Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
Model nummer:GG 10
Netvoeding:230V ~ 50 Hz
Vermogen:300W
Toerental onbelaste motor:3400/min
Klasse II apparaat
Is in overeenstemming met de Europese en Britse
veiligheid en de EMC voorschriften.
Geluidsniveau: geluidsdruk: 82 dB (A), geluidsniveau 97 dB (A),
trillingsniveau 4.04m/s .
2
Waarschuwing: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig om het risico op
letsel zoveel mogelijk te beperken.
Original Operating InstructionOriginal Operating Instruction
Enkele van onderstaande symbolen kunnen op uw heggenschaar staan. Bekijk ze goed en
wat ze aangeven. Een juiste interpretatie van deze symbolen zorgt voor een veilig en effectief
gebruik van het gereedschap.
SYMBOOL
UITLEG
Bescherming klasse II
Haal de stekker direct uit het stopcontact wanneer netsnoer of
verlengsnoer beschadigd zijn.
Gebruik dit apparaat nooit in de regen.
Draag oorbeschermers tijdens gebruik van de heggenschaar
Draag een veiligheidsbril tijdens gebruik van de heggenschaar
Draag een stofmasker tijdens gebruik.
Binnen de EU wordt dit pictogram gebruikt om aan te geven dat dit
apparaat geen huishoudelijk afval is. Oude apparaten bevatten
materialen die recyclebaar zijn, en die wanneer ze in de vrije
natuur terecht komen schade kunnen toebrengen aan het milieu en aan
de mens. Breng dit apparaat dus naar het recycleperron of stuur
het terug naar uw verkooppunt. Zij zorgen dan dat het apparaat
gerecycled wordt.
Gespecificeerde vibratie emissiewaarde volgens 6.2 tot EN 60745-2-15. Deze waarde kan
ook van toepassing zijn op een andere heggenschaar met dezelfde constructie en
energietoevoer.
De gespecificeerde vibratie emissiewaarde beperkt de werkuren. Wanneer u een tintelend
gevoel in de vingers ervaart of de kleur uit de vingers wegtrekt, stop dan met het gebruik.
Waarschuwing: de feitelijke waarde van de vibratie emissie tijdens gebruik kan afwijken van
wat in de gebruiksaanwijzing staat of van wat de fabrikant aangeeft. Dit kan veroorzaakt
worden door onderstaande factoren , die u voor gebruik na kunt gaan.
Wordt het apparaat op de juiste manier gebruikt?
Wordt de juiste manier om te knippen gebruikt en wordt die correct uitgevoerd?
Bevindt het apparaat zich in goede staat?
Zijn de messen scherp genoeg en wordt het juiste mes gebruikt?
Zijn de, indien aanwezig, antitrilling handvatten geplaatst en zitten ze goed vast?
Indien u een onaangenaam gevoel ervaart of wanneer de kleur uit uw vingers wegtrekt
tijdens gebruik, stop dan direct. Neem voldoende rustpauzes. Wanneer u te weinig pauzes
inlast kunt u last krijgen van een hand/arm vibratiesyndroom.
Er dient een juiste balans te zijn tussen werk en pauze. Op deze manier kan de feitelijke ar-
beidsduur verkort worden. Beperk het risico zoveel mogelijk, u wordt aan trillingen bloot-
gesteld. Onderhoud de machine dan ook zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
Wanneer het apparaat met grote regelmaat wordt gebruikt is het raadzaam om anti trilling
handvatten aan te schaffen.
Gebruik het apparaat niet bij temperaturen van 10°C of lager. Maak een werkplan zodat de
vibratiebelasting zoveel mogelijk beperkt wordt.
Dat het apparaat wat lawaai maakt is niet te voorkomen. Gebruik het apparaat dan ook al-
leen op tijden dan u anderen niet overmatig hindert. Neem voldoende rustpauzes en beperk
daarmee de arbeidsduur. Draag tijdens gebruik geschikte gehoorbescherming, en dat geldt
ook voor mensen die in de directe nabijheid aan het werk zijn.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tel Sell Garden Groom Midi GG10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tel Sell Garden Groom Midi GG10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info