Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
Original Operating InstructionOriginal Operating Instruction
c.Voorkom dat het apparaat onbedoeld ingeschakeld wordt. Controleer dat het apparaat
uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de batterijen of accu
aansluit, of bij het oppakken en verplaatsen van het apparaat. Het dragen van dit soort
gereedschap terwijl u een vinger op de aan/uit schakelaar houdt kan tot ongelukken leiden.
d.Verwijder eventuele stelsleutels of ander gereedschap voordat u het apparaat inschakelt.
Een sleutel die nog vastzit aan een bewegend onderdeel van het apparaat kan persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
e.Overstrek uzelf nooit. Zorg altijd voor een juiste balans en evenwicht. Hierdoor houdt u de
controle over het apparaat, ook in onverwachte situaties.
f.Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding en geen sieraden. Houd haar,
kleding en handschoenen altijd bij de bewegende delen vandaan. Losse kleding, haar en
sieraden kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
g.Indien het apparaat wordt geleverd met hulpstukken bv. voor het opvangen van stof, zorg
dan dat deze goed worden aangesloten en op de juiste manier worden gebruikt. Het
gebruik van hulpmiddelen om stof op te vangen kan de kans op luchtwegirritatie bv.
verminderen.
4.Gebruik en onderhoud van gemotoriseerd gereedschap.
a.Forceer een gemotoriseerd apparaat nooit. Gebruik alleen een apparaat dat geschikt is
voor het beoogde doel. Een geschikt apparaat klaart de klus beter en op een veilige
wijze.
b.Gebruik een gemotoriseerd apparaat nooit wanneer de aan/uit schakelaar niet werkt.
Wanneer de schakelaar niet goed werkt is het apparaat gevaarlijk en dient het gerepa-
reerd te worden.
c.Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen/accu uit het apparaat
voordat u aanpassingen doet, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.
Dergelijke voorzorgsmaatregelen verkleinen de kans om het apparaat ongewild in te
schakelen.
d.Berg gemotoriseerd gereedschap altijd op buiten bereik van kinderen en laat mensen die
het apparaat niet kennen en de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen het apparaat niet
gebruiken. Laat het apparaat, indien beschadigd, repareren alvorens het weer te
gebruiken.
e.Pleeg regelmatig onderhoud. Controleer of de bewegende delen nog steeds vrij kunnen
bewegen, of onderdelen nog heel zijn en of er niets is dat het goed functioneren van het
apparaat zou kunnen belemmeren. Laat het netsnoer, indien beschadigd, eerst repareren
voor gebruik. Er gebeuren veel ongelukken doordat apparaten niet goed onderhouden zijn.
f.Houd apparaten die moeten snijden schoon en scherp. Goed geslepen onderdelen lopen
minder snel vast en zijn beter te hanteren.
g.Gebruik het apparaat, de accessoires en diverse onderdelen zoals vermeld in deze
gebruiksaanwijzing, waarbij u rekening houdt met de werkomstandigheden en de te klaren
klus. Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties opleveren.
5.Onderhoud.
Geef gemotoriseerd gereedschap in onderhoud bij een erkend reparateur en laat onderdelen
alleen door originele onderdelen vervangen. Hierdoor blijft veiligheid van het apparaat
gehandhaafd.
Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is dient dit te gebeuren door de fabrikant of
een erkend agent om veiligheidsrisico's te voorkomen.
Veiligheidswaarschuwingen voor heggenscharen:
Houd alle lichaamsdelen weg bij de messen. Verwijder gesneden materiaal niet en houd
materiaal dat nog geknipt moeten worden niet wanneer de messen in beweging zijn.
Controleer of het apparaat echt is uitgeschakeld voordat u vastzittend materiaal verwijdert.
Een moment van onachtzaamheid kan zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Draag de heggenschaar aan de handgreep, wanneer de messen stilstaan. Gebruik tijdens
transport en wanneer u het apparaat opbergt altijd de speciale beschermhoes voor de
messen. Op deze manier vermindert u de kans op lichamelijk letsel.
Houd het snoer altijd bij de messen weg. Tijdens het knippen kan het snoer wegzakken in
de heg en kan dus per ongeluk door de messen worden doorgesneden.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tel Sell Garden Groom Midi GG10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tel Sell Garden Groom Midi GG10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info