Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/120
Nächste Seite
2-024-212-81(3)
© 2004 Sony Corporation
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
RDR-GX300/RDR-GX700
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  2-024-212-81(3)

  DVD Recorder
  Gebruiksaanwijzing

  RDR-GX300/RDR-GX700

  © 2004 Sony Corporation • Page 2

  Voorzorgsmaatregelen

  WAARSCHUWING
  Om brand of elektrocutie te vermijden,
  mag u het toestel niet blootstellen aan
  regen of vocht.
  Om elektrocutie te vermijden, mag u de
  behuizing niet openmaken. Laat
  onderhoudswerken uitsluitend
  uitvoeren door gekwalificeerde
  personen.
  Het netsnoer mag enkel worden
  vervangen in een gekwalificeerde
  werkplaats.

  • Dit toestel werkt met 220 - 240 V
  AC, 50/60 Hz. Ga na of de
  bedrijfsspanning van het toestel
  overeenkomt met uw netspanning.
  • Om gevaar voor brand of
  elektrocutie te vermijden, mag u
  geen voorwerpen op het toestel
  plaatsen die met vloeistoffen gevuld
  zijn, zoals een vaas.
  SHOWVIEW is een handelsmerk van
  Gemstar Development Corporation.
  Het SHOWVIEW systeem wordt
  gefabriceerd onder licentie van
  Gemstar Development Corporation.
  Gooi de batterij niet
  weg maar lever deze
  in als klein chemisch
  afval (KCA).

  Dit toestel is geclassificeerd als een
  laserproduct van klasse 1. De
  bijbehorende productidentificatie is
  aangebracht aan de achterzijde.

  OPGELET
  Als optische instrumenten in
  combinatie met dit product worden
  gebruikt, wordt het risico voor de ogen
  groter. De laserstraal die in deze dvdrecorder wordt gebruikt, is schadelijk
  voor de ogen; probeer de kast niet uit
  elkaar te nemen.
  Laat onderhoudswerken uitsluitend
  uitvoeren door gekwalificeerde
  personen.
  CAUTION

  CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
  AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.

  ATTENTION

  RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B EN CAS
  D’OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

  VORSICHT

  KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN
  GEÖFFNET. DIREKTEN KONTAKT MIT DEM STRAHL VERMEIDEN.

  ADVARSEL

  SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING.
  UNDGÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

  ADVARSEL

  SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3B NÅR DEKSEL ÅPNES.
  UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING FOR STRÅLEN.

  VARNING

  KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
  ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA DIG FÖR STRÅLNINGEN.

  VARO!

  AVATTUNA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ.
  VÄLTÄ SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

  Deze sticker bevindt zich op de
  laserafscherming in de behuizing.

  2

  Voorzorgsmaatregelen
  Uit tests is gebleken dat dit toestel
  voldoet aan de limieten vermeld in
  de EMC-richtlijn als een
  verbindingskabel van minder dan 3
  meter lengte wordt gebruikt.

  Veiligheid
  Als er een voorwerp of vloeistof in
  de kast terechtkomt, dient u de
  stekker uit het stopcontact te halen
  en de recorder te laten controleren
  door gekwalificeerde personen, voor
  u het toestel verder gebruikt.

  Stroomnet
  • De recorder blijft verbonden met
  het stroomnet (netvoeding) zolang
  de stekker in het stopcontact zit,
  ook als de recorder zelf is
  uitgeschakeld.
  • Als u de recorder gedurende lange
  tijd niet wenst te gebruiken, dient
  u de stekker uit het stopcontact te
  halen. Neem daartoe de stekker
  zelf vast; trek nooit aan het snoer.

  Opstelling
  • Gebruik de recorder op een plaats
  met voldoende ventilatie, zodat de
  geproduceerde warmte kan
  worden afgevoerd.
  • Plaats de recorder niet op een
  zachte ondergrond zoals een tapijt,
  want hierdoor kunnen de
  ventilatiegaten afgedekt raken.
  • Plaats de recorder niet in een
  beperkte ruimte, zoals een
  boekenkast.
  • Plaats de recorder niet dicht bij
  warmtebronnen en stel het toestel
  niet bloot aan direct zonlicht, veel
  stof of mechanische schokken.
  • Plaats de recorder niet schuin. Het
  toestel kan enkel in horizontale
  positie werken.
  • Hou de recorder en de discs op een
  veilige afstand van toestellen met
  sterke magneten, zoals
  microgolfovens, of grote
  luidsprekers.
  • Plaats geen zware voorwerpen op
  de recorder. • Page 3

  Opnemen
  • Merk op dat er voor een mislukte
  opname of voor het verlies of
  beschadiging van de opgenomen
  inhoud van de hard disc drive geen
  schadevergoeding kan worden
  verkregen, zelfs al is dat een
  gevolg van een defect aan het
  toestel.
  • Maak een proefopname voor u de
  eigenlijke opname uitvoert.

  Auteursrechten
  • Tv-programma's, films,
  videocassettes, discs en andere
  materialen kunnen onderworpen
  zijn aan het auteursrecht. Het
  ongeoorloofd opnemen van
  dergelijke materialen kan een
  inbreuk betekenen op de
  auteursrechten. Als u deze
  recorder gebruikt in combinatie
  met kabel-tv-uitzendingen, heeft u
  soms ook de toelating nodig van
  de eigenaar van de kabel-tv-zender
  en/of het programma.
  • Dit product maakt gebruik van
  technologie om het auteursrecht te
  beschermen, en deze technologie
  is beschermd door Amerikaanse
  patenten en andere intellectuele
  eigendomsrechten. Het gebruik
  van deze technologie moet worden
  toegelaten door Macrovision; deze
  technologie mag enkel worden
  gebruikt in huishoudelijke kring of
  in andere beperkte toepassingen,
  tenzij anders toegelaten door
  Macrovision. Reverse engineering
  of decompilatie zijn verboden.

  Kopieerbeveiliging
  De recorder beschikt over een
  kopieerbeveiliging. Programma's
  die via een externe tuner (niet
  bijgeleverd) worden ontvangen,
  kunnen signalen voor de
  kopieerbeveiliging bevatten,
  waardoor die programma's,
  afhankelijk van het soort signaal,
  eventueel niet kunnen worden
  opgenomen.

  BELANGRIJKE OPMERKING
  Opgelet: Deze recorder kan een
  stilstaand videobeeld of een ander
  stilstaand beeld onbeperkt op uw
  tv-scherm weergeven. Als u
  dergelijke beelden gedurende
  lange tijd op uw tv-toestel
  weergeeft, kan het tv-scherm
  onherstelbaar beschadigd raken.
  Dit geldt met name voor
  plasmaschermen en projectie-tv's.
  Als u vragen heeft over of
  problemen met uw recorder, kunt u
  contact opnemen met Sony.

  Deze handleiding
  Controleer de naam van uw
  model
  De instructies in deze handleiding
  gelden voor 2 modellen:
  RDR-GX300 en RDR-GX700. De
  naam van het model vindt u op het
  voorpaneel van de recorder. De
  RDR-GX700 wordt in deze
  handleiding gebruikt in de
  illustraties. Alle verschillen in de
  werking worden duidelijk
  aangegeven in de tekst,
  bijvoorbeeld "enkel
  RDR-GX700."
  • Voor de instructies in deze
  handleiding worden de
  bedieningselementen op de
  afstandsbediening gebruikt. U
  kunt ook de bedieningselementen
  op de recorder gebruiken als ze
  dezelfde of een gelijkaardige naam
  hebben als de
  bedieningselementen op de
  afstandsbediening.
  • De schermafbeeldingen in deze
  handleiding komen niet
  noodzakelijk overeen met de
  schermafbeeldingen op uw tv.
  • In deze handleiding geldt de
  informatie over discs uitsluitend
  voor discs die met deze recorder
  werden gemaakt. De informatie
  geldt niet voor discs die met
  andere recorders werden gemaakt
  en op deze recorder worden
  weergegeven.

  3 • Page 4

  Inhoudsopgave
  WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Voorzorgs-maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Gebruik van uw DVD Recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Overzicht van disctypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Aansluitingen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  De recorder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Stap 2: Antennekabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Stap 3: Videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Stap 4: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Stap 5: Netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Stap 6: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Stap 7: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Een videorecorder of ander apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Satelliet of digitale tuner aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Een PAY-TV/Canal + decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Vensteroverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Gebruik van schermmenu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Gebruik van de titellijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Gebruik van het "Disc Info" scherm (discinstellingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Afspeelinformatie en speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Timergestuurde opname (Standaard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Timerinstellingen controleren/wijzigen/annuleren (Timerlijst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Opnemen zonder timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een timer (Synchro Rec) . . . . . . . . . . 52
  Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Chase weergave/Gelijktijdige opname en weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Een titel/hoofdstuk/track, enz. zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  MP3 Audio tracks afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  Bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Een titel bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Een playlist maken en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  4 • Page 5

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Voor het kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Beschikbare DV kopieerfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Een DV tape volledig opnemen (One Touch Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  Program Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Advanced Program Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Een kopie van een bewerking maken (Copy Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Instelschermen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Antenne-ontvangst en taalinstellingen (instellingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Video-instellingen (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Audio-instellingen (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  Opname-en kinderbeveiligings-instellingen (Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Disc- en afstandsbedienings-instellingen/Fabrieksinstellingen (Opties) . . . . . . . . . . . 98
  Snelinstelling (Standaardwaarden voor de recorder herstellen) . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
  Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
  Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/
  cijfers verschijnen in het uitleesvenster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
  Opmerkingen bij deze recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Betreffende de i.LINK aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  5 • Page 6

  Gebruik van uw DVD Recorder
  Snelle toegang tot titels – Titellijst
  , De Titellijst toont alle opnames op de disc,
  met inbegrip van opnamedatum, kanaal,
  opnamestand en miniatuurbeeld
  (pagina 34).

  Titellijst
  TITELLIJST ORIGINAL
  1 AAB

  Sorteren

  My Movies

  1.5/4.7GB

  13:00-14:00

  Woe 5. 9 13:00 (1H00M)

  Datum
  Titel

  AAB
  SP

  2 DEF

  20:00-21:00
  DEF
  Vri 17. 9 20:00 (1H00M) SLP

  Nummer

  3 AAB

  9:00-9:30

  Zat 25. 9 9:00 (0H30M)
  4 GHI

  AAB
  EP

  20:00-20:30

  GHI
  Zat 25. 9 20:00 (0H30M) SLP

  Een titel bekijken vanaf het begin terwijl hij nog wordt opgenomen – Chase
  weergave
  , Met een DVD-RW (VR-modus) kunt u een
  programma vanaf het begin bekijken terwijl
  het nog wordt opgenomen (pagina 61).

  Opnemen

  De match is nog niet
  gedaan maar ik kan
  nu al beginnen kijken
  vanaf het begin.

  Een titel bekijken terwijl een andere wordt opgenomen – Gelijktijdige
  opname en weergave
  , Met een DVD-RW (VR-modus) kunt u een
  vooraf opgenomen programma bekijken
  terwijl een ander wordt opgenomen op
  dezelfde disc (pagina 61).

  Opnemen

  Ik ga die voetbalmatch
  van gisteren bekijken,
  ook al ben ik een film
  aan het opnemen.

  6 • Page 7

  Een eigen programma samenstellen – Playlist
  , Neem een programma op op een DVD-RW
  (VR-modus) waarna scènes kunnen worden
  gewist, verplaatst en toegevoegd om zo een
  eigen programma samen te stellen
  (pagina 69).

  Origineel

  Playlist

  Automatisch kopiëren van DV tapes – DV kopiëren (alleen
  RDR-GX700)
  , Sluit uw digitale camcorder aan op DV IN
  en kopieer automatisch alle of bepaalde
  scènes naar een DVD disc (pagina 73).

  Bedienen

  Kopiëren

  Dynamic surround sound – TVS
  , Geniet van virtual surround sound effecten
  via de luidsprekers van uw TV met de TV
  Virtual Surround instellingen bij de
  weergave van een DVD VIDEO met
  multikanaalsgeluidssporen zoals Dolby
  Digital (5.1ch) (pagina 57).

  Een lijst van opneembare en afspeelbare discs vindt u op pagina 8.

  7 • Page 8

  Overzicht van disctypes
  Opneembare en afspeelbare discs

  Gebruikt symbool
  Formatteren
  Disclogo in deze
  (nieuwe discs)
  gebruiksaanwijzing

  Type

  Compatibiliteit
  met andere DVD-spelers
  (finaliseren)

  +RW

  Automatisch
  geformatteerd

  Afspeelbaar met DVD+RW
  compatibele spelers
  (automatisch gefinaliseerd)

  VRmodus

  -RWVR

  Formatteren in
  VR-modus
  (pagina 37)

  Alleen afspeelbaar met VR
  mode compatibele spelers
  (finaliseren niet nodig)

  Videomodus

  -RWVideo

  Formatteren in
  Video-modus
  (pagina 37)

  Afspeelbaar met de meeste
  DVD spelers
  (finaliseren nodig) (pagina 38)

  DVD+R

  +R

  Automatisch
  geformatteerd

  Afspeelbaar met DVD+R
  compatibele spelers
  (finaliseren nodig) (pagina 38)

  DVD-R

  -R

  Automatisch
  geformatteerd

  Afspeelbaar met de meeste
  DVD spelers
  (finaliseren nodig) (pagina 38)

  DVD+RW

  DVDRW

  Geschikte discversies (vanaf mei 2004)
  • 4x of tragere DVD+RW's
  • 2x of tragere DVD-RW's (Ver. 1.1, Ver. 1.1 met
  CPRM*1)
  • 8x of tragere DVD+R's
  • 8x of tragere DVD-R's (Ver. 2.0)

  8

  "DVD+RW," "DVD-RW," "DVD+R" en "DVD-R,"zijn
  handelsmerken.
  *1

  CPRM (Content Protection for Recordable Media) is
  een codeertechnologie die de auteursrechten van
  beelden beschermt.
  *2 Alleen als de opnamemodus SP, HSP of HQ is en
  "DVD opname beeldformaat" is ingesteld op "16:9".
  *3 Met het wissen van titels wordt er geen discruimte
  vrijgemaakt. • Page 9

  Opnamekenmerken

  Montagekenmerken

  Auto
  Manual
  16:9
  Titelnaam Titel
  Herschrijven
  A-B wissen Playlist
  Chapter
  Chapter
  opnemen wijzigen wissen
  (pagina 42)
  (pagina 67) (pagina 66)
  (pagina 95) (pagina 69) (pagina 50) (pagina 66) (pagina 68)

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja *2

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Nee

  Ja

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja *3

  Nee

  Nee

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja *2

  Ja

  Ja *3

  Nee

  Nee

  Niet-opneembare discs.


  4x-speed compatibele DVD-RW's (Ver. 1.2/4x)
  DVD-RW's (Ver. 1.0)
  DVD+RW's die niet 2.4x-speed compatibel zijn
  Tweelagige discs
  8-cm discs

  ,wordt vervolgd

  9 • Page 10

  Afspeelbare discs

  Type

  Gebruikt symbool
  Disclogo in deze
  Kenmerken
  gebruiksaanwijzing

  DVD VIDEO

  DVD

  Discs zoals koop- of huurfilms

  VIDEO CD

  VCD

  VIDEO CD's of CD-R's/CD-RW's in
  VIDEO CD/Super VIDEO CD-indeling

  CD

  DATA CD

  CD

  Muziek CD's of CD-R's/CD-RW's in muziek
  CD-indeling die kunnen worden gekocht

  DATA CD

  CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's aangemaakt op
  een PC of dergelijke in muziekindeling met
  MP3 audio tracks

  Niet-afspeelbare discs
  • Alle CD-ROM's (waaronder PHOTO CD's)
  • CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in
  muziek-CD-, MP3- of Video CD-indeling
  • Datasecties van CD-Extra's
  • DVD-ROM's
  • DVD Audio discs
  • DVD-RAM's
  • HD-laag van Super Audio CD's
  • Een DVD VIDEO met een andere regiocode
  (pagina 11)

  10

  z Tip
  Deze DVD recorder kan 8-cm CD discs en 8-cm DVD
  discs afspelen. • Page 11

  Opmerking betreffende de weergave van DVD
  VIDEO's/VIDEO CD's
  Sommige weergavefuncties van DVD VIDEO's/
  VIDEO CD's kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze recorder speelt
  DVD VIDEO's en VIDEO CD's af volgens de
  inhoud van de disc zodat bepaalde
  weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
  Raadpleeg daarom de instructies die bij DVD
  VIDEO's/VIDEO CD's worden geleverd.

  Regiocode (alleen DVD VIDEO)
  Op de achterkant van de recorder staat een
  regiocode vermeld die ook op de DVD VIDEO's
  (alleen afspelen) moet staan om met dit apparaat te
  kunnen worden afgespeeld. Dit systeem is bedoeld
  ter bescherming van de auteursrechten.
  DVD VIDEO's met het label ALL kunnen ook
  met deze recorder worden afgespeeld.
  Als u probeert een andere DVD VIDEO af te
  spelen, verschijnt het bericht "Weergave
  onmogelijk door gebiedcode." op het
  televisiescherm. Het is mogelijk dat sommige
  DVD VIDEO's waarop geen regiocode staat
  vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld.

  X

  Regiocode

  RDR–XXXX

  00V 00Hz
  00W

  Opmerkingen
  • Merk op dat sommige DVD+RW's/DVD+R's,
  DVD-RW's/DVD-R's of CD-RW's/CD-R's niet met
  deze recorder kunnen worden afgespeeld afhankelijk
  van de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
  karakteristieken van de opnameapparatuur. Ook een
  disc die niet correct werd gefinaliseerd, wordt niet
  afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
  opnameapparatuur voor meer informatie.
  • De VR-modus en Video-modus kunnen niet samen op
  dezelfde DVD-RW worden gebruikt. Als u de indeling
  van de disc wilt wijzigen, moet u de disc opnieuw
  formatteren (pagina 37). De inhoud van de disc wordt
  gewist nadat deze opnieuw is geformatteerd.
  • De vereiste opnameduur kan niet worden ingekort,
  zelfs niet bij high-speed discs. U kunt evenmin
  opnemen op de disc als deze niet geschikt is voor een
  snelheid van 1x.
  • U kunt het beste discs gebruiken waarbij "For Video"
  op de verpakking staat.
  • U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan DVD-R's
  en DVD-RW's (Video-modus) met opnamen die zijn
  gemaakt met andere DVD-apparatuur.
  • In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe opnamen
  toevoegen aan DVD+RW's met opnamen die zijn
  gemaakt met andere DVD-apparatuur. Als u een
  nieuwe opname toevoegt, wordt het DVD-menu
  herschreven.
  • Als de disc computergegevens bevat die niet worden
  herkend door deze recorder, worden de gegevens
  mogelijk gewist.

  NO.

  0-000-000-00

  Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveiligings-technologieën
  Dit product is ontworpen voor het afspelen van
  discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
  Disc).
  Recentelijk worden door bepaalde
  platenmaatschappijen discs op de markt gebracht
  die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveiligingstechnologieën. Sommige
  van deze discs beantwoorden niet aan de CD-norm
  en kunnen wellicht niet worden afgespeeld op dit
  apparaat.

  11 • Page 12

  Aansluitingen en instellingen

  De recorder aansluiten
  Volg stap 1 tot 7 om de recorder aan te sluiten en in te stellen.

  Opmerkingen

  Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
  U kunt deze recorder niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART aansluiting of videoingang.
  Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het stopcontact is getrokken voordat u de aansluitingen uitvoert.

  Stap 1: Uitpakken
  Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:
  • Audio/video-kabel (pinstekker × 3 y pinstekker × 3) (1)
  • Netsnoer (1)
  • Antennekabel (1)
  • Afstandsbediening (1)
  • R6-batterijen (AA-formaat) (2)

  12 • Page 13

  Stap 2: Antennekabel aansluiten
  Volg de onderstaande procedure om de antennekabel aan te sluiten. Sluit het netsnoer pas aan bij "Stap
  5: Netsnoer aansluiten" (pagina 19).

  AERIAL

  DVD recorder

  LINE 1 - TV

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  VIDEO

  PB / CB

  S VIDEO

  PR / CR

  OPTICAL
  OUT

  ~ AC IN

  Aansluitingen en instellingen

  naar AERIAL IN

  AERIAL
  IN

  OUT

  TV
  naar AERIAL OUT

  Antennekabel (meegeleverd)

  : Signaalverloop

  1

  Koppel de antennekabel los van de televisie en sluit deze aan op AERIAL IN aan de achterzijde
  van de recorder.

  2

  Sluit AERIAL OUT van de recorder aan op de antenne-ingang van de televisie met de
  meegeleverde antennekabel.

  13 • Page 14

  Stap 3: Videokabels aansluiten
  Selecteer één van de patronen A tot en met D, afhankelijk van de ingang op de televisiemonitor,
  projector of AV-versterker (receiver). Als u dit doet, kunt u beelden bekijken. Audio-aansluitingen
  worden beschreven bij "Stap 4: Audiokabels aansluiten" (pagina 17).

  B

  C
  S-videokabel (niet
  meegeleverd)

  Audio-/video
  kabel
  (meegeleverd)

  INPUT
  VIDEO

  INPUT
  S VIDEO

  L

  Televisie, projector of
  AV-versterker
  (receiver)

  AUDIO
  R

  (geel)

  Televisie, projector of
  AV-versterker
  (receiver)

  naar LINE 2 OUT (S VIDEO)

  naar LINE 2 OUT (VIDEO)
  AERIAL

  LINE 1 - TV

  DVD recorder

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  VIDEO

  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  PB / C B

  S VIDEO

  PR / CR

  OPTICAL

  ~ AC IN

  OUT

  naar COMPONENT
  VIDEO OUT

  Naar LINE 1 – TV
  (rood)

  (blauw)

  (groen)

  SCART kabel
  (niet meegeleverd)

  COMPONENT
  VIDEO IN
  Y

  A

  PB
  PR

  Component videokabel (niet
  meegeleverd)
  TV

  : Signaalverloop

  Opmerking
  Verbind recorder en televisie niet met meer dan één soort videokabel tegelijk.

  14

  D
  (groen)
  (blauw)
  (rood)

  Televisie, projector of
  AV-versterker
  (receiver) • Page 15

  A Aansluiten op een SCART ingang

  Groen

  Groen

  Blauw

  Blauw

  Rood

  Rood

  Bij breedbeeldweergave
  Sommige opgenomen beelden passen mogelijk
  niet op uw TV-scherm. Voor het wijzigen van de
  breedte/hoogte-verhouding, zie pagina 90.

  B Aansluiten op een video-ingang
  Steek de gele stekker van de audio-/videokabel
  (meegeleverd) in de gele (video) aansluitingen.
  Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
  Merk op dat de PROGRESSIVE knop niet werkt
  met deze aansluiting.
  Geel
  Wit (L)
  Rood (R)

  Geel
  Wit (L)
  Rood (R)

  C Aansluiten op een S VIDEO ingang
  Sluit de recorder aan met een S-videokabel (niet
  meegeleverd). Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
  Merk op dat de PROGRESSIVE knop niet werkt
  met deze aansluiting.

  Aansluitingen en instellingen

  Sluit de recorder met een SCART kabel (niet
  meegeleverd) aan op LINE 1-TV en uw televisie.
  Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te
  voorkomen.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie
  die u wilt aansluiten. Wanneer u "Lijn1 Uitgang"
  instelt op "S Video" of "RGB" in stap 15 van
  Snelinstelling (pagina 24), moet u een SCART
  kabel gebruiken die geschikt is voor het
  geselecteerde signaal.

  Als uw TV geschikt is voor progressive 525p/
  625p signalen, dient u deze aansluiting te
  gebruiken en zet u "Component Out" bij Videoinstellingen op "Aan". Druk daarna op
  PROGRESSIVE op de afstandsbediening om
  progressieve videosignalen te verzenden. Voor
  details, zie "Gebruik van de PROGRESSIVE
  knop" (pagina 16).

  Indien u aansluit op een videorecorder
  Sluit de videorecorder aan op de LINE 3/
  DECODER aansluiting op de recorder
  (pagina 26).

  Opmerkingen
  • Wanneer u de recorder via de SCART aansluitingen op
  de televisie aansluit, wordt de ingangsbron voor de
  televisie automatisch ingesteld op de recorder wanneer
  u het afspelen start. Druk desgewenst op TV/DVD op
  de afstandsbediening om de ingang weer op TV te
  zetten.
  • Voor de juiste SMARTLINK aansluiting hebt u een
  SCART kabel nodig met 21 pinnen. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de televisie voor deze
  aansluiting.
  • Als u deze recorder aansluit op een televisie met
  SMARTLINK, stelt u "Lijn1 Uitgang" in op "Video"
  in stap 15 van Snelinstelling.

  Betreffende SMARTLINK
  (alleen voor SCART aansluitingen)
  D Aansluiten op component video-

  ingangen (Y, PB/CB, PR/CR)
  Verbind de aansluitingen COMPONENT VIDEO
  OUT met een component video-kabel (niet
  meegeleverd) of drie videokabels (niet
  meegeleverd) van hetzelfde type en dezelfde
  lengte. U kunt genieten van beelden met een zeer
  nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
  beeldkwaliteit.

  Als de aangesloten televisie (of andere
  aangesloten apparatuur zoals een decoder)
  compatibel is met SMARTLINK, NexTView
  Link, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
  CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
  LINK*4 of T-V LINK*5, wordt de SMARTLINK
  functie op de recorder automatisch uitgevoerd
  nadat u het aansluitingspatroon A op pagina 14
  hebt voltooid (de SMARTLINK indicator licht op
  als u de televisie inschakelt). U kunt de volgende
  SMARTLINK functies gebruiken.

  ,wordt vervolgd

  15 • Page 16

  • Downloaden voorinstellen
  U kunt de vooraf ingestelde tunergegevens van
  de televisie downloaden naar deze recorder en de
  recorder met Snelinstelling afstemmen aan de
  hand van deze gegevens. Hiermee wordt de
  snelinstelprocedure nog eenvoudiger. Koppel de
  kabels niet los en verlaat de snelinstelfunctie niet
  tijdens deze procedure (pagina 22).
  • TV Direct Rec
  U kunt de programma's die u op de televisie
  bekijkt, gemakkelijk opnemen (pagina 49).
  • Eéntoetsweergave
  U kunt de recorder en de televisie inschakelen,
  de ingangsbron voor de televisie instellen op de
  recorder en het afspelen starten met één druk op
  de H (afspelen) toets (pagina 56).
  • Eéntoetsmenu
  U kunt de recorder en de televisie inschakelen,
  de televisie instellen op het kanaal van de
  recorder en het Titellijst-menu weergeven met
  één druk op de TITLE LIST toets (pagina 56).
  • Eéntoetstimer
  U kunt de recorder en de televisie inschakelen,
  de televisie instellen op het kanaal van de
  recorder en het menu voor timerprogrammering
  weergeven met één druk op de TIMER toets op
  de afstandsbediening (pagina 45).
  • Automatische uitschakeling
  De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als
  de recorder niet wordt gebruikt nadat u de
  televisie hebt uitgeschakeld.
  • NexTView downloaden
  U kunt de timer eenvoudig instellen met de
  NexTView Download functie op de televisie.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
  televisie voor meer informatie.
  *1
  *2
  *3
  *4
  *5

  "MEGALOGIC" is een gedeponeerd handelsmerk van
  Grundig Corporation.
  "EASYLINK" en "CINEMALINK" zijn
  handelsmerken van Philips Corporation.
  "Q-Link" is een handelsmerk van Panasonic
  Corporation.
  "EURO VIEW LINK" is een handelsmerk van
  Toshiba Corporation.
  "T-V LINK" is een handelsmerk van JVC
  Corporation.

  z Tip
  SMARTLINK werkt ook met televisies of andere
  apparatuur met EPG Timer Control, EPG Title
  Download en Now Recording functies. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de televisie of andere apparatuur
  voor meer informatie.

  16

  Opmerkingen
  • De SMARTLINK functies zijn alleen beschikbaar
  wanneer "Video" is geselecteerd bij "Lijn1 Uitgang."
  • SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor
  apparaten die zijn aangesloten via de LINE 3/
  DECODER aansluiting van de DVD recorder.
  • Niet alle televisies reageren op de bovenstaande
  functies.

  Gebruik van de PROGRESSIVE knop
  Met de PROGRESSIVE knop op de
  afstandsbediening kunt u de indeling kiezen voor
  de video-uitgangssignalen van de recorder:
  interlace of progressive.
  Sluit de recorder aan op de aansluitingen
  COMPONENT VIDEO OUT (patroon D op
  pagina 15) en zet "Component Out" bij de Videoinstellingen op "Aan" (pagina 91). Druk daarna op
  de toets PROGRESSIVE. "PROGRESSIVE"
  verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel
  wanneer de recorder progressive signalen uitvoert.
  ◆Progressive
  Kies dit wanneer:
  – uw TV geschikt is voor progressive signalen en
  – de TV is aangesloten op COMPONENT VIDEO
  OUT.
  Merk op dat het beeld onscherp is of er zelfs geen
  beeld verschijnt wanneer u progressive signaaluitvoer selecteert en één van de bovenstaande
  voorwaarden niet is vervuld.
  ◆Interlace
  Kies dit wanneer:
  – uw TV niet geschikt is voor progressive signalen
  of,
  – uw TV niet is aangesloten op COMPONENT
  VIDEO OUT (LINE OUT (VIDEO) of S
  VIDEO).
  z Tip
  Wanneer u progressive signaaluitvoer kiest, kan het
  signaal nauwkeurig worden geregeld afhankelijk van het
  type software (pagina 91).

  Opmerking
  Men dient er rekening mee te houden dat niet alle
  hogedefinitietelevisies 100% compatibel zijn met dit
  toestel en het beeld niet correct kan worden
  weergegeven. Bij problemen met 525/625 progressive
  scan beelden verdient het aanbeveling de uitgang met
  standaard definitie te gebruiken. Met eventuele vragen
  betreffende de compatibiliteit van deze 525p/625p DVD
  recorder kunt u steeds terecht bij onze klantendienst. • Page 17

  Stap 4: Audiokabels aansluiten

  (geel)

  (rood)

  A

  INPUT

  Audio-/videokabel
  (meegeleverd)

  VIDEO

  (wit)

  (wit)

  L
  AUDIO

  (rood)

  (geel)*

  R

  Televisie, projector of
  AV-versterker
  (receiver)

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  VIDEO

  Aansluitingen en instellingen

  Selecteer een van de patronen A of B, afhankelijk van de ingang op de televisiemonitor, projector of
  AV-versterker (receiver).
  Als u dit doet, kunt u geluid beluisteren.

  S VIDEO

  naar LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
  AERIAL

  LINE 1 - TV

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  VIDEO

  S VIDEO

  PB / C B

  PR / CR

  OPTICAL

  ~ AC IN

  OUT

  DIGITAL OUT

  naar DIGITAL OUT (COAXIAL
  of OPTICAL)

  DVD recorder

  COAXIAL
  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  of

  OPTICAL

  Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)

  [Luidsprekers]

  naar optisch
  digitale ingang

  Digitale coaxkabel
  (niet meegeleverd)

  naar digitale
  coaxingang

  Achter (L)

  Achter (R)

  Voor (L)
  Midden

  B

  [Luidsprekers]

  Voor (R)
  AV-versterker (receiver)
  met een decoder

  Subwoofer

  : Signaalverloop
  * De gele stekker wordt gebruikt voor videosignalen (pagina 14).
  z Tip
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten componenten voor een correcte opstelling van de luidsprekers.

  Opmerking
  Sluit niet tegelijkertijd de LINE IN (AUDIO L/R) aansluitingen aan op de audio-uitgangen van de televisie. Hierdoor
  produceren de luidsprekers van de TV ongewenste ruis.
  ,wordt vervolgd

  17 • Page 18

  A Aansluiting op audio L/R-

  B Aansluiting op een digitale

  ingangen

  audio-ingang

  Met deze aansluiting worden de twee luidsprekers
  van uw TV of stereo versterker (receiver) gebruikt
  voor geluidsweergave. Sluit de recorder aan met
  een audio/video-kabel (niet meegeleverd).

  Gebruik deze aansluiting als de AV-versterker
  (receiver) een Dolby*1 Digital, DTS*2 of MPEG
  audio decoder en een digitale ingang heeft.
  Aansluiten met een coaxiale of optisch digitale
  kabel (niet meegeleverd).

  Geel
  Wit (L)
  Rood (R)

  Geel
  Wit (L)
  Rood (R)

  • Surround effect (pagina 57)
  TV: Dynamic, Wide, Night

  Coaxkabel
  Optische kabel

  • Surround effect
  Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch), MPEG audio
  (5.1ch)

  Stereo versterker (receiver): Standard, Night
  *1

  Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
  "Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.
  *2 "DTS" en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken van
  Digital Theater Systems, Inc.

  Opmerkingen
  Opmerking
  Sluit niet tegelijkertijd de LINE 4 IN (R-AUDIO-L) en
  LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) aansluitingen aan op de
  audio-uitgangen van de televisie. Hierdoor produceren
  de luidsprekers van de TV ongewenste ruis.

  18

  • Verricht na het aansluiten B de juiste instellingen bij
  "Audioverbinding" van Snelinstelling (pagina 22).
  Indien uw AV-versterker (receiver) is uitgerust met een
  MPEG audio decoder, moet u "MPEG" op "MPEG"
  zetten bij Geluidsinstelling (pagina 94). Als u dit niet
  doet, komt er geen of een hard geluid uit de
  luidsprekers.
  • De surround sound-effecten van deze recorder kunnen
  niet worden gebruikt met deze aansluiting B. • Page 19

  Stap 5: Netsnoer aansluiten

  U kunt de recorder bedienen met de meegeleverde
  afstandsbediening. Plaats twee R6-batterijen (AAformaat) in de batterijhouder door de 3 en #
  zijden van de batterijen te laten samenvallen met
  de markeringen in de houder. Als u de
  afstandsbediening gebruikt, richt u deze op de
  afstandsbedieningssensor
  op de recorder.

  Aansluitingen en instellingen

  Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de AC IN
  ingang van de recorder. Steek de stekkers van de
  netsnoeren van de recorder en de televisie in het
  stopcontact. Als u het netsnoer hebt aangesloten,
  moet u even wachten voordat u de recorder
  bedient. U kunt de recorder bedienen als het
  uitleesvenster op het voorpaneel gaat branden en
  de recorder overschakelt naar de stand-bymodus.
  Als u extra apparatuur aansluit op deze recorder
  (pagina 26), moet u het netsnoer pas aansluiten als
  alle andere aansluitingen zijn voltooid.

  Stap 6: De
  afstandsbediening
  klaarmaken

  ~ AC IN

  1

  naar AC IN

  2
  naar een stopcontact

  Opmerkingen
  • Wanneer de meegeleverde afstandsbediening de
  werking van een andere Sony DVD recorder of player
  verstoort, wijzig dan het afstandsbedieningsnummer
  voor deze recorder (pagina 21).
  • Gebruik de batterijen op de juiste manier om lekken en
  corrosie te voorkomen. Raak lekkende vloeistof niet
  aan met de blote hand. Hou rekening met het volgende:
  – Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude
  noch batterijen van verschillende merken samen.
  – Probeer de batterijen niet op te laden.
  – Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening
  gedurende lange tijd niet zult gebruiken.
  – Indien de batterijen lekken, wrijf dan de
  batterijhouder schoon en plaats nieuwe batterijen.
  • Stel de afstandsbedieningssensor (aangeduid met
  op het voorpaneel) niet bloot aan fel licht zoals directe
  zonnestraling of een lichtbron. De recorder kan dan
  immers mogelijk niet reageren op de
  afstandsbediening.

  ,wordt vervolgd

  19 • Page 20

  Televisies bedienen met de
  afstandsbediening
  U kunt de afstandsbediening ook laten werken met
  uw TV.
  Bij aansluiting op een AV-versterker (receiver)
  kunt u het volume van de AV-versterker (receiver)
  regelen met de meegeleverde afstandsbediening.

  Opmerkingen
  • Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
  mogelijk dat u uw TV of AV-versterker (receiver) niet
  kunt bedienen of sommige van de hieronder vermelde
  toetsen niet kunt gebruiken.
  • Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het oude
  codenummer gewist.
  • Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
  vervangt, wordt het codenummer wellicht teruggezet
  op de standaardinstelling. Voer dan nogmaals het juiste
  codenummer in.
  TV/DVDschakelaar
  "/1

  Cijfertoetsen,
  SET/-/--

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  PROG +/–
  2 +/–

  0

  t, TV/DVD

  20

  (breedbeeldmodus)

  Hiermee kunt u
  overschakelen naar of van
  de breedbeeldmodus van
  een Sony
  breedbeeldtelevisie

  t (TV/video)

  Hiermee kunt u de
  ingangsbron van de
  televisie wijzigen

  Cijfertoetsen en
  SET, -/--*

  Hiermee kunt u de
  programmapositie op de
  televisie selecteren

  * Om de programmapositie van de TV te kiezen met de
  cijfertoetsen, drukt u op -/-- gevolgd door de
  cijfertoetsen voor tweecijferige getallen.

  De TV/DVD-toets bedienen
  (alleen voor SCART aansluitingen)
  Met de TV/DVD-toets kunt u schakelen tussen de
  recorder en de laatste ingangsbron die op de
  televisie is geselecteerd. Richt de
  afstandsbediening op de recorder wanneer u deze
  toets gebruikt. Deze toetsen werken ook wanneer
  de TV/DVD-schakelaar op DVD staat.
  Wanneer u de recorder via de SCART
  aansluitingen op de televisie aansluit, wordt de
  ingangsbron voor de televisie automatisch
  ingesteld op de recorder wanneer u het afspelen
  start. Als u een andere bron wilt bekijken, drukt u
  op de TV/DVD-toets om de ingangsbron voor de
  televisie te wijzigen.

  1
  2
  3

  Schuif de TV/DVD-schakelaar naar TV.

  Codenummers van bedienbare TV's

  Hou [/1 ingedrukt.
  Voer de merkcode van uw TV in met de
  cijfertoetsen (zie "Codenummers van
  bedienbare TV's" hieronder).

  Als er meer dan één codenummer is vermeld,
  voert u deze één voor één in tot u het juiste
  codenummer voor de televisie hebt gevonden.

  4

  Fabrikant

  Codenummer

  Laat [/1 los.

  Sony

  01 (standaard)

  Wanneer de TV/DVD-schakelaar op TV staat,
  werkt de afstandsbediening als volgt:

  Aiwa

  01 (standaard)

  Grundig

  11

  [/1

  Hiermee kunt u de televisie
  in- of uitschakelen

  Hitachi

  23, 24, 72

  2 (volume) +/–

  Loewe

  06, 45

  Hiermee kunt u het volume
  van de televisie regelen

  Nokia

  15, 16, 69, 73

  PROG +/–

  Hiermee kunt u de
  programmapositie op de
  televisie selecteren

  Panasonic

  17, 49

  Philips

  06, 07, 08, 23, 45, 72

  Saba

  12, 13, 36, 43, 74, 75,

  Samsung

  06, 22, 23, 71, 72 • Page 21

  Codenummer

  Fabrikant

  Codenummer

  Sanyo

  25

  Sony

  78, 79, 80, 91

  Sharp

  29

  Denon

  84, 85, 86

  Telefunken

  12, 13, 36, 43, 74, 75

  Kenwood

  92, 93

  Thomson

  12, 13, 43, 74, 75

  Onkyo

  81, 82, 83

  Toshiba

  38

  Pioneer

  99

  LG

  06

  Sansui

  87

  JVC

  33

  Technics

  97, 98

  Yamaha

  94, 95, 96

  Het volume van uw AV-versterker
  (receiver) regelen met de
  afstandsbediening
  TV/DVDschakelaar
  "/1

  Cijfertoetsen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  2 +/–

  0

  1
  2

  Schuif de TV/DVD-schakelaar naar DVD.

  3

  Laat [/1 los.

  Als u een Sony DVD player of meer
  dan één Sony DVD recorder hebt
  Als de meegeleverde afstandsbediening de
  werking van de tweede Sony DVD recorder of
  player stoort, stelt u voor deze recorder en de
  meegeleverde afstandsbediening een ander
  nummer voor de bedieningsmodus in dan voor de
  eerste Sony DVD recorder of player.
  De standaardbedieningsmodus voor deze recorder
  en de meegeleverde afstandsbediening is DVD 3.

  Hou [/1 ingedrukt en voer de merkcode
  van uw AV-versterker (receiver) (zie tabel)
  in met behulp van de cijfertoetsen.
  Met de 2 (volume) +/– toetsen wordt het
  volume van de AV-versterker geregeld.
  Schuif de TV/DVD-schakelaar naar TV om
  het volume van de TV te regelen.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  SYSTEM
  MENU
  O RETURN

  z Tip
  Om het volume van de TV te kunnen regelen ook al staat
  de TV/DVD-schakelaar op DVD, herhaalt u de
  bovenstaande stappen en voert u codenummer 90
  (standaard) in.

  Codenummers van bedienbare AV-versterkers
  (receivers)
  Indien er meer dan één codenummer is vermeld,
  voer die dan in tot u het codenummer vindt dat
  werkt met uw AV-versterker (receiver).

  Aansluitingen en instellingen

  Fabrikant

  M/m,
  ENTER

  COMMAND
  MODE

  1

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu verschijnt.

  ,wordt vervolgd

  21 • Page 22

  2

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.

  Stap 7: Snelinstelling
  INSTELLING
  Instellingen

  Volg de onderstaande procedure voor een
  minimale basisinstelling van de recorder. Als u
  Snelinstelling niet voltooit, verschijnt dit elke keer
  als u de recorder inschakelt.
  Verricht de instellingen in de onderstaande
  volgorde.

  Kanaalinstelling

  Video

  Kanaallijst

  Audio

  Klok

  Features

  Taal

  Opties
  Snelinstelling

  3

  Kies "Opties" en druk op ENTER.

  OSD-taal instellen

  m
  Tuner en kanaal instellen

  INSTELLING
  Instellingen

  DVD formatteren :

  VR

  Video

  DVD tweetalige opname:

  Hoofd

  Audio

  Dimmer :

  Normaal

  Auto Display :

  Aan

  Bedieningsstand :

  DVD3

  Features
  Opties

  m
  Klok instellen

  m

  Fabrieksinstelling
  Snelinstelling

  Televisietype instellen

  4

  Kies "Bedieningsstand" en druk op ENTER.

  DVD formatteren :

  VR

  Video

  DVD tweetalige opname:

  Hoofd

  Audio

  Dimmer :

  Normaal

  Features
  Opties

  Auto Display :

  5
  6

  Aan

  Bedieningsstand :

  DVD3
  DVD1

  Fabrieksinstelling

  DVD2

  Snelinstelling

  Videoaansluiting instellen

  m

  INSTELLING
  Instellingen

  m

  Audioaansluiting instellen

  m

  Klaar!

  DVD3

  "/1

  Kies de bedieningsstand (DVD1, DVD2 of
  DVD3) en druk op ENTER.
  Verschuif de COMMAND MODE schakelaar
  op de afstandsbediening zodat deze
  overeenkomt met de modus die u
  hierboven hebt geselecteerd.

  Terugkeren naar de vorige stap

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  PROG +/–

  0

  O RETURN

  </M/m/,,
  ENTER

  Druk op O RETURN.

  1
  2

  Schakel de televisie in.
  Druk op [/1.
  De recorder wordt aangeschakeld.

  22 • Page 23

  3

  Stel de ingangskeuzeschakelaar van de
  televisie zo in dat het signaal van de
  recorder op het televisiescherm
  verschijnt.

  • Als u verbinding A (pagina 14) hebt
  gemaakt en de aangesloten televisie
  compatibel is met SMARTLINK, wordt de
  functie Downloaden voorinstellen
  automatisch gestart.

  4

  SNELINSTELLING Dowloaden voorinstellen

  Gegevens van TV laden
  Even geduld.

  Kies een taal.
  EASY SETUP

  OSD

  Prog. 1

  • Als de functie Downloaden voorinstellen
  niet werkt of u een andere verbinding hebt
  gemaakt dan A, begint de functie
  Automatische tunervoorinstelling
  automatisch ontvangbare kanalen te zoeken
  en voorin te stellen.

  Druk op ENTER.
  Er verschijnt een instelscherm waarin u de taal
  kunt selecteren die op het scherm wordt
  gebruikt.

  5

  3/9

  1/9

  SNELINSTELLING Autom. tunervoorinstell.

  Ontvangbare kanalen zoeken.
  Even geduld.

  Select the screen Language.
  English

  Aansluitingen en instellingen

  "De basisinstellingen om de DVD recorder te
  bedienen worden verricht. U kunt ze later
  wijzigen met Instelling. Controleer eerst of
  alle nodige aansluitingen zijn verricht."
  verschijnt.
  • Als dit bericht niet verschijnt, selecteert u
  "Snelinstelling" bij "INSTELLING" in het
  systeemmenu om Snelinstelling uit te
  voeren. Voor details, zie "Instellingen en
  afstellingen" (pagina 85).

  3/9

  Prog. 1

  Français
  Deutsch
  Italiano
  Español
  Nederlands
  Dansk

  6

  Druk op ENTER.
  Het instelscherm voor het selecteren van het
  land en de taal voor het tunersysteem
  verschijnt. De kanaalvolgorde wordt ingesteld
  volgens het geselecteerde land of de
  geselecteerde taal.

  7

  Kies uw land en taal.

  SNELINSTELLING Tunersysteem
  L

  – Français

  N

  – Dansk/Norsk

  NL

  – Nederlands

  P

  – Português

  S

  – Svenska

  SF

  – Suomi

  UK

  – English

  ELSE – English

  8

  Druk op ENTER.

  9

  Als het downloaden of zoeken is voltooid,
  wordt de Klok-functie automatisch gestart.
  SNELINSTELLING Klok

  • Als u in een Franstalig land woont dat niet
  op het scherm wordt weergegeven,
  selecteert u "ELSE".

  Kies een land en taal.

  Om kanalen handmatig in te stellen, zie
  pagina 86.

  4/9

  Klokgegevens zoeken.
  Even geduld.

  2/9

  Als het kloksignaal wordt ontvangen,
  verschijnt het instelscherm voor de breedte/
  hoogte-verhouding van de aangesloten
  televisie.
  • Als de huidige tijd of datum niet is ingesteld,
  verschijnt het scherm om de klok handmatig
  in te stellen. Stel de klok handmatig in met
  </M/m/, en druk op ENTER.
  ,wordt vervolgd

  23 • Page 24

  10Kies de instelling die past bij uw TV-type.

  16Kies het type signaal dat u via LINE1-TV
  wilt uitvoeren.

  SNELINSTELLING TV-type

  5/9

  Kies uw TV-schermtype.
  16 : 9
  4 : 3 Letter Box
  4 : 3 Pan Scan

  "16:9": Voor breedbeeldtelevisies of gewone
  televisie met breedbeeldmodus.
  "4:3 Letter Box": Voor gewone televisies.
  Geeft een breed beeld weer met zwarte
  stroken aan de boven- en onderkant van het
  scherm.
  "4:3 Pan Scan": Voor gewone televisies.
  Geeft automatisch een breed beeld weer op
  het volledige scherm waarbij het overtollige
  gedeelte wordt bijgesneden.

  "Video": Voert videosignalen uit.
  "S Video": Voert S-videosignalen uit.
  "RGB": Voert RGB-signalen uit.
  Als u "Aan" kiest in stap 12 kunt u "RGB" niet
  kiezen en en als u "Ja" kiest in stap 14 kunt u
  "S Video"niet kiezen.
  • Als u "S Video" of "RGB" kiest, wordt
  SMARTLINK uitgeschakeld.

  17Druk op ENTER.
  Het instelscherm voor het kiezen van het type
  aansluiting voor de versterker (receiver)
  verschijnt.
  SNELINSTELLING Audioverbinding

  9/9

  Is deze recorder aangesloten op een versterker (receiver)?
  Kies het type aansluiting dat u gebruikt.

  Ja : LINE2 OUT(R-AUDIO-L)
  Ja : DIGITAL OUT
  Nee

  Voor details, zie "TV Type" op pagina 90.

  11Druk op ENTER.
  Het instelscherm voor de Component Out
  aansluitingen verschijnt.

  12Kies een optie.
  Kies "Aan" wanneer u de COMPONENT
  VIDEO OUT aansluitingen gebruikt. Kies
  anders "Uit".

  13Druk op ENTER.
  Het instelscherm voor de LINE 3/DECODER
  aansluiting verschijnt.

  14Kies een optie.
  Kies "Ja" om een decoder aan te sluiten op
  LINE 3/DECODER. Kies anders "Nee".

  18Kies (eventueel) het soort verbinding voor
  de aansluiting op een versterker (receiver)
  en druk dan op ENTER.
  Indien er geen AV-versterker (receiver) is
  aangesloten, kies dan "Nee" en ga naar stap
  22.
  Indien u een AV-versterker (receiver) hebt
  aangesloten met alleen maar een audiokabel,
  kies dan "Ja: LINE2 OUT (R-AUDIO-L)" en
  ga naar stap 22.
  Indien u een AV-versterker (receiver) hebt
  aangesloten met een optisch digitale of
  coaxiale kabel, kies dan "Ja: DIGITAL OUT".

  19Kies het soort Dolby Digital signaal dat u

  15Druk op ENTER.
  Het instelscherm voor het kiezen van het type
  videosignaaluitvoer via LINE 1-TV
  verschijnt.

  naar uw versterker (receiver) wilt sturen.
  SNELINSTELLING Audioverbinding

  SNELINSTELLING Lijn1 Uitgang

  8/9

  9/9

  Dolby Digital
  D-PCM

  Selecteer het Lijn1 uitgangssignaal.

  Dolby Digital

  Video
  S Video
  RGB

  Kies "Dolby Digital" indien uw AVversterker (receiver) is uitgerust met een
  Dolby Digital decoder. Kies anders
  "D-PCM".

  24 • Page 25

  20Druk op ENTER.
  Het instelscherm voor het DTS-signaal
  verschijnt.
  SNELINSTELLING Audioverbinding

  9/9

  Aan
  Uit

  21Kies of u een DTS-signaal al dan niet wilt
  verzenden naar de versterker (receiver) en
  druk op ENTER.

  Aansluitingen en instellingen

  DTS

  Kies "Aan" indien uw AV-versterker
  (receiver) is uitgerust met een DTS decoder.
  Kies anders "Uit".

  22Druk op ENTER als "Beëindigen"
  verschijnt.
  Snelinstelling is voltooid. Alle aansluitingen
  en instellingen zijn voltooid.
  SNELINSTELLING

  Snelinstelling is voltooid.

  Beëindigen

  Terugkeren naar de vorige stap
  Druk op O RETURN.
  z Tips
  • Als de AV-versterker (receiver) een decoder voor
  MPEG audio heeft, stelt u "MPEG" in op "MPEG"
  (pagina 94).
  • Als u Snelinstelling opnieuw wilt uitvoeren, kiest u
  "Snelinstelling" in het instelscherm (pagina 100).

  Opmerking
  Om TV-programma's op te nemen met behulp van de
  timer, moet de klok juist zijn ingesteld.

  25 • Page 26

  Een videorecorder of ander apparaat aansluiten
  Trek eerst de stekker van de recorder uit het stopcontact alvorens een videorecorder of dergelijke aan te
  sluiten op LINE IN van deze recorder.
  Maak bij de RDR-GX700 gebruik van de DV IN aansluiting op het voorpaneel indien de apparatuur is
  uitgerust met een DV uitgang (i.LINK aansluiting) (pagina 73).
  Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
  Om op te nemen met deze recorder, zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer"
  (pagina 53).

  Aansluiting op LINE 3
  Sluit een videorecorder of dergelijke LINE 3/DECODER van deze recorder.
  TV
  Videorecorder
  SCART kabel
  (niet meegeleverd)

  naar SCART ingang

  naar i LINE
  3/DECODER

  naar i
  LINE1-TV
  AERIAL

  LINE 1 - TV

  DVD recorder

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  VIDEO

  S VIDEO

  PB / CB

  PR / CR

  OPTICAL
  OUT

  ~ AC IN

  Opmerkingen
  • Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt verhinderd, kunnen niet worden opgenomen.
  • Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u mogelijk geen helder
  beeld op het televisiescherm.
  DVD recorder

  Videorecorder

  TV

  Sluit de videorecorder aan op de DVD recorder en uw TV in de onderstaande volgorde. U kunt videocassettes
  bekijken via een tweede lijningang op uw TV.


  Lijningang 1
  Videorecorder

  DVD recorder

  TV
  Lijningang 2

  • SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn aangesloten via de LINE 3/DECODER
  aansluiting van de DVD recorder.
  • Wanneer u op een videorecorder opneemt vanaf deze DVD-recorder, moet u de ingangsbron niet overschakelen naar
  TV door op de TV/DVD-toets te drukken op de afstandsbediening.
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u wellicht de signalen van de aangesloten videorecorder niet
  bekijken.

  26 • Page 27

  Aansluiting op LINE 2 IN of LINE 4 IN
  Sluit een videorecorder of vergelijkbaar opnameapparaat aan op de LINE 2 IN of LINE 4 IN aansluitingen
  van deze recorder. Wanneer de apparatuur is voorzien van een S-video-aansluiting, kunt u een Svideokabel gebruiken in plaats van een audio/video-kabel.
  Aansluitingen en instellingen

  Videorecorder, enzovoort.
  OUTPUT
  VIDEO

  S VIDEO

  AUDIO
  L

  R

  S VIDEO
  kabel (niet
  meegeleverd)

  Audio-/videokabel
  (niet meegeleverd)

  DVD recorder (voorzijde)

  naar LINE 2 IN

  (achterzijde)
  AERIAL

  LINE 1 - TV

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  VIDEO

  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  OPTICAL

  S VIDEO

  PB / CB

  P R / CR

  OUT

  ~ AC IN

  naar LINE 4 IN
  Videorecorder,
  enzovoort.
  : Signaalverloop

  z Tip
  Gebruik audiokabels die monogeluid verdelen over het rechter- en het linkerkanaal als de aangesloten apparatuur alleen
  monogeluid uitvoert (niet meegeleverd).

  Opmerkingen
  • Sluit de gele LINE IN (VIDEO) aansluiting niet aan als u een S-videokabel gebruikt.
  • Verbind de uitgang van deze recorder niet met de ingang van een ander apparaat als de uitgang van dat andere apparaat
  is verbonden met de ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur gaat rondzingen.
  • Verbind recorder en televisie niet met meer dan één soort videokabel tegelijk.

  27 • Page 28

  Satelliet of digitale tuner aansluiten
  Sluit een satelliet of digitale tuner aan op deze recorder via de LINE 3/DECODER aansluiting. Koppel
  het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de tuner aansluit.
  Zie het volgende gedeelte als u de Synchro-opnamefunctie wilt gebruiken.
  TV

  naar SCART ingang

  SCART kabel
  (niet meegeleverd)
  Satelliettuner, enzovoort.

  naar i
  LINE1-TV
  AERIAL

  naar i LINE
  3/DECODER
  LINE 1 - TV

  DVD recorder

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL

  OPTICAL

  28

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  OUT

  VIDEO

  S VIDEO

  PB / CB

  PR / CR

  ~ AC IN

  Als de satelliettuner RGB signalen kan
  uitvoeren

  Als u de Synchro-opnamefunctie wilt
  gebruiken

  Deze recorder accepteert RGB signalen. Als de
  satelliettuner RGB signalen kan uitvoeren,
  verbindt u de TV SCART aansluiting op de
  satelliettuner met de LINE 3/DECODER
  aansluiting en stelt u "Lijn3 Ingang" bij "Scartinstelling" in op "Video/RGB" (pagina 92). Houd
  er rekening mee dat de SMARTLINK functie niet
  beschikbaar is bij deze aansluiting en instelling.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de decoder
  om de SMARTLINK functie te gebruiken met een
  compatibele decoder.

  Deze aansluiting is vereist als u de
  gesynchroniseerde opnamefunctie wilt gebruiken.
  Zie "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met
  een timer (Synchro Rec)" (pagina 52)
  Stel "Lijn3 Ingang" bij "Scart-instelling" onder
  Video-instelling (pagina 92) in volgens de
  specificaties van uw satelliettuner. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de satelliettuner voor
  meer informatie.
  Verbind de VCR SCART aansluiting van de tuner
  met de LINE 3/DECODER aansluiting wanneer u
  gebruik maakt van een B Sky B tuner. Stel
  vervolgens "Lijn3 Ingang" bij "Scart-instelling" in
  volgens de specificaties van de VCR SCART
  aansluiting op de satelliettuner. • Page 29

  Opmerkingen

  Aansluitingen en instellingen

  • Stel "Lijn3 Ingang" bij "Scart-instelling" van Videoinstelling niet in op "Decoder".
  • De gesynchroniseerde opnamefunctie werkt niet bij
  alle tuners. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
  tuner voor meer informatie.
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u
  wellicht de signalen van de aangesloten tuner niet
  bekijken.

  29 • Page 30

  Een PAY-TV/Canal + decoder aansluiten
  U kunt programma's van PAY-TV/Canal + bekijken of opnemen als u een decoder (niet meegeleverd)
  aansluit op de recorder. Koppel het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de decoder
  aansluit.

  Decoder aansluiten
  TV

  Antennekabel
  (meegeleverd)
  naar AERIAL IN

  naar SCART ingang

  SCART kabel
  (niet meegeleverd)

  PAY-TV/Canal
  + decoder

  naar AERIAL
  OUT
  SCART kabel
  (niet meegeleverd)

  naar i
  LINE1-TV

  naar i LINE 3/DECODER
  DVD recorder
  AERIAL

  LINE 1 - TV

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL
  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  OPTICAL
  OUT

  30

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  VIDEO

  S VIDEO

  PB / CB

  PR / CR

  ~ AC IN • Page 31

  PAY-TV/Canal + kanalen instellen

  4

  Video - Scart-instelling

  5
  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  PROG +/–

  Lijn1 Uitgang

  Lijn3 Ingang

  Lijn3 Uitgang

  Video

  Video/RGB

  Video

  Video

  Video/RGB

  S Video

  Video

  Decoder

  Video

  S Video

  S Video

  Video

  S Video

  S Video

  S Video

  RGB

  Video/RGB

  Video

  Druk op M/m om "Video" of "RGB" te kiezen
  voor "Lijn1 Uitgang," "Decoder" voor "Lijn3
  Ingang" en "Video" voor "Lijn3 Uitgang" en
  druk op ENTER.
  Het Video-instelscherm verschijnt opnieuw.

  0

  SYSTEM
  MENU

  6

  Druk op O RETURN om de cursor terug te
  plaatsen in de linkerkolom.

  7

  Kies "Instellingen" en druk op ENTER.

  Aansluitingen en instellingen

  Als u programma's van PAY-TV/Canal + wilt
  bekijken of opnemen, kunt u via het instelscherm
  de recorder instellen voor het ontvangen van deze
  kanalen.
  Voer de onderstaande procedure uit om de kanalen
  juist in te stellen.

  1

  Kies "Scart-instelling" en druk op ENTER.

  </M/m/,,
  ENTER

  O RETURN

  INSTELLING
  Instellingen

  1

  Druk op SYSTEM MENU.
  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.

  8

  Taal

  Kies "Kanaalinstelling" en druk op ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling

  Prog. 8

  Kanaalinstelling

  Video

  Kanaallijst

  Audio

  Klok

  Features

  Taal

  Opties
  Snelinstelling

  3

  Klok

  Snelinstelling

  INSTELLING
  Instellingen

  Kanaallijst

  Audio
  Features
  Opties

  Het systeemmenu verschijnt.

  2

  Kanaalinstelling

  Video

  Kies "Video" en druk op ENTER.

  9

  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C2

  Zendernaam :

  CDE

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Druk op PROG +/– om de gewenste
  programmapositie te selecteren.
  Geselecteerde programmapositie

  INSTELLING
  Instellingen

  TV Type :

  16 : 9

  Video

  Pauzestand :

  Auto

  Audio

  Component Out :

  Uit

  Features

  Progressive Mode :

  Auto

  Opties

  Schermbeveiliging :

  Aan

  Scart-instelling
  Snelinstelling

  Lijn4 ingang :

  Video

  Instellingen - Kanaalinstelling
  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C24

  Zendernaam :

  PQR

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Prog. 6

  ,wordt vervolgd

  31 • Page 32

  10Kies "Systeem" en druk op ENTER.

  Terugkeren naar de vorige stap
  Druk op O RETURN.

  Instellingen - Kanaalinstelling
  Systeem :

  BG
  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal
  DK

  Kanaalinst. :

  C3
  I

  Zendernaam :

  AAB
  L

  PAY - TV / CANAL+ :

  Aan

  Audio :

  NICAM

  Prog. 6

  Opmerkingen

  11Druk op M/m om een beschikbaar
  televisiesysteem (BG, DK, L of I) te
  selecteren en druk op ENTER.
  Als u uitzendingen in Frankrijk wilt
  ontvangen, selecteert u "L".

  12Kies "Normaal/kabel-TV" en druk op
  ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling
  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal
  Normaal

  Kanaalinst. :

  C3
  Kabel-TV

  Zendernaam :

  PQR

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Prog. 6

  13Kies "Normaal" en druk op ENTER.
  Als u CATV-kanalen (Cable Television) wilt
  instellen, selecteert u "Kabel-TV".

  14Kies "Kanaalinst." en druk op ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling
  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C3
  C24

  Zendernaam :

  PQR

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Prog. 6

  15Kies het PAY-TV/Canal +-kanaal en druk
  op enter ENTER.

  16Kies PAY-TV/CANAL+ en druk op enter
  ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling
  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C24

  Zendernaam :

  PQR

  PAY - TV / CANAL+ :

  Aan
  Aan

  Audio :

  NICAM
  Uit

  17Kies "Aan" en druk op ENTER.

  32

  Prog. 6

  • Als u "Lijn3 Ingang" instelt op "Decoder" in stap 5
  hierboven, kunt u "L3" niet selecteren omdat Lijn 3 een
  toegewezen lijn voor de decoder wordt.
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u
  wellicht de signalen van de aangesloten decoder niet
  bekijken. • Page 33

  B TIMER (pagina 43):
  Geeft u de mogelijkheid een nieuwe instelling
  voor timeropname op te geven.

  Vensteroverzicht

  Gebruik van schermmenu's
  +RW

  +R

  -RWVR -RWVideo

  VCD

  CD

  -R

  DVD

  DATA CD

  Opent het timerlijstmenu waarin u
  timerinstellingen kunt controleren, wijzigen
  en annuleren.

  D DV MONTAGE (pagina 73) (alleen
  RDR-GX700):
  Activeert de DV-montagefunctie, waarmee de
  inhoud van een DV tape kan worden
  opgenomen en gemonteerd.

  E INSTELLING (pagina 85):

  Cijfertoetsen,
  SET

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Vensteroverzicht

  In dit hoofdstuk maakt u kennis met het
  systeemmenu, TOOLS menu en submenu. Via
  deze menu's kunnen de meeste recorderfuncties
  worden bediend.

  C TIMERLIJST (pagina 47):

  Opent het instelscherm waarin u
  voorkeursinstellingen voor de recorder kunt
  opgeven.

  Submenu

  0

  SYSTEM
  MENU
  O RETURN

  TOOLS
  </M/m/,,
  ENTER

  System Menu
  Het systeemmenu verschijnt als u op SYSTEM
  MENU drukt en biedt toegang tot de belangrijkste
  functies van de recorder zoals timergestuurde
  opname en instelling.
  Maak uw keuze door op M/m en ENTER te
  drukken.

  SYSTEM MENU
  TITELLIJST

  Het submenu verschijnt als u een item in het
  weergegeven lijstmenu (b.v. een titel in het
  titellijstmenu) selecteert en op ENTER drukt. In
  het submenu staan alleen opties die van toepassing
  zijn op het geselecteerde item. De getoonde opties
  verschillen afhankelijk van de situatie en het type
  disc.
  Maak uw keuze door op M/m en ENTER te
  drukken.
  Voorbeeld: het titellijstmenu
  TITELLIJST ORIGINAL
  Sorteren

  1

  Datum

  2

  DEF

  20:00-21:00

  Titel

  3

  AAB

  9:00- 9:30

  Nummer

  AAB

  13:00-14:00

  My Movies

  1.5/4.7GB

  Sluiten

  Woe 15. 9
  Weergave

  20:00-20:30

  Vri

  17. 9

  Afspelen begin

  Zat
  25. 9
  Wissen
  Titel
  beveiligen
  Zat
  25. 9

  4

  GHI

  5

  DEF

  20:00-20:30

  6

  L3

  21:00-21:30

  7

  L3

  21:00-21:30

  Din 26.10

  8

  GHI

  10:00-10:30

  Don 28.10

  Titelnaam

  Vri 15.10

  Miniatuur inst.

  Din 19.10

  A-B wissen

  Opties voor het
  geselecteerde
  item

  TIMER
  TIMERLIJST
  DV MONTAGE
  INSTELLING

  A TITELLIJST (pagina 34):
  Opent het titellijstmenu waarin de opgenomen
  titels op de disc worden weergegeven.

  ,wordt vervolgd

  33 • Page 34

  TOOLS

  Gebruik van de titellijst

  Het TOOLS menu verschijnt wanneer u op
  TOOLS en toont opties die gelden voor de hele
  disc (b.v. discbeveiliging), recorder (b.v.
  geluidsinstellingen tijdens de opname) of diverse
  items op een lijstmenu (b.v. verscheidene titels
  wissen). De getoonde opties verschillen
  afhankelijk van de situatie en het type disc.
  Maak uw keuze door op M/m en ENTER te
  drukken.

  +RW

  +R

  -RWVR -RWVideo

  -R

  De titels van de op een disc opgenomen
  programma's zijn aangegeven in de titellijst.
  Z

  Voorbeeld 1: u drukt op TOOLS terwijl het
  Titellijst menu is ingeschakeld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  TITLE LIST
  TITELLIJST ORIGINAL

  My Movies

  1.5/4.7GB

  1

  AAB

  13:00-14:00

  Woe 15. 9

  2

  DEF

  20:00-21:00

  Vri

  3
  Titels wissen

  AAB

  9:00- 9:30

  Zat 25. 9

  GHI

  20:00-20:30

  Zat 25. 9

  DEF

  20:00-20:30

  Vri 15.10

  6

  L3

  21:00-21:30

  Din 19.10

  7

  L3

  21:00-21:30

  Din 26.10

  8

  GHI

  10:00-10:30

  Don 28.10

  Sluiten
  Sorteren
  Datum
  Disc Info
  Titel

  Nummer

  Playlist

  4

  5
  Playlist maken
  TOOLS

  CURSOR
  MODE

  17. 9

  1

  Opties voor de disc of het menu

  TOOLS
  </M/m/,,
  ENTER
  ZOOM +/–

  Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
  opneembare disc in de disclade.

  Voorbeeld 2: u drukt op TOOLS tijdens het
  afspelen van een DVD-RW (VR-modus).
  Sluiten
  Stoppen
  Disc Info
  Titel wissen

  Met de opnamekant omlaag

  Titel beveiligen
  TOOLS

  2
  Opties voor de disc of het beeld

  Wacht tot "LOAD" verdwijnt in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.

  Terugkeren naar het vorige venster
  Druk op O RETURN.

  Druk op Z (openen/sluiten) om de
  disclade te sluiten.

  3

  Druk op TITLE LIST.
  Druk op ZOOM+ om de lijst gedetailleerder
  (zoomen) weer te geven.

  34 • Page 35

  Standaardtitellijst (voorbeeld: DVD-RW in VRmodus)

  My Movies

  TITELLIJST ORIGINAL

  1.5/4.7GB

  1

  AAB

  13:00-14:00

  Woe 15. 9

  Datum

  2

  DEF

  20:00-21:00

  Vri

  Titel

  3

  AAB

  9:00- 9:30

  Zat 25. 9

  4

  GHI

  20:00-20:30

  Zat 25. 9

  5

  DEF

  20:00-20:30

  Vri 15.10

  6

  L3

  21:00-21:30

  Din 19.10

  7

  L3

  21:00-21:30

  Din 26.10

  8

  GHI

  10:00-10:30

  Don 28.10

  Nummer

  17. 9

  "Gezoomde" titellijst

  TITELLIJST ORIGINAL
  1 AAB

  Titel

  My Movies

  1.5/4.7GB

  13:00-14:00

  Woe 5. 9 13:00 (1H00M)

  Datum

  2 DEF

  20:00-21:00

  3 AAB

  9:00-9:30

  AAB
  SP

  DEF
  Vri 17. 9 20:00 (1H00M) SLP

  Nummer

  Zat 25. 9 9:00 (0H30M)
  4 GHI

  Betreffende de titellijst voor DVD-RW's (VRmodus)
  U kunt de titellijst omschakelen naar Original of
  Playlist.
  Druk vanuit het titellijstmenu op TOOLS, kies
  "Origineel" of "Playlist", en druk op ENTER.
  "PLAYLIST" verschijnt in het uitleesvenster op
  het voorpaneel wanneer "Playlist" is geselecteerd.
  Voor details, zie “Bewerkingsmogelijkheden voor
  DVD-RW's (VR-modus)” (pagina 65).

  m

  Sorteren

  Druk op CURSOR MODE als de lijstweergave is
  ingeschakeld. De weergave gaat over naar de
  paginamodus. Als u op M/m drukt, wordt de
  volgende/vorige pagina met titels weergegeven.
  Druk nogmaals op CURSOR MODE om terug te
  keren naar de cursormodus.
  Vensteroverzicht

  Sorteren

  Per pagina door de lijst bladeren
  (Paginamodus)

  AAB
  EP

  20:00-20:30

  GHI
  Zat 25. 9 20:00 (0H30M) SLP

  De titelvolgorde wijzigen (Sort)
  Druk op < vanuit het titellijstmenu om de cursor
  naar de sorteerkolom te brengen. Druk op M/m om
  het item te selecteren en druk op ENTER.
  Volgorde

  Sorteermethode

  Datum

  op volgorde van datum waarop de
  titels zijn opgenomen. De titel die het
  meest recent is opgenomen, staat
  bovenaan.

  Title

  in alfabetische volgorde.

  Nummer

  op volgorde van opgenomen
  titelnummer.

  A Titeltype (alleen DVD-RW in VR-modus):
  Toont het titeltype, Original of Playlist.

  B Sorteertoetsen:
  Bepaalt de sorteervolgorde van de titels (zie
  hieronder).

  C Zoomaanduiding:
  Geeft de huidige zoomstatus weer.

  De miniatuur van een titel wijzigen
  (Thumbnail) (alleen DVD-RW in VR-modus)

  D Discnaam (pagina 37)

  U kunt naar eigen voorkeur een scène selecteren
  voor een miniatuur in het Titellijst menu.

  E Discruimte (resterend/totaal)

  1

  Druk op TITLE LIST als een disc in de
  recorder is geplaatst en druk vervolgens op
  ZOOM+.

  2

  Kies een titel waarvan u de miniatuur wilt
  wijzigen en druk op ENTER.

  3

  Kies "Miniatuur inst." in het submenu en druk
  op ENTER.
  De geselecteerde titel wordt op de
  achtergrond afgespeeld.

  F Titelinformatie:
  Geeft het titelnummer, de titelnaam en de
  opnamedatum weer.
  z (rood): geeft de titel weer die momenteel
  wordt opgenomen.
  : Geeft aan dat een titel is beveiligd.

  G Schuifbalk:
  Verschijnt wanneer niet alle titels in de lijst
  passen. Druk op M/m om de verborgen titels
  weer te geven.

  H Titelminiatuur
  ,wordt vervolgd

  35 • Page 36

  4

  Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
  afgespeeld, drukt u op H, X of m/M om
  de scène te selecteren die u wilt instellen als
  miniatuur en drukt u vervolgens op ENTER.
  De scène wordt ingesteld als miniatuur voor
  de titel.

  De titellijst uitschakelen.
  Druk op TITLE LIST.

  Gebruik van het "Disc Info"
  scherm (discinstellingen)
  +RW

  +R

  -RWVR -RWVideo

  -R

  Via het discinformatiescherm kunt u disctype en
  discruimte controleren. U kunt ook formatteren en
  finaliseren (pagina 37).

  z Tip
  Na een opname wordt automatisch de eerste scène van de
  opname (de titel) ingesteld als miniatuur bij de titel.

  Z

  Opmerkingen
  • De titellijst verschijnt wellicht niet voor discs die zijn
  gemaakt met andere DVD recorders.
  • De letters die niet kunnen worden weergegeven,
  worden vervangen door een "*."
  • Titelminiaturen worden alleen op deze recorder
  weergegeven.
  • Het duurt enkele seconden voordat de miniaturen
  worden weergegeven.
  • Na het monteren kan een titelminiatuur zijn veranderd
  in de eerste scène van de opname (titel).
  • Na het kopiëren is het oorspronkelijke
  titelminiatuurbeeld verdwenen.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  TOOLS
  </M/m/,,
  ENTER

  1

  Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
  opneembare disc in de disclade.

  Met de opnamekant omlaag

  2

  Druk op Z (openen/sluiten) om de
  disclade te sluiten.
  Wacht tot "LOAD" verdwijnt in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.

  3

  Druk op TOOLS.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  4

  Kies "Disc Info" en druk op ENTER.
  De items in het venster verschillen per
  disctype of opname-indeling.

  36 • Page 37

  Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
  Disc-informatie bekijken

  Een disc benoemen, beveiligen of
  formatteren

  Sluiten
  Disc-naam Movie
  Media

  DVD-RW

  +RW
  Formaat

  Titelnr.

  Original 3 / Playlist 2

  Beveiligd

  Niet beveiligd

  Datum

  15.9.2003 ~ 28.10.2003

  Rest

  HQ : 0H30M
  LP : 1H30M

  Disc beveil.
  Finaliseren

  HSP : 0H45M
  EP : 2H00M

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  Disc-naam

  VR

  Alles wiss
  Formatt.

  1

  Druk op TOOLS als de disc in de recorder is
  geplaatst.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  A "Disc-naam"

  2

  Voorbeeld: De geplaatste disc is een
  DVD-RW (VR-modus).

  B "Media": Disctype
  C "Formaat": opname-indeling (alleen
  DVD-RW)

  Disc-informatie bekijken
  Sluiten
  Disc-naam

  D "Titelnr.": totaal aantal titels
  E "Beveiligd": geeft aan of beveiliging is
  ingesteld (alleen DVD-RW in VR-modus)
  F "Datum": de datums waarop de oudste en
  de meest recente titels zijn opgenomen
  G "Continu rest. tijd"/"Rest" (bij benadering)
  • De langste continue opnameduur in elke
  opnamemodus.
  • Discruimtebalk
  • Resterende discruimte/totale discruimte

  H Discinsteltoetsen (pagina 37)
  "Disc-naam"
  "Disc beveil"
  "Finaliseren"/"Definalis"
  "Alles wiss"
  "Formatt"
  De beschikbare instellingen hangen af van het
  type disc.

  z Tip
  Bij DVD-RW's en DVD+RW's (Video-modus) kunt u de
  vrije discruimte en de titellocatie controleren en ook de
  titels wissen via het Disc Map venster (pagina 68).

  Opmerking
  Voor dit model staat 1 GB (gigabyte) gelijk aan 1 miljard
  bytes. Hoe groter het cijfer, hoe groter de discruimte.

  Kies "Disc Info" en druk op ENTER.

  Vensteroverzicht

  SP : 1H00M
  SLP : 3H00M
  2. 3 / 4. 7GB

  Via het discinformatievenster kunt u opties kiezen
  die voor de hele disc gelden.

  3

  Media

  DVD-RW

  Titelnr.

  Original 3 / Playlist 2

  Formaat

  Beveiligd

  Niet beveiligd

  Datum

  15.9.2003 ~ 28.10.2003

  Rest

  HQ : 0H30M
  LP : 1H30M

  Disc-naam

  VR

  Disc beveil.
  Finaliseren

  HSP : 0H45M
  EP : 2H00M

  Alles wiss
  SP : 1H00M
  SLP : 3H00M
  2. 3 / 4. 7GB

  Formatt.

  Kies een optie en druk op ENTER.
  "Disc-naam": Benoemt een disc. Voer de
  discnaam in via het venster "Disc-naam
  invoeren" (pagina 41).
  "Disc beveil" (alleen DVD-RW in VRmodus): Beveiligt alle titels op de disc.
  Selecteer "Niet beveiligen" om de beveiliging
  uit te schakelen.
  "Alles wiss" (alleen DVD+RW/DVD-RW):
  Wist alle titels op de disc (behalve de
  beveiligde titels).
  "Formatt" (alleen DVD+RW/DVD-RW):
  Wist de disc volledig blanco. Voor DVDRW's kiest u de gewenste opname-indeling
  (VR of Video).

  z Tips
  • U kunt bepaalde titels beveiligen (pagina 66).
  • Als u opnieuw formatteert, kunt u de opname-indeling
  van een DVD-RW wijzigen of opnieuw opnemen op
  een DVD-RW (Video-modus) die is gefinaliseerd.

  Opmerking
  Voor een discnaam kunt u maximaal 64 tekens invoeren.
  De discnaam verschijnt niet als de disc op andere DVDapparatuur wordt afgespeeld.

  ,wordt vervolgd

  37 • Page 38

  Een disc finaliseren (klaarmaken
  voor weergave met andere
  apparatuur)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u met
  deze recorder hebt opgenomen, wilt afspelen op
  andere DVD-apparatuur.
  Als u een DVD+RW, DVD-RW (Video-modus),
  een DVD+R of een DVD-R finaliseert, wordt
  automatisch een DVD-menu gemaakt dat op
  andere DVD-apparatuur kan worden
  weergegeven.
  Controleer de verschillen tussen de disctypes
  voordat u begint met finaliseren.

  1

  Druk op TOOLS als de disc in de recorder is
  geplaatst.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2

  Kies "Disc Info" en druk op ENTER.
  Het Disc Information venster verschijnt.

  3

  Kies "Finaliseren" en druk op ENTER.
  In het venster wordt de tijd weergegeven die
  bij benadering nodig is voor het finaliseren.
  Bovendien wordt de vraag gesteld of u wilt
  doorgaan.
  Finaliseren
  Disc finaliseren neemt ong. xx min. in beslag.
  Het finaliseren kan niet worden geannuleerd.
  Wilt u finaliseren?

  OK

  Annuleren

  Verschillen tussen de disctypes
  +RW

  -RWVR

  -RWVideo

  +R

  -R

  38

  Discs worden automatisch gefinaliseerd
  wanneer ze uit de recorder worden
  gehaald. Afhankelijk van de DVDapparatuur, of als de opnameduur kort is,
  moet u de disc misschien finaliseren. U
  kunt de inhoud van de disc wijzigen en
  nieuwe inhoud opnemen, ook na het
  finaliseren.
  Finaliseren is niet nodig voor het
  afspelen van een disc op apparatuur die
  compatibel is met de VR-indeling.
  De disc moet mogelijk worden
  gefinaliseerd, ook al is de andere DVDapparatuur VR-compatibel, vooral bij
  korte opnames. U kunt de inhoud van de
  disc wijzigen en nieuwe inhoud
  opnemen, ook na het finaliseren.
  Finaliseren is nodig als u de disc afspeelt
  op andere apparatuur dan deze recorder.
  Na het finaliseren kunt u de inhoud van
  de disc niet meer bewerken en geen
  nieuwe inhoud op de disc opnemen. Als
  u opnieuw op de disc wilt opnemen,
  moet u de disc eerst opnieuw
  formatteren (pagina 37). Alle bestaande
  inhoud wordt dan wel gewist.
  Finaliseren is nodig als u de disc afspeelt
  op andere apparatuur dan deze recorder.
  U kunt na het finaliseren de inhoud van
  de disc niet bewerken en geen nieuwe
  inhoud opnemen.

  4

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De recorder begint met het finaliseren van de
  disc.

  Bij het afspelen van een DVD-RW (VR-modus)
  Als u geen inhoud kunt opnemen of bewerken met
  een DVD-RW (VR-modus) die met andere DVDapparatuur is gefinaliseerd (er wordt dan een
  bericht weergegeven), maakt u het finaliseren van
  de disc ongedaan door in stap 3 hierboven
  "Definalis" te kiezen.
  z Tip
  U kunt controleren of een disc al dan niet is gefinaliseerd.
  Indien u in stap 3 hierboven "Finaliseren" niet kunt
  kiezen, werd de disc reeds gefinaliseerd.

  Opmerkingen
  • Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze soms niet
  afspelen omdat de disc, de opname of de DVDapparatuur in slechte staat verkeert.
  • De recorder kan wellicht discs die met een andere
  recorder zijn opgenomen, niet finaliseren. • Page 39

  B Beschikbare functies voor DVD VIDEO's
  (
  hoek/
  audio/
  ondertiteling,
  enzovoort)

  Afspeelinformatie en
  speelduur controleren
  +RW

  +R

  -RWVR -RWVideo

  VCD

  CD

  -R

  DVD

  DATA CD

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  D De momenteel geselecteerde hoek
  Voorbeeld: Dolby Digital 5.1 ch
  Achter (L/R)

  Vensteroverzicht

  U kunt de speelduur en resterende speelduur van
  de huidige titel of track of het huidige hoofdstuk
  controleren. U kunt ook de discnaam controleren
  die bij het opnemen is opgeslagen op de disc.

  C De huidige geselecteerde functie of
  geluidsinstelling (wordt tijdelijk
  weergegeven)

  1 : Nederlands DolbyDigital 3/2.1

  Voor (L/R) + Midden

  0

  LFE (Low Frequency
  Effect)

  TIME/TEXT

  DISPLAY

  ◆ Venster 2
  Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD-RW
  (VR-modus)

  Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
  Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster als
  volgt gewijzigd:
  Titel-/trackinformatie (venster 1)
  m
  Afspeelmodus/speelduurinformatie (venster 2)
  m
  (venster uit)
  De vensters verschillen per disctype of opnameindeling.

  ◆ Venster 1
  Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD VIDEO

  Titel 1
  Hoek3(5)

  1 : Nederlands DolbyDigital 2/0

  Movies

  Original
  DVD-RW
  VR

  SP

  T1

  0:00:45

  A Disctype*2/indeling (pagina 8)
  B Titeltype (Original of Playlist) (pagina 65)
  C Afspeelmodus
  D Opnamemodus (pagina 42)
  E Weergavestatusbalk*3
  F Titelnummer (hoofdstuknummer*1)
  (pagina 62)
  (Tracknummer voor CD's/VIDEO CD's
  zonder PBC, scènenummer voor VIDEO CD's
  met PBC, tracknummer (albumnummer*1)
  voor DATA CD's)

  G CD-tekst (albumnaam) (wanneer tekst is
  opgenomen op een CD).
  H Speelduur (resterende speelduur*1)

  A Titelnummer/-naam
  (Tracknummer voor CD's/VIDEO CD's
  zonder PBC, scènenummer voor VIDEO CD's
  met PBC, tracknummer/naam voor DATA
  CD's)

  *1 Verschijnt wanneer u herhaaldelijk op TIME/TEXT
  drukt.
  *2 Toont Super VCD's als "SVCD" en DATA CD's als
  "CD".
  *3 Verschijnt niet voor VCD's of DATA CD's.
  ,wordt vervolgd

  39 • Page 40

  z Tips
  • Als "DTS" op "Uit" staat in het geluidsinstelscherm,
  kunnen DTS tracks niet worden geselecteerd via het
  venster, zelfs niet als de disc DTS tracks bevat
  (pagina 94).
  • Als "Auto Display" op "Aan" staat (standaard) in het
  optie-instelscherm (pagina 99), verschijnt
  afspeelinformatie automatisch bij het aanschakelen van
  de recorder, enz.

  Voorbeeld: Bij het afspelen van een CD
  Speelduur van de track en huidig track-/
  indexnummer

  m
  Resterende speelduur van de huidige track

  m
  Speelduur van de disc

  m
  Resterende speelduur van de disc

  Opmerkingen
  • De recorder kan alleen het eerste niveau van CD-tekst,
  zoals de discnaam, weergeven.
  • De letters en symbolen die niet kunnen worden
  weergegeven, worden vervangen door een "*".

  Speelduur/resterende duur
  controleren
  Tijd en tekst kunnen behalve op het TV-scherm
  ook worden gecontroleerd via het uitleesvenster
  op het voorpaneel.

  Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
  De vensters verschillen per disctype of opnameindeling.
  ◆Uitleesvenster op het voorpaneel
  Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD
  Speelduur en nummer van de huidige titel

  Resterende speelduur van de huidige titel

  Speelduur en nummer van het huidige hoofdstuk

  Resterende speelduur van het huidige hoofdstuk

  40

  m
  CD-tekst (indien beschikbaar)

  Opmerkingen
  • De recorder kan alleen het eerste niveau van CD-tekst,
  zoals de discnaam, weergeven.
  • De letters en symbolen die niet kunnen worden
  weergegeven, worden vervangen door een "*".
  • De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk niet
  juist worden weergegeven. • Page 41

  Het lettertype verschilt volgens de taal die met
  Snelinstelling werd gekozen. In sommige
  talen kunnen geen accenten worden gebruikt.
  Als u een letter met een accent wilt invoeren,
  selecteert u een accent gevolgd door de letter.
  Voorbeeld: Kies " ` " en vervolgens "a" om
  "à" in te voeren.
  Selecteer "Spatie" om een spatie in te voegen.

  Tekens invoeren

  3

  Herhaal stap 1 en 2 om meer tekens in te
  voeren.
  Invoerrij
  Titelnaam invoeren
  Kids

  Vensteroverzicht

  U kunt een titel, een disc of een programma
  benoemen door tekens in te voeren. U kunt
  maximaal 64 tekens invoeren voor een titel- of
  discnaam, maar het aantal tekens dat
  daadwerkelijk wordt weergegeven in menu's zoals
  het Titellijst menu, verschilt. Voer de
  onderstaande procedure uit als het invoervenster
  voor tekens verschijnt.

  "A"
  1

  Cijfertoetsen,
  SET

  4
  7

  2
  5
  8

  1

  3
  6
  9

  ¨

  ´

  6 M N O 6

  `

  ˆ

  2 A B C

  2

  Terug

  3 D E

  3

  Wis alles

  8 T U V

  8

  Spatie

  9 W X Y

  Z

  F

  4 G H

  I

  4

  5 J

  L

  5

  1

  7 P Q R S

  "a"
  7

  9

  Symbool

  Annul.

  0

  TOOLS

  2

  0

  0

  Voltooi.

  Verplaats de cursor rechts van het teken dat u
  wilt wissen. Kies "Terug" en druk op ENTER.
  Verplaats de cursor rechts van het punt waar u
  een teken wilt invoegen. Kies het teken en
  druk op ENTER.
  Kies "Wis alles" en druk op ENTER om alle
  tekens te wissen.

  </M/m/,,
  ENTER

  1

  K

  Druk op </M/m/, om de cursor naar
  rechts te verplaatsen en selecteer "A"
  (hoofdletters), "a" (kleine letters) of
  "Symbool" en druk op ENTER.

  4

  De tekens van het geselecteerde type worden
  weergegeven.

  De cijfertoetsen gebruiken

  Druk op </M/m/, om het teken te
  selecteren dat u wilt invoegen en druk op
  ENTER.

  1

  Druk in stap 2 hierboven herhaaldelijk op een
  cijfertoets om een teken te kiezen.
  Voorbeeld:
  Druk één keer op cijfertoets 3 om de letter "D"
  in te voeren.
  Druk drie keer op cijfertoets 3 om de letter "F"
  in te voeren.

  2
  3

  Druk op SET en kies het volgende teken.

  Kies "Annul." om de instelling te annuleren.

  U kunt ook tekens invoeren met de cijfertoetsen.

  Het geselecteerde teken verschijnt boven aan
  het venster.
  Voorbeeld: De titelnaam invoeren
  Titelnaam invoeren
  K

  Kies "Voltooi." en druk op ENTER.

  Kies "Voltooi." en druk op ENTER.

  "A"
  1

  ¨

  ´

  6 M N O 6

  `

  ˆ

  2 A B C

  2

  Terug

  3 D E

  F

  3

  Wis alles

  8 T U V

  8

  4 G H

  I

  4

  Spatie

  9 W X Y

  Z

  5 J

  L

  5

  K

  1

  7 P Q R S

  0

  0

  "a"
  7

  9

  Symbool

  Annul.
  Voltooi.

  41 • Page 42

  Opnamemodus

  Opnameduur
  (minuten)

  Vóór het opnemen

  HQ (High quality)

  60

  Voordat u begint op te nemen…

  SP (Standaardmodus) 120

  • Met deze recorder kunt u op verschillende discs
  opnemen. Kies het meest geschikt disctype
  (pagina 8).
  • Controleer of er voldoende discruimte
  beschikbaar is voor de opname (pagina 36). Bij
  DVD+RW's en DVD-RW's kunt u discruimte
  vrijmaken door titels te wissen (pagina 66).
  • Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het
  beeldformaat van de opname aan (pagina 50).

  LP

  r

  180

  EP

  r

  240

  Opnemen

  z Tip
  Timergestuurde opname kan met aan- of uitgeschakelde
  recorder. De recorder kan worden uitgeschakeld zonder
  de opname te beïnvloeden, zelfs nadat die al is gestart.

  Opnamemodus
  Net als de SP of LP opnamemodus van een
  videorecorder, heeft ook deze recorder zes
  verschillende opnamestanden.
  Kies een opnamemodus op basis van de
  beschikbare tijd en de gewenste beeldkwaliteit.
  Kies bijvoorbeeld de High Quality modus (HQ)
  wanneer de beeldkwaliteit primeert. Wanneer u zo
  lang mogelijk wilt kunnen opnemen, dan kiest u
  beter voor de Super Long Play modus (SLP).
  Merk op dat de opnameduur in de onderstaande
  tabel slechts bij benadering geldt.
  Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
  opnamemodus te selecteren.

  Ik wil de beste
  beeldkwaliteit, dus
  kies ik voor HQ.

  HSP

  R

  SLP (Long duration)

  90

  360

  Opmerking
  De onderstaande situaties kunnen leiden tot kleine fouten
  in de opnameduur.
  – Een programma dat slecht wordt ontvangen of een
  programma of videobron met slechte beeldkwaliteit
  opnemen.
  – Opnemen op een disc die al is bewerkt.
  – Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen.

  Stereoprogramma's en tweetalige
  programma's opnemen
  De recorder ontvangt stereoprogramma's en
  tweetalige programma's gebaseerd op het
  ZWEITON systeem of het NICAM systeem en
  neemt deze op.
  Op een DVD-RW (VR-modus) kunnen hoofd- en
  subgeluiden worden opgenomen. U kunt tijdens
  het afspelen van de disc schakelen tussen hoofd en
  sub.
  Op een DVD+RW, DVD-RW (Video-modus),
  DVD+R of DVD-R kunt u maar één geluidsspoor
  (hoofd of sub) tegelijkertijd opnemen. Selecteer
  het geluidsspoor met het instelscherm voordat u
  met de opname begint. Zet "DVD tweetalige
  opname" op "Hoofd" (standaard) of "Sub" bij
  optie-instelling (pagina 98).

  ZWEITON (Duits stereo) systeem
  Wanneer een stereo of tweetalig ZWEITON
  programma wordt ontvangen, verschijnt
  "STEREO" of "BILINGUAL" in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.

  42 • Page 43

  NICAM systeem
  Wanneer een stereo of tweetalig NICAM
  programma wordt ontvangen, verschijnt
  "NICAM" in het uitleesvenster op het voorpaneel.
  Als u een NICAM programma opneemt, moet u
  "Audio" bij "Kanaalinstelling" onder
  "Instellingen" instellen op "NICAM" (standaard).
  Als het geluid niet helder is bij het luisteren naar
  NICAM uitzendingen, stelt u "Audio" in op
  "Standaard" (zie "Kanaalinstelling" op
  pagina 86).

  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  U kunt maximaal acht programma's voor de timer
  instellen, maximaal één maand van tevoren.
  De timer kan op twee manieren worden ingesteld:
  de standaardmethode en de ShowView methode.
  • Standaard: de datum, de tijd en de
  programmapositie van het programma
  handmatig instellen.
  • ShowView: het ShowView-codenummer
  invoeren dat is vastgesteld voor elk
  televisieprogramma (pagina 46).

  Opnemen

  z Tip
  U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens het
  opnemen van tweetalige programma's met de
  (audio) toets. Dit heeft geen invloed op het opgenomen
  geluid.

  Timergestuurde opname
  (Standaard/ShowView)

  Niet-opneembare beelden
  Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet
  worden opgenomen met deze recorder.
  Wanneer de recorder een
  kopieerbeveiligingssignaal ontvangt, blijft hij
  werken maar wordt alleen een leeg grijs scherm
  opgenomen.

  De timer handmatig instellen
  (Standaard)
  Z

  Kopieerbeveiligings- Opneembare discs
  signalen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  Copy-Free

  +RW
  +R

  Copy-Once

  -RWVR -RWVideo

  [TIMER]

  -R

  TOOLS

  -RWVR

  </M/m/,,
  ENTER

  Ver.1.1 met CPRM*
  Copy-Never

  Geen (blanco scherm
  wordt opgenomen)

  * De opgenomen disc kan alleen worden afgespeeld op
  CPRM-compatibele apparatuur.

  x REC
  STOP

  1

  Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
  opneembare disc in de disclade.

  Met de opnamekant omlaag
  ,wordt vervolgd

  43 • Page 44

  2

  3

  Druk op Z (openen/sluiten) om de
  disclade te sluiten.

  De opname stoppen tijdens het opnemen met
  de timer

  Wacht tot "LOAD" verdwijnt in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.
  Lege DVD's worden automatisch
  geformatteerd.

  Open de klep van de afstandsbediening en druk op
  x REC STOP. Het duurt enkele seconden voordat
  de opname wordt gestopt.

  Informatie over de PDC/VPS functie

  Druk op [TIMER].
  Timer - Standaard
  OK

  Stel de timer handmatig in.
  Datum

  Start

  Stop

  Vandaag

  :

  :

  Prog.

  PDC

  Stand VPS

  Annul.

  ShowView

  • Als het Timer (ShowView) menu verschijnt,
  drukt u op < om het venster over te
  schakelen naar "Standaard".

  4

  Kies een item met </, en regel het met
  M/m.
  "Datum": Stelt de datum in.
  Het item wordt als volgt gewijzigd:
  Vandaag y Morgen y …… y Don
  28.10 (1 maand later) y Zon (elke zondag)
  y …… y Zat (elke zaterdag) y
  Maa-Vri (maandag tot vrijdag) y Maa-Zat
  (maandag tot zaterdag) y Zon-Zat (zondag
  tot zaterdag) y Vandaag
  "Start": Stelt de starttijd in.
  "Stop": Stelt de tijd in.
  "Prog.": Selecteert de programmapositie of
  ingangsbron.
  "Stand": Selecteert de opnamemodus
  (pagina 42).
  "PDC/VPS": Stelt de PDC/VPS functie in. Zie
  "Informatie over de PDC/VPS functie"
  hieronder.
  • Indien u zich hebt vergist, kiest u een item
  en wijzigt u de instelling.

  5

  ◆Gebruik van de PDC/VPS functie
  Zet "PDC/VPS" op "Aan" in stap 4 hierboven.
  Als u deze functie inschakelt, begint de recorder te
  zoeken naar het kanaal voordat het opnemen met
  de timer begint. Als u naar de televisie kijkt en het
  scannen begint, verschijnt er een bericht op het
  televisiescherm. Als u naar de televisie wilt
  kijken, schakelt u over naar de tuner van de
  televisie of schakelt u de functie voor zoeken naar
  PDC/VPS kanalen in.
  ◆De PDC/VPS kanaalzoekfunctie uitschakelen
  Druk op TOOLS en kies "PDC/VPS Scan uit".
  Als u wilt controleren of de PDC/VPS functie juist
  werkt, schakelt u de recorder uit voordat het
  opnemen met de timer begint. Hiermee wordt de
  PDC/VPS functie voor zoeken naar kanalen
  automatisch opnieuw ingeschakeld terwijl de
  recorder uitgeschakeld blijft.

  Opnamestand regelen
  Als er niet voldoende discruimte beschikbaar is
  voor de opnamen, wordt de opnamemodus
  waarmee het hele programma kan worden
  opgenomen, automatisch geselecteerd door de
  recorder. Deze functie is normaal ingeschakeld.

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  Het timerlijstmenu (pagina 47) verschijnt. De
  TIMER REC aanduiding gaat branden in het
  uitleesvenster op het voorpaneel en de
  recorder is gereed voor het opnemen met de
  timer.
  U hoeft de recorder, in tegenstelling tot een
  videorecorder, niet uit te schakelen voordat
  het opnemen met de timer begint.

  44

  PDC/VPS signalen worden verzonden met
  televisieprogramma's bij bepaalde
  uitzendsystemen. Deze signalen zorgen ervoor dat
  de opnamen met de timer worden gemaakt, zelfs
  als uitzendingen te vroeg of te laat beginnen of
  worden onderbroken.

  Druk op TOOLS als de timerlijst wordt
  weergegeven om deze functie te annuleren. Kies
  "Opnamestand reg." en druk op ENTER. Kies
  "Uit" en druk op ENTER.

  Als de timerinstellingen elkaar overlappen
  Overlappende timerinstellingen worden als volgt
  weergegeven. • Page 45

  Opmerkingen

  Timer
  Overlappende timerinstellingen. Deze instelling bewaren?
  Vri 29.10

  21:00-22:00

  AAB

  SP

  Vri 29.10

  20:30-21:00

  DEF

  SP

  Annuleren

  OK

  Het opnemen met de timer bevestigen,
  wijzigen of annuleren
  Zie "Timerinstellingen controleren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst)" (pagina 47)

  De opnameduur verlengen tijdens het
  opnemen

  1

  Druk op TOOLS tijdens het opnemen.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2

  Kies "Opnametijd verlengen" en druk op
  ENTER.
  Opnametijd verlengen

  Opnemen

  Kies "OK" om de getoonde instelling als dusdanig
  op te slaan. Het programma dat het eerst begint,
  heeft voorrang. Het tweede programma begint pas
  met opnemen nadat het eerste programma is
  afgelopen. Om de overlappende timerinstelling te
  annuleren, selecteert u "Annuleren".

  • Als "De disc is vol of bijna Vol." op het scherm
  verschijnt, wijzigt u de disc of maakt u ruimte vrij voor
  de opnamen (alleen DVD+RW/DVD-RW)
  (pagina 68).
  • Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u het
  opnemen met timers instelt. Als u dit niet doet, kunt u
  niet opnemen met de timer.
  Als u een satellietprogramma wilt opnemen, schakelt u
  de satelliettuner in en selecteert u het
  satellietprogramma dat u wilt opnemen. Houd de
  satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen met de
  recorder zijn voltooid. Als u apparatuur met een
  timerfunctie aansluit, kunt u de Synchroopnamefunctie gebruiken (pagina 52).
  • Een timergestuurde opname gebeurt niet wanneer die
  overlapt met een programma dat prioriteit heeft, ook al
  is dezelfde opname dagelijks of wekelijks
  geprogrammeerd. "
  " verschijnt naast de
  overlappende instelling in de timerlijst. Controleer de
  prioriteit van de instellingen (pagina 47).
  • Timergestuurde opname kan niet tijdens de opname
  van een programma dat prioriteit heeft, ook al is de
  timer ingesteld.
  • De functie Opnamestand Regelen werkt alleen bij
  timergestuurde opname en als de PDC/VPS functie is
  uitgeschakeld. Deze functie werkt niet met Quick
  Timer of Synchro Rec.
  • Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen met
  de PDC/VPS functie.
  • U kunt de opnameduur niet verlengen als "PDC/VPS"
  is ingesteld op "Aan".

  OK

  Timerverlenging instellen.

  Annul.
  Din 28.9 10:00-11:30 AAB

  SP

  Tijd verleng.
  Uit

  3

  Druk op M/m om de tijdsduur te selecteren.
  U kunt de tijdsduur instellen in stappen van 10
  minuten tot maximaal 60 minuten.

  4

  Kies "OK" en druk op ENTER.

  Eéntoetstimer
  Met de SMARTLINK verbinding kunt u
  makkelijk het timerprogrammeermenu laten
  verschijnen.
  Breng met aangeschakelde TV in de wachtstand
  een disc in en druk op [TIMER]. De recorder
  schakelt automatisch aan en de televisie-ingang
  wordt overgeschakeld naar de recorder. Het
  timerprogrammeermenu verschijnt.
  z Tip
  U kunt het opgenomen programma afspelen door de
  programmatitel te kiezen in het titellijstmenu.
  ,wordt vervolgd

  45 • Page 46

  Televisieprogramma's opnemen met
  het ShowView-systeem
  Het ShowView-systeem is een functie die het
  opgeven van instellingen voor timergestuurde
  opname vereenvoudigt. U geeft gewoon het
  ShowView-nummer op dat in de televisiegids
  wordt vermeld. Datum, tijd en kanaal van het
  programma worden automatisch ingesteld.
  Controleer of het kanaal correct is ingesteld bij
  "Kanaalinstelling" onder "Instellingen"
  (pagina 86).

  3

  Druk op de cijfertoetsen om het ShowViewnummer in te voeren en druk op SET.
  • Als u zich hebt vergist, drukt u op CLEAR
  en voert u het juiste nummer in.

  4

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  Datum, start- en stoptijd, programmapositie,
  opnamestand en PDC/VPS instelling
  (pagina 44) verschijnen.
  Timer - ShowView
  Is volgende timerinstelling juist? Om te wijzigen,
  elk item instellen of PlusCode opnieuw invoeren.

  Datum

  Start

  Stop

  Maa 28.6 10 : 00 11 : 30

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  CLEAR

  Prog.
  AAB

  OK
  Annul.

  PDC

  Stand VPS
  HQ

  Uit

  Wijzigen

  Om de instelling te wijzigen, drukt u op
  </, om het item te selecteren en op M/m
  om de instelling te wijzigen.

  Cijfertoetsen,
  SET

  0

  Selecteer "Wijzigen" om het ShowViewnummer opnieuw in te voeren.

  [TIMER]

  5
  </M/m/,,
  ENTER

  x REC
  STOP

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De TIMER REC aanduiding gaat branden in
  het uitleesvenster op het voorpaneel en de
  recorder is gereed voor het opnemen met de
  timer.

  De opname stoppen tijdens het opnemen met
  de timer
  Open de klep van de afstandsbediening en druk op
  x REC STOP. Het duurt enkele seconden voordat
  de opname wordt gestopt.

  1
  2

  Breng een opneembare disc in.

  Als de timerinstellingen elkaar overlappen

  Druk op [TIMER].

  Zie pagina 44.

  Timer - ShowView
  Stel de timer in door de PlusCode in te voeren.
  ShowView Nr.

  OK
  Annul.

  Standaard

  • Als het Timer (Standard) menu verschijnt,
  drukt u op < om het venster over te
  schakelen naar "ShowView".

  46

  De opnameduur verlengen tijdens het
  opnemen
  Zie pagina 46.

  Het opnemen met de timer bevestigen,
  wijzigen of annuleren
  Zie "Timerinstellingen controleren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst)" (pagina 47)
  z Tip
  De Rec Mode Adjust functie werkt ook met deze
  timermethode (pagina 44). • Page 47

  : betekent dat instellingen elkaar
  overlappen.
  a (groen): betekent dat de instelling kan
  worden opgenomen
  z (rood): geeft de instelling weer die
  momenteel wordt opgenomen.
  z (grijs): geeft aan dat de instelling niet kan
  worden opgenomen in de geselecteerde
  opnamemodus.

  Timerinstellingen
  controleren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  -R

  +R

  U kunt timerinstellingen controleren, wijzigen en
  annuleren met het Timer List menu.

  3

  Het submenu verschijnt.
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  4

  Kies een optie en druk op ENTER.

  Opnemen

  Kies de timerinstelling die u wilt
  controleren/wijzigen/annuleren en druk op
  ENTER.

  "Wijzigen": Om de timerinstelling te
  wijzigen. Kies een item met </, en stel het
  in met M/m. Kies "OK" en druk op ENTER.

  0

  Wijzigen

  SYSTEM
  MENU

  Datum

  </M/m/,,
  ENTER

  O RETURN

  1

  Start

  Stop

  22 : 00 22 : 15

  Maa-Zat

  Prog.

  PDC

  Stand VPS

  AAB

  SP

  Annul.

  Uit

  "Wissen": Wist de timerinstelling. Kies "OK"
  en druk op ENTER.

  Druk op SYSTEM MENU.

  Wissen

  Het systeemmenu verschijnt.

  2

  OK

  Timerinstelling wijzigen.

  Wilt u deze timerinstelling zeker wissen?

  Kies "TIMERLIJST" en druk op ENTER.
  Maa-Zat 22:00-22:15

  22:00-22:15 AAB

  SP

  Vri 29.10 20:30-21:30 DEF

  SP

  29.10 21:00-22:00 GHI

  SLP

  Zat 30.10 16:00-17:00 DEF

  SLP

  Maa-Zat

  Vri

  AAB

  SP

  10:30

  TIMERLIJST

  OK

  Annuleren

  PDC
  VPS
  PDC
  VPS

  De timerinformatie toont de opnamedatum,
  -tijd, -modus, enzovoort.

  "Overlapping controleren": Controleert op
  overlappende instellingen.
  Overlapping controleren
  Overlappende timerinstellingen.
  Vri

  29.10

  21:00-22:00

  AAB

  SP

  PDC/VPS

  Vri

  29.10

  21:30-22:30

  DEF

  LP

  PDC/VPS

  Close

  Kies "Close" om terug te keren naar de
  timerlijst.
  Herhaal de bovenstaande stappen 3 en 4 om
  de instelling te wijzigen of te annuleren.

  ,wordt vervolgd

  47 • Page 48

  Als de timerinstellingen elkaar overlappen
  Het programma dat het eerst begint, heeft
  voorrang. Het tweede programma begint pas met
  opnemen nadat het eerste programma is
  afgelopen.
  7:00

  8:00

  9:00

  10:00

  A
  wordt afgekapt

  B

  ◆De opnamen beginnen op hetzelfde moment
  Het programma dat het laatst is ingesteld, krijgt
  voorrang. In dit voorbeeld is timer B ingesteld ná
  timer A zodat het eerste deel van de
  timerinstelling A niet zal worden opgenomen.
  7:00

  8:00

  9:00

  10:00

  A
  B

  ◆De eindtijd van een opname valt samen met de
  begintijd van een andere opname
  Na het beëindigen van de eerste opname kan een
  vertraging optreden voordat de tweede opname
  begint.
  7:00

  8:00

  9:00

  10:00

  A
  B

  De timerlijst uitschakelen.
  Druk op O RETURN.
  z Tip
  Tijdens het opnemen kunt u de timerinstelling voor de
  huidige opname niet wijzigen, maar u kunt de
  opnameduur wel verlengen (pagina 46).

  48

  Opmerkingen
  • Als "PDC/VPS" is ingesteld op "Aan" voor een of meer
  opnamen met timers, kunnen de begintijden van de
  opname worden aangepast als de uitzending later of
  eerder begint.
  • Timergestuurde opname kan niet tijdens de opname
  van een programma dat prioriteit heeft, ook al is de
  timer ingesteld.
  • Een timergestuurde opname gebeurt niet wanneer die
  overlapt met een programma dat prioriteit heeft, ook al
  is dezelfde opname dagelijks of wekelijks
  geprogrammeerd. "
  " verschijnt naast de
  overlappende instelling in de timerlijst. Controleer de
  prioriteit van de instellingen. • Page 49

  Het opnemen stoppen

  Opnemen zonder timer
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  Druk op x REC STOP onder de klep van de
  afstandsbediening. Het duurt enkele seconden
  voordat de opname wordt gestopt.

  -R

  Een opname onderbreken
  Druk op X REC PAUSE onder de klep van de
  afstandsbediening. Als u weer wilt opnemen,
  drukt u opnieuw op de toets.
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  PROG +/–

  t (TV/video),
  TV/DVD

  </M/m/,,
  ENTER

  X REC
  PAUSE
  x REC
  STOP

  z REC
  REC MODE

  1
  2

  Breng een opneembare disc in.

  3

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
  opnamemodus te selecteren.

  Druk op PROG +/– om de
  programmapositie of de invoerbron die u
  wilt opnemen, te selecteren.

  Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster
  op het televisiescherm als volgt gewijzigd:
  HQ

  HSP

  SP

  LP

  EP

  SLP

  Zie pagina 42 voor meer informatie over de
  opnamemodus.

  4

  Druk op z REC.
  Het opnemen wordt gestart.
  De opname gaat door tot u de opname stopt of
  tot de disc vol is.

  Als de televisie is aangesloten op LINE 1-TV,
  moet u de televisie instellen op de televisie-ingang
  met de TV/DVD-toets. Selecteer het programma
  dat u wilt bekijken. Als de televisie is aangesloten
  op LINE 2 OUT of COMPONENT VIDEO OUT,
  moet u de televisie instellen op de televisie-ingang
  met de t (TV/video) knop (pagina 20).

  Opnemen

  0

  Een ander televisieprogramma bekijken
  tijdens de opname

  TV Direct Rec
  Als u de SMARTLINK aansluiting gebruikt, kunt
  u gemakkelijk het programma opnemen dat u op
  de televisie bekijkt.
  Breng met aangeschakelde TV in de wachtstand
  een disc in en druk op z REC. De recorder wordt
  automatisch ingeschakeld en neemt het
  programma op dat u op de televisie bekijkt. "TV"
  verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
  Schakel de televisie niet uit en wijzig de
  programmapositie van de televisie niet tijdens TV
  Direct Rec. Als u deze functie wilt uitschakelen,
  stelt u "TV Direct Rec" in op "Uit" in het Features
  instelscherm (pagina 95).

  Informatie over de teletekstfunctie
  Bepaalde uitzendsystemen bieden een
  teletekstservice* waarin volledige programma's
  met de gegevens (titel, datum, kanaal, begintijd
  van opname, enzovoort) per dag worden
  opgeslagen. Als u een programma opneemt, neemt
  de recorder de programmanaam automatisch over
  van de teletekstpagina's en slaat deze op als de
  titelnaam. Voor details, zie "TV-gidspagina"
  (pagina 95).
  De teletekstinformatie verschijnt niet op het
  televisiescherm. Als u de teletekstinformatie wilt
  weergeven op het televisiescherm, drukt u op TV/
  DVD op de afstandsbediening om de ingangsbron
  in te stellen op de televisie.
  * niet beschikbaar in bepaalde gebieden

  ,wordt vervolgd

  49 • Page 50

  z Tip
  Als u geen televisie kijkt tijdens de opname, kunt u de
  televisie uitschakelen. Gebruikt u een decoder, dan houdt
  u deze ingeschakeld.

  Opmerkingen
  • Als u op z REC hebt gedrukt, kan het even duren voor
  de opname wordt gestart.
  • U kunt de opnamemodus niet wijzigen tijdens de
  opname of de opnamepauze.
  • Als er een stroomstoring is, kan het programma dat u
  opneemt, worden gewist.
  • U kunt geen PAY-TV/Canal Plus-programma bekijken
  tijdens het opnemen van een ander PAY-TV/Canal
  Plus-programma.
  • Om de functie TV Direct Rec te kunnen gebruiken,
  moet de klok van de recorder eerst juist worden
  ingesteld.

  De beeldkwaliteit en het
  beeldformaat van de opname
  aanpassen
  U kunt de beeldkwaliteit en het beeldformaat van
  de opname aanpassen.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  DISPLAY
  TOOLS

  Gebruik van Quick Timer

  </M/m/,,
  ENTER

  U kunt de recorder instellen om telkens 30
  minuten op te nemen.

  Druk herhaaldelijk op z REC om de tijdsduur
  in te stellen.
  Als u op deze toets drukt, neemt de tijd toe in
  stappen van 30 minuten. De maximale tijdsduur is
  zes uur.
  0:30

  1:00

  5:30

  6:00

  1

  Opname instellingen

  (normale
  opname)

  De tijdteller vermindert per minuut tot 0:00 en de
  opname wordt gestopt (de recorder wordt niet
  uitgeschakeld). Zelfs als u de recorder uitschakelt
  tijdens het opnemen, blijft de recorder opnemen
  totdat de tijdteller is afgelopen.
  Merk op dat de Quick Timer functie niet werkt
  wanneer "TV Direct Rec" op "Aan" staat bij
  Features instelling (pagina 95).

  Quick Timer annuleren
  Druk herhaaldelijk op z REC tot de teller in het
  uitleesvenster op het voorpaneel verschijnt. De
  recorder keert terug naar de normale
  opnamemodus.

  Druk voor de opname op TOOLS en kies
  "Opname-instellingen". Druk op ENTER.

  Kies het item dat u wilt wijzigen.
  Opnamestand :

  SP

  DVD opnamebeeldform. :

  4:3

  Opnamenr :

  Uit

  Rec Video Equalizer

  2

  Kies het item dat u wilt regelen en druk op
  ENTER.
  Het aanpassingsvenster verschijnt.
  Voorbeeld: Opnamenr
  Rec NR
  Uit

  1

  2

  3

  "Opnamestand": De opnamemodus en de
  beeldkwaliteit selecteren voor de gewenste
  opnametijd. Voor meer informatie, zie
  "Opnamemodus" (pagina 42).
  "DVD opnamebeeldform.": Het beeldformaat
  van het op te nemen programma instellen.

  50 • Page 51

  • Bij weergave van een 16:9 beeld opgenomen als 4:3,
  wordt het vastgelegd in 4:3 letter box ongeacht de
  instelling van "TV Type" bij Video-instelling
  (pagina 90).
  • Bij gebruik van "Rec NR". kunnen beeldresten op het
  scherm te zien zijn.
  • "Rec Video Equalizer" heeft geen invloed op de DV
  IN-ingangssignalen en werkt niet met RGB-signalen
  (alleen RDR-GX700).

  De discstatus controleren tijdens de
  opname
  U kunt de opnamegegevens, zoals de opnametijd
  of het disctype, controleren.

  Opnemen

  • 4:3 (standaard): het beeldformaat wordt
  ingesteld op 4:3.
  • 16:9: het beeldformaat wordt ingesteld op
  16:9 (breedbeeldmodus).
  Deze functie werkt met DVD-R's en DVDRW's (Video-modus) als de opnamemodus is
  ingesteld op HQ, HSP of SP. Voor alle andere
  opnamemodi is het schermformaat
  vastgesteld op "4:3".
  Bij DVD-RW's (VR-modus) wordt het
  werkelijke beeldformaat opgenomen
  ongeacht de instelling. Als er bijvoorbeeld
  een beeld met het formaat 16:9 wordt
  ontvangen, wordt het beeld met 16:9
  opgenomen op de disc, zelfs als "DVD
  opnamebeeldform." is ingesteld op "4:3".
  Voor DVD+RW's/DVD+R's is het
  schermformaat vastgesteld op "4:3".

  Druk twee keer op DISPLAY tijdens het
  opnemen.
  De opnamegegevens verschijnen.

  "Opnamenr" (ruisonderdrukking): De ruis in
  het videosignaal verminderen.
  DVD-RW
  VIDEO

  "Rec Video Equalizer": Past het beeld
  gedetailleerder aan.
  Druk op M/m om het item te selecteren dat u
  wilt aanpassen en druk op ENTER.
  • Contrast: regelt het contrast.
  • Helderheid: regelt de algemene helderheid.
  • Kleur: maakt de kleuren donkerder of
  lichter.

  3 Pas de instelling aan met </M/m/,

  SP

  1:23:45

  A Type of indeling van disc
  B Opnamestatus
  C Opnamemodus
  D Opnameduur
  Druk op DISPLAY om het venster uit te
  schakelen.

  en druk op ENTER.
  De standaardinstelling is onderstreept.
  "Rec NR": (zwak) Uit 1 ~ 3 (sterk)
  "Rec Video Equalizer":
  • Contrast: (zwak) –3 ~ 0 ~ 3 (sterk)
  • Helderheid: (donker) –3 ~ 0 ~ 3 (licht)
  • Kleur: (licht) –3 ~ 0 ~ 3 (donker)
  Herhaal stap 2 en 3 om andere items aan te
  passen.

  Opmerkingen
  • Wanneer een programma twee beeldgroottes bevat,
  wordt de gekozen grootte opgenomen. Wanneer het
  16:9 signaal echter niet als 16:9 kan worden
  opgenomen, wordt het opgenomen als 4:3.

  Hoofdstukken in een titel maken
  Een opname (een titel) wordt door de recorder
  automatisch gesplitst in hoofdstukken door tijdens
  het opnemen hoofdstukmarkeringen toe te voegen
  op intervallen van 6 of 15 minuten. Selecteer het
  interval, "6Min" (standaard) of "15Min" bij "Auto
  hoofdstuk" op het Features instelscherm
  (pagina 95).
  z Tip
  U kunt handmatig titels maken als u DVD-RW's (VRmodus) afspeelt. Voor meer details, zie pagina 69.

  51 • Page 52

  Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur
  met een timer (Synchro
  Rec)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  U kunt de recorder zo instellen dat programma's
  van aangesloten apparatuur met een timerfunctie
  (bijvoorbeeld een sateliettuner) automatisch
  worden opgenomen. Sluit de apparatuur aan op
  LINE 3/DECODER van de recorder (pagina 28).
  Als de aangesloten apparatuur wordt
  ingeschakeld, begint de recorder met het opnemen
  van een programma via de LINE 3/DECODER
  aansluiting.

  4

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
  opnamemodus te selecteren (HQ, HSP,
  SP, LP, EP of SLP).

  5

  Stel de timer op het aangesloten apparaat
  in op de tijd van het programma dat u wilt
  opnemen en schakel het apparaat uit.

  6

  Druk op SYNCHRO REC.
  De SYNCHRO REC aanduiding gaat branden
  in het uitleesvenster op het voorpaneel. De
  recorder is gereed voor Synchro-Recording.
  De recorder begint automatisch met opnemen
  op het moment dat een signaal wordt
  ontvangen van het aangesloten apparaat. De
  recorder stopt met opnemen als de
  aangesloten apparatuur wordt uitgeschakeld.

  Het opnemen stoppen
  Druk op x REC STOP of SYNCHRO REC.

  Synchro Rec annuleren
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Druk op SYNCHRO REC. De SYNCHRO REC
  aanduiding op de recorder dooft.

  0

  Opmerkingen
  TOOLS
  </M/m/,,
  ENTER

  x REC STOP
  REC MODE
  SYNCHRO
  REC

  1
  2

  Breng een opneembare disc in.

  3

  Selecteer de audiolijningang als u een
  tweetalig programma opneemt.

  Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT om
  "L3" te kiezen.

  Druk op TOOLS om het TOOLS menu te
  laten verschijnen. Kies "Line Audio Input" en
  druk op ENTER. Kies "Hoofd/Sub" en druk
  op ENTER.

  52

  • De recorder begint alleen met opnemen nadat het
  videosignaal van het aangesloten apparaat is
  waargenomen. Het begin van het programma wordt
  wellicht niet opgenomen, ongeacht of de recorder is
  ingeschakeld.
  • Terwijl Synchro-Recording wordt uitgevoerd, kunnen
  andere functies, zoals gewoon opnemen, niet worden
  uitgevoerd.
  • Als u de aangesloten apparatuur wilt gebruiken terwijl
  de recorder in de stand-bymodus staat voor SynchroRecording, annuleert u Synchro-Recording door op
  SYNCHRO REC te drukken. U moet de aangesloten
  apparatuur uitschakelen en op SYNCHRO REC
  drukken om Synchro-Recording opnieuw in te stellen
  voordat het opnemen met de timer begint.
  • De Synchro-opnamefunctie werkt niet als "Lijn3
  Ingang" bij de Video-instellingen ingesteld is op
  "Decoder" (pagina 92).
  • De Synchro Rec functie werkt niet bij alle tuners.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tuner voor
  meer informatie.
  • Met de recorder in de synchro-opnamewachtstand
  werkt de automatische klokinstelfunctie (pagina 89)
  niet.
  • Om de synchro-opnamefunctie te kunnen gebruiken,
  moet de klok van de recorder eerst juist worden
  ingesteld. • Page 53

  Als de timerinstellingen voor synchro-opname
  en een andere timeropname elkaar overlappen
  Het programma dat het eerst begint, heeft
  voorrang, ongeacht of het programma een
  Synchro Rec programma is. Het tweede
  programma begint pas met opnemen nadat het
  eerste programma is afgelopen.
  7:00

  8:00

  9:00

  Eerste programma
  Tweede programma

  +RW

  -RWVR -RWVideo

  -R

  +R

  10:00

  U kunt opnemen van een aangesloten
  videorecorder of dergelijke. Voor de aansluiting
  van een videorecorder of dergelijke, zie "Een
  videorecorder of ander apparaat aansluiten"
  (pagina 26). Maak bij de RDR-GX700 gebruik
  van de DV IN aansluiting op het voorpaneel
  indien de apparatuur is uitgerust met een DV
  uitgang (i.LINK aansluiting).

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Opnemen

  wordt afgekapt

  Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur
  zonder een timer

  0

  TOOLS
  M/m, ENTER

  X REC
  PAUSE
  x REC
  STOP

  REC MODE
  INPUT
  SELECT

  1
  2

  Breng een opneembare disc in.
  Druk op INPUT SELECT om een
  ingangsbron te selecteren aan de hand van
  de gemaakte aansluiting.
  Het uitleesvenster op het voorpaneel wordt als
  volgt gewijzigd:

  Programmapositie

  L1

  L2

  L3

  L4

  DV *

  * Alleen RDR-GX700

  ,wordt vervolgd

  53 • Page 54

  3

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
  opnamemodus te selecteren.
  De opnamemodus wordt als volgt gewijzigd:
  HQ

  4

  HSP

  SP

  LP

  EP

  SLP

  Druk op TOOLS en kies "Line Audio Input".
  Druk op ENTER.
  "Hoofd/Sub": De twee geluidssporen op
  DVD-RW's (VR-modus) worden opgenomen.
  Bij het afspelen van de disc kan een
  geluidsspoor worden gekozen.
  "Stereo" (standaard): Alleen stereo geluid
  wordt opgenomen. Kies dit voor andere discs
  dan DVD-RW's (VR-modus).

  5

  Druk op X REC PAUSE om deze recorder in
  de opnamepauzestand te zetten.

  6

  Plaats de bronband in het aangesloten
  apparaat en zet dat apparaat in de
  pauzemodus voor afspelen.

  7

  Druk tegelijkertijd op X REC PAUSE op de
  recorder en de pauze- of afspeeltoets op de
  aangesloten apparatuur.
  Het opnemen wordt gestart.
  Druk op x REC STOP als u het opnemen op
  deze recorder wilt stoppen.

  Bij aansluiting van een digitale camcorder met
  DV IN aansluiting (alleen RDR-GX700)
  Zie "DV kopiëren (alleen RDR-GX700)"
  (pagina 73) voor uitleg over opname via de DV IN
  aansluiting.
  z Tip
  U kunt de beeldkwaliteit voor de opname aanpassen
  voordat u begint met opnemen. Zie "De beeldkwaliteit en
  het beeldformaat van de opname aanpassen" (pagina 50)

  Opmerkingen
  • Als u het beeld van een videogame opneemt, is het
  mogelijk dat het scherm niet helder is.
  • Programma's met een CopyNever
  kopieerbeveiligingssignaal kunnen niet worden
  opgenomen. De recorder blijft werken maar neemt een
  blanco scherm op.

  54 • Page 55

  3

  Voor meer details over Titellijst, zie "Gebruik
  van de titellijst" (pagina 34).

  Afspelen

  Discs afspelen
  +RW

  VCD

  +R

  -RWVR -RWVideo

  CD

  Druk op TITLE LIST.

  Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
  -R

  DVD

  TITELLIJST ORIGINAL

  DATA CD

  AAB

  13:00-14:00

  Woe 15. 9

  Datum

  2

  DEF

  20:00-21:00

  Vri

  Titel

  3

  AAB

  9:00- 9:30

  Zat 25. 9

  4

  GHI

  20:00-20:30

  Zat 25. 9

  5

  DEF

  20:00-20:30

  Vri 15.10

  6

  L3

  21:00-21:30

  Din 19.10

  7

  L3

  21:00-21:30

  Din 26.10

  8

  GHI

  10:00-10:30

  Don 28.10

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  4

  O RETURN
  TOP MENU
  m/M
  H

  1

  5
  TOOLS

  Kies "Weergave" en druk op ENTER.
  Het afspelen begint automatisch vanaf de
  geselecteerde titel.

  </M/m/,,
  ENTER
  MENU
  x
  X

  Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
  disc in de disclade.

  Met de weergavekant omlaag

  2

  Kies de titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  0

  TITLE LIST

  17. 9

  Afspelen

  Cijfertoetsen,
  SET

  "/1
  1

  1.5/4.7GB

  1

  Nummer

  Z

  My Movies

  Sorteren

  Druk op Z (openen/sluiten) om de
  disclade te sluiten.
  Druk op H wanneer u een DVD VIDEO,
  VIDEO CD, CD of DATA CD hebt
  ingebracht. De weergave begint.

  Gebruik van het DVD Menu
  Bij het afspelen van een DVD VIDEO of een
  gefinaliseerde DVD+RW, DVD-RW (Video
  mode), DVD+R of DVD-R, kunt u het discmenu
  tonen door op TOP MENU of MENU te drukken.

  Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBCfuncties
  Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO CD's
  interactief afspelen door de instructies in het menu
  op het TV-scherm te volgen.
  Het menu verschijnt wanneer u een VIDEO CD
  met PBC-functies begint af te spelen.
  Kies een item met behulp van de cijfertoetsen en
  druk op ENTER. Volg dan de instructies in het
  menu (druk op H wanneer "Druk op SELECT"
  verschijnt).
  De PBC-functie van Super VCD's werkt niet met
  deze recorder. Super VCD's worden alleen
  continu afgespeeld.

  De weergave stoppen
  Druk op x.

  Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u
  de disc hebt gestopt (Resume Play)
  Wanneer u nogmaals op H drukt nadat u de disc
  hebt gestopt, wordt de weergave hervat vanaf het
  punt waarin u op x hebt gedrukt.
  Om de weergave te hervatten vanaf het begin,
  drukt u op TOOLS, kiest u "Afspelen begin" en
  drukt u op ENTER. Het afspelen begint
  ,wordt vervolgd

  55 • Page 56

  automatisch vanaf het begin van de titel/track/
  scène.
  Het punt waar u het afspelen hebt stopgezet, wordt
  gewist als:
  – u de disclade opent.
  – u een andere titel afspeelt.
  – u het titellijstmenu omschakelt naar Original of
  Playlist (alleen DVD-RW in VR-modus).
  – u de titel monteert na het stoppen van de
  weergave.
  – u de instellingen op de recorder wijzigt.
  – u de recorder uitschakelt (alleen VIDEO CD/
  CD/ DATA CD).
  – u een opname maakt (behalve voor DVD-RW's
  in VR-modus).

  DVD's met kinderbeveiliging afspelen
  Bij het afspelen van een DVD met
  kinderbeveiliging verschijnt de melding "Wilt u
  tijdelijk de kinderbeveiliging omschakelen naar
  *?" op uw TV-scherm.

  1

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  Het venster voor het invoeren van het
  wachtwoord verschijnt.

  2

  Voer uw viercijferige wachtwoord in met de
  cijfertoetsen.

  3

  Druk op ENTER om "OK" te selecteren.
  Het afspelen wordt gestart.

  Om het wachtwoord te registreren of te wijzigen,
  zie "Kinderbeveiliging (alleen DVD VIDEO)"
  (pagina 96).

  De disclade vergrendelen (Kinderslot)
  De disclade kan worden vergrendeld zodat
  kinderen ze niet kunnen openen.
  Druk met de recorder in de wachtstand op
  O RETURN, ENTER en vervolgens {/1 op de
  afstandsbediening.
  "LOCKED" verschijnt in het uitleesvenster op het
  voorpaneel. De Z (openen/sluiten) toets werkt
  niet wanneer het kinderslot is geactiveerd.
  Om de disclade te ontgrendelen, drukt u nogmaals
  op O RETURN, ENTER, en vervolgens op {/1
  op de afstandsbediening met de recorder in de
  wachtstand.

  56

  Eéntoetsweergave
  Met SMARTLINK kan de weergave makkelijk
  worden gestart.
  Breng een disc in met de TV aangeschakeld of in
  de wachtstand en druk op H. De recorder
  schakelt automatisch aan en de televisie-ingang
  wordt overgeschakeld naar de recorder. Het
  afspelen start automatisch.

  Eéntoetsmenu
  Met SMARTLINK kunt u makkelijk de Titellijst
  tonen.
  Breng een disc in met de TV aangeschakeld of in
  de wachtstand en druk op TITLE LIST. De
  recorder schakelt automatisch aan en de televisieingang wordt overgeschakeld naar de recorder.
  Het Titellijst menu verschijnt.
  z Tips
  • U kunt ook de H toets gebruiken in stap 4 (pagina 55)
  om de weergave te starten.
  • De opname of weergave stopt niet, ook al start er een
  timergestuurde opname tijdens de weergave
  (pagina 61).
  • De kinderbeveiliging blijft actief, ook al kiest u
  "Fabrieksinstelling" bij Optie-instelling (pagina 99). • Page 57

  Weergavemogelijkheden
  Z

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  Afspelen

  /
  m

  /

  M

  ./>
  H

  X

  SUR
  PROGRESSIVE

  Toetsen

  Handeling

  Discs

  Z (openen/sluiten)

  Stopt de weergave en opent de disc-lade.

  Alle discs

  (audio)

  Kiest een opnamegeluidsspoor op de disc door
  herhaaldelijk in te drukken.
  DVD : kiest de taal.
  -RWVR : kiest het hoofd- of subgeluid.

  VCD
  CD
  geluidssporen.

  -RWVR

  DVD

  CD

  DATA CD

  VCD

  DATA CD : kiest stereo of mono

  (ondertiteling)

  Kiest een taal voor de ondertiteling door herhaaldelijk
  in te drukken.

  DVD

  (hoek)

  Kiest een hoek door herhaaldelijk in te drukken.
  Indien een scène vanuit verschillende hoeken is
  opgenomen op de disc, verschijnt "
  " in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.

  DVD

  ,wordt vervolgd

  57 • Page 58

  Toetsen

  Handeling

  SUR (surround)

  Kiest één van de TVS-effecten door herhaaldelijk in te
  drukken.
  TVS* (TV Virtual Surround) laat u genieten van
  virtual surround sound-effecten via de linker en
  rechter voorluidspreker. De gekozen instelling
  verschijnt enkele seconden in het uitleesvenster op het
  voorpaneel.
  "TVS OFF": geen surround effect
  "TVS DYNAMIC": produceert één stel virtuele
  achterluidsprekers.
  "TVS WIDE": produceert vijf stellen virtuele
  achterluidsprekers.
  "TVS NIGHT": produceert vijf stellen virtuele
  achterluidsprekers. Vooral effectief bij laag volume.
  "TVS STANDARD": Produceert drie stellen virtuele
  achterluidsprekers. Vooral effectief bij gebruik van
  twee aparte voorluidsprekers.

  PROGRESSIVE

  Discs

  Schakelt het type video-uitgangssignaal om naar
  interlace of progressive (pagina 16).

  DVD

  * TVS is door Sony
  ontwikkeld om
  surround sound te
  produceren in huis
  met behulp van niet
  meer dan een stereo
  televisie.
  Dit werkt met
  multikanaals Dolby
  Digital en MPEG
  soundtracks.

  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  DVD

  VCD

  /
  (instant
  replay/instant
  advance)

  De scène wordt even opnieuw/snel vooruit gespeeld.

  . (vorige)/
  > (volgende)

  Gaat terug naar het begin van het vorige/volgende
  hoofdstuk, de vorige/volgende track, scène of titel.

  Alle discs

  Speelt de disc snel achteruit/snel vooruit tijdens de
  weergave.
  De zoeksnelheid wordt als volgt gewijzigd:

  Alle discs

  (snel achteruit/snel
  vooruit)

  +RW

  -RWVR -RWVideo
  -R

  +R

  snel achteruit
  FR1 T
  FR2 T T
  FR3* T T T

  DVD

  * FR3 en FF3 werken
  alleen met DVD's.

  snel vooruit
  t FF1
  t t FF2
  t t t FF3*

  Snel vooruit/achteruit afspelen gaat door zolang de
  toets ingedrukt houdt.

  (vertraagde,
  stilstaande weergave)

  Het afspelen is vertraagd wanneer deze toets langer
  dan een seconde wordt ingedrukt in de pauzestand.
  Door kort in te drukken in de pauzestand wordt beeld
  per beeld afgespeeld.

  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  DVD

  VCD *
  * Alleen
  weergaverichting

  X (pauze)

  Onderbreekt het afspelen.

  Druk op H om de normale weergave te hervatten.

  58

  Alle discs • Page 59

  Opmerkingen

  Opmerkingen over het afspelen van DTS
  geluidssporen op een CD
  • Bij het afspelen van CD's die met DTS zijn gecodeerd,
  wordt overmatige ruis geproduceerd via de analoge
  stereoaansluitingen. De gebruiker moet bepaalde
  voorzorgsmaatregelen nemen wanneer de analoge
  stereoaansluitingen van de recorder zijn aangesloten op
  een versterker om eventuele beschadiging van het
  audiosysteem te voorkomen. Als u wilt genieten van
  weergave met DTS Digital Surround™, moet een
  externe 5.1-kanaals decoder worden aangesloten op de
  digitale aansluiting van de recorder.
  • Stel het geluid in op "Stereo" met de
  (audio)
  toets op de afstandsbediening om DTS geluidssporen
  op een CD af te spelen (pagina 57).

  Opmerkingen bij het afspelen van DVD's met
  DTS geluidsspoor
  DTS audiosignalen worden alleen uitgevoerd via
  DIGITAL OUT (COAXIAL of OPTICAL).
  Bij het afspelen van een DVD met DTS geluidssporen zet
  u "DTS" op "Aan" in het Audio instelscherm (pagina 94).

  De beeldkwaliteit regelen
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  -R

  +R

  DVD

  VCD

  1

  Druk op TOOLS tijdens het afspelen.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2

  Kies "Video-instellingen" en druk op
  ENTER.
  Video-instellingen
  Kies het item dat u wilt wijzigen.
  Y NR :

  2

  C NR :

  2

  BNR :

  2

  DVE :

  Uit

  PB Video Equalizer

  3

  Afspelen

  • Om gebruik te maken van de TVS-functie zet u
  "Digitale uitgang" op "Aan" en "Dolby Digital" op "DPCM" in bij Audio Instelling.
  • Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor de
  achterluidsprekers bevat, kunnen surround-effecten
  moeilijk hoorbaar zijn.
  • Wanneer u een surround-modus selecteert, moet u de
  surround-functie van de aangesloten televisie of
  versterker (receiver) uitschakelen.
  • Zorg ervoor dat de luisterpositie zich op precies
  dezelfde afstand van en tussen de luidsprekers in
  bevindt en dat deze in een soortgelijke omgeving zijn
  opgesteld.
  • U kunt de TVS-modus niet gebruiken voor discs die op
  deze recorder zijn opgenomen. Hoeken en ondertitels
  kunnen evenmin worden gewijzigd.
  • Als u de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
  gebruikt om naar MPEG audiosignalen te luisteren en
  "MPEG" instelt op "MPEG" in het Audio instelscherm,
  produceren de luidsprekers geen geluid als u één van de
  TVS-modi selecteert.

  Kies een item en druk op ENTER.
  Het aanpassingsvenster verschijnt.
  "Y NR" (ruisonderdrukking helderheid)
  Vermindert de ruis in het helderheidsgedeelte
  van het videosignaal.
  "C NR" (ruisonderdrukking kleur)
  Vermindert de ruis in het kleurgedeelte van
  het videosignaal.
  "BNR" (blokruisonderdrukking) Vermindert
  "blokruis" of mozaïekpatronen in het beeld.
  "DVE" (digital video enhancer): Verscherpt
  de contouren van de beelden.
  "PB Video Equalizer" (Playback video
  equalizer): Past het beeld gedetailleerder aan.
  Kies een item en druk op ENTER.
  • Contrast: regelt het contrast.
  • Helderheid: regelt de algemene helderheid.
  • Kleur: maakt de kleuren donkerder of
  lichter.
  • Tint: wijzigt de kleurenbalans.

  ,wordt vervolgd

  59 • Page 60

  4

  Druk op </, om de instelling te
  wijzigen en druk op ENTER.
  Standaardinstellingen zijn onderstreept.
  "Y NR": (zwak) Uit 1
  2 3 (sterk)
  "C NR": (zwak) Uit 1
  2 3 (sterk)
  "BNR": (zwak) Uit 1
  2 3 (sterk)
  "DVE"*: (zwak) Uit 1
  2 3 (sterk)
  "PB Video Equalizer":
  • Contrast: (zwak) –3 ~ 0 ~ 3 (sterk)
  • Helderheid: (donker) –3 ~ 0 ~ 3 (licht)
  • Kleur: (licht) –3 ~ 0 ~ 3 (donker)
  • Tint: (rood) –3 ~ 0 ~ 3 (groen)
  Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te
  passen.

  De geluidskwaliteit regelen
  +RW

  VCD

  1

  +R

  -R

  DVD

  CD

  Druk op TOOLS tijdens het afspelen.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2

  Kies "Audio-instellingen" en druk op
  ENTER.

  3

  Kies een item en druk op ENTER.
  "Surround (TVS)" (alleen DVD VIDEO):
  Selecteer hiermee een van de surround-modi.
  Voor meer informatie, zie
  "Weergavemogelijkheden" (pagina 57).

  * "1" verzacht de contouren van de beelden. "2"
  verscherpt de contouren en "3" verscherpt ze meer
  dan "2".

  "Audiofilter" (alle discs): Selecteert het
  digitale filter om ruis boven 22,05 kHz (Fs*
  44,1 kHz), 24 kHz (Fs 48 kHz) of 48 kHz (Fs
  boven 96 kHz) te onderdrukken.
  • Scherp (standaard): Geeft een ruim
  frequentiebereik en een ruimtelijk gevoel.
  • Traag: Voor een vloeiend en warm geluid.

  Opmerkingen
  • Zet "BNR" op "Uit" wanneer de randen van het beeld
  op het televisiescherm minder scherp zijn.
  • Bij sommige discs of scènes is het bovengenoemde
  BNR-, Y NR- of C NR-effect minder duidelijk. Deze
  functies werken mogelijk ook niet bij sommige
  schermformaten.
  • Bij het afspelen van een disc die is opgenomen in de
  opnamemodus SLP, heeft de instelling BNR minder
  effect.
  • Met de DVE-functie kan ruis beter zichtbaar worden.
  De BNR-functie wordt dan beter gecombineerd met de
  with the DVE-functie. Indien het beeld dan nog niet
  beter is, zet u het DVE-niveau op "1" of "Uit".

  -RWVR -RWVideo

  * Bemonsteringsfrequentie van het audiosignaal.
  Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal van
  de volgende aansluitingen: LINE 1 - TV, LINE 3/
  DECODER en LINE 2 OUT (AUDIO L/R).

  4

  Druk op </M/m/, om de optie te
  selecteren en druk op ENTER.

  Opmerking
  Het effect van het geluidsfilter is afhankelijk van de disc
  en de omgeving.

  60 • Page 61

  Chase weergave/
  Gelijktijdige opname en
  weergave
  -RWVR

  Een vorige opname bekijken tijdens
  een andere
  U kunt een vooraf opgenomen programma
  bekijken terwijl u een ander opneemt op dezelfde
  disc. De weergave gaat door ook al is de opname
  timergestuurd.

  1

  Druk tijdens het opnemen op TITLE LIST.
  Het Titellijst menu verschijnt.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  2

  Afspelen

  "Chase weergave" biedt u de mogelijkheid om een
  programma vanaf het begin te bekijken terwijl het
  nog wordt opgenomen.
  "Gelijktijdige opname en weergave" biedt u de
  mogelijkheid om een vooraf opgenomen
  programma te bekijken terwijl ondertussen een
  ander wordt opgenomen op dezelfde disc.

  Opmerkingen
  • Deze functie werkt niet tijdens het opnemen:
  – op een 1x-speed DVD-RW.
  – in de HQ of HSP opnamestand.
  • Het beeld op uw TV-scherm blijft enkele seconden
  stilstaan wanneer u de opname snel vooruit/achteruit
  speelt of bij instant replay/advance.

  Kies de titel die u wilt afspelen en druk
  vervolgens op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  0

  TITLE LIST

  Kies "Weergave" en druk op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen titel.

  TOOLS
  M/m,
  ENTER

  Een programma dat wordt
  opgenomen bekijken vanaf het
  begin

  Opmerkingen
  • Deze functie werkt niet tijdens het opnemen:
  – op een 1x-speed DVD-RW.
  – in de HQ of HSP opnamestand.
  • Het beeld op uw TV-scherm blijft enkele seconden
  stilstaan wanneer u de opname snel vooruit/achteruit
  speelt of bij instant replay/advance.
  • Bij het afspelen van een titel opgenomen in de HQ of
  HSP opnamestand, kan er beeldruis optreden
  afhankelijk van de staat van de opname.

  U kunt het opgenomen gedeelte van een
  programma bekijken terwijl het nog wordt
  opgenomen. U hoeft niet te wachten tot de opname
  is voltooid.

  1

  Druk op TOOLS tijdens het opnemen.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2

  Kies "Chase weergave" en druk op ENTER.
  De weergave start vanaf het begin van het
  programma dat wordt opgenomen.
  Wanneer u snel vooruit speelt tot het punt
  waar u opneemt, schakelt Chase weergave
  weer over naar normale weergave.

  61 • Page 62

  Een titel/hoofdstuk/track,
  enz. zoeken
  +RW

  VCD

  CD

  -R

  +R

  -RWVR -RWVideo

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  DVD

  9

  0

  TOOLS
  M/m,
  ENTER

  1

  Druk op TOOLS tijdens het afspelen.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2

  Kies een zoekmethode en druk op ENTER.
  "Titel zoeken" (voor DVD's)
  "Hoofdstuk zoeken" (voor DVD's)
  "Track zoeken" (voor CD's/DATA CD's)
  "Zoeken" (voor VIDEO CD's)
  "Album zoeken" (voor DATA CD's)
  "Tijd zoeken" (voor DVD's): zoeken naar een
  startpunt door de tijdcode in te voeren.
  Het venster voor het opgeven van het nummer
  verschijnt.
  Voorbeeld: Titel zoeken
  Titel : -- (21)

  Het cijfer tussen haakjes geeft het totale aantal
  titels, tracks, enzovoort aan.

  62

  Druk op de cijfertoetsen om het nummer te
  selecteren van de titel, het hoofdstuk, de
  track, de tijdcode, enzovoort.
  Voorbeeld: Tijd zoeken
  Typ "21020" om een scène te zoeken op 2 uur,
  10 minuten en 20 seconden.
  Annuleer het cijfer door op CLEAR te
  drukken en kies vervolgens een ander cijfer.

  DATA CD

  U kunt op een DVD zoeken op titel en hoofdstuk
  en op een VIDEO CD/CD/DATA-CD op track of
  scène. Aan titels en tracks op de disc zijn unieke
  nummers toegekend, zodat u ze kunt kiezen door
  het betreffende nummer in te voeren. U kunt ook
  een scène zoeken aan de hand van de tijdcode.

  Cijfertoetsen,
  SET

  3

  4

  Druk op SET.
  Het toestel start de weergave vanaf het
  gekozen cijfer. • Page 63

  Opmerking betreffende multi-sessiediscs

  MP3 Audio tracks afspelen
  DATA CD

  U kunt MP3 audio tracks op DATA CD's (CDROM's/CD-R's/CD-RW's) afspelen.

  Wanneer er MP3 audio tracks zijn opgenomen
  tijdens de eerste sessie, speelt de recorder ook
  MP3 audio tracks tijdens andere sessies. Indien
  audio tracks en beelden in muziek CD-formaat
  zijn opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt
  alleen de eerste sessie afgespeeld.

  Afspeelvolgorde van MP3 audio tracks
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  Albums met MP3 audio tracks worden afgespeeld
  in de onderstaande volgorde.
  A t B t C t D t F t G. Albums die
  geen tracks bevatten (zoals album E) worden
  overgeslagen.

  ROOT

  Afspelen

  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5

  H

  1
  2

  Plaats een DATA CD op de disclade.
  Druk op H.
  De weergave begint vanaf de eerste MP3
  audio tracks op de disc. Merk op dat de
  afspeelvolgorde kan verschillen van de
  montagevolgorde. Zie "Afspeelvolgorde van
  MP3 audio tracks" hieronder.

  Betreffende MP3 audio tracks
  MP3 is audiocompressietechnologie die
  beantwoordt aan bepaalde ISO/MPEGvoorschriften.
  CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) opgenomen
  in MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) formaat kunnen
  worden afgespeeld. Om de tracks door het toestel
  te laten herkennen, moeten de discs echter zijn
  opgenomen conform ISO9660 Level 1, Level 2 of
  Joliet formaat. Multi-sessie discs kunnen ook
  worden afgespeeld.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-R/
  RW apparatuur of opnamesoftware (niet
  meegeleverd) voor details omtrent het
  opnameformaat.

  Album

  MP3 audio track

  Wanneer u een DATA CD inbrengt en op
  Hdrukt, worden de genummerde tracks in
  volgorde afgespeeld, van 1 tot 7. Sub-albums/
  tracks in een gekozen album hebben voorrang op
  het volgende album in dezelfde boom.
  (Voorbeeld: C bevat D en dus wordt 4
  afgespeeld voor 5.)

  ,wordt vervolgd

  63 • Page 64

  z Tips
  • U kunt discinformatie bekijken tijdens het afspelen van
  MP3 audio tracks (pagina 40).
  • Wanneer u nummers (01, 02, 03, enz.) voor de
  tracknamen plaatst, worden de tracks in die volgorde
  afgespeeld.
  • De weergave van een disc met een ingewikkelde
  boomstructuur start minder snel en bijgevolg is het
  aanbevolen om albums met niet meer dan twee bomen
  aan te maken.

  Opmerkingen
  • De afspeelvolgorde kan verschillen van wat hierboven
  staat afgebeeld, afhankelijk van de software die wordt
  gebruikt voor het aanmaken van de DATA CD.
  • Naar een volgend of ander album gaan, kan enige tijd
  duren.
  • De recorder kan mogelijk bepaalde DATA CD's
  aangemaakt in het Packet Write-formaat niet afspelen.
  • De recorder kan gegevens afspelen met de extensie
  ".MP3," ook al zijn ze niet van MP3-formaat. Bij het
  afspelen van dergelijke gegevens kan het volume hoog
  oplopen waardoor uw luidsprekersysteem kan worden
  beschadigd.
  • De recorder is niet compatibel met audio-tracks van
  MP3PRO-formaat.
  • De bovenstaande afspeelvolgorde kan niet van
  toepassing zijn wanneer een DATA CD meer dan 999
  albums en tracks bevat.
  • De recorder kan tot 499 albums herkennen (alleen
  albums worden geteld, ook albums die geen MP3 audio
  tracks bevatten). De recorder speelt geen albums verder
  dan de eerste 499 albums. Van de eerste 499 albums
  kan maximum een gecombineerd totaal van 999
  albums en tracks worden afgespeeld.
  • De recorder kan MP3 audio tracks afspelen die zijn
  opgenomen met de volgende
  bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
  • Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters uit
  het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere tekens
  verschijnen als "*."
  • ID3 tags kunnen niet worden getoond.

  64 • Page 65

  Bewerkingsmogelijkheden voor
  DVD-RW's (VR-modus)

  Bewerken

  Vóór het bewerken
  Deze recorder biedt verschillende
  bewerkingsmogelijkheden voor diverse disctypes.
  Voor het bewerken moet u dus het disctype
  controleren in het uitleesvenster op het voorpaneel
  en kies de beschikbare optie voor de disc
  (pagina 8).

  Opmerking
  De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de disc
  verwijdert of als een timeropname wordt gestart tijdens
  de bewerking.

  +RW

  -RWVideo

  +R

  -R

  U kunt eenvoudige bewerkingen uitvoeren.
  Aangezien titels in de Video-modus daadwerkelijk
  opnamen op de disc zijn, kunt u bewerkingen niet
  ongedaan maken. Bewerkingsfuncties
  beschikbaar voor titels in de Video-modus:
  – Beveiliging instellen tegen wissen (pagina 66).
  – Een titel benoemen (pagina 66).
  – Een titel wissen (pagina 66).
  – Meerdere titels wissen (pagina 68).
  – Een deel van een titel wissen (A-B wissen)
  (alleen DVD+RW's) (pagina 67)
  – Titels wissen om discruimte vrij te maken (Disc
  Map) (DVD+RW's en DVD-RW's (alleen
  Video-modus)) (pagina 68).

  Opmerkingen
  • Als de disc eenmaal is gefinaliseerd, kunt u de disc niet
  meer bewerken en er niets meer op opnemen (met
  uitzondering van DVD+RW's en DVD-RW's (VRmodus)).
  • U kunt geen Playlist aanmaken (zie hieronder).
  • Wis overbodige titels wanneer een bericht verschijnt
  met de melding dat de discinformatie vol is.

  U beschikt over geavanceerde
  bewerkingsfuncties. Er zijn om te beginnen twee
  opties voor een DVD-RW (VR-modus): u kunt de
  oorspronkelijk opname die "Origineel" wordt
  genoemd, of de afspeelinformatie die voor dat
  origineel is gemaakt en die "Playlist" wordt
  genoemd, bewerken. Omdat de opties wezenlijk
  van elkaar verschillen en elk hun eigen voordelen
  bieden, kunt u beter eerst het onderstaande
  doorlezen en de optie selecteren die het meest
  voldoet aan uw wensen.

  Originele titels bewerken
  Bewerkingen die u in de oorspronkelijke titel
  maakt, zijn definitief. Als u een onbewerkte versie
  van de opname wilt bewaren, kunt u beter een
  afspeellijst maken en die bewerken (zie
  hieronder). Bewerkingsfuncties beschikbaar voor
  originele titels:
  – Een titel benoemen (pagina 66).
  – Beveiliging instellen tegen wissen (pagina 66).
  – Een titel wissen (pagina 66).
  – Meerdere titels wissen (pagina 68).
  – Een deel van een titel wissen (A-B wissen)
  (pagina 67).

  Bewerken

  Bewerkingsopties voor DVD+RW's/
  DVD-RW's (Video-modus), DVD+R's,
  DVD-R's

  -RWVR

  Playlist-titels aanmaken en bewerken
  Een playlist is een groep titels die is gemaakt op
  basis van de originele titel voor
  bewerkingsdoeleinden. Als u een playlist maakt,
  wordt alleen de informatie die nodig is voor het
  afspelen, bijvoorbeeld de volgorde waarin titels
  worden afgespeeld, opgeslagen op de disc.
  Doordat de originele titels ongewijzigd blijven,
  kunnen playlist-titels opnieuw worden bewerkt.
  Voorbeeld: u hebt de laatste paar wedstrijden van
  een voetbaltoernooi opgenomen op een DVD-RW
  (VR-modus). U wilt een samenvatting maken met
  alle goals en andere hoogtepunten, maar u wilt ook
  de oorspronkelijke opname handhaven.

  ,wordt vervolgd

  65 • Page 66

  Een titel bewerken
  +RW

  In dit geval kunt u belangrijke scènes compileren
  tot een playlist-titel. U kunt zelfs de volgorde van
  de scènes in de titel wijzigen ("Een playlist maken
  en bewerken" op pagina 69).
  Geavanceerde bewerkingsfuncties voor playlisttitels:
  – Een titel benoemen (pagina 66).
  – Een titel wissen (pagina 66).
  – Meerdere titels wissen (pagina 68).
  – Een deel van een titel wissen (A-B wissen)
  (pagina 67).
  – De volgorde van titels wijzigen (pagina 71).
  – Een titel splitsen in meerdere titels (pagina 71).
  – Meerdere titels combineren tot één titel
  (pagina 72).

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  In dit gedeelte worden de basisfuncties voor
  bewerken uitgelegd. Merk op dat de bewerking
  onomkeerbaar is. Maak een playlist-titel als u een
  DVD-RW (VR-modus) wilt bewerken zonder
  wijzigingen aan te brengen in de originele
  opnamen (pagina 66).

  Opmerking
  Bij het beweken van een DVD+R, DVD-R of DVD-RW
  (Video-modus) moeten alle bewerkingen zijn voltooid
  voor de disc wordt gefinaliseerd. U kunt geen
  gefinaliseerde disc bewerken.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  TITLE LIST

  z Tip
  U kunt de playlist-titels van de disc weergeven in de
  Titellijst (Playlist) of de originele titels in de Titellijst
  (Original). Om de twee titellijsten om te schakelen, drukt
  u op TOOLS terwijl een Titellijst wordt getoond en kiest
  u "Origineel" of "Playlist."

  TOOLS
  </M/m/,,
  ENTER
  m/M

  Opmerkingen
  • De playlist-titel roept gegevens op van de originele
  titels voor weergave. Wanneer een originele titel wordt
  gebruikt voor een playlist-titel, kan de originele titel
  niet worden gewist.
  • U kunt playlist-titels niet beveiligen.
  • Wis overbodige titels wanneer een bericht verschijnt
  met de melding dat de discinformatie vol is.

  CHAPTER
  MARK

  1

  CHAPTER
  ERASE

  Druk op TITLE LIST.
  Bij het bewerken van een DVD-RW in VRmodus drukt u op TOOLS en kiest u
  "Origineel" of "Playlist" in het TOOLS menu
  om de titellijsten desgevallend om te
  schakelen.

  2

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  66 • Page 67

  3

  Kies een optie en druk op ENTER.

  z Tips
  • U kunt verscheidene titels (pagina 68) of alle titels op
  de disc ineens wissen (pagina 37).
  • U kunt DVD's (her) benoemen (pagina 37).

  Opmerking
  U kunt playlist-titels niet beveiligen.

  Een deel van een titel wissen
  (A-B wissen)
  +RW

  -RWVR

  U kunt een deel (scène) van een titel selecteren en
  wissen. Merk op dat het wissen van scènes in een
  titel niet ongedaan kan worden gemaakt.

  1

  Kies na stap 2 van "Een titel bewerken"
  "A-B wissen" en druk op ENTER.
  Het venster voor het instellen van punt A
  verschijnt.
  A-B wissen (punt A instellen)

  2 DEF 20:00-21:00

  • Wanneer de titel is beveiligd, wordt om
  bevestiging gevraagd. Om door te gaan kiest
  u "Wijzigen" en wanneer het
  beveiligingsvenster verschijnt, kiest u "Uit".

  2

  Kies punt A door op m/M te drukken en
  druk op ENTER.
  Het venster voor het instellen van punt B
  verschijnt.
  A-B wissen (punt B instellen)

  A

  3

  2 DEF 20:00-21:00

  A 0:12:34
  B 0:23:45

  Kies punt B door op m/M te drukken en
  druk op ENTER.
  Er verschijnt een vraag ter bevestiging. Om
  punt A of B terug te stellen, kiest u "A
  wijzigen" of "B wijzigen" en gaat u naar stap
  2 of 3.

  4

  Bewerken

  De titel kan als volgt worden bewerkt.
  "Wissen": Wist de gekozen titel. Kies "OK"
  ter bevestiging. Wanneer de titel is beveiligd,
  wordt om bevestiging gevraagd. Om te wissen
  kiest u "Wijzigen" en wanneer het
  beveiligingsvenster verschijnt, kiest u "Uit".
  "Titel beveiligen": Beveiligt de titel. Kies
  "Aan" wanneer het beveiligingsvenster
  verschijnt. " " verschijnt naast de beveiligde
  titel. Kies "Uit" om de beveiliging te
  annuleren.
  "Titelnaam": Hiermee kan een titelnaam
  worden (her)ingevoerd (pagina 41).
  "Miniatuur inst.": Verandert het
  miniatuurbeeld van de titel in de titellijst
  (pagina 34).
  "A-B wissen": Wist een deel van een titel (zie
  hieronder).

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De scène wordt gewist en in het venster wordt
  de vraag gesteld of u nog een scène wilt
  wissen. Selecteer "Ja" en herhaal de
  bovenstaande procedure vanaf stap 2. Om af te
  sluiten kiest u "Nee".

  z Tip
  Na het wissen van de scène wordt een
  hoofdstukmarkering aangebracht. De
  hoofdstukmarkering deelt de titel op in verschillende
  hoofdstukken.

  Opmerkingen
  • Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden onderbroken
  op het punt waar u een gedeelte van een titel wist.
  • U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan vijf
  seconden.
  • Bij DVD+RW's kan het gewiste deel iets afwijken van
  de gekozen punten.

  A 0:12:34
  B – :– –:– –

  Afspeelpunt

  ,wordt vervolgd

  67 • Page 68

  Meerdere titels wissen (Titels
  wissen)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  -R

  +R

  +RW

  U kunt twee of meer titels tegelijkertijd selecteren
  en wissen via het TOOLS menu.

  1

  Druk op TITLE LIST om het titellijstmenu te
  laten verschijnen en druk op TOOLS.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2

  Kies "Titels wissen" en druk op ENTER.
  Het venster voor het selecteren van te wissen
  titels verschijnt.

  3

  Titels wissen om discruimte vrij te
  maken (Disc Map)
  -RWVideo

  Bij het opnemen op een DVD+RW of DVD-RW
  (Video-modus) zoekt de recorder de grootste vrije
  ruimte voor opname. Voor u begint op te nemen,
  controleert u eerst de discstatus met Disc Map en
  wist u titels om voldoende ruimte vrij te maken
  voor opname.

  1
  2

  Kies een titel en druk op ENTER.
  In het selectievakje naast de geselecteerde titel
  wordt een vinkje geplaatst. Als u het vinkje
  weer wilt verwijderen, drukt u nogmaals op
  ENTER. Als u alle vinkjes weer wilt
  verwijderen, selecteert u "Alles herst.".

  Plaats een disc en druk op TITLE LIST.
  Druk op TOOLS, kies "Disc Map" en druk op
  ENTER.
  Disc Map verschijnt. Om de vrije ruimte te
  controleren, selecteert u de ruimte door op
  </, te drukken.
  Disc Map

  Lege titel

  Titels wissen
  Kies de titels om te wissen.

  HQ: 0H30M
  LP: 1H30M

  OK

  1

  AAB

  13:00-14:00

  15. 9

  2

  DEF

  20:00-21:00

  17. 9

  3

  AAB

  9:00- 9:30

  25. 9

  4

  GHI

  20:00-20:30

  25. 9

  5

  DEF

  20:00-20:30

  15.10

  HSP: 0H45M
  EP: 2H00M

  Annuleren

  Alles herst.
  Wissen

  4

  Herhaal stap 3 voor alle titels die u wilt
  verwijderen.

  5

  Kies na het kiezen van de titels "OK" en
  druk op ENTER.
  De lijst van te wissen titels verschijnt ter
  bevestiging. Kies "Wijzigen" om de selectie te
  wijzigen en herhaal de procedure vanaf stap 3.

  Annuleren

  Geselecteerde vrije ruimte

  • Wanneer de titel is beveiligd, wordt om
  bevestiging gevraagd. Om door te gaan kiest
  u "Wijzigen" en wanneer het
  beveiligingsvenster verschijnt, kiest u "Uit".
  Kies "Sluiten" om te annuleren.

  6

  SP: 1H00M
  2.3GB
  SLP: 3H00M

  • Wanneer b of B links of rechts op het
  scherm verschijnt, kunt u zijdelings
  schuiven door te drukken op </,.

  3

  Kies een titel door op </, te drukken en
  druk vervolgens op ENTER.
  Het venster voor het selecteren van te wissen
  titels verschijnt. Als u de selectie wilt
  annuleren, drukt u nogmaals op ENTER.
  Disc Map

  2 DEF 20:00- 21:00

  Kies "OK" en druk op ENTER.

  Vri 17.9 20:00( 1H00M)

  SP 0.6GB

  Wissen

  Annuleren

  De titels worden gewist.

  Geselecteerde titel

  68 • Page 69

  • Wanneer de titel is beveiligd, wordt om
  bevestiging gevraagd. Om door te gaan kiest
  u "Wijzigen" en wanneer het
  beveiligingsvenster verschijnt, kiest u "Uit".
  Kies "Sluiten" om te annuleren.

  4
  5

  Herhaal stap 3 om nog meer titels te
  wissen.
  Kies "Wissen" en druk op ENTER.
  Er verschijnt een vraag ter bevestiging. Als u
  de selectie wilt wijzigen, selecteert u
  "Wijzigen".

  6

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De geselecteerde titels worden gewist en er
  wordt discruimte vrijgemaakt.

  Een playlist maken en
  bewerken
  -RWVR

  Playlist bewerken biedt u de mogelijkheid om te
  (her)bewerken zonder aan de opnames te raken.
  Een playlist-titel kan tot 50 scènes bevatten.
  Voor details, zie "Bewerkingsmogelijkheden voor
  DVD-RW's (VR-modus)" (pagina 65).

  Opmerking
  Als u originele titels gebruikt voor een playlist, kunt u die
  originele titels niet meer wissen of bewerken.

  Bewerken

  Hoofdstukken handmatig maken
  -RWVR

  U kunt een hoofdstukmarkering handmatig
  invoegen op elk gewenst punt tijdens het afspelen
  of opnemen.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  TITLE LIST

  Druk op CHAPTER MARK tijdens het afspelen
  op het punt waar u de titel wilt splitsen in
  hoofdstukken.

  TOOLS
  </M/m/,,
  ENTER

  Als u op de toets drukt, verschijnt "Markering..."
  op het scherm en worden de scènes links en rechts
  van het teken hoofdstukken.

  m/M
  H

  1
  Markering...

  Druk op TITLE LIST om het titellijstmenu te
  laten verschijnen en druk op TOOLS.
  Het TOOLS menu verschijnt.

  2
  Hoofdstukmarkeringen wissen

  Kies "Playlist maken" en druk op ENTER.
  Het venster voor het selecteren van titels
  verschijnt.

  U kunt twee hoofdstukken combineren door de
  hoofdstukmarkering te wissen tijdens het afspelen.
  Druk op ./> om een hoofdstuknummer te
  zoeken en druk op CHAPTER ERASE tijdens de
  weergave van het hoofdstuk met de
  hoofdstukmarkering die u wilt wissen.
  Het huidige hoofdstuk wordt samengevoegd met
  het vorige hoofdstuk.

  Opmerking
  Wanneer een bericht verschijnt met de melding dat er
  geen hoofdstukmarkeringen meer kunnen worden
  toegevoegd, kan er mogelijk niet worden opgenomen of
  bewerkt.
  ,wordt vervolgd

  69 • Page 70

  3

  Kies de titel die u wilt opnemen in de
  playlist-titel en druk op ENTER.

  Vastleggen (IN pnt instellen)

  2 DEF 20:00-21:00

  In het selectievakje naast de geselecteerde titel
  wordt een vinkje geplaatst. Als u het vinkje
  weer wilt verwijderen, drukt u nogmaals op
  ENTER. Als u alle titels wilt selecteren, kiest
  u "Alles select.".

  IN 0:10:26
  OUT - : - - : - -

  Playlist maken
  Kies de titels die u wilt vastleggen.

  OK

  Original

  4

  Annuleren

  1

  AAB

  13:00-14:00

  15. 9

  2

  DEF

  20:00-21:00

  17. 9

  3

  AAB

  9:00- 9:30

  25. 9

  4

  GHI

  0:00-20:30

  25. 9

  5

  DEF

  20:00-20:30

  15.10

  6

  L3

  21:00-21:30

  19.10

  8

  Alles select.

  Kies het IN punt door op m/M te
  drukken en druk op ENTER.
  Het venster voor het instellen van het eindpunt
  (OUT) verschijnt en de titel wordt afgespeeld
  op de achtergrond.

  Alles herst.

  Vastleggen (OUT punt inst.)

  2 DEF 20:00-21:00

  Herhaal stap 3 om nog meer titels toe te
  voegen.
  Druk op m om naar de volgende pagina te
  gaan. Als u alle vinkjes weer wilt verwijderen,
  kiest u "Alles herst.".

  5

  IN 0:10:26
  OUT 0:23:45

  IN

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  De lijst met geselecteerde titels verschijnt.
  Selecteer "Titel toevg" om een andere titel toe
  te voegen.
  Playlists maken - Gekozen titels
  Kies een titel om het vastleggen te starten.

  Scènelijst

  1

  AAB

  13:00-14:00

  15. 9

  0

  2

  DEF

  20:00-21:00

  17. 9

  0

  Annuleren
  Titel toevg

  9

  Kies het OUT punt door op m/M te
  drukken en druk op ENTER.
  Er verschijnt een vraag ter bevestiging. Om
  het IN of OUT punt, kiest u "IN wijzigen" of
  "OUT wijzigen" en herhaalt u stap 8 of 9. Kies
  "Voorbeeld" om de geselecteerde scène te
  bekijken.

  10Kies "OK" en druk op ENTER.
  6

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.
  "Vastleggen": Voegt een deel van een titel als
  scène toe aan de Playlist-titel.
  "Alle vastleggen": De volledige titel wordt als
  één scène aan de afspeellijsttitel toegevoegd.
  Selecteer na het vastleggen van de titel
  "Scènelijst" en ga naar stap 12.
  "Scènes bekijk.": Hiermee kan de vastgelegde
  scène worden bekeken.

  7

  Kies "Vastleggen" en druk op ENTER.
  Het venster voor het instellen van het startpunt
  (IN) verschijnt. De titel wordt op de
  achtergrond afgespeeld.

  Het geselecteerde fragment wordt als scène
  vastgelegd en in het venster wordt de vraag
  gesteld of u wilt doorgaan. Selecteer "Meer"
  en herhaal de bovenstaande procedure om
  door te gaan. Selecteer "Nieuwe titel" om een
  scène van een andere titel vast te leggen.

  11Selecteer "Niet Meer" wanneer u klaar
  bent met het vastleggen van scènes en
  druk op ENTER.
  Het Scènelijst menu verschijnt met alle
  geselecteerde scènes.
  Totale duur van de
  geselecteerde scène
  Scènelijst

  Totaal 0:33:28
  DEF

  1

  20:00-21:00

  0:10:26 - 0:23:45
  DEF

  2

  Totaal aantal scènes
  Scènes 2
  OK
  Sluiten

  20:00-21:00

  0:25:00 - 0:45:08

  Toevoegen
  Voorbeeld

  70 • Page 71

  12Kies de scène die u wilt bewerken en druk
  op ENTER.
  Het submenu verschijnt.
  "Verplaatsen": Wijzigt de volgorde van de
  scènes.
  "Wissen": Wist de scène. De selectie wordt
  geannuleerd.
  "Voorbeeld": Toont miniatuurbeelden van de
  scènes.
  "IN wijzigen": Om het IN punt te wijzigen en
  te herhalen vanaf stap 8.
  "OUT wijzigen": Om het OUT punt te
  wijzigen en te herhalen vanaf stap 9.

  13Selecteer na het bewerken van de
  scènelijst "OK" en druk op ENTER.

  -RWVR

  U kunt de volgorde van afspeellijsttitels in de
  Titellijst (Playlist) wijzigen.

  1

  Druk op TITLE LIST om het Titellijst
  (Playlist) menu te laten verschijnen.
  Als het Titellijst (Original) menu verschijnt,
  drukt u op TOOLS en selecteert u "Playlist".

  2

  Selecteer "Nummer" in de kolom
  "Sorteren" en druk op ENTER.
  De titels worden in volgorde van titelnummer
  geplaatst.

  3

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  4

  Het venster voor het opgeven van de titelnaam
  verschijnt. Selecteer "Enter" (zie pagina 41)
  om een nieuwe naam in te voeren.

  Kies "Titel verpl." en druk op ENTER.

  Bewerken

  Om meer scènes toe te voegen, kiest u
  "Toevoegen" en gaat u naar stap 6. Om alle
  vastgelegde scènes in volgorde te bekijken,
  kiest u "Voorbeeld".

  Een playlist-titel verplaatsen
  (Verplaatsen)

  Verplaatsen
  1

  14Selecteer "OK" om de standaardnaam te

  AAB

  13:00 - 14:00

  Woe 15.9

  Annuleren

  Waar wilt u deze titel verplaatsen?
  2

  DEF

  8:00 - 9:00

  Vri

  17.9

  gebruiken en druk op ENTER.
  De playlist-titel afspelen

  5

  Druk op TOOLS terwijl het Titellijst menu is
  ingeschakeld. Kies vervolgens "Playlist" en druk
  op ENTER. Wanneer het Titellijst (Playlist) menu
  verschijnt, kiest u een titel en drukt u op H.
  z Tip
  Bij het maken van een afspeellijsttitel worden de punten
  "IN" en "OUT" hoofdstukmarkeringen en wordt elke
  scène een hoofdstuk.

  De titel wordt naar de nieuwe locatie
  verplaatst.

  Een playlist-titel splitsen (Splitsen)
  -RWVR

  1

  Opmerking
  Mogelijk wordt het beeld in de pauzemodus gezet als het
  afspelen van de bewerkte scène is voltooid.

  Kies een nieuwe locatie voor de titel door
  op M/m te drukken en druk op ENTER.

  Druk op TITLE LIST om het Titellijst
  (Playlist) menu te laten verschijnen.
  Als het Titellijst (Original) menu verschijnt,
  drukt u op TOOLS en selecteert u "Playlist".

  2

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  3

  Kies "Titel Splitsen" en druk op ENTER.
  Het venster voor het instellen van het
  splitsingspunt verschijnt. De geselecteerde
  titel wordt op de achtergrond afgespeeld.

  ,wordt vervolgd

  71 • Page 72

  4
  Splitsen

  1 ABC 13:00-14:00

  Herhaal stap 3 voor alle titels die u wilt
  samenvoegen.
  Als u alle selecties weer wilt annuleren,
  selecteert u "Alles herst.".

  5

  De lijst van samen te voegen titels verschijnt.
  Kies "Wijzigen" om de selectie te wijzigen en
  herhaal de procedure vanaf stap 3.

  0:12:34

  4

  Kies het splitsingspunt door te drukken op
  m/M en druk op ENTER.

  Samenvoegen
  Voeg de titels samen in deze volgorde.

  Er verschijnt een vraag ter bevestiging. Als u
  het splitsingspunt wilt wijzigen, selecteert u
  "Wijzigen".

  5

  Meerdere playlist-titels
  samenvoegen (Samenvoegen)
  -RWVR

  Druk op TITLE LIST om het Titellijst
  (Playlist) menu te laten verschijnen.
  Als het Titellijst (Original) menu verschijnt,
  drukt u op TOOLS en selecteert u "Playlist".

  2

  Druk op TOOLS, kies "Titels samenvoegen"
  en druk op ENTER.
  Het venster voor het selecteren van titels
  verschijnt.

  3

  Kies een titel en druk op ENTER.
  Er verschijnt een nummer dat de volgorde
  aangeeft waarin u de titel hebt geselecteerd.
  Als u de selectie wilt annuleren, drukt u
  nogmaals op ENTER.
  Samenvoegen
  Kies de titels om samen te voegen.

  72

  1

  AAB

  13:00-14:00

  15. 9

  2

  3

  AAB

  13:00-14:00

  28. 9

  3

  4

  AAB

  13:00-14:00

  5.10

  OK

  6

  OK

  1 1

  AAB

  13:00-14:00

  15. 9

  2

  DEF

  20:00-21:00

  17. 9

  3

  AAB

  13:00-14:00

  28. 9

  4

  AAB

  13:00-14:00

  5. 10

  Annuleren

  Alles herst.

  Wijzigen

  Annuleren

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  Het venster voor het selecteren van een
  titelnaam uit de geselecteerde titels verschijnt.
  Selecteer "Tekst input" en volg de instructies
  op pagina 41 om een nieuwe naam in te
  voeren.

  Kies "Ja" en druk op ENTER om een nieuwe
  naam in te voeren.
  Volg de beschrijving op pagina 41. Als u een
  nieuwe naam hebt ingegeven, wordt de titel in
  twee gesplitst.

  1

  1

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  Het venster voor het opgeven van de titelnaam
  verschijnt. Kies "Nee" om dezelfde naam te
  gebruiken als voorheen.

  6

  Kies "OK" en druk op ENTER.

  7

  Kies een naam en druk op ENTER.
  De titels worden samengevoegd. • Page 73

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700)

  Voor het kopiëren
  In dit hoofdstuk staat uitgelegd hoe u met een
  digitale camcorder kunt kopiëren via de DV IN
  aansluiting op het voorpaneel (alleen
  RDR-GX700). Als u wenst te kopiëren via de
  LINE IN aansluitingen, zie "Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur zonder een timer"
  (pagina 53)

  – het ingangssignaal niet van het type DVC-SD is. Sluit
  geen MICRO MV camcorder aan, ook al is die
  voorzien van een i.LINK aansluiting.
  – de beelden op de cassette zijn beveiligd en dus niet
  kunnen worden opgenomen.
  • Om de disc af te spelen met andere DVD-apparatuur,
  moet ze worden gefinaliseerd (pagina 38).

  Aansluitingen
  DVD recorder

  Naar DV IN

  Opnemen via de DV IN aansluiting
  De DV IN aansluiting van deze recorder
  beantwoordt aan de i.LINK norm. U kunt dit
  toestel verbinden met andere apparatuur met een
  i.LINK (DV) aansluiting en digitale signalen
  opnemen.
  Volg de instructies onder "Voorbereiding voor
  opname via de DV IN aansluiting," en ga dan naar
  het hoofdstuk over kopiëren. Voor meer
  informatie over i.LINK, zie "Betreffende de
  i.LINK aansluiting" (pagina 109).

  i.LINK kabel (niet
  meegeleverd)

  z Tip
  Voor extra bewerking op een disc na het kopiëren,
  gebruikt u de DV IN aansluiting en neemt u op op een
  DVD-RW (VR-modus).

  Voorbereiding voor opname via de
  DV IN aansluiting
  U kunt een digitale camcorder aansluiten op DV
  IN op de recorder om op te nemen of te bewerken
  vanaf een DV tape. De bediening is heel
  eenvoudig want de recorder spoelt de cassette
  automatisch vooruit en achteruit – u hoeft de
  digitale camcorder niet eens te bedienen. Doe het
  volgende om de "DV montage" functies van deze
  recorder te gebruiken.
  Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de
  digitale camcorder voor het aansluiten.

  Digitale camcorder

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700)

  DV uitgang

  : Signaalverloop

  Z
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  TOOLS
  M/m, ENTER

  Opmerkingen
  • De DV IN aansluiting is alleen als ingang bedoeld. Ze
  kan geen signalen uitvoeren.
  • U kunt de DV IN aansluiting gebruiken wanneer:
  – uw digitale camcorder niet werkt met deze recorder.
  Sluit de camcorder aan op LINE IN en volg de
  instructies onder "Opnemen vanaf aangesloten
  apparatuur zonder een timer" (pagina 53).

  REC MODE
  INPUT
  SELECT
  ,wordt vervolgd

  73 • Page 74

  1

  Druk op Z (openen/sluiten) en plaats een
  opneembare disc in de disclade.
  Zorg ervoor dat er op de disc voldoende vrije
  ruimte beschikbaar is om de inhoud van de
  tape op te nemen.

  Met de opnamekant omlaag

  2

  Druk op Z (openen/sluiten) om de
  disclade te sluiten.
  Wacht tot "LOAD" verdwijnt in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.
  Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt
  het formatteren automatisch gestart.

  3

  Plaats de DV brontape in uw digitale
  camcorder.

  Druk herhaaldelijk op INPUT SELECT op de
  afstandsbediening om "DV" te selecteren.
  Het uitleesvenster op het voorpaneel wordt als
  volgt gewijzigd:

  Programmapositie

  5

  L1

  L2

  L3

  L4

  DV

  Druk herhaaldelijk op REC MODE op de
  afstandsbediening om de opnamemodus
  te selecteren.
  De opnamemodus wordt als volgt gewijzigd:
  HQ

  HSP

  SP

  LP

  EP

  SLP

  Voor meer informatie over de opnamemodi
  zie pagina 42.

  6

  Druk op TOOLS op de afstandsbediening
  om "DV Audio Input" te selecteren en druk
  vervolgens op ENTER. Kies dan de
  instelling voor de audio-ingang.
  "Stereo1" (standaard): Alleen het originele
  geluid wordt opgenomen. Kies dit normaal
  voor het kopiëren van een DV tape.
  "Mix": Stereo 1 en 2 worden opgenomen.

  74

  z Tips
  • U kunt de recorder uitschakelen tijdens het kopiëren.
  Het kopiëren gaat door, ook al is de recorder
  uitgeschakeld.
  • U kunt de beeldkwaliteit voor de opname aanpassen
  voor u begint op te nemen. Zie "De beeldkwaliteit en
  het beeldformaat van de opname aanpassen"
  (pagina 50)
  • Datum en tijdstip van de opname met uw digitale
  camcorder verschijnen als programmanaam in de DV
  Montagelijst (pagina 75).

  Opmerkingen

  Om met de recorder op te nemen of te
  bewerken, moet de digitale camcorder zijn
  ingesteld op videoweergave.

  4

  "Stereo2": Alleen bijkomend geluid wordt
  opgenomen.
  Selecteer "Mix" of "Stereo2" alleen wanneer
  een tweede geluidskanaal werd toegevoegd
  bij de opname met uw digitale camcorder.
  U bent nu klaar om de opname te starten.
  U bent nu klaar om het kopiëren te starten.
  Kies een van de kopieermethoden op de
  volgende pagina's.

  • Op de recorder kan niet meer dan één digitaal videoapparaat worden aangesloten.
  • De recorder kan niet worden bediend met een ander
  toestel of een andere recorder van hetzelfde model.
  • Datum, tijdstip noch inhoud van het cassettegeheugen
  kunnen op de disc worden opgeslagen.
  • Bij opname van een DV tape met een geluidsspoor dat
  met meervoudige bemonsteringsfrequenties (48 kHz,
  44,1 kHz of 32 kHz) werd opgenomen, wordt geen of
  onnatuurlijk geluid geproduceerd bij weergave van het
  bemonsteringsfrequentie-omschakelpunt op de disc.
  • Om de Auto Scene Chaptering-functie (pagina's 76, 77)
  van deze recorder te kunnen gebruiken, moet de klok
  van uw digitale camcorder juist zijn ingesteld voor u
  begint te filmen.
  • Het opnamebeeld kan tijdelijk zijn gestoord wanneer
  de beeldgrootte van het brondbeeld verandert of
  wanneer er niets op de tape is opgenomen. • Page 75

  Beschikbare DV
  kopieerfuncties
  ◆One Touch Dubbing (pagina 76)
  Laat u een hele DV tape opnemen op een disc naar
  keuze met één enkele druk op de ONE TOUCH
  DUBBING toets.
  ◆Program Edit (pagina 77)
  Laat u bepaalde scènes op een DV tape
  preselecteren en in een bepaalde volgorde zetten
  voor het kopiëren.

  Betreffende "programma's" en "DV
  Montagelijst"
  Een "programma" wordt aangemaakt na One
  Touch Dubbing, Program Edit of Advanced
  Program Edit. Net zoals een playlist-titel
  bedieningsinformatie voor weergave bevat, bevat
  ook het programma alleen de
  bedieningsinformatie zoals het begin- en eindpunt
  van de scène in de gekopieerde titel.

  ◆Copy Dubbing (pagina 81)
  Laat u duplicaten van programma's in de DV
  Montagelijst kopiëren naar een disc van uw keuze.
  Om kopieën te maken, hebt u de originele DV
  tapes nodig waarmee het programma werd
  gemaakt.
  ◆Een programma in de DV Montagelijst opnieuw
  bewerken (DVD-RW (alleen VR-modus)
  (pagina 83)
  Dit laat u toe eerst een programma te selecteren in
  de DV Montagelijst en verder te bewerken met
  behulp van de "Scènelijst". Aan de hand van de
  scèneminiaturen in de scènelijst kunt u scènes
  toevoegen of wissen of de volgorde ervan
  wijzigen. Merk op dat het originele programma bij
  herbewerking wordt overschreven en verloren
  gaat.
  De "Scènelijst" toont de programmascènes. Er kunnen
  tot 50 scènes worden toegevoegd aan de Scènelijst
  (een programma).

  SCENELIJST

  "DV Montagelijst" slaat tot 20 programma's op.

  1

  0:00:30-0:00:52
  Duur 0:00:22

  2

  0:01:40-0:06:23
  Duur 0:06:43

  3

  0:07:07-0:10:51
  Duur 0:03:44

  4

  0:11:40-0:16:19
  Duur 0:04:39

  Totaal 1:23:30 Scènes 20

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700)

  ◆Advanced Program Edit (pagina 79)
  Laat u eerst alles op een DV tape opnemen op een
  disc en achteraf de scènes in een andere volgorde
  plaatsen op de gekopieerde disc. Advanced
  Program Edit maakt gebruik van de snelle
  toegankelijkheid van de disc en werkt dus vlotter
  dan montage met een cassette.

  Het aangemaakte programma wordt automatisch
  opgeslagen in de "DV Montagelijst". U kunt het
  programma later selecteren in de DV Montagelijst
  om discs opnieuw te bewerken en te kopiëren. De
  recorder roept de gegevens op van de brontape op
  basis van de bedieningsinformatie (programma)
  en kopieert de geselecteerde scènes op een disc.

  OK
  Sluiten

  Toevoegen

  DV MONTAGELIJST
  Spring vacation 2004

  1H12M 5.6

  My Birthday

  1H16M 10.6

  DV 24.12.2003 11:34 - 25.12.2003 13:18

  1H24M 18.6

  1 Miniatuurbeeld
  1 Discmarkering

  2 Tijdinformatie

  2 Programmanaam

  3 Totale programmaduur

  3 Totale speelduur

  4 Totaal aantal scènes

  4 Bewerkings- of kopieerdatum

  Opmerking
  Na het kopiëren mag u uw tapes niet weggooien noch
  overschrijven. U hebt ze later nog nodig om bijkomende
  bewerkingen of kopieën te maken.

  75 • Page 76

  Stoppen tijdens het opnemen

  Een DV tape volledig
  opnemen (One Touch
  Dubbing)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -R

  U kunt een volledige DV tape opnemen op een
  disc naar keuze met één enkele druk op de ONE
  TOUCH DUBBING toets. De recorder bedient de
  digitale camcorder tijdens het hele opnameproces.
  ◆Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
  De gekopieerde inhoud op de disc wordt een titel
  die is onderverdeeld in hoofdstukken. Bij een
  DVD-RW (VR-modus) wordt elke opname op de
  tape een hoofdstuk op de disc (Auto Scene
  Chaptering-functie). Bij andere discs deelt de
  recorder de titel op in stukken van 6 of 15 minuten,
  afhankelijk van de instelling van "Auto
  hoofdstuk" bij Features instelling.

  x REC STOP
  ONE TOUCH
  DUBBING

  Volg stap 1 tot 6 van "Voorbereiding voor
  opname via de DV IN aansluiting" (pagina 73)
  en druk op ONE TOUCH DUBBING op de
  afstandsbediening.
  De recorder spoelt de tape terug en begint op te
  nemen.
  Na de opname spoelt de recorder de tape in de
  digitale camcorder terug.

  76

  Open de klep van de afstandsbediening en druk op
  x REC STOP. Het duurt enkele seconden voordat
  de opname wordt gestopt.
  z Tips
  • Wanneer u "Disc finaliseren" op "Auto" zet bij
  Features instelling (pagina 98), wordt de opgenomen
  disc (behalve DVD-RW (VR mode) automatisch
  gefinaliseerd na de opname.
  • Wanneer u een DVD-RW (VR-modus) gebruikt en
  wanneer "Bij montagelijst voegen" bij Features
  instelling op "Aan" (standaard) staat, wordt een
  programma voor de One Touch Dubbing-opname
  gemaakt en opgeslagen in de DV Montagelijst. U kunt
  het programma dan achteraf gebruiken om te bewerken
  en te kopiëren (pagina 98).

  Opmerkingen
  • Wanneer een blanco spatie tussen de opnames op de
  tape langer duurt dan vijf minuten, stopt One Touch
  Dubbing automatisch.
  • De recorder neemt een blanco spatie van vijf minuten
  op voor hij stopt met kopiëren. Druk op x REC STOP
  om de blanco opname te stoppen. • Page 77

  Program Edit
  +RW

  -RWVR

  -RWVideo

  +R

  -R

  U kunt bepaalde scènes op een DV tape kiezen en
  vervolgens opnemen op een disc naar keuze.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  Om deze functie te gebruiken, gaat u als volgt
  tewerk:

  SYSTEM
  MENU
  </M/m/,,
  ENTER

  Sluit uw digitale camcorder aan en maak
  alles klaar voor opname
  m/M

  m
  H
  x REC
  STOP

  1

  Doe stap 1 tot 6 van "Voorbereiding voor
  opname via de DV IN aansluiting"
  (pagina 73) en druk op SYSTEM MENU.

  2

  Selecteer "DV MONTAGE" en druk op
  ENTER.
  Het DV Edit menu verschijnt.

  3

  Kopieer de geselecteerde scènes
  naar een disc
  Na het selecteren van de scènes spoelt de recorder
  de tape automatisch snel vooruit en achteruit, en
  worden de scènes opgenomen op een disc naar
  keuze.
  ◆Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
  De gekopieerde inhoud op de disc wordt een titel
  die is onderverdeeld in hoofdstukken. Bij een
  DVD-RW (VR-modus) wordt elke opname op de
  tape en elke geselecteerde scène een hoofdstuk op
  de disc (Auto Scene Chaptering-functie). Bij
  andere discs deelt de recorder de titel op in
  stukken van 6 of 15 minuten, afhankelijk van de
  instelling van "Auto hoofdstuk" bij Features
  instelling.

  Selecteer "Program Edit", en druk op
  ENTER.
  In het venster verschijnt een vraag of u
  geselecteerde scènes wilt starten.

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700)

  Kies en bewerk de scènes die u wilt
  kopiëren
  Spoel de tape vooruit en achteruit met de
  afstandsbediening van de recorder om de scènes te
  selecteren. De geselecteerd scènes worden nu nog
  niet naar de disc gekopieerd. De recorder onthoudt
  alleen de IN en OUT punten van de scènes die u
  hebt geselecteerd om te kopiëren. U kunt de
  volgorde van de scènes ook terugstellen, wissen of
  wijzigen.
  m

  Scène kiezen
  Wilt u een scène kiezen?

  Start

  Annuleren

  • Wanneer u vooraf een programma hebt
  opgeslagen, verschijnt de vraag of u een
  bestaand programma wilt bewerken of een
  nieuw programma aanmaken. Selecteer
  "Opgesl. gegevens" en ga naar stap 7.

  4

  Selecteer "Start" en druk op ENTER.
  Het venster voor het instellen van het IN punt
  (begin van de scène) verschijnt.
  De geselecteerde scène wordt op de
  achtergrond afgespeeld.

  ,wordt vervolgd

  77 • Page 78

  Scène kiezen (IN punt instellen)

  Totaal 0:00:22 Scènes 1

  SCENELIJST

  OK

  0:00:30-0:00:52
  Duur 0:00:22

  1

  Sluiten

  Toevoegen

  Controleren...
  IN 0:00:30
  OUT - : - - : - -

  5

  8

  Kies het IN punt door op m/M te
  drukken en druk op ENTER.
  Het venster voor het instellen van het OUT
  punt (einde scène) verschijnt. De
  geselecteerde scène wordt op de achtergrond
  afgespeeld vanaf het IN punt.

  Het submenu verschijnt.
  "Verplaatsen": Wijzigt de volgorde van de
  scènes. Volg de instructies op het scherm om
  de volgorde te wijzigen.
  "Wissen": Wist de scène. Kies "OK" ter
  bevestiging.
  "Voorbeeld": De geselecteerde scène wordt
  afgespeeld.
  "IN wijzigen": Wijzigt het beginpunt van de
  scène. Herhaal vanaf stap 5.
  "OUT wijzigen": Wijzigt het eindpunt van de
  scène. Herhaal stap 6.

  Scène kiezen (OUT punt instellen)

  Controleren...
  IN 0:00:30
  OUT 0:00:52

  6

  Kies het OUT punt door op m/M te
  drukken en druk op ENTER.
  In het venster wordt u gevraagd of u de
  geselecteerde scène wilt toevoegen aan het
  Scènelijst menu. Selecteer "Voorbeeld" om de
  scène te bekijken. Om het IN of OUT punt te
  wijzigen, selecteert u "IN wijzigen" of "OUT
  wijzigen" en herhaalt u de procedure vanaf
  stap 5.

  9

  Selecteer na het bewerken van de
  scènelijst "OK" en druk op ENTER.
  Het venster voor het opgeven van de titelnaam
  verschijnt. Selecteer "Enter" en volg de
  instructies op pagina 41 om een nieuwe naam
  in te voeren.
  Titelnaam
  Voer de titelnaam in.

  DV 11.10.2003 13:30 - 12.11.2003 16:46

  Scènes kiezen
  Wilt u de scène vastleggen
  tussen IN 0:00:30 en OUT 0:00:52?

  7

  Kies de scène die u wilt bewerken en druk
  op ENTER wanneer u klaar bent met het
  toevoegen van scènes.

  OK

  Annuleren

  Voorbeeld

  IN wijzigen

  OUT wijzigen

  Kies "OK" en druk op ENTER.
  Een nieuw Scènelijst menu verschijnt met alle
  geselecteerde scènes. Als u nog scènes wenst
  toe te voegen, selecteert u "Toevoegen" en
  herhaalt u de procedure vanaf stap 5. Aan één
  titel kunt u tot 50 scènes toevoegen.

  OK

  Enter

  10Kies "OK" en druk op ENTER.
  De standaard titelnaam ligt vast en op het
  scherm verschijnt de vraag of u de opname
  wilt starten. Om de kopieerstand te wijzigen,
  kiest u "Kopieerstand" en drukt u op M/m.
  DV kopiëren

  2.6GB

  Wijzig de kopieerstand indien nodig.
  Kies "Start" om het kopiëren te starten.
  Kopieerstand
  SP 0.8GB

  Vereiste discruimte
  voor het kopiëren.

  78

  Start

  Annuleren • Page 79

  11Kies "Start" en druk op ENTER.
  De recorder begint de tape op te nemen zoals
  geprogrammeerd.
  • Wanneer de opname niet past wegens de
  gekozen kopieerstand, wordt u gevraagd of
  u wilt doorgaan. Om de kopieerstand te
  wijzigen, kiest u "Herstellen" en herhaalt u
  de procedure vanaf stap 10. Om de
  kopieerstand door de recorder te laten
  wijzigen, kiest u "Auto Dub Mode".
  • Wanneer er zelfs na het wijzigen van de
  kopieerstand nog niet genoeg ruimte
  beschikbaar is op de disc, wordt u gevraagd
  of u de opname halverwege wilt stoppen.
  Kies "OK" om door te gaan.

  Advanced Program Edit
  -RWVR

  Met een extra DVD-RW disc (VR-modus) kunt u
  snel de inhoud van een DV-tape bewerken, en
  daarna de bewerkte inhoud kopiëren naar een
  andere disc.

  1 Alles kopiëren
  en bewerken.

  2 Bewerkte

  Stoppen tijdens het opnemen

  inhoud
  kopiëren.

  DVD-RW
  (VR-modus)

  Opmerkingen
  • De disc wordt mogelijk niet opgenomen zoals
  geprogrammeerd wanneer de tijdcode van de tape niet
  opeenvolgend is of wanneer er blanco's zitten tussen de
  opnames op de tape. Zie in dat geval "Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur zonder een timer" (pagina 53).
  • Begin- en eindpunten van een programma kunnen
  verschillen van wat is ingesteld wanneer de DV tape
  één van de volgende kenmerken vertoont:
  – De opnamestand werd gewijzigd tijdens het
  opnemen.
  – Er zit een blanco spatie in de opname op de tape.
  • Wanneer u het begin van de tape instelt als IN punt en
  het einde als OUT punt, kunnen de IN en OUT punten
  lichtjes afwijken tijdens het kopiëren.
  • Scènes die korter zijn dan een seconde kunnen niet
  worden bewerkt.

  Om deze functie te gebruiken, gaat u als volgt
  tewerk:
  Sluit uw digitale camcorder aan en
  maak alles klaar voor opname
  m
  Neem alles op de DV tape op op een
  DVD-RW (VR-modus)

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700)

  Open de klep van de afstandsbediening en druk op
  x REC STOP. Het duurt enkele seconden voordat
  de opname wordt gestopt.

  m
  Kies en bewerk de scènes die u wilt kopiëren
  Maak gebruik van de snelle toegankelijkheid van
  de disc om de scènes te kiezen op de DVD-RW
  (VR-modus). U hoeft de tape niet snel vooruit
  noch achteruit te spoelen zoals uitgelegd in in
  "Program Edit" (pagina 77). U kunt de volgorde
  van de scènes ook terugstellen, wissen of
  wijzigen.
  m
  Kopieer de scènes naar een
  andere disc
  Na het selecteren van de scènes kunt u die
  kopiëren naar een andere disc van uw keuze.

  ,wordt vervolgd

  79 • Page 80

  ◆Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
  De gekopieerde inhoud op de disc wordt een titel
  die is onderverdeeld in hoofdstukken. Bij een
  DVD-RW (VR-modus) wordt elke opname op de
  tape en elke geselecteerde scène een hoofdstuk op
  de disc (Auto Scene Chaptering-functie). U kunt
  een titel ook handmatig splitsen.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  4

  Kies "Start" en druk op ENTER.
  De recorder begint de tape te kopiëren.
  Bedien de recorder na het kopiëren pas
  wanneer het titelinvoerscherm verschijnt.
  Selecteer "Enter" en volg de instructies op
  pagina 41 om een nieuwe naam in te voeren.

  5

  Selecteer "OK" om de standaardnaam te
  gebruiken en druk op ENTER.
  U wordt gevraagd of u automatisch of
  handmatig scènes (hoofdstukken) wilt
  aanmaken in het programma. Selecteer
  "Auto" om de Auto Scene Chaptering-functie
  te gebruiken,

  0

  Monteren

  SYSTEM
  MENU

  Kies de methode om scènes te splitsen.

  </M/m/,,
  ENTER

  DV 11.10.2003 13:30 - 12.11.2003 Hoofdstuk 2

  Manueel

  6
  Doe stap 1 tot 6 van "Voorbereiding voor
  opname via de DV IN aansluiting"
  (pagina 73) en druk op SYSTEM MENU.
  Plaats een DVD-RW (VR-mdus) in de
  recorder.
  Zorg ervoor dat er op de disc voldoende vrije
  ruimte beschikbaar is om de inhoud van de
  tape op te nemen.

  2

  Kies "DV MONTAGE" en druk op ENTER.
  IN 0:00:30
  OUT - : - - : - -

  Kies "Advanced Program Edit" en druk op
  ENTER.
  In het venster verschijnt een vraag of u het
  kopiëren wilt starten. Om de kopieerstand te
  wijzigen, kiest u "Kopieerstand" en drukt u op
  M/m.
  DV kopiëren

  2.6GB

  Wijzig de kopieerstand indien nodig.
  Kies "Start" om het kopiëren te starten.
  Kopieerstand
  SP

  80

  Kies "Manueel" en druk op ENTER.

  Scène kiezen (IN punt instellen)

  Het DV Edit menu verschijnt.

  3

  Annul.

  Het venster voor het instellen van het IN punt
  (begin van de scène) verschijnt en de scène
  wordt afgespeeld op de achtergrond. Volg
  stap 5 tot 8 van "Program Edit" (pagina 77)
  om scènes in het programma te maken en te
  bewerken.

  x REC
  STOP

  1

  Auto

  Start

  Annuleren

  7

  Selecteer na het bewerken van de
  scènelijst "OK" en druk op ENTER.
  Het bewerkte programma wordt opgeslagen
  in de DV Montagelijst.

  8

  Selecteer het programma in de DV
  Montagelijst en begin het te kopiëren naar
  een andere disc.
  Volg de instructies van "Een kopie van een
  bewerking maken (Copy Dubbing)"
  (pagina 81). • Page 81

  Opmerkingen
  • De disc wordt mogelijk niet opgenomen zoals
  geprogrammeerd wanneer de tijdcode van de tape niet
  opeenvolgend is of wanneer er blanco's zitten tussen de
  opnames op de tape. Volg in dat geval de instructies
  van "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder
  een timer" (pagina 53).
  • Scènes die korter zijn dan een seconde kunnen niet
  worden bewerkt.
  • Begin- en eindpunten van een programma kunnen
  verschillen van wat is ingesteld wanneer de DV/
  Digital8 tape één van de volgende kenmerken vertoont:
  – De opnamestand werd gewijzigd tijdens het
  opnemen.
  – Er zit een blanco spatie in de opname.
  • Een programma kan tot 50 scènes (hoofdstukken)
  bevatten. Wanneer de recorder een programma splitst
  en het aantal scènes 49 bereikt, wordt de rest van het
  programma een scène (hoofdstuk).

  Een kopie van een
  bewerking maken
  (Copy Dubbing)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  -R

  +R

  U kunt duplicaten van programma's in de DV
  Montagelijst kopiëren naar een disc van uw keuze.
  Om deze functie te gebruiken, gaat u als volgt
  tewerk:
  Sluit uw digitale camcorder aan en
  maak alles klaar voor opname
  Breng de originele DV tape in voor het
  programma in de DV Montagelijst.
  m

  m
  Kopieer de geselecteerde scènes
  naar een disc
  De recorder spoelt de tape automatisch snel
  vooruit en achteruit en neemt de scènes op op een
  disc naar keuze.
  ◆Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
  De gekopieerde inhoud op de disc wordt een titel
  die is onderverdeeld in hoofdstukken. Bij een
  DVD-RW (VR-modus) wordt elke opname op de
  tape en elke geselecteerde scène een hoofdstuk op
  de disc (Auto Scene Chaptering-functie). Bij
  andere discs deelt de recorder de titel op in
  stukken van 6 of 15 minuten, afhankelijk van de
  instelling van "Auto hoofdstuk" bij Features
  instelling.

  ,wordt vervolgd

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700)

  Selecteer programma in de DV Montagelijst

  81 • Page 82

  6
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Selecteer "OK" om de standaardnaam te
  gebruiken en druk op ENTER.
  In het venster verschijnt een vraag of u het
  kopiëren wilt starten. Om de kopieerstand te
  wijzigen, kiest u "Kopieerstand" en drukt u op
  M/m.

  0

  DV kopiëren

  2.6GB

  Wijzig de kopieerstand indien nodig.
  Kies "Start" om het kopiëren te starten.

  SYSTEM
  MENU
  </M/m/,,
  ENTER

  Kopieerstand
  SP 0.8GB

  Start

  Annuleren

  Vereiste discruimte voor het kopiëren.

  x REC
  STOP

  1

  Doe stap 1 tot 6 van "Voorbereiding voor
  opname via de DV IN aansluiting"
  (pagina 73) en druk op SYSTEM MENU.
  Breng de originele DV tape in voor het
  programma in de DV Montagelijst.

  2

  Kies "DV MONTAGE" en druk op ENTER.
  Het DV Edit menu verschijnt.

  3

  Druk op M/m om "DV Montagelijst" te
  selecteren en druk op ENTER.
  Het DV Montagelijst menu verschijnt.

  4

  Kies het programma dat u wilt opnemen op
  een disc en druk vervolgens op ENTER.
  Het submenu verschijnt.

  5

  Kies "DV kopiëren" en druk op ENTER.
  Het venster voor het opgeven van een
  titelnaam verschijnt. Selecteer "Enter" en volg
  de instructies op pagina 41 om een nieuwe
  naam in te voeren.
  Titelnaam
  Voer de titelnaam in.

  DV 11.10.2003 13:30 - 12.11.2003 16:46

  OK

  82

  Enter

  7

  Kies "Start" en druk op ENTER.
  De recorder begint de tape op te nemen zoals
  geprogrammeerd.
  • Wanneer de opname niet past wegens de
  gekozen kopieerstand, wordt u gevraagd of
  u wilt doorgaan. Kies "Herstellen" om de
  kopieerstand te wijzigen. Kies "Auto Dub
  Mode" om de kopieerstand te laten kiezen
  door de recorder.
  • Wanneer er zelfs na het wijzigen van de
  kopieerstand nog niet genoeg ruimte
  beschikbaar is op de disc, wordt u gevraagd
  of u de opname halverwege wilt stoppen.
  Kies "OK" om door te gaan.

  Stoppen tijdens het opnemen
  Open de klep van de afstandsbediening en druk op
  x REC STOP. Het duurt enkele seconden voordat
  de opname wordt gestopt. • Page 83

  Een "programma" in de DV
  Montagelijst opnieuw bewerken

  2

  Kies "DV MONTAGE" en druk op ENTER.
  Het DV Edit menu verschijnt.

  3

  Kies "DV Montagelijst" en druk op ENTER.
  Het DV Montagelijst menu verschijnt.
  Er verschijnt een discmarkering naast het
  programma dat overeenkomt met de
  ingebrachte disc. U kunt alleen gemarkeerde
  discs bewerken.

  -RWVR

  U kunt programma's in de DV Montagelijst
  wijzigen wanneer die werden aangemaakt met
  One Touch Dubbing of Advanced Program Edit
  op een DVD-RW (VR-modus). U kunt ook de
  volgorde van de scènes terugstellen, wissen of
  wijzigen.

  Discmarkering
  DV MONTAGELIJST

  Om deze functie te gebruiken, gaat u als volgt
  tewerk:
  Sluit uw digitale camcorder aan en maak alles
  klaar voor bewerking

  4

  m
  Bewerk het programma in de DV Montagelijst

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  1H24M 18.6

  Kies het programma dat u wilt bewerken
  en druk op ENTER.

  * Deze submenu items verschijnen niet wanneer het
  programma geen scènes bevat.

  5

  SYSTEM
  MENU
  </M/m/,,
  ENTER

  1

  1H16M 10.6

  DV 24.12.2003 11:34 - 25.12.2003 13:18

  Het submenu verschijnt.
  "DV kopiëren": Start Copy Dubbing van het
  programma. Volg de instructies op pagina 81.
  "Wissen": Wist het programma in de DV
  Montagelijst.
  "Wijzigen": Om een programma te bewerken
  (zie hieronder).
  "Voorbeeld"*: Om een programma te
  bekijken (zie hieronder).
  "Playlist maken"*: Om een Playlist-titel van
  dezelfde inhoud te maken. Wanneer dit wordt
  gevraagt, kiest u "OK" om de standaardnaam
  in te voeren of kiest u "Enter" om een nieuwe
  naam in te voeren (pagina 41).
  "Hernoemen": Om de programmanaam
  opnieuw in te voeren.

  Selecteer programma in de DV Montagelijst

  1

  1H12M 5.6

  My Birthday

  DV kopiëren (alleen RDR-GX700)

  Breng de originele DV tape en de DVD-RW (VRmodus) in voor het programma in de DV
  Montagelijst.
  m

  Spring vacation 2004

  Doe stap 1 tot 4 van "Voorbereiding voor
  opname via de DV IN aansluiting"
  (pagina 73) en druk op SYSTEM MENU.

  Kies "Wijzigen" en druk op ENTER.
  Het Scènelijst menu verschijnt met alle scènes
  van het programma. Om nieuwe scènes toe te
  voegen, kiest u "Toevoegen" en drukt u
  vervolgens op ENTER. Wanneer het
  keuzevenster voor het IN punt (begin van de
  scène) verschijnt, volgt u stap 5 tot 8 van
  "Program Edit" (pagina 77).

  Breng de originele DV tape en de DVD-RW
  (VR-modus) in voor het programma in de DV
  Montagelijst.

  ,wordt vervolgd

  83 • Page 84

  Totale
  programmaduur

  SCENELIJST

  1

  0:00:30-0:00:52
  Duur 0:00:22

  2

  0:01:40-0:06:23
  Duur 0:06:43

  3

  0:07:07-0:10:51
  Duur 0:03:44

  4

  0:11:40-0:16:19
  Duur 0:04:39

  Totaal aantal
  scènes

  Totaal 1:23:30 Scènes 20

  OK
  Sluiten

  Toevoegen

  • Indien het programma geen scènes bevat,
  wordt u gevraagd of u de scènes in het
  programma automatisch of handmatig wilt
  aanmaken. Volg stap 5 tot 6 van "Advanced
  Program Edit" (pagina 79).

  6

  Kies de scène die u wilt bewerken en druk
  op ENTER.
  Het submenu verschijnt. Kies een optie en
  bewerk de scène.
  "Verplaatsen": Wijzigt de volgorde van de
  scènes. Volg de instructies op het scherm om
  de volgorde te wijzigen.
  "Wissen": Wist de scène. Kies "OK" ter
  bevestiging.
  "Voorbeeld": De geselecteerde scène wordt
  afgespeeld.
  "IN wijzigen": Wijzigt het beginpunt van de
  scène. Zie stap 6 van "Program Edit" voor
  details (pagina 77).
  "OUT wijzigen": Wijzigt het eindpunt van de
  scène. Zie stap 7 van "Program Edit" voor
  details (pagina 77).

  7

  Selecteer na het bewerken van de
  scènelijst "OK" en druk op ENTER.
  Het programma wordt opgeslagen in de DV
  Montagelijst.
  Wanneer een programma is bewerkt, wordt
  het originele programma gewist.
  • Als u "Sluiten" kiest nadat u in stap 6
  wijzigingen hebt aangebracht, wordt u
  gevraagd of u het programma wenst op te
  slaan.

  84

  Opmerkingen
  • Scènes die korter zijn dan een seconde kunnen niet
  worden bewerkt.
  • U kunt "Wijzigen", "Voorbeeld" of "Playlist maken"
  alleen kiezen wanneer de betreffende DVD-RW (VRmodus) in de recorder zit en de disc niet werd bewerkt.
  • Een programma kan tot 50 scènes (hoofdstukken)
  bevatten. Wanneer de recorder een programma splitst
  en het aantal scènes 49 bereikt, wordt de rest van het
  programma een scène. • Page 85

  INSTELLING

  Instellingen en afstellingen

  Instellingen

  Instelschermen gebruiken

  Kanaalinstelling

  Video

  Kanaallijst

  Audio

  Klok

  Features

  Taal

  Opties

  In de instelschermen kunt u items als beeld en
  geluid aanpassen, maar ook de taal voor de
  ondertiteling selecteren.
  U kunt de instelschermen op de volgende manier
  gebruiken.

  Snelinstelling

  3

  Kies "Instellingen", "Video", "Audio",
  "Features", "Opties" of "Snelinstelling", en
  druk op ENTER.
  Het geselecteerde instelscherm verschijnt.
  Voorbeeld: "Video" instelling

  Opmerking
  Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
  hebben voorrang op de instellingen via het instelscherm.
  Mogelijk zijn niet alle beschreven functies beschikbaar.

  INSTELLING
  Instellingen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  TV Type :

  16 : 9

  Video

  Pauzestand :

  Auto

  Audio

  Component Out :

  Uit

  Features

  Progressive Mode :

  Auto

  Opties

  Schermbeveiliging :

  Aan

  Scart-instelling
  Snelinstelling

  SYSTEM
  MENU

  Video

  Kies het item dat u wilt instellen en druk op
  ENTER.
  De opties voor het item verschijnen.
  Voorbeeld: "TV Type"

  </M/m/,,
  ENTER
  INSTELLING
  Instellingen

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
  de stopstand.

  TV Type :

  16 16
  : 9: 9

  Video

  Pauzestand :

  4 : Auto
  3 Letter Box

  Audio

  Component Out :

  4 : Uit
  3 Pan Scan

  Features

  Progressive Mode :

  Auto

  Opties

  Schermbeveiliging :

  Aan

  Instellingen en afstellingen

  4

  0

  Lijn4 ingang :

  Scart-instelling
  Snelinstelling

  Lijn4 ingang :

  Video

  Het systeemmenu verschijnt.

  SYSTEM MENU
  TITELLIJST
  TIMER
  TIMERLIJST
  DV MONTAGE

  Bij sommige items verschijnt een
  dialoogvenster voor het opgeven van
  gedetailleerde instellingen.
  Voorbeeld: Het volgende dialoogvenster
  verschijnt als u "Kinderbeveiliging" in het
  Features instelscherm selecteert.

  INSTELLING

  Kenmerken - Kinderbeveiliging

  2

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Het instelscherm verschijnt.

  Voer uw wachtwoord in.

  OK
  Annuleren

  ,wordt vervolgd

  85 • Page 86

  Zie in dit geval "Kinderbeveiliging" bij
  "Opname-en kinderbeveiligings-instellingen
  (Features)" (pagina 95).

  5

  Kies een optie en druk op ENTER.
  De momenteel gekozen optie verschijnt naast
  het instelitem.
  Voorbeeld: wanneer "4:3 Letter Box" is
  ingesteld.

  INSTELLING
  Instellingen

  TV Type :

  4 : 3 Letter Box

  Video

  Pauzestand :

  Auto

  Audio

  Component Out :

  Uit

  Features

  Progressive Mode :

  Auto

  Opties

  Schermbeveiliging :

  Aan

  Antenne-ontvangst en
  taalinstellingen
  (instellingen)
  Met dit instelscherm kunt u de tuner, klok en
  kanalen van de recorder instellen.
  Kies "Instellingen" in het instelscherm. Om het
  scherm te gebruiken, zie "Instelschermen
  gebruiken" (pagina 85).

  Scart-instelling
  Snelinstelling

  Lijn4 ingang :

  INSTELLING
  Video
  Instellingen

  Kanaalinstelling

  Video

  Kanaallijst

  Audio

  Klok

  Features

  Taal

  Opties
  Snelinstelling

  Het uitleesvenster uitschakelen
  Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU.

  Kanaalinstelling
  De kanalen worden handmatig vooringesteld.
  Als bepaalde kanalen niet kunnen worden
  ingesteld met de Easy Setup functie, kunt u deze
  handmatig instellen.
  Als er geen geluid is of het beeld vervormd is, is
  wellicht het verkeerde tunersysteem ingesteld
  tijdens Easy Setup. Voer de volgende procedure
  uit om het juiste tunersysteem handmatig in te
  stellen.

  1

  Volg stap 1 tot 3 van "Instelschermen
  gebruiken" (pagina 85) om "Instellingen" te
  selecteren in het instelscherm.

  2

  Kies "Kanaalinstelling" en druk op ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling

  3

  86

  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C3

  Zendernaam :

  AAB

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Prog. 1

  Druk op PROG +/– om de programmapositie
  te selecteren. • Page 87

  Geselecteerde programmapositie
  Instellingen - Kanaalinstelling

  4

  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C2

  Zendernaam :

  CDE

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Kies "Systeem" en druk op ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling

  5

  Prog. 8

  Prog. 8

  9

  Druk herhaaldelijk op M/m tot het gewenste
  kanaal wordt weergegeven en druk op
  ENTER.
  De kanalen worden gescand in de volgorde
  die in de onderstaande tabel wordt
  aangegeven.
  • Als u het cijfer van het gewenste kanaal
  weet, drukt u op de cijfertoetsen. Druk voor
  kanaal 5 bijvoorbeeld eerst op "0" en
  vervolgens op "5". Druk op ENTER.

  10 Kies "Audio" en druk op ENTER.

  Systeem :

  BG
  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal
  DK

  Kanaalinst. :

  C3
  I

  Systeem :

  BG

  Zendernaam :

  AAB
  L

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Kanaalinst. :

  C5

  Audio :

  NICAM

  Zendernaam :

  CDE

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit
  NICAM

  Audio :

  NICAM
  Standaard

  Instellingen - Kanaalinstelling

  Kies een beschikbaar televisiesysteem – BG,
  DK, L of I – en druk op ENTER (zie
  pagina 88).
  BG

  Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.

  I

  Selecteer dit systeem in GrootBrittannië en Ierland.

  L

  Selecteer dit systeem in Frankrijk.

  NICAM

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Standaard

  Selecteer deze instelling als
  het geluid van NICAM
  uitzendingen niet helder is.

  11 Kies "NICAM" en druk op ENTER.
  12 Kies "AFT" en druk op ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling

  6

  Kies "Normaal/kabel-TV" en druk op
  ENTER.
  Instellingen - Kanaalinstelling

  7
  8

  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal
  Normaal

  Kanaalinst. :

  C3
  Kabel-TV

  Zendernaam :

  CDE

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Kies "Kanaalinst." en druk op ENTER.

  Systeem :

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C3
  C2

  Zendernaam :

  CDE

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C5

  Zendernaam :

  CDE

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM
  Aan

  AFT :

  Uit

  Prog. 8

  Prog. 8

  Kies "Normaal" en druk op ENTER.
  Als u Kabel-TV-kanalen (Cable Television)
  wilt instellen, selecteert u "Kabel-TV".

  Instellingen - Kanaalinstelling

  Normaal/kabel-TV :

  Instellingen en afstellingen

  DK

  Selecteer dit systeem in WestEuropese landen, behalve in de
  landen die bij "Beschikbare
  kanalen" zijn vermeld (pagina 88).

  Prog. 8

  Prog. 8

  Aan

  Schakelt de Auto Fine
  Tuning-functie aan. Selecteer
  normaal deze instelling.

  Uit

  Maakt handmatig aanpassen
  van het beeld mogelijk.

  13 Kies "Aan" om AFT aan te zetten en druk op
  ENTER.
  • Indien de Auto Fine Tuning-functie niet
  naar behoren werkt, kies dan "Uit" en druk
  op ENTER. Wanneer de fijnafstembalk
  verschijnt, druk dan op </, om een
  helderder beeld te bekomen en druk op
  ENTER.
  ,wordt vervolgd

  87 • Page 88

  Fijnafstemming

  Instellingen - Kanaalinstelling

  Prog. 8

  Herhaal deze procedure vanaf stap 3 om een
  andere zender voorin te stellen.
  ◆Beschikbare kanalen

  BG

  Normaal/kabel-TV :

  Normaal

  Kanaalinst. :

  C3

  Zendernaam :

  AAB

  PAY - TV / CANAL+ :

  Uit

  Audio :

  NICAM

  3

  Druk op PROG +/– om de programmapositie
  te selecteren waarvoor u een zendernaam wilt
  wijzigen of invoeren.

  4

  Kies "Zendernaam" en druk op ENTER.
  Het invoerscherm voor tekens verschijnt.

  Televisiesysteem Kanalen
  BG (West-Europese E2 - E12 VHF
  landen, behalve de
  Italië A – H VHF
  landen die hieronder
  worden aangegeven) E21 – E69 UHF

  Prog. 1

  Systeem :

  S1 – S20 CATV

  Zendernaam invoeren
  AAB

  S21 – S41 HYPER
  "A"

  DK (Oost-Europese
  landen)

  S01 – S05 CATV

  1

  R1 – R12 VHF
  R21 – R69 UHF

  ¨

  ´

  6 M N O 6

  `

  ˆ

  2 A B C

  2

  Terug

  3 D E

  F

  3

  Wis alles

  8 T U V

  8

  4 G H

  I

  4

  Spatie

  9 W X Y

  Z

  5 J

  L

  5

  K

  1

  7 P Q R S

  0

  0

  "a"
  7

  Symbool

  9

  Annul.
  Voltooi.

  S1 – S20 CATV
  S21 – S41 HYPER
  S01 – S05 CATV
  I (Groot-Brittannië/
  Ierland)

  Ierland A – J VHF
  Zuid-Afrika 4 – 13 VHF
  B21 – B69 UHF
  S1 – S20 CATV
  S21 – S41 HYPER
  S01 – S05 CATV

  L (Frankrijk)

  F2 – F10 VHF
  F21 – F69 UHF
  B – Q CATV
  S21 – S41 HYPER

  Zendernaam
  U kunt een zendernaam wijzigen of een nieuwe
  zendernaam invoeren (maximaal 5 tekens). Voor
  de recorder moeten de kanaalgegevens (zoals
  SMARTLINK gegevens) voor zendernamen
  automatisch verschijnen.

  1
  2

  88

  Volg stap 1 tot 3 van "Instelschermen
  gebruiken" (pagina 85) Om "Instellingen" te
  kiezen in het Instelscherm.
  Kies "Kanaalinstelling" en druk op ENTER.

  Om tekens in te voeren, zie pagina 41.

  5

  Kies "Voltooi." en druk op ENTER.

  PAY-TV/CANAL+
  PAY-TV/Canal Plus kanalen instellen
  Voor details zie pagina 30.

  Kanaallijst (Kanalen wijzigen/
  uitschakelen)
  Om programmaposities te wijzigen of uit te
  schakelen na het instellen van de kanalen. Als
  programmaposities niet worden gebruikt of
  ongewenste kanalen bevatten, kunt u deze
  uitschakelen.
  U kunt ook de zendernamen wijzigen. Als de
  zendernamen niet worden weergegeven, kunt u
  deze handmatig invoeren.

  1

  Volg stap 1 tot 3 van "Instelschermen
  gebruiken" (pagina 85) Om "Instellingen" te
  kiezen in het Instelscherm.

  2

  Kies "Kanaallijst" en druk op ENTER.
  Instellingen - Kanaallijst
  Prog

  Kanaal

  1

  C3

  AAB

  2

  C5

  Naam
  FGH

  3

  C12

  4

  C21

  5

  C23

  6

  C24

  PQR • Page 89

  3

  Druk op M/m om de rij te selecteren met de
  programmapositie die u wilt wijzigen of
  uitschakelen.
  Druk op ENTER en ga naar stap 4 om te
  wijzigen.
  Druk op CLEAR en ga verder met stap 6 om
  uit te schakelen. De uitgeschakelde posities
  worden overgeslagen wanneer u op PROG
  +/– drukt.

  3

  Instellingen - Klok
  Huidige tijd :

  4
  5

  Naam

  C3

  AAB

  C12

  3

  C21

  4

  C5

  5

  C23

  6

  C24

  FGH
  PQR

  Druk herhaaldelijk op M/m tot de
  programmapositie van de zender met een
  tijdsignaal verschijnt en druk op ENTER.

  Uit
  Aan

  Huidige tijd :

  1 1

  Don 1. 1. 2004. 21:39

  • Als de recorder geen tijdsignaal van een
  zender ontvangt, keert "Autom. Inst."
  automatisch terug naar "Uit" en verschijnt het
  menu voor het handmatig instellen van de
  klok op het scherm.
  z Tip
  Als u "Autom. Inst." instelt op "Aan", wordt de Auto
  Clock Set functie ingeschakeld wanneer de recorder
  wordt uitgeschakeld.

  Opmerking

  5

  Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.

  6

  Als u de programmapositie van een andere
  zender wilt wijzigen of uitschakelen, herhaalt
  u de procedure vanaf stap 3.

  Opmerking
  Selecteer de juiste programmapositie die u wilt
  uitschakelen. Als u per ongeluk een programmapositie
  uitschakelt, moet u dat kanaal handmatig herstellen.

  Klok

  Met de recorder in de synchro-opnamewachtstand werkt
  de automatische klokinstelfunctie niet.

  ◆De klok handmatig instellen
  Als met de Auto Clock Set functie de klok niet
  juist is ingesteld voor uw gebied, moet u een
  andere zender voor de Auto Clock Set functie
  proberen of de klok handmatig instellen.

  1

  Volg stap 1 tot 3 van "Instelschermen
  gebruiken" (pagina 85) Om "Instellingen" te
  kiezen in het Instelscherm.

  2
  3

  Kies "Klok" en druk op ENTER.

  Instellingen en afstellingen

  Kanaal

  2

  Kies "Aan" en druk op ,.

  Autom. inst. :

  Instellingen - Kanaallijst
  1

  1 1

  Don 1. 1. 2004. 21:39

  Instellingen - Klok

  Druk op de M/m tot de geselecteerde kanaalrij
  wordt verplaatst naar de gewenste
  programmapositie.
  Het geselecteerde kanaal wordt bij de nieuwe
  programmapositie ingevoegd.

  Prog

  Uit
  Uit

  Autom. inst. :

  Druk herhaaldelijk op M/m om andere
  pagina's weer te geven voor
  programmaposities 7 tot en met 99.

  4

  Kies "Autom. Inst." en druk op ENTER.

  Kies "Autom. Inst." en druk op ENTER.

  Automatische regeling
  Instellingen - Klok

  De Auto Clock Set functie wordt ingeschakeld als een
  zender in uw gebied een tijdsignaal uitzendt.

  1
  2

  Volg stap 1 tot 3 van "Instelschermen
  gebruiken" (pagina 85) Om "Instellingen" te
  kiezen in het Instelscherm.
  Kies "Klok" en druk op ENTER.

  Uit
  Uit

  Autom. inst. :
  Huidige tijd :

  4
  5

  1 1

  Don 1. 1. 2004. 21:39

  Kies "Uit" en druk op ENTER.
  Kies "Huidige tijd" en druk op ENTER.
  Klok - Huidige tijd

  Instellingen - Klok
  Autom. inst. :

  Uit

  1

  Huidige tijd :

  Don 1. 1. 2004. 21:39

  Stel datum en tijd handmatig in.

  Don 1

  1

  2004

  0 : 00

  ,wordt vervolgd

  89 • Page 90

  6

  Druk op M/m om de dag in te stellen en druk
  vervolgens op ,. Stel achtereenvolgens de
  maand, het jaar, de uren en de minuten in.
  Druk op </, om het item te selecteren dat
  u wilt instellen en druk op M/m om de
  nummers in te stellen. De dag van de week
  wordt automatisch ingesteld.
  Om nummers te wijzigen, drukt u op < om
  terug te keren naar het item dat moet worden
  gewijzigd, waarna u op M/m drukt.

  7

  Druk op ENTER om de klok te starten.

  Taal
  Taal (weergavevenster)
  De taal voor het weergavevenster selecteren.

  Video-instellingen (Video)
  Met Video-instellingen worden beeldaspecten
  zoals grootte en kleur geregeld.
  Kies de instellingen die horen bij de aan te sluiten
  televisie, tuner of decoder.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
  de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Kies "Video" en druk op ENTER.
  Video-instellingen biedt de volgende
  keuzemogelijkheden. Standaardinstellingen
  zijn onderstreept.

  DVD Menu (alleen DVD VIDEO)
  INSTELLING

  De taal van het DVD-menu selecteren.

  Instellingen

  Audio (alleen DVD VIDEO)
  De taal voor het geluidsspoor selecteren.
  Als u "Origineel" selecteert, wordt de taal
  geselecteerd die op de disc voorrang krijgt.

  TV Type :

  16 : 9

  Video

  Pauzestand :

  Auto

  Audio

  Component Out :

  Uit

  Progressive Mode :

  Auto

  Schermbeveiliging

  Aan

  Features
  Opties

  Scart-instelling
  Snelinstelling

  Lijn4 ingang :

  Video

  Subtitle (alleen DVD VIDEO)
  De taal selecteren voor de ondertiteling die is
  opgenomen op de disc.
  Wanneer u "Audio Volgen" selecteert, wordt de
  taal voor de ondertiteling gewijzigd aan de hand
  van de taal die u voor het geluidsspoor hebt
  geselecteerd.
  z Tip
  Als u "Overige" bij "DVD Menu", "Subtitle" of "Audio"
  selecteert, selecteert u een taalcode uit de "Taalcodelijst"
  (pagina 116) en voert u deze in met de cijfertoetsen.

  Opmerking
  Wanneer u onder "DVD Menu", "Subtitle" of "Audio"
  een taal kiest die niet op de DVD VIDEO staat, wordt
  automatisch een van de opgenomen talen gekozen.

  90

  TV Type
  Hiermee selecteert u de breedte-/
  hoogteverhouding van de aangesloten televisie
  (4:3 of breedbeeld).
  16:9

  Selecteer deze instelling
  wanneer u een
  breedbeeldtelevisie of een
  televisie met
  breedbeeldfunctie aansluit.

  4:3 Letter
  Box

  Selecteer deze instelling
  wanneer u een televisie met
  een 4:3-scherm aansluit.
  Geeft een breed beeld weer
  met zwarte stroken aan de
  bovenkant en onderkant van
  het scherm.

  4:3 Pan
  Scan

  Selecteer deze instelling
  wanneer u een televisie met
  een 4:3-scherm aansluit.
  Geeft automatisch een breed
  beeld weer op het volledige
  scherm waarbij het
  overtollige gedeelte wordt
  bijgesneden. • Page 91

  Progressive Mode

  16:9

  4:3 Letter Box

  4:3 Pan Scan

  Opmerking
  Bij sommige discs kan "4:3 Letter Box" automatisch
  worden geselecteerd in plaats van "4:3 Pan Scan" en
  omgekeerd.

  Pauzestand (alleen DVD's)
  Hiermee selecteert u de beeldkwaliteit in de
  pauzemodus.
  Er verschijnt een trillingsvrij
  beeld met bewegende elementen.
  Selecteer normaal deze instelling.

  Frame

  Er verschijnt een beeld met hoge
  resolutie zonder bewegende
  elementen.

  Component Out
  Hiermee bepaalt u of de videosignalen worden
  uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO OUT
  aansluitingen.
  Aan

  Uit

  Voert de
  componentvideosignalen uit.
  Kies deze mogelijkheid om
  progressieve signalen te bekijken.
  Voert geen signalen uit.

  Auto

  Detecteert automatisch het
  softwaretype (Film of Video) en
  selecteert de juiste
  conversiestand. Selecteer
  normaal deze instelling.

  Video

  Stelt de conversiestand vast in
  voor Video-software.

  Schermbeveiliging
  Als u de recorder gedurende 10 minuten niet
  gebruikt terwijl er informatie op het TV-scherm
  staat, bijvoorbeeld het systeemmenu, verschijnt de
  schermbeveiliging. De schermbeveiliging
  voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
  (spookbeelden).
  Aan

  Om de schermbeveiliging aan te
  zetten.

  Uit

  Zet de functie af.

  Instellingen en afstellingen

  Auto

  DVD software kan in twee types worden
  ingedeeld: film-software en video-software.
  Video-software is afgeleid van TV, zoals
  bijvoorbeeld drama en sit-com, met een weergave
  van 30 beelden/60 velden (25 beelden/50 velden)
  per seconde. Film-software is vergelijkbaar met
  weergave in de bioscoop, met 24 beelden per
  seconde. Sommige DVD software bevat zowel
  video- als filmcomponenten.
  Om deze beelden natuurlijk op het TV-scherm te
  laten verschijnen in de PROGRESSIVE stand (50
  of 60 beelden per seconde), moet het Progressivevideosignaal worden omgezet naar het type DVD
  software dat u bekijkt.
  U kunt het uitgevoerde progressive 525p/625p
  videosignaal nauwkeurig regelen door op
  PROGRESSIVE te drukken ("PROGRESSIVE"
  licht op). Merk op dat er een progressivecompatibele TV dient te zijn aangesloten via
  COMPONENT VIDEO OUT (pagina 15).

  Opmerkingen
  • Als u "Lijn1 Uitgang" instelt op "RGB", kunt u
  "Component Out" niet instellen op "Aan".
  • Selecteer "Uit" niet als u de recorder uitsluitend
  aansluit op een monitor of projector via de
  COMPONENT VIDEO OUT aansluiting. Als u in dat
  geval wel "Uit" selecteert, verschijnt er mogelijk geen
  beeld.

  ,wordt vervolgd

  91 • Page 92

  Scart-instelling
  Hiermee stelt u het type ingangs-/uitgangssignaal
  in van de SCART aansluitingen aan de achterzijde
  van de recorder. Selecteer een optie voor elk van
  de onderstaande items overeenkomstig de
  combinatie van aansluitingen en types die u gaat
  gebruiken.
  ◆Lijn1 Uitgang
  Hiermee selecteert u een methode voor het
  uitvoeren van videosignalen voor de LINE 1-TV
  aansluiting.
  RGB

  Voert RGB-signalen uit.

  Video

  Voert videosignalen uit.

  S Video

  Voert S-videosignalen uit.

  Opmerkingen
  • Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
  RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
  televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S Video" of
  "RGB" selecteert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
  van de televisie.
  • Als "Component Out" hierboven is ingesteld op "Aan",
  kunt u "RGB" niet selecteren.
  • SMARTLINK is alleen beschikbaar als "Video" is
  geselecteerd.

  ◆Lijn3 Ingang
  Hiermee selecteert u een videoingangssignaal
  voor de LINE 3/DECODER aansluiting. De
  beelden zijn niet duidelijk als deze instelling niet
  overeenkomt met het type video-ingangssignaal.

  92

  Video/RGB

  Voert videosignalen of RGBsignalen in.

  Decoder

  Selecteer deze instelling als u
  een PAY-TV/Canal Plusdecoder aansluit.

  S Video

  Voert S-videosignalen in.

  ◆Lijn3 Uitgang
  Hiermee selecteert u een videouitgangssignaal
  voor de LINE 3/DECODER aansluiting.
  Video

  Voert videosignalen uit.

  S Video

  Voert S-videosignalen uit.

  Lijn4 ingang
  Hiermee selecteert u een methode voor het
  invoeren van videosignalen voor de LINE 4 IN
  aansluiting aan de achterzijde van de recorder.
  Video

  Voert videosignalen in.

  S Video

  Voert S-videosignalen in. • Page 93

  Audio-instellingen (Audio)
  Met Audio-instellingen kunt u het geluid instellen
  op basis van de afspeelomstandigheden en de
  aansluitingen.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
  de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.

  Audio DRC (Dynamic Range Control) (alleen
  DVD's)
  Zorgt voor een helder geluid bij weergave met
  laag volume van een DVD met "Audio DRC"
  functie. Deze functie beïnvloedt het
  uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
  – LINE 1-TV aansluiting
  – LINE 3/DECODER aansluiting
  – DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
  aansluiting alleen wanneer "Dolby Digital" is
  ingesteld op "D-PCM" (pagina 94).

  Kies "Audio" en druk op ENTER.
  Audio-instellingen biedt de volgende
  keuzemogelijkheden. Standaardinstellingen
  zijn onderstreept.

  Standaard

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  TV-stand

  Zorgt voor een helder geluid
  van lage tonen, ook bij laag
  volume.

  Breedband

  Geeft u het gevoel van een
  live optreden.

  INSTELLING
  Instellingen

  Audio ATT :

  Uit

  Video

  Audio DRC :

  Standaard

  Audio

  Downmix :

  Dolby Surround

  Digital Out :

  Aan

  Features
  Opties

  D-PCM

  MPEG :

  PCM

  DTS :

  Uit

  Audio ATT (dempen)
  Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u dit
  item in op "Aan". De recorder verlaagt het
  geluidsniveau.
  Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal van
  de volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
  – LINE 1-TV aansluiting
  – LINE 3/DECODER aansluiting
  Aan

  Kies deze stand wanneer het
  weergavegeluid van de
  ingebouwde TVluidsprekers is vervormd.

  Uit

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Downmix (alleen DVD's)
  Mengt tot twee kanalen bij het afspelen van een
  DVD met achtergeluidselementen (kanalen) of die
  is opgenomen in Dolby Digital indeling. Voor
  meer details omtrent de
  achtersignaalcomponenten, zie
  "Afspeelinformatie en speelduur controleren"
  (pagina 39). Deze functie beïnvloedt het
  uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
  – LINE 1-TV aansluiting
  – LINE 3/DECODER aansluiting
  – DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
  aansluiting wanneer "Dolby Digital" is ingesteld
  op "D-PCM" (pagina 94).
  Dolby
  Surround

  Selecteer normaal deze
  instelling.
  Meerkanaals audiosignalen
  worden uitgevoerd naar
  twee kanalen voor het
  genieten van surroundsound.

  Normaal

  Meerkanaals audiosignalen
  worden gemengd tot twee
  kanalen voor afspelen met
  een stereogeluid.

  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  Snelinstelling

  Dolby Digital :

  93 • Page 94

  Digital Out
  Bepaalt of audiosignalen worden uitgevoerd via
  DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL).
  Aan

  Selecteer normaal deze
  instelling. Wanneer u "Aan"
  selecteert, zie "Digitaal
  uitgangssignaal instellen"
  voor verdere instelling.

  Uit

  De invloed van de digitale
  schakeling op de analoge
  schakeling is minimaal.

  ◆Digitaal uitgangssignaal instellen
  Met de volgende instellingen regelt u de uitvoer
  van audiosignalen wanneer u een component
  aansluit zoals een versterker (receiver) met
  digitale ingang.
  Voor aansluitingsdetails, zie "Audiokabels
  aansluiten" (pagina 17).
  Selecteer "Dolby Digital", "MPEG", en "DTS"
  nadat u "Digital Out" hebt ingesteld op "Aan".

  Dolby
  Digital

  • MPEG (alleen DVD VIDEO)
  Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
  PCM

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde MPEG decoder.
  Als u tracks met MPEG
  audio geluidssporen
  afspeelt, voert de recorder
  stereosignalen uit via de
  DIGITAL OUT
  (COAXIAL) aansluiting.

  MPEG

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde MPEG decoder.

  INSTELLING
  Instellingen

  Audio ATT :

  Uit

  Video

  Audio DRC :

  Standaard

  Audio

  Downmix :

  Dolby Surround

  Digital Out :

  Aan

  Features
  Opties
  Snelinstelling

  Dolby Digital :

  D-PCM

  MPEG :

  PCM

  DTS :

  Uit

  Wanneer u een component aansluit die het
  gekozen audiosignaal niet accepteert, hoort u
  mogelijk geen geluid of produceren de
  luidsprekers een hard geluid. Dit kan van invloed
  zijn op uw gehoor of kan de luidsprekers
  beschadigen.

  • DTS (alleen DVD VIDEO)
  Hiermee selecteert u of DTS signalen worden
  uitgevoerd.
  Aan

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde DTS decoder.

  Uit

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde DTS decoder.

  • Dolby Digital (alleen DVD's)
  Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
  D-PCM

  94

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde Dolby Digital
  decoder. U kunt bepalen of
  de signalen al dan niet
  compatibel zijn met Dolby
  Surround (Pro Logic) via
  "Downmix" onder "Audio
  instelling" (pagina 93).

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde Dolby Digital
  decoder.

  Opmerking
  Als u de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
  gebruikt om naar MPEG audiosignalen te luisteren en
  "MPEG" instelt op "MPEG" in het Audio instelscherm,
  produceren de luidsprekers geen geluid als u één van de
  TVS-modi selecteert. • Page 95

  Opname-en
  kinderbeveiligingsinstellingen (Features)

  6Min

  Voegt
  hoofdstukmarkeringen in
  met intervallen van ongeveer
  6 minuten.

  15Min

  Voegt
  hoofdstukmarkeringen in
  met intervallen van ongeveer
  15 minuten.

  Met Features instelling kunt u de opname en
  kinderbeveiliging instellen.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
  de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Kies "Features" en druk op ENTER.
  Feature instelling biedt de volgende
  keuzemogelijkheden. Standaardinstellingen
  zijn onderstreept.

  Opmerkingen
  • Afankelijk van de lengte van de opname kan het
  effectieve interval verschillen van het interval dat is
  geselecteerd bij "Auto hoofdstuk". Het geselecteerde
  interval geldt slechts als indicatie voor het aanmaken
  van hoofdstukken.
  • Deze functie is niet beschikbaar bij het kopiëren van
  DV tapes naar DVD-RW's (VR-modus) (alleen RDRGX700). Hoofdstukmarkeringen worden automatisch
  ingevoerd aan het begin van de opname op de tape
  (pagina's 76, 77, 79).

  INSTELLING
  Aan

  Auto hoofdstuk :

  6 Min

  Audio

  TV-gidspagina

  Features
  Opties

  Kinderbeveiliging
  Kopiëren
  Kleursysteem :

  PAL

  Snelinstelling

  TV Direct Rec (alleen DVD+RW/DVD-RW/
  DVD+R/DVD-R)
  Aan

  Uit

  Als u de SMARTLINK
  aansluiting gebruikt, kunt u
  gemakkelijk het programma
  opnemen dat u op de
  televisie bekijkt.

  TV-gidspagina
  Sommige uitzendsystemen bieden een
  teletekstservice* waarin elke dag volledige
  programma's met de gegevens (titel, datum,
  kanaal, begintijd van opname, enzovoort) worden
  opgeslagen. Een pagina van de TV-gids komt
  overeen met één dag van de week. Als u een
  programma opneemt, neemt de recorder de
  programmanaam automatisch over van de
  teletekstpagina's en slaat deze op als de titelnaam.
  De paginanummers van de TV-gidspagina zijn
  afhankelijk van de uitzending en kunnen worden
  gewijzigd. In dit geval moet u wellicht die
  paginanummers van de TV-gids handmatig
  instellen in het TV-gidspaginamenu.
  * Niet beschikbaar in bepaalde gebieden.

  1

  Kies na stap 3 hierboven "TV-gidspagina" en
  druk op , of ENTER.
  Het TV-gidspaginamenu verschijnt.

  2

  Kies de programmapositie waarvoor u de
  pagina-instelling voor de TV-gids wilt
  opgeven of wijzigen, door op PROG +/– te
  drukken.
  • De paginanummers van de TV-gids
  verschijnen automatisch als de recorder
  deze detecteert (bijvoorbeeld: P301).

  Hiermee schakelt u de TV
  Direct Rec functie uit.

  Auto hoofdstuk
  Verdeelt een opname (een titel) automatisch in
  hoofdstukken door op vaste punten
  hoofdstukmarkeringen te plaatsen. De
  markeringen worden aangebracht tijdens het
  opnemen.

  Instellingen en afstellingen

  TV Direct Rec :

  Video

  Instellingen  Uit

  Er worden geen
  hoofdstukmarkeringen
  geplaatst.

  Kenmerken - TV-gidspagina
  Zon

  P 301

  Maa

  P 302

  Din

  P 303

  Woe

  P 304

  Don

  P 305

  Vri

  P 306

  Zat

  P 307

  Prog. 4

  ,wordt vervolgd

  95 • Page 96

  • Als er geen paginanummers worden
  gedetecteerd (P000), moet u het juiste
  paginanummer voor de TV-gids handmatig
  opgeven.
  Kenmerken - TV-gidspagina

  3

  Zon

  P 000

  Maa

  P 000

  Din

  P 000

  Woe

  P 000

  Don

  P 000

  Vri

  P 000

  Zat

  P 000

  Prog. 4

  Kinderbeveiliging (alleen DVD VIDEO)

  Kies het TV-gidspaginanummer dat u wilt
  wijzigen en druk op ENTER.
  Kenmerken - TV-gidspagina
  Zon

  PP 000
  0 0

  Maa

  P 000

  Din

  P 000

  Woe

  P 000

  Don

  P 000

  Vri

  P 000

  Zat

  P 000

  • Houd er rekening mee dat deze functie bij
  programmauitzendingen van sommige zenders niet
  correct werkt.
  • Als het uitzendsysteem de teletekstinformatie bijwerkt
  op het moment dat de opname begint, is het mogelijk
  dat het label met de titel niet overeenkomt met het
  opgenomen programma. In dit geval moet u wellicht
  handmatig de juiste titel opgeven (pagina 66).

  Prog. 4

  Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO's kan
  worden beperkt, bijvoorbeeld door het instellen
  van een leeftijdsbeperking. Scènes kunnen
  worden vergrendeld of vervangen door andere
  scènes.

  1

  0

  Kies in stap 3 hierboven "Kinderbeveiliging"
  en druk op ENTER.
  • Het wachtwoordregistratiescherm verschijnt
  indien u geen wachtwoord hebt ingevoerd.
  Kenmerken - Kinderbeveiliging
  Voer een nieuw wachtwoord in.

  4

  Druk op de cijfertoetsen of op </M/m/,
  om een paginanummer voor de TV-gids in te
  voeren, en druk op ENTER om de invoer te
  bevestigen.
  • Als u zich hebt vergist, drukt u op CLEAR
  en voert u het juiste nummer in.

  OK
  Annuleren

  • Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt
  indien u al een wachtwoord hebt
  geregistreerd.

  Herhaal stap 3 en 4 als u nog een
  paginanummer voor de TV-gids wilt wijzigen
  of opgeven.

  Kenmerken - Kinderbeveiliging
  Voer uw wachtwoord in.

  z Tip
  Als u teletekstinformatie op het televisiescherm wilt
  bekijken tijdens een uitzending, moet u overschakelen
  naar de tuner van de televisie door op t (TV/video) te
  drukken.

  OK
  Annuleren

  2
  Opmerkingen
  • Geef in stap 4 hierboven "000" op als u het
  paginanummer van de TV-gids niet wilt gebruiken om
  automatisch labels toe te wijzen. De recorder slaat dan
  een standaardtitelnaam op (programmapositie,
  begintijd-eindtijd)
  • Raadpleeg de teletekstinformatie op de televisie voor
  informatie over het paginanummer van de TV-gids met
  programmatitels en de begintijden.
  • Als de televisiegids op teletekst een pagina heeft
  waarop altijd de programma's voor de huidige dag
  staan, geeft u dat paginanummer op voor alle dagen.
  • Als u meer dan drie minuten voordat het programma
  gepland is om te beginnen, begint met opnemen, is het
  mogelijk dat de verkeerde info voor het label wordt
  overgedragen.

  96

  Voer het viercijferige wachtwoord in met de
  cijfertoetsen, selecteer vervolgens "OK" en
  druk op ENTER.
  Kenmerken - Kinderbeveiliging
  Niveau :

  Uit

  Standaard :

  USA

  Wachtwoord

  3

  Kies "Standaard" en druk op , of ENTER.
  De gekozen items voor "Standaard"
  verschijnen.
  Kenmerken - Kinderbeveiliging
  Niveau :

  Uit

  Standaard :

  USA
  USA

  Wachtwoord

  Overige • Page 97

  4

  5

  Kies een geografisch gebied als
  weergavebeperking en druk vervolgens op
  ENTER.
  Het gebied wordt geselecteerd.
  • Als u "Overige" selecteert, voert u met de
  cijfertoetsen een regiocode in uit de tabel
  (zie hiernaast). Kies "OK" en druk op
  ENTER.

  ◆Regiocode

  Kies "Niveau" en druk op ENTER.
  De gekozen items voor "Niveau" verschijnen.
  Kenmerken - Kinderbeveiliging
  Niveau :

  Uit
  Uit

  Standaard :

  USA
  8

  Wachtwoord

  7
  6

  Standaard

  Codenummer

  Argentinië

  2044

  Australië

  2047

  België

  2057

  Brazilië

  2070

  Canada

  2079

  Chili

  2090

  China

  2092

  Denemarken

  2115

  Duitsland

  2109

  Filippijnen

  2424

  Finland

  2165

  Frankrijk

  2174

  India

  2248

  5
  4

  Hoe lager de waarde, hoe strenger de
  beperking.

  6

  Kies het niveau en druk op ENTER.
  Kinderbeveiliging is ingesteld.

  Opmerkingen
  • Als u het wachtwoord vergeet, moet u de
  standaardinstelling herstellen door
  "Kinderbeveiliging" te selecteren bij
  "Fabrieksinstelling" in het Opties instelscherm
  (pagina 99).
  • Bij het afspelen van discs zonder
  kinderbeveiligingsfunctie kan het afspelen niet worden
  beperkt met deze recorder.
  • Bij sommige discs moet u wellicht het
  kinderbeveiligingsniveau wijzigen. Voer dan uw
  wachtwoord in en wijzig het niveau.

  2238

  Italië

  2254

  Japan

  2276

  Korea

  2304

  Maleisië

  2363

  Mexico

  2362

  Nederland

  2376

  Nieuw-Zeeland

  2390

  Noorwegen

  2379

  Oostenrijk

  2046

  Pakistan

  2427

  Portugal

  2436

  Rusland

  2489

  Singapore

  2501

  Spanje

  2149

  Thailand

  2528

  Verenigd Koninkrijk

  2184

  Zweden

  2499

  Zwitserland

  2086

  Instellingen en afstellingen

  Om de kinderbeveiliging voor de disc uit te
  schakelen, zet u "Niveau" op "Uit" in stap 6.
  Om het wachtwoord te wijzigen, kiest u
  "Wachtwoord" in stap 3 en drukt u op
  ENTER. Wanneer het
  wachtwoordregistratiescherm verschijnt,
  voert u een nieuw viercijferig wachtwoord in
  met de cijfertoetsen, waarna u "OK" selecteert
  en op ENTER drukt.

  Indonesië

  ,wordt vervolgd

  97 • Page 98

  One Touch Dubbing (alleen RDR-GX700)
  Toont de volgende opties voor de One Touch
  Dubbing-functie.
  ◆Disc finaliseren (voor alle opneembare discs
  behalve DVD-RW in VR-modus)
  Bepaalt of de disc al dan niet automatisch moet
  worden gefinaliseerd na One Touch Dubbing
  (pagina 76).
  Auto

  Manueel

  Finaliseert de disc
  automatisch na One Touch
  Dubbing.

  In het Opties instelscherm kunt u verschillende
  instellingen opgeven.

  Maakt handmatig finaliseren
  van de disc mogelijk.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
  de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.

  ◆Bij montagelijst voegen (alleen DVD-RW (VR
  mode))
  Maakt automatisch een programma aan in de DV
  Montagelijst tijdens One Touch Dubbing van DV
  tapes. U kunt het aangemaakte programma
  gebruiken voor verdere bewerking. Voor details,
  zie pagina 83.
  Aan

  Disc- en
  afstandsbedieningsinstellingen/
  Fabrieksinstellingen
  (Opties)

  Kies "Opties" en druk op ENTER.
  Opties-instellingen biedt de volgende
  keuzemogelijkheden. Standaardinstellingen
  zijn onderstreept.

  Maakt automatisch een
  programma aan tijdens One
  Touch Dubbing van DV
  tapes.

  INSTELLING
  Instellingen

  DVD formatteren :

  VR

  Video

  DVD tweetalige opname :

  Hoofd

  Audio

  Dimmer :

  Normaal

  Auto Display :

  Aan

  Bedieningsstand :

  DVD3

  Features

  Uit

  Opties

  Er wordt geen programma
  aangemaakt.

  Fabrieksinstelling
  Snelinstelling

  Kleursysteem
  Bepaalt het kleursysteem bij het afspelen van een
  VIDEO CD (incl. Super VCD's).
  PAL

  Speelt een disc af met het
  PAL kleursysteem.

  NTSC

  Speelt een disc af met het
  NTSC kleursysteem.

  DVD formatteren (alleen DVD-RW)
  De recorder begint automatisch te formatteren in
  VR- of Video-modus, afhankelijk van wat is
  geselecteerd, wanneer een nieuwe
  ongeformatteerde DVD-RW is ingebracht.
  VR

  De disc wordt automatisch in
  VR-modus geformatteerd.

  Video

  De disc wordt automatisch in
  Video-modus geformatteerd.

  DVD tweetalige opname (voor alle
  opneembare discs behalve DVD-RW in VRmodus)
  Hiermee selecteert u het geluid voor de opname op
  de disc. Deze instelling is overbodig als u opneemt
  op een DVD-RW (VR-modus) waarop zowel het
  hoofd- als het subgeluid wordt opgenomen.

  98 • Page 99

  Fabrieksinstelling
  Hoofd

  Het hoofdgeluid voor het
  tweetalige programma
  opnemen.

  Sub

  Het subgeluid voor het
  tweetalige programma
  opnemen.

  Hiermee kunt u de instellingen per groep
  selecteren en daarvoor vervolgens de
  standaardinstellingen herstellen. Houd er rekening
  mee dat alle bestaande instellingen verloren zullen
  gaan.

  1

  Kies na stap 3 hierboven "Fabrieksinstelling"
  en druk op , of ENTER.
  Het scherm voor het selecteren van de groep
  met instellingen verschijnt.

  2

  Kies de groep van instellingen waarvan u de
  standaardwaarde wilt herstellen bij
  "Instellingen", "Video", "Audio", "Features",
  "Opties", "Kinderbeveiliging" en "Alle", en
  druk op , of ENTER.

  3

  Kies "Start" en druk op ENTER.
  De standaardwaarden van de geselecteerde
  instellingen worden hersteld.

  4

  Druk op ENTER als "Beëindigen" verschijnt.

  Dimmer
  Hiermee regelt u de verlichting van het
  uitleesvenster op het voorpaneel.
  Normaal

  Heldere verlichting.

  Stroombe
  sparing

  Zwakke verlichting.
  Schakelt de verlichting uit
  wanneer het toestel af staat.

  Auto Display
  Geeft automatisch
  informatie weer op het
  scherm als de recorder wordt
  ingeschakeld, enzovoort.

  Uit

  Geeft alleen informatie weer
  als op DISPLAY wordt
  gedrukt.

  Bedieningsstand
  Hiermee wijzigt u de bedieningsstand van de
  recorder als aan andere DVD-apparatuur dezelfde
  bedieningsstand is toegewezen. Vergeet niet om
  de Command Mode schakelaar op de
  afstandsbediening in dezelfde modus te zetten.
  Voor details, zie "Als u een Sony DVD player of
  meer dan één Sony DVD recorder hebt" op
  pagina 21.
  DVD1

  Selecteer deze instelling als
  de standaardbedieningsstand
  een conflict oplevert met
  andere DVD-apparatuur.

  DVD2

  Selecteer deze instelling als
  de standaardbedieningsstand
  een conflict oplevert met
  andere DVD-apparatuur.

  DVD3

  De
  standaardbedieningsstand
  van de recorder.

  Instellingen en afstellingen

  Aan

  99 • Page 100

  Snelinstelling
  (Standaardwaarden voor de
  recorder herstellen)
  Kies dit om het programma Snelinstelling te laten
  draaien.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de recorder in
  de stopstand.

  2
  3

  Kies "INSTELLING" en druk op ENTER.
  Kies "Snelinstelling" en druk op ENTER.
  INSTELLING
  Instellingen

  Snelinstelling

  Video
  Audio
  Features
  Opties
  Snelinstelling

  4
  5
  6

  100

  Druk op ENTER.
  Kies "Start" en druk op ENTER.
  Volg de instructies voor Snelinstelling
  (pagina 22) vanaf stap 5. • Page 101

  Aanvullende informatie

  Problemen oplossen
  Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
  deze recorder, probeert u deze eerst zelf op te
  lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
  het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt
  u de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

  Voeding

  , U hebt de recorder ingesteld op progressive (de
  PROGRESSIVE indicator brandt) terwijl uw TV
  geen progressive signaal kan verwerken. Druk in
  dit geval op PROGRESSIVE tot de progressive
  indicator dooft.
  , Wanneer u de recorder instelt op progressive,
  kan het beeld zijn beïnvloed, ook al is de TV
  compatibel met progressive signalen (525p/
  625p). Druk in dat geval op PROGRESSIVE
  zodat de PROGRESSIVE indicator dooft en de
  recorder is ingesteld op normaal (interlace).
  , U speelt een disc af die is opgenomen met een
  ander kleursysteem dan wordt gebruikt door de
  televisie.

  De recorder wordt niet ingeschakeld.
  , Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

  De ontvangst van het televisieprogramma is
  niet schermvullend.

  Beeld

  , Stel het kanaal handmatig in bij
  "Kanaalinstelling" in het Instellingen
  instelscherm (pagina 86).
  , Selecteer de juiste bron met de INPUT SELECT
  toets of selecteer een programmapositie van een
  televisieprogramma met de PROG +/– toetsen.

  Er is geen beeld.

  Er verschijnt beeldruis.
  , Als het videosignaal van de recorder via de
  videorecorder naar de televisie wordt verzonden
  of wanneer de recorder is aangesloten op een
  gecombineerde TV/VIDEO, kan de
  kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als
  u nog altijd problemen hebt wanneer de recorder
  rechtstreeks is aangesloten op de televisie,
  probeert u de recorder aan te sluiten op de S
  VIDEO ingang van de televisie.

  Het beeld van televisieprogramma's is
  vervormd.
  , Richt de televisieantenne opnieuw.
  , Regel het beeld aan (raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de televisie).
  , Plaats de recorder en de televisie verder uit
  elkaar.
  , Plaats de televisie en gebundelde antennekabels
  verder uit elkaar.
  , De RF-kabel is aangesloten op AERIAL OUT
  van de recorder. Sluit de kabel aan op AERIAL
  IN.

  Aanvullende informatie

  , Sluit alle kabels goed aan.
  , De aansluitkabels zijn beschadigd.
  , Controleer de aansluiting op de televisie
  (pagina 13).
  , Stel de ingangskeuzeschakelaar van de televisie
  zo in (bijvoorbeeld op "VCR") dat het signaal
  van de recorder op het televisiescherm
  verschijnt.
  , Controleer of "Scart-instelling" in het Videoinstelscherm is ingesteld op het juiste item voor
  uw systeem (pagina 92).
  , Als u de recorder alleen via de COMPONENT
  VIDEO OUT aansluitingen aansluit op de
  televisie, stelt u "Component Out" in het Video
  instelscherm in op "Aan" (pagina 91).
  , Met deze recorder kunt u geen NTSC-signalen
  opnemen.

  Televisiekanalen kunnen niet worden
  gewijzigd.
  , Het kanaal is uitgeschakeld (pagina 89).
  , Er is een timergestuurde opname gestart
  waardoor de kanalen zijn gewijzigd.

  ,wordt vervolgd

  101 • Page 102

  Het beeld van apparatuur die is aangesloten
  op de ingang van de recorder, is niet
  schermvullend.

  Het beeld is niet schermvullend, ook niet als
  de breedte/hoogte-verhouding is ingesteld op
  "TV Type" bij Video-instellingen.

  , Selecteer "L1" in het uitleesvenster op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de LINE 1-TV aansluiting.
  Selecteer "L2" in het uitleesvenster op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de LINE 2 IN aansluiting.
  Selecteer "L4" in het uitleesvenster op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de LINE 4 IN aansluiting.
  Selecteer "L3" in het uitleesvenster op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de LINE 3/DECODER
  aansluiting.
  Selecteer "DV" in het uitleesvenster op het
  voorpaneel door op PROG +/– of INPUT
  SELECT te drukken als de apparatuur is
  aangesloten op de DV IN aansluiting (veelal bij
  een digitale camcorder).
  , Wanneer een S-videokabel is aangesloten op de
  LINE 4 IN aansluiting van de recorder, zet dan
  "Lijn4 ingang" bij Video-instellingen op "S
  Video" (pagina 92).

  , De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op de
  DVD.

  De beeldweergave of het televisieprogramma
  van apparatuur die is aangesloten op de
  recorder, is vervormd.
  , Als het beeld van een DVD-speler, een
  videorecorder of een tuner via de videorecorder
  naar de televisie wordt verzonden, kan de
  kopieerbeveiliging van sommige programma's
  de beeldkwaliteit beïnvloeden. Koppel het
  bewuste afspeelapparaat los en sluit het
  rechtstreeks aan op de televisie.

  Het beeld vult het scherm niet.
  , Stel "TV Type" bij Video-instellingen in volgens
  de breedte/hoogte-verhouding van uw TV
  (pagina 90).

  102

  Het beeld is zwart/wit.
  , Controleer of "Lijn1 Uitgang" van "Scartinstelling" bij Video-instellingen is ingesteld op
  het juiste item voor uw systeem (pagina 92).
  , Als u een SCART kabel gebruikt, controleert u
  of de kabel een 21-pins kabel is.

  Geluid
  Geen geluid.
  , Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
  , De aansluitkabel is beschadigd.
  , De instelling voor ingangsbron op de versterker
  of de versterkeraansluiting is niet correct.
  , De recorder staat in snel vooruit-, snel terug-,
  vertraagde weergave- of pauzestand.
  , Als het audiosignaal niet via de DIGITAL OUT
  (OPTICAL of COAXIAL) aansluitingen gaat,
  moet u de instellingen in het Audio instelscherm
  controleren (pagina 93).

  Het geluid is vervormd.
  , Stel "Audio ATT" in het Audio instelscherm in
  op "Aan" (pagina 93).

  Het geluid bevat ruis.
  , Bij het afspelen van een CD met DTS
  geluidssporen is ruis hoorbaar via de LINE 2
  OUT AUDIO L/R aansluitingen, de LINE 1-TV
  aansluiting of de LINE 3/DECODER aansluiting
  (pagina 59).

  Het volume is te laag.
  , Het volume is te laag bij sommige DVD's.
  U kunt het volume verhogen door "Audio DRC"
  in het Audio instelscherm in te stellen op "TVstand" (pagina 93).
  , Zet "Audio ATT" bij Audio instelling op "Uit"
  (pagina 93). • Page 103

  Een andere audio-track kan niet worden
  opgenomen of weergegeven.

  Sommige functies, zoals Stop, Search of Slowmotion Play, werken niet.

  , Bij het opnemen vanaf aangesloten apparatuur
  zet u "Line Audio Input" in het TOOLS menu op
  "Hoofd/Sub" (pagina 53).
  , Meertalige tracks (hoofd en sub) kunnen niet
  worden opgenomen op DVD+RW's, DVD-RW's
  (Video-modus), DVD+R's of DVD-R's. Om de
  taal op te nemen, kiest u "Hoofd" of "Sub" bij
  "DVD tweetalige opname" van Optiesinstellingen voor de opname (pagina 98). Maak
  de opname op een DVD-RW (VR-modus) als u
  zowel het hoofdgeluid als het subgeluid wilt
  opnemen.
  , Indien een AV-versterker is aangesloten op
  DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL) en u
  de audio track van een DVD-RW (VR-modus)
  wilt wijzigen tijdens de weergave, zet u "Dolby
  Digital" bij Audio-instellingen op "D-PCM"
  (pagina 94).

  , Voor sommige discs zijn bepaalde bovenstaande
  functies niet beschikbaar. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing bij de disc.

  Afspelen
  De disc wordt niet afgespeeld.

  De disc wordt niet afgespeeld vanaf het begin.
  , Resume Play is ingeschakeld (pagina 55).
  , U hebt een disc geplaatst waarvan het Title menu
  of het DVD-menu automatisch op het
  televisiescherm verschijnt na het plaatsen van de
  disc. Start de weergave via het menu.

  , Er zijn geen meertalige tracks opgenomen op de
  disc.
  , De taal voor het geluid van een DVD VIDEO kan
  niet worden gewijzigd.
  , Probeer de taal te wijzigen met het menu van de
  DVD VIDEO.

  De taal voor de ondertiteling kan niet worden
  gewijzigd of uitgeschakeld.
  , Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen
  op de DVD VIDEO.
  , De taal voor de ondertitels kan niet worden
  gewijzigd op de DVD VIDEO.
  , Probeer de ondertitels te wijzigen met het menu
  van de DVD VIDEO.
  , De ondertitels van titels die met deze recorder
  zijn opgenomen, kunnen niet worden gewijzigd.

  De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
  , Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
  de DVD VIDEO.
  , U probeert de hoeken te wijzigen terwijl "
  "
  niet op het televisiescherm verschijnt
  (pagina 57).
  , Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op de
  DVD VIDEO.
  , Probeer de hoek te wijzigen met het menu van de
  DVD VIDEO.
  , De hoeken van titels die met deze recorder zijn
  opgenomen, kunnen niet worden gewijzigd.

  De disc wordt automatisch afgespeeld.

  Een MP3 audio track kan niet worden
  afgespeeld.

  , De DVD VIDEO is voorzien van een
  automatische afspeelfunctie.

  , De MP3 audio track heeft geen indeling die
  compatibel is met de recorder (pagina 63).

  Het afspelen stopt automatisch.

  Opnemen/Opnemen met timer/
  Bewerken

  , Bij het afspelen van discs met een automatisch
  pauzesignaal stopt de weergave bij het autopauzesignaal.

  Aanvullende informatie

  , De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de disc in
  de disclade met het label naar boven.
  , De disc is niet correct geplaatst.
  , Er is vocht gecondenseerd in de recorder.
  Verwijder de disc en laat de recorder ongeveer
  een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
  , Als de disc is opgenomen op een andere
  recorder, kan de recorder de disc niet afspelen als
  deze niet is gefinaliseerd (pagina 38).

  De taal voor het geluid kan niet worden
  gewijzigd.

  De programmapositie kan niet worden
  gewijzigd van het kanaal waarop u opneemt.
  , Stel de ingangsbron van de televisie in op "TV".

  ,wordt vervolgd

  103 • Page 104

  Het opnemen begint niet onmiddellijk nadat u
  op de z REC toets drukt.
  , Bedien de recorder pas nadat "LOAD",
  "FORMAT," of "INFOWRITE" is verdwenen in
  het uitleesvenster op het voorpaneel.

  Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is er
  niets opgenomen.
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden.
  , De interne klok van de recorder is stil blijven
  staan als gevolg van een stroomstoring die langer
  dan 1 uur heeft geduurd. Stel de klok opnieuw in
  (pagina 89).
  , Het kanaal is uitgeschakeld nadat de opname met
  de timer is ingesteld . Zie "Kanaalinstelling" op
  pagina 86.
  , Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze
  opnieuw in het stopcontact.
  , "PDC/VPS Scan uit" is geselecteerd in het
  TOOLS menu (pagina 44).
  , Het programma bevat
  kopieerbeveiligingssignalen die het kopiëren
  beperken.
  , De verschillende timerinstellingen overlappen
  elkaar (pagina 48).
  , Er is geen DVD in de recorder geplaatst.
  , Er is onvoldoende discruimte beschikbaar voor
  opname.
  , DV Dubbing was bezig (alleen RDR-GX700).

  Het opnemen wordt niet onmiddellijk gestopt
  nadat u op de x REC STOP toets drukt.
  , De recorder heeft enkele seconden nodig om
  discgegevens in te voeren voordat het opnemen
  kan worden gestopt.

  , Er is niet genoeg discruimte.
  , De PDC/VPS functie is actief.

  Eerder opgenomen inhoud is gewist.
  , Gegevens die op een DVD zijn opgenomen met
  een computer, worden gewist van de disc als de
  disc wordt geplaatst.

  De PDC/VPS functie werkt niet.
  , Controleer of de klok en de datum juist zijn
  ingesteld.
  , Controleer of u de juiste PDC/VPS tijd hebt
  ingesteld (er kan een drukfout staan in de
  televisiegids). Als de uitzending die u wilt
  opnemen, niet de juiste PDC/VPS informatie
  verzendt, begint de recorder niet met opnemen.
  , Als de ontvangst slecht is, kan het PDC/VPS
  signaal zijn gewijzigd, waardoor de recorder niet
  opneemt.
  , "PDC/VPS Scan uit" is geselecteerd (pagina 44).

  Opnemen vanaf de apparatuur met
  een timer
  Hoewel u de Synchro-Rec functie juist hebt
  ingesteld, is er niets opgenomen.
  , U hebt de aangesloten apparatuur niet
  uitgeschakeld. Schakel de aangesloten
  apparatuur uit en zet de recorder in de standbymodus voor de Synchro-Rec functie
  (pagina 52).
  , De recorder bevindt zich niet in de synchroopnamewachtstand. Druk op SYNCHRO REC
  om de recorder in de opnamewachtstand te
  brengen. Controleer of de SYNCHRO REC
  indicator oplicht op het voorpaneel (pagina 52).
  , De recorder is aangesloten op de TV uitgang van
  de aangesloten apparatuur.

  Het opnemen stopt niet als u op x STOP drukt.
  , Open de klep van de afstandsbediening en druk
  op x REC STOP.

  De opname met de timer is niet voltooid of is
  niet bij het begin begonnen.
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden. Als de storing wordt verholpen
  binnen de tijdsduur van een opname met de
  timer, hervat de recorder het opnemen.
  Als de stroomstoring langer duurt dan een uur,
  moet u de klok opnieuw instellen (pagina 89).
  , De verschillende timerinstellingen overlappen
  elkaar (pagina 48).

  104

  Synchro-opname wordt niet voltooid.
  , De timerinstelling voor de aangesloten
  apparatuur overlapt met de timerinstelling van de
  recorder (pagina 53).
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden.

  De recorder begint automatisch met opnemen
  op het moment dat de satellietontvanger wordt
  ingeschakeld.
  , De synchro-opnamefunctie is geactiveerd.
  Schakel de satellietontvanger uit en annuleer de
  synchro-opnamefunctie (pagina 52). • Page 105

  Weergave
  De klok is gestopt.
  , Stel de klok opnieuw in (pagina 89).
  , De klok is stil blijven staan als gevolg van een
  stroomstoring die langer heeft geduurd dan 1 uur.
  Stel de klok opnieuw in (pagina 89).

  De TIMER REC aanduiding knippert.
  , Er is onvoldoende ruimte beschikbaa rop de disc.
  , Plaats een opneembare disc in de recorder.

  De aanduiding voor de opnamemodus is
  onjuist.
  , Wanneer het opnemen of kopiëren minder dan
  drie minuten duurt, kan de opnamestand niet
  correct worden aangegeven. De opname gebeurt
  wel correct in de gekozen stand.

  De klok verschijnt niet in het uitleesvenster op
  het voorpaneel.

  Andere Sony-apparatuur reageert op de
  afstandsbediening.
  , Voor het andere apparaat en de recorder is
  dezelfde bedieningsstand gekozen. Kies een
  andere bedieningsstand voor de recorder
  (pagina 21).

  Overige
  De speler werkt niet correct.
  , Herstart de recorder. Hou [/1 op de recorder
  langer dan tien seconden ingedrukt tot
  "WELCOME" verschijnt in het uitleesvenster op
  het voorpaneel.
  , Indien de werking van de recorder is verstoord
  door statische elektriciteit, enz., zet hem dan af
  en wacht tot de klok weer verschijnt in het
  uitleesvenster op het voorpaneel. Trek dan de
  stekker uit, laat de recorder een tijdje
  uitgeschakeld en steek dan de stekker opnieuw
  in.

  Er verschijnen vijf cijfers of letters in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.

  Afstandsbediening

  , De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd (zie
  tabel op pagina 106).

  De afstandsbediening werkt niet.
  , De batterijen zijn leeg.
  , De afstand tussen de afstandsbediening en de
  recorder is te groot.
  , De standaardwaarde voor de code van de
  fabrikant van de afstandsbediening is hersteld bij
  het vervangen van de batterijen. Stel de code
  opnieuw in (pagina 20).
  , Schakel de recorder in.
  , De afstandsbediening is niet op de
  afstandsbedieningssensor van de recorder
  gericht.
  , Voor de recorder en de afstandsbediening zijn
  verschillende bedieningsstanden gekozen. Kies
  dezelfde bedieningsstand (pagina 21).
  , Schuif de TV/DVD-schakelaar naar DVD
  (pagina 21).

  De disclade wordt niet geopend als u op de Z
  (openen/sluiten) toets drukt.
  , Het kan enkele seconden duren voordat de
  disclade wordt geopend nadat u een disc hebt
  opgenomen of bewerkt. Dit is het geval omdat de
  recorder discgegevens toevoegt aan de disc.

  Aanvullende informatie

  , "Dimmer" bij Opties staat op "Stroombesparing"
  (pagina 99).

  De disclade gaat niet open en "TRAY LOCKED"
  verschijnt in het uitleesvenster op het
  voorpaneel.
  , Neem contact op met uw Sony handelaar of een
  plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.

  "RECOVERY" verschijnt in het uitleesvenster
  op het voorpaneel.
  , De herstelfunctie van de recorder is geactiveerd
  bij het inschakelen van de recorder omdat de
  stroom is uitgeschakeld of is onderbroken tijdens
  het opnemen. Laat de recorder ingeschakeld
  staan tot "RECOVERY" verdwijnt uit het
  uitleesvenster op het voorpaneel.

  ,wordt vervolgd

  105 • Page 106

  "FAN ERROR" verschijnt in het uitleesvenster
  op het voorpaneel.
  , Controleer of de ventilatiegleuf achteraan de
  recorder niet is geblokkeerd. Schakel dan de
  recorder uit, wacht tot de klok verschijnt in het
  uitleesvenster op het voorpaneel en trek de
  stekker uit het stopcontact. Laat de recorder een
  tijdje uitgeschakeld, steek dan de stekker weer in
  het stopcontact en druk op [/1 op de recorder.

  Mechanisch geluid hoorbaar terwijl de
  recorder is uitgeschakeld.
  , Wanneer de recorder de klok voor de Auto Clock
  Set-functie instelt of kanalen zoekt voor de PDC/
  VPS-functie, kunnen werkingsgeluiden
  (bijvoorbeeld van de interne ventilator) hoorbaar
  zijn, ook al is de recorder uitgeschakeld. Dat is
  normaal en duidt niet op storing.

  De disclade wordt niet geopend en u kunt de
  disc niet verwijdere als u op de Z (openen/
  sluiten) toets drukt.
  , Zet de recorder af. Wacht tot de klok verschijnt
  in het uitleesvenster op het voorpaneel en trek
  dan de stekker uit. Sluit hem opnieuw aan terwijl
  u A op de recorder ingedrukt houdt en laat de
  toets los wanneer de disclade open gaat. Hou dan
  [/1 op de recorder ongevier tien seconden lang
  ingedrukt tot "WELCOME" verschijnt in het
  uitleesvenster op het voorpaneel.

  "LOCKED" verschijnt in het uitleesvenster op
  het voorpaneel.
  , De disclade is vergrendeld. Zet de
  kinderbeveiliging af (pagina 56).

  106

  Zelfdiagnosefunctie
  (Wanneer er letters/cijfers
  verschijnen in het
  uitleesvenster)
  Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te
  voorkomen dat de werking van de recorder wordt
  verstoord, knippert een servicecode van vijf
  tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie
  van een letter en vier cijfers in het uitleesvenster.
  Raadpleeg dan de onderstaande tabel.
  Eerste drie tekens Oorzaak en/of
  van de
  oplossing
  servicecode
  C 13

  De disc is vuil.
  , Reinig de disc met
  een zachte doek.

  C 31

  De disc is niet correct
  geplaatst.
  , Plaats de disc correct.

  E XX
  (xx is een cijfer)

  De zelfdiagnosefunctie
  van de recorder is
  uitgevoerd om een defect
  te voorkomen.
  , Neem contact op met
  de Sony-handelaar of
  een erkende Sonywerkplaats en
  vermeld de
  vijfcijferige
  servicecode.
  Voorbeeld: E 61 10 • Page 107

  Opmerkingen bij deze
  recorder

  • Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
  • Reinig de disc met een zachte doek. Veeg de disc
  van binnen naar buiten schoon.

  Werking
  • Als u de recorder direct van een koude naar een
  warme omgeving verplaatst of als de recorder in
  een zeer vochtige omgeving wordt geplaatst, kan
  vocht condenseren op de lenzen van de recorder.
  Als dit het geval is, kan de werking van de
  recorder worden verstoord. Verwijder in dit
  geval de disc en laat de recorder ongeveer een
  half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
  • Haal de discs uit de recorder wanneer u deze
  verplaatst. Als u dit niet doet, kunnen de discs
  worden beschadigd.

  Volumeregeling

  • Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
  thinner en in de handel verkrijgbare
  reinigingsmiddelen, of antistatische sprays voor
  grammofoonplaten.
  • Gebruik de volgende discs niet:
  – Een disc met een speciale vorm (zoals een
  kaart of hart).
  – Een disc met een label of sticker.
  – Een disc met kleefmiddel van plakband of
  stickers.

  Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van
  een zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte.
  Als u dit toch doet, kunnen de luidsprekers worden
  beschadigd wanneer er plots een piekwaarde
  wordt bereikt.

  Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
  bedieningselementen met een zachte doek die
  lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
  Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
  oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

  Discs reinigen
  Gebruik geen in de handel verkrijgbare
  reinigingsdisc. Dergelijke discs kunnen defecten
  veroorzaken.

  Aanvullende informatie

  Reiniging

  Opmerkingen bij discs
  • Neem de disc vast aan de rand om deze schoon
  te houden. Raak het oppervlak niet aan. De disc
  kan defect raken door stof, vingerafdrukken of
  krassen.

  • Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
  warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat
  deze niet achter in een auto die in de volle zon
  geparkeerd staat en waarin de temperatuur sterk
  kan oplopen.

  107 • Page 108

  Technische gegevens
  Systeem
  Laser: Halfgeleiderlaser
  Kanalen:
  PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
  VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F1 tot F10,
  Italië A tot H, Ierland A tot J, Zuid-Afrika 4
  tot 13/UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21 tot
  B69, F21 tot F69/CATV: S01 tot S05, S1 tot
  S20, Frankrijk B tot Q/HYPER: S21 tot S41
  Het bovenstaande overzicht van kanalen geeft
  slechts aan welke kanalen binnen dit bereik
  kunnen worden ontvangen. Het biedt geen
  garantie dat het signaal ook onder alle
  omstandigheden ontvangen kan worden.

  LINE 1 -TV: 21-pins
  CVBS IN/OUT
  S-Video/RGB OUT (upstream)
  LINE 3/DECODER: 21-pins
  CVBS IN/OUT
  S-Video/RGB IN
  S-Video OUT (downstream)
  Decoder
  DV IN (alleen RDR-GX700): 4-pins/i.LINK
  S100
  DIGITAL OUT (OPTICAL): Optische uitgang/
  –18 dBm (golflengte: 660 nm)
  DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
  COMPONENT VIDEO OUT
  (Y, PB/CB, PR/CR):
  Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
  PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p

  Algemeen
  Video-ontvangst: frequentiesynthesizersysteem
  Audio-ontvangst: gescheiden draaggolfsysteem
  Antenne-uitgang: 75-ohm asymmetrische
  antenneaansluiting
  Timer: Klok: Kwartsvergrendeld/Timerindicatie:
  24-urencyclus (digitaal)/Noodvoedingsduur:
  1 uur
  Indeling voor video-opname: MPEG Video
  Indeling voor audio-opname/toepasselijke
  bitsnelheid: Dolby Digital/2 ch, 256 kbps
  Bij weergave van PCM-geluidssporen met een
  bemonsteringsfrequentie van 96 kHz worden de
  uitgangssignalen van DIGITAL OUT (OPTICAL
  of COAXIAL) omgezet in 48 kHz
  (bemonsteringsfrequentie).

  Ingangen en uitgangen
  LINE 2 OUT
  (AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/10 kohm
  (VIDEO): Phono aansluiting/1,0 Vp-p
  (S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y:1,0 Vp-p,
  C: 0,3 Vp-p (PAL)
  LINE 2 IN/LINE 4 IN
  (AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/meer dan
  22 kohm
  (VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
  (S VIDEO): 4-pins mini DIN/Y:1,0 Vp-p,
  C: 0,3 Vp-p (PAL)

  108

  Voeding: 220-240 V AC, 50/60 Hz
  Stroomverbruik:
  RDR-GX700: 41W
  RDR-GX300: 39W
  Afmetingen (ong.): 430 × 85 × 346 mm (breedte/
  hoogte/diepte) incl. uitstekende onderdelen
  Gewicht (ong.): 4,9 kg
  Werkingstemperatuur: 5 ºC tot 35 ºC
  Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot 80 %
  Meegeleverde toebehoren:
  Audio-/videokabel (1)
  Netsnoer (1)
  Antennekabel (1)
  Afstandsbediening (1)
  R6 (AA) batterijen (2)
  Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
  voorbehouden zonder voorafgaande
  kennisgeving.

  Compatibele kleursystemen
  Deze recorder gebruikt het PAL-kleursysteem
  voor het opnemen en het PAL- of het NTSCkleursysteem voor het afspelen.
  De signalen van het SECAM-kleursysteem
  kunnen wel worden ontvangen en opgenomen,
  maar alleen worden afgespeeld in het PALkleursysteem. Opname van videobronnen
  gebaseerd op andere kleursystemen kan niet
  worden gegarandeerd. • Page 109

  Betreffende de i.LINK
  aansluiting
  De DV IN-aansluiting van deze recorder is een
  voor het i.LINK systeem geschikte DV
  IN-aansluiting. Hieronder volgt een beschrijving
  van het i.LINK aansluitsysteem en de
  mogelijkheden ervan.

  Wat is i.LINK?

  Opmerking
  Doorgaans kunt u een enkel apparaat via de i.LINK kabel
  (DV-aansluitkabel) op deze recorder aansluiten. Voor
  nadere bijzonderheden over het aansluiten van i.LINKcompatibele apparatuur met twee of meer i.LINK
  aansluitingen (DV-aansluitingen) raadpleegt u de
  bijgeleverde handleiding.

  Betreffende de naam "i.LINK"
  i.LINK is een door SONY voorgestelde naam
  voor de technisch als IEEE 1394 bekende
  aansluiting, als zodanig erkend als handelsmerk
  door diverse internationale ondernemingen en
  instanties.
  IEEE 1394 is een internationale norm, vastgesteld
  door het Institute of Electrical and Electronic
  Engineers.

  De maximale overdrachtsnelheid van i.LINK kan
  verschillen per apparaat. Er zijn drie maximale
  snelheden vastgesteld:
  S100 (ong. 100 Mbps*)
  S200 (ong. 200 Mbps)
  S400 (ong. 400 Mbps)
  De baud rate staat onder "Technische gegevens" in
  de handleiding van de betreffende apparatuur.
  Bovendien staat op sommige apparaten de
  overdrachtsnelheid ook vermeld bij de i.LINK
  aansluitbus.
  Voor apparatuur waarbij de maximale
  overdrachtsnelheid niet apart staat vermeld,
  inclusief dit apparaat, geldt gewoonlijk de "S100"
  snelheid.
  Wanneer dit apparaat wordt aangesloten op
  apparatuur met een afwijkende
  overdrachtsnelheid, kan de feitelijke snelheid
  verschillen van de aangegeven snelheid.
  * Wat is Mbps?
  Mbps staat voor megabit per seconde, dat wil zeggen
  de hoeveelheid gegevens die in een seconde kan
  worden verzonden of ontvangen. Een baudrate van
  100 Mbps bijvoorbeeld betekent dat u in één seconde
  100 megabit gegevens kunt verzenden.

  i.LINK functies van deze recorder
  Voor details omtrent het kopiëren wanneer de
  camcorder is verbonden met andere
  videoapparatuur met DV-aansluitingen, zie
  pagina 73.
  De DV-aansluiting van deze recorder kan alleen
  DVC-SD signalen invoeren. Hij kan geen signalen
  uitvoeren. De DV-aansluiting is niet geschikt voor
  MICRO MV signalen van apparatuur zoals een
  MICRO MV digitale camcorder met i.LINK
  aansluiting.
  Voor meer informatie, zie de opmerkingen op
  pagina 73.
  Nadere voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten
  van andere apparatuur vindt u tevens in de
  gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
  apparatuur.

  Aanvullende informatie

  i.LINK is de naam voor een digitaal serieel
  interface voor de overdracht van digitale video,
  digitale audio en andere gegevens in twee
  richtingen tussen apparaten die beide beschikken
  over een i.LINK aansluitbus; tevens is deze
  aansluiting geschikt voor de bediening van andere
  apparatuur.
  Met i.LINK compatibele apparaten kunnen
  worden aangesloten met een enkele i.LINK kabel.
  Hiermee is de gegevensoverdracht en bediening
  mogelijk van allerlei digitale audio/videoapparatuur. Als er twee of meer i.LINK apparaten
  indirect zijn doorverbonden met deze recorder,
  kunt u naast de gegevensoverdracht ook de andere
  doorverbonden apparaten bedienen.
  Overigens kan de werking wel eens verschillen,
  afhankelijk van de eigenschappen van de
  verbonden apparatuur, zodat niet altijd tussen alle
  apparaten gegevensoverdracht mogelijk is.

  i.LINK baud rate

  Vereiste i.LINK aansluitkabel
  Gebruik de Sony i.LINK 4-pins naar 4-pins kabel
  (voor het DV kopiëren).
  i.LINK en

  zijn handelsmerken.

  109 • Page 110

  Onderdelen en bedieningselementen
  Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.

  Voorpaneel
  De toetsen op de recorder hebben dezelfde functie als de toetsen op de afstandsbediening als deze
  dezelfde of soortgelijke namen hebben.

  RDR-GX700

  RDR-GX300

  A @/1 (aan/wachtstand) toets (22)

  I </M/m/,/ENTER toets (22)

  B Uitleesvenster op het voorpaneel (40, 112)

  J SYSTEM MENU toets (33)

  C Disclade (43)
  D TIMER REC indicator (43)
  SYNCHRO REC indicator (52)

  K O RETURN (terug) toets (34)

  E

  M PROGRAM +/– toetsen (49)

  (afstandsbedieningssensor) (19)

  F A (openen/sluiten) toets (43)

  L ./> (vorige/volgende) toetsen (57)

  G H (afspelen) toets (55)

  N INPUT SELECT (ingangskeuze) toets
  (53, 73)

  X (pauze) toets (57)

  O REC MODE (opnamestand) toets (42)

  x (stop) toets (55)

  P LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/AUDIO L/
  R) aansluitingen (27)

  H z REC (opname) toets (49)
  X REC PAUSE (opnamepauze) toets (49)
  x REC STOP (opname stoppen) toets (49)

  110

  TOOLS toets (34)

  qj

  DV IN aansluiting
  (alleen RDR-GX700) (73) • Page 111

  Afstandsbediening
  De toetsen op de afstandsbediening hebben
  dezelfde functie als de toetsen op de recorder als
  deze dezelfde of soortgelijke namen hebben.
  Toetsen waarnaast een oranje stip wordt
  weergegeven, kunnen voor de televisie worden
  gebruikt als de TV/DVD-schakelaar op TV is
  gezet.

  A TV/DVD-schakelaar (20)
  B Z (openen/sluiten) toets (43, 57)
  C Cijfertoetsen (46, 62)*
  SET toets (46)
  Cijfertoets 5 is voorzien van een voelstip.

  D CLEAR/-/-- (tientallen) toets (46)
  E

  (audio) toets (57)
  (ondertiteling) toets (57)
  (hoek) toets (57)

  F [TIMER] toets (43, 46)
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  G SYSTEM MENU toets (33)
  TITLE LIST toets (34, 55, 66)
  TOOLS toets (34)

  H CURSOR MODE toets (34)
  I O RETURN toets (34)
  J TOP MENU toets (55)
  K . (vorige)/> (volgende) toetsen (57)
  L z REC toets (49)

  M REC MODE toets (42)
  N SYNCHRO REC toets (52)
  O PROGRESSIVE toets (16)
  P ONE TOUCH DUBBING toets (76)
  (alleen RDR-GX700)

  Aanvullende informatie

  X REC PAUSE toets (49)
  x REC STOP toets (49)

  Q [/1 (aan/wachtstand) toets (22)
  R PROG (programma) +/– toetsen* (49)
  De + toets is voorzien van een voelstip.

  S

  2 (volume) +/– toetsen (20)

  T t (TV/video), TV/DVD toets (20)
  U DISPLAY toets (39)
  TIME/TEXT toets (39)

  V

  (breedbeeld) toets (20)

  W </M/m/,/ENTER toets (22)
  X ZOOM +/– toetsen (34)
  Y

  (instant replay)/
  toetsen (57)

  (instant advance)

  Z MENU toets (55)
  ,wordt vervolgd

  111 • Page 112

  wj m

  /

  M (zoeken) toetsen (57)

  e; INPUT SELECT toets (53, 73)
  ea SUR (surround) toets (57)

  wk H (afspelen) toets* (55)
  De toets is voorzien van een voelstip.
  X (pauze) toets (57)
  x (stop) toets (55)

  es COMMAND MODE schakelaar
  (DVD 1,2,3) (21)

  wl CHAPTER MARK/ERASE toetsen (69)

  * Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de recorder
  bedient.

  Uitleesvenster op het voorpaneel

  DVD RW
  V CD VR

  PLAYLIST

  STEREO NICAM
  BILINGUAL
  TV

  PROGRESSIVE
  SMARTLINK

  A PROGRESSIVE indicator (16)

  I TV indicator (49)

  B Weergave-/opnamestatus

  J Toont het volgende (40):

  C Disc-type*/opname-indeling
  D

  (hoek) indicator (57)

  E PLAYLIST indicator (35)
  F Audiosignaal-indicatoren (39)
  G STEREO/BILINGUAL indicatoren (42)
  H NICAM indicator (42)

  • Speelduur/resterende speelduur
  • Huidige titel/track en huidig hoofdstuk/
  indexnummer
  • Opnameduur/opnamestand
  • Klok
  • Programmapositie
  • TV Direct Rec indicatie (49): "TV"
  verschijnt als laatste twee tekens aan de
  rechterkant.

  K SMARTLINK indicator (15)

  * Toont DATA CD's als "CD."
  z Tip
  U kunt het uitleesvenster op het frontpaneel uitschakelen als de recorder wordt uitgeschakeld door bij Opties de
  instelling "Dimmer" op "Stroombesparing" te zetten (pagina 99).

  112 • Page 113

  Achterpaneel

  AERIAL

  LINE 1 - TV

  COMPONENT
  VIDEO OUT

  LINE 3 / DECODER

  IN

  LINE 4 IN

  R AUDIO L

  VIDEO

  DIGITAL OUT

  S VIDEO

  COAXIAL
  PCM/DTS/MPEG/
  DOLBY DIGITAL

  OPTICAL
  OUT

  A AERIAL IN/OUT aansluitingen (13)
  B LINE 1 – TV aansluiting (14)
  C LINE 3/DECODER aansluiting (26)
  D COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
  PR/CR) aansluitingen (14)
  E AC IN aansluiting (19)
  F LINE 2 OUT (S VIDEO) aansluiting (14)

  Y

  LINE 2 OUT

  R AUDIO L

  VIDEO

  S VIDEO

  PB / CB

  PR / CR

  ~ AC IN

  G LINE 2 OUT (AUDIO L/R/VIDEO)
  aansluitingen (14, 17)
  H DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
  aansluitingen (17)
  I LINE 4 IN (S VIDEO) aansluiting (27)
  J LINE 4 IN (AUDIO L/R/VIDEO)
  aansluitingen (27)

  Aanvullende informatie

  113 • Page 114

  Verklarende woordenlijst
  Dolby Digital (pagina 94)
  Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld
  door Dolby Laboratories. Deze technologie is
  compatibel met meerkanaals surround-sound. Het
  achterkanaal is stereo en er is een afzonderlijk
  subwooferkanaal. Dolby Digital produceert
  hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via
  afzonderlijke kanalen als "Dolby Digital" theatre
  surround-soundsystemen. De kanaalscheiding is
  uitstekend doordat de gegevens van alle kanalen
  afzonderlijk zijn opgenomen en digitaal worden
  verwerkt.

  DTS (pagina 94)
  Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld
  door Digital Theater Systems, Inc. Deze
  technologie is compatibel met meerkanaals
  surround-sound. Het achterkanaal is stereo en er is
  een afzonderlijk subwooferkanaal. DTS
  produceert hetzelfde geluid van digitale kwaliteit
  via afzonderlijke kanalen.
  De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
  gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
  opgenomen en digitaal worden verwerkt.

  DVD+RW (pagina 8)
  Een DVD+RW (lees "plus RW") is een
  opneembare en herschrijfbare disc. De indeling
  die voor DVD+RW wordt gebruikt, is
  vergelijkbaar met DVD VIDEO.

  DVD-RW (pagina 8)
  Een DVD-RW is een opneembare en
  herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als een
  DVD VIDEO. Een DVD-RW kan worden
  opgenomen in twee verschillende modi: VRmodus en Video-modus. Een DVD die is
  opgenomen in de Video-modus, heeft dezelfde
  indeling als een DVD VIDEO, terwijl de inhoud
  van een disc die is opgenomen in de VR-modus
  (Video Recording), kan worden geprogrammeerd
  en bewerkt.

  DVD-R (pagina 8)
  Een DVD-R is een opneembare disc van hetzelfde
  formaat als een DVD VIDEO. Op een DVD-R kan
  slechts één keer worden opgenomen en de inhoud
  heeft dezelfde indeling als een DVD VIDEO.

  DVD VIDEO (pagina 8)
  Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
  dezelfde diameter als een CD.
  De gegevenscapaciteit van een enkelzijdige DVD
  met één laag is 4,7 GB (gigabyte). Dit is 7 keer
  meer dan de capaciteit van een CD. De
  datacapaciteit van een tweelagige en enkelzijdige
  DVD is 8,5 GB, van een éénlagige en
  dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een tweelagige
  en dubbelzijdige DVD 17 GB.
  De beeldgegevens zijn van het MPEG 2 formaat,
  één van de wereldwijde normen inzake digitale
  compressietechnologie. De beeldgegevens
  worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e
  (gemiddeld) van de oorspronkelijke grootte. De
  DVD maakt ook gebruik van variabele
  codeertechnologie die de toe te kennen gegevens
  aanpast volgens de beeldstatus. Audioinformatie
  is opgenomen met een meerkanaals systeem, zoals
  Dolby Digital, zodat de geluidsweergave
  levensechter is.
  Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
  mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
  meervoudige talen en kinderbeveiliging.

  Hoofdstuk (pagina 62)
  Delen van een beeld of een muziekstuk die korter
  zijn dan titels. Een titel bestaat uit verscheidene
  hoofdstukken. Sommige discs bevatten geen
  hoofdstukken.

  Interlace formaat (pagina 16)
  Het interlace formaat toont beeldlijnen om beurten
  als een "veld" en is de norm voor
  televisieweergave. De even velden tonen de even
  beeldlijnen en de oneven velden de oneven
  beeldlijnen.

  Kopieerbeveiligingssignalen (pagina 43)
  DVD+R (pagina 8)
  Een DVD+R (lees "plus R") is een opneembare
  disc van hetzelfde formaat als een DVD VIDEO.
  Op een DVD+R kan slechts één keer worden
  opgenomen en de inhoud heeft dezelfde indeling
  als een DVD VIDEO.

  114

  Ter bescherming van eigenaars van
  auteursrechten enz. Sommige software of TVprogramma's bevatten dergelijke signalen en
  kunnen niet met deze recorder worden
  opgenomen. • Page 115

  MPEG Audio (pagina 95)
  Internationaal coderingssysteem voor het
  comprimeren van digitale audiosignalen
  goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 2, dat met
  DVD's wordt gebruikt, is compatibel met 7.1kanaals surround.

  Origineel (pagina 65)
  Titels die effectief zijn opgenomen op een DVDRW (VR-modus). Door originele titels te wissen,
  komt er discruimte vrij.

  Playlist (pagina 65)
  Afspeelinformatie van opnames op een DVD-RW
  (VR-modus). Een playlist laat de originele titels
  intact en bevat alleen informatie om de weergave
  te regelen. Een playlist-titel neemt zeer weinig
  discruimte in beslag.

  Progressive formaat (pagina 16)

  Titel (pagina 62)

  Aanvullende informatie

  Vergeleken met het Interlace formaat dat
  beeldlijnen (velden) om beurten toont om een
  frame samen te stellen, toont het Progressive
  formaat het hele beeld als één enkel frame. Dit
  betekent dat met het Progressive formaat 50/60
  frames per seconde kunnen worden getoond in
  plaats van 25-30 frames/50-60 velden met het
  Interlace formaat. De algemene beeldkwaliteit is
  hoger en stilstaande beelden, tekst en horizontale
  lijnen ogen scherper.

  Het langste deel van een beeld of muziekstuk op
  een DVD, een film, enzovoort, op videosoftware
  of een heel album voor audiosoftware.

  Track (pagina 62)
  Een deel van een muziekstuk op een CD (duur van
  een liedje).

  115 • Page 116

  Taalcodelijst
  Voor details, zie pagina 90.
  Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
  Code Taal

  Code Taal

  Code Taal

  Code Taal

  1027
  1028
  1032
  1039
  1044
  1045
  1051
  1052
  1053
  1057
  1059
  1060
  1061
  1066

  1183
  1186
  1194
  1196
  1203
  1209
  1217
  1226
  1229
  1233
  1235
  1239
  1245
  1248
  1253
  1254
  1257
  1261
  1269
  1283
  1287
  1297
  1298
  1299
  1300
  1301
  1305
  1307
  1311
  1313
  1326
  1327
  1332
  1334

  1347
  1349
  1350
  1352
  1353
  1356
  1357
  1358
  1363
  1365
  1369
  1376
  1379
  1393
  1403
  1408
  1417
  1428
  1435

  1507
  1508
  1509
  1511
  1512
  1513
  1514
  1515
  1516
  1517
  1521
  1525
  1527
  1528
  1529
  1531
  1532
  1534
  1535
  1538
  1539
  1540
  1543
  1557
  1564
  1572
  1581
  1587
  1613
  1632
  1665
  1684
  1697

  1067
  1070
  1079
  1093
  1097
  1103
  1105
  1109
  1130
  1142
  1144
  1145
  1149
  1150
  1151
  1157
  1165
  1166
  1171
  1174
  1181

  116

  Afar
  Abkhazian
  Afrikaans
  Amharic
  Arabic
  Assamese
  Aymara
  Azerbaijani
  Bashkir
  Byelorussian
  Bulgarian
  Bihari
  Bislama
  Bengali;
  Bangla
  Tibetan
  Breton
  Catalan
  Corsican
  Czech
  Welsh
  Danish
  German
  Bhutani
  Greek
  English
  Esperanto
  Spanish
  Estonian
  Basque
  Persian
  Finnish
  Fiji
  Faroese
  French
  Frisian

  Irish
  Scots Gaelic
  Galician
  Guarani
  Gujarati
  Hausa
  Hindi
  Croatian
  Hungarian
  Armenian
  Interlingua
  Interlingue
  Inupiak
  Indonesian
  Icelandic
  Italian
  Hebrew
  Japanese
  Yiddish
  Javanese
  Georgian
  Kazakh
  Greenlandic
  Cambodian
  Kannada
  Korean
  Kashmiri
  Kurdish
  Kirghiz
  Latin
  Lingala
  Laothian
  Lithuanian
  Latvian;
  Lettish
  1345 Malagasy

  1436
  1463
  1481
  1482
  1483
  1489
  1491
  1495
  1498
  1501
  1502
  1503
  1505
  1506

  Maori
  Macedonian
  Malayalam
  Mongolian
  Moldavian
  Marathi
  Malay
  Maltese
  Burmese
  Nauru
  Nepali
  Dutch
  Norwegian
  Occitan
  (Afan)Oromo
  Oriya
  Punjabi
  Polish
  Pashto;
  Pushto
  Portuguese
  Quechua
  RhaetoRomance
  Kirundi
  Romanian
  Russian
  Kinyarwanda
  Sanskrit
  Sindhi
  Sangho
  SerboCroatian
  Singhalese
  Slovak
  Slovenian

  Samoan
  Shona
  Somali
  Albanian
  Serbian
  Siswati
  Sesotho
  Sundanese
  Swedish
  Swahili
  Tamil
  Telugu
  Tajik
  Thai
  Tigrinya
  Turkmen
  Tagalog
  Setswana
  Tonga
  Turkish
  Tsonga
  Tatar
  Twi
  Ukrainian
  Urdu
  Uzbek
  Vietnamese
  Volapük
  Wolof
  Xhosa
  Yoruba
  Chinese
  Zulu

  1703 Niet
  gespecifieerd • Page 117

  Index
  Woorden tussen
  aanhalingstekens
  worden weergegeven in de
  weergavevensters.

  Cijfers
  16:9 24, 90
  4:3 Letter Box 24, 90
  4:3 Pan Scan 24, 90

  A
  Aanpassen
  beeldkwaliteit 50
  weergavebeeld 59
  weergavegeluid 60
  Aansluiten
  van de antennekabel 13
  van de audiokabels 17
  van de videokabels 14
  "A-B wissen" 67
  Achterpaneel 113
  Advanced Program Edit 79
  Afspeelbare discs 10
  Afspeelmodus 39
  Afspelen 10, 39, 55, 58
  instant advance 58
  instant replay 58
  Resume Play 55
  snel achteruit 58
  snel vooruit 58
  Stilstaande weergave 58
  Vertraagde weergave 58
  "Afspelen begin" 55
  Afstandsbediening 19, 111
  "AFT" 87
  Album 39, 63
  "Album zoeken" 62
  Albumnummer 39
  "Alle vastleggen" 70
  "Alles wiss" 37
  Antenne 13
  "Audio" 90
  Audio 57, 93
  "Audio ATT" 93
  "Audio DRC" 93

  "Audiofilter" 60
  "Audio-instellingen" 60
  Audiokabel 17
  "Audioverbinding" 24
  Auto Clock Set 89
  "Auto Display" 99
  "Auto Dub Mode" 82
  "Auto hoofdstuk" 95
  "Autom. Inst." 89
  Automatische
  tunervoorinstelling 23

  B
  Batterijen 19
  "Bedieningsstand" 22, 99
  Beeldgrootte 50
  Beeldkwaliteit 50, 59
  Behandeling van discs 107
  Benoemen 37
  Beveiligen
  disc 37
  titel 67
  Bewerken 65, 69
  DV montage 73
  "Bij montagelijst voegen" 98
  "Bilingual Recording" 98
  "BNR" 59

  C
  "C NR" 59
  Canal + 30
  CD 10
  CHAPTER ERASE 69
  CHAPTER MARK 69
  "Chase weergave" 61
  Chase weergave 61
  Cijfertoetsen 41, 46
  "Component Out" 91
  COMPONENT VIDEO OUT
  14
  Component video-ingang 15
  "Contrast" 51, 59
  Copy Dubbing 81
  Copy-Free 43
  Copy-Never 43
  Copy-Once 43
  CPRM 8
  Cursormodus 35

  D
  DATA CD 10
  "Decoder" 31
  "Definalis" 38
  "Digital Out" 94
  Digitale camcorder 73
  "Dimmer" 99
  "Disc beveil" 37
  "Disc finaliseren" 98
  "Disc Info" 36
  Disc Map 68
  Discinstellingen 36, 98
  "Disc-naam" 37
  Discruimte 37
  Discs reinigen 107
  Disctypes 8
  Dolby Digital 18, 24, 94, 114
  "Downloaden voorinstellen"
  23
  "Downmix" 93
  DTS 25, 94, 114
  "DV Audio Input" 74
  DV IN 73
  DV kopiëren 73, 83
  "DV MONTAGE" 77
  "DV Montagelijst" 75
  DV Montagelijst
  Re-edit 83
  "DVD formatteren" 98
  "DVD menu" 90
  "DVD opnamebeeldform." 50
  DVD tweetalige opname 98
  DVD VIDEO 10, 114
  DVD+R 8, 114
  DVD+RW 8, 114
  DVD-R 8, 114
  DVD-RW 8, 114
  DVD-RW's (Video-modus)
  65
  "DVE" 59

  E
  Eéntoetsmenu 56
  Eéntoetstimer 45
  Eéntoetsweergave 56

  ,wordt vervolgd

  117 • Page 118

  F
  "Fabrieksinstelling" 99
  "Features" 95
  "Finaliseren" 38
  Finaliseren 38
  "Formaat" 37
  Formatteren 37

  G
  GB 37
  Gelijktijdige opname en
  weergave 61
  Geluidskwaliteit 60
  Geschikte discs 8, 10

  H
  "Helderheid" 51, 60
  Hoek 57
  "Hoofd/Sub" 52
  Hoofdstuk 39, 51, 69, 114
  "Hoofdstuk zoeken" 62
  Hoofdstukken maken 69
  Hoofdstuknummer 39
  "Huidige tijd" 89

  I
  i.LINK 109
  "IN wijzigen" 71, 78, 84
  INPUT SELECT 53, 74
  "Instellingen" 86
  Instelscherm 85
  Interlace 114
  Interlace formaat 114

  118

  Kopiëren 73
  Copy Dubbing 81
  One Touch Dubbing 76,
  98
  Program Edit 77

  L
  "Lijn 1 Uitgang" 24, 92
  Lijn1 Uitgang 92
  "Lijn3 Ingang" 92
  "Lijn3 Uitgang" 92
  "Lijn4 Ingang" 92
  LINE 2 IN 27
  LINE 3/DECODER 26
  LINE 4 IN 27
  "Line Audio Input" 52, 54

  M
  Manual Clock Set 89
  MENU 55
  Menu
  DVD Menu 55
  Hoofdmenu 55
  "Miniatuur inst." 67
  Miniatuurbeeld 35
  "Mix" 74
  MP3 audio tracks 63
  MPEG 94, 115

  N
  Netsnoer 19
  NICAM 43, 87
  "Normaal" 87

  K

  O

  "Kabel-TV" 87
  "Kanaalinstelling" 86
  "Kanaallijst" 88
  Kinderbeveiliging 56, 96
  Kinderslot 56
  "Kleur" 51, 59
  "Kleursysteem" 98
  Kleursystemen 108
  Klok 23, 89
  Kopieerbeveiliging 114
  Kopieerbeveiligingssignalen
  43
  "Kopieerstand" 78

  Onderdelen en
  bedienings-elementen 110
  Ondertiteling 57, 90
  One Touch Dubbing 76, 98
  Opnameduur 42
  Opnameen 95
  "Opname-instellingen" 50
  "Opnamenr" 51
  "Opnamestand" 50
  Opnamestand regelen 44
  "Opnametijd verlengen" 45
  Opneembare discs 8

  Opnemen 42, 46, 52
  Beeld aanpassen 50
  Opnameduur 51
  Opname-indeling 8
  Opnamemodus 42, 51
  Tijdens het bekijken van
  een ander
  programma 49
  "Opties" 98
  Origineel 35, 65, 115
  "OUT wijzigen" 71, 78, 84
  "Overlapping controleren" 47
  Overzicht van disctypes 8

  P
  Paginamodus 35
  "Pauzestand" 91
  PAY-TV 30
  "PAY-TV/CANAL+" 88
  "PB Video Equalizer" 59
  PBC 55
  PDC 44
  Playlist 35, 65, 69, 115
  "Playlist maken" 69, 83
  Problemen oplossen 101
  Program Edit 77
  "Programma's" 75
  Progressive 16, 58, 115
  "Progressive Mode" 91

  Q
  Quick Timer 50

  R
  REC 49
  REC PAUSE 49
  REC STOP 49, 76
  "Rec Video Equalizer" 51
  RECOVERY 105
  Regiocode 11, 97
  Resterende speel duur 39
  Resume Play 55
  "RGB" 24, 92

  S
  S VIDEO 15
  "S Video" 24, 92
  "Samenvoegen" 72 • Page 119

  "Scart-instelling" 92
  Scènelijst 70, 75
  "Scènes bekijk." 70
  Schermbeveiliging 91
  SET 20, 41
  ShowView 46
  SMARTLINK 15
  Snelinstelling 22, 100
  Sort 35
  "Splitsen" 71
  Standaardwaarden voor de
  recorder herstellen 100
  "Stereo" 54
  "Stereo1" 74
  "Stereo2" 74
  Stilstaande weergave 58
  Submenu 33
  Super VIDEO CD 10
  Surround 58
  Synchro Rec 52
  "Systeem" 87
  System Menu 33, 85

  T
  Taal 90
  Tekens invoeren 41
  Teletekst 49, 95
  Televisies bedienen met de
  afstandsbediening 20
  Televisiesysteem 87
  "Tijd zoeken" 62
  TIME/TEXT 40
  TIMER 44
  Timergestuurde opname
  Controleren/wijzigen/
  annuleren 47
  Handmatige instelling 43
  Opnamestand regelen 44
  ShowView 46
  Synchro Rec 52
  Timerinstellingen
  contro-leren/wijzigen/
  annuleren (Timerlijst) 47
  Timerlijst 47
  "Tint" 59
  Titel 39, 115
  "Titel beveiligen" 67
  "Titel zoeken" 62

  Titellijst 34, 55
  Sort 35
  Thumbnail 35
  Zoomen 34
  "Titelnaam" 67
  Titelnummer 39
  "Titels wissen" 68
  TITLE LIST 55
  TOOLS menu 34
  TOP MENU 55
  Track 115
  "Track zoeken" 62
  "Tunersysteem" 23
  TV Direct Rec 49, 95
  TV/DVD 49
  TV/DVD-schakelaar 20
  "TV-gidspagina" 95
  TVS (TV Virtual Surround)
  58
  "TV-type" 24, 90
  Tweetalige opname 42

  U
  Uitleesvenster op het
  voorpaneel 40, 112

  W
  Weergave
  Instelscherm 85
  Uitleesvenster op het
  voorpaneel 40, 112
  Venster 33
  Weergavestatusbalk 39
  "Wijzigen" 47, 83
  "Wissen" 47, 67, 71, 78, 83

  Y
  "Y NR" 59

  Z
  "Zendernaam" 88
  "Zoeken" 62
  Zoeken
  Begin van een titel/
  hoofdstuk/track
  zoeken 58
  Snel achteruit/snel
  vooruit 58
  Zoekmodus 62
  Zoomen 34
  ZWEITON 42

  V
  "Vastleggen" 70
  Venster
  Instelscherm 85
  Submenu 33
  System Menu 33
  TOOLS menu 34
  Weergavevenster "OSD"
  taal 23, 90
  "Verplaatsen" 71, 78
  "Video" 24, 90, 92
  VIDEO CD 10
  Video-ingang 15
  "Video-instellingen" 59
  Videokabel 14
  Video-modus 8
  "Voorbeeld" 71, 78, 83
  Voorpaneel 110
  VPS 44
  VR-modus 8, 65

  119 • Page 120

  Gedrukt op 100% kringlooppapier met
  VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.

  2-024-212-81(3)
  Sony Corporation Printed in Japan


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony RDR-GX700 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony RDR-GX700 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony RDR-GX700

Sony RDR-GX700 Bedienungsanleitung - Deutsch - 128 seiten

Sony RDR-GX700 Bedienungsanleitung - Englisch - 116 seiten

Sony RDR-GX700 Bedienungsanleitung - Französisch - 128 seiten

Sony RDR-GX700 Bedienungsanleitung - Italienisch - 128 seiten

Sony RDR-GX700 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 120 seiten

Sony RDR-GX700 Bedienungsanleitung - Spanisch - 124 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info