Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
29
Ja akumulatora korpuss ir bojāts, vai arī akumulators ir ti-
cis izmantots ekstrēmos ekspluatācijas un temperatūras
apstākļos, no tā var izplūst elektrolīts; šādos gadījumos:
- ja elektrolīta šķidrums nokļūst uz ādas, ātri nomazgājiet
to ar ziepēm un ūdeni un pēc tam apstrādājiet ādu ar
citronu sulu vai etiķi
- ja šķidrums iekļūst acīs, vismaz 10 min. skalojiet tās ar
tīru ūdeni, tad steidzami griezieties pie ārsta
Ja akumulatori nav ievietoti instrumentā vai uzlādes ie-
rīcē, tie jāglabā atsevišķi no metāla priekšmetiem (nag-
lām, skrūvēm, atslēgām u.c), lai nejauši nerastos
īssa-
vienojums starp akumulatora kontaktiem
• Nelietojiet bojātu uzlādes ierīci, bet nododiet to pārbau-
dei firmas SBM Group pilnvarotā apkopes un remonta
darbnīcā
• Nelietojiet bojātu akumulatoru; tas nekavējoties jānomai-
na
• Nemēģiniet izjaukt uzlādes ierīci vai atvērt akumulatora
korpusu
• Nemēģiniet uzlādēt barošanas elementus, kuri nav
paredzēti atkārtotai uzlādēšanai
Jaunā akumulatora ievadīšanai ekspluatācijā
nepieciešams:
1) pilnībā izlādēt akumulatoru darba režīmā.
2) uzlādēt akumulatoru, izmantojot attiecīgo lādētājiekārtu
5-7 stundu laikā.
3) atkārtot augstākminētās (1-2) darbības 3-5 reizes
aprēķinātās akumulatora ietilpības sasniegšanai.
TEHNISKĀ APKALPOŠANA UN KOPŠANA
Pirms tehniskās apkalpošanas atslēdziet instru-
mentu no elektrotīkla!
Katru reizi pēc darba beigām ieteicams notīrīt instru-
menta korpusu un ventilācijas atveres no netīrumiem un
putekļiem, izmantojot mīkstu drānu vai salveti. Noturīgus
netīrumus ieteicams notīrīt, izmantojot mīkstu drānu,
kas samitrināta ziepjūdenī. Nav pieļaujams, ka netīrumu
noņemšanai tiek izmantoti šķīdinātāji: beznīns, spirts,
amonjaka šķīdumi u.tml. Šķīdinātāju izmantošana var
sabojāt instrumenta korpusu.
Instrumentam nav nepieciešama papildus eļļošana.
• Bojājumu gadījumā vērsieties SBM Group Servisa die-
nestā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no bojājumu rašanās transportēšanas laikā, iz-
strādājums tiek piegādāts speciālā iepakojumā. Vairums ie-
pakojuma materiālu ir otrreizēji pārstrādājami, tāpēc lūdzam
tos nodot tuvākajā specializētajā organizācijā.
Pēc izstrādājuma izmantošanas termiņa beigām lūdzam to
nodot Servisa dienestā vai tuvākajam SBM Group dīlerim
tā utilizācijai.
Niķeļa – kadmīna akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami.
Lūdzam tos pēc kalpošanas termiņa beigām nodot Servisa
dienestā vai tuvākajam SBM Group dīlerim to utilizācijai.
Akumulatora skrūvgriezis
TEHNISKIE PARAMETRI 1
INSTRUMENTA ELEMENTI 2
1. Slēdzis
2. Leslēdzējs/darbvārpstas griešanās virziena pārslēdzējs
3. Lampa
4. Lampas slēdzis
JŪSU DROŠĪBAI
UZMANĪBU! Rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Šeit sniegto
darba drošības noteikumu neievērošana var izraisīt uguns-
grēku un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopiet-
nam savainojumam.
• Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, ko
ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotājfirma. Katra uzlādes
ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un
mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var
novest pie uzlādes ierīces un/ vai akumulatora aizdeg-
šanās
Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru,
ko ir ieteikusi instrumenta ražotājfirma. Cita tipa akumu-
latoru lietošana var novest pie elektroinstrumenta un/vai
akumulatora aizdegšanās
Izvairieties no instrumenta bojājumiem, kurus var izsaukt
apstrādājamajā priekšmetā esošās skrūves, naglas vai
citi līdzīgi objekti; tādēļ pirms darba uzsākšanas atbrīvo-
jiet apstrādājamo materiālu no šādiem priekšmetiem
• Pārliecinieties, ka spriegums, kas uzrādīts uz uzlādes
ierīces marķējuma plāksnītes, atbilst maiņsprieguma
vērtībai barojošajā elektrotīklā (uzlādes ierīces, uz kuru
marķējuma plāksnītes ir uzrādīta sprieguma vērtība 230
V vai 240 V, var darboties arī pie elektrotīkla sprieguma
220 V)
• Mehāniska vai elektriska rakstura kļūmes gadījumā ne-
kavējoties izslēdziet instrumentu vai atvienojiet uzlādes
ierīci no barojošā elektrotīkla
Firma SBM Group garantē instrumenta nevainojamu
darbību tikai tad, ja kopā ar to tiek lietoti oriģinālie firmas
SBM Group papildpiederumi
Lietojiet tikai tādus darbinstrumentus, kuru pieļaujamais
darbības ātrums ir vismaz tikpat liels, kā instrumentas
maksimālais tukšgaitas ātrums
Šo instrumentu nav atļauts lietot personām, kuras jaunā-
kas par 16 gadiem
• Esiet uzmanīgs un neveiciet urbšanu vai skrūvju ieskrū-
vēšanu vietās, kuras varētu šķērsot slēptas elektropār-
vades līnijas
• Nepieskarieties uzlādes ierīces kontaktspailēm
• Neatstājiet instrumentu, uzlādes ierīci vai akumulatoru
lietū
• Neuzlādējiet akumulatoru ārpus telpām
• Uzglabājiet instrumentu, uzlādes ierīci un akumulatoru
vietā, kur temperatūra nepārsniedz 40° C un nav zemāka
par 0° C
• Nav pieļaujams ievietot akumulatoru ugunī, jo tas var uz-
sprāgt
29

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info