Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
21NL
Problemen oplossen
De volgende controlelijst kan u helpen bij het
oplossen van problemen die kunnen optreden met
uw apparaat.
Controleer voordat u de onderstaande controlelijst
doorneemt de procedures voor aansluiting en
gebruik.
Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 25) voor details
over het gebruik van de zekering en het
verwijderen van het apparaat uit het dashboard.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
Algemeen
Er is geen pieptoon.
Er is een optionele versterker aangesloten en u
gebruikt de ingebouwde versterker niet.
De zekering is doorgebrand.
De eenheid maakt geluid wanneer de stand van
de contactschakelaar wordt gewijzigd.
De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.
Het beeld verdwijnt van/verschijnt niet op het
beeldscherm.
De functie monitor uit is geactiveerd (pagina 6).
Tik ergens op het display om het weer in te
schakelen.
Menu-items kunnen niet worden geselecteerd.
Niet-beschikbare menu-items worden grijs
weergegeven.
De USB-functies werken niet zoals het hoort.
Gebruik geen USB-verlengkabel, want dit kan
leiden tot verslechtering van de signaalkwaliteit.
Gebruik een kortere USB-kabel voor het
aansluiten van het USB-apparaat of vervang de
USB-kabel door een nieuwe.
De eenheid kan niet worden bediend.
Houd HOME langer dan 10 seconden ingedrukt
om de eenheid opnieuw op te starten. Met het
oog op uw veiligheid dient u de eenheid niet
opnieuw op te starten terwijl u rijdt.
Bediening van het aanraakscherm
Het aanraakscherm reageert niet goed op uw
aanraking.
Raak één deel van het aanraakscherm tegelijk
aan. Als twee of meer onderdelen tegelijk
worden aangeraakt, reageert het aanraakscherm
niet op de juiste wijze.
Kalibreer het aanraakscherm (pagina 17).
Raak het drukgevoelige scherm stevig aan.
Multi-touch wordt niet herkend.
Op deze eenheid wordt geen multi-touch-
bediening ondersteund.
Radio-ontvangst
De radio-ontvangst is slecht.
Er is ruis te horen.
Sluit de antenne stevig aan.
RDS
PTY toont [PTY not found.].
Het huidige station is geen RDS-station of de
radio-ontvangst is slecht.
Het zoeken begint na een paar seconden
luisteren.
Het station is geen TP-station of heeft een zwak
signaal.
Deactiveer TA (pagina 9).
Er is geen verkeersinformatie.
Activeer TA (pagina 9).
Het station is een TP-station, maar zendt toch
geen verkeersinformatie uit.
Stem af op een ander station.
DAB/DAB+-radio-ontvangst
Er kunnen geen zenders worden ontvangen.
Zie [No Station] (pagina 24) voor meer informatie
als u het DAB-signaal niet kunt ontvangen.
Geen verkeersinformatie.
DAB-aankondigingen uitschakelen (pagina 11).
Verkeersinformatie wordt uitgeschakeld terwijl
DAB-aankondigingen zijn ingeschakeld.
Beeld
Er verschijnt geen beeld/er is beeldruis
zichtbaar.
Er is een verbinding niet goed aangesloten.
Controleer de verbinding tussen deze eenheid en
andere apparatuur en stel de ingang van de
apparatuur in op de bron die overeenkomt met
deze eenheid.
Onjuiste installatie.
Installeer de eenheid onder een hoek van
minder dan 30° in een stevig deel van de auto.
De parkeerkabel (lichtgroen) is niet aangesloten
op de kabel van de handremschakelaar of de
handrem is niet ingeschakeld.
Het beeld past niet op het scherm.
De beeldverhouding is vastgesteld op de
afspeelbron.
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info