Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
SMOOTHIE MAKER
Handleiding + recepten
Gepatenteerd tweevoudig hakmessysteem
Reinigingsbeker
Veiligheidsknop
Deksel met opening om te drinken
Vloeibare energiekick!
Beste klant!
Keukenapparaten kopen is eigenlijk gewoon een kwestie van vertrouwen en u heeft de SmoothieMaker, een product van WS Invention, gekocht!
Met het revolutionaire systeemontwerp van de SmoothieMaker bespaart u ruimte, gedoe en tijd. Dankzij zijn uitzonderlijke prestatie en unieke functie kan
u in enkele seconden tijd smoothies bereiden.
De motor van de SmoothieMaker werkt zacht en biedt precies de juiste snelheid voor een snel en eenvoudig werkproces. Bovendien bevat het apparaat
een nieuw ontwerp, namelijk een tweevoudig hakmessysteem. Hierdoor beschikt het over een turbofunctie die zowel voedsel als ijs mengt en vermaalt.
Snelle bereiding van verse smoothies, romige desserts, kruidige sauzen en pikante dipsauzen!
Belangrijk:
Alvorens u de SmoothieMaker gebruikt, dient u deze handleiding aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstige referentie.
Schakel de mixer nooit uit door aan de mengbokaal te draaien. Druk op de veiligheidsknop en draai het apparaat vervolgens van de verticale positie naar
een positie waarbij de bokaal naar beneden gericht is (uit).
Schakel de SmoothieMaker steeds uit alvorens u het hulpstuk demonteert.
(draaien zodat het naar beneden gericht is).
Trek het apparaat na gebruik uit het stopcontact.
Verwijder de bokaal pas wanneer alle verwijderbare delen niet meer bewegen.
Houd rekening met de tips en recepten in deze handleiding evenals met de hoeveelheden van de ingrediënten die moeten worden gebruikt en de nodige
verwerkingstijd.
Reinig de SmoothieMaker alvorens u hem voor de eerste keer gebruikt, draag daarbij vooral zorg voor de onderdelen die in contact komen met voedsel.
Als er warme ingrediënten worden toegevoegd aan de SmoothieMaker voor vermenging, dan mag de temperatuur daarvan niet hoger zijn dan 85°C.
De SmoothieMaker kan veilig gebruikt worden zolang de instructies in de handleiding worden nageleefd.
Veiligheidsvergrendeling
De SmoothieMaker werd zo ontworpen dat u hem enkel kan aanschakelen wanneer de mengbokaal aangesloten is op het messenblok en er op de juiste
wijze is ingeschroefd.
Gevaar:
Dompel het motorblok van de SmoothieMaker nooit onder in water of andere vloeistof.
Spoel hem nooit af onder de kraan. Gebruik een vochtige, zachte doek om het motorblok te reinigen nadat u het apparaat uit het stopcontact getrokken
heeft.
Controleer of het voltage dat wordt vermeld op het apparaat overeenstemt met het lokale netvoltage alvorens u de SmoothieMaker gebruikt.
Als de netkabel, het netstopcontact of andere onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, wordt gebruik van het apparaat niet aangeraden. Laat in dat
geval enkel een bevoegde reparateur een vervangingskabel voorzien (vervangstuk).
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
Wees altijd voorzichtig met het hakmessenblok. Wees bijzonder aandachtig bij het reinigen van de messen aangezien de snijkanten erg scherp zijn.
Laat de SmoothieMaker niet gedurende lange tijd werken.
De normale verwerkingstijd is max. 10 - 20 seconden.
Snij vaste ingrediënten in kleinere stukken voor gelijke resultaten.
De SmoothieMaker werkt alleen als de mixbokaal (of de reinigingsbeker) juist is aangesloten op het messenblok.
Zodra alle onderdelen juist zijn aangesloten, kan de SmoothieMaker aangeschakeld worden door hem over de draaikoppeling te draaien.
Laat de SmoothieMaker na gebruik afkoelen tot kamertemperatuur.
Open nooit de bokaal terwijl de messen nog draaien.
Voor het mixen van soepjes kunt u beste gekookte ingrediënten gebruiken.
Vul voor het verwerken van warme vloeistoffen of ingrediënten die gemakkelijk schuimen (bv. melk) de mixbokaal niet hoger dan 3/4.
Het hakmessenblok reinigen
Reinig na gebruik van de SmoothieMaker het messenblok door middel van de meegeleverde reinigingsbeker. Vul deze reinigingsbeker gewoon met een
beetje water en één druppel afwasmiddel en reinig het.
De SmoothieMaker reinigen
Trek de SmoothieMaker steeds uit het stopcontact alvorens u hem met een vochtige, zachte doek reinigt.
Probleemoplossing
Ik kan het apparaat niet aanschakelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen juist gemonteerd zijn.
Het apparaat stopt plotseling. De mixbokaal is losgekomen. Sluit de bokaal goed. Het apparaat begint nu opnieuw te werken.
De bokaal is te vol. Schakel het apparaat uit en trek het uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur. Sluit het opnieuw aan op het
stopcontact en schakel het apparaat opnieuw aan. Gebruik kleinere porties.
Functie (zie afbeelding rechts))
Leg de te verwerken ingrediënten in de Smoothie bokaal.
Plaats de bokaal in de SmoothieMaker.
De markeringen op de bokaal en de behuizing tonen de juiste positie om de bokaal te plaatsen en te vergrendelen.
Zorg ervoor dat de bokaal juist vergrendeld is, anders werkt het apparaat niet om veiligheidsredenen.
Duw de bokaal nu omhoog met het motorblok – het apparaat begint nu te werken.
Druk na ongeveer 10 – 20 seconden op de veiligheidsknop aan de linkerkant van het apparaat en schakel de SmoothieMaker uit door de bokaal opnieuw
naar beneden te duwen.
Wacht enkele seconden tot de vloeistof in de bokaal naar de bodem gezakt is en verwijder de bokaal dan van het apparaat – geniet ervan.
TEK TVSHOP
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tek TvShop SMOOTHIE MAKER wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tek TvShop SMOOTHIE MAKER in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info