Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
12
Akkuiskumutterinväännin
TEKNISET TIEDOT 1
TYÖKALUN OSAT 2
1. Käyttökytkin
2. Suunnanvaihtokytkin
3. Kohdevalo
4. Kohdevalokytkin
TURVALLISUUS
HUOMIO! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tuli-
paloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Lataa akku vain valmistajan määräämässä latauslaittees-
sa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle akulle,
saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladatta-
essa
Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyöka-
luun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin latauslaitteen
nimilaatan osoittama jännite (latauslaitetta, joiden jännite-
taso on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
• Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti tai irrota latauslaite ajaksi pistorasiasta
SBM Group pystyy takaamaan työkalun moitteettoman toi-
minnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on vähin-
tään yhtä suuri kuin laitteen suurin tyhjäkäyntikierrosluku
Alle 16-vuotiaan henkilön ei ole suositeltavaa käyttää tätä
konetta
Älä koskaan poraa tai ruuvaa alueille, jossa on sähköjohto-
ja
Älä koske latauslaitteessa olevia releitä
Suojele konettasi/latauslaitetta/akkua sateelta
Älä koskaan lataa akkua ulkona
Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa läm-
pötila ei nouse yli 40 °C, eikä laske alle 0 °C
kkujen paristot räjähtävät tulessa, joten älä milloinkaan pol-
ta akkua
Jos akku rikkoutuu esim, suuren kuumuuden takia ja alka-
vaa vuotaa, toimi seuraavasti:
- jos nestettä joutuu iholle, pese nopeasti vedellä ja saip-
pualla, sen jälkeen sitruunamehulla tai viinietikalla
- jos nestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä puhtaalla ve-
dellä ainakin 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkärin
hoitoon
Kun akku ei ole koneessa tai latauslaitteessa, pidä se pois-
sa metalliesineiden läheisyydestä ja kuumuudesta
Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta; vaan toimita se
SBM Group-keskushuoltoon tarkastettavaksi
Älä käytä vahingoittunutta akkua, vaan vaihda se välittö-
masti
Älä pura itse latauslaitetta tai akkua
Älä lataa ladattavaksi soveltumattomia akkuja tällä laturilla
Uuden akun käyttöä varten tarvitaan:
1) purkaa täysin akku työn aikana
2) akku ladataan käyttämällä toimitukseen kuuluvaa la-
tauslaitetta 5-7 tuntien aikana
3) yllämainitut toimet (1-2) toistetaan 3-5 kertaa akun mitoi-
tusarvon aikaansaamiseksi
HUOLTO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon
aloittamista.
SBM Group-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja
mahdollisimman pienellä huoltotarpeella. Puhdistamalla ja
käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin vaikuttaa koneen
käyttöikään.
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kan-
kaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttökerran jäl-
keen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kostutettua
kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten bensii-
niä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne vahingoittavat
koneen muoviosia.
Konetta ei tarvitse voidella.
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin osan
kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään SBM Group-
jälleenmyyjään.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevaan
laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman ympäris-
töystävällinen. Kierrätä se. Jos vaihdat koneen uuteen, voit
viedä vanhan koneen SBM Group-jälleenmyyjällesi, joka
huolehtii ympäristöystävällisestä jätehuollosta.
Ni-Cd-akut ovat kierrätyskelpoisia. Luovuta ne kemiallisten
jätteiden jätehuoltopaikkaan niin, että akut kierrätetään tai
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info