Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/188
Nächste Seite
3
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met data-
integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de
batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Voorzorgs-
maatregelen
Uit tests is gebleken dat dit
toestel voldoet aan de limieten
vermeld in de EMC-richtlijn als
een verbindingskabel van
minder dan 3 meter lengte
wordt gebruikt.
Veiligheid
Als er een voorwerp of vloeistof
in de kast terechtkomt, dient u
de stekker uit het stopcontact te
halen en de recorder te laten
controleren door gekwalificeerd
personeel, voor u het toestel
verder gebruikt.
Harde schijf
De harde schijf heeft een hoge
opslagdensiteit, waardoor
opnames van lange duur
mogelijk zijn en de gegevens
snel toegankelijk zijn. Een
harde schijf kan echter
gemakkelijk beschadigd raken
door schokken, trillingen of stof
en ze moet op een veilige
afstand van magneten worden
gehouden. Om geen belangrijke
gegevens te verliezen, dient u
rekening te houden met
volgende
voorzorgsmaatregelen.
Stel de recorder niet bloot aan
sterke schokken.
Gebruik de recorder niet op
een plaats die blootstaat aan
mechanische trillingen of
onstabiel is.
Plaats de recorder niet op een
warme ondergrond, zoals een
videorecorder of versterker
(receiver).
Gebruik de recorder niet op
een plaats met grote
temperatuurschommelingen
(temperatuurgradiënt minder
dan 10 °C/uur).
Verplaats de recorder niet
terwijl het netsnoer
aangesloten is.
Maak het netsnoer niet los
terwijl het toestel
ingeschakeld is.
De fabrikant van dit product
is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De
geautoriseerde
vertegenwoordiging voor
EMC en product veiligheid
is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij
u graag naar de adressen in
de afzonderlijke service/
garantie documenten.
,wordt vervolgd
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony RDR-HX895 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony RDR-HX895 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 9,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info