Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/108
Nächste Seite
2-672-060-41(2)
© 2006 Sony Corporation
RDR-GX120/GX220
voor RDR-GX120 voor RDR-GX220
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Schleichts euch von meinem PC . Mich interessiert euer Scheiß Programm nicht . Man kann nichts mehr am PC machen , ohne das euer scheiß 5x auftaucht , ist doch eine Riesenfrechheit was ihr euch damit erlaubt . Eingereicht am 9-2-2021 16:42

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  2-672-060-41(2)

  DVD Recorder
  Gebruiksaanwijzing
  Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
  zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct

  RDR-GX120/GX220

  voor RDR-GX120

  voor RDR-GX220

  © 2006 Sony Corporation • Page 2

  WAARSCHUWING
  Om de kans op brand of elektrische
  schokken te verkleinen, mag u het
  apparaat niet blootstellen aan regen
  of vocht.
  Om elektrische schokken te
  vermijden, mag u de behuizing niet
  openmaken. Laat
  onderhoudswerken uitsluitend
  uitvoeren door gekwalificeerde
  personen.
  Het netsnoer mag alleen worden
  vervangen door een
  gekwalificeerde reparateur.

  • Om gevaar voor brand of
  elektrocutie te vermijden, mag u
  geen voorwerpen op het toestel
  plaatsen die met vloeistoffen
  gevuld zijn, zoals een vaas.
  • Stel dit systeem zodanig op dat
  de stekker van het netsnoer
  onmiddellijk uit het stopcontact
  in de muur kan worden
  getrokken in geval van
  problemen.
  SHOWVIEW is een handelsmerk van
  Gemstar Development
  Corporation. Het SHOWVIEW
  systeem wordt gefabriceerd onder
  licentie van Gemstar Development
  Corporation.
  Gooi de batterij
  niet weg maar
  lever deze in als
  klein chemisch
  afval (KCA).

  Dit toestel is geclassificeerd als
  een laserproduct van klasse 1. De
  bijbehorende productidentificatie
  bevindt zich op de beschermende
  behuizing van de laser binnenin de
  behuizing van het apparaat.

  Deze sticker bevindt zich op de
  laserafscherming in de behuizing.

  Voorzorgsmaatregelen
  • Dit toestel werkt op 220 – 240 V
  wisselstroom, 50/60 Hz. Ga na of
  de bedrijfsspanning van het
  toestel overeenkomt met uw
  netspanning.

  2

  Uit tests is gebleken dat dit
  toestel voldoet aan de limieten
  vermeld in de EMC-richtlijn als
  een verbindingskabel van
  minder dan 3 meter lengte wordt
  gebruikt.

  Veiligheid
  Als er een voorwerp of vloeistof
  in de behuizing terechtkomt,
  dient u de stekker uit het
  stopcontact te halen en de
  recorder te laten controleren
  door gekwalificeerd personeel,
  voor u het toestel verder
  gebruikt.

  Stroomnet

  OPGELET
  Als optische instrumenten in
  combinatie met dit product worden
  gebruikt, wordt het risico voor de
  ogen groter. De laserstraal die in
  deze dvd-recorder wordt gebruikt,
  is schadelijk voor de ogen; probeer
  de kast niet uit elkaar te nemen.
  Laat onderhoudswerken
  uitsluitend uitvoeren door
  gekwalificeerde personen.

  Voorzorgsmaatregelen

  Verwijdering van oude
  elektrische en
  elektronische apparaten
  (Toepasbaar in de
  Europese Unie en andere
  Europese landen met
  gescheiden
  ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op
  de verpakking wijst erop dat dit
  product niet als huishoudelijk afval
  mag worden behandeld. Het moet
  echter naar een plaats worden
  gebracht waar elektrische en
  elektronische apparatuur wordt
  gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
  dit product op de correcte manier
  wordt verwijderd, voorkomt u voor
  mens en milieu negatieve gevolgen
  die zich zouden kunnen voordoen
  in geval van verkeerde
  afvalbehandeling. De recycling
  van materialen draagt bij tot het
  vrijwaren van natuurlijke bronnen.
  Voor meer details in verband met
  het recyclen van dit product, neemt
  u contact op met de gemeentelijke
  instanties, het bedrijf of de dienst
  belast met de verwijdering van
  huishoudafval of de winkel waar u
  het product hebt gekocht.

  • De recorder blijft verbonden
  met het stroomnet
  (netvoeding) zolang de stekker
  in het stopcontact zit, ook als
  de recorder zelf is
  uitgeschakeld.
  • Als u de recorder gedurende
  lange tijd niet wenst te
  gebruiken, dient u de stekker
  uit het stopcontact te halen.
  Neem daartoe de stekker zelf
  vast. Trek nooit aan het snoer.

  Opstelling
  • Gebruik de recorder op een
  plaats met voldoende
  ventilatie, zodat de
  geproduceerde warmte kan
  worden afgevoerd.
  • Plaats de recorder niet op een
  zachte ondergrond zoals een
  tapijt, want hierdoor kunnen
  de ventilatiegaten afgedekt
  raken.
  • Plaats de recorder niet in een
  beperkte ruimte, zoals een
  boekenkast.
  • Plaats de recorder niet dicht bij
  warmtebronnen en stel het
  toestel niet bloot aan direct
  zonlicht, veel stof of
  mechanische schokken.
  • Plaats de recorder niet schuin.
  Het toestel kan alleen in
  horizontale positie werken. • Page 3

  • Houd de recorder en de discs
  op een veilige afstand van
  toestellen met sterke
  magneten, zoals magnetrons,
  of grote luidsprekers.
  • Plaats geen zware voorwerpen
  op de recorder.

  Opnemen
  Maak een proefopname voor u
  de eigenlijke opname uitvoert.

  Betreffende
  schadevergoedingen bij
  verlies van opnames
  Sony kan niet aansprakelijk
  gesteld worden en zal geen
  schadevergoeding uitbetalen bij
  enig verlies van opnames of
  aanverwant verlies, met inbegrip
  van opnames die mislukt zijn als
  gevolg van een defect aan de
  recorder, of bij verlies of
  beschadiging van de opgenomen
  inhoud als gevolg van een defect
  aan de recorder of de reparatie
  daarvan. Sony zal in geen enkel
  geval de opgenomen inhoud
  herstellen, terugwinnen of
  kopiëren.

  Auteursrechten
  • Tv-programma's, films,
  videocassettes, discs en andere
  materialen kunnen
  onderworpen zijn aan het
  auteursrecht. Het zonder
  toestemming opnemen van
  dergelijke materialen kan een
  inbreuk betekenen op de
  auteursrechten. Als u deze
  recorder gebruikt in
  combinatie met kabel-tvuitzendingen, heeft u soms ook
  de toestemming nodig van de
  eigenaar van de kabel-tvzender en/of het programma.

  • Dit product maakt gebruik van
  copyrightbeschermingtechnologie en
  valt onder patent- en andere
  intellectueeleigendomsrechten
  in de VS. Het gebruik van deze
  copyrightbeschermingstechnologie moet zijn
  goedgekeurd door
  Macrovision en is uitsluitend
  bedoeld voor privé-gebruik en
  ander beperkt
  weergavegebruik, behalve
  indien anderszins
  goedgekeurd door
  Macrovision. Reverse
  engineering en demontage zijn
  niet toegestaan.

  Kopieerbeveiliging
  De recorder beschikt over een
  kopieerbeveiliging.
  Programma's die via een externe
  tuner (niet meegeleverd) worden
  ontvangen, kunnen signalen
  voor de kopieerbeveiliging
  bevatten, waardoor die
  programma's, afhankelijk van
  het soort signaal, eventueel niet
  kunnen worden opgenomen.

  BELANGRIJKE
  OPMERKING
  Opgelet: Deze recorder kan
  een stilstaand videobeeld of
  een ander stilstaand beeld
  onbeperkt op uw tv-scherm
  weergeven. Als u dergelijke
  beelden gedurende lange tijd
  op uw tv-toestel weergeeft,
  kan het tv-scherm
  onherstelbaar beschadigd
  raken. Dit geldt met name
  voor plasmaschermen en
  projectie-tv's.
  Als u vragen heeft over of
  problemen neeft met uw
  recorder, kunt u contact
  opnemen met Sony.

  Deze handleiding
  Controleer de naam van
  uw model
  De instructies in deze
  handleiding zijn van
  toepassing op 2 modellen:
  RDR-GX120 en RDRGX220. De naam van het
  model vindt u op het
  voorpaneel van de recorder.
  • In deze handleiding wordt
  "disc" gebruikt voor de DVD's
  of CD's, tenzij anders in de
  tekst of in de illustraties
  aangegeven.
  • Pictogrammen, zoals
  DVD , die boven elke
  informatie afgebeeld worden,
  geven aan welke media
  gebruikt kunnen worden in de
  betreffende functie.
  • Voor de instructies in deze
  handleiding worden de
  bedieningselementen op de
  afstandsbediening gebruikt. U
  kunt ook de
  bedieningselementen op de
  recorder gebruiken als ze
  dezelfde of een gelijkaardige
  naam hebben als de
  bedieningselementen op de
  afstandsbediening.
  • De schermafbeeldingen in
  deze handleiding komen niet
  noodzakelijk overeen met de
  schermafbeeldingen op uw tv.
  • Voor de illustraties is de RDRGX220 gebruikt.
  • In deze handleiding geldt de
  informatie over DVD's
  uitsluitend voor DVD's die
  met deze recorder werden
  gemaakt. De informatie geldt
  niet voor DVD's die met
  andere recorders werden
  gemaakt en op deze recorder
  worden weergegeven.

  3 • Page 4

  Inhoudspgave
  WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Voorzorgsmaat-regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Overzicht van disctypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Opneembare en afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Aansluitingen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  De recorder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Stap 1: Antennekabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Stap 2: Videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Betreffende SMARTLINK (alleen voor SCART aansluitingen) . . . . . . . . 15
  Stap 3: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Stap 4: Netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Stap 5: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Televisies bedienen met de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Als u een Sony DVD-speler of meer dan één
  Sony DVD-recorder hebt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Programmaposities van de recorder veranderen met behulp van de
  afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Stap 6: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Een videorecorder of andere apparatuur aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Aansluiten op de LINE 3/DECODER aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel. . . . . . . . . 25
  Satelliet- of digitale tuner aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Een analoge decoder van PAY-TV/Canal Plus aansluiten . . . . . . . . . . . . . 28
  Decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Analoge programmaposities van PAY-TV/Canal Plus instellen . . . . . . . 29

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
  1. Een disc plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  2. Een programma opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  De discstatus controleren tijdens de opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  3. Het opgenomen programma afspelen (Titellijst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  4. De speelduur/resterende speelduur en afspeelinformatie afbeelden . . . . 35
  Speelduur/resterende duur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Resterende discruimte controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  5. De naam van een opgenomen programma veranderen . . . . . . . . . . . . . 38
  6. Een disc benoemen en beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Een disc benoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Een disc beveiligen (alleen RDR-GX220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  7. Een disc afspelen op andere DVD-apparatuur (Finaliseren) . . . . . . . . . . 40
  Finaliseren van de disc met behulp van de Z (openen/sluiten) toets . . . 41
  Finaliseren van de disc met behulp van het scherm
  "Disc-informatie bekijken" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Het finaliseren van een disc ongedaan maken (alleen RDR-GX220) . . . 42
  8. Een disc opnieuw formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  4 • Page 5

  Timeropname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
  Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Opnamestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Stereoprogramma's en tweetalige programma's opnemen . . . . . . . . . . . 45
  Niet-opneembare beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Timeropname (Standaard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  De timer handmatig instellen (Standaard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Televisieprogramma's opnemen met het ShowView-systeem . . . . . . . . 48
  Gebruik van Quick Timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname aanpassen . . . . 50
  Hoofdstukken in een titel maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Timerinstellingen controleren/wijzigen/annuleren (Timerlijst) . . . . . . . . . . . . 51
  Opnemen vanaf aangesloten apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een timer
  (synchro-opname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer . . . . . . . . . . 55

  Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
  Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Weergavemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  De beeldkwaliteit regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  De vertraging tussen het beeld en geluid instellen (AV-SYNC) . . . . . . . 60
  Een programma dat wordt opgenomen bekijken vanaf het begin
  (Chasing playback) (alleen RDR-GX220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Een vorige opname bekijken terwijl een andere wordt opgenomen
  (gelijktijdige opname en weergave) (alleen RDR-GX220). . . . . . . . . 61
  Een titel/hoofdstuk/track, enz. zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden of
  DivX®-videobestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Betreffende MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden en
  DivX-videobestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden of DivX-videobestanden
  die door de recorder kunnen worden afgespeeld . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Over de afspeelvolgorde van albums en bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
  Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Een titel wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Meerdere titels wissen (Titels wissen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Een deel van de titel wissen (A-B wissen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Hoofdstukken handmatig maken (alleen RDR-GX220). . . . . . . . . . . . . . 69
  Een playlist maken en bewerken (alleen RDR-GX220) . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Een playlist-titel verplaatsen (Volgorde wijzig.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Meerdere playlist-titels samenvoegen (Titels samenvoegen) . . . . . . . . . 71
  Een playlist-titel splitsen (Titel splitsen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  ,wordt vervolgd

  5 • Page 6

  Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
  Antenne-ontvangst en taalinstellingen (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Kanaalinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Kanalen sorteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Automatische programma benaming (TV-gidspagina) . . . . . . . . . . . . . . 76
  Klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  OSD (Weergavedisplay) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Video-instellingen (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  Audio-instellingen (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Opname-instellingen (Opnemen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Discinstellingen (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Afstandsbedieninginstellingen/Fabrieksinstellingen (Overige) . . . . . . . . . . . 86
  Snelinstelling (Standaardwaarden voor de recorder herstellen) . . . . . . . . . 87

  Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
  Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Zelfdiagnosefunctie
  (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in de display) . . . . . . . . . . . . . . . 94
  Opmerkingen bij deze recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
  Regiocode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  6 • Page 7

  Overzicht van disctypes
  Opneembare en afspeelbare discs

  Type

  Disclogo

  DVD+RW

  Pictogram
  gebruikt in
  deze
  gebruiksaanwijzing

  Formatteren
  (nieuwe discs)

  Compatibiliteit met andere
  dvd-spelers (finaliseren)

  +RW

  Automatisch
  geformatteerd
  in de +VRmodus
  (DVD+RW
  VIDEO)

  Afspeelbaar op spelers
  compatibel met DVD+RW
  (automatisch gefinaliseerd)

  +R

  Automatisch
  geformatteerd
  in de +VRmodus
  (DVD+R
  VIDEO)

  Afspeelbaar op de meeste
  DVD-spelers (finaliseren is
  nodig) (pagina 40)

  DVD+R

  DVD+R DL

  Met de RDR-GX120 kunnen DVD-RW en DVD-R discs weergegeven worden, maar ermee
  opnemen is niet mogelijk.
  VRmodus

  Videomodus

  -RWVR

  Formatteer in
  de VR-modus
  (pagina 31)

  Alleen afspeelbaar op spelers
  compatibel met de VRmodus (finaliseren niet
  nodig)

  -RWVideo

  Formatteer in de
  Video-modus
  (pagina 31)

  Afspeelbaar op de meeste
  DVD-spelers (finaliseren is
  nodig) (pagina 40)

  -RVR

  Formatteer in
  de VR-modus
  (pagina 31)*1
  Het
  formatteren
  wordt
  uitgevoerd met
  behulp van het
  scherm "Discinformatie
  bekijken".

  Alleen afspeelbaar op DVDR op spelers compatibel met
  de VR-modus (finaliseren
  nodig) (pagina 40)

  -RVideo

  Automatisch
  geformatteerd
  in de Videomodus

  Afspeelbaar op de meeste
  DVD-spelers (finaliseren is
  nodig) (pagina 40)

  DVDRW

  VRmodus
  DVD-R

  Videomodus

  ,wordt vervolgd

  7 • Page 8

  Geschikte disctypen (per maart 2006)
  • 8x-speed of tragere DVD+RW's
  • 6x-speed of tragere DVD-RW's (Ver.1.1,
  Ver.1.2 met CPRM*2) (alleen RDRGX220)
  • 16x-speed of tragere DVD+R's.
  • 16x-speed of tragere DVD-R's (Ver.2.0,
  Ver.2.1 met CPRM*2) (alleen RDRGX220)
  • 8x-speed of tragere DVD+R DL (Double
  Layer) discs
  "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
  DL" en "DVD-R" zijn handelsmerken.
  *1

  Wanneer een niet-geformatteerde DVD-R in
  deze recorder wordt geplaatst, wordt deze
  automatisch in de Video-modus geformatteerd.
  Als u een nieuwe DVD-R in de VR-modus wilt
  formatteren, gebruikt u het scherm "Discinformatie bekijken" (pagina 31).
  *2 CPRM (Content Protection for Recordable
  Media) is een codeertechnologie die de
  auteursrechten van beelden beschermt.

  Niet-opneembare discs
  • 8-cm discs
  • DVD-R DL (Dual Layer) discs
  • DVD-RW's/DVD-R's (alleen RDRGX120)

  8 • Page 9

  Afspeelbare discs

  Type

  Disclogo

  Pictogram
  gebruikt in
  deze
  gebruiksaanwijzing

  Kenmerken

  DVD VIDEO

  DVD

  Disc, zoals films die kunnen worden
  gekocht of gehuurd
  Deze recorder herkent tevens DVD-R
  Dual Layer (Video-modus) discs als
  DVD Video-compatibele discs.

  VIDEO CD

  VCD

  VIDEO CD's of CD-R's/CD-RW's in
  VIDEO CD/Super VIDEO CDindeling

  CD

  Muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's in
  muziek-CD-indeling die kunnen
  worden gekocht

  CD

  DATA DVD

  DATA CD

  8-cm DVD+RW/
  DVD-RW/DVD-R

  DATA DVD

  DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
  DVD-R's/DVD-ROM's waarop DivXvideobestanden staan
  DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
  DVD-R's/DVD-ROM's waarop JPEGbeeldbestanden staan (alleen RDRGX220)

  DATA CD

  CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's waarop
  MP3 audio tracks of DivXvideobestanden staan
  CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's waarop
  JPEG-beeldbestanden staan (alleen
  RDR-GX220)

  "DVD VIDEO" en "CD" zijn handelsmerken.
  DivX, DivX Certified en daaraan verbonden logo's
  zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden
  onder licentie gebruikt.
  DivX® is een compressietechniek voor
  videobestanden en is ontwikkeld door DivX, Inc.

  Niet-afspeelbare discs
  • PHOTO CD's
  • CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
  opgenomen in een ander formaat dan die
  vermeld in bovenstaande tabel.

  8-cm DVD+RW, DVD-RW en DVD-R
  opgenomen met een DVD-videocamera
  (Stilstaande beelden opgenomen met
  een DVD-videocamera kunnen niet
  worden afgespeeld.)

  • Datasecties van CD-Extra's
  • DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD-RW's/
  DVD+R's/DVD-R's waarop geen DVD
  Video of DivX-video staat.
  • DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD-RW's/
  DVD+R's/DVD-R's waarop geen JPEGbeeldbestanden staan (alleen RDRGX220).
  • DVD Audio discs
  • DVD-RAM's
  • HD-laag van Super Audio CD's
  ,wordt vervolgd

  9 • Page 10

  • Een DVD VIDEO met een andere
  regiocode (pagina 10).
  • DVD's die werden opgenomen op een
  andere recorder en niet goed werden
  gefinaliseerd.

  Maximaal opneembaar aantal titels
  Disc

  Aantal titels*

  DVD-RW/DVD-R
  (alleen RDR-GX220)

  99

  DVD+RW/DVD+R

  49

  DVD+R DL

  49

  * De maximale lengte van iedere titel is acht uur.

  Opmerking betreffende de weergave van
  DVD VIDEO's/VIDEO CD's
  Sommige afspeelfuncties van DVD
  VIDEO's/VIDEO CD's kunnen opzettelijk
  door software-producenten zijn vastgelegd.
  Deze recorder speelt DVD VIDEO's en
  VIDEO CD's af volgens de inhoud van de
  disc zodat bepaalde afspeelfuncties niet
  beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg daarom
  de instructies die bij DVD VIDEO's/VIDEO
  CD's worden geleverd.

  Regiocode (alleen DVD VIDEO)
  Op de achterkant van de recorder staat een
  regiocode vermeld die ook op de DVD
  VIDEO's (alleen afspelen) moet staan om
  met dit apparaat te kunnen worden
  afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
  bescherming van de auteursrechten.
  DVD VIDEO's met het label ALL kunnen
  ook met deze recorder worden afgespeeld.
  Als u probeert een andere DVD VIDEO af te
  spelen, verschijnt het bericht "Weergave
  onmogelijk door gebiedcode." op het
  televisiescherm. Het is mogelijk dat sommige
  DVD VIDEO's waarop geen regiocode staat
  vermeld, toch niet kunnen worden
  afgespeeld.
  Regiocode

  Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveilgingstechnologieën
  Dit product is ontworpen voor het afspelen
  van discs die voldoen aan de CD-norm
  (Compact Disc).

  10

  Onlangs hebben platenmaatschappijen
  muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
  gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
  mee dat sommige van deze discs niet voldoen
  aan de CD-norm en wellicht niet met dit
  product kunnen worden afgespeeld.

  Bericht over DualDiscs
  Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
  aan de ene kant DVD-materiaal is
  opgenomen en aan de andere kant digitaal
  audiomateriaal.
  Echter, aangezien de kant met het
  audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
  Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave
  op dit apparaat niet gegarandeerd.

  b Opmerkingen
  • Merk op dat sommige DVD+RW's/DVD+R's,
  DVD-RW's/DVD-R's of CD-RW's/CD-R's niet
  met deze recorder kunnen worden afgespeeld
  afhankelijk van de opnamekwaliteit, de staat van
  de disc of de karakteristieken van de
  opnameapparatuur en van de gebruikte software.
  Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd,
  wordt niet afgespeeld. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
  voor meer informatie.
  • De VR-modus en Video-modus kunnen niet
  samen op dezelfde DVD-RW worden gebruikt.
  Als u de indeling van de disc wilt wijzigen, moet
  u de disc opnieuw formatteren (pagina 43). De
  inhoud van de disc wordt gewist nadat deze
  opnieuw is geformatteerd.
  • De vereiste opnameduur kan niet worden
  ingekort, zelfs niet bij high-speed discs.
  • U kunt het beste discs gebruiken waarbij "Voor
  Video" op de verpakking staat.
  • U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan
  DVD+R's, DVD-R's of DVD-RW's (Videomodus) met opnamen die zijn gemaakt met
  andere DVD-apparatuur.
  • In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe
  opnamen toevoegen aan DVD+RW's met
  opnamen die zijn gemaakt met andere DVDapparatuur. Als u een nieuwe opname toevoegt,
  wordt het DVD-menu herschreven.
  • U kunt de opnamen op DVD+RW's, DVD-RW's
  (Video-modus), DVD+R's of DVD-R's bewerken
  die op andere DVD-apparatuur zijn opgenomen.
  • Als de disc computergegevens bevat die niet
  worden herkend door deze recorder, worden de
  gegevens mogelijk gewist.
  • Het is mogelijk dat u niet kunt opnemen op
  sommige opneembare discs, afhankelijk van de
  disc. • Page 11

  Aansluitingen en instellingen

  De recorder aansluiten

  b Opmerkingen

  Zie "Technische gegevens" (pagina 96) voor een lijst van bijgeleverde accessoires.
  Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
  U kunt deze recorder niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART aansluiting of
  video-ingang.
  • Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het stopcontact is getrokken voordat u de aansluitingen
  uitvoert.

  Aansluitingen en instellingen

  Volg stap 1 tot en met 6 om de recorder aan te sluiten en in te stellen. Sluit het netsnoer pas aan
  bij "Stap 4: Netsnoer aansluiten" op pagina 18.

  11 • Page 12

  Stap 1: Antennekabel aansluiten
  Volg de onderstaande procedure om de antennekabel aan te sluiten.
  Voorbeeld: RDR-GX220

  naar AERIAL IN
  DVD-recorder

  TV
  naar AERIAL OUT

  Antennekabel (meegeleverd)

  : Signaalverloop

  12

  1

  Koppel de antennekabel los van de televisie en sluit deze aan op AERIAL IN aan de
  achterzijde van de recorder.

  2

  Sluit AERIAL OUT van de recorder aan op de antenne-ingang van de televisie met de
  meegeleverde antennekabel. • Page 13

  Stap 2: Videokabels aansluiten
  Selecteer één van de patronen A tot en met D, afhankelijk van de ingang op de televisie,
  projector of AV-versterker (ontvanger). Als u dit doet, kunt u beelden bekijken.

  SCART kabel (niet meegeleverd)

  A

  naar i LINE 1 – TV

  Aansluitingen en instellingen

  RDR-GX120: Selecteer patroon A.

  TV
  DVD-recorder

  : Signaalverloop

  ,wordt vervolgd

  13 • Page 14

  RDR-GX220: Selecteer een van de volgende patronen, A t/m D.

  B

  INPUT

  A

  Audio/video-kabel
  (niet meegeleverd)

  VIDEO

  SCART kabel
  (niet meegeleverd)
  L
  AUDIO

  (geel)
  TV

  R

  Televisie, projector of AVversterker (ontvanger)

  naar i LINE 1 – TV

  naar LINE 2 OUT (VIDEO)

  DVD-recorder
  (groen)

  D
  (groen)
  (blauw)
  (rood)

  (blauw)

  (rood)
  naar
  COMPONENT
  VIDEO OUT

  naar LINE 2 OUT (S VIDEO)

  S-videokabel
  (niet meegeleverd)
  COMPONENT
  VIDEO IN
  Y

  INPUT
  S VIDEO

  PB/CB

  C

  PR/CR

  Televisie, projector of AVversterker (ontvanger)

  Componentvideo-kabel
  (niet meegeleverd)

  Televisie, projector of AVversterker (ontvanger)

  : Signaalverloop

  A SCART ingang
  Als u "Snelinstelling - Lijn1 Uitgang" instelt
  op "S Video" of "RGB" (pagina 22), moet u
  een SCART-kabel gebruiken die voldoet aan
  het gekozen signaal.

  B Video-ingang (alleen RDR-GX220)
  Het beeld is dan van standaardkwaliteit.

  C S VIDEO ingang (alleen RDR-GX220)
  Het beeld is dan van hoge kwaliteit.

  14

  D Componentvideo-ingangen (Y, PB/CB,
  PR/CR) (alleen RDR-GX220)
  U kunt genieten van beelden met een zeer
  nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
  beeldkwaliteit.
  Indien uw TV progressieve 525p/625p
  signalen kan verwerken, moet u deze
  aansluiting gebruiken en stelt u "Component
  Out" op het "Video" instelscherm in op
  "Aan" (pagina 78). Stel vervolgens
  "Progressieve uitvoer" in op "Aan" op het
  "Video" instelscherm om progressieve
  videosignalen te zenden. Voor meer
  informatie, zie "Progressieve uitvoer (alleen
  RDR-GX220)" op pagina 79. • Page 15

  Bij breedbeeldweergave
  Sommige opgenomen beelden passen
  mogelijk niet op uw TV-scherm. Zie
  pagina 78 als u het beeldformaat wilt
  veranderen.

  Sluit de videorecorder aan op de LINE 3/
  DECODER aansluiting op de recorder
  (pagina 24).

  b Opmerkingen
  • Sluit de recorder en televisie niet op elkaar aan
  met meer dan één soort videokabel tegelijk.
  • Wanneer u de recorder via de SCART
  aansluitingen op de televisie aansluit, wordt de
  ingangsbron voor de televisie automatisch
  ingesteld op de recorder wanneer u het afspelen
  start. Druk indien nodig op TV t om de ingang
  weer op TV te zetten.
  • Voor de juiste SMARTLINK aansluiting hebt u
  een SCART kabel nodig met 21 pinnen.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie
  voor deze aansluiting.
  • Als u deze recorder aansluit op een televisie met
  SMARTLINK, stelt u "Snelinstelling - Lijn1
  Uitgang" in op "Video".

  Betreffende SMARTLINK
  (alleen voor SCART
  aansluitingen)
  Als de aangesloten televisie (of ander
  aangesloten apparaat, zoals een set-top box)
  voldoet aan SMARTLINK, NexTView
  Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
  CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
  LINK*4 of T-V LINK*5, kunt u de volgende
  SMARTLINK functies gebruiken.
  • Downloaden van voorinstellingen
  U kunt de tunervoorinstellingen
  downloaden van uw televisie naar deze
  recorder en zo de recorder instellen volgens
  die gegevens in "Snelinstelling". Hiermee
  wordt de "Snelinstelling" procedure sterk
  vereenvoudigd. Wees voorzichtig de kabels
  niet los te koppelen of de "Snelinstelling"
  functie te verlaten tijdens deze procedure
  (pagina 22).
  • TV Direct Rec
  U kunt de programma's die u op de televisie
  bekijkt, gemakkelijk opnemen (pagina 32).

  Aansluitingen en instellingen

  Indien u aansluit op een videorecorder

  • Eéntoetsweergave
  U kunt de recorder en de televisie
  inschakelen, de ingangsbron voor de
  televisie instellen op de recorder en het
  afspelen starten met één druk op de H
  (afspelen) toets (pagina 57).
  • Eéntoetsmenu
  U kunt de recorder en de televisie
  inschakelen, de televisie instellen op de
  programmapositie van de recorder en het
  titellijstmenu weergeven met één druk op
  de TITLE LIST toets (pagina 57).
  • Eéntoetstimer
  U kunt de recorder en de televisie
  inschakelen, de televisie instellen op het
  kanaal van de recorder en het menu voor
  timerprogrammering weergeven met één
  druk op TIMER toets (pagina 48).
  • Automatische uitschakeling
  De recorder wordt automatisch
  uitgeschakeld als de recorder niet wordt
  gebruikt nadat u de televisie hebt
  uitgeschakeld.
  • NexTView Downloaden
  U kunt de timer eenvoudig instellen met de
  functie NexTView Download op de
  televisie.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
  televisie.
  *1

  "MEGALOGIC" is een gedeponeerd
  handelsmerk van Grundig Corporation.
  "EASYLINK" en "CINEMALINK" zijn
  handelsmerken van Philips Corporation.
  *3 "Q-Link" en "NexTView Link" zijn
  handelsmerken van Panasonic Corporation.
  *4 "EURO VIEW LINK" is een handelsmerk van
  Toshiba Corporation.
  *5 "T-V LINK" is een handelsmerk van JVC
  Corporation.
  *2

  z Tip
  SMARTLINK werkt ook met televisies of andere
  apparatuur met EPG Timer Control, EPG Title
  Download en Now Recording functies. Raadpleeg
  de gebruiksaanwijzing van de televisie of andere
  apparatuur voor meer informatie.

  b Opmerkingen
  • De SMARTLINK functies zijn alleen
  beschikbaar wanneer "Video" is geselecteerd bij
  "Lijn1 Uitgang".
  • Als "Stroombesparingsstand" is ingesteld op
  "Aan", zijn de SMARTLINK functies niet
  beschikbaar terwijl het apparaat is uitgeschakeld
  (pagina 86).
  • Niet alle televisies reageren op de bovenstaande
  functies.

  15 • Page 16

  Stap 3: Audiokabels aansluiten
  Selecteer een van de patronen A of B, afhankelijk van de ingang op de televisie, projector of
  AV-versterker (ontvanger). Als u dit doet, kunt u geluid beluisteren.

  RDR-GX120: Selecteer patroon A.
  [Luidsprekers]
  Achter (L)
  Voor (L)

  [Luidsprekers]
  Achter (R)

  AV-versterker
  (ontvanger) met een
  decoder

  A

  Voor (R)

  Midden

  Subwoofer
  naar digitale coaxingang

  Digitale coaxkabel (niet meegeleverd)

  naar DIGITAL OUT (COAXIAL)

  DVD-recorder

  : Signaalverloop

  16 • Page 17

  RDR-GX220: Selecteer een van de volgende patronen, A t/m B.
  [Luidsprekers]

  [Luidsprekers]

  Achter (L)

  Achter (R)

  AV-versterker
  (ontvanger) met een
  decoder

  Voor (L)

  A

  Voor (R)

  Aansluitingen en instellingen

  Midden

  Subwoofer
  naar digitale coaxingang

  Digitale coaxkabel (niet meegeleverd)
  naar DIGITAL OUT (COAXIAL)

  DVD-recorder
  naar LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)

  INPUT

  (wit)

  Audio/video-kabel
  (niet meegeleverd)

  B

  VIDEO

  (geel)
  L

  (rood)

  (wit)

  AUDIO
  R

  (geel)*

  : Signaalverloop

  (rood)
  Televisie, projector of
  AV-versterker
  (ontvanger)

  * De gele stekker wordt gebruikt voor videosignalen (pagina 13).

  A Digitale audio-ingang
  Gebruik deze aansluiting als de AVversterker (ontvanger) een Dolby*1 Digital,
  DTS*2 of MPEG audio decoder en een
  digitale ingang heeft. U kunt genieten van
  Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) en MPEG
  audio (5.1ch) surroundeffecten.

  B Audio L/R-ingangen
  (alleen RDR-GX220)
  Met deze aansluiting worden de twee
  luidsprekers van uw TV of stereo versterker
  (ontvanger) gebruikt voor geluidsweergave.

  ,wordt vervolgd

  17 • Page 18

  z Tip
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
  aangesloten componenten voor een correcte
  opstelling van de luidsprekers.

  b Opmerkingen
  • Sluit niet tegelijkertijd de LINE IN
  (R-AUDIO-L) aansluitingen aan op de audiouitgangen van de televisie. Hierdoor produceren
  de luidsprekers van de TV ongewenste ruis.
  • Bij aansluitingspatroon B mag u de LINE IN
  (R-AUDIO-L) en LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
  aansluitingen niet gelijktijdig aansluiten op de
  audio-uitgangen van uw televisie. Hierdoor
  produceren de luidsprekers van de TV
  ongewenste ruis.
  • Bij aansluitingspatroon A, nadat u de verbinding
  tot stand hebt gebracht, maakt u de juiste
  instellingen bij "Snelinstelling Audioverbinding" (pagina 22). Als u dit niet doet,
  komt er geen of een hard geluid uit de
  luidsprekers.

  Stap 4: Netsnoer
  aansluiten
  Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de
  AC IN ingang van de recorder. Steek de
  stekkers van de netsnoeren van de recorder en
  de televisie in het stopcontact. Als u het
  netsnoer hebt aangesloten, moet u even
  wachten voordat u de recorder
  bedient. U kunt de recorder bedienen als de
  display op het voorpaneel gaat branden en de
  recorder overschakelt naar de stand-bystand.
  Als u extra apparatuur aansluit op deze
  recorder (pagina 24), moet u het netsnoer pas
  aansluiten als alle andere aansluitingen zijn
  voltooid.

  *1 Gefabriceerd

  onder licentie van Dolby
  Laboratories.
  "Dolby" en het symbool double-D zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.
  *2 "DTS" en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken
  van Digital Theater Systems, Inc.

  ~ AC IN

  1

  naar AC IN

  2
  naar een stopcontact

  18 • Page 19

  Stap 5: De
  afstandsbediening
  klaarmaken

  U kunt de afstandsbediening ook laten
  werken met uw TV.

  b Opmerkingen
  • Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kan het
  onmogelijk zijn uw televisie te bedienen met
  enkele of alle onderstaande toetsen.
  • Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het
  oude codenummer gewist.

  Aansluitingen en instellingen

  U kunt de recorder bedienen met de
  meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
  R6-batterijen (AA-formaat) in de
  batterijhouder door de 3 en # zijden van de
  batterijen te laten samenvallen met de
  markeringen in de houder. Als u de
  afstandsbediening gebruikt, richt u deze op
  de afstandsbedieningssensor
  op de
  recorder.

  Televisies bedienen met de
  afstandsbediening

  Cijfertoetsen
  TV/DVD

  b Opmerkingen
  • Wanneer de meegeleverde afstandsbediening de
  werking van een andere Sony DVD-recorder ofspeler verstoort, wijzigt u het
  afstandsbedieningsnummer voor deze recorder
  (pagina 20).
  • Gebruik de batterijen op de juiste manier om
  lekken en corrosie te voorkomen. Raak lekkende
  vloeistof niet aan met de blote hand. Houd
  rekening met het volgende:
  – Gebruik geen nieuwe batterij samen met een
  oude batterij en gebruik geen batterijen van
  verschillende merken samen.
  – Probeer de batterijen niet op te laden.
  – Verwijder de batterijen als u de
  afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
  gebruiken.
  – Indien de batterijen lekken, wrijf dan de
  batterijhouder schoon en plaats nieuwe
  batterijen.
  • Stel de afstandsbedieningssensor (aangeduid met
  op het voorpaneel) niet bloot aan fel licht
  zoals directe zonnestraling of een lichtbron. De
  recorder kan dan mogelijk niet reageren op de
  afstandsbediening.
  • Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
  vervangt, kunnen het codenummer en de
  bedieningsstand worden teruggesteld op de
  standaardinstellingen. Stel het juiste codenummer
  en de bedieningsstand opnieuw in.

  TV 2 +/–
  TV PROG
  +/–

  1

  TV [/1
  TV t

  Houdt de TV [/1 toets, onderaan de
  afstandsbediening, ingedrukt.
  Druk niet op de [/1 toets, bovenaan de
  afstandsbediening.

  2

  Terwijl u de TV [/1-toets ingedrukt
  houdt, voert u de merkcode van uw
  televisie in met behulp van de
  cijfertoetsen.
  Bijvoorbeeld, om "09" in te voeren, drukt
  u op "0" en daarna op "9". Nadat u het
  laatste cijfer ingevoerd hebt, laat u de TV
  [/1-toets los.

  ,wordt vervolgd

  19 • Page 20

  Codenummers van bedienbare TV's
  Als er meer dan één codenummer is
  vermeld, voert u deze één voor één in tot
  u het juiste codenummer voor de
  televisie hebt gevonden.
  Fabrikant

  Codenummer

  Sony

  01
  (standaardinstelling)

  Hitachi

  24

  JVC

  33

  Panasonic

  17, 49

  Philips

  06, 08

  Samsung

  71

  Sanyo

  25

  Thomson

  43

  Toshiba

  38

  Als u een Sony DVD-speler of
  meer dan één Sony
  DVD-recorder hebt
  Als de bijgeleverde afstandsbediening de
  werking van uw andere Sony DVD-recorder of
  -speler stoort, stelt u voor deze recorder en de
  bijgeleverde afstandsbediening, na het
  voltooien van de "Stap 6: Snelinstelling", een
  ander nummer voor de bedieningsstand in dan
  voor de andere Sony DVD-recorder of -speler.
  De ingestelde bedieningsstand voor deze
  recorder en de meegeleverde
  afstandsbediening is DVD3.

  Cijfertoetsen

  De afstandsbediening werkt als volgt:
  Toetsen

  Handeling

  TV [/1

  Hiermee kunt u de
  televisie in- of
  uitschakelen

  TV 2 (volume)
  +/–

  Hiermee kunt u het
  volume van de
  televisie regelen

  TV PROG +/–

  Hiermee kunt u de
  programmapositie op
  de televisie
  selecteren

  TV t

  M/m,
  ENTER

  1

  Controleer of de "Snelinstelling"
  (pagina 22) voltooid is. Als de
  "Snelinstelling" nog niet voltooid is,
  moet u eerst de "Snelinstelling"
  uitvoeren.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.

  Hiermee kunt u de
  invoerbron van de
  televisie wijzigen

  Bedienen van de TV/DVD-toets
  (alleen voor SCART aansluitingen)
  Met de TV/DVD-toets kunt u schakelen
  tussen de recorder en de laatste ingangsbron
  die op de televisie is geselecteerd. Richt de
  afstandsbediening op de recorder wanneer u
  deze toets gebruikt.
  Wanneer u de recorder via de SCART
  aansluitingen op de televisie aansluit, wordt
  de ingangsbron voor de televisie automatisch
  ingesteld op de recorder wanneer u het
  afspelen start. Als u een andere bron wilt
  bekijken, drukt u op de TV/DVD-toets om de
  ingangsbron voor de televisie te wijzigen.

  20

  SYSTEM
  MENU

  Het systeemmenu verschijnt.

  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER. • Page 21

  4

  Kies "Overige" en druk op ENTER.

  De bedieningsstand van de recorder
  controleren
  Druk op x op de recorder terwijl de recorder
  is uitgeschakeld. De bedieningsstand van de
  recorder wordt op de display afgebeeld.

  Kies "Bedieningsstand" en druk op
  ENTER.

  Programmaposities van de
  recorder veranderen met
  behulp van de
  afstandsbediening

  6

  Kies de bedieningsstand (DVD1,
  DVD2 of DVD3) en druk op ENTER.

  7

  Stel de bedieningsstand van de
  afstandsbediening zodanig in dat deze
  overeenkomt met de bedieningsstand
  van de recorder die u hierboven hebt
  geselecteerd.

  Aansluitingen en instellingen

  5

  Als de bedieningsstand van de recorder niet
  veranderd is, moet de bedieningsstand van
  de afstandsbediening ingesteld worden op
  de standaardinstelling van DVD3. Als de
  bedieningsstand van de afstandsbediening is
  veranderd naar DVD1 of DVD2, is
  bediening van deze recorder eventueel niet
  mogelijk.

  U kunt de programmaposities van de recorder
  veranderen met behulp van de cijfertoetsen.

  Cijfertoetsen,
  SET*

  Voer onderstaande stappen uit om de
  bedieningsstand in te stellen op de
  afstandsbediening.
  1 Houd ENTER ingedrukt.
  2 Terwijl u ENTER ingedrukt houdt,
  voert u het codenummer van de
  bedieningsstand in met behulp van de
  cijfertoetsen.

  ENTER

  Bedieningsstand Codenummer
  DVD1

  cijfertoets 1

  * alleen RDR-GX120

  DVD2

  cijfertoets 2

  DVD3

  cijfertoets 3

  Voorbeeld: voor kanaal 50
  Druk op "5", "0" en daarna op ENTER (voor
  RDR-GX220) of SET (voor RDR-GX120).

  3 Houd zowel de cijfertoets als de
  ENTER-toets tegelijkertijd
  gedurende langer dan drie seconden
  ingedrukt.

  21 • Page 22

  Stap 6: Snelinstelling
  Maak de basisinstellingen door de
  aanwijzingen op het scherm in
  "Snelinstelling" te volgen.
  [/1

  O RETURN

  </M/m/,,
  ENTER

  TV [/1

  1

  Schakel de recorder en de televisie in.
  Stel vervolgens de ingangsbronkeuze
  van de televisie zo in dat het signaal
  van de recorder op het
  televisiescherm verschijnt.
  Een bericht over de basisinstellingen
  verschijnt.
  • Als dit bericht niet verschijnt, selecteert
  u "Snelinstelling" bij "INSTELLING"
  in het systeemmenu ("Instellingen en
  afstellingen" op pagina 73).

  2

  Druk op ENTER.
  Volg de aanwijzingen op het scherm en
  maak de volgende instellingen.
  Snelinstelling - OSD
  Selecteer de taal voor de
  schermweergavetekst.
  Snelinstelling - Tunersysteem
  Selecteer uw land of taal.
  De programmapositie wordt ingesteld
  volgens het geselecteerde land.
  Om de programmaposities handmatig in
  te stellen, zie pagina 73.

  22

  • Als u in een Franstalig land woont dat
  niet op het scherm wordt weergegeven,
  selecteert u "ELSE - English".
  Snelinstelling - Klok
  De recorder zoekt automatisch een
  kloksignaal. Als geen kloksignaal wordt
  gevonden, stelt u de klok handmatig in
  met </M/m/,, en drukt u daarna op
  ENTER.
  Snelinstelling - TV type (pagina 78)
  Als u een breedbeeldtelevisie hebt,
  selecteert u "16:9". Als u een
  conventionele televisie hebt, selecteert u
  "4:3 Letter Box" (verkleinen op maat) of
  "4:3 Pan Scan" (vergroten op maat). Dit
  bepaalt hoe een "breed beeld" op uw
  televisie wordt weergegeven.
  Snelinstelling - Component Out
  (alleen RDR-GX220)
  Als u de COMPONENT VIDEO OUT
  aansluiting gebruikt, selecteert u "Aan".
  Snelinstelling - Lijn3 Ingang
  Als u van plan bent een decoder, zoals
  een analoge decoder van PAY-TV/Canal
  Plus, aan te sluiten op de LINE 3/
  DECODER aansluiting, selecteert u "Ja".
  Snelinstelling - Lijn1 Uitgang
  Om videosignalen uit te voeren,
  selecteert u "Video".
  Om S-videosignalen uit te voeren,
  selecteert u "S Video".
  Om RGB-signalen uit te voeren,
  selecteert u "RGB".
  Selecteer "Video" om de SMARTLINK
  functie te gebruiken.
  • Als u "Snelinstelling - Component Out"
  instelt op "Aan", kunt u niet "RGB"
  selecteren.
  • Als u "Snelinstelling - Lijn3 Ingang"
  instelt op "Ja", kunt u niet "S Video"
  selecteren.
  Snelinstelling - Audioverbinding
  Als u een AV-versterker (ontvanger)
  hebt aangesloten met behulp van een
  coaxiale kabel, kiest u "Ja : DIGITAL
  OUT" en stelt u het digitale
  uitgangssignaal in (pagina 81). • Page 23

  3

  Druk op ENTER als "Beëindigen"
  verschijnt.
  "Snelinstelling" is klaar.

  Terugkeren naar de vorige stap
  z Tips
  • Als de AV-versterker (ontvanger) een decoder
  voor MPEG audio heeft, stelt u "MPEG" in op
  "MPEG" (pagina 81).
  • Als u "Snelinstelling" nogmaals wilt uitvoeren,
  kiest u "Snelinstelling" bij "INSTELLING" in het
  systeemmenu (pagina 87).

  Aansluitingen en instellingen

  Druk op O RETURN.

  23 • Page 24

  Een videorecorder of andere apparatuur aansluiten
  Trek eerst de stekker van de recorder uit het stopcontact alvorens een videorecorder of een
  soortgelijk opnameapparaat aan te sluiten op de LINE IN aansluiting van deze recorder.
  Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
  Om op te nemen met deze recorder, zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een
  timer" op pagina 55.

  Aansluiten op de LINE 3/DECODER aansluiting
  Sluit een videorecorder of een soortgelijk opnameapparaat aan op LINE 3/DECODER
  aansluiting van deze recorder.
  Voorbeeld: RDR-GX220
  TV
  Videorecorder
  SCART kabel (niet meegeleverd)

  naar SCART
  ingang

  naar iLINE 1 – TV

  naar i LINE 3/DECODER

  DVD-recorder

  b Opmerkingen
  • Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt verhinderd, kunnen niet worden
  opgenomen.
  • Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u mogelijk
  geen helder beeld op het televisiescherm.
  DVD-recorder

  Videorecorder

  TV

  Sluit de videorecorder aan op de DVD-recorder en uw televisie in de onderstaande volgorde. Bekijk
  videocassettes via een tweede lijningang op uw TV.
  Lijningang 1
  Videorecorder

  DVD-recorder

  TV
  Lijningang 2

  • SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn aangesloten via de LINE 3/
  DECODER aansluiting van de DVD-recorder.
  • Wanneer u op een videorecorder opneemt vanaf deze DVD-recorder, moet u de ingangsbron niet
  overschakelen naar TV door op de TV/DVD-toets te drukken op de afstandsbediening.
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
  videorecorder niet bekijken.

  24 • Page 25

  Aansluiten op de LINE 2 IN aansluitingen op het voorpaneel
  Sluit een videorecorder of soortgelijk opnameapparaat aan op de LINE 2 IN aansluitingen van
  deze recorder. Wanneer de apparatuur is voorzien van een S-video-aansluiting, kunt u een Svideokabel gebruiken in plaats van een audio/video-kabel.

  VIDEO

  AUDIO
  L

  S-videokabel
  (niet meegeleverd)

  R

  Aansluitingen en instellingen

  Videorecorder,
  enzovoort.

  OUTPUT
  S VIDEO

  Audio/video-kabel
  (niet meegeleverd)

  naar LINE 2 IN

  DVD-recorder
  : Signaalverloop

  z Tip
  Als de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert, sluit u deze aan op alleen de L(MONO) en
  VIDEO ingangen op het voorpaneel van de recorder. Sluit niet aan op de R-ingang.

  b Opmerkingen
  • Sluit de gele LINE IN (VIDEO) aansluiting niet aan als u een S-videokabel gebruikt.
  • Sluit de uitgang van deze recorder niet aan op de ingang van een ander apparaat als de uitgang van dat
  andere apparaat is aangesloten op de ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur gaat
  rondzingen.
  • Sluit de recorder en televisie niet op elkaar aan met meer dan één soort videokabel tegelijk.

  25 • Page 26

  Satelliet- of digitale tuner aansluiten
  Sluit een satelliet- of digitale tuner aan op deze recorder via de LINE 3/DECODER aansluiting.
  Koppel het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de tuner aansluit.
  Zie het volgende gedeelte als u de synchro-opnamefunctie wilt gebruiken. Stel bij deze
  aansluiting "Lijn3 Ingang" bij "Scart-instelling" op het "Video" instelscherm NIET in op
  "Decoder".
  Voorbeeld: RDR-GX220
  TV

  naar SCART ingang

  Satelliettuner,
  CanalSat, enz.
  SCART kabel
  (niet meegeleverd)

  naar i LINE 1 – TV

  naar i LINE 3/DECODER

  DVD-recorder

  Als de satelliettuner RGB-signalen kan
  uitvoeren
  De beelden van RGB-signalen kunnen op het
  televisiescherm worden weergegeven, maar
  kunnen niet worden opgenomen. Als de
  satelliettuner RGB-signalen kan uitvoeren,
  sluit u de TV SCART aansluiting op de
  satelliettuner aan op de LINE 3/DECODER
  aansluiting, en stelt u "Lijn3 Ingang" bij
  "Scart-instelling" op het "Video"
  instelscherm (pagina 79) in op "Video/RGB".
  Houd er rekening mee dat de SMARTLINK
  functie niet beschikbaar is bij deze
  aansluiting en instelling. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de decoder om de

  26

  SMARTLINK functie te gebruiken met een
  compatibele decoder. • Page 27

  Als u de synchro-opnamefunctie wilt
  gebruiken

  Aansluitingen en instellingen

  Deze aansluiting is vereist als u de
  gesynchroniseerde opnamefunctie wilt
  gebruiken. Zie "Opnemen vanaf aangesloten
  apparatuur met een timer (synchro-opname)"
  op pagina 53.
  Stel "Lijn3 Ingang" bij "Scart-instelling" op
  het "Video" instelscherm (pagina 79) in
  overeenkomstig de technische gegevens van
  uw satelliettuner. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de satelliettuner voor
  meer informatie.
  Sluit de VCR SCART aansluiting van de
  tuner aan op de LINE 3/DECODER
  aansluiting wanneer u gebruik maakt van een
  B Sky B tuner. Stel "Lijn3 Ingang" bij "Scartinstelling" in volgens de technische gegevens
  van de VCR SCART aansluiting op de
  satelliettuner.

  b Opmerkingen
  • De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle
  tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
  tuner voor meer informatie.
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt,
  kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
  tuner niet bekijken.

  27 • Page 28

  Een analoge decoder van PAY-TV/Canal Plus
  aansluiten
  U kunt via de analoge decoder van PAY-TV/Canal Plus programma's bekijken en opnemen als
  u een decoder (niet meegeleverd) aansluit op de recorder. Koppel het netsnoer van de recorder
  los van het stopcontact als u de decoder aansluit. Merk op dat wanneer u "Lijn3 Ingang" instelt
  op "Decoder" in stap 5 van "Analoge programmaposities van PAY-TV/Canal Plus instellen"
  (pagina 29), u "L3" niet kunt selecteren omdat Lijn 3 gereserveerd wordt voor de decoder.

  Decoder aansluiten
  Voorbeeld: RDR-GX220
  TV

  Antennekabel
  (meegeleverd)
  naar AERIAL IN

  naar SCART ingang

  SCART kabel
  (niet meegeleverd)

  naar i LINE 1 – TV
  naar
  AERIAL
  OUT

  Analoge decoder van
  PAY-TV/Canal Plus

  SCART kabel (niet meegeleverd)
  naar i LINE 3/DECODER
  DVD-recorder

  28 • Page 29

  Analoge programmaposities
  van PAY-TV/Canal Plus
  instellen

  Kies "Scart-instelling" en druk op
  ENTER.

  5

  Druk op M/m om "Video" of "RGB" te
  selecteren bij "Lijn1 Uitgang", om
  "Decoder" te selecteren bij "Lijn3
  Ingang" en om "Video" te selecteren
  bij "Lijn3 Uitgang", en druk op ENTER.
  Het "Video" instelscherm verschijnt
  weer.

  Cijfertoetsen

  SYSTEM
  MENU

  O RETURN

  1

  Aansluitingen en instellingen

  Om analoge programma's van PAY-TV/
  Canal Plus te bekijken of op te nemen, stelt u
  de recorder met behulp van de
  beeldschermweergave in op het ontvangen
  van de programmaposities.
  Voer de onderstaande procedure uit om de
  kanalen juist in te stellen.

  4

  6

  Druk op O RETURN om de cursor
  terug te plaatsen in de linkerkolom.

  7

  Kies "Basis" en druk op ENTER.

  </M/m/,,
  ENTER

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu verschijnt.

  2

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.

  8

  Kies "Kanaalinstelling" en druk op
  ENTER.

  3

  Kies "Video" en druk op ENTER.

  9

  Druk op M/m om de gewenste
  programmapositie te selecteren en
  druk daarna op ENTER.

  ,wordt vervolgd

  29 • Page 30

  10 Kies "Systeem" met behulp van
  </,.

  11 Druk op M/m om een beschikbaar
  televisiesysteem BG, DK, I, of L te
  selecteren.
  "L" is alleen beschikbaar op Franse
  modellen. Als u uitzendingen in
  Frankrijk wilt ontvangen, selecteert u
  "L".

  12 Kies "Kanaal" met behulp van </,.

  13 Selecteer de analoge
  programmaposities van PAY-TV/Canal
  Plus met behulp van M/m of de
  cijfertoetsen.

  14 Kies "PAY-TV/ CANAL+" met behulp
  van </,.

  15 Kies "Aan" met behulp van M/m en
  druk daarna op ENTER.
  Terugkeren naar de vorige stap
  Druk op O RETURN.

  30

  b Opmerking
  Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt
  u mogelijk de signalen van de aangesloten decoder
  niet bekijken. • Page 31

  Acht basisbedieningen
  — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  1. Een disc plaatsen
  +RW
  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  VCD

  +R

  -RVR

  CD

  DATA DVD

  2. Een programma
  opnemen
  +RW
  -RVideo

  -RWVR * -RWVideo *

  -RVR *

  +R

  *

  * alleen RDR-GX220

  Z (openen/
  sluiten)

  Dit hoofdstuk beschrijft de basisbedieningen
  voor het opnemen van het huidige
  televisieprogramma op een disc (DVD).
  Voor een beschrijving van het maken van een
  timeropname, zie pagina 44.

  PROG +/–

  1

  Druk op Z (openen/sluiten) en plaats
  een disc in de disclade.

  TV/DVD

  DISPLAY

  Met de opname-/afspeelkant omlaag gericht

  2

  z REC

  Druk op Z (openen/sluiten) uitgaat op
  om de disclade te sluiten.
  Wacht totdat "LOAD" uitgaat op de
  display op het voorpaneel.
  Lege DVD's worden automatisch
  geformatteerd.
  • Voor DVD-RW's
  DVD-RW's worden geformatteerd met
  de opname-indeling (VR-modus of
  Video-modus) zoals ingesteld in
  "DVD-RW formatteren" in het "DVD"
  instelmenu (alleen RDR-GX220).
  • Voor DVD-R's
  DVD-R's worden automatisch
  geformatteerd in de Video-modus. Om
  een ongebruikte DVD-R in de VRmodus te formatteren, moet u gebruik
  maken van het scherm "Discinformatie bekijken" (pagina 43)
  voordat u een opname maakt (alleen
  RDR-GX220).
  Als de disc op deze recorder kan worden
  opgenomen, kunt u de disc handmatig
  opnieuw formatteren om een lege disc te
  maken (pagina 43).

  x REC
  STOP

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  DATA CD

  REC MODE
  TV t

  1
  2

  Plaats een opneembare DVD.

  3

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om
  de opnamestand te selecteren.

  Druk op PROG +/– om de
  programmapositie of de invoerbron
  die u wilt opnemen, te selecteren.

  Wanneer u op de toets drukt, wordt de
  display op het televisiescherm als volgt
  gewijzigd:

  Zie pagina 44 voor meer informatie over
  de opnamestand.

  ,wordt vervolgd

  31 • Page 32

  4

  Druk op z REC.
  Het opnemen wordt gestart.
  Het opnemen stopt automatisch na 8 uur
  ononderbroken opnemen of nadat de
  DVD vol is geraakt.

  De teletekstinformatie verschijnt niet op het
  televisiescherm. Als u de teletekstinformatie
  wilt weergeven op het televisiescherm, drukt
  u op TV/DVD op de afstandsbediening om de
  ingangsbron in te stellen op de televisie
  (pagina 19).
  * niet beschikbaar in bepaalde gebieden

  Het opnemen stoppen
  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder gestopt is met
  opnemen.

  Een ander televisieprogramma bekijken
  tijdens de opname
  Als de televisie is aangesloten op i LINE 1
  – TV, moet u de televisie instellen op de
  televisie-ingang met de TV/DVD-toets.
  Selecteer het programma dat u wilt bekijken.
  Als de televisie is aangesloten op LINE 2
  OUT of COMPONENT VIDEO OUT (alleen
  RDR-GX220), moet u de televisie instellen
  op de televisie-ingang met de TV t-toets
  (pagina 19).

  TV Direct Rec
  Als u de SMARTLINK aansluiting gebruikt,
  kunt u gemakkelijk het programma opnemen
  dat u op de televisie bekijkt.
  Als de TV is ingeschakeld drukt u op z REC.
  De recorder wordt automatisch ingeschakeld
  en neemt het programma op dat u op de
  televisie bekijkt.

  b Opmerking
  Als "TV" in de display op het voorpaneel
  verschijnt, mag u de televisie niet uitschakelen en
  de programmapositie van de televisie niet wijzigen
  tijdens TV Direct Rec. Om de functie uit te
  schakelen, stelt u
  "TV Direct Rec" op het "Opnemen" instelscherm
  (pagina 83) in op "Uit".
  Informatie over de teletekstfunctie
  Sommige omroepsystemen bieden een
  teletekstservice*, waarin elke dag volledige
  programma's met de gegevens (titel, datum,
  kanaal, begintijd van opname, enzovoort)
  worden opgeslagen. Als u een programma
  opneemt, neemt de recorder de
  programmanaam automatisch over van de
  teletekstpagina's en slaat deze op als de
  titelnaam. Voor meer informatie zie
  "Automatische programma benaming (TVgidspagina)" op pagina 76.

  32

  b Opmerkingen
  • Als u op z REC hebt gedrukt, kan het even duren
  voor de opname wordt gestart.
  • U kunt de opnamestand niet wijzigen tijdens de
  opname.
  • Als er een stroomstoring is, kan het programma
  dat u opneemt, worden gewist.
  • U kunt geen PAY-TV/Canal + programma
  bekijken tijdens het opnemen van een ander
  PAY-TV/Canal + programma.
  • Om de TV Direct Rec functie te kunnen
  gebruiken, moet de klok van de recorder eerst
  juist worden ingesteld.

  De discstatus controleren
  tijdens de opname
  U kunt de opnamegegevens, zoals de
  opnametijd of het disctype, controleren.

  Druk op DISPLAY tijdens het opnemen.
  De opnamegegevens verschijnen.

  A Type of indeling van disc
  B Opnamestatus
  C Opnamestand
  D Opnameduur
  Druk op DISPLAY om het scherm uit te
  schakelen. • Page 33

  3. Het opgenomen
  programma afspelen
  (Titellijst)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  Titellijst met miniaturen
  (Voorbeeld: DVD+RW)

  -RVR

  -RVideo

  m
  Uitgebreide titellijst

  TITLE LIST
  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS
  /
  mc

  CM
  x

  A Titeltype:
  Toont het titeltype (Origineel of Playlist)
  voor DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus).

  B Discruimte (resterend/totaal)
  C Titelinformatie:

  1

  Plaats een DVD.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.
  Het afspelen begint automatisch,
  afhankelijk van de disc.

  2

  Druk op TITLE LIST.
  Om de uitgebreide titellijst af te beelden,
  drukt u op OPTIONS, kiest u
  "Lijst afbeelden" en drukt u op ENTER.

  Geeft het titelnummer, de titelnaam en de
  opnamedatum weer. De titelgrootte
  wordt getoond in de miniatuur-titellijst.
  z (rood): Geeft aan dat de titel
  momenteel wordt opgenomen.
  : Geeft aan dat een titel is beveiligd.

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  Als u een opgenomen titel wilt afspelen,
  selecteert u de titel op de Titellijst.

  D Schuifbalk:
  Verschijnt wanneer niet alle titels in de
  lijst passen. Druk op M/m om de
  verborgen titels weer te geven.

  E Miniatuur van de titel
  De stilstaande beelden voor iedere titel
  verschijnen.

  ,wordt vervolgd

  33 • Page 34

  3

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.
  In het submenu staan alleen opties die
  van toepassing zijn op het geselecteerde
  item. De weergegeven opties verschillen
  afhankelijk van het model, de situatie en
  het disctype.

  Volgorde

  Sorteermethode

  Op datum

  Op volgorde van datum
  waarop de titels zijn
  opgenomen. De titel die het
  recentst is opgenomen, staat
  bovenaan.

  Op titel

  In alfabetische volgorde.

  Op nummer

  Op volgorde van opgenomen
  titelnummer.

  De miniatuur van een titel wijzigen
  (Miniatuur) (alleen DVD-RW/DVD-R in
  VR-modus) (alleen RDR-GX220)

  Sub-menu

  4

  Kies "Weergave", en druk op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen
  titel.

  De weergave stoppen

  U kunt naar eigen voorkeur een scène
  selecteren voor een miniatuur in het
  titellijstmenu.

  1

  Druk op TITLE LIST.
  Druk zonodig op </, om de Titellijst
  om te schakelen.

  2

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies "Miniatuur inst." en druk op
  ENTER.
  Het submenu voor de scènekeuze
  verschijnt en de geselecteerde titel wordt
  op de achtergrond afgespeeld.

  4

  Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
  afgespeeld, drukt u op m/M om de
  scène te selecteren die u wilt instellen als
  miniatuur en drukt u op ENTER.
  De recorder komt in de
  weergavepauzestand.

  5

  Druk op ENTER als dit de gewenste
  scène is.
  Als dit niet de gewenste scène is druk op
  c/C om een scène te selecteren die u
  als miniatuur wilt instellen en druk
  daarna op ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt om
  bevestiging.
  • Als u de miniatuur wilt veranderen,
  drukt u op M.

  6

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De scène wordt ingesteld als miniatuur
  voor de titel.

  Druk op x (stoppen).

  Per pagina door de lijst bladeren
  (Paginafunctie)
  Druk op
  /
  als de lijstweergave is
  ingeschakeld. Als u op
  /
  drukt, wordt
  de volgende/vorige pagina met titels
  weergegeven.

  Betreffende de titellijst voor DVD-RW's/
  DVD-R's (VR-modus)
  U kunt de titellijst omschakelen naar
  Origineel of Playlist.
  Terwijl het titellijstmenu is ingeschakeld,
  drukt u op </,.
  Merk op dat de RDR-GX120 niet kan
  opnemen op DVD-RW's en DVD-R's.

  De titelvolgorde wijzigen (Sorteren)
  Terwijl het titellijstmenu is ingeschakeld,
  drukt u op OPTIONS om "Titels sorteren" te
  selecteren. Druk op M/m om het item te
  selecteren en druk op ENTER.

  34 • Page 35

  De titellijst uitschakelen
  Druk op TITLE LIST.
  z Tips
  • Na een opname wordt automatisch de eerste
  scène van de opname (de titel) ingesteld als
  miniatuur bij de titel.
  • U kunt "TITELLIJST" selecteren op het
  systeemmenu.

  • Met de RDR-GX120 kunt u niet opnemen met
  DVD-R/DVD-RW discs, maar het weergeven
  van DVD-R/DVD-RW discs die opgenomen zijn
  met andere recorders is wel mogelijk.
  • Het is mogelijk dat bij DVD's die op andere
  DVD-recorders zijn gemaakt, de titelnamen niet
  verschijnen.
  • Het duurt enkele seconden voordat de miniaturen
  worden weergegeven.
  • Na het monteren kan een titelminiatuur zijn
  veranderd in de eerste scène van de opname
  (titel).

  +RW
  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  VCD

  +R
  CD

  -RVR

  DATA DVD

  DATA CD

  U kunt de speelduur en resterende speelduur
  van de huidige titel, track, disc of het huidige
  hoofdstuk controleren. U kunt ook de
  discnaam controleren die bij het opnemen is
  opgeslagen op de DVD/CD.

  DISPLAY
  ENTER
  OPTIONS

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  b Opmerkingen

  4. De speelduur/
  resterende speelduur en
  afspeelinformatie
  afbeelden

  TIME/TEXT

  Druk op DISPLAY.
  De schermen verschillen per disctype of
  opname-indeling.

  ,wordt vervolgd

  35 • Page 36

  A Titelnummer/-naam
  (Toont het tracknummer, de
  tracknaam, het scènenummer of de
  bestandsnaam bij CD's, VIDEO CD's,
  DATA DVD's of DATA CD's.)
  B Beschikbare functies voor DVD
  VIDEO's (
  hoek/
  audio/
  ondertiteling, enz.), of afspeelgegevens
  voor DATA DVD's en DATA CD's
  C De huidige geselecteerde functie of
  geluidsinstelling (wordt alleen tijdelijk
  weergegeven)
  Voorbeeld: Dolby Digital 5.1 ch
  Achter (L/R)

  z Tips
  • Als "DTS" bij "Audioverbinding" op het "Audio"
  instelscherm is ingesteld op "Uit", zal de optie
  voor het selecteren van een DTS track niet op het
  scherm verschijnen, zelfs niet als op de disc DTS
  tracks staan (pagina 81).
  • Als "Auto Display" op het "Video" instelscherm
  (pagina 80) is ingesteld op "Aan"
  (standaardinstelling), zal afspeelinformatie
  automatisch verschijnen nadat de recorder is
  ingeschakeld.

  b Opmerking
  De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk
  niet juist worden weergegeven.

  Speelduur/resterende duur
  controleren
  Tijd en tekst kunnen worden gecontroleerd
  via de display op het voorpaneel.

  Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
  Voor (L/R) + Midden

  LFE (Low Frequency
  Effect)

  De displays verschillen per disctype of
  opname-indeling.

  D De momenteel geselecteerde hoek
  E Disctype*1/indeling (pagina 7)
  F Titeltype (verschijnt alleen voor
  Playlists)

  Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD
  Speelduur en nummer van de
  huidige titel

  G Weergavestand
  H Opnamestand (pagina 44)
  I Weergavestatusbalk*2
  J Titelnummer (hoofdstuknummer*3)
  (pagina 61)
  (Toont het tracknummer, het
  scènenummer, het albumnummer*3 of
  het bestandsnummer bij CD's, VIDEO
  CD's, DATA DVD's of DATA CD's.)
  K De albumnaam verschijnt bij DATA
  DVD's of DATA CD's.
  Voor CD's met CD-tekst, druk u op
  TIME/TEXT.
  L Speelduur (resterende speelduur*3)
  *1

  Beeldt Super VIDEO CD's af als "SVCD",
  beeldt DATA CD's af als "CD" en beeldt DATA
  DVD's af als "DVD".
  *2 Verschijnt niet voor VIDEO CD's, DATA
  DVD's en DATA CD's.
  *3 Verschijnt wanneer u herhaaldelijk op TIME/
  TEXT drukt.

  36

  Resterende speelduur van de
  huidige titel

  Speelduur en nummer van het huidige
  hoofdstuk

  Resterende speelduur van het
  huidige hoofdstuk • Page 37

  Voorbeeld: Bij het afspelen van een VIDEO
  CD
  Speelduur en nummer van de huidige scène
  of track

  Resterende discruimte
  controleren
  U kunt de resterende discruimte controleren
  met behulp van het scherm "Disc-informatie
  bekijken".

  Voorbeeld: Bij het afspelen van een CD
  m
  Resterende speelduur van de huidige track

  m
  Speelduur van de disc

  m
  Resterende speelduur van de disc

  m
  CD-tekst (indien beschikbaar)

  1

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  2

  Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
  selecteren en druk op ENTER.
  Het scherm "Disc-informatie bekijken"
  verschijnt. De beschikbare instellingen
  hangen af van het type disc.
  Voorbeeld: De geplaatste disc is een
  DVD+RW.

  Voorbeeld: Bij het afspelen van een MP3
  audio track
  Speelduur en nummer van de huidige track

  m
  Huidig albumnummer

  Voorbeeld: Bij het bekijken van een JPEGbeeld (alleen RDR-GX220)
  Huidig bestandsnummer en totaalaantal
  bestanden in het huidige album

  m
  Huidig albumnummer en totaalaantal albums

  Voorbeeld: Bij weergave van een DivXvideobestand
  Huidig bestandsnummer en speelduur van de
  huidige titel.

  m
  Huidig albumnummer

  "Rest" (bij benadering)
  • De resterende speelduur in iedere
  opnamestand
  • Discruimtebalk
  • Resterende discruimte/totale
  discruimte

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  Speelduur van de track en huidig track-/
  indexnummer

  z Tip
  Om de discruimte te vergroten, zie "Discruimte vrij
  maken" (pagina 66).

  b Opmerkingen
  • De recorder kan alleen het eerste niveau van een
  CD-tekst, zoals de discnaam, weergeven.
  • De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk
  niet juist worden weergegeven.

  37 • Page 38

  5. De naam van een
  opgenomen programma
  veranderen
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  5

  Druk op </M/m/, om het teken te
  selecteren dat u wilt invoegen en druk
  op ENTER.
  Het geselecteerde teken verschijnt boven
  aan het scherm.
  Voorbeeld: Titelnaam invoeren

  -RVR

  -RVideo

  U kunt een DVD, een titel of een programma
  benoemen door tekens in te voeren. U kunt
  maximaal 64 tekens invoeren voor een titelof discnaam, maar het aantal tekens dat
  daadwerkelijk wordt weergegeven in menu's
  zoals het titellijstmenu, verschilt.
  Onderstaande stappen beschrijven hoe u de
  naam van het opgenomen programma kunt
  veranderen.

  Cijfertoetsen,
  SET*

  Het soort tekens verandert afhankelijk
  van de taal die u hebt ingesteld in
  "Snelinstelling". In sommige talen
  kunnen geen accenten worden gebruikt.
  Als u een letter met een accent wilt
  invoeren, selecteert u een accent gevolgd
  door de letter.
  Voorbeeld: Kies " ` " en vervolgens "a"
  om "à" in te voeren.
  Selecteer "Spatie" om een spatie in te
  voegen.

  INPUT
  SELECT

  6
  TITLE LIST

  Herhaal stap 4 en 5 om meer tekens in
  te voeren.
  Invoerrij

  </M/m/,,
  ENTER

  * alleen RDR-GX120

  1
  2

  Druk op TITLE LIST.
  Plaats de cursor rechts van het teken dat
  u wilt wissen. Kies "Terug" en druk op
  ENTER.
  Plaats de cursor rechts van het punt waar
  u een teken wilt invoegen. Kies het teken
  en druk op ENTER.
  Kies "Wis alles" en druk op ENTER om
  alle tekens te wissen.

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies "Titelnaam" en druk op ENTER.
  Het invoerscherm voor tekens verschijnt.

  4

  Druk op </M/m/, om de cursor
  naar de rechterkant van het scherm te
  verplaatsen en selecteer "A"
  (hoofdletters), "a" (kleine letters) of
  "Symbool" en druk op ENTER.
  De tekens van het geselecteerde type
  worden afgebeeld.

  38

  7

  Kies "Voltooi." en druk op ENTER.
  Selecteer "Annul." om de
  naamsverandering te annuleren. • Page 39

  De cijfertoetsen gebruiken

  6. Een disc benoemen en
  beveiligen

  1

  Druk in stap 5 hierboven herhaaldelijk op
  een cijfertoets om een teken te kiezen.
  Voorbeeld:
  Druk één keer op cijfertoets 3 om de
  letter "D" in te voeren.
  Druk drie keer op cijfertoets 3 om de
  letter "F" in te voeren.

  Via het scherm "Disc-informatie bekijken"
  kunt u opties kiezen die voor de hele disc
  gelden.

  2

  Druk op ENTER of SET (alleen RDRGX120) en kies het volgende leesteken.

  3

  Kies "Voltooi." en druk op ENTER.

  z Tip
  U kunt wisselen tussen "A" (hoofdletters), "a"
  (kleine letters) of "Symbool" door op INPUT
  SELECT te drukken.

  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  Een disc benoemen
  -RWVR * -RWVideo *
  -RVideo *

  +RW

  +R

  -RVR *

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  U kunt ook tekens invoeren met de
  cijfertoetsen. Gebruik het nummer naast elke
  rij met leestekens die op het televisiescherm
  afgebeeld worden.

  * alleen RDR-GX220

  1

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  2

  Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
  selecteren en druk op ENTER.
  Het scherm "Disc-informatie bekijken"
  verschijnt. De beschikbare instellingen
  hangen af van het type disc.
  Voorbeeld: De geplaatste disc is een
  DVD+RW.

  ,wordt vervolgd

  39 • Page 40

  3

  Kies "Disc-naam", en druk op ENTER.
  Voer de discnaam in op het scherm
  "Disc-naam invoeren" (pagina 38).

  b Opmerking
  Voor de naam van een DVD kunt u maximaal 64
  tekens invoeren. De discnaam verschijnt niet als de
  disc op andere DVD-apparatuur wordt afgespeeld.

  Een disc beveiligen (alleen
  RDR-GX220)
  -RWVR

  1

  -RVR

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  2

  Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
  selecteren en druk op ENTER.
  Het scherm "Disc-informatie bekijken"
  verschijnt. De beschikbare instellingen
  hangen af van het type disc.
  Voorbeeld: De geplaatste disc is een
  DVD-RW (VR-modus).

  7. Een disc afspelen op
  andere DVD-apparatuur
  (Finaliseren)
  -RWVR * -RWVideo *
  -RVideo *

  +RW

  +R

  -RVR *

  * alleen RDR-GX220

  Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u
  met deze recorder hebt opgenomen, wilt
  afspelen op andere DVD-apparatuur.
  Als u een DVD+RW, DVD-RW (Videomodus) (alleen RDR-GX220), DVD+R of
  een DVD-R (Video-modus) (alleen RDRGX220) finaliseert, wordt automatisch een
  DVD-menu gemaakt dat op andere DVDapparatuur kan worden weergegeven.
  Controleer de verschillen tussen de disctypes
  voordat u begint met finaliseren.

  Verschillen tussen de disctypes
  +RW

  Discs worden automatisch
  gefinaliseerd wanneer ze uit de
  recorder worden gehaald.
  Afhankelijk van de DVDapparatuur, of als de opnameduur
  kort is, moet u de disc misschien
  finaliseren. U kunt de inhoud van
  de disc wijzigen en nieuwe inhoud
  opnemen, ook na het finaliseren.

  -RWVR * Finaliseren is niet nodig voor het

  A

  "Aan"/"Uit": Geeft aan of de
  beveiliging is ingesteld (alleen
  DVD-RW/DVD-R in VR-modus)

  B "Disc beveil."

  3
  4

  Kies "Disc beveil." en druk op ENTER.
  Kies "Beveiligd" en druk op ENTER.

  De beveiliging opheffen
  Selecteer "Onbeveiligd" in stap 4.
  z Tip
  U kunt de beveiliging per titel instellen (pagina 67).

  40

  afspelen van een disc op apparatuur
  die compatibel is met de VRindeling.
  De disc moet mogelijk worden
  gefinaliseerd, ook al is de andere
  DVD-apparatuur VR-compatibel,
  vooral bij korte opnames. U kunt de
  inhoud van de disc wijzigen en
  nieuwe inhoud opnemen, ook na
  het finaliseren. • Page 41

  -RWVideo * Finaliseren is nodig als u de disc

  -RVR

  +R
  -RVideo

  Finaliseren van de disc met
  behulp van de Z (openen/
  sluiten) toets

  1

  Zie "2. Een programma opnemen" op
  pagina 31.

  2

  Finaliseren is nodig als u de disc
  afspeelt op andere apparatuur dan
  * deze recorder.
  Na het finaliseren kunt u niet meer
  op de disc opnemen of deze
  bewerken.

  Druk op Z (openen/sluiten).
  In de display wordt de tijd weergegeven
  die bij benadering nodig is voor het
  finaliseren. Bovendien wordt de vraag
  gesteld of u wilt doorgaan.
  De recorder begint de DVD+RW's
  automatisch te finaliseren. Nadat het
  finaliseren voltooid is wordt de disc
  automatisch uitgeworpen.

  * Finaliseren is nodig. De disc kan

  alleen worden afgespeeld op
  apparatuur die de DVD-R in VRmodus ondersteunt.
  Na het finaliseren kunt u met deze
  recorder de inhoud van de disc niet
  bewerken en geen nieuwe inhoud
  opnemen.

  Maak een opname.

  3

  Kies "OK", en druk op ENTER.
  De recorder begint met het finaliseren
  van de disc.
  Nadat het finaliseren voltooid is wordt de
  disc automatisch uitgeworpen.

  * alleen RDR-GX220

  Z (openen/
  sluiten)

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  afspeelt op andere apparatuur dan
  deze recorder.
  Na het finaliseren kunt u niet meer
  op de disc opnemen of deze
  bewerken. Als u later weer op de
  disc wilt opnemen, moet het
  finaliseren eerst ongedaan maken
  (pagina 42) of de disc opnieuw
  formatteren (pagina 43). Als u de
  disc opnieuw formatteert, zal de
  hele inhoud worden gewist.

  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  ,wordt vervolgd

  41 • Page 42

  Finaliseren van de disc met
  behulp van het scherm "Discinformatie bekijken"

  1
  2

  Plaats een disc.

  -RWVR -RWVideo

  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  Voor DVD-RW's (Video-modus)

  Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
  selecteren en druk op ENTER.

  Van DVD-RW's (Video-modus) die zijn
  gefinaliseerd om verder opnemen en
  bewerken onmogelijk te maken, moet eerst
  het finaliseren ongedaan worden gemaakt om
  verder opnemen en bewerken weer mogelijk
  te maken.

  Het scherm "Disc-informatie bekijken"
  verschijnt.

  3

  Het finaliseren van een disc
  ongedaan maken
  (alleen RDR-GX220)

  Kies "Finaliseren" en druk op ENTER.
  In de display wordt de tijd weergegeven
  die bij benadering nodig is voor het
  finaliseren. Bovendien wordt de vraag
  gesteld of u wilt doorgaan.
  (Voorbeeld: DVD+RW)

  Voor DVD-RW's (VR-modus)
  Als het opnemen en bewerken van een DVDRW (VR-modus), die is gefinaliseerd op
  andere DVD-apparatuur, niet mogelijk is
  moet u het finaliseren van de disc ongedaan
  maken.

  b Opmerking
  De recorder kan DVD-RW (Video-modus) niet
  finaliseren als deze werd opgenomen op een andere
  recorder.

  1
  4

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De recorder begint met het finaliseren
  van de disc.

  z Tip
  U kunt controleren of een disc al dan niet is
  gefinaliseerd. Indien u in stap 3 hierboven
  "Finaliseren" niet kunt kiezen, is de disc reeds
  gefinaliseerd.

  b Opmerkingen
  • Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze
  soms niet afspelen afhankelijk van de staat van de
  disc, de opname of de DVD-apparatuur.
  • De recorder kan mogelijk discs die met een
  andere recorder zijn opgenomen, niet finaliseren.

  42

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  2

  Druk op OPTIONS om "Disc-informatie
  bekijken" te selecteren en druk op
  ENTER.
  Het scherm "Disc-informatie bekijken"
  verschijnt.

  3

  Kies "Definalis." en druk op ENTER.
  De recorder begint het finaliseren
  ongedaan te maken.
  Het ongedaan maken van het finaliseren
  duurt enkele minuten. • Page 43

  8. Een disc opnieuw
  formatteren
  +RW

  -RWVR * -RWVideo *

  * alleen RDR-GX220

  Kies "Formatt." en druk op ENTER.
  Kies "OK" en druk op ENTER.
  Voor DVD-RW's en DVD-R's (Videomodus) waarmee nog geen opname is
  uitgevoerd, selecteer "VR" of "Video"
  en druk daarna op ENTER (alleen RDRGX220).
  De hele inhoud van de disc wordt gewist.

  z Tip
  Door opnieuw te formatteren kunt u de opnameindeling van een DVD-RW wijzigen, of verder
  gaan met opnemen op een DVD-RW die al is
  gefinaliseerd (alleen RDR-GX220).

  b Opmerking
  Voor dit model staat 1 GB (gigabyte) gelijk aan
  1 miljard bytes. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de
  discruimte.

  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  1

  Acht basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  Nieuwe discs worden automatisch
  geformatteerd nadat ze zijn geplaatst. Indien
  nodig kunt u een DVD+RW of DVD-RW
  (alleen RDR-GX220) handmatig opnieuw
  formatteren om een lege disc te maken. Voor
  een DVD-RW (alleen RDR-GX220) kunt u
  naar wens een opname-indeling (VR-modus
  of Video-modus) selecteren (pagina 66).

  3
  4

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  2

  Druk op OPTIONS om "Disc Info" te
  selecteren en druk op ENTER.
  Voorbeeld: De geplaatste disc is een
  DVD+RW.

  43 • Page 44

  Timeropname

  Vóór het opnemen
  Voordat u begint op te nemen…
  • Controleer of er voldoende discruimte
  beschikbaar is voor de opname (pagina 37).
  Bij DVD+RW's en DVD-RW's (alleen
  RDR-GX220) kunt u discruimte vrijmaken
  door titels te wissen (pagina 66).
  • Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het
  beeldformaat van de opname aan
  (pagina 50).
  z Tip
  Timeropname kan met aan- of uitgeschakelde
  recorder. De recorder kan worden uitgeschakeld
  zonder de opname te beïnvloeden, zelfs nadat die al
  is gestart.

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
  opnamestand te selecteren.

  Opnamestand

  Opnameduur (bij
  benadering) (uur)
  DVD

  HQ (Hoge kwaliteit) 1
  HSP

  R

  SP (Standaardstand)

  Opnamestand
  Net als de standaard ×3 opnamestand bij
  videorecorders, kunt u de gewenste
  opnamestand kiezen met de REC MODEtoets.
  Een opnamestand met een hogere
  beeldkwaliteit levert een mooiere opname op,
  maar de toegenomen bestandsgrootte zorgt
  voor een kortere opnameduur.
  Omgekeerd levert een opnamestand met een
  lagere beeldkwaliteit een langere
  opnameduur op, maar door de kleinere
  bestandsgrootte ziet het beeld er grover uit.

  44

  1 uur
  48 min.

  1 uur
  30 min.

  2 uur
  42 min.

  2

  3 uur
  37 min.

  LSP

  r

  2 uur
  30 min.

  4 uur
  31 min.

  ESP

  r

  3

  5 uur
  25 min.

  LP

  r

  4

  7 uur
  14 min.

  EP

  r

  6

  10 uur
  51 min.

  8

  14 uur
  28 min.

  b Opmerking
  Om een opgenomen disc af te spelen op andere
  DVD-apparatuur, moet u de disc finaliseren
  (pagina 40).

  DVD+R
  DL

  SLP (lange
  opnameduur)

  b Opmerkingen
  • De maximale ononderbroken opnameduur voor
  een enkele titel is acht uur.
  • De onderstaande situaties kunnen leiden tot
  kleine fouten in de opnameduur.
  – Een programma dat slecht wordt ontvangen of
  een programma of videobron met slechte
  beeldkwaliteit opnemen
  – Opnemen op een disc die al is bewerkt
  – Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen • Page 45

  Stereoprogramma's en
  tweetalige programma's
  opnemen

  Op een DVD-RW (VR-modus) of DVD-R
  (VR-modus) (alleen RDR-GX220) kunt u
  zowel het hoofd- als het subgeluid opnemen.
  U kunt tijdens het afspelen van de disc
  schakelen tussen hoofd en sub.
  Op een DVD+RW, DVD-RW (Videomodus) (alleen RDR-GX220), DVD+R of
  DVD-R (Video-modus) (alleen RDRGX220) kunt u maar één geluidsspoor (hoofd
  of sub) tegelijkertijd opnemen. Selecteer het
  geluidsspoor op het instelscherm voordat u
  met de opname begint. Stel "Tweetalige
  opname" bij "DVD-opname-instellingen" op
  het "Opnemen" instelscherm (pagina 83) in
  op "Hoofd" (standaardinstelling) of "Sub".

  Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet
  worden opgenomen met deze recorder.
  Wanneer de recorder een
  kopieerbeveiligingssignaal ontvangt, blijft
  hij werken maar wordt alleen een leeg grijs
  scherm opgenomen.
  KopieerOpneembare discs
  beveiligingssignaal
  Copy-Free

  Copy-Once

  +RW

  1
  1
  -RWVR * -RWVideo *

  +R

  -RVR *1 -RVideo *1

  Timeropname

  De recorder ontvangt stereoprogramma's en
  tweetalige programma's gebaseerd op het
  ZWEITON systeem of het NICAM systeem
  en neemt deze op.

  Niet-opneembare beelden

  -RWVR *1 (CPRM*2)
  1
  -RVR * (CPRM*2)

  Copy-Never
  *1
  *2

  Geen (leeg scherm wordt
  opgenomen)

  alleen RDR-GX220
  De opgenomen disc kan alleen worden
  afgespeeld op CPRM-compatibel apparatuur
  (pagina 7).

  ZWEITON (Duits stereo) systeem
  Als een stereoprogramma wordt ontvangen,
  verschijnt "Stereo".
  Als een tweetalig ZWEITON programma
  wordt ontvangen, verschijnt "Hoofd", "Sub"
  of "Hoofd/Sub".

  NICAM systeem
  Wanneer een stereo of tweetalig NICAM
  programma wordt ontvangen, verschijnt
  "NICAM" in de display op het voorpaneel.
  Als u een NICAM programma wilt opnemen,
  zorgt u ervoor dat "Audio" bij
  "Kanaalinstelling" op het "Basis"
  instelscherm is ingesteld op "NICAM"
  (standaardinstelling). Als het geluid niet
  helder is bij het luisteren naar NICAM
  uitzendingen, stelt u "Audio" in op
  "Standaard" (zie "Kanaalinstelling" op
  pagina 73).
  z Tip
  U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens
  het opnemen van tweetalige programma's met de
  AUDIO toets. Dit heeft geen invloed op het
  opgenomen geluid.

  45 • Page 46

  Timeropname
  (Standaard/ShowView)
  +RW
  -RVideo

  -RWVR * -RWVideo *

  +R

  1

  Druk op TIMER.

  2

  Druk op M/m om de rij "Dag en tijd",
  "Stand" of ShowView te kiezen, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Kies een item met </, en stel het in
  met M/m, en druk daarna op ENTER.

  -RVR *

  *

  * alleen RDR-GX220

  U kunt de timer instellen op maximaal 40
  programma's (8 programma's bij gebruik van
  de PDC/VPS functie) tot maximaal 30 dagen
  van tevoren.
  De timer kan op twee manieren worden
  ingesteld: de standaardmethode en de
  ShowView methode.
  • Standaard: De datum, de tijd en de
  programmapositie van het programma
  handmatig instellen.
  • ShowView: Het ShowView-codenummer
  invoeren dat is vastgesteld voor elk
  televisieprogramma (pagina 48).

  De timer handmatig instellen
  (Standaard)

  TIMER
  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  x REC
  STOP

  46

  Om meer veranderingen aan te brengen
  in items op andere regels, gaat u terug
  naar stap 2. De items die kunnen worden
  veranderd worden hieronder vermeld.
  "Dag en tijd":
  Hiermee kunt u de datum, de starttijd en
  stoptijd en de programmapositie of de
  ingangsbron instellen.
  Het onderdeel datum wordt als volgt
  gewijzigd:
  Vandaag y …… y Zat 28.10 (30
  dagen later) y Zon (elke zondag) y
  …… y Zat (elke zaterdag) y Maa Vri (maandag tot vrijdag) y Maa - Zat
  (maandag tot zaterdag) y Dagelijks
  y Vandaag
  "Stand":
  Selecteert de opnamestand (pagina 44).
  "PDC/VPS":
  Stelt de PDC/VPS functie in. Zie
  "Informatie over de PDC/VPS functie"
  op de volgende pagina.
  "Tijd verleng.":
  U kunt de tijdsduur instellen in stappen
  van 10 minuten tot maximaal 60 minuten
  wanneer een timeropname wordt
  uitgevoerd. Bij verlenging van de
  opnameduur van het programma, dat
  dagelijks of wekelijks opgenomen moet
  worden, wordt de hier handmatig
  ingevoerde opnameduurverlenging
  toegevoegd aan alle volgende
  opnametijden.
  Merk op dat u de functie "Tijd verleng."
  niet kunt gebruiken als "PDC/VPS" is
  ingesteld op "Aan".
  • Indien u zich hebt vergist, kiest u een
  item en wijzigt u de instelling. • Page 47

  4

  Opnamestand wijzigen

  Het scherm "TIMERLIJST" (pagina 51)
  verschijnt. De TIMER REC indicator
  gaat branden in de display op het
  voorpaneel en de recorder is gereed voor
  het opnemen met de timer.
  U hoeft de recorder, in tegenstelling tot
  een videorecorder, niet uit te schakelen
  voordat het opnemen met de timer
  begint.

  Als er niet voldoende discruimte beschikbaar
  is voor de opname, wordt de opnamestand
  waarmee het hele programma kan worden
  opgenomen, automatisch geselecteerd door
  de recorder. Stel "Opnamestand wijzigen" bij
  "Timerinstellingen" op het "Opnemen"
  instelmenu (pagina 83) in op "Aan".

  De opname stoppen tijdens het opnemen
  met de timer

  Als de timerinstellingen elkaar
  overlappen
  Overlappende timerinstellingen worden als
  volgt weergegeven.

  Timeropname

  Kies "OK" en druk op ENTER.

  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder gestopt is met
  opnemen.

  Informatie over de PDC/VPS functie
  PDC/VPS signalen worden verzonden met
  televisieprogramma's bij bepaalde
  uitzendsystemen. Deze signalen zorgen
  ervoor dat de opnamen met de timer worden
  gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te
  laat beginnen of worden onderbroken.
  Gebruik van de PDC/VPS functie
  Stel "PDC/VPS" in op "Aan" in stap 2.
  Als u deze functie inschakelt, begint de
  recorder te zoeken naar het kanaal voordat
  het opnemen met de timer begint. Als u naar
  de televisie kijkt en het scannen begint,
  verschijnt er een bericht op het
  televisiescherm. Als u naar de televisie wilt
  kijken, schakelt u over naar de tuner van de
  televisie of schakelt u de functie voor zoeken
  naar PDC/VPS kanalen in.
  Merk op dat als u de PDC/VPSkanaalzoekfunctie uitschakelt, de
  timeropname niet zal beginnen.
  De PDC/VPS kanaalzoekfunctie tijdelijk
  uitschakelen
  Druk op OPTIONS en kies "PDC/VPS
  Scan uit".
  Als u wilt controleren of de PDC/VPS functie
  juist werkt, schakelt u de recorder uit voordat
  het opnemen met de timer begint. Hiermee
  wordt de PDC/VPS functie voor zoeken naar
  kanalen automatisch opnieuw ingeschakeld
  terwijl de recorder uitgeschakeld blijft.

  Kies "OK" om de getoonde instelling als
  dusdanig op te slaan. Het programma zonder
  de aanduiding
  heeft prioriteit en de
  overlappende programma's beginnen pas met
  opnemen nadat het eerste programma is
  afgelopen. Selecteer "Annuleren" om de
  instelling te annuleren.

  Een timeropname bevestigen, wijzigen of
  annuleren
  Zie "Timerinstellingen controleren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst)" op pagina 51.

  De opnameduur verlengen tijdens het
  opnemen

  1

  Druk op OPTIONS tijdens het opnemen
  om "Opnametijd verlengen" te selecteren
  en druk op ENTER.

  2

  Druk op M/m om de tijdsduur te
  selecteren.
  U kunt de tijdsduur instellen in stappen
  van 10 minuten tot maximaal 60
  minuten.

  3

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  ,wordt vervolgd

  47 • Page 48

  Eéntoetstimer
  Met de SMARTLINK verbinding kunt u
  makkelijk het timerprogrammeermenu laten
  verschijnen.
  Als de TV ingeschakeld is of in de standbystand staat, drukt u op TIMER. De recorder
  schakelt automatisch in en de ingangsbron
  van de TV wordt overgeschakeld naar de
  recorder. Het timerprogrammeermenu
  verschijnt.
  z Tip
  Als u opneemt op een DVD-RW (VR-modus) in de
  opnamestand SP of lager, en de disc 2x-speed of
  hoger is, kunt u de titel afspelen tijdens het
  opnemen door de programmatitel te selecteren in de
  titellijst (pagina 60) (alleen RDR-GX220).

  b Opmerkingen
  • Als een melding op het scherm verschijnt die zegt
  dat de disc vol is of bijna vol is, verwisselt u de
  disc of maakt u ruimte vrij voor de opname
  (alleen DVD+RW en DVD-RW) (pagina 67).
  • Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u
  het opnemen met timers instelt. Als u dit niet
  doet, kunt u niet opnemen met de timer.
  Als u een satellietprogramma wilt opnemen,
  schakelt u de satelliettuner in en selecteert u het
  satellietprogramma dat u wilt opnemen. Houd de
  satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen
  met de recorder zijn voltooid. Als u apparatuur
  met een timerfunctie aansluit, kunt u de synchroopnamefunctie gebruiken (pagina 53).
  • Zelfs als de timer is ingesteld voor hetzelfde
  dagelijkse of wekelijkse programma, kan de
  timeropname niet worden uitgevoerd als ze
  samenvalt met een programma dat prioriteit heeft.
  "
  " verschijnt naast de overlappende instelling
  in de timerlijst. Controleer de prioriteit van de
  instellingen.
  • Timeropname kan niet tijdens de opname van een
  programma dat prioriteit heeft, ook al is de timer
  ingesteld.
  • De functie Opnamestand Regelen werkt alleen bij
  timeropname en als de PDC/VPS functie is
  uitgeschakeld. Deze functie werkt niet met Quick
  Timer of synchro-opname.
  • Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen
  met de PDC/VPS functie.
  • U kunt de opnameduur niet verlengen als "PDC/
  VPS" is ingesteld op "Aan".

  48

  Televisieprogramma's
  opnemen met het ShowViewsysteem
  Het ShowView-systeem is een functie die het
  opgeven van instellingen voor timeropname
  vereenvoudigt. U geeft gewoon het
  ShowView-nummer op dat in de televisiegids
  wordt vermeld. De datum, tijd en
  programmapositie van dat programma
  worden automatisch ingesteld.
  Controleer of de programmaposities juist zijn
  ingesteld bij "Kanaalinstelling" op het
  "Basis" instelscherm (pagina 73).

  Cijfertoetsen

  TIMER
  </M/m/,,
  ENTER

  z REC
  x REC
  STOP

  1

  Druk op TIMER.

  2

  Kies "ShowView Nr." met behulp van
  M/m en druk daarna op ENTER. • Page 49

  3

  Druk op de cijfertoetsen om het
  ShowView-nummer in te voeren en
  druk op ENTER.

  Gebruik van Quick Timer
  U kunt de recorder instellen om telkens 30
  minuten op te nemen.

  Druk herhaaldelijk op z REC om de
  tijdsduur in te stellen.
  Als u op deze toets drukt, neemt de tijd toe in
  stappen van 30 minuten. De maximale
  tijdsduur is zes uur.

  Timeropname

  De instellingen van de datum, start- en
  stoptijd, programmapositie,
  opnamestand, enz. (pagina 47)
  verschijnen.
  • Als u zich hebt vergist, voordat u op
  ENTER gedrukt heeft, drukt u op
  </, en voert u het juiste nummer
  opnieuw in.

  z Tip
  De functie Opnamestand wijzigen werkt ook met
  deze timermethode (pagina 47).

  (normale opname)

  • Om de instelling te wijzigen, drukt u op
  </, om het item te selecteren en op
  M/m om de instelling te wijzigen.
  • Als u het ShowView-nummer opnieuw
  wilt invoeren, kiest u "ShowView Nr.",
  en drukt u op ENTER. Voer vervolgens
  opnieuw het ShowView-nummer in.

  4

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De TIMER REC indicator gaat branden
  in de display op het voorpaneel en de
  recorder is gereed voor het opnemen met
  de timer.

  De opname stoppen tijdens het opnemen
  met de timer

  De tijdteller telt af per minuut tot 0:00 en de
  opname wordt gestopt (de recorder wordt niet
  uitgeschakeld). Zelfs als u de recorder
  uitschakelt tijdens het opnemen, blijft de
  recorder opnemen totdat de tijdteller is
  afgelopen.
  Merk op dat de Quick Timer functie niet
  werkt wanneer "TV Direct Rec" in het
  "Opnemen" instelmenu is ingesteld op "Aan"
  (pagina 83).

  Quick Timer annuleren
  Druk herhaaldelijk op z REC tot de tijdteller
  in de display op het voorpaneel verschijnt. De
  recorder keert terug naar de normale
  opnamestand.

  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder gestopt is met
  opnemen.

  Als de timerinstellingen elkaar
  overlappen
  Zie pagina 47.

  De opnameduur verlengen tijdens het
  opnemen
  Zie pagina 47.

  Een timeropname bevestigen, wijzigen of
  annuleren
  Zie "Timerinstellingen controleren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst)" op pagina 51.
  ,wordt vervolgd

  49 • Page 50

  "DVD opnamebeeldform." (alleen RDRGX220):
  Stelt het beeldformaat van het op te
  nemen programma in.
  • 4:3 (standaardinstelling): het
  beeldformaat wordt ingesteld op 4:3.
  • 16:9: Het beeldformaat wordt ingesteld
  op 16:9 (breedbeeldfunctie).
  "DVD opnamebeeldform." werkt met
  DVD-RW's/DVD-R's (Video-modus) als
  de opnamestand is ingesteld op HQ,
  HSP, SP, LSP of ESP. Voor alle andere
  opnamestanden is het beeldformaat
  vastgesteld op "4:3".
  Bij DVD-R's/DVD-RW's (VR-modus)
  wordt het werkelijke beeldformaat
  opgenomen ongeacht de instelling.
  Bijvoorbeeld, als een beeld met het
  formaat 16:9 wordt ontvangen, neemt de
  disc het beeld op als 16:9, zelfs als "DVD
  opnamebeeldform." is ingesteld op "4:3".
  Voor DVD+RW's/DVD+R's is het
  beeldformaat vastgesteld op "4:3".

  De beeldkwaliteit en het
  beeldformaat van de opname
  aanpassen
  U kunt de beeldkwaliteit en het beeldformaat
  van de opname aanpassen.

  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  1

  "Opnamenr" (ruisvermindering):
  Vermindert de ruis in het videosignaal.

  Druk voordat het opnemen begint op
  OPTIONS om "Opname-instellingen"
  te selecteren en druk op ENTER.

  "Rec Video Equalizer": Past het beeld
  gedetailleerder aan.
  Druk op M/m om het item te selecteren
  dat u wilt aanpassen en druk op ENTER.
  • Contrast: Regelt het contrast.
  • Helderheid: Regelt de algemene
  helderheid.
  • Kleur: Maakt de kleuren donkerder of
  lichter.

  Voorbeeld: RDR-GX220

  3
  2

  Kies het item dat u wilt regelen en
  druk op ENTER.
  Het instelscherm verschijnt.
  Voorbeeld: Rec NR

  "Opnamestand":
  De opnamestand en de beeldkwaliteit
  selecteren voor de gewenste opnametijd.
  Voor meer informatie, zie
  "Opnamestand" op pagina 44.

  50

  Pas de instelling aan met </M/m/,
  en druk op ENTER.
  De standaardinstelling is onderstreept.
  "Rec NR": (zwak) Uit 1 ~ 2 ~ 3
  (sterk)
  "Rec Video Equalizer":
  • Contrast: (zwak) –3 ~ 0 ~ 3 (sterk)
  • Helderheid: (donker) –3 ~ 0 ~ 3
  (licht)
  • Kleur: (licht) –3 ~ 0 ~ 3 (donker)
  Herhaal de stappen 2 en 3 om andere
  items aan te passen. • Page 51

  Timerinstellingen
  controleren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst)
  -RWVR * -RWVideo *

  +RW

  +R

  -RVR *

  -RVideo *

  * alleen RDR-GX220

  U kunt de timerinstellingen controleren,
  wijzigen en annuleren met behulp van de
  timerlijst.

  Timeropname

  b Opmerkingen
  • Wanneer een programma twee beeldformaten
  bevat, wordt het gekozen beeldformaat
  opgenomen. Wanneer het 16:9 signaal echter niet
  als 16:9 kan worden opgenomen, wordt het
  opgenomen als 4:3.
  • Wanneer een beeld met het formaat 16:9 wordt
  afgespeeld dat is opgenomen als 4:3, ligt het
  beeldformaat vast op 4:3 Letterbox ongeacht de
  instelling van "TV Type" op het "Video"
  instelscherm (pagina 78).
  • Bij gebruik van "Opnamenr" kan het beeld op het
  scherm naijlen.
  • "Rec Video Equalizer" werkt niet met RGBsignalen.

  Hoofdstukken in een titel
  maken
  De recorder kan automatisch een opname
  (een titel) splitsen in hoofdstukken door
  tijdens het opnemen hoofdstukmarkeringen
  met intervallen van ongeveer 6 minuten in te
  voegen. Om deze functie uit te schakelen,
  stelt u "Auto hoofdstuk" op het "Opnemen"
  instelscherm (pagina 83) in op "Uit".
  Bij het opnemen op een DVD-RW/DVD-R
  (VR-modus) (alleen RDR-GX220), kunt u
  hoofdstukmarkeringen handmatig invoegen
  en wissen (pagina 69).

  TIMER LIST
  </M/m/,,
  ENTER
  O RETURN
  /

  1

  Druk op TIMER LIST.
  De timerlijst verschijnt.

  Weergave van opnamedatum, -tijd,
  -stand, enzovoort.
  :
  Geeft aan dat instellingen elkaar
  overlappen.
  z (rood):
  Geeft aan dat de instelling momenteel
  wordt opgenomen.

  ,wordt vervolgd

  51 • Page 52

  :
  Geeft aan dat een timerinstelling niet kan
  worden opgenomen zoals deze is
  ingesteld, zoals bij een timerinstelling
  die niet kan worden opgenomen in de
  gekozen opnamestand.
  Als niet alle timerinstellingen op de lijst
  passen, verschijnt een schuifbalk.
  Om de verborgen timerinstellingen te
  kunnen zien, drukt u op M/m.

  2

  Kies de timerinstelling die u wilt
  controleren/wijzigen/annuleren en
  druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies "Close" om terug te keren naar de
  timerlijst.
  Herhaal de bovenstaande stappen 2 en 3
  om de instelling te wijzigen of te
  annuleren.

  Kies een optie en druk op ENTER.

  Als de timerinstellingen elkaar
  overlappen

  "Wijzigen":
  Om de timerinstelling te wijzigen.
  Kies een item met </, en stel het in
  met M/m. Kies "OK" en druk op ENTER.

  Het programma dat het eerst begint, heeft
  prioriteit. Het tweede programma begint pas
  met opnemen nadat het eerste programma is
  afgelopen.

  wordt niet
  opgenomen

  "Wissen":
  Wist de timerinstelling. Kies "OK" en
  druk op ENTER.

  "Overlap. contr.":
  Controleert op overlappende
  instellingen.
  De timerinstelling zonder de aanduiding
  heeft prioriteit boven de andere
  instellingen.

  52

  De opnamen beginnen op hetzelfde
  moment
  Het programma dat het laatst is ingesteld,
  heeft prioriteit. In dit voorbeeld is timer B
  ingesteld ná timer A zodat het eerste deel van
  de timerinstelling A niet zal worden
  opgenomen.

  De eindtijd van een opname valt samen
  met de begintijd van een andere opname
  Na het beëindigen van de eerste opname kan
  een vertraging optreden voordat de tweede
  opname begint. • Page 53

  Per pagina door de lijst bladeren
  (Paginafunctie)
  Druk op
  /
  als de lijstweergave is
  ingeschakeld. Bij iedere druk op
  /
  ,
  verspringt de hele timerlijst naar de
  volgende/vorige pagina met
  timerinstellingen.

  De timerlijst uitschakelen

  Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur
  +RW
  -RVideo

  -RWVR * -RWVideo *

  +R

  -RVR *

  *

  * alleen RDR-GX220

  Timeropname

  Druk op TIMER LIST of O RETURN.
  z Tip
  Tijdens het opnemen kunt u de timerinstelling voor
  de huidige opname niet wijzigen, maar u kunt de
  opnameduur wel verlengen (pagina 47).

  INPUT
  SELECT

  b Opmerkingen
  • Als "PDC/VPS" is ingesteld op "Aan" voor een of
  meer opnamen met timer, kunnen de begintijden
  van de opname veranderen als de uitzending later
  of eerder begint.
  • Timeropname kan niet tijdens de opname van een
  programma dat prioriteit heeft, ook al is de timer
  ingesteld.
  • Zelfs als de timer is ingesteld voor hetzelfde
  dagelijkse of wekelijkse programma, kan de
  timeropname niet worden uitgevoerd als ze
  samenvalt met een programma dat prioriteit heeft.
  "
  " verschijnt naast de overlappende instelling
  in de timerlijst. Controleer de prioriteit van de
  instellingen.

  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  z REC
  x REC
  STOP

  REC MODE
  cz
  SYNCHRO
  REC

  Opnemen vanaf aangesloten
  apparatuur met een timer
  (synchro-opname)
  U kunt de recorder zo instellen dat
  programma's van aangesloten apparatuur met
  een timerfunctie (bijvoorbeeld een
  sateliettuner) automatisch worden
  opgenomen. Sluit de apparatuur aan op LINE
  3/DECODER van de recorder (pagina 26).
  Als de aangesloten apparatuur wordt
  ingeschakeld, begint de recorder met het
  opnemen van een programma via de LINE 3/
  DECODER aansluiting.

  1

  Plaats een opneembare DVD.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  2

  Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT
  om "L3" te selecteren.

  ,wordt vervolgd

  53 • Page 54

  3

  Kies de gewenste audiolijningang als
  u een tweetalig programma opneemt
  op de DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus)
  (alleen RDR-GX220).
  Druk op OPTIONS om "Line Audio
  Input" te selecteren en druk op ENTER.
  Selecteer vervolgens "Hoofd/Sub" en
  druk op ENTER.
  Voor meer informatie over tweetalige
  opnames, zie pagina 45.

  4

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om
  de opnamestand te selecteren.
  Zie pagina 44 voor informatie over de
  opnamestand.

  5

  Stel de timer op het aangesloten
  apparaat in op de tijd van het
  programma dat u wilt opnemen en
  schakel het apparaat uit.

  6

  Druk op c z SYNCHRO REC.
  De SYNCHRO REC indicator gaat
  branden in de display op het voorpaneel.
  De recorder is gereed voor synchroopname.
  De recorder begint automatisch met
  opnemen op het moment dat een signaal
  wordt ontvangen van het aangesloten
  apparaat. De recorder stopt met opnemen
  als de aangesloten apparatuur wordt
  uitgeschakeld.

  Het opnemen stoppen
  Druk op x REC STOP of c z SYNCHRO
  REC.

  Synchro-opname annuleren
  Druk op c z SYNCHRO REC.
  De SYNCHRO REC indicator op de recorder
  gaat uit.

  b Opmerkingen
  • De recorder begint alleen met opnemen nadat het
  videosignaal van het aangesloten apparaat is
  waargenomen. Het begin van het programma
  wordt mogelijk niet opgenomen, ongeacht of de
  recorder is ingeschakeld.
  • Bij het uitvoeren van een synchro-opname
  kunnen andere functies, zoals gewoon opnemen,
  niet worden uitgevoerd.
  • Als u de aangesloten apparatuur wilt gebruiken
  terwijl de recorder in de stand-bystand staat voor
  synchro-opname, annuleert u synchro-opname
  door op c z SYNCHRO REC te drukken. U
  moet de aangesloten apparatuur uitschakelen en
  op c z SYNCHRO REC drukken om synchroopname opnieuw in te stellen voordat het
  opnemen met de timer begint.
  • De synchro-opnamefunctie werkt niet wanneer
  "Lijn3 Ingang" van "Scart-instelling" in de
  "Video" instelling is ingesteld op "Decoder"
  (pagina 79).
  • De synchro-opnamefunctie werkt niet bij alle
  tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
  tuner voor meer informatie.
  • Met de recorder in de synchro-opnamestandbystand werkt de automatische klokinstelfunctie
  (pagina 77) niet.
  • Om de synchro-opnamefunctie te kunnen
  gebruiken, moet de klok van de recorder eerst
  juist worden ingesteld.
  Als de timerinstellingen voor synchroopname en een andere timeropname
  elkaar overlappen
  Het programma dat het eerst begint, heeft
  prioriteit, ongeacht of het programma een
  synchro-opnameprogramma is. Het tweede
  programma begint pas met opnemen nadat
  het eerste programma is afgelopen.
  Eerste
  programma
  Tweede
  programma
  wordt niet opgenomen

  54 • Page 55

  Opnemen vanaf aangesloten
  apparatuur zonder een timer
  U kunt opnemen van een aangesloten
  videorecorder of dergelijke. Voor de
  aansluiting van een videorecorder of
  dergelijke, zie "Een videorecorder of andere
  apparatuur aansluiten" op pagina 24.

  Plaats een opneembare DVD.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  2

  Druk op INPUT SELECT om een
  ingangsbron te selecteren aan de
  hand van de gemaakte aansluiting.

  b Opmerkingen
  • Als u het beeld van een videogame opneemt, is
  het mogelijk dat het scherm niet helder is.
  • Programma's met een Copy-Never
  kopieerbeveiligingssignaal kunnen niet worden
  opgenomen. De recorder blijft werken maar
  neemt een leeg scherm op.

  Timeropname

  1

  z Tip
  U kunt de beeldkwaliteit voor de opname aanpassen
  voordat u begint met opnemen. Zie "De
  beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname
  aanpassen" op pagina 50.

  De display op het voorpaneel wordt als
  volgt gewijzigd:
  programmapositie

  3

  Kies de gewenste audiolijningang als
  u een tweetalig programma opneemt
  op de DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus)
  (alleen RDR-GX220).
  Druk op OPTIONS om "Line Audio
  Input" te selecteren en druk op ENTER.
  Selecteer vervolgens "Hoofd/Sub" en
  druk op ENTER.
  Voor meer informatie over tweetalige
  opnames, zie pagina 45.

  4

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om
  de opnamestand te selecteren.
  Zie pagina 44 voor informatie over de
  opnamestand.

  5

  Plaats de bronband in het aangesloten
  apparaat en zet dat apparaat in de
  weergavepauzestand.

  6

  Druk op z REC.
  Het opnemen wordt gestart.

  7

  Druk op de pauze- of weergavetoets
  op de aangesloten apparatuur om de
  weergavepauzestand te beëindigen.
  De aangesloten apparatuur begint met de
  weergave en deze beelden worden
  opgenomen met deze recorder.
  Druk op x REC STOP als u het
  opnemen op deze recorder wilt stoppen.

  55 • Page 56

  1

  • Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.
  • Druk op H wanneer u een DVD
  VIDEO, VIDEO CD of CD hebt
  ingebracht. De weergave begint.

  Afspelen

  Discs afspelen
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  -RVideo

  DVD

  VCD

  Plaats een disc.

  2

  +R

  -RVR

  CD

  DATA DVD

  Druk op TITLE LIST.
  Voor verdere informatie over de
  Titellijst, zie "3. Het opgenomen
  programma afspelen (Titellijst)" op
  pagina 33.
  Voorbeeld: DVD+RW

  DATA CD

  RDR-GX220
  Z
  Cijfertoetsen
  AUDIO
  TOP MENU
  MENU

  SUBTITLE

  TITLE LIST

  3
  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  /

  .
  H
  X

  >

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  4

  Kies "Weergave", en druk op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen
  titel.

  x

  Gebruik van het DVD Menu
  Bij het afspelen van een DVD VIDEO of een
  gefinaliseerde DVD+RW, DVD-RW (Videomodus), DVD+R of DVD-R, kunt u het
  discmenu tonen door op TOP MENU of
  MENU te drukken.

  RDR-GX120

  Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBCfuncties

  Z
  Cijfertoetsen
  AUDIO
  TOP MENU
  MENU

  ANGLE
  SUBTITLE

  TITLE LIST
  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  /

  .
  H
  X

  56

  >
  x

  Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
  CD's interactief afspelen door de instructies
  in het menu op het TV-scherm te volgen.
  Het menu verschijnt wanneer u een VIDEO
  CD met PBC-functies begint af te spelen.
  Kies een item met behulp van de cijfertoetsen
  en druk op ENTER. Volg dan de instructies
  in het menu (druk op H wanneer "Druk op
  SELECT" verschijnt).
  De PBC-functie van Super VIDEO CD's
  werkt niet met deze recorder. Super VIDEO
  CD's worden alleen continu afgespeeld. • Page 57

  De opnamehoek veranderen
  Indien een scène vanuit verschillende hoeken
  is opgenomen op de disc, verschijnt "
  " in
  de display op het voorpaneel. Druk tijdens het
  afspelen op OPTIONS om "Hoek
  veranderen" te selecteren en druk op ENTER.

  De weergave stoppen
  Druk op x.

  Het afspelen hervatten vanaf het punt
  waar u bent gestopt (Resume Play)

  Het punt waar u het afspelen hebt stopgezet,
  wordt gewist als:
  – u de disclade opent.
  – u een andere titel weergeeft.
  – u het titellijstmenu omschakelt naar
  Origineel of Playlist (alleen DVD-RW's/
  DVD-R's in VR-modus).
  – u de titel monteert na het stoppen van de
  weergave.
  – u de instellingen op de recorder wijzigt.
  – u de recorder uitschakelt (alleen VIDEO
  CD/CD/DATA DVD/DATA CD).
  – u een opname maakt (behalve voor DVDRW's/DVD-R's in VR-modus).
  – u de stekker uit het stopcontact trekt.

  DVD's met kinderbeveiliging afspelen

  De disclade vergrendelen (Kinderslot)
  De disclade kan worden vergrendeld zodat
  kinderen deze niet kunnen openen.
  Houd bij het inschakelen van de recorder x
  ingedrukt totdat "LOCKED" verschijnt in de
  display op het voorpaneel. De Z (openen/
  sluiten) toets werkt niet wanneer het
  kinderslot is geactiveerd.
  Om de disclade te ontgrendelen, houdt u bij
  het inschakelen van de recorder x ingedrukt
  totdat "UNLOCKED" verschijnt in de
  display op het voorpaneel.

  Afspelen

  Wanneer u nogmaals op H drukt nadat u de
  weergave bent gestopt, wordt de weergave
  hervat vanaf het punt waarin u op x hebt
  gedrukt.
  Om de weergave te hervatten vanaf het begin,
  drukt u op OPTIONS, kiest u "Afspelen
  begin" en drukt u op ENTER. Het afspelen
  begint automatisch vanaf het begin van de
  titel/track/scène.

  Om het wachtwoord te registreren of te
  wijzigen, zie "Kinderbeveiliging (alleen
  DVD VIDEO)" op pagina 84.

  Eéntoetsweergave
  Met SMARTLINK kan de weergave
  makkelijk worden gestart.
  Druk op H. De recorder en uw televisie
  worden automatisch ingeschakeld en de
  televisie-ingang wordt overgeschakeld naar
  de recorder. Het afspelen start automatisch.

  Eéntoetsmenu
  Met SMARTLINK kunt u makkelijk de
  titellijst tonen.
  Druk op TITLE LIST. De recorder en uw
  televisie worden automatisch ingeschakeld
  en de televisie-ingang wordt overgeschakeld
  naar de recorder. De titellijist verschijnt.
  z Tips
  • U kunt ook de H toets gebruiken in stap 3
  (pagina 56) om de weergave te starten.
  • Zelfs als u "Fabrieksinstellingen" kiest op het
  "Overige" instelscherm (pagina 86) blijft de
  kinderbeveiliging ingesteld.

  Bij het afspelen van een DVD met
  kinderbeveiliging verschijnt de melding
  "Wilt u tijdelijk de kinderbeveiliging
  omschakelen naar * ?" op uw TV-scherm.

  1

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De display voor het invoeren van het
  wachtwoord verschijnt.

  2

  Voer uw viercijferige wachtwoord in met
  de cijfertoetsen.

  3

  Druk op ENTER om "OK" te selecteren.
  Het afspelen wordt gestart.

  ,wordt vervolgd

  57 • Page 58

  Weergavemogelijkheden
  Om de positie van de onderstaande toetsen te controleren, raadpleegt u de afbeelding op
  pagina 56.
  Voor de bediening van MP3, JPEG en DivX, zie "MP3 audio tracks, JPEG-beeldbestanden of
  DivX®-videobestanden afspelen" (pagina 62).
  Toetsen

  Handeling

  AUDIO
  -RWVR

  -RVR

  VCD

  CD

  DVD

  DVD : Kiest de taal.

  SUBTITLE
  DVD

  DVD

  /
  (direct opnieuw
  afspelen/direct vooruitspoelen)

  +R

  -RWVR

  -RVR : Kiest het hoofd- of subgeluid.

  VCD

  CD

  : Kiest stereo of mono geluidssporen.

  Kiest een taal voor de ondertiteling door herhaaldelijk in te
  drukken.

  ANGLE
  (alleen RDR-GX120)

  +RW

  Door hier herhaaldelijk op te drukken in de normale
  weergavestand, kiest u hiermee een van de opgenomen audio
  tracks op de disc.

  Kiest een hoek door herhaaldelijk in te drukken in de normale
  weergavestand.
  Indien een scène vanuit verschillende hoeken is opgenomen op
  de disc, verschijnt "
  " in de display op het voorpaneel.
  De scène wordt opnieuw afgespeeld/een stukje snel
  vooruitgespoeld.

  -RWVR -RWVideo
  -RVR

  -RVideo

  DVD

  . (vorige)/> (volgende)

  (snel achteruit/vooruit)

  Gaat terug naar het begin van het vorige/volgende hoofdstuk,
  scène, track of titel.
  Spoelt de disc snel achteruit/vooruit tijdens de weergave.
  De zoeksnelheid wordt als volgt gewijzigd:
  snel achteruit snel vooruit
  m1 T t 1M
  m2 T T t t 2M
  m3* T T T t t t 3M*
  Snel achteruit/vooruit spoelen gaat door zolang u de toets
  ingedrukt houdt.
  *

  (vertraagde, stilstaande
  weergave)
  +RW

  -RWVR

  -RWVideo

  +R

  -RVR

  -RVideo

  DVD

  m3 en 3M werken alleen met DVD's.

  Het afspelen is vertraagd wanneer deze toets langer dan een
  seconde wordt ingedrukt in de pauzestand.
  Door kort in te drukken in de pauzestand wordt beeld voor beeld
  afgespeeld.

  VCD *

  * Alleen weergaverichting

  X (pauze)

  Onderbreekt het afspelen.

  Druk op H om de normale weergave te hervatten.

  58 • Page 59

  b Opmerkingen
  • De opnamehoek en ondertiteling kunnen niet
  worden veranderd voor titels opgenomen op deze
  recorder.
  • Een diavoorstelling die met een DVDvideocamera is opgenomen kan alleen
  weergegeven worden. Andere afspeelfuncties,
  zoals snel vooruitspoelen, zijn niet beschikbaar.

  2

  • Bij het afspelen van CD's die met DTS zijn
  gecodeerd, wordt overmatige ruis geproduceerd
  via de analoge stereoaansluitingen. De gebruiker
  moet bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen
  wanneer de analoge stereoaansluitingen van de
  recorder zijn aangesloten op een versterker om
  eventuele beschadiging van het audiosysteem te
  voorkomen. Als u wilt genieten van weergave
  met DTS Digital Surround™, moet een externe
  DTS-decoder worden aangesloten op de
  DIGITAL OUT-aansluiting van de recorder.
  • Stel het geluid in op "Stereo" met de AUDIO toets
  op de afstandsbediening om DTS audio track op
  een CD af te spelen (pagina 58).

  Opmerkingen bij het afspelen van DVD's
  met DTS audio track

  De beeldkwaliteit regelen
  +RW

  +R
  -RVR
  DVD VCD DATA DVD * DATA CD *
  * Alleen DivX-videobestanden
  -RWVR -RWVideo

  -RVideo

  1

  Druk tijdens het afspelen op OPTIONS
  om "Video-instellingen" te selecteren
  en druk op ENTER.

  3

  Afspelen

  De aanpassingsdisplay verschijnt.
  "FNR" (frameruisvermindering):
  Vermindert de ruis in het
  helderheidsgedeelte van het
  videosignaal.
  "BNR" (blokruisvermindering):
  Vermindert "blokruis" of
  mozaïekpatronen in het beeld.
  "MNR" (muggenruisvermindering):
  Vermindert de vage storing die optreedt
  rond de omtrek van beelden. De
  ruisverminderingseffecten worden
  automatisch ingesteld binnen ieder
  instelbereik overeenkomstig de
  videobitsnelheid en andere factoren.
  "Scherpte":
  Verscherpt de contouren van de beelden.
  "PB Video Equalizer" (Weergave video
  equalizer):
  Past het beeld gedetailleerder aan.
  Kies een item en druk op ENTER.
  • Contrast: regelt het contrast.
  • Helderheid: regelt de algemene
  helderheid.
  • Kleur: Maakt de kleuren donkerder of
  lichter.
  • Tint: verandert de kleurbalans.

  Opmerkingen over het afspelen van DTS
  soundtracks op een CD

  DTS audiosignalen worden alleen uitgevoerd via de
  DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting.
  Als u een DVD met DTS audio tracks afspeelt, stelt
  u "DTS" op het "Audio" instelscherm (pagina 81)
  in op "Aan".

  Kies een item en druk op ENTER.

  Druk op </, om de instelling te
  wijzigen en druk op ENTER.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.
  "FNR": (zwak) Uit 1
  2 3 (sterk)
  "BNR": (zwak) Uit 1
  2 3 (sterk)
  "MNR": (zwak) Uit 1
  2 3 (sterk)
  "Scherpte"*: (zwak) Uit 1
  2 3
  (sterk)
  "PB Video Equalizer":
  • Contrast: (zwak) –3 ~ 0 ~ 3 (sterk)
  • Helderheid: (donker) –3 ~ 0 ~ 3
  (licht)
  • Kleur: (licht) –3 ~ 0 ~ 3 (donker)
  • Tint: (rood) –3 ~ 0 ~ 3 (groen)
  Herhaal stap 2 en 3 om andere items aan
  te passen.
  * "1" verzacht de contouren van de beelden.
  "2" verscherpt de contouren en "3"
  verscherpt ze meer dan "2".

  ,wordt vervolgd

  59 • Page 60

  b Opmerkingen
  • Als de omtrek van beelden op uw beeldscherm
  wazig worden, stelt u "BNR" en/of "MNR" in op
  "Uit".
  • Bij sommige discs of scènes is het
  bovengenoemde BNR-, MNR- of FNR-effect
  minder duidelijk. Deze functies werken mogelijk
  ook niet bij sommige schermformaten.
  • Met de "Scherpte"-functie kan ruis beter
  zichtbaar worden. In dat geval adviseren wij u de
  BNR-functie te combineren met de "Scherpte"functie. Indien het beeld dan nog niet beter is, zet
  u het "Scherpte"-niveau op "Uit".

  De vertraging tussen het beeld
  en geluid instellen
  (AV-SYNC)
  +RW
  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  +R

  -RVR

  VCD DATA DVD DATA CD

  1

  Druk tijdens het afspelen op OPTIONS
  om "Audio-instellingen" te selecteren
  en druk op ENTER.

  2

  Kies "AV-SYNC", en druk op ENTER.
  "AV-SYNC":
  Wanneer de video vertraagd is, zorgt
  deze functie ervoor dat de audio ook
  vertraagd wordt (0 t/m
  120 milliseconden) zodat deze weer
  synchroon loopt met de video. Hogere
  waarden betekenen een langere
  vertraging bij synchronisatie met het
  beeld. Bij het kopiëren naar een
  videorecorder of andere videoopnameapparatuur, moet u niet vergeten
  deze instelling terug te zetten op 0 ms
  (standaardinstelling).

  3

  60

  Druk op </, om de instelling te
  wijzigen en druk op ENTER.

  Een programma dat wordt
  opgenomen bekijken vanaf het
  begin (Chasing playback)
  (alleen RDR-GX220)
  -RWVR

  Met "Chasing playback" kunt u het
  opgenomen gedeelte van een programma
  bekijken terwijl het nog wordt opgenomen. U
  hoeft niet te wachten tot de opname is
  voltooid.

  Druk tijdens het opnemen op OPTIONS om
  "Chasing playback" te selecteren en druk
  daarna op ENTER.
  De weergave start vanaf het begin van het
  programma dat wordt opgenomen.
  Wanneer u snel vooruit spoelt tot het punt
  waar u opneemt, schakelt Chasing playback
  weer over naar normale weergave.

  b Opmerkingen
  • Voor DVD-RW's (VR-modus) werkt deze functie
  niet terwijl u als volgt opneemt:
  – op een 1x-speed DVD-RW.
  – in de HQ of HSP opnamestand.
  • Het DVD-beeld op uw TV-scherm blijft enkele
  seconden stilstaan wanneer u de opname snel
  achteruit/vooruit spoelt of bij direct opnieuw
  afspelen/direct vooruitspoelen.
  • Chasing playback kan worden gebruikt vanaf één
  minuut nadat het opnemen is begonnen.
  • Zelfs als u het opgenomen programma snel
  vooruit spoelt, zal er altijd een tijdsverschil zijn
  van ongeveer één minuut of meer tussen het
  opgenomen programma en de huidige televisieuitzending. • Page 61

  Een vorige opname bekijken
  terwijl een andere wordt
  opgenomen (gelijktijdige
  opname en weergave)
  (alleen RDR-GX220)
  -RWVR

  1

  Druk tijdens het opnemen op
  TITLE LIST.

  +RW
  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  VCD

  +R

  -RVR

  CD

  DATA DVD

  DATA CD

  U kunt een disc doorzoeken op titel,
  hoofdstuk, scène of track. Aan titels en tracks
  zijn unieke nummers toegekend, zodat u ze
  kunt kiezen door het betreffende nummer in
  te voeren. U kunt ook een scène zoeken aan
  de hand van de tijdcode.

  Afspelen

  U kunt een eerder opgenomen programma
  bekijken terwijl u op dezelfde disc andere
  programma's opneemt. De weergave gaat
  door, ook al is het een timeropname.

  Een titel/hoofdstuk/
  track, enz. zoeken

  De titellijst verschijnt.

  2

  Kies de titel die u wilt afspelen en druk
  daarna op ENTER.

  Cijfertoetsen,
  SET*

  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies "Weergave" en druk op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen
  titel.
  ENTER

  b Opmerkingen
  • Deze functie werkt niet terwijl u opneemt:
  – op een 1x-speed DVD-RW.
  – in de HQ of HSP opnamestand.
  • Er kan, afhankelijk van de staat van de opname,
  beeldruis optreden bij het bekijken van een titel
  die opgenomen is in de HQ of HSP opnamestand.
  • Er kan beeldruis optreden afhankelijk van de staat
  van de opname, of als een titel die opgenomen is
  in de HQ of HSP opnamestand, wordt bekeken.
  Het beeld blijft enkele seconden stilstaan
  wanneer u de opname snel achteruit/vooruit
  spoelt of bij direct opnieuw afspelen/direct
  vooruitspoelen.

  OPTIONS

  * alleen RDR-GX120

  1

  Druk tijdens het afspelen op OPTIONS
  om de zoekfunctie te selecteren en
  druk op ENTER.
  "Titel zoeken" (voor DVD's)
  "Hoofdstuk zoeken" (voor DVD's)
  "Track zoeken" (voor CD's/DATA CD's)
  "Zoeken" (voor VIDEO CD's)
  "Album zoeken" (voor DATA DVD's/
  DATA CD's)
  "Tijd zoeken" (voor DVD's/ DATA
  DVD's*/DATA CD's*): Zoeken naar een
  beginpunt door de tijdcode in te voeren.
  * alleen DivX-videobestanden

  "Bestand zoeken" (voor DATA DVD's/
  DATA CD's)

  ,wordt vervolgd

  61 • Page 62

  De display voor het opgeven van het
  nummer verschijnt.
  Voorbeeld: Titel zoeken

  Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
  aantal titels, tracks, enzovoort aan.

  2

  Druk op de cijfertoetsen om het
  nummer te selecteren van de titel, het
  hoofdstuk, de track, de tijdcode,
  enzovoort.
  Voorbeeld: Tijd zoeken
  Typ "21020" om een scène te zoeken op
  2 uur, 10 minuten en 20 seconden.
  Als u een fout maakt kiest u een ander
  cijfer.

  3

  Druk op ENTER of SET (alleen RDRGX120).

  MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden of
  DivX®-videobestanden
  afspelen
  DATA DVD DATA CD

  U kunt MP3 audio tracks en DivXvideobestanden op DATA CD's (CD-ROM's/
  CD-R's/CD-RW's) of DivX-videobestanden
  op DATA DVD's (DVD-ROM's/
  DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/DVDR's) afspelen.
  U kunt ook JPEG-beeldbestanden op DATA
  CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) of
  DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/
  DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's) afspelen
  (alleen RDR-GX220).

  Het toestel start de weergave vanaf het
  gekozen cijfer.

  AUDIO

  SUBTITLE

  DISPLAY
  </M/m/,,
  ENTER
  OPTIONS

  /
  .
  m
  H
  TIME/
  TEXT

  1

  >
  x
  X

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 31.

  62 • Page 63

  2

  Druk op H.

  De weergave of diavoorstelling stoppen
  Druk op x.

  De weergave of diavoorstelling pauzeren
  Druk op X.

  De MP3 audio track of het DivXvideobestand vanaf het begin weergeven
  Druk op OPTIONS om "Afspelen begin" te
  selecteren en druk op ENTER.

  Een MP3 audio track of een DivXvideobestand snel achteruit/vooruit
  spoelen
  Druk op m/M tijdens het afspelen.

  Naar de volgende of vorige MP3 audio
  track, JPEG-beeldbestand of DivXvideobestand gaan
  Druk op . of > tijdens het afspelen.
  Als u herhaaldelijk op . of > drukt,
  gaat u naar het volgende of vorige album.
  (Behalve voor JPEG-beeldbestanden)

  Een DivX-videobestand afspelen in slow
  motion of frame-voor-frame (alleen in de
  afspeelrichting)
  Druk in de pauzestand op y/C.

  Naar de volgende of vorige album
  (Behalve voor DivX-videobestanden)
  Druk op
  /
  diavoorstelling.

  Het registratienummer van deze recorder
  afbeelden
  Selecteer "Registratiecode" op het "Overige"
  instelscherm (pagina 86).

  Een beeld roteren
  Druk terwijl het JPEG-beeld wordt
  weergegeven op OPTIONS en kies
  "Rechtsom draaien" of "Linksom draaien" en
  druk op ENTER.
  z Tips
  • Druk op AUDIO om te schakelen tussen stereo en
  mono audio tracks tijdens het afspelen van MP3
  audio tracks.
  • U kunt de audio track wisselen tijdens het
  afspelen van MP3 of MPEG audio of DivXvideobestanden met behulp van de AUDIO-toets.
  • U kunt tijdens de weergave van DivXvideobestanden met de SUBTITLE-toets
  ondertitels zichtbaar maken.
  • U kunt een JPEG-beeld roteren met behulp van de
  </,-toetsen terwijl het beeld wordt
  weergegeven.
  • Druk herhaaldelijk op DISPLAY om informatie
  weer te geven over het JPEG album of beeld op
  het televisiescherm. Druk vervolgens op TIME/
  TEXT om te wisselen tussen het huidig
  geselecteerde beeldnummer en albumnummer.

  Afspelen

  Op MP3 discs begint het afspelen vanaf
  de eerste MP3 audio track op de disc.
  In geval van JPEG-bestanden begint de
  diavoorstelling van de foto's op de disc.
  Voor DivX-videobestanden begint de
  weergave vanaf het eerste DivXvideobestand op de disc.
  Als er MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden
  op de disc staan, worden alleen de DivXvideobestanden afgespeeld wanneer u op
  H drukt.
  Als er MP3 audio tracks en JPEGbeeldbestanden op de disc staan, worden
  alleen de JPEG-beeldbestanden
  afgespeeld wanneer u op H drukt.

  b Opmerkingen
  • Sommige JPEG-bestanden, met name bestanden
  van drie miljoen pixels of meer, zorgen voor een
  langer interval van de diavoorstelling.
  • Geroteerde JPEG-beelden worden niet
  opgeslagen wanneer u overschakelt naar een
  andere map.
  • Beelden groter dan 720 × 480 zullen worden
  teruggebracht tot 720 × 480 waneer ze worden
  weergegeven.
  • Volgende beelden kunnen niet worden
  weergegeven:
  – progressieve JPEG-beeldbestanden
  – JPEG-beeldbestanden met grijswaarden
  – 4:1:1 JPEG-beeldbestanden
  • Wanneer u een beschadigd bestand of een bestand
  dat niet voldoet aan de afspeelvoorwaarden
  probeert af te spelen, verschijnt
  maar de
  recorder kan het bestand niet afspelen.
  • Weergave van een DivX-videobestand groter dan
  720 (breedte) × 576 (hoogte)/4 GB is niet
  mogelijk met deze recorder.

  tijdens de weergave of

  ,wordt vervolgd

  63 • Page 64

  Betreffende MP3 audio tracks,
  JPEG-beeldbestanden en DivXvideobestanden
  MP3 is een audiocompressietechnologie die
  beantwoordt aan bepaalde ISO/MPEGvoorschriften. JPEG is een
  beeldcompressietechnologie.
  U kunt audio tracks met de MP3 (MPEG1
  Audio Layer 3) indeling en JPEGbeeldbestanden op DATA CD's (CD-ROM's/
  CD-R's/CD-RW's) en JPEG-beeldbestanden
  op DATA DVD's (DVD-ROM's/
  DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/DVDR's) afspelen.
  DATA CD's en DATA DVD's moeten zijn
  opgenomen conform ISO9660 Level 1, Level
  2 of Joliet formaat want anders herkent de
  recorder de DivX-videobestanden en JPEGbeeldbestanden niet.
  Om de MP3 tracks door de recorder te laten
  herkennen, moeten DATA CD's zijn
  opgenomen conform ISO9660 Level 1, Level
  2 of Joliet formaat. DivX® is een
  compressietechniek voor videobestanden en
  is ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is
  een officieel DivX® Certified product. U kunt
  ook discs afspelen die zijn opgenomen in
  Multi-sessie/Border.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
  DVD-station en de opnamesoftware (niet
  meegeleverd) voor meer informatie over het
  opnameformaat.

  Opmerking over Multi-sessie-/Multiborderdiscs
  Als audio tracks en beelden in de muziekCD-indeling of video-CD-indeling zijn
  opgenomen in de eerste sessie/border, zal
  alleen de eerste sessie/border worden
  afgespeeld.

  b Opmerking
  De recorder kan mogelijk bepaalde DATA CD's/
  DATA DVD's aangemaakt in het Packet Writeformaat niet afspelen.

  64

  MP3 audio tracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden die door de
  recorder kunnen worden
  afgespeeld
  De recorder kan de volgende tracks en
  bestanden afspelen:
  – MP3 audio tracks met de extensie ".mp3".
  – JPEG beeldbestanden met de extensie
  ".jpeg" of ".jpg".
  – JPEG-beeldbestanden die voldoen aan de
  DCF*-beeldbestandsindeling.
  – DivX-videobestanden met de extensie
  ".avi" of ".divx".
  * "Design rule for Camera File system"
  (ontwerpregels voor bestandsystemen op
  camera's): Beeldnormen voor digitale camera's
  bewaakt door JEITA (Japan Electronics and
  Information Technology Industries Association).

  b Opmerkingen
  • De recorder kan gegevens afspelen met de
  extensie ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" of ".divx",
  ook al zijn ze niet van MP3-, JPEG- of DivXformaat. Bij het afspelen van dergelijke gegevens
  kan het volume hoog oplopen waardoor uw
  luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
  • De recorder is niet compatibel met audio-tracks
  van mp3PRO-formaat.
  • Als een DivX-videobestand is samengesteld uit
  twee of meerdere DivX-videobestanden, is het
  mogelijk dat de recorder dit bestand niet kan
  weergeven.
  • Afhankelijk van de disc is normale weergave
  eventueel niet mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld de
  beeldweergave donker zijn, de weergave niet
  vloeiend, de geluidsweergave haperen,
  enzovoort.
  • Afhankelijk van de disc kan het een tijdje duren
  voordat de weergave begint.
  • Sommige bestanden kunnen niet worden
  afgespeeld. • Page 65

  Over de afspeelvolgorde van
  albums en bestanden
  Albums worden in de onderstaande volgorde
  afgespeeld:

  Structuur van de discinhoud
  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5

  z Tips
  • Als u nummers (01, 02, 03, enz.) toevoegt
  vooraan de tracknaam/bestandsnaam wanneer u
  de tracks/bestanden op een disc opslaat, zullen de
  tracks/bestanden in die volgorde worden
  afgespeeld.
  • De weergave van een disc met een ingewikkelde
  boomstructuur start minder snel en bijgevolg is
  het aanbevolen om albums met niet meer dan
  twee bomen aan te maken.

  b Opmerkingen

  ROOT

  Album

  Afspelen

  • De afspeelvolgorde kan verschillen van wat
  hierboven staat afgebeeld, afhankelijk van de
  software die wordt gebruikt voor het aanmaken
  van de DATA DVD/DATA CD.
  • Niet meer dan in totaal 999 individuele mappen
  kunnen worden afgespeeld. (Mappen die geen
  JPEG/MP3/DivX bestanden bevatten worden ook
  geteld.)
  • Maximaal 999 mappen en 9999 bestanden
  kunnen worden weergegeven. (Andere bestanden
  dan JPEG/MP3/DivX bestanden, en mappen die
  geen JPEG/MP3/DivX bestanden bevatten
  worden ook geteld.)
  • Maximaal 999 mappen en bestanden kunnen
  worden herkend in een enkele map. (Mappen die
  geen JPEG/MP3/DivX bestanden bevatten
  worden ook geteld.)
  • Naar een volgend of ander album gaan, kan enige
  tijd duren.
  • Deze recorder ondersteunt MP3-audiooverdrachtsnelheden tot maximaal 320 kbps.

  MP3-audiotrack/
  JPEG-beeldbestanden/
  DivX-videobestand

  Wanneer u een DATA CD/DATA DVD
  inbrengt en op H, worden de genummerde
  tracks (of bestanden) in volgorde afgespeeld,
  van 1 tot 7. Voor JPEG-beeldbestanden,
  druk op
  om naar het volgende album te
  gaan. (Bijvoorbeeld, als u van 1 naar 2 wilt
  gaan.) Sub-albums/tracks (of bestanden) in
  een gekozen album hebben voorrang op het
  volgende album in dezelfde boom.
  (Voorbeeld: C bevat D en dus wordt 4
  afgespeeld voor 5.)

  65 • Page 66

  Bewerkingsfuncties

  Wissen en bewerken

  Vóór het bewerken
  Deze recorder biedt verschillende
  bewerkingsmogelijkheden voor diverse
  disctypes.

  b Opmerkingen
  • De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de
  disc verwijdert of als een timeropname wordt
  gestart tijdens de bewerking.
  • DVD's gemaakt op DVD-videocamera's kunnen
  niet met deze recorder worden bewerkt.
  • Als een bericht verschijnt dat aangeeft dat de
  besturingsinformatie van de disc vol is, wist of
  bewerkt u overbodige titels.
  • Bij het bewerken van een DVD+R of DVD-R
  moeten alle bewerkingen zijn voltooid voor de
  disc wordt gefinaliseerd. U kunt geen
  gefinaliseerde disc bewerken.
  Bewerkingsfuncties

  66

  -RWVR *1
  -RVR *1

  +RW
  -RWVideo *1

  Originele Playlist
  titel
  titel

  -RVideo

  Ja

  Ja

  Ja

  Titel
  beveiligen
  (pagina 67)

  Ja

  Nee

  Ja

  Titelnaam
  (pagina 67)

  Ja

  Ja

  Ja

  A-B wissen
  (pagina 68)

  Ja

  Ja

  Ja*2

  Titels wissen Ja
  (pagina 67)

  Ja

  Ja

  Titel splitsen Nee
  (pagina 72)

  Ja

  Nee

  Miniatuur
  inst.
  (pagina 67)

  Ja

  Ja

  Nee

  Hoofdstukmarkering
  (pagina 69)

  Ja

  +RW
  -RWVideo *1

  Originele Playlist
  titel
  titel

  +R
  -RVideo *1

  Een playlist Ja
  maken en
  bewerken
  (alleen RDRGX220)
  (pagina 69)

  Ja

  Nee

  Volgorde
  wijzig.
  (pagina 71)

  Nee

  Ja

  Nee

  Titels
  Nee
  samenvoegen
  (pagina 71)

  Ja

  Nee

  *1
  *2

  alleen RDR-GX220
  alleen DVD+RW

  Discruimte vrij maken
  Om discruimte vrij te maken op een DVD+RW
  of DVD-RW (Video-modus)*, wist u de titel
  met het hoogste nummer in de titellijst.
  Hoogste titelnummer

  +R

  Wissen
  (pagina 67)

  -RWVR *1
  -RVR *1

  *1

  In geval van DVD-RW's (VR-modus)*, kunt
  u iedere titel wissen.
  Bij DVD-R's* en DVD+R's wordt de
  beschikbare discruimte niet groter, ook al
  wist u titels.
  Zie "Een titel wissen en bewerken" op
  pagina 67 of "Meerdere titels wissen (Titels
  wissen)" op pagina 67.
  * alleen RDR-GX220

  Ja

  Nee

  Omschakelen tussen playlist en titellijst
  (alleen RDR-GX220)
  U kunt de playlist-titels weergeven in de
  titellijst (Playlist) of de originele titels in de
  titellijst (Origineel). Om de twee titellijsten
  om te schakelen, drukt u op </, terwijl
  een titellijst wordt weergegeven. Een playlist
  maken en bewerken, zie pagina 69. • Page 67

  "Titelnaam": Hiermee kan een titelnaam
  worden (her)ingevoerd (pagina 38).
  "A-B wissen": Wist een deel van de titel
  (pagina 68).
  "Miniatuur inst." (alleen RDR-GX220):
  Verandert het miniatuurbeeld van de titel
  in de titellijst (pagina 34).
  "Playlist maken" (alleen RDR-GX220):
  De volledige titel wordt als één scène aan
  de playlist-titel toegevoegd (pagina 71).

  Een titel wissen en
  bewerken
  -RWVR * -RWVideo *

  +RW
  -RVideo

  -RVR *

  +R

  *

  * alleen RDR-GX220

  z Tips
  • U kunt meerdere titels in één keer wissen
  (pagina 67).
  • U kunt DVD's (her)benoemen (pagina 39).

  b Opmerking
  DVD-RW/DVD-R (VR-modus) playlist-titels
  kunnen niet worden gewist.

  CHAPTER
  MARK*

  O RETURN
  .
  mc

  CHAPTER
  MARK
  ERASE*

  -RVideo

  +R

  -RVR *

  *

  </M/m/,,
  ENTER

  * alleen RDR-GX220

  OPTIONS

  U kunt meer dan één titel tegelijkertijd
  selecteren en wissen via het OPTIONS menu.

  >

  CM

  * alleen RDR-GX220

  Druk op TITLE LIST.
  Voor DVD-RW's/DVD-R's in VRmodus, druk zonodig op </, om de
  Titellijst om te schakelen (alleen RDRGX220).

  2

  -RWVR * -RWVideo *

  +RW

  TITLE LIST

  X

  1

  Meerdere titels wissen (Titels
  wissen)

  1

  Wissen en bewerken

  In dit gedeelte worden de basisfuncties voor
  bewerken uitgelegd. Merk op dat de
  bewerking onomkeerbaar is. Als u DVDRW's/DVD-R's (VR-modus) (alleen RDRGX220) wilt bewerken zonder de originele
  opnamen te veranderen, maakt u een playlisttitel (pagina 69).

  Druk op TITLE LIST.
  Voor DVD-RW's/DVD-R's in VRmodus, druk zonodig op </, om de
  Titellijst om te schakelen (alleen RDRGX220).

  2

  Druk op OPTIONS om "Titels wissen"
  te selecteren en druk op ENTER.
  De display voor het selecteren van te
  wissen titels verschijnt.

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies een optie en druk op ENTER.
  De titel kan als volgt worden bewerkt.
  "Wissen": Wist de gekozen titel. Kies
  "OK" ter bevestiging.
  "Titel beveiligen": Beveiligt de titel. " "
  verschijnt naast de beveiligde titel.
  ,wordt vervolgd

  67 • Page 68

  3

  Kies een titel en druk op ENTER.
  In het selectievakje naast de
  geselecteerde titel wordt een vinkje
  geplaatst.
  • Als u het vinkje weer wilt verwijderen,
  drukt u nogmaals op ENTER.
  • Als u alle vinkjes weer wilt
  verwijderen, selecteert u "Herstellen".

  4

  Herhaal stap 3 voor alle titels die u
  wilt verwijderen.

  5

  Kies na het kiezen van de titels "OK"
  en druk op ENTER.
  De lijst van te wissen titels verschijnt ter
  bevestiging.
  • Kies "Wijzigen" om de selectie te
  wijzigen en herhaal de procedure vanaf
  stap 3.

  6

  Afspeelpunt

  2

  De recorder komt in de
  weergavepauzestand.

  3

  De titels worden gewist.

  U kunt DVD+RW of DVD-RW (alleen
  RDR-GX220) opnieuw formatteren om een
  lege disc te maken.
  Zie "8. Een disc opnieuw formatteren" op
  pagina 43.

  4

  -RWVR *

  5

  * alleen RDR-GX220

  1

  Kies "Een titel wissen en bewerken" in
  stap 2 van "A-B wissen" en druk op
  ENTER.
  De display voor het instellen van punt A
  verschijnt. De titel wordt afgespeeld op
  de achtergrond.
  • Om terug te keren naar het begin van de
  titel, drukt u op X en op ..

  68

  Druk op ENTER als punt B correct is.
  Als punt B niet correct is druk op
  c/C en druk daarna op ENTER. Er
  verschijnt een vraag ter bevestiging.
  • Om punt A terug te stellen, drukt u op
  M en O RETURN en gaat u naar stap
  2.
  • Om punt B terug te stellen, drukt u op
  M en herhaalt u stap 4.
  • Als u een voorbeeld van de titel zonder
  de te wissen scènes wilt bekijken,
  selecteert u "Voorbeeld" (behalve voor
  DVD+RW's).

  -RVR *

  U kunt een deel (scène) van een titel
  selecteren en wissen. Merk op dat het wissen
  van scènes in een titel niet ongedaan kan
  worden gemaakt.

  Kies punt B door op m/M te drukken
  en druk daarna op ENTER.
  De recorder komt in de
  weergavepauzestand.

  Een deel van de titel
  wissen (A-B wissen)
  +RW

  Druk op ENTER als punt A correct is.
  Als punt A niet correct is druk op
  c/C en druk daarna op ENTER. De
  display voor het instellen van punt B
  verschijnt.

  Kies "OK" en druk op ENTER.

  Alle titels op de disc wissen

  Kies punt A door op m/M te drukken
  en druk daarna op ENTER.

  6

  Kies "OK", en druk op ENTER.
  De scène wordt gewist. De display voor
  het instellen van punt A verschijnt.
  • Ga vervolgens door naar stap 2.
  • Om af te sluiten, kiest u "Sluiten".

  z Tip
  Na het wissen van de scène wordt een
  hoofdstukmarkering aangebracht. De
  hoofdstukmarkering deelt de titel op in
  verschillende hoofdstukken. • Page 69

  b Opmerkingen
  • Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden
  onderbroken op het punt waar u een gedeelte van
  een titel wist.
  • U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan
  vijf seconden.
  • Bij DVD+RW's kan het gewiste deel iets
  afwijken van de gekozen punten.

  Een playlist maken en
  bewerken
  (alleen RDR-GX220)
  -RWVR

  Hoofdstukken handmatig
  maken (alleen RDR-GX220)
  -RWVR

  -RVR

  Playlist bewerken biedt u de mogelijkheid
  om te (her)bewerken zonder aan de opnames
  te raken. U kunt maximaal 97 playlist-titels
  aanmaken.

  -RVR

  Druk op CHAPTER MARK tijdens het
  afspelen op het punt waar u de titel wilt
  splitsen in hoofdstukken.

  Voorbeeld: u hebt de laatste paar wedstrijden
  van een voetbaltoernooi opgenomen op een
  DVD-RW/DVD-R (VR-modus). U wilt een
  samenvatting maken met alle goals en andere
  hoogtepunten, maar u wilt ook de
  oorspronkelijke opname handhaven.
  Origineel

  Als u op de toets drukt, verschijnt
  "Markering ..." op het scherm en worden de
  scènes links en rechts van het teken
  hoofdstukken.

  Hoofdstukmarkeringen wissen
  U kunt twee hoofdstukken combineren door
  de hoofdstukmarkering te wissen tijdens het
  afspelen.
  Druk op ./> om een
  hoofdstuknummer te zoeken en druk op
  CHAPTER MARK ERASE tijdens de
  weergave van het hoofdstuk met de
  hoofdstukmarkering die u wilt wissen.
  Het huidige hoofdstuk wordt samengevoegd
  met het vorige hoofdstuk.

  b Opmerking
  Om een hoofdstukmarkering tijdens het opnemen
  handmatig in te voegen, stelt u "Auto hoofdstuk" op
  het "Opnemen" instelscherm in op "Uit".

  Wissen en bewerken

  U kunt een hoofdstukmarkering handmatig
  invoegen op elk gewenst punt tijdens het
  afspelen of opnemen.

  Playlist

  In dit geval kunt u belangrijke scènes
  compileren tot een playlist-titel. U kunt zelfs
  de volgorde van de scènes in de titel wijzigen.
  De playlist-titel roept gegevens op van de
  originele titels voor weergave. Als u originele
  titels gebruikt voor een playlist, kunt u die
  originele titels niet meer bewerken of wissen.

  1

  Druk op TITLE LIST.
  Als de titellijst (Origineel) wordt
  afgebeeld drukt u op <.

  2

  Druk op OPTIONS om "Maak een
  playlist" te selecteren en druk op
  ENTER.

  ,wordt vervolgd

  69 • Page 70

  3

  4

  Kies "Kiezen" en druk op ENTER.

  8

  Druk op ENTER als het OUT-punt
  correct is.
  Als het OUT-punt niet correct is moet u
  met c/C het OUT-punt kiezen en
  druk daarna op ENTER.
  De geselecteerde scène wordt
  toegevoegd aan de scènelijst.
  • Om meer scènes toe te voegen, gaat u
  naar stap 5.

  Kies de titel die u wilt opnemen in de
  playlist-titel en druk op ENTER.
  De display voor het instellen van het
  startpunt (IN) verschijnt. De titel wordt
  afgespeeld op de achtergrond.
  • Om terug te keren naar het begin van de
  titel, drukt u op X en op ..

  9

  Nadat u klaar bent met het toevoegen
  van scènes, drukt u op m.

  A Totale duur van de geselecteerde
  scène

  5

  Kies het IN-punt door op m/M te
  drukken en druk daarna op ENTER.
  De recorder komt in de
  weergavepauzestand.

  6

  Druk op ENTER als het IN-punt correct
  is.
  Als het IN-punt niet correct is moet u met
  c/C het IN-punt kiezen en druk
  daarna op ENTER.
  De display voor het instellen van het
  eindpunt (OUT) verschijnt.

  7

  Kies het OUT-punt door op m/M te
  drukken en druk op ENTER.
  De recorder komt in de
  weergavepauzestand.

  70

  B Totaal aantal scènes
  C Geselecteerde scène

  10 Selecteer de scène die u opnieuw wilt
  bewerken en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.
  "Verplaatsen": Verandert de volgorde
  van de scènes met behulp van </, en
  druk daarna op ENTER.
  "Wissen": Wist de scène. Kies "OK" als
  om bevestiging wordt gevraagd.
  • Om meer scènes toe te voegen, drukt u
  op M en gaat u naar stap 5.
  • Om meer scènes van een andere titel
  toe te voegen, selecteert u "Kiezen" en
  gaat u naar stap 4.
  • Om een voorbeeld van alle opgenomen
  scènes in de weergegeven volgorde te
  bekijken, selecteert u "Voorbeeld". • Page 71

  11 Selecteer na het bewerken van de
  scènelijst "OK" en druk op ENTER.
  De titel van de gemaakte playlist wordt
  toegevoegd aan de titellijst (playlist). De
  naam van de eerste scènetitel wordt
  gebruikt als de titelnaam.

  z Tip
  Bij het maken van een playlist-titel worden de
  punten IN en OUT hoofdstukmarkeringen en wordt
  elke scène een hoofdstuk.

  -RWVR

  -RVR

  U kunt de volgorde van playlist-titels in de
  titellijst (Playlist) wijzigen.

  1

  Druk op TITLE LIST.
  Als de titellijst (Origineel) wordt
  afgebeeld drukt u op <.

  2

  Druk op OPTIONS om "Volgorde
  wijzig." te selecteren en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer de scène die u wilt
  verplaatsen en druk op ENTER.

  4

  Kies een nieuwe locatie voor de titel
  door op M/m te drukken en druk
  daarna op ENTER.

  De volledige titel als één scène aan de
  playlist-titel toegevoegen (Playlist
  maken)

  1

  Druk op TITLE LIST. Als de titellijst
  (Playlist) wordt afgebeeld drukt u op ,.

  2

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies "Playlist maken" en druk op
  ENTER.
  De geselecteerde titel wordt aan de
  titellijst (Playlist) toegevoegd.
  De titelnaam is hetzelfde als de titelnaam
  van het origineel.

  De titel wordt naar de nieuwe locatie
  verplaatst.
  • Als u nog meer titels wilt verplaatsen
  gaat u naar stap 3.
  • Om af te sluiten, kiest u "Sluiten" en
  druk op ENTER.

  De playlist-titel afspelen

  1

  Druk op TITLE LIST. Als de titellijst
  (Origineel) wordt afgebeeld drukt u op
  <.

  2

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies "Weergave", en druk op ENTER.

  Wissen en bewerken

  b Opmerking
  Mogelijk wordt het beeld in de
  weergavepauzestand gezet als het afspelen van de
  bewerkte scène is voltooid.

  Een playlist-titel verplaatsen
  (Volgorde wijzig.)

  Meerdere playlist-titels
  samenvoegen (Titels
  samenvoegen)
  -RWVR

  1

  -RVR

  Druk op TITLE LIST.
  Als het menu titellijst (Origineel) wordt
  afgebeeld drukt u op <.

  2

  Druk op OPTIONS om "Titels
  samenvoegen" te selecteren en druk
  op ENTER.
  Het venster voor het selecteren van titels
  verschijnt.
  ,wordt vervolgd

  71 • Page 72

  3

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Er verschijnt een nummer dat de
  volgorde aangeeft waarin u de titel hebt
  geselecteerd.
  Als u de selectie wilt annuleren, drukt u
  nogmaals op ENTER.

  Een playlist-titel splitsen (Titel
  splitsen)
  -RWVR

  -RVR

  U kunt een playlist-titel splitsen.

  1

  Druk op TITLE LIST.
  Als de titellijst (Origineel) wordt
  afgebeeld drukt u op <.

  2

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  4

  Herhaal stap 3 voor alle titels die u
  wilt samenvoegen.

  3

  Het scherm voor het instellen van het
  splitsingspunt wordt afgebeeld en het
  afspelen van de titel begint.
  • Om terug te keren naar het begin van de
  titel, drukt u op X en op ..

  Als u alle selecties wilt annuleren,
  selecteert u "Herstellen".

  5

  Kies "OK", en druk op ENTER.
  De lijst van samen te voegen titels
  verschijnt.
  Kies "Wijzigen" om de selectie te
  wijzigen en herhaal de procedure vanaf
  stap 3.

  4
  6

  Kies "OK", en druk op ENTER.

  b Opmerking
  Als het aantal hoofdstukken in de titel dat u wilt
  samenvoegen hoger is dan het maximum, worden
  de hoofdstukken aan het eind gecombineerd in een
  enkel hoofdstuk.

  Kies het splitsingspunt door op
  m/M te drukken en druk op
  ENTER.
  De recorder komt in de
  weergavepauzestand.

  De titels worden samengevoegd.

  z Tip
  Nadat de titels zijn samengevoegd wordt de naam
  van de eerste titel voor de samenvoeging gebruikt
  als de titelnaam.

  Kies "Titel splitsen", en druk op
  ENTER.

  5

  Druk op ENTER als het splitsingspunt
  correct is.
  Als het splitsingspunt niet correct is moet
  u met c/C het splitsingspunt kiezen
  en druk daarna op ENTER.
  Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
  • Als u het splitsingspunt wilt wijzigen,
  drukt u op M.

  6

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De titel wordt in tweeën gesplitst.

  z Tip
  Nadat een titel is gesplitst wordt de naam van de
  titel voor de splitsing gebruikt als titelnaam voor de
  twee gedeelten.

  72 • Page 73

  1

  Selecteer "Kanaalinstelling" bij "Basis"
  en druk op ENTER.

  2

  Druk op M/m om de programmapositie te
  selecteren en druk daarna op ENTER.

  3

  Kies het onderdeel dat u wilt veranderen
  met </, en verander de instelling met
  M/m en druk daarna op ENTER.

  4

  Herhaal deze procedure vanaf stap 2 om
  een andere programmapositie voorin te
  stellen.

  Instellingen en afstellingen

  Antenne-ontvangst en
  taalinstellingen (Basis)
  Het "Basis" instelscherm helpt u bij het
  maken van de instellingen voor de tuner, klok
  en programmaposities van de recorder.

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  2

  Kies "INSTELLING", en druk op
  ENTER.

  3

  Kies "Basis", en druk op ENTER.
  De onderdelen van "Basis" verschijnen.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.
  De display uitschakelen, druk
  herhaaldelijk op SYSTEM MENU.

  Kanaalinstelling
  U kunt de programmaposities handmatig
  instellen.
  Als bepaalde programmaposities niet kunnen
  worden ingesteld met de functie
  "Snelinstelling", kunt u deze handmatig
  instellen.
  Als er geen geluid is of het beeld is vervormd,
  is het mogelijk dat het verkeerde
  tunersysteem is ingesteld tijdens de
  "Snelinstelling". Voer de volgende procedure
  uit om het juiste tunersysteem handmatig in
  te stellen.

  Instellingen en afstellingen

  1

  Systeem
  Kies een beschikbaar televisiesysteem
  (pagina 74).
  BG

  Selecteer dit systeem in
  West-Europese landen,
  behalve in de landen die bij
  "Beschikbare kanalen" op
  pagina 74 zijn vermeld.

  DK

  Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.

  I

  Selecteer dit systeem in
  Groot-Brittannië en Ierland.

  L*

  Selecteer dit systeem in
  Frankrijk.

  * "L" is alleen beschikbaar op Franse modellen.

  ,wordt vervolgd

  73 • Page 74

  Kanaal

  AFT

  Druk herhaaldelijk op M/m tot de gewenste
  programmapositie wordt weergegeven.
  De programmaposities worden gescand in de
  volgorde die in de onderstaande tabel wordt
  aangegeven.
  • Als u de cijfer van het gewenste
  programmapositie weet, drukt u op de
  cijfertoetsen. Druk voor programmapositie
  5 bijvoorbeeld eerst op "0" en vervolgens
  op "5".
  • Als u een programmapositie wilt
  uitschakelen, voert u "00" in. De
  uitgeschakelde programmaposities worden
  overgeslagen wanneer u op PROG +/–
  drukt.
  • Selecteer een kabel- of satellietprogrammapositie door op M/m te drukken
  totdat de gewenste programmapositie wordt
  weergegeven.

  Kies "Aan" om AFT in te schakelen.

  Naam
  U kunt een zendernaam wijzigen of een
  nieuwe zendernaam invoeren (maximaal 5
  tekens). De recorder moet de
  programmapositiegegevens (zoals
  SMARTLINK gegevens) kunnen ontvangen
  om de zendernamen automatisch te kunnen
  weergeven.

  Aan

  Schakelt de Auto Fine
  Tuning-functie aan.
  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Uit

  Maakt handmatig aanpassen
  van het beeld mogelijk.

  • Indien de Auto Fine Tuning-functie niet
  naar behoren werkt, kies dan "Uit" en druk
  op ,. Druk op M/m om een helderder
  beeld te verkrijgen en druk op <.
  Beschikbare kanalen
  Televisiesysteem Kanalen
  BG (West-Europese E2 – E12 VHF
  landen, behalve de
  landen die hieronder Italië A – H VHF
  zijn aangegeven)
  E21 – E69 UHF
  S1 – S20 CATV
  S21 – S41 HYPER
  S01 – S05 CATV
  DK (Oost-Europese
  landen)

  R1 – R12 VHF
  R21 – R69 UHF
  S1 – S20 CATV
  S21 – S41 HYPER
  S01 – S05 CATV

  I (Groot-Brittannië/
  Ierland)

  Ierland A – J VHF
  Zuid-Afrika 4 – 13 VHF
  B21 – B69 UHF

  Om tekens in te voeren, zie pagina 38.

  S1 – S20 CATV

  PAY-TV/ CANAL+

  S21 – S41 HYPER

  Stelt de PAY-TV/Canal + kanalen in.
  Voor meer informatie, zie pagina 29.
  L* (Frankrijk)

  Audio
  Kies "NICAM" of "Standaard".
  NICAM
  Standaard

  74

  S01 – S05 CATV

  Selecteer normaal deze
  instelling.
  Selecteer deze instelling als
  het geluid van NICAM
  uitzendingen niet helder is.

  F2 – F10 VHF
  F21 – F69 UHF
  B – Q CATV
  S21 – S41 HYPER

  * "L" is alleen beschikbaar op Franse modellen. Als
  u uitzendingen in Frankrijk wilt ontvangen,
  selecteert u "L". • Page 75

  Afstemmen op de Franse CATV-kanalen
  Deze recorder kan de CATV-kanalen B t/m Q
  en de HYPER frequentiekanalen S21 t/m S41
  scannen. In het menu Kanaalinstelling
  worden de kanalen aangegeven als S1 t/m
  S44. Bijvoorbeeld, kanaal B wordt aangeduid
  met Kanaalinstellingnummer S1, en kanaal Q
  wordt aangeduid met
  Kanaalinstellingnummer S23 (zie
  onderstaande tabel). Als het CATV-kanaal
  dat u wilt instellen wordt aangegeven met
  zijn frequentie (bijv. 152,75 MHz),
  raadpleegt u de onderstaande tabel om het
  bijbehorende kanaalnummer te zoeken.

  Bijbehoren Kanaalinst Ontvangbaar
  de kanaal
  ellings- frequentiebereik
  (MHz)
  nummer
  S27

  323,25–331,25

  S25

  S28

  331,25–339,25

  S26

  S29

  339,25–347,25

  S27

  S30

  347,25–355,25

  S28

  S31

  355,25–363,25

  S29

  S32

  363,25–371,25

  S30

  S33

  371,25–379,25

  S31

  S34

  379,25–387,25

  S32

  S35

  387,25–395,25

  S33

  S36

  395,25–403,25

  116,75–124,75

  S34

  S37

  403,25–411,25

  S38

  411,25–419,25

  Bijbehoren Kanaalinst Ontvangbaar
  de kanaal
  ellings- frequentiebereik
  (MHz)
  nummer
  B

  S1

  C

  S2

  124,75–132,75

  S35

  D

  S3

  132,75–140,75

  S36

  S39

  419,25–427,25

  S40

  427,25–435,25

  D

  S4

  140,75–148,75

  S37

  E

  S5

  148,75–156,75

  S38

  S41

  435,25–443,25

  S42

  443,25–451,25

  F

  S6

  156,75–164,75

  S39

  F

  S7

  164,75–172,75

  S40

  S43

  451,25–459,25

  S41

  S44

  459,25–467,25

  G

  S8

  172,75–180,75

  H

  S9

  180,75–188,75

  H

  S10

  188,75–196,75

  I

  S11

  196,75–204,75

  J

  S12

  204,75–212,75

  J

  S13

  212,75–220,75

  K

  S14

  220,75–228,75

  L

  S15

  228,75–236,75

  L

  S16

  236,75–244,75

  M

  S17

  244,75–252,75

  N

  S18

  252,75–260,75

  N

  S19

  260,75–268,75

  O

  S20

  268,75–276,75

  P

  S21

  276,75–284,75

  P

  S22

  284,75–292,75

  Q

  S23

  292,75–300,75

  S21

  S24

  299,25–307,25

  S22

  S25

  307,25–315,25

  S23

  S26

  315,25–323,25

  Instellingen en afstellingen

  S24

  Kanalen sorteren
  Nadat de programmaposities ingesteld zijn
  kunt u de volgorde van elke
  programmapositie in de afgebeelde lijst
  wijzigen.

  1

  Selecteer "Kanalen sorteren" bij "Basis"
  en druk op ENTER.

  2

  Druk op M/m om de rij te selecteren met
  de programmapositie die u wilt
  verplaatsen en druk daarna op ENTER.
  • Druk herhaaldelijk op M/m om andere
  pagina's weer te geven voor
  programmaposities 4 tot en met 99.
  ,wordt vervolgd

  75 • Page 76

  3

  Druk op de M/m tot de geselecteerde
  programmapositieregel wordt verplaatst
  naar de gewenste programmapositie.
  Het geselecteerde programmapositie
  wordt bij de nieuwe programmapositie
  ingevoegd.

  4

  Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.

  5

  Als u de programmapositie van een
  andere zender wilt wijzigen herhaalt u de
  procedure vanaf stap 2.

  Automatische programma
  benaming (TV-gidspagina)
  Sommige omroepsystemen bieden een
  teletekstservice*, waarin elke dag volledige
  programma's met de gegevens (titel, datum,
  programmapositie, begintijd van opname,
  enzovoort) worden opgeslagen. Een TVgidspagina komt overeen met één dag van de
  week. Als u een programma opneemt, neemt
  de recorder de programmanaam automatisch
  over van de teletekstpagina's en slaat deze op
  als de titelnaam. De paginanummers van de
  TV-gids zijn afhankelijk van de uitzending
  en kunnen worden gewijzigd. In dit geval
  moet u mogelijk die paginanummers van de
  TV-gids handmatig instellen in het TVgidspaginamenu.

  • De paginanummers van de TV-gids
  (bijvoorbeeld: P301) verschijnen
  automatisch als de recorder deze
  detecteert.

  • Als er geen paginanummers worden
  gedetecteerd (P000), moet u het juiste
  paginanummer voor de TV-gids
  handmatig opgeven.

  3

  Kies het TV-gidspaginanummer dat u
  wilt wijzigen en druk op ENTER.

  4

  Druk op de cijfertoetsen of op
  </M/m/, om een paginanummer voor
  de TV-gids in te voeren en druk op
  ENTER om de invoer te bevestigen.
  • Als u zich hebt vergist voert u het juiste
  nummer in.
  • Om terug te gaan naar de
  oorspronkelijke instelling drukt u op
  O RETURN.

  5

  Herhaal stap 3 en 4 als u nog een
  paginanummer voor de TV-gids wilt
  wijzigen of opgeven.

  * Niet beschikbaar in bepaalde gebieden.

  76

  1

  Selecteer "TV-gidspagina" bij "Basis" en
  druk op ENTER.
  Het TV-gidspaginamenu verschijnt.

  2

  Selecteer de programmapositie waarvoor
  u de pagina-instelling voor de TV-gids
  wilt opgeven of wijzigen door op PROG
  +/– of de cijfertoetsen te drukken.

  z Tip
  Als u teletekstinformatie op het televisiescherm
  wilt bekijken tijdens een uitzending, moet u
  overschakelen naar de tuner van de televisie door
  op TV/DVD te drukken. • Page 77

  Klok

  z Tip
  Als u "Autom. inst." instelt op "Aan", wordt de
  Auto Clock Set functie ingeschakeld wanneer de
  recorder wordt uitgeschakeld.

  b Opmerking
  Met de recorder in de synchro-opnamestandbystand werkt de automatische klokinstelfunctie
  niet.

  De klok handmatig instellen
  Als met de Auto Clock Set functie de klok
  niet juist is ingesteld voor uw gebied, moet u
  een andere zender voor de Auto Clock Set
  functie proberen of de klok handmatig
  instellen.

  1

  Selecteer "Klok" bij "Basis" en druk op
  ENTER.

  2

  Kies "Autom. inst.", en druk op ENTER.

  3
  4

  Kies "Uit", en druk op ENTER.

  5

  Druk op M/m om de dag in te stellen en
  druk op ,.
  Stel achtereenvolgens de maand, het jaar,
  de uren en de minuten in. Druk op
  </, om het item te selecteren dat u
  wilt instellen en druk op M/m om de
  nummers in te stellen. De dag van de
  week wordt automatisch ingesteld.

  Kies "Huidige tijd", en druk op ENTER.

  Instellingen en afstellingen

  b Opmerkingen
  • Geef in stap 4 hierboven "000" op als u het
  paginanummer van de TV-gids niet wilt
  gebruiken om automatisch labels toe te wijzen.
  De recorder slaat dan een standaardtitelnaam op
  (programmapositie, begintijd-eindtijd).
  • Raadpleeg de teletekstinformatie op de televisie
  voor informatie over het paginanummer van de
  TV-gids met programmatitels en de begintijden.
  • Als de televisiegids op teletekst een pagina heeft
  waarop altijd de programma's voor de huidige dag
  staan, geeft u dat paginanummer op voor alle
  dagen.
  • Als u meer dan drie minuten voordat het
  programma gepland is om te beginnen, begint met
  opnemen, is het mogelijk dat de verkeerde info
  voor het label wordt overgedragen.
  • Houd er rekening mee dat deze functie bij
  programmauitzendingen van sommige zenders
  niet correct werkt.
  • Als het uitzendsysteem de teletekstinformatie
  bijwerkt op het moment dat de opname begint, is
  het mogelijk dat het label met de titel niet
  overeenkomt met het opgenomen programma. In
  dit geval moet u mogelijk handmatig de juiste titel
  opgeven (pagina 38).

  Autom. inst.
  De Auto Clock Set functie wordt ingeschakeld
  als een programmapositie in uw gebied een
  tijdsignaal uitzendt.

  1

  Selecteer "Klok" bij "Basis" en druk op
  ENTER.

  2

  Kies "Autom. inst.", en druk op ENTER.

  3
  4

  Kies "Aan", en druk op ,.
  Druk herhaaldelijk op M/m tot de
  programmapositie van de zender met een
  tijdsignaal verschijnt en druk op ENTER.

  Druk om nummers te wijzigen op < om
  terug te keren naar het item dat moet
  worden gewijzigd, en op M/m.

  6
  • Als de recorder geen tijdsignaal van
  een zender ontvangt, keert "Autom.
  inst." automatisch terug naar "Uit" en
  verschijnt het menu voor het handmatig
  instellen van de klok op het scherm.

  Druk op ENTER om de klok te starten.

  OSD (Weergavedisplay)
  De taal voor het weergavevenster selecteren.

  77 • Page 78

  Video-instellingen
  (Video)
  Met Video-instellingen worden
  beeldaspecten zoals grootte en kleur
  geregeld.
  Kies de instellingen die horen bij de televisie,
  tuner of decoder die is aangesloten op de
  DVD-recorder.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  4:3 Letter
  Box

  Selecteer deze instelling
  wanneer u een televisie met een
  4:3-scherm aansluit. Geeft een
  breed beeld weer met zwarte
  stroken aan de bovenkant en
  onderkant van het scherm.

  4:3 Pan
  Scan

  Selecteer deze instelling
  wanneer u een televisie met een
  4:3-scherm aansluit. Geeft
  automatisch een breed beeld
  weer op het volledige scherm
  waarbij het overtollige
  gedeelte wordt bijgesneden.

  16:9

  2

  Kies "INSTELLING", en druk op
  ENTER.

  3

  Kies "Video", en druk op ENTER.

  4:3 Letter Box

  Het "Video" instelscherm wordt
  afgebeeld met de volgende onderdelen.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.
  Voorbeeld: RDR-GX220

  4:3 Pan Scan

  b Opmerking
  Bij sommige discs kan "4:3 Letter Box"
  automatisch worden geselecteerd in plaats van "4:3
  Pan Scan" en omgekeerd.
  Component Out (alleen RDR-GX220)
  Video-uitvoer
  TV Type
  Stelt het beeldformaat in voor het afspelen
  van een titel opgenomen vanaf video met het
  formaat 16:9 (pagina 50) of een DVD-video
  met het formaat 16:9.
  Kies het formaat van het weergavebeeld
  overeenkomstig het type televisie dat is
  aangesloten (breedbeeldtelevisie of
  conventionele 4:3 televisie).
  16:9

  78

  Selecteer deze instelling
  wanneer u een
  breedbeeldtelevisie of een
  televisie met
  breedbeeldfunctie aansluit.

  Hiermee bepaalt u of de videosignalen
  worden uitgevoerd via de COMPONENT
  VIDEO OUT aansluitingen.
  Aan

  Voert de
  componentvideosignalen uit.
  Kies deze stand als u
  progressieve signalen wenst
  te bekijken.

  Uit

  Voert geen signalen uit.

  b Opmerkingen
  • Als u "Lijn1 Uitgang" instelt op "RGB", kunt u
  niet "Component Out" instellen op "Aan".
  • Als u de recorder aansluit op een monitor of
  projector via alleen de COMPONENT VIDEO
  OUT aansluitingen, kiest u niet "Uit". Als u in dat
  geval "Uit" zou kiezen, is het mogelijk dat het
  beeld niet wordt weergegeven. • Page 79

  Progressieve uitvoer (alleen RDR-GX220)
  Indien uw TV progressieve 525p/625p
  signalen kan verwerken, steltu "Progressieve
  uitvoer " in op "Aan". U kunt genieten van
  beelden met een zeer nauwkeurige
  kleurweergave en uitstekende beeldkwaliteit.

  b Opmerking

  1

  Kies "Progressieve uitvoer", en druk op
  ENTER.

  2

  Kies "Aan", en druk op ENTER.
  Er verschijnt een vraag ter bevestiging.

  3

  Kies "Start" en druk op ENTER.
  De video schakelt gedurende 5 seconden
  over naar een progressief signaal.

  Hiermee stelt u het type ingangs-/
  uitgangssignaal in van de SCART
  aansluitingen aan de achterzijde van de
  recorder. Selecteer een optie voor elk van de
  onderstaande items overeenkomstig de
  combinatie van aansluitingen en methodes
  die u gaat gebruiken.

  4

  Als het videosignaal er goed uitziet kiest
  u "Ja" en drukt daarna op ENTER.
  Als het beeld is vervormd kiest u "Nee"
  en drukt daarna op ENTER.

  Auto

  Detecteert automatisch het
  softwaretype (Film of Video)
  en selecteert de juiste
  conversiestand. Selecteer
  normaal deze instelling.

  Video

  Stelt de conversiefunctie vast
  in voor Video-software.

  Scart-instelling

  Lijn1 Uitgang
  Hiermee selecteert u een
  videouitgangssignaal voor de LINE 1 – TV
  aansluiting.
  RGB

  Voert RGB-signalen uit.

  Video

  Voert videosignalen uit.

  S Video

  Voert S-videosignalen uit.

  b Opmerkingen
  • Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
  RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
  televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S Video"
  of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de televisie.
  • Als "Component Out" hierboven is ingesteld op
  "Aan", kunt u "RGB" niet selecteren.
  • SMARTLINK is alleen beschikbaar als "Video"
  is geselecteerd.

  Instellingen en afstellingen

  Progressive Mode (alleen RDR-GX220)
  DVD software kan in twee types worden
  ingedeeld: film-software en video-software.
  Op video-software is afgeleid van TV en
  beeldt af met 25 beelden/50 velden (30
  beelden/60 velden) per seconde.
  Film-software is vergelijkbaar met weergave
  in de bioscoop, met 24 beelden per seconde.
  Sommige DVD software bevat zowel videoals filmcomponenten.
  Om deze beelden natuurlijk op het TVscherm te laten verschijnen in de stand (50 of
  60 beelden per seconde), moet het
  Progressieve videosignaal worden omgezet
  naar het type DVD-software dat u bekijkt.
  U kunt het uitgevoerde progressieve 525p/
  625p videosignaal nauwkeurig regelen door
  "Progressieve uitvoer" in te stellen op "Aan".
  Merk op dat er een met progressieve
  videosignalen compatibele TV dient te zijn
  aangesloten via COMPONENT VIDEO
  OUT (pagina 13).

  Als beeldruis optreedt nadat u de recorder hebt
  ingesteld op progressief formaat, houdt u x
  ingedrukt en drukt u op PROGRAM – (min) op het
  apparaat.

  Lijn3 Ingang
  Hiermee selecteert u een videoingangssignaal voor de LINE 3/DECODER
  aansluiting. Het beeld is niet duidelijk als
  deze instelling niet overeenkomt met het
  soort video-ingangssignaal.
  Video/
  RGB

  Voert videosignalen of RGBsignalen in.

  Decoder

  Selecteer dit wanneer u een
  analoge decoder van PAYTV/Canal Plus aansluit. Als u
  een kabeldecoder/
  satellietontvanger, zoals
  CanalSat, aansluit, mag u
  deze optie niet kiezen.

  S Video

  Voert S-videosignalen in.

  b Opmerking
  RGB-signalen kunnen niet worden opgenomen als
  "Video/RGB" is geselecteerd.
  ,wordt vervolgd

  79 • Page 80

  Lijn3 Uitgang
  Hiermee selecteert u een
  videouitgangssignaal voor de LINE 3/
  DECODER aansluiting.
  Video

  Voert videosignalen uit.

  S Video

  Voert S-videosignalen uit.

  Audio-instellingen
  (Audio)
  Het "Audio" instelscherm kunt u het geluid
  instellen op basis van de
  afspeelomstandigheden en de aansluitingen.

  Pauzestand (alleen DVD's)
  Hiermee selecteert u de beeldkwaliteit in de
  pauzestand.
  Auto

  Frame

  Er verschijnt een trillingsvrij
  beeld met bewegende
  elementen. Selecteer normaal
  deze instelling.
  Er verschijnt een beeld met
  hoge resolutie zonder
  bewegende elementen.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Kies "Audio" en druk op ENTER.
  Het "Audio" instelscherm wordt
  afgebeeld met de volgende onderdelen.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.

  Kleursysteem
  Bepaalt het kleursysteem bij het afspelen van
  een VIDEO CD (incl. Super VIDEO CD's)/
  DivX-videobestanden.
  PAL

  Speelt een disc af met het
  PAL kleursysteem.

  NTSC

  Speelt een disc af met het
  NTSC kleursysteem.

  Auto Display
  Aan

  Geeft automatisch informatie
  weer op het scherm als de
  recorder wordt ingeschakeld,
  enzovoort.

  Uit

  Geeft alleen informatie weer
  als op DISPLAY wordt
  gedrukt.

  Audio ATT (dempen)
  Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u
  dit item in op "Aan". De recorder verlaagt het
  geluidsniveau.
  Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
  van de volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
  (alleen RDR-GX220)
  – LINE 1 – TV aansluiting
  – LINE 3/DECODER aansluiting
  Aan

  Kies deze stand wanneer het
  weergavegeluid van de
  luidsprekers is vervormd.

  Uit

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Schermbeveiliging
  Als u de recorder gedurende 10 minuten niet
  gebruikt terwijl er informatie op het TVscherm staat, bijvoorbeeld het systeemmenu,
  verschijnt de schermbeveiliging. De
  schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
  wordt beschadigd (spookbeelden).

  80

  Aan

  Om de schermbeveiliging aan
  te zetten.

  Uit

  Zet de functie af. • Page 81

  Audioverbinding
  Met de volgende instellingen regelt u de
  uitvoer van audiosignalen wanneer u een
  component aansluit zoals een versterker
  (ontvanger) met digitale ingang.
  Voor verdere informatie over het aansluiten,
  zie "Stap 3: Audiokabels aansluiten" op
  pagina 16.
  Selecteer "Dolby Digital", "MPEG", "DTS"
  en "48kHz/96kHz PCM" nadat u "Digital
  Out" hebt ingesteld op "Aan".

  Dolby
  Digital

  • MPEG (alleen DVD VIDEO's)
  Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde MPEG decoder.
  Als u MPEG audio tracks
  afspeelt, voert de recorder
  stereosignalen uit via de
  DIGITAL OUT (COAXIAL)
  aansluiting.

  Selecteer "Audioverbinding" bij "Audio"
  en druk op ENTER.

  MPEG

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde MPEG decoder.

  • DTS (alleen DVD VIDEO's)
  Hiermee selecteert u of DTS signalen worden
  uitgevoerd.

  2

  3
  4

  Kies "Digital Out" en druk op ENTER.
  Aan

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Uit

  De invloed van de
  digitale schakeling op de
  analoge schakeling is
  minimaal.

  Kies "Aan" en druk op ENTER.

  Aan

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde DTS decoder.

  Uit

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde DTS decoder.

  Instellingen en afstellingen

  PCM

  Wanneer u een component aansluit die het
  gekozen audiosignaal niet accepteert, hoort u
  mogelijk geen geluid of produceren de
  luidsprekers een hard geluid. Dit kan van
  invloed zijn op uw gehoor of kan de
  luidsprekers beschadigen.

  1

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde Dolby Digital
  decoder.

  Stel het digitale uitgangssignaal in.

  • Dolby Digital (alleen DVD's)
  Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
  D-PCM

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde Dolby Digital
  decoder. De surroundeffecten
  van de uitgangssignalen
  worden bepaald door de
  "Downmix" instelling op het
  "Audio" instelscherm.

  ,wordt vervolgd

  81 • Page 82

  • 48kHz/96kHz PCM (alleen DVD
  VIDEO's)
  Hiermee selecteert u de
  bemonsteringsfrequentie van het
  audiosignaal.
  48kHz/
  16bit

  Het audiosignaal van DVD
  VIDEO's wordt omgezet naar
  48kHz/16bit en uitgevoerd.

  96kHz/
  24bit

  Alle signalen van 96kHz/
  24bit worden zonder
  omzetting uitgevoerd. Echter,
  de signalen worden
  uitgevoerd op 48kHz/16bit
  als er een
  kopieerbeveiligingssignaal
  aanwezig is.

  b Opmerking
  De "48kHz/96kHz PCM"-instelling heeft geen
  invloed wanneer audiosignalen worden uitgevoerd
  via de LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) aansluitingen
  (alleen RDR-GX220) of LINE 1 – TV/LINE 3/
  DECODER aansluiting. Als de
  bemonsteringsfrequentie 96 kHz is, worden de
  signalen gewoon omgezet in analoge signalen en
  uitgevoerd.
  Audio DRC (Dynamic Range Control)
  (alleen DVD's)
  Hiermee kunt u, bij weergave van een DVD
  die voldoet aan de Audio DRC-norm, het
  dynamische bereik (verhouding tussen het
  laagst mogelijke en het hoogst mogelijke
  geluidsniveau) instellen. Deze functie
  beïnvloedt het uitgangssignaal van de
  volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluiting
  (alleen RDR-GX220)
  – LINE 1 – TV aansluiting
  – LINE 3/DECODER aansluiting
  – DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
  alleen wanneer "Dolby Digital " is ingesteld
  op "D-PCM" (pagina 81).

  82

  Standaard

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  TV-stand

  Zorgt voor een helder geluid
  van lage tonen, ook bij laag
  volume.

  Breedband

  Geeft u het gevoel van een
  live optreden.

  Downmix (alleen DVD's)
  Mengt tot twee kanalen bij het afspelen van
  een DVD met achtergeluidselementen
  (kanalen) of die is opgenomen in Dolby
  Digital indeling. Voor meer informatie over
  de achtersignaalcomponenten,
  zie "4. De speelduur/resterende speelduur en
  afspeelinformatie afbeelden" op pagina 35.
  Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
  van de volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluiting
  (alleen RDR-GX220)
  – LINE 1 – TV aansluiting
  – LINE 3/DECODER aansluiting
  – DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
  wanneer "Dolby Digital" is ingesteld op
  "D-PCM".
  Dolby
  Surround

  Selecteer normaal deze
  instelling.
  Meerkanaals audiosignalen
  worden uitgevoerd naar twee
  kanalen voor het genieten van
  surroundgeluid.

  Normaal

  Meerkanaals audiosignalen
  worden gemengd tot twee
  kanalen voor afspelen met
  een stereogeluid. • Page 83

  Timerinstellingen

  Opname-instellingen
  (Opnemen)

  Opnamestand wijzigen
  Aan

  De opnamestand wordt
  automatisch geselecteerd
  zodat het hele programma
  opgenomen kan worden
  (pagina 47).

  Uit

  Zet de functie af.

  Op het "Opnemen" instelscherm kunt u
  opname-instellingen maken.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Kies "Opnemen" en druk op ENTER.

  * alleen RDR-GX220

  Aan

  Als u de SMARTLINK
  aansluiting gebruikt, kunt u
  gemakkelijk het programma
  opnemen dat u op de televisie
  bekijkt.

  Uit

  Hiermee schakelt u de TV
  Direct Rec functie uit.

  Auto hoofdstuk
  Hiermee selecteert u of een opname (titel)
  automatisch wordt onderverdeeld in
  hoofdstukken tijdens het opnemen.
  Aan

  De recorder voegt
  hoofdstukmarkeringen in met
  een interval van ongeveer 6
  minuten.

  Uit

  Er worden geen
  hoofdstukmarkeringen
  geplaatst.

  DVD-opname-instellingen
  Tweetalige opname (voor alle
  opneembare discs behalve DVD-RW's*/
  DVD-R's* in VR-modus)
  Hiermee selecteert u het geluid voor de
  opname op de disc. Deze instelling is
  overbodig als u opneemt op een DVDRW's*/DVD-R's* (VR-modus) waarop
  zowel het hoofd- als het subgeluid wordt
  opgenomen.
  * alleen RDR-GX220

  Hoofd

  Neemt het hoofdgeluid van
  het tweetalige programma op.

  Sub

  Neemt het subgeluid van het
  tweetalige programma op.

  Instellingen en afstellingen

  Het "Opnemen" instelscherm wordt
  afgebeeld met de volgende onderdelen.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.

  TV Direct Rec (alleen DVD+RW/DVD-RW*/
  DVD+R/DVD-R*)

  b Opmerking
  Het werkelijke interval van de
  hoofdstukmarkeringen kan verschillen afhankelijk
  van de informatie op de video die wordt
  opgenomen.

  83 • Page 84

  • Het wachtwoordinvoerscherm
  verschijnt indien u al een wachtwoord
  hebt geregistreerd.

  Discinstellingen (DVD)
  Op het "DVD" instelscherm kunt u de
  kinderbeveiliging, taal en andere DVDgerelateerde instellingen instellen.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Kies "DVD" en druk op ENTER.

  2

  Voer het viercijferige wachtwoord in met
  de cijfertoetsen, selecteer vervolgens
  "OK" en druk op ENTER.

  3

  Kies "Standaard" en druk op ENTER.
  De items die kunnen worden
  geselecteerd voor "Standaard"
  verschijnen.

  4

  Kies een geografisch gebied als
  weergavebeperking en druk op ENTER.
  Het gebied wordt geselecteerd.
  • Als u "Overige" selecteert, voert u met
  de cijfertoetsen een regiocode in uit de
  tabel (pagina 102). Selecteer
  vervolgens "OK" en druk op ENTER.

  Het "DVD" instelscherm wordt
  afgebeeld met de volgende onderdelen.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.
  Voorbeeld: RDR-GX220

  Kinderbeveiliging (alleen DVD VIDEO)
  Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO's
  kan worden beperkt, bijvoorbeeld door het
  instellen van een leeftijdsbeperking. Scènes
  kunnen worden vergrendeld of vervangen
  door andere scènes.

  1

  84

  Selecteer "Kinderbeveiliging" bij
  "DVD" en druk op ENTER.
  • Het wachtwoordregistratiescherm
  verschijnt indien u geen wachtwoord
  hebt ingevoerd. • Page 85

  5

  Kies "Niveau" en druk op ENTER.
  De items die kunnen worden
  geselecteerd voor "Niveau" verschijnen.

  Hoe lager de waarde, hoe strenger de
  beperking.
  Discs met een hogere waarde dan het
  ingestelde niveau, zullen niet worden
  afgespeeld.

  6

  Om de kinderbeveiliging voor de disc uit
  te schakelen, zet u "Niveau" op "Uit" in
  stap 6.
  Om het wachtwoord te wijzigen, kiest u
  "Wachtwoord" in stap 3 en drukt u op
  ENTER. Wanneer het
  wachtwoordregistratiescherm verschijnt,
  voert u een nieuw viercijferig
  wachtwoord in met de cijfertoetsen,
  waarna u "OK" selecteert en op ENTER
  drukt.

  b Opmerkingen
  • Als u het wachtwoord bent vergeten, moet u dit
  terugstellen door "Kinderbeveiliging" te
  selecteren bij "Fabrieksinstellingen" op het
  "Overige" instelscherm (pagina 86).
  • Bij het afspelen van discs zonder
  kinderbeveiligingsfunctie kan het afspelen niet
  worden beperkt met deze recorder.
  • Bij sommige discs moet u mogelijk het
  kinderbeveiligingsniveau mogelijk. Voer dan uw
  wachtwoord in en wijzig het niveau.

  z Tip
  Als u "Overige" bij "DVD Menu", "Subtitle" of
  "Audio" selecteert, selecteert u een taalcode uit de
  "Taalcodelijst" op pagina 102 en voert u deze in
  met de cijfertoetsen.

  b Opmerking
  Wanneer u onder "DVD Menu", "Subtitle" of
  "Audio" een taal kiest die niet op de DVD VIDEO
  staat, wordt automatisch een van de opgenomen
  talen gekozen.

  DVD-RW formatteren (alleen DVD-RW)
  (alleen RDR-GX220)
  De recorder begint automatisch te
  formatteren in VR- of Video-modus,
  afhankelijk van wat is geselecteerd, wanneer
  een nieuwe ongeformatteerde DVD-RW is
  ingebracht.
  VR

  Formatteert de disc
  automatisch in de VR-modus.

  Video

  Formatteert de disc
  automatisch in de Videomodus.

  Instellingen en afstellingen

  Kies het niveau en druk op ENTER.
  De kinderbeveiliging is ingesteld.

  Subtitle
  De taal selecteren voor de ondertiteling die is
  opgenomen op de disc.
  Wanneer u "Audio Volgen" selecteert, wordt
  de taal voor de ondertiteling gewijzigd aan de
  hand van de taal die u voor de audio track
  hebt geselecteerd.

  Taal (alleen DVD VIDEO)
  DVD Menu
  De taal van het DVD-menu selecteren.
  Audio
  De taal voor de audio track selecteren.
  Als u "Origineel" selecteert, wordt de taal
  geselecteerd die op de disc prioriteit heeft.

  85 • Page 86

  Afstandsbedieninginstellingen/
  Fabrieksinstellingen
  (Overige)
  In het "Overige" instelscherm kunt u overige
  bedieningsinstellingen maken.

  b Opmerkingen
  • De stroombesparingsfunctie werkt niet als van
  een timerinstelling "PDC/VPS" is ingesteld op
  "Aan" op de timerlijst, zelfs niet als
  "Stroombesparingsstand" is ingesteld op "Aan".
  • Als "Stroombesparingsstand" is ingesteld op
  "Aan", zijn de SMARTLINK functies niet
  beschikbaar terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
  • Om het aantal keren dat de ventilator automatisch
  aanslaat te verlagen, stelt u
  "Stroombesparingsstand" in op "Aan".
  Bedieningsstand

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Kies "Overige" en druk op ENTER.
  Het "Overige" instelscherm wordt
  afgebeeld met de volgende onderdelen.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.

  Hiermee wijzigt u de bedieningsfunctie van
  de recorder als aan andere DVD-apparatuur
  dezelfde bedieningsstand is toegewezen.
  Voor meer informatie, zie "Als u een Sony
  DVD-speler of meer dan één Sony
  DVD-recorder hebt" op pagina 20.

  Registratiecode
  Hiermee kunt u het registratienummer van
  DivX-videobestanden voor deze recorder
  afbeelden.
  Voor meer informatie bezoek http://
  www.divx.com/vod op het Internet.

  Fabrieksinstellingen
  Hiermee kunt u de instellingen per groep
  selecteren en daarvoor vervolgens de
  standaardinstellingen herstellen. Houd er
  rekening mee dat alle bestaande instellingen
  verloren zullen gaan.

  Dimmer

  1

  Selecteer "Fabrieksinstellingen" bij
  "Overige", en druk op , of ENTER.
  De display voor het selecteren van de
  groep met instellingen verschijnt.

  2

  Selecteer de groep instellingen die u wilt
  terugstellen op de standaardinstellingen
  uit "Basis", "Video", "Audio",
  "Opnemen", "DVD", "Overige",
  "Kinderbeveiliging", en "Alle" en druk
  op , of ENTER.

  3

  Kies "Start" en druk op ENTER.
  De standaardwaarden van de
  geselecteerde instellingen worden
  hersteld.

  4

  Druk op ENTER als "Beëindigen"
  verschijnt.

  Hiermee regelt u de verlichting van de
  display op het voorpaneel.
  Normaal

  Heldere verlichting.

  Stroombesparing

  Zwakke verlichting. Schakelt
  de verlichting uit wanneer het
  toestel wordt uitgeschakeld.

  Stroombesparingsstand
  Hiermee selecteert u of deze recorder in de
  stoombesparingsstand wordt gezet wanneer
  de recorder uit staat (stand-bystand).

  86

  Aan

  Stelt de
  stroombesparingsstand in.
  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Uit

  Stelt niet de
  stroombesparingsstand in. • Page 87

  Snelinstelling
  (Standaardwaarden voor
  de recorder herstellen)
  Selecteer dit om de "Snelinstelling"
  procedure te volgen.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.

  4
  5

  Kies "Start".

  Kies "Snelinstelling" en druk op
  ENTER.
  Instellingen en afstellingen

  Volg de instructies voor
  "Snelinstelling" (pagina 22) vanaf
  stap 2.

  87 • Page 88

  Er verschijnt beeldruis.
  Aanvullende informatie

  Problemen oplossen
  Als u problemen ondervindt bij het gebruik
  van deze recorder, probeert u deze eerst zelf
  op te lossen aan de hand van de onderstaande
  lijst. Als het probleem daarmee niet is
  opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
  Sony-handelaar.

  Voeding
  De recorder wordt niet ingeschakeld.
  , Controleer of het netsnoer goed is
  aangesloten.

  Beeld
  Er is geen beeld.
  , Sluit alle kabels goed aan.
  , De aansluitkabels zijn beschadigd.
  , Controleer de aansluiting op de televisie
  (pagina 12).
  , Stel de ingangsbronkeuze van de televisie
  zo in (bijvoorbeeld op "VCR") dat het
  signaal van de recorder op het
  televisiescherm verschijnt.
  , Controleer of "Scart-instelling" op het
  "Video" instelscherm is ingesteld op het
  toepasselijke item dat overeenkomt met uw
  systeem (pagina 79).
  , Als u de recorder op de televisie aansluit via
  alleen de COMPONENT VIDEO OUT
  aansluitingen, stelt u "Component Out" op
  het "Video" instelscherm in op "Aan"
  (pagina 78) (alleen RDR-GX220).
  , Deze recorder kan geen NTSC-signalen
  opnemen.
  , Tijdens het afspelen van een dubbellaags
  DVD, kunnen de video en audio een
  moment worden onderbroken op het punt
  waar de lagen in elkaar overgaan.

  88

  , Als het videosignaal van de recorder via de
  videorecorder naar de televisie wordt
  verzonden of wanneer de recorder is
  aangesloten op een gecombineerde TV/
  VIDEO, kan de kopieerbeveiliging van
  sommige DVD-programma's de
  beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog altijd
  problemen hebt wanneer de recorder
  rechtstreeks is aangesloten op de televisie,
  probeert u de recorder aan te sluiten op de S
  VIDEO ingang van de televisie.
  , U hebt de recorder ingesteld op progressief
  formaat terwijl uw TV geen progressief
  signaal kan verwerken. In dit geval houdt u
  de x toets ingedrukt en drukt u op
  PROGRAM – (min) op het apparaat (alleen
  RDR-GX220).
  , Wanneer u de recorder instelt op
  progressief formaat, kan het beeld zijn
  beïnvloed, ook al is de TV compatibel met
  progresseive signalen (525p/625p). In dit
  geval houdt u de x toets ingedrukt en drukt
  u op PROGRAM – (min) op het apparaat en
  de recorder is ingesteld op normaal
  (interlace) formaat (alleen RDR-GX220).
  , U geeft een DVD weer die werd
  opgenomen in een kleursysteem dat niet
  geschikt is voor uw TV.
  , Tijdens het afspelen van een dubbellaags
  DVD, kunnen de video en audio een
  moment worden onderbroken op het punt
  waar de lagen in elkaar overgaan.

  De ontvangst van het televisieprogramma
  is niet schermvullend.
  , Stel het kanaal handmatig in met
  "Kanaalinstelling" op het "Basis"
  instelscherm (pagina 73).
  , Selecteer de juiste bron met de INPUT
  SELECT toets of selecteer een kanaal of
  TV-programma met de PROG +/– toetsen. • Page 89

  Het beeld van televisieprogramma's is
  vervormd.
  , Richt de televisieantenne opnieuw.
  , Pas het beeld aan (raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de televisie).
  , Plaats de recorder en de televisie verder uit
  elkaar.
  , Plaats de televisie en gebundelde
  antennekabels verder uit elkaar.
  , De antennekabel is aangesloten op de
  AERIAL OUT aansluiting van de recorder.
  Sluit de kabel aan op de AERIAL IN
  aansluiting.

  Televisiekanalen kunnen niet worden
  gewijzigd.
  , Het kanaal is uitgeschakeld (pagina 74).
  , Er is een timergestuurde opname gestart
  waardoor de kanalen zijn gewijzigd.

  , Selecteer "L1" in de display op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de LINE 1 – TV aansluiting.
  Selecteer "L2" in de display op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de LINE 2 IN aansluitingen.
  Selecteer "L3" in de display op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de LINE 3/DECODER
  aansluiting.

  De beeldweergave of het
  televisieprogramma van apparatuur die is
  aangesloten op de recorder, is vervormd.
  , Als het beeld van een DVD-speler, een
  videorecorder of een tuner via de
  videorecorder naar de televisie wordt
  verzonden, kan de kopieerbeveiliging van
  sommige programma's de beeldkwaliteit
  beïnvloeden. Koppel het bewuste
  afspeelapparaat los en sluit het rechtstreeks
  aan op de televisie.

  , Stel "TV Type" bij "Video-uitvoer" op het
  "Video" instelscherm in overeenkomstig
  het beeldschermformaat van uw televisie
  (pagina 78).

  Het beeld vult niet het hele scherm
  ondanks dat het beeldformaat is ingesteld
  voor "TV Type" bij "Video-uitvoer" op het
  "Video" instelscherm.
  , Het beeldformaat van de titel ligt vast.

  Het beeld is zwart/wit.
  , Controleer of "Lijn1 Uitgang" bij "Scartinstelling" op het "Video" instelscherm is
  ingesteld op het toepasselijke item dat
  overeenkomt met uw systeem (pagina 79).
  , Als u een SCART kabel gebruikt,
  controleert u of de kabel een 21-pins kabel
  is.

  Geluid
  Geen geluid.
  , Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
  , De aansluitkabel is beschadigd.
  , De instelling voor de ingangsbron op de
  versterker of de versterkeraansluiting is niet
  correct.
  , De recorder spoelt snel achteruit of vooruit,
  speelt vertraagd af, of staat in de
  pauzestand.
  , Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
  OUT (COAXIAL) aansluitingen wordt
  uitgevoerd, moet u de "Audioverbinding"
  instellingen op het "Audio" instelscherm
  controleren (pagina 80).
  , De recorder ondersteunt alleen MP3 audio
  en MPEG audio voor DivXvideobestanden. Druk op AUDIO en kies
  MP3 audio of MPEG audio.

  Aanvullende informatie

  Het beeld van apparatuur die is
  aangesloten op de ingang van de
  recorder, verschijnt niet op het scherm.

  Het beeld vult het scherm niet.

  Het geluid is vervormd.
  , Stel "Audio ATT" op het "Audio"
  instelscherm in op "Aan" (pagina 80).

  ,wordt vervolgd

  89 • Page 90

  Het geluid bevat ruis.
  , Tijdens het afspelen van een CD net DTS
  audiotracks, is er storing vanaf de LINE 2
  OUT R-AUDIO-L aansluitingen*, de LINE
  1 – TV aansluiting of de LINE 3/
  DECODER aansluiting (pagina 59).
  * alleen RDR-GX220

  Het volume is te laag.
  , Het volume is te laag bij sommige DVD's.
  Het geluidsvolume kan beter worden als u
  "Audio DRC" op het "Audio" instelscherm
  instelt op "TV-stand" (pagina 82).
  , Stel "Audio ATT" op het "Audio"
  instelscherm in op "Uit" (pagina 80).

  Een andere audio track kan niet worden
  opgenomen of weergegeven.
  , Bij het opnemen vanaf aangesloten
  apparatuur zet u "Line Audio Input" in het
  OPTIONS menu op "Hoofd/Sub"
  (pagina 55).
  , Tweetalige (hoofd en sub) tracks kunnen
  niet worden opgenomen op DVD+RW's,
  DVD-RW's (Video-modus)*, DVD+R's of
  DVD-R's (Video-modus)*. Om de taal op te
  nemen, stelt u "Tweetalige opname" bij
  "DVD-opname-instellingen" op het
  "Opnemen" instelscherm in op "Hoofd" of
  "Sub" alvorens op te nemen (pagina 83).
  Maak de opname op een DVD-RW's/DVDR's (VR-modus)* als u zowel het
  hoofdgeluid als het subgeluid wilt
  opnemen.
  * alleen RDR-GX220

  , Geen enkele andere disc dan een DVDRW's/DVD-R's (VR-modus) kan worden
  gebruikt om zowel het hoofd- als het
  subgeluid op te nemen (alleen RDRGX220).
  , Als u een AV-versterker hebt aangesloten
  op de DIGITAL OUT (COAXIAL)
  aansluitingen, en de audio tracks van een
  DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus) tijdens
  het afspelen wilt veranderen, stelt u "Dolby
  Digital" bij "Audioverbinding" op het
  "Audio" instelscherm in op "D-PCM"
  (pagina 81).

  90

  Afspelen
  De recorder speelt geen enkel disctype af.
  , De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de
  disc in de disclade met het label naar boven.
  , De disc is niet correct geplaatst.
  , Er is vocht gecondenseerd in de recorder. In
  dit geval, als de recorder ingeschakeld is,
  laat u deze aan staan (als de recorder
  uitgeschakeld is, laat u deze uit staan)
  gedurende ongeveer een uur totdat het
  vocht is verdampt.
  , Als de disc is opgenomen op een andere
  recorder en niet werd gefinaliseerd
  (pagina 40), kan de recorder de disc niet
  afspelen.

  De recorder start de weergave niet vanaf
  het begin.
  , Resume Play is ingeschakeld (pagina 57).
  , U hebt een DVD geplaatst waarvan het
  titelmenu of het DVD-menu automatisch op
  het televisiescherm verschijnt na het
  plaatsen van de disc. Start de weergave via
  het menu.

  Het afspelen wordt automatisch gestart.
  , De DVD VIDEO is voorzien van een
  automatische afspeelfunctie.

  Het afspelen stopt automatisch.
  , Bij het afspelen van een DVD met een
  automatisch pauzesignaal stopt het afspelen
  bij het auto-pauzesignaal.

  Sommige functies, zoals Stop, Zoeken of
  Vertraagde weergave, werken niet.
  , Voor sommige DVD's zijn bepaalde
  bovenstaande functies niet beschikbaar.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
  disc.

  De taal voor het geluid kan niet worden
  gewijzigd.
  , Er zijn geen meertalige tracks opgenomen
  op de DVD.
  , De taal voor het geluid van een DVD
  VIDEO kan niet worden gewijzigd.
  , Probeer de taal te wijzigen met het menu
  van de DVD VIDEO. • Page 91

  De taal voor de ondertiteling kan niet
  worden gewijzigd of uitgeschakeld.

  De JPEG-beeldbestanden worden niet
  afgespeeld. (alleen RDR-GX220)

  , Er zijn geen meertalige ondertitels
  opgenomen op de DVD VIDEO.
  , De taal voor de ondertitels kan niet worden
  gewijzigd op de DVD VIDEO.
  , Probeer de ondertitels te wijzigen met het
  menu van de DVD VIDEO.
  , De ondertitels van titels die met deze
  recorder zijn opgenomen, kunnen niet
  worden gewijzigd.

  , De JPEG-beeldbestanden zijn niet
  opgenomen in een indeling die de recorder
  kan afspelen (pagina 62).
  , Progressieve JPEG-beelden kunnen niet
  worden afgespeeld.

  De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.

  De programmapositie kan niet worden
  veranderd vanaf de programmapositie die
  u opneemt.

  Weergave van DivX-videobestanden is
  niet mogelijk.
  , Het bestand is geen DivX-bestand.
  , Het bestand heeft een andere extensie dan
  ".avi" of ".divx".
  , De DATA CD (DivX-video)/DATA DVD
  (DivX-video) is niet opgenomen in een
  DivX-indeling conform ISO 9660 Level 1,
  Level 2 of Joliet.
  , Het DivX-videobestand heeft een
  beeldformaat groter dan 720 (breedte) ×
  576 (hoogte).

  Een MP3 audio track kan niet worden
  afgespeeld.
  , De MP3 audio track heeft geen indeling die
  compatibel is met de recorder (pagina 62).

  , Stel de invoerbron van de televisie in op
  "TV".

  Het opnemen begint niet onmiddellijk
  nadat op de z REC toets is gedrukt.
  , Bedien de recorder alleen nadat "LOAD",
  "FORMAT" of "INFOWRITE" verdwenen
  is in de display op het voorpaneel.

  Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is
  er niets opgenomen.
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden.
  , De interne klok van de recorder is stil
  blijven staan als gevolg van een
  stroomstoring die langer dan 1 uur heeft
  geduurd. Stel de klok opnieuw in
  (pagina 77).
  , Het kanaal is uitgeschakeld nadat de
  opname met de timer is ingesteld. Zie
  "Kanaalinstelling" op pagina 73.
  , Trek de stekker uit het stopcontact en steek
  deze weer in het stopcontact.
  , "PDC/VPS Scan uit" werd geselecteerd in
  het OPTIONS menu (pagina 47).
  , Het programma bevat
  kopieerbeveiligingssignalen die het
  kopiëren beperken.
  , De verschillende timerinstellingen
  overlappen elkaar (pagina 52).
  , Er is geen DVD in de recorder geplaatst.
  , Er is onvoldoende discruimte beschikbaar
  voor opname.

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  , Er zijn geen meervoudige hoeken
  opgenomen op de DVD VIDEO.
  , U probeert de hoeken te wijzigen terwijl
  "
  " niet op het televisiescherm
  verschijnt (pagina 57).
  , Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op
  de DVD VIDEO.
  , Probeer de hoek te wijzigen met het menu
  van de DVD VIDEO.
  , De hoeken van titels die met deze recorder
  zijn opgenomen, kunnen niet worden
  gewijzigd.
  , De opnamehoek kan niet worden veranderd
  tijdens vertraagd afspelen of terwijl het
  afspelen is gepauzeerd.

  Opnemen/Timergestuurde
  opname/Bewerken

  91 • Page 92

  Het opnemen stopt niet onmiddellijk
  nadat op de x REC STOP toets is gedrukt.
  , De recorder heeft enkele seconden nodig
  om discgegevens in te voeren voordat het
  opnemen kan worden gestopt.

  Het opnemen stopt niet als u op x drukt.
  , Druk op x REC STOP.

  De opname met de timer is niet voltooid of
  is niet bij het begin begonnen.
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden. Als de storing wordt verholpen
  binnen de tijdsduur van een opname met de
  timer, hervat de recorder het opnemen.
  Als de stroomstoring langer duurt dan een
  uur, moet u de klok opnieuw instellen
  (pagina 77).
  , De verschillende timerinstellingen
  overlappen elkaar (pagina 52).
  , Er is niet genoeg discruimte.
  , De PDC/VPS functie is actief.

  Opnemen vanaf de apparatuur
  met een timer
  Hoewel u de synchro-opnamefunctie juist
  hebt ingesteld, is er niets opgenomen.
  , U hebt de aangesloten apparatuur niet
  uitgeschakeld. Schakel de aangesloten
  apparatuur uit en zet de recorder in de
  stand-bystand voor de synchroopnamefunctie (pagina 53).
  , De recorder bevindt zich niet in de synchroopnamestand-bystand. Druk op
  c z SYNCHRO REC om de recorder in de
  opnamestand-bystand te brengen.
  Controleer of de SYNCHRO REC indicator
  oplicht op het voorpaneel (pagina 53).
  , De apparatuur is niet aangesloten op de
  LINE 3/DECODER-aansluiting van de
  recorder.
  , De recorder is aangesloten op de TV
  uitgang van de aangesloten apparatuur.

  Synchro-opname wordt niet voltooid.
  Eerder opgenomen inhoud is gewist.
  , Gegevens die niet op deze recorder kunnen
  worden afgespeeld, maar met een computer
  op de DVD zijn opgenomen, worden gewist
  van de disc nadat de disc is geplaatst.

  De PDC/VPS functie werkt niet.
  , Controleer of de klok en de datum juist zijn
  ingesteld.
  , Controleer of u de juiste PDC/VPS tijd hebt
  ingesteld (er kan een drukfout staan in de
  televisiegids). Als de uitzending die u wilt
  opnemen, niet de juiste PDC/VPS
  informatie verzendt, begint de recorder niet
  met opnemen.
  , Als de ontvangst slecht is, kan het
  PDC/VPS signaal zijn gewijzigd, waardoor
  de recorder niet opneemt.
  , "PDC/VPS Scan uit" is klaar (pagina 47).

  Opnemen/bewerken is niet mogelijk.
  , Opnemen (pagina 7) of bewerken
  (pagina 66) met DVD-RW's en DVD-R's is
  niet mogelijk (alleen RDR-GX120).

  92

  , De timerinstelling voor de aangesloten
  apparatuur overlapt met de timerinstelling
  van de recorder (pagina 54).
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden.

  De recorder begint automatisch met
  opnemen op het moment dat de
  satellietontvanger wordt ingeschakeld.
  , De synchro-opnamefunctie is geactiveerd.
  Schakel de satellietontvanger uit en
  annuleer de synchro-opnamefunctie
  (pagina 53).

  Weergave
  De klok is gestopt.
  , Stel de klok opnieuw in (pagina 77).
  , De klok is stil blijven staan als gevolg van
  een stroomstoring die langer heeft geduurd
  dan 1 uur. Stel de klok opnieuw in
  (pagina 77). • Page 93

  De TIMER REC indicator knippert.
  , Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op de
  disc.
  , Plaats een opneembare disc in de recorder.
  , De geplaatste DVD is beveiligd (alleen
  RDR-GX220).

  De indicator voor de opnamestand is
  onjuist.

  De klok verschijnt niet in de display op het
  voorpaneel als de recorder uitgeschakeld
  is.
  , "Dimmer" op het "Overige" instelscherm is
  ingesteld op "Stroombesparing"
  (pagina 86).

  Afstandsbediening
  De afstandsbediening werkt niet.
  , De batterijen zijn leeg.
  , De afstand tussen de afstandsbediening en
  de recorder is te groot.
  , De standaardwaarde voor de code van de
  fabrikant van de afstandsbediening is
  hersteld bij het vervangen van de batterijen.
  Stel de code opnieuw in (pagina 19).
  , De afstandsbediening is niet op de
  afstandsbedieningssensor van de recorder
  gericht.
  , Voor de recorder en de afstandsbediening
  zijn verschillende bedieningsstanden
  gekozen. Stel voor beiden dezelfde
  bedieningsstand in (pagina 20). De
  ingestelde bedieningsstand voor deze
  recorder en de meegeleverde
  afstandsbediening is DVD3.
  , Druk op x (stoppen) op het apparaat terwijl
  de recorder uitgeschakeld is om de huidige
  bedieningsstand te controleren.

  De recorder werkt niet correct.
  , Herstart de recorder. Hou [/1 op de
  recorder langer dan tien seconden ingedrukt
  tot "WELCOME" verschijnt in de display
  op het voorpaneel.
  , Indien de werking van de recorder is
  verstoord door statische elektriciteit, enz.,
  zet hem dan af en wacht tot de klok weer
  verschijnt in de display op het voorpaneel.
  Trek dan de stekker uit, laat de recorder een
  tijdje uitgeschakeld en steek dan de stekker
  opnieuw in.

  Er verschijnen vijf cijfers of letters in de
  display op het voorpaneel.
  , De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd
  (zie tabel op pagina 94).

  De disclade wordt niet geopend als u op
  de Z (openen/sluiten) toets drukt.
  , Het duurt enkele seconden voordat de
  disclade wordt geopend nadat u een DVD
  hebt opgenomen of bewerkt. De reden
  hiervoor is dat de recorder gegevens
  toevoegt aan de disc.

  Aanvullende informatie

  , Als het opnemen korter dan tien minuten
  duurt, of als een beeld met zeer weinig
  beweging gedurende langer dan tien
  minuten wordt weergegeven, is het
  mogelijk dat de opnamestand niet correct
  wordt aangegeven. Merk op dat het
  opnemen wel correct is uitgevoerd in de
  gekozen stand.
  , Na het afspelen van titels opgenomen in de
  EP en SLP opnamestanden, kan de indicatie
  van de opnamestand veranderen afhankelijk
  van het opgenomen programma.

  Overige

  De disclade gaat niet open en "LOCKED"
  verschijnt in de display op het voorpaneel.
  , De disclade is vergrendeld. Zet de
  kinderbeveiliging af (pagina 57).

  De disclade gaat niet open en "TRAY
  LOCKED" verschijnt in de display op het
  voorpaneel.
  , Neem contact op met uw Sony-handelaar of
  een plaatselijk erkend Sonyservicecentrum.

  ,wordt vervolgd

  93 • Page 94

  De disclade wordt niet geopend en u kunt
  de disc niet verwijderen als u op de
  Z (openen/sluiten) toets drukt.
  , Zet de recorder af. Wacht tot de klok
  verschijnt in de display op het voorpaneel
  en trek dan de stekker uit. (Als de recorder
  niet uitgeschakeld wordt of als de klok niet
  verschijnt in de display op het voorpaneel,
  moet u toch de stekker uit het stopcontact
  trekken.) Sluit hem opnieuw aan terwijl u A
  op de recorder ingedrukt houdt, en laat de
  toets los wanneer de disclade open gaat.
  Hou dan [/1 op de recorder ongeveer tien
  seconden lang ingedrukt tot "WELCOME"
  verschijnt in de display op het voorpaneel.

  "RECOVERY" verschijnt in de display op
  het voorpaneel.
  , De herstelfunctie van de recorder is
  geactiveerd bij het inschakelen van de
  recorder, omdat de stroom is uitgeschakeld
  of is onderbroken tijdens het opnemen. Laat
  de recorder ingeschakeld staan totdat
  "RECOVERY" verdwijnt uit de display op
  het voorpaneel.

  "FAN ERROR" verschijnt in de display op
  het voorpaneel.
  , Controleer of de ventilatiegleuf achteraan
  de recorder niet is geblokkeerd. Trek
  vervolgens onmiddellijk de stekker uit het
  stopcontact. Laat de recorder een tijdje
  uitgeschakeld, steek dan de stekker weer in
  het stopcontact en druk op [/1 op de
  recorder.

  Mechanisch geluid hoorbaar terwijl de
  recorder is uitgeschakeld.
  , Wanneer de recorder de klok voor de Auto
  Clock Set-functie instelt of kanalen zoekt
  voor de PDC/VPS-functie, kunnen
  werkingsgeluiden (bijvoorbeeld van de
  interne ventilator) hoorbaar zijn, ook al is
  de recorder uitgeschakeld. Dat is normaal
  en duidt niet op een storing.
  , Om het aantal keren dat de ventilator
  automatisch aanslaat te verlagen, stelt u
  "Stroombesparingsstand" op het "Overige"
  instelscherm in op "Aan" (pagina 86).

  94

  Zelfdiagnosefunctie
  (Wanneer er letters/
  cijfers verschijnen in de
  display)
  Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
  te voorkomen dat de werking van de recorder
  wordt verstoord, knippert een servicecode
  van vijf tekens (bijvoorbeeld C 13 00) met
  een combinatie van een letter en vier cijfers in
  de display. Raadpleeg dan de onderstaande
  tabel.
  Eerste drie
  Oorzaak en/of oplossing
  tekens van de
  servicecode
  C 13

  De DVD is vuil.
  , Reinig de disc met een
  zachte doek.

  C 31

  De DVD/CD is niet correct
  geplaatst.
  , Plaats de disc correct.

  E XX
  De zelfdiagnosefunctie van de
  (xx is een cijfer) recorder is uitgevoerd om een
  defect te voorkomen.
  , Neem contact op met de
  Sony-handelaar of een
  erkend Sonyservicecentrum en
  vermeld de vijfcijferige
  servicecode.
  Voorbeeld: E 61 10 • Page 95

  Opmerkingen bij discs

  Opmerkingen bij deze
  recorder

  • Neem de disc vast aan de rand om deze
  schoon te houden. Raak het oppervlak niet
  aan. De disc kan defect raken door stof,
  vingerafdrukken of krassen.

  Werking
  • Als u de recorder direct van een koude naar
  een warme omgeving verplaatst of als de
  recorder in een zeer vochtige omgeving
  wordt geplaatst, kan vocht condenseren op
  de lenzen van de recorder. Als dit het geval
  is, kan de werking van de recorder worden
  verstoord. In dit geval, als de recorder
  ingeschakeld is, laat u deze aan staan (als de
  recorder uitgeschakeld is, laat u deze uit
  staan) gedurende ongeveer een uur totdat
  het vocht is verdampt.
  • Haal de discs uit de recorder wanneer u
  deze verplaatst. Als u dit niet doet, kunnen
  de discs worden beschadigd.

  • Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
  warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
  laat deze niet achter in een auto die in de
  volle zon geparkeerd staat en waarin de
  temperatuur sterk kan oplopen.
  • Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
  • Reinig de disc met een zachte doek. Veeg
  de disc van binnen naar buiten schoon.

  Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
  van een zeer stille passage of een onbespeeld
  gedeelte. Als u dit toch doet, kunnen de
  luidsprekers worden beschadigd wanneer er
  een piekwaarde wordt bereikt.

  Reiniging
  Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
  bedieningselementen met een zachte doek die
  lichtjes is bevochtigd met een mild
  zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
  schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
  alcohol of benzine.

  Over het reinigen van discs en disc-/
  lensreinigingsmiddelen
  Gebruik geen in de handel verkrijgbare
  reinigingsdisc of disc-/
  lensreinigingsmiddel (nat- of spray-type).
  Deze kunnen leiden tot een storing in de
  recorder.

  • Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
  benzine, thinner en in de handel
  verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
  antistatische sprays voor
  grammofoonplaten.
  • Gebruik de volgende discs niet:
  – Een disc met een speciale vorm (zoals een
  kaart of hart).
  – Een disc met een label of sticker.
  – Een disc met kleefmiddel van plakband of
  stickers.

  Aanvullende informatie

  Volumeregeling

  Onderdelen vervangen
  In het geval dit apparaat gerepareerd moet
  worden, kunnen de vervangen onderdelen
  worden ingezameld voor hergebruik of
  recycling.

  95 • Page 96

  Technische gegevens
  Systeem
  Laser: Halfgeleiderlaser
  Kanalen:
  PAL (B/G, D/K, I)
  VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, Italië A
  tot H, Ierland A tot J, Zuid-Afrika 4 tot
  13
  UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21
  tot B69
  CATV: S01 tot S05, S1 tot S20
  HYPER: S21 tot S41
  SECAM (L) (alleen voor Franse
  modellen)
  VHF: F2 tot F10
  UHF: F21 tot F69
  CATV: Frankrijk B tot Q
  HYPER: S21 tot S41
  Het bovenstaande overzicht van kanalen
  geeft slechts aan welke kanalen binnen dit
  bereik kunnen worden ontvangen. Het biedt
  geen garantie dat het signaal ook onder alle
  omstandigheden ontvangen kan worden.
  Voor meer informatie, zie "Beschikbare
  kanalen" (pagina 74).

  Video-ontvangst:
  Frequentiesynthesizersysteem
  Audio-ontvangst: Gescheiden
  draaggolfsysteem
  Antenne-uitgang: 75-ohm
  asymmetrische antenneaansluiting
  Timer: Klok: Kwartsvergrendeld/
  Timerindicatie: 24-urencyclus
  (digitaal)/Noodvoedingsduur: 1 uur
  Indeling voor video-opname:
  MPEG-2, MPEG-1
  Indeling voor audio-opname/
  toepasselijke bitsnelheid:
  Dolby Digital 2 ch
  256 kbps/128 kbps (EP- en SLPinstelling)

  96

  Ingangen en uitgangen
  LINE 2 OUT (alleen RDR-GX220)
  (AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/10
  kohm
  (VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
  (S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y:1,0 Vp-p
  C: 0,3 Vp-p (PAL)
  LINE 2 IN
  (AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
  meer dan 22 kohm
  (VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
  (S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y:1,0 Vp-p,
  C: 0,3 Vp-p (PAL)
  LINE 1 – TV: 21-pins
  CVBS IN/OUT
  S-Video/RGB OUT (upstream)
  LINE 3/DECODER: 21-pins
  CVBS IN/OUT
  S-Video/RGB IN
  (RGB-signalen kunnen niet worden
  opgenomen)
  S-Video OUT (downstream)
  Decoder
  DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
  COMPONENT VIDEO OUT
  (Y, PB/CB, PR/CR) (alleen RDRGX220):
  Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
  PB/CB: 0,7 Vp-p,
  PR/CR: 0,7 Vp-p
  Algemeen
  Voeding: 220-240 V wisselstroom,
  50/60 Hz
  Stroomverbruik:
  RDR-GX120: 20 W
  RDR-GX220: 22 W
  Afmetingen (ong.):
  430 × 58 × 291 mm (breedte/hoogte/
  diepte) incl. uitstekende onderdelen
  Gewicht (ong.): 3,1 kg
  Werkingstemperatuur: 5ºC tot 35ºC
  Vochtigheidsgraad bij werking:
  25% tot 80% • Page 97

  Meegeleverd toebehoren:
  Netsnoer (1)
  Antennekabel (1)
  Afstandsbediening (1)
  R6 (AA-formaat) batterijen (2)
  Wijzigingen in ontwerp en technische
  gegevens voorbehouden zonder
  voorafgaande kennisgeving.

  Compatibel kleursystemen
  Deze recorder gebruikt het PALkleursysteem voor het opnemen en het PALof het NTSC-kleursysteem voor het afspelen.

  Aanvullende informatie

  Alleen voor Franse modellen
  De signalen van het SECAM-kleursysteem
  kunnen wel worden ontvangen en
  opgenomen, maar alleen worden afgespeeld
  in het PAL-kleursysteem. Opname van
  videobronnen gebaseerd op andere
  kleursystemen kan niet worden
  gegarandeerd.

  97 • Page 98

  Onderdelen en bedieningselementen
  Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.

  Afstandsbediening
  RDR-GX120

  RDR-GX220

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  7

  8

  9

  0

  A Z (openen/sluiten) toets (31)

  I TOP MENU toets (56)

  B [/1 (aan/stand-by) toets (22)

  J TV/DVD toets (19)

  C Cijfertoetsen (48, 61)

  K SYSTEM MENU toets (73)
  TITLE LIST toets (33, 56, 67)
  TIMER toets (46, 48)

  Cijfertoets 5 is voorzien van een
  voelstip*.

  D PROG (programma) +/– toetsen (31)
  De + toets is voorzien van een voelstip*.

  E AUDIO toets (58)
  De AUDIO toets is voorzien van een
  voelstip*.

  L SUBTITLE toets (58)
  ANGLE toets (58)
  M DISPLAY toets (35)
  N TIMER LIST toets (51)

  F INPUT SELECT toets (55)

  O O RETURN toets (51)

  G MENU toets (56)

  P </M/m/,/ENTER toets (22)

  H SET toets (21)

  98

  0 • Page 99

  Q

  (direct opnieuw afspelen)/
  (direct vooruitspoelen) toetsen (33, 62)

  R OPTIONS toets (43)
  S ./> (vorige/volgende) toetsen
  (58)
  T mc
  /
  CM (zoeken/
  vertraagde/stilstaande weergave)
  toetsen (58)
  U TIME/TEXT toets (35)
  V H (afspelen) toets (56)
  X (pauze) toets (58)
  x (stoppen) toets (56)
  De H toets is voorzien van een
  voelstip*.

  Aanvullende informatie

  W z REC toets (31)
  x REC STOP toets (31)
  c z SYNCHRO REC toets (53)
  REC MODE toets (31)
  X TV [/1 (TV aan/stand-by) toets (19)
  Y TV 2 (volume) +/– toetsen (19)
  Z TV t toets (19)
  wj TV PROG (TV-programma) +/–
  toetsen (19)
  De + toets is voorzien van een voelstip*.

  wk SUBTITLE toets (58)
  wl CHAPTER MARK toets (69)
  CHAPTER MARK ERASE toets (69)
  * Gebruik de voelstip als referentie wanneer u de
  recorder bedient.

  ,wordt vervolgd

  99 • Page 100

  Voorpaneel

  A [/1 (aan/stand-by) toets (22)

  G x (stoppen) toets (56)

  B Disclade (31)

  H

  C Display op het voorpaneel (36, 100)

  I z REC toets (31)

  D TIMER REC indicator (46)
  SYNCHRO REC indicator (53)

  J x REC STOP toets (31)

  E A (openen/sluiten) toets (31)
  F H (afspelen) toets (56)

  (afstandsbedieningssensor) (19)

  K LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/L
  (MONO) AUDIO R) aansluitingen
  (25)
  L PROGRAM +/– toets (31)
  De + toets is voorzien van een voelstip*.
  * Gebruik de voelstip als referentie wanneer u de
  recorder bedient.

  Display op het voorpaneel

  SMARTLINK
  DVD NICAM
  VCD TV

  A Weergave-/opnamestatus

  • TV Direct Rec indicator (31):
  "TV" verschijnt als laatste twee tekens
  aan de rechterkant.

  B SMARTLINK indicator (15)
  C Toont het volgende (36):
  • Speelduur/resterende speelduur
  • Huidige titel/track en huidig hoofdstuk/
  indexnummer
  • Opnameduur/opnamestand
  • Klok
  • Programmapositie

  D NICAM indicator (45)
  E TV indicator (31)
  F Disc type*
  G

  (hoek) indicator (58)

  * Toont DATA CD's als "CD".
  z Tip
  U kunt de display op het voorpaneel uitschakelen waneer de recorder wordt uitgeschakeld door "Dimmer"
  het "Overige" instelscherm in te stellen op "Stroombesparing" (op pagina 86).

  100 • Page 101

  Achterpaneel
  RDR-GX120

  RDR-GX220

  B DIGITAL OUT (COAXIAL)
  aansluiting (16)
  C LINE 1 – TV aansluiting (13)
  D LINE 3/DECODER aansluiting (24)
  E AC IN aansluiting (18)

  F LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
  aansluitingen (13, 16)
  G LINE 2 OUT (S VIDEO) aansluiting
  (13)

  Aanvullende informatie

  A AERIAL IN/OUT aansluitingen (12)

  H COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/
  CB, PR/CR) aansluitingen (13)

  101 • Page 102

  Taalcodelijst
  Voor meer informatie, zie pagina 85.
  Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F) norm.
  Code Taal

  Code Taal

  Code Taal

  Code Taal

  1027
  1028
  1032
  1039
  1044
  1045
  1051
  1052
  1053
  1057
  1059
  1060
  1061
  1066

  1183
  1186
  1194
  1196
  1203
  1209
  1217
  1226
  1229
  1233
  1235
  1239
  1245
  1248
  1253
  1254
  1257
  1261
  1269
  1283
  1287
  1297
  1298
  1299
  1300
  1301
  1305
  1307
  1311
  1313
  1326
  1327
  1332
  1334

  1347
  1349
  1350
  1352
  1353
  1356
  1357
  1358
  1363
  1365
  1369
  1376
  1379
  1393
  1403
  1408
  1417
  1428
  1435

  1507
  1508
  1509
  1511
  1512
  1513
  1514
  1515
  1516
  1517
  1521
  1525
  1527
  1528
  1529
  1531
  1532
  1534
  1535
  1538
  1539
  1540
  1543
  1557
  1564
  1572
  1581
  1587
  1613
  1632
  1665
  1684
  1697

  1067
  1070
  1079
  1093
  1097
  1103
  1105
  1109
  1130
  1142
  1144
  1145
  1149
  1150
  1151
  1157
  1165
  1166
  1171
  1174
  1181

  Afar
  Abkhazian
  Afrikaans
  Amharic
  Arabic
  Assamese
  Aymara
  Azerbaijani
  Bashkir
  Byelorussian
  Bulgarian
  Bihari
  Bislama
  Bengali;
  Bangla
  Tibetan
  Breton
  Catalan
  Corsican
  Czech
  Welsh
  Danish
  German
  Bhutani
  Greek
  English
  Esperanto
  Spanish
  Estonian
  Basque
  Persian
  Finnish
  Fiji
  Faroese
  French
  Frisian

  Irish
  Scots Gaelic
  Galician
  Guarani
  Gujarati
  Hausa
  Hindi
  Croatian
  Hungarian
  Armenian
  Interlingua
  Interlingue
  Inupiak
  Indonesian
  Icelandic
  Italian
  Hebrew
  Japanese
  Yiddish
  Javanese
  Georgian
  Kazakh
  Greenlandic
  Cambodian
  Kannada
  Korean
  Kashmiri
  Kurdish
  Kirghiz
  Latin
  Lingala
  Laothian
  Lithuanian
  Latvian;
  Lettish
  1345 Malagasy

  1436
  1463
  1481
  1482
  1483
  1489
  1491
  1495
  1498
  1501
  1502
  1503
  1505
  1506

  Maori
  Macedonian
  Malayalam
  Mongolian
  Moldavian
  Marathi
  Malay
  Maltese
  Burmese
  Nauru
  Nepali
  Dutch
  Norwegian
  Occitan
  (Afan)Oromo
  Oriya
  Punjabi
  Polish
  Pashto;
  Pushto
  Portuguese
  Quechua
  RhaetoRomance
  Kirundi
  Romanian
  Russian
  Kinyarwanda
  Sanskrit
  Sindhi
  Sangho
  SerboCroatian
  Singhalese
  Slovak
  Slovenian

  Samoan
  Shona
  Somali
  Albanian
  Serbian
  Siswati
  Sesotho
  Sundanese
  Swedish
  Swahili
  Tamil
  Telugu
  Tajik
  Thai
  Tigrinya
  Turkmen
  Tagalog
  Setswana
  Tonga
  Turkish
  Tsonga
  Tatar
  Twi
  Ukrainian
  Urdu
  Uzbek
  Vietnamese
  Volap k
  Wolof
  Xhosa
  Yoruba
  Chinese
  Zulu

  1703 Niet
  gespecificeerd

  Regiocode
  Voor meer informatie, zie pagina 84.

  102

  Code Regio

  Code Regio

  Code Regio

  Code Regio

  2044
  2047
  2046
  2057
  2070
  2079
  2090
  2092
  2115

  2165
  2174
  2109
  2248
  2238
  2254
  2276
  2304
  2363

  2362 Mexico
  2376 Nederland
  2390 NieuwZeeland
  2379 Noorwegen
  2427 Pakistan
  2424 Filippijnen
  2436 Portugal
  2489 Rusland

  2501
  2149
  2499
  2086
  2528
  2184

  Argentinië
  Australië
  Oostenrijk
  België
  Brazilië
  Canada
  Chili
  China
  Denemarken

  Finland
  Frankrijk
  Duitsland
  India
  Indonesië
  Italië
  Japan
  Korea
  Maleisië

  Singapore
  Spanje
  Zweden
  Zwitserland
  Thailand
  Verenigd
  Koninkrijk • Page 103

  Index
  De tekst tussen
  aanhalingstekens verschijnt
  op het instelscherm.

  Cijfers
  16:9 22, 78
  4:3 Letter Box 22, 78
  4:3 Pan Scan 22, 78
  "48kHz/96kHz PCM" 82

  A
  Aanpassen
  opnamebeeld 50
  weergavebeeld 59
  weergavegeluid 60
  Aansluiten
  de antennekabel 12
  de audiokabels 16
  de videokabels 13
  "A-B wissen" 68
  Achterpaneel 101
  Afspeelbare discs 9
  Afspelen 9, 56
  afspelen hervatten 57
  direct opnieuw
  afspelen 58
  direct vooruitspoelen
  58
  DivX-videobestanden
  62
  JPEG-beeldbestanden
  62
  MP3 audio tracks 62
  snel achteruit 58
  snel vooruit 58
  stilstaande weergave
  58
  vertraagde weergave
  58
  "Afspelen begin" 57, 63
  Afstandsbediening 19, 98
  "AFT" 74
  Album 36, 65
  "Album zoeken" 61
  Albumnummer 36
  Alle titels wissen 68

  ANGLE 58
  Antenne 12
  AUDIO 58
  "Audio" 80, 85
  "Audio ATT" 80
  "Audio DRC" 82
  "Audio-instellingen" 60
  Audiokabel 16
  "Audioverbinding" 22, 81
  Auto Clock Set 77
  "Auto Display" 80
  "Auto hoofdstuk" 83
  "Autom. inst." 77
  "AV-SYNC" 60

  B
  "Basis" 73
  Batterijen 19
  "Bedieningsstand" 21, 86
  Beeldgrootte 50
  Beeldkwaliteit 50, 59
  Behandeling van discs 95
  Benoemen 39
  "Bestand zoeken" 61
  Beveiligen
  disc 39
  titel 67
  Bewerken 66, 69
  "BNR" 59

  C
  Canal + 28
  CD 9
  CHAPTER MARK 69
  CHAPTER MARK
  ERASE 69
  Chasing Playback 60
  Cijfertoetsen 39, 49
  Component Out 22, 78
  COMPONENT VIDEO
  OUT 14
  "Contrast" 50, 59
  Copy-Free 45
  Copy-Never 45
  Copy-Once 45
  CPRM 8

  D
  DATA CD 9
  "Decoder" 29
  "Definalis." 42
  "Digital Out" 81
  "Dimmer" 86
  "Disc beveil." 40
  "Disc Info" 37, 39, 43
  Discinstellingen 39, 43,
  84
  Discruimte 37, 66
  Disctypes 7, 66
  Display op het voorpaneel
  36, 100
  DivX-videobestanden 62
  Dolby Digital 17, 81
  "Downmix" 82
  DTS 81
  "DVD" 84
  "DVD Menu" 85
  "DVD opnamebeeldform."
  50
  DVD VIDEO 9
  DVD+R 7, 66
  DVD+RW 7, 66
  "DVD-opnameinstellingen" 83
  DVD-R 7, 66
  DVD-RW 7, 66
  "DVD-RW formatteren"
  85

  E
  Eéntoetsmenu 57
  Eéntoetstimer 48
  Eéntoetsweergave 57

  F
  "Fabrieksinstellingen" 86
  Finaliseren 40
  "FNR" 59
  "Formatt." 43
  Formatteren 43

  ,wordt vervolgd

  103 • Page 104

  G

  M

  P

  Gelijktijdige opname en
  weergave 61
  Geluidskwaliteit 60
  Geschikte discs 7, 9

  "Maak een playlist" 69
  MENU 56
  Menu
  DVD-menu 56
  Hoofdmenu 56
  "Miniatuur inst." 67
  Miniatuurbeeld 34
  "MNR" 59
  MP3 audio tracks 62
  MPEG 81

  Paginafunctie 34, 53
  "Pauzestand" 80
  PAY-TV 28
  "PAY-TV/CANAL+" 74
  "PB Video Equalizer" 59
  PBC 56
  PDC 47
  Playlist 34, 66, 69
  "Playlist maken" 71
  Problemen oplossen 88
  "Progressieve uitvoer" 79
  "Progressive Mode" 79

  H
  "Helderheid" 50, 59
  Het finaliseren ongedaan
  maken 42
  Hoek 57
  "Hoek veranderen" 57
  "Hoofd/Sub" 54, 55
  Hoofdgeluid 45, 58, 83
  Hoofdstuk 36, 51, 69
  "Hoofdstuk zoeken" 61
  Hoofdstukken maken 69
  Hoofdstuknummer 36
  "Huidige tijd" 77

  I
  INPUT SELECT 55

  J
  JPEG-beeldbestanden 62

  K
  "Kanaal" 74
  "Kanaalinstelling" 73
  "Kanalen sorteren" 75
  Kinderbeveiliging 57, 84
  Kinderslot 57
  "Kleur" 50, 59
  "Kleursysteem" 80
  Kleursystemen 96
  Klok 22, 77
  Klok handmatig instellen
  77
  Kopieerbeveiligingssignal
  en 45

  L
  "Lijn1 Uitgang" 79
  "Lijn3 Ingang" 79
  "Lijn3 Uitgang" 80
  LINE 2 IN 25
  LINE 3/DECODER 24
  "Line Audio Input" 54, 55

  104

  N
  "Naam" 74
  Netsnoer 18
  NICAM 45, 74
  NL 43

  O
  Onderdelen en
  bedieningselementen 98
  Opnameduur 44
  "Opname-instellingen" 50
  "Opnamenr" 50
  "Opnamestand" 50
  "Opnamestand wijzigen"
  47, 83
  "Opnametijd verlengen"
  47
  Opneembare discs 7
  "Opnemen" 83
  Opnemen 44
  opnameduur 32, 44
  opname-indeling 7
  opnamestand 32, 44
  tijdens het bekijken
  van een ander
  programma 32
  Origineel 34, 66
  "OSD" 22, 77
  "Overige" 86
  "Overlap. contr." 52
  Overzicht van disctypes 7

  Q
  Quick Timer 49

  R
  REC 32
  REC STOP 32
  "Rec Video Equalizer" 50
  Regiocode 10, 102
  "Registratiecode" 86
  Resterende duur 36
  Resume Play 57
  "RGB" 22, 79

  S
  S VIDEO 14
  "S Video" 22, 79
  Satellietontvanger 26
  "Scart-instelling" 79
  Scènelijst 70
  "Schermbeveiliging" 80
  "Scherpte" 59
  SET 21, 39, 61
  ShowView 48
  SMARTLINK 15
  "Snelinstelling" 42
  Snelinstelling 22, 87
  Sorteren 34
  Standaardwaarden voor de
  recorder herstellen 87
  Stilstaande weergave 58
  "Stroombesparingsstand"
  86
  Subgeluid 45, 58, 83
  SUBTITLE 58 • Page 105

  "Subtitle" 85
  Super VIDEO CD 9
  Synchro-opname 53
  "Systeem" 73

  T
  "Taal" 85
  Tekens invoeren 38
  Teletekst 32, 76
  Televisies bedienen met de
  afstandsbediening 19
  Televisiesysteem 73
  "Tijd zoeken" 61
  TIME/TEXT 36
  TIMER 46
  "Timerinstellingen" 83
  Timerinstellingen
  controleren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst) 51
  Timerlijst 51
  Timeropname
  controleren/wijzigen/
  annuleren 51
  handmatige instelling
  46
  opnamestand
  wijzigen 47
  ShowView 48
  Synchro-opname 53
  "Tint" 59
  Titel 36
  "Titel beveiligen" 67
  "Titel zoeken" 61
  Titellijst 33, 56
  Miniatuur 34
  Sorteren 34
  "Titelnaam" 67
  Titelnummer 36
  "Titels samenvoegen" 71
  "Titels wissen" 67
  TITLE LIST 56
  TOP MENU 56
  "Track zoeken" 61
  Tunersysteem 22
  "TV Direct Rec" 32, 83
  TV t 19, 32
  "TV Type" 22, 78
  TV/DVD 20, 32
  "TV-gidspagina" 76

  "Tweetalige opname" 83
  Tweetalige opname 45

  V
  "Verplaatsen" 70
  Vertraagde weergave 58
  "Video" 22, 78, 79
  VIDEO CD 9
  Video-ingang 14
  "Video-instellingen" 59
  Videokabel 13
  Video-modus 7
  "Video-uitvoer" 78
  "Volgorde wijzig." 71
  "Voorbeeld" 70
  Voorpaneel 100
  VPS 47
  VR-modus 7

  W
  Weergavestand 36
  Weergavestatusbalk 36
  "Wijzigen" 52
  "Wissen" 52, 67, 70

  Z
  "Zoeken" 61
  Zoeken
  begin van een titel/
  hoofdstuk/track
  zoeken 58
  snel achteruit/vooruit
  58
  zoekfunctie 61
  ZWEITON 45

  105 • Page 106

  106 • Page 107

  107 • Page 108

  Sony Corporation Printed in Hungary


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony RDR-GX220 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony RDR-GX220 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony RDR-GX220

Sony RDR-GX220 Bedienungsanleitung - Deutsch - 120 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info