Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Gedistribueerd door Tel Sell, Bolderweg 35, 1332 AZ Almere, www.telsell.com, 0900-9392
BODY FAT ANALYZER – GEBRUIKSAANWIJZING
Algemene informatie
Niet alleen het gewicht, maar ook het vetniveau in het lichaam is een belangrijke indicator
voor fysieke fitheid en gezondheid. Op de lange termijn kan alleen regelmatig bewegen in
combinatie met een vetarm dieet zorgen voor een slank lichaam. Dit betekent dat u op lange
termijn alleen baat heeft bij het verminderen van het vetniveau in het lichaam, en niet bij het
op korte termijn verminderen van de spiermassa, wat bij de meeste diëten gebeurt.
Dit is precies waar u de Body Fat Analyzer (vetmeter) kunt gebruiken; regelmatige controle
van het vetniveau in uw lichaam zorgt zowel voor een indicator van de vooruitgang, als voor
de motivatie om op een gezonde manier permanent af te vallen.
Methode
De sensoren van de vetmeter sturen een zwak elektrisch stroompje door het lichaam. Het
systeem meet vervolgens de weerstand (impedantie) die dit stroompje tegenkomt; hoe meer
spieren een lichaam bevat, hoe hoger het percentage water en hoe minder weerstand dit
oplevert. Hoe hoger het vetniveau, hoe langzamer het stroompje zich verplaatst, d.w.z. hoe
meer weerstand het stroompje ondervindt. U voert uw individuele gegevens betreffende uw
geslacht, leeftijd, gewicht en lengte in en de ingebouwde computer berekent uw
lichaamsvetniveau en toont dit als een percentage. De vetmeter heeft 10 geheugenplaatsen; u
kunt de individuele gegevens van 10 verschillende personen opslaan!
Omdat het waterniveau in het menselijk lichaam enorm kan fluctueren is het van weinig
waarde om uw vetniveau slechts één keer te meten. We raden daarom aan om gedurende
langere tijd op regelmatige tijden uw vetniveau te meten. Doe dit altijd op hetzelfde moment
van de dag en onder vergelijkbare condities.
Denk eraan dat overmatig alcoholgebruik of sport de vorige dag, mentale condities, medicatie
en menstruatie allemaal van invloed zijn op uw meetresultaten.
De waarden in onderstaande tabel zijn richtlijnen. Raadpleeg uw arts om te bepalen wat voor
u en/of uw familie gezonde lichaamsvetwaarden zijn.
Mannen Minder dan19 Ondergewicht
Vrouwen Minder dan 20
Mannen 19 – 23.9 Normaal
Vrouwen 20 – 24.9
Mannen 24 – 28.9 Overgewicht
Vrouwen 25 – 29.9
Mannen Meer dan 29 Zwaarlijvigheid
Vrouwen Meer dan 30
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tel Sell BODY FAT ANALYZER wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tel Sell BODY FAT ANALYZER in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info