeleverd) kunt
u een hogere geluidskwaliteit krijgen bij DAB/DAB+-
uitzendingen. We raden u aan de DAB-draadantenne
(bijgeleverd) slechts tijdelijk te gebruiken totdat u een
externe DAB-antenne installeert.
Voeding
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Wanneer u op  drukt, wordt het systeem
ingeschakeld.
Luidsprekers
Haal eerst de bekleding van het uiteinde van de
luidsprekerkabel.
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabels op de
aansluitingen op de luidsprekers aan, zoals hieronder
afgebeeld.
Zet de luidsprekerkabel stevig vast met de schroeven op
de SPEAKERS-aansluitingen.
Zwart
Opmerkingen over het schoonmaken van de luidsprekers
Veeg deze met een zachte, droge (niet-gesteven) doek af. (Schrob
nooit met een harde borstel of een spons).
Wrijf om ervoor te zorgen dat de kast zijn glans behoudt, niet direct
hard over de kast heen, maar borstel eerst het stof weg met een
zachte borstel of een duster voordat u de kast met een zachte droge
doek afveegt.
Als er vlekken van olie of vingerafdrukken op de kast zitten, adem
dan op het oppervlak en veeg het met een zachte, droge doek af.
Als de vlek lastig te verwijderen is, veegt u deze af met een zachte
doek, gespoeld in lauwwarm sop. (Gebruik hiervoor geen neutrale
reinigingsmiddelen).
Gebruik geen thinner, benzeen, alcohol of shampoo, want deze
kunnen het oppervlak beschadigen.
Zorg dat u niet over de kast krast.
Laat geen brandende sigaret of lucifer op de kast vallen, want deze
kunnen het oppervlak beschadigen.
Bevestiging van de luidsprekerkussentjes
Bevestig de luidsprekerkussentjes (bijgeleverd) aan de
onderkant van de luidsprekers om te voorkomen dat het
apparaat wegschuift.
Gebruik van de iPod/iPhone
Sluit de iPod/iPhone op de (USB)-poort aan met een
USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd.
of
of
of
Zwart
Bediening
Weergave van een cd/MP3-disc
1 Kies de cd‑functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Plaats een disc.
Druk op op het apparaat en plaats een disc met
het label naar boven in de disclade.
Druk op op het apparaat om de disclade te sluiten.
3 Start de weergave.
Druk op .
Andere bedieningsmogelijkheden
Om Drukt u op
De weergave te
pauzeren
. Druk nog een keer op de toets
om de weergave te hervatten.
De weergave te
stoppen
.
Een map op een
MP3-disc te kiezen
+/ herhaaldelijk.
Een track of
bestand te kiezen
/
.
Een punt in een
track of bestand te
zoeken
Houd tijdens de weergave
/
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
weergave te kiezen
REPEAT/FM MODE herhaaldelijk
totdat "REP" of "REP1" verschijnt.
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING
MODE terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt
kiezen uit de normale weergavefunctie (" "
voor alle MP3-bestanden in de map op de disc), de
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of " SHUF*"
voor willekeurige weergave van een map) of de
geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM").
* Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) werkt
de weergavefunctie (SHUF) op dezelfde manier als de normale
weergavefunctie (SHUF).
Opmerking over herhaalde weergave
"REP1" geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald tot de
weergave wordt gestopt.
Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie
Wanneer de willekeurige weergavefunctie is ingesteld op "SHUF",
worden alle tracks of bestanden op de disc op willekeurige volgorde
weergegeven. Wanneer de willekeurige weergavefunctie is ingesteld
op " SHUF", worden alle tracks of bestanden in de geselecteerde
map op willekeurige volgorde weergegeven.
Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of " SHUF") geannuleerd
en keert het systeem terug naar de normale weergavefunctie (" ").
Opmerkingen over weergave van MP3-discs
Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen
op een disc met MP3-bestanden op.
Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
MP3-bestanden worden weergegeven in de volgorde waarin ze op
de disc opgenomen zijn.
Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie
".mp3" weergeven.
Zelfs als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft, als het
werkelijke bestand geen mp3-bestand is, kan het weergeven van dit
bestand een hard geluid genereren dat het luidsprekersysteem kan
beschadigen en een storing kan veroorzaken in het systeem.
Het maximale aantal:
mappen is 255 (inclusief de hoofdmap).
MP3-bestanden is 511.
MP3-bestanden en mappen die op één disc kunnen staan is 512.
mapniveaus (bestandsstructuur) is 8.
Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3-
schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet
gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen
ruis of onderbroken geluid produceren of kunnen in het geheel niet
weergegeven worden.
Opmerkingen over weergave van multisessiediscs
Als de eerste sessie op de disc een cd-da-sessie is, worden de andere
sessies op de disc mogelijk niet herkend, ongeacht het formaat van
de sessie. Alleen de cd-da-tracks in de eerste sessie kunnen worden
weergegeven.
Als het formaat van de eerste sessie op de disc een cd-rom-sessie
is en de volgende sessies in hetzelfde formaat zijn opgenomen, zal
het systeem doorgaan met het weergeven van MP3-bestanden in
meerdere sessies tot het systeem een andere sessie tegenkomt die is
opgenomen in een ander formaat.
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergavefunctie)
1 Kies de cd‑functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Selecteer de weergavefunctie.
Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op de toets PLAY MODE totdat "PGM" op de display
verschijnt.
3 Selecteer het gewenste track‑ of bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op de toets / totdat het
gewenste track- of bestandsnummer op de display
verschijnt.
Druk bij het programmeren van audiobestanden
herhaaldelijk op +/ om de gewenste map te
selecteren, en selecteer daarna het gewenste bestand.
Gekozen track- of bestandsnummer
Totale weergavetijd van de gekozen
track of het gekozen bestand
4 Programmeer de geselecteerde track of het
geselecteerde bestand.
Druk op ENTER om de geselecteerde track of het
geselecteerde bestand in te voeren.
5 Herhaal stap 3 tot en met 4 om extra tracks of
bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks
of bestanden.
6 Druk op de toets om uw programma van tracks
of bestanden weer te geven.
Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit
de disclade verwijdert of de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact haalt.
Om het programma nog een keer weer te geven, drukt
u op de toets .
Uitschakelen van de geprogrammeerde
weergavefunctie
Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op
de toets PLAY MODE/TUNING MODE totdat "PGM"
van de display verdwijnt.
Laatste track of laatste bestand van het
programma wissen
Druk als de speler in de stopstand staat op de toets CLEAR.
Programma-informatie bekijken
Druk herhaaldelijk op DISPLAY als de speler in de
stopstand staat.
Naar de radio luisteren
Afstemming op DAB/DAB+- is alleen beschikbaar op de
CMT-G1BiP.
1 Kies "TUNER DAB", "TUNER FM" of "TUNER AM".
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Stem af op een kanaal.
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE/TUNING
MODE totdat "AUTO" op de display verschijnt,
en druk daarna op +/. Het scannen stopt
automatisch wanneer er op een zender is afgestemd,
waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen voor
stereoprogramma's) op de display gaan branden.
Als "TUNED" niet brandt en het scannen naar FM- of
AM-zenders niet stopt, drukt u op om het scannen
te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie
hieronder).
Als u afstemt op een DAB/DAB+-zender of een
FM-zender die de RDS-diensten aanbiedt, wordt
er informatie zoals de servicenaam of zendernaam
meegezonden met de uitzending.
Voor handmatige afstemming (alleen
FM/AM-band)
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE/TUNING
MODE totdat "AUTO" en "PRESET" verdwijnen, en
druk daarna herhaaldelijk op +/ om op de gewenste
zender af te stemmen.
Opmerkingen over DAB/DAB+-zenders
Wanneer u afstemt op een DAB/DAB+-zender, kan het enkele
seconden duren voordat u geluid hoort.
De primaire service wordt automatisch ontvangen wanneer de
secundaire service afloopt.
Deze tuner ondersteunt geen dataservices.
Tip
Om de statische ruis op een zwakke FM-stereozender te verminderen,
drukt u herhaaldelijk op FM MODE totdat "MONO" op de display
verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.
De automatische DAB-scan handmatig
uitvoeren
1 Kies "TUNER DAB".
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Druk op TOOL MENU om de automatische DAB‑scan
te starten.
"Init Scan?" en "Push ENTER" verschijnen.
3 Druk op ENTER om de scan uit te voeren.
Het scannen begint. Het scanproces wordt aangeduid
met lopende blokjes (
). Afhankelijk van de
DAB/DAB+-services die in uw regio beschikbaar zijn,
kan het scannen enkele minuten duren.
Wanneer het scannen is voltooid, wordt er een lijst
met beschikbare services gemaakt.
Opmerkingen
Als er in uw land of regio geen DAB/DAB+-uitzendingen worden
ondersteund, verschijnt "No Service".
Met deze procedure wist u alle eerder opgeslagen voorkeurzenders.
Voordat u de DAB-draadantenne of FM-draadantenne ontkoppelt,
dient u ervoor te zorgen dat het systeem uitgeschakeld is om uw
eigen DAB/DAB+-instellingen op te slaan.
Radiozenders voorprogrammeren
1 Stem af op de gewenste radiozender.
2 Druk op TUNER MEMORY om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
3 Druk herhaaldelijk op +/ om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Als er al een andere zender is toegewezen aan het
geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe zender.
4 Druk op ENTER om de zender op te slaan.
5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders in
het geheugen op te slaan.
U kunt maximaal 20 DAB-zenders, 20 FM-zenders en
10 AM-zenders als voorkeurzender instellen.
Naar stopcontact
Raamantenne
FM-draadantenne (strek deze horizontaal uit.)
Sluit de bruine kant aan.
75-ohm coaxkabel met F-type mannelijke aansluiting (niet
bijgeleverd) (alleen CMT-G1BiP)
Naar externe DAB-antenne (niet bijgeleverd) (alleen CMT-G1BiP)
DAB-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.) (Alleen CMT-G1BiP)
Sluit de witte kant aan.
Naar linkerluidspreker
Naar rechterluidspreker
Wanneer u dit systeem draagt
Gebruik knoppen op het apparaat.
1 Verwijder een disc ter bescherming van het
cd‑mechanisme.
2 Selecteer de cd‑functie met de knop FUNCTION.
3 Druk op en houd 5 seconden of langer ingedrukt.
4 Nadat "LOCK" verschijnt, haalt u het netsnoer uit het
stopcontact.
Gebruik van de afstandsbediening
In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de
bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar
dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden
met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het
apparaat.
Batterijen plaatsen
Verschuif en verwijder het deksel van het
batterijcompartiment en plaats de twee R03 (formaat
AAA) batterijen (bijgeleverd), met de kant eerst, in
overeenstemming met de polen die hieronder worden
weergegeven.
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een
combinatie van verschillende batterijtypen.
Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van
batterijen en corrosie te voorkomen.
Batterijen die in de afstandsbediening zijn geplaatst, mogen niet aan
te veel hitte, zoals zon, vuur en dergelijke, worden blootgesteld.
De klok instellen
1 Druk op  om het systeem in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU om de klokinstelfunctie te
selecteren.
Als "PLAY SET?" knippert, drukt u herhaaldelijk op
/ om "CLOCK SET?" te selecteren, en drukt u
daarna op ENTER.
3 Druk herhaaldelijk op / om het uur in te stellen,
en druk daarna op ENTER.
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
Opmerking
De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u
het netsnoer uit het stopcontact haalt of als er een stroomstoring
optreedt.
De klok weergeven terwijl het systeem is
uitgeschakeld
Druk op DISPLAY. De klok wordt gedurende 8 seconden
op de display weergegeven.
Ontvangst van DAB/DAB+-radiozender
(alleen CMT-G1BiP)
Wanneer u voor het eerst "TUNER DAB" selecteert nadat
u het systeem hebt aangeschaft, wordt de automatische
DAB-scan automatisch gestart en wordt dan er een
lijst met beschikbare services gemaakt. Tijdens de
automatische DAB-scan verschijnt "
". Druk niet
op een toets op het apparaat of de afstandsbediening
tijdens de automatische DAB-scan. Het scannen wordt
onderbroken en de lijst met services wordt mogelijk
niet goed gemaakt. Als u de automatische DAB-scan
met de hand wilt uitvoeren, voert u de procedure "De
automatische DAB-scan handmatig uitvoeren" in "Naar
de radio luisteren" uit. Als u naar een andere regio bent
verhuisd, dient u de automatische DAB-scan handmatig
uit te voeren en de inhoud van uitzendingen opnieuw te
registreren.
6
Om een voorkeurzender op te roepen, drukt u
herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING
MODE totdat "PRESET" op de display verschijnt, en
drukt u vervolgens herhaaldelijk op de toets +/
om het gewenste voorkeurzendernummer te kiezen.
Weergeven met de iPod/iPhone
1 Kies de USB‑functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Sluit de iPod/iPhone op de (USB)‑poort aan met
de USB‑kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd.
3 Start de weergave.
Druk op .
De iPod/iPhone bedienen
Om Drukt u op
De weergave te
pauzeren
/.
Een track of
hoofdstuk van een
gesproken boek
of een podcast te
selecteren
/
. Om snel vooruit of
achteruit te spoelen, houdt u de
toets ingedrukt.
Een punt in een
track of hoofdstuk
van een gesproken
boek of een
podcast te zoeken
Houd tijdens de weergave
/
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Het geselecteerde
onderdeel te kiezen
ENTER.
In de iPod-menu's
omhoog/omlaag te
scrollen
/.
Terug te keren
naar het vorige
menu of om een
menu te selecteren
TOOL MENU of RETURN.
Het systeem als acculader gebruiken
U kunt het systeem als acculader voor de iPod/iPhone
gebruiken als het systeem is ingeschakeld.
Sluit de iPod/iPhone op de (USB)-poort aan met
een USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd. De
oplaadstatus verschijnt op de display van de iPod/iPhone.
Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de
iPod/iPhone.
Het opladen van de iPod/iPhone stoppen
Haal de iPod/iPhone van het apparaat af. Als u het
systeem uitschakelt, wordt ook het laden van de iPod/
iPhone gestopt.
Opmerkingen
Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, herkent het systeem deze
mogelijk niet. Laad deze in dit geval met een computer enzovoort
op en sluit hem dan weer aan op het systeem.
De prestaties van het systeem kunnen verschillen, afhankelijk van de
specificaties van de aangesloten iPod/iPhone.
Draag het apparaat niet terwijl er een iPod/iPhone op is aangesloten.
Als u dit doet kan er een storing ontstaan.
Voordat u de iPod/iPhone van het apparaat haalt, pauzeert u de
weergave.
Houd / ingedrukt om snel vooruit (snel achteruit) te
spoelen tijdens het weergeven van video in het geval / niet
werkt.
Wanneer de iPhone is aangesloten op het systeem en u een
telefoongesprek ontvangt tijdens het weergeven, wordt de weergave
gepauzeerd zodat u het binnenkomende gesprek kunt aannemen.
Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u VOLUME +/.
Zoniet verandert het volumeniveau niet, zelfs niet als u dit instelt op
de iPod/iPhone.
Raadpleeg voor het gebruik van een iPod/iPhone de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
Sony is niet aansprakelijk wanneer gegevens die zijn opgenomen op
de iPod/iPhone verloren gaan of beschadigd raken bij gebruik van
een iPod/iPhone met dit systeem.
Een bestand afspelen van het
USB-apparaat
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*/AAC*.
*
Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital
Rights Management) of bestanden die zijn gedownload van een online
muziekwinkel, kunnen niet worden weergegeven op dit systeem. Als
u een van deze bestanden probeert weer te geven, wordt het volgende
onbeveiligde audiobestand weergegeven.
Kijk op de onderstaande websites voor informatie over
compatibele USB-apparaten.
Voor klanten in Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Kies de USB‑functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/.
2 Sluit het USB‑apparaat op de (USB)‑poort aan.
3 Start de weergave.
Druk op .
Andere bedieningsmogelijkheden
Om Drukt u op
De weergave te
pauzeren
. Druk nog een keer op de toets
om de weergave te hervatten.
De weergave te
stoppen
. Druk op *
1
om de weergave
te hervatten. Druk opnieuw op *
2
om het hervatten van de weergave te
annuleren.
Een map te
selecteren
+/ herhaaldelijk.
Een bestand te
kiezen
/.
Een punt in een
bestand te zoeken
Houd tijdens de weergave /
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
weergave te kiezen
REPEAT/FM MODE herhaaldelijk
totdat "REP" of "REP1" verschijnt.
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het
apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met
een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van
het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet
zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat
zal de kans op oogbeschadiging vergroten.
Dit apparaat is
geclassiceerd als een
KLASSE 1 LASER product.
Deze aanduiding bevindt
zich aan de achterkant van
het apparaat.
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC
en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(Toepasbaar in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betre de accessoires: Afstandsbediening
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwaliceerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Opmerking over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de
ene kant dvd-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het
audiomateriaal echter niet voldoet aan de Compact Disc
(cd)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat
niet gegarandeerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de Compact Disc (cd)-norm. Onlangs
hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met copyright-
beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet aan de cd-norm voldoen en
wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
Licenties en handelsmerken
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS
en andere landen.
MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en
omson.
Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microso Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microso
Corporation. Het gebruik of de verspreiding van
dergelijke technologie buiten dit product om is
verboden zonder een licentie van Microso of van een
erkend dochterbedrijf van Microso.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectievelijke houders. In deze handleiding worden
de symbolen
en
®
niet vermeld.
4-283-813-54(1)
Micro HI-FI
Component System
NL
Gebruiksaanwijzing
©2011 Sony Corporation Printed in China
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony CMT-G1 BiP wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info