Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
22NL
Geluid
Er is geen geluid/geluid slaat over/geluid hapert.
Er is een verbinding niet goed aangesloten.
Controleer de verbinding tussen deze eenheid en
de aangesloten apparatuur, en selecteer de
ingang van de apparatuur in op de bron die
overeenkomt met deze eenheid.
Onjuiste installatie.
Installeer de eenheid onder een hoek van
minder dan 30° in een stevig deel van de auto.
De eenheid bevindt zich in de stand pauze/
terugspoelen/vooruitspoelen.
De instellingen voor de uitgangen zijn niet
correct opgegeven.
Het volume is te laag.
De functie ATT is ingeschakeld.
De indeling wordt niet ondersteund.
Controleer of de indeling wordt ondersteund
door deze eenheid (pagina 18).
Geluid is verstoord.
Houd snoeren en kabels uit de buurt van elkaar.
USB afspelen
Items kunnen niet worden afgespeeld.
Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
Afspelen vanaf een USB-apparaat duurt langer.
Het USB-apparaat bevat grote bestanden of
bestanden met een ingewikkelde boomstructuur.
Audiobestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
USB-apparaten die zijn geformatteerd met
andere bestandssystemen dan FAT12, FAT16,
FAT32 of exFAT worden niet ondersteund.*
* Deze eenheid ondersteunt FAT12, FAT16, FAT32 en exFAT,
maar sommige USB-apparaten ondersteunen mogelijk
niet al deze indelingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant
voor meer informatie.
BLUETOOTH-functie
Het andere BLUETOOTH-apparaat kan dit
apparaat niet detecteren.
Stel [Bluetooth-verbinding] in op [ON]
(pagina 17).
Zolang een BLUETOOTH-verbinding wordt
gemaakt, kan dit apparaat niet worden
gedetecteerd door een ander apparaat. Beëindig
de huidige verbinding en zoek naar deze eenheid
vanaf het andere apparaat.
Afhankelijk van uw smartphone of mobiele
telefoon, moet u deze eenheid mogelijk
verwijderen uit de geschiedenis van de
verbonden smartphone of mobiele telefoon en
vervolgens opnieuw koppelen (pagina 7).
Verbinding is niet mogelijk.
Raadpleeg de procedures voor koppelen en
verbinden in de handleiding van het andere
apparaat, enzovoort, en voer de bewerking
opnieuw uit.
De naam van het gedetecteerde apparaat wordt
niet weergegeven.
Afhankelijk van de status van het andere
apparaat is het wellicht niet mogelijk de naam op
te halen.
Er is geen beltoon.
Verhoog het volume tijdens het ontvangen van
een oproep.
Het volume van de stem van de spreker is laag.
Verhoog het volume tijdens de oproep.
Uw gesprekspartner zegt dat het volume te laag
of te hoog is.
Pas het [MIC Gain] niveau aan (pagina 14).
Echo of ruis treedt op tijdens het
telefoongesprek.
Verlaag het volume.
Stel [Speech Quality] in op [Modus 1] of [Modus 2]
(pagina 14).
Als het omgevingsgeluid luid is, probeer dit dan
te verminderen.
Doe het raam dicht als het geluid van de weg
luid is.
Zet de airconditioning lager als het geluid van
de airconditioning luid is.
De geluidskwaliteit van de telefoon is slecht.
De geluidskwaliteit van de telefoon is afhankelijk
van ontvangstomstandigheden van de mobiele
telefoon.
Plaats uw auto ergens waar u het signaal van
de mobiele telefoon kunt verbeteren als de
ontvangst slecht is.
Het volume van het verbonden BLUETOOTH-
apparaat is laag of hoog.
Het volume varieert al naar gelang het
BLUETOOTH-apparaat.
Verlaag het volumeverschil tussen deze eenheid
en het BLUETOOTH-apparaat (pagina 11).
Het geluid slaat over tijdens audiostreaming of
de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken.
Verklein de afstand tussen de eenheid en het
BLUETOOTH-audioapparaat.
Als het BLUETOOTH-apparaat is opgeborgen in
een hoesje waardoor het signaal wordt
verstoord, verwijdert u het hoesje wanneer u het
apparaat gebruikt.
Er worden meerdere BLUETOOTH-apparaten
of andere apparaten (bijvoorbeeld ham-
radioapparatuur) die radiogolven uitstralen in de
buurt gebruikt.
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info