Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
DSC-HX400/HX400V
©2014 Sony Corporation Printed in China
4-530-690-51(1)
DSC-HX400/HX400V
Digital Still Camera / Instruction Manual GB
Appareil photo numérique / Mode d’emploi FR
Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso IT
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones ES
Câmara fotográfica digital / Manual de instruções PT
Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung DE
Digitale camera / Gebruiksaanwijzing NL
Cyfrowy aparat fotograczny / Instrukcja obsługi PL
Digitální fotoaparát / Návod k obsluze CZ
Digitális fényképezőgép / Használati útmutató HU
Digitálny fotoaparát / Návod na používanie SK
Digital stillbildskamera / Handledning SE
Digitaalikamera / Käyttöopas FI
Digitalt stillkamera / Bruksanvisning NO
Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning DK
DSC-HX400/HX400V
4-530-690-51(1)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • was muss ich machen um das Display auf deutsch zu bekommen Eingereicht am 13-8-2018 10:35

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  4-530-690-51(1)

  DSC-HX400/HX400V

  Digital Still Camera / Instruction Manual

  GB

  Appareil photo numérique / Mode d’emploi

  FR

  Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso
  Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones
  Câmara fotográfica digital / Manual de instruções

  PT

  Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung

  DE

  Digitale camera / Gebruiksaanwijzing

  NL

  Cyfrowy aparat fotograficzny / Instrukcja obsługi

  PL

  Digitální fotoaparát / Návod k obsluze

  CZ

  Digitális fényképezőgép / Használati útmutató

  HU

  Digitálny fotoaparát / Návod na používanie

  SK

  Digital stillbildskamera / Handledning

  SE

  Digitaalikamera / Käyttöopas

  ©2014 Sony Corporation

  Printed in China

  IT
  ES

  FI

  Digitalt stillkamera / Bruksanvisning

  NO

  Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning

  DK

  DSC-HX400/HX400V • Page 2

  Nederlands
  Meer te weten komen over de camera ("Helpgids")
  "Help-gids" is een online handleiding. Raadpleeg deze voor
  diepgaande instructies over de vele functies van de camera.
  1 Ga naar de Sony-ondersteuningspagina.
  http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
  2 Selecteer uw land of gebied.
  3 Zoek op de ondersteuningswebpagina naar de modelnaam
  van uw camera.
  • Controleer de modelnaam op de onderkant van de
  camera.

  De gids weergeven
  Deze camera is uitgerust met een ingebouwde helpfunctie.
  Fn (Functie)

  MENU
  (Helpfunct. in camera)

  Helpfunct. in camera
  De camera beeldt beschrijvingen af van de MENU/Fn (Functie)-onderdelen en
  de instelwaarden.
  1 Druk op de MENU-knop of op de Fn (functie)-knop.
  2 Selecteer het gewenste item en druk daarna op de
  (Helpfunct. in
  camera-)knop.

  NL

  2 • Page 3

  Opnametips
  De camera geeft de opnametips weer voor de geselecteerde opnamefunctie.
  1 Druk in de opnamefunctie op de
  (Helpfunct. in camera-)knop.
  2 Selecteer de gewenste opnametip, en druk daarna op z op de
  bedieningsknop.
  De opnametip wordt weergegeven.
  • U kunt de tekst over het scherm laten lopen met v/V, en u kunt een
  andere opnametip weergeven met b/B.

  WAARSCHUWING
  Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen,
  mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

  NL

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  -BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
  GEVAAR
  OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
  VERKLEINEN, HOUDT U ZICH NAUWGEZET AAN DEZE
  INSTRUCTIES.
  LET OP
  [ Accu
  Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische
  brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.
  • Demonteer de accu niet.
  • Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga
  er niet op staan.
  • Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking
  komen met de aansluitpunten.
  • Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een
  auto die in de zon geparkeerd staat.
  • Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
  • Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.
  • Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan
  worden opgeladen.
  • Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.
  • Houd de accu droog.

  NL

  3 • Page 4

  • Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door
  Sony wordt aanbevolen.
  • Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies.

  [ Netspanningsadapter
  Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de buurt.
  Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een storing
  optreedt tijdens het gebruik van het apparaat.

  Voor klanten in Europa
  [ Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van
  toepassing zijn
  Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
  Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
  Stuttgart, Duitsland

  Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit apparaat in overeenstemming is met de
  essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere
  informatie kunt u vinden op:
  http://www.compliance.sony.de/

  [ Kennisgeving
  Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische
  elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de
  verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.
  Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regels
  voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.
  De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid
  van dit apparaat beïnvloeden.

  NL

  4 • Page 5

  [ Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische
  apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere
  Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
  Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat
  het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag
  worden.
  Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie
  met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of
  lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik
  of 0,004 % lood bevat.
  Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke
  negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval
  van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud
  van natuurlijke bronnen.
  In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met
  data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze NL
  batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te
  zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal
  worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
  te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
  elektronisch materiaal.
  Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit
  het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt
  voor de recyclage van batterijen.
  Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact
  opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van
  huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

  De bijgeleverde items controleren
  De cijfer tussen haakjes geeft het aantal stuks aan.
  • Camera (1)
  • Oplaadbare accu NP-BX1 (1)
  • Micro-USB-kabel (1)
  • Netspanningsadapter AC-UB10C/UB10D (1)
  • Netsnoer (niet bijgeleverd in de Verenigde Staten en Canada) (1)
  • Schouderriem (1)
  • Lensdop (1)
  • Accessoireschoenafdekking (1) (bevestigd op de camera)
  • Gebruiksaanwijzing (dit boekje) (1)
  • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
  Deze handleiding beschrijft de functies die een Wi-Fi-verbinding vereisen.
  NL

  5 • Page 6

  Onderdelen herkennen
  K Handinstelring
  • Als de zoom-/
  scherpstellingschakelaar in de
  stand AF/ZOOM staat, draait u
  de handinstelring om in en uit te
  zoomen.
  • Als de zoom-/
  scherpstellingschakelaar in de
  stand MF of DMF staat, draait u
  de handinstelring om scherp te
  stellen.

  A Voor opnemen: Fn (Functie)knop
  Voor weergeven:
  (Naar
  smartph verznd) knop
  B CUSTOM (custom)-toets
  • U kunt de gewenste functie
  toewijzen aan de CUSTOMknop.

  C Ontspanknop
  D Voor opnemen: W/T(zoom)knop
  Voor weergeven:
  (Index-)
  knop/ (weergavezoom-)knop
  E Zelfontspannerlamp/AFhulplicht
  F Lens
  G Flitser
  • Druk op de knop (flitser
  omhoog) om de flitser te
  gebruiken. De flitser komt niet
  automatisch omhoog.
  • Wanneer de flitser niet wordt
  gebruikt, duwt u hem terug in de
  behuizing van de camera.

  NL

  6

  H (flitser omhoog-)knop
  I Bevestigingsoog voor de
  schouderriem
  J Zoom-/scherpstellingschakelaar

  A GPS-ontvanger (ingebouwd,
  alleen DSC-HX400V)
  B Stereomicrofoon
  C Oogsensor
  D Zoeker
  • Wanneer u in de zoeker kijkt,
  wordt de zoekerfunctie
  ingeschakeld, en wanneer u uw
  gezicht verwijdert van de zoeker,
  keert de zoekerfunctie terug naar
  de schermfunctie.

  E MOVIE (bewegende beelden)knop
  F
  (weergave-)knop
  G Bedieningsknop • Page 7

  H FINDER/MONITOR-knop
  • Deze knop schakelt om tussen
  weergeven van het beeld op het
  scherm en in de zoeker.

  I ON/OFF (aan/uit)-toets en aan-/
  oplaadlampje
  J Functiekeuzeknop
  (Slim automatisch)/
  (Superieur automat.)/
  (Autom. programma)/
  (Diafragmavoorkeuze)/
  (Sluitertijdvoorkeuze)/
  (Handm. belichting)/
  1/2 (Geheug.nr. oproep.)/
  (Film)/
  (iDraaipanorama)/
  (Scènekeuze)
  K Besturingsknop
  L Wi-Fi-sensor (ingebouwd)
  M
  (N-markering)

  A Multi-interfaceschoen*
  B Diopter-instelwiel
  • Stel het diopter af op uw
  gezichtsvermogen door het
  diopter-instelwiel te draaien
  totdat het scherm in de zoeker
  scherp te zien is.
  • Als u het diopterniveau wilt
  instellen, richt u de camera op
  een helder gebied zodat het
  gemakkelijker is om het
  diopterniveau in te stellen.

  C Multi/Micro USB-aansluiting*
  • Ondersteunt een micro-USBcompatibel apparaat.

  NL

  D Afdekking van de aansluitingen
  E HDMI-microaansluiting
  F Luidspreker
  G LCD-scherm

  • Raak de markering aan wanneer
  u de camera verbindt met een
  smartphone die is uitgerust met
  de NFC-functie.
  • NFC (Near Field
  Communication) is een
  internationale norm voor
  draadloze communicatie over een
  korte afstand.

  N

  (Helpfunct. in camera) /
  (wis-)knop
  O MENU-knop

  A Deksel van geheugenkaartgleuf
  en accuvak
  B Accuvak
  C Accu-uitwerphendel
  D Toegangslamp
  E Geheugenkaartgleuf

  NL

  7 • Page 8

  F Schroefgat voor statief
  • Gebruik een statief met een
  schroef van minder dan 5,5 mm
  lang. Als de schroef te lang is,
  kunt u de camera niet stevig
  bevestigen en kan de camera
  worden beschadigd.
  * Voor meer informatie over
  accessoires die compatibel zijn met
  de multi-interfaceschoen en de Multi/
  Micro USB-aansluiting, gaat u naar
  de Sony-website, of neemt u contact
  op met uw Sony-dealer of de
  plaatselijke, erkende technische
  dienst van Sony. U kunt ook
  accessoires gebruiken die compatibel
  zijn met de accessoireschoen. Wij
  kunnen niet garanderen dat de
  accessoires van andere fabrikanten
  werken.

  NL

  8 • Page 9

  De accu plaatsen
  Accu-uitwerphendel

  NL

  1 Open het deksel.
  de accu erin.
  2 Steek
  • Houd de accu-uitwerphendel opzij gedrukt en steek de accu in de
  camera, zoals afgebeeld. Controleer dat na het plaatsen van de accu de
  accu-uitwerphendel vergrendelt.
  • Als u het deksel sluit terwijl de accu niet goed is geplaatst, kan de
  camera beschadigd worden.

  NL

  9 • Page 10

  De accu opladen
  Voor klanten in de VS en Canada

  Netsnoer

  Voor klanten in andere
  landen/gebieden dan de VS
  en Canada

  Aan-/oplaadlampje
  Brandt: Opladen
  Brandt niet: Laden voltooid
  Knippert:
  Laadfout of laden tijdelijk gepauzeerd
  omdat de camera niet binnen het juiste
  temperatuurbereik is

  de camera aan op de netspanningsadapter
  1 Sluit
  (bijgeleverd), met de micro-USB-kabel (bijgeleverd).
  de netspanningsadapter aan op een stopcontact.
  2 Sluit
  Het aan-/oplaadlampje brandt oranje en het opladen begint.
  • Zorg ervoor dat tijdens het opladen van de accu de camera is
  uitgeschakeld.
  • U kunt de accu opladen ondanks dat deze nog gedeeltelijk geladen is.
  • Wanneer het aan-/oplaadlampje knippert en het opladen niet klaar is,
  haalt u de accu eruit en plaatst u deze er weer in.

  NL

  10 • Page 11

  Opmerkingen
  • Wanneer het aan-/oplaadlampje van de camera knippert terwijl de netspanningsadapter
  is aangesloten op het stopcontact, betekent dit dat het opladen tijdelijk is onderbroken
  omdat de temperatuur buiten het aanbevolen bereik ligt. Wanneer de temperatuur weer
  binnen het geschikte bereik komt, wordt het opladen hervat. Het wordt aanbevolen de
  accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10 °C t/m 30 °C.
  • Het is mogelijk dat de accu niet effectief wordt opgeladen als de aansluitpunten
  van de accu vuil zijn. In dat geval veegt u eventueel stof voorzichtig af met behulp
  van een zachte doek of een wattenstaafje om de aansluitingen van de accu schoon
  te maken.
  • Sluit de netspanningsadapter (bijgeleverd) aan op een stopcontact in de buurt. In
  het geval een storing optreedt tijdens het gebruik van de netspanningsadapter, trekt
  u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de voeding los te
  koppelen.
  NL
  • Nadat het opladen klaar is, trekt u de stekker van het netsnoer van de
  netspanningsadapter uit het stopcontact.
  • Gebruik uitsluitend een originele accu, micro-USB-kabel (bijgeleverd) en
  netspanningsadapter (bijgeleverd) van het merk Sony.

  x Oplaadtijd (volledige lading)
  De oplaadtijd met de netspanningsadapter (bijgeleverd) is ongeveer
  230 minuten.
  Opmerkingen
  • Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een
  temperatuur van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van
  gebruikscondities en de omstandigheden.

  x Opladen door aansluiting op een computer
  De accu kan worden opgeladen door de camera met behulp van een microUSB-kabel aan te sluiten op een computer.

  Naar een USB-aansluiting

  NL

  11 • Page 12

  • Als de camera is ingeschakeld en u hem aansluit op een computer, wordt de
  accu niet opgeladen maar de wordt camera van stroom voorzien door de
  computer, waardoor u beelden kunt importeren in een computer zonder dat u
  zich zorgen hoeft te maken dat de accu leeg raakt.
  Opmerkingen
  • Let op de volgende punten bij het opladen via een computer:
  – Als de camera is aangesloten op een laptop-computer die niet op de
  stroomvoorziening is aangesloten, daalt de acculading van de laptop. Laad niet
  langdurig op.
  – Zet de computer niet aan/uit en start de computer niet opnieuw op, al dan niet uit
  de energiebesparingsstand, wanneer een USB-verbinding tot stand is gebracht
  tussen de computer en de camera. Hierdoor kan een storing optreden in de
  camera. Voordat u de computer uit- of inschakelt, herstart of uit de slaapstand
  wekt, verbreekt u de USB-verbinding tussen de camera en de computer.
  – Wanneer een eigengebouwde of gewijzigde computer wordt gebruikt om de
  accu in de camera op te laden, kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.

  x Gebruiksduur van de accu en het aantal beelden dat
  kan worden opgenomen en weergegeven
  Gebruiksduur van
  de accu

  Aantal beelden

  Opnemen
  (stilstaande
  beelden)

  Scherm

  Ong. 150 min.

  Ong. 300 beelden

  Zoeker

  Ong. 190 min.

  Ong. 380 beelden

  Typische
  opname
  bewegende
  beelden

  Scherm

  Ong. 50 min.  Zoeker

  Ong. 55 min.  Ononderbroken
  opnemen van
  bewegende
  beelden

  Scherm

  Ong. 85 min.  Zoeker

  Ong. 95 min.  Ong. 250 min.

  Ong. 5000 beelden

  Weergeven (stilstaande beelden)
  Opmerkingen

  • Het bovenstaande aantal beelden geldt bij een volledig opgeladen accu.
  Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kan het aantal beelden lager zijn.
  NL

  12 • Page 13

  • Het aantal beelden dat kan worden opgenomen geldt bij opnemen onder de
  volgende omstandigheden:
  – Bij gebruik van een Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (los verkrijgbaar).
  – De accu wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.
  – [GPS aan/uit] is ingesteld op [Uit] (alleen DSC-HX400V)
  – [Weergavekwaliteit] is ingesteld op [Standaard]
  • Het aantal van "Opnemen (stilstaande beelden)" is gebaseerd op de CIPA-norm,
  en geldt bij opnemen onder de volgende omstandigheden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  – DISP is ingesteld op [Alle info weerg.].
  – Iedere 30 seconden wordt een beeld opgenomen.
  – De zoom wordt beurtelings gewisseld tussen de uiterste W-kant en T-kant.
  – De flitser wordt iedere twee keer eenmaal gebruikt.
  – De camera wordt na elke tien opnamen uit- en ingeschakeld.
  • Het aantal minuten voor het opnemen van bewegende beelden is gebaseerd op de
  NL
  CIPA-norm, en geldt voor opnemen onder de volgende omstandigheden:
  –[
  Opname-instell.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
  – Typische opname bewegende beelden: Gebruiksduur van de accu gebaseerd op
  herhaaldelijk starten/stoppen van de opname, zoomen, in-/uitschakelen, enz.
  – Ononderbroken opnemen van bewegende beelden: Gebruiksduur van de accu
  gebaseerd op non-stop opnemen tot de limiet (29 minuten) is bereikt, en daarna
  doorgaan door nogmaals op de MOVIE-knop te drukken. Overige functies, zoals
  zoomen, worden niet gebruikt.

  x Netvoeding gebruiken
  U kunt de netspanningsadapter AC-UD10 (los verkrijgbaar) of AC-UD11 (los
  verkrijgbaar) gebruiken om de camera tijdens het opnemen en weergeven van
  beelden van stroom te voorzien.
  Opmerkingen
  • Wanneer u beelden opneemt of weergeeft terwijl de camera is aangesloten

  op de bijgeleverde netspanningsadapter, wordt geen stroom geleverd door de
  netspanningsadapter.

  NL

  13 • Page 14

  Een geheugenkaart plaatsen (los verkrijgbaar)

  Let erop dat de afgeschuinde
  hoek in de juiste richting wijst.

  1 Open het deksel.
  de geheugenkaart (los verkrijgbaar).
  2 Plaats
  • Met de afgeschuinde hoek gericht zoals aangegeven in de afbeelding,
  steekt u de geheugenkaart in de gleuf tot hij op zijn plaats vastklikt.

  3 Sluit het deksel.

  NL

  14 • Page 15

  x Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt
  Geheugenkaart

  Voor
  stilstaande
  beelden

  Voor bewegende
  beelden

  Memory Stick XC-HG Duo™
  A

  Memory Stick PRO Duo™

  (alleen Mark2)

  Memory Stick PRO-HG Duo™
  B

  C

  D

  Memory Stick Micro™ (M2)

  (alleen Mark2)

  SD-geheugenkaart

  (klasse 4 of
  sneller)

  SDHC-geheugenkaart

  (klasse 4 of
  sneller)

  SDXC-geheugenkaart

  (klasse 4 of
  sneller)

  microSD-geheugenkaart

  (klasse 4 of
  sneller)

  microSDHC-geheugenkaart

  (klasse 4 of
  sneller)

  microSDXC-geheugenkaart

  (klasse 4 of
  sneller)

  NL

  • In deze gebruiksaanwijzing worden de producten in de tabel gezamenlijk als volgt
  genoemd:
  A: Memory Stick PRO Duo
  B: Memory Stick Micro
  C: SD-kaart
  D: microSD-geheugenkaart
  Opmerkingen
  • Als u Memory Stick Micro of microSD-geheugenkaarten in deze camera gebruikt,
  vergeet u niet de geschikte adapter te gebruiken.

  x De geheugenkaart of accu uit de camera halen
  Geheugenkaart: Duw de geheugenkaart kort erin om de geheugenkaart uit te
  werpen.
  Accu: Verschuif de accu-uitwerphendel. Zorg ervoor dat u de accu niet laat vallen.
  Opmerkingen
  • De geheugenkaart of accu nooit uit de camera halen wanneer de toegangslamp (pagina 7)
  brandt. Hierdoor kunnen de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.

  NL

  15 • Page 16

  De klok instellen
  ON/OFF (aan/uit)
  Bedieningsknop

  Onderdelen selecteren: v/V/b/B
  Instellen: z

  op de ON/OFF (aan/uit)-toets.
  1 Druk
  Wanneer u de camera voor het eerst inschakelt, wordt de instelling voor
  datum en tijd afgebeeld.
  • Het kan enige tijd duren eerdat de camera wordt ingeschakeld en
  bediening mogelijk is.

  of [Enter] is geselecteerd op het scherm, en
  2 Controleer
  druk daarna op z op de bedieningsknop.
  een gewenste geografische locatie aan de
  3 Selecteer
  hand van de aanwijzingen op het scherm, en druk
  daarna op z.
  [Zomertijd], [Datum/Tijd] en [Datumindeling] in, en
  4 Stel
  druk daarna op z.
  • Bij het instellen van [Datum/Tijd], is middernacht 12:00 AM, en is 12
  uur 's middags 12:00 PM.

  of [Enter] is geselecteerd, en druk daarna op
  5 Controleer
  z.

  NL

  16 • Page 17

  Stilstaande/bewegende beelden opnemen
  Ontspanknop

  Functiekeuzeknop

  : Slim automatisch
  : Film

  MOVIE

  W/T(zoom)knop

  W: Zoomt uit
  T: Zoomt in

  NL

  Stilstaande beelden opnemen

  de ontspanknop tot halverwege in om scherp te
  1 Druk
  stellen.
  Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de z
  indicator afgebeeld.

  de ontspanknop helemaal in om een beeld op te
  2 Druk
  nemen.
  Bewegende beelden opnemen

  op de MOVIE (bewegende beelden)-knop om te
  1 Druk
  beginnen met opnemen.
  • Gebruik de W/T-(zoom)knop om de zoomvergroting te veranderen.

  nogmaals op de MOVIE-knop als u het opnemen
  2 Druk
  wilt stoppen.
  Opmerkingen
  • Trek de flitser niet handmatig omhoog. Dit kan een storing veroorzaken.
  • Wanneer de zoomfunctie wordt gebruikt tijdens het opnemen van bewegende
  beelden, wordt het geluid van de camerabediening ook opgenomen. Het
  bedieningsgeluid van de MOVIE-knop kan ook worden opgenomen wanneer het
  opnemen van de bewegende beelden klaar is.

  NL

  17 • Page 18

  • Het opnamebereik van panoramabeelden kan worden verkleind, afhankelijk van
  het onderwerp of de manier waarop het wordt opgenomen. Daarom kan, zelfs als
  [360°] is ingesteld op het opnemen van panoramabeelden, het opgenomen beeld
  minder zijn dan 360 graden.
  • Voor de ononderbroken opnameduur van bewegende beelden, raadpleegt u "Aantal
  stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden" (pagina 29). Nadat het
  opnemen van bewegende beelden klaar is, kunt u het opnemen hervatten door
  nogmaals op de MOVIE-knop te drukken. Het opnemen kan automatisch worden
  onderbroken om de camera te beschermen afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

  Beelden weergeven
  Besturingsknop

  W: Zoomt uit
  T: Zoomt in

  Bedieningsknop

  (Weergave)
  (Wissen)

  Beelden selecteren: B (volgende)/
  b (vorige) of de
  besturingsknop
  draaien
  Instellen: z

  op de
  (weergave-)knop.
  1 Druk
  • Wanneer beelden op een geheugenkaart die met een andere camera zijn
  opgenomen, worden weergegeven op deze camera, wordt het
  registratiescherm van het gegevensbestand afgebeeld.

  x Het volgende/vorige beeld selecteren
  Selecteer een beeld door op B (volgende)/b (vorige) op de bedieningsknop te
  drukken. Druk op z op de middenknop van de bedieningsknop om de
  bewegende beelden weer te geven.
  NL

  18 • Page 19

  x Een beeld wissen
  1 Druk op de (wis-)knop.
  2 Selecteer [Wissen] met v op de bedieningsknop en druk daarna op z.

  x Terugkeren naar beelden opnemen
  Druk de ontspanknop tot halverwege in.

  NL

  NL

  19 • Page 20

  Inleiding tot de overige functies
  Besturingsknop
  Fn (Functie)

  MENU

  Bedieningsknop

  x Bedieningsknop
  DISP (Inhoud weergeven): Maakt het mogelijk om de weergave op het
  scherm te veranderen.
  (Transportfunctie): Maakt het mogelijk om te schakelen tussen
  opnamefuncties, zoals enkele opname, continue opname of bracket-opname.
  (Belicht.comp.): Maakt het mogelijk om de belichting en helderheid te
  compenseren voor het gehele beeld.
  (Creatief met foto's): Maakt het mogelijk om de camera intuïtief te
  bedienen en eenvoudig creatieve beelden op te nemen.
  (Flitsfunctie): Hiermee kunt u een flitserfunctie selecteren voor stilstaande
  beelden.
  z (AF-vergrendeling): De camera volgt het onderwerp en stelt automatisch
  scherp, ook wanneer het onderwerp beweegt.

  x Fn (Functie)-knop
  Hiermee kunt u 12 functies registreren en deze functies oproepen voor het
  opnemen.
  1 Druk op de Fn (Functie)-knop.
  2 Selecteer de gewenste functie door op v/V/b/B op de bedieningsknop te
  drukken.
  3 Selecteer de waarde van de instelling door de besturingsknop te draaien.

  x Besturingsknop
  NL

  U kunt de geschikte instelling voor elke opnamefunctie onmiddellijk

  20 veranderen door gewoon de besturingsknop te draaien. • Page 21

  x Menuonderdelen
  (Camera- instellingen)
  Beeldformaat

  Hiermee kunt u het formaat van de stilstaande
  beelden selecteren.

  Beeldverhouding

  Hiermee kunt u de beeldverhouding van de
  stilstaande beelden selecteren.

  Kwaliteit

  Hiermee kunt u de beeldkwaliteit van de stilstaande
  beelden selecteren.

  Panorama: formaat

  Hiermee kunt u het formaat van de panoramabeelden
  selecteren.

  Panorama: richting

  Hiermee kunt u de opnamerichting van de
  panoramabeelden selecteren.

  Bestandsindeling

  Hiermee kunt u het bestandsformaat voor bewegende
  beelden selecteren.

  Opname-instell.

  Hiermee kunt u de grootte selecteren van het frame
  van de opgenomen bewegende beelden.

  Transportfunctie

  Hiermee kunt u de transportfunctie instellen,
  bijvoorbeeld voor ononderbroken opnemen.

  Flitsfunctie

  Hiermee kunt u de flitserinstellingen maken.

  Flitscompensatie

  Hiermee kunt u de intensiteit van de uitvoer van de
  flitser instellen.

  Rode ogen verm.

  Hiermee kunt u het rode-ogeneffect bij gebruik van
  de flitser corrigeren.

  Scherpstelgebied

  Hiermee kunt u het scherpgestelde gebied selecteren.

  AF-hulplicht

  NL

  Hiermee kunt u AF-verlichting instellen die voor licht
  zorgt in donkere scènes om het scherpstellen te
  vergemakkelijken.

  Belicht.comp.

  Corrigeert de helderheid van het totale beeld.

  ISO

  Hiermee kunt u de lichtgevoeligheid instellen.

  Lichtmeetfunctie

  Hiermee kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt
  welk deel van het onderwerp wordt gemeten voor de
  berekening van de belichting.

  Witbalans

  Stelt de kleurtonen van een beeld in.
  NL

  21 • Page 22

  DRO/Auto HDR

  Hiermee kunt u automatisch compenseren voor
  helderheid en contrast.

  Creatieve stijl

  Hiermee kunt u de gewenste beeldverwerking
  selecteren.

  Foto-effect

  Selecteert het gewenste effectfilter voor een
  indrukwekkendere en artistiekere weergave.

  Scherpstelvergrot.

  Vergroot het beeld vóór de opname zodat u de
  scherpstelling in detail kunt controleren.

  NR bij hoge-ISO

  NL

  22

  Hiermee kunt u de ruisonderdrukkingsbewerking
  instellen voor opnamen met een hoge gevoeligheid.

  AF-vergrendeling

  Stelt de functie in voor het volgen van een onderwerp
  terwijl het scherpgesteld blijft.

  Lach-/Gezichtsherk.

  Hiermee kunt u selecteren of gezichten herkend
  moeten worden en diverse instellingen automatisch
  veranderen. Hiermee kunt u instellen dat de sluiter
  automatisch ontspant wanneer een lach wordt
  herkend.

  Zachte-huideffect

  Hiermee kunt u het zachte-huideffect en het
  effectniveau instellen.

  Autom. kadreren

  Analyseert de scène met gezichten, close-ups of
  onderwerpen die gevolgd worden door de functie AFvergrendeling, en snijdt automatisch het beeld bij naar
  een indrukwekkendere compositie en slaat dit als
  kopie op.

  Scènekeuze

  Hiermee kunt u vooraf gemaakte instellingen
  selecteren die overeenkomen met diverse
  scèneomstandigheden.

  Film

  Selecteert de opnamefunctie die het meest geschikt is
  voor uw onderwerp of effect.

  SteadyShot

  Stelt SteadyShot in voor het opnemen van bewegende
  beelden.

  Aut. lang. sluit.tijd

  Stelt de functie in die automatisch de sluitertijd
  aanpast overeenkomstig de helderheid van de
  omgeving tijdens het opnemen van bewegende
  beelden.

  Microfoon ref. niveau

  Stelt het microfoonreferentieniveau in bij het
  opnemen van bewegende beelden. • Page 23

  Windruis reductie

  Hiermee kunt u het windgeruis verlagen tijdens het
  opnemen van bewegende beelden.

  Lijst met opnametips

  Beeldt de lijst met opnametips af.

  Geheugen

  Hiermee kunt u de gewenste functies of camerainstellingen registreren.

  (Eigen instellingen)
  MF Assist

  Hiermee kunt u een vergroot beeld weergeven tijdens
  handmatig scherpstellen.

  Schrpstelvergrot.tijd

  Hiermee kunt u de tijdsduur instellen gedurende
  welke het beeld in vergrote vorm wordt weergegeven.

  Stramienlijn

  Hiermee kunt u stramienlijnen weergeven als
  hulpmiddel bij het uitlijnen van de beeldcompositie.

  Autom.weergave

  Stelt automatische weergave in op het weergeven van
  het vastgelegde beeld na het opnemen.

  Reliëfniveau

  Accentueert bij handmatig scherpstellen de contouren
  van scherpstelbereiken met een bepaalde kleur.

  Reliëfkleur

  Hiermee kunt u de kleur instellen die in de
  reliëffunctie wordt gebruikt.

  Belichtingsinst.gids

  Stelt de gids in die wordt afgebeeld wanneer de
  belichtingsinstellingen worden veranderd op het
  opnamescherm.

  Zoom-instelling

  Stelt in of Helder Beeld Zoom en Digitale zoom
  worden gebruikt tijdens het zoomen.

  FINDER/MONITOR

  Stelt de methode in voor het omschakelen tussen de
  zoeker en het scherm.

  Datum schrijven

  NL

  Hiermee kunt u instellen of een opnamedatum wordt
  opgenomen op het stilstaande beeld.

  Instell. functiemenu

  Hiermee kunt u de functies aanpassen die worden
  weergegeven wanneer op de Fn (Functie-)knop wordt
  gedrukt.

  Eigen toetsinstelling.

  Wijst een gewenste functie toe aan de knop.

  Knop MOVIE

  Stelt in of de MOVIE-knop altijd geactiveerd is.
  NL

  23 • Page 24

  (Draadloos)
  Naar smartph verznd

  Brengt beelden over voor weergave op een
  smartphone.

  Naar computer verz.

  Maakt een reservekopie van beelden door ze over te
  brengen naar een computer die is verbonden met een
  netwerk.

  Op TV bekijken

  U kunt beelden bekijken op een netwerk-compatibele
  televisie.

  One-touch (NFC)

  Wijst een applicatie toe aan One-touch (NFC).
  Wanneer u opneemt kunt u de applicatie oproepen
  door met een NFC-compatibele smartphone de
  camera aan te raken.

  Vliegtuig-stand

  U kunt dit apparaat instellen op het niet uitvoeren van
  draadloze communicaties en GPS-functies.

  WPS-Push

  U kunt eenvoudig het accesspoint in de camera
  registreren door op de WPS-knop te drukken.

  Toegangspunt instel.

  U kunt uw accesspoint handmatig registreren.

  Naam Appar. Bew.

  U kunt de apparaatnaam veranderen onder Wi-Fi
  Direct, enz.

  MAC-adres weergvn

  Toont het MAC-adres van de camera.

  SSID/WW terugst.

  Stelt het SSID en wachtwoord voor de smartphoneverbinding terug.

  Netw.instell. terugst.

  Stelt alle netwerkinstellingen terug.

  (Applicatie)
  Applicatielijst

  Geeft de applicatielijst weer. U kunt de applicatie die
  u wilt gebruiken selecteren.

  Inleiding

  Beeldt instructies af over het gebruik van de
  applicatie.

  (Afspelen)

  NL

  24

  Wissen

  Hiermee kunt u een beeld wissen.

  Weergavefunctie

  Stelt de manier in waarop beelden worden
  gegroepeerd voor weergave. • Page 25

  Beeldindex

  Hiermee kunt u meerdere beelden tegelijkertijd
  weergeven.

  Diavoorstelling

  Hiermee kunt u een diavoorstelling weergeven.

  Roteren
  Vergroot

  Roteert het beeld.
  Vergroot het weergegeven beeld.

  WG 4K-stilst. beeld

  Voert stilstaande beelden met een resolutie van 4K uit
  naar een via HDMI aangesloten televisie die
  ondersteuning biedt voor 4K.

  Beveiligen

  Hiermee kunt u de beelden beveiligen.

  Motion intervalaanp.

  Stelt het interval in voor het tonen van het volgen van
  onderwerpen in [Motion Shot-video], waarin het
  volgen van de beweging van het onderwerp wordt
  getoond tijdens het weergeven van bewegende
  beelden.

  Printen opgeven

  Hiermee kunt u een afdrukmarkering toevoegen aan
  een stilstaand beeld.

  NL

  (Instellingen)
  Monitor-helderheid

  Hiermee kunt u de helderheid van het scherm
  instellen.

  Volume-instellingen

  Stelt het volumeniveau voor het weergeven van
  bewegende beelden in.

  Audiosignalen

  Stelt het werkingsgeluid van de camera in.

  GPS-instellingen
  (alleen DSC-HX400V)

  Stelt de GPS-functie in.

  Inst. uploaden

  Hiermee kunt u de uploadfunctie van de camera
  instellen bij gebruik van een Eye-Fi-kaart.

  Tegelmenu

  Stelt in of het tegelmenu wordt weergegeven elke
  keer wanneer u op de MENU-knop drukt.

  Modusdraaiknopsch.

  Hiermee kunt u de gids voor de functiekeuzeknop (de
  beschrijving van elke opnamefunctie) in- en
  uitschakelen.

  Weergavekwaliteit

  Stelt de weergavekwaliteit in.
  NL

  25 • Page 26

  Begintijd energ.besp
  PAL/NTSC schakel.
  (alleen voor 1080 50icompatibele
  modellen)

  NL

  Door het tv-formaat van het apparaat te veranderen,
  wordt het mogelijk om bewegende beelden op te
  nemen in een ander formaat.

  Demomodus

  Stelt de demonstratie van het weergeven van
  bewegende beelden in op aan of uit.

  HDMI-resolutie

  Hiermee kunt u de resolutie instellen in het geval de
  camera is aangesloten op een HDMI-televisie.

  CTRL.VOOR HDMI

  Hiermee kunt u de camera bedienen vanaf een
  televisie die ondersteuning biedt voor BRAVIA™
  Sync.

  USB-verbinding

  Hiermee kunt u de USB-verbindingsprocedure
  instellen.

  USB LUN-instelling

  Hiermee kunt u de compatibiliteit verbeteren door de
  functies van de USB-verbinding te beperken.

  USB-voeding

  Stelt in of stroom moet worden geleverd via de USBverbinding of niet.

  Taal

  26

  Hiermee kunt u de tijdsduur instellen die moet
  verstrijken voordat de camera automatisch wordt
  uitgeschakeld.

  Hiermee kunt u taal selecteren.

  Datum/tijd instellen

  Stelt de datum en tijd en de zomertijd in.

  Tijdzone instellen

  Hiermee kunt u de gebruikslocatie instellen.

  Formatteren

  Hiermee kunt u de geheugenkaart formatteren.

  Bestandsnummer

  Hiermee kunt u de methode instellen voor het
  toewijzen van bestandsnummers aan stilstaande en
  bewegende beelden.

  OPN.-map kiezen

  Hiermee kunt u de map veranderen die is geselecteerd
  voor het opslaan van beelden.

  Nieuwe map

  Maakt een nieuwe map aan voor het opslaan van
  stilstaande en bewegende beelden (MP4).

  Mapnaam

  Stelt de mapnaam van de stilstaande beelden in.

  Beeld-DB herstellen

  Hiermee kunt u het beelddatabasebestand herstellen
  en opname en weergave inschakelen. • Page 27

  Media-info weergev.

  Hiermee kunt u de resterende opnameduur voor
  bewegende beelden en het aantal opneembare
  stilstaande beelden op de geheugenkaart weergeven.

  Versie

  Hiermee kunt u de camerasoftwareversie weergeven.

  Instelling herstellen

  Hiermee kunt u de instellingen terugstellen op hun
  standaardwaarden.

  Functies van PlayMemories Home™
  Met het softwareprogramma PlayMemories Home kunt u stilstaande en
  bewegende beelden in u computer importeren en deze gebruiken.
  PlayMemories Home is vereist voor het importeren van bewegende beelden in
  NL
  het AVCHD-formaat in uw computer.
  Geïmporteerde
  beelden weergeven

  Beelden importeren uit
  uw camera
  Onder Windows zijn ook de volgende
  functies beschikbaar:

  Beelden delen op
  PlayMemories Online™

  Beelden
  Beelden
  Een disc met
  uploaden naar
  bekijken op
  bewegende
  een kalender beelden maken netwerkservices

  Opmerkingen
  • Een internetverbinding is noodzakelijk om PlayMemories Home te installeren.
  • Een internetverbinding is noodzakelijk om PlayMemories Online of andere
  netwerkservices te gebruiken. PlayMemories Online of andere netwerkservices
  zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of gebieden.
  • Gebruik de volgende URL voor Macintosh-softwareprogramma's:
  http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  NL

  27 • Page 28

  • Als het softwareprogramma PMB (Picture Motion Browser), dat werd geleverd met
  modellen die zijn uitgebracht vóór 2011, reeds is geïnstalleerd op uw computer, zal
  het tijdens de installatie worden overschreven door PlayMemories Home. Gebruik
  PlayMemories Home, de opvolger van het softwareprogramma PMB.

  x Systeemvereisten
  U vindt de systeemvereisten voor de software op de volgende URL:
  www.sony.net/pcenv/

  x PlayMemories Home installeren op een computer
  de internetbrowser op uw computer en ga naar de
  1 Gebruik
  volgende URL, en installeer daarna PlayMemories Home.
  www.sony.net/pm/
  • Voor meer informatie over PlayMemories Home, raadpleegt u de
  volgende PlayMemories Home-ondersteuningspagina (alleen in het
  Engels):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/
  • Nadat de installatie klaar is, wordt PlayMemories Home opgestart.

  de camera met behulp van een micro-USB-kabel
  2 Sluit
  (bijgeleverd) aan op uw computer.
  • Schakel de camera in.
  • Nieuwe functie kunnen worden geïnstalleerd in PlayMemories Home.
  Sluit de camera aan op uw computer, zelfs als PlayMemories Home
  reeds is geïnstalleerd op uw computer.
  Opmerkingen

  NL

  28

  • Koppel de micro-USB-kabel (bijgeleverd) niet los van de camera terwijl de bezetscherm of het toegangsscherm wordt afgebeeld. Als u dat doet, kunnen de
  gegevens beschadigd raken.
  • Om de camera los te koppelen van de computer, klikt u op de taakbalk op
  , en
  klikt u vervolgens op
  (verwijderingspictogram). Onder Windows Vista klikt u
  op de taakbalk op
  . • Page 29

  Functies toevoegen aan de camera
  U kunt de gewenste functies toevoegen aan uw camera door verbinding te
  maken met de website voor het downloaden van applicaties
  (PlayMemories Camera Apps™) op het internet.
  http://www.sony.net/pmca
  • Nadat een applicatie is geïnstalleerd, kunt u de applicatie oproepen door met
  een NFC-compatibele Android-smartphone de N-markering van deze
  camera aan te raken bij gebruik van de functie [One-touch (NFC)].

  Aantal stilstaande beelden en opnameduur van
  bewegende beelden
  Het aantal stilstaande beelden en de opnameduur kunnen verschillen
  afhankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.

  NL

  x Stilstaande beelden
  [

  Beeldformaat]: L: 20M

  Als [

  Beeldverhouding] is ingesteld op [4:3]*
  Capaciteit

  Kwaliteit

  2 GB

  Standaard

  295 beelden

  Fijn

  200 beelden

  * Als de [
  Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [4:3], kunt u meer
  stilstaande beelden opnemen dan hierboven is aangegeven.

  NL

  29 • Page 30

  x Bewegende beelden
  De onderstaande tabel laat de maximumopnametijd (bij benadering) zien. Dit
  is de totale tijd voor alle bewegende beelden. Ononderbroken opnemen is
  mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten (een beperking als gevolg van de
  productspecificatie). De maximale, ononderbroken opnameduur van
  bewegende beelden in het MP4 (12M)-formaat is ongeveer 15 minuten
  (beperkt door een maximale bestandsgrootte van 2 GB).
  (h (uur), m (minuten))
  Capaciteit
  Opname-instell.

  2 GB

  60i 24M(FX)/50i 24M(FX)

  10 m

  60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

  10 m

  60p 28M(PS)/50p 28M(PS)

  9m

  24p 24M(FX)/25p 24M(FX)

  10 m

  24p 17M(FH)/25p 17M(FH)

  10 m

  1440×1080 12M

  15 m

  VGA 3M

  1 h 10 m

  • De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat de camera is uitgerust
  met VBR (variabele bitsnelheid), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt
  aangepast aan de hand van de opnamescène. Wanneer u een snelbewegend
  onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de opnameduur is korter omdat
  meer geheugen nodig is voor de opname.
  De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het
  onderwerp en de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.

  NL

  30 • Page 31

  Opmerkingen over het gebruik van de camera
  Functies ingebouwd in deze camera
  • Deze handleiding beschrijft 1080 60i-compatibele apparaten en de 1080 50icompatibele apparaten.
  – Om te bepalen of uw camera ondersteuning biedt voor de GPS-functie,
  controleert u de modelnaam van uw camera.
  GPS-compatibel: DSC-HX400V
  GPS-incompatibel: DSC-HX400
  – Om te controleren of uw camera een 1080 60i-compatibel apparaat of een 1080
  50i-compatibel apparaat is, controleert u of de volgende merktekens op de
  onderkant van de camera staan.
  Apparaat compatibel met 1080 60i: 60i
  Apparaat compatibel met 1080 50i: 50i
  • De camera is compatibel met bewegende beelden van het formaat 1080 60p of
  50p. Anders dan bij standaardopnamefuncties tot nu toe, die opnemen volgens de
  geïnterlinieerde methode, neemt deze camera op volgens de progressieve
  methode. Dit verhoogt de resolutie en geeft een vloeiender, realistischer beeld.
  • In een vliegtuig stelt u [Vliegtuig-stand] in op [Aan].

  NL

  Over GPS-compatibele apparaten (alleen DSC-HX400V)
  • Gebruik GPS in overeenstemming met de geldende regelgeving in de landen en
  gebieden waarin u het gebruikt.
  • Als u de locatie-informatie niet wilt opnemen, stelt u [GPS aan/uit] in op [Uit].

  Gebruik en onderhoud
  Het apparaat mag niet onvoorzichtig worden behandeld, uit elkaar worden gehaald,
  worden gewijzigd of aan fysieke schokken worden blootgesteld, zoals ertegen slaan,
  laten vallen of erop staan. Wees met name voorzichtig met de lens.

  ZEISS-lens
  De camera is uitgerust met een lens van ZEISS die in staat is scherpe beelden met
  een uitstekend contrast te reproduceren. De lens van de camera is geproduceerd
  onder een kwaliteitsborgingssysteem dat is gecertificeerd door ZEISS in
  overeenstemming met de kwaliteitsnormen van ZEISS in Duitsland.

  Opmerkingen over opnemen/weergeven
  • Voordat u begint met opnemen maakt u een proefopname om te controleren of de
  camera juist werkt.
  • De camera is niet stofdicht, niet spetterdicht en niet waterdicht.
  • Richt de camera niet op de zon of een ander helder licht. Dat kan een storing van
  de camera veroorzaken.
  • Als er condens op de camera is gevormd, verwijdert u dit voordat u de camera gebruikt.
  • Niet met de camera schudden of er tegenaan stoten. Hierdoor kan een storing ontstaan
  en kan het onmogelijk worden beelden op te nemen. Bovendien kan het
  opnamemedium onbruikbaar worden en kunnen de beeldgegevens beschadigd raken.

  NL

  31 • Page 32

  Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen
  • Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
  Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto kan de camerabehuizing door de
  hitte vervormd raken, waardoor een storing kan optreden.
  • Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
  De camerabehuizing kan verkleuren of vervormd raken, waardoor een storing kan
  optreden.
  • Op plaatsen onderhevig aan schudden of trillingen
  • In de buurt van een plaats waar sterke radiogolven worden gegenereerd, straling
  wordt uitgestraald of een sterk magneetveld heerst.
  Op deze plaatsen kan de camera de beelden niet goed opnemen of weergeven.
  • Op zanderige of stoffige plaatsen
  Let op dat er geen zand of stof in de camera kan binnendringen. Hierdoor kan in de
  camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden
  verholpen.

  Opmerkingen over het scherm, de elektronische zoeker en de lens
  • Het scherm en de elektronische zoeker zijn vervaardigd met behulp van uiterste
  precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief werkt.
  Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen)
  kunnen zichtbaar zijn op het scherm en de elektronische zoeker. Deze punten zijn
  een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de
  opnamen.
  • Wees voorzichtig dat uw vingers of andere voorwerpen niet bekneld raken in de
  lens wanneer deze beweegt.

  Informatie over de flitser
  • Draag de camera niet aan de flitser en oefen er geen buitensporige kracht op uit.
  • Als water, stof of zand via de geopende flitser binnendringt, kan een defect
  optreden.
  • Let erop dat uw vingers niet in de weg zitten wanneer u de flitser omlaag duwt.

  Over de temperatuur van de camera
  Uw camera en de accu kunnen warm worden als gevolg van ononderbroken gebruik,
  maar dit duidt niet op een defect.

  Opmerkingen over de beveiliging tegen oververhitting

  NL

  32

  Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur, is het mogelijk dat u geen
  bewegende beelden kunt opnemen of de voeding automatisch wordt onderbroken
  om de camera te beschermen.
  Voordat de camera wordt uitgeschakeld of u geen bewegende beelden meer kunt
  opnemen, wordt een mededeling afgebeeld op het scherm. Laat in dat geval de
  camera uitgeschakeld liggen en wacht tot de temperatuur van de camera en accu
  lager is geworden. Als u de camera inschakelt zonder de camera en de accu
  voldoende te laten afkoelen, kan de voeding weer worden onderbroken, of kan het
  onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen. • Page 33

  Over het opladen van de accu
  • Als u een accu oplaadt die een lange tijd niet is gebruikt, kan het onmogelijk zijn
  de accu tot de normale capaciteit op te laden.
  Dit is een gevolg van de eigenschappen van de accu. Laad de accu opnieuw op.
  • Accu's die langer dan een jaar niet zijn gebruikt, zijn mogelijk niet meer

  goed.
  Waarschuwing over auteursrechten
  Televisieprogramma's, films, videobanden en ander materiaal kunnen beschermd
  zijn door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal,
  kan in strijd zijn met de wetten op de auteursrechten.

  Wij geven geen garantie in geval van beschadigde content of
  opnamestoringen
  Sony kan geen garantie geven in geval van weigering op te nemen of van verlies of
  beschadiging van opgenomen content als gevolg van een storing van de camera, het
  NL
  opnamemedium, enz.

  De buitenkant van de camera reinigen
  Maak de buitenkant van de camera schoon met een zachte doek licht bevochtigd met
  water en veeg het oppervlak daarna droog met een droge doek. Ter voorkoming van
  beschadiging van de afwerklaag of behuizing:
  – Stel de camera niet bloot aan chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine,
  alcohol, wegwerpreinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandcrème of
  insecticiden.

  Het scherm onderhouden
  • Handcrème of vochtinbrengende middelen die op het scherm achterblijven kunnen
  de coating ervan oplossen. Als dit op het scherm komt, veegt u het er onmiddellijk
  af.
  • Door krachtig te vegen met een tissue of ander materiaal kan de coating worden
  beschadigd.
  • Als vingerafdrukken of vuil vastzitten op het scherm, adviseren wij u dit
  voorzichtig te verwijderen en vervolgens het scherm schoon te vegen met een
  zachte doek.

  Draadloos LAN
  Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade veroorzaakt
  door onbevoegde toegang tot, of onbevoegd gebruik van bestemmingen geladen in
  de camera, na verlies of diefstal.

  NL

  33 • Page 34

  Technische gegevens
  Camera
  [Systeem]

  NL

  34

  Beeldsysteem: 7,82 mm (1/2,3 type)
  Exmor R™ CMOS-sensor
  Totaal aantal pixels van de camera:
  Ong. 21,1 Megapixels
  Effectief aantal pixels van de camera:
  Ong. 20,4 Megapixels
  Lens: ZEISS Vario-Sonnar T* 50×
  zoomlens
  f = 4,3 mm – 215 mm (24 mm –
  1 200 mm (gelijkwaardig aan een
  35 mm filmrolcamera))
  F2,8 (W) – F6,3 (T)
  Bij opnemen van bewegende
  beelden (16:9): 26,5 mm –
  1 325 mm*1
  Bij opnemen van bewegende
  beelden (4:3): 32,5 mm –
  1 625 mm*1
  *1 Indien [
  SteadyShot] is
  ingesteld op [Standaard]
  Filterdiameter: 55 mm
  SteadyShot: Optisch
  Bestandsformaat:
  Stilstaande beelden: compatibel
  met JPEG (DCF, Exif, MPF
  Baseline), compatibel met DPOF
  Bewegende beelden (AVCHDformaat): Compatibel met
  AVCHD-indeling Ver. 2.0
  Video: MPEG-4 AVC/H.264
  Audio: 2-kanaals Dolby Digital,
  uitgerust met Dolby Digital Stereo
  Creator
  • Gefabriceerd onder licentie van
  Dolby Laboratories.
  Bewegende beelden (MP4formaat):
  Video: MPEG-4 AVC/H.264

  Audio: 2-kanaals MPEG-4 AACLC
  Opnamemedium: Memory Stick PRO
  Duo, Memory Stick Micro, SDkaarten, microSD-geheugenkaarten
  Flitser: Flitserbereik (ISO-gevoeligheid
  (aanbevolen-belichtingsindex)
  ingesteld op Auto):
  Ong. 0,5 m t/m 8,5 m (W-kant)/
  ong. 2,4 m t/m 3,5 m (T-kant)

  [Ingangs- en uitgangsaansluitingen]
  HDMI-aansluiting: HDMImicroaansluiting
  Multi/Micro USB-aansluiting*:
  USB-communicatie
  USB-communicatie: Hi-Speed USB
  (USB 2.0)
  * Ondersteunt een micro-USBcompatibel apparaat.

  [Zoeker]
  Type: Elektronische zoeker
  Totaalaantal beeldpunten:
  gelijkwaardig met 201 600 punten
  Framedekking: 100%

  [Scherm]
  LCD-scherm:
  7,5 cm (type 3,0) TFT-aansturing
  Totaalaantal beeldpunten:
  921 600 punten • Page 35

  [Stroomvoorziening, algemeen]
  Voeding: Oplaadbare accu NP-BX1,
  3,6 V
  Netspanningsadapter AC-UB10C/
  UB10D, 5 V
  Stroomverbruik:
  Ong. 1,4 W (tijdens opnemen met
  het LCD-scherm)
  Ong. 1,1 W (tijdens opnemen met
  de zoeker)
  Bedrijfstemperatuur: 0 °C t/m 40 °C
  Bewaartemperatuur: –20 °C t/m
  +60 °C
  Afmetingen (compatibel met CIPA):
  129,6 mm × 93,2 mm × 103,2 mm
  (b × h × d)
  Gewicht (compatibel met CIPA)
  (ong.):
  660 g (inclusief accu NP-BX1 en
  Memory Stick PRO Duo)
  Microfoon: Stereo
  Luidspreker: Mono
  Exif Print: Compatibel
  PRINT Image Matching III:
  Compatibel

  Netspanningsadapter ACUB10C/UB10D
  Voedingsvereisten: 100 V tot 240 V
  wisselstroom, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
  Uitgangsspanning: 5 V gelijkstroom,
  0,5 A
  Bedrijfstemperatuur: 0 °C t/m 40 °C
  Bewaartemperatuur: –20 °C t/m
  +60 °C
  Afmetingen (ong.):
  50 mm × 22 mm × 54 mm
  (b × h × d)

  Oplaadbare accu NP-BX1
  Type accu: Lithiumionaccu
  NL
  Maximale spanning: 4,2 V
  gelijkstroom
  Nominale spanning: 3,6 V gelijkstroom
  Maximale laadspanning: 4,2 V
  gelijkstroom
  Maximale laadstroom: 1,89 A
  Capaciteit: 4,5 Wh (1 240 mAh)
  Het ontwerp en de technische gegevens
  zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
  voorafgaande kennisgeving.

  [Draadloos LAN]
  Ondersteunde norm: IEEE 802.11 b/g/n
  Frequentie: 2,4 GHz
  Ondersteunde beveiligingsprotocollen:
  WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  Configuratiemethode: WPS (Wi-Fi
  Protected Setup)/ handmatig
  Toegangsmethode:
  Infrastructuurmodus
  NFC: Compatibel met het NFC Forum
  Type 3 Tag

  NL

  35 • Page 36

  Handelsmerken

  NL

  36

  • Memory Stick en
  zijn
  handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van Sony
  Corporation.
  • "AVCHD Progressive" en het logo
  "AVCHD Progressive" zijn
  handelsmerken van Panasonic
  Corporation en Sony Corporation.
  • Dolby en het dubbele-D-symbool zijn
  handelsmerken van Dolby
  Laboratories.
  • De termen HDMI en HDMI HighDefinition Multimedia Interface, en
  het HDMI-logo zijn handelsmerken
  of gedeponeerde handelsmerken van
  HDMI Licensing LLC in de
  Verenigde Staten en andere landen.
  • Windows en Windows Vista zijn
  gedeponeerde handelsmerken van
  Microsoft Corporation in de
  Verenigde Staten en/of andere
  landen.
  • Mac is een gedeponeerd handelsmerk
  van Apple Inc. in de Verenigde
  Staten en andere landen.
  • iOS is een handelsmerk of
  gedeponeerd handelsmerk van Cisco
  Systems, Inc.
  • iPhone en iPad zijn gedeponeerde
  handelsmerken van Apple Inc. in de
  Verenigde Staten en andere landen.
  • Het SDXC-logo is een handelsmerk
  van SD-3C, LLC.
  • Android en Google Play zijn
  handelsmerken van Google Inc.
  • Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi
  PROTECTED SET-UP zijn
  gedeponeerde handelsmerken van de
  Wi-Fi Alliance.
  • De N-markering is een handelsmerk
  of gedeponeerd handelsmerk van
  NFC Forum, Inc. in de Verenigde
  Staten en in andere landen.

  • DLNA en DLNA CERTIFIED zijn
  handelsmerken van Digital Living
  Network Alliance.
  • Facebook en het "f"-logo zijn
  handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van Facebook, Inc.
  • YouTube en het YouTube-logo zijn
  handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van Google Inc.
  • Eye-Fi is een handelsmerk van EyeFi, Inc.
  • Alle andere in deze
  gebruiksaanwijzing vermelde
  systeem- en productnamen zijn
  doorgaans handelsmerken of
  gedeponeerde handelsmerken van de
  betreffende ontwikkelaars of
  fabrikanten. In deze
  gebruiksaanwijzing worden de
  aanduidingen ™ en ® mogelijk niet
  in alle gevallen gebruikt.

  Extra informatie over dit product
  en antwoorden op veelgestelde
  vragen vindt u op onze Customer
  Support-website voor
  klantenondersteuning. • Page 37

  NL

  NL

  37


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony DSC-HX400V wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony DSC-HX400V in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,58 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony DSC-HX400V

Sony DSC-HX400V Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 539 seiten

Sony DSC-HX400V Bedienungsanleitung - Holländisch - 184 seiten

Sony DSC-HX400V Bedienungsanleitung - Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch - 539 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info