Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
17NL
Visuele instellingen (Visueel)
Achtergrond
De achtergrond wijzigen door de gewenste kleur
aan te raken.
Dimmer
Het display dimmen: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] is alleen beschikbaar als de
voedingskabel voor de verlichting is aangesloten
en werkt wanneer de koplampen zijn
ingeschakeld.)
Met [ ] past u de helderheid aan als de dimmer
is geactiveerd: –5 tot +5.
Aanraakscherm aanpassen
De kalibratie van het aanraakscherm aanpassen
als de positie niet overeenkomt met het juiste
item.
BLUETOOTH-instellingen
(Bluetooth)
Bluetooth-verbinding
Het BLUETOOTH-signaal activeren: [OFF], [ON],
[Pairing] (stand-bymodus voor koppeling wordt
geactiveerd).
Info Bluetooth-apparaat
De informatie van het apparaat dat is
aangesloten op de eenheid weergeven.
(alleen beschikbaar wanneer [Bluetooth-
verbinding] is ingesteld op [ON] en een
BLUETOOTH-apparaat is aangesloten
op de eenheid.)
Bluetooth resetten
Alle BLUETOOTH-gerelateerde instellingen
initialiseren, zoals koppelingsgegevens,
oproepgeschiedenis, geschiedenis van
verbonden BLUETOOTH-apparaten, enzovoort.
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken
Om de firmware bij te werken, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad en
volgt u de online instructies.
Opmerking
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.
Voorzorgsmaatregelen
De elektrische antenne wordt automatisch
uitgeschoven.
Als u de auto met de eenheid verkoopt of van de
hand doet, kunt u alle instellingen terugzetten
naar de fabrieksinstellingen door de procedure
voor het herstellen van de fabrieksinstellingen uit
te voeren (pagina 16).
Mors geen vloeistof op het apparaat.
Opmerkingen over veiligheid
Houd u aan de plaatselijke verkeersregels, wetten
en voorschriften.
Tijdens het rijden
Kijk niet naar en voer geen handelingen uit op
de eenheid. Hierdoor kunt u worden afgeleid en
kunnen ongelukken ontstaan. Parkeer uw auto
op een veilige plaats als u de eenheid wilt
bekijken of bedienen.
Maak geen gebruik van de setupfunctie of een
andere functie waardoor uw aandacht van de
weg kan worden afgeleid.
Kijk wel gewoon achterom tijdens het
achteruitrijden en houd uw omgeving voor de
veiligheid zorgvuldig in de gaten, zelfs als de
achteruitkijkcamera is aangesloten. Vertrouw
niet alleen op de achteruitkijkcamera.
Tijdens de bediening
Steek niet uw handen, vingers of vreemde
voorwerpen in de eenheid, want dit kan leiden
tot letsel of schade aan de eenheid.
Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van
kinderen.
Vergeet niet uw veiligheidsgordel vast te maken
om letsel als gevolg van plotselinge
bewegingen van de auto te voorkomen.
Ongelukken voorkomen
Beelden worden pas weergegeven nadat u de auto
hebt geparkeerd en de handrem hebt geactiveerd.
Als de auto in beweging komt tijdens het afspelen
van een video, wordt de volgende melding
weergegeven en kunt u geen video bekijken.
[Video geblokkeerd voor uw veiligheid.]
Het apparaat niet gebruiken en niet naar het
scherm kijken tijdens het rijden.
17

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info