Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
23
Akülü tornavida
TEKNİK VERİLER 1
ALETİN KISIMLARI 2
1. Açma/kapatma ğmesi
2. Dönüş yönü değiştirme anahtarı
3. Lamba
4. Lamba anahtarı
GÜVENLİK
DİKKAT! Bu talimatın bütün hükümlerini okuyun.
Aşağıdaki talimat hükümlerine uyarken hata yapılacak olur-
sa, elektrik çarpmaları, yangın ve/veya ağır yaralanmalara
neden olunabilir.
Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihaz-
larında şarj edin. Belirli bir tür akü için geliştirilmiş bir şarj
cihazının değişik bir akü için kullanılması yangın tehlike-
sine yol açar
Elektrikli el aletlerinde sadece o alet için öngörülen aküle-
ri kullanın. Başka akülerin kullanılması yaralanmalara ve
yangın tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olabilir
İş parçasının vida, çivi ve benzeri malzeme tarafından ha-
sar görmemesi için dikkatli olun; çalışmaya başlamadan
önce bunları çıkartın
• Güç geriliminin, şarj cihazın özellik plakasında belirtilen
voltaj değeriyle aynı olduğunu sık kontrol edin (230V veya
240V şarj cihazını 220V kaynağa bağlanabilir)
Alet normal çalışmıyorsa veya değişik gürültüler geliyor-
sa, aleti hemen kapatın veya şarj cihazın fişini prizden
çekin
• SBM Group sadece orijinal aksesuarlar kullanıldığında
aletin düzgün çalışmasını garanti eder
Bu aletle kullanacağınız aksesuar edilen devir sayısı en
azından aletin boştaki en yüksek devir sayısı kadar olma-
lıdır
Bu aleti 16 yaşından küçükler kullanamaz
Delme veya vidalama yaparken elektrik kablolarına değ-
memeye dikkat edin
Şarj cihazı içindeki kontaklara dokunmayın
• Aleti, şarj cihazını ve bataryayı hiçbir zaman yağmur al-
tında bırakmayın
• Bataryayı hiçbir zaman açık havada şarj etmeyin
• Aleti, şarj cihazını ve bataryayı daima 0° - 40° arasındaki
oda sıcaklığında saklayın
Patlama tehlikesi nedeniyle batarya hiçbir zaman kızdırıl-
mamalıdır
• Hasar meydana geldiği, aşırı zorlanma olduğu veya aşırı
ısınma olduğu takdirde batarya içindeki bataryalar akıntı
yapabilir:
- bataryalardan çıkan sıvının temas ettiği yeri hemen su
ve sabunla yıkayın, daha sonra limon suyu veya sirke ile
durulayın
- bataryalardan çıkan sıvı gözünüze kaçarsa, hemen temiz
su ile en azından 10 dakika durulayın ve zaman geçirme-
den hekime başvurun
Batarya alet veya şarj cihazı içinde değilken, kaçak akım-
ları önlemek için, çivi, vida, anahtar veya benzeri metal
parçalarla temasa gelmemesine dikkat edin
• Hasarlı şarj cihazını çalıştırmayın, test yapmak üzere
sözleşmeli bir SBM Group servisinde getirin
• Hasarlı batarya’ları kullanmayın, hemen yenileyin
Şarj cihazını ve bataryayı hiçbir zaman sökmeyi deneme-
yin
Şarj edilemeyen aküleri şarj cihazı ile şarj etmeyi dene-
meyin
Yeni akümülatörü işletmeye almak için:
1) çalışma sırasında akü tam deşarj olmalıdır
2) Akü eklenen şarj tertibatı vasıtasıyla 5-7 saat boyunca
şarj olunmalıdır.
3) Akünü anma kapasitesine ulaştırmak maksadıyla
yukarıdaki 1-2 işlemleri 3 – 5 kere tekrarlamak gerekir.
TEKNİK BAKIM VE SERVİS
Teknik bakım yapmadan önce aleti elektrik
cereyanından ayırın!
Her zaman çalışma sona erdikten sonra aletin gövdesi
ve havalandırma deliklerini kir ve tozdan yumuşak bez
veya peçete ile temizleyin. İnatçı lekeleri sabunlu suda
ıslatılmış yumuşak bezle temizlenmesi önerilir. Kirleri te-
mizlemek için benzin, ispirto, amonyak çözeltileri vs gibi
çözücülerin kullanılmasına yer verilmezdir. Bu tür çözü-
cüler aletin gövdesini bozabilir
Aletin ek yağlanması gerekmez
Herhangi bir arıza için SBM Group servisine başvurun
ÇEVRE KORUMA
Ürün nakliye sırasında hasardan korunması için özel amba-
lajda teslim edilir. Ambalaj malzemelerin çoğu tekrar işlenebi-
lir olduğundan dolayı bunları en yakın özel kabul noktasına
teslim etmenizi rica ediyoruz. Ürünün kullanma süresi sona
erdikten sonra tekrar faydalanmak amacıyla Servis veya
SBM Group bayisine teslim etmenizi rica ediyoruz.
Nikel-kadmiyumlu akümülatörler tekrar işlenebilir. Bunların
kullanma süresi sona erdikten sonra tekrar faydalanmak
amacıyla özel kurum veya SBM Group bayisine teslim et-
menizi rica ediyoruz.
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info