751365
20
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
U deze downloaden en kopiëren naar de root van een USB apparaat. Dan ga naar het hoofdmenu door
MENU te drukken en gebruik t u om het Instellingen menu te kiezen. Met pq kiest U Software Update
(USB). Sluit het USB apparaat aan, en druk OK om deze software te installeren. Gebruik t u om met
Ja te bevestigen. Wanneer de update voltooid is, verwijder het USB apparaat eerst, en trek daarna de
netstekker van de TV en vervolgens doet U de stekker er weer in.
9.0 PROBLEMEN
Er kunnen verschillende redenen zijn voor een niet normale werking van de TV ontvanger. Controleer
dan uw TV volgens de hieronder beschreven procedures. Als de TV niet goed werkt na controle, gelieve
contact op te nemen met uw lokale servicelijn of Strong dealer. Als alternatief kunt u een e-mail sturen
naar support via onze website: http://www.strong.tv Open NOOIT uw TV zelf. Dit kan leiden tot een
gevaarlijke situatie en hiermee zal de garantie ongeldig worden.
Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld of geluid 1. Contoleer of er spanning op de contactdoos staat.
2. Kijk of de stekker er in zit.
3. Controleer of de TV in stand-by staat en probeer met de knop op
de TV deze aan te schakelen. Het kan zijn dat de batterijen van de
afstandsbediening leeg zijn.
Afstandsbediening
werkt niet
1. Er zitten géén, verkeerd geplaatste of lege batterijen in de
afstandsbediening
2. Controleer de plaatsing van de batterijen, vervang deze indien
leeg.
Geen geluid 1. Verhoog het volume.
2. Geluid is op “stil” geschakeld. Toets ! om geluid te herstellen.
3. Uitzending of bron fout. Probeer met toets AUDIO een ander
geluidspoor te kiezen.
De ontvanger schakelt
vanzelf in stand-by
1. Auto power down is actief en heeft de vooraf ingestelde tijd
bereikt ( 3 uur standaard).
2. Pas de tijd aan in het menu tijdsinstelling of deactiveer deze optie.
Het USB apparaat werkt
niet naar behoren.
1. Verkeerd geformatteerd. Formatteer het USB apparaat via het
menu.
2. USB disk vraagt te veel vermogen. Sluit een externe voeding op de
USB disk aan of neem een andere USB opslag en probeer het op
nieuw.
Geen signaal 1. De ontvanger krijgt geen signaal binnen. Controleer de
antennekabel, de aansluitingen of vervang de kabel.
2. Verkeerde instellingen van de tuner. Vergewis u van de juiste
instellingen in menu satellietinstellingen.
3. Verkeerde uitrichting van de schotel of antenne. Controleer de
signaalsterkte en richt de schotel of TV-antenne opnieuw uit.
Als de TV wordt
uitgeschakeld na het
aansluiten van een
kabel op een andere
connector
Zet de TV opnieuw aan.
16
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Strong SRT 32HB5203 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Strong SRT 32HB5203 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Strong SRT 32HB5203

Strong SRT 32HB5203 Bedienungsanleitung - Deutsch - 25 seiten

Strong SRT 32HB5203 Bedienungsanleitung - Englisch - 32 seiten

Strong SRT 32HB5203 Bedienungsanleitung - Englisch - 32 seiten

Strong SRT 32HB5203 Bedienungsanleitung - Französisch - 23 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info