Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
{
Veilig werken met de heggenschaar
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  {

  Veilig werken met de heggenschaar • Page 2 • Page 3

  Nederlands

  Veiligheidsaanwijzingen en
  werktechniek
  Gebruik
  Onderhouds- en
  reinigingsvoorschriften
  Belangrijke componenten

  © ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2010
  0457-189-1721. M0-058.L10.DDS.
  0000000557_001_NL

  2
  7
  9
  11

  Deze brochure bevat de in de
  handleidingen voor de STIHL
  heggenscharen beschreven
  aanwijzingen met betrekking tot de
  veiligheid en de werktechniek.
  In de hoofdstukken "Gebruik" en
  "Belangrijke componenten" is de
  heggenschaar HS 81 als voorbeeld
  genomen.
  Andere heggenscharen kunnen zijn
  uitgevoerd met andere
  bedieningselementen.

  Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.
  Drukinkten bevatten plantaardige olie, papier is recyclebaar.

  Originele handleiding

  Inhoudsopgave

  In deze brochure staan verwijzingen
  naar hoofdstukken in de
  apparaatspecifieke handleidingen.
  Met het oog hierop moet dan ook altijd
  de handleiding voor de betreffende
  heggenschaar worden gelezen.
  Als u, na het lezen van deze brochure,
  nog vragen hebt, verzoeken wij u
  contact op te nemen met uw STIHL
  dealer.

  {
  Veilig werken met de heggenschaar

  1 • Page 4

  Nederlands

  Veiligheidsaanwijzingen en
  werktechniek
  Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig bij het
  werken met dit motorapparaat omdat er met
  scherpe messen en met
  een hoge messnelheid
  wordt gewerkt.
  De gehele handleiding
  voor de eerste ingebruikneming aandachtig
  doorlezen. De handleiding goed opbergen. Het
  niet in acht nemen van de
  handleiding kan levensgevaarlijk zijn.
  De nationale veiligheidsvoorschriften,
  bijv. van beroepsgroepen, sociale
  instanties, arbeidsinspectie en andere in
  acht nemen.
  Wie voor het eerst met het
  motorapparaat werkt: door de verkoper
  of door een andere deskundige laten
  uitleggen hoe men hiermee veilig kan
  werken – of deelnemen aan een cursus.
  Minderjarigen mogen niet met het
  motorapparaat werken – behalve
  jongeren boven de 16 jaar, die onder
  toezicht leren met het apparaat te
  werken.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor
  ongevallen die andere personen of hun
  eigendommen overkomen, resp. voor
  de gevaren waaraan deze worden
  blootgesteld.
  Het motorapparaat alleen meegeven of
  uitlenen aan personen die met dit model
  en het gebruik ervan vertrouwd zijn –
  altijd de handleiding meegeven.
  Het gebruik van geluid producerende
  motorapparaten kan door nationale en
  ook plaatselijke, lokale voorschriften
  tijdelijk worden beperkt.
  Wie met het motorapparaat werkt moet
  goed uitgerust, gezond zijn en een
  goede lichamelijke conditie hebben.
  Wie zich om gezondheidsredenen niet
  mag inspannen, moet zijn arts
  raadplegen of het werken met een
  motorapparaat mogelijk is.
  Alleen voor dragers van een pacemaker:
  het ontstekingsmechanisme van dit
  apparaat genereert een zeer gering
  elektromagnetisch veld. Beïnvloeding
  van enkele typen pacemakers kan niet
  volledig worden uitgesloten. Ter
  voorkoming van gezondheidsrisico's
  adviseert STIHL de behandelend arts en
  de fabrikant van de pacemaker te
  raadplegen.

  Kinderen, huisdieren en toeschouwers
  op afstand houden.

  Na gebruik van alcohol, medicijnen die
  het reactievermogen beïnvloeden of
  drugs mag niet met het motorapparaat
  worden gewerkt.

  Als het motorapparaat niet wordt
  gebruikt, het apparaat zo neerleggen
  dat niemand in gevaar kan worden
  gebracht. Het motorapparaat zo
  opbergen dat onbevoegden er geen
  toegang toe hebben.

  Het motorapparaat alleen gebruiken
  voor het knippen van heggen, heesters,
  bosschages, struikgewas en dergelijke.
  Voor andere doeleinden mag het
  motorapparaat niet worden gebruikt –
  kans op letsel!

  2

  Het gebruik van het motorapparaat voor
  andere doeleinden is niet toegestaan en
  kan leiden tot ongelukken of schade aan
  het motorapparaat. Geen wijzigingen
  aan het product aanbrengen – ook dit
  kan leiden tot ongelukken of schade aan
  het motorapparaat.
  Alleen die messen of toebehoren
  monteren die door STIHL voor dit
  motorapparaat zijn vrijgegeven of
  technisch gelijkwaardige onderdelen. Bij
  vragen contact opnemen met een
  geautoriseerde dealer. Alleen
  hoogwaardige werktuigen of toebehoren
  monteren. Als dit wordt nagelaten
  bestaat de kans op ongelukken of
  schade aan het motorapparaat.
  STIHL adviseert originele STIHL
  werktuigen en toebehoren te monteren.
  Deze zijn qua eigenschappen optimaal
  op het product en de eisen van de
  gebruiker afgestemd.
  Geen wijzigingen aan het apparaat
  aanbrengen – uw veiligheid kan hierdoor
  in gevaar worden gebracht. Voor
  persoonlijke en materiële schade die
  door het gebruik van niet-vrijgegeven
  aanbouwapparaten wordt veroorzaakt is
  STIHL niet aansprakelijk.
  Voor het reinigen van het apparaat geen
  hogedrukreiniger gebruiken. Door de
  harde waterstraal kunnen onderdelen
  van het apparaat worden beschadigd.
  Kleding en uitrusting
  De voorgeschreven kleding en uitrusting
  dragen.

  Veilig werken met de heggenschaar • Page 5

  Nederlands
  De kleding moet doelmatig zijn en mag tijdens het
  werk niet hinderen.
  Nauwsluitende kleding –
  combipak, geen stofjas.
  Geen kleding dragen waarmee men aan
  takken, struiken of de bewegende delen
  van het apparaat kan blijven haken. Ook
  geen sjaal, das en sieraden dragen.
  Lang haar in een paardenstaart dragen
  en vastzetten (hoofddoek, muts, helm
  enz.).
  Stevige schoenen met stroeve, slipvrije
  zolen dragen.
  Veiligheidsbril en "persoonlijke"
  gehoorbescherming dragen – bijv. oorkappen.
  Stevige handschoenen
  dragen.

  STIHL biedt een omvangrijk programma
  aan persoonlijke beschermuitrusting.
  Motorapparaat transporteren
  Altijd de motor afzetten.
  Mesbeschermer aanbrengen, ook bij het
  transport over korte afstanden.
  Motorapparaat aan de handgreep
  dragen – snijmessen naar achteren
  gericht. Hete machinedelen, vooral de
  uitlaatdemper en het aandrijfhuis niet
  aanraken – kans op brandwonden!

  Veilig werken met de heggenschaar

  In auto's: het motorapparaat tegen
  omvallen, beschadiging en tegen het
  weglekken van benzine beveiligen.

  Hierdoor wordt het risico verkleind dat
  de tankdop door de motortrillingen
  losloopt en er benzine wegstroomt.

  Tanken

  Op lekkages letten – als er benzine naar
  buiten stroomt, de motor niet starten –
  levensgevaar door verbranding!
  Benzine is bijzonder
  licht ontvlambaar – uit
  de buurt blijven van open
  vuur – geen benzine morsen – niet roken.

  Voor het tanken de motor afzetten.
  Niet tanken zolang de motor nog heet is
  – de benzine kan overstromen –
  brandgevaar!
  De tankdop voorzichtig losdraaien,
  zodat de heersende overdruk zich
  langzaam kan afbouwen en er geen
  benzine uit de tank kan spuiten.
  Uitsluitend op een goed geventileerde
  plek tanken. Als er benzine werd
  gemorst, het motorapparaat direct
  schoonmaken – de kleding niet in
  aanraking laten komen met de benzine,
  anders direct andere kleding
  aantrekken.

  Voor het starten
  Controleren of het motorapparaat in
  goede staat verkeert – het betreffende
  hoofdstuk in de handleiding in acht
  nemen:


  Mesblokkering (indien aanwezig)
  inschakelen  Combischakelaar/stopschakelaar
  gemakkelijk in stand STOP, resp. 0
  te plaatsen  De gashendelblokkering en de
  gashendel moeten goed gangbaar
  zijn – de gashendel moet
  automatisch in de stationaire stand
  terugveren  Bougiesteker op vastzitten
  controleren – bij een loszittende
  steker kunnen vonken ontstaan,
  hierdoor kan het vrijkomende
  benzine-luchtmengsel ontbranden –
  brandgevaar!  Snijmessen moeten in goede staat
  verkeren (schoon, gangbaar en niet
  vervormd), goed vastzitten, correct
  zijn gemonteerd, geslepen en goed
  zijn ingespoten met het STIHL
  harsoplosmiddel (smeermiddel)  Mesbeschermer (indien
  gemonteerd) op beschadiging
  controleren

  De motorapparaten kunnen af fabriek
  zijn uitgerust met verschillende
  tankdoppen.
  Na het tanken de tankschroefdop zo vast
  mogelijk aandraaien.

  Tankdop met beugel
  (bajonetsluiting) correct
  aanbrengen, tot aan de
  aanslag draaien en de
  beugel inklappen.

  3 • Page 6

  Nederlands


  Geen wijzigingen aan de
  bedieningselementen en de
  veiligheidsvoorzieningen
  aanbrengen  De handgrepen moeten schoon en
  droog, vrij van olie en vuil zijn –
  belangrijk voor een veilige geleiding
  van het motorapparaat

  Het motorapparaat mag alleen in
  technisch goede staat worden gebruikt –
  kans op ongelukken!
  Motor starten

  Stationair toerental controleren: de
  snijmessen moeten bij stationair
  toerental – bij losgelaten gashendel –
  stilstaan.

  Een stabiele houding aannemen en het
  motorapparaat zo vasthouden, dat de
  snijmessen altijd van het lichaam
  vandaan zijn gericht.

  Apparaat vasthouden en geleiden

  Tijdens de werkzaamheden

  Het motorapparaat altijd met beide
  handen op de handgrepen vasthouden.
  De handgrepen stevig met de duimen
  omvatten.

  Bij dreigend gevaar, resp. in geval van
  nood direct de motor afzetten –
  combischakelaar/stopschakelaar in
  stand 0, resp. STOP plaatsen.

  Rechtshandigen

  Controleren of er zich geen andere
  personen in het werkgebied ophouden.
  Op de snijmessen letten – geen stuk van
  de heg knippen dat niet binnen het
  gezichtsveld ligt.

  Minstens op 3 meter van de plek waar
  werd getankt – niet in een afgesloten
  ruimte.
  Alleen op een vlakke ondergrond, een
  stabiele en veilige houding aannemen,
  het motorapparaat goed vasthouden –
  de messen mogen geen voorwerpen en
  ook de grond niet raken, omdat deze
  tijdens het starten kunnen
  meebewegen.
  Het motorapparaat wordt slechts door
  één persoon bediend – geen andere
  personen toelaten in de directe
  werkomgeving – ook niet tijdens het
  starten.

  Uiterst voorzichtig te werk gaan bij het
  knippen van hoge heggen; er zou zich
  iemand achter kunnen bevinden – eerst
  controleren.
  De rechterhand op de
  bedieningshandgreep en de linkerhand
  op de draagbeugel.
  Linkshandigen

  Contact met de snijmessen voorkomen
  – kans op letsel!

  4

  Als de messen toch meebewegen, het
  stationair toerental door een
  geautoriseerde dealer laten repareren.
  Regelmatig de afstelling van het
  stationair toerental controleren, resp.
  corrigeren.
  De snijmessen blijven nog even heen en
  weer gaan nadat de gashendel wordt
  losgelaten – naloopeffect!

  De motor niet "los uit de hand" starten –
  starten zoals in de handleiding staat
  beschreven.
  De snijmessen blijven nog even heen en
  weer gaan nadat de gashendel wordt
  losgelaten – naloopeffect!

  Op een correct stationair toerental
  letten, zodat de messen na het loslaten
  van de gashendel niet meer bewegen.

  De linkerhand op de
  bedieningshandgreep en de
  rechterhand op de draagbeugel.

  Het aandrijfmechanisme wordt tijdens
  het gebruik heet. De aandrijfkop niet
  aanraken – kans op verbranding!
  Let op bij gladheid, regen, sneeuw, op
  hellingen, in oneffen terrein enz. – kans
  op uitglijden!

  Veilig werken met de heggenschaar • Page 7

  Nederlands
  Afgeknipte takjes, heesters en
  struikgewas opruimen.
  Op obstakels letten: boomstronken,
  wortels – struikelgevaar!
  Altijd voor een stabiele en veilige
  houding zorgen.
  Bij werkzaamheden die niet vanaf de
  grond kunnen worden uitgevoerd:


  altijd een hoogwerker gebruiken  nooit op een ladder of staande in de
  boom werken.  nooit op onstabiele plaatsen werken  nooit met één hand werken

  Bij gebruik van gehoorbeschermers
  moet extra omzichtig en bedachtzaam
  worden gewerkt – omdat geluiden die op
  gevaar wijzen (schreeuwen,
  alarmsignalen e.d.) minder goed
  hoorbaar zijn.
  Op tijd rustpauzes nemen om
  vermoeidheid en uitputting te
  voorkomen – kans op ongelukken!
  Rustig en met overleg werken – alleen
  bij voldoende licht en goed zicht.
  Voorzichtig werken, anderen niet in
  gevaar brengen.

  Het motorapparaat produceert giftige
  uitlaatgassen zodra de
  motor draait. Deze gassen kunnen geurloos en
  onzichtbaar zijn en
  onverbrande koolwaterstoffen en benzol
  bevatten. Nooit in afgesloten of slecht
  geventileerde ruimtes
  met het motorapparaat
  werken – ook niet met
  apparaten voorzien van
  katalysator.
  Bij het werken in greppels, slenken of op
  plaatsen met weinig ruimte, steeds voor
  voldoende luchtventilatie zorgen –
  levensgevaar door vergiftiging!
  Bij misselijkheid, hoofdpijn,
  gezichtsstoornissen (bijv. kleiner
  worden blikveld), gehoorverlies,
  duizeligheid, afnemende concentratie,
  de werkzaamheden direct onderbreken
  – deze symptomen kunnen onder
  andere worden veroorzaakt door een te
  hoge uitlaatgasconcentratie – kans op
  ongelukken!
  Geluidsoverlast en uitlaatgasemissie zo
  veel mogelijk beperken – de motor niet
  onnodig laten draaien, alleen gas geven
  tijdens het werk.
  Niet roken tijdens het gebruik en in de
  directe omgeving van het
  motorapparaat – brandgevaar! Uit het
  brandstofsysteem kunnen ontvlambare
  benzinedampen ontsnappen.
  Als het motorapparaat niet volgens
  voorschrift (bijv. door geweld van
  buitenaf, door stoten of vallen) werd
  uitgeschakeld, dit voor het opnieuw in
  gebruik nemen beslist op een

  Veilig werken met de heggenschaar

  bedrijfszekere staat controleren – zie
  ook "Voor het starten". Vooral op
  lekkage van het brandstofsysteem en de
  goede werking van de
  veiligheidsinrichtingen letten.
  Motorapparaten die niet meer
  bedrijfszeker zijn, in geen geval verder
  gebruiken. In geval van twijfel contact
  opnemen met een geautoriseerde
  dealer.
  Niet in de startgasstand werken – het
  motortoerental is bij deze stand van de
  gashendel niet reguleerbaar.
  De heggen en het werkgebied
  controleren zodat de messen niet
  worden beschadigd:


  Stenen, metalen delen en vaste
  voorwerpen verwijderen  Ervoor zorgen dat er geen zand en
  stenen tussen de messen
  terechtkomen bijv. bij
  werkzaamheden vlak boven de
  grond  Bij heggen met afrastering de draad
  niet met de messen aanraken.

  Contact met stroom geleidende kabels
  voorkomen – geen elektriciteitskabels
  doorsnijden – kans op
  stroomschokken!
  Bij draaiende motor de
  messen niet aanraken.
  Als de messen door een
  voorwerp worden geblokkeerd, de motor direct
  afzetten – dan pas het
  voorwerp verwijderen –
  kans op letsel!
  Als de messen geblokkeerd worden en
  gelijktijdig gas geven wordt neemt de
  belasting toe en loopt het werktoerental
  5 • Page 8

  Nederlands
  van de motor terug. Dit leidt, door het
  constant slippen van de koppeling, tot
  oververhitting en tot beschadiging van
  belangrijke delen (bijv. koppeling en
  delen van de kunststof behuizing) –
  bovendien ontstaat, door de bij
  stationair toerental meebewegende
  messen – kans op letsel!
  Bij extreem stoffige of vervuilde heggen,
  indien nodig, de snijmessen met STIHL
  harsoplosmiddel inspuiten. Hierdoor
  wordt de wrijving van de messen, de
  agressieve inwerking van de
  plantensappen en het afzetten van
  vuildeeltjes aanzienlijk verminderd.
  Het tijdens het werk opdwarrelende stof
  kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
  Bij stofontwikkeling een stofmasker
  dragen.
  Voor het achterlaten van het apparaat:
  motor afzetten.
  De messen regelmatig, met korte
  tussenpozen en bij merkbare
  wijzigingen direct controleren:

  Stof en vuil verwijderen van het
  motorapparaat – geen vetoplossende
  middelen gebruiken.

  Het motorapparaat regelmatig
  onderhouden. Alleen die onderhoudsen reparatiewerkzaamheden uitvoeren
  die in de handleiding staan beschreven.
  Alle andere werkzaamheden laten
  uitvoeren door een geautoriseerde
  dealer.

  De snijmessen met STIHL
  harsoplosmiddel inspuiten – de motor
  nogmaals even laten draaien, zodat de
  spray gelijkmatig wordt verdeeld.
  Trillingen
  Langdurig gebruik van het
  motorapparaat kan leiden tot door
  trillingen veroorzaakte
  doorbloedingsstoornissen aan de
  handen ("witte vingers").
  Een algemeen geldende gebruiksduur
  kan niet worden vastgesteld, omdat
  deze van meerdere factoren afhankelijk
  is.
  De gebruiksduur wordt verlengd door:
  Bescherming van de handen
  (warme handschoenen)

  Wachten tot de messen stilstaan  Rustpauzes

  Op goede staat en vastzitten
  controleren, op scheurvorming
  letten

  De gebruiksduur wordt verkort door:

  Motor afzetten
  Controleren of de messen nog
  scherp zijn

  De motor en de uitlaatdemper altijd
  vrijhouden van struikgewas, splinters,
  bladeren en overtollig smeermiddel –
  brandgevaar!

  6

  Onderhoud en reparaties  Na het werk  Bijzondere persoonlijke aanleg voor
  slechte doorbloeding (kenmerk:
  vaak koude vingers, kriebelen)  Lage buitentemperaturen  De mate van kracht uitgeoefend
  door de handen (stevig beetpakken
  beïnvloedt de doorbloeding nadelig)

  Bij regelmatig, langdurig gebruik van het
  apparaat en bij het herhaald optreden
  van de betreffende symptomen (bijv.
  vingers kriebelen) wordt een medisch
  onderzoek geadviseerd.

  STIHL adviseert onderhouds- en
  reparatiewerkzaamheden alleen door
  de STIHL dealer te laten uitvoeren. De
  STIHL dealers worden regelmatig
  geschoold en hebben de beschikking
  over Technische informaties.
  Alleen hoogwaardige onderdelen
  monteren. Als dit wordt nagelaten is er
  kans op ongelukken of schade aan de
  handrugnevelspuit. Bij vragen contact
  opnemen met een geautoriseerde
  dealer.
  STIHL adviseert originele STIHL
  onderdelen te monteren. Deze zijn qua
  eigenschappen optimaal op het
  apparaat en de eisen van de gebruiker
  afgestemd.
  Voor reparatie-, onderhouds- en
  schoonmaakwerkzaamheden altijd de
  motor afzetten – kans op letsel! –
  Uitzondering: afstelling carburateur en
  stationair toerental.
  De motor mag, als de bougiesteker is
  losgetrokken of als de bougie is
  losgedraaid, alleen met het
  startmechanisme worden getornd als de
  combischakelaar/stopschakelaar in
  stand STOP, resp. 0 staat –
  brandgevaar door ontstekingsvonken
  buiten de cilinder.

  Veilig werken met de heggenschaar • Page 9

  Nederlands
  Het motorapparaat niet in de nabijheid
  van open vuur onderhouden en opslaan
  – brandgevaar door de brandstof!
  De tankdop regelmatig op lekkage
  controleren.

  Gebruik
  Terugsnoeien – HS 81 R

  Knipseizoen
  Voor het knippen van heggen de
  nationaal geldende, resp. gemeentelijke
  voorschriften in acht nemen.

  Alleen in goede staat verkerende, door
  STIHL vrijgegeven bougies – zie
  "Technische gegevens" – monteren.

  Niet tijdens de algemeen gebruikelijke
  rusttijden knippen.

  Bougiekabel controleren (goede isolatie,
  vaste aansluiting).

  Werkvolgorde

  Controleer of de uitlaatdemper in een
  goede staat verkeert.

  Dikke twijgen of takken eerst met een
  snoeischaar of motorzaag verwijderen.

  Niet met een defecte of zonder
  uitlaatdemper werken – brandgevaar! –
  Gehoorschade!

  Eerst de beide zijkanten van de heg en
  vervolgens de bovenkant knippen.

  De hete uitlaatdemper niet aanraken –
  gevaar voor brandwonden!
  De staat van de antivibratie-elementen
  beïnvloedt het trillingsgedrag – de
  antivibratie-elementen regelmatig
  controleren.

  De HS 81 R is geschikt voor het grof
  terugsnoeien van heggen en struiken
  met dikkere twijgen en takken.
  Trimmen – HS 81 T

  Milieuverantwoord afvoeren
  Het maaigoed niet bij het huisvuil gooien
  – het maaigoed kan worden
  gecomposteerd.

  De HS 81 T is geconstrueerd voor het in
  vorm knippen en trimmen van heggen
  en struiken met dunne twijgen.
  Voor heggen met dikkere takken moet
  de voor terugsnoeien geschikte
  heggenschaar HS 81 R worden
  gebruikt.

  Veilig werken met de heggenschaar

  7 • Page 10

  Nederlands
  Werktechniek

  Horizontaal werken

  Verticaal werken

  De messen onder een hoek van
  0° tot 10° houden – maar horizontaal
  geleiden.
  De heggenschaar boogvormig omhoog
  bewegen – omlaag bewegen en
  doorlopen – en de heggenschaar
  opnieuw boogvormig naar boven
  geleiden.

  8

  De heggenschaar sikkelvormig ten
  opzichte van de rand van de heg
  bewegen, zodat de afgeknipte takken op
  de grond vallen.

  Veilig werken met de heggenschaar • Page 11

  Nederlands

  Complete machine
  Bedieningshandgreep
  Luchtfilter (vilten filter)

  Luchtfilter (papieren filter)

  Aanzuigmond in de benzinetank

  visuele controle (staat, lekkage)

  X

  reinigen

  Carburateur

  bougie

  Aanzuigopening voor koellucht

  Indien nodig

  Bij beschadiging

  Bij storingen

  Jaarlijks

  Maandelijks

  X
  X

  werking controleren

  X

  X

  reinigen

  X

  vervangen

  X
  X

  reinigen

  X

  vervangen

  X

  laten controleren door geautoriseerde
  dealer1)

  X
  X

  X

  vervangen door geautoriseerde dealer1)
  Benzinetank

  Wekelijks

  Na elke tankvulling

  Voor begin van de
  werkzaamheden

  Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden.
  Onder zware omstandigheden (veel stofoverlast enz.) en bij langere werktijden per
  dag dienen de gegeven intervallen navenant te worden verkort.

  Na beëindigen van de werkzaamheden, resp. dagelijks

  Onderhouds- en reinigingsvoorschriften

  X

  reinigen

  X
  X

  stationair toerental controleren

  X

  X
  X

  X

  stationair toerental afstellen

  X

  elektrodeafstand afstellen

  X

  elke 100 bedrijfsuren vervangen
  visuele controle

  X

  reinigen

  X

  elke 20 bedrijfsuren controleren
  Vonkenrooster2) in uitlaatdemper

  laten controleren door geautoriseerde
  dealer1)

  X

  reinigen, resp. laten vervangen door
  geautoriseerde dealer1)

  X

  Bereikbare bouten, schroeven en moeren
  natrekken
  (behalve stelschroeven)
  Antivibratie-elementen

  X

  visuele controle
  vervangen door geautoriseerde

  Veilig werken met de heggenschaar

  X
  dealer1)

  X

  X

  9 • Page 12

  reinigen
  snijmessen

  X

  slijpen/aanscherpen

  X
  3)

  instelbare messpeling instellen
  Smering aandrijfmechanisme

  elke 25 bedrijfsuren controleren, resp.
  bijvullen

  Veiligheidssticker

  vervangen

  1)
  2)
  3)

  10

  Indien nodig

  Bij beschadiging

  Bij storingen

  Jaarlijks

  Maandelijks

  Wekelijks

  Na elke tankvulling

  Voor begin van de
  werkzaamheden

  Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden.
  Onder zware omstandigheden (veel stofoverlast enz.) en bij langere werktijden per
  dag dienen de gegeven intervallen navenant te worden verkort.

  Na beëindigen van de werkzaamheden, resp. dagelijks

  Nederlands

  X

  X

  STIHL adviseert de STIHL dealer
  Afhankelijk van de exportuitvoering gemonteerd
  Alleen in bepaalde exportuitvoeringen gemonteerd, resp. als speciaal toebehoren leverbaar

  Veilig werken met de heggenschaar • Page 13

  Nederlands

  Belangrijke componenten

  1

  9

  3

  8

  2
  4

  6

  7

  5
  10 #

  11

  13

  12 14

  15

  20
  16

  18

  19

  442BA016 KN

  17

  Veilig werken met de heggenschaar

  11 • Page 14

  Nederlands
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  #

  12

  starthandgreep
  handgreep (achter)
  blokkeerhendel
  gashendel
  blokkeerschuif
  filterdeksel
  hand-benzinepomp
  bougiesteker
  draagbeugel (voor)
  carburateurstelschroeven
  startgasknop
  stopschakelaar
  benzinetankdop
  benzinetank
  uitlaatdemper
  ventilatorhuis
  chokehendel
  mesbeschermer
  knipbeveiliging
  snijmessen
  machinenummer

  Veilig werken met de heggenschaar • Page 15 • Page 16

  0457-189-1721
  niederländisch
  n
  www.stihl.com

  *04571891721*
  0457-189-1721


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stihl Heggenschaar wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stihl Heggenschaar in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info