635886
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Veilig werken met de motorzaag
Nederlands
3
Geen kleding dragen waarmee men aan
takken, struiken of de bewegende delen
van het apparaat kan blijven haken. Ook
geen sjaal, das en sieraden dragen.
Lang haar in een paardenstaart dragen
en vastzetten (hoofddoek, muts, helm
enz.).
STIHL biedt een omvangrijk programma
aan persoonlijke beschermuitrusting.
Motorzaag transporteren
Altijd de kettingrem blokkeren en de
kettingbeschermer aanbrengen – ook bij
het transport over korte afstanden. Bij
transport over een langere afstand
(meer dan ca. 50 m) bovendien de
motor afzetten.
De motorzaag alleen aan de
draagbeugel dragen – de hete
uitlaatdemper van het lichaam vandaan,
het zaagblad naar achteren gericht.
Hete machineonderdelen, vooral de
uitlaatdemper, niet aanraken kans op
brandwonden!
In auto's: het motorapparaat tegen
omvallen, beschadiging en tegen het
weglekken van benzine beveiligen.
Tanken
Voor het tanken de motor afzetten.
Niet tanken zolang de motor nog heet is
– de benzine kan overstromen –
brandgevaar!
De tankdop voorzichtig losdraaien,
zodat de heersende overdruk zich
langzaam kan afbouwen en er geen
benzine uit de tank kan spuiten.
Uitsluitend op een goed geventileerde
plek tanken. Als er benzine werd
gemorst, het motorapparaat direct
schoonmaken – de kleding niet in
aanraking laten komen met de benzine,
anders direct andere kleding
aantrekken.
De motorapparaten kunnen af fabriek
zijn uitgerust met verschillende
tankdoppen.
Hierdoor wordt het risico verkleind dat
de tankdop door de motortrillingen
losloopt en er benzine wegstroomt.
Voor het starten
Controleren of de motorzaag in goede
staat verkeert – het betreffende
hoofdstuk in de handleiding in acht
nemen:
Goed werkende kettingrem, voorste
handbeschermer
Correct gemonteerd zaagblad
Correct gespannen zaagketting
Gashendel en gashendelblokkering
gangbaar – de gashendel moet
automatisch in de stationaire stand
terugveren
Combischakelaar/stopschakelaar
gemakkelijk in stand STOP, resp. 0
te plaatsen
Bougiesteker op vastzitten
controleren – bij een loszittende
steker kunnen vonken ontstaan,
hierdoor kan het vrijkomende
benzine-luchtmengsel ontbranden –
brandgevaar!
Veiligheidsschoenen
dragen – met bescher-
ming tegen snijwonden,
stroeve zool en stalen
neus.
Veiligheidshelm dragen
– als voorwerpen naar
beneden kunnen vallen.
Veiligheidsbril of
gelaatsbeschermer en
"persoonlijke" gehoorbe-
scherming dragen – bijv.
oorkappen.
Stevige handschoenen
dragen – bij voorkeur van
leer.
Benzine is bijzonder
licht ontvlambaar – uit
de buurt blijven van open
vuur – geen benzine mor-
sen – niet roken.
Na het tanken de tank-
schroefdop zo vast
mogelijk aandraaien.
Tankdop met beugel
(bajonetsluiting) correct
aanbrengen, tot aan de
aanslag draaien en de
beugel inklappen.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stihl Motorzaag wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stihl Motorzaag in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info