Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Aansluiting/installatie
25NL
Let op
Installeer deze eenheid niet in een auto zonder
ACC-stand. Het scherm van de eenheid wordt niet
uitgeschakeld als u het contact uit zet, en hierdoor
zou de accu leeglopen.
Sluit alle aardingskabels op een
gemeenschappelijk aardpunt aan.
Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef
of tussen bewegende onderdelen (bijv. de rail van
de autostoel) bekneld raken.
Voordat u de aansluitingen maakt, moet u de
contactschakelaar van de auto uitzetten om
kortsluiting te voorkomen.
Sluit de voedingskabel aan op het apparaat en
de luidsprekers voordat u de kabel aansluit op de
hulpvoedingsaansluiting.
Isoleer losse, niet-aangesloten kabels met
isolatietape voor de veiligheid.
Voorzorgsmaatregelen
Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het
apparaat geen hinder veroorzaakt tijdens het
rijden.
Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het
blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, bijv.
in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van
de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar
het in contact komt met veel stof of vuil.
Gebruik alleen de meegeleverde
bevestigingsmiddelen om het apparaat veilig en
stevig te monteren.
Opmerking over de voedingskabel (geel)
Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere
componenten, moet de ampèrage van de aangesloten
autostroomkring groter zijn dan de som van de ampèrages
van de zekeringen van elke component afzonderlijk.
De montagehoek instellen
Zorg dat de montagehoek kleiner is dan 30°.
Onderdelenlijst voor installatie
× 4
5 x max. 8 mm
(7/32 x max. 5/16 inch)


× 2
Deze onderdelenlijst bevat niet de volledige
inhoud van de verpakking.
Het apparaat wordt geleverd met een beugel .
Voordat u het apparaat plaatst, moet u de
ontgrendelingssleutels gebruiken om de
beugel van het apparaat te verwijderen. Voor
meer informatie zie 'De steun verwijderen'
(pagina 29).
Bewaar de ontgrendelingssleutels voor
toekomstig gebruik, omdat u deze ook nodig hebt
om het apparaat uit de auto te verwijderen.
25

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info