Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
16
Şurubelniţă cu acumulator
CARACTERISTICI TEHNICE 1
ELEMENTELE SCULEI 2
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Întrerupător pentru schimbarea direcţiei de rotaţie
3. Lămpa
4. Întrerupătorul lămpii
PROTECŢIE
ATENŢIE! Citiţi toate instrucţiunile. Nerespectarea
următoarelor instrucţiuni referitoare la securitatea şi
protecţia muncii ar putea duce la electrocutare, incendii şi/
sau răniri grave.
• Folosiţi la sculele electrice numai acumulatorii prevăzuţi
în acest scop. întrebuinţarea altor acumulatori decât cei
specificaţi poate duce la răniri şi pericol de incendii
• Evitaţi daunele provocate de şuruburi, ţinte şi alte
elemente din timpul lucrului; înlăturaţi acestea înainte de
a trece la acţiune
• Asiguraţi-vă că încărcătorul are contactul întrerupt atunci
când o conectaţi la priză (încărcătoarele 230 V şi 240 V
pot fi conectate la reţeaua de 220 V)
În cazul unor defecţiuni electrice sau mecanice, imediat
deconectaţi instrumentul sau scoateţi încărcătorul de la
sursa de energie
SBM Group garantează funcţionarea perfectă a
aparatului numai dacă sunt folosite accesoriile originale
• Folosiţi numai accesoriile a căror turaţie admisă este cel
puţin egală cu turaţia maximă la mers în gol a aparatului
Nu se recomandă utilizarea acestui instrument de către
persoane sub vârsta de 16 ani
• Fiţi atenţi să nu perforaţi sau găuriţi în locurile în care pot
fi atinse firele de curent electric
• Nu atingeţi firele de contact al încărcătorului
• Nu expuneţi la ploaie instrumentul/încărcătorul/bateria
• Nu schimbaţi bateria în afara încăperii
• Păstraţi instrumentul/încărcătorul/bateria la temperaturi
cuprinse între 40° C şi 0°C
• Bateriile explodează la foc, deaceea nu expuneţi bateria
la foc
La deteriorare, în cazuri de exploatare extremă, precum
şi în condiţiile de temperatură, bateriile pot începe să
curgă
- dacă lichidul nimereşte pe pielea, spălaţi de urgenţă
locul respectiv cu săpun şi apă, apoi trataţi cu suc de
lămâie sau oţet
- dacă lichidul a nimerit în ochi, clătiţi ochii cu apă curată
pe parcursul a 10 minute, apoi adresaţi-vă imediat la
medic
Atunci când bateria se află în afara instrumentului sau
încărcătorului, păstraţi-o la distanţă de obiectele feroase,
cum ar fi ţinte, şuruburi, piroane, chei, etc, pentru a
preîntâmpina scurt-circuitul
• Nu folosiţi încărcătorul dacă acesta deteriorat, adresaţi-
vă la una din Staţiile de Deservire SBM Group -
reprezentantul oficial înregistrat - pentru verificările de
rigoare
• Nu folosiţi bateria dacă aceasta este avariată; ea trebuie
înlocuită imediat
• Nu dezasamblaţi încărcătorul sau bateria
• Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile de unică folosinţă
utilizând încărcătorul
Pentru a pune în funcţiune noul acumulator, este
necesar să:
1) descărcaţi complet acumulatorul în procesul de lucru,
2) încărcaţi acumulatorul în decurs de 5-7 ore, folosind
încărcătorul din set,
3) repetaţi acţiunile (1 şi 2) indicate mai sus de 3-5 ori pen-
tru a ajunge la capacitatea indicată a acumulatorului.
DESERVIREA TEHNICĂ ŞI ÎNTREŢINEREA
Înainte de a efectua deservirea tehnică
deconectaţi instrumentul de la reţeaua de
alimentare!
De fiecare dată după încheierea lucrului se recomandă
de curăţit corpul instrumentului şi orificiile de ventilare de
impurităţi şi praf cu stofă moale sau un şerveţel. Impuri-
tăţile rezistente se recomandă a fi înlăturate cu ajutorul
unei stofe moi, umectate în apă de săpun. Pentru înlă-
turarea impurităţilor nu se admite utilizarea solvenţilor:
benzină, alcool, soluţii de amoniac etc. Utilizarea solven-
ţilor pot duce la deteriorarea corpului instrumentului
Instrumentul nu necesită lubrifiere suplimentară
În caz de deranjamente adresaţi-vă la Serviciul deservire
SBM Group
PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT
Pentru a evita deteriorări în timpul transportării articolul
este livrat în ambalaj special. Majoritatea materialelor de
ambalat sunt reciclabile, de aceea vă rugăm să le predaţi la
cea mai apropiată organizaţie specializată.
La încheierea duratei de serviciu a instrumentului vă rugăm
să-l predaţi la Serviciul deservire sau la cel mai apropiat
dealer SBM Group pentru utilizare.
Acumulatoarele cu nichel – cadmiu sunt reciclabile. Vă ru-
găm să le predaţi la încheierea duratei lor de serviciu la
Serviciul deservire sau la cel mai apropiat dealer SBM Gro-
up.
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info