Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/188
Nächste Seite
3-295-080-62(1)
© 2008 Sony Corporation
RDR-HXD790/HXD890/HXD990/HXD1090
RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  3-295-080-62(1)

  DVD Recorder
  Gebruiksaanwijzing

  Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
  zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct

  RDR-HXD790/HXD890/HXD990/HXD1090
  RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095

  © 2008 Sony Corporation • Page 2

  Voorzorgsmaatregelen

  WAARSCHUWING
  Om de kans op brand of
  elektrische schokken te
  verkleinen, mag u het apparaat
  niet blootstellen aan regen of
  vocht.
  Om elektrocutie te vermijden,
  mag u de behuizing niet
  openmaken. Laat
  onderhoudswerken uitsluitend
  uitvoeren door gekwalificeerde
  personen.
  Het netsnoer mag alleen worden
  vervangen door een
  gekwalificeerde reparateur.
  Batterijen of apparaten waarin
  batterijen worden gebruikt mogen
  niet worden blootgesteld aan
  buitensporige hitte, zoals zonlicht,
  vuur en dergelijke.

  Dit apparaat is geclassificeerd als
  een laserproduct van klasse 1. De
  MARKERING 'KLASSE 1
  LASERPRODUCT' bevindt zich
  op de achterkant van het apparaat.

  OPGELET
  Als optische instrumenten in
  combinatie met dit product
  worden gebruikt, wordt het risico
  voor de ogen groter. De laserstraal
  die in deze dvd-recorder wordt
  gebruikt, is schadelijk voor de
  ogen; probeer de kast niet uit
  elkaar te nemen.
  Laat onderhoudswerken
  uitsluitend uitvoeren door
  gekwalificeerde personen.

  Deze sticker bevindt zich op de
  laserafscherming in de behuizing.

  2

  • Dit toestel werkt met 220 –
  240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
  Ga na of de bedrijfsspanning
  van het toestel overeenkomt met
  uw netspanning.
  • Om gevaar voor brand of
  elektrocutie te vermijden, mag u
  geen voorwerpen op het toestel
  plaatsen die met vloeistoffen
  gevuld zijn, zoals een vaas.
  • Stel dit systeem zodanig op dat
  de stekker van het netsnoer
  onmiddellijk uit het stopcontact
  in de muur kan worden
  getrokken in geval van
  problemen.
  GUIDE Plus+ en G-LINK zijn (1)
  geregistreerde merknamen of
  merknamen van, (2) geproduceerd
  onder licentie van en (3)
  onderwerp van verscheidene
  internationale patenten en
  patentapplicaties beheerd door, of
  in licentie van, Gemstar-TV
  Guide International, Inc. en/of
  haar gerelateerde filialen.
  GEMSTAR-TV GUIDE
  INTERNATIONAL, INC. EN/OF
  HAAR GERELATEERDE
  FILIALEN ZIJN OP GEEN
  ENKELE MANIER
  AANSPRAKELIJK VOOR DE
  CORRECTHEID VAN DE
  INFORMATIE IN HET
  PROGRAMMASCHEMA
  VOORZIEN DOOR HET GUIDE
  PLUS+ SYSTEEM. IN GEEN
  GEVAL ZAL GEMSTAR-TV
  GUIDE INTERNATIONAL,
  INC. EN/OF HAAR
  GERELATEERDE FILIALEN
  AANSPRAKELIJK GESTELD
  KUNNEN WORDEN VOOR
  WINSTVERLIES,
  ZAKENVERLIES, OF
  INDIRECTE, SPECIALE OF
  DAARUITVOLGENDE
  SCHADE IN RELATIE TOT DE
  VOORZIENING OF GEBRUIK
  VAN IEDERE INFORMATIE,
  MATERIAAL, OF DIENSTEN
  VAN HET GUIDE PLUS+
  SYSTEEM.

  Verwijdering van oude
  elektrische en
  elektronische apparaten
  (Toepasbaar in de
  Europese Unie en andere
  Europese landen met
  gescheiden
  ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op
  de verpakking wijst erop dat dit
  product niet als huishoudelijk
  afval mag worden behandeld. Het
  moet echter naar een plaats
  worden gebracht waar elektrische
  en elektronische apparatuur wordt
  gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
  dit product op de correcte manier
  wordt verwijderd, voorkomt u
  voor mens en milieu negatieve
  gevolgen die zich zouden kunnen
  voordoen in geval van verkeerde
  afvalbehandeling. De recycling
  van materialen draagt bij tot het
  vrijwaren van natuurlijke
  bronnen. Voor meer details in
  verband met het recyclen van dit
  product, neemt u contact op met
  de gemeentelijke instanties, het
  bedrijf of de dienst belast met de
  verwijdering van huishoudafval of
  de winkel waar u het product hebt
  gekocht. • Page 3

  Verwijdering van oude
  batterijen (in de
  Europese Unie en andere
  Europese landen met
  afzonderlijke
  inzamelingssystemen)
  Dit symbool op de batterij of
  verpakking wijst erop dat de
  meegeleverde batterij van dit
  product niet als huishoudelijk
  afval behandeld mag worden.
  Door deze batterijen op juiste
  wijze af te voeren, voorkomt u
  voor mens en milieu negatieve
  gevolgen die zich zouden kunnen
  voordoen in geval van verkeerde
  afvalbehandeling. Het recycleren
  van materialen draagt bij tot het
  vrijwaren van natuurlijke
  bronnen.
  In het geval dat de producten om
  redenen van veiligheid, prestaties
  dan wel in verband met dataintegriteit een permanente
  verbinding met batterij vereisen,
  dient deze batterij enkel door
  gekwalificeerd servicepersoneel
  vervangen te worden.
  Om ervoor te zorgen dat de
  batterij op een juiste wijze zal
  worden behandeld, dient het
  product aan het eind van zijn
  levenscyclus overhandigd te
  worden aan het desbetreffende
  inzamelingspunt voor de
  recyclage van elektrisch en
  elektronisch materiaal.
  Voor alle andere batterijen
  verwijzen we u naar het gedeelte
  over hoe de batterij veilig uit het
  product te verwijderen.
  Overhandig de batterij bij het
  desbetreffende inzamelingspunt
  voor de recyclage van batterijen.
  Voor meer details in verband met
  het recyclen van dit product of
  batterij, neemt u contact op met de
  gemeentelijke instanties, het
  bedrijf of de dienst belast met de
  verwijdering van huishoudafval of
  de winkel waar u het product hebt
  gekocht.

  De fabrikant van dit product
  is Sony Corporation, 1-7-1
  Konan Minato-ku Tokyo,
  108-0075 Japan. De
  geautoriseerde
  vertegenwoordiging voor
  EMC en product veiligheid
  is Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61,
  70327 Stuttgart, Duitsland.
  Voor service- of
  garantiezaken verwijzen wij
  u graag naar de adressen in
  de afzonderlijke service/
  garantie documenten.

  Voorzorgsmaatregelen
  Uit tests is gebleken dat dit
  toestel voldoet aan de limieten
  vermeld in de EMC-richtlijn als
  een verbindingskabel van
  minder dan 3 meter lengte
  wordt gebruikt.

  Veiligheid
  Als er een voorwerp of vloeistof
  in de kast terechtkomt, dient u
  de stekker uit het stopcontact te
  halen en de recorder te laten
  controleren door gekwalificeerd
  personeel, voor u het toestel
  verder gebruikt.

  Harde schijf
  De harde schijf heeft een hoge
  opslagdensiteit, waardoor
  opnames van lange duur
  mogelijk zijn en de gegevens
  snel toegankelijk zijn. Een
  harde schijf kan echter
  gemakkelijk beschadigd raken
  door schokken, trillingen of stof
  en ze moet op een veilige
  afstand van magneten worden
  gehouden. Om geen belangrijke
  gegevens te verliezen, dient u
  rekening te houden met
  volgende
  voorzorgsmaatregelen.
  • Stel de recorder niet bloot aan
  sterke schokken.
  • Gebruik de recorder niet op
  een plaats die blootstaat aan
  mechanische trillingen of
  onstabiel is.
  • Plaats de recorder niet op een
  warme ondergrond, zoals een
  videorecorder of versterker
  (receiver).
  • Gebruik de recorder niet op
  een plaats met grote
  temperatuurschommelingen
  (temperatuurgradiënt minder
  dan 10 °C/uur).
  • Verplaats de recorder niet
  terwijl het netsnoer
  aangesloten is.
  • Maak het netsnoer niet los
  terwijl het toestel
  ingeschakeld is.
  ,wordt vervolgd

  3 • Page 4

  • Wanneer u het netsnoer wilt
  losmaken, schakelt u eerst het
  apparaat uit en controleert u
  dat de vaste schijf niet meer
  werkt (de klok wordt
  gedurende minstens
  30 seconden afgebeeld in de
  display op het voorpaneel en
  het opnemen of kopiëren is
  gestopt).
  • Wacht één minuut nadat u de
  stekker uit het stopcontact
  heeft getrokken voor u de
  recorder verplaatst.
  • Probeer niet zelf de harde
  schijf te vervangen of te
  upgraden omdat hierdoor een
  storing kan worden
  veroorzaakt.
  Als een storing optreedt in de
  harde schijf, kunnen verloren
  gegevens niet worden
  teruggehaald. De harde schijf is
  slechts een tijdelijke
  opslagruimte.

  De harde schijf herstellen
  • De inhoud van de harde schijf
  kan worden gecontroleerd in
  geval van een reparatie of
  inspectie naar aanleiding van
  een storing of defect. Sony zal
  echter de inhoud niet kopiëren
  of opslaan.
  • Als de harde schijf moet
  worden geformatteerd of
  vervangen, wordt dit gedaan
  al naar gelang Sony
  goeddunkt. De volledige
  inhoud van de harde schijf zal
  worden gewist, inclusief
  inhoud in strijd met het
  auteursrecht.

  Stroomnet
  • De recorder blijft verbonden
  met het stroomnet
  (netvoeding) zolang de
  stekker in het stopcontact zit,
  ook als de recorder zelf is
  uitgeschakeld.
  • Als u de recorder gedurende
  lange tijd niet wenst te
  gebruiken, dient u de stekker
  uit het stopcontact te halen.
  Neem daartoe de stekker zelf
  vast; trek nooit aan het snoer.

  4

  Opstelling

  Auteursrechten

  • Gebruik de recorder op een
  plaats met voldoende
  ventilatie, zodat de
  geproduceerde warmte kan
  worden afgevoerd.
  • Plaats de recorder niet op een
  zachte ondergrond zoals een
  tapijt, want hierdoor kunnen
  de ventilatiegaten afgedekt
  raken.
  • Plaats de recorder niet in een
  beperkte ruimte, zoals een
  boekenkast.
  • Plaats de recorder niet dicht
  bij warmtebronnen en stel het
  toestel niet bloot aan direct
  zonlicht, veel stof of
  mechanische schokken.
  • Plaats de recorder niet schuin.
  Het toestel kan alleen in
  horizontale positie werken.
  • Houd de recorder en de discs
  op een veilige afstand van
  toestellen met sterke
  magneten, zoals magnetrons,
  of grote luidsprekers.
  • Plaats geen zware
  voorwerpen op de recorder.

  • Tv-programma's, films,
  videocassettes, discs en
  andere materialen kunnen
  onderworpen zijn aan het
  auteursrecht. Het zonder
  toestemming opnemen van
  dergelijke materialen kan een
  inbreuk betekenen op de
  auteursrechten. Als u deze
  recorder gebruikt in
  combinatie met kabel-tvuitzendingen, heeft u soms
  ook de toestemming nodig
  van de eigenaar van de kabeltv-zender en/of het
  programma.
  • Dit product maakt gebruik van
  copyrightbeschermingtechnologie en
  valt onder patent- en andere
  intellectueeleigendomsrechten
  in de VS. Het gebruik van deze
  copyrightbeschermingstechnologie moet zijn
  goedgekeurd door
  Macrovision en is uitsluitend
  bedoeld voor privé-gebruik en
  ander beperkt
  weergavegebruik, behalve
  indien anderszins goedgekeurd
  door Macrovision. Reverse
  engineering en demontage zijn
  niet toegestaan.
  • Dit product bevat de
  lettertypen van FontAvenue®
  onder licentie van NEC
  corporation. FontAvenue is
  een gedeponeerd
  handelsmerk van NEC
  corporation.
  • " " en x-Application zijn
  handelsmerken van Sony
  Corporation.

  Opnemen
  Maak een proefopname voor u
  de eigenlijke opname uitvoert.

  Betreffende
  schadevergoedingen bij
  verlies van opnames
  Sony kan niet aansprakelijk
  gesteld worden en zal geen
  schadevergoeding uitbetalen bij
  enig verlies van opnames of
  aanverwant verlies, met
  inbegrip van opnames die
  mislukt zijn als gevolg van een
  defect aan de recorder, of bij
  verlies of beschadiging van het
  opgenomen materiaal als
  gevolg van een defect aan de
  recorder of de reparatie
  daarvan. Sony zal in geen enkel
  geval de opgenomen inhoud
  herstellen, terugwinnen of
  kopiëren. • Page 5

  Kopieerbeveiliging
  De recorder beschikt over een
  kopieerbeveiliging.
  Programma's die via een
  externe tuner (niet bijgeleverd)
  worden ontvangen, kunnen
  signalen voor de
  kopieerbeveiliging bevatten,
  waardoor die programma's,
  afhankelijk van het soort
  signaal, eventueel niet kunnen
  worden opgenomen.

  BELANGRIJKE
  OPMERKING
  Opgelet: Deze recorder kan
  een stilstaand videobeeld of
  een ander stilstaand beeld
  onbeperkt op uw tv-scherm
  weergeven. Als u dergelijke
  beelden gedurende lange tijd
  op uw tv-toestel weergeeft,
  kan het tv-scherm
  onherstelbaar beschadigd
  raken. Dit geldt met name
  voor plasmaschermen en
  projectie-tv's.
  Als u vragen heeft over of
  problemen heeft met uw
  recorder, kunt u contact
  opnemen met Sony.

  Deze handleiding
  Controleer de naam van
  uw model
  De instructies in deze
  handleiding gelden voor 8
  modellen: RDR-HXD790,
  RDR-HXD795, RDRHXD890, RDR-HXD895,
  RDR-HXD990, RDRHXD995, RDR-HXD1090
  en RDR-HXD1095. De
  naam van het model vindt u
  op het voorpaneel van de
  recorder.
  • In deze handleiding wordt de
  interne harde schijf de "HDD"
  genoemd, terwijl "disc" wordt
  gebruikt voor de vaste schijf,
  DVD's of CD's, tenzij anders
  aangegeven in de tekst of in
  de illustraties.
  • Pictogrammen, zoals
  DVD , die boven elke
  informatie afgebeeld worden,
  geven aan welke media
  bruikbaar zijn met de
  betreffende functie. Voor
  meer informatie, zie
  "Opneembare en afspeelbare
  discs" op pagina 167.
  • Voor de instructies in deze
  handleiding worden de
  bedieningselementen op de
  afstandsbediening gebruikt. U
  kunt ook de
  bedieningselementen op de
  recorder gebruiken als ze
  dezelfde of een gelijkaardige
  naam hebben als de
  bedieningselementen op de
  afstandsbediening.
  • De schermafbeeldingen in
  deze handleiding komen niet
  noodzakelijk overeen met de
  schermafbeeldingen op uw tv.
  • Voor de illustraties is de
  RDR-HXD795/HXD895/
  HXD995/HXD1095 gebruikt.
  • In deze handleiding geldt de
  informatie over DVD's
  uitsluitend voor DVD's die
  met deze recorder werden
  gemaakt. De informatie geldt
  niet voor DVD's die met
  andere recorders werden
  gemaakt en op deze recorder
  worden weergegeven.

  5 • Page 6

  Inhoudsopgave
  WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Aansluitingen en instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
  De recorder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Beschikbare aansluit- en instelmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Stap 1: De antennekabel en set-top-boxcontroller aansluiten . . . . . . . . . . 19
  A: Digitale, terrestrische uitzendingen ontvangen
  (voor digitale uitzendingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  B: Digitale en analoge terrestrische uitzendingen ontvangen . . . . . . . . 20
  C: Kabel- of satellietuitzendingen ontvangen
  (voor analoge uitzendingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  D: Terrestrische uitzendingen ontvangen
  (voor analoge uitzendingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Stap 2: De videokabels/HDMI-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Over SMARTLINK (alleen voor SCART-aansluitingen) . . . . . . . . . . . . 25
  Over de "Controle voor HDMI"-regeling voor de 'BRAVIA'synchronisatiefunctie (alleen voor HDMI-aansluitingen) . . . . . . . . . 25
  Stap 3: De audiokabels/HDMI-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Stap 4: Een Conditional Access Module (CAM) plaatsen
  (alleen RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095) . . . . . . . . . . . . . . 29
  Stap 5: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Stap 6: De afstandsbediening voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Televisies bedienen met de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Als u een Sony DVD-speler of meer dan één Sony
  DVD-recorder hebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Programmaposities van de recorder veranderen met behulp van de
  afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Stap 7: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Het GUIDE Plus+® systeem instellen (alleen voor analoge
  uitzendingen en in gebieden met GUIDE Plus+) . . . . . . . . . . . . . . 34
  Een videorecorder of soortgelijke apparatuur aansluiten . . . . . . . . . . . . . . 37
  Aansluiten op de LINE 1/DECODER-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Aansluiten op de LINE 2 IN-aansluitingen op het voorpaneel. . . . . . . . 38
  Een externe decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  De decoder aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  De programmaposities van de externe decoder
  (analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus) instellen . . . . . . . . . . 40

  6 • Page 7

  Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder
  1. Een disc plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  2. Een programma opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  De discstatus controleren tijdens de opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  3. Het opgenomen programma afspelen (Titellijst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  De speelduur en afspeelinformatie afbeelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  4. De naam van een opgenomen programma veranderen . . . . . . . . . . . . 48
  5. Een disc benoemen en beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Een disc benoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Een disc beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  6. Een disc afspelen op andere DVD-apparatuur (Finaliseren) . . . . . . . . . 51
  Het finaliseren van een disc ongedaan maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  7. Een disc opnieuw formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  Voor digitale, terrestrische uitzendingen

  Gids voor digitale services (voor digitale, terrestrische
  uitzendingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
  Het EPG (Elektronische ProgrammaGids) scherm bekijken . . . . . . . . . . . 55
  Programma-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  De programma-informatie afbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Teletekst bekijken (niet beschikbaar in sommige gebieden). . . . . . . . . 56
  Digitale-tekstservices gebruiken
  (alleen voor de modellen voor het Verenigd Koninkrijk) . . . . . . . . . . . . 57
  Digitale tekst selecteren op specifieke kanalen met digitale tekst . . . . 57
  Digitale tekst selecteren van andere kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Opnemen (voor digitale, terrestrische uitzendingen) . . . . . . .58
  Timeropname (EPG/Serie/Handmatig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Televisieprogramma's opnemen met behulp van EPG . . . . . . . . . . . . . 58
  Programma's opnemen met serie-opname
  (alleen voor de modellen voor het Verenigd Koninkrijk) . . . . . . . . . 60
  De timer handmatig instellen (Handmatig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Gebruik van Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Hoofdstukken in een titel maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  De timerinstellingen controleren/veranderen/annuleren (Timerlijst) . . . . . . 64
  Opnemen vanaf aangesloten apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  ,wordt vervolgd

  7 • Page 8

  Voor analoge uitzendingen

  GUIDE Plus+ (alleen voor analoge uitzendingen en in gebieden
  met GUIDE Plus+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
  Het GUIDE Plus+ scherm bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Een lijst met uw favoriete programma-informatie maken (Mijn TV) . . . . . . 69
  Veranderingen aanbrengen in het GUIDE Plus+ systeem . . . . . . . . . . . . . 70
  Het GUIDE Plus+ hostkanaal zoeken (Installatie) . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Het GUIDE Plus+ hostkanaal handmatig veranderen (Installatie) . . . . 70
  Programmaposities controleren (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Programmaposities verbergen (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  Opnemen (voor analoge uitzendingen) . . . . . . . . . . . . . . . . .73
  Timeropname (GUIDE Plus+/Handmatig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Eéntoetsopname (GUIDE Plus+
  (alleen in gebieden met GUIDE Plus+)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  De timer handmatig instellen (Schema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Gebruik van Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Stereoprogramma's en tweetalige programma's opnemen. . . . . . . . . . 77
  Hoofdstukken in een titel maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  De timerinstellingen controleren/veranderen/annuleren (Schema) . . . . . . 78
  De timerinstellingen controleren/veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  De timerinstellingen annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Opnemen vanaf aangesloten apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  Weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
  Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Weergavemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Een bepaald fragment herhaaldelijk weergeven (A-B herhalen). . . . . . 84
  Herhaald weergeven (Herhalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Een eigen programma samenstellen (Programmeren) . . . . . . . . . . . . . 85
  Geavanceerde weergavefuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Een televisie-uitzending pauzeren (TV Pauze/Live-tv pauzeren) . . . . . 86
  Weergeven vanaf het begin van het programma dat wordt
  opgenomen (Chase Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Een vorige opname weergeven terwijl een andere wordt
  opgenomen (Gelijktijdige opname en weergave) . . . . . . . . . . . . . . 87
  Zoeken naar een tijdstip, titel, hoofdstuk, track, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  8 • Page 9

  Wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
  Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Een titel wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Meerdere titels bewerken (Meervoudig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Een deel van een titel wissen (A-B wissen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Een titel splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Een hoofdstuk wissen en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  Een hoofdstuk splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  Een hoofdstuk wissen (Wissen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  Meerdere hoofdstukken combineren (Combineren) . . . . . . . . . . . . . . . 93
  Een playlist maken en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  Een playlist-titel verplaatsen (Verplaatsen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  Meerdere playlist-titels samenvoegen (Combineren) . . . . . . . . . . . . . . 94
  Een playlist-titel splitsen (Splitsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Een hoofdstuk verplaatsen (Verplaatsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  Kopiëren (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
  Vóór het kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  Kopiëren tussen de vaste schijf en een DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  Kopiëren met behulp van de kopieerlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Een reservedisc maken (Dvd-res.kopie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  Kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf . . . . . . . . . . . . . 102
  Alvorens te kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf . . . . . . . . . . 102
  Voorbereiding voor het kopiëren vanaf een camcorder
  met vaste schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  Eéntoetskopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf
  (ONE-TOUCH DUB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  Kopiëren vanaf de camcorder met vaste schijf met behulp van de
  schermweergavetekst (HDD-camera kopiëren) . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  Kopiëren vanaf een DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
  Alvorens te kopiëren vanaf een DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
  Voorbereiding voor het kopiëren met een DV-camcorder. . . . . . . . . . 106
  Een hele DV-tape kopiëren (DV-ééntoetskopiëren) . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Geselecteerde scènes kopiëren (DV-handmatig-kopiëren) . . . . . . . . . . . 109
  Weergeven vanaf een DV-camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  ,wordt vervolgd

  9 • Page 10

  Music Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Over Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Voorbereidingen voor het gebruik van Jukebox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Het USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Tracks of albums kopiëren (USB t vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Audiotracks kopiëren (DISC t vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  Tracks of albums binnen de vaste schijf kopiëren
  (vaste schijf y vaste schijf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  Audiotracks weergeven met behulp van Jukebox/USB-apparaat . . . . . . 113
  Audiotracks toevoegen aan de playlist (alleen vaste schijf) . . . . . . . . 114
  Weergavemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Herhaald weergeven (Herhalen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Uw eigen programma maken (Programmeren)
  (alleen USB-apparaat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
  Audiotracks beheren in de Music Jukebox (alleen vaste schijf) . . . . . . . . 116

  Fotoalbum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  Over de "Fotoalbum" functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  Voorbereidingen voor het gebruik van de "Fotoalbum" functie . . . . . . . . 117
  Het USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  JPEG-beeldbestanden kopiëren naar de vaste schijf
  (DISC/USB t vaste schijf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
  Alle JPEG-beeldbestanden kopiëren vanaf het aangesloten
  USB-apparaat (USB t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
  JPEG-beeldbestanden of -albums kopiëren binnen de vaste schijf
  (vaste schijf y vaste schijf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  JPEG-beeldalbums kopiëren naar een disc
  (vaste schijf t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  JPEG-beeldbestanden kopiëren naar een disc
  (vaste schijf t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  De "Fotoalbum" lijst gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
  Een diavoorstelling weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
  Een diavoorstelling maken met uw favoriete muziek en grafische
  effecten (x-Pict Story) (alleen vaste schijf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
  JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  JPEG-beeldbestanden afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

  10 • Page 11

  Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
  De beeldkwaliteit instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
  Instelmenu's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  Discinstellingen (Disc Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  Recorderinstellingen (Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
  Antenne-ontvangstinstellingen (Digitale Tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
  Antenne-ontvangstinstellingen (Analoge Tuner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
  Video-instellingen (Video In/Uit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  Audio-ingangsinstellingen (Audio In) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
  Audio-uitgangsinstellingen (Audio Uit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
  Taalinstellingen (Taal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
  Opname-instellingen (Opname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  Weergave-instellingen (Weergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  Beperkingen instellen (Kinderbeveil.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
  HDMI-instellingen (HDMI Uitgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  Overige instellingen (Opties) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
  Overige instellingen (Opties 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

  Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  De recorder terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  Opneembare en afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  Afspeelbare discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
  Over de opname-/kopieerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
  Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
  Landcode/gebiedcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
  Opmerkingen bij deze recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
  Opmerkingen over MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden,
  DivX-videobestanden en i.Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

  11 • Page 12

  Onderdelen en bedieningselementen
  Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.

  Afstandsbediening
  E Cijfertoetsen (88)
  Cijfertoets 5 is voorzien van een
  voelstip*.

  F INPUT (ingangsbronkeuze) (66,
  79)
  Hiermee kunt u een ingangsbron
  selecteren.

  G AUDIO (82)
  De AUDIO toets is voorzien van een
  voelstip*.

  H CLEAR (48, 84, 85)
  I ANGLE (82, 124)
  Hiermee kunt u de camerahoek
  veranderen of een beeld tijdens een
  diavoorstelling roteren.

  J TV/DVD (30)
  Hiermee kunt u tussen de TV-functie en
  de DVD-functie schakelen.

  K SUBTITLE (82)
  Hiermee kunt u de taal van de
  ondertiteling selecteren.

  L

  (teletekst) (56, 57)
  Deze toets werkt niet in bepaalde
  gebieden.

  M MENU (80)
  A HDD (43)
  Hiermee kunt u titels op de vaste schijf
  opnemen en weergeven.

  DVD (42)
  Hiermee kunt u titels op een DVD
  opnemen en weergeven.

  B [/1 (aan/wachtstand) (32)
  Hiermee kunt u de recorder in- en
  uitschakelen.

  C Z (openen/sluiten) (42)
  Hiermee kunt u de disclade openen en
  sluiten.

  D PROG (programma) +/– (43)
  De + toets is voorzien van een voelstip*.

  Hiermee kunt u het discmenu afbeelden.

  N Groen (55, 67)
  O Geel (55, 67)
  P Rood (55, 67)
  Q Blauw (55, 67)
  R SYSTEM MENU (130)
  TITLE LIST (45, 80, 90)
  TOP MENU (80)
  GUIDE (55, 67)
  Hiermee kunt u het scherm van de EPG
  of het GUIDE Plus+®-systeem
  afbeelden.

  S TIMER (62, 64)

  12 • Page 13

  T INFO (informatie) (55, 68)
  Hiermee kunt u de programmainformatie afbeelden.

  U </M/m/,/ENTER (32)
  Hiermee kunt u het gewenste item
  selecteren.

  V O RETURN (32)
  EXIT (136)
  Hiermee kunt u het scannen van de
  programmaposities annuleren.

  W DISPLAY (47)
  Hiermee kunt u weergavestatus of
  discinformatie afbeelden.

  wj ZOOM (124)
  Hiermee kunt u tijdens een
  diavoorstelling op een beeld in- en
  uitzoomen.

  wk TV [/1 (aan/wachtstand) (30)
  TV t (ingangsbronkeuze) (30)
  TV 2 (volume) +/– (30)
  TV PROG (programma) +/– (30)
  De + toets is voorzien van een voelstip*.

  wl PLAY MODE (84, 88)
  * Gebruik de voelstip als oriëntatiepunt wanneer u
  de recorder bedient.

  X ./> (vorige/volgende) (82,
  114)
  PAGE +/– (55, 68)
  Hiermee kunt u de programmalijst per
  pagina doorlopen.

  /
  (direct opnieuw
  weergeven/direct
  vooruitspoelen) (82)
  mc / CM (zoeken/
  vertraagde/stilstaande
  weergave) (82, 114)
  DAY +/– (68)
  Hiermee kunt u de programmalijst per
  dag doorlopen.

  H (afspelen) (80, 124)
  X (pauze) (43, 82, 114, 124)
  x (stoppen) (80, 113, 124)
  De H toets is voorzien van een
  voelstip*.

  Y TV PAUSE (86)
  Z z REC (43)
  x REC STOP (43)
  HDD/DVD DUB (97)
  Hiermee kunt u de titel die op dit
  moment wordt weergegeven beginnen
  te kopiëren of het kopiëren annuleren.

  REC MODE (43)
  Hiermee stelt u de opnamestand in.

  ,wordt vervolgd

  13 • Page 14

  Voorpaneel

  A [/1 (aan/wachtstand) (32)
  Hiermee kunt u de recorder in- en
  uitschakelen.

  B

  M LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
  L(MONO) AUDIO R)
  aansluitingen (38)
  Op deze aansluitingen kunt u een
  videorecorder of soortgelijk
  opnameapparaat aansluiten.

  (afstandsbedieningssensor)
  (30)

  C Disclade (42)
  D Display op het voorpaneel (16)
  E Z (openen/sluiten) (42)

  N Z (uitwerpen) (alleen RDRHXD795/HXD895/HXD995/
  HXD1095) (29)
  Hiermee verwijdert u de CAM uit de
  CAM-gleuf.

  Hiermee kunt u de disclade openen en
  sluiten.

  G x (stoppen) (80, 113, 124)

  O CAM (Conditional Access
  Module)-gleuf (alleen RDRHXD795/HXD895/HXD995/
  HXD1095) (29)

  H z REC (43)

  P ONE-TOUCH DUB (104, 108)

  F N (afspelen) (80, 124)
  De N toets is voorzien van een
  voelstip*.

  Hiermee kunt u het kopiëren vanaf een
  aangesloten digitale videocamera
  beginnen.

  I HDD (43)
  Hiermee kunt u titels op de vaste schijf
  opnemen en weergeven. De HDDindicator brandt wanneer de vaste schijf
  is geselecteerd.

  DVD (42)
  Hiermee kunt u titels op een DVD
  opnemen en weergeven. De DVDindicator brandt wanneer de DVD is
  geselecteerd.

  J x REC STOP (43)
  K PROGRAM +/– (43)
  De + toets is voorzien van een voelstip*.

  L INPUT (ingangsbronkeuze) (66,
  79)
  Hiermee kunt u een ingangsbron
  selecteren.

  14

  Q

  DV IN aansluiting (106)
  Op deze aansluiting kunt u een DVcamcorder aansluiten.

  R

  USB-aansluiting (Type A)
  (111, 117)
  Op deze aansluiting kunt u een USBapparaat aansluiten.

  S PictBridge USB-aansluiting
  (Type B) (128)
  Op deze aansluiting kunt u een
  PictBridge-compatibele printer
  aansluiten.
  * Gebruik de voelstip als oriëntatiepunt wanneer u
  de recorder bedient. • Page 15

  De recorder vergrendelen (kinderslot)
  U kunt alle toetsen van de recorder
  vergrendelen zodat de instellingen niet per
  ongeluk kunnen worden veranderd.
  Terwijl de recorder uitgeschakeld is, houdt u
  x (stoppen) op de recorder ingedrukt totdat
  "LOCKED" wordt afgebeeld op de display
  van het voorpaneel. Zolang het kinderslot is
  ingesteld, werkt de recorder niet, met
  uitzondering van de timeropname.
  Om de recorder te ontgrendelen, houdt u
  x (stoppen) op de recorder ingedrukt totdat
  "UNLOCKED" wordt afgebeeld op de
  display van het voorpaneel.

  ,wordt vervolgd

  15 • Page 16

  Display op het voorpaneel

  A Toont het volgende:
  • Speelduur
  • Huidige titel/track en huidig
  hoofdstuk/indexnummer
  • Opnameduur/opnamestand
  • Klok
  • Programmapositie
  • EPG aanduiding (67)
  "EPG" wordt afgebeeld tijdens het
  ontvangen van de gegevens van het
  GUIDE Plus+ systeem.
  • TV Direct Rec. indicator (43)
  "TV" wordt uiterst rechts afgebeeld.
  • UPDATE indicator
  "UPDATE" wordt afgebeeld terwijl de
  recorder de EPG-informatie bijwerkt.

  B NTSC indicator (135, 143)
  Deze indicator brandt wanneer het
  NTSC-kleursysteem is geselecteerd.

  C VPS/PDC indicator (63, 76)
  Deze indicator brandt wanneer de VPS/
  PDC-functie is ingeschakeld.

  16

  D Timerindicator (73)
  Deze indicator brandt wanneer de
  opnametimer is ingesteld.

  E Disctype
  Deze indicator brandt wanneer een
  opneembare DVD-R of DVD-RW is
  geplaatst.

  F Bedieningsstand-indicator
  (154)
  Beeldt de bedieningsstand van de
  afstandsbediening af.
  Wanneer de bedieningsstand van de
  recorder is ingesteld op "3
  (standaardinstel.)", wordt "1" of "2" niet
  afgebeeld.

  G Opnamestatus
  H Kopieerrichtingsindicator
  I Weergavestatus • Page 17

  Achterpaneel

  A ANALOG AERIAL IN/OUT
  aansluitingen (19)
  B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
  aansluitingen (23, 27)
  C LINE 1/DECODER aansluiting
  (37)
  D G-LINK aansluiting (21)
  Sluit de set-top-boxcontroller aan op
  deze aansluiting.

  E DIGITAL AERIAL IN/OUT
  aansluitingen (19)

  F HDMI OUT (High-Definition
  Multimedia Interface-uitgangs)
  aansluiting (23, 27)
  G DIGITAL OUT (COAXIAL)
  aansluiting (27)
  H AC IN aansluiting (29)
  I LINE 3 – TV aansluiting (23)
  J LINE 2 OUT (S VIDEO)
  aansluiting (23)
  K COMPONENT VIDEO OUT (Y,
  PB/CB, PR/CR) aansluitingen (23)

  17 • Page 18

  Aansluitingen en instellingen

  De recorder aansluiten
  Volg stap 1 tot 7 om de recorder aan te sluiten en in te stellen. Sluit het netsnoer pas aan als u
  bij "Stap 5: Het netsnoer aansluiten" op pagina 29 bent.

  b Opmerkingen

  Zie "Technische gegevens" (pagina 181) voor een lijst van meegeleverde accessoires.
  Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die geleverd werd bij de aan te sluiten componenten.
  U kunt deze recorder niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART-aansluiting of
  video-ingang.
  • Zorg ervoor dat het netsnoer van elk apparaat losgekoppeld is voordat u de aansluitingen uitvoert.

  Beschikbare aansluit- en instelmethoden
  De recorder heeft zowel een analoge als digitale tuner. De opnamemethoden voor de
  programmagids en timer verschillen afhankelijk van welke tuner u kiest. Afhankelijk van de
  uitzendingen die u ontvangt en van uw apparatuur, kiest u een van de volgende
  antenneaansluitmethoden. U mag "LINE 1 Ingang" NIET instellen op "Decoder" op het
  "Video In/Uit"-instelscherm (pagina 143) wanneer u aansluitmethode C gebruikt.
  Als u ontvangt

  Aansluitmethode Programmagids

  Timeropname m.b.v.
  de programmagids

  Digitale,
  terrestrische
  uitzending

  A (pagina 19)

  Digitale service
  (pagina 55)

  Zie pagina 58.

  Zowel digitale als
  analoge
  terrestrische
  uitzendingen

  B (pagina 20)

  Selecteer digitale
  service of GUIDE
  Plus+ (pagina 32).

  Zie pagina 58 als u
  gebruikmaakt van digitale
  service.
  Zie pagina 73 als u
  gebruikmaakt van GUIDE
  Plus+.

  Satelliet, kabel

  C (pagina 21)

  GUIDE Plus+
  (pagina 67)

  Zie pagina 73.

  Terrestrisch

  D (pagina 22)

  GUIDE Plus+
  (pagina 67)

  Zie pagina 73.

  b Opmerking
  Analoge uitzendingen worden op verschillende momenten beëindigd, afhankelijk van uw land/gebied.
  Nadat de analoge uitzendingen in uw gebied zijn beëindigd, kunt u aansluitmethode D niet meer gebruiken
  om naar televisie-uitzendingen te kijken. Vanaf dat moment gebruikt u aansluitmethode A om naar digitale
  uitzendingen te kijken.

  18 • Page 19

  Stap 1: De antennekabel en set-top-boxcontroller
  aansluiten

  A: Digitale, terrestrische uitzendingen ontvangen (voor digitale
  uitzendingen)

  Aansluitingen en instellingen

  b Opmerkingen
  • Als uw antenne een platte kabel heeft (300 ohm tweedraadskabel), sluit u de antenne aan op de recorder
  met behulp van een externe antenneconnector (niet meegeleverd).
  • Als u een afzonderlijke kabel gebruikt voor AERIAL-antennes, gebruikt u een AERIAL UHF/VHFgolfbandmenger (niet meegeleverd) om de antenne aan te sluiten op de recorder.
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u de signalen van de aangesloten set-top-boxreceiver
  niet op de televisie bekijken.

  Gebruik deze aansluitmethode als u digitale, terrestrische uitzendingen kunt ontvangen.
  Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie opnemen door de
  programmapositie te selecteren op de recorder.
  Muur

  naar antenneingang

  Televisie

  Antennekabel
  (meegeleverd)

  naar DIGITAL AERIAL IN

  : Signaalverloop

  naar DIGITAL AERIAL OUT

  DVD-recorder

  1

  Koppel de antennekabel los van de televisie en sluit deze aan op DIGITAL AERIAL
  IN aan de achterzijde van de recorder.

  2

  Sluit DIGITAL AERIAL OUT van de recorder aan op de antenne-ingang van de
  televisie met de meegeleverde antennekabel.

  z Tip
  Alleen voor RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095 (behalve voor de modellen voor het Verenigd
  Koninkrijk)
  Als u een binnenantenne aansluit, gebruikt u er een met een signaalversterker van nominaal 5 V en 30 mA.
  Stel daarna "Voeding Antenne" in op "Aan" op het "Digitale Tuner"-instelscherm (pagina 137).

  ,wordt vervolgd

  19 • Page 20

  B: Digitale en analoge terrestrische uitzendingen ontvangen
  Deze recorder is uitgerust met gescheiden, ingebouwde televisietuners voor terrestrische,
  digitale en analoge televisie-uitzendingen. Gebruik deze aansluitmethode als u naar zowel
  analoge als digitale televisie-uitzendingen wilt kijken.
  Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie opnemen door de
  programmapositie te selecteren op de recorder.
  Muur

  Televisie
  naar antenneingang

  Antennekabel (lang,
  meegeleverd)

  naar
  ANALOG
  AERIAL IN

  naar DIGITAL
  AERIAL IN

  Antennekabel
  (kort, meegeleverd)*

  naar DIGITAL
  AERIAL OUT

  naar ANALOG
  AERIAL OUT
  DVD-recorder

  : Signaalverloop
  * De antennekabel wordt bij sommige modellen bijgeleverd.

  20

  1

  Koppel de antennekabel los van uw televisie en sluit deze aan op de DIGITAL
  AERIAL IN-aansluiting op het achterpaneel van de recorder.

  2

  Sluit de DIGITAL AERIAL OUT-aansluiting aan op de ANALOG AERIAL INaansluiting met behulp van de meegeleverde, korte antennekabel.

  3

  Sluit de ANALOG AERIAL OUT-aansluiting van de recorder aan op de antenneingang van uw televisie met behulp van de meegeleverde, lange antennekabel. • Page 21

  C: Kabel- of satellietuitzendingen ontvangen (voor analoge
  uitzendingen)

  Plaats de set-top-boxcontroller in de
  buurt van de afstandsbedieningssensor
  op de set-top-boxreceiver.
  Muur
  Set-topboxcontroller
  (pagina 22)

  Aansluitingen en instellingen

  Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie op de set-top-boxreceiver
  opnemen.
  Om kabelprogramma's te kunnen bekijken moet de programmapositie op de recorder
  overeenkomen met de antenne-uitgangsprogrammapositie op de set-top-boxreceiver.

  Set-topboxreceiver
  ANT IN
  TO TV

  SCART-kabel*2
  (niet meegeleverd)

  Antennekabel*1
  (niet meegeleverd)

  naar ANALOG
  AERIAL IN
  naar G-LINK

  DVD-recorder

  naar ANALOG
  AERIAL OUT
  Televisie
  Antennekabel
  (meegeleverd)
  naar antenne-ingang

  : Signaalverloop
  Als uw set-top-boxreceiver geen antenne-uitgang heeft, sluit u de antenne aan op de recorder's
  ANALOG AERIAL IN aansluiting.
  *2 Alleen aansluiten als uw set-top-boxreceiver een SCART-aansluiting heeft.
  *1

  Als de set-top-boxreceiver RGB-signalen kan uitvoeren
  Deze recorder accepteert RGB-signalen. Als de set-top-boxreceiver RGB-signalen kan
  uitvoeren, sluit u de TV SCART-aansluiting op de set-top-boxreceiver aan op de LINE 1/
  DECODER aansluiting, en stelt u "LINE 1 Ingang" in op "RGB" op het "Video In/Uit"
  instelscherm (pagina 143). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de set-top-boxreceiver
  werd geleverd.

  ,wordt vervolgd

  21 • Page 22

  Over de regelfunctie van de set-top-boxreceiver (alleen in gebieden met GUIDE Plus+)
  U kunt de regelfunctie van de set-top-boxreceiver gebruiken met aansluitmethode C.
  Als de regelfunctie van de set-top-boxreceiver wordt gebruikt:
  – De recorder regelt de set-top-boxreceiver via de bijgeleverde set-top-boxcontroller.
  – De recorder regelt de programmaposities op de set-top-boxreceiver voor timeropnamen.
  – U kunt de programmaposities van de set-top-boxreceiver veranderen met de
  afstandsbediening van de recorder mits de set-top-boxreceiver en de recorder zijn
  ingeschakeld.
  Na het aansluiten volgens aansluitmethode C, controleert u dat de recorder de set-topboxreceiver op de juiste wijze regelt (pagina 34).

  D: Terrestrische uitzendingen ontvangen (voor analoge
  uitzendingen)
  Maak deze aansluiting als u naar kabeltelevisie-programmaposities kijkt zonder een set-topboxreceiver. Gebruik deze aansluitmethode ook als u alleen een analoge antenne aansluit.
  Met deze aansluitmethode kunt u iedere programmapositie opnemen door de
  programmapositie te selecteren op de recorder.

  Muur

  naar ANALOG AERIAL IN

  DVD-recorder
  naar ANALOG AERIAL OUT

  Televisie

  naar antenne-ingang

  Antennekabel (meegeleverd)

  : Signaalverloop

  22

  1

  Koppel de antennekabel los van de televisie en sluit deze aan op ANALOG AERIAL
  IN aan de achterzijde van de recorder.

  2

  Sluit ANALOG AERIAL OUT van de recorder aan op de antenne-ingang van de
  televisie met de meegeleverde antennekabel. • Page 23

  Stap 2: De videokabels/HDMI-kabel aansluiten

  B

  A

  Televisie

  Audio/videokabel (niet
  meegeleverd)

  Televisie, projector of
  audiocomponent

  Aansluitingen en instellingen

  Selecteer een van de patronen, A tot en met E, afhankelijk van de ingangsaansluiting van
  uw televisie, projector of audiocomponent, zoals een AV-versterker (AV-receiver). Als u dit
  doet, kunt u beelden bekijken.

  naar LINE 2 OUT
  (VIDEO)
  SCART-kabel (niet meegeleverd)
  (geel)
  naar T LINE 3 – TV

  DVD-recorder
  (groen)

  (blauw)

  naar
  COMPONENT
  VIDEO OUT

  (groen)

  (blauw)

  (rood)

  naar LINE 2
  OUT
  (S VIDEO)

  Componentvideo-kabel
  (niet meegeleverd)

  naar HDMI OUT

  S-videokabel
  (niet
  meegeleverd)

  HDMI-kabel
  (niet
  meegeleverd)

  (rood)

  C

  D
  Televisie, projector of
  audiocomponent

  Televisie, projector of
  audiocomponent

  E
  Televisie, projector of
  audiocomponent

  : Signaalverloop

  ,wordt vervolgd

  23 • Page 24

  A SCART-ingang

  Bij aansluiting op de HDMI-aansluiting

  Als u "LINE 3 Uitgang" instelt op "S-Video"
  of "RGB" op het "Video In/Uit"
  instelscherm (pagina 142), gebruikt u een
  SCART-kabel die voldoet aan het
  geselecteerde signaal.

  Volg onderstaande stappen. Door een
  onjuiste behandeling kunnen de HDMIaansluiting en -stekker worden beschadigd.

  1

  B Video-ingang
  Het beeld is dan van standaardkwaliteit.

  C S VIDEO-ingang

  Lijn de HDMI-aansluiting op de
  achterkant van de recorder en de HDMIstekker nauwkeurig met elkaar uit door
  hun vormen te vergelijken.
  Verzeker u ervan dat u de stekker niet
  ondersteboven of scheef houdt.

  Het beeld is dan van hoge kwaliteit.

  D Componentvideo-ingangen (Y, PB/CB,
  PR/CR)
  U kunt genieten van beelden met een zeer
  nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
  beeldkwaliteit.
  Als uw televisie progressieve signalen van
  het formaat 525p/625p accepteert, gebruikt
  u deze aansluiting en stelt u "Progressive" in
  op "Geschikt" op het "Snelinstelling"
  instelscherm (pagina 32). Stel vervolgens
  "Component Video Uit" in op "Progressive
  (p)" op het "Video In/Uit" instelscherm om
  progressieve videosignalen te zenden. Voor
  meer informatie, zie "Component Video
  Uit" op pagina 142.

  Stekker
  ondersteboven

  2

  Stekker scheef

  Steek de HDMI-stekker recht in de
  HDMI-aansluiting.
  Buig de HDMI-stekker niet en oefen er
  geen druk op uit.

  E HDMI-ingang
  Gebruik een gecertificeerde HDMI-kabel
  (niet meegeleverd) om te kunnen genieten
  van digitaal beeld en geluid van hoge
  kwaliteit via de HDMI OUT-aansluiting.
  Als u een Sony-televisie aansluit die
  compatibel is met "Controle voor HDMI"functie, raadpleegt u pagina 25.
  Om de signalen van de aangesloten set-topboxreceiver te kunnen zien wanneer de settop-boxreceiver met behulp van alleen een
  SCART-kabel is aangesloten op de recorder,
  schakelt u de recorder in.

  b Opmerkingen
  • Voordat u de recorder verplaatst, moet u de
  HDMI-kabel loskoppelen van de recorder.
  • Oefen niet te veel druk uit op het kastje als u de
  recorder op een kastje plaatst met de HDMIkabel aangesloten. Hierdoor kan de HDMIaansluiting of de HDMI-kabel beschadigd raken.
  • Verdraai de HDMI-stekker niet bij het aansluiten
  op of loskoppelen van de HDMI-aansluiting om
  te voorkomen dat de HDMI-aansluiting
  en -stekker beschadigd raken.

  Bij breedbeeldweergave
  Sommige opgenomen beelden passen
  mogelijk niet op uw televisiescherm. Om het
  beeldformaat in te stellen, raadpleegt u
  pagina 150.

  Indien u aansluit op een videorecorder
  Sluit de videorecorder aan op de LINE 1/
  DECODER aansluiting op de recorder
  (pagina 37).

  24 • Page 25

  * Deze DVD recorder maakt gebruik van HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)
  technologie.
  HDMI, het HDMI logo en High-Definition
  Multimedia Interface zijn handelsmerken of
  gedeponeerde handelsmerken van HDMI
  Licensing LLC.

  Over SMARTLINK (alleen voor
  SCART-aansluitingen)
  Als de aangesloten televisie (of ander
  aangesloten apparaat, zoals een set-topboxreceiver) compatibel is met
  SMARTLINK, NexTView Link*3,
  MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
  CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
  LINK*4 of T-V LINK*5, kunt u gebruik
  maken van de volgende SMARTLINKfuncties.
  • TV Direct Rec. (pagina 43)
  • Eéntoetsweergave (pagina 81)
  • Downloaden van voorinstellingen
  U kunt de tunervoorinstellingen
  downloaden van uw televisie naar deze
  recorder en zo de recorder instellen
  volgens die gegevens in "Snelinstelling".
  • NexTView Downloaden
  U kunt de timer eenvoudig instellen met de
  functie NexTView Download op de
  televisie.

  De SMARTLINK-functies voorbereiden
  Stel "LINE 3 Uitgang" in op "Video" op het
  "Video In/Uit" instelscherm (pagina 142),
  en stel "SMARTLINK" in op "Alleen deze
  recorder" op het "Opties" instelscherm
  (pagina 155).

  b Opmerkingen
  • Voor de juiste SMARTLINK-aansluiting hebt u
  een SCART-kabel nodig met 21 pinnen.
  Raadpleeg voor het maken van deze aansluiting
  tevens de gebruiksaanwijzing van uw televisie.
  • Niet alle televisies reageren op de bovenstaande
  functies.
  *1

  "MEGALOGIC" is een gedeponeerd
  handelsmerk van Grundig Corporation.
  "EASYLINK" en "CINEMALINK" zijn
  handelsmerken van Philips Corporation.
  *3 "Q-Link" en "NexTView Link" zijn
  handelsmerken van Panasonic Corporation.
  *4 "EURO VIEW LINK" is een handelsmerk van
  Toshiba Corporation.
  *5 "T-V LINK" is een handelsmerk van JVC
  Corporation.

  Aansluitingen en instellingen

  b Opmerkingen
  • Verbind de recorder en de televisie niet met meer
  dan één soort videokabel tegelijk.
  • Maak de aansluitingen A en E niet
  tegelijkertijd.
  • Wanneer u de recorder via de SCARTaansluitingen op de televisie aansluit, wordt de
  ingangsbron voor de televisie automatisch
  ingesteld op de recorder wanneer u het afspelen
  start. Druk indien nodig op de TV t toets van
  de afstandsbediening om de ingangsbron weer
  op TV te zetten.
  • Als u deze recorder aansluit op een televisie met
  SMARTLINK, stelt u "LINE 3 Uitgang" in op
  "Video" op het "Video In/Uit" instelscherm.
  • U kunt de HDMI OUT-aansluiting
  (aansluitingspatroon E) niet aansluiten op DVIaansluitingen die niet voldoen aan HDCP (bijv.
  DVI-aansluitingen op computermonitors).
  • Componentvideo- en RGB-signalen worden niet
  uitgevoerd bij gebruik van de HDMIaansluiting.

  *2

  Over de "Controle voor HDMI"regeling voor de 'BRAVIA'synchronisatiefunctie (alleen
  voor HDMI-aansluitingen)
  Door Sony-componenten die compatibel
  zijn met "Controle voor HDMI"-regeling
  aan te sluiten door middel van een HDMIkabel (niet meegeleverd), wordt de
  bediening als volgt vereenvoudigd:
  • Eéntoetsweergave (pagina 81)
  • Systeem uitschakelen
  Wanneer u de televisie uitschakelt met
  behulp van de aan-uitschakelaar op de
  afstandsbediening van de televisie, worden
  de recorder en componenten die
  compatibel zijn met "Controle voor
  HDMI"-regeling automatisch
  uitgeschakeld. Echter, wanneer u de
  televisie uitschakelt terwijl de recorder aan
  het opnemen of kopiëren is, wordt deze
  niet uitgeschakeld.
  • 'BRAVIA'-synchronisatiescherm
  U kunt de recorder regelen door op de
  SYNC MENU-toets op de
  afstandsbediening van de televisie te
  drukken.
  ,wordt vervolgd

  25 • Page 26

  b Opmerkingen
  • Afhankelijk van de aangesloten component is
  het mogelijk dat de "Controle voor HDMI"regeling niet werkt. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing die bij de component werd
  geleverd.
  • U kunt de 'BRAVIA'synchronisatieschermfunctie alleen gebruiken
  wanneer de aangesloten televisie een SYNC
  MENU-toets heeft. Voor verdere informatie
  over de 'BRAVIA'-synchronisatie , raadpleegt u
  de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd
  geleverd.
  • Om de 'BRAVIA'-synchronisatiefunctie te
  gebruiken, stelt u "Controle voor HDMI" in op
  "Aan" (standaardinstelling) op het "HDMI
  Uitgang"-instelscherm (pagina 154).

  26 • Page 27

  Stap 3: De audiokabels/HDMI-kabel aansluiten

  [Luidsprekers]

  [Luidsprekers]

  Achter (L)

  Achter (R)
  Audiocomponent met
  een decoder

  Voor (L)

  A

  Voor (R)

  Midden

  Subwoofer
  of
  HDMI-kabel
  (niet meegeleverd)

  naar HDMI OUT

  naar digitale, coaxiale/HDMIingangsaansluiting
  Digitale coaxkabel
  (niet meegeleverd)

  Aansluitingen en instellingen

  Selecteer een van de aansluitmethoden, A of B, afhankelijk van de ingangsaansluiting van
  uw televisie, projector of audiocomponent, zoals een AV-versterker (AV-receiver). Als u dit
  doet, kunt u geluid beluisteren.

  naar DIGITAL OUT (COAXIAL)

  DVD-recorder

  naar LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)

  INPUT

  B

  VIDEO

  (geel)

  (wit)

  L

  (wit)

  (rood)
  Audio/video-kabel
  (niet meegeleverd)
  (geel)*

  AUDIO
  R

  (rood)
  Televisie, projector
  of audiocomponent

  : Signaalverloop

  * De gele stekker wordt gebruikt voor videosignalen (pagina 23).

  ,wordt vervolgd

  27 • Page 28

  A Digitale audio-ingang
  Als uw audiocomponent is uitgerust met een
  Dolby*1 Digital-, DTS*2- of MPEGaudiodecoder en een digitale
  ingangsaansluiting, gebruikt u deze
  aansluiting. U kunt genieten van Dolby
  Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) en MPEG
  audio (5.1ch) surroundeffecten.
  Als u aansluit op een Sony-audiocomponent
  die compatibel is met "Controle voor
  HDMI"-regeling, raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing die bij de
  audiocomponent werd geleverd.

  B Audio L/R-ingangen
  Deze aansluiting gebruikt de twee
  luidsprekers van uw televisie of
  audiocomponent voor de geluidsweergave.
  z Tip
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen die bij de
  aangesloten componenten werden geleverd voor
  de juiste luidsprekeropstelling.

  b Opmerkingen
  • Sluit niet tegelijkertijd de audio-uitgangen van
  de televisie aan op de LINE IN (R-AUDIO-L)
  aansluitingen. Hierdoor produceren de
  luidsprekers van de televisie ongewenste ruis.
  • Bij aansluitingspatroon B mag u de LINE IN
  (R-AUDIO-L) en LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
  aansluitingen niet gelijktijdig aansluiten op de
  audio-uitgangen van de televisie. Hierdoor
  produceren de luidsprekers van de televisie
  ongewenste ruis.
  • Bij aansluiting A, nadat u de verbinding tot
  stand hebt gebracht, maakt u de juiste
  instellingen op het "Audio Uit" instelscherm
  (pagina 145). Als u dit niet doet, komt er geen of
  een hard geluid uit de luidsprekers.
  • Wanneer u de recorder aansluit op een
  audiocomponent met behulp van een HDMIkabel, moet u een van de volgende aansluitingen
  maken:
  – Sluit de audiocomponent aan op de televisie
  met behulp van een HDMI-kabel of
  – Sluit de recorder aan op de televisie met
  behulp van een andere videokabel dan de
  HDMI-kabel (componentvideokabel, Svideokabel of audio/video-kabel).

  28

  *1

  *2 • Page 29

  Plaats de Conditional Access Module
  (CAM) die door uw serviceprovider werd
  geleverd om gecodeerde digitale
  uitzendingen te kunnen ontvangen. Deze
  recorder is ontworpen voor gebruik met
  modules die de DVB-norm ondersteunen.
  Neem contact op met uw serviceprovider om
  het juiste type CAM te verkrijgen.

  Stap 5: Het netsnoer
  aansluiten
  Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de
  AC IN-ingang van de recorder. Steek daarna
  de stekkers van het netsnoer van de recorder
  en televisie in het stopcontact. Als u het
  netsnoer hebt aangesloten, moet u even
  wachten voordat u de recorder
  bedient. U kunt de recorder bedienen als de
  display op het voorpaneel gaat branden en de
  recorder overschakelt naar de stand-bystand.
  Als u extra apparatuur aansluit op deze
  recorder (pagina 37), moet u het netsnoer
  pas aansluiten als alle andere aansluitingen
  zijn voltooid.

  Aansluitingen en instellingen

  Stap 4: Een Conditional
  Access Module (CAM)
  plaatsen (alleen RDRHXD795/HXD895/
  HXD995/HXD1095)

  Steek de CAM zo ver mogelijk in de CAMgleuf.

  1

  naar AC IN

  2
  naar een stopcontact

  De CAM eruit halen
  Druk op Z rechts naast de CAM-gleuf.

  b Opmerkingen
  • Alleen Type I en Type II PC-kaarten kunnen in
  de CAM-gleuf worden gestoken. Steek geen
  andere kaarten of niet-passende voorwerpen in
  de CAM-gleuf.
  • De CAM mag niet ingestoken of eruit gehaald
  worden tijdens het ontvangen van uitzendingen.
  Als u dit zoet, zal het beeld niet worden
  afgebeeld.

  29 • Page 30

  Stap 6:
  De afstandsbediening
  voorbereiden
  U kunt de recorder bedienen met de
  meegeleverde afstandsbediening. Plaats
  twee R6-batterijen (AA-formaat) in de
  batterijhouder door de 3 en # zijden van de
  batterijen uit te lijnen met de markeringen in
  de houder. Als u de afstandsbediening
  gebruikt, richt u deze op de
  afstandsbedieningssensor
  op de recorder.

  Televisies bedienen met de
  afstandsbediening
  U kunt de afstandsbediening instellen op
  gebruik met uw televisie.

  b Opmerkingen
  • Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kan
  het onmogelijk zijn uw televisie te bedienen met
  enkele of alle onderstaande toetsen.
  • Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het
  oude codenummer gewist.

  Cijfertoetsen
  TV/DVD

  DISPLAY

  b Opmerkingen
  • Als de meegeleverde afstandsbediening de
  werking stoort van uw andere DVD-recorder of
  -speler van Sony, verandert u het codenummer
  van de bedieningsstand van deze recorder
  (pagina 31).
  • Gebruik de batterijen op de juiste manier om
  lekken en corrosie te voorkomen. Raak lekkende
  vloeistof niet aan met de blote hand. Houd
  rekening met het volgende:
  – Gebruik geen nieuwe batterij samen met een
  oude batterij en gebruik geen batterijen van
  verschillende merken samen.
  – Probeer de batterijen niet op te laden.
  – Verwijder de batterijen als u de
  afstandsbediening gedurende lange tijd niet
  zult gebruiken.
  – Indien de batterijen lekken, wrijf dan de
  batterijhouder schoon en plaats nieuwe
  batterijen.
  • Stel de afstandsbedieningssensor (aangeduid
  met
  op het voorpaneel) niet bloot aan fel licht
  zoals directe zonnestraling of een
  belichtingsapparaat. De recorder kan dan
  mogelijk niet reageren op de afstandsbediening.
  • Wanneer u de batterijen van de
  afstandsbediening vervangt, kunnen het
  codenummer en de bedieningsstand worden
  teruggesteld op de standaardinstellingen. Stel
  het juiste codenummer en de bedieningsstand
  opnieuw in.

  30

  TV [/1
  TV t
  TV 2 +/–

  1

  TV PROG
  +/–

  Houd TV [/1 onderaan de
  afstandsbediening ingedrukt.
  Druk niet op de [/1 toets, bovenaan de
  afstandsbediening.

  2

  Terwijl TV [/1 ingedrukt wordt
  gehouden, voert u met behulp van de
  cijfertoetsen de fabrikantencode van
  de televisie in.
  Bijvoorbeeld, om "09" in te voeren,
  drukt u op "0" en daarna op "9". Nadat u
  het laatste cijfer ingevoerd hebt, laat u
  de TV [/1 toets los. • Page 31

  De TV/DVD-toets bedienen (alleen voor
  SCART-aansluitingen)

  Als er meer dan één codenummer is
  vermeld, voert u deze één voor één in tot
  u het juiste codenummer voor de
  televisie hebt gevonden.

  De TV/DVD-toets schakelt tussen de TVfunctie en de DVD-functie. Druk op de TV/
  DVD-toets in de stopstand of wanneer geen
  menu wordt afgebeeld op het
  televisiescherm. Richt de afstandsbediening
  op de recorder wanneer u deze toets
  gebruikt.
  TV-functie: stel dit in als u hoofdzakelijk de
  tuner van de televisie gebruikt. Wanneer u
  begint met weergeven, wordt de
  ingangsbron van de televisie automatisch
  ingesteld op de recorder.
  DVD-functie: stel dit in als u hoofdzakelijk
  de tuner van de recorder gebruikt.
  Om de huidig ingestelde functie te
  controleren, drukt u op DISPLAY
  (pagina 47).

  Fabrikant

  Codenummer

  Sony

  01
  (standaardinstelling)

  Grundig

  11

  Hitachi

  24

  ITT

  15, 16

  JVC

  33

  LG/Goldstar

  76

  Loewe

  45

  Nokia

  15, 16, 69, 73

  Panasonic

  17, 49

  Philips

  06, 07, 08, 72

  Saba

  12, 13, 74

  Samsung

  22, 23, 71

  Sanyo

  25

  Sharp

  29

  Telefunken

  36

  Thomson

  43, 75

  Toshiba

  38

  De afstandsbediening werkt als volgt:
  Toetsen

  Handeling

  TV [/1

  Hiermee kunt u de
  televisie in- of
  uitschakelen.

  TV 2 (volume)
  +/–

  Hiermee kunt u het
  volume van de
  televisie regelen.

  TV PROG +/–

  Hiermee kunt u de
  programmapositie
  op de televisie
  selecteren.

  Hiermee kunt u de
  TV t
  (ingangsbronkeuze) ingangsbron van de
  televisie wijzigen.

  Aansluitingen en instellingen

  Codenummers van bedienbare
  televisies

  Als u een Sony DVD-speler of
  meer dan één Sony DVDrecorder hebt
  Als de meegeleverde afstandsbediening de
  werking van uw andere Sony DVD-recorder
  of -speler stoort, stelt u voor deze recorder
  en de meegeleverde afstandsbediening, na
  het voltooien van de "Stap 7:
  Snelinstelling", een ander nummer voor de
  bedieningsstand in dan voor de andere Sony
  DVD-recorder of DVD-speler.
  De standaard ingestelde bedieningsstand
  voor deze recorder en de meegeleverde
  afstandsbediening is "3 (standaardinstel.)".
  U kunt de huidige bedieningsstand
  controleren op de display op het voorpaneel.
  Voor verdere informatie, zie pagina 154.
  De standaard ingestelde bedieningsstand
  voor deze recorder en de meegeleverde
  afstandsbediening is "3 (standaardinstel.)".
  De afstandsbediening werkt niet als
  verschillende bedieningsstanden zijn
  ingesteld op de recorder en de
  afstandsbediening. Stel voor beide dezelfde
  bedieningsstand in.

  ,wordt vervolgd

  31 • Page 32

  Programmaposities van de
  recorder veranderen met
  behulp van de
  afstandsbediening
  U kunt de programmaposities van de
  recorder veranderen met behulp van de
  cijfertoetsen.

  Stap 7: Snelinstelling
  Maak de basisinstellingen door de
  aanwijzingen op het scherm in
  "Snelinstelling" te volgen.
  Wees voorzichtig de kabels niet los te
  koppelen of de "Snelinstelling" functie te
  verlaten tijdens deze procedure.

  Voorbeeld: voor kanaal 50
  Druk op "5" en "0", en druk daarna op
  ENTER.

  [/1

  z Tip
  Als de antennekabels zijn aangesloten op zowel de
  DIGITAL AERIAL IN- als de ANALOG
  AERIAL IN -aansluitingen, kunt u omschakelen
  tussen de digitale en analoge uitzendingen met
  behulp van de INPUT-toets.

  GUIDE

  EXIT/
  O RETURN

  </M/m/,,
  ENTER

  TV [/1

  1

  Schakel de recorder en de televisie
  in. Stel vervolgens de
  ingangsbronkeuze van de televisie zo
  in dat het signaal van de recorder op
  het televisiescherm verschijnt.
  Het scherm "Taal" verschijnt.
  • Als het "Taal" scherm niet wordt
  afgebeeld, selecteert u "Snelinstelling"
  op het "Basis" instelscherm van
  "Basisinstellingen" in het
  systeemmenu (pagina 136).

  2

  Selecteer de taal van de
  schermweergavetekst met </M/m/
  ,, en druk daarna op ENTER.
  Een bericht over de basisinstellingen
  verschijnt.

  32 • Page 33

  3

  Selecteer "Start" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  Volg de aanwijzingen op het scherm en
  maak de volgende instellingen.

  D.TV Automatische instelling kanalen
  • Als de antennekabel is aangesloten op
  de DIGITAL AERIAL IN-aansluiting
  (aansluitmethode A of B), selecteert u
  "Auto Scan". Selecteer vervolgens uw
  land/gebied met </,, en druk
  daarna op ENTER. De recorder zal
  automatisch de beschikbare televisieen radiokanalen opzoeken en opslaan.
  • Als de antennekabel alleen is
  aangesloten op de ANALOG AERIAL
  IN-aansluiting (aansluitmethode C of
  D), selecteert u "Niet instellen".
  Voor verdere informatie, zie
  pagina 19.
  A.TV Automatische instelling kanalen
  • Als de antennekabel is aangesloten op
  de ANALOG AERIAL IN-aansluiting
  (behalve aansluitmethode A) en de
  televisie is aangesloten op deze
  recorder zonder gebruikmaking van
  SMARTLINK, selecteert u "Auto
  Scan". Selecteer vervolgens uw land/
  gebied met </,, en druk daarna op
  ENTER. De programmapositie wordt
  ingesteld volgens het geselecteerde
  land/gebied.

  Aansluitingen en instellingen

  Voeding Antenne (alleen voor RDRHXD795/HXD895/HXD995/HXD1095
  (behalve voor de modellen voor het
  Verenigd Koninkrijk))
  Selecteert of voeding moet worden
  geleverd aan de binnenantenne die is
  aangesloten op de DIGITAL AERIAL
  IN-aansluiting.
  • Om voeding te leveren wanneer de
  recorder is ingeschakeld of in de
  stand-bystand staat, selecteert u
  "Aan".
  • Om alleen voeding te leveren wanneer
  de recorder is ingeschakeld, selecteert
  u "Auto".
  • Selecteer "Uit" om geen voeding te
  leveren.

  • Als de antennekabel is aangesloten op
  de ANALOG AERIAL IN-aansluiting
  (behalve aansluitmethode A) en de
  televisie is aangesloten op deze
  recorder met gebruikmaking van
  SMARTLINK, selecteert u
  "Overnemen van TV" (voor meer
  informatie, raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing die bij uw
  televisie werd geleverd). Selecteer
  vervolgens uw land/gebied met </
  ,, en druk daarna op ENTER. De
  tunervoorinstellingen worden
  gedownload vanaf uw televisie naar
  deze recorder.
  • Als de antennekabel alleen is
  aangesloten op de DIGITAL AERIAL
  IN-aansluiting (aansluitmethode A),
  of om deze instelling over te slaan,
  selecteert u "Niet instellen". Selecteer
  vervolgens uw land/gebied met </
  ,, en druk daarna op ENTER.
  Om de programmaposities handmatig
  in te stellen, zie pagina 136.
  Voor verdere informatie, zie
  pagina 19.
  Klok Instelling
  Deze recorder stelt de klok automatisch
  in als digitale kanalen zijn gescand en
  opgeslagen. Als de klok al is ingesteld,
  wordt deze instelling overgeslagen en
  wordt het instelscherm "Keuze EPG
  Type" afgebeeld.
  • Selecteer "Auto" wanneer een
  programmapositie in uw lokale gebied
  een tijdsignaal uitzendt. Het scherm
  "Auto Klok Instelling" verschijnt.
  Selecteer een programmapositie
  waarop een tijdsignaal wordt
  uitgezonden en selecteer vervolgens
  "Start" met </,/m, en druk
  tenslotte op ENTER.
  Als geen tijdsignaal kan worden
  gevonden, drukt u op O RETURN en
  stelt u de klok handmatig in.
  • Selecteer "Manueel" om de klok
  handmatig in te stellen. Het scherm
  "Zelf gelijkzetten" verschijnt.

  1

  Selecteer de tijdzone van uw
  gebied of GMT (Greenwich Mean
  Time) met </,, en druk daarna
  op m.
  ,wordt vervolgd

  33 • Page 34

  2

  Selecteer "Aan" met </, als
  het nu zomertijd is en druk daarna
  op ENTER.

  3

  Stel de dag, de maand, het jaar, het
  uur en de minuten in met </M/m/
  ,, en druk daarna op ENTER om
  de klok te starten.

  Keuze EPG Type
  Selecteer het EPG (Electronic
  Programme Guide)-type dat moet
  worden gebruikt.
  Als na het scannen geen
  programmaposities voor digitale
  uitzendingen zijn gevonden, wordt het
  scherm "Keuze EPG Type" niet
  afgebeeld. Het EPG-type wordt
  automatisch ingesteld op het land/
  gebied dat u hebt geselecteerd bij het
  instellen van de programmaposities.
  • Selecteer "Guide (Digital)" om
  gebruik te maken van de digitale,
  elektronische programmagids (zie
  pagina 55).
  Selecteer "Guide (Digital)" als u alleen
  digitale uitzendingen ontvangt.

  Voorzorgen bij de vaste schijf
  Lees de voorzorgen bij de vaste schijf en
  druk daarna op ENTER.

  4

  Selecteer "Setup afronden" met M/m,
  en druk daarna op ENTER.
  "Snelinstelling" is klaar.
  Ga naar "Het GUIDE Plus+® systeem
  instellen (alleen voor analoge
  uitzendingen en in gebieden met
  GUIDE Plus+)" (pagina 34) om gebruik
  te maken van de elektronische
  programmagids GUIDE Plus+ van
  Gemstar.

  Terugkeren naar de vorige stap
  Druk op O RETURN.
  z Tip
  Als u "Snelinstelling" nogmaals wilt uitvoeren,
  selecteert u "Snelinstelling" op het "Basis"
  instelscherm van "Basisinstellingen" in het
  systeemmenu (pagina 136).

  Het GUIDE Plus+® systeem
  instellen (alleen voor analoge
  uitzendingen en in gebieden
  met GUIDE Plus+)
  Volg de onderstaande instructies om het
  GUIDE Plus+ systeem en de aangesloten
  set-top-boxreceiver in te stellen.

  • Selecteer "GUIDE Plus+" om gebruik
  te maken van de elektronische
  programmagids GUIDE Plus+ van
  Gemstar (zie pagina 67).
  TV-type (pagina 150)
  • Als u een breedbeeldtelevisie hebt,
  selecteert u "Breed (16:9)".
  • Als u een conventionele televisie hebt,
  selecteert u "Standaard (4:3)". Dit
  bepaalt hoe een "breed beeld" op uw
  televisie wordt weergegeven.
  Progressive
  Als u een televisie compatibel met
  progressief formaat aansluit op deze
  recorder met gebruikmaking van de
  COMPONENT VIDEO OUT
  aansluitingen, selecteert u "Geschikt".

  34

  1

  Druk op GUIDE.
  Het GUIDE Plus+ scherm van
  "Basisinstellingen" systeem wordt
  afgebeeld. • Page 35

  2

  Selecteer een item met M/m en druk
  daarna op ENTER. Stel vervolgens
  ieder item in.

  Selecteer de fabrikant van uw
  receiver met M/m, en druk op
  ENTER.
  Als u "Andere providers" selecteert,
  kunt u de fabrikant van uw receiver
  kiezen op een lijst van alle
  beschikbare fabrikanten.
  Als de fabrikant van uw receiver
  niet op de lijst staat, selecteert u
  "???".
  De lijst met receiverfabrikanten
  wordt automatisch bijgewerkt,
  zodat uw receiver later wel
  beschikbaar kan zijn. Selecteer de
  receiverfabrikant zodra deze
  beschikbaar is. Tot dat moment,
  gebruik "???".

  5

  Selecteer de aansluiting die u
  gebruikte voor uw set-topboxreceiver met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  Als de set-top-boxreceiver is
  aangesloten op de recorder volgens
  aansluitmethode C met zowel een
  antennekabel als een SCART-kabel,
  selecteert u "Lijn1" of "Antenne".
  Een mededeling op het scherm
  vraagt om bevestiging.

  6

  Druk op ENTER om "Verder" te
  selecteren.
  Het Video-venster verspringt naar
  de opgegeven programmapositie.

  7

  Selecteer "JA" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  Een mededeling op het scherm
  vraagt om bevestiging.
  Als het video-venster niet
  verspringt naar de opgegeven
  programmapositie, selecteert u
  "NEE" en drukt u op ENTER totdat
  het video-venster naar de
  opgegeven programmapositie
  verspringt.

  Taal
  Selecteer de taal van de
  schermweergavetekst met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  Land
  Selecteer een land/gebied met M/m en
  druk daarna op ENTER.
  Postcode
  Voer uw postcode in met </M/m/,,
  en druk daarna op ENTER.
  Als "Land" is ingesteld op "Andere",
  kunt u geen postcode invoeren en zal het
  GUIDE Plus+ systeem niet zoeken naar
  een hostkanaal.
  • Als u het GUIDE Plus+ systeem niet
  hoeft in te stellen, drukt u op SYSTEM
  MENU om het scherm te verlaten.
  • Zelfs als u het GUIDE Plus+ systeem
  niet kunt gebruiken waar u woont,
  kunt u toch een handmatige opname
  instellen. Zie "De timer handmatig
  instellen (Schema)" op pagina 75.
  Externe Ontvanger 1/Externe
  Ontvanger 2/Externe Ontvanger 3
  (alleen wanneer een set-topboxreceiver is aangesloten)

  1

  Druk op ENTER om "Verder" te
  selecteren.

  2

  Selecteer het type set-topboxreceiver met M/m, en druk
  daarna ENTER.

  3

  Selecteer de provider met M/m, en
  druk daarna ENTER.

  ,wordt vervolgd

  Aansluitingen en instellingen

  4

  35 • Page 36

  3

  Schakel de recorder uit om de
  gegevens van het GUIDE Plus+
  systeem te kunnen ontvangen.
  Om de gegevens van het GUIDE
  Plus+ systeem te kunnen ontvangen,
  moet uw recorder zijn uitgeschakeld
  wanneer deze niet wordt gebruikt.
  Als uw recorder is aangesloten op
  een set-top-boxreceiver, zorgt u
  ervoor dat de set-top-boxreceiver
  aan blijft staan. Na het maken van de
  basisinstellingen, kan het nog 24 uur
  duren voordat de
  televisieprogrammagids wordt
  ontvangen.

  De set-top-boxcontroller op de set-topboxreceiver bevestigen
  Nadat u hebt gecontroleerd dat de set-topboxcontroller uw set-top-boxreceiver goed
  regelt, zet u deze op zijn plaats vast.

  1

  Haal het rugvel van het dubbelzijdig
  plakband af.

  2

  Bevestig de set-top-boxcontroller
  zodanig dat deze zich recht boven de
  afstandsbedieningssensor van de settop-boxreceiver bevindt.

  b Opmerking
  U kunt het tunersysteem of de "Display Taal" niet
  instellen op een land/gebied of taal die niet wordt
  ondersteund door het GUIDE Plus+ systeem.
  Als het niet lukt de set-top-boxreceiver te
  bedienen met de recorder
  Controleer de aansluiting en positie van de
  set-top-boxcontroller (pagina 21).
  Als de set-top-boxreceiver nog steeds niet
  werkt met deze recorder, raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing van de set-topboxreceiver en neemt u contact op met uw
  kabelbedrijf of satellietsignaalprovider om
  te zien of zij u van een compatibele set-topboxreceiver kunnen voorzien.

  b Opmerkingen
  • De lijst met externe ontvangers die door het
  GUIDE Plus+ systeem kunnen worden geregeld,
  wordt voortdurend bijgewerkt en wordt
  verzonden via de gegevenssignalen van het
  GUIDE Plus+ systeem. Sinds het moment
  waarop uw recorder werd gefabriceerd en het
  moment waarop u uw recorder voor het eerst
  installeert, kunnen nieuwe codes van externe
  ontvanger zijn toegevoegd.
  • Als de externe ontvangers nog steeds niet op de
  lijst staat of niet goed wordt geregeld door de
  recorder, neemt u contact op met de
  klantenservice om de fabrikant en het
  modelnummer van uw externe ontvanger op te
  geven.

  36

  De GUIDE Plus+-basisinstellingen
  veranderen

  1
  2

  Druk op GUIDE.

  3

  Selecteer "Basisinstellingen" met M/m,
  en druk daarna op ENTER.

  4

  Herhaal vanaf stap 2 van "Het GUIDE
  Plus+® systeem instellen (alleen voor
  analoge uitzendingen en in gebieden
  met GUIDE Plus+)" op pagina 34.

  Selecteer "Installatie" op de menubalk
  met M/,, en druk daarna op ENTER. • Page 37

  Een videorecorder of soortgelijke apparatuur
  aansluiten

  Aansluiten op de LINE 1/DECODER-aansluiting
  Sluit een videorecorder of een soortgelijk opnameapparaat aan op LINE 1/DECODERaansluiting van deze recorder.
  Videorecorder

  Aansluitingen en instellingen

  Trek eerst de stekker van de recorder uit het stopcontact alvorens een videorecorder of een
  soortgelijk opnameapparaat aan te sluiten op de LINE IN-aansluitingen van deze recorder.
  Maak gebruik van de DV IN-aansluiting op het voorpaneel indien de apparatuur is uitgerust
  met een DV-uitgang (i.LINK-aansluiting) (pagina 106).
  Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
  Als u op deze recorder wilt opnemen, raadpleegt u "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur"
  op pagina 66.

  Televisie

  SCART-kabel (niet meegeleverd)
  naar SCARTingang

  naar i LINE 1/DECODER

  naar T LINE 3 – TV

  DVD-recorder

  b Opmerkingen
  • Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt verhinderd, kunnen niet worden
  opgenomen.
  • Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u
  mogelijk geen scherp beeld op het televisiescherm.
  DVD-recorder

  Videorecorder

  Televisie

  Sluit de videorecorder aan op de DVD-recorder en uw televisie in de onderstaande volgorde. Bekijk
  videocassettes via een tweede lijningang op uw televisie.
  Lijningang 1
  Videorecorder

  DVD-recorder

  Televisie
  Lijningang 2

  • SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn aangesloten via de LINE 1/
  DECODER aansluiting van de DVD-recorder.

  ,wordt vervolgd

  37 • Page 38

  • Als u wilt kijken naar de beelden vanaf een aangesloten videorecorder of soortgelijk apparaat terwijl de
  recorder in de stand-bystand staat, stelt u "Power Save" in op "Uit" (standaardinstelling) op het "Basis"instelscherm (pagina 135).
  • Wanneer u op een videorecorder opneemt vanaf deze DVD-recorder, moet u de ingangsbron niet
  overschakelen naar TV door op de TV/DVD-toets te drukken op de afstandsbediening.
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u mogelijk de signalen van de aangesloten
  videorecorder niet bekijken.

  Aansluiten op de LINE 2 IN-aansluitingen op het voorpaneel
  Sluit een videorecorder of soortgelijk opnameapparaat aan op de LINE 2 IN-aansluitingen van
  deze recorder. Wanneer de apparatuur is voorzien van een S-video-aansluiting, kunt u een Svideokabel gebruiken in plaats van een audio/video-kabel.
  Videorecorder, enzovoort.

  OUTPUT
  S VIDEO

  VIDEO

  AUDIO
  L

  S-videokabel
  (niet meegeleverd)

  R

  Audio/video-kabel
  (niet meegeleverd)

  naar LINE 2 IN

  : Signaalverloop

  DVD-recorder

  z Tip
  Wanneer de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert, sluit u alleen aan op de L(MONO)- en
  VIDEO-ingangsaansluitingen op het voorpaneel van de recorder. Sluit niet aan op de Ringangsaansluiting.

  b Opmerkingen
  • Sluit de gele LINE IN (VIDEO)-aansluiting niet aan als u een S-videokabel gebruikt.
  • Sluit de uitgang van deze recorder niet aan op de ingang van een ander apparaat als de uitgang van dat
  andere apparaat is aangesloten op de ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur
  gaat rondzingen.
  • Verbind de recorder en de televisie niet met meer dan één soort videokabel tegelijk.

  38 • Page 39

  Een externe decoder aansluiten

  De decoder aansluiten
  Externe decoder (analoge
  decoder voor PAY-TV/Canal Plus)

  Televisie

  Aansluitingen en instellingen

  U kunt programma's bekijken en opnemen via een externe decoder (analoge decoder voor
  PAY-TV/Canal Plus) als u een decoder (niet meegeleverd) aansluit op de recorder. Koppel
  het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als u de decoder aansluit. Merk op dat
  wanneer u "LINE 1 Ingang" instelt op "Decoder" in stap 7 van "De programmaposities van de
  externe decoder (analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus) instellen" (pagina 40), u "L1"
  niet kunt selecteren omdat Lijn 1 gereserveerd wordt voor de decoder.

  naar AERIAL IN
  Antennekabel
  (meegeleverd)

  naar T LINE 3 – TV
  naar AERIAL
  OUT

  naar SCART-ingang

  SCART-kabel
  (niet meegeleverd)

  SCART-kabel
  (niet meegeleverd)

  naar i LINE 1/DECODER

  DVD-recorder

  ,wordt vervolgd

  39 • Page 40

  De programmaposities van de
  externe decoder (analoge
  decoder voor PAY-TV/Canal
  Plus) instellen
  Om analoge programma's van PAY-TV/
  Canal Plus te bekijken of op te nemen, stelt
  u de recorder in op het ontvangen van de
  programmaposities met behulp van de
  schermweergavetekst.
  Voer alle onderstaande stappen uit om de
  programmaposities juist in te stellen.

  1

  10 Selecteer "Handmatig Afstemmen"
  en druk op ENTER.

  11 Selecteer "Volgende menu" en druk
  op ENTER.

  12 Selecteer uw land/gebied en druk
  daarna op ENTER.
  Programmapositie

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Basisinstellingen" en druk
  op ENTER.

  3

  Selecteer "Video In/Uit" en druk op
  ENTER.

  4

  Selecteer "LINE 3 Uitgang" en druk op
  ENTER.

  13 Selecteer de gewenste
  programmapositie met PROG +/– of
  de cijfertoetsen.

  14 Selecteer "Kanaal" met M/m, en
  selecteer de programmapositie van
  de externe decoder met </,.

  15 Selecteer "Audiosysteem" met M/m,
  en selecteer een beschikbaar
  televisiesysteem, B/G, D/K, I, of L
  met </,.
  Als u uitzendingen in Frankrijk wilt
  ontvangen, selecteert u "L".

  5

  40

  Druk op M/m om "Video" of "RGB" te
  selecteren, en druk daarna op
  ENTER.

  6

  Selecteer "LINE 1 Ingang" en druk op
  ENTER.

  7

  Druk op M/m om "Decoder" te
  selecteren, en druk daarna op
  ENTER.

  8

  Druk op O RETURN om de cursor
  terug te plaatsen in de linkerkolom.

  9

  Selecteer "Analoge Tuner" en druk op
  ENTER.

  16 Selecteer "Decoder" met M/m en
  selecteer "Aan" met </,.

  17 Druk op SYSTEM MENU om het menu
  te verlaten.
  Terugkeren naar de vorige stap
  Druk op O RETURN. • Page 41

  Aansluitingen en instellingen

  b Opmerkingen
  • Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt,
  kunt u de signalen van de aangesloten decoder
  niet bekijken.
  • Als u tijdens het opnemen wilt kijken naar
  programma's via de aangesloten externe decoder
  (analoge decoder voor PAY-TV/Canal Plus),
  drukt u op de PROGRAM + toets van de
  recorder ("SCART THRU" wordt afgebeeld op
  de display van het voorpaneel). Om terug te
  keren naar het vorige scherm, drukt u op de
  PROGRAM – toets van de recorder ("SCART
  NORM" wordt afgebeeld op de display van het
  voorpaneel). De recorder schakelt automatisch
  over naar het programma waarop de tuner van de
  recorder was afgestemd nadat het opnemen klaar
  is.
  Als u wilt kijken naar programma's via de
  aangesloten externe decoder (analoge decoder
  voor PAY-TV/Canal Plus) terwijl de recorder in
  de standby-stand staat, stelt u "Power Save" in
  op "Uit" (standaardinstelling) op het "Basis"instelscherm (pagina 135).

  41 • Page 42

  3
  Zeven basisbedieningen
  — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  1. Een disc plaatsen
  +RW
  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  VCD

  +R

  -RVR

  CD

  DATA DVD

  DATA CD
  Z
  (openen/
  sluiten)

  1
  2

  DVD

  Druk op DVD.
  Druk op Z (openen/sluiten) en
  plaats een disc in de disclade.

  Met de opname-/afspeelkant omlaag
  gericht

  42

  Druk op Z (openen/sluiten) om de
  disclade te sluiten.
  Wacht totdat "LOAD" uitgaat op de
  display op het voorpaneel.
  Lege DVD's worden automatisch
  geformatteerd.
  • Voor DVD-RW's
  DVD-RW's zijn geformatteerd in het
  opnameformaat (VR-modus of Videomodus) ingesteld door "DVD-RW
  formatteren" bij "Basis" op het "Disc
  Setup" instelscherm (pagina 133).
  • Voor DVD-R's
  DVD-R's worden automatisch
  geformatteerd in de Video-modus. Om
  een niet-gebruikte DVD-R te
  formatteren in de VR-modus,
  formatteert u de disc op het
  "Formatteren" instelscherm
  (pagina 54) voordat u een opname
  erop maakt.
  Als de disc op deze recorder kan worden
  opgenomen, kunt u de disc handmatig
  opnieuw formatteren om een lege disc te
  verkrijgen (pagina 54). • Page 43

  3

  2. Een programma
  opnemen
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  Elke keer wanneer u op de toets drukt,
  wordt de aanduiding op het
  televisiescherm als volgt gewijzigd:
  +R

  * Beschikbaar wanneer "Handm.
  opnamefunctie" is ingesteld op "Aan (ga
  naar setup)" op het "Opname" instelscherm
  (pagina 148).

  Voor meer informatie over de
  opnamestand, zie pagina 172.

  4

  Druk op z REC.
  Het opnemen wordt gestart.

  DVD

  Het opnemen stoppen

  PROG +/–

  Druk op x REC STOP.

  INPUT

  Het opnemen pauzeren
  Druk op X.
  Druk nogmaals op X om het opnemen te
  hervatten.

  Een ander televisieprogramma bekijken
  tijdens de opname

  X
  z REC
  x REC
  STOP

  1

  REC MODE

  Druk op HDD of DVD.
  Als u wilt opnemen op een DVD, plaatst
  u een opneembare DVD.

  2

  Druk op PROG +/– om de
  programmapositie of de invoerbron
  die u wilt opnemen te selecteren.
  Om om te schakelen tussen digitale en
  analoge uitzendingen, drukt u op
  INPUT. (Alleen beschikbaar wanneer
  de antennekabels zijn aangesloten op
  zowel de DIGITAL AERIAL IN- als de
  ANALOG AERIAL IN-aansluiting.)

  Als uw televisie is aangesloten op de T
  LINE 3 – TV-aansluiting, stelt u uw televisie
  in op de televisie-ingangsbron met behulp
  van de TV/DVD-toets en selecteert u het
  programma waarnaar u wilt kijken. Als uw
  televisie is aangesloten op de LINE 2 OUTof COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen, stelt u de televisie in op de
  TV-ingang met behulp van de TV t-toets
  (pagina 30).

  Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  Dit hoofdstuk beschrijft de basisbedieningen
  voor het opnemen van een huidig
  televisieprogramma op de vaste schijf
  (HDD) of op een disc (DVD). Voor een
  beschrijving van het uitvoeren van een
  timeropname, raadpleegt u pagina 58
  (digitale uitzendingen) of pagina 73
  (analoge uitzendingen).

  HDD

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om
  de opnamestand te selecteren.

  TV Direct Rec. (alleen voor SMARTLINKverbindingen)
  Wanneer de televisie is ingeschakeld en de
  recorder is uitgeschakeld, drukt u op TV
  PAUSE. De recorder wordt automatisch
  ingeschakeld en begint het
  televisieprogramma waarnaar u kijkt op te
  nemen op de vaste schijf.
  Stel "TV Pauze" in op "Tuner van de tv" op
  het "Opties 2"-instelscherm (pagina 156).

  ,wordt vervolgd

  43 • Page 44

  b Opmerkingen
  • Om de TV Direct Rec.-functie uit te schakelen,
  stelt u "SMARTLINK" in op "Doorgeven" op
  het "Opties"-instelscherm (pagina 155).
  • Sommige toetsen, zoals de TITLE LIST-toets of
  de H toets, werken niet wanneer "TV" wordt
  afgebeeld op de display van het voorpaneel.
  • Als u tijdens het opnemen op de [/1 toets drukt,
  stopt de recorder met opnemen en wordt deze
  uitgeschakeld.
  • Nadat op de z REC toets is gedrukt, kan het
  enige tijd duren voordat het opnemen begint.
  • Het kan enige tijd duren voordat de recorder
  stopt met opnemen of de opname onderbreekt.
  • U kunt de opnamestand niet wijzigen tijdens de
  opname.
  • Programma's worden opgenomen in de
  oorspronkelijke beeldverhouding bij opnemen
  op de vaste schijf (mits "HDD Opnameformaat"
  is ingesteld op "Video Mode Uit" op het
  "Opname" instelscherm (pagina 149)), of op
  DVD-RW's of DVD-R's (VR-modus).
  • Bij opnemen op DVD-R DL's (Video-modus)
  wordt de titel gesplitst wanneer tussen de lagen
  wordt gewisseld.
  • Als er een stroomstoring is, kan het programma
  dat u opneemt, worden gewist.
  • U kunt geen PAY-TV/Canal Plus programma
  bekijken tijdens het opnemen van een ander
  PAY-TV/Canal Plus programma.
  • Om TV Direct Rec. te kunnen gebruiken, moet u
  eerst de klok van de recorder op de juiste tijd
  instellen.

  De discstatus controleren
  tijdens de opname
  U kunt de opnamegegevens, zoals de
  opnametijd of het disctype, controleren.

  Druk op DISPLAY tijdens het opnemen.
  De opnamegegevens verschijnen.

  A Opnamestand
  B Opnameduur
  C Type of indeling van disc
  D Opnamestatus
  Het display uitschakelen
  Druk herhaaldelijk op DISPLAY.

  44 • Page 45

  C Submenu:

  3. Het opgenomen
  programma afspelen
  (Titellijst)
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  Druk op , om het submenu af te
  beelden.
  Op het submenu worden alleen de
  mogelijkheden afgebeeld die betrekking
  hebben op het geselecteerde item. De
  weergegeven opties verschillen
  afhankelijk van het model, de situatie en
  het disctype.

  +R

  HDD

  DVD

  Submenu

  D Schuifbalk:
  Verschijnt wanneer niet alle titels op de
  lijst passen. Druk op M/m om de
  verborgen titels weer te geven.

  TITLE LIST
  </M/m/,,
  ENTER

  E Titelinformatie:

  1

  "Opname": Geeft aan dat de titel
  momenteel wordt opgenomen.
  : Geeft een beveiligde titel aan.
  "NEW": Geeft aan dat de titel nieuw
  wordt opgenomen (niet weergegeven)
  (alleen vaste schijf).
  : Druk op DISPLAY zodat "
  "
  wordt afgebeeld. "
  " geeft titels aan
  waarop het "Copy-Once"kopieerbeveiligingssignaal staat (alleen
  vaste schijf) (pagina 176).
  : Geeft aan dat de titel is opgenomen
  met behulp van de bijwerkfunctie.
  Genrepictogrammen: Geven het genre
  van de titel aan (alleen vaste schijf).
  : Geeft een tweetalig programma aan
  (alleen vaste schijf).

  Druk op HDD of DVD.
  Als u DVD kiest, plaatst u een DVD (zie
  "1. Een disc plaatsen" op pagina 42).
  Het afspelen begint automatisch,
  afhankelijk van de disc.

  2

  Druk op TITLE LIST.
  Voorbeeld: 4-titellijst voor de vaste
  schijf

  Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  Als u een opgenomen titel wilt afspelen,
  selecteert u de titel op de Titellijst.

  F Resterende tijd op de huidige disc in
  de huidige opnamestand
  (bijvoorbeeld: SP-stand)

  3
  A Disctype:
  Toont het mediatype, vaste schijf of
  DVD.

  Selecteer een titel met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen
  titel.

  B Totaal aantal titels
  ,wordt vervolgd

  45 • Page 46

  De weergave stoppen
  Druk op x (stoppen).

  1

  Druk op < terwijl de titellijst wordt
  afgebeeld.

  Druk op ./> terwijl de titellijst wordt
  afgebeeld. Iedere keer als u op ./>
  drukt, verandert de titellijst naar de vorige/
  volgende pagina met titels.

  2

  Selecteer "Soort" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.

  3

  Selecteer een genre met M/m, en druk
  daarna op ENTER.

  Over de titellijst voor DVD-RW's/DVD-R's
  (VR-modus)

  De miniatuur van een titel veranderen
  (Miniatuur)

  U kunt de titellijst omschakelen naar
  Origineel of Playlist.

  Na een opname wordt automatisch de eerste
  scène van de opname (de titel) ingesteld als
  miniatuur bij de titel.
  U kunt een favoriete scène selecteren voor
  het miniatuurbeeld dat op de titellijst wordt
  afgebeeld.

  Per pagina door de lijst bladeren
  (Paginafunctie)

  1

  Druk op < terwijl de titellijst wordt
  afgebeeld.

  2

  Selecteer "Weerg. Lijst" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer "Origineel" of "Weerg. Lijst"
  met M/m, en druk daarna op ENTER.

  De titelvolgorde op de vaste schijf
  veranderen (Titels sort.)

  1

  Druk op < terwijl de titellijst wordt
  afgebeeld.

  2

  Selecteer "Titels sort." met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer een item met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  Volgorde

  Sorteermethode

  Op datum

  Op volgorde van
  opnamedatum van de
  titels. De titel die het meest
  recent is opgenomen, staat
  bovenaan.

  Onbekeken
  titel

  46

  Naar een titel zoeken op genre (alleen
  vaste schijf)

  Op volgorde van
  opnamedatum van de
  titels. De titel die het meest
  recent is opgenomen en
  nog niet is afgespeeld,
  wordt bovenaan de lijst
  vermeld.

  Op titel

  In alfabetische volgorde.

  Op nummer

  Op volgorde van
  opgenomen titelnummer.

  1

  Druk op TITLE LIST.
  Voor DVD-RW's/DVD-R's (in de VRmodus) schakelt u zonodig de titellijst
  om tussen 'Original' en 'Playlist'.

  2

  Selecteer een titel met M/m, en druk
  daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  4

  Selecteer "Zet Indexbeeld" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  Het scherm voor het instellen van de
  miniatuur verschijnt en de titel wordt
  afgespeeld.

  5

  Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
  afgespeeld, drukt u op H, X,
  c
  m/M
  C of PLAY
  MODE om de scène te selecteren die u
  wilt instellen als miniatuur en drukt u op
  X.
  De recorder komt in de
  weergavepauzestand.

  6

  Selecteer "OK" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  De scène wordt ingesteld als miniatuur
  voor de titel.
  Om terug te keren naar de titellijst drukt
  u op O RETURN. • Page 47

  De miniatuurvoorbeeldfunctie
  veranderen (Previewinstellen) (alleen
  vaste schijf)
  U kunt "Snel Bekijken" of "Normale
  Weergave" instellen voor de
  miniatuurvoorbeeldfunctie op de titellijst.
  Stel "Previewinstellen" in op het "Opties"
  instelscherm (pagina 155).

  1

  Druk op < terwijl de titellijst wordt
  afgebeeld.

  2

  Selecteer "Titelweerg." met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer "8 Titels" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  Onder de lijst wordt gedetailleerde
  informatie, waaronder de
  hervattingstijd, afgebeeld voor de
  geselecteerde titel.

  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  +R

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  VCD

  CD

  DATA DVD DATA CD

  U kunt de speelduur van de huidige titel,
  hoofdstuk, track of disc controleren. U kunt
  ook de discnaam controleren die is
  opgeslagen op de DVD/CD.

  Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
  De schermen verschillen per disctype of
  afspeelstatus.

  In de stopstand
  Voorbeeld: DVD-RW in de VR-modus

  Tijdens weergave
  De titellijst uitschakelen

  Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  Omschakelen naar de lijst met 8 titels

  De speelduur en
  afspeelinformatie afbeelden

  Voorbeeld: DVD-R in de Video-modus

  Druk op TITLE LIST.

  b Opmerkingen
  • Het is mogelijk dat bij DVD's die op andere
  DVD-recorders zijn gemaakt, de titelnamen niet
  verschijnen.
  • Het duurt enkele seconden voordat de
  miniaturen worden weergegeven.
  • Na het monteren kan een titelminiatuur zijn
  veranderd in de eerste scène van de opname
  (titel).
  • Na het kopiëren is het oorspronkelijke
  titelminiatuurbeeld verdwenen.
  • In bepaalde gebieden worden de letters en
  symbolen die de recorder niet kan opnemen of
  afbeelden, vervangen door "*".

  A Weergavestatus
  B Geeft aan dat hervattingsweergave
  beschikbaar is (pagina 81).
  C Huidig geselecteerde opnamestand
  (maximumopnameduur van DVD)
  (pagina 172)
  D Resterende duur

  ,wordt vervolgd

  47 • Page 48

  E Zendernaam en
  programmapositienummer
  F Audio-instelling van het huidige
  programma
  G Opnamebeperkingen van het huidige
  programma
  H TV-functie of DVD-functie
  (pagina 31)
  I Discinformatie
  J Titeltype ('Origineel' of 'Playlist')
  voor DVD-RW/DVD-R in de VRmodus
  K Type of indeling van disc
  (pagina 167)
  Beeldt de gefinaliseerde disc af in
  Video-modus als "DVD-VIDEO".

  L Titelnummer/hoofdstuknummer
  (pagina 88)
  M Speelduur

  4. De naam van een
  opgenomen programma
  veranderen
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  +R

  -RWVR -RWVideo

  U kunt een DVD, een titel of een programma
  benoemen door tekens in te voeren. U kunt
  maximaal 64 tekens invoeren voor een titel
  die is opgenomen op de vaste schijf of een
  DVD-RW/DVD-R (VR-modus), en
  maximaal 40 tekens invoeren voor een titel
  die is opgenomen op een DVD+RW/DVDRW (Video-modus)/DVD+R/DVD-R
  (Video-modus), maar het werkelijke aantal
  tekens dat op de menu's, zoals de titellijst,
  wordt afgebeeld zal verschillen.
  Onderstaande stappen beschrijven hoe u de
  naam van het opgenomen programma kunt
  veranderen.

  N Opnamehoekindicator (pagina 82)
  O Kopieerbeveiligingsindicator
  (pagina 176)
  P Gegevensoverdrachtsbalk
  en -snelheid
  Het display uitschakelen

  TITLE LIST

  Druk herhaaldelijk op DISPLAY.

  </M/m/,,
  ENTER

  z Tips
  • Als "On Screen Display" op het "Opties"
  instelscherm (pagina 154) is ingesteld op "Aan"
  (standaardinstelling), zal de informatie
  automatisch verschijnen wanneer de recorder
  wordt bediend.
  • Om de discruimte te vergroten, zie "Ruimte
  vrijmaken op de disc" (pagina 89).

  b Opmerking
  De speelduur van MP3-audiotracks kan mogelijk
  niet juist worden weergegeven.

  .
  m

  1
  2

  >
  M
  x

  Druk op TITLE LIST.
  Selecteer een titel met M/m, en druk
  daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3
  48

  Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
  druk daarna op ENTER. • Page 49

  4

  Selecteer "Titel" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.

  8

  Het invoerscherm voor tekens
  verschijnt.
  De huidige naam wordt afgebeeld op de
  invoerregel.

  9
  Verplaats de cursor met m/M
  naar het punt waar u het teken wilt
  invoegen.
  Om alle tekens te wissen, houdt u
  CLEAR gedurende 2 seconden of langer
  ingedrukt.

  6

  Selecteer "HOOFDLETTERS" of
  "Klein" met ./>.
  De tekens van het geselecteerde type
  worden weergegeven.

  7

  Druk op </M/m/, om het teken te
  selecteren dat u wilt invoeren en druk
  op ENTER.

  Druk op x (of selecteer "OK" en druk
  daarna op ENTER).
  Om de instelling te annuleren, drukt u op
  O RETURN.

  Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  Om een teken te wissen, verplaatst u de
  cursor naar het gewenste teken op de
  invoerregel en drukt u op CLEAR (of
  selecteert u "Wissen" en drukt u daarna
  op ENTER).
  Indien u een teken wilt invoegen, plaatst
  u de cursor rechts van het punt waar u
  een teken wilt invoegen. Selecteer
  daarna het teken en druk op ENTER.
  Om alle tekens te wissen, houdt u
  CLEAR gedurende 2 seconden of langer
  ingedrukt.

  Invoerregel

  5

  Herhaal stap 6 en 7 om meer tekens
  in te voeren.

  Het geselecteerde teken wordt afgebeeld
  op de invoerregel.
  Om een spatie in te voeren, drukt u op X
  (of selecteert u "Spatie" en drukt u
  daarna op ENTER).

  49 • Page 50

  5. Een disc benoemen
  en beveiligen

  4

  Selecteer "Basis" en druk op ENTER.

  5

  Selecteer "Voer Discnaam in" en druk
  op ENTER.

  6

  Selecteer "Volgende menu" en druk
  op ENTER.

  U kunt opties die betrekking hebben op de
  hele disc effectief uitvoeren op het "Disc
  Setup"-instelscherm.

  Voer de discnaam in (pagina 48).
  U kunt maximaal 64 tekens invoeren
  voor de discnaam van een DVD-RW/
  DVD-R (VR-modus), en maximaal 40
  tekens voor de discnaam van een
  DVD+RW/DVD-RW (Video-modus)/
  DVD+R/DVD-R (Video-modus).

  SYSTEM
  MENU
  </M/m/,,
  ENTER

  b Opmerking
  De discnaam verschijnt niet als de disc op andere
  DVD-apparatuur wordt afgespeeld.

  Een disc benoemen
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -RVR

  Een disc beveiligen

  -RVideo

  1

  -RWVR

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 42.

  2
  3

  50

  Druk op SYSTEM MENU.

  1

  -RVR

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 42.

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Disc Setup" en druk op
  ENTER.

  3

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  Selecteer "Disc Setup" en druk op
  ENTER. • Page 51

  4

  Selecteer "Basis" en druk op ENTER.

  6. Een disc afspelen op
  andere DVD-apparatuur
  (Finaliseren)
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  +R

  -RVR

  -RVideo

  Selecteer "Disc beveiligen" en druk
  op ENTER.

  6
  7

  Selecteer "Aan" en druk op ENTER.

  Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u
  met deze recorder heeft opgenomen, wilt
  afspelen op andere DVD-apparatuur.
  Als u een DVD+RW, een DVD-RW (Videomodus), een DVD+R of een DVD-R (Videomodus) finaliseert, wordt automatisch een
  DVD-menu gemaakt dat op andere DVDapparatuur kan worden weergegeven.
  Controleer de verschillen tussen de
  disctypes voordat u begint met finaliseren.

  Verschillen tussen disctypes
  +RW

  Druk op SYSTEM MENU om de functie
  te verlaten.

  De beveiliging opheffen
  Selecteer "Uit" in stap 6.
  z Tip
  U kunt de beveiliging per titel instellen
  (pagina 90).

  -RWVR

  -RWVideo

  Discs worden automatisch
  gefinaliseerd wanneer ze uit de
  recorder worden gehaald.
  Afhankelijk van de DVDapparatuur, of als de opnameduur
  kort is, moet u de disc misschien
  finaliseren. U kunt de inhoud van
  de disc wijzigen en nieuwe inhoud
  opnemen, ook na het finaliseren.
  Finaliseren is niet nodig voor het
  afspelen van een disc op apparatuur
  die compatibel is met de VRindeling.
  De disc moet mogelijk worden
  gefinaliseerd, ook al is de andere
  DVD-apparatuur VR-compatibel,
  vooral bij korte opnames. U kunt de
  inhoud van de disc wijzigen en
  nieuwe inhoud opnemen, ook na
  het finaliseren.

  Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  5

  Finaliseren is nodig als u de disc
  afspeelt op andere apparatuur dan
  deze recorder.
  Na het finaliseren kunt u niet meer
  op de disc opnemen of deze
  bewerken. Als u nogmaals op de
  disc wilt opnemen, moet u het
  finaliseren eerst ongedaan maken
  (pagina 53) of de disc opnieuw
  formatteren (pagina 54). Als u de
  disc opnieuw formatteert, zal de
  hele inhoud worden gewist.

  ,wordt vervolgd

  51 • Page 52

  -RVR

  +R
  -RVideo

  Finaliseren is nodig. De disc kan
  alleen worden afgespeeld op
  apparatuur die de DVD-R VRmodus ondersteunt.
  U kunt ook na het finaliseren de
  disc bewerken of erop opnemen
  (behalve DVD-R DL in de VRmodus).
  Finaliseren is nodig als u de disc
  afspeelt op andere apparatuur dan
  deze recorder.
  Na het finaliseren kunt u niet meer
  op de disc opnemen of deze
  bewerken.

  4

  Selecteer "Finaliseren" en druk op
  ENTER.

  5

  Selecteer "Finaliseren" en druk op
  ENTER.

  6

  Selecteer "Volgende menu" en druk
  op ENTER.
  In geval van een DVD-RW/DVD-R
  (VR-modus) begint de recorder de disc
  te finaliseren. Ga naar stap 9.

  7
  SYSTEM
  MENU
  </M/m/,,
  ENTER

  1

  Plaats een disc.

  Het menu wordt afgebeeld in de
  geselecteerde titelmenustijl wanneer het
  "hoofdmenu" (of "menu" voor een
  DVD+RW/DVD+R) wordt geselecteerd
  op de DVD-apparatuur.

  8

  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 42.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Disc Setup" en druk op
  ENTER.

  (Alleen DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus))
  Selecteer een titelmenustijl en druk
  op ENTER.

  (Alleen DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus))
  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  De recorder begint met het finaliseren
  van de disc.

  9

  Druk op SYSTEM MENU om de functie
  te verlaten.

  z Tip
  U kunt controleren of een disc al dan niet is
  gefinaliseerd. Druk na stap 1 op DISPLAY
  (pagina 47).

  52 • Page 53

  3

  Selecteer "Disc Setup" en druk op
  ENTER.

  4

  Selecteer "Finaliseren" en druk op
  ENTER.

  5

  Selecteer "Definaliseren" en druk op
  ENTER.

  6

  Selecteer "Start" en druk op ENTER.

  Het finaliseren van een disc
  ongedaan maken
  -RWVR -RWVideo

  Voor DVD-RW's (Video-modus)
  Van DVD-RW's (Video-modus) die zijn
  gefinaliseerd om verder opnemen of
  bewerken onmogelijk te maken, moet eerst
  het finaliseren ongedaan worden gemaakt
  om verder opnemen of bewerken weer
  mogelijk te maken.

  Voor DVD-RW's (VR-modus)
  Als het opnemen en bewerken van een
  DVD-RW (VR-modus), die is gefinaliseerd
  op andere DVD-apparatuur, niet mogelijk is
  moet u het finaliseren van de disc ongedaan
  maken.

  b Opmerking
  De recorder kan het finaliseren van DVD-RW's
  (Video-modus) niet ongedaan maken indien deze
  werden gefinaliseerd op een andere recorder.

  1

  Zeven basisbedieningen — Een kennismaking met uw DVD-recorder

  b Opmerkingen
  • Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze
  soms niet afspelen afhankelijk van de staat van
  de disc, de opname of de DVD-apparatuur.
  • De recorder kan mogelijk discs die met een
  andere recorder zijn opgenomen, niet
  finaliseren.
  • Door een niet-gefinaliseerde disc te plaatsen in
  andere DVD-apparatuur kan de opgenomen
  inhoud van de disc worden beschadigd.
  • In geval van een DVD+RW kunt u ook na het
  finaliseren de disc nog bewerken en erop
  opnemen. Echter, het titelmenu zal niet worden
  afgebeeld. Finaliseer de disc opnieuw om het
  titelmenu af te beelden.

  De recorder begint het finaliseren
  ongedaan te maken.
  Het ongedaan maken van het finaliseren
  duurt enkele minuten.

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 42.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  53 • Page 54

  7. Een disc opnieuw
  formatteren
  +RW

  -RWVR -RWVideo

  -RVR

  4

  Selecteer "Formatteren" en druk op
  ENTER.

  5

  Selecteer een item en druk op
  ENTER.

  -RVideo

  Nieuwe discs worden automatisch
  geformatteerd nadat ze zijn geplaatst. Indien
  nodig kunt u een DVD+RW, DVD-RW of
  DVD-R handmatig opnieuw formatteren om
  een lege disc te maken. Voor een DVD-RW
  of DVD-R kunt u naar wens een
  opnameformaat (VR-modus of Videomodus) kiezen.

  "VR Mode": Formatteert DVD-RW's/
  DVD-R's in de VR-modus.
  "Video Mode": Formatteert DVDRW's/DVD-R's in de Video-modus.
  "DVD+RW formatteren": Formatteert
  DVD+RW's.

  6

  Selecteer "Start" en druk op ENTER.
  De hele inhoud van de disc wordt
  gewist.

  SYSTEM
  MENU
  </M/m/,,
  ENTER

  z Tip
  Door opnieuw te formatteren kunt u de opnameindeling van een DVD-RW wijzigen, of opnieuw
  opnemen op een DVD-RW die al is gefinaliseerd.

  b Opmerking

  1

  U kunt een opgenomen DVD-R niet opnieuw
  formatteren.

  Plaats een disc.
  Zie "1. Een disc plaatsen" op pagina 42.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  54

  Selecteer "Disc Setup" en druk op
  ENTER. • Page 55

  Druk op GUIDE.
  Gids voor digitale services (voor
  digitale, terrestrische uitzendingen)

  Voorbeeld van het EPG-scherm:

  De elektronische programmagids is een gids
  die het televisieprogrammaschema voor één
  of meerdere dagen afbeeldt op uw
  televisiescherm (via de digitale, terrestrische
  televisietuner ingebouwd in deze recorder).
  Met de EPG kunt u snel en gemakkelijk:
  • Een volledige lijst van alle beschikbare
  kanalen bekijken.
  • Een lijst met kanalen van een bepaalde
  datum of genre bekijken.
  • Een programma instellen om opgenomen
  te worden (pagina 58).

  b Opmerkingen
  • De beschikbaarheid en inhoud van de digitale
  services zijn afhankelijk van de
  omroeporganisatie.
  • Nadat de recorder voor het eerst is ingeschakeld,
  zijn de digitale services niet onmiddellijk
  beschikbaar.
  • In sommige gebieden wordt niet alle
  programma-informatie afgebeeld als u de EPG
  inschakelt tijdens het opnemen.

  A Geeft het huidig geselecteerde
  kanaalnummer en zendernaam aan,
  tezamen met de programmanaam en
  het genre.
  B Geeft het huidig geselecteerde
  programma aan en stelt u in staat de
  lijst te doorlopen.
  Druk op ENTER om te kijken naar het
  gekozen programma.

  C Naam van het kanaal
  D Geeft aan dat bij dit programma een
  timeropname hoort (pagina 58).
  E Gekleurde toetsen

  Gids voor digitale services (voor digitale, terrestrische uitzendingen)

  Het EPG (Elektronische
  ProgrammaGids) scherm
  bekijken

  Dit scherm bestaat uit een informatieveld en
  een programmalijst met 8 kanalen die een
  periode van 30 minuten beslaat.

  Druk op de toets met dezelfde kleur op
  de afstandsbediening ("Timer",
  "Springen" en "Zoeken").

  F Verkorte programmanaam in het
  geval de naam te lang is om binnen het
  veld afgebeeld te worden.
  Rode toets
  Groene toets

  EXIT/
  O RETURN
  PAGE –

  Blauwe toets
  Gele toets
  GUIDE
  INFO
  </M/m/,,
  ENTER

  G Geeft aan dat korte programma's
  bestaan die niet op de lijst vermeld
  worden.
  H Tijdperiode
  I Geeft de huidige tijd en datum aan.

  PAGE +

  ,wordt vervolgd

  55 • Page 56

  Beschikbare toetsen voor de
  programmalijst
  Toetsen

  Handeling

  </M/m/,

  Selecteert het gewenste
  item.

  PAGE +/–

  Beeldt de vorige/volgende
  acht kanalen af.

  INFO

  Beeldt gedetailleerde
  informatie over het
  programma af (pagina 56).

  Kleurtoetsen
  (rood, geel,
  groen, blauw)

  Activeert de functie met
  dezelfde kleur op het
  scherm.

  O RETURN

  Sluit het scherm.

  Programma-informatie
  U kunt beschrijvingen afbeelden van de
  programma's die op dit moment en later
  worden uitgezonden.

  De programma-informatie
  afbeelden

  1
  2

  Selecteer een kanaal.
  Druk op INFO.
  Het informatiescherm wordt afgebeeld
  met daarop een beschrijving van het
  huidige programma waarnaar wordt
  gekeken.

  Beschikbare toetsen voor het
  informatiescherm
  Toetsen

  Handeling

  M/m

  Wisselt het scherm tussen
  de beschrijvingen van het
  huidige/volgende
  programma.

  </,

  Beeldt programmainformatie af van andere
  kanalen.

  ENTER

  Geeft het geselecteerde
  kanaal weer.

  INFO

  Beeldt gedetailleerde
  programma-informatie af.

  Teletekst bekijken (niet
  beschikbaar in sommige
  gebieden)
  U kunt de teletekst bekijken die tegelijk met
  sommige programma's wordt uitgezonden.

  Druk op

  (tekst).

  Het teletekstscherm wordt weergegeven.
  U kunt tevens de gekleurde toetsen
  gebruiken.

  Teletekst verlaten
  Druk nogmaals op

  56

  (tekst). • Page 57

  De tekstservice verlaten

  Digitale-tekstservices
  gebruiken (alleen voor
  de modellen voor het
  Verenigd Koninkrijk)

  b Opmerking

  Digitale tekst selecteren van
  andere kanalen
  Digitale-tekstservices kunnen ook
  beschikbaar zijn op ander digitale kanalen.
  Dit wordt soms aangegeven door een klein
  symbool op het televisiescherm
  geprojecteerd op het programma waarnaar u
  kijkt.

  1
  2

  Het uiterlijk, de inhoud en de navigatiemethoden
  van iedere digitale-tekstservice wordt bepaald
  door de betreffende omroeporganisatie.

  1

  Geef de gewenste informatie weer
  met behulp van </M/m/,, de
  kleurtoetsen en/of de cijfertoetsen.

  De tekstservice verlaten
  Selecteer een specifiek kanaal
  waarop digitale tekst wordt
  uitgezonden.
  U kunt zoeken naar een specifiek kanaal
  met digitale tekst met behulp van de
  "Elektronische ProgrammaGids"
  (pagina 55).
  De tekstpagina wordt afgebeeld.

  2

  Druk op
  (tekst) of de toets
  aangegeven op het scherm door de
  omroeporganisatie.
  De tekstinformatie wordt afgebeeld.

  3
  Digitale tekst selecteren op
  specifieke kanalen met
  digitale tekst

  Selecteer een kanaal.

  Volg de instructies op het scherm of druk op
  (tekst) of EXIT/O RETURN.

  Gids voor digitale services (voor digitale, terrestrische uitzendingen)

  Veel digitale televisiezenders zenden
  informatie uit via hun tekstservice. Deze
  digitale service omvat digitale tekst en
  afbeeldingen van hoge kwaliteit alsmede
  geavanceerde navigatiemogelijkheden.
  Daarnaast heeft deze recorder ook toegang
  tot specifieke tekstkanalen die worden
  uitgezonden door de omroeporganisaties.

  Volg de instructies op het scherm of druk op
  PROG +/–.

  Nadat de tekstpagina is afgebeeld
  (dit kan enige tijd duren), volgt u de
  instructies op het scherm of de
  gewenste selectie te kunnen maken.
  Op bepaalde pagina's kan het
  televisiebeeld ook worden weergegeven
  op het tekstscherm. De instructies op het
  scherm vertellen u hoe u het afgebeelde
  programma kunt veranderen.
  Als u gevraagd wordt op "OK" of
  "Selecteren" te drukken tijdens het
  bekijken van tekstpagina's, drukt u op
  ENTER.

  57 • Page 58

  Opnemen (voor digitale, terrestrische
  uitzendingen)

  Timeropname (EPG/
  Serie/Handmatig)
  HDD
  -RVR

  +RW

  -RWVR -RWVideo

  Rode toets
  Groene toets

  +R

  TIMER

  -RVideo

  U kunt de timer voor maximaal 32
  programma's maximaal 30 dagen van
  tevoren instellen.
  Methoden om de timer in te stellen:
  • EPG: Stem af op een programma dat u wilt
  opnemen aan de hand van de informatie
  geleverd door het EPG (Elektronische
  ProgrammaGids) (pagina 58).
  • Serie-opname (alleen voor de modellen
  voor het Verenigd Koninkrijk): Stel de
  recorder in op het automatisch opnemen
  van de programma's van een serie
  (pagina 60).
  • Handmatig: Stel de datum, de tijd en de
  programmapositie van het programma
  handmatig in.

  Voordat u begint op te nemen…
  • Controleer of er voldoende discruimte
  beschikbaar is voor de opname
  (pagina 47). Op de vaste schijf,
  DVD+RW's en DVD-RW's kunt u
  discruimte vrijmaken door titels te wissen
  (pagina 89).
  • Stel zonodig de opnamebeeldkwaliteit in
  (pagina 130).

  O RETURN

  Gele toets
  GUIDE
  INFO
  </M/m/,,
  ENTER

  x REC
  STOP

  Televisieprogramma's
  opnemen met behulp van EPG
  De EPG-functie is een manier om het
  instellen van de timer te vereenvoudigen.
  Selecteer gewoon het programma dat u wilt
  opnemen op het EPG-scherm. De datum, tijd
  en kanaal van dat programma worden
  automatisch ingesteld.

  1

  Druk op GUIDE.

  2

  Selecteer een programma met </M/
  m/,.

  b Opmerking
  Als digitale teletekst in gebruik is of ondertitels
  worden afgebeeld tijdens het opnemen, zullen
  deze worden opgenomen op de disc (pagina 148).

  58 • Page 59

  3

  Druk op de rode toets.

  Programma's zoeken op genre (Zoeken)

  De instellingen van de datum, begin- en
  eindtijd, programmapositie,
  opnamestand, enz., worden afgebeeld.

  1

  Druk op de gele toets terwijl de
  programmalijst wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer een datum op de regel
  "Datum".

  3
  4

  Selecteer een tijd op de regel "Tijd".

  5

  Selecteer een genre met </M/m/,, en
  druk daarna op ENTER.

  6
  7

  Selecteer "OK" en druk op ENTER.

  4

  Selecteer "OK" en druk op ENTER.
  " " (rood) wordt afgebeeld naast een
  programma dat is ingesteld voor een
  timeropname. Uw recorder zal
  automatisch beginnen met opnemen
  wanneer het programma begint.
  U hoeft de recorder, in tegenstelling tot
  een videorecorder, niet uit te schakelen
  voordat het opnemen met de timer
  begint.
  • Om de timerinstellingen te
  veranderen, zie pagina 64.

  Programma's zoeken op datum
  (Springen)

  1

  Druk op de groene toets terwijl de
  programmalijst wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer een datum op de regel
  "Datum".

  3
  4

  Selecteer een tijd op de regel "Tijd".
  Selecteer "Springen" en druk op
  ENTER.

  Selecteer "Zoeken" en druk op ENTER.

  De opname stoppen tijdens het opnemen
  met de timer
  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder stopt met
  opnemen.
  Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
  afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
  gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
  op het scherm.

  Opnamestand wijzigen
  Als er niet voldoende discruimte
  beschikbaar is voor de opname, wordt de
  opnamestand waarmee het hele programma
  kan worden opgenomen, automatisch
  geselecteerd door de recorder. Stel
  "Opnamestand wijzigen" in op "Aan" op het
  "Opname"-instelscherm (pagina 148).

  Opnemen (voor digitale, terrestrische uitzendingen)

  • Als u de instelling wilt veranderen,
  voert u stap 3 van "De timer handmatig
  instellen (Handmatig)" (pagina 62)
  uit.
  • (Alleen voor de modellen voor het
  Verenigd Koninkrijk) U kunt "EPGkoppeling" (pagina 61) of "Serie
  opnemen" (pagina 60) instellen.

  Selecteer de regel "Genre" en druk op
  ENTER.

  z Tips
  • Als u de opnamestand hebt ingesteld op
  "AUTO", neemt de recorder automatisch op met
  de hoogst mogelijke opnamekwaliteit gezien de
  beschikbare ruimte op de geplaatste disc (bij
  opnemen op een DVD) of die past op een lege
  DVD (bij opnemen op de vaste schijf).
  • Deze recorder is uitgerust met een EPG-timer
  voorzien van een automatische verlengfunctie
  waarmee het mogelijk is EPG-timeropnamen
  correct uit te voeren bij een vroegtijdig begin
  (vóór de aangekondigde begintijd) of uitgelopen
  eind (na de aangekondigde eindtijd) van een
  programma.

  ,wordt vervolgd

  59 • Page 60

  Programma's opnemen met
  serie-opname (alleen voor de
  modellen voor het Verenigd
  Koninkrijk)

  3

  Druk op de rode toets.
  De instellingen van de datum, begin- en
  eindtijd, programmapositie,
  opnamestand, enz., worden afgebeeld.

  Serie-opname is een functie waarmee u
  automatisch programma's van een serie kunt
  opnemen, aan de hand van de informatie van
  de EPG. U kunt ook zoeken naar
  programma's die betrekking hebben op de
  timerinstellingen.

  b Opmerkingen
  • Deze functie kan niet worden gebruikt als de
  omroeporganisatie geen serie-informatie
  toevoegt aan de programmagegevens.
  • De timeropnamen waarvoor "Serie opnemen" is
  ingesteld op "Aan" worden gemaakt op de vaste
  schijf.

  1

  Na stap 2 van "Televisieprogramma's
  opnemen met behulp van EPG", drukt
  u op INFO.
  De gele toets ("Series") op het scherm is
  geactiveerd wanneer het geselecteerde
  programma serie-informatie bevat.

  2

  Druk op de gele toets ("Series").
  De serie-informatie van het
  geselecteerde programma wordt
  afgebeeld.

  60

  4

  Selecteer "Details" en druk op
  ENTER.

  5

  Stel "Serie opnemen" in op "Aan" en
  druk daarna op O RETURN.

  6

  Selecteer "OK" en druk op ENTER.
  Het geselecteerde programma wordt
  ingesteld om te worden opgenomen en
  wordt afgebeeld op de timerlijst.
  De andere programma's van de serie
  zullen worden ingesteld om te worden
  opgenomen (worden afgebeeld op de
  timerlijst), nadat iedere voorgaande
  opname is afgelopen.
  (rood): Geeft aan dat het hele
  programma staat ingesteld om
  opgenomen te worden.
  (grijs): Geeft aan dat het hele
  programma staat ingesteld om
  opgenomen te worden als onderdeel van
  een serie-opname.
  • Om de timerinstellingen te
  veranderen, zie pagina 64. • Page 61

  Zoeken naar programma's die betrekking
  hebben op de timerinstellingen (EPG
  Link)
  Als u een timeropname instelt voor een
  programma met serie-informatie, kunt u
  zoeken naar bijbehorende programma's
  zoals hieronder vermeld.
  Om de functie te gebruiken, stelt u "EPGkoppeling" in op "Aan" (standaardinstelling)
  in stap 4 hierboven.
  • Herhaalde programma's: U kunt zoeken
  naar herhalingen van uitzendingen van een
  programma dat is ingesteld als een
  timeropname (Alternatief zoeken).
  • Programma's van een serie: U kunt zoeken
  naar het volgende programma van de serie
  waartoe een programma behoort dat is
  ingesteld als een timeropname (Seriezoeken).
  • Aanbevolen programma's: U kunt zoeken
  naar aanbevolen programma's die te maken
  hebben met een programma dat is
  ingesteld als een timeropname
  (Aanbevolen-zoeken).

  1
  2

  3

  Wanneer de volgende opties in het
  submenu worden afgebeeld, selecteert u
  een mogelijkheid en drukt u op ENTER.
  "Alternatief zoeken": Zoekt naar
  herhalingen van een programma.
  "Serie-zoeken": Zoekt naar
  programma's van een serie.
  "Aanbevolen-zoeken": Zoekt naar
  programma's aanbevolen door de
  omroeporganisatie als behorende bij een
  huidige serie.
  Om het programma in te stellen voor
  opnemen, volgt u de instructies voor
  "Televisieprogramma's opnemen met
  behulp van EPG" (pagina 58) vanaf
  stap 2.

  Over EPG Link
  De EPG Link-functie past automatisch de
  datum en de begin- en eindtijden van de
  timeropnamen aan wanneer de
  omroeporganisatie deze wijzigt, en werkt de
  EPG dienovereenkomstig bij. Bijvoorbeeld,
  wanneer een programma dat is ingesteld als
  timeropname, vroeger begint of later eindigt
  dan de geplande tijd, wordt de
  timerinstelling automatisch verlengd zodat
  het gehele programma wordt opgenomen.
  Om de EPG Link-functie te gebruiken, stelt
  u "EPG-koppeling" in op "Aan"
  (standaardinstelling) in stap 4 hierboven.

  Opnemen (voor digitale, terrestrische uitzendingen)

  Over opgedeelde programma's
  Films en andere programma's die zijn
  opgedeeld in 2 of meer delen worden
  'opgedeelde programma's' genoemd. Als u
  de timer instelt om één deel van een
  opgedeeld programma op te nemen, zullen
  de andere delen die binnen 3 uur beginnen,
  automatisch worden opgenomen.
  Bijvoorbeeld, als de eerste helft staat
  ingesteld om te worden opgenomen, zal de
  tweede helft automatisch worden
  opgenomen.
  Om de functie te gebruiken, stelt u "EPGkoppeling" in op "Aan" (standaardinstelling)
  in stap 4 hierboven.

  b Opmerkingen
  • Alleen het vroegste deel van een opgedeeld
  programma wordt vermeld op de timerlijst.
  • Als "EPG-koppeling" is ingesteld op "Aan",
  kunt u de datum en de begin- en eindtijden niet
  veranderen.

  Druk op TIMER.
  Selecteer een timerinstelling en druk op
  ,.

  ,wordt vervolgd

  61 • Page 62

  De timer handmatig instellen
  (Handmatig)

  1

  3

  De items die kunnen worden veranderd
  worden hieronder vermeld.
  "Pr/Kan.": Stelt de programmapositie
  in. U kunt ook een analoog programma
  selecteren.
  "Datum": Stelt de datum in (maximaal
  30 dagen later). Selecteer een
  opnamepatroon door herhaaldelijk op M
  te drukken om de timer in te stellen op
  dezelfde dagelijkse of wekelijkse
  programma's.
  "Start": Stelt de starttijd in.
  "Stop": Stelt de stoptijd in.
  "Verleng": Stelt de opnameduur in
  terwijl een timeropname wordt
  uitgevoerd. Bij verlenging van de
  opnameduur van het programma, dat
  dagelijks of wekelijks opgenomen moet
  worden, wordt de hier handmatig
  ingevoerde opnameduurverlenging
  toegevoegd aan alle volgende
  opnametijden.
  Merk op dat u de functie "Verleng" niet
  kunt gebruiken als "VPS/PDC" is
  ingesteld op "Aan".
  • Indien u zich heeft vergist, kiest u het
  item en wijzigt u de instelling.

  Druk op TIMER.
  Het scherm "Timerlijst" verschijnt.

  2

  Selecteer een item met </, en
  stel het in met M/m. Druk dan op
  ENTER.

  Selecteer de regel "Nieuwe
  instelling" en druk op ENTER.

  4

  Selecteer "OK" en druk op ENTER.
  De "Timerlijst" display verschijnt.
  De timeropname-indicator op de display
  op het voorpaneel gaat aan en de
  recorder is klaar om met het opnemen te
  beginnen.
  • Als u een satellietprogramma wilt
  opnemen, schakelt u de satelliettuner
  in en selecteert u het
  satellietprogramma dat u wilt
  opnemen. Houd de satelliettuner
  ingeschakeld totdat de opnamen met
  de recorder zijn voltooid.
  • Om de timerinstellingen te
  veranderen, zie pagina 64.

  62 • Page 63

  De opname stoppen tijdens het opnemen
  met de timer

  Informatie over de VPS/PDC functie
  (alleen voor analoge uitzendingen)

  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder stopt met
  opnemen.
  Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
  afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
  gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
  op het scherm.

  VPS/PDC signalen worden verzonden met
  televisieprogramma's bij bepaalde
  uitzendsystemen. Deze signalen zorgen
  ervoor dat de opnamen met de timer worden
  gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te
  laat beginnen of worden onderbroken.

  Gedetailleerde instellingen maken
  Selecteer "Details" in stap 3 hierboven,
  en druk daarna op ENTER.

  2

  Selecteer een item met M/m en stel het
  in met </,.
  "Opname op": Stelt de
  opnamebestemming in. Als er
  onvoldoende vrije ruimte op de DVD is
  voor de opname, neemt de recorder
  automatisch het programma op de vaste
  schijf op, zelfs als u "DVD" selecteert
  (Herstelopname).
  "Opname mode": Stelt de opnamestand
  in (pagina 172).
  "VPS/PDC": Stelt de VPS/PDC functie
  in. Zie "Informatie over de VPS/PDC
  functie (alleen voor analoge
  uitzendingen)" hierna.
  "Bijwerken": Stelt de recorder in op het
  automatisch vervangen van de
  voorgaande timeropname door de
  nieuwe.
  "Genre": Stelt het genre in.
  • (Alleen voor de modellen voor het
  Verenigd Koninkrijk) Voor verdere
  informatie over "EPG-koppeling" en
  "Serie opnemen", zie "Programma's
  opnemen met serie-opname (alleen
  voor de modellen voor het Verenigd
  Koninkrijk)" op pagina 60. U kunt de
  items niet instellen op "Aan" wanneer
  u de timer handmatig instelt.

  Een titelnaam invoeren

  z Tip
  U kunt de "Opnamestand wijzigen"-functie
  gebruiken (pagina 59).

  b Opmerkingen
  • Als een mededeling op het scherm wordt
  afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
  verandert u de opnamebestemming naar "DVD"
  of maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij
  voor de opname (pagina 90).
  • Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u
  het opnemen met de timer instelt. Als u dit niet
  doet, kunt u niet opnemen met de timer.
  • Zelfs als de timer is ingesteld voor hetzelfde
  dagelijkse of wekelijkse programma, kan de
  timeropname niet worden uitgevoerd als ze
  samenvalt met een programma dat prioriteit
  heeft. "Overlappend" verschijnt naast de
  overlappende instelling op de timerlijst.
  Controleer de volgorde van prioriteit van de
  instellingen (pagina 64).
  • Timeropnamen zijn niet mogelijk tijdens de
  opname van een programma dat prioriteit heeft,
  ook al is de timer ingesteld.
  • Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen
  met de VPS/PDC functie.
  • "Opnamestand wijzigen" werkt alleen met een
  timeropname en wanneer de VPS/PDC functie is
  ingesteld op uit. Het werkt niet met Quick Timer.
  • De opnamestand kan niet worden ingesteld op
  "AUTO" wanneer "VPS/PDC" is ingesteld op
  "Aan".

  Opnemen (voor digitale, terrestrische uitzendingen)

  1

  Gebruik van de VPS/PDC functie
  Stel "VPS/PDC" in op "Aan" (zie
  "Gedetailleerde instellingen maken" op
  pagina 63).
  Als u deze functie inschakelt, begint de
  recorder te zoeken naar het kanaal voordat
  het opnemen met de timer begint.

  Selecteer "Titel Invoeren" in stap 3
  hierboven, en druk daarna op ENTER
  (pagina 48).

  ,wordt vervolgd

  63 • Page 64

  Gebruik van Quick Timer
  U kunt de recorder instellen om telkens
  30 minuten op te nemen.

  Druk herhaaldelijk op z REC om de
  tijdsduur in te stellen.
  Als u op deze toets drukt, neemt de tijd toe
  in stappen van 30 minuten. De maximale
  tijdsduur is zes uur.

  (normale opname)

  De timerinstellingen
  controleren/veranderen/
  annuleren (Timerlijst)
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  +R

  U kunt de timerinstellingen controleren,
  veranderen of annuleren met behulp van de
  timerlijst.

  b Opmerking

  De tijdteller telt minuut voor minuut af tot
  0:00, waarna de recorder stopt met opnemen
  (de recorder wordt uitgeschakeld).

  (Alleen voor de modellen voor het Verenigd
  Koninkrijk) Om de EPG-timerinstellingen te
  veranderen, stelt u "EPG-koppeling" in op "Uit"
  bij "Details".

  Quick Timer annuleren

  1

  Druk herhaaldelijk op z REC totdat "0:00"
  wordt afgebeeld op de display van het
  voorpaneel. De recorder keert terug naar de
  normale opnamefunctie.
  Om het opnemen te stoppen, drukt u op
  x REC STOP.

  2

  De recorder kan automatisch een opname
  (een titel) splitsen in hoofdstukken door
  hoofdstukmarkeringen in te voegen. Om het
  interval van de hoofdstukmarkering te
  selecteren of deze functie uit te schakelen,
  ziet u "Auto Hoofdstuk (HDD/VR)", "Auto
  Hoofdstuk (Video)" of "Auto Hoofdstuk
  (+R/+RW)" op het "Opname" instelscherm
  (pagina 148).
  Bij opnemen op de vaste schijf, een DVD-R
  (VR-modus) of een DVD-RW (VR-modus),
  kunt u de hoofdstukmarkeringen bewerken
  (pagina 92).

  Selecteer de timerinstelling die u wilt
  controleren/veranderen/annuleren en
  druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3
  Hoofdstukken in een titel
  maken

  Druk op TIMER.
  Het scherm "Timerlijst" verschijnt.
  Als niet alle timerinstellingen zichtbaar
  zijn op het scherm, drukt u op M/m om
  de verborgen timerinstellingen af te
  beelden.

  b Opmerking
  Als u tijdens het opnemen de recorder uitschakelt,
  wordt het opnemen gestopt.

  64

  -RWVR -RWVideo

  Selecteer een optie en druk op
  ENTER.
  "Aanpassen":
  Verandert de timerinstelling.
  Selecteer een item met </, en stel
  het in met M/m. Selecteer "OK" en druk
  op ENTER.

  "Wissen":
  Wist de timerinstelling.
  Selecteer "Ja" en druk op ENTER. • Page 65

  Als de timerinstellingen elkaar
  overlappen
  • Het programma dat het eerst begint heeft
  voorrang en dat volledige programma
  wordt opgenomen.
  • Nadat de eerste opname is afgelopen,
  begint de volgende opname na een
  vertraging van enkele tienden van een
  seconde (in het geval de eindtijd van een
  opname hetzelfde is als de begintijd van
  een andere opname).
  • Als de opnamen op hetzelfde tijdstip
  beginnen, wordt slechts één ervan
  uitgevoerd. Annuleer de timerinstelling
  van het programma dat u niet wilt
  opnemen.

  b Opmerkingen
  • Als "VPS/PDC" is ingesteld op "Aan" voor een
  of meer timeropnamen, kunnen de begintijden
  van de opname veranderen als de uitzending
  later of eerder begint.
  • Timeropnamen zijn niet mogelijk tijdens de
  opname van een programma dat prioriteit heeft,
  ook al is de timer ingesteld.

  Opnemen (voor digitale, terrestrische uitzendingen)

  "Eenm.oversl.":
  Annuleert de dagelijkse of wekelijkse
  opnamen slechts eenmalig. Na het
  annuleren van de timerinstelling, wordt
  "Eenm.oversl." afgebeeld naast de
  timerinstelling op de timerlijst.
  "Alternatief zoeken" (alleen voor de
  modellen voor het Verenigd Koninkrijk)
  (pagina 61)
  "Serie-zoeken" (alleen voor de modellen
  voor het Verenigd Koninkrijk)
  (pagina 61)
  "Aanbevolen-zoeken" (alleen voor de
  modellen voor het Verenigd Koninkrijk)
  (pagina 61)
  Herhaal de bovenstaande stappen 2 en 3
  om de instelling te veranderen of te
  annuleren.

  z Tips
  • Als de timer handmatig is ingesteld, kunt u de
  timerinstellingen van de huidige opname niet
  veranderen, maar u kunt tijdens het opnemen de
  opnameduur verlengen (pagina 62).
  Als de timer is ingesteld met EPG, kunt u tijdens
  het opnemen de timerinstellingen voor de
  huidige opname veranderen, maar u kunt de
  opnameduur niet verlengen (zelfs niet wanneer
  de opname is gestopt).
  (Alleen voor de modellen voor het Verenigd
  Koninkrijk) Als de timer is ingesteld met EPG,
  kunt u tijdens het opnemen de timerinstellingen
  voor de huidige opname veranderen, en de
  opnameduur alleen verlengen wanneer "EPGkoppeling" is ingesteld op "Uit".
  • U kunt de bovenste/onderste regel op de
  timerlijst verplaatsen met ./> terwijl de
  lijst wordt afgebeeld.

  65 • Page 66

  Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  +R

  U kunt opnemen van een aangesloten
  videorecorder of dergelijke. Om een
  videorecorder of soortgelijk apparaat aan te
  sluiten, zie "Een videorecorder of
  soortgelijke apparatuur aansluiten" op
  pagina 37.

  1

  Druk op HDD of DVD.
  Als u DVD kiest, plaatst u een
  opneembare DVD (zie "1. Een disc
  plaatsen" op pagina 42).

  2

  Druk op INPUT om een ingangsbron
  te selecteren aan de hand van de
  gebruikte aansluiting.
  De display op het voorpaneel wordt als
  volgt gewijzigd:
  programmapositie

  3

  Selecteer het gewenste geluidsspoor
  als u een tweetalig programma
  opneemt op de vaste schijf of een
  DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
  DVD-R's (Video-modus).
  Stel "Externe Audio" in op "Tweetalig"
  en stel "Tweetalige Opname" in op "A/
  L" of "B/R" op het "Audio In"
  instelscherm (pagina 144).

  4

  Druk herhaaldelijk op REC MODE om
  de opnamestand te selecteren.
  Voor informatie over de opnamestand,
  zie pagina 172.

  5

  Plaats de op te nemen tape in het
  aangesloten apparaat en zet dat
  apparaat in de weergavepauzestand.

  6

  Druk op z REC.
  Het opnemen wordt gestart.

  66

  7

  Druk op de pauze-/weergavetoets op
  de aangesloten apparatuur om de
  weergavepauzestand te beëindigen.
  De aangesloten apparatuur begint met
  de weergave en de beelden worden
  opgenomen met deze recorder.
  Druk op x REC STOP als u het
  opnemen op deze recorder wilt stoppen.

  Als u een DV-camcorder uitgerust met
  een DV IN-aansluiting aansluit
  Zie "Kopiëren vanaf een DV-camcorder" op
  pagina 106.

  Als u een camcorder met vaste schijf
  uitgerust met een USB-aansluiting
  aansluit
  Zie "Kopiëren vanaf een camcorder met
  vaste schijf" op pagina 102.

  b Opmerkingen
  • Als u het beeld van een videogame opneemt, is
  het mogelijk dat het scherm niet helder is.
  • Programma's met een Copy-Never
  kopieerbeveiligingssignaal kunnen niet worden
  opgenomen.
  • Als "Tweetalige Opname" is ingesteld op "A/L"
  of "B/R" in stap 3, kunt u tijdens de weergave het
  geluid niet selecteren in de volgende gevallen.
  – Tijdens het opnemen op de vaste schijf ("HDD
  Opnameformaat" is ingesteld op "Video Mode
  Uit" op het "Opname"-instelscherm
  (pagina 149))/DVD-RW/DVD-R (VR-modus)
  in de PCM-functie.
  – Tijdens het opnemen op de vaste schijf ("HDD
  Opnameformaat" is ingesteld op "Video Mode
  Aan" op het "Opname"-instelscherm
  (pagina 149)) of op een DVD+RW/DVD+R/
  DVD-RW/DVD-R (Video-modus).
  • U kunt "L1" niet selecteren in stap 2 als "LINE 1
  Ingang" is ingesteld op "Decoder" op het "Video
  In/Uit"-instelscherm (pagina 143). • Page 67

  GUIDE Plus+ (alleen voor analoge
  uitzendingen en in gebieden met GUIDE Plus+)

  Het GUIDE Plus+ scherm
  bekijken

  Hieronder volgen slechts enkele manieren
  waarop u het GUIDE Plus+ systeem kunt
  gebruiken.
  – Zoek naar programma's door ze op
  categorie af te beelden (bijv. Films of
  Sport) of door de trefwoordzoekfunctie te
  gebruiken (pagina 74).
  – Wanneer u het gezochte programma hebt
  gevonden, gebruikt u het GUIDE Plus+
  systeem om de timer in te stellen op
  opname (pagina 73).
  – U kunt het systeem instellen om uw
  favoriete programma's weer te geven aan
  de hand van de voorwaarden die u instelt,
  zoals de categorie en het trefwoord
  (pagina 69).

  b Opmerking
  Het GUIDE Plus+ systeem kan niet worden
  gebruikt wanneer "TV Systeem" is ingesteld op
  "NTSC" op het "Basis" instelscherm (pagina 135).

  Blauwe toets
  Gele toets
  GUIDE
  INFO
  </M/m/,,
  ENTER

  PAGE –
  DAY –

  PAGE +
  DAY +

  Druk op GUIDE.
  Het "Beginscherm" van het GUIDE Plus+
  systeem wordt afgebeeld.

  A Video-venster: Hier ziet u het
  programma waarnaar u keek toen u op
  GUIDE drukte.
  B Bedieningsbalk: Wanneer op de toets
  met dezelfde kleur op de
  afstandsbediening wordt gedrukt,
  wordt de functie op de bedieningsbalk
  uitgevoerd. De functies op de
  bedieningsbalk verschillen per
  scherm.

  GUIDE Plus+ (alleen voor analoge uitzendingen en in gebieden met GUIDE Plus+)

  Het GUIDE Plus+® systeem is een gratis,
  interactieve programmagids. Het beeldt de
  programmagegevens af van maximaal zeven
  dagen, waaronder programmatitels,
  reclames en zendinformatie. De GUIDE
  Plus+ gegevens van het televisieprogramma
  worden uitgezonden via het plaatselijk
  hostkanaal en worden ontvangen via uw
  antenne, set-top-boxreceiver, of
  rechtstreekse kabelaansluiting op de muur.
  Kijk op www.europe.guideplus.com voor
  een volledige lijst van alle Europese
  hostkanalen.

  Rode toets
  Groene toets

  C Informatieveld: Beeldt informatie af
  over het geselecteerde programma als
  het "beginscherm" wordt afgebeeld.
  De inhoud verschilt afhankelijk van
  het afgebeelde scherm.

  ,wordt vervolgd

  67 • Page 68

  D Menubalk: Druk op de blauwe toets
  ("Home") en druk daarna op M om de
  cursor naar de menubalk te
  verplaatsen. Selecteer vervolgens een
  volgende functies met </,, en
  druk daarna op ENTER.
  "Rooster": Beeldt de programma's af
  voor de huidige tijdperiode en de
  volgende zeven dagen.
  "Zoeken": Zoekt naar titels in een
  categorie of op trefwoord (pagina 74).
  De afgebeelde categorie hangt af van
  de programmagegevens die de
  recorder heeft ontvangen. Film, Sport
  en Kinderen zijn voorbeelden van
  mogelijke categorieën.
  "Mijn TV": Stelt het profiel in van uw
  favoriete programma's (pagina 69).
  "Schema": Beeldt de lijst met
  timerinstellingen af (pagina 78).
  "Info": Beeldt informatie af, indien
  beschikbaar.
  "Editor": Stelt u in staat de
  kanaalvolgorde en kanaalweergave te
  bewerken (pagina 71).
  "Installatie": Stelt u in staat de taal,
  het land/gebied, de postcode, de
  ingangsbron of het hostkanaal te
  veranderen.

  Beschikbare toetsen op het
  "Beginscherm" van het GUIDE Plus+
  systeem

  E "Home"-positie: Als u op de blauwe
  toets ("Home") drukt, keert de cursor
  terug naar de laatste
  programmapositie op de "Rooster".

  b Opmerkingen

  F Blokschema: Beeldt de
  programmatitels en -categorieën af:
  groen (sport), paars (films), blauw
  (kinderen), groenblauw (overige).
  Selecteer een programma met </M/
  m/,, en druk daarna op ENTER om
  het programma te bekijken.
  G Zenderlogo: Beeldt het logo van de
  zender af.
  H Tijdperiode: Geeft de huidig gekozen
  tijdperiode aan. Gebruik </, om
  een andere tijdperiode te selecteren.

  68

  Toetsen

  Handeling

  Blauwe toets
  ("Home")

  Keert terug naar de "Home"positie op het "Rooster".

  GUIDE

  Sluit het scherm van het
  GUIDE Plus+ systeem.

  PAGE +/–

  Hiermee kunt u de
  programmalijst per pagina
  doorlopen.

  DAY +/–

  Hiermee kunt u de
  programmalijst per dag
  doorlopen.

  INFO

  Beeldt informatie af over het
  geselecteerde programma.

  Het video-venster ontgrendelen
  Het video-venster is vergrendeld zodat de
  programmapositie niet verandert wanneer u
  de cursor over andere titels beweegt.
  Selecteer op "Rooster" het logo van de
  programmapositie die vergrendeld is en druk
  op de rode toets ("Vrijgeven"). " "
  verandert in " " en het video-venster is
  ontgrendeld. Om het video-venster te
  vergrendelen, selecteert u het logo van de
  programmapositie die u wilt vergrendelen en
  drukt u op de rode toets ("Vastzetten").
  • Het video-venster is vergrendeld tijdens het
  opnemen en de vergrendelingsindicator wordt
  afgebeeld in het video-venster. U kunt tijdens het
  opnemen het video-venster niet ontgrendelen.
  • Als u programma's bekijkt via een set-topboxreceiver, is het mogelijk dat het videovenster niet zo snel verandert bij het verplaatsen
  van de cursor. In dat geval vergrendelt u het
  video-venster (pagina 68). • Page 69

  Een lijst met uw
  favoriete programmainformatie maken (Mijn
  TV)

  5

  Druk op GUIDE.

  3

  Selecteer "Mijn TV" met </,.

  Druk op M om de cursor te
  verplaatsen naar de menubalk.

  "Mijn TV"

  4

  Druk op de gele toets ("Profiel").

  6

  Druk op ENTER.

  De profielinstellingen veranderen
  Herhaal vanaf stap 3 hierboven.

  Een programma van "Mijn TV" selecteren
  en bekijken

  1

  Na stap 3 hierboven, drukt u op ENTER.
  De programma's die voldoen aan de
  voorwaarden van het profiel worden
  afgebeeld.

  2

  Selecteer een programma met </M/m/
  ,, en druk daarna op ENTER.

  GUIDE Plus+ (alleen voor analoge uitzendingen en in gebieden met GUIDE Plus+)

  "Zenders": Selecteer de
  programmapositie door op </M/m/,
  te drukken en druk daarna op ENTER.
  Om meer programmaposities toe te
  voegen, drukt u op de gele toets
  ("Toevoegen"). U kunt maximaal 16
  programmaposities op de lijst
  registreren.
  Om een registratie te annuleren,
  selecteert u de programmapositie en
  drukt u op de rode toets ("Wissen").
  "Categorie": Selecteer de categorie met
  </M/m/,, en druk daarna op
  ENTER. Om meer categorieën toe te
  voegen, drukt u op de gele toets
  ("Toevoegen"). U kunt maximaal 4
  categorieën registreren.
  Om een registratie te annuleren,
  selecteert u de categorie en drukt u op de
  rode toets ("Wissen").
  "Kernwoord": Voer een trefwoord in.
  Zie "Zoeken naar een programma op
  trefwoord" op pagina 74. Om meer
  trefwoorden toe te voegen, drukt u op de
  gele toets ("Toevoegen"). U kunt
  maximaal 16 trefwoorden registreren.
  Om een registratie te annuleren,
  selecteert u het trefwoord en drukt u op
  de rode toets ("Wissen").

  U kunt een profiel aanmaken met daarin een
  lijst met uw favoriete programmainformatie.

  1
  2

  Selecteer "Zenders", "Categorie" of
  "Kernwoord" en druk daarna op de
  gele toets ("Toevoegen").

  69 • Page 70

  Veranderingen
  aanbrengen in het GUIDE
  Plus+ systeem

  7

  Als de programmagidsgegevens niet
  zijn ontvangen nadat u een dag gewacht
  hebt, zoekt u naar het hostkanaal op de
  volgende website en stelt u het
  hostkanaal handmatig in ("Het GUIDE
  Plus+ hostkanaal handmatig veranderen
  (Installatie)" (pagina 70)).
  www.europe.guideplus.com

  U kunt het GUIDE Plus+ systeem
  aanpassen. Als het hostkanaal is veranderd
  of verplaatst en de gegevens van de
  programmagids niet kunnen worden
  ontvangen, voert u onderstaande stappen uit.

  Het GUIDE Plus+ hostkanaal
  zoeken (Installatie)
  Het hostkanaal is standaard ingesteld op
  "Automatisch", zodat verandering van het
  hostkanaal niet nodig is. Echter, als het
  hostkanaal is veranderd of verplaatst, moet u
  de instelling van het hostkanaal bijwerken.
  Als de set-top-boxreceiver op de recorder is
  aangesloten met behulp van alleen een
  SCART-kabel (pagina 21), zie "Het GUIDE
  Plus+ hostkanaal handmatig veranderen
  (Installatie)" op pagina 70.

  1
  2

  Druk op GUIDE.

  3

  Selecteer "Installatie" met </,.

  Wacht een dag totdat de
  programmagidsgegevens kunnen
  worden ontvangen.

  Het GUIDE Plus+ hostkanaal
  handmatig veranderen
  (Installatie)
  Als de set-top-boxreceiver is aangesloten
  met behulp van alleen een SCART-kabel op
  de recorder en u de programmagidsgegevens
  wilt ontvangen van uw set-top-boxreceiver,
  zoekt u op de volgende website naar het
  hostkanaal voor uw gebied en stelt u dit in
  door de onderstaande stappen te doorlopen:
  www.europe.guideplus.com

  1

  Druk op M om de cursor te
  verplaatsen naar de menubalk.

  Na stap 4 van "Het GUIDE Plus+
  hostkanaal zoeken (Installatie)",
  drukt u tweemaal op de gele toets
  ("Wijzigen").
  "Manueel" wordt afgebeeld.

  Het instelmenu van GUIDE Plus+ wordt
  afgebeeld.

  "Installatie"

  70

  4

  Selecteer "Installatie Host Channel"
  met M/m, en druk daarna op ENTER.

  5
  6

  Druk op de gele toets ("Reset").
  Druk op [/1 om de recorder uit te
  schakelen.

  2
  3

  Selecteer "Bron" met ,.

  4
  5

  Selecteer "Zendernr." met ,.

  Druk herhaaldelijk op de gele toets
  ("Bron") om de ingangsbron te
  selecteren.

  Voer het programmapositienummer
  in met behulp van de cijfertoetsen. • Page 71

  6

  Druk op de groene toets ("Opslaan").

  3

  Selecteer "Editor" met </,.

  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  7

  Selecteer "Bevestigen" met </,
  en druk op ENTER.
  Het scherm keert terug naar het GUIDE
  Plus+ instelmenu.

  8

  Wacht een dag om de
  programmagidsgegevens te
  ontvangen.

  De instellingen annuleren

  "Editor"

  4
  5

  Druk op ENTER.

  6

  Selecteer de programmapositie die u
  wilt controleren met M/m.
  Om de ingangsbron te veranderen, drukt
  u op de rode toets ("Bron").
  Om de programmapositie te veranderen,
  drukt u eerst op de groene toets
  ("Zendernr."), voert u vervolgens het
  programmapositienummer in met
  behulp van de cijfertoetsen, en drukt u
  daarna op ENTER.

  De GUIDE Plus+ systeeminformatie
  controleren

  1

  Selecteer "Installatie" op de menubalk
  en druk daarna op ENTER.

  2

  Selecteer "GUIDE Plus+ Systeem
  Informatie" met M/m, en druk daarna op
  ENTER.

  b Opmerking
  Merk op dat het GUIDE Plus+ systeem wordt
  teruggesteld wanneer u veranderingen aanbrengt
  in de hostkanaalinstellingen.

  Programmaposities
  controleren (Editor)
  Controleer of de programmapositienummers
  hetzelfde zijn als de
  programmapositienummers ingesteld op het
  "Analoge Tuner" instelscherm.
  Als u veranderingen wilt aanbrengen in de
  kanaalinstellingen of de kanaalnaam wilt
  veranderen, zie "Antenneontvangstinstellingen (Analoge Tuner)"
  (pagina 138).

  1
  2

  Druk op GUIDE.
  Druk op M om de cursor te
  verplaatsen naar de menubalk.

  z Tip
  Om een programmapositie die zowel door de settop-boxreceiver als door de recorder kan worden
  ontvangen, via de recorder te ontvangen, moet u de
  ingangsbron in stap 6 veranderen.

  Programmaposities verbergen
  (Editor)
  U kunt eventueel programmaposities, die
  niet gebruikt worden of een ongewenst
  kanaal bevatten, verbergen.

  1

  Na stap 4 van "Programmaposities
  controleren (Editor)" in de
  linkerkolom, selecteert u de
  programmapositie die u wilt
  verbergen of afbeelden met M/m.

  2

  Druk op de rode toets ("Aan/Uit").

  GUIDE Plus+ (alleen voor analoge uitzendingen en in gebieden met GUIDE Plus+)

  Druk op de rode toets ("Terug").

  Druk op , om de cursor naar de
  rechterkolom te verplaatsen.

  Een uitgeschakelde programmapositie
  wordt grijs.
  Om een verborgen programmapositie af
  te beelden, drukt u nogmaals op de rode
  toets ("Aan/Uit").

  ,wordt vervolgd

  71 • Page 72

  b Opmerkingen
  • U kunt een programmapositie niet opnemen als
  deze niet is ingesteld in "Antenneontvangstinstellingen (Analoge Tuner)"
  (pagina 138), zelfs niet als deze is ingesteld op
  "Aan" bij "Editor" op de menubalk.
  • Als u de set-top-boxreceiver gebruikt om
  programma's te ontvangen (wanneer de set-topboxreceiver met behulp van alleen een SCARTkabel is aangesloten op de recorder (pagina 21)),
  en u hetzelfde programma kunt ontvangen met
  zowel de set-top-boxreceiver als de recorder,
  verandert u de "Bron" om het programma te
  ontvangen met de tuner in de recorder.

  72 • Page 73

  Opnemen (voor analoge uitzendingen)

  Timeropname (GUIDE
  Plus+/Handmatig)
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  +R

  Rode toets
  Groene toets
  TIMER

  Gele toets
  GUIDE
  </M/m/,,
  ENTER

  z REC
  x REC
  STOP

  Voordat u begint op te nemen…
  • Controleer of er voldoende discruimte
  beschikbaar is voor de opname
  (pagina 47). Op de vaste schijf,
  DVD+RW's en DVD-RW's kunt u
  discruimte vrijmaken door titels te wissen
  (pagina 89).
  • Stel zonodig de opnamebeeldkwaliteit in
  (pagina 130).
  • Schakel de set-top-boxreceiver in en sluit
  de set-top-boxcontroller aan terwijl de
  recorder is aangesloten op een set-topboxreceiver en u wilt opnemen met behulp
  van het GUIDE Plus+ systeem.

  Eéntoetsopname (GUIDE Plus+
  (alleen in gebieden met GUIDE
  Plus+))
  U kunt het GUIDE Plus+ systeem gebruiken
  om de timer maximaal zeven dagen van
  tevoren in te stellen om een programma op te
  nemen.

  1

  Druk op GUIDE.

  2

  Selecteer een programma met </M/
  m/,.

  Opnemen (voor analoge uitzendingen)

  U kunt de timer instellen op maximaal 32
  programma's (8 programma's bij gebruik
  van de VPS/PDC-functie) tot maximaal 30
  dagen van tevoren.
  Methoden om de timer in te stellen:
  • Eéntoetsopname (GUIDE Plus+ systeem)
  • De timer handmatig instellen (GUIDE
  Plus+ systeem)

  b Opmerking
  Bedien de set-top-boxreceiver niet net voor of
  tijdens een timeropname. Dit kan het nauwkeurig
  opnemen van het programma hinderen.

  ,wordt vervolgd

  73 • Page 74

  3

  Druk op de rode toets ("Opnemen") of
  op z REC.

  4

  Druk op de gele toets ("Toevoegen").
  Het invoerscherm voor tekens
  verschijnt.

  5

  Selecteer een teken op het toetsenbord
  met </M/m/, en druk daarna op
  ENTER.
  Als u wilt omschakelen tussen
  hoofdletters, kleine letters en tekens met
  accenten, drukt u herhaaldelijk op de
  gele toets ("Toetsenbord").
  Om het invoeren van een nieuw
  trefwoord te annuleren, drukt u op de
  rode toets ("Terug").

  6

  Herhaal stap 5 om alle letters van het
  trefwoord in te voeren.

  7

  Druk op de groene toets ("Opslaan").
  Het ingevoerde trefwoord is
  geregistreerd.
  Om het trefwoord te wissen, selecteert u
  het trefwoord dat u wilt wissen en drukt
  u op de rode toets ("Wissen").
  Om het trefwoord te veranderen,
  selecteert u het trefwoord dat u wilt
  veranderen en drukt u op de groene toets
  ("Bewerken").

  8

  Selecteer een trefwoord met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  Programma's die het trefwoord in hun
  titel of informatieveld bevatten, worden
  afgebeeld.

  9

  Selecteer een programma met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  Het ingestelde programma en de
  tijdperiode veranderen van kleur en de
  recorder is klaar om met het opnemen te
  beginnen. Als u opneemt via een settop-boxreceiver, moet deze zijn
  ingeschakeld.
  U hoeft de recorder, in tegenstelling tot
  een videorecorder, niet uit te schakelen
  voordat het opnemen met de timer
  begint.

  Zoeken naar een programma in categorie

  1

  Druk op M om de cursor naar de
  menubalk te verplaatsen terwijl het
  "Beginscherm" van het GUIDE Plus+
  systeem wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Zoeken" met </, en druk
  op ENTER.

  "Zoeken"

  3
  4

  Selecteer een categorie met </,.

  5

  Selecteer een programma met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  Selecteer een subcategorie met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  Een lijst met programma's die aan de
  voorwaarden voldoen wordt afgebeeld.
  De subcategorieën verschillen
  afhankelijk van het land/gebied.

  Zoeken naar een programma op
  trefwoord

  74

  1

  Druk op M om de cursor naar de
  menubalk te verplaatsen terwijl het
  "Beginscherm" van het GUIDE Plus+
  systeem wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Zoeken" met </, en druk
  op ENTER.

  3

  Selecteer "Mijn Keuze" met </,.
  Als u reeds een trefwoord hebt
  ingevoerd, gaat u naar stap 8.
  Om een nieuw trefwoord in te voeren,
  gaat u naar stap 4.

  z Tip
  Als twee of meer trefwoorden zijn ingesteld voor
  "Mijn Keuze", kunt u "Alle" selecteren als de
  subcategorie. • Page 75

  Snel een programmapositie selecteren
  met behulp van het zenderlogo

  1

  Druk op de gele toets ("Zenders") terwijl
  het "Beginscherm" van het GUIDE
  Plus+ systeem wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer het televisiezenderlogo met
  </M/m/,, en druk daarna op
  ENTER.
  Het scherm keert terug naar "Rooster"
  en het programma dat op dat moment
  door de geselecteerde zender wordt
  uitgezonden, wordt geselecteerd.

  3

  Selecteer een programma met </,,
  en druk daarna op ENTER.

  Zie "De timerinstellingen controleren/
  veranderen/annuleren (Schema)" op
  pagina 78.

  De opname stoppen tijdens het opnemen
  met de timer
  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder stopt met
  opnemen.
  Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
  afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
  gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
  op het scherm.

  • Als een mededeling op het scherm wordt
  afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
  verandert u de opnamebestemming naar "DVD"
  of maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij
  voor de opname (pagina 90).
  • De meest recente, door u handmatig
  geselecteerde, opnamestand wordt de
  standaardopnamestand voor timeropnamen met
  behulp van het GUIDE Plus+ systeem.
  • U kunt de opnamekwaliteit (vaste schijf of
  DVD) niet instellen nadat het opnemen is
  begonnen.
  • Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen
  met de VPS/PDC functie.
  • U kunt de opnametijd niet verlengen wanneer
  "VPS/PDC" is geselecteerd (pagina 76).
  • "Opnamestand wijzigen" werkt alleen met een
  timeropname op DVD, en wanneer de VPS/PDC
  functie is ingesteld op uit.
  • De opnamefunctie kan niet worden ingesteld op
  "AUTO" wanneer "VPS/PDC" is ingesteld op
  "Aan".

  De timer handmatig instellen
  (Schema)

  1

  Druk op TIMER.
  De overzichtslijst wordt afgebeeld.

  2

  Druk op de groene toets ("Manueel").

  3

  Stel de geel gemarkeerde datum in
  met de cijfertoetsen en </M/m/,.
  Druk daarna op de groene toets
  ("Volgende").

  Opnemen (voor analoge uitzendingen)

  Een timeropname bevestigen,
  veranderen of annuleren

  b Opmerkingen

  Opnamestand wijzigen
  Als er niet voldoende discruimte
  beschikbaar is voor de opname, wordt de
  opnamestand waarmee het hele programma
  kan worden opgenomen, automatisch
  geselecteerd door de recorder. Stel
  "Opnamestand wijzigen" in op "Aan" op het
  "Opname"-instelscherm (pagina 148).
  z Tip
  Als u de opnamestand hebt ingesteld op "AUTO",
  neemt de recorder automatisch op met de hoogst
  mogelijke opnamekwaliteit gezien de beschikbare
  ruimte op de geplaatste disc (bij opnemen op een
  DVD) of die past op een lege DVD (bij opnemen
  op de vaste schijf).

  Datum

  ,wordt vervolgd

  75 • Page 76

  4

  Stel de begintijd in met behulp van de
  cijfertoetsen en </M/m/,. Druk
  daarna op de groene toets
  ("Volgende").

  5

  Stel de eindtijd in met behulp van de
  cijfertoetsen en </M/m/,. Druk
  daarna op de groene toets
  ("Volgende").

  6

  Selecteer de ingangsbron met M/m,
  en selecteer de programmapositie
  met behulp van de cijfertoetsen of M/
  m.

  7

  Druk op de groene toets
  ("Volgende").
  Het invoerscherm voor tekens
  verschijnt. U kunt zo nodig de titelnaam
  veranderen.

  8

  Druk op de groene toets ("Opslaan").
  De instellingen van de datum, start- en
  stoptijden, programmapositie, enz.,
  worden afgebeeld.

  9

  Druk herhaaldelijk op de
  overeenkomstig gekleurde toets om
  de opnamekwaliteit, frequentie of
  bestemming in te stellen.
  • Gele toets ("Bestemming"): Stelt de
  opnamebestemming in. Als er
  onvoldoende vrije ruimte op de DVD
  is voor de opname, neemt de recorder
  automatisch het programma op de
  vaste schijf op, zelfs als u "DVD"
  selecteert (Herstelopname). Wanneer
  u een dagelijkse of wekelijkse timer
  instelt, kunt u met "HDDr" de vorige
  timeropname automatisch vervangen
  door de nieuwe (alleen vaste schijf).
  • Groene toets ("Frequentie"):
  Selecteert het opnameschema.
  • Rode toets ("Kwaliteit"): Stelt de
  opnamestand in (pagina 172).

  10 Druk op , om "Tijd" af te beelden,
  en druk daarna herhaaldelijk op de
  overeenkomstig gekleurde toets om
  de tijdsduur of het genre in te stellen.
  • Groene toets ("Tijd"): Selecteert de
  tijdsduur of stelt de VPS/PDC-functie
  in. Zie "Informatie over de VPS/PDC
  functie" hierna.
  • Gele toets ("Genre"): Selecteert zo
  nodig een bepaald HDD-genre.

  11 Druk op GUIDE om het GUIDE Plus+
  systeem te verlaten.
  De recorder is gereed om met de
  opname te beginnen.
  • Om een timerinstelling, zoals de VPS/
  PDC-functie, te wijzigen, zie
  pagina 78.

  De opname stoppen tijdens het opnemen
  met de timer
  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder stopt met
  opnemen.
  Op het scherm kunnen aanwijzingen worden
  afgebeeld nadat u op x REC STOP hebt
  gedrukt. In dat geval volgt u de aanwijzingen
  op het scherm.
  z Tip
  U kunt de "Opnamestand wijzigen"-functie
  gebruiken (pagina 75).

  b Opmerkingen
  • Als een mededeling op het scherm wordt
  afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
  verandert u de opnamebestemming naar "DVD"
  of maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij
  voor de opname (pagina 90).
  • Als u de opnamebestemming instelt op "HDDr",
  wordt de vorige timeropname vervangen door de
  nieuwe, zelfs als u deze nog niet bekeken hebt.

  Informatie over de VPS/PDC functie
  VPS/PDC signalen worden verzonden met
  televisieprogramma's bij bepaalde
  uitzendsystemen. Deze signalen zorgen
  ervoor dat de opnamen met de timer worden
  gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te
  laat beginnen of worden onderbroken.

  76 • Page 77

  Gebruik van de VPS/PDC functie
  Selecteer "VPS/PDC" in stap 10 hierboven.
  Als u deze functie inschakelt, begint de
  recorder te zoeken naar het kanaal voordat
  het opnemen met de timer begint.

  b Opmerking
  Als een mededeling op het scherm wordt
  afgebeeld die zegt dat de vaste schijf vol is,
  verandert u de opnamebestemming naar "DVD" of
  maakt u op de vaste schijf meer ruimte vrij voor de
  opname (pagina 90).

  Gebruik van Quick Timer

  Stereoprogramma's en
  tweetalige programma's
  opnemen
  De recorder ontvangt automatisch
  stereoprogramma's en tweetalige
  programma's gebaseerd op het ZWEITON
  systeem of het NICAM systeem en neemt
  deze op.
  De vaste schijf (indien "HDD
  Opnameformaat" is ingesteld op "Video
  Mode Uit" op het "Opname" instelscherm
  (pagina 149)) en een DVD-RW (VR-modus)
  of DVD-R (VR-modus) kunnen zowel het
  hoofdgeluid als het subgeluid opnemen.
  Tijdens weergave van een disc kunt u
  wisselen tussen hoofdgeluid en subgeluid.
  De vaste schijf (indien "HDD
  Opnameformaat" is ingesteld op "Video
  Mode Aan" op het "Opname" instelscherm
  (pagina 149)) en een DVD+RW, DVD+R,
  DVD-RW (Video-modus) of DVD-R
  (Video-modus) kunnen slechts één
  geluidsspoor (hoofd of sub) opnemen.

  Als een stereoprogramma wordt ontvangen,
  verschijnt "Stereo".
  Als een tweetalig ZWEITON-gebaseerd
  programma wordt ontvangen, verschijnt
  "L", "R" of "L+R".

  NICAM systeem
  Als u een NICAM programma wilt
  opnemen, zorgt u ervoor dat "Selecteer
  NICAM" is ingesteld op "NICAM"
  (standaardinstelling) op het "Audio In"
  instelscherm. Als het geluid niet helder is bij
  het luisteren naar NICAM uitzendingen,
  stelt u "Selecteer NICAM" in op
  "Standaard" (pagina 143).

  Hoofdstukken in een titel
  maken
  De recorder kan automatisch een opname
  (een titel) splitsen in hoofdstukken door
  hoofdstukmarkeringen in te voegen. Om het
  interval van de hoofdstukmarkering te
  selecteren of deze functie uit te schakelen,
  ziet u "Auto Hoofdstuk (HDD/VR)", "Auto
  Hoofdstuk (Video)" of "Auto Hoofdstuk
  (+R/+RW)" op het "Opname" instelscherm
  (pagina 148).
  Bij opnemen op de vaste schijf, een DVD-R
  (VR-modus) of een DVD-RW (VR-modus),
  kunt u de hoofdstukmarkeringen bewerken
  (pagina 92).

  Opnemen (voor analoge uitzendingen)

  U kunt de recorder instellen om telkens
  30 minuten op te nemen.
  Voor verdere informatie, zie pagina 64.

  ZWEITON (Duits stereo) systeem

  Voordat het opnemen begint, stelt u
  "Tweetalige Opname" in op "A/L"
  (standaardinstelling) of "B/R" op het
  "Audio In" instelscherm (pagina 144).
  Voor het opnameformaat van de vaste schijf,
  zie pagina 149.

  77 • Page 78

  De timerinstellingen
  controleren/veranderen/
  annuleren (Schema)
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  4

  In de linkerkolom selecteert u een
  item met de rode toets ("Terug") of de
  groene toets ("Volgende"), en maakt
  u de instelling met behulp van de
  cijfertoetsen of </M/m/,.

  5

  Druk herhaaldelijk op de toets met
  dezelfde kleur om tussen de
  instellingen te verspringen.

  +R

  • Om de opnamebestemming te
  veranderen, drukt u op de gele toets
  ("Bestemming"). Als er onvoldoende
  vrije ruimte op de DVD is voor de
  opname, neemt de recorder
  automatisch het programma op de
  vaste schijf op, zelfs als u "DVD"
  selecteert (Herstelopname). Wanneer
  u een dagelijkse of wekelijkse timer
  instelt, kunt u met "HDDr" de vorige
  timeropname automatisch vervangen
  door de nieuwe (alleen vaste schijf).
  • Om de opnamefrequentie in te stellen,
  drukt u op de groene toets
  ("Frequentie").
  • Om de opnamestand te veranderen,
  drukt u op de rode toets ("Kwaliteit")
  (pagina 172).

  U kunt de timerinstellingen veranderen of
  annuleren met behulp van de overzichtslijst.

  De timerinstellingen
  controleren/veranderen

  1

  Druk op TIMER.
  De overzichtslijst wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer de timerinstellingen die u
  wilt veranderen met behulp van m.

  6

  Druk op , zodat "Tijd" wordt
  afgebeeld.

  7

  Druk herhaaldelijk op de groene toets
  ("Tijd") op de tijdsduur te veranderen
  of om de VPS/PDC-functie in te
  stellen.

  U kunt de geselecteerde timerinstelling
  die roze wordt afgebeeld controleren.
  Om de instelling te veranderen, gaat u
  naar stap 3.
  Als u de instelling niet wilt veranderen,
  gaat u naar stap 6.

  3

  Druk op de groene toets
  ("Bewerken").

  Zie "Informatie over de VPS/PDC
  functie" op pagina 76.
  • Als u wilt opnemen op een bepaalde
  vaste-schijfgenre, drukt u
  herhaaldelijk op de gele toets
  ("Genre").

  8

  Druk op GUIDE om het GUIDE Plus+
  systeem te verlaten.
  De nieuwe instellingen worden
  geactiveerd.

  78 • Page 79

  De timerinstellingen
  annuleren
  In stap 2 onder "De timerinstellingen
  controleren/veranderen", selecteert u de
  timerinstelling die u wilt annuleren met
  M/m, en drukt u daarna op de rode toets
  ("Wissen").
  De overzichtslijst sluiten
  Druk op GUIDE.

  Als de timerinstellingen elkaar
  overlappen

  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  +R

  U kunt opnemen van een aangesloten
  videorecorder of dergelijke. Om een
  videorecorder of soortgelijk apparaat aan te
  sluiten, zie "Een videorecorder of
  soortgelijke apparatuur aansluiten" op
  pagina 37.
  Voor verdere informatie, zie pagina 66.

  Opnemen (voor analoge uitzendingen)

  • Het programma dat het eerst begint heeft
  voorrang en dat volledige programma
  wordt opgenomen.
  • Nadat de eerste opname is afgelopen,
  begint de volgende opname na een
  vertraging van enkele tienden van een
  seconde (in het geval de eindtijd van een
  opname hetzelfde is als de begintijd van
  een andere opname).
  • Als de opnamen op hetzelfde tijdstip
  beginnen, wordt slechts één ervan
  uitgevoerd. Annuleer de timerinstelling
  van het programma dat u niet wilt
  opnemen.

  Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur

  b Opmerking
  Als "VPS/PDC" is ingesteld op een of meer
  timeropnamen, kunnen de begintijden veranderen
  in het geval de uitzending wordt vertraagd of
  vervroegd.

  79 • Page 80

  3
  Weergeven

  De weergave begint vanaf de gekozen
  titel.

  Discs afspelen
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  VCD

  Selecteer een titel met M/m, en druk
  daarna op ENTER.

  +R

  CD

  z Tip
  U kunt in stap 3 ook de H toets gebruiken om met
  de weergave te beginnen.

  DATA DVD DATA CD

  b Opmerking

  HDD

  DVD

  Als er videobestanden zijn opgenomen op een
  DATA DVD, kunnen de MP3-audiotracks op die
  DATA DVD niet worden weergegeven.

  Gebruik van het DVD Menu
  AUDIO
  SUBTITLE
  ANGLE
  TITLE LIST
  </M/m/,,
  ENTER

  b Opmerking

  >

  Bij het afspelen van VIDEO CD's/Super
  VIDEO CD's met PBC-functies

  H/X/x

  Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
  CD's/Super VIDEO CD's interactief
  afspelen door de instructies in het menu op
  het televisiescherm te volgen.
  Het menu verschijnt wanneer u een VIDEO
  CD/Super VIDEO CD met PBC-functies
  begint af te spelen.
  Selecteer een item met behulp van de
  cijfertoetsen en druk op ENTER. Volg dan
  de instructies in het menu (druk op H
  wanneer "Druk op SELECT" verschijnt).

  /

  .

  PLAY
  MODE

  1

  Druk op HDD of DVD.
  • Als u DVD kiest, plaatst u een disc (zie
  "1. Een disc plaatsen" op pagina 42).
  • Druk op H wanneer u een DVD
  VIDEO, VIDEO CD, DATA DVD of
  DATA CD hebt geplaatst. De
  weergave begint.

  2

  Druk op TITLE LIST.
  Als de titellijst reeds wordt afgebeeld,
  slaat u deze stap over.
  Voorbeeld: Vaste schijf

  80

  Bij het afspelen van een DVD VIDEO of een
  gefinaliseerde DVD+RW, DVD-RW
  (Video-modus), DVD+R of DVD-R (Videomodus), kunt u het discmenu tonen door op
  TOP MENU of MENU te drukken.
  De H toets is niet beschikbaar op het discmenu.

  b Opmerking
  Bepaalde weergaveopties, zoals zoeken, herhaalde
  weergave of geprogrammeerde weergave, kunnen
  niet worden gebruikt in de PBC-functie. Om deze
  weergaveopties te gebruiken, start u de weergave
  zonder de PBC-functies met behulp van de
  titellijst. • Page 81

  DivX-videobestanden of audiotrack
  weergeven die op dezelfde disc staan

  DVD's met kinderbeveiliging afspelen
  (Kinderbeveil.)

  1

  Druk op < terwijl de titellijst (DVD/
  CD) wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Dataformaat" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer "CD", "MP3" of "DivX" met
  M/m, en druk daarna op ENTER.

  Als u een DVD met beperking weergeeft,
  wordt het scherm voor het invoeren van uw
  wachtwoord afgebeeld op uw
  televisiescherm.
  Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met de
  cijfertoetsen en druk daarna op ENTER.
  Het afspelen wordt gestart.

  4

  Keer terug naar de titellijst, selecteer een
  album, titel of track, en druk op ENTER
  of H.

  Als u het wachtwoord wilt registreren of
  veranderen, raadpleegt u "Beperkingen
  instellen (Kinderbeveil.)" op pagina 151.

  De weergave stoppen
  Druk op x.

  Het afspelen hervatten vanaf het punt
  waar u bent gestopt
  (Hervattingsweergave)

  Om vanaf het begin te starten, drukt u
  nogmaals op x en drukt u daarna op H.
  Het afspelen begint vanaf het begin van de
  titel/track/scène.

  b Opmerkingen
  • U kunt het afspelen niet hervatten tijdens TV
  Pauze.
  • De hervattingsweergave is niet beschikbaar bij
  Super VIDEO CD's.
  • Het punt waarop u de weergave hebt gestopt
  wordt uit het geheugen gewist wanneer:
  – u de disclade opent (behalve vaste schijf).
  – u een andere titel weergeeft (behalve vaste
  schijf).
  – u begint met weergeven met behulp van de
  titellijst (behalve vaste schijf).
  – u de titel bewerkt na het stoppen van de
  weergave.
  – u de instellingen op de recorder wijzigt.
  – u een opname maakt (behalve vaste schijf).
  – u de stekker uit het stopcontact trekt.

  Druk op H. Met een druk op de H toets,
  worden de recorder en uw televisie
  automatisch ingeschakeld en wordt de
  televisie-ingang overgeschakeld naar de
  recorder. Het afspelen start automatisch.

  b Opmerkingen
  • Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan
  een vertraging optreden voordat het
  weergavebeeld op het televisiescherm wordt
  weergegeven, waardoor het begin van het
  weergavebeeld niet wordt weergegeven.
  • Om de ééntoetsweergavefunctie te gebruiken,
  stelt u "Controle voor HDMI" in op "Aan"
  (standaardinstelling) op het "HDMI Uitgang"instelscherm (pagina 154).

  ,wordt vervolgd

  Weergeven

  Wanneer u nogmaals op H drukt nadat u de
  weergave hebt gestopt, wordt de weergave
  hervat vanaf het punt waarop u op x hebt
  gedrukt.

  Eéntoetsweergave (alleen voor SCART/
  HDMI-aansluitingen)

  81 • Page 82

  Weergavemogelijkheden
  Om de positie van de onderstaande toetsen te controleren, raadpleegt u de afbeelding op
  pagina 80.
  Toetsen

  Handeling

  ANGLE

  Als u tijdens het weergeven hierop drukt, verandert de
  camerahoek van de scène.
  Als op de disc meerdere camerahoeken zijn opgenomen (multicamerahoeken), wordt "
  " afgebeeld op het scherm.

  DVD

  Om de opnamehoek-indicator uit te schakelen, stelt u
  "Camerahoek Indicatie" in op "Uit" op het "Weergave"
  instelscherm (pagina 150).
  AUDIO
  HDD -RWVR

  -RVR

  DVD

  CD

  VCD

  DATA DVD DATA CD

  Door hier herhaaldelijk op te drukken in de normale
  weergavefunctie, kiest u één van de opgenomen audiotracks op
  de disc.
  DVD

  DATA DVD

  HDD -RWVR
  VCD
  CD
  audiotracks.
  *1
  *2

  SUBTITLE
  DVD

  DATA DVD * DATA CD *

  *1

  DATA CD

  *1

  : Kiest de taal.

  -RVR : Kiest het hoofd- of subgeluid.
  *2
  *2

  DATA DVD

  DATA CD

  : Kiest stereo- of mono-

  Alleen DivX-videobestanden
  Alleen MP3-audiotracks

  Door hier herhaaldelijk op te drukken, kiest u een taal voor de
  ondertiteling.

  * Alleen DivX-videobestanden

  /
  (direct opnieuw
  afspelen/direct
  vooruitspoelen)
  HDD

  +RW

  -RWVR

  -RWVideo

  +R

  -RVR

  -RVideo

  DVD

  DATA DVD *

  DATA CD *
  * Alleen DivX-videobestanden

  . (vorige)/
  > (volgende)

  82

  Iedere keer wanneer u op
  drukt, wordt de scène herhaald
  gedurende de volgende tijdsduur.
  5 seconden t 15 seconden t 30 seconden t 1 minuut t
  2 minuten t 3 minuten t 5 minuten t 10 minuten t
  20 minuten t de tijdsduur loopt op in stappen van 10 minuten
  t 2 uur
  Iedere keer wanneer u op
  drukt, wordt de huidige scène kort
  vooruitgespoeld gedurende de volgende tijdsduur.
  30 seconden t 1 minuut t 1 minuut en 30 seconden t
  2 minuten t 3 minuten t 5 minuten t 10 minuten t
  20 minuten t de tijdsduur loopt op in stappen van 10 minuten
  t 2 uur
  Gaat naar het begin van de vorige/volgende titel/hoofdstuk/
  scène/track als u hierop drukt tijdens het weergeven.
  Gaat naar het begin van de eerste titel/track als u hierop drukt in
  de stopstand. • Page 83

  Toetsen

  Handeling

  (snel achteruit/vooruit)

  Druk hierop om de disc snel achteruit/vooruit te spoelen tijdens
  de weergave.
  De zoeksnelheid wordt als volgt gewijzigd:
  snel achteruit snel vooruit
  mAchteruit1*1 T t MVooruit1*2
  mAchteruit2 T T t t MVooruit2
  mAchteruit3*3 T T T t t t MVooruit3*3
  mAchteruit4*3 T T T T t t t t MVooruit4*3
  Snel achteruit/vooruit afspelen gaat door zolang u de toets
  ingedrukt houdt.
  *1

  Als u tijdens het weergeven eenmaal op m drukt, kunt u
  achterwaarts weergeven (niet beschikbaar bij VIDEO CD's/Super
  VIDEO CD's/DivX-videobestanden/audiotracks).
  *2 Als u tijdens het weergeven eenmaal op M drukt, kunt u snel
  weergeven met geluid (scanaudio) (niet beschikbaar bij VIDEO
  CD's/Super VIDEO CD's).
  *3 Niet beschikbaar bij VIDEO CD's/Super VIDEO CD's/
  audiotracks.

  Speelt in vertraagd tempo af wanneer deze toets langer dan een
  seconde wordt ingedrukt in de pauzestand.
  Door kort in te drukken in de pauzestand wordt beeld voor beeld
  afgespeeld.
  Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.

  (vertraagde, stilstaande
  weergave)
  HDD

  +RW

  -RWVR

  -RWVideo

  +R

  -RVR

  DVD

  VCD

  -RVideo

  DATA DVD
  *1
  *2

  *1*2

  DATA CD

  Weergeven

  Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.

  *1

  *1*2

  Alleen weergaverichting
  Alleen DivXvideobestanden

  X (pauze)

  Druk hierop om de weergave te onderbreken.
  Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op H.

  b Opmerkingen
  • De opnamehoek en ondertiteling kunnen niet
  worden veranderd voor titels opgenomen op
  deze recorder.
  • JPEG-beeldbestanden gemaakt met een DVDcamcorder kunnen alleen worden weergegeven
  als een diavoorstelling. Van videobestanden die
  JPEG-beeldbestanden en bewegende beelden
  bevatten, kan de recorder alleen de bewegende
  beelden weergeven.
  Opmerkingen bij het afspelen van DVD's
  met DTS-audiosignalen
  DTS-audiosignalen worden uitsluitend via de
  DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
  uitgevoerd.
  Als u een DVD met DTS-audiosignalen afspeelt,
  stelt u "DTS Uit" in op "Aan" op het "Audio Uit"
  instelscherm (pagina 145).

  Opmerkingen over het afspelen van DTSaudiosignalen op een CD
  • Bij het afspelen van DTS-gecodeerde CD's, zal
  buitensporige ruis hoorbaar zijn uit de LINE 3TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (RAUDIO-L) aansluitingen. Om mogelijke
  beschadiging van het audiosysteem te
  voorkomen, dient de gebruiker afdoende
  voorzorgsmaatregelen te treffen indien de LINE
  3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (RAUDIO-L) aansluitingen van de recorder zijn
  aangesloten op een versterker. Als u wilt
  genieten van weergave met DTS Digital
  Surround™, moet een externe DTS-decoder
  worden aangesloten op de DIGITAL OUTaansluiting van de recorder.
  • Stel het geluid in op "Stereo" met de AUDIOtoets wanneer u een CD met DTS-audiosignalen
  weergeeft (pagina 82).
  ,wordt vervolgd

  83 • Page 84

  Een bepaald fragment
  herhaaldelijk weergeven (A-B
  herhalen)

  1

  Druk op PLAY MODE tijdens het
  afspelen.
  Voor audiotracks op een CD drukt u op
  , terwijl de titellijst wordt afgebeeld,
  en selecteert u "Afspeel mode".
  Het "Weergavefunctie" menu wordt
  afgebeeld.

  2

  Herhaald weergeven
  (Herhalen)
  U kunt alle titels, tracks en bestanden, of een
  enkele titel, hoofdstuk of track op de vaste
  schijf, een disc of een album herhaald
  weergeven.

  1

  Voor audiotracks op een DATA DVD/
  DATA CD/CD, drukt u op , terwijl de
  titellijst wordt afgebeeld, en selecteert u
  "Afspeel mode".
  Het "Weergavefunctie" menu wordt
  afgebeeld.

  Selecteer "A-B herhalen" en druk op
  ENTER.
  "Instelpunt A" is geselecteerd.

  3

  2

  Selecteer "Herhalen" en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer het item dat herhaald moet
  worden weergegeven met M/m.
  "Titel herhalen" (voor de vaste schijf/
  DVD's/DATA DVD's*1/DATA
  CD's*1): de huidige titel wordt herhaald.
  "Hoofdstuk herhalen" (voor de vaste
  schijf/DVD's): het huidige hoofdstuk
  wordt herhaald.
  "Track herhalen" (voor VIDEO CD's*2/
  CD's/DATA DVD's/DATA CD's): de
  huidige track wordt herhaald.
  "Programma herhalen": het huidige
  programma wordt herhaald (pagina 85).
  "Disc herhalen" (voor VIDEO CD's*2/
  DVD-RW's/DVD-R's (VR-modus)/
  CD's/DATA DVD's/DATA CD's): de
  gehele disc wordt herhaald.
  "Album herhalen" (voor DATA
  DVD's*3/DATA CD's*3): het huidige
  album wordt herhaald.

  Luister naar het geluid en druk op
  ENTER op het beginpunt (punt A) van
  het fragment dat u herhaaldelijk wilt
  weergeven.
  "Instelpunt B" is geselecteerd.

  4

  Blijf weergeven om het eindpunt
  (punt B) van het fragment te vinden
  en druk dan op ENTER.
  De A-B-herhaling begint.

  De A-B-herhaling annuleren
  Druk op CLEAR. Of, stel "A-B herhalen" in
  op "Uit" op het "Weergavefunctie" menu.

  *1
  *2

  Alleen DivX-videobestanden
  Alleen beschikbaar bij weergeven zonder
  PBC-functies
  *3 Alleen audiotracks

  b Opmerkingen
  • Bij weergave vanaf de vaste schijf of een DVD
  VIDEO/DVD-RW (Video-modus)/DVD-R
  (Video-modus), moeten de begin- en eindpunten
  binnen dezelfde titel liggen.
  • "A-B herhalen" is niet beschikbaar bij MP3audiotracks.

  Druk op PLAY MODE tijdens het
  afspelen.

  4

  Druk op ENTER.
  De herhaalde weergave begint.

  De herhaalde weergave annuleren
  Druk op CLEAR. Of, stel "Herhalen" in op
  "Herhalen UIT" op het "Weergavefunctie"
  menu.

  84 • Page 85

  b Opmerking
  U kunt "Programma herhalen" alleen selecteren
  tijdens geprogrammeerde weergave.

  5

  Het hoofdstuk of de track is
  geprogrammeerd.
  Als u een fout maakt, selecteert u het
  stapnummer (bijvoorbeeld: 01.) met
  </M/m, en drukt u daarna op CLEAR.

  Een eigen programma
  samenstellen (Programmeren)
  *1 -R
  *1
  Video
  HDD -RWVideo
  VCD

  DATA DVD
  *1
  *2

  *2

  DATA CD

  CD

  *2

  Druk op PLAY MODE tijdens het
  afspelen.
  Voor audiotracks op een DATA DVD/
  DATA CD/CD, drukt u op , terwijl de
  titellijst wordt afgebeeld, en selecteert u
  "Afspeel mode".
  Het "Weergavefunctie" menu wordt
  afgebeeld.

  2

  Selecteer "Programmeren" en druk
  op ENTER.

  3

  Selecteer "Invoeren/aanpassen
  programma" en druk op ENTER.
  Het scherm "Invoeren/aanpassen
  programma" verschilt afhankelijk van
  het type disc.
  Voorbeeld: DVD

  4

  Om andere hoofdstukken of tracks te
  programmeren, drukt u op </M/m/
  , om een stapnummer te
  selecteren, en herhaalt u daarna de
  stappen 4 en 5.

  7

  Druk op H.
  De geprogrammeerde weergave begint.

  De geprogrammeerde weergave stoppen
  Druk op x (stoppen).

  De geprogrammeerde weergave
  annuleren
  Druk op CLEAR tijdens het afspelen. Of,
  stel "Programmeren" in op "Stop afspelen
  programma" op het "Weergavefunctie"
  menu.

  Weergeven

  1

  6

  Alleen gefinaliseerde discs
  Alleen MP3-audiotracks

  U kunt de inhoud van de vaste schijf of een
  disc in de gewenste volgorde weergeven
  door zelf de volgorde van de titels/
  hoofdstukken/albums/tracks op de vaste
  schijf of disc te bepalen en zo uw eigen
  programma te maken. U kunt een
  programma van maximaal 24 hoofdstukken,
  tracks, enz. maken.

  Selecteer een hoofdstuk of track
  (bijvoorbeeld: Hoofdstuk 001) met M/
  m, en druk daarna op ENTER.

  Het programma wissen
  Druk in de stopstand op CLEAR. Of, stel
  "Programmeren" in op "Programmalijst
  wissen" op het "Weergavefunctie" menu.
  z Tips
  • Het gemaakte programma blijft bestaan nadat de
  geprogrammeerde weergave klaar is. Om
  hetzelfde programma nogmaals weer te geven,
  stelt u "Programmeren" in op "Start afspelen
  programma" op het "Weergavefunctie" menu.
  Het programma wordt echter gewist wanneer u
  de disc eruit haalt of op [/1 drukt.
  • U kunt de geprogrammeerde weergave herhalen.
  Stel tijdens de geprogrammeerde weergave
  "Herhalen" in op "Programma herhalen" op het
  "Weergavefunctie" menu (pagina 84).

  Selecteer een titel of album
  (bijvoorbeeld: Titel 01) met M/m, en
  druk daarna op ,.

  85 • Page 86

  b Opmerkingen

  Geavanceerde
  weergavefuncties
  Een televisie-uitzending
  pauzeren (TV Pauze/Live-tv
  pauzeren)
  HDD

  U kunt de huidige televisie-uitzending
  pauzeren, deze op de vaste schijf opnemen,
  en op een later tijdstip het programma
  afkijken. Dit is handig wanneer u tijdens het
  televisiekijken onverwachts een telefoontje
  of bezoek krijgt.
  Wanneer de recorder is aangesloten op uw
  televisie via de SCART-aansluiting, doet u
  het volgende:
  – stel "SMARTLINK" in op "Alleen deze
  recorder" op het "Opties" instelscherm
  (pagina 155).
  – stel "TV Pauze" in op "Tuner van de tv" op
  het "Opties 2" instelscherm (pagina 156).
  – stel vooraf de programmaposities in door
  deze te downloaden vanuit uw televisie
  met "Overnemen van TV" bij
  "Automatisch Zoeken" op het "Analoge
  Tuner" instelscherm (pagina 138).
  Als u geen SCART aansluiting gebruikt,
  stelt u "TV Pauze" in op "Tuner dvdrecorder" op het "Opties 2"-instelscherm
  (pagina 156).

  1

  2

  Tijdens het kijken naar een televisieuitzending, drukt u op TV PAUSE.

  86

  Weergeven vanaf het begin
  van het programma dat wordt
  opgenomen (Chase Play)
  HDD

  Het beeld pauzeert en de recorder begint
  het huidige televisiekanaal op te nemen
  op de vaste schijf.
  Het kan tot 10 seconden duren voordat
  het opnemen begint.

  Met "Chase Play" kunt u het opgenomen
  deel van een programma op de vaste schijf
  reeds bekijken terwijl de rest van het
  programma nog wordt opgenomen. U hoeft
  niet te wachten tot de opname is voltooid.

  Druk op H om verder te gaan met
  het kijken naar het programma.

  Druk op H tijdens het opnemen.

  U kunt het programma vooruit-/
  achteruitspoelen, pauzeren of stoppen
  met m/M, X en x zonder dat dit
  van invloed is op de opname.

  3

  • Het beeld pauzeert niet en de recorder begint
  alleen met opnemen in de volgende gevallen:
  – wanneer de programmaposities van de
  recorder en de aangesloten televisie vooraf
  verschillend zijn ingesteld.
  – wanneer het programma wordt bekeken vanaf
  externe apparatuur aangesloten op uw
  televisie.
  • Het beeld waarop de recorder is afgestemd
  pauzeert wanneer "TV Pauze" is ingesteld op
  "Tuner dvd-recorder" op het "Opties 2"
  instelscherm (pagina 156).
  • Het kan onmogelijk zijn de "TV Pauze"-functie
  te gebruiken, afhankelijk van de televisie. Voor
  meer informatie raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
  geleverd.
  • De "TV Pauze"-functie zal niet correct werken
  wanneer u televisie kijkt via een aangesloten
  component, zoals een videorecorder of digitale
  tuner. De "TV Pauze"-functie werkt alleen met
  het kanaal dat op de televisie is geselecteerd.
  • U kunt de "TV Pauze"-functie niet gebruiken als
  een opname-eigenschap vanaf de
  opnamecomponent (videorecorder, enz.) die is
  aangesloten op de LINE 1/DECODER
  aansluiting.
  • De "TV Pauze"-functie zal niet werken als de
  aangesloten televisie niet voldoet aan
  SMARTLINK. Om te controleren of uw
  televisie voldoet aan SMARTLINK, raadpleegt
  u de gebruiksaanwijzing die bij uw televisie
  werd geleverd.

  Druk op x REC STOP om het
  opnemen te stoppen.

  De weergave start vanaf het begin van het
  programma dat wordt opgenomen.
  Wanneer u vooruitspoelt naar het punt dat u
  aan het opnemen bent, keert "Chase Play"
  terug naar de normale weergave. • Page 87

  Een vorige opname weergeven
  terwijl een andere wordt
  opgenomen (Gelijktijdige
  opname en weergave)
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  +R

  VCD DATA DVD

  DATA CD

  1

  Tijdens de opname drukt u op DVD- en
  plaatst u de DVD in de recorder.

  2

  Druk op TITLE LIST om de DVD
  titellijst op te roepen.

  3

  Selecteer de titel die u wilt afspelen en
  druk daarna op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen
  titel.

  b Opmerking
  U kunt een DVD, DivX-video of VIDEO CD
  opgenomen in het NTSC-kleursysteem niet
  weergeven tijdens het opnemen op de vaste schijf
  in het PAL/SECAM-kleursysteem.

  Weergeven

  Met "Gelijktijdige opname en weergave"
  kunt u een voordien opgenomen programma
  bekijken terwijl u andere programma's
  opneemt. De weergave gaat door, ook al is
  de opname timergestuurd. Gebruik deze
  functie als volgt:
  • Tijdens opnemen op de vaste schijf:
  Speel een andere titel op de vaste schijf af.
  Speel een eerder opgenomen programma
  op een DVD af door op de DVD-toets te
  drukken.
  • Tijdens het opnemen op een DVD:
  Speel een eerder opgenomen programma
  op de vaste schijf af door op de HDD-toets
  te drukken.

  Voorbeeld: Een DVD bekijken terwijl u op
  de vaste schijf opneemt.

  U kunt ook een DVD VIDEO, VIDEO CD,
  Super VIDEO CD, DATA DVD of DATA
  CD weergeven terwijl u op de vaste schijf
  opneemt.

  Voorbeeld: Een andere titel afspelen op
  de vaste schijf terwijl u op de vaste schijf
  opneemt.

  1

  Tijdens de opname drukt u op TITLE
  LIST om de HDD titellijst op te roepen.

  2

  Selecteer de titel die u wilt afspelen en
  druk daarna op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen
  titel.

  87 • Page 88

  Zoeken naar een
  tijdstip, titel,
  hoofdstuk, track, enz.
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  DATA CD

  DVD

  +R
  *
  VCD DATA DVD

  *

  U kunt zoeken een disc doorzoeken op titel,
  hoofdstuk, scène of track. Aangezien aan
  titels en tracks unieke nummers zijn
  toegewezen, selecteert u de titel of track
  door het nummer ervan in te voeren. U kunt
  ook een scène zoeken aan de hand van de
  tijdcode.

  Druk op PLAY MODE tijdens het
  afspelen.
  Het "Weergavefunctie" menu wordt
  afgebeeld.

  2

  Selecteer "Zoeken" en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer een zoekmethode en druk
  daarna op ENTER.
  "Zoeken op tijd" (voor de vaste schijf/
  DVD's/DATA DVD's*1/DATA CD's*1/
  VIDEO CD's*2*3): Zoeken naar een
  beginpunt door de tijdcode in te voeren.
  "Titel zoeken" (voor de vaste schijf/
  DVD's/DATA DVD's*1/DATA CD's*1)
  "Hoofdstuk zoeken" (voor de vaste
  schijf/DVD's)
  "Track zoeken" (voor VIDEO CD's*3)
  *1
  *2
  *3

  Alleen DivX-videobestanden
  Behalve Super VIDEO CD's
  Alleen beschikbaar bij weergeven zonder
  PBC-functies

  Het scherm voor het opgeven van het
  nummer verschijnt.

  88

  Druk op de cijfertoetsen om het
  gewenste nummer van de titel, het
  hoofdstuk, de tijdcode, enz. in te
  voeren.
  Voorbeeld: Zoeken op tijd
  Typ "21020" om een scène te zoeken op
  2 uur, 10 minuten en 20 seconden.
  Als u een fout maakt kiest u een ander
  cijfer.

  -RWVR -RWVideo

  * Alleen DivX-videobestanden

  1

  4

  5

  Druk op ENTER.
  De weergave begint vanaf de gekozen
  nummer.

  z Tip
  U kunt zoeken naar een titel/track/hoofdstuk door
  tijdens het weergeven het titel-/track-/
  hoofdstuknummer in te voeren met de
  cijfertoetsen. • Page 89

  Wissen en bewerken

  Vóór het bewerken
  Deze recorder biedt verschillende
  bewerkingsmogelijkheden voor diverse
  disctypen.

  Omschakelen tussen de playlist en de
  originele titellijst (alleen DVD-RW/DVDR in VR-modus)
  U kunt de playlist-titels weergeven in de
  titellijst (Playlist) of de originele titels in de
  titellijst (Origineel).

  1

  Druk op < terwijl de titellijst wordt
  afgebeeld.

  2

  Selecteer "Weerg. Lijst" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer "Origineel" of "Weerg. Lijst"
  met M/m, en druk daarna op ENTER.

  b Opmerkingen

  Ruimte vrijmaken op de disc
  Om discruimte vrij te maken op een
  DVD+RW of DVD-RW (Video-modus),
  wist u de titel met het hoogste nummer in de
  titellijst.
  Hoogste titelnummer

  Over de nauwkeurigheid van de
  bewerkingen
  Bij het bewerken van de titels opgenomen op
  de vaste schijf, kunt u het type bewerking
  selecteren.
  "Video Mode Compatibel Monteren":
  Dit wordt aanbevolen als u de titels later wilt
  kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
  (Video-modus) of DVD+RW/DVD+R door
  middel van kopiëren op hoge snelheid. De
  bewerkingspunten en
  hoofdstukmarkeringen kunnen iets
  verschillen van die u hebt geselecteerd.
  "Op Frames Nauwkeurig monteren":
  Dit wordt aanbevolen wanneer u de titels
  nauwkeurig wilt bewerken. De
  bewerkingspunten kunnen echter iets
  verschillen van die u hebt geselecteerd
  wanneer u de titels op hoge snelheid
  kopieert.

  Wissen en bewerken

  • De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de
  disc verwijdert of als een timeropname wordt
  gestart tijdens de bewerking.
  • DVD's gemaakt op DVD-videocamera's kunnen
  niet met deze recorder worden bewerkt.
  • Als een mededeling wordt afgebeeld die
  aangeeft dat de besturingsinformatie van de disc
  vol is, wist of bewerkt u overbodige titels.
  • De resterende vrije ruimte op de disc die op het
  scherm wordt afgebeeld, kan verschillen van de
  werkelijk resterende vrije ruimte.
  • Bij het bewerken van een DVD+R of DVD-R
  moeten alle bewerkingen zijn voltooid voor de
  disc wordt gefinaliseerd. U kunt geen
  gefinaliseerde disc bewerken.

  Om ruimte vrij te maken op de vaste schijf of
  een DVD-RW (VR-modus) kunt u een
  willekeurige titel wissen.
  Zie "Een titel wissen en bewerken" op
  pagina 90.
  Bij DVD-R's en DVD+R's wordt de
  beschikbare discruimte niet groter, ook al
  wist u titels.

  89 • Page 90

  "Meervoudig": U kunt meerdere titels
  tegelijkertijd selecteren en bewerken
  (pagina 90).
  "Creëren": Maakt een playlist
  (pagina 94).
  "Ongedaan maken": Maakt de laatste
  bewerking ongedaan.

  Een titel wissen en
  bewerken
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  +R

  In dit gedeelte worden de basisfuncties voor
  bewerken uitgelegd. Merk op dat de
  bewerking onomkeerbaar is. Als u een
  DVD-RW/DVD-R (VR-modus) wilt
  bewerken zonder de originele opnamen te
  veranderen, maakt u een playlist-titel
  (pagina 94).

  1

  Druk op TITLE LIST.
  Voor DVD-RW's/DVD-R's in de VRmodus schakelt u zonodig de titellijst
  ('Origineel' of 'Playlist') om.

  2

  Selecteer een titel en druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer een optie en druk op
  ENTER.
  De titel kan als volgt worden bewerkt.
  "Wissen": Wist de gekozen titel. Kies
  "Ja" ter bevestiging.
  "Aanpassen": Hiermee kunt u de
  volgende bewerkingen uitvoeren:
  • "Titel": Hiermee kan een titelnaam
  worden (her)ingevoerd (pagina 48).
  • "Zet Indexbeeld": Verandert het
  miniatuurbeeld van de titel in de
  titellijst (pagina 46).
  • "A-B wissen": Hiermee kunt u een
  deel van de titel wissen (pagina 91).
  • "Splitsen": Splitst één titel in twee
  titels (pagina 91).
  • "Hfdst bewerken": Hoofdstukken in
  een titel bewerken (pagina 92).
  • "Kies genre": Wijst een genre toe aan
  een titel.
  • "Beveiligen": Hiermee kunt u een titel
  beveiligen. " " verschijnt naast de
  beveiligde titel.
  • "Verplaatsen": Verandert de
  weergavevolgorde van de titel
  (pagina 94).
  • "Combineren": Combineert twee titels
  tot één (pagina 94).
  "Genre naam": Stelt u in staat een
  genrenaam in te voeren (maximaal 12
  tekens) (pagina 48).

  90

  z Tip
  U kunt DVD's (her)benoemen (pagina 50).

  Meerdere titels bewerken
  (Meervoudig)
  HDD

  U kunt maximaal 24 titels tegelijkertijd
  selecteren en bewerken.

  1
  2

  Druk op TITLE LIST.
  Druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Meervoudig" en druk op
  ENTER.
  Het scherm voor het selecteren van de
  titels die u wilt bewerken wordt
  afgebeeld.

  4

  Selecteer een titel en druk op ENTER.
  Een vinkje wordt afgebeeld in het
  selectievakje.
  Als u het vinkje wilt verwijderen, drukt
  u nogmaals op ENTER.

  5

  Herhaal stap 4 om alle titels te
  selecteren die u wilt bewerken.

  6

  Nadat u klaar bent met het selecteren
  van de titels, drukt u op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld. • Page 91

  7

  Selecteer een optie en druk op
  ENTER.
  "Wissen": Wist de geselecteerde titels.
  "Beveiligen": Beveiligt de titels. " "
  verschijnt naast de beveiligde titel.
  "Niet-beveiligd": Heft de beveiliging
  van de titels op.
  "Ander genre": Verandert het genre van
  de titels.

  z Tip
  U kunt "Meervoudig" verlaten door tijdens het
  selecteren van de titels op , te drukken en
  "Enkelvoudig" te selecteren.

  3

  • Om terug te keren naar het begin van
  de titel, drukt u op X en daarna op
  ..

  4
  5
  6
  7

  1
  2

  Selecteer "Aanpassen" na stap 2 van
  "Een titel wissen en bewerken", en
  druk op ENTER.
  Selecteer "A-B wissen" en druk op
  ENTER.
  In geval van de vaste schijf, selecteert u
  een type bewerking en drukt u op
  ENTER. Voor verdere informatie, zie
  pagina 89.
  Het scherm voor het instellen van punt
  A verschijnt.
  De titel wordt afgespeeld.

  Selecteer punt B met m/M of H,
  en druk daarna op X.
  Selecteer "Tot" en druk op ENTER.
  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  De scène wordt gewist.

  "A-B wissen" annuleren
  Druk op O RETURN. De titellijst
  verschijnt.
  z Tip
  Een hoofdstukmarkering wordt ingevoegd nadat
  de scène is gewist. De hoofdstukmarkering deelt
  de titel op in verschillende hoofdstukken.

  b Opmerkingen
  • Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden
  onderbroken op het punt waar u een gedeelte van
  een titel wist.
  • U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan
  vijf seconden.

  Wissen en bewerken

  U kunt een deel (scène) van een titel
  selecteren en wissen. Merk op dat het wissen
  van scènes in een titel niet ongedaan kan
  worden gemaakt.

  Druk op H.

  De positie van punt B wordt afgebeeld.

  Een deel van een titel
  wissen (A-B wissen)
  -RVR

  Selecteer "Van" en druk op ENTER.
  De positie van punt A wordt afgebeeld.

  8

  HDD -RWVR

  Selecteer punt A met m/M of H,
  en druk daarna op X.

  Een titel splitsen (Splitsen)
  HDD -RWVR *

  -RVR

  *

  Als u een lange titel wilt kopiëren naar een
  disc, maar de beeldkwaliteit niet wilt
  verlagen, splitst u de titel in twee kortere
  titels. Vergeet niet dat het splitsen van een
  titel niet ongedaan kan worden gemaakt.
  * Alleen playlist-titels kunnen worden gesplitst op
  een DVD-RW/DVD-R in de VR-modus.

  1

  Selecteer "Aanpassen" na stap 2 van
  "Een titel wissen en bewerken", en
  druk op ENTER.

  ,wordt vervolgd

  91 • Page 92

  2

  Selecteer "Splitsen" en druk op
  ENTER.
  In geval van de vaste schijf, selecteert u
  een type bewerking en drukt u op
  ENTER. Voor verdere informatie, zie
  pagina 89.
  Het scherm voor het instellen van het
  splitspunt verschijnt.
  De titel wordt afgespeeld.

  Een hoofdstuk wissen en
  bewerken
  HDD -RWVR

  -RVR

  U kunt afzonderlijke hoofdstukken binnen
  een titel bewerken. Als u een DVD-RW/
  DVD-R (VR-modus) wilt bewerken zonder
  de originele opnamen te veranderen, maakt u
  een playlist (pagina 94).

  1

  Druk op TITLE LIST.
  Voor DVD-RW's/DVD-R's in de VRmodus schakelt u zonodig de titellijst
  ('Origineel' of 'Playlist') om.

  2
  3

  4

  Selecteer het splitspunt met m/
  M of H, en druk daarna op X.

  Het submenu wordt afgebeeld.

  • Om terug te keren naar het begin van
  de titel, drukt u op X en daarna op
  ..

  3

  Selecteer "Aanpassen" en druk op
  ENTER.

  Druk op ENTER.

  4

  Selecteer "Hfdst bewerken" en druk
  op ENTER.

  Bij de vaste schijf vraagt het scherm om
  bevestiging.

  5

  Selecteer de titel waarin het
  hoofdstuk zit dat u wilt bewerken en
  druk daarna op ,.

  In geval van de vaste schijf, selecteert u
  een type bewerking en drukt u op
  ENTER. Voor verdere informatie, zie
  pagina 89.

  Selecteer "Ja" en druk daarna op
  ENTER (alleen vaste schijf).
  De titel wordt in twee delen gesplitst.

  5

  Selecteer een optie en druk op
  ENTER.
  U kunt de volgende bewerkingen
  uitvoeren op het hoofdstuk.
  "Splitsen": Splitst een hoofdstuk in twee
  delen (pagina 93).
  "Wissen/Verplaatsen"
  • "Wissen": Wist het geselecteerde
  hoofdstuk (pagina 93).
  • "Verplaatsen" (voor alle playlist-titels
  op DVD-RW's/DVD-R's in VRmodus): Verandert de
  weergavevolgorde van het hoofdstuk
  (pagina 95).
  "Combineren": Combineert twee
  hoofdstukken tot één (pagina 93).

  92 • Page 93

  Een hoofdstuk splitsen
  (Splitsen)

  1

  Na stap 4 van "Een hoofdstuk wissen
  en bewerken", selecteert u
  "Splitsen".

  3

  (Alleen voor een hoofdstuk op een
  playlist)
  Selecteer "Wissen" en druk op
  ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  4

  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  Het hoofdstuk wordt gewist.

  Meerdere hoofdstukken
  combineren (Combineren)

  2
  3

  1

  Na stap 4 van "Een hoofdstuk wissen
  en bewerken", selecteert u
  "Combineren".

  2

  Verplaats de combinatiebalk met </
  ,, en druk daarna op ENTER.

  Selecteer een hoofdstuk met </,.
  Selecteer het splitspunt met m/
  M of H, en druk daarna op X.

  4

  Druk op ENTER.
  Het hoofdstuk wordt in twee delen
  gesplitst.

  Een hoofdstuk wissen (Wissen)

  1

  Na stap 4 van "Een hoofdstuk wissen
  en bewerken", selecteert u "Wissen".

  De twee hoofdstukken aan weerskanten
  van de combinatiebalk worden
  gecombineerd.

  Wissen en bewerken

  • Om terug te keren naar het begin van
  het hoofdstuk, drukt u op X, en drukt
  u daarna op ..

  b Opmerking
  Hoofdstukken kunnen niet worden gecombineerd
  als ze automatisch aangemaakt zijn bij het
  kopiëren vanaf een camcorder met een vaste
  schijf.

  2

  Selecteer het hoofdstuk met </,,
  en druk daarna op ENTER.

  93 • Page 94

  Een playlist maken en
  bewerken
  -RWVR

  4

  Selecteer "Verplaatsen" en druk op
  ENTER.

  5

  Selecteer een nieuwe locatie voor de
  titel door op M/m te drukken en druk
  daarna op ENTER.

  -RVR

  Het bewerken van een playlist biedt u de
  mogelijkheid om te (her)bewerken zonder
  de opnames te veranderen. U kunt maximaal
  99 playlist-titels aanmaken.

  b Opmerking
  Playlist-titels die titels bevatten die zijn
  opgenomen met het kopieerbeveiligingssignaal
  "Copy-Once", kunnen niet worden gekopieerd of
  verplaatst (pagina 176).

  1

  Druk op TITLE LIST en schakel over
  naar de playlist.
  Voor informatie over het overschakelen
  naar de playlist, raadpleegt u pagina 89.

  2

  Druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3

  De titel wordt naar de nieuwe locatie
  verplaatst.
  • Als u meerdere titels wilt verplaatsen,
  herhaalt u vanaf stap 2.

  Selecteer "Creëren" en druk op
  ENTER.

  Meerdere playlist-titels
  samenvoegen (Combineren)

  1

  Voor informatie over het overschakelen
  naar de playlist, raadpleegt u pagina 89.

  De originele titels op de titellijst worden
  afgebeeld.

  4

  5

  Selecteer een originele titel om toe te
  voegen aan de playlist en druk
  daarna op ENTER.

  Druk op TITLE LIST en schakel over
  naar de playlist.

  2

  Selecteer een titel voor de playlist en
  druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  De geselecteerde titel wordt toegevoegd
  aan de playlist.

  3

  Selecteer "Aanpassen" en druk op
  ENTER.

  Herhaal de stappen 3 en 4 om alle
  titels te selecteren die u wilt
  toevoegen aan de playlist.

  4

  Selecteer "Combineren" en druk op
  ENTER.

  5

  Selecteer een titel die u wilt
  combineren, en druk daarna op
  ENTER.

  6

  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.

  Een playlist-titel verplaatsen
  (Verplaatsen)

  1

  Druk op TITLE LIST en schakel over
  naar de playlist.
  Voor informatie over het overschakelen
  naar de playlist, raadpleegt u pagina 89.

  2

  Selecteer een titel voor de playlist en
  druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3
  94

  Selecteer "Aanpassen" en druk op
  ENTER.

  De titels worden samengevoegd. • Page 95

  Een playlist-titel splitsen
  (Splitsen)
  U kunt een playlist-titel splitsen. Voor
  instructies, zie pagina 91.

  Een hoofdstuk verplaatsen
  (Verplaatsen)

  1

  Druk op TITLE LIST en schakel over
  naar de playlist.
  Voor informatie over het overschakelen
  naar de playlist, raadpleegt u pagina 89.

  2

  Selecteer de playlist waarin het
  hoofdstuk zit dat u wilt bewerken en
  druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  Selecteer "Aanpassen" en druk op
  ENTER.

  4

  Selecteer "Hfdst bewerken" en druk
  op ENTER.

  5

  Selecteer "Wissen/Verplaatsen".

  6

  Selecteer het hoofdstuk met </,,
  en druk daarna op ENTER.

  7

  Selecteer "Verplaatsen" en druk op
  ENTER.

  8

  Selecteer een nieuwe locatie voor het
  hoofdstuk met </,, en druk
  daarna op ENTER.

  Wissen en bewerken

  3

  Het hoofdstuk wordt verplaatst naar de
  nieuwe locatie.

  95 • Page 96

  Kopiëren (HDD y DVD)

  Vóór het kopiëren
  In dit hoofdstuk staat "kopiëren" voor het
  "kopiëren van een opgenomen titel op de
  interne vaste schijf (HDD) naar een andere
  disc, of vice versa". U kunt een titel die
  wordt weergegeven kopiëren met de HDD/
  DVD DUB toets (zie "Kopiëren tussen de
  vaste schijf en een DVD" op pagina 97) of u
  kunt ervoor kiezen meerdere titels tegelijk te
  kopiëren (zie "Kopiëren met behulp van de
  kopieerlijst" op pagina 98). U kunt ook een
  volledige DVD kopiëren om een
  reservekopie ervan te maken (zie "Een
  reservedisc maken (Dvd-res.kopie)" op
  pagina 100).
  Alvorens te beginnen, leest u de volgende
  voorzorgen die voor alle kopieermethoden
  gelden.

  Voordat u begint…
  • U kunt het hoofd- en subgeluid niet beide
  opnemen op de vaste schijf (wanneer
  "HDD Opnameformaat" is ingesteld op
  "Video Mode Aan" op het "Opname"
  instelscherm), of op DVD+RW's, DVDRW's (Video-modus), DVD+R's of DVDR's (Video-modus). In geval van
  tweetalige programma's, stelt u
  "Tweetalige Opname" in op "A/L"
  (standaardinstelling) of "B/R" op het
  "Audio In" instelscherm (pagina 144).
  Voor het opnameformaat van de vaste
  schijf, zie pagina 149.
  • De titelnaam van de kopieerbron wordt
  gekopieerd. Echter, maximaal 40 tekens
  van de titelnaam worden gekopieerd bij het
  kopiëren van de vaste schijf naar een
  DVD+RW/DVD-RW (Video-modus)/
  DVD+R/DVD-R (Video-modus).

  96

  • De hoofdstukmarkeringen in de
  kopieerbron worden gekopieerd. De
  positie van de hoofdstukmarkeringen kan
  iets verschillen met het origineel. De
  hoofdstukmarkeringen van de kopieerbron
  worden echter niet overgenomen in de
  gekopieerde titel wanneer u op normale
  snelheid kopieert naar een DVD-RW/
  DVD-R (Video-modus), DVD+RW of
  DVD+R. De hoofdstukmarkeringen
  worden automatisch ingevoegd volgens de
  instellingen van "Auto Hoofdstuk (Video)"
  en "Auto Hoofdstuk (+R/+RW)" op het
  "Opname" instelscherm (pagina 149).
  • De instelling van "Stel Indexbeeld In" van
  de kopieerbron wordt overgenomen als de
  miniatuurbeeldinstelling (behalve bij het
  kopiëren vanaf een DVD+RW/DVD-RW
  (Video-modus)/DVD+R/DVD-R (Videomodus)). De positie van de
  miniatuurbeeldmarkeringen kan iets
  verschillen met het origineel.
  z Tip
  Wanneer u een playlist-titel kopieert, wordt deze
  opgenomen als een originele titel.

  b Opmerkingen
  • U kunt niet opnemen tijdens het kopiëren.
  • Alvorens een gekopieerde disc weer te geven op
  andere DVD-apparatuur, moet u de disc
  finaliseren (pagina 51, 99).
  • U kunt niet kopiëren vanaf DVD VIDEO's naar
  de HDD.
  • Titels die meerdere beeldverhoudingen hebben
  kunnen niet worden gekopieerd naar een
  DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Videomodus) met behulp van de HDD/DVD DUBtoets.
  • Titels die langer zijn dan 8 uur kunnen niet
  worden gekopieerd naar enkellaags
  DVD+RW's/DVD+R's.
  • Titels met beeldverhouding 16:9 en een lage
  resolutie-instelling (SEP t/m LP) kunnen niet
  worden gekopieerd naar een DVD+RW/
  DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video-modus).
  • Titels opgenomen in Dolby Digital 5.1-kanaals
  audio worden omlaag omgezet naar 2-kanaals
  audio als ze worden gekopieerd op normale
  snelheid ("Real-time" kopiëren).
  • Voor informatie over de "Verplaatsen"-functie,
  zie pagina 176. • Page 97

  Kopiëren tussen de
  vaste schijf en een DVD
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  Vóór stap 1 drukt u op REC MODE om de
  opnamestand te selecteren.

  +R

  U kunt een enkele titel kopiëren door tijdens
  het weergeven op de HDD/DVD DUB-toets
  te drukken. U kunt ook kopiëren vanaf
  gefinaliseerde DVD-RW's/DVD-R's
  (Video-modus) naar de vaste schijf.

  1

  De opnamestand veranderen (alleen bij
  kopiëren vanaf een disc naar de vaste
  schijf)

  Begin het weergeven van een titel.

  b Opmerking
  U kunt in de volgende gevallen de HDD/DVD
  DUB-toets niet gebruiken. Kopieer deze titel met
  behulp van de kopieerlijst (pagina 98).
  – Bij het kopiëren van een titel opgenomen met
  MN6 of een langer durende functie naar een
  DVD+RW/DVD+R.
  – Bij het kopiëren van een titel opgenomen met
  HQ+ naar een DVD.

  Om een titel weer te geven, raadpleegt u
  "Discs afspelen" op pagina 80.

  2

  Druk op HDD/DVD DUB.

  Het kopiëren annuleren
  Houd HDD/DVD DUB gedurende langer
  dan één seconde ingedrukt.
  Als het kopiëren tussentijds wordt gestopt,
  wordt geen enkel deel van de titel verplaatst
  naar de kopieerbestemming. Merk echter op
  dat bij DVD+R's/DVD-R's hierdoor de vrije
  ruimte afneemt.

  Kopiëren (HDD y DVD)

  De recorder begint met het kopiëren van
  de titel die wordt weergegeven vanaf het
  begin.
  De recorder wordt automatisch
  uitgeschakeld als u de recorder
  gedurende langer dan 20 minuten niet
  hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
  was.

  Over de kopieerfunctie
  De titels op de vaste schijf worden op hoge
  snelheid naar een disc gekopieerd ("Hoge
  Snelheid" kopiëren).
  De titels op een disc worden op normale
  snelheid naar de vaste schijf gekopieerd
  ("Real-time" kopiëren).
  Voor de minimaal benodigde tijd voor
  "Hoge Snelheid" kopiëren, zie pagina 175.

  97 • Page 98

  C Stapnummer in het kopieerproces

  Kopiëren met behulp van
  de kopieerlijst
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  Display 1: Selecteer een titel die u
  wilt kopiëren (het scherm "Kies
  titels").
  Display 2: Bewerk de titel (het
  scherm "Titel aanpassen").
  Display 3: Bevestig de instellingen
  en start het kopieerproces (het
  scherm "Start dubben").

  +R

  U kunt de titels die u wilt kopiëren selecteren
  met behulp van de kopieerlijst. U kunt ook
  de titels eerst bewerken en daarna kopiëren
  zonder de originele titels te veranderen.

  1

  D Totale grootte van de
  geselecteerde titels en vrije ruimte
  op de disc waarop wordt
  gekopieerd (bij benadering)

  Druk op SYSTEM MENU.

  E Miniatuurbeeld van de
  geselecteerde titel

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Dubben" en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer de kopieerrichting en druk
  daarna op ENTER.
  Om titels te kopiëren vanaf de vaste
  schijf naar een disc, selecteert u
  "Harddisk -> DVD".
  Om titels te kopiëren vanaf een disc naar
  de vaste schijf, selecteert u "DVD/CD
  -> Harddisk".

  4

  Selecteer "Nieuwe Dub-lijst
  aanmaken" en druk op ENTER.
  De kopieerlijst wordt afgebeeld.
  • Als u al eerder een kopieerlijst hebt
  opgeslagen en deze wilt bewerken,
  selecteert u "Vorige Dub-lijst
  gebruiken", en gaat u naar stap 7.

  5

  Selecteer een titel en druk op ENTER.
  De geselecteerde titel verandert van
  kleur.
  Als u "Harddisk -> DVD" selecteert in
  stap 3, kunt u de titelvolgorde
  veranderen of zoeken naar een titel op
  genre (zie "3. Het opgenomen
  programma afspelen (Titellijst)" op
  pagina 45).

  6

  Herhaal stap 5 om alle titels te
  selecteren in de volgorde waarin u ze
  wilt kopiëren.

  7

  Selecteer "Volgende" met , en druk
  op ENTER.
  Het scherm "Titel aanpassen"
  verschijnt.
  Voor verdere informatie over het
  bewerken, zie "Titels op de kopieerlijst
  bewerken" op pagina 99.

  8

  Selecteer "Volgende" met , en druk
  op ENTER.
  Het scherm "Start dubben" verschijnt.

  A Kopieerrichting
  B Totaalaantal titels dat moet
  worden gekopieerd

  98 • Page 99

  9

  Selecteer een optie met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  De opties verschillen afhankelijk van de
  kopieerrichting en het type disc.
  "Opname mode": Verandert de
  kopieerfunctie van alle geselecteerde
  titels tegelijkertijd met M/m
  (pagina 172).
  "Voer discnaam in": Verandert de
  discnaam (pagina 48).
  "Finaliseren": Selecteer "Ja" om de disc
  automatisch te finaliseren nadat het
  kopiëren klaar is (DVD-RW/DVD-R
  (Video-modus) of DVD+R).

  Voor de minimaal benodigde tijd voor
  "Hoge Snelheid" kopiëren, zie pagina 175.

  Titels op de kopieerlijst bewerken

  1

  Voer de stappen 1 t/m 7 uit van
  "Kopiëren met behulp van de
  kopieerlijst" op pagina 98.
  Het scherm "Titel aanpassen"
  verschijnt.

  2

  Selecteer een titel die u wilt bewerken,
  en druk daarna op ENTER.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer een optie en druk op ENTER.
  De opties verschillen afhankelijk van de
  kopieerrichting en het type disc.
  "Wissen": Wist de gekozen titel.
  "Titel": Geeft een naam of verandert de
  naam van een titel (pagina 48).
  "A-B wissen": Wist een deel van de titel
  (pagina 91).
  "Verplaatsen": Verandert de volgorde
  van de titels (pagina 94).
  "Preview": Stelt u in staat de inhoud van
  een titel te controleren.
  "Splitsen": Splitst één titel in twee titels
  (pagina 91).
  "Combineren": Combineert twee titels
  (pagina 94).
  "Hoofdstuk bewerken": Bewerkt
  hoofdstukken (pagina 92).
  "Zet Indexbeeld": Verandert het
  miniatuurframe van de titel dat wordt
  afgebeeld op de titellijst (pagina 46).
  "Opname": Stelt de beeldkwaliteit van
  het kopiëren in.
  "Tweetalig": Stelt in hoe een tweetalig
  programma wordt opgenomen.
  "Terug": Verlaat het submenu.

  4

  Herhaal de stappen 2 en 3 om alle titels
  te bewerken.

  5

  Ga naar stap 8 van "Kopiëren met
  behulp van de kopieerlijst" op pagina 98
  om de bewerkte titels te kopiëren.

  10 Selecteer "Start dubben" en druk op
  ENTER.
  Wanneer u "Finaliseren" instelt op "Ja"
  in stap 9, selecteert u de titelmenustijl,
  en drukt u daarna op ENTER.
  De recorder wordt automatisch
  uitgeschakeld als u de recorder
  gedurende langer dan 20 minuten niet
  hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
  was.

  Houd HDD/DVD DUB gedurende langer
  dan één seconde ingedrukt.
  Als het kopiëren (verplaatsen) tussentijds
  wordt gestopt, wordt geen enkel deel van de
  titel verplaatst naar de kopieerbestemming.
  Merk echter op dat bij DVD+R's/DVD-R's
  hierdoor de vrije ruimte afneemt.

  Over de kopieerfunctie
  "
  " wordt afgebeeld naast een titel die kan
  worden gekopieerd op hoge snelheid ("Hoge
  Snelheid" kopiëren) op het scherm "Titel
  aanpassen". De volgende titels worden op
  normale snelheid gekopieerd ("Real-time"
  kopiëren).
  – Titels die zowel het hoofd- als het
  subgeluid bevatten (behalve DVD-RW's/
  DVD-R's (VR-modus)).
  – Titels opgenomen in meerdere
  beeldverhoudingen (4:3, 16:9, enz.)
  (behalve DVD-RW's/DVD-R's (VRmodus)).
  – Titels opgenomen op een DVD+RW/
  DVD-RW (Video-modus)/DVD+R/DVDR (Video-modus).

  ,wordt vervolgd

  Kopiëren (HDD y DVD)

  Het kopiëren annuleren

  99 • Page 100

  b Opmerkingen
  • De kopieerlijst die u hebt gemaakt, blijft bestaan
  nadat het kopiëren klaar is. Om een bestaande
  kopieerlijst te bewerken, selecteert u "Vorige
  Dub-lijst gebruiken" in stap 4. De kopieerlijst
  wordt gewist wanneer:
  – u de instelling "TV Systeem" op het "Basis"
  instelscherm (pagina 135) verandert.
  – u de recorder terugstelt (pagina 166).
  – u de disclade opent (behalve bij het kopiëren
  vanaf de vaste schijf).
  – u de titels op een disc bewerkt (behalve bij het
  kopiëren vanaf de vaste schijf).
  – u de titellijst omschakelt naar 'Origineel' of
  'Playlist' (alleen bij het kopiëren vanaf DVDRW's/DVD-R's in de VR-modus).
  – u de disc finaliseert.
  • De "overgangen" die veroorzaakt zijn door het
  bewerken, kunnen ook na het kopiëren naar
  DVD+RW's/DVD-RW's (Video-modus)/
  DVD+R's/DVD-R's (Video-modus) nog op de
  disc staan.
  • Het finaliseren wordt geannuleerd wanneer een
  timeropname begint, zelfs als u "Finaliseren"
  instelt op "Ja" in stap 9.

  Een reservedisc maken
  (Dvd-res.kopie)
  +RW

  -RWVideo

  +R

  -RVideo

  U kunt de volledige inhoud van een
  gefinaliseerde DVD+RW/DVD+R of
  gefinaliseerde DVD-RW/DVD-R (Videomodus) via de vaste schijf kopiëren naar een
  andere opneembare DVD+RW/DVD-RW of
  ongebruikte DVD+R/DVD-R om zo een
  reservedisc te maken.

  b Opmerking
  U kunt geen reservedisc maken van een nietgefinaliseerde disc.

  1

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Dubben" en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer "Dvd-res.kopie" en druk op
  ENTER.

  4

  Selecteer "Start nieuwe DVD-backup"
  en druk op ENTER.
  • Als u eerder al reservedata hebt
  gekopieerd naar de vaste schijf,
  selecteert u "Doorgaan met registreren
  data", en gaat u naar stap 7.

  5

  Plaats de DVD waarvan u een
  reservekopie wilt maken.

  6

  Selecteer "Start" en druk op ENTER.
  De recorder begint de volledige inhoud
  van de DVD naar de vaste schijf te
  kopiëren.

  7

  Druk op Z (openen/sluiten), en
  vervang de DVD door een
  opneembare DVD+RW/DVD-RW of
  een ongebruikte DVD+R/DVD-R.
  Om een reservekopie te maken van een
  DVD+RW/DVD+R, plaatst u een
  opneembare DVD+RW of ongebruikte
  DVD+R.
  Om een reservekopie te maken van een
  DVD-RW/DVD-R, plaatst u een
  opneembare DVD-RW of ongebruikte
  DVD-R.

  100 • Page 101

  8

  Selecteer "Start" en druk op ENTER.
  De recorder begint met het "Hoge
  Snelheid" kopiëren van de inhoud die in
  stap 6 naar de vaste schijf werd
  gekopieerd.

  9

  Selecteer "Annuleren" en druk op
  ENTER.
  De disc wordt automatisch
  gefinaliseerd.
  • Om nog een reservekopie te maken,
  verwisselt u de disc, selecteert u
  "Start", en drukt u daarna op ENTER.

  10 Selecteer "Ja" of "Nee", en druk
  daarna op ENTER.
  Om de reservedata op de vaste schijf te
  wissen, selecteert u "Ja".
  Om later nog een reservedisc te kunnen
  maken, selecteert u "Nee".
  De recorder wordt automatisch
  uitgeschakeld als u de recorder
  gedurende langer dan 20 minuten niet
  hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
  was.

  Druk tijdens het kopiëren op DISPLAY.

  Het maken van een reservekopie van een
  DVD annuleren tijdens het kopiëren
  Houd HDD/DVD DUB gedurende langer
  dan één seconde ingedrukt.

  Kopiëren (HDD y DVD)

  De kopieerinformatie afbeelden

  De reservedata op de vaste schijf wissen

  1

  Selecteer "Wissen backup data" in stap
  4, en druk daarna op ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  2

  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.

  b Opmerkingen
  • Wanneer het kopiëren naar een DVD+R/DVD-R
  tussentijds is gestopt in stap 8, kunt u op die disc
  niet meer opnemen of hem weergeven. Echter,
  een DVD+RW/DVD-RW kan weer worden
  gebruikt nadat deze opnieuw is geformatteerd.
  • U kunt geen reservedisc maken van DVD+R
  DL's/DVD-R DL's.
  • U kunt de "Dvd-res.kopie" functie niet
  gebruiken afhankelijk van de opnamekwaliteit
  of fysieke toestand van de disc, of van de
  eigenschappen van het opnameapparaat en de
  schrijfsoftware.

  101 • Page 102

  b Opmerkingen
  Kopiëren vanaf een camcorder
  met vaste schijf

  Alvorens te kopiëren
  vanaf een camcorder
  met vaste schijf
  U kunt de inhoud van een Sony-camcorder
  met vaste schijf kopiëren naar de vaste schijf
  van de recorder via de USB-aansluiting op
  het voorpaneel.
  U kunt op de volgende manieren kopiëren
  vanaf de camcorder met vaste schijf:
  • Eéntoetskopiëren (Aanvullend kopiëren)
  • Kopiëren met behulp van de
  schermweergavetekst (Aanvullend
  kopiëren/Volledig kopiëren)
  Volg de instructies onder "Voorbereiding
  voor het kopiëren vanaf een camcorder met
  vaste schijf", en ga dan naar het hoofdstuk
  over kopiëren.
  z Tips
  • Als u wilt kopiëren met behulp van de LINE INaansluitingen, zie "Opnemen vanaf aangesloten
  apparatuur" op pagina 79.
  • Als u de inhoud van de vaste schijf van de
  camcorder wilt kopiëren naar een DVD, kopieert
  u dit eerst naar de vaste schijf van de recorder en
  bewerk vervolgens de titel op de vaste schijf
  alvorens deze naar een DVD te kopiëren.
  • Wanneer de vaste schijf van de recorder vol
  raakt of u het kopiëren tussentijds stopt, blijven
  de reeds gekopieerde gedeelten op de recorder
  staan.
  • Dolby Digital 5.1-kanaals audio opgenomen op
  de vaste schijf van de camcorder kan worden
  gekopieerd naar de recorder zonder omzetting
  omlaag.

  • Timeropname of andere bedieningen zijn niet
  beschikbaar tijdens het kopiëren vanaf de
  camcorder met vaste schijf.
  • Het ondersteunde apparaat is een Sonycamcorder met vaste schijf volgens SD
  (standard-definition) verkrijgbaar in of vóór
  april 2008.
  • De recorder biedt geen ondersteuning voor het
  AVCHD-formaat (highdefinitionbeeldkwaliteit). U kunt beelden
  kopiëren in het MPEG-2-formaat (alleen
  standard-definitionbeeldkwaliteit).
  • Als zowel bewegende als stilstaande beelden op
  de vaste schijf van de camcorder staan, worden
  alleen de bewegende beelden gekopieerd naar de
  recorder.
  • Playlists die op de camcorder met vaste schijf
  zijn gemaakt, kunnen niet worden gekopieerd
  naar de recorder.
  • U kunt de opnamestand niet instellen voor het
  kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf.
  • Bij het kopiëren vanaf de camcorder met vaste
  schijf, herkent en gebruikt de recorder de
  informatie over de opnamedatum en
  opnameduur in de camcorder met vaste schijf.
  Als de klok van de camcorder met vaste schijf
  niet goed is ingesteld, is het mogelijk dat de
  recorder de inhoud niet goed kopieert. Stel de
  klok van de camcorder met vaste schijf in op de
  juiste tijd voordat u opneemt.
  • De beelden van de camcorder met vaste schijf
  worden niet weergegeven tijdens het kopiëren.
  • U kunt de datum, tijd of inhoud van het
  geheugen van de camcorder met vaste schijf niet
  opnemen.
  • Als u de inhoud die in de hoge-kwaliteitfunctie
  is opgenomen op de camcorder met vaste schijf
  kopieert naar de recorder, kan het langer duren
  voordat het kopiëren klaar is dan het opnemen
  duurde.
  • Stel de recorder en de camcorder met vaste schijf
  in op hetzelfde kleursysteem.

  Hoe titels en hoofdstukken worden
  gemaakt
  Bij iedere kopieerbediening wordt de naar de
  recorder gekopieerde inhoud opgedeeld in
  titels per opnamedatum. Als de datum
  verandert naar de volgende dag tijdens een
  opnamesessie, wordt het opgenomen beeld
  inbegrepen in de titel van de datum waarop
  met de opnamesessie werd begonnen.
  De titel wordt opgedeeld in hoofdstukken.
  Iedere opnamesessie op de camcorder met
  vaste schijf wordt een afzonderlijk
  hoofdstuk.

  102 • Page 103

  z Tip
  De titelnamen worden automatisch samengesteld
  als "USB *** (begintijd van de eerste
  opnamesessie)".

  b Opmerking
  De gekopieerde inhoud wordt in de volgende
  gevallen opgedeeld in titels, ook als ze allemaal op
  dezelfde datum werden opgenomen.
  – Als de totale opnameduur langer is dan 12 uur.
  – Als het totaalaantal scènes hoger is dan 99.

  Voorbereiding voor het
  kopiëren vanaf een camcorder
  met vaste schijf
  Sluit de camcorder met vaste schijf aan op de
  USB-aansluiting van de recorder.
  Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzing die
  werd geleverd bij de camcorder met vaste
  schijf alvorens de aansluiting te maken.

  1

  Schakel de camcorder met vaste
  schijf en de recorder in.

  2

  Sluit uw camcorder met vaste schijf
  aan op de USB-aansluiting op het
  voorpaneel.

  naar de USBaansluiting

  USB-kabel
  (niet meegeleverd)

  USB-uitgang

  Stel op de camcorder met vaste schijf
  de USB-aansluitfunctie in
  (bijvoorbeeld: " COMPUTER" of
  " USB-AANSLTING").
  Voor meer informatie raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing die bij de
  camcorder met vaste schijf werd
  geleverd.

  Het aangesloten USB-apparaat opnieuw
  opstarten
  Selecteer "Herstart USB toestel" bij "USB"
  op het "Opties 2" instelscherm (pagina 156).

  b Opmerkingen
  • Sluit de camcorder met vaste schijf rechtstreeks
  aan op de recorder.
  • Koppel de USB-kabel niet los tijdens het
  kopiëren.
  • Wanneer de signaalinvoer van de USBaansluiting (type A) op het voorpaneel of de
  bediening van de recorder niet correct kan
  worden uitgevoerd bij gebruik van een
  camcorder met vaste schijf, sluit u de camcorder
  met vaste schijf aan op de LINE IN-aansluiting
  en volgt u de instructies onder "Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur" op pagina 79.
  • De recorder kan de informatie over de
  opnamedatum en opnameduur van maximaal 10
  camcorders met vaste schijf onthouden. Als u 11
  of meer camcorders met vaste schijf aansluit,
  kan ééntoetskopiëren en "Aanvullend kopiëren"
  niet goed worden uitgevoerd.

  Kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf

  DVD-recorder

  3

  Camcorder met vaste
  schijf
  : Signaalverloop

  103 • Page 104

  b Opmerkingen

  Eéntoetskopiëren vanaf
  een camcorder met
  vaste schijf (ONE-TOUCH
  DUB)
  HDD

  U kunt de inhoud van uw camcorder met
  vaste schijf kopiëren naar de vaste schijf van
  de recorder met een enkele druk op de ONETOUCH DUB-toets van de recorder.
  Wanneer u voor het eerst kopieert vanaf de
  camcorder met vaste schijf, wordt de gehele
  inhoud gekopieerd naar de recorder. De
  volgende keer worden alleen de nieuw
  opgenomen sessies naar de recorder
  gekopieerd die nog niet werden gekopieerd.

  Voer de stappen 1 t/m 3 uit van
  "Voorbereiding voor het kopiëren vanaf
  een camcorder met vaste schijf" op
  pagina 103, en druk op ONE-TOUCH DUB
  op de recorder.
  De recorder begint met het kopiëren van de
  inhoud van de vaste schijf van de camcorder
  naar de titellijst op de vaste schijf van de
  recorder.
  De recorder wordt automatisch
  uitgeschakeld als u de recorder gedurende
  langer dan 20 minuten niet hebt gebruikt
  nadat het kopiëren klaar was.

  Stoppen tijdens het kopiëren
  Druk op x REC STOP.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder stopt met
  kopiëren.

  104

  • De ééntoetskopiëren-toets van de camcorder met
  vaste schijf werkt niet met de recorder.
  • Bij ééntoetskopiëren kan de inhoud die reeds is
  gekopieerd naar de recorder niet nogmaals
  worden gekopieerd, ook niet nadat u deze van de
  recorder hebt gewist. Om dezelfde inhoud
  nogmaals naar de recorder te kopiëren, kopieert
  u de gehelde inhoud van de camcorder met vaste
  schijf (zie "Kopiëren vanaf de camcorder met
  vaste schijf met behulp van de
  schermweergavetekst (HDD-camera kopiëren)"
  op pagina 105).
  • De gegevens over de reeds gekopieerde inhoud
  worden gewist wanneer u de recorder terugstelt
  (pagina 166).
  • Als de USB-aansluiting en de DV IN-aansluiting
  van de recorder beide zijn aangesloten op een
  compatibele digitale videocamera, wordt het
  ééntoetskopiëren uitgevoerd via de USBaansluiting. • Page 105

  Kopiëren vanaf de
  camcorder met vaste
  schijf met behulp van de
  schermweergavetekst
  (HDD-camera kopiëren)
  HDD

  1

  Voer de stappen 1 t/m 3 uit van
  "Voorbereiding voor het kopiëren
  vanaf een camcorder met vaste
  schijf" op pagina 103.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "HDD-camera/DV-cam." en
  druk op ENTER.

  4

  Selecteer "HDD-camera kopiëren" en
  druk op ENTER.

  Selecteer "Aanvullend kopiëren" of
  "Volledig kopiëren", en druk daarna
  op ENTER.
  Om alleen de nieuw opgenomen inhoud
  te kopiëren, selecteert u "Aanvullend
  kopiëren".
  Om de gehele inhoud van de camcorder
  met vaste schijf te kopiëren, selecteert u
  "Volledig kopiëren".
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  6

  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  De recorder begint met het kopiëren van
  de inhoud van de vaste schijf van de
  camcorder naar de titellijst op de vaste
  schijf van de recorder.
  De recorder wordt automatisch
  uitgeschakeld als u de recorder
  gedurende langer dan 20 minuten niet
  hebt gebruikt nadat het kopiëren klaar
  was.

  Kopiëren stoppen
  Druk op x REC STOP. Of selecteer "Exit"
  in stap 6, en druk daarna op ENTER.

  b Opmerking
  Met "Aanvullend kopiëren" wordt de inhoud die
  reeds naar de recorder is gekopieerd, niet
  nogmaals gekopieerd, ook niet als deze inhoud van
  de recorder is gewist. U kunt alleen nieuw
  opgenomen inhoud kopiëren.

  Kopiëren vanaf een camcorder met vaste schijf

  U kunt de inhoud van de camcorder met
  vaste schijf kopiëren naar de vaste schijf van
  de recorder met behulp van de
  schermweergavetekst.
  U kunt op de volgende manieren kopiëren
  vanaf de camcorder met vaste schijf:
  • Aanvullend kopiëren
  De recorder herkent automatisch de inhoud
  opgenomen op de aangesloten camcorder
  met vaste schijf en begint met het opnemen
  van de inhoud die volgt op de laatst
  gekopieerde inhoud, als er inhoud op staat
  die reeds is gekopieerd.
  • Volledig kopiëren
  De recorder kopieert de gehele inhoud van
  de camcorder met vaste schijf, inclusief de
  inhoud die reeds is gekopieerd naar de
  vaste schijf van de recorder.

  5

  105 • Page 106

  Kopiëren vanaf een DVcamcorder

  Alvorens te kopiëren
  vanaf een DV-camcorder
  Dit deel beschrijft het kopiëren met een DVcamcorder en het weergeven van de inhoud
  van een DV-camcorder met behulp van de
  DV IN-aansluiting op het voorpaneel. Als u
  wilt kopiëren met behulp van de LINE INaansluitingen, zie "Opnemen vanaf
  aangesloten apparatuur" op pagina 79.
  De DV IN-aansluiting van deze recorder
  voldoet aan de i.LINK norm.
  Volg de instructies onder "Voorbereiding
  voor het kopiëren met een DV-camcorder",
  en ga dan naar het hoofdstuk over kopiëren.
  Voor meer informatie over i.LINK, zie
  "Over i.LINK" op pagina 180.

  Hoe hoofdstukken worden aangemaakt
  De inhoud gekopieerd naar de vaste schijf of
  DVD wordt een enkele titel. Deze titel wordt
  in hoofdstukken gesplitst. Bij het kopiëren
  naar de vaste schijf of een DVD-RW/DVDR (VR-modus) en wanneer "Auto Hoofdstuk
  (HDD/VR)" is ingesteld op "Aan" op het
  "Opname" instelmenu (pagina 148), wordt
  iedere opnamesessie op de tape omgezet in
  een hoofdstuk op de disc. Bij andere discs,
  splitst de recorder de titel in hoofdstukken
  volgens de instelling van "Auto Hoofdstuk
  (Video)" of "Auto Hoofdstuk (+R/+RW)" op
  het "Opname" instelscherm (pagina 149).

  106

  Voorbereiding voor het
  kopiëren met een DVcamcorder
  U kunt een DV-camcorder aansluiten op de
  DV IN-aansluiting op de recorder om vanaf
  een DV/Digital 8-tape op te nemen of te
  bewerken. De bediening is eenvoudig omdat
  de recorder de tape vooruit en achteruit zal
  spoelen. U hoeft zelf de DV-camcorder niet
  te bedienen.
  Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzing die
  werd geleverd bij de DV-camcorder
  alvorens de aansluiting te maken.
  z Tip
  Als u van plan bent een disc te bewerken nadat u
  erop hebt gekopieerd, gebruikt u de DV INaansluiting en neemt u op een DVD-RW/DVD-R
  (VR-modus) of de vaste schijf op.

  b Opmerkingen
  • Tijdens het kopiëren met de DV-camcorder,
  kunt u niet opnemen.
  • De DV IN-aansluiting is alleen als ingang
  bedoeld. Deze kan geen signalen uitvoeren.
  • U kunt de DV IN-aansluiting niet gebruiken
  wanneer:
  – de signaalinvoer naar de DV IN-aansluiting op
  het voorpaneel of bediening van de recorder,
  niet correct kan worden uitgevoerd bij gebruik
  van een digitale videocamera (zie "Over
  i.LINK" op pagina 180). Sluit de camera aan
  op de LINE IN-aansluiting en volg de
  instructies onder "Opnemen vanaf aangesloten
  apparatuur" op pagina 79.
  – het ingangssignaal niet van het type DVC-SD
  is. Sluit geen digitale videocamera van
  MICRO MV formaat aan, ook al is deze
  voorzien van een i.LINK-aansluiting.
  – de beelden op de tape
  kopieerbeveiligingssingnalen bevatten, die
  opnemen beperken.
  • Als u DVD's wilt weergeven die vanaf een DVcamcorder op andere DVD-apparatuur zijn
  gekopieerd, moet u de disc finaliseren
  (pagina 51).
  • Stel de recorder en DV-camcorder in op
  hetzelfde kleursysteem (pagina 135). • Page 107

  5

  Aansluitingen
  DVD-recorder

  Stel de "DV Ingang" instelling in op
  het "Audio In" instelscherm
  (pagina 144).
  U bent nu klaar om het kopiëren te
  starten. Selecteer één van de
  kopieermethoden op de volgende
  pagina's.

  naar DV IN

  Een DV/Digital8-tape weergeven

  i.LINK-kabel
  (niet meegeleverd)

  DV-uitgang

  DV-camcorder
  : Signaalverloop

  1

  Druk op HDD of DVD om de
  opnamebestemming te selecteren.
  Als u DVD kiest, plaatst u een disc (zie
  "1. Een disc plaatsen" op pagina 42).

  2

  Plaats de brontape in DV/Digital8formaat in uw DV-camcorder.

  3

  Druk herhaaldelijk op REC MODE op
  de afstandsbediening om de
  opnamestand te selecteren.
  De opnamestand wordt als volgt
  gewijzigd:

  Voor informatie over de opnamestand,
  zie pagina 172. Merk op dat u de overige
  opties van de handmatige opnamestand
  niet kunt selecteren.

  4

  Stel de "Externe Audio" instelling in
  op het "Audio In" instelscherm
  (pagina 144).

  b Opmerkingen
  • Op de recorder kan niet meer dan één digitaal
  videoapparaat worden aangesloten.
  • De recorder kan niet worden bediend met een
  ander apparaat of een andere recorder van
  hetzelfde model.
  • U kunt de datum, tijd of inhoud van het
  geheugen van de tape niet opnemen.
  • Als u opneemt vanaf een DV/Digital8-tape die is
  opgenomen met meerdere geluidssporen, zoals
  een tape met meerdere
  bemonsteringsfrequenties (48 kHz, 44,1 kHz of
  32 kHz), zal geen geluid of een onnatuurlijk
  geluid worden voortgebracht bij het afspelen van
  het bemonsteringsfrequentie-schakelpunt op de
  disc.
  • Om de "Auto Hoofdstuk"-instelling
  (pagina 106) van deze recorder te kunnen
  gebruiken, moet u vóór het opnemen de klok van
  uw DV-camcorder correct instellen.
  • Het opgenomen beeld kan tijdelijk verslechteren
  of de begin- en eindpunten van een titel kunnen
  verschillen van wat u hebt ingesteld, als voor de
  originele DV/Digital8-geformatteerde tape de
  onderstaande situatie geldt. Sluit in dat geval uw
  digitale videocamera aan op de LINE INaansluiting en volg de instructies onder
  "Opnemen vanaf aangesloten apparatuur"
  (pagina 79).
  – Er zit een blanco spatie in de opname op de
  tape.
  – De tijdcode van de tape is niet op volgorde.
  – Als het beeldformaat of de opnamestand op de
  tape die gekopieerd wordt, verandert.
  • Als de recorder is ingesteld op een ander
  kleursysteem dan het apparaat waarop de DVtape is opgenomen, wordt een leeg of
  zwartgekleurd scherm gekopieerd. Stel "TV
  Systeem" op het "Basis" instelscherm in op
  hetzelfde kleursysteem als het apparaat waarop
  de DV-tape is opgenomen (pagina 135).

  Kopiëren vanaf een DV-camcorder

  Om met de recorder te kunnen opnemen
  of bewerken, moet uw DV-camcorder in
  de videoweergavefunctie worden gezet.

  U kunt de inhoud van een DV/Digital8-tape
  controleren alvorens deze te kopiëren. Voor
  meer informatie, zie "Weergeven vanaf een
  DV-camcorder" op pagina 110.

  107 • Page 108

  b Opmerkingen

  Een hele DV-tape
  kopiëren (DVééntoetskopiëren)
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  +R

  U kunt de hele inhoud van een DV/Digital8tape opnemen op een disc met een enkele
  druk op de ONE-TOUCH DUB-toets op de
  recorder. De recorder bedient de DVcamcorder gedurende het hele proces en
  voltooit de opname.

  Voer de stappen 1 t/m 5 uit van
  "Voorbereiding voor het kopiëren met een
  DV-camcorder" op pagina 106, en druk
  op ONE-TOUCH DUB op de recorder.
  De recorder spoelt de tape terug en begint de
  inhoud van de tape op te nemen.
  Nadat het opnemen klaar is, spoelt de
  recorder de tape in de DV-camcorder
  achteruit en finaliseert automatisch de
  opgenomen disc (behalve DVD-RW/DVDR (VR-modus)).

  Stoppen tijdens het opnemen
  Houd x REC STOP gedurende langer dan 3
  seconden ingedrukt.
  Denk eraan dat het enkele seconden kan
  duren voordat de recorder stopt met
  opnemen.

  108

  • Als een lege ruimte op de tape tussen twee
  opnamen langer duurt dan twee minuten, wordt
  het DV-ééntoetskopiëren automatisch gestopt.
  • De recorder pauzeert het opnemen als er een lege
  ruimte of een beeld met een
  kopieerbeveiligingssignaal op de tape staat. De
  recorder hervat het opnemen automatisch zodra
  een opneembaar signaal wordt ontvangen.
  • Het finaliseren wordt geannuleerd als een
  timeropname begint (behalve bij DVD-RW/
  DVD-R (VR-modus)).
  • DV-ééntoetskopiëren wordt automatisch gestopt
  als er beelden met een
  kopieerbeveiligingssignaal aan het begin van de
  tape staan.
  • Als digitale videocamera's worden aangesloten
  op zowel de DV IN-aansluiting als de USBaansluiting, zal door op de ONE-TOUCH DUBtoets te drukken het kopiëren beginnen vanaf de
  camcorder met vaste schijf. Koppel de
  camcorder met vaste schijf los van de USBaansluiting om te kunnen kopiëren vanaf de DVcamcorder. • Page 109

  "DV-handmatig-kopiëren" verlaten

  Geselecteerde scènes
  kopiëren (DVhandmatig-kopiëren)
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  +R

  U kunt scènes selecteren en kopiëren tijdens
  het weergeven van een DV/Digital8-tape.

  1

  Voer de stappen 1 t/m 5 uit van
  "Voorbereiding voor het kopiëren met
  een DV-camcorder" op pagina 106.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.

  Druk op SYSTEM MENU.
  z Tip
  U kunt het kopieermenu uitschakelen door op de
  DISPLAY-toets te drukken tijdens het kopiëren.
  Druk nogmaals op de DISPLAY-toets om het
  kopieermenu af te beelden.

  b Opmerking
  Scènes die korter zijn dan een seconde kunnen niet
  worden ingesteld.

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "HDD-camera/DV-cam." en
  druk op ENTER.

  4

  Selecteer "DV-handmatig-kopiëren"
  en druk op ENTER.

  5

  Selecteer de opnamebestemming,
  "Opnemen op de harddisk" of
  "Opnemen op DVD", en druk daarna
  op ENTER.

  6

  Druk op H.
  Het afspelen van de scène begint.

  Zoek het punt op de DV/Digital8-tape
  waarvanaf u wilt beginnen met
  kopiëren met m/M of c/C,
  en druk daarna op X.

  8

  Selecteer "Start opname" en druk op
  ENTER.
  De recorder begint met kopiëren.

  9

  Selecteer "Opname pauze" en druk op
  ENTER.
  De recorder pauzeert het kopiëren.

  Kopiëren vanaf een DV-camcorder

  7

  10 Herhaal de stappen 6 t/m 9 om meer
  scènes te kopiëren.

  11 Selecteer "Stop opname" en druk op
  ENTER.
  De geselecteerde scènes worden
  gekopieerd als een enkele titel.

  109 • Page 110

  Weergeven vanaf een
  DV-camcorder
  1

  Sluit uw DV-camcorder aan op de DV
  IN-aansluiting op het voorpaneel.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "HDD-camera/DV-cam." en
  druk op ENTER.

  4

  Selecteer "DV-camcorder-weergave"
  en druk op ENTER.

  5

  Start de weergave op de DVcamcorder.
  De beelden van de DV-camcorder
  worden weergegeven op het
  televisiescherm.

  De weergave annuleren
  Druk op SYSTEM MENU.
  z Tip
  U kunt de inhoud van de tape die wordt
  weergegeven kopiëren. Druk tijdens het
  weergeven op HDD of DVD om de
  kopieerbestemming te selecteren, en druk daarna
  op z REC. Om het kopiëren te stoppen, drukt u op
  x REC STOP.

  110 • Page 111

  Music Jukebox

  Over Jukebox
  Er zijn twee methoden om Jukebox te
  gebruiken: het USB-apparaat aansluiten of
  audiotracks kopiëren naar de vaste schijf.
  Met Jukebox kunt u het volgende doen:
  • Audiotracks op de vaste schijf opslaan.
  • Audiotracks weergeven in diverse
  weergavefuncties.
  • Een naam geven aan tracks, albums en
  artiesten.
  • Een playlist maken.
  Opmerkingen over het kopiëren

  Sluit een USB-apparaat aan op de USBaansluiting van de recorder, of kopieer
  audiotracks vanaf het aangesloten USBapparaat of CD's/DATA CD's/DATA
  DVD's naar de vaste schijf.

  Het USB-apparaat aansluiten
  U kunt een USB-apparaat aansluiten op de
  USB-aansluiting van de recorder om te
  luisteren naar de MP3-audiotracks of om
  deze te kopiëren naar de vaste schijf.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het
  USB-apparaat werd geleverd alvorens aan te
  sluiten.
  DVD-recorder

  naar de USB-aansluiting

  USB-apparaat

  b Opmerking
  Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet
  werken met deze recorder.

  Tracks of albums kopiëren
  (USB t vaste schijf)
  U kunt maximaal 99 albums of 999
  audiotracks vanaf het USB-apparaat naar de
  vaste schijf kopiëren.

  1

  Sluit het USB-apparaat aan op de
  USB-aansluiting van de recorder
  (pagina 111).

  2

  Druk op SYSTEM MENU.

  Music Jukebox

  • U kunt audiotracks op de vaste schijf niet
  kopiëren naar discs of USB-apparaten.
  • Het is mogelijk dat sommige audiotracks niet
  worden gekopieerd, afhankelijk van de
  bestandsgrootte.
  • De artiestennaam, de albumnaam en de MP3audiotracknaam worden gekopieerd, en albums
  en MP3-tracks worden opgeslagen in de map
  van de betreffende artiest. Echter, albums en
  MP3-audiotracks worden opgeslagen in de map
  "Unknown" in het geval de naam van de artiest
  niet kan worden gekopieerd.
  • De audiotracks van een CD worden opgeslagen
  in de map van de artiest genaamd "Unknown".
  De namen worden automatisch samengesteld:
  "A_*****_F_*****" voor albums, en
  "A_*****_F_*****_T_*****" voor
  audiotracks.
  • Als het kopiëren tussentijds wordt gestopt,
  blijven de tracks die klaar zijn met kopiëren
  voordat u stopt, op de vaste schijf staan als een
  album.
  U kunt op de Music Jukebox-lijst controleren
  welke albums zijn gekopieerd (pagina 113).
  • Tijdens het kopiëren van audiotracks zijn geen
  andere bedieningen mogelijk.
  • Tijdens het kopiëren van audiotracks, zijn de
  timeropnamen niet beschikbaar. Als de begintijd
  van een timeropname aanbreekt tijdens het
  kopiëren, start de timeropname nadat het
  kopiëren klaar is.
  • Kopieerbeveiligde CD's kunnen niet worden
  gekopieerd naar de vaste schijf.

  Voorbereidingen voor
  het gebruik van Jukebox

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
  ENTER.

  ,wordt vervolgd

  111 • Page 112

  4

  Selecteer "Muziek van USB apparaat
  beluisteren" en druk op ENTER.
  Het scherm "Muziekjukebox (USB)"
  wordt afgebeeld.

  5

  Selecteer een album om te kopiëren
  met M/m, en druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  6

  Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  7

  Selecteer een item met M/m en druk
  daarna op ENTER.
  Om alle albums te kopiëren, selecteert u
  "Kopieer alles naar HDD".
  Om de geselecteerde albums te
  kopiëren, selecteert u "Kopieer naar
  harddisk".
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  8

  Selecteer "Ja" met </, en druk op
  ENTER.
  De albums worden naar de vaste schijf
  gekopieerd.
  • Als u meerdere albums wilt kopiëren,
  herhaalt u vanaf stap 5.

  Het kopiëren annuleren

  b Opmerking
  Alvorens te kopiëren, selecteert u "CD" of "MP3"
  onder "Dataformaat" op de titellijst (DVD/CD)
  (pagina 81).

  Tracks of albums binnen de
  vaste schijf kopiëren (vaste
  schijf y vaste schijf)

  1

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer "Muziek beluisteren /
  bewerken" en druk op ENTER.
  Het scherm "Muziekjukebox
  (Harddisk)" wordt afgebeeld.

  4

  Selecteer een artiest met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  5

  Selecteer een album met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  Als u het album wilt kopiëren, drukt u
  op , in plaats van op ENTER, en gaat
  u naar stap 7.

  6

  Druk op ENTER.

  Audiotracks kopiëren
  (DISC t vaste schijf)

  1

  Plaats een disc die u naar de vaste
  schijf wilt kopiëren.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Dubben" en druk op
  ENTER.

  4

  Selecteer "DVD/CD -> Harddisk" met
  M/m, en druk daarna op ENTER.
  Het kopiëren begint.

  Het kopiëren annuleren

  Druk op SYSTEM MENU.

  Selecteer een track om te kopiëren
  met M/m, en druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  7

  Selecteer "Aanpassen" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  8

  Selecteer "Album kopiëren" of "Track
  kopiëren" met M/m, en druk daarna
  op ENTER.

  9

  Selecteer een kopieerbestemming
  (een artiest of een album) met M/m,
  en druk daarna op ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  10 Selecteer "Ja" met </, en druk op
  ENTER.
  De albums of tracks worden naar de
  vaste schijf gekopieerd.
  • Als u meerdere albums of tracks wilt
  kopiëren, herhaalt u vanaf stap 4.

  Druk op ENTER.

  Het kopiëren annuleren
  Druk op ENTER.

  112 • Page 113

  Terugkeren naar het vorige scherm

  Audiotracks weergeven
  met behulp van Jukebox/
  USB-apparaat

  Druk op O RETURN. Als u niet kunt
  terugkeren naar de artiestenlijst of albumlijst
  met O RETURN, zie "De weergavefunctie
  veranderen (alleen Original-lijst)" op
  pagina 114.

  1

  Per pagina door de lijst bladeren
  (Paginafunctie)

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer "Muziek beluisteren /
  bewerken" of "Muziek van USB
  apparaat beluisteren", en druk
  daarna op ENTER.
  Om te luisteren naar audiotracks op de
  vaste schijf, selecteert u "Muziek
  beluisteren / bewerken".
  Om te luisteren naar MP3-audiotracks
  vanaf het aangesloten USB-apparaat,
  selecteert u "Muziek van USB apparaat
  beluisteren".
  De Music Jukebox-lijst wordt
  afgebeeld.

  Selecteer een artiest, album of track,
  en druk daarna op H.
  (Alleen vaste schijf) Om een albumlijst
  af te beelden, selecteert u een artiest met
  M/m, en drukt u daarna op ENTER.
  Om een tracklijst af te beelden,
  selecteert u een album met M/m, en
  drukt u daarna op ENTER.
  De weergave begint.

  De weergave stoppen
  Druk op x (stoppen).

  De weergave-informatie veranderen
  (alleen vaste schijf)
  Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
  Bij iedere druk op de toets, verandert de
  informatie onder de artiesten-/album-/
  tracklijst.

  Over de Playlist en Original-lijst (alleen
  vaste schijf)
  U kunt de "Muziekjukebox (Harddisk)"
  omschakelen tussen het afbeelden van tracks
  op de Original-lijst of Playlist.

  1

  Druk op < terwijl de "Muziekjukebox
  (Harddisk)" wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Weerg. Lijst" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer een item met M/m en druk
  daarna op ENTER.
  Onderdeel

  Schermweergave

  Origineel

  Tracks op de Originallijst.

  Play List 1
  Play List 2
  Play List 3
  Play List 4

  Tracks op de betreffende
  playlist.

  Favorieten

  Tracks op volgorde van
  weergavefrequentie. De
  track die het vaakst wordt
  weergegeven staat
  bovenaan de lijst.

  ,wordt vervolgd

  Music Jukebox

  4

  Druk op SUBTITLE (vorige)/ANGLE
  (volgende) terwijl de Music Jukebox-lijst
  wordt afgebeeld. Bij iedere druk op
  SUBTITLE (vorige)/ANGLE (volgende)
  verspringt de hele Music Jukebox-lijst naar
  de vorige/volgende pagina van de lijst.

  113 • Page 114

  De weergavefunctie veranderen (alleen
  Original-lijst)

  1

  Druk op < terwijl de "Muziekjukebox
  (Harddisk)" wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Weergavefun." met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer een item met M/m en druk
  daarna op ENTER.
  Onderdeel

  Schermweergave

  Artiest (alleen De artiestenlijst wordt
  vaste schijf)
  afgebeeld.
  Album

  De albumlijst wordt
  afgebeeld.

  Track

  De tracklijst wordt
  afgebeeld.

  Weergavemogelijkheden
  Toetsen

  Handeling

  ./>
  (vorige/
  volgende)

  Druk hierop tijdens het
  weergeven om naar de
  volgende of vorige track te
  gaan.

  m/M
  (snel
  achteruit/
  vooruit)

  Druk hierop om de disc snel
  achteruit/vooruit te spoelen
  tijdens de weergave.
  De zoeksnelheid wordt als
  volgt gewijzigd:
  snel achteruit snel vooruit
  mAchteruit1
  Tt
  MVooruit1
  mAchteruit2
  TTtt
  MVooruit2
  Snel achteruit/vooruit
  weergeven gaat door zolang u
  de toets ingedrukt houdt.
  Om terug te keren naar de
  normale weergave, drukt u op
  H.

  X (pauze)

  Druk hierop om de weergave te
  onderbreken.
  Om terug te keren naar de
  normale weergave, drukt u op
  H.

  Audiotracks toevoegen aan de
  playlist (alleen vaste schijf)
  U kunt de audiotracks op de vaste schijf
  toevoegen aan de playlist. U kunt maximaal
  25 audiotracks toevoegen aan iedere
  playlist.

  1

  Selecteer "Muziek beluisteren /
  bewerken" na stap 2 van "Audiotracks
  weergeven met behulp van Jukebox/
  USB-apparaat", en druk op ENTER.
  Schakel het scherm om naar de
  Original-lijst (pagina 113).

  2

  Selecteer een track om toe te voegen
  aan de playlist en druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  3
  4

  Selecteer "Toev. aan weerg.lijst" en
  druk op ENTER.
  Selecteer een playlist en druk op
  ENTER.

  Herhaald weergeven
  (Herhalen)
  U kunt één of meerdere tracks herhaaldelijk
  weergeven.

  1

  Als u tracks op de vaste schijf weergeeft,
  gaat u naar stap 3.

  2

  De track wordt toegevoegd aan de
  geselecteerde playlist.

  5

  Herhaal de stappen 2 t/m 4 om alle
  tracks te selecteren die u wilt
  toevoegen aan de playlist.
  • Om de tracks op de playlist te
  controleren, schakelt u het scherm om
  naar de playlist.

  114

  Druk op , tijdens het weergeven.

  (Alleen USB-apparaat) Selecteer
  "Afspeel mode" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.
  Het "Weergavefunctie" menu wordt
  afgebeeld.

  3

  Selecteer "Herhalen" met M/m, en
  druk daarna op ENTER. • Page 115

  4

  Selecteer een item met M/m.
  "Herhaal artiest" (alleen vaste schijf): de
  tracks van de huidige artiest worden
  herhaald.
  "Album herhalen": het huidige album
  wordt herhaald.
  "Track herhalen": de huidige track
  wordt herhaald.
  "Herhaal weergavelijst" (alleen vaste
  schijf): de huidige playlist wordt
  herhaald.
  "Programma herhalen" (alleen USBapparaat): het huidige programma wordt
  herhaald (pagina 115).

  5

  5

  Selecteer een album (bijvoorbeeld:
  Album 01) met M/m, en druk daarna
  op ,.

  6

  Selecteer een track (bijvoorbeeld:
  Track 001) met M/m, en druk daarna
  op ENTER.

  Druk op ENTER.
  De herhaalde weergave begint.

  De track is geprogrammeerd.
  Als u een fout maakt, selecteert u het
  stapnummer (bijvoorbeeld: 01.) met
  </M/m, en drukt u daarna op CLEAR.

  De herhaalde weergave annuleren
  Stel "Herhalen" in op "Herhalen UIT" in
  stap 4.

  b Opmerking
  U kunt "Programma herhalen" alleen selecteren
  tijdens geprogrammeerde weergave.

  7

  Om andere tracks te programmeren,
  drukt u op </M/m/, om een
  stapnummer te selecteren, en
  herhaalt u daarna de stappen 5 en 6.

  8

  Druk op H.
  De geprogrammeerde weergave begint.

  Uw eigen programma maken
  (Programmeren) (alleen USBapparaat)

  De geprogrammeerde weergave stoppen
  Druk op x (stoppen).

  De geprogrammeerde weergave
  annuleren

  1

  Druk op , terwijl de "Muziekjukebox
  (USB)" wordt afgebeeld.

  Het programma wissen

  2

  Selecteer "Afspeel mode" met M/m,
  en druk daarna op ENTER.
  Het "Weergavefunctie" menu wordt
  afgebeeld.

  3

  Selecteer "Programmeren" en druk
  op ENTER.

  4

  Selecteer "Invoeren/aanpassen
  programma" en druk op ENTER.

  Stel tijdens de weergave "Programmeren" in
  op "Stop afspelen programma" op het
  "Weergavefunctie" menu.

  Stel "Programmeren" in op "Programmalijst
  wissen" op het "Weergavefunctie" menu.

  Music Jukebox

  U kunt de inhoud van het aangesloten USBapparaat in de gewenste volgorde weergeven
  door zelf de volgorde van de tracks op het
  aangesloten USB-apparaat te bepalen en zo
  uw eigen programma te maken. U kunt een
  programma van maximaal 24 tracks maken.

  z Tips
  • Het gemaakte programma blijft bestaan nadat de
  geprogrammeerde weergave klaar is. Om
  hetzelfde programma nogmaals weer te geven,
  stelt u "Programmeren" in op "Start afspelen
  programma" op het "Weergavefunctie" menu.
  Het programma wordt echter gewist wanneer u
  op [/1 drukt.
  • U kunt de geprogrammeerde weergave herhalen.
  Stel tijdens de geprogrammeerde weergave
  "Herhalen" in op "Programma herhalen" op het
  "Weergavefunctie" menu (pagina 114).

  115 • Page 116

  Audiotracks beheren in
  de Music Jukebox
  (alleen vaste schijf)
  U kunt artiesten/albums/tracks op de vaste
  schijf wissen of een label geven.

  1

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Muziekjukebox" en druk op
  ENTER.

  3

  Selecteer "Muziek beluisteren /
  bewerken" en druk op ENTER.
  De "Muziekjukebox (Harddisk)" wordt
  afgebeeld.

  4

  Selecteer een artiest, album of track,
  en druk daarna op ,.
  Om een albumlijst af te beelden,
  selecteert u een artiest met M/m, en
  drukt u daarna op ENTER.
  Om een tracklijst af te beelden,
  selecteert u een album met M/m, en
  drukt u daarna op ENTER.

  116

  5

  Selecteer een optie en druk op
  ENTER.
  "Wissen": Wist de geselecteerde artiest/
  album/track. Selecteer "Ja" ter
  bevestiging.
  "Aanpassen": Hiermee kunt u de
  volgende bewerkingen uitvoeren:
  • "Artiestennaam": Stelt u in staat een
  artiestennaam (opnieuw) in te voeren
  (pagina 48).
  • "Albumnaam": Stelt u in staat een
  albumnaam (opnieuw) in te voeren
  (pagina 48).
  • "Tracknaam": Stelt u in staat een
  tracknaam (opnieuw) in te voeren
  (pagina 48).
  • "Album kopiëren": Stelt u in staat een
  album te kopiëren (pagina 112).
  • "Track kopiëren": Stelt u in staat een
  track te kopiëren (pagina 112).
  "Herhalen": Herhaalt de weergave van
  een artiest/album/track (pagina 114).
  "Toev. aan weerg.lijst": Stelt u in staat
  tracks toe te voegen aan een playlist
  (pagina 114).
  "Naam van weergavelijst": Stelt u in
  staat een playlistnaam (opnieuw) in te
  voeren (maximaal 12 tekens)
  (pagina 48).

  b Opmerking
  U kunt de audiotracks op het aangesloten USBapparaat niet bewerken. • Page 117

  Fotoalbum

  Over de "Fotoalbum"
  functie
  De "Fotoalbum" functie maakt het volgende
  mogelijk.
  • JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf
  opslaan.
  • JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf,
  DATA DVD's (DVD-RW's/DVD-R's)/
  DATA CD's of het aangesloten USBapparaat bekijken.
  • JPEG-beeldbestanden bewerken.
  • JPEG-beeldbestanden afdrukken.
  • JPEG-beeldbestanden en
  diavoorstellingen kopiëren naar DVDRW's/DVD-R's.
  • Een diavoorstelling maken met uw
  favoriete muziek en grafische effecten
  (x-Pict Story).

  Voorbereidingen voor
  het gebruik van de
  "Fotoalbum" functie
  Sluit een USB-apparaat aan op de USBaansluiting van de recorder, of kopieer
  JPEG-beeldbestanden vanaf DATA CD's/
  DATA DVD's of het aangesloten USBapparaat naar de vaste schijf.

  Het USB-apparaat aansluiten
  U kunt een USB-apparaat (digitale
  fotocamera, geheugenkaartlezer en USBgeheugen) aansluiten op de USB-aansluiting
  van de recorder om de JPEG-beeldbestanden
  te bekijken of te kopiëren naar de vaste
  schijf. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
  bij het USB-apparaat werd geleverd
  alvorens aan te sluiten.
  DVD-recorder

  naar de USB-aansluiting

  USB-kabel (niet meegeleverd)
  USB-uitgang

  Fotoalbum

  Digitale camera

  : Signaalverloop

  b Opmerking
  Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet
  werken met deze recorder.

  ,wordt vervolgd

  117 • Page 118

  JPEG-beeldbestanden
  kopiëren naar de vaste schijf
  (DISC/USB t vaste schijf)

  1

  Plaats een disc die u wilt kopiëren
  naar de vaste schijf, of sluit een USBapparaat aan op de USB-aansluiting
  van de recorder.

  2

  Druk op SYSTEM MENU.

  7

  In het selectievakje naast het gekozen
  item wordt een vinkje geplaatst.
  • Als u het vinkje wilt verwijderen,
  drukt u nogmaals op ENTER.
  • Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
  op , om "Enkelvoudig" te selecteren
  op het submenu.

  8

  Herhaal stap 7 om alle albums of
  JPEG-beeldbestanden te selecteren
  die u wilt kopiëren.

  9

  Druk op ,.

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.
  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld.

  4

  Selecteer het item en druk op ENTER.
  Om te kopiëren vanaf DATA CD's/
  DATA DVD's (DVD-RW's/DVD-R's),
  selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
  DVD".
  Om te kopiëren vanaf het aangesloten
  USB-apparaat, selecteert u "Bekijk
  foto's op een USB-apparaat".
  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
  Voorbeeld: DVD/CD

  5

  Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk
  daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  6

  118

  Het submenu wordt afgebeeld.

  10 Selecteer "Kopieer naar harddisk" en
  druk op ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  11 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  • Selecteer "Nee" om te annuleren.

  Alle JPEG-beeldbestanden
  kopiëren vanaf het
  aangesloten USB-apparaat
  (USB t DVD-RW/DVD-R)

  1

  Sluit het USB-apparaat aan op de
  USB-aansluiting van de recorder.

  2

  Plaats een lege DVD-RW/DVD-R
  (Video-modus).

  3

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  4

  Selecteer "Meervoudig" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  • Om alle albums en JPEGbeeldbestanden te kopiëren, selecteert
  u "Kopieer alles naar HDD", en gaat u
  naar stap 11.
  • Om het album of JPEG-beeldbestand
  dat in stap 5 is geselecteerd te
  kopiëren, selecteert u "Kopieer naar
  harddisk", en gaat u naar stap 11.

  Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op
  ENTER.

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.
  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld.

  5

  Selecteer "Foto's kopiëren vanaf dig.
  camera" en druk op ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  6

  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  • Selecteer "Nee" om te annuleren. • Page 119

  z Tip
  Zie "7. Een disc opnieuw formatteren" (pagina 54)
  om DVD-RW's/DVD-R's in de Video-modus te
  formatteren.

  8

  In het selectievakje naast het gekozen
  item wordt een vinkje geplaatst.
  • Als u het vinkje wilt verwijderen,
  drukt u nogmaals op ENTER.
  • Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
  op , om "Enkelvoudig" te selecteren
  op het submenu.

  b Opmerkingen
  • Tijdens het kopiëren kunnen geen andere
  bedieningen worden uitgevoerd.
  • Tijdens het kopiëren van JPEG-beeldbestanden
  zijn de timeropnamen niet beschikbaar. Als de
  begintijd van een timeropname aanbreekt tijdens
  het kopiëren, start de timeropname nadat het
  kopiëren klaar is.

  JPEG-beeldbestanden of
  -albums kopiëren binnen de
  vaste schijf (vaste
  schijf y vaste schijf)

  1
  2

  Druk op SYSTEM MENU.

  10 Druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  11 Selecteer "Kopieer" en druk op
  ENTER.

  12 Selecteer het bestemmingsalbum
  met M/m, en druk daarna op ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
  harddisk" en druk op ENTER.
  Selecteer een album met M/m.
  Om het geselecteerde album te
  kopiëren, gaat u naar stap 6.
  Om een JPEG-beeldbestand te kopiëren,
  gaat u naar stap 5.

  Druk op ENTER en selecteer een
  JPEG-beeldbestand met M/m.

  6

  Druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  Selecteer "Meervoudig" met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  • Om het geselecteerde album te
  kopiëren, selecteert u "Kopieer inhoud
  album" bij "Albumopties", en gaat u
  naar stap 12.
  • Om de geselecteerde JPEGbeeldbestanden te kopiëren, selecteert
  u "Kopieer" bij "Bestand Opties", en
  gaat u naar stap 12.

  13 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  • Selecteer "Nee" om te annuleren.

  b Opmerking
  Albums of JPEG-beeldbestanden worden in de
  volgende gevallen niet naar de vaste schijf
  gekopieerd.
  – wanneer de vrije ruimte op de vaste schijf
  onvoldoende is voor het kopiëren.
  – wanneer het maximumaantal bestanden en/of
  albums reeds op de vaste schijf staat.

  JPEG-beeldalbums kopiëren
  naar een disc (vaste
  schijf t DVD-RW/DVD-R)

  Fotoalbum

  5

  7

  Herhaal stap 8 om alle albums of
  JPEG-beeldbestanden te selecteren
  die u wilt kopiëren.

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.

  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.

  4

  9

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld.

  3

  Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op
  ENTER.

  U kunt de bewerkte JPEG-beeldalbums
  kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
  (Video-modus).
  Een diavoorstelling wordt ook opgenomen
  op de disc als een videobestand. U kunt de
  diavoorstelling op andere DVD-apparatuur
  weergeven die niet compatibel hoeven te
  zijn met het weergeven van JPEGbeeldbestanden.

  ,wordt vervolgd

  119 • Page 120

  1
  2

  Plaats een DVD-RW/DVD-R (in Videomodus).
  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.
  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld.

  4

  Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
  harddisk" en druk op ENTER.

  11 Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  De geselecteerde JPEG-beeldalbums
  worden gekopieerd naar de "PICTURE"
  map op de disc.
  De namen van de JPEG-beeldalbums
  worden automatisch gemerkt als
  "***ALBUM".
  Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
  gefinaliseerd (pagina 51).
  • Selecteer "Nee" om te annuleren.

  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.

  5

  Selecteer een album met M/m, en
  druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  6

  Selecteer "Meervoudig" en druk op
  ENTER.
  Om alleen het album te kopiëren dat in
  stap 5 is geselecteerd, gaat u naar
  stap 10.

  7

  Selecteer een album en druk op
  ENTER.
  In het selectievakje naast het gekozen
  item wordt een vinkje geplaatst.
  • Als u het vinkje wilt verwijderen,
  drukt u nogmaals op ENTER.
  • Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
  op , om "Enkelvoudig" te selecteren
  op het submenu.

  8

  Herhaal stap 7 om alle albums te
  selecteren die u wilt kopiëren.

  9

  Druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  10 Selecteer "Kopieer naar DVD" en druk
  op ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  120

  z Tips
  • Zie "7. Een disc opnieuw formatteren"
  (pagina 54) om DVD-RW's/DVD-R's in de
  Video-modus te formatteren.
  • Zie de "Fotoalbum" lijst om te controleren welke
  albums zijn gekopieerd (pagina 122).

  b Opmerkingen
  • Het kan onmogelijk zijn de diavoorstelling weer
  te geven, afhankelijk van de DVD-apparatuur.
  • U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren
  naar een opneembare DVD waarop reeds is
  opgenomen met andere recorders/apparaten.
  • Het is mogelijk dat DATA DVD's die op deze
  recorder zijn gefinaliseerd niet kunnen worden
  weergegeven op andere apparatuur.
  • U kunt maximaal 99 diavoorstellingen opnemen
  op een disc.
  • Als u een album waarin meer dan 99 JPEGbeeldbestanden zitten naar een disc kopieert,
  zullen diavoorstellingen worden gemaakt van
  iedere 99 JPEG-beeldbestanden, die op de disc
  zullen worden opgenomen.
  • Bij DVD's neemt de vrije ruimte op de disc niet
  toe wanneer een diavoorstelling wordt gewist. • Page 121

  JPEG-beeldbestanden
  kopiëren naar een disc (vaste
  schijf t DVD-RW/DVD-R)
  U kunt de bewerkte JPEG-beeldbestanden
  kopiëren naar een DVD-RW/DVD-R
  (Video-modus).
  Een diavoorstelling wordt ook opgenomen
  op de disc als een videobestand. U kunt de
  diavoorstelling op andere DVD-apparatuur
  weergeven die niet compatibel hoeven te
  zijn met het weergeven van JPEGbeeldbestanden.

  1

  2

  8

  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  9

  Voer de stappen 1 t/m 4 uit van
  "JPEG-beeldalbums kopiëren naar
  een disc (vaste schijf t DVD-RW/
  DVD-R)" op pagina 119.

  Een JPEG-beeldbestand selecteren in
  een ander album

  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.

  1

  Schakel over naar de albumlijst in
  stap 5.
  Voor instructies, zie "Omschakelen
  tussen de albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst" op pagina 124.

  2

  Selecteer een album met M/m, en druk
  daarna op <.

  3

  Schakel over naar de JPEGbeeldbestandslijst.
  Voor instructies, zie "Omschakelen
  tussen de albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst" op pagina 124.

  4

  Selecteer een JPEG-beeldbestand met
  M/m, en druk daarna op ENTER.

  Selecteer een album met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  Selecteer een JPEG-beeldbestand
  met M/m, en druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  4

  Selecteer "Meervoudig" en druk op
  ENTER.
  Om alleen het JPEG-beeldbestand te
  kopiëren dat in stap 3 is geselecteerd,
  gaat u naar stap 8.

  5

  Selecteer "Ja" en druk op ENTER.
  De geselecteerde JPEG-beeldbestanden
  worden gekopieerd naar de "PICTURE"
  map op de disc.
  De namen van de JPEG-beeldbestanden
  worden automatisch gemerkt als
  "PHOT****".
  Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
  gefinaliseerd (pagina 51).
  • Selecteer "Nee" om te annuleren.

  De fotolijst wordt afgebeeld.

  3

  Selecteer "Kopieer naar DVD" en druk
  op ENTER.

  In het selectievakje naast het gekozen
  item wordt een vinkje geplaatst.
  • Als u het vinkje wilt verwijderen,
  drukt u nogmaals op ENTER.
  • Om alle vinkjes te verwijderen, drukt u
  op , om "Enkelvoudig" te selecteren
  op het submenu.

  6

  Herhaal stap 5 om alle JPEGbeeldbestanden te selecteren die u
  wilt kopiëren.

  7

  Druk op ,.

  z Tips
  • Zie "7. Een disc opnieuw formatteren"
  (pagina 54) om DVD-RW's/DVD-R's in de
  Video-modus te formatteren.
  • Zie de "Fotoalbum" lijst om te controleren welke
  JPEG-beeldbestanden zijn gekopieerd
  (pagina 122).

  Fotoalbum

  Selecteer een JPEG-beeldbestand en
  druk op ENTER.

  ,wordt vervolgd

  121

  Het submenu wordt afgebeeld. • Page 122

  b Opmerkingen
  • Het kan onmogelijk zijn de diavoorstelling weer
  te geven, afhankelijk van de DVD-apparatuur.
  • U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren
  naar een opneembare DVD waarop reeds is
  opgenomen met andere recorders/apparaten.
  • Het is mogelijk dat DATA DVD's die op deze
  recorder zijn gefinaliseerd niet kunnen worden
  weergegeven op andere apparatuur.
  • U kunt maximaal 99 diavoorstellingen opnemen
  op een disc.
  • Bij DVD's neemt de vrije ruimte op de disc niet
  toe wanneer een diavoorstelling wordt gewist.

  De "Fotoalbum" lijst
  gebruiken
  U kunt de JPEG-beeldbestanden op de vaste
  schijf, DATA DVD's/DATA CD's of het
  aangesloten USB-apparaat weergeven met
  behulp van de "Fotoalbum" lijst.

  1

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.
  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld.

  3

  Selecteer het item en druk op ENTER.
  Om de JPEG-beeldbestanden op de
  vaste schijf weer te geven, selecteert u
  "Bekijk/Bewerk foto's op de harddisk".
  Om JPEG-beeldbestanden op DATA
  CD's/DATA DVD's weer te geven,
  selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
  DVD".
  Om JPEG-beeldbestanden op het
  aangesloten USB-apparaat weer te
  geven, selecteert u "Bekijk foto's op een
  USB-apparaat".
  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.

  4

  Selecteer een album met M/m, en
  druk daarna op ENTER.
  Om de 4-fotolijst of 1-fotolijst af te
  beelden, drukt u eerst op < om
  "Titelweerg." te selecteren en daarna op
  ENTER, en selecteert u vervolgens "4foto's" of "1-foto" met M/m, en drukt u
  tenslotte op ENTER.

  122 • Page 123

  12-fotolijst (Voorbeeld: Vaste schijf)

  A Albumnaam
  B Albumgrootte
  C Submenu:

  4-fotolijst

  m

  Druk op , om het submenu af te
  beelden.
  Op het submenu worden alleen de
  mogelijkheden afgebeeld die betrekking
  hebben op het geselecteerde item. De
  weergegeven opties verschillen
  afhankelijk van het model, de situatie en
  het disctype.
  Voor meer informatie over de opties op
  de submenu's, zie "JPEGbeeldbestanden op de vaste schijf
  beheren" op pagina 127.

  Submenu

  D Schuifbalk:
  1-fotolijst

  m

  Wordt afgebeeld wanneer alle JPEGbeeldbestanden niet op de lijst passen.
  Om de verborgen JPEG-beeldbestanden
  te kunnen zien, drukt u op M/m.

  E Informatie over albums en JPEGbeeldbestanden:

  Fotoalbum

  Geeft het beeld, het JPEGbeeldbestandsnummer, de
  opnamedatum en -tijd, de JPEGbeeldbestandsnaam en de JPEGbeeldbestandsgrootte weer. " " wordt
  afgebeeld voor beveiligde JPEGbeeldbestanden.

  F Resterende ruimte op de vaste schijf
  Per pagina door de lijst bladeren
  (Paginafunctie)
  Druk op ./> terwijl de "Fotoalbum"
  lijst wordt afgebeeld. Bij iedere druk op
  ./>, verandert de "Fotoalbum" lijst
  naar de vorige/volgende pagina met albums/
  JPEG-beeldbestanden.

  ,wordt vervolgd

  123 • Page 124

  Omschakelen tussen de albumlijst en de
  JPEG-beeldbestandslijst

  1

  Druk op < terwijl de "Fotoalbum" lijst
  wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Weergavefun." met M/m, en
  druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer "Bestand" of "Album" met M/
  m, en druk daarna op ENTER.

  z Tips
  • U kunt het miniatuurbeeld op de albumlijst
  kiezen uit de JPEG-beeldbestanden in het
  geselecteerde album door op m/M te
  drukken.
  • U kunt overschakelen naar het vorige/volgende
  album door op m/M op de JPEGbeeldbestandslijst te drukken.

  De "Fotoalbum" lijst uitschakelen
  Druk op SYSTEM MENU.

  De gedetailleerde informatie afbeelden

  1

  Selecteer een JPEG-beeldbestand en
  druk op ,.

  2

  Selecteer "Meer informatie" en druk op
  ENTER.
  De gedetailleerde informatie van het
  geselecteerde JPEG-beeldbestand wordt
  afgebeeld.

  De bestanden of mappen opnieuw laden
  Wanneer een disc of het aangesloten USBapparaat 1.000 of meer bestanden en/of 100
  of meer mappen bevat, selecteert u
  "Volgende" op de "Fotoalbum" lijst, en
  drukt u daarna op ENTER om de nietgeladen bestanden en mappen te bekijken.
  Het kan enkele minuten duren om de
  bestanden en mappen te laden.

  b Opmerking
  De miniatuur van een bestand dat niet kan worden
  weergegeven door de recorder, wordt afgebeeld
  als " ".

  Een diavoorstelling weergeven

  1

  Voer de stappen 1 t/m 4 uit van "De
  "Fotoalbum" lijst gebruiken".
  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
  Schakel zonodig om tussen de
  albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst.

  2

  Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk
  daarna op H.
  De diavoorstelling start.

  z Tip
  U kunt een diavoorstelling starten door "Start
  Diashow" te selecteren op het submenu.

  b Opmerkingen
  • Afhankelijk van de beeldverhouding kunnen
  bepaalde beelden worden weergegeven met
  balken langs de boven- en onderrand, of linkeren rechterrand van het scherm.
  • Het weergeven van grote beeldbestanden kan
  enkele seconden duren. Dat is normaal en duidt
  niet op een storing.

  Een diavoorstelling stoppen
  Druk op x (stoppen) of O RETURN.

  Een diavoorstelling pauzeren
  Druk op X (pauze).

  Het vorige/volgende beeld bekijken
  tijdens een diavoorstelling
  Druk op ./>.

  Een beeld vergroten
  Druk tijdens een diavoorstelling
  herhaaldelijk op ZOOM.
  Bij iedere druk op ZOOM, verandert de
  vergrotingsfactor zoals hieronder
  aangegeven.
  2× t 4× t normale vergroting
  U kunt het gedeelte dat u wilt vergroten
  verplaatsen met </M/m/,.

  Een beeld roteren
  Druk tijdens een diavoorstelling
  herhaaldelijk op ANGLE.
  Bij iedere druk op ANGLE, draait het beeld
  90º rechtsom.

  124 • Page 125

  Een diavoorstelling met geluid
  weergeven (alleen vaste schijf)
  U kunt van een diavoorstelling genieten
  terwijl u luistert naar het geluid dat op de
  vaste schijf is opgeslagen. Bereid eerst de
  muziek-playlist voor door audiotracks toe te
  voegen met Jukebox (zie "Audiotracks
  toevoegen aan de playlist (alleen vaste
  schijf)" op pagina 114).

  1

  Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
  harddisk" in stap 3 van "De
  "Fotoalbum" lijst gebruiken" op
  pagina 122.
  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.
  Schakel zonodig om tussen de
  albumlijst en de JPEGbeeldbestandslijst.

  Een diavoorstelling
  maken met uw favoriete
  muziek en grafische
  effecten (x-Pict Story)
  (alleen vaste schijf)

  2

  Selecteer een album of JPEGbeeldbestand met M/m, en druk daarna
  op ,.

  3

  Selecteer "Start auto diavoorst" en druk
  op ENTER.

  Het is eenvoudig uw eigen diavoorstelling
  met uw favoriete muziek op de muziekplaylist en grafische effecten te maken met
  behulp van de JPEG-beeldbestanden op de
  vaste schijf (x-Pict Story).
  Bereid eerst de muziek-playlist voor door
  audiotracks toe te voegen met Jukebox (zie
  "Audiotracks toevoegen aan de playlist
  (alleen vaste schijf)" op pagina 114). De
  gemaakte x-Pict Story wordt automatisch
  opgeslagen op de titellijst (vaste schijf)
  vanwaar u hem eenvoudig kunt kopiëren
  naar een opneembare disc.

  4

  Selecteer de gewenste muziek-playlist
  of "Favorieten" met </,.

  1

  5

  Selecteer "Start" en druk op ENTER.
  De diavoorstelling en de weergave
  beginnen vanaf de eerste track op de
  geselecteerde muziek-playlist.

  2

  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.
  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld.

  3

  Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
  harddisk" en druk op ENTER.
  De "Fotoalbum (Harddisk)" lijst wordt
  afgebeeld.

  4

  Selecteer een album en druk op ,.
  Selecteer "Een x-Pict Story maken"
  met M/m, en druk daarna op ENTER.

  Fotoalbum

  b Opmerkingen
  • Tijdens het weergeven van een diavoorstelling
  met geluid, kunt u het volgende niet doen:
  – Een beeld in-/uitzoomen, roteren, overslaan of
  pauzeren.
  – Informatie op het scherm afbeelden door op
  DISPLAY te drukken.
  • Als er geen audiotracks op de geselecteerde
  muziek-playlist staan, wordt de diavoorstelling
  weergegeven zonder geluid.

  Druk op SYSTEM MENU.

  ,wordt vervolgd

  125

  Het submenu wordt afgebeeld.

  5 • Page 126

  6

  Selecteer een grafisch effect en een
  muziek-playlist met </M/m/,.
  • "Thema": Selecteer een thema. De
  recorder voegt grafische effecten toe,
  afhankelijk van het thema dat u uit
  onderstaande thema's hebt ingesteld:
  "Momenten van geluk (1)": met
  eenvoudige grafische effecten
  "Momenten van geluk (2)": met
  eenvoudige grafische effecten die snel
  veranderen
  "Denken aan vroeger": in
  monochroom
  "Fijnste herinneringen": met
  bewegende grafische effecten
  "Gelukzalig leven": met bewegende
  grafische effecten die snel veranderen
  "Normaal": zonder grafische effecten
  • "Weerg. Lijst": Selecteer de gewenste
  muziek-playlist of "Favorieten". Voor
  een beschrijving van het maken van
  een muziek-playlist, zie "Audiotracks
  toevoegen aan de playlist (alleen vaste
  schijf)" op pagina 114.

  7

  Selecteer "Volgende" en druk op
  ENTER.
  De mededeling over auteursrechten
  wordt op het scherm afgebeeld.

  8

  Selecteer "Ja" met </, en druk op
  ENTER.
  De x-Pict Story wordt opgeslagen als
  een videobestand op de titellijst op de
  vaste schijf.
  De titelnamen worden automatisch
  samengesteld als "x-Pict_Story ***"
  met behulp van de naam van de
  geselecteerde albummap.

  Het maken van een x-Pict Story stoppen
  Houd x REC STOP gedurende langer dan
  3 seconden ingedrukt.

  126

  z Tips
  • De volgorde van de audiotracks in de gemaakte
  x-Pict Story is dezelfde als die van de muziekplaylist. Als u de volgorde wilt veranderen,
  verandert u de volgorde van de muziek-playlist
  voordat u een x-Pict Story maakt.
  • Als de geselecteerde map geen naam heeft,
  worden de titelnamen automatisch samengesteld
  uit de datum op het moment dat de x-Pict Story
  wordt gemaakt.
  • Een x-Pict Story wordt gemaakt in de HQopnamestand.
  • Om de titels van een x-Pict Story te bewerken,
  zie "Wissen en bewerken" op pagina 89.

  b Opmerkingen
  • Tijdens het maken van een x-Pict Story kunt u
  niet opnemen.
  • Als er geen JPEG-beeldbestand in de
  geselecteerde map zit, kunt u geen x-Pict Story
  maken.
  • Als er geen audiotracks op de geselecteerde
  muziek-playlist staan, wordt de x-Pict Story
  gemaakt zonder geluid.
  • Het is mogelijk dat de geselecteerde muziekplaylist niet tot het einde helemaal wordt
  weergegeven, afhankelijk van het aantal JPEGbeeldbestanden.
  • Als de vaste schijf vol is, wordt een
  waarschuwingsmededeling afgebeeld en kunt u
  geen x-Pict Story maken.
  • Tijdens het maken van een x-Pict Story, kunt u
  het volgende niet doen:
  – Een beeld in-/uitzoomen, roteren, overslaan of
  pauzeren.
  – Informatie op het scherm afbeelden door op
  DISPLAY te drukken.
  • De volgorde van de grafische effecten verandert
  willekeurig iedere keer wanneer u een x-Pict
  Story maakt met hetzelfde thema.
  • U mag de USB-kabel, i.LINK-kabel of CAM
  niet loskoppelen (verwijderen) of aansluiten
  (insteken) tijdens het maken van een x-Pict
  Story. Hierdoor kan het maken van de x-Pict
  Story worden gestoord.
  • Het is mogelijk dat het grafische effect niet een
  vloeiende beweging vertoont of niet juist wordt
  weergegeven in de gemaakte x-Pict Story,
  afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals
  de grootte van de beeldbestanden. • Page 127

  Een x-Pict Story weergeven
  U kunt een gemaakte x-Pict Story
  weergeven vanaf de titellijst op de vaste
  schijf.
  Voor meer informatie, zie "3. Het
  opgenomen programma afspelen (Titellijst)"
  op pagina 45.

  Een x-Pict Story kopiëren
  U kunt een gemaakte x-Pict Story naar een
  DVD kopiëren. Voor meer informatie, zie
  "Kopiëren (HDD y DVD)" op pagina 96.
  Om de disc af te spelen op andere DVDapparatuur moet deze eerst worden
  gefinaliseerd (pagina 51).

  JPEG-beeldbestanden
  op de vaste schijf
  beheren
  1

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.
  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld.

  3

  Selecteer "Bekijk/Bewerk foto's op de
  harddisk" en druk op ENTER.
  De "Fotoalbum (Harddisk)" lijst wordt
  afgebeeld.

  4

  Selecteer een album of JPEGbeeldbestand, en druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  5

  Selecteer een optie en druk op
  ENTER.
  U kunt de volgende bewerkingen
  uitvoeren op het album/JPEGbeeldbestand.
  "Start Diashow": Start de
  diavoorstelling (pagina 124).
  "Start auto diavoorst" (alleen vaste
  schijf): Start een diavoorstelling met
  geluid (pagina 125).

  "Nieuw album": Maakt een nieuw
  album aan.

  Fotoalbum

  "Een x-Pict Story maken": Maakt een
  nieuwe x-Pict Story (pagina 125).

  "Albumopties"
  • "Wis album": Wist het geselecteerde
  album.
  • "Kopieer inhoud album": Kopieert alle
  JPEG-beeldbestanden in het
  geselecteerde album naar de vaste
  schijf (pagina 119).
  • "Geef album nieuwe naam": Verandert
  de naam van het geselecteerde album
  (pagina 48).

  ,wordt vervolgd

  127 • Page 128

  • "Beveilig inhoud album": Beveiligt
  alle JPEG-beeldbestanden in het
  geselecteerde album.
  • "Beveiliging opheffen": Heft de
  beveiliging op van alle JPEGbeeldbestanden in het geselecteerde
  album.
  "Kopieer naar DVD": Kopieert het
  geselecteerde album of JPEGbeeldbestand naar een DVD
  (pagina 119).
  "Meervoudig": Selecteert meerdere
  albums of JPEG-beeldbestanden om te
  bewerken.

  JPEG-beeldbestanden
  afdrukken
  U kunt JPEG-beeldbestanden op de vaste
  schijf, DATA DVD's/DATA CD's of het
  aangesloten USB-apparaat afdrukken door
  een PictBridge-compatibele printer aan te
  sluiten op de USB-aansluiting van de
  recorder.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
  printer werd geleverd.

  1

  "Kopieer alles naar HDD": Kopieert alle
  albums en JPEG-beeldbestanden naar
  de vaste schijf (pagina 118).

  Sluit een PictBridge-compatibele
  printer aan op de USB-aansluiting
  van de recorder.

  "Kopieer naar harddisk": Kopieert het
  geselecteerde album of JPEGbeeldbestand naar de vaste schijf
  (pagina 118).

  DVD-recorder

  naar de USB-aansluiting

  "Bestand Opties"
  • "Wissen": Wist het geselecteerde
  JPEG-beeldbestand.
  • "Kopieer": Kopieert het geselecteerde
  JPEG-beeldbestand (pagina 119).
  • "Bestand hernoemen": Verandert de
  naam van het geselecteerde JPEGbeeldbestand (pagina 48).
  • "Beveiligen": Beveiligt het
  geselecteerde JPEG-beeldbestand.
  Selecteer dit nogmaals om de
  beveiliging op te heffen.

  PictBridge-compatibele
  printer

  2

  Bij het afdrukken van JPEGbeeldbestanden op de vaste schijf of
  DATA DVD's/DATA CD's, slaat u deze
  stap over.

  "Druk af": Drukt het geselecteerde
  JPEG-beeldbestand af (pagina 128).
  "Meer informatie": Beeldt de
  gedetailleerde informatie van het
  geselecteerde JPEG-beeldbestand af
  (pagina 124).
  "Enkelvoudig": Annuleert de instelling
  "Meervoudig".

  128

  Sluit het USB-apparaat aan op de
  USB-aansluiting van de recorder.

  3

  Druk op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  4

  Selecteer "Fotoalbum" en druk op
  ENTER.
  Het "Fotoalbum" menu wordt
  afgebeeld. • Page 129

  5

  Selecteer het item en druk op ENTER.
  Om de JPEG-beeldbestanden op de
  vaste schijf af te drukken, selecteert u
  "Bekijk/Bewerk foto's op de harddisk".
  Om JPEG-beeldbestanden op een
  DATA DVD/DATA CD af te drukken,
  selecteert u "Bekijk foto's op een CD/
  DVD".
  Om JPEG-beeldbestanden vanaf het
  aangesloten USB-apparaat af te
  drukken, selecteert u "Bekijk foto's op
  een USB-apparaat".
  De "Fotoalbum" lijst wordt afgebeeld.

  6

  Selecteer een album en druk op
  ENTER.

  11 Druk op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  12 Selecteer "Druk af" en druk op
  ENTER.
  Een mededeling op het scherm vraagt
  om bevestiging.

  13 Selecteer "Start" en druk op ENTER.
  U kunt het papierformaat en de opmaak
  instellen. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing die bij de printer
  werd geleverd.

  Het afdrukken annuleren
  Druk op ENTER.

  De aangesloten printer afbeelden
  Selecteer "Bevestig printer" bij "USB" op
  het "Opties 2" instelscherm (pagina 156).

  Het aangesloten USB-apparaat opnieuw
  opstarten

  7

  Selecteer een bestand met M/m, en
  druk daarna op ,.
  Het submenu wordt afgebeeld.

  8

  Selecteer het item en druk op ENTER.
  Om twee of meer bestanden af te
  drukken, selecteert u "Meervoudig".
  Om alleen het bestand af te drukken dat
  in stap 7 is geselecteerd, gaat u naar
  stap 12.

  9

  In het selectievakje naast het gekozen
  item wordt een vinkje geplaatst.
  • Als u het vinkje wilt verwijderen,
  drukt u nogmaals op ENTER.
  • Om alle vinkjes te verwijderen,
  selecteert u "Enkelvoudig".

  z Tip
  Afdrukopties, zoals het papierformaat en de
  opmaak, verschillen afhankelijk van de printer.
  Voor verdere informatie raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing die bij de printer werd
  geleverd.

  Fotoalbum

  Selecteer een bestand en druk op
  ENTER.

  Selecteer "Herstart USB toestel" bij "USB"
  op het "Opties 2" instelscherm (pagina 156).

  10 Herhaal stap 9 om alle bestanden te
  selecteren die u wilt afdrukken.

  129 • Page 130

  Voor afspelen

  Instellingen en afstellingen

  Dynamisch

  Levert een sterk,
  dynamisch beeld op
  door het beeldcontrast
  en de kleurintensiteit te
  verhogen.

  Standaard

  Geeft een
  standaardbeeld weer.

  De beeldkwaliteit
  instellen
  HDD

  +RW

  -RVR

  -RVideo

  -RWVR -RWVideo

  DVD

  +R

  VCD DATA DVD *

  Professioneel Geeft een origineel
  beeld weer.

  DATA CD *
  * Alleen DivX-videobestanden

  U kunt de kwaliteit van het beeld vanaf een
  aangesloten apparaat, zoals een televisie of
  videorecorder, en tevens de beeldkwaliteit
  van de uitzendingen die de recorder kan
  ontvangen, instellen door een
  voorkeursinstelling te selecteren. U kunt de
  beeldkwaliteit tevens instellen door
  gedetailleerde instellingen te veranderen, en
  maximaal drie eigen instellingen in het
  geheugen opslaan.

  1

  Druk in de stopstand op SYSTEM
  MENU.
  Om de kwaliteit van het weergavebeeld
  in te stellen, drukt u tijdens de weergave
  op SYSTEM MENU.
  Het systeemmenu wordt afgebeeld.

  2

  Selecteer "Beeldinstellingen" en druk
  op ENTER.

  3

  Selecteer een voorkeursinstelling
  met </,, en druk daarna op
  ENTER.

  Memory 1/
  Memory 2/
  Memory 3

  Om de gedetailleerde instellingen van
  de geselecteerde voorkeursinstelling te
  controleren, drukt u op DISPLAY.

  4

  130

  Televisie-uitzending

  VHS

  Videocassettes

  DTV

  Digitale uitzending

  Memory 1/
  Memory 2/
  Memory 3

  Uw eigen instellingen.
  Om uw eigen instellingen
  te maken, zie "Uw eigen
  instelling maken" op
  pagina 130.

  Druk op SYSTEM MENU om de functie
  te verlaten.

  Uw eigen instelling maken

  1

  Selecteer "Memory 1", "Memory 2" of
  "Memory 3" in stap 3.

  2

  Selecteer "Details Instelling" en druk op
  ENTER.
  Het scherm voor het maken van
  gedetailleerde instellingen wordt
  afgebeeld.

  3

  Selecteer een item met M/m en verander
  de instellingen met </,.
  Zie de onderstaande tabellen voor een
  beschrijving van iedere instelling.

  4

  Druk op SYSTEM MENU om de
  functie te verlaten.
  De instelling wordt automatisch
  opgeslagen als de instelling die u in
  stap 1 hebt geselecteerd.

  Voor opnemen
  TV

  Uw eigen instellingen.
  Om uw eigen
  instellingen te maken,
  zie "Uw eigen
  instelling maken" op
  pagina 130. • Page 131

  Instelopties voor de
  opnamebeeldkwaliteit
  Voor meer informatie over iedere instelling,
  leest u de beschrijving van het scherm.
  Progr.
  Beweging

  Cinema

  Stelt het progressieve
  videosignaal in wanneer
  "Component Video Uit" is
  ingesteld op "Progressive
  (p)" (pagina 142) of wanneer
  u een HDMI-aansluiting
  gebruikt.
  Selecteer "Beweging" voor
  een film met snel bewegende
  beelden.
  Selecteer "Stilst." voor een
  film met weinig beweging.
  Zet de progressieve
  videosignalen om
  overeenkomstig het type
  DVD-software waarnaar u
  kijkt wanneer "Component
  Video Uit" is ingesteld op
  "Progressive (p)"
  (pagina 142) of wanneer u
  een HDMI-aansluiting
  gebruikt.
  Selecteer "Auto" om het type
  software (op filmbasis of op
  videobasis) automatisch vast
  te stellen en de toepasselijke
  omzettingsfunctie te
  selecteren. Selecteer normaal
  deze instelling.
  Selecteer "Uit" om de
  omzettingsfunctie
  onveranderlijk in te stellen op
  software op videobasis.
  Stelt de helderheid/
  kleurscheiding in voor de
  videosignalen.
  Selecteer "Beweging" voor
  een film met snel bewegende
  beelden.
  Selecteer "Stilst." voor een
  film met weinig beweging.

  YNR*
  (ruisvermindering
  helderheid)

  Verlaagt de ruis die in het
  luminantie-element van het
  videosignaal zit.

  Stelt de scherpte in van de
  beeldomtrek.

  Wit AGC*

  Schakelt in voor het
  automatisch instellen van het
  witniveau.

  Witverbetering*

  Stelt de intensiteit van het wit
  in.

  Zwartverbetering*

  Stelt de intensiteit van het
  zwart in.

  Zwartniveau* Selecteert het zwartniveau
  (instelniveau) voor NTSCvideosignalen.
  Selecteer "ON" om het
  zwartniveau van de
  ingangssignalen in te stellen
  op het standaardniveau.
  Normaal gesproken
  selecteert u de instelling
  "OFF".
  Kleurtint*

  Stelt de kleurbalans in.

  Kleurverzadiging*

  Maakt de kleuren donkerder
  of lichter.

  * Alleen voor analoge uitzendingen

  Instelopties voor de
  weergavebeeldkwaliteit
  Voor meer informatie over iedere instelling,
  leest u de beschrijving van het scherm.
  Progr.
  Beweging

  Stelt het progressieve
  videosignaal in wanneer
  "Component Video Uit" is
  ingesteld op "Progressive
  (p)" (pagina 142) of wanneer
  "Beeldresolutie" is ingesteld
  op iets anders dan "720 x
  576i" (of "720 x 480i")
  (pagina 152).
  Selecteer "Beweging" voor
  een film met snel bewegende
  beelden.
  Selecteer "Stilst." voor een
  film met weinig beweging.

  Vermindert de ruis in het
  CNR*
  (kleurruiskleurgedeelte van het
  vermindering) videosignaal.

  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  3D Y/C*

  Detail*

  131 • Page 132

  Cinema

  YNR
  (ruisvermindering
  helderheid)

  Zet de progressieve
  videosignalen om
  overeenkomstig het type
  DVD-software waarnaar u
  kijkt wanneer "Component
  Video Uit" is ingesteld op
  "Progressive (p)"
  (pagina 142) of wanneer
  "Beeldresolutie" is ingesteld
  op iets anders dan "720 x
  576i" (of "720 x 480i")
  (pagina 152).
  Selecteer "Auto 1" om het
  type software (op filmbasis
  of op videobasis)
  automatisch vast te stellen en
  de toepasselijke
  omzettingsfunctie te
  selecteren. Selecteer normaal
  deze instelling.
  Als het beeld er onnatuurlijk
  uitziet, selecteert u "Auto 2",
  "Aan" of "Uit".
  Verlaagt de ruis die in het
  luminantie-element van het
  videosignaal zit.

  Vermindert "blokruis" of
  BNR
  (blokruismozaïekpatronen in het
  vermindering) beeld.

  132

  MNR (muggenruisvermindering)

  Vermindert de vage storing
  die optreedt rond de omtrek
  van beelden. De
  ruisverminderingseffecten
  worden automatisch
  ingesteld binnen ieder
  instelbereik overeenkomstig
  de videobitsnelheid en
  andere factoren.

  Scherpte

  Maakt de omtrek van beelden
  scherper.

  Detail

  Stelt de scherpte in van de
  beeldomtrek.

  Witverbetering

  Stelt de intensiteit van het wit
  in.

  Zwartverbetering

  Stelt de intensiteit van het
  zwart in.

  Zwartniveau Selecteert het zwartniveau
  (instelniveau) voor de
  videosignalen.
  Selecteer "ON" om het
  zwartniveau te verhogen.
  Selecteer dit wanneer het
  beeld te donker is.
  Selecteer "OFF" om het
  zwartniveau van de
  ingangssignalen in te stellen
  op het standaardniveau.
  Selecteer normaal deze
  instelling.
  Gamma
  Correctie.

  Stelt in hoe donkere delen
  eruit zien.

  Kleurtint

  Stelt de kleurbalans in.

  Kleurverzadiging

  Maakt de kleuren donkerder
  of lichter.

  b Opmerkingen
  • Als de omtrek van beelden op uw beeldscherm
  wazig worden, stelt u "BNR" en/of "MNR" in op
  "Uit".
  • Bij sommige discs of scènes is het
  bovengenoemde BNR-, of MNR-effect minder
  duidelijk. Bovendien is het mogelijk dat deze
  functies niet werken met bepaalde
  schermformaten.
  • De volgende instellingen zijn niet beschikbaar
  voor de signalen die worden uitgevoerd via de
  HDMI-aansluiting.
  – "Scherpte"
  – "Witverbetering"
  – "Zwartverbetering"
  – "Zwartniveau"
  – "Gamma Correctie."
  – "Kleurtint"
  – "Kleurverzadiging" • Page 133

  Instelmenu's gebruiken
  U kunt de instellingen van de recorder
  veranderen, zoals de
  beeldkwaliteitinstellingen,
  geluidsinstellingen, enz.

  Discinstellingen (Disc
  Setup)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op de DVD.

  1

  Druk op SYSTEM MENU met de
  recorder in de stopstand.

  2

  Selecteer "Disc Setup" of
  "Basisinstellingen" met M/m, en druk
  daarna op ENTER.

  Voer Discnaam in

  Selecteer het gewenste item met M/
  m, en druk daarna op ENTER.

  Disc beveiligen

  3

  Zie de beschrijvingen in de hierna
  volgende pagina's.
  De standaardinstellingen zijn
  onderstreept.

  Basis
  U kunt een disc een label geven.
  Voor verdere informatie, zie pagina 50.

  U kunt een disc tegen wissen beveiligen.
  Voor verdere informatie, zie pagina 50.

  DVD-RW formatteren (alleen DVD-RW's)
  De recorder begint automatisch te
  formatteren in VR- of Video-modus,
  afhankelijk van wat is geselecteerd, wanneer
  een nieuwe ongeformatteerde DVD-RW is
  ingebracht.
  VR Mode

  Formatteert de disc
  automatisch in de VR-modus.

  Video
  Mode

  Formatteert de disc
  automatisch in de Videomodus.

  Formatteren
  U kunt een DVD+RW, DVD-RW of DVDR handmatig opnieuw formatteren om een
  lege disc te maken.
  Voor verdere informatie, zie pagina 54.

  Finaliseert een disc voor weergave op andere
  DVD-apparatuur.
  Voor verdere informatie, zie pagina 51.

  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  Finaliseren

  133 • Page 134

  HDD Optimalis.
  Naarmate u beelden herhaaldelijk opneemt,
  wist en bewerkt, raakt het bestandssysteem
  van de vaste schijf steeds verder
  gefragmenteerd. Om alle gefragmenteerde
  bestanden 'op te schonen', dient u de vaste
  schijf periodiek te optimaliseren. Als de
  vaste schijf geoptimaliseerd moet worden,
  wordt automatisch een mededeling
  daaromtrent afgebeeld.
  Om de optimalisatie te annuleren, drukt u op
  ENTER. De vaste schijf zal slechts
  gedeeltelijk zijn geoptimaliseerd.

  b Opmerkingen
  • Het optimaliseren van de vaste schijf duurt
  ongeveer acht uur. Tijdens het optimaliseren
  kunnen geen andere bedieningen, zoals opnemen
  of weergeven, worden uitgevoerd.
  • U kunt de vaste schijf niet optimaliseren
  wanneer de vrije ruimte op de disc onvoldoende
  is voor het optimaliseren. Wis titels om ruimte
  op de disc vrij te maken (pagina 90).

  Formatteer HDD
  Als zich een vaste-schijffout voordoet, kunt
  u het probleem oplossen door de vaste schijf
  te formatteren. "Formatteer HDD" kan
  alleen worden geselecteerd wanneer de vaste
  schijf moet worden geformatteerd. Merk op
  dat alle opgenomen inhoud van de vaste
  schijf zal worden gewist.

  134

  Recorderinstellingen
  (Basis)
  U kunt de klok instellen en andere
  instellingen maken die betrekking hebben op
  de recorder.

  Klok Instelling
  Deze recorder stelt de klok automatisch in
  als digitale kanalen zijn gescand en
  opgeslagen.

  Auto (Klok automatisch instellen)
  De automatische klokinstelfunctie wordt
  ingeschakeld wanneer een
  programmapositie in uw lokale gebied een
  tijdsignaal uitzendt.

  1

  Druk herhaaldelijk op </, tot de
  programmapositie van de zender met
  een tijdsignaal verschijnt.

  2

  Druk op m om "Start" te selecteren, en
  druk daarna op ENTER.
  • Als de recorder van geen enkele
  zender een tijdsignaal ontvangt, drukt
  u op O RETURN en stelt u de klok
  handmatig in.
  • Als met de functie voor automatische
  klokinstelling de klok niet juist is
  ingesteld voor uw gebied, moet u een
  andere zender voor de automatische
  klokinstelfunctie proberen of de klok
  handmatig instellen. • Page 135

  Manueel (Klok handmatig instellen)
  Stelt de klok handmatig in.

  1

  Druk op </, om de tijdzone van uw
  gebied of GMT (Greenwich Mean
  Time) te selecteren, en druk daarna op
  m.

  2

  Selecteer "Aan" met </, als het nu
  zomertijd is en druk daarna op ENTER.

  3

  Stel de dag, de maand, het jaar, het uur
  en de minuten in met </M/m/,, en
  druk daarna op ENTER om de klok te
  starten.
  Om nummers te wijzigen, drukt u op <
  om terug te keren naar het item dat moet
  worden gewijzigd, en op M/m.

  TV Systeem
  Selecteert het kleursysteem voor opnemen
  vanaf aangesloten apparatuur.
  Deze instelling heeft alleen effect bij
  opnemen vanaf een externe ingangsbron.
  NTSC

  Neemt op in het NTSC- of
  PAL-60-kleursysteem.

  PAL/
  SECAM

  Neemt op in het PAL- of
  SECAM-kleursysteem.

  b Opmerkingen
  • Als beeldruis optreedt nadat u de "TV Systeem"
  instelling hebt veranderd, verandert u de
  "Kleursysteem" instelling (pagina 142). Als de
  beeldruis nog steeds optreedt, houdt u
  x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
  daarna op INPUT op de recorder.
  • Als u de "TV Systeem" instelling verandert,
  wordt de kopieerlijst gewist.

  Power Save
  Hiermee selecteert u of deze recorder in de
  stroombesparingsfunctie wordt gezet
  wanneer de recorder wordt uitgeschakeld
  (standby).
  Mode 1

  Alleen het antenneingangssignaal wordt
  uitgevoerd naar de
  aangesloten televisie wanneer
  de in de recorder standbystand staat.

  Mode 2

  Wanneer de recorder in de
  stand-bystand staat, wordt
  geen ingangssignaal
  uitgevoerd.

  Uit

  Stelt niet de
  stroombesparingsstand in.
  Selecteer onder normale
  omstandigheden deze
  instelling.

  b Opmerking
  De stroombesparingsfunctie werkt niet in de
  volgende gevallen, zelfs niet als "Power Save" is
  ingesteld op "Mode 1" of "Mode 2".
  – Er bestaat een timerinstelling met "VPS/PDC"
  op de overzichtslijst of timerlijst.
  – De SMARTLINK-functies zijn niet beschikbaar
  wanneer "Power Save" is ingesteld op "Mode 1"
  of "Mode 2".

  Helpfunctie
  Beeldt helpinformatie af op
  GUI-schermen.

  Uit

  De Help-functie wordt niet
  ingesteld.

  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  Aan

  135 • Page 136

  Keuze EPG Type
  Selecteert het EPG (Electronic Programme
  Guide)-type dat moet worden gebruikt.
  De standaardinstelling verschilt, afhankelijk
  van het model voor uw land/gebied.
  GUIDE
  Plus+

  Selecteer dit om gebruik te
  maken van de elektronische
  programmagids GUIDE Plus+
  van Gemstar (pagina 67).

  Guide
  (Digital)

  Selecteer dit om gebruik te
  maken van de digitale,
  elektronische programmagids
  (pagina 55).

  Snelinstelling (De recorder
  terugstellen)
  Selecteer dit om de "Snelinstelling"
  procedure te volgen.
  Volg de instructies voor "Snelinstelling"
  (pagina 32) vanaf stap 2.

  Antenneontvangstinstellingen
  (Digitale Tuner)
  U kunt digitale tuner- en programmapositieinstellingen maken voor de recorder.

  Kanalen Vervangen
  Scant beschikbare digitale kanalen en
  vervangt de kanalen die reeds opgeslagen
  zijn in de kanalenlijst door de scanresultaten.
  Selecteer uw land/gebied met </,, en
  druk daarna op ENTER.
  De recorder scant de beschikbare, digitale
  kanalen en slaat deze op.
  Om het scannen te annuleren, drukt u op
  SYSTEM MENU of EXIT.
  Als programmaposities niet worden gebruikt
  of ongewenste kanalen bevatten, kunt u deze
  uitschakelen (pagina 137).

  b Opmerking
  De timerinstellingen voor de vervangen kanalen
  worden gewist.

  Nieuwe Kanalen Toevoegen
  Scant digitale kanalen en voegt de gevonden
  kanalen toe aan de kanalenlijst.

  136 • Page 137

  Kanalen Sorteren
  Nadat de programmaposities zijn ingesteld,
  kunt u de volgorde van iedere
  programmapositie op de afgebeelde lijst
  veranderen.

  1

  2

  Druk op M/m om een programmapositie
  te selecteren die u wilt verplaatsen, en
  druk daarna op ENTER.
  • Om andere pagina's af te beelden,
  drukt u herhaaldelijk op M/m.
  Druk op M/m om het
  programmapositienummer te selecteren
  dat u wilt omwisselen met het
  programmapositienummer dat u in
  stap 1 hebt geselecteerd, en druk daarna
  op ENTER.
  De programmapositienummers worden
  omgewisseld.
  • Als u meerdere programmaposities
  wilt verplaatsen, herhaalt u vanaf
  stap 1.

  Kanalen Opties
  U kunt bepaalde kanalen overslaan of
  vergrendelen.
  Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
  de cijfertoetsen en druk daarna op
  ENTER.
  Om een wachtwoord in te stellen,
  raadpleegt u pagina 151.

  2

  Selecteer de programmapositie die u
  wilt overslaan of vergrendelen met M/m,
  en druk daarna op ENTER.

  3

  Selecteer een optie en druk op ENTER.
  • Om de programmapositie over te
  slaan, selecteert u
  .
  • Om de programmapositie te
  vergrendelen, selecteert u .
  In het selectievakje naast de gekozen
  programmapositie wordt een vinkje
  geplaatst.

  Selecteert of radio- of datakanalen moeten
  worden overgeslagen.
  Uit

  Geen kanalen worden
  overgeslagen.

  Radio

  Radiokanalen worden
  overgeslagen.

  Data

  Datakanalen worden
  overgeslagen.

  Radio &
  Data

  Radio- en datakanalen worden
  overgeslagen bij het selecteren
  van kanalen.

  Signaal Controleren
  U kunt de signaalsterkte en kwaliteit van het
  kanaal controleren.
  Om een digitaal kanaal te scannen, selecteert
  u eerst een kanaal met </,, selecteert u
  daarna "Nieuwe Kanalen Toevoegen", en
  drukt u tenslotte op ENTER.

  Voeding Antenne (alleen voor
  RDR-HXD795/HXD895/HXD995/
  HXD1095 (behalve voor de
  modellen voor het Verenigd
  Koninkrijk))
  Selecteert of voeding moet worden geleverd
  aan de antenne die is aangesloten op de
  DIGITAL AERIAL IN-aansluiting.
  Aan

  De voeding wordt altijd
  geleverd aan de antenne die is
  aangesloten op de DIGITAL
  AERIAL IN-aansluiting.

  Auto

  De voeding wordt geleverd
  aan de antenne die is
  aangesloten op de DIGITAL
  AERIAL IN-aansluiting
  wanneer de recorder is
  ingeschakeld.

  Uit

  De voeding wordt niet
  geleverd aan de antenne die is
  aangesloten op de DIGITAL
  AERIAL IN-aansluiting.
  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  1

  Autom. Overslagen

  137 • Page 138

  b Opmerking
  Als de instelling blijft terugkeren naar "Uit", ook
  wanneer "Aan" of "Auto" is geselecteerd, of als de
  zendsignalen niet goed kunnen worden ontvangen,
  controleert u de aansluitingen en probeert u de
  instelling opnieuw te maken.

  D.TV Taal
  Selecteert de talen van het hoofd- en
  subgeluid/ondertiteling of teleteksttaal van
  tweetalige programma's.

  Antenneontvangstinstellingen
  (Analoge Tuner)
  U kunt analoge tuner- en programmapositieinstellingen maken voor de recorder.

  Automatisch Zoeken
  Auto Scan
  Als u een televisie aansluit op deze recorder
  zonder gebruikmaking van SMARTLINK,
  kunt u de programmaposities automatisch
  vooraf instellen met "Auto Scan".
  Selecteer uw land/gebied met </,, en
  druk daarna op ENTER.
  De programmapositie wordt ingesteld
  volgens het geselecteerde land/gebied.
  Als programmaposities niet worden gebruikt
  of ongewenste kanalen bevatten, kunt u deze
  uitschakelen (pagina 139).

  Overnemen van TV
  Als u een televisie aansluit op deze recorder
  met gebruikmaking van SMARTLINK, kunt
  u de programmaposities instellen door deze
  vanuit uw televisie te downloaden.
  Voor meer informatie raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
  geleverd.
  Selecteer uw land/gebied met </,, en
  druk daarna op ENTER.
  De tunervoorinstellingen worden
  gedownload vanaf uw televisie naar deze
  recorder.
  Als programmaposities niet worden gebruikt
  of ongewenste kanalen bevatten, kunt u deze
  uitschakelen (pagina 139).

  138 • Page 139

  Handmatig Afstemmen
  U kunt de programmaposities handmatig
  instellen.
  Als bepaalde programmaposities niet
  kunnen worden ingesteld met de functie
  "Snelinstelling", kunt u deze handmatig
  instellen.
  Als er geen geluid is of het beeld is
  vervormd, is het mogelijk dat het verkeerde
  tunersysteem is ingesteld tijdens de
  "Snelinstelling". Voer de volgende
  procedure uit om het juiste tunersysteem
  handmatig in te stellen.

  1

  Selecteer uw land/gebied met </,,
  en druk daarna op ENTER.
  Programmapositie

  KAN systeem
  Selecteer het gebied om de beste ontvangst te
  krijgen.
  FR

  Selecteer dit systeem in
  Frankrijk.

  West
  Europa

  Selecteer dit systeem in WestEuropese landen.

  UK & IE

  Selecteer dit systeem in
  Groot-Brittannië en Ierland.

  Oost
  Europa

  Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.

  Kanaal
  Druk herhaaldelijk op </, tot de
  gewenste kanaal wordt weergegeven.
  • Selecteer een kabel- of satellietprogrammapositie door op </, te
  drukken totdat de gewenste
  programmapositie wordt weergegeven.
  Beschikbare kanalen
  Televisiesysteem Kanalen
  BG (West-Europese E2 – E12 VHF
  landen, behalve de
  landen die hieronder A – H VHF in Italië
  zijn aangegeven)
  E21 – E69 UHF

  2

  Druk op PROG +/– om de
  programmapositie te selecteren.

  3

  Selecteer het item dat u wilt veranderen
  met M/m en verander de instellingen
  met </,, en druk daarna op ENTER.
  • Herhaal deze procedure vanaf stap 2
  om een andere programmapositie in te
  stellen.

  S1 – S20 CATV
  S21 – S41 HYPER
  S01 – S05 CATV
  DK (Oost-Europese
  landen)

  R1 – R12 VHF
  R21 – R69 UHF
  S1 – S20 CATV
  S21 – S41 HYPER

  Overslaan

  S01 – S05 CATV

  Uit

  Selecteer dit wanneer de
  programmapositie niet
  gebruikt wordt of een
  ongewenste
  programmapositie bevat.
  De geselecteerde
  programmapositie wordt
  overgeslagen wanneer u op
  PROG +/– drukt.
  De geselecteerde
  programmapositie wordt niet
  overgeslagen.

  I (Groot-Brittannië/
  Ierland)

  Ierland A – J VHF
  Zuid-Afrika 4 – 11, 13
  VHF
  B21 – B69 UHF
  S1 – S20 CATV
  S21 – S41 HYPER
  S01 – S05 CATV

  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  Aan

  139 • Page 140

  Televisiesysteem Kanalen
  L* (Frankrijk)

  F2 – F10 VHF

  BijbeKanaalhorende instellingskanaal
  nummer

  F21 – F69 UHF
  B – Q CATV
  S21 – S41 HYPER

  O

  CC20

  268,75–276,75

  P

  CC21

  276,75–284,75

  P

  CC22

  284,75–292,75

  * Als u uitzendingen in Frankrijk wilt ontvangen,
  selecteert u "L".

  Q

  CC23

  292,75–300,75

  Afstemmen op de Franse CATV-kanalen
  Deze recorder kan de CATV-kanalen B t/m
  Q en de HYPER frequentiekanalen S21 t/m
  S41 scannen. In het menu Kanaalinstelling
  worden de kanalen aangegeven als CC1 t/m
  CC44. Bijvoorbeeld, kanaal B wordt
  aangeduid met Kanaalinstellingnummer
  CC1 en kanaal Q wordt aangeduid met
  Kanaalinstellingnummer CC23 (zie
  onderstaande tabel). Als het CATV-kanaal
  dat u wilt instellen wordt aangegeven met
  zijn frequentie (bijv. 152,75 MHz),
  raadpleegt u de onderstaande tabel om het
  bijbehorende kanaalnummer te zoeken.

  S21

  CC24

  299,25–307,25

  S22

  CC25

  307,25–315,25

  S23

  CC26

  315,25–323,25

  S24

  CC27

  323,25–331,25

  S25

  CC28

  331,25–339,25

  S26

  CC29

  339,25–347,25

  S27

  CC30

  347,25–355,25

  S28

  CC31

  355,25–363,25

  S29

  CC32

  363,25–371,25

  S30

  CC33

  371,25–379,25

  S31

  CC34

  379,25–387,25

  S32

  CC35

  387,25–395,25

  BijbeKanaalhorende instellingskanaal
  nummer

  140

  Ontvangbaar
  frequentiebereik (MHz)

  Ontvangbaar
  frequentiebereik (MHz)

  S33

  CC36

  395,25–403,25

  B

  CC1

  116,75–124,75

  S34

  CC37

  403,25–411,25

  C

  CC2

  124,75–132,75

  S35

  CC38

  411,25–419,25

  D

  CC3

  132,75–140,75

  S36

  CC39

  419,25–427,25

  D

  CC4

  140,75–148,75

  S37

  CC40

  427,25–435,25

  E

  CC5

  148,75–156,75

  S38

  CC41

  435,25–443,25

  F

  CC6

  156,75–164,75

  S39

  CC42

  443,25–451,25

  F

  CC7

  164,75–172,75

  S40

  CC43

  451,25–459,25

  G

  CC8

  172,75–180,75

  S41

  CC44

  459,25–467,25

  H

  CC9

  180,75–188,75

  H

  CC10

  188,75–196,75

  I

  CC11

  196,75–204,75

  J

  CC12

  204,75–212,75

  J

  CC13

  212,75–220,75

  K

  CC14

  220,75–228,75

  L

  CC15

  228,75–236,75

  L

  CC16

  236,75–244,75

  M

  CC17

  244,75–252,75

  N

  CC18

  252,75–260,75

  N

  CC19

  260,75–268,75

  AFT
  Aan

  Schakelt de Auto Fine
  Tuning-functie aan.
  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Uit

  Stelt u in staat het beeld
  handmatig aan te passen.

  • Indien de Auto Fine Tuning-functie niet
  naar behoren werkt, selecteer dan "Uit" en
  druk op m. Druk dan op </, om een
  helderder beeld te verkrijgen en druk op
  ENTER. • Page 141

  Audiosysteem
  Selecteer een beschikbaar televisiesysteem
  (pagina 139).
  B/G

  Selecteer dit wanneer u zich in
  een West-Europees land
  bevindt, behalve de landen
  vermeldt onder "Beschikbare
  kanalen" op pagina 139.

  D/K

  Selecteer dit systeem in OostEuropese landen.

  I

  Selecteer dit systeem in
  Groot-Brittannië en Ierland.

  L

  Selecteer dit systeem in
  Frankrijk.

  Naam
  U kunt een zendernaam wijzigen of een
  nieuwe zendernaam invoeren (maximaal 5
  tekens). De recorder moet de
  programmapositie-informatie (bijvoorbeeld
  SMARTLINK-informatie) ontvangen om de
  zendernamen automatisch te kunnen
  afbeelden.
  Druk op ,, en druk daarna herhaaldelijk op
  </, om een teken te selecteren.
  Als u de tekens wilt veranderen, drukt u op
  M/m om de cursor te verplaatsen, en drukt u
  daarna op </,.

  Kanalen Verplaatsen
  Nadat de programmaposities ingesteld zijn
  kunt u de volgorde van elke
  programmapositie in de afgebeelde lijst
  wijzigen.

  1

  Druk op M/m om het
  programmapositienummer te selecteren
  dat u wilt omwisselen, en druk daarna op
  ,.
  • Om andere pagina's af te beelden,
  drukt u herhaaldelijk op ./>.

  2

  Druk op M/m om het
  programmapositienummer te selecteren
  dat u wilt omwisselen met het
  programmapositienummer dat u in
  stap 1 hebt geselecteerd, en druk daarna
  op ENTER.
  De programmapositienummers worden
  omgewisseld.
  • Om programmapositienummers van
  andere zenders om te wisselen,
  herhaalt u de bediening vanaf stap 1.

  Decoder
  Stelt de kanalen in van de externe decoder
  (analoge decoder voor PAY-TV/Canal
  Plus).
  Voor verdere informatie, zie pagina 40.

  Instellingen en afstellingen

  141 • Page 142

  Video-instellingen
  (Video In/Uit)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op het beeld, zoals het formaat en de
  kleur, overeenkomstig het type televisie,
  tuner of decoder dat is aangesloten op de
  recorder.

  Component Video Uit
  Selecteert het signaalformaat van de
  videosignalen die de recorder uitvoert:
  geïnterlinieerd of progressief, via de
  COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
  Normaal
  (Interlace)

  Voert signalen uit in het
  geïnterlinieerde formaat.

  Progressive
  (p)

  Voert signalen uit in het
  progressieve formaat. Kies
  deze stand als u
  progressieve signalen
  wenst te bekijken.

  Kleursysteem
  Selecteert het kleursysteem in het geval
  beeldruis optreedt nadat u de "TV Systeem"
  instelling hebt veranderd (pagina 135).
  Auto

  De recorder herkent
  automatisch de
  kleursysteemsignalen en
  stelt het toepasselijke
  kleursysteem in.

  PAL

  Selecteert het PALkleursysteem wanneer "TV
  Systeem" is ingesteld op
  "PAL/SECAM".

  SECAM

  Selecteert het SECAMkleursysteem wanneer "TV
  Systeem" is ingesteld op
  "PAL/SECAM".

  b Opmerkingen
  • Als u "LINE 3 Uitgang" instelt op "RGB", kunt
  u niet "Component Video Uit" instellen.
  • Wanneer u de recorder aansluit op een monitor
  of projector via alleen de COMPONENT
  VIDEO OUT aansluitingen, mag u niet "LINE 3
  Uitgang" instellen op "RGB". Als u in dit geval
  "LINE 3 Uitgang" instelt op "RGB", is het
  mogelijk dat het beeld niet wordt weergegeven.
  • Als beeldruis optreedt nadat u de recorder hebt
  ingesteld op progressief formaat, houdt u
  x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
  op Z (openen/sluiten) op de recorder.
  • Wanneer u een HDMI-verbinding gebruikt,
  worden geen videosignalen uitgevoerd.

  LINE 3 Uitgang
  z Tip
  Als "TV Systeem" is ingesteld op "NTSC", kunt u
  "Auto", "3.58NTSC" of "PAL-60" selecteren.

  b Opmerking
  "Kleursysteem" kan niet worden ingesteld tijdens
  het kijken naar digitale uitzendingen.

  Selecteert een video-uitgangssignaal voor de
  LINE 3 – TV aansluiting.
  Video

  Voert videosignalen uit.

  S-Video

  Voert S-videosignalen uit.

  RGB

  Voert RGB-signalen uit.

  b Opmerkingen
  • Als de televisie niet compatibel is met S-videoof RGB-signalen, wordt geen beeld
  weergegeven met de geselecteerde methode op
  het televisiescherm, zelfs niet wanneer u "SVideo" of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing die bij uw televisie werd
  geleverd.
  • SMARTLINK is alleen beschikbaar als "Video"
  is geselecteerd.
  • Wanneer u een HDMI-verbinding gebruikt,
  worden geen RGB-signalen uitgevoerd.

  142 • Page 143

  LINE 1 Ingang
  Selecteert een video-ingangssignaal voor de
  LINE 1/DECODER aansluiting. Het beeld is
  niet scherp als deze instelling niet
  overeenkomt met het soort videoingangssignaal.
  Video

  Voert videosignalen in.

  S-Video

  Voert S-videosignalen in.

  RGB

  Voert RGB-signalen in.

  Decoder

  Selecteer dit wanneer een
  externe decoder (analoge
  decoder voor PAY-TV/
  Canal Plus) is aangesloten.
  Als u een kabeldecoder/
  satellietontvanger zoals
  CanalSat aansluit mag u
  deze optie niet kiezen.

  NTSC op PAL TV
  Stelt de recorder in op het omzetten van
  signalen van het NTSC-kleursysteem naar
  het PAL-kleursysteem om NTSC-discs te
  kunnen weergeven op televisies die alleen
  compatibel zijn met het PAL-kleursysteem.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw
  televisie werd geleverd.
  Aan

  Uit

  Geeft NTSC-discs weer op
  televisies die alleen
  compatibel zijn met het
  PAL-kleursysteem.

  U kunt het geluid instellen overeenkomstig
  de weergaveomstandigheden en gemaakte
  aansluitingen.

  Selecteer NICAM
  Voor verdere informatie over het NICAMsysteem, zie pagina 77.
  NICAM

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Standaard

  Selecteer deze instelling
  als het geluid van NICAM
  uitzendingen niet helder is.

  Niveau analoge tuner
  Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u
  dit item in op "Gecomprimeerd". De
  recorder verlaagt het geluidsniveau.
  Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
  van de volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
  – LINE 3 – TV aansluiting
  – LINE 1/DECODER aansluiting
  Normaal

  Selecteer normaal deze
  instelling.

  Gecomprimeerd Selecteer deze instelling
  wanneer het
  weergavegeluid van de
  luidsprekers is vervormd.

  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  Selecteer dit als de
  aangesloten televisie een
  multisysteem-televisie
  (compatibel met NTSC) is.

  Audioingangsinstellingen
  (Audio In)

  143 • Page 144

  Externe Audio
  Stereo

  Selecteer dit wanneer
  stereoprogramma's
  worden ontvangen vanaf
  aangesloten apparatuur.

  Tweetalig

  Selecteer dit wanneer
  tweetalige programma's
  worden ontvangen vanaf
  aangesloten apparatuur.

  DV Ingang
  Selecteer de instelling van de audioingangsaansluiting bij kopiëren met een DVcamcorder.
  Selecteer bij het opnemen met uw digitale
  videocamera "Mix (Stereo1: 75%)", "Mix
  (Stereo1: 50%)", "Mix (Stereo1: 25%)" of
  "Stereo2" alleen wanneer u een tweede
  audiosignaal hebt toegevoegd.
  Stereo1

  Neemt alleen het
  originele geluid op.
  Selecteer normaal
  dit voor het
  kopiëren van een
  DV tape.

  Stereo2

  Alleen bijkomend
  geluid wordt
  opgenomen.

  b Opmerking
  Als audio-ingangssignalen vanaf de DVingangsaansluiting worden ontvangen, selecteert
  de recorder automatisch "Stereo" of "Tweetalig"
  ongeacht de "Externe Audio" instelling.

  Tweetalige Opname
  Selecteert het geluid dat wordt opgenomen.
  A/L

  B/R

  Neemt het hoofdgeluid
  van het tweetalige
  programma op.
  Neemt het subgeluid van
  het tweetalige
  programma op.

  b Opmerkingen
  • Als een tweetalig geluidssignaal wordt
  opgenomen op de vaste schijf (en "HDD
  Opnameformaat" is ingesteld op "Video Mode
  Uit" (pagina 149) (behalve in de PCM-functie))
  of op een DVD-RW/DVD-R in de VR-modus
  (behalve in de PCM-functie), worden beide
  geluidssporen opgenomen en kunt u tijdens het
  weergeven het geluid kiezen.
  • Tweetalige audio-streams van digitale
  uitzendingen kunnen niet tegelijkertijd worden
  opgenomen.

  144

  Mix (Stereo1: 75%)
  Mix (Stereo1: 50%)
  Mix (Stereo1: 25%)

  Stereo 1 en 2
  worden
  opgenomen. • Page 145

  Audiouitgangsinstellingen
  (Audio Uit)
  U kunt de uitvoermethode van de
  audiosignalen omschakelen in het geval een
  component, zoals een versterker (receiver),
  met een digitale ingangsaansluiting is
  aangesloten.

  b Opmerking
  Als u een component aansluit die het geselecteerde
  audiosignaal niet accepteert, zullen de
  luidsprekers zeer harde ruis (of geen geluid)
  voortbrengen, waardoor u last van uw oren kunt
  krijgen en de luidsprekers beschadigd kunnen
  raken.

  Dolby Digital Uit (alleen vaste
  schijf/DVD's)
  Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
  Dolby Digital

  Dolby Digital
  -> PCM

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde Dolby Digital
  decoder.
  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde Dolby Digital
  decoder.

  Hiermee selecteert u of DTS signalen
  worden uitgevoerd of niet.
  Aan

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde DTS decoder.

  Uit

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde DTS decoder.

  b Opmerking
  Als HDMI wordt uitgevoerd naar apparatuur die
  niet compatibel is met DTS signalen, worden de
  signalen niet uitgevoerd, ongeacht de instelling
  van "DTS Uit".

  96 kHz PCM Uitgang (alleen
  DVD-VIDEO's)
  Hiermee selecteert u de
  bemonsteringsfrequentie van het
  audiosignaal.
  96 kHz ->
  48 kHz

  Het audiosignaal van DVD
  VIDEO's wordt omgezet
  naar 48 kHz en uitgevoerd.

  96 kHz

  Alle signalen van 96 kHz
  worden zonder omzetting
  uitgevoerd. Echter, de
  signalen worden
  uitgevoerd op 48 kHz als
  er een
  kopieerbeveiligingssignaal
  aanwezig is.

  b Opmerkingen
  • "96 kHz PCM Uitgang" instelling heeft geen
  invloed wanneer audiosignalen worden
  uitgevoerd via de LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
  aansluitingen of LINE 3 – TV/LINE 1/
  DECODER aansluitingen. Als de
  bemonsteringsfrequentie 96 kHz is, worden de
  signalen gewoon omgezet in analoge signalen en
  uitgevoerd.
  • Als de HDMI OUT aansluiting wordt
  aangesloten op apparatuur die niet compatibel is
  met 96 kHz signalen, wordt automatisch 48 kHz
  PCM uitgevoerd, zelfs als u "96 kHz" selecteert.
  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  b Opmerking
  Als de HDMI OUT aansluiting wordt aangesloten
  op apparatuur die niet compatibel is met Dolby
  Digital-signalen, worden automatisch PCM
  signalen uitgevoerd, zelfs als u "Dolby Digital"
  selecteert.

  DTS Uit (alleen DVD-VIDEO's)

  145 • Page 146

  MPEG Uitgang (alleen DVDVIDEO's)
  Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
  MPEG

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent met
  ingebouwde MPEG
  decoder.

  MPEG ->
  PCM

  Selecteer deze instelling
  wanneer de recorder is
  aangesloten op een
  audiocomponent zonder
  ingebouwde MPEG
  decoder. Als u MPEGaudiosignalen afspeelt,
  voert de recorder
  stereosignalen uit via de
  DIGITAL OUT
  (COAXIAL) aansluiting.

  b Opmerking
  Als de HDMI OUT-aansluiting wordt aangesloten
  op apparatuur die niet compatibel is met MPEGaudiosignalen, worden automatisch "PCM"signalen uitgevoerd, zelfs als u "MPEG"
  selecteert.

  146

  Audio DRC (Dynamic Range
  Control) (alleen DVD's)
  Hiermee kunt u, bij weergave van een DVD
  die voldoet aan de "Audio DRC"-norm, het
  dynamische bereik (verhouding tussen het
  laagst mogelijke en het hoogst mogelijke
  geluidsniveau) instellen. Deze functie
  beïnvloedt het uitgangssignaal van de
  volgende aansluitingen:
  – LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen
  – LINE 3 – TV aansluiting
  – LINE 1/DECODER aansluiting
  – DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
  aansluiting, alleen wanneer "Dolby Digital
  Uit" is ingesteld op "Dolby Digital ->
  PCM" (pagina 145).
  Aan

  Zorgt voor een helder
  geluid van lage tonen, ook
  bij laag volume.

  Uit

  Selecteer normaal deze
  instelling. • Page 147

  Taalinstellingen (Taal)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op de taal.

  Display Taal
  Hiermee selecteert u de taal van de tekst op
  het scherm.

  Audio Taal (alleen DVD VIDEO)
  Hiermee selecteert u de taal van het
  geluidsspoor.

  Taal Ondertitels (alleen DVD
  VIDEO)
  Hiermee selecteert u de taal van de
  ondertiteling die is opgenomen op de disc.

  Taal Automatisch
  De "Taal Automatisch" functie is
  beschikbaar wanneer "Audio Taal" en "Taal
  Ondertitels" zijn ingesteld op dezelfde taal
  en "Weergave Ondertitels" is ingesteld op
  "Aan".
  Bij DVD VIDEO's
  waarvan het
  hoofdgeluidsspoor de taal
  heeft die u hebt ingesteld
  bij "Audio Taal" en "Taal
  Ondertitels", geeft de
  recorder het
  hoofdgeluidsspoor weer
  zonder ondertiteling.
  Bij DVD VIDEO's
  waarvan het
  hoofdgeluidsspoor niet de
  taal heeft die u hebt
  ingesteld bij "Audio Taal"
  en "Taal Ondertitels", geeft
  de recorder het
  hoofdgeluidsspoor weer
  met ondertiteling in de taal
  die u hebt ingesteld.

  Uit

  Zet de functie uit.

  Hiermee selecteert u de taal van het DVDmenu.
  Selecteer "m/ondertiteltaal" om dezelfde taal
  in te stellen als u hebt ingesteld bij "Taal
  Ondertitels".

  Weergave Ondertitels
  Aan

  Beeldt de ondertiteling af.

  Uit

  Beeldt geen ondertiteling
  af.

  Uitleg
  Ondertitels

  Beeldt speciale,
  ondersteunende
  ondertiteling af, indien
  beschikbaar.

  z Tip
  Als u "Overige" selecteert bij "Audio Taal", "Taal
  Ondertitels" of "DVD Menu Taal", drukt u op m
  en voert u de taalcode in die wordt vermeldt op de
  "Taalcodelijst" op pagina 177.

  b Opmerking
  Wanneer u onder "DVD Menu Taal", "Taal
  Ondertitels" of "Audio Taal" een taal kiest die niet
  op de DVD VIDEO staat, wordt automatisch een
  van de opgenomen talen gekozen.

  Instellingen en afstellingen

  Aan

  DVD Menu Taal (alleen DVD
  VIDEO)

  147 • Page 148

  Opname-instellingen
  (Opname)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op het opnemen.

  Handm. opnamefunctie
  U kunt verdere opties van de opnamestand
  selecteren (handmatige opnamestand). De
  standaardinstelling is "Uit"
  (standaardopnamestand).
  U kunt de opnameduur bij benadering
  opzoeken voor de vaste schijf en de diverse
  soorten DVD's in iedere opnamestand op
  pagina 173.

  1

  Selecteer "Aan (ga naar setup)" met M/
  m, en druk daarna op ENTER.

  2

  Selecteer een opnamestand met </,,
  en druk daarna op ENTER.
  Om een handmatige opnamestand
  eenvoudig te selecteren, drukt u
  herhaaldelijk op REC MODE om "MN"
  af te beelden, en selecteert u daarna een
  handmatige opnamestand met </,.

  Stel Indexbeeld In
  Selecteert een scène voor het miniatuurbeeld
  dat op de titellijst wordt afgebeeld.
  0 seconden

  Het eerste frame van de
  titel wordt ingesteld als het
  miniatuurbeeld.

  30 seconden

  Het frame op 30 seconden
  na het eerste frame wordt
  ingesteld als het
  miniatuurbeeld.

  3 minuten

  Het frame op 3 minuten na
  het eerste frame wordt
  ingesteld als het
  miniatuurbeeld.

  Auto Hoofdstuk (HDD/VR)
  (alleen vaste schijf/DVD-RW/
  DVD-R in de VR-modus)
  Aan

  De recorder herkent
  veranderingen in het beeld
  en geluid, en voegt
  automatisch
  hoofdstukmarkeringen in
  (maximaal 99
  hoofdstukken in één titel
  op de vaste schijf).

  Uit

  Er worden geen
  hoofdstukmarkeringen
  geplaatst.

  Opnamestand wijzigen
  Aan

  Uit

  De opnamestand wordt
  automatisch aangepast
  zodat het hele programma
  opgenomen kan worden
  (pagina 75).
  Zet de functie uit.

  Ondertiteling Opname

  148

  Aan

  Neemt de ondertiteling van
  digitale uitzendingen op.

  Uit

  De ondertiteling van
  digitale uitzendingen
  wordt niet opgenomen.

  b Opmerkingen
  • Het werkelijke interval van de
  hoofdstukmarkeringen kan verschillen
  afhankelijk van de informatie op de video die
  wordt opgenomen.
  • Hoofdstukmarkeringen worden automatisch
  ingevoegd wanneer de datum- of tijdinformatie
  verandert op de tape, wanneer "Auto Hoofdstuk
  (HDD/VR)" is ingesteld op "Aan" tijdens het
  DV-kopiëren naar de vaste schijf of een DVDRW/DVD-R (VR-modus). • Page 149

  Auto Hoofdstuk (Video) (alleen
  DVD-RW/DVD-R in de Videomodus)
  Geen
  markering

  Er worden geen
  hoofdstukmarkeringen
  geplaatst.

  10 minuten

  De recorder voegt
  hoofdstukmarkeringen in
  met een interval van
  ongeveer 10 minuten.

  15 minuten

  De recorder voegt
  hoofdstukmarkeringen in
  met een interval van
  ongeveer 15 minuten.

  HDD Opnameformaat
  Selecteert het opnameformaat van de vaste
  schijf.
  Video Mode
  Uit

  Neemt op de vaste schijf
  op in de VR-modus.
  Bij het opnemen van
  stereo- en tweetalige
  programma's kunnen
  zowel het hoofdgeluid als
  het subgeluid worden
  opgenomen.

  Video Mode
  Aan

  Neemt op de vaste schijf
  op in de Video-modus.
  Bij het opnemen van
  stereo- en tweetalige
  programma's kan slechts
  één geluidsspoor (hoofd of
  sub) worden opgenomen.
  Stel "Tweetalige Opname"
  in op "A/L"
  (standaardinstelling) of "B/
  R" op het "Audio In"
  instelscherm (pagina 144).

  Auto Hoofdstuk (+R/+RW)
  (alleen DVD+RW/DVD+R)
  Geen
  markering

  Er worden geen
  hoofdstukmarkeringen
  geplaatst.

  10 minuten

  De recorder voegt
  hoofdstukmarkeringen in
  met een interval van
  ongeveer 10 minuten.

  15 minuten

  De recorder voegt
  hoofdstukmarkeringen in
  met een interval van
  ongeveer 15 minuten.

  z Tip
  De inhoud van de vaste schijf die is opgenomen in
  de Video-modus, kan worden gekopieerd op hoge
  snelheid (pagina 96).

  b Opmerking
  Tweetalige audio-streams van digitale
  uitzendingen kunnen niet tegelijkertijd worden
  opgenomen.

  Instellingen en afstellingen

  149 • Page 150

  b Opmerking

  Weergave-instellingen
  (Weergave)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op het weergeven.

  Selecteer het formaat van het weergavebeeld
  overeenkomstig het type televisie dat is
  aangesloten (breedbeeldtelevisie of
  conventionele 4:3 televisie).
  4:3 Letter Box Selecteer deze instelling
  wanneer u een televisie
  met een 4:3-scherm
  aansluit. Geeft een breed
  beeld weer met zwarte
  stroken aan de bovenkant
  en onderkant van het
  scherm.

  16:9

  Pauzestand
  Hiermee selecteert u de beeldkwaliteit in de
  pauzestand.

  TV-type

  4:3 Pan Scan

  Bij sommige discs kan "4:3 Letter Box"
  automatisch worden geselecteerd in plaats van
  "4:3 Pan Scan" en omgekeerd.

  Selecteer deze instelling
  wanneer u een televisie
  met een 4:3-scherm
  aansluit. Geeft automatisch
  een breed beeld weer op
  het volledige scherm
  waarbij het overtollige
  gedeelte wordt
  bijgesneden.
  Selecteer deze instelling
  wanneer u een
  breedbeeldtelevisie of een
  televisie met
  breedbeeldfunctie aansluit.

  Field

  Voert een stabiel en over
  het algemeen trillingsvrij
  beeld uit.

  Frame

  Voert een scherp beeld uit,
  maar kan gevoelig zijn
  voor trillingen.

  Auto

  Voert een over het
  algemeen minder scherp,
  maar stabieler stilstaand
  beeld uit.

  Naadloze Weergave (alleen
  vaste schijf/DVD-RW/DVD-R in
  de VR-modus)
  Aan

  De weergave is vloeiend,
  maar dit gaat ten koste van
  de nauwkeurigheid van de
  bewerkingspunten.

  Uit

  U kunt tijdelijke
  onderbrekingen op de
  bewerkingspunten
  opmerken tijdens het
  weergeven van een playlist
  in de VR-modus.

  4:3 Letter Box

  Camerahoek Indicatie (alleen
  DVD-VIDEO's)
  4:3 Pan Scan

  Aan

  Beeldt "
  " af op het
  televisiescherm als een
  scène onder meerdere
  opnamehoeken op de disc
  is opgenomen.

  Uit

  Beeldt "
  " niet af op het
  televisiescherm.

  16:9

  150 • Page 151

  Beperkingen instellen
  (Kinderbeveil.)
  U kunt een wachtwoord instellen en de
  mogelijke bedieningen beperken.

  Kies wachtwoord/Wijzig
  wachtwoord
  U kunt het wachtwoord instellen of
  veranderen dat toegang geeft tot de
  "Kanalen Opties"-instellingen op het
  "Digitale Tuner"-instelscherm en de
  "Kinderbeveil."-instellingen.
  Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met de
  cijfertoetsen en druk daarna op ENTER.
  Om het wachtwoord te veranderen, voert u
  uw 4-cijferig wachtwoord met behulp van de
  cijfertoetsen in op de regel "Huidige
  wachtwoord" en drukt u daarna op ENTER.
  Voer vervolgens een nieuw wachtwoord met
  behulp van de cijfertoetsen in op de regel
  "Nieuwe wachtwoord".
  De procedure voor het instellen of
  veranderen van het wachtwoord is klaar.

  DVD Weergave (alleen DVD
  VIDEO)
  Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO's
  kan worden beperkt, bijvoorbeeld door het
  instellen van een leeftijdsbeperking. Scènes
  kunnen worden vergrendeld of vervangen
  door andere scènes.
  Selecteer "Standaard" en druk op
  ENTER.

  2

  Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
  de cijfertoetsen en druk daarna op
  ENTER.

  3

  Selecteer "Code" (geografisch gebied)
  als het weergavebeperkingsniveau, en
  druk daarna op ENTER.
  Het gebied wordt geselecteerd.
  • Als u "Nummer" selecteert, kiest u een
  land-/gebiedcode in de tabel
  (pagina 177) en voert u deze in met
  behulp van de cijfertoetsen, en drukt u
  daarna op ENTER.

  4

  Selecteer "Wijzig niveau" en druk op
  ENTER.

  5

  Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
  de cijfertoetsen en druk daarna op
  ENTER.

  6

  Selecteer het niveau.
  Hoe lager de waarde, hoe strenger de
  beperking.
  Discs met een hogere waarde dan het
  ingestelde niveau, zullen niet worden
  afgespeeld.

  7

  Druk op ENTER.
  Het instellen van DVD-weergave is
  klaar.
  Om de instelling van DVD-weergave
  voor de disc te annuleren, selecteert u
  "Uit" in stap 6.

  b Opmerking
  Als u uw wachtwoord vergeten bent, moet u de
  recorder terugstellen (pagina 166).

  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  1

  151 • Page 152

  D.TV Leeftijdlimiet
  Het kijken naar sommige
  televisieprogramma's kan worden beperkt
  afhankelijk van de leeftijdsbeperking die u
  hebt ingesteld. Om naar programma's te
  kijken die de leeftijdsbeperking die u hebt
  ingesteld overschrijden, is uw wachtwoord
  vereist.
  Wanneer een vergrendeld programma wordt
  opgenomen, wordt de "D.TV
  Leeftijdlimiet"-instelling automatisch
  geannuleerd en kan het programma worden
  bekeken. Bovendien kunt u de opgenomen
  titel bekijken zonder een wachtwoord te
  hoeven invoeren.
  (alleen voor klanten in Frankrijk,
  Denemarken, Finland en Zweden)

  1

  Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
  de cijfertoetsen en druk daarna op
  ENTER.

  2

  Selecteer een leeftijd als
  beperkingsniveau en druk op ENTER.
  Het instellen is klaar.
  Selecteer "Uit" om de leeftijdsbeperking
  te annuleren.

  HDMI-instellingen
  (HDMI Uitgang)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op de HDMI-verbinding.

  b Opmerking
  U kunt "HDMI Uitgang" alleen selecteren als
  apparatuur is aangesloten op de HDMI OUTaansluiting.

  Beeldresolutie
  Hiermee selecteert u het type videosignalen
  dat via de HDMI OUT-aansluiting wordt
  uitgevoerd. Als het beeld niet scherp of
  natuurlijk is, of u anderszins niet tevreden
  bent, probeert u een andere optie die beter
  past bij de disc en uw televisie, projector,
  enz. Raadpleeg voor meer informatie de
  gebruiksaanwijzing die bij de televisie,
  projector, enz. werd geleverd.
  1920 x 1080p

  Voert 1920×1080p
  videosignalen uit.

  1920 x 1080i

  Voert 1920×1080i
  videosignalen uit.

  1280 x 720p

  Voert 1280×720p
  videosignalen uit.

  720 x 576p*1

  Voert 720×576p
  videosignalen uit.

  720 x 480p*2

  Voert 720×480p
  videosignalen uit.

  720 x 576i*1

  Voert 720×576i
  videosignalen uit.

  720 x 480i*2

  Voert 720×480i
  videosignalen uit.

  *1

  Kan alleen worden geselecteerd wanneer "TV
  Systeem" is ingesteld op "PAL/SECAM" op het
  "Basis" instelscherm (pagina 135).
  *2 Kan alleen worden geselecteerd wanneer "TV
  Systeem" is ingesteld op "NTSC" op het
  "Basis" instelscherm (pagina 135).

  152 • Page 153

  b Opmerkingen
  • Als beeldruis optreedt nadat u de instelling
  "Beeldresolutie" hebt veranderd, houdt u
  x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en drukt u
  daarna op Z (openen/sluiten) op de recorder.
  • Als "Kleuren" is ingesteld op "YCbCr 4:2:2" op
  het "HDMI Uitgang" instelscherm, kunt u "720 x
  576i" (of "720 x 480i") niet selecteren.

  Kleuren
  Selecteert de uitvoermethode van de
  videosignalen voor de HDMI-aansluiting.
  RGB (0-255)

  Voert RGB (0-255)
  signalen uit. Selecteer dit
  wanneer een RGB (0255)-apparaat is
  aangesloten.

  RGB (16-235)

  Voert RGB (16-235)
  signalen uit. Selecteer dit
  als de kleuren te rijk zijn
  en het zwart te diep lijkt.

  YCbCr 4:2:2

  Voert 10-bit
  componentsignalen uit
  met YCbCr als 4:2:2.

  YCbCr 4:4:4

  Voert 8-bit
  componentsignalen uit
  met YCbCr als 4:4:4.

  4:3 Beelden
  Deze instelling is alleen effectief wanneer u
  "TV-type" instelt op "16:9" op het
  "Weergave" instelscherm.
  Pas deze instelling aan wanneer u wilt kijken
  naar een 4:3 beeldverhouding. Als u de
  beeldverhouding op uw televisie kunt
  veranderen, verandert u de instelling op uw
  televisie en niet op deze recorder.
  Merk op dat deze instelling alleen werkt
  voor een HDMI-aansluiting.
  Volledig

  Normaal

  Selecteer deze instelling
  als u de beeldverhouding
  op uw televisie kunt
  veranderen.
  Selecteer deze instelling
  als u de beeldverhouding
  op uw televisie niet kunt
  veranderen. Geeft een
  video met beeldverhouding
  4:3 onveranderd weer.

  b Opmerkingen
  • Het is mogelijk dat bepaalde instellingen niet
  beschikbaar zijn, afhankelijk van het
  aangesloten apparaat.
  • Wanneer een DVI-apparaat is aangesloten, kunt
  u "YCbCr 4:2:2" of "YCbCr 4:4:4" niet
  selecteren.
  • Als "Beeldresolutie" is ingesteld op "720 x 576i"
  (of "720 x 480i") op het "HDMI Uitgang"
  instelscherm, kunt u "YCbCr 4:2:2" niet
  selecteren.

  Geluidsuitvoer
  Televisie met
  beeldverhouding 16:9

  Selecteert het type audiosignalen dat via de
  HDMI OUT-aansluiting wordt uitgevoerd.
  Voert Dolby Digital,
  MPEG en DTS
  audiosignalen uit als een
  bitstream-signaal.
  Selecteer normaal deze
  instelling.

  PCM

  Zet alle audiosignalen
  om in PCM, behalve de
  DTS-signalen.

  Bitstream
  Priority

  Selecteer dit als het
  aangesloten apparaat
  compatibel is met
  bitstream-audio.
  ,wordt vervolgd

  Instellingen en afstellingen

  Auto

  153 • Page 154

  b Opmerkingen
  • Het is mogelijk dat de PCM-signalen niet
  worden uitgevoerd ondanks dat u "Auto" hebt
  geselecteerd, afhankelijk van de "Audio Uit"
  instellingen, het aantal audiokanalen, en het
  HDMI-aangesloten apparaat.
  • De "Geluidsuitvoer" functie is niet beschikbaar
  wanneer een DVI-apparaat is aangesloten.

  Overige instellingen
  (Opties)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op de overige bediening.

  Controle voor HDMI

  On Screen Display

  Aan

  Hiermee kunt u de
  "Controle voor HDMI"functie gebruiken
  (pagina 25).

  Aan

  Uit

  Zet de functie uit.

  Geeft automatisch
  informatie weer op het
  scherm als de recorder
  wordt ingeschakeld,
  enzovoort.

  Uit

  Geeft alleen informatie
  weer als op DISPLAY
  wordt gedrukt.

  Display
  Hiermee regelt u de verlichting van de
  display op het voorpaneel.
  Aan

  Heldere verlichting.

  Uit

  Schakelt de verlichting uit
  en verlaagt het
  energieverbruik wanneer
  het apparaat is
  uitgeschakeld.

  Bedieningsstand
  Verandert de bedieningsstand van de
  recorder om storing te voorkomen met een
  andere DVD-recorder of -speler van Sony.

  1

  Kies een bedieningsstand ("1", "2", of "3
  (standaardinstel.)") en druk op ENTER.

  b Opmerking
  De standaard ingestelde bedieningsstand
  voor deze recorder en de meegeleverde
  afstandsbediening is "3 (standaardinstel.)".
  De afstandsbediening werkt niet als
  verschillende bedieningsstanden zijn
  ingesteld op de recorder en de
  afstandsbediening. Stel voor beide dezelfde
  bedieningsstand in.

  154 • Page 155

  2

  Stel de bedieningsstand van de
  afstandsbediening zodanig in dat deze
  overeenkomt met de bedieningsstand
  van de recorder die u hierboven hebt
  geselecteerd.
  Voer onderstaande stappen uit om de
  bedieningsstand in te stellen op de
  afstandsbediening.
  1 Houd ENTER ingedrukt.
  2 Terwijl u ENTER ingedrukt houdt,
  voert u het codenummer van de
  bedieningsstand in met behulp van
  de cijfertoetsen.
  3 Houd zowel de cijfertoets als de
  ENTER-toets tegelijkertijd
  gedurende langer dan drie seconden
  ingedrukt.

  z Tip
  U kunt de bedieningsstand van de recorder
  controleren op de display op het voorpaneel
  (pagina 16). Wanneer de bedieningsstand is
  ingesteld op "3 (standaardinstel.)", wordt "1" of
  "2" niet afgebeeld.

  Doorgeven

  Selecteert het type miniatuur dat wordt
  afgebeeld op de titellijst.
  Snel Bekijken

  Geeft korte fragmenten
  weer uit de hele
  geselecteerde titel.

  Normale
  Weergave

  Geeft de geselecteerde titel
  weer vanaf het begin.

  CI Informatie (alleen RDRHXD795/HXD895/HXD995/
  HXD1095)
  U kunt de CI-informatie zien. De afgebeelde
  informatie verschilt afhankelijk van de CImodule.

  Software Update

  SMARTLINK
  Alleen deze
  recorder

  Previewinstellen (alleen vaste
  schijf)

  Stelt u in staat de
  SMARTLINK-functie met
  de recorder te gebruiken
  wanneer de recorder in de
  stand-bystand staat.
  Stelt u in staat de
  SMARTLINK-functie met
  de aangesloten apparatuur
  te gebruiken wanneer de
  recorder in de standbystand staat.

  DivX

  Manuele update
  Hiermee kunt u de software handmatig
  bijwerken.
  Om te annuleren, drukt u op SYSTEM
  MENU.
  De nieuwe software zal beschikbaar zijn
  nadat de recorder de volgende keer is
  ingeschakeld.

  Auto update
  Aan

  Hiermee kunt u de
  software automatisch
  bijwerken. Selecteer
  normaal deze instelling.

  Uit

  De software wordt niet
  automatisch bijgewerkt.

  Registratie Code
  Hiermee kunt u het registratienummer van
  DivX-videobestanden voor deze recorder
  afbeelden.
  Voor meer informatie bezoek http://
  www.divx.com/vod op het Internet.

  Instellingen en afstellingen

  b Opmerking
  Stel "Power Save" in op "Uit" op het "Basis"
  instelscherm (pagina 135) om zo "SMARTLINK"
  in te stellen op "Doorgeven".

  U kunt controleren wat de huidige
  softwareversie is van de ingebouwde
  digitale tuner zodat deze kunt bijwerken met
  de meest recente software.

  Technische info
  U kunt de versies van de huidige hardware
  en software van de digitale tuner
  controleren.

  155 • Page 156

  Overige instellingen
  (Opties 2)
  U kunt instellingen maken die betrekking
  hebben op de overige bediening.

  USB
  Herstart USB toestel
  Start het aangesloten USB-apparaat
  opnieuw op als dit niet reageert op de
  recorder. Als het aangesloten USB-apparaat
  nog steeds niet correct werkt, probeert u het
  volgende:
  – Schakel het aangesloten USB-apparaat uit
  en weer in.
  – Koppel de USB-kabel los en sluit deze
  weer aan.

  Bevestig printer
  Beeldt de fabrikant en modelnaam van de
  printer af die is aangesloten op de recorder.
  Merk op dat deze functie mogelijk niet werkt
  afhankelijk van de printer.

  TV Pauze
  Selecteert de tuner voor TV Pauze
  (pagina 86).

  156

  Tuner van de
  tv

  Selecteer dit wanneer u de
  recorder aansluit op uw
  televisie met
  gebruikmaking van de
  SCART-aansluiting.

  Tuner dvdrecorder

  Selecteer dit wanneer u de
  recorder aansluit op uw
  televisie zonder
  gebruikmaking van de
  SCART-aansluiting. • Page 157

  Aanvullende informatie

  Problemen oplossen
  Als u problemen ondervindt bij het gebruik
  van deze recorder, probeert u deze eerst zelf
  op te lossen aan de hand van de onderstaande
  lijst. Als het probleem daarmee niet is
  opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
  Sony-handelaar.

  Voeding
  De recorder wordt niet ingeschakeld.
  , Controleer of het netsnoer goed is
  aangesloten.

  De recorder wordt op hetzelfde moment
  uitgeschakeld als de televisie.
  , Dit is een gevolg van de 'BRAVIA'synchronisatiefunctie. Stel "Controle voor
  HDMI" in op "Uit" op het "HDMI
  Uitgang"-instelscherm om deze functie uit
  te schakelen (pagina 154).

  Tuner
  Het kanaal is niet gevonden, opgeslagen
  of gemist.
  , Controleer dat uw antenne goed is
  aangesloten op de recorder.
  , Vraag aan uw handelaar of u zich in een
  gebied bevindt waar een digitaal signaal
  kan worden ontvangen.
  , Controleer de antenne-installatie.

  Beeld
  , Sluit alle kabels nogmaals goed aan.
  , De aansluitkabels zijn beschadigd.
  , Controleer de aansluiting op de televisie
  (pagina 19).
  , Stel de ingangsbronkeuze van uw televisie
  zo in (bijvoorbeeld "VCR" of "AV 1") dat
  het signaal van de recorder op het
  televisiescherm wordt afgebeeld.

  Er verschijnt beeldruis.
  , Als het videosignaal van de recorder via de
  videorecorder naar de televisie wordt
  verzonden of wanneer de recorder is
  aangesloten op een gecombineerde
  televisie/videorecorder, kan de
  kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit
  beïnvloeden. Als u nog altijd problemen
  hebt wanneer de recorder rechtstreeks is
  aangesloten op de televisie, probeert u de
  recorder aan te sluiten op de S VIDEO
  ingang van de televisie.
  , U hebt de recorder ingesteld op progressief
  formaat terwijl uw televisie geen
  progressief signaal kan verwerken. In dat
  geval houdt u x (stoppen) op de recorder
  ingedrukt, en drukt u op Z (openen/
  sluiten) op de recorder.
  , Wanneer u de recorder instelt op
  progressief formaat, kan het beeld zijn
  beïnvloed, ook al is de televisie compatibel
  met progressieve signalen (525p/625p). In
  dat geval houdt u x (stoppen) op de
  recorder ingedrukt, en drukt u op
  Z (openen/sluiten) op het apparaat zodat
  de recorder wordt ingesteld op het normale
  (geïnterlinieerde) formaat.

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  Er is geen beeld.

  , Controleer of het "Video In/Uit"
  instelscherm is ingesteld op het
  toepasselijke item dat overeenkomt met
  uw systeem (pagina 142).
  , Als u de recorder op de televisie aansluit
  via alleen de COMPONENT VIDEO OUT
  aansluitingen, stelt u "Component Video
  Uit" op het "Video In/Uit" instelscherm in
  op "Progressive (p)" (pagina 142).
  , (Voor RDR-HXD790/HXD890/HXD990/
  HXD1090) Het geselecteerde kanaal is
  gecodeerd.
  , (Voor RDR-HXD795/HXD895/HXD995/
  HXD1095) Het geselecteerde kanaal is
  gecodeerd. Plaats de juiste CAM
  (pagina 29).
  , Een HD-programma (highdefinitionprogramma) is geselecteerd.
  , Een radiokanaal is geselecteerd.
  , Tijdens het afspelen van een dubbellaagse
  DVD, kunnen de video en audio een
  moment worden onderbroken op het punt
  waar de lagen in elkaar overgaan.

  157 • Page 158

  , U geeft een titel weer die is opgenomen in
  een kleursysteem dat anders is dan dat van
  uw televisie.
  , De op de vaste schijf opgenomen beelden
  kunnen ruis voorkomen; dit is te wijten aan
  de karakteristieken van de vaste schijf en is
  geen defect.
  , Tijdens het afspelen van een dubbellaagse
  DVD, kunnen de video en audio een
  moment worden onderbroken op het punt
  waar de lagen in elkaar overgaan.

  Er is geen beeld of alleen beeldruis bij
  aansluiting op de DV IN-aansluiting.
  , Probeer het volgende: 1Schakel de
  recorder uit en vervolgens weer aan.
  2Schakel het aangesloten apparaat uit en
  vervolgens weer aan. 3Koppel de
  i.LINK-kabel los en sluit deze vervolgens
  weer aan.

  Er is geen beeld of alleen beeldruis bij
  aansluiting op de HDMI OUT-aansluiting.
  , Probeer het volgende: 1Schakel de
  recorder uit en vervolgens weer aan.
  2Schakel het aangesloten apparaat uit en
  vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer
  aan.
  , Als de HDMI OUT-aansluiting wordt
  gebruikt voor video-uitvoer, kunt u het
  probleem oplossen door op het "HDMI
  Uitgang"-instelscherm de instelling
  "Beeldresolutie" te veranderen
  (pagina 152). Sluit de televisie en de
  recorder op elkaar aan met behulp van een
  andere videoaansluiting dan HDMI OUT,
  en schakel de ingangsbron van de televisie
  om naar de aangesloten video-ingangsbron
  zodat u de schermweergavetekst kunt zien.
  Verander op het "HDMI Uitgang"instelscherm de instelling "Beeldresolutie"
  en schakel daarna de ingangsaansluiting
  van de televisie terug naar HDMI. Als het
  beeld nog steeds niet wordt weergegeven,
  herhaalt u deze stappen en probeert u
  andere instellingen.
  , De recorder is aangesloten op een
  ingangsapparaat dat niet voldoet aan
  HDCP (pagina 23).

  158

  , Als beeldruis optreedt nadat u de instelling
  "Beeldresolutie" hebt veranderd, houdt u
  x (stoppen) op de recorder ingedrukt, en
  drukt u daarna op Z (openen/sluiten) op de
  recorder.

  De ontvangst van het
  televisieprogramma is niet
  schermvullend.
  , Stel het kanaal handmatig in op
  "Handmatig Afstemmen" op het "Analoge
  Tuner" instelscherm (pagina 139).
  , Selecteer de juiste bron met de INPUT
  toets of selecteer een kanaal of
  televisieprogramma met de PROG +/–
  toetsen.

  Het beeld valt weg.
  , Het signaal is te zwak.
  , Controleer de antenne-installatie.

  Het beeld van televisieprogramma's is
  vervormd.
  , Richt de televisieantenne opnieuw.
  , Stel het beeld in (raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de televisie).
  , Plaats de recorder en de televisie verder uit
  elkaar.
  , Plaats de televisie en gebundelde
  antennekabels verder uit elkaar.
  , De antennekabel is aangesloten op de
  AERIAL OUT-aansluiting van de
  recorder. Sluit de kabel aan op de AERIAL
  IN-aansluiting.
  , Het kleursysteem van de recorder is anders
  dan van uw televisie. Houd x (stoppen) op
  de recorder ingedrukt, en druk op INPUT
  op de recorder om het kleursysteem van de
  recorder te veranderen.

  Televisiekanalen kunnen niet worden
  gewijzigd.
  , Er is een timergestuurde opname gestart
  waardoor de kanalen zijn gewijzigd.
  , Het kanaal wordt overgeslagen
  (pagina 139).
  , De kinderbeveiliging is ingeschakeld
  (pagina 151). • Page 159

  Het beeld van apparatuur die is
  aangesloten op de ingang van de
  recorder verschijnt niet op het scherm.
  , Als de apparatuur is aangesloten op de
  LINE 1/DECODER aansluiting, dan
  selecteert u "L1" op de display op het
  voorpaneel door op INPUT te drukken.
  Als de apparatuur is aangesloten op de
  LINE 2 IN aansluitingen, dan selecteert u
  "L2" op de display op het voorpaneel door
  op INPUT te drukken.

  De beeldweergave of het
  televisieprogramma van apparatuur die
  is aangesloten op de recorder, is
  vervormd.
  , Als het beeld van een DVD-speler, een
  videorecorder of een tuner via de
  videorecorder naar de televisie wordt
  verzonden, kan de kopieerbeveiliging van
  sommige programma's de beeldkwaliteit
  beïnvloeden. Koppel het bewuste
  afspeelapparaat los en sluit het rechtstreeks
  aan op de televisie.

  Het beeld vult het scherm niet.
  , Stel "TV-type" op het "Weergave"
  instelscherm in overeenkomstig de
  beeldverhouding van uw televisie
  (pagina 150).

  Het beeld vult niet het hele scherm
  ondanks dat de beeldverhouding is
  ingesteld bij "TV-type" op het "Weergave"
  instelscherm.
  , Het beeldformaat van de titel ligt vast.

  Het beeld is zwart/wit.

  Het GUIDE Plus+ systeem wordt niet
  afgebeeld.
  , 1Zelfs als u "Snelinstelling" uitvoert,
  wordt de TV-programmagids niet
  afgebeeld totdat de recorder de GUIDE
  Plus+ gegevens ontvangt. 2Schakel de
  recorder uit maar trek de stekker niet uit
  het stopcontact. 3Wacht 24 uur. Het kan
  enkele dagen duren voordat de recorder de
  GUIDE Plus+ gegevens voor alle
  programmaposities heeft ontvangen. Als
  de recorder de GUIDE Plus+ gegevens niet
  binnen 24 uur heeft ontvangen, stelt u het
  hostkanaal handmatig in (pagina 70).
  , Het hostkanaal is uitgeschakeld. Beeld het
  hostkanaal af en schakel het in (pagina 71).
  , De timer is ingesteld. Annuleer de
  timerinstelling.
  , De klok is niet goed ingesteld. Stel de klok
  handmatig in (pagina 135).
  , Het land/gebied of de postcode is onjuist.
  Stel uw land/gebied en postcode juist in
  (pagina 32).
  , Als de recorder is aangesloten op een settop-boxreceiver, moet de set-topboxreceiver zijn ingeschakeld om de
  GUIDE Plus+ gegevens te kunnen
  ontvangen.
  , Als de set-top-boxreceiver is aangesloten
  met behulp van alleen een SCART-kabel
  op de recorder, probeert u het volgende:
  1Schakel de set-top-boxreceiver in.
  2Sluit de set-top-boxcontroller aan.
  3Volg de stappen in "Het GUIDE Plus+
  hostkanaal handmatig veranderen
  (Installatie)" (pagina 70) om het
  hostkanaal handmatig in te stellen. Zorg
  ervoor dat de set-top-boxreceiver (tuner) is
  ingesteld als ingangsbron.
  , Regionummers die niet kunnen worden
  ontvangen met het GUIDE Plus+ systeem
  zijn ingesteld. Selecteer "Snelinstelling"
  op het "Basis" instelmenu bij
  "Basisinstellingen" op het systeemmenu,
  en volg de aanwijzingen op het scherm om
  de instellingen opnieuw te maken
  (pagina 32).
  , De "Time Lock" functie van uw kabelbox
  is in werking getreden. Schakel deze
  functie uit.
  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  , Controleer of "LINE 3 Uitgang" op het
  "Video In/Uit" instelscherm is ingesteld op
  het toepasselijke item dat overeenkomt
  met uw systeem (pagina 142).
  , Als u een SCART-kabel gebruikt,
  controleert u of de kabel een 21-pins kabel
  is.

  GUIDE Plus+ systeem (alleen
  in gebieden met GUIDE Plus+)

  159 • Page 160

  , Als het hostkanaal is veranderd of
  verplaatst, kunnen de
  programmagidsgegevens niet worden
  ontvangen. In dat geval volgt u de stappen
  in "Het GUIDE Plus+ hostkanaal zoeken
  (Installatie)" (pagina 70) om de instelling
  van het hostkanaal bij te werken. Als het
  probleem aanhoudt na één dag wachten,
  zoekt u het hostkanaal op de volgende
  website en stelt u het hostkanaal handmatig
  in (pagina 70).
  www.europe.guideplus.com

  Het programmapositienummer in de
  programmagids komt niet overeen met
  de zender.
  , Er kan meer dan één kanaalvolgorde zijn
  voor uw gebied. Om de kanaalvolgorde te
  veranderen, selecteert u "Editor" op de
  menubalk van het GUIDE Plus+ systeem
  (pagina 71).

  De programmagids van sommige
  programmaposities ontbreekt.
  , Het is mogelijk dat de
  programmagidsgegevens niet bijgewerkt
  zijn. Schakel de recorder uit en laat de
  recorder de programmagidsgegevens
  ontvangen.
  , Sommige zenders verzorgen slechts twee
  dagen aan gegevens. Voor meer informatie
  bezoekt u de volgende website:
  www.europe.guideplus.com
  , Niet alle GUIDE Plus+ gegevens konden
  worden ontvangen wegens slechte
  ontvangst.

  De programmagids is niet bijgewerkt.
  , De recorder werd gebruikt gedurende de
  tijdperiode waarin gepland was de GUIDE
  Plus+ gegevens te downloaden.
  , Niet alle GUIDE Plus+ gegevens konden
  worden ontvangen wegens slechte
  ontvangst.

  Geluid
  Geen geluid.
  , Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
  , De aansluitkabel is beschadigd.

  160

  , De ingangsbroninstelling op de
  audiocomponent of de aansluiting met de
  audiocomponent is onjuist.
  , De recorder spoelt snel achteruit of
  vooruit, speelt vertraagd af, of staat in de
  pauzestand.
  , Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
  OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
  aansluitingen wordt uitgevoerd,
  controleert u de instellingen op het "Audio
  Uit" instelscherm (pagina 145).
  , De recorder ondersteunt alleen MP3audio, Dolby Digital en MPEG-audio voor
  DivX-videobestanden. Druk op AUDIO en
  kies MP3-audio of MPEG-audio.

  Er wordt geen geluid uitgevoerd via de
  HDMI OUT-aansluiting.
  , Probeer het volgende: 1Schakel de
  recorder uit en vervolgens weer aan.
  2Schakel het aangesloten apparaat uit en
  vervolgens weer aan. 3Koppel de HDMIkabel los en sluit deze vervolgens weer
  aan.
  , De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten
  op een DVI-apparaat (DVI-aansluitingen
  accepteren geen audiosignalen).
  , De apparatuur aangesloten op de HDMI
  OUT-aansluiting voldoet niet aan het
  audiosignaalformaat. In dat geval stelt u
  "Geluidsuitvoer" in op "PCM" op het
  "HDMI Uitgang" instelscherm
  (pagina 153).

  Het geluid is vervormd.
  , Stel "Niveau analoge tuner" op het "Audio
  In" instelscherm in op "Gecomprimeerd"
  (pagina 143).

  Het geluid bevat ruis.
  , Tijdens het afspelen van een CD met DTSaudiosignalen, is ruis hoorbaar via de
  LINE 2 OUT R-AUDIO-L aansluitingen,
  de LINE 3 – TV aansluiting of de LINE 1/
  DECODER aansluiting (pagina 83).

  Het volume is te laag.
  , Het volume is te laag bij sommige DVD's.
  Het geluidsvolume kan beter worden als u
  "Audio DRC" op het "Audio Uit"
  instelscherm instelt op "Aan"
  (pagina 146). • Page 161

  , Stel "Niveau analoge tuner" op het "Audio
  In" instelscherm in op "Normaal"
  (pagina 143).

  Een ander geluidsspoor kan niet worden
  opgenomen of weergegeven.
  , Wanneer u opneemt vanaf aangesloten
  apparatuur, stelt u "Externe Audio" in op
  "Tweetalig" op het "Audio In"
  instelscherm (pagina 144).
  , Meertalige sporen (hoofd en sub) kunnen
  niet worden opgenomen op de vaste schijf
  (indien Video-modus is ingeschakeld) en
  DVD+RW's, DVD-RW's (Video-modus),
  DVD+R's en DVD-R's (Video-modus).
  Om de taal op te nemen, stelt u
  "Tweetalige Opname" op het "Audio In"
  instelscherm in op "A/L" of "B/R" voordat
  u opneemt (pagina 144). Om zowel het
  hoofd- als het subgeluid op een disc op te
  nemen, neemt u op DVD-RW's/DVD-R's
  (VR-modus) op. Om op de vaste schijf op
  te nemen, stelt u "HDD Opnameformaat"
  in op "Video Mode Uit" op het "Opname"
  instelscherm (pagina 149).
  , Als u een audiocomponent hebt
  aangesloten op de DIGITAL OUT
  (COAXIAL) aansluiting en het
  geluidsspoor voor de vaste schijf (mits
  "HDD Opnameformaat" is ingesteld op
  "Video Mode Uit" op het "Opname"
  instelscherm (pagina 149))/DVD-RW's/
  DVD-R's (VR-modus) tijdens het
  weergeven wilt veranderen, stelt u "Dolby
  Digital Uit" op het "Audio Uit"
  instelscherm in op "Dolby Digital ->
  PCM" (pagina 145).
  , Tweetalige audio-streams van digitale
  uitzendingen kunnen niet tegelijkertijd
  worden opgenomen.

  Het geluid valt weg.

  De programmapositie kan niet worden
  veranderd vanaf de programmapositie
  die u opneemt.
  , Stel de ingangsbron van de televisie in op
  "TV".

  Het opnemen begint niet onmiddellijk
  nadat op de z REC toets is gedrukt.
  , Bedien de recorder alleen nadat "LOAD",
  "FORMAT" of "INFO WRITE" is
  uitgegaan op de display op het voorpaneel.

  Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is
  er niets opgenomen.
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden.
  , De interne klok van de recorder is stil
  blijven staan als gevolg van een
  stroomstoring die langer dan 1 uur heeft
  geduurd. Stel de klok opnieuw in
  (pagina 134).
  , Het kanaal is uitgeschakeld nadat de
  opname met de timer is ingesteld. Zie
  "Handmatig Afstemmen" op pagina 139.
  , De programmapositie werd verborgen
  nadat de timeropname werd ingesteld. (Zie
  "Programmaposities verbergen (Editor)"
  op pagina 71.)
  , Trek de stekker uit het stopcontact en steek
  deze weer in het stopcontact.
  , Het programma bevat
  kopieerbeveiligingssignalen die het
  kopiëren beperken.
  , Een andere timerinstelling overlapt deze
  timerinstelling (pagina 65, 79).
  , Er is geen DVD in de recorder geplaatst.
  , Er is onvoldoende discruimte beschikbaar
  voor opname.
  , De set-top-boxreceiver was uitgeschakeld.
  , De set-top-boxcontroller werd niet goed
  aangesloten (pagina 19).
  , De instellingen van "Installatie" op de
  menubalk zijn veranderd (pagina 70).
  , De recorder was bezig met kopiëren.
  , Het geselecteerde kanaal is gecodeerd.

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  , Het signaal is te zwak.
  , Controleer de antenne-installatie.

  Opnemen/Timergestuurde
  opname/Bewerken

  161 • Page 162

  Het opnemen stopt niet onmiddellijk
  nadat op de x REC STOP toets is
  gedrukt.
  , De recorder heeft enkele seconden nodig
  om discgegevens in te voeren voordat het
  opnemen kan worden gestopt.
  Op het scherm kunnen aanwijzingen
  worden afgebeeld nadat u op x REC
  STOP hebt gedrukt. In dat geval volgt u de
  aanwijzingen op het scherm.

  Het opnemen stopt niet als u op x drukt.
  , Druk op x REC STOP.

  De opname met de timer is niet voltooid
  of is niet bij het begin begonnen.
  , Tijdens de opname is een stroomstoring
  opgetreden. Als de storing wordt
  verholpen binnen de tijdsduur van een
  opname met de timer, hervat de recorder
  het opnemen.
  Als de stroomstoring langer duurt dan een
  uur, moet u de klok opnieuw instellen
  (pagina 134).
  , Een andere timerinstelling overlapt deze
  timerinstelling (pagina 65, 79).
  , De vrije ruimte op de disc is niet
  voldoende.
  , De VPS/PDC-functie is in werking
  getreden.

  Eerder opgenomen inhoud is gewist.
  , Gegevens die niet op deze recorder kunnen
  worden afgespeeld, maar met een
  computer op de DVD zijn opgenomen,
  worden gewist van de disc nadat de disc is
  geplaatst.

  , Het is mogelijk dat de VPS/PDC-functie
  niet werkt als het instellen van het
  hostkanaal van het GUIDE Plus+ systeem
  niet is voltooid.
  , De VPS/PDC-functie werkt niet wanneer
  de GUIDE Plus+ gegevens worden
  gedownload.

  Weergave
  De recorder speelt geen enkel disctype af
  (behalve de vaste schijf).
  , De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de
  disc in de disclade met het label naar
  boven.
  , De disc is niet correct geplaatst.
  , Er is vocht gecondenseerd in de recorder.
  In dit geval, als de recorder ingeschakeld is
  laat u deze aan staan (als de recorder
  uitgeschakeld is, laat u deze uit staan)
  gedurende ongeveer een uur totdat het
  vocht is verdampt.
  , Als de disc is opgenomen op een andere
  recorder en niet werd gefinaliseerd
  (pagina 51), kan de recorder de disc niet
  afspelen.

  De recorder start de weergave niet vanaf
  het begin.
  , Hervattingsweergave is ingeschakeld
  (pagina 81).
  , U heeft een DVD geplaatst waarvan het
  titelmenu of het DVD-menu automatisch
  op het televisiescherm verschijnt na het
  plaatsen van de disc. Start de weergave via
  het menu.

  De weergave wordt automatisch gestart.
  De VPS/PDC-functie werkt niet.
  , Controleer of de klok en de datum juist zijn
  ingesteld.
  , Controleer dat de VPS/PDC-tijd die u hebt
  ingesteld correct is (er kan een fout staan in
  de televisieprogrammagids). Als de
  uitzending die u wilt opnemen niet de
  juiste VPS/PDC-informatie zendt, zal de
  recorder niet beginnen met opnemen.
  , Als de ontvangst slecht is, kan het VPS/
  PDC-signaal zijn gewijzigd, waardoor de
  recorder niet opneemt.

  162

  , De DVD VIDEO is voorzien van een
  automatische afspeelfunctie.

  De weergave stopt automatisch.
  , Bij het afspelen van een DVD met een
  automatisch pauzesignaal stopt het
  afspelen bij het auto-pauzesignaal. • Page 163

  Sommige functies, zoals stoppen, zoeken
  of vertraagde weergave, werken niet.

  Weergave van DivX-videobestanden is
  niet mogelijk.

  , Voor sommige DVD's zijn bepaalde
  bovenstaande functies niet beschikbaar.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
  de disc werd geleverd.

  , Het bestand is geen DivX-bestand.
  , Het bestand heeft een andere extensie dan
  ".avi" of ".divx".
  , De DATA CD (DivX-video)/DATA DVD
  (DivX-video) is niet opgenomen in een
  DivX-indeling conform ISO9660 Level 1/
  Level 2, Romeo, Joliet of UDF (Universal
  Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00 of 2.01.
  , Het DivX-videobestandsformaat is groter
  dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).

  De taal voor het geluid kan niet worden
  gewijzigd.
  , Er zijn geen meertalige tracks opgenomen
  op de DVD.
  , De taal voor het geluid van de DVD
  VIDEO kan niet worden gewijzigd.
  , Probeer de taal te wijzigen met het menu
  van de DVD VIDEO.

  De taal voor de ondertiteling kan niet
  worden gewijzigd of uitgeschakeld.
  , Er zijn geen meertalige ondertitels
  opgenomen op de DVD VIDEO.
  , De taal voor de ondertitels kan niet worden
  gewijzigd op de DVD VIDEO.
  , Probeer de ondertitels te wijzigen met het
  menu van de DVD VIDEO.
  , De ondertitels van titels die met deze
  recorder zijn opgenomen, kunnen niet
  worden gewijzigd.

  De MP3-audiotrack kan niet worden
  afgespeeld.
  , De MP3-audiotrack is niet van een formaat
  dat compatibel is met de recorder
  (pagina 179).

  De JPEG-beeldbestanden worden niet
  afgespeeld.
  , De JPEG-beeldbestanden zijn niet
  opgenomen in een indeling die de recorder
  kan afspelen (pagina 179).
  , Progressieve JPEG-beelden kunnen niet
  worden afgespeeld.

  TV Pauze werkt niet.
  De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.

  , U neemt op de vaste schijf op of de vaste
  schijf is vol.

  Kopiëren
  U kopieerde een titel, maar de titel werd
  niet afgebeeld op de titellijst van de vaste
  schijf.
  , De titel bevatte een
  kopieerbeveiligingssignaal, waardoor deze
  werd verplaatst (pagina 176).

  , De titel kan niet op hoge snelheid worden
  gekopieerd (pagina 99). Zelfs als A-B
  wissen wordt uitgevoerd, zodat een titel
  niet meerdere beeldformaten bevat, wordt
  deze nog steeds behandeld als een titel met
  meerdere beeldformaten.

  Aanvullende informatie

  , Er zijn geen meervoudige hoeken
  opgenomen op de DVD VIDEO.
  , U probeert de hoeken te wijzigen terwijl
  "
  " niet op het televisiescherm
  verschijnt (pagina 82). Om "
  " af te
  beelden in het geval een scène onder
  meerdere opnamehoeken op de disc is
  opgenomen, stelt u "Camerahoek
  Indicatie" in op "Aan" op het "Weergave"
  instelscherm (pagina 150).
  , De hoeken kunnen niet worden gewijzigd
  op de DVD VIDEO.
  , Probeer de hoek te wijzigen met het menu
  van de DVD VIDEO.
  , De hoeken van titels die met deze recorder
  zijn opgenomen, kunnen niet worden
  gewijzigd.
  , De hoeken kunnen niet worden veranderd
  tijdens vertraagd afspelen of terwijl het
  afspelen is gepauzeerd.

  ,wordt vervolgd

  163

  Kopiëren op hoge snelheid werkt niet. • Page 164

  Kopiëren tussen de vaste schijf en een
  DVD is niet mogelijk.
  , De titel kan niet worden gekopieerd
  (pagina 97).

  Kopiëren vanaf een camcorder met vaste
  schijf is niet mogelijk.
  , Een camcorder met vaste schijf die niet
  wordt ondersteund is aangesloten
  (pagina 102).
  , De camcorder met vaste schijf is niet
  ingesteld op de USB-aansluitfunctie
  (pagina 103).
  , De camcorder met vaste schijf bevat alleen
  de inhoud die reeds naar de recorder is
  gekopieerd terwijl u kopieert met behulp
  van de ONE-TOUCH DUB-toets of
  "Aanvullend kopiëren".

  Display
  De klok is gestopt.
  , Stel de klok opnieuw in (pagina 134).

  De klok is niet goed ingesteld.
  , Stel de klok opnieuw in (pagina 134). Als
  u de klok niet kunt instellen, wacht u tot de
  tijdgegevens zijn ontvangen en de juiste
  tijd automatisch wordt ingesteld.

  De timerindicator knippert.
  , Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op
  de disc.
  , Plaats een opneembare disc in de recorder.
  , De geplaatste DVD is beveiligd
  (pagina 50).

  De klok verschijnt niet in de display op
  het voorpaneel als de recorder
  uitgeschakeld is.
  , "Display" is ingesteld op "Uit" op het
  "Opties"-instelscherm (pagina 154).

  De titel of zendernaam wordt niet goed
  afgebeeld.
  , In bepaalde gebieden worden de letters en
  symbolen die de recorder niet kan
  opnemen of afbeelden, vervangen door
  "*".

  164

  Afstandsbediening
  De afstandsbediening werkt niet.
  , Voor de recorder en de afstandsbediening
  zijn verschillende bedieningsstanden
  gekozen. Stel voor beide dezelfde
  bedieningsstand in (pagina 154). De
  standaard ingestelde bedieningsstand voor
  deze recorder en de meegeleverde
  afstandsbediening is "3
  (standaardinstel.)". U kunt de huidige
  bedieningsstand controleren op de display
  op het voorpaneel (pagina 154).
  , De batterijen zijn zwak.
  , De afstand tussen de afstandsbediening en
  de recorder is te groot.
  , De standaardwaarde voor de code van de
  fabrikant van de afstandsbediening is
  hersteld bij het vervangen van de
  batterijen. Stel de code opnieuw in
  (pagina 30).
  , De afstandsbediening is niet op de
  afstandsbedieningssensor van de recorder
  gericht.

  Overige
  De recorder herkent geen USB-apparaat
  aangesloten op de recorder.
  , Zorg ervoor dat het USB-apparaat stevig is
  aangesloten op de recorder (pagina 156).
  , Controleer of het USB-apparaat of een
  kabel is beschadigd.
  , Controleer of het USB-apparaat is
  ingeschakeld.
  , Het USB-apparaat is aangesloten op een
  USB-hub. Sluit het USB-apparaat
  rechtstreeks aan op de recorder.

  De taal op het scherm verandert
  automatisch.
  , Als "Controle voor HDMI" is ingesteld op
  "Aan" (standaardinstelling) op het "HDMI
  Uitgang"-instelscherm (pagina 154),
  verandert de taal op het scherm
  automatisch overeenkomstig de
  taalinstelling van de aangesloten televisie
  wanneer u de taalinstelling op de televisie
  verandert, enz. • Page 165

  De 'BRAVIA'-synchronisatiefunctie werkt
  niet.

  "REPAIR" verschijnt op de display op het
  voorpaneel.

  , Uw televisie is niet compatibel met de
  'BRAVIA'-synchronisatiefunctie.
  , "Controle voor HDMI" is ingesteld op
  "Uit" op het "HDMI Uitgang"instelscherm (pagina 154).
  , De recorder is aangesloten op de televisie
  via een versterker. Sluit de recorder
  rechtstreeks aan op de televisie.

  , De reparatiefunctie van de recorder is in
  werking getreden om de vaste schijf of disc
  te repareren. Laat de recorder ingeschakeld
  staan totdat "REPAIR" uitgaat op de
  display op het voorpaneel. Bepaalde
  gegevens kunnen verloren gaan, ook
  wanneer de reparatiefunctie wordt
  gebruikt.

  De recorder werkt niet correct.

  "E01" verschijnt op de display op het
  voorpaneel.

  , Houd [/1 op de recorder gedurende langer
  dan vijf seconden ingedrukt totdat de
  recorder wordt uitgeschakeld. Druk daarna
  nogmaals op [/1 om de recorder weer in te
  schakelen.
  , Indien de werking van de recorder is
  verstoord door statische elektriciteit enz.,
  schakel de recorder uit en wacht tot de klok
  weer verschijnt in de display op het
  voorpaneel. Trek dan de stekker uit het
  stopcontact, laat de recorder een tijdje
  uitgeschakeld en steek vervolgens de
  stekker opnieuw in.

  De disclade wordt niet geopend als u op
  de Z (openen/sluiten) toets drukt.
  , Het duurt enkele seconden voordat de
  disclade wordt geopend nadat u een DVD
  hebt opgenomen of bewerkt. De reden
  hiervoor is dat de recorder gegevens
  toevoegt aan de disc.

  , Er is een probleem in de vaste schijf. Neem
  contact op met uw dichtstbijzijnde Sonyhandelaar. Merk op dat de inhoud van de
  vaste schijf gewist kan worden tijdens de
  reparatie van dit apparaat.

  "E02" verschijnt op de display op het
  voorpaneel.
  , De informatie over de vaste schijf is
  onjuist. U kunt geen nieuwe opname
  maken op de vaste schijf. Formatteer de
  vaste schijf aan de hand van de instructies
  onder "Formatteer HDD" (pagina 134).
  Merk op dat alle opgenomen inhoud van de
  vaste schijf zal worden gewist. Als het
  probleem daarmee niet is opgelost,
  raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.

  "UPDATE" wordt afgebeeld op de display
  op het voorpaneel.

  Geen enkele toets werkt nog en "LOCKED"
  wordt afgebeeld op de display op het
  voorpaneel.

  , De recorder werkt de EPG-informatie en
  andere informatie bij.

  , De recorder is vergrendeld. Annuleer het
  kinderslot (pagina 15).

  De kinderbeveiliging werkt niet.

  , Neem contact op met uw Sony-handelaar
  of een plaatselijk erkend Sonyservicecentrum.

  Mechanische geluiden zijn hoorbaar
  terwijl de recorder is uitgeschakeld.
  , Terwijl de recorder de EPG-informatie
  bijwerkt, is bedieningsgeluid (van
  bijvoorbeeld de ingebouwde ventilator)
  hoorbaar, zelfs als het apparaat is
  uitgeschakeld. Dat is normaal en duidt niet
  op een storing.

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  De disclade gaat niet open en
  "TRAYLOCKED" verschijnt op de display
  op het voorpaneel.

  , Controleer de "D.TV Leeftijdlimiet"instelling op het "Kinderbeveil."instelscherm (pagina 152).

  165 • Page 166

  , Terwijl de recorder de klok instelt met de
  automatische klokinstelfunctie, of de EPGinformatie bijwerkt, kan bedieningsgeluid
  hoorbaar zijn, zelfs terwijl de recorder is
  uitgeschakeld. Dat is normaal en duidt niet
  op een storing.

  De recorder terugstellen
  U kunt de recorder terugstellen op al zijn
  fabrieksinstellingen.

  1

  Zorg ervoor dat de recorder is
  ingeschakeld en er geen disc meer in
  zit.

  2

  Houd x (stoppen) op de recorder
  ingedrukt en druk op [/1 op de
  recorder.
  Alle instellingen worden teruggesteld en
  de recorder wordt uitgeschakeld.

  166 • Page 167

  Opneembare en afspeelbare discs
  Type

  Vaste
  schijf
  (intern)

  Disclogo

  Pictogram Formatteren
  gebruikt in (nieuwe discs)
  deze
  gebruiksaanwijzing

  VRmodus

  Videomodus

  HDD

  DVD+RW

  +RW

  DVD-RW

  VRmodus

  Videomodus

  -RWVR

  -RWVideo

  DVD+R

  DVD+R DL

  +R

  Compatibiliteit met
  andere DVD-spelers
  (finaliseren)

  Selecteer "Video
  Mode Uit" bij
  "HDD
  Opnameformaat"
  (pagina 149)

  De inhoud van de vaste
  schijf naar een DVD (in
  de VR-modus) kopiëren
  om op een andere DVDspeler af te spelen

  Selecteer "Video
  Mode Aan"
  (standaardinstelling) bij "HDD
  Opnameformaat"
  (pagina 149)

  De inhoud van de vaste
  schijf naar een DVD (in
  de Video-modus)
  kopiëren om op een
  andere DVD-speler af te
  spelen

  Automatisch
  geformatteerd in
  de +VR-modus
  (DVD+RW
  VIDEO)

  Afspeelbaar op spelers
  compatibel met
  DVD+RW (automatisch
  gefinaliseerd)

  Formatteer in de
  VR-modus
  (pagina 42)

  Alleen afspeelbaar op
  spelers compatibel met de
  VR-modus (finaliseren
  niet nodig)

  Formatteer in de
  Video-modus
  (pagina 42)

  Afspeelbaar op de meeste
  DVD-spelers (finaliseren
  is nodig) (pagina 51)

  Automatisch
  Afspeelbaar op de meeste
  geformatteerd in
  DVD-spelers (finaliseren
  de +VR-modus
  is nodig) (pagina 51)
  (DVD+R VIDEO)
  Aanvullende informatie
  ,wordt vervolgd

  167 • Page 168

  Type

  DVD-R

  Disclogo

  Pictogram Formatteren
  gebruikt in (nieuwe discs)
  deze
  gebruiksaanwijzing

  VRmodus

  -RVR

  DVD-R
  DL

  Videomodus

  -RVideo

  Geschikte disctypes (per april 2008)
  • 8x-speed of tragere DVD+RW's
  • 6x-speed of tragere DVD-RW's (Ver.1.1,
  Ver.1.2 met CPRM*2)
  • 16x-speed of tragere DVD+R's
  • 16x-speed of tragere DVD-R's (Ver.2.0,
  Ver.2.1 met CPRM*2)
  • 8x-speed of tragere DVD+R DL's (Double
  Layer)
  • 8x-speed of tragere DVD-R DL's (Dual
  Layer) (Ver.3.0 met CPRM*2)
  "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
  DL", "DVD-R" en "DVD-R DL" zijn
  handelsmerken.
  *1

  Wanneer een niet-geformatteerde DVD-R in
  deze recorder wordt geplaatst, wordt deze
  automatisch in de Video-modus geformatteerd.
  Om een nieuwe DVD-R in de VR-modus te
  formatteren, formatteert u op het "Formatteren"
  instelscherm (pagina 54).
  *2 CPRM (Content Protection for Recordable
  Media) is een codeertechnologie die de
  auteursrechten van beelden beschermt.

  Niet-opneembare discs
  • DVD-RAM's

  168

  Compatibiliteit met
  andere DVD-spelers
  (finaliseren)

  Formatteer in de
  VR-modus
  (pagina 42)*1
  Het formatteren
  kan worden
  uitgevoerd op het
  "Formatteren"
  instelscherm
  (pagina 54).

  Alleen afspeelbaar op
  spelers compatibel met
  DVD-R in de VR-modus
  (finaliseren is nodig)
  (pagina 51)

  Automatisch
  geformatteerd in
  de Video-modus

  Afspeelbaar op de meeste
  DVD-spelers (finaliseren
  is nodig) (pagina 51)

  Maximaal opneembaar aantal titels
  Disc

  Aantal titels

  HDD*

  999

  DVD-RW/DVD-R

  99

  DVD+RW/DVD+R

  49

  DVD+R DL

  49

  DVD-R DL

  99

  * De maximale lengte van één titel is 12 uur. • Page 169

  b Opmerkingen
  • De VR-modus en Video-modus kunnen niet
  samen op dezelfde DVD-RW worden gebruikt.
  Als u de indeling van de disc wilt wijzigen, moet
  u de disc opnieuw formatteren (pagina 54). De
  inhoud van de disc wordt gewist nadat deze
  opnieuw is geformatteerd.
  • De tijd benodigd voor opnemen kan niet worden
  ingekort, zelfs niet bij high-speed discs.
  • U kunt het beste discs gebruiken waarbij "Voor
  Video" op de verpakking staat.
  • U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan
  DVD+R's, DVD-R's of DVD-RW's (Videomodus) met opnamen die zijn gemaakt met
  andere DVD-apparatuur.
  • In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe
  opnamen toevoegen aan DVD+RW's met
  opnamen die zijn gemaakt met andere DVDapparatuur. Als u een nieuwe opname toevoegt,
  wordt het DVD-menu herschreven.
  • U kunt geen opnamen bewerken op DVD+RW's,
  DVD-RW's (Video-modus), DVD+R's of DVDR's die gemaakt zijn met andere DVDapparatuur.
  • Als de disc computergegevens bevat die niet
  worden herkend door deze recorder, worden de
  gegevens mogelijk gewist.
  • Opnemen, bewerken of kopiëren kan onmogelijk
  zijn op sommige opneembare discs, afhankelijk
  van de disc.
  • Plaats geen disc waarop niet kan worden
  opgenomen of die niet kan worden afgespeeld op
  deze recorder. Hierdoor kan een storing in de
  recorder ontstaan.

  Aanvullende informatie

  169 • Page 170

  Afspeelbare discs

  Type

  Disclogo

  Pictogram
  gebruikt in
  deze
  gebruiksaanwijzing

  DVD VIDEO

  DVD

  Discs, zoals films die kunnen worden
  gekocht of gehuurd.
  Deze recorder herkent tevens DVDRAM's* als DVD Video-compatibele
  discs.

  VIDEO CD

  VCD

  VIDEO CD's of CD-R's/CD-RW's in
  VIDEO CD/Super VIDEO CDindeling

  CD

  Muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's in
  muziek-CD-indeling

  DATA DVD

  DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RAM's*
  waarop MP3-audiotracks of DivXvideobestanden staan
  DVD-RW's/DVD-R's/DVD-ROM's
  waarop MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan

  DATA CD

  CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's waarop
  MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden staan

  CD

  DATA DVD  DATA CD  "DVD VIDEO" en "CD" zijn handelsmerken.
  DivX, DivX Certified en daaraan verbonden logo's
  zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden
  onder licentie gebruikt.
  DivX® is een compressietechniek voor
  videobestanden en is ontwikkeld door DivX, Inc.
  * Als de DVD-RAM een verwijderbare cartridge
  heeft, haalt u de cartridge eruit voordat de disc
  afspeelt.

  Niet-afspeelbare discs
  • PHOTO CD's
  • CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
  opgenomen in een ander formaat dan die
  vermeld in bovenstaande tabel.
  • Datasecties van CD-Extra's
  • BD's (Blu-ray-discs)
  • HD DVD's

  170

  Kenmerken

  • Discs opgenomen met een AVCHDcompatibele DVD-videocamera
  • DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD-RW's/
  DVD+R's/DVD-R's waarop geen DVD
  Video-bestanden, DivX-videobestanden,
  JPEG-beeldbestanden of MP3-audiotracks
  staan.
  • DVD Audio discs
  • DVD-RAM's met alleen een cartridge.
  • HD-laag van Super Audio CD's
  • Een DVD VIDEO met een andere
  regiocode (pagina 171).
  • DVD's die werden opgenomen op een
  andere recorder en niet goed werden
  gefinaliseerd. • Page 171

  Opmerking over de weergave van DVD
  VIDEO's/VIDEO CD's
  Sommige afspeelfuncties van DVD
  VIDEO's/VIDEO CD's kunnen opzettelijk
  door softwareproducenten zijn vastgelegd.
  Deze recorder speelt DVD VIDEO's en
  VIDEO CD's af volgens de inhoud van de
  disc zoals ontworpen door de
  softwareproducenten, zodat bepaalde
  weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
  zijn. Raadpleeg de instructies die bij de
  DVD VIDEO's/VIDEO CD's werden
  geleverd.

  Regiocode (alleen DVD VIDEO)
  Op de achterkant van de recorder staat een
  regiocode vermeld die ook op de DVD
  VIDEO's (alleen afspelen) moet staan om
  met dit apparaat te kunnen worden
  afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
  bescherming van de auteursrechten.
  DVD VIDEO's met het label ALL
  kunnen ook met deze recorder
  worden afgespeeld.
  Als u probeert een andere DVD VIDEO af te
  spelen, verschijnt de mededeling "Weergave
  verboden wegens ongeldig regionummer."
  op het televisiescherm. Afhankelijk van de
  DVD VIDEO is het mogelijk dat geen
  regiocode is aangegeven, ondanks dat de
  weergave van de DVD VIDEO onderhevig
  is aan regiobeperkingen.

  Bericht over DualDiscs
  Een DualDisc is een tweezijdige disc,
  waarop aan de ene kant DVD-materiaal is
  opgenomen en aan de andere kant digitaal
  audiomateriaal.
  Echter, aangezien de kant met het
  audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
  Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave
  op dit apparaat niet gegarandeerd.

  b Opmerkingen
  • Merk op dat sommige DVD+RW's/DVD+R's,
  DVD-RW's/DVD-R's, DVD-RAM's of CDRW's/CD-R's niet met deze recorder kunnen
  worden afgespeeld afhankelijk van de
  opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
  karakteristieken van de opnameapparatuur en
  van de gebruikte software. Ook een disc die niet
  correct werd gefinaliseerd, wordt niet
  afgespeeld. Voor meer informatie, raadpleegt u
  de gebruiksaanwijzing van het opnameapparaat.
  • Als de disc computergegevens bevat die niet
  worden herkend door deze recorder, worden de
  gegevens mogelijk gewist.
  • Plaats geen disc waarop niet kan worden
  opgenomen of die niet kan worden afgespeeld op
  deze recorder. Hierdoor kan een storing in de
  recorder ontstaan.

  Regiocode

  Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveilgingstechnologieën

  Aanvullende informatie

  Dit product is ontworpen voor het afspelen
  van discs die voldoen aan de CD-norm
  (Compact Disc).
  Diverse platenmaatschappijen hebben
  muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
  gecodeerd met
  copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd
  er rekening mee dat sommige van deze discs
  niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
  niet met dit product kunnen worden
  afgespeeld.

  171 • Page 172

  Over de opname-/
  kopieerstand
  Net als de standaard ×3 opnamestand bij
  videorecorders, kunt u de gewenste
  opnamestand kiezen met de REC MODEtoets.
  Een opnamestand met een hogere
  beeldkwaliteit levert een mooiere opname
  op, maar de toegenomen bestandsgrootte
  zorgt voor een kortere opnameduur.
  Omgekeerd levert een opnamestand met een
  lagere beeldkwaliteit een langere
  opnameduur op, maar door de kleinere
  bestandsgrootte ziet het beeld er grover uit.
  Om verdere opties van de opnamestand
  (handmatige opnamestand) te selecteren,
  stelt u "Handm. opnamefunctie" in op "Aan
  (ga naar setup)" op het "Opname"instelscherm (pagina 148). Om beelden op te
  nemen op de vaste schijf in een hogere
  kwaliteit dan HQ, stelt u "Handm.
  opnamefunctie" in op "Aan (ga naar setup)",
  en selecteert u daarna "HQ+". De tabel op de
  volgende pagina's vermeldt de opnameduur
  bij benadering voor de vaste schijf en de
  diverse soorten DVD's in iedere handmatige
  opnamestand, naast dezelfde waarden voor
  de standaardopnamestand.
  z Tip
  Om een handmatige opnamestand eenvoudig te
  selecteren, drukt u herhaaldelijk op REC MODE
  om "MN" af te beelden, en selecteert u daarna een
  handmatige opnamestand met </,.

  172 • Page 173

  Opnameduur per opnamestand
  Vetgedrukte lijnen geven een aanmerkelijk niveauverschil aan in de opnamebeeldkwaliteit.
  Opnameduur bij benadering (in uren)
  Vaste schijf

  Opnamestand

  DVD+RW/
  DVD-RW/
  RDRRDRRDRRDRHXD790/ HXD890/ HXD990/ HXD1090/ DVD+R/
  HXD795 HXD895 HXD995 HXD1095 DVD-R

  DVD+R DL/
  DVD-R DL

  17

  23

  36

  73

  PCM*2

  25

  34

  53

  105

  1 uur en
  1 min.

  1 uur en
  51 min.

  MN32

  25

  34

  53

  105

  1 uur en
  1 min.

  1 uur en
  51 min.

  MN31

  27

  36

  57

  115

  1 uur en
  5 min.

  1 uur en
  57 min.

  MN30

  29

  39

  61

  120

  1 uur en
  10 min.

  2 uur en
  6 min.

  MN29

  31

  42

  66

  130

  1 uur en
  15 min.

  2 uur en
  15 min.

  MN28

  33

  45

  70

  140

  1 uur en
  20 min.

  2 uur en
  24 min.

  MN27

  36

  48

  75

  150

  1 uur en
  25 min.

  2 uur en
  33 min.

  HSP MN26

  37

  50

  79

  155

  1 uur en
  30 min.

  2 uur en
  41 min.

  MN25

  39

  53

  84

  165

  1 uur en
  35 min.

  2 uur en
  50 min.

  MN24

  42

  56

  88

  175

  1 uur en
  40 min.

  2 uur en
  59 min.

  MN23

  44

  59

  92

  185

  1 uur en
  45 min.

  3 uur en
  8 min.

  MN22

  46

  62

  97

  195

  1 uur en
  50 min.

  3 uur en
  17 min.

  MN21

  51

  68

  105

  210

  2

  3 uur en
  35 min.

  MN20

  54

  73

  115

  230

  2 uur en
  10 min.

  3 uur en
  53 min.

  MN19

  59

  79

  120

  245

  2 uur en
  20 min.

  4 uur en
  11 min.

  LSP MN18

  63

  84

  130

  265

  2 uur en
  30 min.

  4 uur en
  29 min.

  MN17

  67

  90

  140

  280

  2 uur en
  40 min.

  4 uur en
  47 min.

  MN16

  72

  96

  150

  300

  2 uur en
  50 min.

  5 uur en
  5 min.

  ESP MN15

  75

  100

  155

  315

  3

  5 uur en
  23 min.

  HQ

  SP

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  HQ+*1

  173 • Page 174

  Opnameduur bij benadering (in uren)
  Vaste schijf

  Opnamestand

  DVD+RW/
  DVD-RW/
  RDRRDRRDRRDRHXD790/ HXD890/ HXD990/ HXD1090/ DVD+R/
  HXD795 HXD895 HXD995 HXD1095 DVD-R

  DVD+R DL/
  DVD-R DL

  MN14

  78

  105

  165

  335

  3 uur en
  10 min.

  5 uur en
  41 min.

  MN13

  82

  110

  175

  350

  3 uur en
  20 min.

  5 uur en
  59 min.

  MN12

  86

  115

  185

  370

  3 uur en
  30 min.

  6 uur en
  17 min.

  MN11

  90

  120

  190

  390

  3 uur en
  40 min.

  6 uur en
  35 min.

  MN10

  93

  125

  200

  405

  3 uur en
  50 min.

  6 uur en
  53 min.

  MN9

  100

  135

  210

  420

  4

  7 uur en
  11 min.

  MN8

  110

  150

  235

  475

  4 uur en
  30 min.

  8 uur en
  4 min.

  MN7

  120

  165

  265

  530

  5

  8 uur en
  58 min.

  MN6*3

  150

  200

  315

  635

  6

  10 uur en
  46 min.

  MN5*3

  175

  235

  370

  745

  7

  12 uur en
  34 min.

  SLP MN4*3

  200

  270

  425

  850

  8

  14 uur en
  21 min.

  SEP MN3*3*4 255

  340

  530

  1060

  10

  17 uur en
  57 min.

  MN2*3*4 300

  405

  635

  1275

  12

  21 uur en
  32 min.

  MN1*3*4 340

  455

  710

  1420

  13 uur en
  22 min.

  24

  LP

  EP

  *1

  Neemt met een hogere kwaliteit op (15 Mbps).
  Tijdens het opnemen op de vaste schijf in de HQ+ stand, worden de opnamen gemaakt in het "Video
  Mode Uit"-formaat ongeacht de instelling van "HDD Opnameformaat" (pagina 149).
  De HQ+ stand is niet beschikbaar voor DVD's. Bij opnemen op een DVD schakelt de opnamestand
  automatisch om naar de HQ+ stand, zelfs als u de HQ+ stand hebt ingesteld.
  *2 Audiosignalen worden opgenomen in 48-kHz PCM-formaat en videosignalen worden opgenomen in de
  HQ-functie. Wanneer u een tweetalig programma opneemt, selecteert u het geluidsspoor dat u wilt
  opnemen (pagina 144).
  *3 Titels die in de MN6-stand of een lagere opnamestand zijn opgenomen, kunnen niet op hoge snelheid
  worden gekopieerd naar DVD+RW's/DVD+R's.
  *4 De SEP-, MN1-, MN2- of MN3-standen zijn niet beschikbaar voor DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R
  DL's. Bij opnemen op een DVD+RW/DVD+R schakelt de opnamestand automatisch om naar de SLPstand, zelfs als u de SEP-, MN1-, MN2- of MN3-stand hebt ingesteld.

  174 • Page 175

  Resolutie
  Het eerste cijfer geldt wanneer "TV
  Systeem" is ingesteld op "NTSC" en het
  tweede cijfer wanneer dit is ingesteld op
  "PAL/SECAM" op het "Basis" instelscherm
  (pagina 135).
  In geval van de vaste schijf (mits "HDD
  Opnameformaat" is ingesteld op "Video
  Mode Uit")/DVD-RW (VR-modus)/DVD-R
  (VR-modus)
  HQ+, PCM, MN32 t/m MN16: 720 × 480 /
  720 × 576
  MN15 t/m MN12: 544 × 480 / 544 × 576
  MN11 t/m MN9: 480 × 480 / 544 × 576
  MN8 en MN7: 352 × 480 / 352 × 576
  MN6 t/m MN1: 352 × 240 / 352 × 288
  In geval van de vaste schijf (mits "HDD
  Opnameformaat" is ingesteld op "Video
  Mode Aan")/DVD+RW/DVD-RW (Videomodus)/DVD+R/DVD-R (Video-modus)
  PCM, MN32 t/m MN9: 720 × 480 /
  720 × 576
  MN8 en MN7: 352 × 480 / 352 × 576
  MN6 t/m MN1: 352 × 240 / 352 × 288
  z Tip
  De audiosignalen worden opgenomen in het Dolby
  Digital 2-kanalen formaat (behalve in de PCMfunctie).

  Over "Hoge Snelheid" kopiëren
  Benodigde tijdsduur bij benadering voor
  "Hoge Snelheid" kopiëren vanaf de vaste
  schijf naar een DVD (van een programma
  van 60 minuten)*1
  Snelheid*2 6x

  2x

  Opname- DVD+RW/ DVD+R DVD-R
  stand
  DVD-RW/ (Double (Dual
  DVD+R/ Layer) Layer)
  DVD-R
  op hoge
  snelheid
  HQ

  ong.
  10 min.

  ong.
  25 min.

  ong.
  30 min.

  HSP

  ong.
  6 min.
  40 sec.

  ong.
  16 min.
  40 sec.

  ong.
  20 min.

  SP

  ong.
  5 min.

  ong.
  12 min.
  30 sec.

  ong.
  15 min.

  LSP

  ong.
  4 min.

  ong.
  10 min.

  ong.
  12 min.

  ESP

  ong.
  3 min.
  20 sec.

  ong.
  8 min.
  20 sec.

  ong.
  10 min.

  LP

  ong.
  2 min.
  30 sec.

  ong.
  6 min.
  15 sec.

  ong.
  7 min.
  30 sec.

  EP

  ong.
  1 min.
  40 sec.*3

  ong.
  ong.
  60 min.*3 5 min.

  SLP

  ong.
  1 min.
  15 sec.*3

  ong.
  ong.
  60 min.*3 3 min.
  45 sec.

  SEP

  ong.
  1 min.*3

  ong.
  ong.
  60 min.*3 3 min.*3

  b Opmerkingen
  • De maximale, ononderbroken opnameduur voor
  een enkele titel op de vaste schijf is 12 uur. Een
  titel die langer duurt dan 12 uur wordt gesplitst.
  • De onderstaande situaties kunnen leiden tot
  kleine fouten in de opnameduur.
  – Een programma dat slecht wordt ontvangen of
  een programma of videobron met slechte
  beeldkwaliteit opnemen.
  – Opnemen op een disc die al is bewerkt.
  – Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen.

  2,4x

  *1

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  De waarden in de bovenstaande tabel zijn alleen
  bedoeld als richtlijn. De werkelijke tijdsduur
  voor het kopiëren omvat tevens de benodigde
  tijd voor het aanmaken van de
  besturingsinformatie van de disc en andere
  gegevens.

  175 • Page 176

  *2

  Dit is de maximale opnamesnelheid van deze
  recorder. De opnamesnelheid kan niet hoger
  zijn dan de waarde aangegeven in de
  bovenstaande tabel, zelfs niet als u een disc
  gebruikt die compatibel is met hogere
  opnamesnelheden. Bovendien kan het,
  afhankelijk van de toestand van de disc, voor de
  recorder onmogelijk zijn op te nemen op de
  maximale opnamesnelheid aangegeven in de
  tabel.
  *3 "Hoge Snelheid" kopiëren is niet beschikbaar
  voor het kopiëren van titels opgenomen in de
  SEP-, SLP- of EP-opnamestand naar een
  DVD+RW of DVD+R.

  Discs die kunnen worden gebruikt voor
  beveiligde signalen
  Kopieerbeveiligingssignalen

  Geschikte discs

  Copy-Free (Geen
  HDD +RW
  kopieer+R
  -RW
  Video
  beveiligingssignaal)
  -RVideo
  Copy-Once

  -RWVR
  -RVR

  HDD
  -RWVR *
  -RVR *

  Over kopieerbeveiliging
  Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet
  worden opgenomen met deze recorder.

  Kopieerbeperking
  U kunt geen bewegende beelden en andere
  DVD VIDEO's kopiëren naar de vaste schijf.
  Bovendien, bij het kopiëren vanaf een DVD
  naar de vaste schijf, kunnen scènes die een
  kopieerbeveiligingssignaal bevatten niet
  worden opgenomen.
  Titels die een "Copy-Once"
  kopieerbeveiligingssignaal bevatten,
  kunnen alleen worden verplaatst van de
  vaste schijf naar een DVD-RW/DVD-R
  (VR-modus)* (nadat de titel verplaatst is,
  wordt de originele titel op de vaste schijf
  gewist). De "Verplaatsen"-functie wordt
  uitgevoerd met behulp van de kopieerlijst.
  Titels waarop het "Copy-Once"
  kopieerbeveiligingssignaal staat, worden
  aangegeven met
  .

  176

  Copy-Never

  Geen

  * Alleen CPRM-compatibele DVD-RW's/DVDR's (VR-modus).
  De opgenomen disc kan alleen worden
  afgespeeld op CPRM-compatibele apparatuur
  (pagina 168).
  CPRM (Content Protection for Recordable
  Media) is een codeertechnologie die de
  auteursrechten van beelden beschermt.

  b Opmerkingen
  • Beveiligde titels op de vaste schijf kunnen niet
  worden verplaatst.
  • De "Verplaatsen"-functie is niet beschikbaar bij
  HDD/DVD DUB-kopiëren.
  • Zelfs als u een scène wist die een
  kopieerbeveiligingssignaal bevat, blijven de
  opnamebeperkingen voor die titel van kracht. • Page 177

  Taalcodelijst
  Voor verdere informatie, zie pagina 147.
  Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F) norm.
  Nummer, Taal (Code)

  Landcode/gebiedcode
  Voor verdere informatie, zie pagina 151.
  Nummer, Gebied (Code)
  0609, Finland (fi)
  0618, Frankrijk (fr)
  0405, Duitsland (de)
  0811, Hongkong (hk)
  0914, India (in)
  0904, Indonesië (id)
  0920, Italië (it)
  1016, Japan (jp)
  1118, Korea (kr)

  1325, Maleisië (my)
  1324, Mexico (mx)
  1412, Nederland (nl)
  1426, Nieuw-Zeeland (nz)
  1415, Noorwegen (no)
  1611, Pakistan (pk)
  1608, Filippijnen (ph)
  1620, Portugal (pt)
  1821, Rusland (ru)

  1907, Singapore (sg)
  0519, Spanje (es)
  1905, Zweden (se)
  0308, Zwitserland (ch)
  2023, Taiwan (tw)
  2008, Thailand (th)
  0702, Verenigd Koninkrijk
  (gb)
  2119, VS (us)

  Aanvullende informatie

  0118, Argentinië (ar)
  0121, Australië (au)
  0120, Oostenrijk (at)
  0205, België (be)
  0218, Brazilië (br)
  0301, Canada (ca)
  0312, Chili (cl)
  0314, China (cn)
  0411, Denemarken (dk)

  177 • Page 178

  Opmerkingen bij deze
  recorder
  Werking
  • Als u de recorder direct van een koude naar
  een warme omgeving verplaatst of als de
  recorder in een zeer vochtige omgeving
  wordt geplaatst, kan vocht condenseren op
  de lenzen van de recorder. Als dit het geval
  is, kan de werking van de recorder worden
  verstoord. In dit geval, als de recorder
  ingeschakeld is laat u deze aan staan (als de
  recorder uitgeschakeld is, laat u deze uit
  staan) gedurende ongeveer een uur totdat
  het vocht is verdampt.
  • Als u de recorder verplaatst, haalt u eerst
  alle discs eruit en let u op geen schokken of
  trillingen uit te oefenen op de vaste schijf
  om te voorkomen dat de disc of vaste schijf
  wordt beschadigd (pagina 3).

  Volumeregeling
  Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
  van een zeer stille passage of een nietopgenomen gedeelte. Als u dit toch doet,
  kunnen de luidsprekers worden beschadigd
  wanneer er een piekwaarde wordt bereikt.

  Reiniging
  Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
  bedieningselementen met een zachte doek
  die licht is bevochtigd met een mild
  zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
  schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
  alcohol of benzine.

  Over het reinigen van discs en disc-/
  lensreinigingsmiddelen
  Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/
  lensreinigingsmiddelen (inclusief nat- of
  spraytypen). Deze kunnen leiden tot een
  storing in de recorder.

  Opmerkingen bij discs
  • Neem de disc vast aan de rand om deze
  schoon te houden. Raak het oppervlak niet
  aan. De disc kan defect raken door stof,
  vingerafdrukken of krassen.

  178

  • Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht
  of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen,
  en laat deze niet achter in een auto die in de
  volle zon geparkeerd staat en waarin de
  temperatuur sterk kan oplopen.
  • Berg discs na gebruik weer op in de
  doosjes.
  • Reinig de disc met een zachte doek. Veeg
  de disc vanuit het midden naar de
  buitenrand schoon.

  • Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
  benzine, thinner en in de handel
  verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
  antistatische sprays voor
  grammofoonplaten.
  • Gebruik de volgende discs niet.
  – Een disc met een speciale vorm (zoals
  een kaart of hart).
  – Een disc met een label of sticker.
  – Een disc met kleefmiddel van plakband
  of stickers.

  Onderdelen vervangen
  In het geval dit apparaat gerepareerd moet
  worden, kunnen de vervangen onderdelen
  worden ingezameld voor hergebruik of
  recycling.

  About Copyright
  ANY USE OF THIS PRODUCT OTHER
  THAN CONSUMER PERSONAL USE IN
  ANY MANNER THAT COMPLIES WITH
  THE MPEG-2 STANDARD FOR
  ENCODING VIDEO INFORMATION
  FOR PACKAGED MEDIA IS
  EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A
  LICENSE UNDER APPLICABLE
  PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT
  PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS
  AVAILABLE FROM MPEG LA, L.L.C.,
  250 STEELE STREET, SUITE 300,
  DENVER, COLORADO 80206. • Page 179

  Opmerkingen over MP3audiotracks, JPEGbeeldbestanden, DivXvideobestanden en
  i.Link
  Over MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivXvideobestanden

  * Niet beschikbaar bij MP3-audiotracks.

  Opmerking over Multi-sessie-/
  Borderdiscs
  Als audiotracks en beelden in de muziekCD-indeling of video-CD-indeling zijn
  opgenomen in de eerste sessie/border, zal
  alleen de eerste sessie/border worden
  afgespeeld.

  MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden of DivXvideobestanden die door de
  recorder kunnen worden
  afgespeeld
  De recorder kan de volgende tracks en
  bestanden afspelen:
  – MP3-audiotracks met de extensie ".mp3".
  – JPEG-beeldbestanden met de extensie
  ".jpeg" of ".jpg".
  – Baseline JPEG-beeldbestanden
  opgenomen conform het Exif 2.2*beeldbestandsformaat, en waarvan
  Y:CB:CR gelijk is aan 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0.
  – DivX-videobestanden met de extensie
  ".avi" of ".divx".
  * "Exchangeable Image File Format"
  (uitwisselbaar beeldbestandsformaat): Het
  bestandsformaat dat wordt gebruikt door digitale
  fotocamera's.
  z Tip
  De weergave van een disc met een ingewikkelde
  boomstructuur start minder snel en bijgevolg is het
  aanbevolen om albums met niet meer dan twee
  niveau's aan te maken.

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  MP3 is een audiocompressietechnologie die
  beantwoordt aan bepaalde ISO/MPEGvoorschriften. JPEG is een
  beeldcompressietechnologie.
  U kunt audiotracks in het MP3 (MPEG1
  Audio Layer 3)-formaat op de vaste schijf,
  DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's) of DATA DVD's (DVD-ROM's/
  DVD-RW's/DVD-R's/DVD+RW's/
  DVD+R's/DVD-RAM's) weergeven, of
  JPEG-beeldbestanden op de vaste schijf,
  DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's) of DATA DVD's (DVD-ROM's/
  DVD-RW's/DVD-R's) weergeven.
  DivX® is een compressietechnologie voor
  videobestanden en ontwikkeld door DivX,
  Inc. Dit apparaat is een officieel DivX®
  Certified-product. U kunt DATA CD's (CDROM's/CD-R's/CD-RW's) en DATA DVD's
  (DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/
  DVD-RW's/DVD-R's/DVD-RAM's)
  weergeven die DivX-videobestanden
  bevatten.
  DATA DVD's moeten zijn opgenomen
  conform de ISO9660 Level 1-, Level 2-,
  Romeo-, Joliet- of UDF (Universal Disk
  Format) 1.02, 1.50, 2.00* of 2.01-indeling
  om de recorder de MP3-audiotracks, JPEGbeeldbestanden en DivX-videobestanden te
  kunnen laten herkennen.
  DATA CD’s moeten zijn opgenomen
  conform de ISO9660 Level 1-, Level 2-,
  Romeo of Joliet-indeling om de recorder de
  MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
  DivX-videobestanden te kunnen laten
  herkennen.

  U kunt ook discs afspelen die zijn
  opgenomen in Multi-sessie/Border.
  Zie de instructies die bij het discstation en de
  opnamesoftware (niet meegeleverd) werden
  geleverd voor informatie over het
  opnameformaat.

  179 • Page 180

  b Opmerkingen
  • De recorder kan gegevens afspelen met de
  extensie ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" of
  ".divx", ook al zijn ze niet van MP3-, JPEG- of
  DivX-formaat. Bij het afspelen van dergelijke
  gegevens kan het volume hoog oplopen
  waardoor uw luidsprekersysteem kan worden
  beschadigd.
  • Afhankelijk van de disc is normale weergave
  eventueel niet mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld de
  beeldweergave donker zijn, de weergave niet
  vloeiend, de geluidsweergave haperen,
  enzovoort.
  • Afhankelijk van de disc kan het een tijdje duren
  voordat de weergave begint.
  • Sommige bestanden kunnen niet worden
  afgespeeld.
  • Voor MP3-audiotracks en DivX-videobestanden
  geldt dat de recorder maximaal 99 albums elk
  kan weergeven vanaf een DATA CD of DATA
  DVD. Maximaal 99 tracks en bestanden onder
  een album kunnen worden weergegeven.
  • Voor JPEG-beeldbestanden geldt dat de recorder
  tegelijkertijd maximaal 99 albums en/of
  maximaal 999 bestanden onder een album kan
  laden vanaf een DATA CD/DATA DVD, of het
  aangesloten USB-apparaat. Om niet-geladen
  albums te bekijken, laadt u deze opnieuw.
  • Het verdergaan naar een volgend of ander album
  kan enige tijd duren.
  • De grootte van het beeld dat kan worden
  weergegeven is beperkt. De volgende grootten
  kunnen worden weergegeven: breedte: 160 t/m
  5.120 pixels; en hoogte: 120 t/m 3.840 pixels.
  • Deze recorder ondersteunt MP3-audiotracks
  opgenomen met een bemonsteringsfrequentie
  van 32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz.
  • Een MP3-audiotrack van maximaal 1 GB kan
  worden weergegeven.
  • De recorder is niet compatibel met audiotracks
  van MP3PRO-formaat.
  • De recorder kan een DivX-videobestand groter
  dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) of 4 GB niet
  weergeven.
  • Als een DivX-videobestand is samengesteld uit
  twee of meerdere DivX-videobestanden, is het
  mogelijk dat de recorder dit bestand niet kan
  weergeven.

  180

  Opmerkingen over het kopiëren van MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden
  • U kunt geen MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden naar de vaste schijf kopiëren als:
  – Het totaalaantal JPEG-beeldalbums op de
  vaste schijf is hoger dan 999.
  – Het totaalaantal JPEG-beeldbestanden/MP3audiotracks in een album is hoger dan 999.
  – De MP3-audiotracks 1 GB of groter zijn.
  • Merk op dat het formaat van JPEGbeeldbestanden die op de vaste schijf zijn
  gekopieerd, automatisch kan worden vergroot
  om het televisiescherm te vullen.
  • U kunt geen JPEG-beeldbestanden kopiëren op
  een DATA DVD die op een andere recorder of
  apparaat is gefinaliseerd.
  • Als een waarschuwingsmededeling wordt
  afgebeeld die aangeeft dat de vaste schijf vol is,
  wist u meerdere albums en/of bestanden om
  ruimte te maken. Voor informatie over het
  wissen van tracks of bestanden, zie pagina 116
  of 127.

  Over i.LINK
  De DV IN-aansluiting op deze recorder is
  compatibel met i.LINK voor digitale
  videocamera's.
  i.LINK is een door SONY voorgestelde
  naam voor de technisch als IEEE 1394
  bekende aansluiting, als zodanig erkend als
  handelsmerk door diverse internationale
  ondernemingen en instanties.
  IEEE 1394 is een internationale norm,
  vastgesteld door het Institute of Electrical
  and Electronics Engineers.
  Voor informatie over hoe u kunt kopiëren
  wanneer deze recorder is aangesloten op een
  ander videoapparaat die is uitgerust met een
  DV-aansluiting, zie pagina 106.
  De DV IN-aansluiting van deze recorder kan
  alleen DVC-SD signalen invoeren. Hij kan
  geen signalen uitvoeren. De DV INaansluiting is niet geschikt voor MICRO
  MV-signalen van apparatuur zoals een
  digitale MICRO MV-videocamera met
  i.LINK-aansluiting.
  Voor meer voorzorgsmaatregelen, zie de
  opmerkingen op pagina 106.
  Voor informatie over de
  voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van
  deze recorder, raadpleegt u tevens de
  gebruiksaanwijzingen van de apparaten die
  worden aangesloten. • Page 181

  b Opmerking
  Doorgaans kunt u slechts een enkel apparaat via de
  i.LINK-kabel (DV-aansluitkabel) op deze recorder
  aansluiten. Wanneer deze recorder wordt
  aangesloten op een i.LINK-compatibel apparaat
  met twee of meer i.LINK-aansluitingen (DVaansluitingen), raadpleegt u de
  gebruiksaanwijzing van het apparaat dat wordt
  aangesloten.
  i.LINK en

  zijn handelsmerken.

  Technische gegevens
  Systeem
  Laser: Halfgeleiderlaser
  Transmissienorm (digitale
  uitzendingen): DVB-T
  Kanaaldekking (digitale
  uitzendingen):
  VHF: 170 MHz tot 230 MHz
  UHF: 470 MHz tot 862 MHz
  Kanaaldekking (analoge
  uitzendingen):
  PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
  VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F2 tot
  F10, Italië A tot H, Ierland A tot J,
  Zuid-Afrika 4 tot 11, 13
  UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21
  tot B69, F21 tot F69
  CATV: S01 tot S05, S1 tot S20,
  Frankrijk B tot Q
  HYPER: S21 tot S41
  Het bovenstaande overzicht van kanalen
  geeft slechts aan welke kanalen binnen dit
  bereik kunnen worden ontvangen. Het biedt
  geen garantie dat het signaal ook onder alle
  omstandigheden ontvangen kan worden. De
  kanalen die kunnen worden ontvangen
  verschillen afhankelijk van het land/gebied.

  ,wordt vervolgd

  Aanvullende informatie

  Video-ontvangst:
  Frequentiesynthesizersysteem
  Audio-ontvangst: Gescheiden
  draaggolfsysteem
  Antenne-uitgang: 75-ohm
  asymmetrische antenneaansluiting
  Timer: Klok: Kwartsvergrendeld/
  Timerindicatie: 24-urencyclus
  (digitaal)
  Indeling voor video-opname:
  MPEG-2, MPEG-1
  Indeling voor audio-opname/
  toepasselijke bitsnelheid: Dolby
  Digital 2-kanalen
  256 kbps/128 kbps (in de EP-, SLPen SEP-functie), PCM

  181 • Page 182

  Ingangen en uitgangen
  LINE 2 OUT
  (AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
  10 kohm
  (VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
  (S VIDEO): 4-pins mini DIN/
  Y: 1,0 Vp-p,
  C: 0,3 Vp-p (PAL)
  LINE 2 IN
  (AUDIO): Phono-aansluiting/2 Vrms/
  meer dan 22 kohm
  (VIDEO): Phono-aansluiting/1,0 Vp-p
  (S VIDEO): 4-pins mini DIN/
  Y: 1,0 Vp-p,
  C: 0,3 Vp-p (PAL)
  LINE 3 – TV: 21-pins
  CVBS OUT
  S-Video/RGB OUT (upstream)
  LINE 1/DECODER: 21-pins
  CVBS IN/OUT
  S-Video/RGB IN
  Decoder
  DV IN: 4-pins/i.LINK S100
  DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
  COMPONENT VIDEO OUT
  (Y, PB/CB, PR/CR):
  Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
  PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
  G-LINK: mini-aansluiting
  HDMI OUT: HDMI™-aansluiting
  USB:
  USB-aansluiting van Type A (voor
  het aansluiten van een digitale
  fotocamera, geheugenkaartlezer,
  USB-geheugen of camcorder met
  vaste schijf)
  USB-aansluiting van Type B (voor
  het aansluiten van een PictBridgecompatibele printer)
  Conditional Access Module (alleen
  RDR-HXD795/HXD895/HXD995/
  HXD1095): CAM (Conditional
  Access Module)-gleuf

  182

  Algemeen
  Voeding: 220-240 V wisselstroom, 50/
  60 Hz
  Stroomverbruik:
  RDR-HXD790/HXD890/HXD990/
  HXD1090: 47 W
  RDR-HXD795/HXD895/HXD995/
  HXD1095: 49 W
  Afmetingen (ong.):
  430 × 76,5 × 288 mm (breedte/hoogte/
  diepte) incl. uitstekende onderdelen
  Capaciteit van de vaste schijf:
  RDR-HXD790/HXD795: 120 GB
  RDR-HXD890/HXD895: 160 GB
  RDR-HXD990/HXD995: 250 GB
  RDR-HXD1090/HXD1095: 500 GB
  Gewicht (ong.): 4,7 kg
  Bedrijfstemperatuur: 5ºC tot 35ºC
  Bedrijfsvochtigheidsgraad: 25% tot
  80%
  Meegeleverd toebehoren:
  Netsnoer (1)
  Antennekabel (1)*
  Afstandsbediening (1)
  Set-top-boxcontroller (1)
  R6 (AA-formaat) batterijen (2)
  * De twee antennekabels worden bij sommige
  modellen bijgeleverd.

  Wijzigingen in ontwerp en technische
  gegevens voorbehouden zonder
  voorafgaande kennisgeving. • Page 183

  Index
  De tekst tussen
  aanhalingstekens verschijnt
  als schermweergavetekst.

  Cijfers
  "96 kHz PCM Uitgang"
  145

  A
  "A.TV Automatische
  instelling kanalen" 33
  "Aanbevolen-zoeken" 61
  "Aanpassen" 64, 90, 116
  Aansluiten
  de antennekabel 19
  de audiokabels 27
  de HDMI-kabel 23,
  27
  de set-topboxcontroller
  19
  de videokabels 23
  een printer 128
  het USB-apparaat
  111, 117
  "A-B herhalen" 84
  "A-B wissen" 91
  Achterpaneel 17
  Afspeelbare discs 167,
  170
  Afspelen hervatten 81
  Afstandsbediening 12, 30
  "AFT" 140
  "Album herhalen" 84, 115
  "Album kopiëren" 112
  "Albumnaam" 116
  "Alternatief zoeken" 61
  "Analoge Tuner" 138
  "Ander genre" 91
  ANGLE 82, 124
  Antenne 19
  "Artiestennaam" 116
  AUDIO 82
  "Audio DRC" 146
  "Audio In" 143
  "Audio Taal" 147

  "Audio Uit" 145
  Audio-ingangsaansluiting
  28
  Audiokabel 27
  Audioscan 83
  "Audiosysteem" 141
  "Auto" 134
  "Auto Hoofdstuk (+R/
  +RW)" 149
  "Auto Hoofdstuk (HDD/
  VR)" 148
  "Auto Hoofdstuk (Video)"
  149
  "Auto Scan" 138
  "Autom. Overslagen" 137
  "Automatisch Zoeken"
  138

  B
  "Basis" 133, 134
  Batterijen 30
  "Bedieningsstand" 31,
  154
  "Beeldinstellingen" 130
  Beeldkwaliteit 130
  Behandeling van discs
  178
  Beheren
  audiotracks in de
  muziekjukebox
  116
  JPEGbeeldbestanden
  127
  Benoemen 50
  "Bestand hernoemen" 128
  "Beveilig inhoud album"
  128
  "Beveiligen" 90, 91, 128
  Beveiligen
  album 128
  disc 50
  JPEG-beeldbestand
  128
  titel 90
  "Beveiliging opheffen"
  128
  "Bevestig printer" 156

  Bewerken 89
  hoofdstukken 92
  Playlist 94
  titels 90
  'BRAVIA' Sync 25

  C
  CAM 29
  Camcorder met vaste
  schijf 102
  "Camerahoek Indicatie"
  82, 150
  Canal Plus 39
  CD 170
  "Chase Play" 86
  "CI Informatie" 155
  Cijfertoetsen 88
  "Combineren" 93, 94
  COMPONENT VIDEO
  OUT 24
  "Component Video Uit"
  142
  Conditional Access
  Module 29
  Copy-Free 176
  Copy-Never 176
  Copy-Once 176
  CPRM 168

  D
  "D.TV Automatische
  instelling kanalen" 33
  "D.TV Leeftijdlimiet" 152
  "D.TV Taal" 138
  DATA CD 170
  DATA DVD 170
  "Decoder" 40, 141
  "Definaliseren" 53
  Diavoorstelling 124
  x-Pict Story 125
  DIGITAL OUT
  (COAXIAL) 28
  Digitale services
  Digitale tekst
  bekijken 57
  EPG 55
  Programmainformatie 56
  "Digitale Tuner" 136
  ,wordt vervolgd

  183 • Page 184

  "Disc beveiligen" 50
  "Disc herhalen" 84
  "Disc Setup" 50, 51, 54,
  133
  Discinstellingen 50, 51,
  54, 133
  Discruimte 89
  Disctypes 167, 170
  "Display" 154
  Display op het voorpaneel
  16
  "Display Taal" 147
  DivX
  "Registratie Code"
  155
  DivX-videobestanden 80
  Dolby Digital 28, 145
  DTS 28, 145
  DV IN 107
  "DV Ingang" 107, 144
  DV-camcorder 106
  "DV-camcorderweergave" 110
  "DVD Menu Taal" 147
  DVD VIDEO 170
  "DVD Weergave" 151
  DVD+R 167
  DVD+RW 167
  DVD-R 168
  DVD-RAM 170
  "Dvd-res.kopie" 100
  DVD-RW 167
  "DVD-RW formatteren"
  133
  "DV-handmatigkopiëren" 109
  "DV-one-touch-kopiëren"
  108

  E

  H

  "Editor" 68
  "Een x-Pict Story maken"
  125
  "Eenm.oversl." 65
  Eéntoetsweergave 25, 81
  EPG
  De lijst met
  beschikbare
  kanalen
  bekijken 55
  "Externe Audio" 144

  "Handm. opnamefunctie"
  148
  "Handmatig Afstemmen"
  139
  Handmatige
  opnamefunctie 148
  "HDD Opnameformaat"
  149
  "HDD Optimalis." 134
  "HDD-camera kopiëren"
  105
  HDMI
  "4:3 Beelden" 153
  "Beeldresolutie" 152
  "Controle voor
  HDMI" 154
  "Geluidsuitvoer" 153
  "Kleuren" 153
  HDMI OUT 24, 28
  "HDMI Uitgang" 152
  HDMI-kabel 23, 27
  "Helpfunctie" 135
  "Herhaal artiest" 115
  "Herhaal weergavelijst"
  115
  "Herhalen" 84, 114
  "Herstart USB toestel"
  156
  Herstelopname 63, 78
  "Hfdst bewerken" 92
  Hoofdgeluid 77, 144
  Hoofdstuk 48, 64, 77
  "Hoofdstuk herhalen" 84
  "Hoofdstuk zoeken" 88
  Hoofdstuknummer 48

  F
  "Finaliseren" 51
  Finaliseren 51
  Finaliseren ongedaan
  maken 53
  "Formatteer HDD" 134
  "Formatteren" 54
  Formatteren 54
  "Fotoalbum" 117, 122
  "Foto's kopiëren vanaf
  dig. camera" 118

  G
  "Geef album nieuwe
  naam" 127
  Gelijktijdige opname en
  weergave 87
  "Genre naam" 90
  Geschikte discs 167, 170
  GUIDE 67, 73
  GUIDE Plus+ systeem 67,
  73
  GUIDE Plus+ systeem
  instellen 34

  I
  i.LINK 180
  "Info" 68
  INPUT 66
  "Installatie" 68
  Instellen
  opnamebeeld 130
  weergavebeeld 130
  Instelmenu's gebruiken
  133

  184 • Page 185

  J
  JPEG-beeldbestanden
  afdrukken 128
  Jukebox 111

  K
  "KAN systeem" 139
  "Kanaal" 139
  "Kanalen Opties" 137
  "Kanalen Sorteren" 137
  "Kanalen Verplaatsen"
  141
  "Kanalen Vervangen" 136
  "Keuze EPG Type" 34,
  136
  "Kies genre" 90
  "Kies wachtwoord" 151
  "Kinderbeveil." 81, 151
  Kinderslot 15
  "Kleursysteem" 142
  Klok automatisch instellen
  33, 134
  Klok handmatig instellen
  33, 135
  "Klok Instelling" 33, 134
  "Kopieer" 119
  "Kopieer alles naar HDD"
  118
  "Kopieer inhoud album"
  119
  "Kopieer naar DVD" 119,
  121
  "Kopieer naar harddisk"
  118
  Kopieerbeveiligingssignalen
  176
  Kopiëren
  albums 111
  audiotracks 111
  HDD/DVD DUB 97
  "Hoge Snelheid" 175
  JPEGbeeldbestanden
  117
  Kopieerlijst 98
  Verplaatsen 176

  Kopiëren vanaf een
  camcorder met vaste schijf
  102
  Eéntoetskopiëren
  104
  "HDD-camera
  kopiëren" 105
  "Volledig kopiëren"
  105
  Kopiëren vanaf een DVcamcorder 106
  "DV-camcorderweergave" 110
  "DV-handmatigkopiëren" 109
  "DV-one-touchkopiëren" 108

  L
  Landcode/gebiedcode 177
  "LINE 1 Ingang" 143
  LINE 1/DECODER 37
  LINE 2 IN 38
  "LINE 3 Uitgang" 142
  Live-tv pauzeren 86

  M
  "Manueel" 135
  "Meervoudig" 90, 128
  MENU 80
  Menu
  DVD-menu 80
  Hoofdmenu 80
  "Mijn TV" 68
  Miniatuurbeeld 46
  voorbeeldfunctie 47,
  155
  MP3-audiotracks 80
  MPEG 28, 146
  "Muziekjukebox" 111

  N
  "Naadloze Weergave" 150
  "Naam" 141
  "Naam van weergavelijst"
  116
  Netsnoer 29
  NICAM 77
  "Niet-beveiligd" 91
  "Nieuw album" 127
  "Nieuwe Kanalen
  Toevoegen" 136
  "Niveau analoge tuner"
  143
  "NTSC op PAL TV" 143

  O
  "On Screen Display" 154
  Onderdelen en
  bedieningselementen 12
  "Ondertiteling Opname"
  148
  ONE-TOUCH DUB 104,
  108
  "Ongedaan maken" 90
  "Op Frames Nauwkeurig
  monteren" 89
  Opgedeelde programma's
  61
  "Opname" 148
  Opnameduur 44, 172
  Opnamestand 44, 172
  "Opnamestand wijzigen"
  59, 75, 148
  Opneembare discs 167
  Opnemen 58, 73
  beeld aanpassen 130
  opnameduur 44, 172
  opname-indeling 167
  opnamestand 44, 172
  Serie-opname 60
  tijdens het bekijken
  van een ander
  programma 43
  "Opties" 154
  "Opties 2" 156
  "Origineel" 46, 89, 113
  "Overnemen van TV" 138
  "Overslaan" 139
  ,wordt vervolgd

  185 • Page 186

  P
  Paginafunctie 46, 113,
  123
  "Pauzestand" 150
  PAY-TV 39
  PBC 80
  PDC 63, 76
  PLAY MODE 84, 85
  Playlist 46, 89, 113
  Playlist maken 94
  "Power Save" 135
  "Previewinstellen" 155
  Problemen oplossen 157
  "Programma herhalen"
  84, 115
  Programma-informatie 56
  "Programmeren" 85, 115
  "Progressive" 34

  Q
  Quick Timer 64, 77

  R
  REC 43
  REC MODE 172
  REC STOP 43, 104, 108
  Regiocode 171
  Reservedisc maken 100
  Resterende duur 47
  "Rooster" 68
  Roteren 124

  S
  S VIDEO 24
  "Schema" 68
  "Selecteer NICAM" 143
  "Serie opnemen" 60
  "Serie-zoeken" 61
  Set-top-boxcontroller 19,
  36
  Set-top-boxreceiver 21
  "Signaal Controleren" 137
  SMARTLINK 25, 155
  Snelinstelling 32, 136
  "Software Update" 155
  "Splitsen" 91, 93, 95
  "Stel Indexbeeld In" 148
  Stilstaande weergave 83

  186

  Subgeluid 77, 144
  SUBTITLE 82
  Super VIDEO CD 170

  T
  "Taal" 147
  "Taal Automatisch" 147
  "Taal Ondertitels" 147
  Tekens invoeren 48
  Televisies bedienen met
  de afstandsbediening 30
  Televisiesysteem 141
  Terugstellen, de recorder
  136, 166
  "Tijd" 78
  TIMER 62
  Timerinstellingen
  controleren/veranderen/
  annuleren 64, 78
  Timerlijst 64
  Timeropname
  controleren/
  veranderen/
  annuleren 64,
  78
  GUIDE Plus+
  systeem 73
  handmatige instelling
  62, 75
  "Opnamestand
  wijzigen" 59,
  75
  Timer instellen met
  EPG 58
  "Titel" 90
  Titel 48
  "Titel herhalen" 84
  "Titel zoeken" 88
  Titellijst 45
  miniatuur 46
  "Soort" 46
  "Titels sort." 46
  Titelnummer 48
  "Titels sort." 46
  "Toev. aan weerg.lijst"
  114
  TOP MENU 80
  "Track herhalen" 84, 115
  "Track kopiëren" 112

  "Track zoeken" 88
  "Tracknaam" 116
  TV Direct Rec. 25, 43
  TV PAUSE 86
  "TV Pauze" 86, 156
  "TV Systeem" 135
  TV t 30, 43
  TV/DVD 31, 43
  "TV-type" 34, 150
  "Tweetalige Opname" 144
  Tweetalige opname 77

  U
  USB 103

  V
  Vergroten 124
  "Verplaatsen" 94, 95
  Vertraagde weergave 83
  VIDEO CD 170
  "Video In/Uit" 142
  "Video Mode Compatibel
  Monteren" 89
  Video-ingang 24
  Videokabel 23
  Video-modus 167, 168
  "Voeding Antenne" 33,
  137
  "Volledig kopiëren" 105
  Voorpaneel 14
  VPS 63, 76
  VR-modus 167, 168

  W
  "Weergave" 150
  "Weergave Ondertitels"
  147
  Weergavestand
  "A-B herhalen" 84
  "Herhalen" 84
  "Programmeren" 85,
  115 • Page 187

  Weergeven 80, 113, 122,
  167, 170
  "A-B herhalen" 84
  audioscan 83
  direct opnieuw
  weergeven 82
  direct vooruitspoelen
  82
  DivXvideobestanden
  80
  DV-camcorder 110
  "Herhalen" 84, 114
  hervattingsweergave
  81
  JPEGbeeldbestanden
  122
  Jukebox 113
  MP3-audiotracks 80
  "Programmeren" 85,
  115
  roteren 124
  snel achteruit 83,
  114
  snel vooruit 83, 114
  stilstaande weergave
  83
  vergroten 124
  vertraagde weergave
  83
  "Wijzig wachtwoord" 151
  "Wis album" 127
  "Wissen" 64, 90, 91, 93,
  116, 128

  Z
  "Zet Indexbeeld" 90
  "Zoeken" 68
  Zoeken
  audioscan 83
  audiotrack 114
  begin van een titel/
  hoofdstuk/track
  zoeken 82, 114
  JPEG-beeldbestand
  124
  op genre 46
  snel achteruit/vooruit
  83, 114
  "Zoeken op tijd" 88
  ZWEITON 77

  X
  x-Pict Story 125
  "Thema" 126
  "Weerg. Lijst" 126

  187 • Page 188

  Sony Corporation Printed in Hungary


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony RDR-HXD-990 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony RDR-HXD-990 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 9,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info