Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die
groot genoeg is om electrische schokken te
veroorzaken.
Dit symbool wijst de gebruiker op de
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en
onderhoudsinstructies voor het apparaat.
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
Bescherm het apparaat tegen vocht.
Open het apparaat niet. ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning
overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer niet afgeknepen
of op een andere manier beschadigd wordt.
Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of SCHUURSPONSJES!
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
Dek de ventilatieopeningen niet af!
Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst
gestoord worden.
Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het uishoudelijk
afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken.
Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen
Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de
levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor
hergebruik van electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of
op de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te
recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt
u bij aan het bescherming van ons milieu.
Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op
elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden
onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Soundmaster NR920 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Soundmaster NR920 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info