Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
ONDERHOUDS
HANDLEIDING
WAARSCHUWING: GEBRUIK UITSLUITEND ORIGINELE SPACE SCOOTER
ONDERDELEN.
Lees eerst de volledige handleiding voordat u een onderdeel vervangt aan uw Space
Scooter.
Gebruik uitsluitend originele Space Scooter onderdelen. Alle onderdelen van de
Space Scooters volgens special richt lijnen. Uitsluitend originele onderdelen kunnen
de werking van uw Space Scooter garanderen en de kwaliteit blijven waarborgen die
u gewent bent.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ONDERHOUDS
  HANDLEIDING

  WAARSCHUWING: GEBRUIK UITSLUITEND ORIGINELE SPACE SCOOTER
  ONDERDELEN.

  Lees eerst de volledige handleiding voordat u een onderdeel vervangt aan uw Space
  Scooter.
  Gebruik uitsluitend originele Space Scooter onderdelen. Alle onderdelen van de
  Space Scooters volgens special richt lijnen. Uitsluitend originele onderdelen kunnen
  de werking van uw Space Scooter garanderen en de kwaliteit blijven waarborgen die
  u gewent bent. • Page 2

  Vervanging van de lucht veer:
  Wanneer de luchtveer niet meer werkt, vervang deze dan voordat u weer gebruik maakt
  van uw Space Scooter
  Gereedschap:
  2 stuks 5mm inbussleutels
  1 stuks 17mm steeksleutel
  Stappenplan:

  1. Verwijder de ketting aan de voorzijde van het tandwieltje.

  2. Maak de inbusbout los met de inbussleutel en verwijder deze.

  3. Maak de moer los van het luchtveersysteem. • Page 3

  4. Draai de luchtveer uit het remvoetje.

  5. Controleer de nieuwe luchtveer op uiterlijke beschadigingen.
  Opmerking:
  (1)Draai de moer naar de veer toe (dus niet los).
  (2)Steek de naald in de veer, met de bolle kant naar buiten.

  6. Draai de luchtveer weer op zijn plaats in de remvoet, sluit de luchtveer op met de
  contramoer door deze naar de remvoet te draaien, let op vast is vast.

  7. Draai nu de inbusbout aan de kop eind vast in de U vormige frame. U zet hem op de
  zelfde wijze vast als dat u hem los heeft gemaakt. • Page 4

  8.

  Zet nu de moer vast zodat deze niet loskomt. (let op: vast is vast).

  9. Span nu de ketting weer terug om het voorste tandwiel en controleer de werking van
  de Space Scooter alvoorts u weer gaat rijden.
  10. Controleer de luchtveer op zijn werking zoals in de handleiding aangegeven. Loop alle
  boutjes en moeren even na op vastheid. Zet deze vast wanneer deze toch los zitten. • Page 5

  Vervanging voor het vliegwiel:
  Als het rijsystem van het vliegwiel niet goed functioneert, is het noodzakelijk het
  vliegwielsysteem te vervangen al voorts u weer gaat rijden.
  Gereedschap:
  1 stuk 4mm inbussleutel
  1 stuks punttang
  Stap 1: Het verwijderen van de kapotte
  vliegwiel

  1. Plaats de Space Scooter
  ondersteboven op een werkbank
  en verwijder de ketting van de
  voorste tandwiel.

  2. Verwijder de ketting aan de achterkant

  3. Haal de beschermkap los met
  de inbus sleutel.

  4. Verwijder het beschermkapje.

  4. Verwijder de borgveer met een punttang.

  6. Verwijder de kogellager. • Page 6

  8. Draai nu de vliegwieltjes van de
  as af.

  7. U kunt nu het achterwiel uitnemen.

  Stap 2: Terugplaatsen
  vliegwiel:

  van

  het

  nieuwe

  Let op: Verwijder het achterwiel zoals op voorgaande foto’s is aangegeven, wanneer u dit
  zelf niet kunt, adviseren wij u zich te wenden tot een Space Scooter verkoop punt. Wanneer u
  de montage verkeerd doet kan er blijvende schade aan u Space Scooter ontstaan.

  Vliegwiel met pijl binnenkant
  flywheel
  Geöliede as
  as

  Vliegwiel met pijl buitenkant

  1. Controleer of de binnenste lagers nog juist op hun plek zitten, tegen het wiel aan. Mocht dit
  niet zo zijn, plaats deze dan zoals op de afbeelding is aangegeven.
  (Let op: De linker- en de rechterkant van het wiel worden aangegeven met een“L” en een
  “R”. De vliegwielen zijn directioneel en zijn gemarkeerd: de linker vliegwiel heeft een pijl aan
  de binnenkant en de rechter vliegwiel heeft een pijl aan de buitenkant. De tandwielen op de
  vliegwielen moet aan de binnenkant zitten. • Page 7

  2. Plaats de scooter ondersteboven, met de achterkant naar u toe.

  5. Plaats het wiel in het frame,
  Let wel op de draairichting.

  6. Plaats de buitenste kogellagers
  terug op hun plek.

  5. Plaats de borgring terug en druk
  deze op zijn plaats met een punttang.

  6. Plaats het beschermkapje terug
  over de kogellager en draai de inbusjes
  vast. (let op: vast is vast.)

  7. Plaats de ketting terug over het tandwiel.

  8. Doe dit zelfde aan de andere zijde. • Page 8

  9. Plaat de ketting nu ook aan de
  voorzijde. Controleer de
  Space Scooter alvoorts u gaat rijden.

  10. Als u klaar bent zal de Space Scooter er
  zoals boven uitzien.

  Garantie
  De fabrikant garandeert dat het product vrij is van gebreken en fabricagefouten voor een periode
  van 12 maanden na datum aanschaf bij normaal gebruik. Onder normaal gebruik wordt niet
  verstaan:
  Schade, disfunctioneren en/of verlies door onjuiste installatie, onderhoud en/of opslag.
  De Garantie komt te vervallen in geval van:
   Gebruik in een andere vorm dan recreatief.
   Modificatie op welke manier dan ook.
   Verhuur.
   Gebruik, reparatie d.m.v. niet originele onderdelen.
  De fabrikant alsmede de importeur zijn niet aansprakelijk voor ongelukken en kunnen op geen
  enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventuele (vervolg)schade door gebruik van
  dit product.

  Copyright
  Niets uit deze handleiding mag gekopieerd, gebruikt, gedupliceerd en/of worden vastgelegd, op
  welk medium dan ook, zonder toestemming van Easy2order.nl. Druk- en/of zetfouten
  voorbehouden. Specificaties kunnen gewijzigd worden zonder verdere opgaaf.
  Exclusief Importeur en licentienemer voor de Benelux:
  Easy2order.nl
  Telefoon: +31 (0)72 850 26 01
  Websites: http://easy2order.nl/ of http://spacescooter.eu/
  E-mail: support@easy2order.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Spacescooter Spacescooter wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Spacescooter Spacescooter in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info