Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
Original Operating InstructionOriginal Operating Instruction
Bedoeld gebruik:
Onjuist gebruik:
Blijvend risico:
Uw heggenschaar wordt aangestuurd door een motor voor het trimmen van heggen, struiken,
heesters en sierplanten en is voorzien van een cirkelmes. De maximaal te knippen dikte van de
takken is 10 mm. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis en/of in uw privé tuin.
Lees deze gebruiksaanwijzing voor iedere keer dat u de heggenschaar gebruikt. Neem bij ieder
gebruik de nodige voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid, zoals aangegeven in deze
gebruiksaanwijzing en via de diverse pictogrammen op het apparaat. Controleer het apparaat
voor en tijdens het gebruik op eventueel aanwezige elektrische of mechanische schade. Indien
u schade constateert, stop dan direct het gebruik en neem contact op met een geautoriseerd
reparatiebedrijf.
Alle manieren van gebruik die niet expliciet vermeld staan in de gebruiksaanwijzing worden
bestempeld als onjuist gebruik. Voor alle materiele schade en persoonlijk letsel die hiervan
mogelijk het gevolg zijn neemt de fabrikant geen verantwoording. Door gebruik van niet originele
onderdelen vervalt bovendien de garantie op het product.
Zelfs bij volledig verantwoord gebruik blijft enig risico op verwonding bestaan. Gezien het type
en de uitvoering van het apparaat dient u altijd alert te blijven als het gaat om de volgende
zaken:
• Contact met het bovenste (onbeschermde) messenblad ( snijwonden).
De handen in het werkende apparaat steken (snijwonden).
Onverwachte, plotselinge bewegingen van het te knippen materiaal (snijwonden).
Het wegslingeren van afgebroken stukjes van de snijtanden.
Het wegschieten van afgeknipt materiaal.
Gehoorschade, indien geen aanbevolen gehoorbescherming wordt gedragen.
Het inhaleren van heel kleine afgeknipte deeltjes.
Aanvullende aanwijzingen voor de bediening:
Waarschuwing: Lees alle waarschuwingen betreffende veiligheid en lees alle
aanwijzingen. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schok, brand en/of zwaar letsel
tot gevolg hebben. Bewaar deze aanwijzingen en waarschuwingen zodat u ze later nog
eens door kunt lezen.
Met de term 'gemotoriseerd gereedschap' in de waarschuwingen wordt bedoeld
gereedschap dat werkt op elektriciteit (met snoer) en op batterijen/accu (draadloos).
1.Werk in een veilige omgeving.
a.Zorg voor een opgeruimde en goed verlichte werkomgeving. Rommelige en donkere
omgevingen leiden sneller tot ongelukken.
b.Gebruik gemotoriseerd gereedschap nooit in een ontvlambare omgeving, b.v. in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Bij dit soort gereedschap komen
vonken vrij die stof of gassen kunnen doen ontbranden.
c.Houd kinderen en omstanders op afstand wanneer u dergelijk gereedschap gebruikt.
Afleiding kan zorgen dat u de controle over het apparaat verliest.
2.Elektrische veiligheid.
a.De stekker moet geschikt zijn voor het te gebruiken stopcontact. Probeer nooit om
stekkers te veranderen. Gebruik nooit adapterstekkers met geaard gemotoriseerd
gereedschap. Originele stekkers en stopcontacten verminderen de kans op elektrische
schok.
b.Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. De kans op elektrische schok is groter wanneer uw lichaam
geaard is.
c.Stel gemotoriseerd gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water in
een gemotoriseerd stuk gereedschap vergroot de kans op elektrische schok.
d.Wees voorzichtig met elektrische snoeren. Gebruik het netsnoer niet om het
apparaat mee op te tillen en trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
halen. Houd het snoer bij hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen vandaan.
Beschadigde of verwarde netsnoeren vergroten de kans op elektrische schok.
e.Wanneer een gemotoriseerd apparaat buitenshuis wordt gebruikt, maak dan gebruik van
een verlengsnoer, geschikt voor gebruik buiten. Hierdoor vermindert de kans op
elektrische schok.
f.Indien u gemotoriseerd gereedschap in een vochtige omgeving moet gebruiken, maak dan
gebruik van een stopcontact dat is aangesloten op een aardlekschakelaar. Hierdoor
vermindert de kans op elektrische schok.
3.Persoonlijke veiligheid.
a.Blijf alert, kijk naar wat u aan het doen bent en gebruik gemotoriseerd gereedschap met
beleid. Bedien een dergelijk apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed
bent van alcohol, drugs of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan zwaar
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
b.Draag beschermende kleding en hulpmiddelen. Draag altijd een beschermende bril. Het
dragen van een stofmasker, of schoenen met antislip zolen, een helm of oorbeschermers
verminderen de kans op lichamelijk letsel.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tel Sell Garden Groom Midi GG10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tel Sell Garden Groom Midi GG10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info