Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
19NL
*3 Afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie zijn niet-
standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden
inbegrepen.
*4 De bemonsteringsfrequentie correspondeert mogelijk
niet met alle encoders.
*5 Deze waarden staan voor de maximale resolutie van
afspeelbare video, niet de resolutie van het scherm van
de speler. De resolutie van het display is 800 × 480.
*6 Weergave van de taginformatie wordt niet ondersteund.
Opmerking
Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld, hoewel hun bestandsindelingen worden
ondersteund door de eenheid.
Info iPhone
Ga voor meer informatie over compatibele iPhone-
modellen naar de ondersteuningswebsite op het
achterblad.
Gebruik van 'Made for Apple' betekent dat een accessoire
speciaal is gemaakt om te worden gebruikt met de
vermelde Apple-producten en door de ontwikkelaar is
gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van
Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van
dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids-
en overheidsvoorschriften.
Let op: het gebruik van dit accessoire met een Apple-
product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Kennisgeving over licenties
Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt uit
hoofde van een licentieovereenkomst met de
auteursrechtelijke eigenaar. Wij zijn verplicht de inhoud van
de overeenkomst aan klanten bekend te maken. Dit wordt
vereist door de auteursrechtelijke eigenaar van de software.
Zie pagina 16 voor meer informatie over deze
softwarelicenties.
Kennisgeving over software waarop GNU GPL/LGPL
van toepassing is
Dit product bevat software die onderhevig is aan de
volgende GNU General Public License (verder aangeduid als
'GPL') of GNU Lesser General Public License (verder
aangeduid als 'LGPL'). Hierin is vastgelegd dat klanten het
recht hebben om de broncode van deze software te
verwerven, bewerken, en opnieuw te distribueren in
overeenstemming met de voorwaarden van de GPL of de
LGPL weergegeven op deze eenheid.
De broncode van de hierboven vermelde software is
beschikbaar op internet.
U kunt deze downloaden door naar de volgende URL te
gaan en vervolgens de modelnaam 'XAV-AX1005DB' te
selecteren.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Houd er rekening mee dat Sony vragen over de inhoud van
de broncode niet kan beantwoorden.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-dealer.
Specificaties
Beeldschermgedeelte
Schermtype: Breedbeeld LCD-kleurenscherm
Afmetingen: 6,2 inch
Systeem: Actieve TFT-matrix
Aantal pixels:
1.152.000 pixels (800 x 3 (RGB) x 480)
Kleursysteem:
PAL/NTSC automatische selectie voor CAMERA
IN-aansluiting
Tuner
DAB/DAB+
Afstembereik: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
FM
Afstembereik: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid: 7 dBf
Signaal/ruis-verhouding: 70 dB (mono)
Scheiding bij 1 kHz: 45 dB
AM
Afstembereik: 531 kHz – 1.602 kHz
Gevoeligheid: 32 μV
USB-spelergedeelte
Interface: USB (Hi-speed)
Maximumstroom: 1,5 A
Draadloze communicatie
Communicatiesysteem:
BLUETOOTH-standaard versie 3.0
Uitgang:
BLUETOOTH-standaard energieklasse 2
(Maximaal uitgestuurd vermogen +1 dBm)
Maximaal communicatiebereik*1:
In een rechte lijn (zonder obstakels) ongeveer
10 m (33 ft)
Frequentieband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulatiemethode: FHSS
Compatibele BLUETOOTH-profielen*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Corresponderende codec: SBC, AAC
*1 Het daadwerkelijke bereik varieert afhankelijk van diverse
factoren, zoals obstakels tussen apparaten, magnetische
velden rondom een magnetron, statische elektriciteit,
ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne,
besturingssysteem, softwaretoepassingen enzovoort.
*2 BLUETOOTH-standaardprofielen geven aan wat het doel
is van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info