Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
XAV-AX1005DB
4-740-893-11(1)
AV-ONTVANGER
Zie page 15 als u de demoweergave (Demo) wilt annuleren.
Zie voor informatie over aansluiting/installatie page 25.
Handleiding NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  4-740-893-11(1)AV-ONTVANGERZie page 15 als u de demoweergave (Demo) wilt annuleren.Zie voor informatie over aansluiting/installatie page 25.XAV-AX1005DBHandleidingNL
 • Page 2

  Voor uw eigen veiligheid moet u dit apparaat inhet dashboard van de auto installeren,aangezien de achterkant ervan tijdens hetgebruik erg warm wordt.Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'(pagina 25).Het naamplaatje met de werkspanning enz. bevindtzich onder op de behuizing.WaarschuwingStel het apparaat niet bloot aan regen ofvocht; hiermee voorkomt u de kans op brandof schokken.Open de behuizing niet, om elektrischeschokken te voorkomen. Laat alle onderhoudover aan bevoegd personeel.Geproduceerd in ThailandSony Corporation verklaart hierbij dat dezeapparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegdvia het volgende internetadres:http://www.compliance.sony.de/De CE-markering is alleen geldig in landen waardeze markering wettelijk verplicht is, voornamelijkin de EER-landen (Europese Economische Ruimte)en Zwitserland.Opmerking voor klanten: de volgendeinformatie geldt enkel voor apparatuurverkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijnDit product is geproduceerd door of namens SonyCorporation.EU-importeur: Sony Europe Limited.Vragen aan de EU-importeur of vragen gerelateerdaan de productcompliance in Europa dienen teworden gesteld aan de geautoriseerdevertegenwoordiger van de producent, SonyBelgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgi.2NLVerwijdering van oude batterijen,elektrische en elektronischeapparaten (van toepassing in de Europese Unie en anderelanden met systemen voorgescheiden inzameling)Dit symbool op het product, de batterij of op deverpakking wijst erop dat het product en de batterijniet als huishoudelijk afval mogen wordenbehandeld. Op sommige batterijen kan dit symboolvoorkomen in combinatie met een chemischsymbool. Het chemische symbolen voor lood (Pb)wordt toegevoegd als de batterij meer dan 0,004 %lood bevat. Door deze producten en batterijen opjuiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijkenegatieve gevolgen voor mens en milieu diekunnen worden veroorzaakt door verkeerdeafvalbehandeling. Het recyclen van materialendraagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.Wanneer de producten om redenen van veiligheid,prestaties dan wel in verband met data-integriteiteen permanente verbinding met een ingebouwdebatterij vereisen, dient deze batterij enkel doorgekwalificeerd servicepersoneel vervangen teworden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, hetelektrische gedeelte en het elektronische apparaatop een juiste wijze worden behandeld, dienen dezeproducten aan het eind van hun levenscyclusoverhandigd te worden aan het toepasselijkeinzamelingspunt voor de recycling van elektrisch enelektronisch materiaal. Voor alle andere batterijenverwijzen we u naar het gedeelte over hoe debatterij veilig uit het product te verwijderen. Leverde batterij in bij het toepasselijke inzamelingspuntvoor de recycling van batterijen. Voor meer detailsin verband met het recycleren van dit product ofbatterij, kunt u contact opnemen met degemeentelijke instanties, de organisatie belast metde verwijdering van huishoudelijk afval of de winkelwaar u het product of batterij hebt gekocht.Waarschuwing als het contactslot van deauto geen ACC-positie heeftInstalleer deze eenheid niet in een auto zonderACC-stand. Het scherm van de eenheid wordtniet uitgeschakeld als u het contact uit zet, enhierdoor zou de accu leeglopen.Disclaimer betreffende diensten aangebodendoor derdenDiensten die aangeboden worden door derdenkunnen gewijzigd, opgeschort of beindigdworden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.
 • Page 3

  Belangrijke kennisgevingLet opONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL SONYAANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE,INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ANDERESCHADE WAARONDER, ZONDER BEPERKING,VERLIES VAN WINST, INKOMSTENDERVING, VERLIESVAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK VAN HETPRODUCT OF EVENTUELE BIJKOMENDEAPPARATUUR, UITVALTIJD EN TIJD VAN DE KOPERDIE VERBAND HOUDT MET OF ONTSTAAT UIT HETGEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE BIJBEHORENDEHARDWARE EN/OF SOFTWARE.Geachte klant, dit product omvat een radiozender.Overeenkomstig UNECE-voorschrift nr. 10 kan eenautofabrikant speciale voorwaarden opleggen voorde installatie van radiozenders in auto's.Controleer de handleiding van uw auto of neemcontact op met de fabrikant of de verkoper van uwauto voor u dit product in uw auto installeert.NoodoproepenDit systeem voor handsfree bellen via BLUETOOTHen het elektronische apparaat dat met het systeemverbonden is, gebruiken radiosignalen, mobiele envaste netwerken en ook een door de gebruikergeprogrammeerde functie. Verbinding kan nietonder alle omstandigheden worden gegarandeerd.Vertrouw daarom niet uitsluitend op uwelektronische apparaat voor het tot stand brengenvan essentile communicatie (zoals bij medischenoodgevallen).Over BLUETOOTH-communicatie Microgolven die worden uitgestraald door eenBLUETOOTH-apparaat kunnen de werking vanelektronische medische apparaten benvloeden.Schakel dit apparaat en andere BLUETOOTHapparaten uit op de volgende plaatsen, omdat ditongelukken kan veroorzaken. waar brandbaar gas aanwezig is, in eenziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation in de buurt van automatische deuren of eenbrandmelder Dit apparaat ondersteuntveiligheidsvoorzieningen die voldoen aan deBLUETOOTH-norm voor een veiligere verbindingwanneer de draadloze BLUETOOTH-technologiewordt gebruikt, maar deze beveiliging zalafhankelijk van de omstandigheden mogelijk nietvoldoende zijn. Wees voorzichtig wanneer ucommuniceert met behulp van draadlozeBLUETOOTH-technologie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voorhet uitlekken van informatie tijdens BLUETOOTHcommunicatie.Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit apparaat die niet aan bod komen in dezegebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sonydealer.3NL
 • Page 4

  Aansluiting/installatieInhoudsopgaveWaarschuwing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Handleiding over onderdelen enbedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Aan de slagBegininstellingen opgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Een BLUETOOTH-apparaat voorbereiden . . . . . . . .Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . .Een ander draagbaar audio-apparaat aansluiten . . .Achteruitkijkcamera aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . .77888Luisteren naar de radioLuisteren naar de radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Tuneroptiefuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Luisteren naar DAB/DAB+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10De functies van DAB-opties gebruiken . . . . . . . . . 11AfspelenEen USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . .Een BLUETOOTH-apparaat afspelen . . . . . . . . . . .Tracks zoeken en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Andere instellingen tijdens het afspelen . . . . . . .11111212Handsfree bellenEen oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Iemand opbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Beschikbare handelingen tijdens een gesprek . . . 14Handige functiesApple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Bediening met gebaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15InstellingenAlgemene bediening voor instellingen. . . . . . . . .Algemene instellingen (Algemeen). . . . . . . . . . . .Geluidsinstellingen (Geluid). . . . . . . . . . . . . . . . . .Visuele instellingen (Visueel) . . . . . . . . . . . . . . . . .BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth) . . . . . . . . . .1515161717Aanvullende informatieDe firmware bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4NL1717192123Let op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onderdelenlijst voor installatie . . . . . . . . . . . . . . .Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25252629
 • Page 5

  Handleiding over onderdelen en bedieningselementenHoofdapparaat Display/aanraakscherm HOMEOpen het menu HOME.ATT (dempen)Deze knop 1 seconde ingedrukt houden om hetgeluid te dempen.Houd opnieuw ingedrukt om te annuleren ofdraai aan de bedieningsknop voor devolumeregeling. Bedieningsknop volumeregelingDraaien om het volume aan te passen wanneerhet geluid wordt uitgevoerd.OPTIONDruk hierop om het scherm OPTION te openen(pagina 6).VOICEIngedrukt houden om de spraakopdrachtfunctievoor Apple CarPlay te activeren. USB-poort AUX-invoeraansluiting5NL
 • Page 6

  Schermweergave StatusindicatieGaat branden wanneer het geluid isgedempt.Afspeelscherm:Gaat branden wanneer AF (AlternativeFrequency) beschikbaar is.Gaat branden wanneer actueleverkeersinformatie (TA: TrafficAnnouncement) beschikbaar is.Gaat branden wanneer een DABaankondiging beschikbaar is.Geeft de signaalsterkte van de DABtuner aan.Gaat branden wanneer het audioapparaatafspeelbaar is door A2DP (AdvancedAudio Distribution Profile) te activeren.HOME-scherm:Gaat branden wanneer handsfree bellenbeschikbaar is door HFP (HandsfreeProfile) te activeren.Geeft de signaalsterkte van deverbonden mobiele telefoon aan.Geeft de status van de batterij van deverbonden mobiele telefoon aan.Gaat branden wanneer het Bluetoothsignaal is ingeschakeld. Knippertwanneer de verbinding wordt gemaakt.OPTION-scherm:(bronkeuze)Bronkeuzemenu openen. Welke menu-itemsbeschikbaar zijn, verschilt per bron. Toepassingsspecifieke instellingenBedieningselementen/-indicaties voor afspelenof de status van de eenheid weergeven. Welkeitems worden weergegeven verschilt per bron. Klok (pagina 15)(terug naar het afspeelscherm)Schakelen van het HOME-scherm naar hetafspeelscherm. Toetsen voor het selecteren van bronnen eninstellingenBron wijzigen of verschillende instellingenopgeven.U kunt het instellingenpictogram en anderepictogrammen laten weergeven door aan deonderkant van dit gebied naar rechts of links tevegen. Toetsen voor het selecteren van het geluidHet geluid wijzigen.6NL(EXTRA BASS)De instelling EXTRA BASS wijzigen (pagina 16).(EQ10/subwoofer)De instelling EQ10/subwoofer wijzigen (pagina 16).(monitor uit)De monitor uitschakelen. Wanneer de monitor isuitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelendoor het display aan te raken.
 • Page 7

  Aan de slagBegininstellingen opgevenU moet enkele begininstellingen opgeven voor heteerste gebruik van de eenheid, na het vervangenvan de auto-accu of na het wijzigen van deaansluitingen.Als het scherm met de begininstellingen niet wordtweergegeven bij het inschakelen van de eenheid,voert u de procedure voor het herstellen van defabrieksinstellingen (pagina 16) uit om het apparaatte initialiseren.12Tik op [Language] en stel de displaytaal in.3Tik op [OK].Raak [Demo] n keer aan om [OFF] teselecteren en de demomodus uit te schakelen.1Plaats het BLUETOOTH-apparaat in eenstraal van 1 meter van dit apparaat.2Druk op HOME en tik vervolgens op[Instellingen].34Tik op [Bluetooth].Het BLUETOOTH-signaal is ingeschakeld engaat branden op de statusbalk van de eenheid.5Tik op [Pairing].knippert terwijl het apparaat zich in de standbystand voor de koppeling bevindt.6Voer de koppeling uit op het BLUETOOTHapparaat zodat het deze eenheiddetecteert.7Selecteer [XAV-AX1005DB] op het displayhet BLUETOOTH-apparaat.Als uw modelnaam niet weergegeven wordt,herhaalt u dit proces vanaf stap 5.De opstartmelding wordt weergegeven.4Tik op [Bluetooth-verbinding] en stel hetsignaal in op [ON].Lees de opstartmelding door en tik op[Close] als u alle voorwaarden accepteert.De instelling is voltooid.Deze instelling kan verder worden geconfigureerdin het instellingenmenu (pagina 15).Een BLUETOOTH-apparaatvoorbereiden8* Het wachtwoord kan, afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat, 'toegangscode', 'PIN-code', 'PIN-getal','wachtwoord', enzovoort worden genoemd.U kunt muziek afspelen of handsfree bellenafhankelijk van het BLUETOOTH-compatibeleapparaat, zoals een smartphone, mobiele telefoonof audioapparaat (hierna 'BLUETOOTH-apparaat'genoemd, tenzij anders vermeld). Raadpleeg degebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat voormeer informatie over het aansluiten.Voordat u het apparaat aansluit, verlaagt u hetvolume van dit apparaat. Doet u dit niet, dankunnen er luide geluiden geproduceerd worden.Koppeling en verbinding maken meteen BLUETOOTH-apparaatWanneer u een BLUETOOTH-apparaat voor heteerst aansluit, moet een wederzijdse registratie('koppeling' genoemd) plaatsvinden. Door eenkoppeling door te voeren, kunnen dit apparaat en andere apparaten elkaar herkennen.Als u een wachtwoord* moet invoeren ophet BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.Wachtwoord invoeren[0000]Als de koppeling doorgevoerd is, blijftbranden.9Selecteer dit apparaat op het BLUETOOTHapparaat om de BLUETOOTH-verbinding teactiveren.oflicht op wanneer de verbinding totstand is gebracht.Opmerkingen De eenheid kan slechts worden verbonden met nBLUETOOTH-apparaat tegelijk. Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, schakelt u deverbinding uit op de eenheid of op het BLUETOOTHapparaat. BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer AppleCarPlay wordt uitgevoerd.7NL
 • Page 8

  Verbinding maken met een gekoppeldBLUETOOTH-apparaatOm een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken,moet het verbonden zijn met dit apparaat.Sommige gekoppelde apparaten wordenautomatisch verbonden.Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten123Schakel het draagbare audio-apparaat uit.Verlaag het volume op het apparaat.Sluit het draagbare audio-apparaat metbehulp van een verbindingskabel (nietbijgeleverd)* aan op de AUX-ingang(stereomini-aansluiting) op het apparaat.* Gebruik een rechte stekker.1Druk op HOME en tik vervolgens op[Instellingen].23Tik op [Bluetooth].Tik op [Bluetooth-verbinding] en tikvervolgens op [ON].Controleer ofgaat branden op de statusbalkvan de eenheid.4Schakel de BLUETOOTH-functie in van hetBLUETOOTH-apparaat.5Bedien het BLUETOOTH-apparaat omverbinding te maken met deze eenheid.ofgaat branden op de statusbalk.Verbinding maken met het laatste verbondenapparaat vanaf dit apparaatAls het contact wordt ingeschakeld terwijl hetBLUETOOTH-signaal is geactiveerd, zoekt deze eenheidnaar het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat enwordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.OpmerkingTijdens het streamen van BLUETOOTH-audio kunt u vanaf ditapparaat geen verbinding tot stand brengen met demobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met ditapparaat vanaf de mobiele telefoon.De microfoon installerenVoor meer informatie zie 'De microfoon installeren'(pagina 28).4Druk op HOME en tik vervolgens op [AUX].Het volumeniveau van het aangeslotenapparaat afstemmen op andere bronnenStart het afspelen op het draagbare audio-apparaatbij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijkeluistervolume in op het hoofdapparaat.Tik tijdens het afspelen open vervolgens op[Input Level]. Pas het volume aan tussen [-10] en [+15].Achteruitkijkcamera aansluitenDoor de optionele achteruitkijkcamera aan tesluiten op de aansluiting CAMERA IN kunt u hetbeeld van de achteruitkijkcamera laten weergeven.Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'(pagina 25).Het beeld van de achteruitkijkcameraweergevenEen USB-apparaat aansluiten12Verlaag het volume op het apparaat.Open de klep van de USB-poort en sluit hetUSB-apparaat op het apparaat.Gebruik voor het aansluiten van een iPhone deUSB-kabel voor iPhone (niet meegeleverd).8NLDruk op HOME, tik op [Rear Camera].
 • Page 9

  Handmatig afstemmenHoud / om ongeveer naar de geschattefrequentie te gaan en tik vervolgensherhaaldelijk op / om precies af te stemmenop de gewenste frequentie.Luisteren naar de radioLuisteren naar de radioDruk op HOME en tik vervolgens op [Tuner] om naarde radio te luisteren.Bedieningselementen/indicaties voorontvangstHandmatig opslaan1Houd op het moment dat het station dat u wilt opslaan wordt weergegeven het gewenste voorkeuzenummer ingedruktom het station op te slaan.Opgeslagen stations ontvangen1Selecteer de band en tik op het gewenstevoorkeuzenummer.Tuneroptiefuncties gebruikenDe volgende functies zijn beschikbaar doorte raken. Huidige bandBand wijzigen (FM1, FM2, FM3AM1 of AM2). Huidige frequentie, naam van station*, RDS (Radio Data System)-indicatie** Tijdens RDS-ontvangst.(tuneroptie)Tuneroptiemenu openen. SEEK/SEEK+Automatisch afstemmen./Handmatig afstemmen.Ingedrukt houden om continu frequenties overte slaan. VoorkeuzenummersEen voorkeuzestation selecteren. Veeg naarrechts/links om de andere voorkeuzestationsweer te geven.Houd de huidige frequentie ingedrukt om dezeop de betreffende voorkeuzepositie op te slaan.Afstemmen1Selecteer de gewenste band (FM1, FM2,FM3, AM1 of AM2).2Stem af.Automatisch afstemmenTik op SEEK/SEEK+.Het zoeken stopt wanneer een zender wordtontvangen.aanBTM (Best Tuning Memory)Stations in volgorde van frequentie opslaan opde voorkeuzeposities. U kunt 18 FM-stations en12 AM-stations opslaan als voorkeuzestations.AF*Selecteer [ON] om voortdurend af te stemmenop de zender met het sterkste signaal uit hetnetwerk van het station.TA*Selecteer [ON] om actuele verkeersinformatie ofverkeersprogramma's (TP) te ontvangen (indienbeschikbaar).Regionaal*Selecteer [ON] om bij het ontvangen station teblijven terwijl de AF-functie is ingeschakeld. Als uhet ontvangstgebied van dit regionaleprogramma verlaat, selecteert u [OFF]. Dezefunctie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk ensommige andere gebieden.PTY*Selecteer een type programma uit de lijst PTYom te zoeken naar een station dat hetgeselecteerde programmatype uitzendt.* Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.Noodberichten ontvangenAls de functie AF of TA is ingeschakeld, wordt degeselecteerde bron automatisch onderbroken voornoodberichten.9NL
 • Page 10

  Luisteren naar DAB/DAB+Stations zoeken op stationsgroepU kunt naar DAB/DAB+ luisteren door op HOME tedrukken en vervolgens op [DAB+] te tikken.Stel voordat u begint [Zoeken op] in op [Station Gp]om te zoeken op stationsgroep (pagina 11).Tips1 Stel [Antennevermogen] in op [ON] (standaard) of [OFF]afhankelijk van het type DAB-antenne (niet meegeleverd)(pagina 11). Wanneer [DAB+] voor het eerst na het herstellen van defabrieksinstellingen wordt geselecteerd, wordtautomatisch afstemmen automatisch gestart. Wacht tothet automatisch afstemmen is voltooid. (Als hetautomatisch afstemmen wordt onderbroken, wordt ditopnieuw gestart wanneer u [DAB+] weer selecteert.) Alsgeen DAB-station wordt opgeslagen door het automatischafstemmen, kunt u afstemmen door te tikken op [AutoTune] van(lijst).Bedieningselementen/indicaties voorontvangstTik op SEEK+ /- om te zoeken naar eenstation.Het zoeken stopt wanneer een zender wordtontvangen. Zoek totdat het gewenste stationwordt ontvangen.Zoeken naar een stationsgroepHoud / ingedrukt om te zoeken naar eenstationsgroep en laat los wanneer de gewenstestationsgroep wordt weergegeven.Een station handmatig opslaan1Houd op het moment dat het station dat uwilt opslaan wordt weergegeven hetgewenste voorkeuzenummer ingedrukt omhet station op te slaan.Opgeslagen stations ontvangen1Tik op het gewenste voorkeuzenummer.Stations zoeken op stationsnaamStel voordat u begint [Zoeken op] in op [A-Z] om te zoeken op stationsnaam (pagina 11).(lijst)De stationslijst openen.1Tik op.De stationslijst wordt weergegeven. Huidige bandDe band wijzigen (DAB1, DAB2 of DAB3).2 Stationsgroepnaam, stationsnaamZoeken vanaf het afspeelscherm(DAB-opties)Het menu DAB-opties openen.SEEK- /SEEK+Zoeken naar stations./Zoeken naar stationsgroepen.(Alleen beschikbaar als [Zoeken op] is ingesteldop [Station Gp].) VoorkeuzenummersEen voorkeuzestation selecteren. Veeg naarrechts/links om de andere voorkeuzestationsweer te geven.Houd het huidige station ingedrukt om dit op teslaan op de betreffende voorkeuzepositie.10NLTik op het gewenste station.Tik op SEEK+ /- om naar het volgende/vorigestation te gaan.De stationslijst bijwerkenTik open vervolgens op [Automatischafstemmen].
 • Page 11

  De functies van DAB-optiesgebruikenDe volgende functies zijn beschikbaar doorte raken.AfspelenaanMSC (Mass Storage Class) USB-apparaten* compatibelmet de USB-standaard kunnen worden gebruikt.Zoeken opDe modus voor het zoeken naar stationsinstellen: [A-Z] (zoeken op stationsnaam),[Station Gp] (zoeken op stationsgroep).* Bijvoorbeeld een USB-stick, digitale mediaspelerOpmerkingenAankondigingDAB-aankondigingen inschakelen metonderbreking van de momenteel geselecteerdebron: [ON], [OFF].Tijdens een DAB-aankondiging wordt hetvolume ingesteld op het ingestelde niveau voorTA in RDS (pagina 9).Soft LinkAutomatisch zoeken naar en afstemmen op eenvergelijkbaar programma wanneer het signaalvan het huidige programma te zwak wordt om teontvangen: [ON], [OFF]."Hard link" (harde koppeling) volgt hetzelfdeprogramma en "Soft Link" (zachte koppeling)volgt een vergelijkbaar programma.DABEen USB-apparaat afspelenFMSoft LinkHardLinkSoftLinkHardLinkSoftLinkOFFON USB-apparaten die zijn geformatteerd met debestandssystemen FAT12/16/32/exFAT worden ondersteund. Ga voor meer informatie over de compatibiliteit van uwUSB -apparaat naar de ondersteuningswebsite die wordtvermeld op het achterblad. Zie 'Ondersteunde indelingen voor USB afspelen'(pagina 18) voor meer informatie over de ondersteundebestandsindelingen.12Verlaag het volume op het apparaat.3Druk op HOME en tik vervolgens op [USB].Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.Het afspelen wordt gestart.Het apparaat verwijderenSchakel de eenheid uit of zet het contact in destand ACC-uit en verwijder vervolgens het USBapparaat.Een BLUETOOTH-apparaat afspelenU kunt inhoud afspelen van een verbondenapparaat dat ondersteuning biedt voor BLUETOOTHA2DP (Advanced Audio Distribution Profile).InformationWeergave van de naam van de momenteelgeselecteerde stationsgroep, de stationsnaam,het PTY-type van het station, enzovoort.AntennevermogenStroomtoevoer naar de ingangsaansluiting vande DAB-antenne: [ON], [OFF].1Maak een BLUETOOTH-verbinding met hetaudioapparaat (pagina 7).23Druk op HOME en tik vervolgens op [BT-audio].Bedien het audioapparaat om het afspelente starten.Opmerkingen Afhankelijk van het audioapparaat wordt informatie zoalsde titel, het tracknummer, de tracktijd en de afspeelstatusmogelijk niet weergegeven op dit apparaat. Zelfs als op dit apparaat een andere bron wordt gekozen,wordt de weergave van het audioapparaat niet stopgezet. BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer AppleCarPlay wordt uitgevoerd.Het volumeniveau van het BLUETOOTHapparaat afstemmen op andere bronnenU kunt het volumeverschil tussen deze eenheid enhet BLUETOOTH-apparaat verminderen:Tik tijdens het afspelen open vervolgens op[Input Level]. Pas het volume aan tussen [-6] en [+6].11NL
 • Page 12

  Tracks zoeken en afspelenAndere instellingen tijdens hetafspelenHerhaaldelijk en willekeurig afspelen1Tik tijdens het afspelen herhaaldelijk op(herhalen) of(willekeurig) totdat degewenste afspeelmodus verschijnt.Het kan even duren voordat het afspelen in degeselecteerde afspeelmodus start.Welke afspeelmodi beschikbaar zijn, hangt af vande geselecteerde geluidsbron en het verbondenapparaat.Zoeken naar een bestand op hetlijstscherm1Tik tijdens het afspelen via USB op.Het lijstscherm van het op dat momentafgespeelde item verschijnt.Tik vervolgens op(audio) ofeen lijst op bestandstype.2Tik op het gewenste item.Het afspelen wordt gestart.12NL(video) voorBij elke bron zijn verdere instellingen beschikbaardoor opte tikken. Welke menu-itemsbeschikbaar zijn, verschilt per bron.BeeldequalizerDe beeldkwaliteit aan uw smaak aanpassen:[Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].(Alleen beschikbaar wanneer de handrem isingeschakeld en USB-video is geselecteerd.)AspectEen beeldverhouding selecteren voor het schermvan het apparaat.(Alleen beschikbaar wanneer de handrem isingeschakeld en USB-video is geselecteerd.)NormalGeeft een 4:3-beeld weer in het origineleformaat, met balken aan de zijkant om het 16:9-scherm te vullen.ZoomGeeft een 16:9-beeld weer in een 4:3letterboxformaat.FullGeeft een 16:9-beeld in het originele formaatweer.CaptionsVergroot het beeld horizontaal en past deondertiteling in het scherm.
 • Page 13

  (telefoonboek)*Selecteer een contactpersoon in de namen-/nummerlijst in het telefoonboek. Tik opom te zoeken naar de gewenstecontactpersoon in de namenlijst inalfabetische volgorde.(telefoonnummer invoeren)Voer het telefoonnummer in.Handsfree bellenOm een mobiele telefoon te kunnen gebruiken,moet u deze verbinden met dit apparaat. Voormeer informatie zie 'Een BLUETOOTH-apparaatvoorbereiden' (pagina 7). Voorgeprogrammeerde telefoonlijstSelecteer de opgeslagen contactpersoon.Zie 'Telefoonnummers inprogrammeren'(pagina 13) voor het opslaan vancontactpersonen.* De mobiele telefoon moet PBAP (Phone Book AccessProfile) ondersteunen.OpmerkingDe onderstaande functies voor handsfree bellen zijn alleenbeschikbaar als de functie Apple CarPlay is uitgeschakeld.Wanneer de functie Apple CarPlay is geactiveerd, gebruikt ude functies voor handsfree bellen in de betreffende applicatie.3Tik op.Het telefoongesprek wordt gestart.Telefoonnummers inprogrammerenEen oproep beantwoordenU kunt maximaal 6 contactpersonen opslaan in devoorkeuzelijst.11Tik opwanneer een oproep wordtontvangen.Het telefoongesprek wordt gestart.Het bevestigingsscherm verschijnt.OpmerkingDe beltoon en het stemgeluid worden alleen uitgevoerd viade voorluidsprekers.Een oproep weigeren/beindigenTik op.Selecteer op het telefoonscherm eentelefoonnummer dat u wilt opslaan invoorkeuzelijst van het telefoonboek.23Tik op [Add to Preset].Selecteer de voorkeuzelijst waarin hettelefoonnummer moet worden opgeslagen.De contactpersoon wordt opgeslagen in devoorkeuzelijst.Iemand opbellen12Druk op HOME en tik vervolgens op [Phone].Tik op een van de oproepictogrammen ophet scherm van de BLUETOOTH-telefoon.(oproepgeschiedenis)*Selecteer een contactpersoon in deoproepgeschiedenislijst. Het apparaatbewaart de laatste 20 oproepen.(nummerherhaling)Automatisch bellen naar het laatst gemaaktecontact.13NL
 • Page 14

  Beschikbare handelingen tijdenseen gesprekHet volume van de beltoon aanpassenDraai aan de bedieningsknop voor devolumeregeling tijdens het ontvangen van een oproep.Het volume van de stem van de sprekeraanpassenDraai aan de bedieningsknop voor devolumeregeling tijdens een gesprek.Het volume aanpassen voor de anderepersoon (aanpassing van demicrofoonversterking)Tik tijdens een handsfree gesprek open stel[MIC Gain] in op [High], [Middle], of [Low].Echo en ruis verminderen (echo-/ruisonderdrukking)Tik tijdens een gesprek open stel [SpeechQuality] in op [Modus 1] of [Modus 2].Schakelen tussen de handsfree en de niethandsfree standTik tijdens een gesprek opom teschakelen tussen geluid via het apparaat of via demobiele telefoon.OpmerkingAfhankelijk van de mobiele telefoon is deze handelingmogelijk niet beschikbaar.Een inkomende oproep automatischbeantwoordenTik op14NLen stel in [Auto Answer] op [ON].Handige functiesApple CarPlayApple CarPlay maakt het mogelijk uw iPhone in deauto te gebruiken zonder uw blik van de weg tehoeven nemen.Opmerkingen voor het gebruik van AppleCarPlay Een iPhone met iOS 7.1 of hoger is vereist. Voervoor gebruik een update uit naar de nieuwste iOS-versie. Apple CarPlay kan worden gebruikt met eeniPhone 5 of nieuwer. Zie de compatibiliteitslijst op deondersteuningswebsite op de achteromslag voormeer informatie over compatibele modellen. Meer informatie over Apple CarPlay vindt u in dehandleiding van uw iPhone of op de website vanApple CarPlay. Er wordt gebruikgemaakt van de GPS-functie vanuw iPhone. Plaats uw iPhone daarom waar dezeeen goede ontvangst van het GPS-signaal heeft.1Sluit uw iPhone aan op de USB-poort.Gebruik voor het aansluiten van een iPhone eenUSB-kabel voor iPhone (niet meegeleverd).2Druk op HOME en tik vervolgens op hetApple CarPlay-pictogram.Het scherm van uw iPhone verschijnt op hetdisplay van het apparaat. U kunt detoepassingen bedienen door deze aan te raken.Het gebruik van het Apple CarPlay-logo betekentdat de gebruikersinterface van het voertuig voldoetaan de prestatienormen van Apple. Apple is nietverantwoordelijk voor de bediening van hetvoertuig of de naleving van veiligheids- enregulatieve normen door het voertuig. Let op: het gebruik van dit product in combinatiemet een iPhone kan de draadloze prestaties ervanbenvloeden.
 • Page 15

  Bediening met gebarenU kunt veelgebruikte handelingen uitvoeren doormet uw vinger te vegen op het ontvangst-/afspeelgebied.OpmerkingDe hieronder genoemde gebaren zijn niet beschikbaar ophet scherm van Apple CarPlay.HandelingFunctieRadio-ontvangst: vooruit zoeken naar stations.Van links naarrechts vegenVideo/audio afspelen: naar het volgende bestand/nummer gaan.InstellingenAlgemene bediening voorinstellingenU kunt items instellen in de volgendeinstelcategorien:Algemene instellingen (Algemeen),geluidsinstellingen (Geluid), visuele instellingen(Visueel), BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth)1Druk op HOME en tik vervolgens op[Instellingen].2Tik op een van de instellingscategorien.Radio-ontvangst: achteruit zoeken naar stations.Van rechts naarlinks vegenOmhoog vegenVideo/audio afspelen: naar het vorige bestand/nummergaan.Radio-ontvangst: opgeslagen zenders ontvangen (vooruit).De items die ingesteld kunnen worden,verschillen afhankelijk van de bron eninstellingen.3Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaagom het gewenste item te selecteren.Terugkeren naar het vorige displayTik opTik opOmlaag vegenRadio-ontvangst: opgeslagen zenders ontvangen (achteruit)..Overschakelen naar het afspeelscherm.Algemene instellingen(Algemeen)LanguageTaal van het display selecteren: [English],[Espaol], [Franais], [Deutsch], [Italiano],[Portugus], [], [], [], [[], [].],DemoDe demonstratie activeren: [OFF], [ON].Datum/tijdSet Date/TimeDatum en tijd van de klok instellen: [Auto (DAB)],[Manual].DatumnotatieDe notatie selecteren: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY],[YY/MM/DD].TijdnotatieDe notatie selecteren: [12-uurs], [24-uurs].PieptoonHet bedieningssignaal inschakelen: [OFF], [ON].15NL
 • Page 16

  AchteruitkijkcameraHet beeld van de achteruitkijkcamera selecteren:[OFF], [Normal], [Achteruit] (spiegelbeeld).[Guide Line Adjust] de geleider op het beeld vande achteruitkijkcamera bijstellen.Tik op de nabije zijde of verrezijde (rode delen) van degeleider om deze bij te stellen.Tik op / / / om depositie van de geleider bij te] of [] om de breedtestellen en tik op [van de geleider aan te passen.Steering ControlDe invoerstand voor de aangeslotenafstandsbediening selecteren. Voorkomstoringen door eraan te denken de invoerstandvr gebruik af te stemmen op de aangeslotenafstandsbediening.CustomInvoerstand voor de stuurafstandsbediening (volgde procedures in [ ] voor het registreren van defuncties op de aangesloten afstandsbediening).PresetInvoerstand voor de bekabeldeafstandsbediening, met uitzondering van de stuurafstandsbediening.Het stuurknoppaneel verschijnt. Houd de knop die u wilt toewijzen aan het stuuringedrukt.De knop op het paneel gaat branden (stand-by). Houd de knop op het stuur waaraan u defunctie wilt toewijzen ingedrukt.De knop op het bedieningspaneel verandertvan kleur (gemarkeerd of omringd door eenoranje lijn). Herhaal de stappen en om nog meerfuncties te op te slaan.(Alleen beschikbaar als [Steering Control] isingesteld op [Custom].)Opmerkingen Tijdens het opgeven van de instellingen kan deaangesloten afstandsbediening niet worden gebruikt,ook al zijn sommige functies al geregistreerd. Gebruikde knoppen op het apparaat. Als zich tijdens de registratie een fout voordoet,worden alle geregistreerde gegevens gewist. Herstartregistratie vanaf het begin. Deze functie is op sommige voertuigen mogelijk nietbeschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite die op hetachterblad wordt vermeld voor meer informatie over decompatibiliteit van uw voertuig.Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen)Alle instellingen terugzetten naar defabrieksinstellingen.FirmwareversieFirmwareversie bijwerken en bevestigen.Open-sourcelicentiesDe softwarelicenties weergeven.16NLGeluidsinstellingen (Geluid)EXTRA BASSHoge tonen versterken in synchronisatie met hetvolumeniveau: [OFF], [1], [2].EQ10/subwooferEqualisatiecurve selecteren en subwooferniveaubijstellen.EQ10Hiermee kunt u de equalisatiecurve selecteren:[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hiphop], [Dance],[EDM], [Jazz], [Soul], [Land], [Custom].Met [Custom] past u de equalisatiecurve aan: -6 tot +6.SubwooferHet volumeniveau van de subwoofer aanpassen:[OFF], -10 tot +10.Balans/faderDe balans/fader aanpassen.BalansDe balans tussen de linker- en rechterluidsprekeraanpassen: [L15] tot [R15].FaderDe balans tussen de voor- en achterluidsprekeraanpassen: [Voorzijde 15] tot [Rear 15].CrossoverDe afkapfrequentie en subwooferfase instellen.High Pass-filterDe afkapfrequentie van de voor-/achterluidsprekers selecteren: [OFF], [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].Low Pass-filterDe afkapfrequentie van de subwooferselecteren: [OFF], [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].Subwoofer-faseHiermee kunt u de subwooferfase selecteren:[Normal], [Achteruit].DSO (Dynamic Stage Organizer)Audio-uitvoer verrijken: [OFF], [Low], [Middle],[High].
 • Page 17

  Visuele instellingen (Visueel)AchtergrondDe achtergrond wijzigen door de gewenste kleuraan te raken.DimmerHet display dimmen: [OFF], [Auto], [ON].([Auto] is alleen beschikbaar als devoedingskabel voor de verlichting is aangeslotenen werkt wanneer de koplampen zijningeschakeld.)Met [ ] past u de helderheid aan als de dimmeris geactiveerd: 5 tot +5.Aanraakscherm aanpassenDe kalibratie van het aanraakscherm aanpassenals de positie niet overeenkomt met het juisteitem.BLUETOOTH-instellingen(Bluetooth)Bluetooth-verbindingHet BLUETOOTH-signaal activeren: [OFF], [ON],[Pairing] (stand-bymodus voor koppeling wordtgeactiveerd).Info Bluetooth-apparaatDe informatie van het apparaat dat isaangesloten op de eenheid weergeven.(alleen beschikbaar wanneer [Bluetoothverbinding] is ingesteld op [ON] en eenBLUETOOTH-apparaat is aangesloten op de eenheid.)Bluetooth resettenAlle BLUETOOTH-gerelateerde instellingeninitialiseren, zoals koppelingsgegevens,oproepgeschiedenis, geschiedenis vanverbonden BLUETOOTH-apparaten, enzovoort.Aanvullende informatieDe firmware bijwerkenOm de firmware bij te werken, gaat u naar deondersteuningswebsite op het achterblad en volgt u de online instructies.OpmerkingVerwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.Voorzorgsmaatregelen De elektrische antenne wordt automatischuitgeschoven. Als u de auto met de eenheid verkoopt of van dehand doet, kunt u alle instellingen terugzettennaar de fabrieksinstellingen door de procedurevoor het herstellen van de fabrieksinstellingen uitte voeren (pagina 16). Mors geen vloeistof op het apparaat.Opmerkingen over veiligheid Houd u aan de plaatselijke verkeersregels, wettenen voorschriften. Tijdens het rijden Kijk niet naar en voer geen handelingen uit opde eenheid. Hierdoor kunt u worden afgeleid enkunnen ongelukken ontstaan. Parkeer uw autoop een veilige plaats als u de eenheid wiltbekijken of bedienen. Maak geen gebruik van de setupfunctie of eenandere functie waardoor uw aandacht van deweg kan worden afgeleid. Kijk wel gewoon achterom tijdens hetachteruitrijden en houd uw omgeving voor deveiligheid zorgvuldig in de gaten, zelfs als deachteruitkijkcamera is aangesloten. Vertrouwniet alleen op de achteruitkijkcamera. Tijdens de bediening Steek niet uw handen, vingers of vreemdevoorwerpen in de eenheid, want dit kan leidentot letsel of schade aan de eenheid. Houd kleine voorwerpen buiten het bereik vankinderen. Vergeet niet uw veiligheidsgordel vast te makenom letsel als gevolg van plotselingebewegingen van de auto te voorkomen.Ongelukken voorkomenBeelden worden pas weergegeven nadat u de autohebt geparkeerd en de handrem hebt geactiveerd.Als de auto in beweging komt tijdens het afspelenvan een video, wordt de volgende meldingweergegeven en kunt u geen video bekijken.[Video geblokkeerd voor uw veiligheid.]Het apparaat niet gebruiken en niet naar hetscherm kijken tijdens het rijden.17NL
 • Page 18

  Opmerkingen over het lcd-scherm Laat het lcd-scherm niet nat worden en stel het nietbloot aan vloeistoffen. Dit kan leiden tot een storing. Houd andere elektrische apparaten uit de buurtvan het aanraakscherm. Deze kunnen de werkingvan het aanraakscherm verstoren.Ondersteunde indelingen voor USBafspelen Druk niet hard op het lcd-scherm. Dit kanvervorming van het beeld of storingen veroorzaken(dat wil zeggen, het beeld kan onduidelijk wordenen het lcd-scherm kan beschadigd raken). Raak het scherm niet aan met andere objecten danmet uw vinger, want anders zou het lcd-schermbeschadigd kunnen raken of kunnen breken. Reinig het lcd-scherm met een droge zachte doek.Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,thinner, in de handel verkrijgbarereinigingsmiddelen of antistatische spray. Gebruik het apparaat niet buiten hettemperatuurbereik van 0 C tot 40 C (32 F tot 104 F). Als uw auto was geparkeerd op een koude ofwarme plaats, is het beeld mogelijk niet duidelijk.Het scherm is achter niet beschadigd, en hetbeeld wordt duidelijk wanneer de temperatuur inuw auto weer normaal wordt. Er kunnen blauwe, rode of groene stilstaandepuntjes op het scherm verschijnen. Dezezogenoemde 'lichte plekken' kunnen zichvoordoen bij elk lcd-scherm. Het lcd-scherm ismet zorg geproduceerd, en meer dan 99,99% vande segmenten zal functioneel zijn. Het is echtermogelijk dat een klein percentage (meestal 0,01%)van de segmenten niet naar behoren oplicht. Dit zal uw kijkplezier echter niet verstoren.Opmerkingen over het aanraakscherm In deze eenheid wordt een resistief aanraakschermgebruikt. Raak het bedieningspaneel rechtstreeksmet uw vingertop aan. Op deze eenheid wordt geen multi-touchbediening ondersteund. Raak het scherm niet aan met scherpevoorwerpen, zoals een naald, pen of nagel.Bediening met een pen wordt niet ondersteundop deze eenheid. Laat geen voorwerpen in contact komen met hetaanraakscherm. Als het scherm wordt aangeraaktdoor een ander object dan uw vingertop, reageertde eenheid mogelijk niet correct. Aangezien glasmateriaal wordt gebruikt voor hetscherm, moet u het niet blootstellen aan sterkeschokken. Als barsten of blusjes ontstaan op hetscherm, moet u het beschadigde onderdeel nietaanraken, want dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.18NL WMA (.wma)*1*2Bitsnelheid: 48 kbps 192 kbps (met variabelebitsnelheid (VBR))*3Bemonsteringsfrequentie*4: 44,1 kHz MP3 (.mp3)*1*2Bitsnelheid: 48 kbps 320 kbps (met variabelebitsnelheid (VBR))*3Bemonsteringsfrequentie*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a)*1*2Bitsnelheid: 40 kbps 320 kbps (met variabelebitsnelheid (VBR))*3Bemonsteringsfrequentie*4: 8 kHz 48 kHzBits per sample (quantiseringsbit): 16-bits FLAC (.flac)*1*6Bemonsteringsfrequentie*4: 8 kHz 48 kHzBits per sample (quantiseringsbit): 16-bits WAV (.wav)*1Bemonsteringsfrequentie*4: 8 kHz 48 kHzBits per sample (quantiseringsbit): 16-bits, 24-bits Xvid (.avi)Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple ProfileAudiocodec: MP3 (MPEG-1 Layer3)Bitsnelheid: Max. 4 MbpsFramesnelheid: Max. 30 FPS (30P/ 60i)Resolutie: Max. 1280 720*5 MPEG-4 (.mp4)Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile,AVC Baseline ProfileAudiocodec: AACBitsnelheid: Max. 4 MbpsFramesnelheid: Max. 30 FPS (30P/ 60i)Resolutie: Max. 1280 720*5 WMV (.wmv, .avi)*1Videocodec: WMV3, WVC1Audiocodec: MP3, WMABitsnelheid: Max. 6 MbpsFramesnelheid: Max. 30 fpsResolutie: Max. 720 480*5 MKV (.mkv)Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile,AVC Baseline ProfileAudiocodec: MP3, AACBitsnelheid: Max. 5 MbpsFramesnelheid: Max. 30 fpsResolutie: Max. 1280 720*5*1 Auteursrechtelijk beschermde bestanden enmeerkanaals-audiobestanden kunnen niet wordenafgespeeld.*2 Bestanden met DRM (Digital Rights Management)kunnen niet worden afgespeeld.
 • Page 19

  *3 Afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie zijn nietstandaard of niet-gegarandeerde bitsnelhedeninbegrepen.*4 De bemonsteringsfrequentie correspondeert mogelijkniet met alle encoders.*5 Deze waarden staan voor de maximale resolutie vanafspeelbare video, niet de resolutie van het scherm vande speler. De resolutie van het display is 800 480.*6 Weergave van de taginformatie wordt niet ondersteund.OpmerkingSommige bestanden kunnen mogelijk niet wordenafgespeeld, hoewel hun bestandsindelingen wordenondersteund door de eenheid.Info iPhone Ga voor meer informatie over compatibele iPhonemodellen naar de ondersteuningswebsite op hetachterblad. Gebruik van 'Made for Apple' betekent dat een accessoirespeciaal is gemaakt om te worden gebruikt met devermelde Apple-producten en door de ontwikkelaar isgecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen vanApple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking vandit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheidsen overheidsvoorschriften. Let op: het gebruik van dit accessoire met een Appleproduct kan de draadloze prestaties benvloeden.Kennisgeving over licentiesDit product bevat software die door Sony wordt gebruikt uithoofde van een licentieovereenkomst met deauteursrechtelijke eigenaar. Wij zijn verplicht de inhoud vande overeenkomst aan klanten bekend te maken. Dit wordtvereist door de auteursrechtelijke eigenaar van de software.Zie pagina 16 voor meer informatie over dezesoftwarelicenties.Kennisgeving over software waarop GNU GPL/LGPLvan toepassing isDit product bevat software die onderhevig is aan devolgende GNU General Public License (verder aangeduid als'GPL') of GNU Lesser General Public License (verderaangeduid als 'LGPL'). Hierin is vastgelegd dat klanten hetrecht hebben om de broncode van deze software teverwerven, bewerken, en opnieuw te distribueren inovereenstemming met de voorwaarden van de GPL of deLGPL weergegeven op deze eenheid.De broncode van de hierboven vermelde software isbeschikbaar op internet.U kunt deze downloaden door naar de volgende URL tegaan en vervolgens de modelnaam 'XAV-AX1005DB' teselecteren.URL: http://www.sony.net/Products/Linux/Houd er rekening mee dat Sony vragen over de inhoud vande broncode niet kan beantwoorden.Met alle vragen of problemen met betrekking tot ditapparaat die niet aan bod komen in dezegebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-dealer.SpecificatiesBeeldschermgedeelteSchermtype: Breedbeeld LCD-kleurenschermAfmetingen: 6,2 inchSysteem: Actieve TFT-matrixAantal pixels:1.152.000 pixels (800 x 3 (RGB) x 480)Kleursysteem:PAL/NTSC automatische selectie voor CAMERAIN-aansluitingTunerDAB/DAB+Afstembereik: 174,928 MHz 239,200 MHzAntenne-aansluiting:Externe antenneconnectorFMAfstembereik: 87,5 MHz 108,0 MHzBruikbare gevoeligheid: 7 dBfSignaal/ruis-verhouding: 70 dB (mono)Scheiding bij 1 kHz: 45 dBAMAfstembereik: 531 kHz 1.602 kHzGevoeligheid: 32 VUSB-spelergedeelteInterface: USB (Hi-speed)Maximumstroom: 1,5 ADraadloze communicatieCommunicatiesysteem:BLUETOOTH-standaard versie 3.0Uitgang:BLUETOOTH-standaard energieklasse 2 (Maximaal uitgestuurd vermogen +1 dBm)Maximaal communicatiebereik*1:In een rechte lijn (zonder obstakels) ongeveer 10 m (33 ft)Frequentieband:2,4 GHz band (2,4000 GHz 2,4835 GHz)Modulatiemethode: FHSSCompatibele BLUETOOTH-profielen*2:A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3HFP (Handsfree Profile) 1.6PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1Corresponderende codec: SBC, AAC*1 Het daadwerkelijke bereik varieert afhankelijk van diversefactoren, zoals obstakels tussen apparaten, magnetischevelden rondom een magnetron, statische elektriciteit,ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne,besturingssysteem, softwaretoepassingen enzovoort.*2 BLUETOOTH-standaardprofielen geven aan wat het doelis van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.19NL
 • Page 20

  VersterkerUitvoer: SpeakeruitgangenLuidsprekerimpedantie: 4 8 Maximaal uitgangsvermogen: 55 W 4 (bij 4 )AlgemeenStroomvereisten: 12 V DC auto-accu (negatieve aarde (massa))Nominaal stroomverbruik: 10 AAfmetingen: Circa 178 mm 100 mm 141 mm (7 1/8 inch 4 inch 5 5/8 inch) (b/h/d)Montageafmetingen: Circa 182 mm 111 mm 121 mm (7 1/4 inch 4 3/8 inch 4 7/8 inch) (b/h/d)Massa: Ca. 0,9 kgInhoud van de verpakking:Hoofdapparaat (1)Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)Microfoon (1)Vraag de dealer om meer informatie.Ontwerp en technische gegevens kunnen zondervoorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.AuteursrechtenHet woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijngeregistreerde handelsmerken in eigendom van BluetoothSIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door SonyCorporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerkenen handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaren.Windows Media is een geregistreerd handelsmerk ofhandelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en/ofandere landen.Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueleeigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik ofdistributie van deze technologie buiten dit product om isverboden zonder een licentie van Microsoft of eengeautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.Apple, iPhone en Lightning zijn handelsmerken van AppleInc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk vanCisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordtgebruikt onder licentie.20NLDIT PRODUCT WORDT GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN DE MPEG-4 VISUELE PATENT PORTFOLIOLICENTIE VOORPERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VOORCONSUMENTEN VOOR HET DECODEREN VAN VIDEO INOVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUELE STANDAARD('MPEG-4-VIDEO') DIE IS GECODEERD DOOR EENCONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE EN NIETCOMMERCILE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VAN EENVIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERDVOOR HET AANBIEDEN VAN MPEG-4-VIDEO.VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIEVERLEEND OF GEMPLEMENTEERD.AANVULLENDE INFORMATIE, MET INBEGRIP VANINFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN ENCOMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIRING KAN WORDENVERKREGEN VAN MPEG LA, LLC. ZIEHTTP://WWW.MPEGLA.COMDIT PRODUCT IS GELICENSEERD UIT HOOFDE VAN DE AVCPATENT PORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM(I) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO')EN/OF(ii) DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOREEN CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE ENNIET-COMMERCILE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VANEEN VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERDVOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO. VOOR AL HETOVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OFGEMPLEMENTEERD. AANVULLENDE INFORMATIE ISVERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COMDIT PRODUCT WORDT GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN DEAVC PATENT PORTFOLIOLICENTIE EN VC-1 PATENTPORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK VOOR CONSUMENTEN VOOR HETDECODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE VC-1VISUELE STANDAARD ('VC1-VIDEO') DIE IS GECODEERD DOOREEN CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE ENNIET-COMMERCILE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VANEEN VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERDVOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO EN/OF VC-1-VIDEO.VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIEVERLEEND OF GEMPLEMENTEERD. AANVULLENDEINFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COMAlle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hunrespectieve eigenaars.
 • Page 21

  Problemen oplossenDe volgende controlelijst kan u helpen bij hetoplossen van problemen die kunnen optreden metuw apparaat.Controleer voordat u de onderstaande controlelijstdoorneemt de procedures voor aansluiting engebruik.Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 25) voor detailsover het gebruik van de zekering en hetverwijderen van het apparaat uit het dashboard.Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar deondersteuningswebsite op het achterblad.AlgemeenEr is geen pieptoon. Er is een optionele versterker aangesloten en ugebruikt de ingebouwde versterker niet.De zekering is doorgebrand.De eenheid maakt geluid wanneer de stand vande contactschakelaar wordt gewijzigd. De kabels zijn niet goed verbonden met devoedingsaansluiting voor accessoires van de auto.Het beeld verdwijnt van/verschijnt niet op hetbeeldscherm. De functie monitor uit is geactiveerd (pagina 6). Tik ergens op het display om het weer in teschakelen.Menu-items kunnen niet worden geselecteerd. Niet-beschikbare menu-items worden grijsweergegeven.De USB-functies werken niet zoals het hoort. Gebruik geen USB-verlengkabel, want dit kanleiden tot verslechtering van de signaalkwaliteit. Gebruik een kortere USB-kabel voor hetaansluiten van het USB-apparaat of vervang deUSB-kabel door een nieuwe.De eenheid kan niet worden bediend. Houd HOME langer dan 10 seconden ingedruktom de eenheid opnieuw op te starten. Met hetoog op uw veiligheid dient u de eenheid nietopnieuw op te starten terwijl u rijdt.Bediening van het aanraakschermHet aanraakscherm reageert niet goed op uwaanraking. Raak n deel van het aanraakscherm tegelijkaan. Als twee of meer onderdelen tegelijkworden aangeraakt, reageert het aanraakschermniet op de juiste wijze. Kalibreer het aanraakscherm (pagina 17). Raak het drukgevoelige scherm stevig aan.Multi-touch wordt niet herkend. Op deze eenheid wordt geen multi-touchbediening ondersteund.Radio-ontvangstDe radio-ontvangst is slecht.Er is ruis te horen. Sluit de antenne stevig aan.RDSPTY toont [PTY not found.]. Het huidige station is geen RDS-station of deradio-ontvangst is slecht.Het zoeken begint na een paar secondenluisteren. Het station is geen TP-station of heeft een zwaksignaal. Deactiveer TA (pagina 9).Er is geen verkeersinformatie. Activeer TA (pagina 9). Het station is een TP-station, maar zendt tochgeen verkeersinformatie uit. Stem af op een ander station.DAB/DAB+-radio-ontvangstEr kunnen geen zenders worden ontvangen. Zie [No Station] (pagina 24) voor meer informatieals u het DAB-signaal niet kunt ontvangen.Geen verkeersinformatie. DAB-aankondigingen uitschakelen (pagina 11). Verkeersinformatie wordt uitgeschakeld terwijlDAB-aankondigingen zijn ingeschakeld.BeeldEr verschijnt geen beeld/er is beeldruiszichtbaar. Er is een verbinding niet goed aangesloten. Controleer de verbinding tussen deze eenheid enandere apparatuur en stel de ingang van deapparatuur in op de bron die overeenkomt metdeze eenheid. Onjuiste installatie. Installeer de eenheid onder een hoek vanminder dan 30 in een stevig deel van de auto. De parkeerkabel (lichtgroen) is niet aangeslotenop de kabel van de handremschakelaar of dehandrem is niet ingeschakeld.Het beeld past niet op het scherm. De beeldverhouding is vastgesteld op deafspeelbron.21NL
 • Page 22

  GeluidEr is geen geluid/geluid slaat over/geluid hapert. Er is een verbinding niet goed aangesloten. Controleer de verbinding tussen deze eenheid ende aangesloten apparatuur, en selecteer deingang van de apparatuur in op de bron dieovereenkomt met deze eenheid. Onjuiste installatie. Installeer de eenheid onder een hoek vanminder dan 30 in een stevig deel van de auto. De eenheid bevindt zich in de stand pauze/terugspoelen/vooruitspoelen. De instellingen voor de uitgangen zijn nietcorrect opgegeven. Het volume is te laag. De functie ATT is ingeschakeld. De indeling wordt niet ondersteund. Controleer of de indeling wordt ondersteunddoor deze eenheid (pagina 18).Geluid is verstoord. Houd snoeren en kabels uit de buurt van elkaar.USB afspelenItems kunnen niet worden afgespeeld. Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.Afspelen vanaf een USB-apparaat duurt langer. Het USB-apparaat bevat grote bestanden ofbestanden met een ingewikkelde boomstructuur.Audiobestanden kunnen niet wordenafgespeeld. USB-apparaten die zijn geformatteerd metandere bestandssystemen dan FAT12, FAT16,FAT32 of exFAT worden niet ondersteund.** Deze eenheid ondersteunt FAT12, FAT16, FAT32 en exFAT,maar sommige USB-apparaten ondersteunen mogelijkniet al deze indelingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingvan het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikantvoor meer informatie.BLUETOOTH-functieHet andere BLUETOOTH-apparaat kan ditapparaat niet detecteren. Stel [Bluetooth-verbinding] in op [ON](pagina 17). Zolang een BLUETOOTH-verbinding wordtgemaakt, kan dit apparaat niet wordengedetecteerd door een ander apparaat. Beindigde huidige verbinding en zoek naar deze eenheidvanaf het andere apparaat. Afhankelijk van uw smartphone of mobieletelefoon, moet u deze eenheid mogelijkverwijderen uit de geschiedenis van deverbonden smartphone of mobiele telefoon envervolgens opnieuw koppelen (pagina 7).22NLVerbinding is niet mogelijk. Raadpleeg de procedures voor koppelen enverbinden in de handleiding van het andereapparaat, enzovoort, en voer de bewerkingopnieuw uit.De naam van het gedetecteerde apparaat wordtniet weergegeven. Afhankelijk van de status van het andereapparaat is het wellicht niet mogelijk de naam opte halen.Er is geen beltoon. Verhoog het volume tijdens het ontvangen vaneen oproep.Het volume van de stem van de spreker is laag. Verhoog het volume tijdens de oproep.Uw gesprekspartner zegt dat het volume te laagof te hoog is. Pas het [MIC Gain] niveau aan (pagina 14).Echo of ruis treedt op tijdens hettelefoongesprek. Verlaag het volume. Stel [Speech Quality] in op [Modus 1] of [Modus 2](pagina 14). Als het omgevingsgeluid luid is, probeer dit dante verminderen. Doe het raam dicht als het geluid van de wegluid is. Zet de airconditioning lager als het geluid vande airconditioning luid is.De geluidskwaliteit van de telefoon is slecht. De geluidskwaliteit van de telefoon is afhankelijkvan ontvangstomstandigheden van de mobieletelefoon. Plaats uw auto ergens waar u het signaal vande mobiele telefoon kunt verbeteren als deontvangst slecht is.Het volume van het verbonden BLUETOOTHapparaat is laag of hoog. Het volume varieert al naar gelang hetBLUETOOTH-apparaat. Verlaag het volumeverschil tussen deze eenheiden het BLUETOOTH-apparaat (pagina 11).Het geluid slaat over tijdens audiostreaming ofde BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken. Verklein de afstand tussen de eenheid en hetBLUETOOTH-audioapparaat. Als het BLUETOOTH-apparaat is opgeborgen ineen hoesje waardoor het signaal wordtverstoord, verwijdert u het hoesje wanneer u hetapparaat gebruikt. Er worden meerdere BLUETOOTH-apparaten of andere apparaten (bijvoorbeeld hamradioapparatuur) die radiogolven uitstralen in debuurt gebruikt.
 • Page 23

  Zet de andere apparaten uit. Verhoog de afstand tussen de eenheid en deandere apparaten. Afspeelgeluid stopt tijdelijk wanneer dezeeenheid een verbinding maakt met een mobieletelefoon. Dit duidt niet op een storing.Het verbonden BLUETOOTH-apparaat kan nietworden bediend tijdens audiostreaming. Controleer of het verbonden BLUETOOTHapparaat AVRCP ondersteunt.Sommige functies werken niet. Controleer of het apparaat dat verbinding maakt,de functies in kwestie ondersteunt.Een oproep wordt per ongeluk beantwoord. De telefoon waarmee u verbinding maakt, isingesteld op het automatisch verrichten vanoproepen. [Auto Answer] van deze eenheid is ingesteld op[ON] (pagina 14).Koppelen is mislukt vanwege een time-out. Afhankelijk van apparaat dat u wilt aansluiten, iser mogelijk een korte tijdslimiet waarin u kuntkoppelen. Probeer het koppelen binnen deze tijdte voltooien.Kan niet koppelen. De eenheid kan na initialisering mogelijk niet aaneen eerder gekoppeld BLUETOOTH-apparaatworden gekoppeld als informatie voor hetkoppelen van het apparaat zich op hetBLUETOOTH-apparaat bevindt. Verwijder in datgeval de koppelingsinformatie van de eenheid vanhet BLUETOOTH-apparaat en koppel ze opnieuw.De BLUETOOTH-functie kan niet worden bediend. Zet het contact uit. Wacht even en zet het contactin de stand ACC.Er is geen geluid te horen via deautoluidsprekers tijdens handsfree bellen. Als het geluid wordt uitgevoerd via de mobieletelefoon, stelt u de mobiele telefoon zodanig indat het geluid via de luidsprekers van uw autowordt uitgevoerd.Apple CarPlayHet Apple CarPlay-pictogram wordt niet op hetHOME-scherm weergegeven. Uw iPhone is niet compatibel met Apple CarPlay. Zie de compatibiliteitslijst op deondersteuningswebsite op de achteromslag. Verbreek de verbinding van uw iPhone met deUSB-poort en sluit deze opnieuw aan. Apple CarPlay is mogelijk niet beschikbaar in uwland of regio. Zorg ervoor dat een gecertificeerde Lightningkabel wordt gebruikt voor het aansluiten van uwiPhone op de eenheid.BerichtenAlgemeenDeze inhoud kan niet worden afgespeeld. De momenteel geselecteerde inhoud kan nietworden afgespeeld of overgeslagen. De inhoud is in een niet-ondersteundebestandsindeling. Controleer ondersteundebestandsindelingen (pagina 18).Apparaat reageert niet De eenheid herkent het aangesloten USBapparaat niet. Sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Controleer of het USB-apparaat wordtondersteund door de eenheid.Geen afspeelbare gegevens Het USB-apparaat bevat geen afspeelbaregegevens. Plaats muziekgegevens/-bestanden op hetUSB-apparaat.Waarschuwing bij te hoge stroom via USB. Het USB-apparaat is overvol. Koppel het USB-apparaat los. Geeft aan dat het USB-apparaat niet werkt, of dateen niet-ondersteund apparaat is aangesloten.USB-apparaat niet ondersteund Ga voor meer informatie over de compatibiliteit vanuw USB -apparaat naar de ondersteuningswebsitedie wordt vermeld op het achterblad.USB-hub niet ondersteund USB-hubs worden niet ondersteund op dezeeenheid.BLUETOOTHBluetooth-apparaat niet gevonden. De eenheid kan een BLUETOOTH-apparaat datverbinding maakt niet detecteren. Controleer de BLUETOOTH-instellingen van hetapparaat dat verbinding maakt. Er staat geen apparaat in de lijst vangeregistreerde BLUETOOTH-apparaten. Voer een koppeling uit met een BLUETOOTHapparaat (pagina 7).Handsfree-apparaat niet beschikbaar. Er is geen verbinding met een mobiele telefoon. Maak verbinding met een mobiele telefoon(pagina 8).23NL
 • Page 24

  DAB/DAB+-radio-ontvangstNo Station Het DAB-signaal kan niet worden ontvangen. Voer een automatische afstemming uit(pagina 10). Controleer de aansluiting van de DAB-antenne(niet meegeleverd). Controleer of [Antennevermogen] is ingesteldop [ON] (pagina 11).Receiving Het apparaat is in afwachting van ontvangst vaneen DAB-station.Als deze oplossingen de situatie niet verbeteren,neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sonydealer.24NL
 • Page 25

  Aansluiting/installatieOnderdelenlijst voor installatieLet op Installeer deze eenheid niet in een auto zonderACC-stand. Het scherm van de eenheid wordt nietuitgeschakeld als u het contact uit zet, en hierdoorzou de accu leeglopen. Sluit alle aardingskabels op eengemeenschappelijk aardpunt aan. Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroefof tussen bewegende onderdelen (bijv. de rail vande autostoel) bekneld raken. Voordat u de aansluitingen maakt, moet u decontactschakelaar van de auto uitzetten omkortsluiting te voorkomen. Sluit de voedingskabel aan op het apparaat ende luidsprekers voordat u de kabel aansluit op dehulpvoedingsaansluiting. Isoleer losse, niet-aangesloten kabels metisolatietape voor de veiligheid.5 x max. 8 mm(7/32 x max. 5/16 inch)4Voorzorgsmaatregelen Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat hetapparaat geen hinder veroorzaakt tijdens hetrijden. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar hetblootgesteld wordt aan hoge temperaturen, bijv.in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom vande autoverwarming, aan sterke trillingen, of waarhet in contact komt met veel stof of vuil. Gebruik alleen de meegeleverdebevestigingsmiddelen om het apparaat veilig enstevig te monteren.Opmerking over de voedingskabel (geel)Wanneer u dit apparaat aansluit samen met anderecomponenten, moet de amprage van de aangeslotenautostroomkring groter zijn dan de som van de ampragesvan de zekeringen van elke component afzonderlijk.De montagehoek instellen2 Deze onderdelenlijst bevat niet de volledigeinhoud van de verpakking. Het apparaat wordt geleverd met een beugel .Voordat u het apparaat plaatst, moet u deontgrendelingssleutels gebruiken om debeugel van het apparaat te verwijderen. Voormeer informatie zie 'De steun verwijderen'(pagina 29). Bewaar de ontgrendelingssleutels voortoekomstig gebruik, omdat u deze ook nodig hebtom het apparaat uit de auto te verwijderen.Zorg dat de montagehoek kleiner is dan 30.25NL
 • Page 26

  AansluitingSubwoofer*1*3*3*3Versterker*1*3Achteruitkijkcamera*1*6*7vanaf een bekabeldeafstandsbediening(niet meegeleverd)*4*2Zie 'Voedingsaansluitschema'(pagina 28) voor meer informatie.Voor meer informatie zie'Aansluitingen' (pagina 27).LichtgroenPaars-wit gestreeptvanaf een autoantenne*5van DAB-antenne(niet meegeleverd) *926NL
 • Page 27

  *1*2*3*4*5*6*7*8Niet meegeleverdLuidsprekerimpedantie: 4 8 4RCA PIN-snoer (niet meegeleverd)Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter vooreen bekabelde afstandsbediening (niet meegeleverd).Zie voor meer informatie over het gebruik van debekabelde afstandsbediening 'De bekabeldeafstandsbediening gebruiken' (pagina 28).Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter (nietmeegeleverd) als de antenne-aansluiting niet past.Leid het ingangssnoer van de microfoon zo dat deze utijdens het rijden niet hindert, ook als u de microfoon nietgebruikt. Zet het snoer vast met een klemmetje of ietsdergelijks als deze rond uw voeten loopt.Zie 'De microfoon installeren' (pagina 28) voor meerinformatie over het monteren van de microfoon.Stel [Antennevermogen] in op [ON] (standaard) of [OFF]afhankelijk van het type DAB-antenne (niet meegeleverd)(pagina 11). Max. voedingsstroom 0,1 AAansluitingenAls u een elektrische antenne zonder relaiskasthebt, kan het aansluiten van dit apparaat met demeegeleverde voedingskabel de antennebeschadigen. naar de voedingsconnector van de auto12Continue voedingGeel13Elektrische antenne/versterker (REM OUT)Blauw/witgestreept14geschakelde voedingvoor verlichtingOranje-witgestreept15Geschakelde voedingRood16AardeZwart Naar de kabel van de handremschakelaarDe plaatsing van de kabel van dehandremschakelaar verschilt per auto.Sluit de handremdraad (lichtgroen) van devoedingskabel aan op de kabel van dehandremschakelaar.Kabel van handremschakelaar Naar de luidsprekerconnector van de autoHandremtype12345678Achterluidspreker(rechts)Voorluidspreker(rechts)Voorluidspreker(links)Achterluidspreker (links)PaarsPaars/zwartgestreeptGrijsGrijs/zwartgestreeptWitWit/zwartgestreeptGroenGroen/zwartgestreeptVoetremtype� Naar de +12V-voedingsaansluiting van deachterlichtkabel van de auto (alleen bijaansluiting van de achteruitkijkcamera)Aansluiting voor instandhouding van hetgeheugenZolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft destroomvoorziening van het geheugen intact, ookwanneer het contact van de auto wordt uitgeschakeld.Luidsprekeraansluiting Schakel het apparaat uit voordat u de luidsprekersaansluit. Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 en met voldoende vermogen, om schadete voorkomen.27NL
 • Page 28

  VoedingsaansluitschemaControleer de hulpvoedingsaansluiting van de autoen zorg dat de aansluitingen kloppen voor de auto.HulpvoedingsaansluitingDe microfoon installerenU dient de microfoon te installeren, zodat uwgesprekspartner u kan horen tijdens het handsfreebellen.Gewone aansluitingRoodRoodKlem (niet meegeleverd)GeelGeel12Continue voedingGeel15Geschakelde voedingRoodWanneer de posities van de rode en gelekabels zijn omgekeerdRoodGeelLet opRoodGeel12Geschakelde voedingGeel15Continue voedingRoodVoor auto's zonder ACC-standRoodRood Het is heel gevaarlijk als het snoer zich rond hetstuur of de versnellingspook wikkelt. Controleer ofhet snoer en andere onderdelen u tijdens hetrijden niet hinderen. Als uw auto is uitgerust met airbags of anderschokabsorberend materiaal, neemt u dan contactop met de winkel waar u dit apparaat hebtgekocht of met de dealer, voordat u hetinstalleert.OpmerkingMaak het oppervlak van het dashboard schoon met eendroge doek voordat u de dubbelzijdige tape erop plakt.De bekabelde afstandsbedieninggebruikenGeelGeelAls de aansluitingen en de geschakeldevoedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aanop de voeding van de auto. Met vragen over ofproblemen bij het aansluiten van uw apparaat, dieniet in deze handleiding worden besproken, kunt uterecht bij de autodealer.1Zet [Steering Control] in [Algemeen] op[Preset] (pagina 16) om de bekabeldeafstandsbediening te activeren.De achteruitkijkcamera gebruikenInstallatie van een achteruitkijkcamera (nietmeegeleverd) is vereist voor gebruik.Het beeld van een achteruitkijkcamera die isaangesloten op de CAMERA IN-aansluiting wordtweergegeven wanneer: het achteruitrijlicht van uw auto gaat branden (of de versnellingshendel in de stand R(achteruit) wordt gezet). u op HOME drukt en vervolgens op [RearCamera] tikt.28NL
 • Page 29

  2InstallatieDe steun verwijderenMonteer het apparaat op de beugel .Verwijder de beugel van het apparaat voordat uhet apparaat installeert.1Plaats de twee ontgrendelingssleutels totdat ze vastklikken en trek de beugel naar beneden en het apparaat omhoog omze van elkaar te scheiden.Opmerkingen Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan hetapparaat niet goed worden bevestigd en kan hetlosschieten. Zorg dat de 4 grepen op de beschermende rand goedin de sleuven van het apparaat zijn geplaatst .Het apparaat in een Japanse automonteren Het haakje moet naar binnen wijzen.Het apparaat in het dashboardmonterenHet is mogelijk dat dit apparaat in sommigeJapanse auto's niet genstalleerd kan worden.Neem in dat geval contact op met uw Sonyhandelaar.Op het dashboard ofde middenconsole Voordat u het apparaat installeert, moet u degrepen aan beide zijden van de beugel 3,5 mm(5/32 inch) naar binnen buigen. Zie 'Het apparaat in een Japanse auto monteren'(pagina 29) voor Japanse auto's.1Plaats de beugel in het dashboard enbuig de klemhaken naar buiten voor eenstevige bevestiging.BeugelBeugelMet de automeegeleverdeonderdelenAls u dit apparaat monteert op de beugels die in uwauto zijn ingebouwd, gebruik dan de meegeleverdeschroeven in de juiste schroefgaten voor uw auto: T voor TOYOTA en N voor NISSAN.GreepGroter dan 182 mm (7 1/4 inch)Groter dan 111 mm (4 3/8 inch)OpmerkingVoorkom storingen door het apparaat alleen met demeegeleverde schroeven te installeren.29NL
 • Page 30

  De zekering vervangenVervang een zekering altijd doorZekering (10 A)een exemplaar van hetzelfdeamprage als op de oorspronkelijkezekering wordt vermeld. Als de zekering doorbrandt, moet ude voedingsaansluiting controlerenen de zekering vervangen. Als de zekering vervolgens weer doorbrandt, kan ersprake zijn van een defect in het apparaat. Neem indat geval contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.30NL
 • Page 31

  NederlandsSony Corporation verklaart hierbij dat deze apparatuurvoldoet aan richtlijn 2014/53/EU.De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegdvia het volgende internetadres:http://www.compliance.sony.de/
 • Page 32

  OndersteuningswebsiteRaadpleeg de onderstaande website voor vragen of voorde nieuwste ondersteuningsinformatie over dit product:http://www.sony.eu/supportRegistreer uw product online vandaag nog op:http://www.sony.eu/mysonySmartphone-appOndersteuning van Sony-app - Voor meer informatie en meldingen overuw product:Nieuws en berichtenSoftware-updatesBeknopte handleidingenTips en trucshttps://sony.net/SBS2018 Sony Corporationhttp://www.sony.net/Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info