Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
18
Akumulatorowa wkrętarkа
PARAMETRY TECHNICZNE 1
CZĘŚCI SKŁADOWE NARZĘDZIA 2
1. Wyłącznik zasilania
2. Przełącznik zmiany kierunku obrotów
3. Lampa
4. Przełącznik lampy
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki.
Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą
powodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obraże-
nia ciała.
• Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, któ-
re polecił producent. W ładowarce, która nadaje się do
ładowania określonych akumulatorów istnieje niebezpie-
czeństwo pożaru, gdy użyte zostaną inne akumulatory.
• Do elektronarzędzi należy używać jedynie przewidzia-
nych do tego akumulatorów. Użycie innych akumula-
torów może doprowadzić do obrażeń ciała i niebezpie-
czeństwa pożaru
Uwaga na tkwiące gwożdzie, śruby i inne twarde przed-
mioty; przed przystąpieniem do obróbki powinny być
usunięte z obrabianego przedmiotu; usunąć je przed
rozpoczęciem pracy
• Każdorazowo sprawdzać, czy napięcie zasilania jest
zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej
ładowarka (ładowarka na napięcie znamionowe 230V
lub 240V zasilać można także napięciem 220V)
W przypadku stwierdzenia nietypowego zachowania
się elektronarzędzia lub wydawania obcych odgłosów
natychmiast wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyk z gniazda
sieciowego
SBM Group może zagwarantować bezawaryjne działa-
nie narzędzia tylko przy korzystaniu z oryginalnego wy-
posażenia dodatkowego
• Używać tylko akcesoriów, których dopuszczalna pręd-
kość obrotowa jest co najmniej tak wysoka jak najwyższa
prędkość obrotowa urządzenia na biegu bez obciążenia
• Elektronarzędzie nie powinno być obsługiwane przez
osoby w wieku poniżej lat 16
• Przed przystąpieniem do wiercenia czy wkręcania na-
leży się upewnić, czy pod powierzchnią obrabianego
przedmiotu nie znajdują się przedwody elektryczne
• Nie dotykać styków ładowarki
• Elektronarzędzie/ładowarka/akumulator powinny być za-
wsze sucha i nie poddawane oddziaływaniom opadów
atmosferycznych
• Nigdy nie ładować akumulatora na zewnątrz pomiesz-
czeń
• Elektronarzędzie/ładowarka/akumulator powinny być za-
wsze przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze
poniżej 40°C oraz powyżej 0°C
• Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji; akumulator
w żadnym wypadku nie powinien być rozgrzewany
W przypadku uszkodzenia ogniw akumulatora należy go
wymienić
- w przypadku kontaktu z elektrolitem, umyć skażonc
miejsce wodą z mydłem a następnie przepłukać sokiem
cytrynowym lub octem
- w przypadku dostania się elektrolitu do oczu, natych-
miast przepłukać dokładnie wodą w ciągu 10 minut i nie-
zwłocznic udać się do lekarza
• Chronić
styki akumulatorów poza maszyną przed kon-
taktem z częściami metalowymi, niebezpieczeństwo po-
wstania prądów błądzących
• Nie próbować uruchamiać uszkodzonej ładowarki; nale-
ży ją dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowe-
go elektronarzędzi firmy SBM Group
Uszkodzony akumulator natychmiast wymienić i nie
wprowadzać do elektronarzędzia
Nigdy nie demontować ładowarki czy akumulatora
Nigdy nie próbować ładowania jednorazowych baterii
Przed pierwszym użyciem nowego akumulatora
należy:
1) całkowicie rozładować akumulator w trakcie pracy
2) ładować akumulator przy pomocy dołączonej ładowarki
w ciągu 5-7 godzin
3) powtórzyć opisane powyżej czynności (1 i 2) od 3 do 5
razy, aby osiągnąć obliczeniową pojemność akumulatora
KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
silnika należy upewnić się, że urządzenie nie
znajduje się pod prądem.
Urządzenia SBM Group zostały zaprojektowane do działania
przez dłuższy okres czasu przy minimalnym nakładzie pracy
związanym z konserwacją. Zadowalające działanie zależy od
odpowiedniego dbania o urządzenie oraz regularnego czysz-
czenia.
Należy regularnie czyścić obudowę urządzenia miękką
szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Należy dopilnować,
aby otwory wentylacyjne nie były zatkane przez pył i brud.
W przypadku, gdy brud nie daje się usunąć, należy użyć
miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Nie wolno uży-
wa
ć rozpuszczalników takich jak benzyna, alkohol, woda z
amoniakiem itd. Rozpuszczalniki te mogą uszkodzić części
wykonane z plastiku.
Urządzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.
W przypadku pojawienia się usterki, np. zużycia części, nale-
ży skontaktować się z najbliższym sprzedawcą SBM Group.
ŚRODOWISKO
W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami
w czasie transportu, jest ono dostarczane w odpowiednio
mocnym opakowaniu. Większość materiałów można pod-
dać ponownej utylizacji. Należy umieścić materiały w od-
powiednich dla ich właściwości pojemnikach utylizacyjnych.
Nie używany jużsprzęt można odnieść do miejscowego
sprzedawcy SBM Group. Zostanie on odpowiednio zutylizo-
wany w sposób bezpieczny dla środowiska.
Akumulatory Ni-Cd nadają się do recyklingu. Należy odda-
wać je do punktów utylizacji odpadów chemicznych, tak aby
akumulatory mogły być poddane procesowi recyklingu lub
utylizowane w ekologiczny sposób.
PL
Polski
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info