Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
11
Batteridrivna skruvdragare
TEKNISKA DATA 1
DELAR PÅ MASKINEN 2
1. Strömbrytare för till/från
2. Strömbrytare för reversering av rotationsriktningen
3. Lampa
4. Lampa strömbrytare
SÄKERHET
OBS! Samtliga anvisningar ska läsas. Fel som uppstår till
följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elek-
triskt slag, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
• Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren re-
kommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss
typ av batterier används för andra batterityper finns risk
för brand
Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverk-
tyg. Används andra batterier finns risk för kropsskada och
brand
• Undvik skador genom att ta bort skruvar, spikar eller andra
föremål ur arbetsstycket; ta dem bort innan du startar ett
arbete
• Kontrollera alltid att den tillförda strömtypen stämmer med
spänningen som anges på laddarens märkplåt (laddarer
med beteckningen 230V eller 240V kan även anslutas till
220V)
• I händelse av onormala elektriska eller mekaniska stör-
ningar, stäng genast av maskinen eller dra ur laddarens
stickpropp från elurtaget
• SBM Group kan endast garantera att maskinen fungerar
felfritt om originaltillbehör används
Använd endast tillbehör vilkas tillåtna varvtal åtminstone
motsvarar maskinens högsta tomgångsvarvtal
• Denna maskin bör ej användas av personer under 16 års
ålder
• Var försiktig vid borrning eller skruvning på ställen där det
finns elektriska ledningar
• Rör inte kontakten i laddaren
• Utsätt inte maskinen/laddaren/batteriet för regn
• Ladda aldrig batteriet utomhus
• Förvara maskinen/laddaren/batteriet i lokaler, där tempera-
turen inte överstiger 40° C eller faller under 0° C
• Batterierna exploderar i eld, så bränn aldrig upp ett bat-
teriet
• Om batteriet är skadat, och under extrema användnings-
och temperaturförhållanden, kan de börja läcka
- om du får batterisyra på huden, tvätta snabbt av denna
med tvål och vatten, sedan med citronsaft eller vinäger
- om du får batterisyra i ögonen, badda ögonen med rent vat-
ten i minst 10 min. och sök läkare omedelbart
• När batteriet inte sitter i maskinen eller i laddaren skall de
hållas ifrån metallföremål såsom spikar, skruvar, nycklar
etc. för att undvika kortslutning
Anslut aldrig trasig laddare; lämna dem till en auktoriserad
SBM Group serviceverkstad för säkerhetskontroll
Använd aldrig trasig batteriet; de skall omedelbart bytas ut
• Försök ej ta isär laddaren eller batteriet
• Ej återuppladdningsbara batterier får ej uppladdas med
laddaren
För användning av en ny ackumulator behövs:
1) ladda ur ackumulator helt och hållet under användnings-
period
2) ladda ackumulator med hjälp av medföljande laddare
under 5-7 timmar
3) upprepa ovannämnda handlingar (1 och 2) 3-5 gånger
för att uppnå beräknad kapacitet på ackumulatorn.
UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spännings förande
när underhållsarbeten utförs på de mekaniska
delarna.
SBM Groups maskiner har konstruerats för att under lång
tid fungera problemfritt med ett minimalt underhåll. Genom
att regelbundet rengöra maskinen och hantera den på rätt
sätt bidrar du till en lång livslängd för din maskin.
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk, företrä-
desvis efter varje användning. Tillse att ventilationsspringor-
na är fria från damm och smuts. Använd en mjuk duk fuktad
med tvålvatten vid svår smuts. Använd inga lösningsmedel
som bensin, alkohol, ammoniak etc. Sådana ämnen skadar
plastdelarna.
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Om en driftstörning uppträder till exempel till följd av att
en del har blivit sliten, kontakta då din lokala SBM Group-
återförsäljare.
MILJÖ
För att undvika transportskador levereras maskinen i en så
stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så långt
det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta där-
för tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Återlämna gamla maskiner till din lokala SBM Group-åter-
försäljare när du byter ut dem. Där kommer maskinen att tas
om hand på ett miljövänligt sätt.
Ni-Cd-batterier går att återvinna. Kasta dessa i sopor spe-
ciellt avsedda för batterier så att batterierna kan återvinnas
eller avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info