Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Aan de slag
7NL
Begininstellingen opgeven
U moet enkele begininstellingen opgeven voor het
eerste gebruik van de eenheid, na het vervangen
van de auto-accu of na het wijzigen van de
aansluitingen.
Als het scherm met de begininstellingen niet wordt
weergegeven bij het inschakelen van de eenheid,
voert u de procedure voor het herstellen van de
fabrieksinstellingen (pagina 16) uit om het apparaat
te initialiseren.
1Tik op [Language] en stel de displaytaal in.
2
Raak [Demo] één keer aan om [OFF] te
selecteren en de demomodus uit te schakelen.
3Tik op [OK].
De opstartmelding wordt weergegeven.
4Lees de opstartmelding door en tik op
[Close] als u alle voorwaarden accepteert.
De instelling is voltooid.
Deze instelling kan verder worden geconfigureerd
in het instellingenmenu (pagina 15).
Een BLUETOOTH-apparaat
voorbereiden
U kunt muziek afspelen of handsfree bellen
afhankelijk van het BLUETOOTH-compatibele
apparaat, zoals een smartphone, mobiele telefoon
of audioapparaat (hierna 'BLUETOOTH-apparaat'
genoemd, tenzij anders vermeld). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat voor
meer informatie over het aansluiten.
Voordat u het apparaat aansluit, verlaagt u het
volume van dit apparaat. Doet u dit niet, dan
kunnen er luide geluiden geproduceerd worden.
Koppeling en verbinding maken met
een BLUETOOTH-apparaat
Wanneer u een BLUETOOTH-apparaat voor het
eerst aansluit, moet een wederzijdse registratie
('koppeling' genoemd) plaatsvinden. Door een
koppeling door te voeren, kunnen dit apparaat
en andere apparaten elkaar herkennen.
1Plaats het BLUETOOTH-apparaat in een
straal van 1 meter van dit apparaat.
2Druk op HOME en tik vervolgens op
[Instellingen].
3Tik op [Bluetooth].
4Tik op [Bluetooth-verbinding] en stel het
signaal in op [ON].
Het BLUETOOTH-signaal is ingeschakeld en
gaat branden op de statusbalk van de eenheid.
5Tik op [Pairing].
knippert terwijl het apparaat zich in de stand-
bystand voor de koppeling bevindt.
6Voer de koppeling uit op het BLUETOOTH-
apparaat zodat het deze eenheid
detecteert.
7Selecteer [XAV-AX1005DB] op het display
het BLUETOOTH-apparaat.
Als uw modelnaam niet weergegeven wordt,
herhaalt u dit proces vanaf stap 5.
8Als u een wachtwoord* moet invoeren op
het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.
* Het wachtwoord kan, afhankelijk van het BLUETOOTH-
apparaat, 'toegangscode', 'PIN-code', 'PIN-getal',
'wachtwoord', enzovoort worden genoemd.
[0000]
Wachtwoord invoeren
Als de koppeling doorgevoerd is, blijft
branden.
9Selecteer dit apparaat op het BLUETOOTH-
apparaat om de BLUETOOTH-verbinding te
activeren.
of licht op wanneer de verbinding tot
stand is gebracht.
Opmerkingen
De eenheid kan slechts worden verbonden met één
BLUETOOTH-apparaat tegelijk.
Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, schakelt u de
verbinding uit op de eenheid of op het BLUETOOTH-
apparaat.
BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer Apple
CarPlay wordt uitgevoerd.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info