Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
Cod. 953401
- 1 -
GB EXPLANATION OF DANGER.
H VÉSZJELZÉSEK FELIRATAI.
I LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO.
RO
F LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER.
PL Ż
D LEGENDE DER GEFAHREN.
CZ
E LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO.
SK
P LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO.
NL LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR.
SI
DK OVERSIGT OVER FARE.
HR LEGENDA ZNAKOVA OPASNOSTI.
SF VAROITUS, VELVOITUS.
LT PAVOJAUS ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.
N SIGNALERINGSTEKST FOR FARE.
EE OHU KIRJELDUS.
S BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA.
LV BĪSTAMĪBAS SIGNĀLU SARAKSTS.
GR ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
BG ЛЕГЕНДА СЪС СИГНАЛИТЕ ЗА
RU ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ.
ОПАСНОСТ.
LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE.
OBJAŚNIENIA SYGNAŁÓW ZAGRO ENIA.
VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM NEBEZPEČÍ.
VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM
NEBEZPEČENSTVA.
LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST.
DANGER OF EXPLOSION - PERICOLO ESPLOSIONE - RISQUE D'EXPLOSION - EXPLOSIONSGEFAHR - PELIGRO
EXPLOSIÓN - PERIGO DE EXPLOSÃO - GEVAAR ONTPLOFFING - SPRÆNGFARE - RÄJÄHDYSVAARA - FARE FOR
EKSPLOSJON - FARA FÖR EXPLOSION - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - ROBBANÁSVESZÉLY -
PERICOL DE EXPLOZIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU -
NEVARNOST EKSPLOZIJE - OPĆA OPASNOST - SPROGIMO PAVOJUS - PLAHVATUSOHT - SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA -
ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ
GENERAL HAZARD - PERICOLO GENERICO - DANGER GÉNÉRIQUE - GEFAHR ALLGEMEINER ART - PELIGRO
GENÉRICO - PERIGO GERAL - ALGEMEEN GEVAAR - ALMEN FARE - YLEINEN VAARA - GENERISK FARE STRÅLNING -
ALLMÄN FARA - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - ÁLTALÁNOS VESZÉLY - PERICOL GENERAL - OGÓLNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO - VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ - VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO - SPLOŠNA NEVARNOST - OPĆA
OPASNOST - BENDRAS PAVOJUS - ÜLDINE OHT - VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР
DANGER OF CORROSIVE SUBSTANCES - PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE - SUBSTANCES CORROSIVES
DANGEREUSES - ÄTZENDE GEFAHRENSTOFFE - PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS - PERIGO SUBSTÂNCIAS
CORROSIVAS - GEVAAR CORROSIEVE STOFFEN - FARE, ÆTSENDE STOFFER - SYÖVYTTÄVIEN AINEIDEN VAARA -
FARE: KORROSIVE SUBSTANSER - FARA FRÄTANDE ÄMNEN - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ОПАСНОСТЬ
КОРРОЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ - MARÓ HATÁSÚ ANYAGOK VESZÉLYE - PERICOL DE SUBSTANŢE COROSIVE -
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYDZIELANIA SUBSTANCJI KOROZYJNYCH - NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ Z KOROSIVNÍCH LÁTEK -
NEBEZPEČENSTVO VYPLÝVAJÚCE Z KOROZÍVNYCH LÁTOK - NEVARNOST JEDKE SNOVI - OPASNOST OD
KOROZIVNIH TVARI - KOROZINIŲ MEDŽIAGŲ PAVOJUS - KORRUDEERUVATE MATERIAALIDE OHT - KOROZIJAS VIELU
BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ КОРОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА
MANUALE
ISTRUZIONE
GB..........pag. 02 NL...........pag. 15 RU.......... pag. 28
............pag. 42
I.............. pag. 04 DK..........pag. 18
.............pag. 31
..pag. 44
..........pag. 33
........... pag. 46
F............. pag. 06 SF...........pag. 20
...........pag. 35
...........pag. 48
D.............pag. 08 N.............pag. 22
...........pag. 37
...........pag. 50
E.............pag. 11 S.............pag. 24
.......... pag. 39
..........pag. 52
P.............pag. 13 GR..........pag. 26
SI
H
HR/SCG
RO
LT
PL
EE
CZ
LV
SK
BG
Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to
dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. -
Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non
smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. -
Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces
appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - Symbol für die
getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses
Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten
Entsorgungsstellen einschalten. - Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene
la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. -
Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta
aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - Symbool dat wijst op de
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde
vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - Symbol, der står for særlig indsamling af elektriske og
elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes henvendelse til et
autoriseret indsamlingscenter. - Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on
kääntyä valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnallisena sekajätteenä. - Symbol som angir separat sortering av
elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige
hjemmeavfallet, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingssentraler. - Symbol som indikerar separat sopsortering av elektriska och
elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig
till en auktoriserad insamlingsstation. - Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών κια ηλεκτρονικών
συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό στερεό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε
εγκεκριμένα κέντρα συλλογής. - Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования.
Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан
обращаться в специализированные центры сбора отходов. - Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív
hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelékhulladékkal együttesen gyűjteni, hanem erre
engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - Simbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice şi electronice.
Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deşeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a
deşeurilor autorizat. - Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania
aparatury jako mieszanych odpadów miejskich stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków
gromadzących odpady. - Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat
toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizované sběrny. - Symbol označujúci separovaný zber
elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je
povinný doručiť ho do autorizovaný zberní. - Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega
aparata ne sme zavreči kot navaden gospodinjski trden odpadek, ampak se mora obrniti na pooblaščene centre za zbiranje. - Simbol koji
označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se
mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - Simbolis, nurodantis atskirų nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų
surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis į specializuotus atliekų
surinkimo centrus. - Sümbol, mis tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöörduda
volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte käsitleda seda aparaati kui munitsipaalne segajääde. - Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija
ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmest šo aparatūru municipālajā cieto
atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - Символ, който означава разделно събиране на
електрическата и електронна апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в
контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Cod. 953401

  MANUALE
  ISTRUZIONE
  GB
  I
  F
  D
  E
  P
  NL
  DK
  SF
  N
  S
  GR
  RU

  GB..........pag. 02
  I.............. pag. 04
  F............. pag. 06
  D.............pag. 08
  E.............pag. 11
  P.............pag. 13

  EXPLANATION OF DANGER.
  LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO.
  LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER.
  LEGENDE DER GEFAHREN.
  LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO.
  LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO.
  LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR.
  OVERSIGT OVER FARE.
  VAROITUS, VELVOITUS.
  SIGNALERINGSTEKST FOR FARE.
  BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA.
  ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
  ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ.

  NL...........pag. 15
  DK.......... pag. 18
  SF...........pag. 20
  N.............pag. 22
  S.............pag. 24
  GR..........pag. 26

  RU.......... pag. 28
  H.............pag. 31
  RO..........pag. 33
  PL...........pag. 35
  CZ...........pag. 37
  SK.......... pag. 39

  SI............pag. 42
  HR/SCG..pag. 44
  LT........... pag. 46
  EE...........pag. 48
  LV........... pag. 50
  BG..........pag. 52

  H
  RO
  PL
  CZ
  SK

  VÉSZJELZÉSEK FELIRATAI.
  LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE.
  OBJAŚNIENIA SYGNAŁÓW ZAGROŻENIA.
  VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM NEBEZPEČÍ.
  VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM
  NEBEZPEČENSTVA.
  SI LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST.
  HR LEGENDA ZNAKOVA OPASNOSTI.
  LT PAVOJAUS ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.
  EE OHU KIRJELDUS.
  LV BĪSTAMĪBAS SIGNĀLU SARAKSTS.
  BG ЛЕГЕНДА СЪС СИГНАЛИТЕ ЗА
  ОПАСНОСТ.

  DANGER OF EXPLOSION - PERICOLO ESPLOSIONE - RISQUE D'EXPLOSION - EXPLOSIONSGEFAHR - PELIGRO
  EXPLOSIÓN - PERIGO DE EXPLOSÃO - GEVAAR ONTPLOFFING - SPRÆNGFARE - RÄJÄHDYSVAARA - FARE FOR
  EKSPLOSJON - FARA FÖR EXPLOSION - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - ROBBANÁSVESZÉLY PERICOL DE EXPLOZIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU NEVARNOST EKSPLOZIJE - OPĆA OPASNOST - SPROGIMO PAVOJUS - PLAHVATUSOHT - SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ
  GENERAL HAZARD - PERICOLO GENERICO - DANGER GÉNÉRIQUE - GEFAHR ALLGEMEINER ART - PELIGRO
  GENÉRICO - PERIGO GERAL - ALGEMEEN GEVAAR - ALMEN FARE - YLEINEN VAARA - GENERISK FARE STRÅLNING ALLMÄN FARA - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - ÁLTALÁNOS VESZÉLY - PERICOL GENERAL - OGÓLNE
  NIEBEZPIECZEŃSTWO - VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ - VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO - SPLOŠNA NEVARNOST - OPĆA
  OPASNOST - BENDRAS PAVOJUS - ÜLDINE OHT - VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР
  DANGER OF CORROSIVE SUBSTANCES - PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE - SUBSTANCES CORROSIVES
  DANGEREUSES - ÄTZENDE GEFAHRENSTOFFE - PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS - PERIGO SUBSTÂNCIAS
  CORROSIVAS - GEVAAR CORROSIEVE STOFFEN - FARE, ÆTSENDE STOFFER - SYÖVYTTÄVIEN AINEIDEN VAARA FARE: KORROSIVE SUBSTANSER - FARA FRÄTANDE ÄMNEN - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ОПАСНОСТЬ
  КОРРОЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ - MARÓ HATÁSÚ ANYAGOK VESZÉLYE - PERICOL DE SUBSTANŢE COROSIVE NIEBEZPIECZEŃSTWO WYDZIELANIA SUBSTANCJI KOROZYJNYCH - NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ Z KOROSIVNÍCH LÁTEK NEBEZPEČENSTVO VYPLÝVAJÚCE Z KOROZÍVNYCH LÁTOK - NEVARNOST JEDKE SNOVI - OPASNOST OD
  KOROZIVNIH TVARI - KOROZINIŲ MEDŽIAGŲ PAVOJUS - KORRUDEERUVATE MATERIAALIDE OHT - KOROZIJAS VIELU
  BĪSTAMĪBA - ОПАСНОСТ ОТ КОРОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА
  Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to
  dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non
  smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces
  appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - Symbol für die
  getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses
  Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten
  Entsorgungsstellen einschalten. - Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene
  la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta
  aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - Symbool dat wijst op de
  gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde
  vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - Symbol, der står for særlig indsamling af elektriske og
  elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes henvendelse til et
  autoriseret indsamlingscenter. - Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on
  kääntyä valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnallisena sekajätteenä. - Symbol som angir separat sortering av
  elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige
  hjemmeavfallet, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingssentraler. - Symbol som indikerar separat sopsortering av elektriska och
  elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig
  till en auktoriserad insamlingsstation. - Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών κια ηλεκτρονικών
  συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό στερεό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε
  εγκεκριμένα κέντρα συλλογής. - Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования.
  Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан
  обращаться в специализированные центры сбора отходов. - Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív
  hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelékhulladékkal együttesen gyűjteni, hanem erre
  engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - Simbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice şi electronice.
  Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deşeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a
  deşeurilor autorizat. - Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania
  aparatury jako mieszanych odpadów miejskich stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków
  gromadzących odpady. - Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat
  toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizované sběrny. - Symbol označujúci separovaný zber
  elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je
  povinný doručiť ho do autorizovaný zberní. - Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega
  aparata ne sme zavreči kot navaden gospodinjski trden odpadek, ampak se mora obrniti na pooblaščene centre za zbiranje. - Simbol koji
  označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se
  mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - Simbolis, nurodantis atskirų nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų
  surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis į specializuotus atliekų
  surinkimo centrus. - Sümbol, mis tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöörduda
  volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte käsitleda seda aparaati kui munitsipaalne segajääde. - Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija
  ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmest šo aparatūru municipālajā cieto
  atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - Символ, който означава разделно събиране на
  електрическата и електронна апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в
  контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове.

  -1- • Page 2

  _____________( GB )______________
  INSTRUCTION MANUAL

  WARNING: BEFORE USING THE BATTERY CHARGER
  READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.
  1. GENERAL SAFETY RULES WHEN USING THIS
  BATTERY CHARGER

  - During the charge the battery produces explosive gases,
  avoid the formation of flames and sparkes. DO NOT
  SMOKE.
  - Position the batteries to be charged in a well-ventilated
  place.

  - Inexperience and untrained people should be
  properly instructed before using the appliance.
  - People (children included) whose physical, sensory
  or mental capacities would prevent them from using
  the appliance correctly must be supervised by a
  person who is responsible for their safety while the
  appliance is in use.
  - Children must be supervised to ensure that they do
  not play with the appliance.
  - Use the battery charger only indoors and make sure that
  you start it in airy places. DO NOT SET IN THE RAIN OR
  SNOW.
  - Disconnect the mains cable before connecting to or
  disconnecting the charging cables from the battery.
  - Do not connect or disconnect the clamps to or from the
  battery with the battery charger operating.
  - Never use the battery charger inside the car or in the
  bonnet.
  - Substitute the mains cable only with an original one.
  - Do not use the battery charger to charge batteries which
  are not rechargeable.
  - Make sure the available power supply voltage
  corresponds to that shown on the battery charger rating
  plate.
  - To avoid damaging the vehicle's electronics, read, keep
  and take very careful note of the information supplied by
  the vehicle manufacturer, when using the battery charger
  either for charging or starting; the same applies to the
  instructions supplied by the battery manufacturer.
  - This battery charger has components such as switches
  and relays which can cause arcs or sparks. Therefore
  when using it in a garage or in a similar place set the
  battery charger in a suitable case.
  - Repair or maintenance of the inside of the battery charger
  can be executed only by skilled technicians.
  - WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE POWER
  SUPPLY CABLE FROM THE MAINS BEFORE
  CARRYING OUT ANY SIMPLE MAINTENANCE
  OPERATION ON THE BATTERY CHARGER.
  - Make sure the power outlet is protected by an earth
  connection.
  - For those models without one, connect a plug with
  suitable capacity in relation to the fuse size shown on the
  data plate.
  2. INTRODUCTION AND GENERAL DESCRIPTION
  - This battery charger can be used to charge free
  electrolyte lead acid batteries used on petrol and diesel
  engine vehicles, motor cycles, boats etc.
  - The charging current delivered by the battery decreases
  according to the characteristic W bend - see the DIN
  41774 norm.
  - The charger case has a protection degree of IP 20 and is
  -2-

  protected against indirect contacts by an earth lead as
  required for class I equipment.
  3. INSTALLATION
  ASSEMBLY (FIG.A)
  - Unpack the battery charger and assemble the separate
  parts contained in the package.
  - Models on wheels are to be set in a vertical position.
  POSITIONING THE BATTERY CHARGER
  - During operation, position the battery charger on a stable
  surface and make sure that there is no obstruction to air
  passage through the openings provided to ensure
  sufficient ventilation.
  CONNECTION TO THE MAIN SUPPLY
  - The battery charger should be connected only and
  exclusively to a power source with the neutral lead
  connected to earth.
  Check that the mains voltage is the same as the voltage of
  the equipment.
  - Check that the power supply is protected by systems such
  as fuses or automatic switches, sufficient to support the
  maximum absorption of the equipment.
  - The connection to the main supply has to be made using a
  suitable cable.
  - If you put an extension to the primary cable, the section
  should be adequate and, in any case, never less than that
  of the cable supplied.
  - You always have to earth the equipment with the
  yellow/green wire contained in the main cable, indicated
  by the label ( W
  ), while the other two wires should be
  connected to the mains.
  4. OPERATION
  BEFORE CHARGING
  NB: Before charging check that the capacity of the
  battery (Ah) which is to be charged, is not inferior to that
  reported on the data table. (C min).
  Follow the instructions, taking great care to respect the
  order given below.
  - Remove the caps of the battery charger (if foreseen) so as
  to let the gas produced go out.
  - Check that the level of the electrolyte covers the plates of
  the battery. If these were not covered add distilled water
  and cover them up to 5-10 mm.
  WARNING: USE THE MAXIMUM CAUTION DURING
  THIS OPERATION AS THE ELECTROLYTE IS A HIGHLY
  CORROSIVE ACID.
  - Please remember that the exact charge status of the
  battery can only be determined by using a densimeter
  which allows measurement of the specific gravity of the
  electrolyte the following indicate approximate density
  values for the solute (Kg/l at 20°c):
  1.28 = charged battery
  1.21 = half-charged battery
  1.14 = flat battery
  - With the power supply cable disconnected from the main
  power supply outlet, position the 6/12 V or 12/24 V switch
  (if present) according to the rated voltage of the battery to
  be charged.
  - Position the switch/es for adjusting the type of charge (if
  present) as required (FIG.B. LOW normal charging,
  HIGH rapid charging).
  - Check the polarities of the battery terminals: positive for
  the + symbol and negative for the - symbol.
  NOTE: if the symbols are indistinguishable remember
  that the positive terminal is the one not connected to the
  vehicle chassis.
  - Connect the red charge clamp to the positive terminal of
  the battery ( + symbol).
  - Connect the black charge clamp to the vehicle chassis, at
  a safe distance from the battery and the fuel pipe.
  NOTE: if the battery is not installed in the vehicle, connect
  the clamp directly to the negative terminal of the battery (symbol). • Page 3

  CHARGE
  - Power the battery charger by inserting the power supply
  cable into the power outlet and turning the switch (if
  present) to ON.
  - The ammeter (if present) will indicate the current (in
  Amps) delivered towards the battery: during this phase
  the pointer of the ammeter will decrease slowly to very
  low values according to the capacity and condition of the
  battery.
  FIG.C
  NOTE: Once the battery is charged you may note the liquid
  inside the battery starting to “boil”. It is advisable to stop
  charging when this phenomenon appears so as to prevent
  damage to the battery.
  AUTOMATIC CHARGING
  FOR MODELS WHERE PROVIDED:
  1- Switch in automatic position. (
  TRONIC)
  During this phase the battery charger will constantly
  monitor the voltage over the ends of the battery and will
  automatically deliver or cut off the charge current towards
  the battery.
  2 Switch in manual position. ( CHARGE )
  In this position automatic operation is deactivated.
  For any other information relative to the charging system
  of the battery please refer to the instruction manual.
  WARNING: SEALED BATTERIES
  If it is necessary to charge this type of battery take
  great care. Charge slowly keeping an eye on the voltage
  over the battery terminals. This voltage can be read
  easily using a normal tester and when it reaches 14.4V
  for 12V batteries (7.2V for 6V batteries and 28.8V for 24V
  batteries) we recommend terminating the charging
  process.
  Simultaneous charging of several batteries
  This operation must be performed with great caution:
  WARNING; do not simultaneously charge different types of
  batteries or batteries with different capacities or levels of
  discharge.
  If you have to charge more than one battery at the same time
  you can connect them “in series” or “in parallel”. Between the
  two systems, we recommend connection in series because
  you can easily check the current charging each battery, as it
  will be the same as that shown by the ammeter.
  NOTE: When connecting two batteries in series with nominal
  voltages of 12V, we recommend setting the 12V/24V switch
  to 24V, if present.
  FIG.D
  END OF CHARGE
  - Remove the power supply from the battery charger by
  turning the switch to OFF (if present) and/or removing the
  power supply cable from the mains outlet.
  - Disconnect the black charge clamp from the chassis of the
  vehicle or from the negative terminal of the battery (symbol).
  - Disconnect the red charge clamp from the positive
  terminal of the battery (+ symbol).
  - Store the battery charger in a dry place.
  - Close up the battery cells with the appropriate plugs (if
  present).
  STARTING
  Before starting the vehicle, make sure the battery is
  connected properly to the respective (+ and -) terminals,
  and that it is in good condition (not sulphated or dud).
  Never ever start vehicles with the batteries
  disconnected from their respective terminals; the
  presence of the battery is essential for the elimination of
  possible overvoltage that may be generated due to
  energy accumulating in the connection cables at the
  -3-

  starting stage.
  For starting turn the switch to the start position at the voltage
  corresponding to that of the vehicle being started.
  FIG. E
  It is essential, before turning the ignition key, to make a rapid
  charge for 5-10 seconds, which will greatly facilitate starting.
  Rapid charging should always be done with the battery
  charger switched to the charge position and NOT to
  starting.
  It is possible to enable starting by pressing the remote control
  button (only for 3-phase).
  The current supplied is indicated on the scale of the ammeter
  with greater capacity.
  WARNING: Before proceeding with starting follow the
  vehicle manufacturer's instructions carefully!
  - Make sure the power line is protected by fuses or
  automatic circuit-breakers with sizes as indicated on the
  rating plate by the (
  ) symbol.
  - In order to prevent overheating in the battery charger,
  ALWAYS carry out the starting operation according to the
  duty cycle (work/pause) as indicated on the appliance (e.g.
  START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Do not insist if the
  engine does not start: this could cause serious damage to
  the battery or even to the electrical equipment in the
  vehicle.
  5. SAFEGUARDS (FIG. F)
  The battery charger has a safeguard that triggers in the case
  of:
  - Overload (excessive current supplied to the battery).
  - Short circuit (charge clamps in contact with one another).
  - Polarity inversion on battery terminals.
  - For appliances fitted with fuses, if the fuses have to be
  replaced always use the same kind of fuse with the same
  rated size.
  WARNING: If the replacement fuse has a different
  size from that shown on the rating plate it could cause
  damage to people or property. For the same reason,
  never ever replace the fuse with a bridge in copper or
  other material.
  The power supply cable should always be
  DISCONNECTED from the mains supply while the fuse is
  being changed.
  6. USEFUL ADVICE
  - If the positive and negative terminals are incrusted with
  oxide, clean them to ensure good contacts with the
  clamps.
  - Never ever allow the two clamps to come into contact when
  the battery charger is connected to the mains. In this case
  the fuse will blow.
  - If the battery, to which this battery charger is to be
  connected, is permanently installed in the vehicle, also
  consult the vehicle manufacturer's user's and
  maintenance handbook under the “ELECTRICAL
  SYSTEM” or “MAINTENANCE” section. Before starting to
  charge, it is always better to disconnect the positive cable
  that is part of the vehicle's electrical system.
  - Check the battery voltage before connecting the battery
  charger; remember that 3 caps mean a 6 Volt battery, and
  6 caps mean 12 Volts. In some cases there may be two 12
  volt batteries in series; in such a case you need 24 Volts to
  charge both accumulators. Make sure they have the same
  properties in order to prevent unbalanced charging.
  - Before proceeding with starting, carry out a rapid charge
  for a few minutes: this will limit the starting current, hence
  also requiring less mains current. Before starting the
  vehicle, remember to make sure the battery is connected
  properly to the respective (+ and -) terminals, and that it is
  in good condition (not sulphated or dud).
  Never ever start vehicles with the batteries disconnected
  from their respective terminals; the presence of the battery
  is essential for the elimination of possible overvoltage that
  may be generated due to energy accumulating in the
  connection cables at the starting stage.
  - If the engine does not start, do not insist, but wait a few • Page 4

  minutes and then repeat the rapid charge operation.
  - Starting should always be carried out with the battery
  connected (see the section on STARTING).

  _______________( I )_______________
  MANUALE D’ISTRUZIONE

  AT T E N Z I O N E : P R I M A D I U T I L I Z Z A R E I L
  CARICABATTERIE LEGGERE ATTENTAMENTE IL
  MANUALE D’ ISTRUZIONE!
  1. SICUREZZA GENERALE PER L'USO DI
  CARICABATTERIE

  QUESTO

  - Durante la carica le batterie emanano gas esplosivi,
  evitate che si formino fiamme e scintille. NON FUMARE.
  - Posizionare le batterie in carica in un luogo areato.

  - Le persone inesper te devono essere
  opportunamente istruite prima di utilizzare
  l'apparecchio.
  - Le persone (bambini compresi) le cui capacità
  fisiche, sensoriali, mentali siano insufficienti ai fini di
  utilizzare correttamente l'apparecchio devono essere
  sorvegliate da una persona responsabile della loro
  sicurezza durante l'uso dello stesso.
  - I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi
  che non giochino con l'apparecchio.
  - Usare il caricabatterie esclusivamente all'interno e
  assicurarsi di operare in ambienti ben areati: NON
  ESPORRE A PIOGGIA O NEVE.
  - Disinserire il cavo di alimentazione dalla rete prima di
  connettere o sconnettere i cavi di carica dalla batteria.
  - Non collegare ne scollegare le pinze alla batteria con il
  caricabatterie funzionante.
  - Non usare nel modo pij
  assoluto il caricabatterie
  all'interno di un'autovettura o del cofano.
  - Sostituire il cavo di alimentazione solo con un cavo
  originale.
  - Non utilizzare il caricabatterie per ricaricare batterie di
  tipo non ricaricabili.
  - Verificare che la tensione di alimentazione disponibile sia
  corrispondente a quella indicata sulla targa dati del
  caricabatterie.
  - Per non danneggiare l’elettronica dei veicoli, leggere,
  conservare, rispettare scrupolosamente le avvertenze
  fornite dai costruttori dei veicoli stessi, quando si utilizza il
  caricabatterie sia in carica che in avviamento; lo stesso
  vale per le indicazioni fornite dal costruttore di batterie.
  - Questo caricabatterie comprende parti, quali interruttori o
  relP
  , che possono provocare archi o scintille; pertanto se
  usato in una autorimessa o in un ambiente simile, porre il
  caricabatterie in un locale o in una custodia adatta allo
  scopo.
  - Interventi di riparazione o manutenzione all’interno del
  caricabatterie devono essere eseguiti solo da personale
  esperto.
  - ATTENZIONE: DISINSERIRE SEMPRE IL CAVO DI
  A L I M E N TA Z I O N E DA L L A R E T E P R I M A D I
  EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI
  SEMPLICE MANUTENZIONE DEL CARICABATTERIE,
  PERICOLO!
  - Controllare che la presa sia provvista di collegamento di
  terra di protezione.
  - Nei modelli che ne sono sprovvisti, collegare spine di
  portata appropriata al valore del fusibile indicato in targa.
  -4-

  2.INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE
  - Questo caricabatterie permette la carica di batterie al
  piombo ad elettrolita libero usate su veicoli a motore
  (benzina e diesel), motocicli, imbarcazioni, etc.
  - La corrente di carica fornita dall'apparecchio decresce
  secondo la curva caratteristica W ed P
  in accordo con la
  norma DIN 41774.
  - Il contenitore in cui è installato possiede un grado di
  protezione IP 20 ed è protetto da contatti indiretti
  mediante un conduttore di terra come prescritto per gli
  apparecchi in classe I.
  3.INSTALLAZIONE
  ALLESTIMENTO (FIG. A)
  - Disimballare il caricabatterie, eseguire il montaggio delle
  parti staccate, contenute nell’imballo.
  - I modelli carrellati vanno installati in posizione verticale.
  UBICAZIONE DEL CARICABATTERIE
  - Durante il funzionamento posizionare in modo stabile il
  caricabatterie e assicurarsi di non ustruire il passaggio
  d’aria attreverso le apposite aperture garantendo una
  sufficente ventilazione.
  COLLEGAMENTO ALLA RETE
  - Il caricabatteria deve essere collegato esclusivamente ad
  un sistema di alimentazione con conduttore di neutro
  collegato a terra.
  Controllare che la tensione di rete sia equivalente alla
  tensione di funzionamento.
  - La linea di alimentazione dovrà essere dotata di sistemi di
  protezione, quali fusibili o interruttori automatici,
  sufficienti per sopportare l’assorbimento massimo
  dell’apparecchio.
  - Il collegamento alla rete è da effettuarsi con apposito
  cavo.
  - Eventuali prolunghe del cavo di alimentazione devono
  avere una sezione adeguata e comunque mai inferiore a
  quella del cavo fornito.
  - É sempre oblligatorio collegare a terra l’apparecchio,
  utilizzando il conduttore di colore giallo-verde del cavo di
  alimentazione, contraddistinto dall’etichetta ( W
  ), mentre
  gli altri due conduttori andranno collegati alla rete di
  tensione.
  4. FUNZIONAMENTO
  PREPARAZIONE PER LA CARICA
  NB: Prima di procedere alla carica, verificare che la
  capacità delle batterie (Ah) che si intendono sottoporre
  a carica non sia inferiore a quella indicata in targa (C
  min).
  Eseguire le istruzioni seguendo scrupolosamente
  l’ordine sotto riportato.
  - Rimuovere i coperchi della batteria (se presenti), cosX
  che
  i gas che si producono durante la carica possano
  fuoriuscire.
  - Controllare che il livello dell'elettrolita ricopra le piastre
  delle batterie; se queste risultassero scoperte
  aggiungere acqua distillata fino a sommergerle di 5 -10
  mm.
  ATTENZIONE! PRESTARE LA MASSIMA CAUTELA
  DURANTE QUESTA OPERAZIONE IN QUANTO
  L ' E L E T T R O L I TA E ' U N AC I D O A LTA M E N T E
  CORROSIVO.
  - Si ricorda che l'esatto stato di carica delle batterie pub
  essere determinato solo usando un densimetro, che
  consente di misurare la densitB
  specifica dell'elettrolita;
  indicativamente valgono i seguenti valori di densitB
  di
  soluto (Kg/l a 20°c):
  1.28 = batteria carica;
  1.21 = batteria semicarica;
  1.14 = batteria scarica.
  - Con cavo di alimentazione staccato dalla presa di rete
  posizionare il deviatore 6/12 V o 12/24 V (se presente) in
  funzione della tensione nominale della batteria da
  caricare.
  - Posizionare il/i deviatore/i di regolazione della carica (se • Page 5

  -

  -

  presente/i) come desiderato (FIG.B. LOW - carica
  normale, HIGH - carica rapida).
  Verificare la polarità dei morsetti della batteria: positivo
  il simbolo + e negativo il simbolo -.
  NOTA: se i simboli non si distinguono si ricorda che il
  morsetto positivo è quello non collegato al telaio della
  macchina.
  Collegare la pinza di carica di colore rosso al morsetto
  positivo della batteria (simbolo +).
  Collegare la pinza di carica di colore nero al telaio della
  macchina, lontano dalla batteria e dal condotto del
  carburante.
  NOTA: se la batteria non P
  installata in macchina,
  collegarsi direttamente al morsetto negativo della
  batteria (simbolo -).

  FINE CARICA
  - Togliere alimentazione al caricabatterie ponendo su
  OFF l’interruttore (se presente) e togliendo il cavo di
  alimentazione dalla presa di rete.
  - Scollegare la pinza di carica di colore nero dal telaio
  della macchina o dal morsetto negativo della batteria
  (simbolo -).
  - Scollegare la pinza di carica di colore rosso dal
  morsetto positivo della batteria (simbolo +).
  - Riporre il caricabatterie in luogo asciutto.
  - Richiudere le celle della batteria con gli appositi tappi
  (se presenti).

  AVVIAMENTO
  Accertarsi prima di eseguire l'avviamento del veicolo,
  che la batteria sia ben collegata ai rispettivi morsetti (+
  CARICA
  e -) e sia in buono stato (non solfatata e non guasta).
  - Alimentare il caricabatterie inserendo il cavo di
  Non eseguire nel modo più assoluto avviamenti di
  alimentazione nella presa di rete e ponendo su ON
  veicoli con batterie scollegate dai rispettivi morsetti;
  l’interruttore (se presente).
  la presenza della batteria è determinante per
  - L'amperometro (se presente) indica la corrente (in
  l'eliminazione di eventuali sovratensioni che si
  Ampere) di carica della batteria: durante questa fase si
  potrebbero generare per effetto dell'energia
  osserverB
  che l'indicazione dell'amperometro
  accumulata nei cavi di collegamento durante la fase di
  diminuirB
  lentamente fino a valori molto bassi in
  avviamento.
  funzione della capacitB
  e delle condizioni della
  Per l’avviamento disporre il commutatore (se presente) o il
  batteria.
  deviatore nella posizione di avviamento alla tensione in
  FIG.C
  corrispondenza a quella del mezzo da avviare.
  FIG. E
  NOTA: Quando la batteria P
  carica si potrB
  inoltre
  È indispensabile, prima di girare la chiave di avviamento,
  notare un principio di "ebollizione" del liquido
  eseguire una carica rapida di 5-10 minuti, questo faciliterB
  contenuto nella batteria. Si consiglia di interrompere la
  moltissimo l’avviamento. L’operazione di carica rapida
  carica giB
  all'inizio di questo fenomeno onde evitare
  deve essere rigorosamente eseguita con il
  danneggiamenti della batteria.
  caricabatterie in posizione di carica e NON di
  avviamento.
  CARICA AUTOMATICA
  L’avviamneto avverrà premendo il pulsante del comando a
  PER I MODELLI CHE LO PREVEDONO:
  distanza (solo per trifase).
  La
  corrente erogata viene indicata dalla scala
  1- Deviatore in posizione automatico. (
  TRONIC)
  dell’amperometro con portata maggiore.
  Durante questa fase il caricabatteria controllerB
  costantemente la tensione presente ai capi della
  ATTENZIONE: Prima di procedere osservare
  batteria, erogando o interrompendo automaticamente,
  attentamente le avvertenze dei costruttori di veicoli!
  quando necessario, la corrente di carica verso la
  - Assicurarsi di proteggere la linea di alimentazione con
  Batteria.
  fusibili o interruttori automatici del valore
  corrispondente indicato in targa con il simbolo
  2- Deviatore in posizione manuale. (
  CHARGE)
  (
  ).
  In questa posizione P
  disabilitata la funzione
  - Al fine di evitare surriscaldamenti del caricabatterie,
  automatica.
  eseguire l'operazione di avviamento rispettando
  Per ogni altra informazione relativa alle modalitB
  di
  RIGOROSAMENTE i cicli di lavoro/pausa indicati
  carica delle batterie, fare riferimento al manuale
  sull'apparecchio
  (esempio: START 3s ON 120s OFF-5
  istruzione.
  CYCLES). Non insistere oltre se il motore del veicolo
  non si avvia: si potrebbe, infatti, compromettere
  ATTENZIONE: BATTERIE ERMETICHE.
  seriamente la batteria o addirittura l'equipaggiamento
  elettrico
  della vettura.
  Se si presentasse la necessità di effettuare la
  carica di questo tipo di batterie prestare la massima
  5. PROTEZIONI (FIG. F)
  attenzione. Effettuare una carica lenta tenendo sotto
  Il caricabatterie P
  munito di protezione che interviene in
  controllo la tensione ai morsetti della batteria.
  caso di:
  Quando questa tensione, facilmente rilevabile con un
  - Sovraccarico (eccessiva erogazione di corrente verso
  comune tester, raggiunge i 14,4V per le batterie a 12V
  la batteria).
  (7,2 per le batterie a 6V e 28,8V per le batterie a 24V) si
  - Cortocircuito (pinze di carica messe a contatto fra di
  consiglia di interrompere la carica.
  loro).
  Carica simultanea di più batterie
  - Inversione di polaritB
  sui morsetti della batteria.
  Effettuare con la massima cautela questo tipo di
  - Negli apparecchi muniti di fusibili è obbligatorio in
  operazione: ATTENZIONE; non caricare batterie di
  caso di sostituzione, usare ricambi analoghi aventi lo
  capacitB
  , scarica e tipologia diversa fra loro.
  stesso valore di corrente nominale.
  Dovendo caricare pij
  batterie contemporaneamente si
  pub
  ricorrere a dei collegamenti in "serie" o in "parallelo".
  ATTENZIONE: Sostituire il fusibile con valori di
  Tra i due sistemi P
  consigliabile il collegamento in serie in
  corrente diversi da quelli indicati in targa potrebbe
  quanto in questo modo si pub
  controllare la corrente
  provocare danni a persone o cose. Per lo stesso
  circolante in ciascuna batteria che sarB
  analoga a quella
  motivo, evitare nel modo più assoluto la sostituzione
  segnata dall'amperometro.
  del fusibile con ponti di rame o altro materiale.
  L'operazione di sostituzione del fusibile va sempre
  NOTA: Nel caso di collegamento in serie di due batterie
  eseguita con il cavo di alimentazione STACCATO dalla
  aventi tensione nominale di 12V, si consiglia di porre il
  rete.
  deviatore 12V/24V in posizione 24V se presente.
  FIG. D
  6. CONSIGLI UTILI
  - Pulire i morsetti positivo e negativo da possibili
  -5- • Page 6

  -

  -

  -

  -

  incrostazioni di ossido in modo da assicurare un buon
  contatto delle pinze.
  Evitare nel modo pij
  assoluto di mettere in contatto le
  due pinze quando il caricabatterie P
  inserito in rete. In
  questo caso si ha la bruciatura del fusibile.
  Se la batteria con cui si intende usare questo
  caricabatterie P
  permanentemente inserita su un
  veicolo, consultare anche il manuale istruzioni e/o di
  manutenzione del veicolo alla voce "IMPIANTO
  ELETTRICO" o "MANUTENZIONE". Preferibilmente
  scollegare, prima di procedere alla carica, il cavo
  positivo facente parte dell'impianto elettrico del
  veicolo.
  Controllare la tensione della batteria prima di
  collegarla al caricabatterie, si ricorda che 3 tappi
  distingue una batteria a 6Volt, 6 tappi 12Volt. In alcuni
  casi ci possono essere due batterie da 12Volt in serie,
  in questo caso si richiede una tensione di 24Volt per
  caricare ambedue gli accumulatori. Assicurarsi che
  abbiano le stesse caratteristiche per evitare squilibrio
  nella carica.
  Prima di effettuare un avviamento eseguire una carica
  rapida della durata di qualche minuto: questo limiterB
  la corrente di avviamento, richiedendo anche meno
  corrente dalla rete. Ricordarsi che, accertarsi prima di
  eseguire l'avviamento del veicolo, che la batteria sia
  ben collegata ai rispettivi morsetti (+ e -) e sia in buono
  stato (non solfatata e non guasta).
  Non eseguire nel modo più assoluto avviamenti di
  veicoli con batterie scollegate dai rispettivi morsetti; la
  presenza della batteria è determinante per
  l'eliminazione di eventuali sovratensioni che si
  potrebbero generare per effetto dell'energia
  accumulata nei cavi di collegamento durante la fase di
  avviamento.
  Se l’avviamento non avviene, non insistere, ma
  attendere qualche minuto e ripetere l’operazione di
  carica rapida.
  Gli avviamenti vanno sempre eseguiti con batteria
  inserita, vedi paragrafo AVVIAMENTO.
  -

  _____________( FR )_____________

  Surveiller les enfants et les empêcher de jouer
  avec l'appareil.
  Utiliser exclusivement le chargeur de batterie dans des
  lieux fermés et s'assurer que les locaux sont
  correctement aérés durant l'opération, NE PAS
  EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À LA NEIGE.
  Débrancher le câble d'alimentation avant de connecter
  ou de déconnecter les câbles de charge de la batterie.
  Ne pas connecter ou déconnecter les pinces de la
  batterie quand le chargeur est en fonctionnement.
  N'utiliser sous aucun prétexte le chargeur de batterie à
  l'intérieur du véhicule ou dans le coffre.
  Remplacer exclusivement le câble d'alimentation par
  un câble original.
  Ne pas utiliser le chargeur de batterie pour recharger
  des batteries non rechargeables.
  Vérifier que la tension d'alimentation disponible
  correspond à celle indiquée sur la plaquette
  signalétique du chargeur de batterie.
  Pour ne pas endommager la partie électronique des
  véhicules, lire, conser ver et respecter
  s c r u p u l e u s e m e n t l e s ave r t i s s e m e n t s d e s
  constructeurs des véhicules, en cas d'utilisation du
  chargeur de batterie tant pour la recharge que pour le
  démarrage ces prescriptions s'appliquent également
  aux indications fournies par le constructeur des
  batteries.
  Ce chargeur de batterie comporte des parties, comme
  interrupteurs ou relais, risquant de provoquer des arcs
  électriques ou des étincelles par conséquent, en cas
  d'utilisation dans un garage ou un lieu du même type,
  placer le chargeur de batterie dans un local ou une
  protection adéquats.
  Les interventions de réparation ou d'entretien à
  l'intérieur du chargeur de batterie doivent
  exclusivement être effectuées par un personnel
  qualifié.
  ATTENTION: TOUJOURS DÉBRANCHER LE
  CÂBLE D'ALIMENTATION AVANT TOUTE
  INTERVENTION D'ENTRETIEN DU CHARGEUR DE
  BATTERIE, DANGER !
  Contrôler que la prise est équipée d'une protection de
  mise à la terre.
  Sur les modèles fournis sans fiches, installer des fiches
  correspondant à la valeur du fusible indiquée sur la
  plaque signalétique.

  MANUEL D'INSTRUCTIONS

  ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL
  D'INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU
  CHARGEUR DE BATTERIE !
  1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR
  L'UTILISATION DE CE CHARGEUR DE BATTERIE

  2. INTRODUCTION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE
  - Ce chargeur de batterie permet de recharger les
  batteries au plomb à électrolyte libre utilisées sur
  véhicules à moteur (essence et diesel), motocyclettes,
  embarcations, etc.
  - Le courant de charge fournit par l'appareil décroît selon
  la courbe caractéristique W et est conforme à la norme
  DIN 41774.
  - Le boîtier de l'appareil présente un degré de protection
  IP 20 et est protégé contre les contacts indirects par un
  conducteur de terre, comme prescrit pour les appareils
  de classe I.

  - Les batteries dégagent des gaz explosifs durant la
  charge, éviter toute flamme ou étincelle, NE PAS
  FUMER.
  - Positionner les batteries sous charge dans un endroit
  aéré.

  3. INSTALLATION
  MISE EN PLACE (FIG. A)
  - Déballer le chargeur de batterie et procéder au
  montage des différentes parties contenues dans
  l'emballage.
  - Les modèles montés sur roues doivent être installés en
  position verticale.

  -

  LIEU D'INSTALLATION DU CHARGEUR DE BATTERIE
  - Durant le fonctionnement, installer le chargeur de
  batterie en position stable et s'assurer de ne pas
  obstruer le passage de l'air à travers les ouvertures
  prévues afin de garantir une ventilation adéquate.

  -

  Fournir aux personnes dont l'expérience est
  insuffisante des informations adéquates avant
  toute utilisation de l'appareil.
  Ne pas laisser les personnes (y compris les
  enfants) possédant des capacités mentales,
  physiques et sensorielles réduites utiliser
  l'appareil sans les indications et la surveillance
  d'une personne responsable de leur sécurité.
  -6-

  BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION SECTEUR
  - Le chargeur de batterie doit exclusivement être
  connecté à un système d'alimentation avec conducteur
  de neutre branché à la terre. • Page 7

  Contrôler que la tension secteur correspond à la
  REMARQUE: Quand la batterie est chargée, il se produit
  tension de fonctionnement.
  un début "d'ébullition" du liquide contenu dans la batterie.
  - La ligne d'alimentation doit être équipée d'un système
  Il est conseillé d'interrompre la charge au début de ce
  de protection comme fusibles ou interrupteurs
  phénomène afin d'éviter tout endommagement de la
  automatiques en mesure de supporter l'absorption
  batterie.
  maximale de l'appareil.
  - Le branchement au réseau secteur doit être effectué
  CHARGE AUTOMATIQUE
  avec le câble prévu.
  POUR LES MODÈLES LE PRÉVOYANT:
  - Les rallonges éventuelles du câble d'alimentation
  1- Déviateur en position automatique.(
  TRONIC)
  doivent présenter une section adéquate, et dans tous
  Durant cette phase, le chargeur de batterie contrôle
  les cas non inférieure à celle du câble fourni.
  constamment la tension aux extrémités de la batterie et
  - Le branchement à la terre est indispensable et doit
  interrompt automatiquement si nécessaire le courant
  utiliser le conducteur de couleur jaune et vert du câble
  de
  charge vers la batterie.
  d'alimentation portant l'étiquette avec le symbole ( W
  ),
  tandis que les deux autres conducteurs doivent être
  2- Déviateur en position manuelle.( CHARGE )
  branchés au réseau secteur.
  Dans cette position, la fonction automatique est
  désactivée.
  4. FONCTIONNEMENT
  Pour toute autre information concernant les modalités
  PREPARATION POUR LA CHARGE
  de charge des batteries, se reporter au manuel
  NB: Avant de procéder à la charge, contrôler que la
  d'instructions.
  capacité des batteries (Ah) devant être soumises à la
  charge n'est pas inférieure à celle indiquée sur la
  ATTENTION : BATTERIES HERMÉTIQUES
  plaque (C min).
  En cas de nécessité de charger ce type de batterie,
  Se conformer scrupuleusement à la séquence
  d'instructions ci-dessous.
  faire preuve d'une extrême attention. Procéder
  - Retirer les couvercles de la batterie (si prévus) pour
  lentement à la charge en contrôlant constamment la
  permettre la sortie des gaz se dégageant durant la
  tension aux bornes de la batterie. Si la tension,
  charge.
  mesurable au moyen d'un testeur courant, atteint
  - Contrôler que le niveau de l'électrolyte recouvre les
  14,4V pour les batteries à 12V (7,2V pour les batteries
  plaques des batteries
  si ces dernières sont à
  à 6V et 28,8V pour les batteries à 24V), il est conseillé
  découvert, ajouter de l'eau distillée jusqu'à les recouvrir
  d'interrompre la charge.
  de 5 -10mm.
  Charge simultanée de plusieurs batteries
  ATTENTION: EFFECTUER CETTE OPÉRATION
  Effectuer ce type d'opération avec la plus grande attention:
  AVEC UNE ATTENTION EXTRÊME, L'ÉLECTROLYTE
  ATTENTION ne pas charger de batteries présentant des
  ÉTANT UN ACIDE HAUTEMENT CORROSIF.
  différences de capacité, niveau de charge et typologie.
  - Ne pas oublier que l'état de charge exact des batteries
  Pour charger simultanément plusieurs batteries, il est
  peut être déterminé uniquement au moyen d'un
  possible d'utiliser des connexions "en série" ou "en
  densimètre, appareil permettant de mesurer la densité
  parallèle". Entre les deux systèmes, la connexion en série
  spécifique de l'électrolyte
  est conseillée car elle permet de contrôler le courant
  à titre indicatif, on trouvera ci-dessous les valeurs de
  circulant dans chaque batterie, lequel sera analogue à
  densité de soluté (Kg/l à 20°c):
  celui indiqué par l'ampèremètre.
  1,28 = batterie chargée
  1,21 = batterie semi-chargée
  REMARQUE: En cas de connexion en série de deux
  1,14 = batterie déchargée
  batteries présentant une tension nominale de 12V, il est
  - Après avoir débranché le câble d'alimentation de la
  conseillé de placer le déviateur 12V/24V (si prévu) sur la
  prise d'alimentation secteur, positionner le déviateur
  position 24V.
  6/12 V ou 12/24 V (si prévu) en fonction de la tension
  FIG.D
  nominale de la batterie à charger.
  FIN DE CHARGE
  - Positionner le ou les déviateurs de réglage de la
  - Couper l'alimentation au chargeur de batterie en
  charge (si prévus) comme requis (FIG.B. LOW plaçant l'interrupteur sur OFF (si prévu) et en
  charge normale, HIGH - charge rapide).
  débranchant le câble d'alimentation de la prise secteur.
  - Contrôler la polarité des bornes de la batterie: symbole
  - Débrancher la pince de charge de couleur noire du
  positif + et symbole négatif -.
  châssis de la voiture ou de la borne négative de la
  REMARQUE: en cas d'impossibilité de distinguer les
  batterie (symbole -).
  symboles, la borne positive est celle non branchée au
  - Débrancher la pince de charge de couleur rouge de la
  châssis de la machine.
  borne positive de la batterie (symbole +).
  - Connecter la pince de charge de couleur rouge à la
  - Ranger le chargeur de batteries dans un endroit sec.
  borne positive de la batterie (symbole +).
  - Refermer les éléments de la batterie à l'aide des
  - Connecter la pince de charge de couleur noire au
  bouchons (si prévus).
  châssis de la machine, loin de la batterie et de la
  conduite du carburant.
  DÉMARRAGE
  REMARQUE: si la batterie n'est pas installée sur la
  Avant d'effectuer le démarrage du véhicule, s'assurer
  machine, se brancher directement à la borne négative
  que la batterie est bien branchée aux bornes
  de la batterie (symbole -).
  respectives (+ et -) et est en bon état (non sulfatée et
  CHARGE
  non en avarie).
  - Alimenter le chargeur de batterie en insérant le câble
  N'exécuter sous aucun prétexte de démarrages de
  d'alimentation dans la prise secteur et placer
  véhicules avec batteries débranchées des bornes
  l'interrupteur sur ON (si prévu).
  respectives; la présence de la batterie est
  - L'ampèremètre (si prévu) indique le courant (exprimé
  déterminante pour l'élimination d'éventuels
  en ampères) de charge de la batterie: durant cette
  survoltages qui pourraient être générés par effet de
  phase, l'indication de l'ampèremètre diminue
  l'énergie accumulée dans les câbles de branchement
  lentement jusqu'à atteindre des valeurs très basses en
  durant la phase de démarrage.
  fonction de la capacité et des conditions de la batterie.
  Pour le démarrage, disposer le commutateur (s'il est
  présent) ou le déviateur dans la position de démarrage à la
  FIG. C
  tension correspondant à celle de l'engin à démarrer.
  FIG. E
  -7- • Page 8

  Il est indispensable, avant de tourner la clé de démarrage,
  d'exécuter une charge rapide de 5-10 minutes, ceci
  facilitera énormément le démarrage. L'opération de
  chargement rapide doit être rigoureusement exécutée
  avec le chargeur de batteries en position de charge et
  NON de démarrage.
  Le démarrage s'effectuera en appuyant sur le poussoir de
  la commande à distance (seulement pour triphasée).
  Le courant distribué est indiqué par la réglette de
  l'ampèremètre avec capacité supérieure.
  ATTENTION: Avant de procéder, observer
  attentivement les conseils des constructeurs de
  véhicules!
  - S'assurer de protéger la ligne d'alimentation avec des
  fusibles ou des interrupteurs automatiques ayant une
  valeur qui correspond et qui est indiquée sur la
  plaquette par le symbole (
  ).
  - Afin d'éviter des surchauffes du chargeur de batteries,
  exécuter l'opération de démarrage en respectant
  RIGOUREUSEMENT les cycles de travail/pause
  indiqués sur l'appareil (exemple: START 3s ON 120s
  OFF-5 CYCLES). Ne pas insister si le moteur du
  véhicule ne démarre pas: on pourrait en effet
  compromettre sérieusement la batterie ou même
  l'équipement électrique de la voiture.
  5. PROTECTIONS (FIG. F)
  Le chargeur de batteries P est muni d'une protection qui
  intervient en cas de:
  - Surcharge (distribution excessive de courant vers la
  batterie).
  - Court-circuit (pinces de chargement mises en contact
  entre elles).
  - Inversion de polarité sur les bornes de la batterie.
  - Sur les appareils munis de fusibles, il est obligatoire en
  cas de substitution, d'utiliser des pièces de rechange
  analogues qui ont la même valeur de courant nominal.
  ATTENTION: Substituer le fusible ayant des
  valeurs de courant différentes de celles indiquées sur
  la plaquette pourrait provoquer des dommages aux
  personnes ou aux choses. Pour cette même raison,
  éviter de la manière la plus absolue, la substitution du
  fusible par des ponts en cuivre ou autre matériel.
  L'opération de substitution du fusible doit toujours
  être exécutée avec le câble d'alimentation
  DÉBRANCHÉ du réseau.
  6. CONSEILS UTILES
  - Nettoyer les bornes positive et négative de possibles
  incrustations d'oxyde, de façon à assurer un bon
  contact des pinces.
  - Eviter absolument de mettre les deux pinces en contact
  quand le chargeur de batteries P est inséré dans le
  réseau. Dans ce cas, on grille le fusible.
  - Si la batterie avec laquelle on entend utiliser ce
  chargeur de batteries P est insérée de façon
  permanente sur un véhicule, consulter aussi le manuel
  d'instructions et/ou d'entretien du véhicule à la rubrique
  "INSTALLATION ÉLECTRIQUE" ou "ENTRETIEN".
  Avant de procéder à la charge, débrancher de
  préférence le câble positif qui fait partie de l'installation
  électrique du véhicule.
  - Contrôler la tension de la batterie avant de la brancher
  au chargeur de batteries, nous rappelons que 3
  bouchons distinguent une batterie à 6Volts, 6 bouchons
  une batterie à 12Volts. Dans certains cas, il peut y avoir
  deux batteries de 12Volts en série, dans ce cas-là il faut
  une tension de 24Volts pour charger les deux
  accumulateurs. S'assurer qu'ils ont les mêmes
  caractéristiques pour éviter un déséquilibre dans la
  charge.
  - Avant d'effectuer un démarrage, exécuter une charge
  rapide d'une durée de quelques minutes: ceci limitera le
  courant de démarrage, demandant aussi moins de
  courant au réseau. Avant d'exécuter le démarrage du
  véhicule, vérifier que la batterie est bien branchée aux
  -8-

  bornes respectives (+ et -) et est en bon état (non
  sulfatée et non en avarie).
  N'exécuter sous aucun prétexte de démarrages de
  véhicules avec les batteries débranchées des bornes
  respectives; la présence de la batterie est déterminante
  pour l'élimination d'éventuels survoltages qui pourraient
  être générés par effet de l'énergie accumulée dans les
  câbles de branchement durant la phase de démarrage.
  - Si le démarrage n'a pas lieu, ne pas insister, mais
  attendre quelques minutes et répéter l'opération de
  charge rapide.
  - Les démarrages doivent toujours être exécutés avec
  batterie insérée, voir paragraphe DÉMARRAGE.

  ______________( D )______________
  BEDIENUNGSANLEITUNG

  AC H T U N G : VO R D E R B E N U T Z U N G D E S
  LADEGERÄTES LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM
  DIE BETRIEBSANLEITUNG!
  1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
  DIE NUTZUNG DIESES LADEGERÄTES

  - Während des Ladens entweichen aus der Batterie
  Explosivgase, vermeiden Sie daher offene Flammen
  oder Funkenflug. NICHT RAUCHEN.
  - Stellen Sie die Batterien während des Ladevorganges
  an einen gut belüfteten Ort.

  - Unerfahrene Personen müssen vor dem Gebrauch
  des Gerätes in angemessener Weise unterwiesen
  werden.
  - Erwachsene und Kinder, deren körperliche,
  sensorische und geistige Fähigkeiten für den
  korrekten Gebrauch des Gerätes nicht ausreichen,
  müssen von einer Person beaufsichtigt werden, die
  während der Benutzung des Gerätes für die
  Sicherheit der genannten Personen verantwortlich
  ist.
  - Kinder sind zu beaufsichtigten, um sicherzustellen,
  dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  - Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen
  Räumen und sorgen Sie für gut gelüftete Arbeitsplätze.
  NICHT DEM REGEN ODER SCHNEE AUSSETZEN.
  - Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie
  die Ladungskabel der Batterie anschliessen oder
  ausstecken.
  - Nicht die Zangen an die Batterie einstecken oder
  ausstecken bei funktionierendem Ladegerät.
  - Auf keinen Fall soll das Gerät im Inneren des Autos oder
  der Motorhaube benutzt werden.
  - Ersetzen Sie das Neztkabel nur durch ein Originalkabel.
  - Verwenden Sie das Ladegerät nicht für die Ladung von
  Batterien, die nicht nachgeladen werden können.
  - Prüfen Sie, ob die verfügbare Versorgungsspannung
  der Angabe auf dem Datenschild des Ladegerätes
  entspricht.
  - Um die Fahrzeugelektronik nicht zu beschädigen, lesen
  Sie die Betriebsanleitungen des Fahrzeugherstellers
  durch, bewahren sie auf und beachten sie strikt, wenn
  das Ladegerät zum Laden oder Starten benutzt wird.
  Das Gleiche gilt für die Anleitungen des
  Batterieherstellers.
  - Dieses Ladegerät enthält Teile wie z. B. einen
  Abschalter oder ein Relais, die Funken oder Lichtbögen
  erzeugen können. Deswegen sollte das Gerät, wenn es • Page 9

  -

  -

  in einer Garage oder an einem ähnlichen Ort verwendet
  wird, an einer geschützten Stelle unter Aufsicht in
  Betrieb genommen werden.
  Reparatur-oder Instandhaltungsarbeiten im Inneren
  des Gerätes dürfen nur von geschultem Personal
  vorgenommen werden.
  AC H T U N G ! B E VO R S I E D I E G E R I N G S T E
  WARTUNGSARBEIT AM GERÄT DURCHFÜHREN,
  U N B E D I N G T DA S G E R Ä T AU S S T E C K E N :
  GEFAHR!!
  Kontrollieren Sie, daß die Steckdose eine Verbindung
  zur Schutzerde hat.
  Bei den Modellen ohne diese Verbindung sind Stecker
  anzuschließen, deren Stromfestigkeit dem Wert der
  im Schild genannten Sicherung entspricht.

  2. EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE
  BESCHREIBUNG
  - Dieses Ladegerät gestattet das Laden von Bleibatterien
  mit freiem Elektrolyt, die auf Motorfahrzeugen (Benzin
  und Diesel), Motorrädern, Booten etc. benutzt werden.
  - Der vom Gerät erzeugte Ladestrom nimmt gemäss der
  charakteristischen W-Kurve ab und stimmt mit der DIN
  41774 Norm überein.
  - Das Gehäuse, in welches das Gerät eingebaut ist,
  besitzt den Schutzgrad IP 20 und wird durch Erdung, die
  für Geräte der Klasse I vorgeschrieben ist, vor
  indirektem Kontakt geschützt.
  3.INSTALLATION
  EINRICHTEN (ABB. A)
  - Packen Sie das Ladegerät aus und montieren Sie die
  losen Teile, die in der Verpackung enthalten sind.
  - Die verfahrbaren Modelle müssen in senkrechter Lage
  installiert werden.
  LAGE DES LADEGERÄTES
  - Während des Betriebes positionieren Sie das
  Ladegerät in einer stabilen Lage und stellen Sie sicher,
  daß die Luftwege durch die entsprechenden Öffnungen
  nicht verstopft ist, damit eine ausreichende Luftzufuhr
  sichergestellt ist.
  NETZANSCHLUSS
  - Das Batterieladegerät darf ausschließlich an ein
  Ve r s o r g u n g s n e t z m i t g e e r d e t e m N u l l e i t e r
  angeschlossen werden.
  - Überprüfen Sie, ob die Netzspannung gleich der
  Betriebsspannung ist.
  - Die Netzleitung muß mit Schutzvorrichtungen wie
  Sicherungen oder automatische Schaltern ausgestattet
  sein, welche die Höchstaufnahme des Gerätes
  aushalten.
  - Der Netzanschluß muß mit dem passenden Kabel
  vorgenommen werden.
  - Verlängerungen des Anschlußkabels müssen einen
  passenden Querschnitt haben, auf keinen Fall dürfen
  sie aber einen Querschnitt haben, der geringer ist als
  der des beiliegenden Kabels.
  - Wichtig ist, daß die Erdung des Geräts durch den
  gelb/grünen, mit dem Symbol ( W
  ) gekennzeichneten
  Leiter des Anschlußkabels durchgeführt wird, während
  die anderen beiden Leiter an das Spannungsnetz
  anzuschließen sind.
  4. BETRIEB
  VORBEREITUNG AUF DAS LADEN
  Bevor Sie zum Laden übergehen, überprüfen Sie, ob
  die Kapazität der Batterie (Ah) nicht unter den Werten
  liegt, die auf dem Typenschild (Cmin) angegeben sind.
  Folgen Sie strikt der Reihenfolge der untenstehenden
  Anweisung.
  - Nehmen Sie die Deckel der Batterie ab, wenn
  vorgesehen, damit die Gase, die während des Ladens
  entstehen, entweichen können.
  - Kontrollieren Sie, ob die Elektrolytflüssigkeit die
  Batterieplatten bedeckt.; Falls diese freiliegen sollten,
  geben Sie etwas destilliertes Wasser nach, bis sie 5-10
  mm. untergetaucht sind.
  -9-

  ACHTUNG: BEI DIESER ARBEIT IST ÄUSSERSTE
  VORSICHT ANGEBRACHT, DA ES SICH BEI DER
  ELEKTROLYTFLÜSSIGKEIT UM EINE ÄTZENDE
  SÄURE HANDELT.
  - Wir weisen darauf hin, dass der genaue Ladezustand
  nur mit einem Dichtigkeitsmesser, der die spezifische
  Dichte der Elektrolytflüssigkeit mißt, bestimmt werden
  kann.
  Es gelten annähernd folgende Dichtigkeitswerte (kg/l
  bei 20 °c)
  1.28 = Geladene Batterie
  1.21 = Halb geladene Batterie
  1.14 = Entladene Batterie
  - Während das Versorgungskabel von der Netzdose
  getrennt ist, den Wechselschalter 6/12 V oder 12/24 V
  (falls vorhanden) so positionieren, wie es der
  Nennspannung der aufzuladenden Batterie entspricht.
  - Den / die Wechselschalter zur Einstellung des
  Ladevorganges (falls vorhanden) wie gewünscht
  einstellen (ABB. B. LOW - Normalladevorgang, HIGH Schnelladevorgang).
  - Prüfen Sie die Polarität der Batterieklemmen: Das
  Symbol + steht für positive, das Symbol - für negative
  Polung.
  ANMERKUNG: Wenn man die Symbole nicht erkennen
  kann, behelfen Sie sich mit dem Gedanken, daß die
  Plusklemme nicht mit dem Fahrzeuggestell verbunden
  wird.
  - Verbinden Sie die rote Ladeklemme mit dem Pluspol
  der Batterie (Zeichen +).
  - Verbinden Sie die schwarze Ladeklemme mit dem
  Fahrzeuggestell, möglichst weit von der Batterie und
  der Treibstoffleitung entfernt.
  ANMERKUNG: Wenn die Batterie sich nicht im
  Fahrzeug befindet, schließen Sie die schwarze Klemme
  direkt an den Minuspol der Batterie an (Zeichen -).
  LADEN
  - Das Batterieladegerät durch Einführen des
  Versorgungskabels in die Netzdose speisen und den
  Schalter auf ON stellen (falls vorhanden).
  - Das Amperemeter gibt, falls das Gerät damit
  ausgestattet ist, den Batterieladestrom (in Ampere) an.
  Während des Ladens kann man beobachten, dass die
  Anzeige des Amperemeters langsam hinuntergeht, bis
  Sie schliesslich je nach Kapazität und Batteriezustand
  sehr geringe Werte erreicht.
  ABB.C
  ANMERKUNG: Wenn die Batterie sich aufladt, ist unter
  Umständen zu beobachten, daß die Batterieflüssigkeit
  zu kochen beginnt. Wir empfehlen, diesen Vorgang
  schon zu Beginn des Ladevorganges zu unterbrechen,
  um Schäden an der Batterie zu verhindern.
  AUTOMATISCHER LADEVORGANG
  BEI DEN MODELLEN WO DAS VORGESEHEN IST:
  1. Wechselschalter in Automatikstellung.(
  TRONIC)
  Während dieser Phase kontrolliert das Ladegerät
  konstant die Spannung, die an den Batteriepolen
  vorhanden ist. Es ermöglicht oder unterbricht
  automatisch die Versorgung der Batterie mit
  Ladestrom.
  2. Wechselschalter in manueller Stellung. ( CHARGE )
  In dieser Position ist die Automatik ausgeschaltet.
  ACHTUNG: HERMETISCHE BATTERIEN.
  Sollte es erforderlich sein, diese Art von Batterie
  aufzuladen, ist größte Vorsicht geboten. Führen Sie
  die langsame Ladung aus, die Spannung an den
  Batterieklemmen muß dabei unter Kontrolle gehalten
  werden. Wenn diese Spannung, die mit einem
  handelsüblichen Spannungsprüfer leicht gemessen
  werden kann, bei 12V-Batterien 14,4V erreicht (7,2V
  bei 6V-Batterien und 28,8V bei 24V-Batterien) sollte • Page 10

  der Ladevorgang unterbrochen werden.
  SIMULTANES LADEN VON MEHREREN BATTERIEN.
  Dieser Eingriff muss mit grosser Vorsicht ausgeführt
  werden: ACHTUNG, keine Batterien laden, deren
  Leistungen, Entladezustände oder Typen verschieden
  sind.
  Beim Laden von mehreren Batterien kann die ‹‹Serien-››
  oder ‹‹Parallelschaltung›› genutzt werden. Das
  empfehlenswerte System ist der ‹‹Serienanschluß››, weil
  sich auf diese Weise der zirkulierende Strom jeder
  Batterie kontrollieren läßt. Angezeigt wird er auf dem
  Aperemete.
  ANMERKUNG: Bei einer Serienschaltung von zwei
  Batterien mit einer Nennspannung von 12V wird geraten,
  den Wechselschalter 12 V/24 V, falls vorhanden, auf 24V
  zu stellen.
  ABB.D
  ENDE DES LADEVORGANGES
  - Positionieren Sie den Schalter (falls vorhanden) auf
  OFF oder ziehen Sie das Stromkabel aus der Netzdose.
  So wird die die Stromversorgung unterbrochen.
  - Lösen Sie die schwarze Ladeklemme vom
  Fahrzeuggestell oder dem Minuspol der Batterie
  (Zeichen -).
  - Lösen Sie die rote Ladeklemme vom Pluspol der
  Batterie (Zeichen +).
  - Stellen Sie das Ladegerät an einem trockenen Ort ab.
  - Verschließen Sie die Batteriezellen wieder mit den
  entsprechenden Stopfen (falls vorhanden).
  ANLASSEN
  Vor dem Anlassen des Fahrzeugs ist sicherzustellen,
  dass die Batterie einwandfrei mit den zugehörigen
  Klemmen (+ und -) verbunden und in gutem Zustand,
  also nicht sulfatiert oder defekt ist.
  Unter keinen Umständen darf das Fahrzeug
  angelassen werden, wenn die Batterie von den
  zugehörigen Klemmen getrennt ist; die Batterie ist
  entscheidend für die Dämpfung von
  Spannungsspitzen, die von jener Energie ausgehen,
  die sich während der Star tphase in den
  Verbindungskabeln ansammelt.
  Zum Anlassen den Drehschalter (falls vorhanden) oder
  den Umschalter in die Anlassstellung mit jener Spannung
  führen, die der Spannung des zu startenden Fahrzeuges
  entspricht.
  ABB. E
  Dem Umdrehen des Zündschlüssels muss unbedingt ein
  Schnellladevorgang von 5-10 Minuten vorangehen; so
  wird der Star t wesentlich er leichter t. Beim
  Schnellladevorgang muss sich das Ladegerät
  zwingend in der Ladestellung befinden, und NICHT in
  der Anlassstellung.
  Der Start erfolgt bei Betätigung des Knopfes auf der
  Fernbedienung (nur bei drei Phasen).
  Der gespendete Strom wird von der Skala des
  Amperemeters mit den größeren Werten angezeigt.
  ACHTUNG: Bevor fortgefahren wird, sind die
  Hinweise der Fahrzeughersteller genau zu studieren!
  - Stellen Sie sicher, dass die Speiseleitung mit
  Schmelzsicherungen oder Leistungsschaltern
  geschützt ist, deren Wert der Angabe auf dem
  Typenschild unter dem Symbol (
  ) entspricht.
  - Um die Überhitzung des Ladegerätes zu verhindern,
  müssen beim Startvorgang die auf dem Gerät
  angegebenen Betriebs- und Pausenzyklen GENAU
  eingehalten werden (Beispiel: START 3s ON 120s OFF5 CYCLES). Dehnen Sie den Startversuch nicht zu
  lange aus, wenn der Fahrzeugmotor nicht startet:
  Dadurch können nämlich die Batterie oder sogar die
  Fahrzeugelektrik ernsthaften Schaden erleiden.

  5. SCHUTZVORRICHTUNGEN (ABB. F)
  Das Batterieladegerät ist gegen folgende Fälle gesichert:
  - Überlast (es wird zu viel Strom an die Batterie
  abgegeben).
  - Kurzschluss (Ladeklemmen berühren einander).
  - Vertauschen der Polung an den Batterieanschlüssen.
  - Bei den Geräten mit Schmelzsicherungen besteht die
  Pflicht, beim Auswechseln funktionsgleiche Ersatzteile
  mit demselben Nennstromwert zu verwenden.
  ACHTUNG: Der Austausch gegen eine
  Schmelzsicherung mit Stromwerten, die von den
  Angaben auf dem Typenschild abweichen, kann
  Personen- und Sachschäden verursachen. Aus
  demselben Grund ist unter allen Umständen die
  Ersetzung der Schmelzsicherung durch
  Überbrückungen aus Kupfer oder anderen Materialien
  zu vermeiden.
  Beim Austausch der Sicherung muss das
  Versorgungskabel stets vom Netz GETRENNT sein.
  6. HILFREICHE RATSCHLÄGE
  - Reinigen Sie die Anschlüsse Plus und Minus von
  möglichen Oxidablagerungen, damit die Klemmen
  einwandfreien Kontakt haben.
  - Vermeiden Sie unter allen Umständen den Kontakt der
  beiden Klemmen, wenn das Ladegerät mit dem Netz
  verbunden ist. Die Folge wäre das Durchbrennen der
  Schmelzsicherung.
  - Wenn die Batterie, für die das Ladegerät verwendet
  werden soll, dauerhaft in ein Fahrzeug eingebaut ist,
  studieren Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch des
  Wagens auch die Punkte “ELEKTRISCHE ANLAGE”
  oder “WARTUNG”. Vor dem Laden sollte möglichst das
  Pluskabel der elektr ischen Fahrzeuganlage
  abgeklemmt werden.
  - Prüfen Sie die Spannung der Batterie, bevor sie an das
  Ladegerät angeschlossen wird. Es sei daran erinnert,
  dass eine 6-Volt-Batterie durch 3 Polschutzkappen
  gekennzeichnet ist, eine 12-Volt-Batterie durch 6
  Kappen. In einigen Fällen können zwei Batterien mit
  jeweils 12 Volt in Reihe geschaltet sein. Dann ist eine
  Spannung von 24 Volt erforderlich, um beide
  Akkumulatoren aufzuladen. Vergewissern Sie sich,
  dass sie dieselben Eigenschaften haben, um
  ungleiches Laden zu vermeiden.
  - Einem Start muss ein Schnellladevorgang von einigen
  Minuten Dauer vorangehen: Dadurch wird der nötige
  Anlassstrom geringer, es muss weniger Netzstrom
  abgerufen werden. Denken Sie daran, sich vor dem
  Starten eines Fahrzeugs davon zu überzeugen, dass
  die Batterie einwandfrei mit den zugehörigen
  Anschlüssen (+ und -) verbunden und in gutem
  Zustand, also nicht sulfatiert oder defekt ist.
  Unter keinen Umständen darf das Fahrzeug
  angelassen werden, wenn die Batterie von den
  zugehörigen Klemmen getrennt ist. Die Batterie ist
  entscheidend für die Dämpfung von Spannungsspitzen,
  die von jener Energie ausgehen, die sich während der
  Startphase in den Verbindungskabeln ansammelt.
  - Wenn das Fahrzeug nicht startet, beharren Sie nicht,
  sondern warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie
  dann den Schnellladevorgang.
  - Starts müssen stets bei eingesetzter Batterie erfolgen,
  siehe Abschnitt ANLASSEN.

  - 10 - • Page 11

  ______________( E )______________
  MANUAL DE INSTRUCCIONES

  ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR EL CARGADOR DE
  BATERÍAS LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE
  INSTRUCCIONES.
  1. SEGURIDAD GENERAL PARA EL USO DE ESTE
  CARGADOR DE BATERÍAS

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Durante la carga, las baterías emanan gases
  explosivos, evitar que se formen llamas o chispas. NO
  FUMAR.
  Colocar las baterías en carga en un lugar aireado.

  Las personas sin experiencia deben recibir la
  formación adecuada antes de utilizar el aparato.
  L a s p e rs o n a s ( i n cl u i d o s n i ñ o s ) c u ya s
  capacidades físicas, sensoriales, mentales sean
  insuficientes para utilizar correctamente el
  aparato deben ser vigiladas por una persona
  responsable de su seguridad durante el uso del
  mismo.
  Los niños deben estar vigilados para asegurarse
  de que no juegan con el aparato.
  Utilizar el cargador de baterías exclusivamente en
  interiores y asegurarse de trabajar en lugares bien
  aireados: NO EXPONER A LLUVIA O NIEVE.
  Desenchufar el cable di alimentación de la red antes
  de conectar o desconectar los cable de carga de la
  batería.
  No conectar o desconectar las pinzas a la batería
  cuando el cargador esté en funcionamiento.
  No utilizar el cargador de baterías por ningún motivo
  en el interior de un coche o en el capó.
  Sustituir el cable de alimentación sólo con un cable
  original.
  No utilizar al cargador de baterías para recargar
  baterías no recargables.
  Controlar que la tensión de alimentación disponible
  corresponda con la indicada en la chapa de datos del
  cargador de baterías.
  Para no dañar la electrónica de los vehículos, leer,
  conser var, respetar escr upulosamente las
  advertencias de los fabricantes de los mismos
  vehículos, cuando se utilice el cargador de baterías
  tanto en carga como en arranque; lo mismo vale para
  las indicaciones ofrecidas por el fabricante de las
  baterías.
  Este cargador de baterías tiene interruptores o relés
  que pueden provocar arcos o chispas; por lo tanto, si
  se usa en un garaje o en ambiente similar, deberemos
  colocarlo en un local o en una parte protegida
  adecuados para ello.
  Las intervenciones de reparación o mantenimiento en
  el interior del cargador de baterías deben ser
  efectuadas sólo por profesionales.
  ATENCIÓN: ¡QUITAR SIEMPRE EL CABLE DE
  ALIMENTACIÓN DE LA RED ANTES DE EFECTUAR
  CUALQUIER INTERVENCIÓN DE
  MANTENIMIENTO SENCILLO DEL CARGADOR DE
  BATERÍAS, PELIGRO!
  Controlar que la toma esté provista de conexión de
  tierra de protección.
  En los modelos que no la tienen, conectar enchufes
  con una capacidad apropiada al valor del fusible
  indicado en la chapa.

  2.INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
  - Este cargador de baterías permite la carga de baterías
  de plomo con electrolito libre utilizado sobre vehículos
  a motor (gasolina o diesel), motocicletas,
  embarcaciones, etc
  - La corriente de carga suministrada por el aparado
  decrece según la curva característica W y es conforme
  a la norma DIN 41774.
  - El contenedor, en el que está instalado, posee un grado
  de protección IP 20 y está protegido de contactos
  indirectos, a través de un conductor de tierra, como es
  norma para los aparatos de clase I.
  3.INSTALACIÓN
  PREPARACIÓN (FIG. A)
  - Desembalar el cargador de baterías, efectuar el
  montaje de las partes que están separadas,
  contenidas en el embalaje.
  - Los modelos con carro deben ser instalados en
  posición vertical.
  UBICACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS
  - Durante el funcionamiento colocar de manera estable
  el cargador de baterías y asegurarse de que no se
  obstruye el paso del aire con las relativas aperturas,
  garantizando una ventilación suficiente.
  CONEXIÓN A LA RED
  - El cargador de baterías debe conectarse
  exclusivamente a un sistema de alimentación con
  conductor de neutro conectado a tierra.
  Controlar que la tensión de la red sea equivalente a la
  tensión de funcionamiento.
  - La línea de alimentación deberá poseer sistemas de
  protección, tales como fusibles o interruptores
  automáticos, suficientes para soportar la absorción
  máxima del aparato.
  - La conexión con la red debe efectuarse mediante el
  cable especial.
  - Las eventuales prolongaciones del cable de
  alimentación tienen que tener una sección adecuada y
  en cualquier caso nunca inferior a la del cable
  suministrado con el aparato.
  - Siempre hay que conectar a tierra el aparato, utilizando
  el conductor de color amarillo-verde del cable de
  alimentación, marcado con la etiqueta ( W
  ), mientras
  que los otros dos conductores deberán conectarse
  con la red de tensión.
  4. FUNCIONAMIENTO
  PREPARACIÓN PARA LA CARGA
  Nota importante: Antes de proceder a la carga,
  comprobar que la capacidad de la batería en (Ah) que
  se va a someter a carga no sea inferior a aquella
  indicada en la tarjeta (C min.)
  Seguir las instrucciones respetando
  escrupulosamente el orden que a continuación se
  indica.
  - Quitar las tapas de la batería, si las lleva, de manera
  que puedan salir los gases que producen durante la
  carga.
  - Controlar que el nivel del electrolito recubra las
  planchas de las baterías; si éstas quedasen al
  descubierto, añadir agua destilada hasta sumergirlas
  unos 5/10 mm.
  ATENCIÓN: TENER EL MÁXIMO CUIDADO
  D U R A N T E E S TA O P E R AC I Ó N YA QU E E L
  ELECTROLITO ES UN ÁCIDO ALTA MENTE
  CORROSIVO.
  - Recordar que el estado exacto de carga de las baterías
  puede ser determinado sólo utilizando un densímetro,
  que permite medir la densidad especifica del
  electrolito.
  indicativamente son válidos los siguientes valores de
  densidad (Kg/l a 20°c):
  1.28 = batería cargada
  1.21 = batería semicargada

  - 11 - • Page 12

  1.14 = batería descargada
  - Con el cable de alimentación desconectado de la toma
  de red, colocar el desviador 6/12 V o 12/24 V (si está
  presente) en función de la tensión nominal de la batería
  a cargar.
  - Colocar el/los desviador/es de regulación de la carga
  (si está/n presente/s) como deseado (FIG.B. LOW carga normal, HIGH - carga rápida).
  - Comprobar la polaridad de los terminales de la batería:
  positivo el símbolo + y negativo el símbolo -.
  NOTA: si los símbolos no se pueden distinguir se
  recuerda que el terminal positivo es el que no está
  conectado al chasis del coche.
  - Conectar la pinza de carga de color rojo al terminal
  positivo de la batería (símbolo +).
  - Conectar la pinza de carga de color negro al chasis del
  coche, lejos de la batería y del conducto del
  carburante.
  NOTA: si la batería no está instalada en el coche,
  conectarse directamente al terminal negativo de la
  batería (símbolo -).
  CARGA
  - Alimentar el cargador de baterías introduciendo el
  cable de alimentación en la toma de red y poniendo el
  ON el interruptor (si está presente).
  - El amperímetro (si está presente) indicará la corriente
  (en amperios) de carga de la batería. Durante esta
  fase se observará que la indicación del amperímetro
  disminuirá lentamente hasta acercarse a valores muy
  bajos en función de la capacidad y de las condiciones
  de la batería.
  Fig.C
  NOTA: Cuando la batería está cargada, se podrá además
  notar un principio de “ebullición” del líquido contenido
  en ella. Se aconseja interrumpir la carga al comienzo
  de este fenómeno para evitar oxidaciones de la
  plancha y conservar en buen estado la batería.
  CARGA AUTOMÁTICA
  PARA LOS MODELOS QUE ASÍ LOS PREVÉN:
  1- Desviador en posición automático. (
  TRONIC)
  Durante esta fase, el cargador de baterías controlará
  constantemente la tensión presente en los polos de la
  batería, suministrando o interrumpiendo
  automáticamente, cuando fuese necesario, la
  corriente de carga hacia la batería.
  2- Desviador en posición manual. ( CHARGE )
  En esta posición está deshabilitada la función
  automática.
  Para cualquier otra infor mación sobre el
  procedimiento de carga de las baterías, ver como
  referencia el manual de instrucción.
  ATENCIÓN: BATERÍAS HERMÉTICAS.
  Si se presentara la necesidad de efectuar la carga
  de este tipo de baterías, tener el máximo cuidado.
  Efectuar una carga lenta, controlando
  constantemente la tensión de los terminales de la
  batería. Cuando esta tensión, que se puede detectar
  fácilmente con un tester común, alcanzar los 14,4V
  para las baterías de 12V (7,2V para las baterías de 6V y
  28,8V para las baterías de 24V) se aconseja
  interrumpir la carga.
  Carga simultánea de varias baterías
  Esta operación debe efectuarse con mucho cuidado:
  ATENCIÓN: no cargar nunca baterías de capacidad,
  descarga y tipología diferentes entre ellas.
  Si se deben cargar varias baterías simultáneamente, se
  puede recurrir a conexiones en “serie” o en “paralelo”.
  Entre estos dos sistemas es aconsejable la conexión en
  serie cuando de esta manera se puede controlar la
  corriente que circula en cada una de las baterías, la cual
  ha de ser análoga a la que señala el amperímetro.

  NOTA: En el caso de conexión en serie de dos baterías
  que tengan tensión de 12 V se aconseja poner el
  desviador 12V/24V en posición 24V, si está presente.
  FIG.D
  FIN DE CARGA
  - Quitar la alimentación al cargador de baterías
  poniendo en OFF el interruptor (si está presente) y/o
  quitando el cable de alimentación de la toma de red.
  - Desconectar la pinza de carga de color negro del
  chasis del coche o del terminal negativo de la batería
  (símbolo -).
  - Desconectar la pinza de carga de color rojo del
  terminal positivo de la batería (símbolo +).
  - Volver a poner el cargador de baterías en un lugar
  seco.
  - Volver a cerrar las celdas de la batería con los relativos
  tapones (si están presentes).
  ARRANQUE
  Asegurarse antes de efectuar el arranque del
  vehículo, que la batería esté bien conectada a los
  respectivos bornes (+ y -) y que esté en buen estado
  (no sulfatada y no averiada).
  No efectuar por ningún motivo arranques en
  vehículos con baterías desconectadas de los
  respectivos bornes; la presencia de la batería es
  determinante para la eliminación de eventuales
  subidas de tensión que se podrían generar por efecto
  de la energía acumulada en los cables de conexión
  durante la fase de arranque.
  Para el arranque poner el conmutador (si está presente) o
  el desviador en la posición de arranque a la tensión que
  corresponda con la del medio que se debe arrancar.
  FIG. E
  Es indispensable, antes de girar la llave de arranque,
  efectuar una carga rápida de 5-10 minutos, esto facilitará
  muchísimo el arranque. La operación de carga rápida
  debe efectuarse rigurosamente con el cargador de
  baterías en posición de carga y NO de arranque.
  El arranque se producirá pulsando el pulsador del mando
  a distancia (sólo para trifásico).
  La corriente distribuida se indica en la escala del
  amperímetro con una capacidad mayor.
  ATENCIÓN: ¡Antes de seguir adelante, leer
  cuidadosamente las advertencias del fabricante de
  vehículos!
  - Asegurarse de proteger la línea de alimentación con
  fusibles o interruptores automáticos con un valor
  correspondiente al indicado en la chapa con el símbolo
  (
  ).
  - Para evitar sobrecalentamientos del cargador de
  baterías, efectuar la operación de arranque respetando
  RIGUROSAMENTE los ciclos de trabajo/pausa
  indicados en el aparato (ejemplo: INICIO 3s ON 120s
  OFF-5 CICLOS). No insistir más si el motor del vehículo
  no se pone en marcha: se podría dañar seriamente la
  batería o incluso el equipo eléctrico del coche.
  5. PROTECCIONES (Fig. F)
  El cargador de baterías está provisto de protecciones que
  intervienen en caso de:
  - Sobrecarga (excesiva corriente hacia la batería).
  - Cortocircuito (pinzas de carga en contacto entre ellas).
  - Inversión de polaridad en los terminales de la batería.
  - En los aparatos provistos de fusibles es obligatorio, en
  caso de sustitución, utilizar recambios iguales, que
  tengan el mismo valor de corriente nominal.
  ATENCIÓN: Sustituir el fusible con valores de
  corriente diferente a los indicados en la placa, podría
  provocar daños a personas o cosas. Por el mismo
  motivo, evitar absolutamente la sustitución del
  fusible por puentes de cobre u otro material.
  La sustitución del fusible debe hacerse siempre con

  - 12 - • Page 13

  el cable de alimentación DESENCHUFADO de la red.
  6. CONSEJOS ÚTILES
  - Limpiar los bornes positivo y negativo de posibles
  incrustaciones de óxido, de manera que se asegure un
  buen contacto de las pinzas.
  - Evitar absolutamente poner en contacto las dos pinzas,
  cuando el cargador de baterías esté conectado a la red.
  De esta manera se quemará el fusible.
  - Si la batería con la cual se quiere utilizar este cargador
  de baterías está permanentemente colocada en un
  vehículo, consultar también el manual de instrucciones
  o de mantenimiento del vehículo, en la voz
  “INSTALACIÓN ELÉCTRICA” o “MANTENIMIENTO”.
  Es mejor separar, antes de pasar a la carga, el cable
  positivo de la instalación eléctrica del vehículo.
  - Controlar la tensión de la batería antes de conectarla al
  cargador de baterías, se recuerda que 3 tapones
  distinguen a una batería de 6 V, 6 tapones a una de 12
  V. En algunos casos puede haber dos baterías de 12
  voltios en serie, en este caso es necesaria una tensión
  de 24 voltios para cargar los dos acumuladores.
  Asegurarse de que tengan las mismas características
  para evitar un desequilibrio en la carga.
  Antes de realizar un arranque, efectuar una carga
  rápida, de algunos minutos de duración: esto limitará la
  corriente de arranque, exigiendo al mismo tiempo
  menos corriente a la red. Recuerde que es necesario
  asegurarse antes de efectuar el arranque del vehículo,
  que la batería esté bien conectada a los respectivos
  bornes (+ y -) y que esté en buen estado (no sulfatada ni
  averiada).
  No efectuar por ningún motivo arranques en vehículos
  con baterías desconectadas de los respectivos bornes;
  la presencia de la batería es determinante para la
  eliminación de eventuales subidas de tensión que se
  podrían generar por efecto de la energía acumulada en
  los cables de conexión durante la fase de arranque.
  - Si no se produce la puesta en marcha, no insistir, sino
  esperar algunos minutos y repetir la operación de carga
  rápida.
  - Los arranques deben efectuarse siempre con la batería
  conectada, véase párrafo ARRANQUE.

  ______________( P )____________
  MANUAL DE INSTRUÇÕES

  ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR O CARREGADOR
  LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES ATENTAMENTE!
  1. SEGURANÇA GERAL PARA O USO DESTE
  CARREGADOR DE BATERIAS

  -

  -

  Durante o carregamento as baterias emanam gases
  explosivos, evitar que se formem chamas e faíscas.
  NÃO FUMAR.
  Colocar as baterias que estão sendo carregadas num
  lugar ventilado.

  As pessoas que não têm experiência devem ser
  instruídas oportunamente antes de utilizar o
  aparelho.
  As pessoas (inclusive crianças) com capacidades
  físicas, sensoriais, mentais insuficientes para
  utilizar correctamente o aparelho devem estar sob
  a supervisão de uma pessoa responsável pela sua

  -

  -

  -

  -

  segurança durante o suo do mesmo.
  As crianças devem ser vigiadas para verificar que
  não brinquem com o aparelho.
  Usar o carregador de baterias exclusivamente em
  locais fechados os quais devem ser ambientes bem
  ventilados: NÃO EXPOR À CHUVA OU NEVE.
  Desligar o cabo eléctrico da rede antes de ligar ou
  desligar os cabos de carga da bateria.
  Não prender nem desprender as pinças à bateria com
  o carregador de baterias funcionando.
  Não usar de maneira nenhuma o carregador de
  baterias dentro de um automóvel ou do capô.
  Substituir o cabo eléctrico somente com um cabo
  original.
  Não usar o carregador de baterias para recarregar
  baterias do tipo que não podem ser recarregadas.
  Verificar que a tensão de alimentação disponível seja
  correspondente àquela indicada na placa de dados do
  carregador de baterias.
  Para não danificar a electrónica dos veículos, ler,
  guardar, respeitar rigorosamente os avisos fornecidos
  pelos fabricantes dos próprios veículos, quando se
  usa o carregador de baterias tanto sob carga como em
  arranque; o mesmo vale para as indicações fornecidas
  pelo fabricante de baterias.
  Este carregador de baterias contém partes, tais como
  interruptores ou relés, que podem provocar arcos ou
  faíscas; portanto se for usado numa garagem ou em
  ambiente semelhante, colocar o carregador de
  baterias num lugar ou caixa apropriada para tal fim.
  Operações de reparação ou de manutenção no
  interior do carregador de baterias devem ser
  efectuadas somente por profissionais especializados.
  ATENÇÃO: DESLIGAR SEMPRE O CABO
  ELÉCTRICO DA REDE ANTES DE EFECTUAR
  QUALQUER INTERVENÇÃO DE SIMPLES
  MANUTENÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS,
  PERIGO!
  Controlar que a tomada tenha ligação de protecção à
  terra.
  Nos modelos sem fio terra, ligar fichas com
  capacidade apropriada ao valor do fusível indicado na
  placa.

  2.INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL
  - Este carregador de bater ias possibilita o
  carregamento de baterias de chumbo com electrólito
  livre usadas em veículos a motor (gasolina e diesel),
  motocicletas, embarcações, etc.
  - A corrente de carga fornecida pelo aparelho decresce
  segundo a curva característica W e em conformidade
  com a norma DIN 41774.
  - A caixa onde está instalado possui um grau de
  protecção IP 20 e é protegido de contactos indirectos
  mediante um condutor de terra conforme estabelecido
  para os aparelhos de classe I.
  3. INSTALAÇÃO
  PREPARAÇÃO (FIG.A)
  - Desembalar o carregador de baterias, executar a
  montagem das partes avulsas, contidas na
  embalagem.
  - Os modelos sobre rodas devem ser instalados na
  posição vertical.
  POSICIONAMENTO DO CARREGADOR DE BATERIAS
  - Durante o funcionamento posicionar de maneira
  estável o carregador de baterias e controlar para que
  não fique obstruída a passagem de ar através das
  aberturas apropriadas garantindo uma ventilação
  suficiente.
  LIGAÇÃO À REDE
  - O carregador de bater ia deve ser ligado
  exclusivamente a um sistema de alimentação com
  condutor de neutro ligado à terra.
  Controlar que a tensão de rede seja correspondente à

  - 13 - • Page 14

  tensão de funcionamento.
  - A linha de alimentação deverá ser dotada de sistemas
  de protecção, tais como fusíveis ou interruptores
  automáticos, suficientes para suportar a absorção
  máxima do aparelho.
  - A ligação à rede deve ser efectuada com cabo
  apropriado.
  - Eventuais extensões do cabo eléctrico devem ter um
  diâmetro adequado e nunca inferior ao diâmetro do
  cabo fornecido.
  - É sempre obrigatório ligar o aparelho à terra, utilizando
  o condutor de cor amarelo-verde do cabo eléctrico,
  marcado com a etiqueta ( W
  ), enquanto os outros dois
  condutores deverão ser ligados à rede de tensão.
  4. FUNCIONAMENTO
  PREPARAÇÃO PARA A CARGA
  NB: Antes de efectuar a carga, verificar que a
  capacidade das baterias (Ah) que se deseja carregar
  não seja inferior àquela indicada na placa (C min).
  Executar as instruções seguindo rigorosamente a
  ordem reproduzida abaixo.
  - Remover as tampas da bateria se presentes, de
  maneira que os gases que se produzem durante o
  carregamento possam sair.
  - Controlar que o nível do electrólito cubra as placas
  das baterias; se as mesmas ficarem descobertas
  acrescentar água destilada até cobri-las de 5 10
  mm.
  ATENÇÃO: PRESTAR O MÁXIMO CUIDADO
  D U R A N T E E S TA O P E R A Ç Ã O P O R Q U E O
  E L E C T R Ó L I TO É U M Á C I D O A LTA M E N T E
  CORROSIVO.
  - Deve ser lembrado que o estado exacto de carga das
  baterias pode ser determinado somente usando um
  densímetro, que permite a medição da densidade
  específica do electrólito; a título indicativo valem os
  seguintes valores de densidade de soluto (Kg/l a
  20°C):
  1.28 = bateria carregada
  1.21 = bateria semi-carregada
  1.14 = bateria descarregada
  - Com cabo de alimentação desprendido da ficha de
  rede, colocar o desviador 6/12 V ou 12/24 V (se
  presente) em função da tensão nominal da bateria a
  carregar.
  - Colocar o/os desviador/es de regulação da carga (se
  presente/s) como desejado (FIG.B. LOW carga
  normal, HIGH carga rápida).
  - Verificar a polaridade dos bornes da bateria: positivo o
  símbolo + e negativo o símbolo -.
  NOTA: se os símbolos não estiverem visíveis deve ser
  lembrado que o borne positivo é aquele não ligado ao
  chassi do automóvel.
  - Prender a pinça de carga de cor vermelha ao borne
  positivo da bateria (símbolo +).
  - Prender a pinça de carga de cor preta ao chassi do
  automóvel, longe da bateria e do tubo do combustível.
  NOTA:se a bateria não estiver instalada no automóvel,
  ligar directamente ao bor ne negativo da
  bateria(símbolo -).
  CARGA
  - Alimentar o carregador de baterias introduzindo o cabo
  de força na tomada de rede e colocando o interruptor
  em ON (se houver).
  - O amperímetro (se presente) indica a corrente (em
  Ampère) de carga da bateria: durante esta fase poderá
  ser observado que a indicação do amperímetro
  diminuirá lentamente até valores muito baixos em
  função da capacidade e das condições da bateria.
  FIG.C
  NOTA: Quando a bateria estiver carregada poderá ser
  percebido um princípio de “ebulição” do líquido contido na
  bateria. Recomenda-se interromper a carga já no início
  deste fenómeno a fim de evitar danos da bateria.

  CARGA AUTOMÁTICA
  PARA OS MODELOS PREVISTOS:
  1- Desviador na posição automática. (
  TRONIC)
  Durante esta fase o carregador de bateria controlará
  constantemente a tensão presente nos bornes da
  bateria, abastecendo ou interrompendo
  automaticamente, quando necessário, a corrente de
  carga para a Bateria.
  2- Desviador na posição manual. ( CHARGE )
  Nesta posição está desabilitada a função automática.
  Para qualquer outra informação relativa aos métodos
  de carga das baterias, consultar o manual de
  instruções.
  ATENÇÃO! BATERIAS HERMÉTICAS.
  Se houver a necessidade de efectuar a carga
  deste tipo de baterias prestar a máxima atenção.
  Efectuar uma carga lenta mantendo a tensão sob
  controlo nos bornes da bateria. Quando esta tensão,
  facilmente detectável com um testador comum,
  atingir os 14,4V para as baterias com 12V (7,2V para as
  baterias com 6V e 28,8V para as baterias com 24V)
  recomenda-se para interromper a carga.
  Carga simultânea de mais baterias
  Efectuar este tipo de operação com o máximo cuidado.
  ATENÇÃO; não carregar baterias com capacidade,
  descarga e tipo diferente entre si.
  Tendo que carregar várias baterias simultaneamente
  pode-se usar ligações em “série” ou em “paralelo”. Entre
  os dois sistemas é recomendável a ligação em série,
  porque desta maneira pode-se controlar a corrente
  circulante em cada bateria que será análoga àquela
  marcada pelo amperímetro.
  NOTA: No caso de ligação em série de duas baterias com
  tensão nominal de 12V, recomenda-se para colocar o
  desviador 12V/24V na posição 24V, se presente.
  FIG. D
  FIM DA CARGA
  - Tirar a alimentação ao carregador de baterias pondo
  em OFF o interruptor (se for presente) e/ou tirando o
  cabo de alimentação da tomada de rede.
  - Desprender a pinça de carga de cor preta do chassi do
  automóvel ou pelo borne negativo da bateria (símb. -).
  - Desprender a pinça de carga de cor vermelha do borne
  positivo da bateria (símbolo +).
  - Guardar o carregador de baterias em lugar seco.
  - Fechar as células da bateria com as tampas
  apropriadas (se presentes).
  ARRANQUE
  Verifique antes de executar o arranque do veículo, que
  a bateria esteja bem ligada nos respectivos bornes (+
  e -) e esteja em bom estado (não sulfatada e sem
  avaria).
  Não execute de maneira nenhuma arranques de
  veículos com baterias desligadas dos respectivos
  bornes; a presença da bateria é determinante para a
  eliminação de eventuais sobretensões que podem ser
  geradas por efeito da energia acumulada nos fios de
  ligação durante a fase de arranque.
  Para o arranque disponha o comutador (se presente) ou o
  desviador na posição de arranque com a tensão
  correspondente àquela do meio a arrancar.
  FIG. E
  É indispensável, antes de virar a chave de arranque,
  efectuar uma carga rápida de 5-10 minutos, isto facilitará
  muito o arranque. A operação de carga rápida deve ser
  executada rigorosamente com o carregador de
  baterias na posição de carga e NÃO de arranque.
  O arranque será efectuado carregando o botão de
  controlo remoto (somente para trifásico).

  - 14 - • Page 15

  A corrente abastecida é indicada pela escala do
  amperómetro com capacidade maior.
  ATENÇÃO: Antes de proceder observe atentamente
  os avisos dos fabricantes de veículos!
  - Certifique-se de proteger a linha de alimentação com
  fusíveis ou interruptores automáticos com valor
  correspondente indicado na placa com o símbolo
  (
  ).
  - A fim de evitar sobreaquecimentos do carregador de
  baterias, execute a operação de arranque respeitando
  RIGOROSAMENTE os ciclos de trabalho/pausa
  indicados no aparelho (exemplo: START 3s ON 120s
  OFF-5 CYCLES). Não insista mais se o motor do
  veículo não arranca: com efeito, poderia comprometer
  seriamente a bateria ou até mesmo o equipamento
  eléctrico do veículo.
  5. PROTECÇÕES (FIG. F)
  O carregador de baterias P é equipado com protecção
  que intervém no caso de:
  - Sobrecarga (excessivo abastecimento de corrente para
  a bateria).
  - Curto-circuito (pinças de carga colocadas em contacto
  entre si).
  - Inversão de polaridade nos bornes da bateria.
  - Nos aparelhos equipados com fusíveis, para a
  substituição, é obrigatório o uso de peças
  sobressalentes iguais com o mesmo valor de corrente
  nominal.
  ATENÇÃO: Substituir o fusível com valores de
  corrente diferentes daqueles indicados na placa,
  poderá provocar danos a pessoas ou coisas. Pelo
  mesmo motivo, evite na maneira mais absoluta a
  substituição do fusível com pontos de cobre ou outro
  material.
  A operação de substituição do fusível deve ser
  executada sempre com o fio de alimentação
  DESPRENDIDO da rede.
  6. CONSELHOS ÚTEIS
  - Limpe o borne positivo e o negativo de possíveis
  incrustações de óxido de modo a garantir um bom
  contacto das pinças.
  - Evite da forma mais absoluta de colocar em contacto as
  duas pinças quando o carregador de baterias estiver
  introduzido na rede. Neste caso haverá a queima do
  fusível.
  - Se a bateria com a qual se quer usar este carregador de
  baterias P estiver permanentemente ligada num
  veículo, consulte também o manual de instruções e/ou
  de manutenção do veículo no item “INSTALAÇÃO
  ELÉCTRICA” ou “MANUTENÇÃO”. De preferência
  desligue, antes de efectuar a carga, o cabo positivo que
  faz parte da instalação eléctrica do veículo.
  - Controle a tensão da bateria antes de ligá-la ao
  carregador de baterias, deve-se lembrar que 3 tampas
  diferenciam uma bateria de 6 Volts, 6 tampas 12 Volts.
  Em alguns casos pode haver duas baterias com 12
  Volts em série, neste caso é necessária uma tensão de
  24 Volts para carregar ambos os dois acumuladores.
  Controle que tenham as mesmas características para
  evitar desequilíbrio na carga.
  - Antes de efectuar um arranque execute sempre uma
  carga rápida com duração de alguns minutos: isso
  limitará a corrente de arranque, exigindo também
  menos corrente da rede. Verifique antes de executar o
  arranque do veículo, que a bateria esteja bem ligada
  nos respectivos bornes (+ e -) e esteja em bom estado
  (não sulfatada e sem avaria).
  Não execute de maneira nenhuma arranques de
  veículos com baterias desligadas dos respectivos
  bornes; a presença da bateria é determinante para a
  eliminação de eventuais sobretensões que podem ser
  geradas por efeito da energia acumulada nos fios de
  ligação durante a fase de arranque.
  - Se o arranque não acontece, não insista, mas espere

  alguns minutos e repita a operação de carga rápida.
  - Os arranques devem ser sempre executados com
  bateria ligada, veja o parágrafo ARRANQUE.

  _____________( NL )_____________
  INSTRUCTIEHANDLEIDING

  OPGELET: VOORDAT MEN DE BATTERIJLADER
  G E B R U I K T , A A N D A C H T I G D E
  INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN
  1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET GEBRUIK VAN
  DEZE BATTERIJLADER

  -

  Tijdens het opladen laten de batterijen explosief gas
  vrij, vermijd dat er zich vlammen en vonken vormen.
  NIET ROKEN.
  De op te laden batterijen op een verluchte plaats
  zetten.

  - De niet ervaren personen moeten op een adequate
  manier opgeleid worden voordat ze het toestel
  gebruiken.
  - De personen (kinderen inbegrepen) waarvan de
  lichamelijke, zintuiglijke en mentale capaciteiten
  onvoldoende zijn voor een correct gebruik van het
  toestel moeten onder het toezicht staan van een
  persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
  tijdens het gebruik ervan.
  - De kinderen moeten onder toezicht staan om er
  zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
  - De batterijlader uitsluitend binnen gebruiken en werken
  in goed verluchte ruimten: NIET BLOOTSTELLEN AAN
  REGEN OF SNEEUW.
  - De voedingskabel loskoppelen van het net voordat de
  kabels voor het opladen worden aangesloten op of
  losgekoppeld van de batterij.
  - De tangen niet aansluiten op of loskoppelen van de
  batterij met de batterijlader in werking.
  - De batterijlader geenszins gebruiken binnen in de auto
  of in de motorkap.
  - De voedingskabel alleen vervangen met een originele
  kabel.
  - De batterijlader niet gebruiken om niet heroplaadbare
  batterijen terug op te laden.
  - Verifiëren of de beschikbare voedingsspanning
  overeenstemt met diegene die aangeduid staat op de
  plaat met de gegevens van de batterijlader.
  - Teneinde de elektronica van de voertuigen niet te
  beschadigen, de waarschuwingen gegeven door de
  fabrikanten van de voertuigen zelf lezen, bewaren en
  zorgvuldig in acht nemen, wanneer men de
  batterijlader gebruikt zowel bij het opladen als bij de
  start; hetzelfde geldt voor de aanwijzingen gegeven
  door de fabrikant van de batterijen.
  - Deze batterijlader bevat componenten, zoals
  schakelaars of relais, die bogen of vonken kunnen
  veroorzaken; bijgevolg, indien de batterijlader in een
  garage of in een soortgelijke ruimte wordt gebruikt,
  moet men hem in een lokaal of in een omgeving
  plaatsen die speciaal voor dit doel bestemd is.
  - Ingrepen van herstellingen of onderhoud aan de
  binnenkant
  van de batterijlader mogen alleen
  uitgevoerd worden door personeel met ervaring.

  - 15 - • Page 16

  - O P G E L E T: D E VO E D I N G S K A B E L A LT I J D
  LOSKOPPELEN VAN HET NET VOORDAT MEN
  GELIJK WELKE INGREEP VAN GEWOON
  O N D E R H O U D VA N D E BAT T E R I J L A D E R
  UITVOERT, GEVAAR!
  - Controleren of het contact voorzien is van een
  beschermende aardeaansluiting.
  - In de modellen die erover beschikken, stekkers
  aansluiten die een vermogen hebben dat geschikt is
  voor de op de plaat aangeduide waarde van de
  zekering.
  2.INLEIDING EN ALGEMENE BESCHRIJVING
  - Deze batterijlader staat het opladen van batterijen met
  lood en vrije elektrolyt toe gebruikt op motorvoertuigen
  (benzine en diesel), motorfietsen, schepen, enz.
  - De stroom voor het opladen geleverd door het toestel
  neemt af volgens de karakteristieke kromme W en è
  overeenkomstig de norm DIN 41774.
  - De bak waarin deze è geïnstalleerd is heeft een
  beschermingsgraad IP 20 en è is beschermd door
  indirecte contacten middels een aardegeleider zoals
  voorgeschreven wordt voor de toestellen in klasse I.
  3. INSTALLATIE
  INRICHTING (FIG. A)
  - De batterijlader uitpakken, overgaan tot de montage
  van de losse componenten die in de verpakking zitten.
  - De modellen op wagen moeten in verticale stand
  geïnstalleerd worden.
  PLAATSING VAN DE BATTERIJLADER
  - Tijdens de werking de batterijlader op een stabiele
  manier installeren en ervoor zorgen dat de
  luchtdoorgang niet verstopt wordt middels speciaal
  daartoe bestemde openingen zodanig dat een
  voldoende ventilatie gegarandeerd is.
  AANSLUITING OP HET NET
  - De batterijlader mag uitsluitend aangesloten worden
  op een voedingssysteem met een neutraalgeleider
  verbonden met de aarde.
  Controleren of de netspanning overeenstemt met de
  spanning van werking.
  - D e vo e d i n g s l i j n m o e t u i t g e r u s t z i j n m e t
  beschermingssystemen zoals zekeringen of
  automatische schakelaars, voldoende om de
  maximum absorptie van het toestel te verdragen.
  - De aansluiting op het net è moet uitgevoerd worden
  met een speciale kabel.
  - Eventuele verlengsnoeren van de voedingskabel
  moeten een adequate doorsnede hebben die nooit
  kleiner mag zijn dan diegene van de geleverde kabel.
  - Het is altijd verplicht het toestel met de aarde te
  verbinden, gebruik makend van de geel-groene
  geleider van de voedingskabel, gemarkeerd met het
  etiket ( W
  ), terwijl de andere twee geleiders verbonden
  moeten worden met de netspanning.
  4. WERKING
  VOORBEREIDING VOOR HET OPLADEN
  NB: Voordat men overgaat tot het opladen, moet men
  verifiëren of de capaciteit van de batterijen (Ah) die
  men wenst te onderwerpen aan het opladen niet
  kleiner is dan diegene die aangeduid staat op de plaat
  (C min).
  Bij het uitvoeren van de instructies nauwkeurig de
  hierna aangegeven volgorde volgen.
  - De eventueel aanwezige deksels van de batterij
  wegnemen, ì zodanig dat de gassen die zich
  ontwikkelen tijdens het opladen naar buiten kunnen
  komen.
  - Controleren of het niveau van de elektrolyt de platen
  van de batterijen dekt; indien deze bloot blijken te
  liggen, gedistilleerd water toevoegen tot ze 5 -10 mm
  bedekt zijn.
  OPGELET: UITERST VOORZICHTIG TEWERK

  GAAN TIJDENS DEZE OPERATIE OMDAT DE
  ELEKTROLYT EEN UITERST CORROSIEF ZUUR IS.
  - Men herinnert eraan dat de juiste staat van opladen
  van de batterijen alleen bepaald kan worden gebruik
  makend van een densimeter, die toestaat de specifieke
  densiteit van de elektrolyt te meten.
  indicatief zijn de volgende waarden van densiteit van
  opgeloste stof geldig (Kg/l op 20°c):
  1.28 = opgeladen batterij
  1.21 = half ontladen batterij
  1.14 = ontladen batterij
  - Met de voedingskabel losgekoppeld van het netcontact
  de deviator 6/12 V of 12/24 V (indien aanwezig)
  plaatsen in functie van de nominale spanning van de op
  te laden batterij.
  - De deviator/deviators van het opladen (indien
  aanwezig) plaatsen zoals gewenst (FIG.B. LOW
  normaal opladen, HIGH snel opladen).
  - De polariteit van de klemmen van de batterij verifiëren:
  positief het symbool + en negatief het symbool -.
  OPMERKING: indien de symbolen zich niet
  onderscheiden moet men zich herinneren dat de
  positieve klem diegene is die niet verbonden is met het
  chassis van de auto.
  - De rode tang voor het opladen verbinden met de
  positieve klem van de batterij (symbool +).
  - De zwarte tang voor het opladen verbinden met het
  chassis van de auto, uit de buurt van de batterij en van
  de buis van de brandstof.
  OPMERKING indien de batterij niet in de auto
  geïnstalleerd is, zich rechtstreeks verbinden met de
  negatieve klem van de batterij (symbool -).
  OPLADEN
  - De batterijlader voeden door de voedingskabel in het
  contact van het net te steken en de schakelaar (indien
  aanwezig) op ON te zetten.
  - De ampèremeter (indien aanwezig) geeft de stroom
  aan (in Ampères) voor het opladen van de batterij:
  tijdens deze fase merkt men dat de aanwijzing van de
  ampèremeter langzaam vermindert tot op heel lage
  waarden in functie van de capaciteit en de condities van
  de batterij.
  FIG.C
  OPMERKING: Wanneer de batterij oplaadt kan men
  bovendien een begin van ”koken” van de vloeistof merken
  die bevat is in de batterij. Men raadt aan het opladen reeds
  aan het begin van dit fenomeen te onderbreken teneinde
  beschadigingen aan de batterij te voorkomen.
  AUTOMATISCH OPLADEN
  VOOR DE MODELLEN DIE DIT VOORZIEN:
  1- Deviator in automatisch stand. (
  TRONIC)
  Tijdens deze fase controleert de batterijlader constant
  de spanning die aanwezig is aan de uiteinden van de
  batterij en verdeelt of onderbreekt hierbij automatisch,
  indien noodzakelijk, de stroom van het opladen naar de
  Batterij.
  2- Deviator in manuele stand. ( CHARGE )
  In deze stand is de automatische functie gedeactiveerd
  è.
  Voor alle andere informaties m.b.t. de wijzen van
  opladen van de batterijen, de instructiehandleiding
  raadplegen.
  OPGELET: HERMETISCHE BATTERIJEN.
  Indien het nodig blijkt te zijn dit soort batterijen te
  moeten opladen, moet men uiterst aandachtig tewerk
  gaan. Een trage oplading uitvoeren en hierbij de
  spanning naar de klemmen van de batterij onder
  controle houden. Wanneer deze spanning, die
  gemakkelijk kan opgenomen worden met een gewone
  tester, de 14,4V bereikt voor de batterijen van 12V
  (7,2V voor de batterijen van 6V en 28,8V voor de

  - 16 - • Page 17

  batterijen van 24V) raadt men aan het opladen te
  onderbreken.
  Gelijktijdig opladen van meerdere batterijen
  Dit soort operaties uiterst voorzichtig uitvoeren:
  OPGELET; geen batterijen opladen met een verschillende
  capaciteit, aflading en typologie.
  Indien men meerdere batterijen tegelijkertijd moet
  opladen, kan men beroep doen op verbindingen in ”serie”
  of in ”parallel”. Tussen de twee systemen is de verbinding
  in serie aan te raden è omdat men op deze wijze de stroom
  kan controleren die in iedere batterij stroomt en die
  analoog zal zijn met diegene die door de ampèremeter
  wordt aangeduid.
  OPMERKING In geval van een verbinding in serie van
  twee batterijen met een nominale spanning van 12V, raadt
  men aan de deviator 12V/24V in de stand 24V te zetten
  indien aanwezig.
  FIG.D
  EINDE OPLADEN
  - De voeding van de acculader wegnemen en hierbij de
  schakelaar (indien aanwezig) op OFF plaatsen en/of de
  voedingskabel uit het contact van het net nemen.
  - De zwarte tang van het opladen loskoppelen van het
  chassis van de auto of van de negatieve klem van de
  batterij (symbool -).
  - De rode tang van het opladen loskoppelen van de
  positieve klem van de batterij (symbool +).
  - De batterijlader op een droge plaats opbergen.
  - De cellen van de batterij terug sluiten met de speciaal
  daartoe bestemde doppen (indien aanwezig).
  START
  Voordat men de start van het voertuig uitvoert, moet
  men controleren of de batterij goed verbonden is met
  de desbetreffende klemmen (+ en -) en in goede staat
  is (niet gesulfoneerd en niet defect).
  Nooit op geen enkele manier startoperaties van
  voertuigen uitvoeren met de batterijen losgekoppeld
  van de desbetreffende klemmen; de aanwezigheid
  van de batterij is bepalend voor het elimineren van
  eventuele te grote spanningen die gegenereerd
  zouden kunnen worden als effect van de energie
  opgehoopt in de verbindingskabels tijdens de
  startfase.
  Voor de start moet men de commutator (indien aanwezig)
  of de deviator in de stand van start zetten aan de spanning
  in overeenstemming met die van het te starten voertuig.
  FIG. E
  Het is absoluut noodzakelijk, voordat men aan de
  startsleutel draait, een snelle oplading van 5-10 minuten
  uit te voeren, dit zal de star t ten stelligste
  vergemakkelijken. De snelle oplaadoperatie moet
  zorgvuldig uitgevoerd worden met de batterijlader in
  de stand van opladen en NIET van start.
  De start zal gebeuren door te drukken op de drukknop van
  de afstandsbediening (alleen voor driefasen)
  De verdeelde stroom wordt aangeduid door de schaal van
  de ampèremeter met groter vermogen.
  OPGELET: Voordat men verdergaat moet men
  aandachtig de waarschuwingen van de fabrikanten van de
  voertuigen lezen!
  - Controleren dat de voedingslijn beschermd is met
  zekeringen of automatische schakelaars van de
  overeenstemmende waarde aangeduid op de plaat met
  het symbool (
  ).
  - Teneinde verhittingen van de batterijlader te
  voorkomen, moet men de startoperatie uitvoeren met
  een NAUWKEURIG respect voor de cycli van
  werk/pauze aangeduid op het toestel (voorbeeld:
  START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Bovendien niet
  aandringen indien de motor van het voertuig niet start:
  dit zou immers de batterij of zelfs de elektrische
  uitrusting van het voer tuig er nstig kunnen

  compromitteren.
  5. BESCHERMINGEN (FIG. F)
  De batterijlader P is uitgerust met een bescherming die
  ingrijpt in geval van:
  - Overbelasting (excessieve stroomverdeling naar de
  batterij).
  - Kortsluiting (laadtangen met elkaar in contact
  gebracht).
  - Inversie van de polariteit op de klemmen van de batterij .
  - In de toestellen voorzien van zekeringen is het verplicht
  in geval van vervanging, analoge reserveonderdelen te
  gebruiken die dezelfde waarde van nominale stroom
  hebben.
  OPGELET: De zekering vervangen met andere
  stroomwaarden die verschillen van diegene
  aangeduid op de plaat zou schade aan personen of
  dingen kunnen veroorzaken. Omwille van dezelfde
  reden moet men absoluut de vervanging van de
  zekering vermijden met bruggen in koper of een ander
  materiaal.
  De operatie van de vervanging van de zekering moet
  altijd uitgevoerd worden met de voedingskabel
  LOSGEKOPPELD van het net.
  6. NUTTIGE RAADGEVNGEN
  - De positieve en negatieve klemmen schoonmaken van
  mogelijke incrustaties van oxide teneinde een goed
  contact van de tangen te garanderen.
  - Absoluut vermijden de twee tangen in contact te
  brengen wanneer de batterijlader P in het net is
  ingeschakeld. In dit geval heeft men de verbranding van
  de zekering.
  - Indien de batterij waarmee men deze batterijlader P
  wenst te gebruiken permanent ingeschakeld is op een
  voertuig, ook de instructie- en/of
  onderhoudshandleiding van het voertuig raadplegen in
  het gedeelte "ELEKTRISCHE INSTALLATIE" of
  "ONDERHOUD". Bij voorkeur, voordat men overgaat tot
  het opladen, de positieve kabel die deel uitmaakt van de
  elektrische installatie van het voertuig loskoppelen.
  - De spanning van de batterij controleren voordat men
  deze verbindt met de batterijlader, men herinnert eraan
  dat 3 doppen een batterij aan 6Volt onderscheidt, 6
  doppen een aan 12Volt. In sommige gevallen kunnen er
  twee batterijen zijn van 12Volt in serie, in dit geval is een
  spanning vereist van 24Volt om beide accu's op te
  laden. Controleren of ze dezelfde karakteristieken
  hebben teneinde een onevenwicht bij het opladen te
  voorkomen.
  - Voordat men een startoperatie uitvoert, een snelle
  oplading met een duur van enkele minuten uitvoeren: dit
  zal de startstroom beperken, waarbij ook minder stroom
  van het net wordt gevraagd. Men moet zich herinneren,
  voordat de start van het voertuig wordt uitgevoerd, te
  controleren of de batterij goed verbonden is met de
  desbetreffende klemmen (+ en -) en of ze in goede staat
  is (niet gesulfoneerd en niet defect).
  Nooit op geen enkele manier startoperaties van
  vo e r t u i g e n u i t vo e r e n m e t d e b a t t e r i j e n
  losgekoppeld van de desbetreffende klemmen; de
  aanwezigheid van de batterij is bepalend voor het
  elimineren van eventuele te grote spanningen die
  gegenereerd zouden kunnen worden als effect van
  de energie opgehoopt in de verbindingskabels
  tijdens de startfase.
  - Indien de start niet plaatsvindt, niet aandringen, maar
  enkele minuten wachten en de operatie van snel
  opladen herhalen.
  - De startoperaties moeten altijd utgevoerd worden met
  een uitgeschakelde batterij, zie paragraaf START.

  - 17 - • Page 18

  _____________( DK )_____________
  -

  INSTRUKTIONSMANUAL

  G I V AG T: L Æ S B RU G E RV E J L E D N I N G E N
  OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR BATTERILADEN
  TAGES I BRUG.
  1. ALMENE SIKKERHEDSREGLER
  ANVENDELSE AF DENNE BATTERILADER

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  FOR

  Under opladningen dannes der eksplosive gasser.
  Eliminér risici for flamme og gnistdannelse. RYG IKKE!
  Placér batterierne på et sted med god udluftning, mens
  de oplades.

  Uerfarne personer skal oplæres på passende vis,
  før de tager apparatet i brug.
  Personer (derunder børn), hvis psykiske, fysiske
  og sensoriske evner ikke er tilstrækkelige til at
  anvende dette apparat korrekt, skal overvåges af
  en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed
  under anvendelsen.
  Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger
  med apparatet.
  Anvend udelukkende batteriladeren indendørs på
  steder med tilstrækkelig ventilation: UDSÆT IKKE
  OPLADEREN FOR REGN OG SNE!
  Træk altid først stikket ud af stikkontakten, før
  ladekablerne sluttes til eller tages af batteriet.
  Batteriladen må ikke være i funktion, mens tængerne
  sluttes til eller tages af batteriet.
  Anvend aldrig batteriladeren inde i et køretøj eller i
  motorhjelmen.
  Forsyningsledningen må udelukkende udskiftes med
  et originalt.
  Batteriladeren må ikke anvendes til opladning af
  batterier, der ikke kan genoplades.
  Kontrollér om netspændingen, som er til rådighed,
  stemmer overens med angivelser ne på
  batteriladerens typeskilt.
  For at undgå at beskadige køretøjernes elektronik
  under opladning og igangsætning med batteriladeren,
  skal man læse, opbevare og nøje overholde
  anvisningerne fra det pågældende køretøjs fabrikant
  samt batteriproducentens anvisninger.
  Denne batterilader indeholder dele såsom
  strømafbrydere og relæer, som kan fremkalde lysbuer
  og gnister. Hvis batteriladeren anvendes på et
  bilværksted eller lignende, bør den således placeres
  på et sikkert sted eller opbevares i egnet indpakning.
  Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på
  batteriladeren må kun udføres af erfarne fagmænd.
  GIV AGT: MAN SKAL ALTID TRÆKKE STIKKET UD
  AF STIKKONTAKTEN, FØR DER FORETAGES
  ENHVER FORM FOR ENKEL VEDLIGEHOLDELSE
  PÅ BATTERILADEREN, FARE!
  Kontrollér om stikkontakten er forsynet med
  jordforbindelse.
  Hvis den anvendte model ikke er forsynet dermed, skal
  der forbindes stik, hvis ydeevne passer til sikringens
  værdi ifølge anvisningerne på typeskiltet.

  2. INDLEDNING OG ALMEN BESKRIVELSE
  - Med denne batterilader kan man oplade batterier af bly
  med fri elektrolyt, der anvendes på motorkøretøjer
  (benzin- og dieseldrevne), motorcykler, både, osv.
  - Apparatets ladestrøm falder i henhold til den

  karakteristiske Wkurve og stemmer overens med DIN
  normen 41774.
  Batteriladerens kabinet har sikringsklasse IP 20 og er
  sikkerhedsjordet i henhold til de gældende forskrifter
  for apparater af klasse I.

  3.INSTALLERING
  OPSTILLING (FIG.A)
  - Pak batteriladeren ud, montér de løse dele, som
  emballagen indeholder.
  - Modellerne med vogn skal installeres i lodret stilling.
  PLACERING AF BATTERILADEREN
  - Batteriladen skal placeres stabilt under drift, og man
  skal sørge for ikke at hindre luftgennemstrømningen
  gennem de dertil beregnede åbninger, idet der skal
  sikres tilstrækkelig ventilering.
  NETTILSLUTNING
  - Batteriladeren må udelukkende forbindes med et
  fødesystem udstyret med en neutral, jordet ledning.
  Undersøg, om netspændingen passer til udstyrets
  spænding.
  - Netforsyningen skal beskyttes med
  sikkerhedsanordninger, såsom sikringer og
  automatiske afbrydere, der kan holde til apparatets
  maksimale strømforbrug.
  - Nettilslutningen udføres v.h.a. det dertil beregnede
  kabel.
  - Eventuelle forlængere af forsyningskablet skal have et
  passende tværsnit, d.v.s. aldrig under det leverede
  kabels.
  - Apparatet skal altid jordforbindes v.h.a. det gul-grønne
  forsyningskabel, der er kendetegnet med etiketten (W
  ),
  mens de andre to ledninger skal forbindes med
  netspændingen.
  4.FUNKTION
  FORBEREDELSE FØR OPLADNING
  OBS! Før man starter opladningen, skal man forvisse
  sig om, at de anvendte batteriers ydeevne (Ah) ikke er
  lavere end hvad, der er angivet på pladen (C min).
  Foretag proceduren nøje i den nedenstående
  rækkefølge.
  - Fjern batteriets låg (hvis de forefindes), så at
  gasarterne, der dannes under opladningen, kan slippe
  ud.
  - Kontrollér at batterivæsken dækker battericellerne;
  tilsæt, hvis dette ikke er tilfældet, destilleret vand, så de
  dækkes med 5-10 mm vand.
  GIV AGT: UDVIS STØRST MULIG FORSIGTIGHED
  I FORBINDELSE MED DENNE PROCEDURE,
  EFTERSOM BATTERISYREN ER STÆRKT ÆTSENDE
  - Man bør huske på, at batteriets præcise ladetilstand
  udelukkende kan fastslås ved hjælp af en
  vægtfyldemåler, som måler elektrolyttens vægtfylde;
  Følgende værdier for vægtfylden (kg/liter ved 20 °c)
  betyder vejledende:
  1.28 = batteri opladet
  1.21 = batteri halvt opladet
  1.14 = batteri afladet
  - Mens forsyningskablet er frakoblet netstikkontakten, stil
  6/12 V eller 12/24 V vælgeranordningen (såfremt den
  forefindes) alt efter nominalspændingen for det batteri,
  der skal oplades.
  - Stil opladningsreguleringsvælgeren/-erne (såfremt
  den/de forefindes) som ønsket (FIG.B. LOW normal
  opladning, HIGH hurtig opladning).
  - Undersøg batteriklemmernes polaritet: tegnet + står for
  positiv, tegnet - for negativ.
  BEMÆRKNING: Hvis det er umuligt at skelne mellem
  tegnene, skal man huske på, at den positive klemme er
  den, der ikke er forbundet med bilens chassis.
  - Forbind den røde ladetang med batteriets røde klemme
  (mærket med +).
  - Forbind den sorte ladeklemme med bilens chassis,

  - 18 - • Page 19

  langt væk fra batteriet og brændstofrøret.
  BEMÆRKNING: Hvis batteriet ikke er installeret i bilen,
  skal man oprette en direkte forbindelse med batteriets
  negative klemme (mærket med -).
  OPLADNING
  - Fød batteriladeren ved at sætte forsyningskablet i
  netstikket og stil afbryderen på ON (såfremt den
  forefindes).
  - Såfremt amperemetret forefindes, viser det
  ladestrømmen (i Ampere) til batteriet. Under
  opladningen vil amperemetrets angivelse langsomt
  falde for til sidst at nå et meget lavt niveau, afhængig af
  batteriets kapacitet og tilstand.
  FIG.C
  BEMÆRKNING: Når batteriet oplades, kan det ske at
  batterivæsken begynder at “koge”. Man bør i så fald straks
  afbryde opladningen for at undgå beskadigelse af
  batteriet.
  AUTOMATISK OPLADNING
  GÆLDER FOR DE MODELLER, DER ER FORSYNET
  DERMED:
  1- Afleder i automatisk stilling. (
  TRONIC )
  I denne fase kontrollerer batteriladeren kontinuerligt
  spændingen på batteriet og afbryder om nødvendigt
  automatisk ladestrømmen til batteriet.
  2- Afleder i håndbetjeningsstilling. ( CHARGE)
  I denne stilling er den automatiske funktion slået fra.
  Alle andre oplysninger vedrørende opladning af
  batterier findes i betjeningsvejledningen.
  GIV AGT:TÆTTE BATTERIER.
  Skulle der opstå behov for at oplade denne slags
  batterier, skal der udvises størst mulig forsigtighed.
  Foretag en langsom opladning, mens der holdes øje
  med spændingen til batteriets klemmer. Når denne
  spænding, der nemt kan måles med en almindelig
  tester, når 14,4V for 12V-batterier (7,2V for 6V-batterier
  og 28,8V for 24V-batterier), anbefales det at afbryde
  opladningen.
  Opladning af flere batterier samtidigt
  Udvis størst mulig forsigtighed i forbindelse med denne
  procedure: GIV AGT; undlad at oplade batterier med
  forskellig ydeevne og udladning eller af forskellig type.
  Når flere batterier oplades samtidigt, anvendes
  serieforbindelse eller parallelforbindelse. Af disse må
  serieforbindelse være at foretrække, eftersom man da kan
  kontrollere strømmen i hvert enkelt batteri, hvilket så
  stemmer overens med værdien, amperemetret viser
  BEMÆRKNING: Hvis to batterier med en nominel
  spænding på 12 V serieforbindes, skal 12/24 V aflederen,
  hvis den forefindes, sættes til 24 V.
  FIG.D
  AFSLUTTET OPLADNING
  - Frakobl batteriladeren strømforsyningen ved at stille
  afbryderknappen på OFF (hvis den findes) og/eller ved
  at frakoble fødeledningen netforsyningen.
  - Fjern den sorte ladetang fra bilens chassis eller fra
  batteriets negative klemme (mærket med -).
  - Fjern den røde ladetang fra batteriets positive klemme
  (mærket med +).
  - Placér batteriladeren på et tørt sted.
  - Luk batteriets celler til igen med de dertil beregnede
  propper (hvis de findes).
  START
  Før køretøjet startes, skal man forvisse sig om, at
  batteriet er rigtigt forbundet til de tilhørende klemmer
  (+ og -), samt at det er i god forfatning (hverken
  sulfateret eller i stykker).
  Køretøjet må under ingen omstændigheder startes,

  hvis batterierne er frakoblet de tilhørende klemmer;
  batteriet er strengt nødvendigt for at bortskaffe
  eventuel overspænding, der vil kunne dannes pga.
  ophobning af energi i forbindelseskablerne under
  startfasen.
  For at kunne starte skal omstilleren (såfremt den
  forefindes) eller omskifteren anbringes i startstillingen ud
  for den spænding, der svarer til køretøjet, der skal startes.
  FIG. E
  Før startnøglen drejes, er det strengt nødvendigt at
  foretage en hurtig opladning med en varighed på 5-10
  minutter, da starten derved gøres meget nemmere. Når
  denne hurtige opladning foretages, er det strengt
  nødvendigt, at batteriladeren står på opladning og
  IKKE på start.
  Starten foretages ved at trykke på fjernstyringsknappen
  (kun ved trefaset udgave).
  Den leverede strøm vises på amperemeterets skala med
  størst kapacitet.
  GIV AGT: Før arbejdet påbegyndes, skal man sætte
  sig nøje ind i anvisningerne fra køretøjsfabrikanten!
  - Sørg for at beskytte forsyningslinien med sikringer eller
  automatiske afbrydere, der overholder værdierne
  angivet med symbolet (
  ) på typeskiltet.
  - For at undgå overophedning af batteriladeren, skal man
  under startproceduren NØJE overholde arbejds/pausecyklusserne, der er opført på apparatet
  (eksempel: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES).
  Insistér ikke, hvis køretøjets motor ikke går i gang: Der
  opstår nemlig ellers fare for alvorlige skader på batteriet
  eller i værste fald på køretøjets elektriske udstyr.
  5. BESKYTTELSESANORDNINGER (FIG. F)
  Batteriladeren P er forsynet med
  beskyttelsesanordninger, der udløses i følgende tilfælde:
  - overbelastning (for stor strømtilførsel mod batteriet).
  - kortslutning (ladetænger placeret i kontakt med
  hinanden).
  - ombytning af batteriets klemmers poler.
  - På apparater med sikringer er det i tilfælde af
  udskiftning obligatorisk at anvende tilsvarende
  reservedele, som har den samme mærkestrøm.
  GIV AGT: Hvis sikringens strømstyrke afviger fra
  angivelserne på typeskiltet, skal den udskiftes, da der
  ellers kan opstå materielle skader eller personskader.
  Af denne grund må sikringen under ingen
  omstændigheder udskiftes med broer af kobber eller
  andre materialer.
  Mens sikringen udskiftes, er det strengt nødvendigt,
  at forsyningskablet er FRAKOBLET netforsyningen.
  6. NYTTIGE RÅD
  - Rens plus- og minusklemmen for oxidaflejringer, så der
  sikres en god kontakt mellem tængerne.
  - De to tænger må under ingen omstændigheder komme i
  kontakt med hinanden, når batteriladeren P er indsat i et
  netværk. I så fald vil sikringen brænde over.
  - Hvis det batteri, der skal oplades med denne
  batterilader P er fast installeret på et køretøj, er man
  nødt til også at læse køretøjets brugs- og/eller
  vedligeholdelsesvejledning, især afsnittet "ELANLÆG"
  eller "VEDLIGEHOLDELSE". Før opladningen
  påbegyndes, skal man om muligt frakoble pluskablet,
  der hører til køretøjets elanlæg.
  - Før batteriet tilkobles batteriladeren, skal man tjekke
  dets spænding; husk på, at et 6-volts batteri har 3
  hætter, et 12-volts 6 hætter. I visse tilfælde er der to
  serieforbundne 12-Volts batterier, hvorved der kræves
  24Volt spænding for at oplade begge akkumulatorer.
  Man skal sørge for, at de har samme egenskaber for at
  sikre en afbalanceret opladning.
  - Før hver start skal der foretages en hurtig opladning, der
  varer et par minutter : Der ved begrænses
  startstrømmen, og der kræves mindre strøm fra
  netforsyningen. Før køretøjet startes, skal man forvisse
  - 19 - • Page 20

  sig om, at batteriet er rigtigt forbundet til de tilhørende
  klemmer (+ og -), samt at det er i god forfatning (hverken
  sulfateret eller i stykker).
  Køretøjet må under ingen omstændigheder startes,
  hvis batterierne er frakoblet de tilhørende klemmer;
  batteriet er strengt nødvendigt for at bortskaffe eventuel
  overspænding, der vil kunne dannes pga. ophobning af
  energi i forbindelseskablerne under startfasen.
  - Undlad at insistere, hvis køretøjet ikke går i gang; vent et
  par minutter, og gentag så den hurtige opladning.
  - Start skal foretages, mens batteriet er forbundet,
  jævnfør afsnittet START.

  ____________( SF )____________
  OHJEKIRJA

  HUOMIO: LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI
  ENNEN AKKULATURIN KÄYTTÄMISTÄ!
  1. TÄMÄN AKKULATURIN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT
  YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

  - Latauksen aikana syntyy räjähtäviä kaasuja. Eliminoi
  liekin ja kipinänmuodostusriski. ÄLÄ POLTA!
  - Aseta ladattavat akut tuuletettuun tilaan.

  - Ammattitaidottomat henkilöt on koulutettava
  asianmukaisesti ennen laitteen käyttöä.
  - Vastaavan henkilön on valvottava sellaisten
  henkilöiden turvallisuutta laitteen käytön aikana
  (lapset mukaanlukien), joiden fyysiset, aisti- ja
  henkiset ominaisuudet ovat riittämättömät laitteen
  käyttämiseksi oikein.
  - On valvottava, etteivät lapset leiki laitteella.
  - Käytä akkulaturia yksinomaan sisätiloissa ja tuuleta tila
  kunnolla: ÄLÄ ASETA LATURIA ALTTIIKSI SATEELLE
  JA LUMELLE!
  - Vedä aina pistotulppa pois sähkörasiasta ennen kuin
  liität latauskaapelit akkuun tai poistat ne siitä.
  - Älä kytke tai irrota pihtejä akkulaturin käydessä.
  - Älä koskaan käytä akkulaturia ajoneuvon sisällä tai
  moottoritilassa.
  - Vaihtakaa syöttökaapeli vain alkuperäiseen malliin.
  - Älä käytä akkulaturia kertakäyttöisten akkujen
  lataamiseen.
  - Tarkista, että käytettävän verkon jännite vastaa
  akkulaturissa olevan kyltin tietoja.
  - A j o n e u vo j e n e l e k t r o n i i k a n va u r i o i t t a m i s e n
  välttämiseksi lue, säilytä ja noudata tarkasti
  ajoneuvojen valmistajien antamia varoituksia, kun
  akkulaturia käytetään lataukseen ja käynnistämiseen;
  sama koskee akkulaturin valmistajan antamia ohjeita.
  - Tämä akkulaturi sisältää osia, kuten virtakytkin ja rele,
  jotka voivat aiheuttaa valokaaria ja kipinöitä. Kun laturia
  käytetään autokorjaamolla tai vastaavassa paikassa,
  se pitää näin ollen sijoittaa turvalliseen ja
  käyttötarkoitukseen sopivaan paikkaan.
  - Vain pätevä asentaja saa suorittaa akkulaturin korjausja huoltotoimenpiteet.
  - HUOMIO: KUN TARKASTAT JA HUOLLAT
  A K K U L AT U R I A , TA R K I S TA A I N A E T T Ä
  VERKKOJOHTO EI OLE KYTKETTY. VAARA!
  - Ta r k i s t a , e t t ä p i s t o k e o n v a r u s t e t t u
  suojamaadoituksella.
  - Malleissa, joissa suojamaadoitusta ei ole, kytke
  pistokkeet kyltissä ilmoitetun kokoisiin sulakkeisiin.

  2. JOHDANTO JA YLEISKUVAUS
  - Tällä akkulaturilla voi ladata moottoriajoneuvoissa
  (bensiini ja dieselkäyttöiset), moottoripyörissä,
  veneissä, jne. käytettäviä lyijy- ja elektrolyyttiakkuja .
  - Laitteen latausvirta vähenee luonteenomaisen Wkäyrän mukaisesti ja noudattaa DIN-normia 41774.
  - Akkulaturin kotelolla on eristysluokka IP 20 ja se on
  maadoitettu luokan I laitteiden voimassaolevien
  määräysten mukaisesti.
  3.ASENNUS
  VALMISTELU (KUVA A)
  - Pura akkulaturi pakkauksestaan, kokoa pakkauksesta
  löytyvät irtonaiset osat.
  - liikkuvat mallit asennetaan pystysuoraan

  asentoon.
  AKKULATURIN SIJOITUS
  - Aseta akkulaturi käytön aikana tukevasti ja varmista
  että ilma pääsee virtaamaan aukkojen kautta riittävän
  tuuletuksen varmistamiseksi.
  KYTKEMINEN SÄHKÖVERKKOON
  - Akkulaturi tulee liittää ainoastaan syöttöjärjestelmiin,
  joissa on maadoitukseen liitetty neutraalijohdin.
  Tar kistakaa, että vir tapiir in jännite vastaa
  käyttöjännitettä.
  - Syöttölinja tulee varustaa suojajärjestelmillä, kuten
  laitteen maksimi hitsausimutehon kattavilla
  automaattivarokkeilla.
  - Liitännän virtapiiriin tulee tapahtua asianmukaisella
  kaapelilla.
  - Virtakaapelien mahdollisten jatkojohtojen tulee olla
  vähintään yhtä suuria varsinaisen virtakaapelin
  kanssa.
  - Laitteen maadoittaminen on aina pakollista
  virtakaapelin keltavihreää kaapelia käyttämällä, jonka
  erottaa merkistä ( W
  ), sen sijaan toiset kaksi kaapelia
  liitetään verkkojännitteeseen.
  4. KÄYTTÖ
  VALMISTELU ENNEN LATAAMISTA
  HUOM! Ennen latauksen aloittamista, tarkistakaa,
  ettei ladattavien akkujen kapasiteetti (Ah) ole kilvessä
  ilmoitettua kapasiteettiä pienempi (C min).
  Toimi annettujen ohjeiden mukaan tarkasti alla
  annetussa järjestyksessä.
  - Irrottakaa akun korkit, jos tarpeen, niin että latauksen
  aikana muodostuvat kaasut pääsevät ulos.
  - Tarkista, että akun nestepinta peittää akun kennot; jos
  näin ei ole, lisää tislattua vettä (5 - 10 mm kennojen yli).
  VA R O I T U S ! N O U DATA S U U R TA
  VA R OVA I S U U T TA T Ä M Ä N TO I M E N P I T E E N
  YHTEYDESSÄ, SILLÄ AKKUHAPPO ON ERITTÄIN
  SYÖVYTTÄVÄÄ.
  - Ota huomioon, että akkujen tarkka latauskunto
  voidaan päätellä vain tiheysmittarilla, joka mittaa
  akkunesteen tiheyttä.
  Seuraavat tiheysarvot (kg/litra 20°) tarkoittavat:
  1,28 = akku ladattu;
  1,21 = akku puoliksi ladattu;
  1,14 = akku lataamaton.
  - Virtakaapelin ollessa irrotettu verkkopistokkeesta
  aseta vaihde asentoon 6/12 V tai 12/24 V (jos mukana)
  ladattavan akun nimellisjännitteen mukaisesti.
  - Aseta latauksen säätövaihde/-vaihteet (jos mukana)
  halutulla tavalla (KUVA B. LOW normaali lataus, HIGH
  nopea lataus).
  - Tarkista akun liittimien napaisuus: symboli +
  positiivinen ja symboli negatiivinen.
  HUOMIO: jos symbolit eivät erotu, muista, että
  positiivinen liitin on se, jota ei ole liitetty auton runkoon.
  - Liitä punainen latauspinne akun positiiviseen liittimeen
  (symboli +).
  - Liitä musta latauspinne auton runkoon kauas akusta ja
  polttoaineputkesta.
  - 20 - • Page 21

  HUOMIO: jos akkua ei ole asennettu autoon, suorita
  liitäntä suoraan akun negatiiviseen liittimeen (symb -).
  LATAUS
  - Laita virta akkulaturiin asettamalla virtakaapeli
  verkkopistokkeeseen sekä asettamalla katkaisin ON asentoon (jos mukana).
  - Ampeerimittari (mikäli asennettu) ilmoittaa akun
  latausvirran (Ampeereissa): tämän vaiheen aikana
  voidaan havaita, että ampeerimittarin lukema laskee
  hitaasti erittäin alhaisiin arvoihin asti akun tilavuuden ja
  kunnon perusteella.
  KUVA.C
  HUOM: Kun akkua ladataan voi sattua, että akkuneste
  alkaa “kiehua”. Lopeta lataus välittömästi jotta levyt eivät
  hapetu ja akku säilyy hyvässä kunnossa.
  AUTOMAATTINEN LATAUS
  MALLEISSA, JOISSA ON TÄMÄ OMINAISUUS:
  1 - Kytkin automaattiasennossa. (
  TRONIC)
  Tämän vaiheen aikana akkulaturi tarkastaa jatkuvasti
  akun päissä olevan jännitteen jakamalla
  automaattisesti latausvirtaa akkuun tai
  keskeyttämällä se tarpeen mukaan.
  2- Katkaisija käsikäyttöisessä asennossa. ( CHARGE)
  Tässä asennossa automaattitoiminto ei ole käytössä
  Kaikissa muissa akun lataukseen liittyvissä
  kysymyksissä, käyttäkää ohjekäsikirjaa.
  HUOMIO: HERMEETTISET AKUT.
  Jos on välttämätöntä suorittaa tämän tyyppisen akun
  lataaminen, niin ole äärimmäisen huolellinen. Tee
  hidas lataus ja tarkkaile jännitettä akun liittimissä.
  Kun tämä jännite, joka on helposti mitattavissa
  tavallisella testerillä, saavuttaa 14,4V, 12V:n akuilla
  (7,2V, 6V:n akuilla ja 28,8V, 24V:n akuilla) on
  suositeltavaa keskeyttää lataus.
  Useamman akun samanaikainen lataus
  Suor ita tällainen toimenpide mahdollisimman
  varovaisesti: HUOM. Älä lataa ominaisuuksiltaan,
  tyhjyydeltään ja tyypiltään erilaisia akkuja.
  Useamman kuin yhden akun samanaikaisessa
  latauksessa voidaan käyttää sarja- tai rinnakkaisliitäntöjä.
  Näistä kahdesta vaihtoehdosta suosittelemme
  sarjaliitäntää, sillä sen aikana voidaan tarkkailla, että
  jokaisessa akussa kiertävä virta vastaa ampeerimetrin
  ilmoittamaa arvoa.
  HUOM: Kun kaksi nimellisvirraltaan 12 Voltin akkua
  kytketään sarjaan, 12/24Vvaihtokytkin, jos sellainen on,
  pitää laittaa asentoon 24V.
  KUVA.D
  LATAUKSEN LOPETUS
  - Slå av strømmen til batteriladeren ved å stille bryteren
  på OFF (hvis den finnes) og/eller fjerne nettsladden fra
  strømuttaket.
  - Irrota musta latauspinne auton rungosta tai akun
  negatiivisesta liittimestä (symboli -).
  - Irrota punainen latauspinne akun positiivisesta
  liittimestä (symboli +).
  - Aseta akkulaturi kuivaan paikkaan.
  - Sulje akun kennot asianmukaisilla tulpilla (jos
  olemassa).
  KÄYNNISTYS
  Varmista ennen ajoneuvon käynnistämistä, että akku
  on hyvin kytketty vastaaviin liittimiin (+ e -) ja että se
  on hyvässä kunnossa (ei sulfatoitunut eikä
  vioittunut).
  Älä käynnistä missään tapauksessa ajoneuvoa, jonka
  akku on irrotettu vastaavista liittimistä; akun
  olemassaolo on olennaista mahdollisten

  ylijännitteiden eliminointia varten, joita saattaa
  syntyä kytkentäkaapeleihin kerääntyneen energian
  vaikutuksesta käynnistyksen aikana.
  Aseta käynnistystä varten muuntaja (jos mukana) tai
  kytkin käynnistysasentoon jännitteellä, joka vastaa
  käynnistettävän ajoneuvon jännitettä.
  KUVA E
  Ennen virta-avaimen kääntämistä on välttämätöntä
  suorittaa nopea lataus, 5-10 minuuttia, joka helpottaa
  paljon käynnistystä. Nopea lataustoimenpide tehdään
  ehdottomasti akkulaturin ollessa latausasennossa
  EIKÄ käynnistysasennossa.
  Käynnistys tapahtuu kauko-ohjaimen painiketta
  painamalla (vain kolmivaiheiselle).
  Tuotettu virta ilmoitetaan ampeerimittarin asteikolla
  suurimmalla virtaamalla.
  HUOMIO: Ennen etenemistä katso huolellisesti
  ajoneuvojen valmistajien varoitukset!
  - Varmista, että suojaat virransyöttölinjan vastaavan
  suuruisilla sulakkeilla tai automaattikatkaisimilla, joiden
  arvo ilmoitetaan kyltissä symbolilla (
  ).
  - Akkulaturin ylikuumenemisen välttämiseksi suorita
  käynnistys huolehtien TARKASTI työ-/taukojaksoista,
  jotka ilmoitetaan laitteessa (esimerkiksi: START 3s ON
  120s OFF-5 JAKSOA). Älä yritä enempää, ellei
  ajoneuvon moottori käynnisty: se saattaa vaikuttaa
  vakavalla tavalla akkuun tai jopa ajoneuvon
  sähkölaitteistoon.
  5. SUOJAUKSET (KUVA F)
  Suojalla varustettu akkulaturi P keskeyttää, mikäli
  tapahtuu:
  - Ylikuormitus (liiallinen virrantulo akkuun).
  - Oikosulku (latauspihdit kosketuksessa keskenään).
  - Napaisuuden käänteisyys akun liittimissä.
  - Sulakkeilla varustetuissa laitteissa on ehdottomasti
  vaihtotapauksessa käytettävä samanlaisia vaihto-osia,
  joilla on sama virran nimellisarvo.
  HUOMIO: Sulakkeen vaihtaminen erilaisilla virran
  arvoilla kuin mitä kyltissä ilmoitetaan voi vaurioittaa
  henkilöitä tai materiaaleja. Vältä tästä syystä
  ehdottomasti sulakkeen korvaamista kuparisilloilla
  tai muilla materiaaleilla.
  Sulakkeen vaihto tapahtuu aina virtakaapelin ollessa
  IRTI sähköverkosta.
  6. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA
  - Puhdista positiivinen ja negatiivinen liitin mahdollisista
  oksidikertymistä niin, että varmistat pihtien hyvän
  kosketuksen.
  - Vältä aivan ehdottomasti kahden pihdin laittamista
  kosketukseen akkulaturin P ollessa kytkettynä
  verkkoon, sillä sulake palaa.
  - Mikäli akkulaturilla P käytettäväksi aiottu akku on
  pysyvästi asennettu ajoneuvoon, katso myös
  ajoneuvon käyttö- ja/tai huolto-ohjekirjan kohta
  "SÄHKÖASENNUS" tai "HUOLTO". Suositellaan
  ajoneuvon sähköasennukseen kuuluvan positiivisen
  kaapelin irrottamista ennen latauksen aloittamista.
  - Tarkasta akun jännite ennen sen kytkemistä
  akkulaturiin. Muista, että 3 korkista tunnistaa 6 voltin
  akun ja 6 korkista 12 voltin akun. Joissakin tapauksissa
  voidaan käyttää kahta 12 voltin akkua sarjassa. Tässä
  tapauksessa tarvitaan 24 voltin jännite molempien
  varaajien lataamiseksi. Varmista, että niillä on
  samanlaiset ominaisuudet latauksen epätasapainon
  välttämiseksi.
  - Suorita ennen käynnistystä nopea muutaman minuutin
  lataus: tämä rajoittaa käynnistysvirtaa vaatien
  vähemmän virtaa myös verkosta. Muista varmistaa
  ennen ajoneuvon käynnistystä, että akku on hyvin
  kytketty vastaaviin liittimiin (+ ja -) ja että se on hyvässä
  kunnossa (ei sulfatoitunut eikä vioittunut).
  Älä ehdottomasti käynnistä ajoneuvoa, jonka akku on
  irti vastaavista liittimistä; akun olemassaolo on
  - 21 - • Page 22

  olennaista mahdollisten ylijännitteiden eliminointia
  varten, joita saattaa syntyä kytkentäkaapeleihin
  kerääntyneen energian vaikutuksesta käynnistyksen
  aikana.
  - Mikäli ajoneuvo ei käynnisty, älä yritä liikaa, vaan odota
  muutama minuutti ja toista nopea lataus.
  - Käynnistys tapahtuu aina akun ollessa asennettuna,
  katso kappale KÄYNNISTYS.

  ______________( N )_____________
  BRUKERVEILEDNING

  ADVARSEL: FØR DU BRUKER BATTERILADEREN
  SKAL DU LESE HÅNDBOKA NØYE!
  1.GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV
  DENNE BATTERILADEREN

  - Under batteriladningen dannes det eksplosive gasser.
  Unngå farer som flammer og gnistdannelser. IKKE
  RØYK!
  - Plasser batteriene på en plass med god ventilasjon for
  ladningsprosedyren.

  -

  -

  -

  -

  -

  Personer uten erfaringer må instrueres før de
  bruker apparatet.
  Personer (også barn) med utilstrekkelig fysisk,
  sensorial og mental kapasitet for et korrekt bruk av
  apparatet må kontrolleres av en person som
  ansvarer for personenes sikkerhet under bruket.
  Barn må kontrolleres for å forsikre seg om at de
  ikke leker med apparatet.
  Bruk kun batteriladeren innendørs og med god
  ventilasjon: LADEREN MÅ IKKE UTSETTES FOR
  REGN ELLER SNØ!
  Støpslet må alltid tas ut av kontakten for nettilkoplingen
  før du kopler ladekablene fra eller til batteriet.
  Du skal aldri kople eller frakople tengene til batteriet
  med batteriladeren igang.
  Batteriladeren må absolutt ikke brukes inne i en bil eller
  i bagasjerommet.
  Strømtilførselskabelen må kun skiftes ut med en
  originalkabel.
  Batteriladeren må ikke brukes til batterier som ikke er
  oppladbare.
  Kontroller at tilgjengelig strømspenning tilsvarer
  verdiet som er indikert på batteriladerens skilt da du
  bruker batteriladeren for ladning og oppstart; dette
  gjelder også for indikasjonene som batterifabrikanten
  forsyner.
  For å ikke skade kjøretøyets elektroniske seksjon, sla
  du lese, oppbevare og nøye følge advarslingene som
  fabrikanten forsyner sammen med kjøretøyene.
  Denne batteriladeren innholder deler som strømbryter
  og rele' som kan lage lysbuer eller gnister. Når laderen
  brukes på et bilverksted eller lignende, bør den
  plasseres på et sikkert og hensiktsmessig sted.
  Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid må batteriladeren
  må kun utføres av fagpersonell.
  A D VA R S E L ! K O N T R O L L E R A L LT I D AT
  NETTKABELEN IKKE ER TILKOPLET
  STRØMNETTET VED KONTROLL OG
  VEDLIKEHOLD AV BATTERILADEREN! FARE!
  Kontroller at uttaket er utstyrt med jordeledningsvern.
  I modellene som ikke er utstyrt med jordeledning, skal
  du utføre koplingen til uttak med sikringsverdiet som er
  indikert på skiltet.

  2. INNLEDNING OG GENERELL BESKRIVELSE
  - Denne batteriladeren er beregnet til oppladning av
  blyakkumulatorer på motorkjøretøyer (bensin og
  dieseldrevne), motorsykler, båter.
  - Apparatets ladestrøm falder i henhold til den
  karakteristiske Wkurve og stemmer overens med DINnormen 41774.
  - Batteriladerens kasse er i beskyttelsesklasse IP 20, og
  er jordet i henhold til gjeldende foreskrifter for
  apparater i klasse I.
  3. INSTALLASJON
  MONTERING (FIG.A)
  - Pakke ut batteriladeren og utfør montering av de løse
  delene som befinner seg i kartongen.
  - Vognmodellene monteres i vertikal posisjon.
  PLASSERING AV BATTERILADEREN
  - Under funksjonen, skal du plassere batteriladeren på
  stabil plass og forsikre deg om å ikke blokkere
  ventilasjonsåpningene for å garantere en god
  ventilasjon.
  TILKOPLING TIL NETTET
  - Batteriladeren må kun koples til et
  strømforsyningssystem med nøytral kabel koplet til
  jordeledning.
  - Kontroller at nettspenningen samsvarer med
  apparatets funksjonsspenning.
  - Nettlinjen må være utstyrt med beskyttelsessystemer,
  som sikringer eller automatiske brytere, som tåler
  apparatets maksimale absorbering.
  - Tilkopling til strømnettet må utføres med den dertil
  egnete kabelen.
  - Eventuelle forlenger av nettkabelen må ha dertil egnet
  snit, dette må dog aldri være mindre enn snittet til
  nettkabelen som medfølger.
  - Apparatet må alltid jordes ved hjelp av nettkabelens
  gulgrønne ledning symbolisert med ( W
  ). De andre to
  ledningene koples til spenningsnettet
  4. FUNKSJON
  KLARGJØRING FOR LADNING
  OBS! Før De starter oppladningen, må De verifisere at
  kapasiteten til de batteriene (Ah) som De har tenkt å
  lade, ikke er mindre enn som indikert på skiltet (C
  min).
  Utfør instruksene ved å nøye følge den orden som er
  indikert.
  - Fjern batteriets deksler, dersom de er tilstede, slik at
  gassene som produseres under oppladningen får
  utløp.
  - Kontroller at væskenivået på batteriet er så høyt at det
  dekker battericellene. Hvis ikke, må det fylles på
  destillert vann (5-10 mm over cellene).
  ADVARSEL! BATTERISYREN ER STERKT
  ETSENDE, SÅ VÆR MEGET FORSIKTIG MED
  MÅLINGEN.
  - Husk at batteriets nøyaktige ladningstilstand kun kan
  bestemmes ved hjelp av en densitetsmåler som
  bestemmer batterivæskens densitet.
  Følgende verdier for densitet (kg/liter ved 20 °C) betyr:
  1,28 = batteriet ladet
  1,21 = batteriet er halvveis oppladet
  1,14 = batteriet er utladet
  - Med den elektriske kabeln frakoplet fra uttaket, skal du
  plassere deviatoren 6/12 V eller 12/24 V (hvis
  installert) i samsvar med nominell spenning i batteriet
  som skal lades.
  - P l a s s e r d ev i a t o r e n e l l e r d ev i a t o r e n e fo r
  ladingsregulering (hvis installert) på ønsket måte
  (FIG.B. LOW normal lading, HIGH hurtig lading).
  - Kontroller polariteten på batteriets klemmer: positiv
  symbol + og negativ symbol -.
  BEMERK: hvis symbolene ikke er ulike, skal du huske
  at den positive klemmen er den som ikke er koplet til
  - 22 - • Page 23

  -

  maskinens karosseri.
  Kople ladningsklemmen med rød farge til positiv
  klemme på batteriet (symbol +).
  Kople klemmen med sort farge til maskinens karosseri
  langt fra batteriet og brensleslangen.
  BEMERK: hvis batteriet ikke er blitt installert i
  maskinen, kan du utføre en direkte kopling til batteriets
  negative pol (symbol -).

  LADNING
  - Forsyn batteriladeren med strøm ved å kople
  strømskabeln til uttaket og stille strømbryteren på ON
  (hvis installert).
  - Amperemeteret (hvis installert) viser ladestrømmen til
  batteriet. Under ladningen vil amperemeterets utslag
  bli sakte redusert til en svært lavt verdi, avhengig av
  batterikapasiteten og tilstanden.
  FIG. C
  BEMERK: når batteriet lades opp, kan batterivæsken
  begynne å ”koke”. For at batteriet ikke skal bli dårligere,
  må ladningen i slike tilfeller avbrytes umiddelbart, slik at
  platene ikke skal oksidere.
  AUTOMATISK LADNING
  FOR MODELLENE SOM HAR DENNE FUNKSJONEN
  1- Veksler i automatisk posisjon (
  TRONIC).
  Under ladningen, kontrollerer batteriladeren
  kontinuerlig spenningen i batteriet og regulerer
  automatisk ladestrømmen.
  2- Veksler i manuell posisjon ( CHARGE).
  I denne posisjonen,e r den automatiske funksjonen ute
  av drift.
  Slå opp i bruksanvisningen, hvis det er noe du lurer på
  når det gjelder bruk av enheten.
  BEMERK: HERMETISKE BATTERIER.
  Hvis det er nødvendig å utføre ladingen av denne
  typen av batterier, skal du være meget nøye. Utfør en
  langsom lading ved å holde spenningen under
  kontroll ved batteriklemmene. Når denne spenningen,
  som du lett kan lese av ved hjelp av en normal tester,
  oppnår 14,4V for 12V-batteriene (7,2V for 6Vbatteriene og 28,8V for 24V-batteriene) anbefaler vi
  deg å avslutte ladingsprosedyren.
  Samtidig ladning av flere batterier
  Utfør denne prosedyren med største omhu. ADVARSEL:
  lade aldri batterier som er helt utladet eller av andre typer.
  Hvis du skal lade flere batterier på samme gang, kan du
  bruke ”serie”-koplinger eller ”parallelle” koplinger. Vi
  anbefaler deg å bruke seriekoplingen, da du da kan
  kontrollere strømmen som sirkulerer i hvert batteri som
  skal være analog i henhold til verdiet som er indikert på
  ampermeteren.
  BEMERK: hvis du utfør en seriekopling av to batterier med
  en nominalspenning på 12V, anbefaler vi deg å stille
  veksleren på 12V/24V.
  FIG.D
  SLUT PÅ LADNING
  - Slå av strømmen til batteriladeren ved å stille bryteren
  på OFF (hvis den finnes) og/eller fjerne nettsladden fra
  strømuttaket.
  - Fr a ko p l e d e n s o r t e l a d n i n g s t a n g e n f r a
  maskinstrukturen eller fra batteriets negative pol
  (symbol -).
  - Frakople ladningstangen med rød farge fra batteriets
  positive pol (symbol +).
  - Still batteriladeren på tør plass.
  - Lukk batteriets celler ved hjelp av de spesielle lokkene
  (hvis installert).
  OPPSTART
  Før du starter opp kjøretøyet skal du forsikre deg om

  at batteriet er koplet til tilsvarende klemmer (+ og -) og
  at disse er i godt tilstand (ikke oksidert eller ødelagt).
  Du skal aldri starte opp kjøretøy med batteriet
  frakoplet fra tilsvarende klemmer; batteriens nærvær
  er avgjørende for å fjerne eventuell overspenning som
  kan oppstå på grunn av opplagret strøm i
  koplingskablene under startfasen.
  For oppstarten skal stille kopleren (hvis den er installert)
  eller deviatoren i startmodus i overensstemmelse med
  spenningen på apparatet som skal startes opp.
  FIG. E
  Det er nødvændig å utføre en hurtig lading på 5-10
  minutter før du dreier startnøkkelen. Dette letter
  oppstarten meget. Den hurtige ladingen skal alltid
  utføres med batteriladeren i ladingsmodus och IKKE i
  startmodus.
  Star ten skjer ved å tr ykke på tasten på
  fjernstyringskontrollen (kun for trefas).
  Strømmen som blir forsynt er indikert av amperemålerens
  skale med en høyere effekt.
  ADVARSEL: før du går frem, skal du nøye følge
  kjøretøysfabrikantens advarslinger!
  - Forsikre deg om å verne forsyningslinjen med sikringer
  eller automatiske bryter av samme verdi som er indikert
  på skiltet med symbol (
  ).
  - Før å unngå overhetning av batteriladeren, skal du
  utføre startprosedyren ved å NØYE følge syklusene for
  arbeid7pause som er indikert på apparatet (f.eks.
  START 3s TIL 120s FRA-5 SYKLER). Du ska ikke
  insistere hvis kjøretøyets motor ikke starter opp, da
  dette kan skade batteriet eller kjøretøyets elektriske
  system.
  5. VERNEUTSTYR (FIG. F)
  Batteriladeren P er utstyrt med verneutstyr som blir
  aktivert ved:
  - Overbelasting (altfor stor strømforsyning til batterien).
  - Kortslutning (ladingsklemmer som er i kontakt med
  hverandre).
  - Omvendte poler i batteriklemmene.
  - Apparatene som er forsynt med sikringer er det
  obligatorisk å bruke reservdeler med samme
  nominalstrøm ved utskifting.
  ADVARSEL: hvis du skifter sikringen ut med en
  sikring som har en strømsverdi som ikke tilsvarer
  verdiet som er indikert på skiltet, kan alvorlige skader
  oppstå på personer och formål. Av samme orsaken,
  skal du alltid unngå å skifte ut sikringen med
  kobberbruer eller liknende materialer.
  Utskiftingen av sikringen skal alltid utføres med
  strømskabeln FRAKOPLET fra nettet.
  6. GODE RÅD
  - Rengjør den positive og negative klemmen for å fjerne
  oksidering slik at kontakten er god ved klemmene.
  - Unngå absolutt å stille de to klemmene i kontakt med
  hverandre når batteriladeren P er i nettet. I dette fallet
  går sikringen.
  - Hvis batteriet du skal bruke til denne batteriladeren P er
  permanent installert i et kjøretøy, skal du også
  k o n s u l t e r e h å n d b o k a o g / e l l e r k j ør e t øy e t s
  vedlikeholdsbok i kapittel “ELEKTRISK SYSTEM” eller
  “VEDLIKEHOLD”. Du skal frakople den positive
  kabelen fra kjøretøyets elektriske anlegg før du går frem
  med ladingen.
  - Kontroller batterispenningen før du kopler den til
  batteriladeren og husk på at tre lokk er karakteristiske
  for et 6 V-batteri og 6 lokk for et 12 V-batteri. I noen fall
  kan det være to 12 V-batterier i sesrie. I dette fallet
  trenger man en 24 V spenning for å lade begge
  akkumulatorene. Forsikre deg om at de har samme
  karakteristikker for å unngå ubalans i ladingen.
  - Før du utfører oppstarten skal du utføre en hurtig lading i
  noen minutter for å begrense startstrømmen og bruke
  mindre strøm fra nettete. Før du utfører kjøretøyets
  - 23 - • Page 24

  oppstart, skal du huske på at batteriet er korrekt koplet
  til tilsvarende klemmer ( + og -) og i godt tilstand (uten
  oksidering og defekter).
  Utfør aldri oppstarten av kjøretøy med batterier som er
  frakoplet fra tilsvarende klemmer; batteriets nærvær er
  avgjørende for å fjerne eventuell overspenning som kan
  dennes på grunn av akkumulert strøm i koplingskablene
  under startfasen.
  - Hvis oppstarten ikke skjer, skal du ikke insistere uten
  vente noen minutter og repetere den hurtige
  ladingsprosedyren.
  - Oppstarten skal alltid utføres med itlkoplet batteri, se
  stykke OPPSTART.

  ______________( S )______________
  BRUKSANVISNING

  VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANNT
  INNAN NI ANVÄNDER BATTERILADDAREN
  1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
  ANVÄNDNINGEN AV DENNA BATTERILADDARE

  -

  Under laddningen avger batterierna explosiva gaser.
  Förhindra att lågor och gnistor bildas. RÖK EJ.
  Placera de batterier som ska laddas på en väl
  ventilerad plats.

  - Vid brist av kunskap ska personer instrueras innan
  apparaten används.
  - För korrekt användning av apparaten ska personer
  (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental
  förmåga eller nedsatta sinnesintryck hållas under
  uppsikt av en person som ansvarar för dessas
  säkerhet när apparaten används.
  - Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker
  med apparaten.
  - Använd batteriladdaren uteslutande inomhus och
  försäkra er om att ventilationen är god: UTSÄTT INTE
  LADDAREN FÖR REGN ELLER SNÖ.
  - Drag alltid först ut stickkontakten ur eluttaget innan
  laddningskablarna ansluts till eller lossas från batteriet.
  - Anslut eller frånkoppla inte batteriladdarens tänger till
  eller från batteriet när batteriladdaren är i funktion.
  - Använd absolut inte batteriladdaren inuti ett fordon eller
  i motorutrymmet.
  - Byt endast ut matningskabeln mot en originalkabel.
  - Använd inte batteriladdaren för att ladda ej
  laddningsbara batterier.
  - Kontrollera att den tillgängliga matningsspänningen
  motsvarar den som indikeras på skylten på
  batteriladdaren.
  - För att inte skada fordonens elektroniska system ska
  man läsa, spara och noggrannt följa de anvisningar
  som tillhandahålls av fordonstillverkaren, både när man
  använder batteriladdaren för laddning och för start.
  Detsamma gäller för anvisningar na från
  batteritillverkaren.
  - Denna batteriladdare innehåller delar som
  strömbrytare och reläer, som kan framkalla ljusbågar
  eller gnistor. Om laddaren används på en bilverkstad
  eller liknande bör den således placeras på en säker och
  för ändamålet lämplig plats.
  - Reparations- eller underhållsingrepp inne i
  batteriladdaren får endast utföras av kunnig personal.
  - VARNING: DRAG ALLTID UT KONTAKTEN UR
  ELUTTAGET INNAN NI UTFÖR NÅGOT INGREPP
  FÖR KONTROLL ELLER UNDERHÅLL AV

  BATTERILADDAREN, FARA!
  - Kontrollera att eluttaget är utrustat med en
  jordanslutning.
  - Till de modeller som inte är utrustade med denna typ av
  skydd, ska man ansluta en stickpropp vars kapacitet är
  lämplig för reläns värde, som indikeras på skylten.
  2.INLEDNING OCH ALLMÄN BESKRIVNING
  - Denna batteriladdare är avsedd för laddning av
  blyackumulatorer på motorfordon (bensin- och
  dieseldrivna), motorcyklar, båtar, osv. .
  - Apparatens laddningsström minskar enligt den
  karakteristiska W-kurvan och överensstämmer med
  DIN-normen 41774.
  - Batteriladdarens hölje har skyddsklass IP 20 och är
  skyddat mot indirekta kontakter av en jordledare i
  enlighet med gällande föreskrifter för apparater av
  klass I.
  3.INSTALLATION
  IORDNINGSTÄLLNING (FIG.A)
  - Packa upp batteriladdaren och montera dit de
  demonterade delarna som finns i förpackningen.
  - Modeller med vagn skall installeras i upprättstående
  läge.
  PLACERING AV BATTERILADDAREN
  - Under dess funktion ska batteriladdaren placeras på
  ett stabilt sätt. Försäkra er om att
  luftgenomströmningen genom de för detta avsedda
  öppningarna inte hindras, dessa garanterar nämligen
  en god ventilation.
  ANSLUTNING TILL ELNÄTET
  - Batteriladdaren får endast anslutas till ett
  matningssystem vars nolledare är ansluten till jord.
  Försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer
  med funktionsspänningen.
  - Elnätet skal vara utrustat med ett skyddssystem, till
  exempel säkringar eller automatiska strömbrytare,
  som skall vara dimensionerade för att tåla apparatens
  maximala absorption.
  - Anslutningen till elnätet skall utföras med en för detta
  avsedd kabel.
  - Eventuella förlängningar av matningskabeln ska ha en
  lämplig sektion, som under inga omständigheter får
  understiga den levererade matningskabelns sektion.
  - Det är obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
  Jordanslutningen skall göras med matningskabelns
  gul/gröna ledare som är märkt med etiketten ( W
  ). De
  andra två ledarna skall anslutas till elnätet.
  4. FUNKTION
  FÖRBEREDELSE INFÖR LADDNING
  OBS: Innan laddningen sker måste du kontrollera att
  kapaciteten för de batterier (Ah) som du tänker ladda
  inte understiger den kapacitet som anges på skylten
  (C min).
  Följ noggrannt instruktionerna nedan i ordningsföljd.
  - Avlägsna eventuella lock från batteriet så att de gaser
  som bildas under laddningen kan komma ut.
  - Kontrollera att elektrolyten täcker battericellerna; om så
  inte är fallet ska man tillsätta destillerat vatten till en
  nivå på 5-10 mm över cellerna.
  VARNING! IAKTTA STÖRSTA FÖRSIKTIGHET
  UNDER DETTA ARBETSSKEDE EFTERSOM
  ELEKTROLYTEN ÄR STARKT FRÄTANDE.
  - Kom ihåg att batteriets exakta laddningsstatus endast
  kan fastställas med hjälp av en densitetsmätare som
  mäter elektrolytens densitet;
  följande ungefärliga densitetsvärden (kg/l vid 20°C)
  innebär:
  1,28 = batteriet är laddat
  1,21 = batteriet är laddat till hälften
  1,14 = batteriet är urladdat
  - Vrid omkopplaren 6/12 V eller 12/24 V (om sådan finns)
  - 24 - • Page 25

  till det värde som motsvarar den nominella spänningen
  för det batteri som ska laddas, med matningskabeln
  frånkopplad från eluttaget.
  - Vrid omkopplaren/omkopplarna för reglering av
  laddningen (om sådan/sådana finns) till önskat läge
  (FIG.B. LOW
  normal laddning, HIGH
  snabb
  laddning).
  - Kontrollera batteriterminalernas polaritet: den positiva
  är markerad med symbolen + och den negativa med
  symbolen -.
  OBS: om det är svårt att se symbolerna, så kom ihåg att
  den positiva polen är den som inte är ansluten till
  maskinens chassi.
  - Anslut den röda klämman för laddning till batteriets
  positiva pol (med symbolen +).
  Anslut den svarta klämman för laddning till bilens
  chassi, på långt avstånd från batteriet och från
  bränsleledningen.
  OBS: om batteriet inte är installerat i bilen ska man
  ansluta klämman direkt till den negativa polen på
  batteriet (med symbolen -).
  LADDNING
  - Mata batter iladdaren genom att sticka in
  matningskabeln i nätuttaget och vrida strömbrytaren
  (om sådan finns) till ON.
  - Batteriladdaren kan vara försedd med en
  amperemeter som indikerar laddningsströmmen (i
  Ampere) till batteriet: under laddningen kommer
  amperemeterns utslag sakta att minska för att slutligen
  nå ett mycket lågt värde som beror på batteriets
  kapacitet och skick.
  FIG. C
  OBS: När batteriet är laddat kan det inträffa att
  batterivätskan börjar “koka”. Man bör då genast avbryta
  laddningen för att undvika att skada batteriet.
  AUTOMATISK LADDNING
  FÖR DE MODELLER SOM ÄR UTRUSTADE MED
  DENNA FUNKTION:
  1-Brytare i automatiskt läge. (
  TRONIC )
  Under denna fas kontrollerar batteriladdaren
  spänningen på batteriet kontinuerligt och fördelar eller
  avbryter laddningsströmmen mot batteriet automatiskt
  när det behövs.
  2- Brytare i manuellt läge. ( CHARGE )
  I detta läge är den automatiska funktionen frånkopplad.
  Vi hänvisar till bruksanvisningen för ytterligare
  information om batteriladdning.

  AVSLUTNING AV LADDNING
  - Koppla från matningen till batteriladdaren genom att
  vrida strömbrytaren (om sådan finns) till OFF och/eller
  genom att dra ut matningskabeln ur uttaget.
  - Koppla från den svarta klämman för laddning från
  bilens chassi eller från den negativa polen på batteriet
  (med symbolen -).
  - Koppla från den röda klämman för laddning från bilens
  positiva pol (med symbolen +).
  - Placera batteriladdaren på en torr plats.
  - Stäng batteriets celler igen med de för detta avsedda
  locken (om sådana finns).
  START
  Innan man startar fordonet ska man kontrollera att
  batteriet är korrekt anslutet till de motsvarande
  polerna (+ och -) och att det är i gott skick (inte
  sulfaterat och inte trasigt).
  Man får absolut inte starta fordon som har batteriets
  poler frånkopplade; att batteriet är tillkopplat är
  avgörande för att eventuella överspänningar som
  skulle kunna orsakas på grund av energi som
  anhopas i anslutningskablarna vid start ska kunna
  elimineras.
  För att starta ska man placera omkopplaren (i
  förekommande fall) eller strömställaren på läget för
  inkoppling av spänning till fordonet som man ska starta.
  FIG. E
  Innan startnyckeln vrids om är det nödvändigt att man
  utför en snabbladdning på 5-10 minuter, om detta görs
  kommer starten att underlättas oerhört. Den här
  snabbladdningen måste göras med batteriladdaren
  ställd på laddning och INTE på start.
  Man startar genom att trycka på den fjärrstyrda knappen
  (gäller enbart trefas).
  Driftspänningen anges på amperemeterns skala med den
  högsta kapaciteten.
  VARNING: Innan man fortsätter ska man noggrant
  observera anvisningarna som fordonets tillverkare anger!
  - Kontrollera att matarledningen är skyddad med hjälp av
  säkringar eller automatiska brytare med samma värden
  som de som anges med symbolen (
  ).
  - För att förhindra att batteriladdaren överhettas ska
  startens arbetsskeden utföras genom att NOGGRANT
  följa de arbets- och pauscykler som anges på apparaten
  (till exempel: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Om
  motorn inte startar ska man inte fortsätta försöket: i
  annat fall skulle man faktiskt kunna orsaka allvarliga
  skador på batteriet eller på fordonets elektriska
  utrustning.

  VIKTIGT: HERMETISKA BATTERIER.
  Om man skulle behöva ladda denna typ av
  batterier, måste man vara mycket försiktig. Utför en
  långsam laddning och håll spänningen på batteriets
  terminaler under kontroll. När denna spänning, som
  på ett enkelt sätt kan avläsas med en vanlig tester, når
  14,4 V för batterier på 12 V (7,2V för batterier på 6 V och
  28,8 V för batterier på 24 V), rekommenderar vi er att
  avbryta laddningen.
  Samtidig laddning av flera batterier
  Var mycket försiktig när denna typ av laddning utförs.
  VIKTIGT! Ladda inte batterier med olika kapacitet,
  urladdningsgrad eller batterier av olika typer samtidigt.
  Om flera batterier skall laddas samtidigt kan man använda
  sig av serie- eller parallellkoppling. Av dess två metoder är
  seriekoppling att föredra eftersom man på detta sätt kan
  kontrollera den ström som cirkulerar i varje enskilt batteri,
  vilket visas amperemetern.
  OBS: Då två batterier med en nominell spänning på 12V
  seriekopplas ska 12V/24V-omkopplaren, om sådan finns,
  ställas in på 24V.
  FIG. D

  5. SKYDD (FIG. F)
  Batteriladdaren P är försedd med skydd som ingriper i
  följande fall.
  - Överbelastning (för mycket ström som går till batteriet).
  - Kortslutning (kabeltänger som rör varandra).
  - Polomkastning på batteriets poler.
  - Med apparater som är försedda med säkringar är det
  obligatoriskt att vid byte använda sig av liknande
  reservdelar och som har samma märkström.
  VARNING: Att byta ut säkringar med annorlunda
  ström än vad som anges på märkskylten kan leda till
  skador på personer eller på föremål. För samma orsak
  ska man undvika att byta ut säkringen med bryggor i
  koppar eller annat material.
  Byte av en säkring ska alltid göras med matarkabeln
  FRÅNKOPPLAD från nätet.
  6. PRAKTISKA RÅD
  - Rengör minus- och pluspolerna från eventuella
  oxideringar så att tången alltid får god kontakt.
  - Undvik absolut att de två tängerna snuddar vid varandra
  när batteriladdaren P är nätkopplad. I så fall kommer
  säkringen att gå.
  - 25 - • Page 26

  - Om batteriet som man tänker använda den här
  batteriladdaren till sitter permanent på ett fordon, ska
  man även läsa fordonets bruksanvisningar och /eller
  underhållsanvisningar under punkt "ELSYSTEM” eller
  ”UNDERHÅLL”. Helst ska pluskabeln till fordonets
  elsystem frånkopplas innan laddningen påbörjas.
  - Kontrollera batteriets spänning innan det ansluts till
  batteriladdaren, kom ihåg att om det har 3 celler är
  batteriet på 6Volt, och 6 celler 12Volt. I vissa fall kan det
  finnas två batterier på 12 Volt styck och då krävs det en
  spänning på 24Volt för att ladda upp båda
  ackumulatorerna. Kontrollera att deras egenskaper är
  likvärdiga för att undvika osymmetri under laddningen.
  - Innan start ska man göra en snabbladdning som varar
  några minuter : detta kommer att begränsa
  startspänningen och därmed krävs mindre ström från
  nätet. Innan man startar fordonet ska man inte glömma
  att kontrollera att batteriet är korrekt anslutet till de
  motsvarande polerna (+ och -) och att det är i gott skick
  (inte sulfaterat och inte trasigt).
  Fordon som har batteriets poler frånkopplade får
  absolut inte startas; att batteriet är tillkopplat är
  avgörande för att eventuella överspänningar som skulle
  kunna skapas pga. energi som anhopas i
  anslutningskablarna vid start ska kunna elimineras.
  - Om starten inte sker ska man inte fortsätta att försöka
  starta, utan vänta i några minuter och sedan upprepa
  snabbladdningen.
  - Start ska alltid göras med tillkopplat batteri, se paragraf
  START.

  ____________( GR )____________
  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
  Μ Π ΑΤΑ Ρ Ι Ω Ν Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ι Κ Α Τ Ο
  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!
  1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ
  ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

  - Κατά τη φόρτιση οι μπαταρίες εκπέμπουν εκρηκτικά
  αέρια, αποφεύγετε για αυτό να προκαλούνται φλόγες ή
  σπίθες. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ.
  - Τοποθετείτε τις μπαταρίες που φορτίζονται σε
  αερισμένο χώρο.

  - Άτομα χωρίς πείρα πρέπει να ενημερώνονται
  κατάλληλα πριν χρησιμοποιήσουν τη μηχανή.
  - Άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με
  σωματικές, αισθητήριες και διανοητικές ικανότητες
  ανεπαρκείς για τη σωστή χρήση της μηχανής,
  πρέπει να επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
  την ασφάλειά τους κατά τη χρήση της ίδιας.
  - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να
  ελέγχεται ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
  - Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταριών αποκλειστικά
  σε εσωτερικούς χώρους και βεβαιωθείτε ότι ο ίδιος
  χώρος είναι αερισμένος: ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΒΡΟΧΗ
  Η ΧΙΟΝΙ.
  - Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο
  πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα καλώδιο φόρτισης
  της μπαταρίας.
  - Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τις λαβίδες στην μπαταρία
  με το φορτιστή σε λειτουργία.
  - Κατά απόλυτο τρόπο μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή
  μπαταριών μέσα σε αυτοκίνητο ή μπαούλο
  αυτοκινήτου.
  - Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μόνο με
  αυθεντικό καλώδιο.

  - Μην χρησιμοποιήσετε το φορτιστή για τη φόρτιση
  μπαταριών του είδους που δεν φορτίζεται.
  - Ελέγξτε ότι η διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί
  σε εκείνη που αναγράφεται στην τεχνική πινακίδα του
  φορτιστή.
  - Για να μην βλάψετε το ηλεκτρονικό σύστημα των
  οχημάτων, διαβάστε, διατηρήστε και τηρήστε
  προσεκτικά τις ενδείξεις που χορηγούνται από τους
  κ α τα σ κ ε υ α σ τ έ ς τω ν ί δ ι ω ν οχ η μ ά τω ν ότα ν
  χρησιμοποιείται ο φορτιστής τόσο σε φόρτιση όσο σε
  εκκίνηση. Το ίδιο ισχύει για τις ενδείξεις που
  χορηγούνται από τον κατασκευαστή μπαταριών.
  - Αυτός ο φορτιστής μπαταριών περιλαμβάνει μέρη,
  όπως διακόπτες ή ρελέ, που μπορούν να παράγουν
  τόξα ή σπίθες. Για αυτό αν χρησιμοποιείται σε
  αμαξοστάσιο ή παρόμοιο περιβάλλον, τοποθετήστε το
  φορτιστή σε κατάλληλο χώρο ή κατάλληλη θήκη.
  - Επεμβάσεις επισκευής ή συντήρησης στο εσωτερικό
  του φορτιστή πρέπει να εκτελούνται μόνο από
  ειδικευμένο προσωπικό.
  - ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
  Τ Ρ Ο Φ ΟΔΟ Σ Ι Α Σ Α Π Ο ΤΟ Δ Ι Κ Τ ΥΟ Π Ρ Ι Ν
  ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΛΗΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
  - Ελέγχετε ότι η πρίζα διαθέτει γείωση προστασίας.
  - Στα μοντέλα δεν που διαθέτουν γείωση, συνδέστε
  ρευματολήπτες κατάλληλης απόδοσης προς την τιμή
  της ασφάλειας τήξης που αναγράφεται στην πινακίδα.
  2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  - Αυτός ο φορτιστής μπαταριών επιτρέπει τη φόρτιση
  μπαταριών μολύβδου με ελεύθερο ηλεκτρολίτη που
  χρησιμοποιούνται σε κινητήρες αυτοκινήτων (βενζίνη
  και ντίζελ), μοτοσικλέτες, σκάφη κλπ.
  - Το ρεύμα που παρέχεται από την εγκατάσταση
  ελαττώνεται κατά την χαρακτηριστική καμπύλη W ed θ
  σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 41774.
  - Το δοχείο όπου εγκαθίσταται έχει βαθμό προστασίας IP
  20 και προστατεύεται από επαφές έμμεσου τύπου με
  αγωγό γείωσης, όπως προδιαγράφεται για τις συσκευές
  κατηγορίας I.
  3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Εικ.A)
  - Αποσυσκευάστε το φορτιστή, εκτελέστε τη
  συναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων που
  περιέχονται στη συσκευασία.
  - Τα μποντέλα με καρότσι πρέπει να εγκατασταθούν σε
  κάθετη θέση.
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
  - Κατά τη λειτουργία τοποθετήστε σε σταθερό μέρος το
  φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι δεν φράζεται ο αέρας που
  περνάει από τις ειδικές σχισμές και ότι εξασφαλίζεται
  επαρκής αερισμός.
  ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
  - Ο φορτιστής πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε
  σύστημα τροφοδοσίας με ουδέτερο γειωμένο αγωγό.
  Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση
  λειτουργίας.
  - Η γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με
  συστήματα προστασίας, όπως ασφάλειες ή αυτόματους
  διακόπτες, επαρκείς για να αντέχεται η μέγιστη
  απορρόφηση της εγκατάστασης.
  - Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να εκτελείται με
  κατάλληλο καλώδιο.
  - Ενδεχόμενες προεκτάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας
  πρέπει να έχουν κατάλληλη διάμετρο και, οπωσδήποτε,
  όχι κατώτερη από εκείνη του προμηθευόμενου
  καλωδίου.
  - Είναι πάντα απαραίτητο να γειώνετε την εγκατάσταση
  χρησιμοποιώντας τον κίτρινο-πράσινο αγωγό
  τροφοδοσίας, που σημαδεύεται από την ετικέτα ( W
  ),
  ενώ οι άλλοι δυο αγωγοί θα πρέπει να συνδεθούν στο
  δίκτυο τάσης.
  4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι η
  - 26 - • Page 27

  ικανότητα των μπαταριών (Ah) που θέλετε να
  φορτίσετε δεν είναι κατώτερη από εκείνη που
  αναγράφεται στην πινακίδα (C min).
  Ακολουθήστε τις ενδείξεις τηρώντας προσεκτικά την
  παρακάτω ενδεδειγμένη σειρά.
  - Αφαιρέστε τα καλύμματα της μπαταρίας αν υπάρχουν
  ώστε να απομακρυνθούν τα αέρια που παράγονται
  κατά τη φόρτιση.
  - Ελέγξτε ότι η στάθμη του ηλεκτρολίτη σκεπάζει τις
  πλάκες των μπαταριών. Αν αυτές δεν είναι
  σκεπασμένες, προσθέστε απεσταγμένο νερό μέχρι να
  βυθιστούν κατά 5 -10 mm.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ
  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΙΤΗΣ
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΞΥ ΑΚΡΩΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.
  - Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση φόρτισης μπορεί να
  καθοριστεί με ακρίβεια μόνο χρησιμοποιώντας ένα
  πυκνόμετρο, το οποίο επιτρέπει τη μέτρηση της ειδικής
  πυκνότητας του ηλεκτρολίτη.
  Ενδεικτικά ισχύουν οι ακόλουθες τιμές πυκνότητας
  διαλύματος (Kg/l σε 20°c):
  1.28 = μπαταρία φορτισμένη.
  1.21 = μπαταρίας ημιφορτισμένη.
  1.14 = μπαταρία εκφορτισμένη.
  - Με καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεδεμένο από την
  πρίζα δικτύου, τοποθετήστε τον εκτροπέα 6/12 V ή
  12/24 V (αν υπάρχει) σε συνάρτηση με την ονομαστική
  τάση της μπαταρίας προς φόρτιση.
  - Τοποθετήστε τον/τους εκτροπέα/είς ρύθμισης φόρτισης
  (αν υπάρχει/ουν) ανάλογα με την προτίμησή σας
  (ΕΙΚ.B. LOW κανονική φόρτιση, HIGH γρήγορη
  φόρτιση).
  - Ελέγξτε την πολικότητα των αροδεκτών της μπαταρίας:
  θετικό το σύμβολο + και αρνητικό το σύμβολο -.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν τα σύμβολα δεν ξεχωρίζονται
  υπενθυμίζεται ότι ο θετικός ακροδέκτης είναι εκείνος μη
  συνδεδεμένος στο πλαίσιο της μηχανής.
  - Συνδέστε τη λαβίδα φορτίου κόκκινη στον θετικό
  ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +).
  - Συνδέστε τη λαβίδα μαύρη στο πλαίσιο της μηχανής,
  μακρυά από την μπαταρία και από τον αγωγό
  καύσιμου.
  - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν η μπαταρία δεν εγκαθίσταται στη
  μηχανή, συνδεθείτε κατευθείαν στον αρνητικό
  ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο -).
  ΦΟΡΤΙΟ
  - τροφοδοτήστε το φορτιστή μπαταριών βάζοντας το
  καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα δικτύου και
  τοποθετώντας σε ON το διακόπτη (αν υπάρχει).
  - Το αμπερόμετρο (αν υπάρχει) δείχνει το ρεύμα (σε
  Ampere) φορτίου της μπαταρίας: κατά αυτήν την φάση
  θα παρατηρηθεί ότι η ένδειξη του αμπερόμετρου
  ελαττώνεται αργά μέχρι πολύ χαμηλές τιμές σε
  συνάρτηση της ικανότητας και των συνθηκών
  μπαταρίας.
  Εικ.C
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν η μπαταρία θα είναι φορτισμένη θα
  μπορείτε επίσης να παρατηρήσετε μια έναρξη
  «βρασμού» του υγρού που περιέχεται στην μπαταρία.
  Συμβουλεύεται να διακόψετε τη φόρτιση στην αρχή αυτού
  του φαινομένου ώστε να αποφύγετε ζημιές στην
  μπαταρία.
  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
  ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ:
  1-Εκτροπέας σε αυτόματη θέση. (
  TRONIC)
  Κατά αυτήν τη φάση ο φορτιστής ελέγχει μόνιμα την
  τάση στις κεφαλές της μπαταρίας, παρέχοντας ή
  διακόπτοντας αυτόματα, όταν είναι απαραίτητο, το
  ρεύμα φόρτισης προς την μπαταρία.
  2-Εκτροπέας σε χειροκίνητη θέση. ( CHARGE )
  Σε αυτήν τη θέση θα απενεργοποιείται η αυτόματη
  λειτουργία.
  Για κάθε άλλη πληροφορία σε σχέση με τους τρόπους
  φόρτισης των μπαταριών, κάντε αναφορά στο
  εγχειρίδιο χρήσης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΡΜΗΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.
  Αν παρουσιαστεί η ανάγκη να εκτελέσετε τη
  φόρτιση αυτού του τύπου μπαταριών, δώστε τη
  μεγαλύτερη προσοχή. Κάντε μια αργή φόρτιση
  κρατώντας υπό έλεγχο την τάση στους ακροδέκτς της
  μπαταρίας. Όταν αυτή η τάση, εύκολα αναγνώσιμη με
  κοινό tester, φτάνει τα 14,4V για τις μπαταρίες 12V (7,2
  για τις μπαταρίες 6V και 28,8V για τις μπαταρίες 24V)
  συνιστάται να διακόψετε τη φόρτιση.
  Ταυτόχρονη φόρτιση περισσότερων μπαταριών.
  Εκτελέστε με τη μεγαλύτερη αυτήν την ενέργεια:
  ΠΡΟΣΟΧΗ: μην φορτίζετε μπαταρίες ικανότητας,
  φόρτισης και τυπολογίας διαφορετικές μεταξύ τους.
  Αν πρέπει να φορτίσετε περισσότερες μπαταρίες
  συγχρόνως, μπορείτε να εκτελέσετε συνδέσεις »σε σειρά»
  ή »παράλληλες». Ανάμεσα στα δυο συστήματα συνιστάται
  η σύνδεση σε σειρά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να
  ελέγχεται το ρεύμα που κυκλοφορεί σε κάθε μπαταρία που
  θα αναλογεί σε εκείνη που δείχνεται από το αμπερόμετρο.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση σύνδεσης σε σειρά δυο
  μπαταριών με ονομαστική τάση 12V, συνιστάται να θέσετε
  τον εκτροπέα 12V/24V σε θέση 24V αν υπάρχει.
  Εικ.D
  ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
  - ÁöáéñÝóôå ôçí ôñïöïäïóßá áðü ôï öïñôùôÞ ìðáôáñßáò
  èÝôïíôáò óôï OFF ôï äéáêüðôç (åÜí õðáñ÷åé) êáé/Þ
  áöáéñþíôáò ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôçí ðñßæá
  ôïõ äéêôýïõ.
  - Αποσυνδέστε τη λαβίδα φορτίου μαύρη από το πλαίσιο
  της μηχανής ή από τον αρνητικό ακροδέκτη της
  μπαταρίας (σύμβολο -).
  - Αποσυνδέστε τη λαβίδα φορτίου κόκκινη από το
  πλαίσιο της μηχανής ή από το θετικό αρνητικό
  ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +).
  - Τοποθετήστε το φορτιστή μπαταριών σε στεγνό μέρος.
  - Κλείστε ξανά τα κελιά της μπαταρίας με τα ειδικά
  πώματα (αν υπάρχουν).
  ΕΚΚΙΝΗΣΗ
  Βεβαιώνεστε πριν την εκκίνηση του οχήματος ότι ο
  συσσωρευτής είναι καλά συνδεδεμένος στους
  αντίστοιχους ακροδέκτες (+ και -) και ότι είναι σε καλή
  κατάσταση (όχι σουλφονικός ή με βλάβη).
  Μην εκτελείτε κατά απόλυτο τρόπο εκκινήσεις
  οχημάτων με συσσωρευτές αποσυνδεδεμένους από
  τους αντίστοιχους ακροδέκτες. Η παρουσία του
  συσσωρευτή είναι καθοριστική για την αφαίρεση
  ενδεχόμενων υπερτάσεων που θα μπορούσαν να
  προκληθούν λόγω της ενέργειας που
  συγκεντρώνεται στα καλώδια σύνδεσης κατά τη φάση
  εκκίνησης.
  Για την εκκίνηση θέστε το μετατροπέα (αν υπάρχει) ή τον
  εκτροπέα σε θέση εκκίνησης σε τάση αντίστοιχη με εκείνη
  του οχήματος.
  ΕΙΚ. E
  Είναι αναγκαίο, πριν στρέψετε το κλειδί εκκίνησης, να
  εκτέλεσετε μια γρήγορη φόρτιση 5-10 λεπτών διότι αυτό
  θα διευκολύνει πάρα πολύ την εκκίνηση. Η ενέργεια
  γρήγορης φόρτισης πρέπει να εκτελείται απολύτως
  με το φορτιστή σε θέση φόρτισης και ΟΧΙ εκκίνησης.
  Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο του
  ελέγχου εξ αποστάσεως (μόνο για τριφασικά).
  Το παρεχόμενο ρεύμα αναγράφεται στην κλίμακα του
  αμπερόμετρου μεγαλύτερης ικανότητας.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συνεχίσετε τηρήστε προσεκτικά τις
  προειδοποιήσεις των κατασκευαστών οχημάτων!
  - Βεβαιώνεστε ότι η γραμμή τροφοδοσίας προστατεύεται
  με ασφάλειες ή αυτόματους διακόπτες τιμής αντίστοιχης
  με εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα με σύμβολο
  (
  ).
  - Για να αποφύγετε υπερθερμάνσεις του φορτιστή
  συσσωρευτή, εκτελέστε την ενέργεια εκκίνησης
  τηρώντας ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΡΟΠΟ τους κύκλους
  έργου/παύσης που αναγράφονται πάνω στη συσκευή
  - 27 - • Page 28

  (παράδειγμα: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES).
  Μην επιμένετε αν η μηχανή του οχήματος δεν εκκινείται:
  θα μπορούσατε έτσι να βλάψετε σοβαρά το
  συσσωρευτή ή ακόμα και το ηλεκτρικό σύστημα του
  οχήματος.
  5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ (ΕΙΚ. F)
  Ο φορτιστής συσσωρευτή προβλέπει μια προστασία που
  παρεμβαίνει σε περίπτωση:
  - Υπερφόρτισης (υπερβολική παροχή ρεύματος προς το
  συσσωρευτή).
  - Βραχυκυκλώματος (λαβίδες φόρτισης σε επαφή μεταξύ
  τους).
  - Ανατροπής πολικότητας στους ακροδέκτες του
  συσσωρευτή.
  - Στις εγκαταστάσεις με ασφάλειες είναι υποχρεωτικό, σε
  περίπτωση αντικατάστασης, να χρησιμοποιείτε
  ανάλογα ανταλλακτικά με ίδια τιμή ονομαστικού
  ρεύματος.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντικατάσταση της ασφάλειας τήξης
  με τιμές διαφορετικές από τις αναγραφόμενες στην
  πινακίδα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες σε
  πρόσωπα ή πράγματα. Για τον ίδιο λόγο, αποφεύγετε
  κατά απόλυτο τρόπο την αντικατάσταση της
  ασφάλειας τήξης με γέφυρες από χαλκό ή άλλο υλικό.
  Η ενέργεια αντικατάστασης της ασφάλειας εκτελείται
  πάντα με το καλώδιο τροφοδοσίας
  ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ από το δίκτυο.
  6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  - Καθαρίζετε τους ακροδέκτες θετικό και αρνητικό από
  ενδεχόμενα εναποθέματα οξειδίου ώστε να
  εξασφαλίσετε την καλή επαφή των λαβίδων.
  - Αποφεύγετε κατά απόλυτο τρόπο να θέτετε σε επαφή
  μεταξύ τους τις δυο λαβίδες όταν ο φορτιστής είναι
  συνδεδεμένος στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο θα
  κάψετε την ασφάλεια.
  - Αν ο συσσωρευτής με την οποίο θέλετε να
  χρησιμοποιήσετε αυτόν το φορτιστή είναι μόνιμα
  τοποθετημένος πάνω σε όχημα, συμβουλευτείτε και το
  εγχειρίδιο οδηγιών και/ή συντήρησης του οχήματος
  στην παράγραφο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" ή
  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ". Κατά προτίμηση αποσυνδέετε, πριν τη
  φόρτιση, το θετικό καλώδιο που ανήκει στην ηλεκτρική
  εγκατάσταση του οχήματος.
  - Ελέγχετε την τάση του συσσωρευτή πριν τον συνδέσετε
  στο φορτιστή. Υπενθυμίζουμε ότι 3 πώματα δείχνει
  μπαταρία 6Volt, 6 πώματα 12Volt. Σε μερικές
  περιπτώσεις μπορούν να υπάρχουν δύο μπαταρίες
  12Volt σε σειρά, περίπτωση στην οποία ζητείται μια
  τάση 24Volt για να φορτιστούν αμφότεροι οι
  συσσωρευτές. Βεβιαώνεστε ότι έχουν όμοια
  χαρακτηριστικά για να αποφύγετε ανισορροπία στη
  φόρτιση.
  - Πριν από μια εκκίνηση εκτελέστε μια γρήγορη φόρτιση
  διάρκειας μερικών λεπτών: αυτό θα περιορίσει το ρεύμα
  εκκίνησης απορροφώντας λιγότερο ρεύμα από το
  δίκτυο. Βεβαιώνεστε πριν εκκινήσετε το όχημα ότι ο
  συσσωρευτής είναι καλά συνδεδεμένος στους
  αντίστοιχους ακροδέκτες (+ και -) και ότι είναι σε καλή
  κατάσταση (όχι σουλφονικός ή με βλάβη).
  Μην εκτελείτε κατά απόλυτο τρόπο εκκινήσεις
  οχημάτων με συσσωρευτές αποσυνδεδεμένους από
  τους αντίστοιχους ακροδέκτες. Η παρουσία του
  συσσωρευτή είναι καθοριστική για την αφαίρεση
  ενδεχόμενων υπερτάσεων που θα μπορούσαν να
  προκληθούν λόγω της ενέργειας που συγκεντρώνεται
  στα καλώδια σύνδεσης κατά τη φάση εκκίνησης.
  - Μην επιμένετε αν η εκκίνηση δεν πραγματοποιείται
  αλλά περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και επαναλάβετε
  την ενέργεια γρήγορης φόρτισης.
  - Οι εκκινήσεις πρέπει να εκτελούνται πάντα με
  τοποθετημένο συσσωρευτή, βλέπε παράγραφο
  ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

  _____________( RU )_____________
  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

  В Н И М А Н И Е : П Е Р Е Д И С П О Л Ь З О ВА Н И Е М
  ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРНОЙ
  БАТАРЕИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РАБОЧЕЕ
  РУКОВОДСТВО!
  1. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
  И С П ОЛ ЬЗО ВА Н И И Д А Н Н О ГО З А РЯ Д Н О ГО
  УСТРОЙСТВА

  -

  -

  -

  -

  -

  - 28 -

  Во время зарядки из аккумуляторной батареи
  выходит взрывчатый газ, избегать образования
  пламени и искрения. НЕ КУРИТЬ.
  Установить аккумуляторную батарею во время
  зарядки в хорошо проветриваемое место .

  Н е о п ы т н ы й п е р с о н а л д ол ж е н п р о й т и
  соответствующее обучение перед
  использованием оборудования.
  Люди (включая детей), чьи физические,
  сенсорные, умственные способности
  недостаточны для правильного использования
  оборудования, должны находиться под
  наблюдением ответственного за их
  б е зо п а с н ос т ь ч е ло ве к а во в р ем я е го
  использования.
  Необходимо вести наблюдение за детьми,
  чтобы убедиться, что они не играют с
  оборудованием.
  Использовать зарядное устройство батареи только
  в помещении и работать в хорошо проветриваемых
  местах: НЕ ПОДВЕРГАТЬ ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И
  СНЕГА.
  Отсоединить от сети кабель питания перед тем, как
  соединять и отсоединять зарядный кабель от
  аккумуляторной батареи.
  Не присоединять и не отсоединять зажимы от
  батареи при работающем зарядном устройстве
  батареи.
  Никогда не использовать зарядное устройство
  батареи внутри салона автомобиля или внутри
  капота.
  Заменять кабель питания только на оригинальный
  кабель.
  Не использовать зарядное устройство батареи для
  зарядки аккумуляторных батарей не заряжаемого
  типа.
  Проверить, что имеющееся напряжение питания
  соответствует ук азанному на табличке с
  характеристиками зарядного устройства батареи.
  Для того, чтобы не повредить электронную систему
  автомобиля, прочитать, хранить и тщательно
  выполнять инструкции, предоставленные
  производителем транспортного средства, когда
  зарядное устройство батареи используется как для
  зарядки, так и для пуска; то же относится к
  инструкциям, предоставленным производителем
  батареи.
  Это зарядное устройство батареи включает такие
  части, как переключатели и реле, могущие
  спровоцировать дугу и искры; поэтому, если вы
  используете устройство в гараже и подобном
  помещении, поместить зарядное устройство
  аккумуляторной батареи в место, подходящее для
  его хранения.
  Ремонт и техобслуживание внутренней части
  зарядного устройства батареи должны
  выполняться только опытным персоналом.
  ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛЬ • Page 29

  -

  П И ТА Н И Я О Т С Е Т И П Е Р Е Д Т Е М , К А К
  ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНОГО
  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАРЯДНОГО
  УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ, ОПАСНОСТЬ!
  Проверить, что розетка оснащена соединением
  заземления.
  У моделей, которые не имеют соединения
  заземления, соединить вилки с мощностью,
  с оответствующей величине плавк ого
  предохранителя, указанного на табличке.

  2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
  - Это зарядное устройство батареи позволяет
  осуществлять заряд свинцовых аккумуляторных
  батарей со свободным электролитом,
  используемых на автомобилях с двигателями
  (бензин и дизель), мотоциклах, моторных лодках, и
  т. д.
  - Зарядный ток, подаваемый оборудованием,
  понижается в соответствие с характеристической
  кривой W и и в соответствие с стандартом DIN
  41774.
  - Корпус, в котором установлено устройство, имеет
  степень защиты IP 20 и защищен от непрямых
  контактов при помощи проводника заземления, как
  предписано для оборудования класса I.
  3. УСТАНОВКА
  ПОДГОТОВКА (Рис.A)
  - Распаковать зарядное устройство аккумуляторной
  батареи, выполнить монтаж отсоединенных
  частей, содержащихся в упаковке.
  - Модели с тележк ами устанавливаются в
  вертикальном положении.
  РА З М Е Щ Е Н И Е З А РЯ Д Н О ГО У СТ РО Й СТ ВА
  БАТАРЕИ
  - Во время функционирования разместить зарядное
  устройство батареи, так, чтобы оно находилось в
  устойчивом положении и проверить, что проход
  воздуха через соответствующие отверстия не
  затруднен, обеспечивая необходим ую
  вентиляцию.
  СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ
  - Зарядное устройство батареи должно соединяться
  тол ь к о с с и с те м о й п и та н и я с н ул е в ы м
  проводником, соединенным с заземлением.
  Проверить, что напряжение сети равнозначно
  рабочему напряжению.
  - Линия питания должна быть укомплектована
  защитной системой, предохранителями или
  автоматическими выключателями, достаточными
  для того, чтобы выдерживать максимальное
  поглощение оборудования.
  - Соединение с сетью выполняется при помощи
  специального кабеля.
  - Удлинители кабеля питания должны иметь
  соответствующее сечение и, в любом случае, быть
  не меньше поставляемого кабеля.
  - Является обязательным соединение оборудования
  с заземлением, используя проводник кабеля
  питания желто-зеленого цвета, обозначенного
  этикеткой ( W
  ), а два других проводника
  соединяются с сетью напряжения.
  4.РАБОТА
  ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДКЕ
  ПРИМ.: Перед тем, как начать зарядку, следует
  проверить, что емкость батареи (Ah), которую
  собираются заряжать, не ниже указанной на
  табличке характеристик (C min).
  Выполнить инструкции, точно выполняя
  приведенную далее последовательность.
  - Снять крышки аккумуляторной батареи, если
  таковые имеются, чтобы вырабатывающийся при
  зарядке газ мог отходить.
  - Проверить, что уровень электролита закрывает
  пластины аккумуляторной батареи; если они
  открыты, добавить дистиллированную воду, пока

  они не будут закрыты на 5 -10 мм.
  ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ
  ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ
  ОПЕРАЦИИ, ПОСКОЛЬКУ ЭЛЕКТРОЛИТ
  ЭТО
  СИЛЬНО КОРРОЗИВНАЯ КИСЛОТА.
  - Напоминаем, что точное состояние заряда
  аккумуляторных батарей может быть определено,
  только используя измеритель плотности, который
  позволяет измерить удельную плотность
  электролита;
  приблизительно, следующие величины плотности
  раствора (кг/л при 20°c) имеют значения:
  1.28 = батарея заряжена
  1.21 = батарея заряжена наполовину
  1.14 = батарея разряжена
  - При отсоединенном от сетевой розетки кабеле
  питания установить девиатор 6/12 В или 12/24 В
  (если имеется), в зависимости от номинального
  напряжения заряжаемой батареи.
  - Установить регулировочный/е девиатор/ы заряда
  (если имеется), как требуется (РИС.B. LOW
  (НИЗКИЙ) нормальная зарядка, HIGH (ВЫСОКИЙ)
  быстрая зарядка).
  - Проверить полярность зажимов аккумуляторной
  батареи: положительный на символе + и
  отрицательный на символе -.
  ПРИМЕЧАНИЕ: если символы трудно различимы,
  напоминаем, что положительный зажим это тот,
  который не соединен со станиной машины.
  - Соединить зарядный зажим красного цвета с
  положительной клеммой батареи (символ +).
  - Соединить зарядный зажим черного цвета со
  станиной машины, далеко от батареи и от
  топливного канала.
  ПРИМЕЧАНИЕ: если аккумуляторной батарея не
  установлена в машине, следует соединяться прямо
  с отрицательной клеммой батареи (символ -).
  ЗАРЯДКА
  - Подать питание к зарядному устройству батареи,
  вставив кабель питания в сетевую розетку и
  установив переключатель на ON (ВКЛ.) (если
  имеется).
  - Амперметр (если имеется) указывает ток (в
  амперах) зарядки аккумуляторной батареи: во
  время этой фазы вы заметите, что показания
  амперметра будут медленно уменьшаться до
  очень низких значений, в зависимости от емкости и
  состояния батареи.
  Рис.С
  ПРИМЕЧАНИЕ: Когда аккумуляторная батарея
  заряжена, можно будет заметить начало «кипения»
  жидкости, находящейся в батарее. Рекомендуется
  прервать зарядку уже в начале этого явления, чтобы
  избежать повреждения аккумуляторной батареи.
  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
  ДЛЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ЭТОТ РЕЖИМ
  МОДЕЛЕЙ:
  1- Девиатор в автоматическом положении.
  (
  TRONIC)
  Во время этой фазы зарядное устройство
  аккумуляторной батареи непрерывно
  контролирует напряжение, имеющееся на
  контактах батареи, автоматически подавая или
  прерывая, когда требуется, зарядный ток к
  батарее.
  2- Девиатор в ручном положении. ( CHARGE )
  В этом положение дезактивируется
  автоматическая функция. Все прочие сведения,
  касающиеся режимов зарядки аккумуляторных
  батарей, следует смотреть в рабочем руководстве.
  ВНИМАНИЕ: ГЕРМЕТИЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
  БАТАРЕИ.
  Если возникнет необходимость выполнить
  - 29 - • Page 30

  заряд этого типа аккумуляторных батарей,
  следует соблюдать максимальную осторожность.
  Произвести медленный заряд, держа под
  контролем напряжение на клеммах
  аккумуляторной батареи. Когда это напряжение,
  легко определимое при помощи простого тестера,
  достигает 14,4 В для аккумуляторных батарей на
  12 В (7,2 В для аккумуляторных батарей на 6 В и
  28,8 В для аккумуляторных батарей на 24 В)
  рекомендуется прервать зарядку.
  Одновременная зарядка нескольких батарей
  Этот тип операции требует мак симальной
  осторожности: ВНИМАНИЕ; не заряжать емкостные
  или разряженные батареи, а также батареи различных
  типов.
  Если Вам необходимо зарядить несколько
  аккумуляторных батарей одновременно, можно
  выполнить ”последовательное” или ”параллельное”
  соединение. Между двумя системами рекомендуется
  выполнить последовательное соединение, поскольку
  таким образом можно проверить ток, циркулирующий
  в каждой аккумуляторной батарее, который будет
  аналогичным показываемому амперметром.
  ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнение последовательного
  соединения двух аккумуляторных батарей, имеющих
  номинальное напряжение 12В, рекомендуется
  установить девиатор 12В/24В в положение 24В, если
  имеется.
  Рис.D
  КОНЕЦ ЗАРЯДКИ
  - Отключите питание от зарядного устройства
  выключателем, переставив его на ВЫКЛ. (если
  имеется) от сети, и/или отсоедините вилку от
  электрической сети.
  - Отсоединить зарядный зажим черного цвета от
  корпуса машины или от отрицательной клеммы
  батареи (символ -).
  - Отсоединить зарядный зажим красного цвета от
  положительной клеммы батареи (символ +).
  - Поместить зарядное устройство батареи в сухое
  место.
  - Закрыть ячейки аккумуляторной батареи
  специальными пробками (если имеются).
  ЗАПУСК
  Перед запуском транспортного средства следует
  убедиться, что батарея хорошо соединена с
  соответствующими клеммами (+ и -) и находится в
  хорошем состоянии (не сульфатированная и не
  неисправная).
  Категорически запрещается производить запуск
  транспортных средств с отсоединенными от
  соответствующих клемм батареями; наличие
  батареи является очень важным для устранения
  возможного сверхнапряжения, которое может
  генерироваться из-за накопленной в
  соединительных кабелях энергии на этапе
  запуска.
  Для запуска поместить коммутатор (если имеется) или
  переключатель в положение запуска на напряжение,
  соответствующее запускаемому транспортному
  средству.
  РИС. Е
  Перед тем, как поворачивать ключ запуска,
  необходимо провести быструю зарядку в течение 5-10
  минут, поскольку это значительно облегчит запуск.
  Операция быстрой зарядки должна выполняться
  только при зарядном устройстве аккумулятора в
  положение зарядки и НЕ запуска.
  Запуск выполняется, нажав на кнопку дистанционного
  управления (только для трех фаз).
  Подаваемый ток указывается на шкале амперметра с
  большей пропускной способностью.
  ВНИМАНИЕ: Перед началом операции тщательно
  выполнить инструкции производителя транспортного
  средства!

  - Убедиться защитить линию электропитания при
  помощи предохранителей или автоматических
  выключателей соответствующей величины,
  обозначенной на табличке символом (
  ).
  - Для того, чтобы избежать перегрева зарядного
  устройства аккумулятора, выполнить операцию
  запуска СТРОГО соблюдая циклы работы/паузы,
  указанные на приборе (пример: ПУСК 3с ВКЛ 120с
  ВЫКЛ-5 ЦИКЛОВ). Не пытаться проводить
  дальнейшие запуски, если двигатель транспортного
  средства не заводится: можно серьезно повредить
  батарею или электрооборудование транспортного
  средства.
  5. ЗАЩИТЫ (РИС. F)
  Зарядное устройство аккумулятора P оснащено
  защитой, срабатывающей в случае:
  - Перегрузки (избыточный ток, подаваемый по
  направлению к батарее).
  - Короткого замыкания (зарядные зажимы вступили
  между собой в контакт).
  - Изменение полярности на клеммах батареи.
  - у аппаратов оборудованных предохранителями, при
  замене следует обязательно использовать
  аналогичные запчасти, имеющие те же
  номинальные значения тока.
  ВНИМАНИЕ: если заменить предохранитель на
  другой с другими значениями тока,
  отличающимися от указанных на табличке, может
  быть причинен ущерб людям или предметам. по
  этой же причине следует категорически избегать
  заменять предохранитель на перемычки из меди
  или другого материала.
  Операция по замене предохранителя должна
  всегда выполняться с отсоединенным от сети
  кабелем питания.
  6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
  - Очистить положительные и отрицательные
  клеммами от возможных отложений окисления,
  чтобы гарантировать хороший контакт зажимов.
  - Категорически избегать помещать в контакт два
  зажима, когда зарядное устройство аккумулятора P
  включено в сеть. В этом случае перегорает
  предохранитель.
  - Если батарея, с которой вы собираетесь
  использовать данное зарядного устройства
  аккумулятора P постоянно установлена на
  транспортном средстве, проконсультироваться
  также с руководством по эксплуатации и/или
  техобслуживанию транспортного средства, с
  разделом "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА" или
  "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ". Перед тем, как приступать
  к зарядке предпочтительно нужно отсоединить
  положительный кабель, являющийся частью
  электрической установки транспортного средства.
  - Проверить напряжение батареи перед тем, как
  с оединять ее с зарядным устройством
  аккумулятора, напоминаем, что 3 пробки отличают
  батарею 6 вольт, 6 пробок - батарею 12 вольт. В
  некоторых случаях могут быть две батареи по 12
  вольт, установленные последовательно, в этом
  случае требуется напряжение 24 вольт для зарядки
  обоих аккумуляторов. Проверить, что они имеют
  одинаковые характеристики, чтобы избежать
  потери равновесия при зарядке.
  - Перед тем, как выполнять запуск, провести быструю
  зарядку продолжительностью в несколько минут:
  это ограничит пусковой ток, потребляя меньше тока
  из сети. Необходимо помнить, что перед запуском
  транспортного средства следует убедиться, что
  батарея хорошо соединена с соответствующими
  клеммами (+ и -) и находится в хорошем состоянии
  (не сульфатированная и не неисправная).
  Категорически запрещается производить запуск
  транспортных средств с отсоединенными от
  соответствующих клемм батареями; наличие
  батареи является очень важным для устранения
  возможного сверхнапряжения, которое может
  генерироваться из-за накопленной в
  - 30 - • Page 31

  соединительных кабелях энергии на этапе запуска.
  - Если не удается произвести запуск, не настаивать,
  подождать несколько минут и повторить операцию
  быстрой зарядки.
  - Запуски всегда выполняются при соединенной
  батарее, смотри параграф ЗАПУСК.

  _______________( H )_____________
  HASZNÁLATI UTASÍTÁS

  F I G Y E L E M : A Z A K K U M U L Á T O R T Ö LT Ő
  HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A
  HASZNÁLATI UTASÍTÁST!
  1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK AZ
  AKKUMULÁTORTÖLTŐ HASZNÁLATÁHOZ

  - Az akkumulátor töltése alatt robbanógázok jönnek létre,
  el kell kerülni láng és szikrák keletkezését. TILOS A
  DOHÁNYZÁS.
  - A töltés alatt álló akkumulátorokat jól szellőző helyen
  kell elhelyezni.

  - A tapasztalatlan személyeket idejében, a készülék
  használatba vétele előtt be kell tanítani.
  - A készülék helyes használatához nem kielégítő
  testi, érzékelési és szellemi képességű
  személyekre (gyermekeket beleértve) olyan
  személynek kell felügyelni a készülék használata
  során, aki azok biztonságáért felelősséget vállal.
  - A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani azért,
  hogy ne játsszanak a készülékkel.
  - Az akkumulátortöltő kizárólag zárt, jól szellőző
  helyiségben üzemeltethető. A BERENDEZÉS
  ESŐNEK VAGY HÓNAK NEM TEHETŐ KI.
  - A töltőberendezés kábeleinek az akkumulátorhoz való
  csatlakoztatása vagy az azzal már létrejött csatlakozás
  megszakítása előtt az áramellátási kábel és a hálózat
  közötti kapcsolatot meg kell szakítani.
  - Ne hozzon létre csatlakozást a fogók és az akkumulátor
  között, valamint ne szakítsa meg a már létrehozott ilyen
  csatlakozást az akkumulátortöltő üzemelésének ideje
  alatt.
  - Ne használja az akkumulátortöltőt személygépkocsi,
  vagy a motorháztető terén belül.
  - Az áramellátási kábel csak eredeti kábellel
  helyettesíthető.
  - Ne használja az akkumulátortöltőt nem tölthető
  akkumulátorok töltésére.
  - Ellenőrizni kell, hogy a rendelkezésre álló áramellátási
  feszültség megfelel-e az akkumulátortöltő adattábláján feltüntetettnek.
  - Annak érdekében, hogy a járművek elektronikája ne
  károsodjon, a járművek gyártói által szolgáltatott
  használati utasítást gondosan el kell olvasni, meg kell
  őrizni és az abban feltüntetetteket be kell tartani úgy a
  töltés megkezdésekor, mint az akkumulátortöltő
  üzemelése során; ugyanez érvényes az akkumulátorok
  gyártója által megadott utasításokra.
  - Ehhez az akkumulátortöltőhöz olyan alkatrészek
  tartoznak, nevezetesen a megszakítók vagy a relé,
  melyek ívek vagy szikrák létrejöttét idézhetik elő még
  akkor is, ha üzemeltetése garázsban vagy ahhoz
  hasonló helyiségben történik; az akkumulátortöltőt a
  célnak megfelelő helyen vagy tartóban kell tárolni.
  - Az akkumulátortöltő belsejében javítási, vagy
  karbantartási műveleteket kizárólag szakértő személy
  végezhet.
  - FIGYELEM: AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ BÁRMELY

  EGYSZERŰ KARBANTARTÁSI MŰVELETÉNEK
  VÉGREHAJTÁSA ELŐTT MEG KELL SZAKÍTANI
  AZ ÁRAMELLÁTÁSI KÁBEL KAPCSOLATÁT A
  HÁLÓZATTAL, MERT AZ VESZÉLYES LEHET!
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakozón van biztonsági földelő
  összeköttetés.
  - Azokon a modelleken, melyeken nincs, csak olyan
  mértékű villásdugóval létesítsen összeköttetést, amely
  azonos az olvadóbiztosíték táblácskáján
  meghatározott értékkel.
  2. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
  - Ez az akkumulátortöltő lehetővé teszi az akkumulátor
  töltését motoros járműveken (benzin vagy diesel),
  motorkerékpárokon, kis hajókon
  stb.
  szabadon
  használt elektrolit ólommal.
  - A berendezés által szolgáltatott töltési áram a W
  jelleggörbe szerint és a DIN 41774 előírással
  összhangban csökken.
  - A tartó, amelyen elhelyezkedik IP 20-as védelmi
  fokoztattal rendelkezik és közvetlen kapcsolatokkal
  védett egy földelővezetéken keresztül, az I osztályú
  berendezéseknek megfelelően.
  3. ÖSSZESZERELÉS
  BESZERELÉS (A ÁBRA)
  - Csomagolja ki az akkumulátortöltőt, szerelje össze a
  csomagban található különálló részeket.
  - A futóműves modelleket függőleges helyzetben kell
  felállítani.
  AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ ELHELYEZÉSE
  - Az akkumulátortöltőt működése során szilárd helyzetbe
  kell állítani, és meg kell győződni arról, hogy a
  megfelelő nyílásokon keresztüli, elégséges szellőzést
  biztosító levegőáramlás nem akadályozott.
  ÖSSZEKAPCSOLÁS AZ ÁRAMELLÁTÁSI
  HÁLÓZATTAL
  - Az akkumulátortöltőt kizárólag földelt, nulla vezetékű
  áramellátási rendszerrel lehet összekapcsolni.
  Ellenőrizni kell, hogy a hálózati feszültség azonos
  értékű e a működési feszültséggel.
  - A tápvezeték olyan védőrendszerekkel,
  olvadóbiztosítékokkal, vagy automata megszakítokkal
  kell legyen ellátva, melyek elegendőek a berendezés
  maximális abszorpciójának elviseléséhez.
  - A hálózathoz való kapcsolást megfelelő kábellel kell
  végrehajtani.
  - Az áramellátási kábel esetleges hosszabbítóinak
  megfelelő keresztmetszetűnek kell lenniük, melynek
  értéke különben soha nem lehet kevesebb az
  áramellátási kábel keresztmetszete értékénél.
  - A berendezés földelése mindig kötelező, amelyet a
  sárga-zöld színű és ( W
  ) jelölésű hálózati
  csatlakozókábel segítségével tehet meg, míg a másik
  két vezetéket a hálózati feszültségre kell rákapcsolni.
  4. MŰKÖDÉS
  TÖLTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
  MEGJEGYZÉS: A töltés megkezdése előtt ellenőrizni
  kell, hogy a feltöltendő akkumulátorok kapacitása
  (Ah) nem kevesebb a táblán feltüntetettnél (C min.)
  Az alábbi sorrend gondos betartásával végre kell
  hajtani az utasításokat.
  - El kell távolítani az akkumulátor fedeleit (amennyiben
  vannak), hogy a töltés során keletkező gázok
  kiáramolhassanak.
  - Ellenőrizni kell, hogy az elektrolit szintje befedi az
  akkumulátor lemezeit; aamennyiben ezek fedetlennek
  mutatkoznának, desztillált vizes feltöltést kell
  alkalmazni úgy, hogy a lemezek 5-10 miliméterrel a
  folyadék alatt legyenek.
  FIGYELEM! E MŰVELETNEK IGEN NAGY
  FIGYELMET KELL SZENTELNI, MIVEL AZ
  ELEKTROLIT IGEN ERŐSEN MARÓ HATÁSÚ SAV.
  - Emlékeztetjük, hogy az akkumulátorok töltöttségének
  pontos mértéke csak egy sűrűségmérővel határozható
  meg, amely lehetővé teszi az elektrolit fajsűrűségének
  - 31 - • Page 32

  -

  -

  -

  mérését; megközelítőleg a következő folyadéksűrűség
  értékek jellemzőek (Kg/l 20°C-on):
  1.28 = feltöltött akkumulátor;
  1.21 = félig töltött akkumulátor;
  1.14 = lemerült akkumulátor.
  A hálózati csatlakozótól megszakított áramellátási
  kábellel be kell állítani a töltés kapcsolóját
  (amennyiben van) 6/12V vagy 12/24V értékre, a
  feltöltendő akkumulátor nominális feszültségétől
  függően.
  Állítsa a töltésszabályozó kapcsoló(ka)t (ha ez(ek)
  jelen vannak) a kívánt módozatra come desiderato (B.
  ÁBRA LOW normál töltés, HIGH gyors töltés).
  Ellenőrizni kell az akkumulátor sarkainak polaritását: a
  pozitiv polaritás jele (+) a negativé (-).
  MEGJEGYZÉS: amennyiben a jelek nem
  különböztethetők meg, emlékezni kell arra, hogy a
  pozitív sarok az, mely nem csatlakoztatott a gépkocsi
  alvázkeretéhez.
  A töltés piros színű fogóját az akkumulátor pozitív (+ jel)
  sarkához kell csatlakoztatni.
  A töltés fekete szinű fogóját a gépkocsi alvázkeretéhez
  kell csatlakoztatni, az akkumulátortól és az üzemanyag
  vezetéktől távol.
  MEGJEGYZES: amennyiben akkumulátor nincs a
  gépkocsiba szerelve, közvetlenül az akkumulátor
  negatív sarkával (- jel) kell kapcsolást létrehozni.

  TÖLTÉS
  - Az akkumulátortöltő áramellátása a tápvezeték
  kábelének a hálózati csatlkozóba való bekötésével kell
  hogy történjen.
  - Az ampermérő (amennyiben van) jelzi az akkumulátor
  töltési áramát (amperben), e szakaszban
  megfigyelhető, hogy az ampermérő jelzése az
  akkumulátor kapacitásától és helyzetétől függően
  lassan csökken, egészen alacsony értékek eléréséig.
  C Ábr.
  MEGJEGYZES: Miközben az akkumulátor töltés alatt áll
  megfigyelhető, hogy „pezsegni” kezd az a folyadék,
  melyet az akkumulátor tartalmaz. Az akkumulátor
  károsodásának elkerülése érdekében már e jelenség
  keletkezésekor ajánlatos megszakítani a töltést.
  AUTÓMATA TÖLTÉS
  AZ EZT LEHETŐVÉ TEVŐ MODELLEKEN:
  1- A kapcsoló automata pozícióban van.

  (
  TRONIC)
  Ez alatt a fázis alatt az akkumulátortöltő folyamatosan
  ellenőrizni fogja a töltő kivezetéseinek feszültségét, s
  ennek megfelelően fogja kibocsátani vagy
  automatikusan szüneteltetni a töltő felé az
  áramkibocsátást.
  2- A kapcsoló kézi vezérlés pozícióban áll.
  (
  CHARGE).
  Ebben a helyzetben az automatikus funkció szünetel.
  Minden egyéb az akkumulátor töltését érintő
  kérdésben, használja a kézikönyvet.
  FIGYELEM: LÉGMENTESEN
  AKKUMULÁTOROK

  ZÁRT

  Amennyiben ilyen tipusú akkumulátort szükséges
  tölteni, igen nagy figyelemmel kell azt tenni. A töltést
  igen lassan kell végezni, ellenőrizve az akkumulátor
  sarkainak feszültségét. Amikor ez a feszültség mely
  egy teszter segítségével könnyen mérhető eléri a
  14,4V értéket 12V működésre meghatározott
  akkumulátorok esetében (6 V működésre
  meghatározott akkumulátorok esetében a 7,2V,
  valamint 24V működésre meghatározott
  akkumulátorok esetében a 28,8 V értéket), ajánlatos a
  töltést megszakítani.
  Több akkumulátor egyidejű töltése
  Ezt a műveletet a lehető legnagyobb figyelemmel
  végezze: FIGYELEM; ne töltsön egyidejűleg egymástól
  eltérő erősségű, lemerültségi fokú és típusú
  akkumulátorokat.

  Akkumulátorok egyidejű töltésének szükségessége
  esetén a következő összeköttetés lehetséges:
  “szériában” vagy “párhuzamosan”. A két módszer közül
  javasolt a szériában történő összeköttetés, mivel ez
  esetben lehetőség van az egyes akkumulátorban
  jelenlevő áram ellenőrzésére, amely az ampermérő által
  értéknek lesz megfelelő.
  MEGJEGYZÉS: Két 12 V névleges feszültségű
  akkumulátor szériában történő összekötése esetén
  javasolt a 12V/24V-os söntöt 24V-os helyzetre állítani, ha
  ez jelen van.
  D. ÁBRA
  TÖLTÉS VÉGE
  - Meg kell szakítani az akkumulátortöltő áramellátását
  eltávolítva annak kábelét a hálózati csatlakozóból.
  - Meg kell szakítani a fekete színű töltési fogó
  csatlakozását a gépkocsi alvázkeretével , vagy az
  akkumulátor negativ sarkával (- jelzés).
  - Meg kell szakítani a piros színű töltési fogó
  csatlakozását az akkumulátor pozitív sarkával (+
  jelzés).
  - Az akkumulátortöltőt ujból száraz helyen kell
  elhelyezni.
  - Megfelelő dugókkal (amennyiben vannak) ujbol be kell
  csukni az akkumulátor celláit.
  BEINDÍTÁS
  A jármű beindításának végrehajtása előtt győződjön
  meg arról, hogy az akkumulátor helyesen van
  csatlakoztatva a megfelelő kapcsokhoz (+ és -) és jó
  állapotban van (nem szulfátosodott és nem rossz).
  Semmilyen esetre se indítsa be a járművet akkor, ha
  az akkumulátor nincs a megfelelő kapcsokhoz
  csatlakoztatva; az akkumulátor jelenléte alapvető
  fontosságú az esetleges túlfeszültségek
  kiküszöböléséhez, amelyek az indítási fázis folyamán
  a csatlakozókábelekben felhalmozódott energia
  hatására keletkezhetnek.
  A beindításhoz állítsa az indítókapcsolót (ha van) vagy a
  váltókapcsolót a beindító pozícióba, a beindítandó jármű
  feszültségének megfelelő feszültségre.
  E ÁBRA
  Az indítókulcs elforgatása előtt feltétlenül szükséges egy
  5-10 perces gyors töltés elvégzése, amely rendkívül
  megkönnyíti az indítást. A gyors töltés műveletét
  kizárólag töltés pozícióba és NEM indító pozícióba
  állított akkumulátortöltővel kell végrehajtani.
  A beindítás a távirányító gomb benyomásával történik
  meg (csak háromfázis esetén).
  Az adagolt áramot az ampermérő skálája mutatja a
  legnagyobb terheléssel.
  FIGYELEM: A művelet elvégzése előtt figyelmesen
  olvassa el a jármű gyártójának utasításait!
  - Győződjön meg arról, hogy a tápvezeték olyan
  automata biztosítékokkal vagy megszakítókkal van
  védve, amelyek értéke a táblán (
  ) jellel jelölt
  értéknek megfelelnek.
  - Az akkumulátortöltő túlmelegedéseinek
  megakadályozása érdekében az indítási műveletet a
  készüléken feltüntetett munka-/szünetciklusok
  SZIGORÚ betartása mellett végezze el (példa: START
  3s BE 120s KI-5 CIKLUS). Ne erőltesse az indítást, ha a
  jármű motorja nem indul be: komolyan megkárosodhat
  az akkumulátor vagy akár a jármű elektromos
  berendezése.
  5. VÉDELMEK (F ÁBRA)
  A P akkumulátortöltő fel van szerelve olyan védelemmel,
  amely az alábbi esetekben lép közbe:
  - Túlterhelés (túlzott áramellátás az akkumulátor felé).
  - Rövidzárlat (egymáshoz érintett töltőcsipeszek).
  - Polaritás felcserélés az akkumulátor kapcsoknál.
  - A biztosítékokkal felszerelt készülékeknél csere esetén
  olyan hasonló alkatrészek használata kötelező,
  amelyek ugyanolyan névleges áramértékkel
  rendelkeznek.
  FIGYELEM: A biztosítéknak a táblán feltüntetett
  - 32 - • Page 33

  áramértékektől eltérő értékű biztosítékra való
  lecserélése személyekben vagy dolgokban károkat
  okozhat. Ugyanezen oknál fogva feltétlenül kerülje a
  biztosítéknak vörösrézből vagy más anyagból készült
  hidakra való lecserélését.
  A biztosíték lecserélésének műveletét minden
  esetben a hálózatból KIHÚZOTT tápkábellel kell
  elvégezni.
  6. HASZNOS TANÁCSOK
  - Tisztítsa meg a pozitív és a negatív kapcsokat a
  lehetséges oxidlerakódásoktól, biztosítva ezáltal a
  csipeszek megfelelő érintkezését.
  - Feltétlenül kerülje a két csipesz összeérintését, amikor
  a P akkumulátortöltő csatlakoztatva van a hálózatba.
  Ilyen esetben a biztosíték kiégése történik meg.
  - Ha a P akkumulátortöltővel feltöltendő akkumulátor
  állandóan csatlakoztatva van egy járműhöz, akkor
  olvassa el a jármű felhasználói és/vagy karbantartási
  kézikönyvében is az “ELEKTROMOS HÁLÓZAT” vagy
  a “KARBANTARTÁS” címszó alatti részeket.
  Lehetőség szerint csatlakoztassa ki a töltés
  megkezdése előtt a jármű elektromos hálózatának
  részét képező, pozitív kábelt.
  - Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét az
  akkumulátortöltőhöz való csatlakoztatása előtt,
  emlékezzen arra, hogy 3 kupak 6 Voltos, 6 kupak 12
  Voltos akkumulátornál található. Bizonyos esetekben
  előfordulhat két db 12 Voltos, sorbakapcsolt
  akkumulátor, ebben az esetben 24 Voltos feszültség
  szükséges mindkét akkumulátor feltöltéséhez.
  Bizonyosodjon meg arról, hogy mindkettő ugyanolyan
  tulajdonságokkal rendelkezik a kiegyensúlyozatlanság
  elkerülése végett a töltés folyamán.
  - A beindítás végrehajtása előtt végezzen el egy néhány
  percig tartó, gyors töltést: ez korlátozni fogja az
  indítóáramot, amely következtében kevesebb áramot is
  vesz fel a hálózatból. A jármű beindításának
  végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy az
  akkumulátor helyesen van csatlakoztatva a megfelelő
  kapcsokhoz (+ és -) és jó állaptban van (nem
  elszulfátosodott és nem rossz).
  Semmilyen esetre se indítsa be a járművet akkor, ha az
  akkumulátor le van csatolva a megfelelő kapcsokról; az
  akkumulátor jelenléte alapvető fontosságú az esetleges
  túlfeszültségek kiküszöböléséhez, amelyek az indítási
  fázis folyamán a csatlakozókábelekben felhalmozódott
  energia hatására keletkezhetnek.
  - Ha nem sikerül a beindítás, ne erőltesse, hanem várjon
  néhány percet és ismételje meg a gyors töltési
  műveletet.
  - Az indításokat mindig csatlakoztatott akkumulátorral
  kell végrehajtani, lásd a BEINDÍTÁS bekezdést.

  ______________( RO )_____________
  MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

  ATENŢIE: CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL DE
  INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIREA
  ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII!
  1. MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE PENTRU
  UTILIZAREA ACESTUI ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII

  - În timpul încărcării se emană gaz exploziv, evitaţi
  flăcările deschise şi formarea scânteilor. FUMATUL
  INTERZIS.

  - Poziţionaţi bateriile în încărcător într-un spaţiu aerisit.

  - Persoanele fără experienţă trebuie să fie instruite
  corespunzător înainte de a folosi aparatul.
  - În vederea folosirii corecte a aparatului, persoanele
  (inclusiv copiii), ale căror capacităţi fizice,
  senzoriale, mentale sunt insuficiente, trebuie să fie
  supravegheate de către o persoană răspunzătoare
  pentru siguranţa lor în timpul folosirii aparatului.
  - Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
  asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - Folosiţi încărcătorul de baterii exclusiv în interior şi
  asiguraţi-vă că acesta funcţionează în medii bine
  aerisite. NU EXPUNEŢI APARATUL LA PLOI SAU LA
  ZĂPADĂ.
  - Deconectaţi cablul de alimentare de la reţea înainte de
  a conecta sau a deconecta cablurile de încărcare de la
  baterie.
  - Nu conectaţi sau deconectaţi clemele încărcătorului
  la/de la bornele bateriei cu acesta în funcţiune.
  - Nu folosiţi niciodată încărcătorul de baterii în interiorul
  unui vehicul sau al portbagajului.
  - Înlocuiţi cablul de alimentare numai cu un cablu
  original.
  - Nu folosiţi încărcătorul de baterii pentru baterii care nu
  sunt reîncărcabile.
  - Verificaţi ca tensiunea de alimentare disponibilă să
  corespundă cu cea indicată pe placa indicatoare a
  aparatului.
  - Pentru a nu defecta electronica vehiculului, citiţi,
  păstraţi şi respectaţi în totalitate măsurile de precauţie
  furnizate de producătorul vehiculului respectiv atunci
  când se foloseşte încărcătorul de baterii, atât atunci
  când este pornit cât şi atunci când încarcă; acelaşi
  lucru este valabil pentru indicaţiile furnizate de
  producătorul bateriilor.
  - Acest încărcător de baterii conţine părţi precum
  întrerupători sau releu, care pot provoca arcuri sau
  scântei; de aceea în cazul în care se utilizează într-un
  garaj sau într-un mediu similar, amplasaţi aparatul întrun spaţiu izolat sau protejaţi-l cu o acoperitoare
  adecvată.
  - Orice intervenţie de reparaţie sau de întreţinere în
  interiorul încărcătorului de baterii trebuie să fie
  efectuată numai de către personal calificat.
  - ATENŢIE: DECONECTAŢI ÎNTOTDEAUNA CABLUL
  DE ALIMENTARE DE LA REŢEA ÎNAINTE DE A
  EFECTUA ORICE SIMPLĂ INTERVENŢIE DE
  ÎNTREŢINERE A ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII.
  PERICOL!
  - Verificaţi ca priza să dispună de o legătură de protecţie
  de punere la pământ.
  - La modelele care nu sunt dotate cu acest lucru,
  conectaţi ştecăre cu o valoare corespunzătoare valorii
  siguranţei indicate pe plăcuţă.
  2. INTRODUCERE ŞI DESCRIERE GENERALĂ
  - Acest încărcător de baterii permite încărcarea bateriilor
  cu plumb cu electrolit lichid folosite pe vehiculele cu
  motor (benzină şi diesel), motociclete, ambarcaţiuni,
  etc.
  - Curentul de încărcare furnizat de aparat scade în
  funcţie de curba caracteristică W şi corespunde normei
  DIN 41774.
  - Recipientul în care se instalează încărcătorul de baterii
  are un grad de protecţie IP 20 şi este protejat de
  contacte indirecte printr-un fir de împământare, după
  cum este prezentat în cazul aparatelor de clasa I.
  3. INSTALARE
  PREGĂTIRE (FIG. A)
  - Scoateţi încărcătorul de baterii din ambalajul său
  original şi montaţi piesele aferente prezente în
  ambalaj.
  - Modelele cu roţi se instalează în poziţie verticală.
  POZIŢIONAREA ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII
  - În timpul funcţionării, poziţionaţi aparatul pe o
  suprafaţă stabilă şi asiguraţi-vă că nu se blochează
  - 33 - • Page 34

  trecerea aerului prin deschizăturile corespunzătoare şi
  că se garantează o bună ventilaţie.
  CONECTAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE
  - Încărcătorul de baterii trebuie să fie conectat numai la
  un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la
  pământ.
  Verificaţi ca tensiunea de reţea să fie cea
  corespunzătoare tensiunii de funcţionare.
  - Reţeaua de alimentare trebuie să fie dotată cu sisteme
  de protecţie precum siguranţe sau întrerupătoare
  automate, suficiente pentru a suporta curentul maxim
  absorbit de aparat.
  - Conectarea la reţea trebuie să se efectueze cu un
  cablu corespunzător.
  - Eventuale prelungitoare ale cablului de alimentare
  trebuie să aibă o secţiune transversală adecvată şi
  oricum niciodată inferioară cablului furnizat.
  - Este obligatoriu ca aparatul să aibă o legătură de
  punere la pământ, folosind conductorul de culoare
  galben-verde a cablului de alimentare, contrasemnat
  cu eticheta ( W
  ), pe când ceilalţi doi conductori se vor
  conecta la reţeaua de alimentare.
  4. FUNCŢIONARE
  PREGĂTIREA PENTRU ÎNCĂRCARE
  NB.: Înainte de a începe operaţia de reîncărcare a
  bateriilor, verificaţi dacă capacitatea bateriilor (Ah)
  care trebuie să fie reîncărcate nu este inferioară celei
  indicate pe tăbliţă (C min.).
  Efectuaţi operaţia respectivă urmând cu stricteţe
  ordinea indicaţiilor de mai jos.
  - Înlăturaţi eventualele capace de pe baterie (dacă
  există), astfel încât gazele care se degajă în timpul
  reîncărcării să se poată evapora.
  - Controlaţi ca nivelul electrolitului să acopere plăcile
  bateriei; dacă acestea sunt descoperite, adăugaţi apă
  distilată până când electrolitul va acoperi cu 5-10 mm
  plăcile.
  ATENŢIE! AVEŢI MARE GRIJĂ ÎN TIMPUL
  ACESTOR OPERAŢII DEOARECE ELECTROLITUL
  ESTE UN ACID CU UN POTENŢIAL COROSIV FOARTE
  RIDICAT.
  - Vă reamintim că nivelul exact de încărcare al bateriilor
  poate fi determinat numai prin folosirea unui
  densimetru care permite măsurarea densităţii specifice
  a electrolitului;
  în acest sens, sunt valabile următoarele valori
  indicative de densitate a soluţiei (Kg/l la 20°C):
  1.28 = baterie încărcată;
  1.28 = baterie parţial încărcată;
  1.28 = baterie descărcată;
  - Cu cablul de alimentare deconectat de la priza de
  reţea poziţionaţi selectorul de încărcare la 6/12 V sau
  la 12/24 V (dacă este prezent) în funcţie de tensiunea
  nominală a bateriei de încărcat.
  - Poziţionaţi deviatorul/-ii de reglare a încărcării (daca
  este/sunt prezent/-ţi) după voie (FIG.B. LOW încărcare normală, HIGH - încărcare rapidă).
  - Verificaţi polaritatea bornelor bateriei: pozitiv, simbolul
  „+” şi negativ, simbolul „-” .
  OBSERVAŢIE: dacă simbolurile nu sunt vizibile,
  reţineţi că borna pozitivă este cea neconectată la
  cadrul vehiculului.
  - Conectaţi clema de încărcare de culoare roşie la borna
  pozitivă a bateriei (simbolul +).
  - Conectaţi clema de încărcare de culoare neagră la
  cadrul maşinii, departe de baterie şi de conductele de
  carburant.
  OBSERVAŢIE: dacă bateria nu este instalată în
  maşină, conectaţi direct la borna negativă a bateriei
  (simbolul „- ”).
  REÎNCĂRCAREA
  - Alimentaţi încărcătorul de baterii introducând cablul în
  priza de alimentare.
  - Ampermetrul (dacă există) indică curentul (în amperi)
  de încărcare a bateriei. În timpul acestei operaţii se va
  observa că acul ampermetrului va scade spre valori

  foarte scăzute în funcţie de capacitatea şi de condiţiile
  bateriei.
  Fig. C
  OBSERVAŢIE: Când bateria este încărcată se va mai
  putea remarca un fenomen de „fierbere” al lichidului din
  baterie. Se recomandă întreruperea operaţiei de
  încărcare imediat ce acest fenomen a apărut, pentru a
  evita avarierea bateriei.
  ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ
  PENTRU MODELELE CARE PERMIT ACEST LUCRU:
  1- Deviator în poziţie automată. (
  TRONIC)
  În timpul acestei faze, încărcătorul de baterii va
  controla constant tensiunea prezentă la bornele
  bateriei, furnizând sau întrerupând în mod automat
  curentul de încărcare a bateriei la nevoie.
  2- Deviator în poziţie manuală. ( CHARGE)
  În această poziţie este dezactivată funcţia automată.
  Pentru orice altă informaţie referitoare la modalitatea
  de încărcare a bateriei, se face trimitere la manualul de
  instrucţiuni.
  ATENŢIE: BATERII ERMETICE.
  Se va acorda o deosebită atenţie în cazul în care
  este necesară reîncărcarea acestui tip de baterii.
  Efectuaţi o încărcare lentă, ţinând sub observaţie
  tensiunea de la bornele bateriei. Atunci când
  tensiunea, uşor măsurabilă cu un tester obişnuit,
  atinge 14,4 V pentru bateriile de 12 V (7,2 pentru
  bateriile cu 6 V şi 28,8 V pentru bateriile cu 24 V), se
  recomandă întreruperea operaţiei de reîncărcare.
  Încărcare simultană a mai multor baterii
  Efectuaţi cu maximă atenţie acest tip de operaţie.
  ATENŢIE: nu încărcaţi baterii de capacităţi, descărcare şi
  tipologie diferite între ele.
  Când este necesară încărcarea mai multor baterii în
  acelaşi timp, se poate opta pentru legături în „serie” sau în
  „paralel”. Dintre cele două tipuri se recomandă legătura în
  serie, deoarece în acest mod se poate controla curentul
  circulant în fiecare baterie care va fi similar celui semnalat
  de ampermetru.
  OBSERVAŢIE: În cazul legăturii în serie a două baterii cu
  tensiune nominală de 12 V, se recomandă poziţionarea
  deviatorului 12V/24V pe poziţia 24 V, dacă este prezent.
  Fig. D
  SFÂRŞITUL OPERAŢIEI DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI
  - Scoateţi cablul încărcătorului de baterii din priza de
  alimentare.
  - Deconectaţi clema neagră a încărcătorului de la cadrul
  maşinii sau de la borna negativă a bateriei (simb. „-").
  - Deconectaţi clema de încărcare de culoare roşie de la
  borna pozitivă a bateriei (simb. „+”).
  - Depozitaţi încărcătorul de baterii într-un loc uscat şi
  ferit de umezeală.
  - Închideţi găurile bateriei cu capacele corespunzătoare
  (dacă există).
  PORNIREA
  Înainte de a efectua pornirea vehiculului, asiguraţi-vă
  că bateria este cuplată bine la bornele respective (+ şi
  -) şi că se află în stare bună (nu este sulfatată şi nu este
  defectă).
  Nu efectuaţi în nici un caz porniri ale vehiculelor cu
  baterii decuplate de la bornele respective; prezenţa
  bateriei este determinantă pentru eliminarea
  eventualelor supratensiuni ce s-ar putea crea ca efect
  al energiei acumulate în cablurile de legătură în timpul
  fazei de pornire.
  Pentru pornire, dispuneţi comutatorul (dacă este prezent)
  sau conectorul în poziţia de pornire la tensiunea
  corespunzătoare celei a vehicului de pornit.
  FIG. E
  Este indispensabil, înainte de acţionarea cheii de pornire,
  să efectuaţi o încărcare rapidă de 5-10 minute, aceasta va
  uşura foarte mult pornirea. Operaţia de încărcare rapidă
  trebuie efectuată neapărat cu redresorul în poziţia de
  - 34 - • Page 35

  încărcare şi NU de pornire.
  Pornirea va avea loc apăsând butonul comenzii la distanţă
  (numai pentru model trifazat).
  Curentul debitat este indicat de scara amperometrului cu o
  capacitate mai mare.
  ATENŢIE: Înainte de acţiona, citiţi cu atenţie
  recomandările fabricanţilor acestor vehicule!
  - Asiguraţi-vă că aţi protejat linia de alimentare cu
  siguranţe fuzibile sau cu întreruptoare automate cu
  valoarea corespunzătoare indicate pe plăcuţa de
  identificare prin simbolul (
  ).
  - Pentru a evita supraîncălzirea redresorului, efectuaţi
  operaţia de pornire respectând STRICT ciclurile de
  lucru/pauză indicate pe aparat (de exemplu: START 3s
  ON 120s OFF-5 CYCLES). Nu insistaţi mai mult dacă
  motorul vehiculului nu porneşte: în acest fel s-ar putea
  compromite în mod serios bateria sau chiar
  echipamentul electric al vehiculului.
  5. PROTECŢII (FIG. F)
  Redresorul P este prevăzut cu protecţie care intervine în
  caz de:
  - Suprasarcină (debitare excesivă de curent la baterie).
  - Scurtcircuit (cleşti de încărcare puşi în contact unul cu
  altul).
  - Inversarea polarităţii la bornele bateriei.
  - La aparatele prevăzute cu siguranţe fuzibile, în caz de
  înlocuire folosiţi piese de schimb analoage, având
  aceeaşi valoare a curentului nominal.
  ATENŢIE: Înlocuirea siguranţei fuzibile cu valori
  ale curentului diferite de cele indicate pe plăcuţa de
  identificarea redresorului ar putea provoca daune
  persoanelor sau lucrurilor. Din acelaşi motiv, evitaţi
  cu desăvârşire înlocuirea siguranţei fuzibile cu fire de
  cupru sau alt material.
  Operaţia de înlocuire a siguranţei fuzibile trebuie
  efectuată întotdeauna cu cablul de alimentare
  DECONECTAT de la reţea.
  6. SFATURI UTILE
  - Curăţaţi bornele pozitivă şi negativă de încrustaţii
  posibile de oxid pentru a asigura un contact bun al
  cleştilor.
  - Evitaţi cu desăvârşire să puneţi în contact cei doi cleşti
  când redresorul P este conectat la reţea. În acest caz se
  produce arderea siguranţei.
  - Dacă bateria la care se doreşte folosirea acestui
  redresor P este instalată în permanenţă pe un vehicul,
  consultaţi şi manualul de instrucţiuni şi/sau de
  întreţinere a vehiculului la rubrica "INSTALAŢIE
  ELECTRICĂ" sau "ÎNTREŢINERE". Înainte de a începe
  încărcarea, este bine să deconectaţi cablul pozitiv care
  face parte din instalaţia electrică a vehiculului.
  - Controlaţi tensiunea bateriei înainte de a o cupla la
  redresor, vă amintim că 3 dopuri caracterizează o
  baterie de 6 volţi, 6 dopuri una de 12 volţi. În anumite
  cazuri, putem avea două baterii de 12 volţi în serie; în
  acest caz este necesară o tensiune de 24 de volţi pentru
  a încărca ambii acumulatori. Asiguraţi-vă că au aceleaşi
  caracteristici pentru a evita dezechilibre la încărcare.
  - Înainte de a efectua pornirea efectuaţi întotdeauna o
  încărcare rapidă cu durata de câteva minute: acest
  lucru va limita curentul de pornire, fiind necesar de
  asemenea mai puţin curent de la reţea. Înainte de a
  efectua pornirea vehiculului, asiguraţi-vă că bateria
  este cuplată bine la bornele respective (+ şi -) şi că se
  află în stare bună (nu este sulfatată şi nu este defectă).
  Nu efectuaţi în nici un caz porniri ale vehiculelor cu
  baterii decuplate de la bornele respective; prezenţa
  bateriei este determinantă pentru eliminarea
  eventualelor supratensiuni ce s-ar putea crea ca efect al
  energiei acumulate în cablurile de legătură în timpul
  fazei de pornire.
  - Dacă pornirea nu are loc, nu insistaţi, ci aşteptaţi câteva
  minute şi repetaţi operaţia de încărcare rapidă.
  - Pornirile trebuie efectuate neapărat cu bateria bine
  conectată, a se vedea paragraful PORNIREA.

  ______________( PL )_____________
  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI
  PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
  NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
  INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
  1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS
  EKSPLOATACJI PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA
  AKUMULATORÓW

  - Akumulatory podczas ładowania wydzielają gazy
  wybuchowe, należy unikać płomieni i iskier. NIE PALIĆ.
  - Podczas ładowania ustawić akumulator w dobrze
  wietrzonym miejscu.

  - Przed użyciem urządzenia osoby niedoświadczone
  muszą zostać odpowiednio przeszkolone.
  - Osoby dorosłe (włącznie z dziećmi), których
  zdolności fizyczne, czuciowe i umysłowe są
  niewystarczające dla prawidłowego obsługiwania
  urządzenia muszą być nadzorowane przez osobę
  odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
  - Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  - Używać prostownika wyłącznie w dobrze wietrzonych
  pomieszczeniach: NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ
  PODCZAS PADAJĄCEGO DESZCZU LUB SNIEGU.
  - Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów
  podczas ładowania akumulatora należy odłączyć
  przewód zasilający.
  - Nie zakładać lub zdejmować klemy z akumulatora
  podczas funkcjonowania prostownika.
  - Surowo zabronione jest używanie prostownika
  wewnątrz pojazdu lub pod pokrywą komory silnika.
  - Uszkodzony przewód zasilania należy zastąpić
  wyłącznie przez oryginalny przewód.
  - Nie używać prostownika do ładowania akumulatorów
  nie nadających się do ładowania.
  - Sprawdzić, czy napięcie zasilania będące do
  dyspozycji, odpowiada napięciu podanemu na
  tabliczce znamionowej prostownika.
  - Aby nie uszkodzić elektronicznych urządzeń pojazdów
  należy przeczytać, zachować i skrupulatnie stosować
  się do wskazówek podanych przez producentów
  dotyczących używania prostownika. Przestrzegać
  zalecenia producenta pojazdów zarówno podczas
  ładowania jak i uruchomienia; należy również ściśle
  przestrzegać zaleceń producenta akumulatorów.
  - Prostownik składa się z wyłączników lub
  przekaźników, które mogą powodować powstawanie
  łuków lub iskier; dlatego też jeżeli używany jest w
  warsztacie samochodowym lub w innym podobnym
  otoczeniu, należy przechowywać w odpowiednim
  miejscu lub nie wyjmować z opakowania.
  - Wszelkiego rodzaju naprawy lub konserwacje
  prostownika powinny być przeprowadzane wyłącznie
  przez personel przeszkolony.
  - UWAGA: PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK
  O P E R A C J I Z W Y K Ł E J K O N S E RWA C J I
  PROSTOWNIKA NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ
  PRZEWÓD ZASILANIA, NIEBEZPIECZNE!
  - Sprawdzić, czy gniazdo wtyczkowe wyposażone jest w
  styk ochronny.
  - W modelach, które nie posiadają styku ochronnego
  należy podłączyć wtyczki, o obciążalności
  - 35 - • Page 36

  odpowiedniej dla wartości bezpiecznika, podanej na
  tabliczce.
  2. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS
  - Prostownik umożliwia ładowanie akumulatorów
  ołowiowych o swobodnym przepływie elektrolitu,
  przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych
  (benzyna i diesel), motocykli, małych statków, itp.
  - Prąd ładowania dostarczany przez urządzenie maleje
  w zależności od krzywej charakterystycznej W i
  zgodnie z normą DIN 41774.
  - Obudowa prostownika posiada stopień ochrony IP 20 i
  jest zabezpieczona przed pośrednimi kontaktami, za
  pomocą przewodu uziemiającego, zgodnie z
  zaleceniami dla urządzeń klasy I.
  3. INSTALOWANIE
  PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA (RYS. A)
  - Rozpakować prostownik, a następnie zamontować
  części odłączone, znajdujące się w opakowaniu.
  - Modele na podwoziu kołowym należy zainstalować w
  położeniu pionowym.
  USTAWIENIE PROSTOWNIKA
  - Podczas ładowania należy ustawić prostownik na
  stabilnej powierzchni i upewnić się, że nie zostały
  zatkane odpowiednie otwory umożliwiające
  wentylację.

  -

  -

  obecny) w zależności od napięcia znamionowego
  akumulatora.
  Ustawić przełącznik/i regulacji ładowania (jeżeli
  występuje/ą) zgodnie z potrzebą (RYS.B. LOW
  ładowanie zwykłe, HIGH - ładowanie szybkie).
  Sprawdzić biegunowość zacisków akumulatora:
  dodatni symbol + i ujemny symbol -.
  UWAGA: jeżeli symbole nie różnią się między sobą,
  przypomina się, że zacisk dodatni jest zaciskiem nie
  podłączonym do podwozia pojazdu.
  Podłączyć zacisk koloru czerwonego układu
  ładowania do zacisku dodatniego akumulatora
  (symbol +).
  Podłączyć zacisk koloru czarnego układu ładowania
  do podwozia pojazdu, w odpowiedniej odległości od
  akumulatora i przewodu paliwa.
  UWAGA: jeżeli akumulator nie jest zainstalowany w
  pojeździe, podłączyć się bezpośrednio do zacisku
  ujemnego akumulatora (symbol -).

  ŁADOWANIE
  - Podłączyć prostownik do przewodu zasilania.
  - Amperomierz (jeżeli podłączony) wskazuje prąd
  ładowania akumulatora (w Amperach): podczas tej
  fazy można będzie zaobserwować, że wartości
  wskazywane przez amperomierz powoli ulegają
  zmniejszeniu aż do uzyskania wartości bardzo
  niskich, w zależności od pojemności i warunków
  eksploatacji akumulatora.
  RYS. C
  UWAGA: Podczas ładowania akumulatora można także
  zauważyć zjawisko "wrzenia" płynu znajdującego się w
  akumulatorze. Zalecane jest przerwanie ładowania już na
  początku wrzenia celem uniknięcia uszkodzenia
  akumulatora.

  PODŁĄCZENIE DO SIECI
  - Prostownik należy podłączyć wyłącznie do sieci
  zasilania z uziemionym przewodem neutralnym.
  Sprawdzić, czy napięcie sieci i napięcie robocze są
  zgodne.
  - Linia zasilania powinna być wyposażona w systemy
  zabezpieczenia, takie jak bezpieczniki lub wyłączniki
  automatyczne, wystarczające do znoszenia
  ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE
  maksymalnej ilości energii absorbowanej przez
  DLA MODELI, W KTÓRYCH JEST PRZEWIDZIANE:
  urządzenie.
  1- Przełącznik w położeniu automatycznym.
  - Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda
  (
  TRONIC).
  sieciowego.
  Podczas tej fazy prostownik będzie sprawdzać stałe
  - Ewentualne przedłużenia przewodu zasilania należy
  napięcie, występujące na obu biegunach
  wykonywać stosując przewód o odpowiednim
  akumulatora, dostarczając lub automatycznie
  przekroju, nie mniejszym od przekroju używanego
  przerywając,
  kiedy jest to konieczne, prąd ładowania
  przewodu zasilania.
  płynący do akumulatora.
  - Należy zawsze wykonać uziemienie urządzenia,
  2- Przełącznik w położeniu ręcznym. ( CHARGE).
  wykorzystując w tym celu przewód koloru żółtoW tym położeniu funkcja automatyczna jest
  zielonego kabla zasilania, oznaczony etykietką ( W
  ),
  wyłączona.
  natomiast pozostałe dwa przewody należy podłączyć
  Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące sposobu
  do sieci napięcia.
  ładowania akumulatorów, należy przejrzeć instrukcję
  obsługi.
  4. DZIAŁANIE
  PRZYGOTOWANIE DO ŁADOWANIA
  UWAGA:
  AKUMULATORY HERMETYCZNE.
  NB: Przed przystąpieniem do ładowania należy
  sprawdzić, czy pojemność akumulatorów (Ah), które
  Jeżeli pojawi się konieczność doładowania tego
  należy ładować nie jest mniejsza od pojemności
  typu akumulatora należy zachować szczególną
  wskazanej na tabliczce (C min).
  ostrożność. Ładować akumulator powoli,
  Postępować zgodnie z instrukcją, wykonując
  sprawdzając napięcie na zaciskach. Kiedy napięcie
  czynności ściśle według podanej niżej kolejności.
  to, łatwo odczytywane za pomocą zwykłego testera,
  - Zdjąć pokrywę akumulatora (jeżeli obecna), aby
  osiągnie
  14,4V dla akumulatorów 12 Voltowych (7,2
  ułatwić ulatnianie się gazów wydzielanych podczas
  dla akumulatorów 6Voltowych i 28,8V dla
  ładowania.
  akumulatorów
  24Voltowych) zaleca się przerwanie
  - Sprawdzić, czy poziom elektrolitu zakrywa płytki
  ładowania.
  akumulatorów; w przeciwnym razie należy dolać
  destylowanej wody aż do ich zalania na 5 -10 mm.
  Równoczesne ładowanie kilku akumulatorów
  Tego rodzaju operację należy wykonać z najwyższą
  UWAGA!
  ZACHOWAĆ
  SZCZEGÓLNĄ
  ostrożnością : UWAGA; nie ładować akumulatorów o
  OSTROŻNOŚĆ PODCZAS TEJ OPERACJI PONIEWAŻ
  różnych pojemnościach, stopniu rozładowania oraz
  E L E K T R O L I T J E S T K WA S E M
  BARDZO
  rodzaju.
  KOROZYJNYM.
  Jeżeli należy naładować kilka akumulatorów
  - Przypomina się, że dokładny stan naładowania
  równocześnie można zastosować połączenia
  akumulatora można określić jedynie przy użyciu
  ”szeregowe” lub ”równoległe”. Pomiędzy dwoma
  densymetru, który umożliwia zmierzenie specyficznej
  układami zalecane jest wykonanie połączenia
  gęstości elektrolitu;
  szeregowego, ponieważ w ten sposób możliwe jest
  orientycyjnie ważne są następujące wartości gęstości
  sprawdzenie prądu, krążącego w każdym akumulatorze,
  substancji rozpuszczonej (Kg/l w temp. 20°C):
  który będzie analogiczny jak prąd, sygnalizowany na
  1.28 = akumulator naładowany;
  amperomierzu.
  1.21 = akumulator częściowo wyładowany;
  UWAGA: W przypadku połączenia szeregowego dwóch
  1.14 = akumulator rozładowany.
  akumulatorów o napięciu znamionowym równym 12V,
  - Po odłączeniu przewodu z sieci zasilania ustawić
  zalecane jest ustawienie przełącznika 12V/24V na 24V,
  przełącznik ładowania na 6/12 V lub 12/24 V (jeżeli
  - 36 - • Page 37

  jeżeli występuje.
  RYS. D
  KONIEC ŁADOWANIA
  - Odłączyć zasilanie prostownika wyjmując wtyczkę
  przewodu z gniazda sieciowego.
  - Rozłączyć zacisk koloru czarnego od podwozia
  samochodu lub od zacisku ujemnego akumulatora
  (symbol -).
  - Rozłączyć zacisk koloru czerwonego od zacisku
  dodatniego akumulatora (symbol +).
  - Przenieść prostownik w suche miejsce.
  - Zamknąć komory akumulatora odpowiednimi
  zatyczkami (jeżeli obecne).
  URUCHOMIENIE
  Przed uruchomieniem pojazdu należy upewnić się,
  czy akumulator został prawidłowo podłączony do
  odpowiednich zacisków (+ i -) oraz czy jest w dobrym
  stanie (nie zasiarczony i nie uszkodzony).
  N i e u r u c h a m i a ć n i g d y p o j a z d ó w, k t ó r y c h
  akumulatory nie są podłączone do odpowiednich
  zacisków; obecność akumulatora jest decydująca w
  celu wyeliminowania ewentualnych przepięć, które
  mogłyby powstawać w wyniku energii
  nagromadzonej w kablach łączących podczas fazy
  uruchamiania.
  Podczas uruchamiania należy ustawić wyłącznik (jeżeli
  występuje) lub przełącznik w pozycji uruchomienia, na
  napięciu odpowiadającym wartości pojazdu
  przeznaczonego do uruchomienia.
  RYS. E
  Przed obróceniem kluczyka zapłonu niezbędne jest
  wykonanie 5-10 minutowego szybkiego ładowania, co
  bardzo ułatwi uruchamianie pojazdu.
  Operacja szabkiego ładowania powinna zostać
  wykonana po ustawieniu prostownika w pozycji
  ładowania a NIE w pozycji uruchamiania.
  Uruchomienie nastąpi po wciśnięciu przycisku zdalnego
  sterowania (tylko dla urządzeń trójfazowych).
  Prąd dostarczany zostanie wskazany na podziałce
  amperomierza o większym zasięgu.
  UWAGA: Przed rozpoczęciem operacji należy
  uważnie śledzić zalecenia producentów pojazdów!
  - Upewnić się, że linia zasilania jest odpowiednio
  zabezpieczona przez bezpieczniki lub wyłączniki
  automatyczne, o wartości odpowiadającej wartości
  podanej na tabliczce i oznaczonej symbolem
  (
  ).
  - Aby unikać przegrzewania się prostowników do
  ładowania akumulatorów należy wykonywać operację
  uruchamiania ŚCIŚLE przestrzegając cykli
  praca/przerwa, podanych na urządzeniu (na przykład:
  START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Nie przekraczać
  zaleceń, jeżeli silnik pojazdu nie zostanie uruchomiony:
  można spowodować poważne uszkodzenie
  akumulatora lub nawet oprzyrządowania elektrycznego
  pojazdu.
  5. ZABEZPIECZENIA (RYS. F)
  Prostownik P jest wyposażony w zabezpieczenie, które
  zadziała w następujących przypadkach:
  - Przeciążenie (nadmierne dostarczanie prądu w
  kierunku akumulatora).
  - Zwarcie (kleszcze ładujące stykają się ze sobą).
  - Zamiana biegunowości na zaciskach akumulatora.
  - W przypadku dokonywania wymiany w urządzeniach
  wyposażonych w bezpieczniki należy zawsze stosować
  takie same części zamienne, posiadające tę samą
  wartość prądu znamionowego.
  UWAGA: Wymiana bezpiecznika o wartościach
  prądu różnych od wartości podanych na tabliczce
  może powodować szkody dla osób lub przedmiotów.
  Z tego samego powodu należy bezwzględnie unikać
  zastępowania bezpiecznika przez mostki miedziane
  lub mostki wykonane z innego materiału.
  Operację wymiany bezpieczników należy zawsze
  wykonać po ODŁĄCZENIU kabla zasilania od sieci.

  6. WSKAZÓWKI UŻYTECZNE
  - Wyczyścić zacisk dodatni i ujemny z możliwych osadów
  tlenku, aby zapewnić w ten sposób dobry styk kleszczy.
  - Bezwzględnie unikać stykania się ze sobą dwóch
  kleszczy podczas, kiedy prostownik P jest włączony do
  sieci. W tym przypadku zostanie spalony bezpiecznik.
  - Jeżeli akumulator, z którym zamierza się używać
  prostownik P jest na stałe zamontowany w pojeździe,
  należy przeczytać również instrukcję obsługi i/lub
  konserwacji pojazdu, pod hasłem "INSTALACJA
  ELEKTRYCZNA" lub "KONSERWACJA". Przed
  przystąpieniem do ładowania najlepiej jest rozłączyć
  kabel dodatni, będący częścią instalacji elektrycznej
  pojazdu.
  - Przed podłączeniem akumulatora do prostownika
  należy sprawdzić napięcie, przypomina się, że 3 korki
  charakteryzują akumulator 6 woltowy, natomiast 6
  korków akumulator 12 woltowy. W niektórych
  przypadkach mogą występować dwa akumulatory 12
  woltowe połączone szeregowo, w tym przypadku dla
  załadowania obu akumulatorów wymagane jest
  napięcie 24 wolt. Aby zapewnić równowagę podczas
  ładowania należy upewnić się, że posiadają one te
  same parametry.
  - Przed uruchomieniem pojazdu należy wykonać szybkie
  ładowanie trwające kilka minut: ograniczy to prąd
  uruchamiający, pobierając również mniejszą ilość
  prądu z sieci. Należy pamiętać, aby upewnić się przed
  uruchomieniem pojazdu, czy akumulator został
  prawidłowo podłączony do odpowiednich zacisków (+ i ) oraz czy jest w dobrym stanie (nie zasiarczony i nie
  uszkodzony).
  Nie uruchamiać nigdy pojazdów, których akumulatory
  nie są podłączone do odpowiednich zacisków;
  obecność akumulatora jest decydująca w celu
  wyeliminowania ewentualnych przepięć, które mogłyby
  powstawać w wyniku energii nagromadzonej w kablach
  łączących podczas fazy uruchamiania.
  - Jeżeli uruchomienie nie nastąpi nie nalegać ale
  odczekać kilka minut i powtórzyć operację szybkiego
  ładowania.
  - Uruchomienia należy zawsze wykonywać na
  podłączonych akumulatorach, patrz paragraf
  URUCHAMIANIE.

  ______________( CZ )_____________
  NÁVOD K POUŽITÍ

  UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM NABÍJEČKY
  AKUMULÁTORŮ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K
  POUŽITÍ!
  1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ
  TÉTO NABÍJEČKY AKUMUÁTORŮ

  - Během nabíjení se z akumulátorů uvolňují výbušné
  plyny, a proto zabraňte vzniku plamenů a jisker.
  NEKUŘTE.
  - Umístěte nabíjený akumulátor do větraného prostoru.

  - Osoby, které nemají zkušenosti se zařízením, by
  měly být před jeho používáním vhodně vyškoleny.
  - Osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, senzorické
  nebo mentální schopnosti nejsou dostačující pro
  správné použití zařízení, musí být během jeho
  použití pod dozorem osoby zodpovědné za jejich
  bezpečnost.
  - 37 - • Page 38

  - Děti musí být pod dozorem s cílem ujistit se, že si
  nebudou hrát se zařízením.
  - Nabíječku akumulátorů používejte pouze uvnitř a
  ujistěte se, že ji používáte v dobře větraných
  prostorech: NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO SNĚHU.
  - Před zapojením nebo odpojením nabíjecích kabelů od
  akumulátoru odpojte napájecí kabel ze sítě.
  - Nepřipojujte ani neodpojujte kleště k/od akumulátoru
  během činnosti nabíječky akumulátorů.
  - V žádném případě nepoužívejte nabíječku
  akumulátorů uvnitř vozidla nebo v prostoru motoru.
  - Napájecí kabel nahraďte pouze originálním kabelem.
  - Nepoužívejte nabíječku akumulátorů pro nabíjení
  akumulátorů, které nelze nabíjet.
  - Zkontrolujte, zda napájecí napětí, které je k dispozici,
  odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku
  nabíječky akumulátorů.
  - Abyste při použití nabíječky akumulátorů k nabíjení i ke
  startování nepoškodili elektroniku vozidel, pozorně si
  přečtěte, uschovejte a dodržujte upozornění dodaná
  výrobcem samotných vozidel; to samé platí i pro
  pokyny dodané výrobcem akumulátorů.
  - Součástí této nabíječky akumulátorů jsou komponenty,
  jako např. vypínače nebo relé, které mohou vyvolat
  vznik oblouku nebo jiskry; proto při použití nabíječky
  akumulátorů v autodílně nebo v podobném prostředí
  uložte nabíječku do místnosti nebo do obalu vhodného
  k tomuto účelu.
  - Zásahy do vnitřních částí nabíječky akumulátorů v
  rámci oprav nebo údržby může provádět pouze
  zkušený personál.
  - UPOZORNĚNÍ: POZOR, NEBEZPEČÍ! PŘED
  VYKONÁNÍM JAKÉKOLI OPERACE V RÁMCI
  JEDNODUCHÉ ÚDRŽBY NABÍJEČKY
  AKUMULÁTORŮ ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL ZE
  SÍTĚ!
  - Zkontrolujte, zda je zásuvka vybavena ochranným
  uzemněním.
  - U modelů, které jím nejsou vybaveny, připojujte k
  zásuvce zástrčky vhodné proudové kapacity
  odpovídající hodnotě pojistky uvedené na štítku.
  2. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POPIS
  - Tato nabíječka akumulátorů umožňuje nabíjení
  olovených akumulátorů s volným elektrolytem,
  používaných v motorových vozidlech (benzínových i
  naftových), motocyklech, plavidlech, atd.
  - Nabíjecí proud dodávaný zařízením klesá podle křivky
  W a v souladu s normou DIN 41774.
  - Skříň, ve které je nainstalován, je charakterizována
  stupněm ochrany IP 20 a je chráněna proti přímému i
  nepřímému dotyku prostřednictvím zemnicího vodiče v
  souladu s předpisem pro přístroj třídy I.

  3. INSTALACE
  MONTÁŽ (OBR. A)
  - Rozbalte nabíječku akumulátorů a proveďte montáž
  oddělených částí nacházejících se v obalu.
  - Modely s vozíkem se instalují do svislé polohy.
  UMÍSTĚNÍ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ
  - Umístěte nabíječku akumulátoru tak, aby se během
  své činnosti nacházela ve stabilní poloze, a ujistěte se,
  že nic nebrání přístupu vzduchu příslušnými otvory, a
  že je tedy zaručena dostatečná ventilace.
  PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ
  - Nabíječka akumulátorů musí být připojena výhradně k
  napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem.
  Zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá provoznímu
  napětí.
  - Napájecí vedení bude muset být vybaveno ochrannými
  systémy, jako např. pojistkami nebo automatickými
  vypínači, schopnými snášet maximální proudovou
  zátěž zařízení.
  - Připojení do sítě musí být provedeno použitím
  příslušného kabelu.
  - Případné prodlužovací kabely napájecího kabelu musí
  mít vhodný průřez, který nesmí být v žádném případě
  menší než průřez dodaného kabelu.

  - Je povinností uzemnit přístroj s použitím žlutozeleného
  vodiče napájecího kabelu, označeného štítkem ( W
  ),
  zatímco ostatní vodiče budou připojeny k rozvodu
  napětí.

  4. ČINNOST
  PŘÍPRAVA K NABÍJENÍ
  POZN.: Před přistoupením k nabíjení se přesvědčte,
  zda kapacita akumulátorů (Ah), které hodláte nabíjet
  není nižší než kapacita uvedena na identifikačním
  štítku (C min).
  Vykonejte jednotlivé operace dle pokynů přísně
  dodržujíce níže uvedený postup.
  - Odmontujte kryty akumulátorů (jsou-li součástí), aby
  se mohly uvolnit plyny vznikající při nabíjení.
  - Zkontrolujte, zda hladina elektrolytu zakrývá mřížky
  emulátorů; v případě, že jsou odhaleny, dolijte
  destilovanou vodu tak, aby zůstaly ponořené 5-10
  mm.
  UPOZORNĚNÍ! VĚNUJTE TÉTO OPERACI
  MAXIMÁLNÍ POZORNOST, PROTOŽE ELEKTROLYT
  JE TVOŘEN VYSOCE KOROSIVNÍ KYSELINOU.
  - Připomínáme, že přesný stav nabití akumulátorů
  může být určen pouze s použitím hustoměru, který
  umožňuje změřit specifickou hustotu elektrolytu;
  orientačně platí následující hodnoty hustoty roztoku
  (kg/l při 20 °C):
  1.28 = nabitý akumulátor;
  1.21 = polonabitý akumulátor;
  1.14 = vybitý akumulátor.
  - Při nabíjecím kabelu odpojeném ze sítě přepněte
  přepínač nabíjení 6/12 V nebo 12/24 V (je-li součástí)
  podle jmenovitého napětí akumulátoru určeného pro
  nabíjení.
  - Přepněte přepínač/e regulace nabíjení (je-li součástí)
  požadovaným způsobem (OBR.B LOW běžné
  nabíjení, HIGH rychlé nabíjení).
  - Zkontrolujte polaritu svorek akumulátorů: Kladný pól
  označený symbolem + a záporný pól označený
  symbolem -.
  POZNÁMKA: Když se symboly neshodují, pamatujte,
  že kladný pól je ten, který není připojen k podvozku
  auta.
  - Připojte nabíjecí kleště červené barvy ke kladnému
  pólu akumulátoru (symbol +).
  - Připojte nabíjecí kleště černé barvy k podvozku auta, v
  dostatečné vzdálenosti od akumulátoru a od
  palivového rozvodu.
  POZNÁMKA: Když akumulátor není nainstalován v
  autě, vykonejte připojení přímo k zápornému pólu
  akumulátoru (symbol -).
  NABÍJENÍ
  - Zajistěte nabíjení nabíječky akumulátoru připojením
  nabíjecího kabelu do sítě.
  - Ampérmetr (je-li součástí) ukazuje proud (v
  ampérech) nabití akumulátoru: Během této fáze bude
  možné pozorovat, že údaj na ampérmetru se pomalu
  zmenší až na velmi nízké hodnoty, v návaznosti na
  kapacitu a podmínky akumulátoru.
  OBR. C
  POZNÁMKA: Když je akumulátor nabitý, bude také
  možné pozorovat vznik „varu“ kapaliny nacházející se v
  akumulátoru. Doporučuje se přerušit nabíjení již při vzniku
  tohoto jevu, aby se předešlo poškození akumulátoru.
  AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ
  U MODELŮ, KTERÉ JEJ UMOŽŇUJÍ:
  1- Přepínač v poloze odpovídající automatickému
  nabíjení. (
  TRONIC).
  Během této fáze bude nabíječka neustále kontrolovat
  napětí na pólech akumulátoru a dle potřeby bude
  automaticky poskytovat nebo zastavovat nabíjecí
  proud směrující do akumulátoru.
  2- Přepínač v poloze odpovídající manuálnímu nabíjení.
  ( CHARGE).
  V této poloze je automatická funkce vypnuta.
  Všechny ostatní informace týkající se způsobu
  nabíjení akumulátorů jsou uvedeny v návodu k použití.
  - 38 - • Page 39

  UPOZORNĚNÍ: HERMETICKY UZAVŘENÉ
  AKUMULÁTORY.
  V případě potřeby nabít tenhle druh akumulátoru,
  postupujte s maximální opatrností. Proveďte pomalé
  nabíjení a mějte pod kontrolou napětí na svorkách
  akumulátoru. Když toto napětí, které je možné snadno
  změřit prostřednictvím běžného multimetru, dosáhne
  14,4 V u 12-voltových akumulátorů (7,2 V u 6voltových a 28,8 V u 24-voltových akumulátorů)
  doporučuje se nabíjení přerušit.
  Současné nabíjení více akumulátorů
  Provádění této operace věnujte maximální pozornost:
  UPOZORNĚNÍ: nenabíjejte současně akumulátory
  odlišného druhu, s odlišnou kapacitou nebo vybíjením.
  V případě, že je třeba nabít více akumulátorů současně,
  můžete použít „sériové“ nebo „paralelní“ zapojení. Z obou
  možných systémů doporučujeme zvolit sériové zapojení,
  které umožňuje kontrolu proudu proudícího v každém z
  akumulátorů, protože jeho hodnota bude odpovídat
  proudu znázorněnému ampérmetrem. POZNÁMKA: V
  případě sériového zapojení dvou akumulátorů s
  jmenovitým napětím 12V doporučujeme přepnout
  přepínač 12V/24V (je-li součástí) do polohy 24V.
  OBR. D
  UKONČENÍ NABÍJENÍ
  - Odpojte napájení nabíječky akumulátorů odpojením
  napájecího kabelu ze sítě.
  - Odpojte nabíjecí kleště černé barvy od podvozku auta
  nebo ze záporného pólu akumulátoru (symbol -).
  - Odpojte nabíjecí kleště červené barvy z kladného pólu
  akumulátoru (symbol +).
  - Uložte nabíječku akumulátoru na suché místo.
  - Zavřete články akumulátoru příslušnými uzávěry
  (jsou-li součástí).
  STARTOVÁNÍ
  Před zahájením startování vozidla se ujistěte, že je
  akumulátor správně připojen k příslušným svorkám
  (+ a -) a že se nachází v dobrém stavu (nedošlo v něm k
  vytvoření síranu a není vadný).
  V žádném případě neprovádějte startování vozidel s
  akumulátory odpojenými od příslušných svorek;
  přítomnost akumulátoru je určující pro odstranění
  případných přepětí, která by mohla vzniknout díky
  energii nahromaděné ve spojovacích kabelech
  během startování.
  Při startování přepněte přepínač (je-li součástí) nebo
  vypínač do polohy startování s napětím odpovídajícím
  startovanému prostředku.
  OBR. E
  Před otočením klíče zapalování je nezbytné provést
  rychlé nabití, které trvá 5-10 minut, aby se výrazně
  usnadnilo samotné startování. Operace rychlého nabití
  musí být provedena výhradně s nabíječkou v poloze
  nabíjení, NIKOLI v poloze startování.
  Startování se spouští stisknutím tlačítka dálkového
  ovládání (pouze u třífázového provedení).
  Poskytovaný proud je zobrazován na stupnici
  ampérmetru s vyšší kapacitou.
  UPOZORNĚNÍ: Před zahájením startování se
  důkladně seznamte s upozorněními výrobce vozidel!
  - Ujistěte se, že je napájecí vedení chráněno pojistkami
  nebo automatickými jističi s hodnotou odpovídající
  jmenovité hodnotě uvedené na štítku a označené
  symbolem (
  ).
  - Aby se předešlo přehřátí nabíječky, provádějte operace
  startování za PŘÍSNÉHO dodržení cyklů pracovní
  činnosti/pauzy, uvedených na zařízení (příklad:
  STARTOVÁNÍ 3s ZAPNUTÍ 120s VYP.-5 CYKLŮ) V
  případě, že motor vozidla nebude nastartován,
  nepokračujte v pokusech o nastartování: Skutečně by
  mohlo dojít k vážnému poškození akumulátoru nebo
  dokonce k poškození elektroinstalace vozidla.
  5. OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ (OBR. F)
  Nabíječka akumulátorů je vybavena ochranou, která

  -

  zasahuje v případě:
  Přetížení (nadměrný proud dodávaný do akumulátoru).
  Zkratu (nabíjecí kleště jsou vzájemně spojené).
  Záměny polarity na svorkách akumulátoru.
  U zařízení vybavených pojistkami je v případě jejich
  výměny povinné použití obdobných pojistek se stejnou
  jmenovitou hodnotou proudu.

  UPOZORNĚNÍ: Výměna pojistky za jinou s
  odlišnými hodnotami proudu, než jsou hodnoty
  uvedené na identifikačním štítku, by mohla způsobit
  škody na zdraví a majetku. Ze stejného důvodu se
  bezpodmínečně vyhněte nahrazování pojistky
  měděnými přemosťovacími dráty nebo jiným
  materiálem.
  Operace výměny pojistky musí být pokaždé
  provedena s napájecím kabelem ODPOJENÝM ze sítě.
  6. PRAKTICKÉ RADY
  - Vyčistěte zápornou a kladnou svorku od možných
  nánosů oxidu, abyste zajistili dobrý kontakt kleští.
  - Jednoznačně se vyhněte přímému spojení dvou kleští,
  když je nabíječka akumulátorů zapojena do sítě. V
  takovém případě dojde k vypálení pojistky.
  - Když je akumulátor, který se má nabíjet nabíječkou
  akumulátorů, pevně vložen do vozidla, seznamte se
  také s návodem k použití a/nebo údržbě vozidla,
  konkrétně s částí „ELEKTROINSTALACE“ nebo
  „ÚDRŽBA“. Před zahájením nabíjení je vhodné odpojit
  kladný kabel, který tvoří součást elektroinstalace
  vozidla.
  - Před připojením akumulátoru k nabíječce zkontrolujte
  jeho napětí; připomínáme, že 3 uzávěry charakterizují
  akumulátor s napětím 6 Voltů, 6 uzávěrů akumulátor s
  napětím 12 Voltů. V některých případech se může
  jednat o dva akumulátory s napětím 12 Voltů, zapojené
  do série; v takovém případě je k současnému nabíjení
  obou akumulátorů potřebné napětí 24 Voltů. Ujistěte
  se, že se oba akumulátory vyznačují stejnými
  vlastnostmi, abyste předešli nerovnoměrnému
  nabíjení.
  - Před startováním proveďte rychlé nabití trvající několik
  minut: Toto opatření sníží startovací proud a omezí tak
  proudový odběr ze sítě. Před zahájením startování
  vozidla se ujistěte, že je akumulátor správně připojen k
  příslušným svorkám (+ a -) a že se nachází v dobrém
  stavu (nedošlo v něm k vytvoření síranu a není vadný).
  V žádném případě neprovádějte startování vozidel s
  akumulátory odpojenými od příslušných svorek;
  přítomnost akumulátoru je určující pro odstranění
  případných přepětí, která by mohla vzniknout díky
  energii nahromaděné ve spojovacích kabelech během
  startování.
  - Když nedojde k nastartování, netrvejte na něm, ale
  vyčkejte několik minut a zopakujte úkon rychlého nabití.
  - Startování se provádí vždy při zapnutém akumulátoru
  viz odstavec STARTOVÁNÍ.

  ______________( SK )_____________
  NÁVOD NA POUŽITIE

  UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM NABÍJAČKY
  AKUMULÁTOROV SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD
  NA POUŽITIE!
  1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
  POUŽITIE TEJTO NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV

  - 39 -

  Počas nabíjania sa z akumulátorov uvoľňujú výbušné
  plyny a preto zabráňte vzniku plameňov a iskier. • Page 40

  -

  NEFAJČITE.
  Umiestnite nabíjaný akumulátor do vetraného
  priestoru.

  - Osoby, ktoré nemajú skúsenosti so zariadením, by
  mali byť pred jeho používaním vhodne vyškolené.
  - Osoby (vrátane detí), ktorých fyzické, senzoriálne
  alebo mentálne schopnosti nie sú dostačujúce pre
  správne použitie zariadenia, musia byť počas jeho
  použitia pod dozorom osoby zodpovednej za ich
  bezpečnosť.
  - Dávajte pozor, aby sa deti so zariadením nehrali.
  - Nabíjačku akumulátorov používajte len v interiéri a
  uistite sa, že ju používate v dostatočne vetraných
  priestoroch: NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ALEBO
  SNĚHU.
  - Pred zapojením alebo odpojením nabíjacích káblov od
  akumulátora odpojte napájací kábel zo siete.
  - Nepripájajte ani neodpájajte kliešte ku/od akumulátoru
  počas činnosti nabíjačky akumulátorov.
  - V žiadnom prípade nepoužívajte nabíjačku
  akumulátorov vo vnútri vozidla alebo v priestore
  motora.
  - Napájací kábel nahraďte iba originálnym káblom.
  - Nepoužívajte nabíjačku akumulátorov pre nabíjanie
  nenabíjateľných akumulátorov.
  - Skontrolujte, či napájacie napätie, ktoré je k dispozícii
  odpovedá napätiu uvedenému na identifikačnom štítku
  nabíjačky akumulátorov.
  - Aby ste pri použití nabíjačky akumulátorov na nabíjanie
  aj na štartovanie nepoškodili elektroniku vozidiel,
  pozorne si prečítajte, uschovajte a dodržujte
  upozornenie dodané výrobcom samotných vozidiel; to
  isté aj pre pokyny dodané výrobcom akumulátorov.
  - Súčasť tejto nabíjačky akumulátorov sú komponenty,
  ako napr. vypínače alebo relé, ktoré môžu vyvolať vznik
  oblúku alebo iskry; preto pri použití nabíjačky
  akumulátorov v autodielni alebo v podobnom prostredí,
  uložte nabíjačku do miestnosti alebo do obalu
  vhodného na tento účel.
  - Zásahy do vnútorných častí nabíjačky akumulátorov v
  rámci opráv alebo údržby môže vykonať už len skúsený
  personál.
  - UPOZORNENIE: POZOR, NEBEZPEČENSTVO!
  PRED VYKONANÍM AKÉKOĽVEK OPERÁCIE V
  RÁMCI JEDNODUCHEJ ÚDRŽBY NABÍJAČKY
  AKUMULÁTOROV, ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL
  ZO SIETE!
  - Skontrolujte, či je zásuvka vybavená ochranným
  uzemnením.
  - Modely, ktoré ním nie sú vybavené, pripájajte k
  zásuvke zástrčky s vhodnou prúdovou kapacitou,
  odpovedajúcou hodnote poistky uvedenej na štítku.
  2. ÚVOD A ZÁKLADNÝ POPIS
  - Táto nabíjačka akumulátorov umožňuje nabíjanie
  olovených akumulátorov s voľným elektrolytom
  používaných v motorových vozidlách (benzínových aj
  naftových), motocykloch, plavidlách, atď.
  - Nabíjací prúd dodávaný zariadením klesá podľa krivky
  W a v súlade s normou DIN 41774.
  - Skriňa, v ktorej je nabíjačka akumulátorov
  nainštalovaná, je charakterizovaná stupňom ochrany
  IP 20 a je chránená proti priamemu i nepriamemu
  dotyku prostredníctvom zemniaceho vodiča, v súlade s
  predpisom pre prístroj triedy I.

  3. INŠTALÁCIA
  MONTÁŽ (OBR. A)
  - Rozbaľte nabíjačku akumulátorov a vykonajte montáž
  oddelených častí nachádzajúcich sa v obale.
  - Modely s vozíkom sa inštalujú do zvislej polohy.
  UMIESTNENIE NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV
  - Umiestnite nabíjačku akumulátorov tak, aby sa v
  priebehu svojej činnosti nachádzala v stabilnej polohe
  a uistite sa, že nič nebráni prístupu vzduchu

  príslušnými otvormi a že je teda zaručená dostatočná
  ventilácia.
  PRIPOJENIE DO SIETE
  - Nabíjačka akumulátorov musí byť pripojená výhradne
  k napájeciemu systému s uzemneným nulovým
  vodičom.
  Skontrolujte, či napätie siete odpovedá
  prevádzkovému napätiu.
  - Napájacie vedenie bude musieť byť vybavené
  ochrannými systémami, ako napr. poistkami alebo
  automatickými vypínačmi, schopnými znášať
  maximálnu prúdovú záťaž zariadenia.
  - Pripojenie do siete musí byť vykonané použitím
  príslušného kábla.
  - Prípadné predlžovacie káble napájacieho kábla musia
  mať vhodný prierez, ktorý nesmie byť v žiadnom
  prípade menší než prierez dodaného kábla.
  - Je povinnosťou uzemniť prístroj s použitím
  žltozeleného vodiča napájacieho kábla, označeného
  štítkom ( W
  ), zatiaľ čo ostatné vodiče budú pripojené k
  rozvodu napätia.

  4. ČINNOSŤ
  PRÍPRAVA NA NABÍJANIE
  POZN.: Pred pristúpením k nabíjaniu sa presvedčte, či
  kapacita akumulátorov (Ah), ktoré chcete nabíjať
  nie je nižšia než kapacita uvedená na
  identifikačnom štítku (C min). Vykonajte jednotlivé
  operácie podľa pokynov prísne dodržujúce nižšie
  uvedený postup.
  - Odmontujte kryty akumulátorov (ak sú súčasťou), aby
  sa mohli uvoľniť plyny vznikajúce pri nabíjaní.
  - Skontrolujte, či hladina elektrolytu zakrýva mriežky
  akumulátora; v prípade, že sú odhalené, dolejte
  destilovanú vodu tak, aby zostali ponorené 5-10 mm.
  UPOZORNENIE! VENUJTE TEJTO OPERÁCII
  MAXIMÁLNU POZORNOSŤ, PRETOŽE ELEKTROLYT
  JE TVORENÝ VYSOKO KOROZÍVNOU KYSELINOU.
  - Pripomíname, že presný stav nabitia akumulátora
  môže byť určený len s použitím hustomeru, ktorý
  umožňuje zmerať špecifickú hustotu elektrolytu;
  orientačne platia nasledujúce hodnoty hustoty
  roztoku (kg/l pri 20 °C):
  1.28 = nabitý akumulátor;
  1.21 = polonabitý akumulátor;
  1.14 = vybitý akumulátor.
  - Pri nabíjacom kábli odpojenom zo siete prepnite
  prepínač nabíjania 6/12 V alebo 12/24 V (ak je
  súčasťou) podľa menovitého napätia akumulátora
  určeného pre nabíjanie.
  - Skontrolujte polaritu zvierok akumulátorov: kladný pól
  označený symbolom + a záporný pól označený
  symbolom -.
  POZNÁMKA: keď sa symboly nezhodujú, pamätajte,
  že kladný pól je ten, ktorý nie je pripojený k podvozku
  auta.
  - Pripojte nabíjacie kliešte červenej farby ku kladnému
  pólu akumulátora (symbol +).
  - Pripojte nabíjacie kliešte čiernej farby k podvozku auta,
  v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora a od
  palivového rozvodu.
  POZNÁMKA: keď akumulátor nie je nainštalovaný v
  aute, vykonajte pripojenie priamo k zápornému pólu
  akumulátora (symbol -).
  - Pripojte nabíjacie kliešte čiernej farby k podvozku auta,
  v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora a od
  palivového rozvodu.
  POZNÁMKA: keď akumulátor nie je nainštalovaný v
  aute, vykonajte pripojenie priamo k zápornému pólu
  akumulátora (symbol -).
  NABÍJANIE
  - Zabezpečte nabíjanie nabíjačky akumulátoru
  pripojením nabíjacieho kábla do siete.
  - Ampérmeter (ak je súčasťou) ukazuje prúd (v
  ampéroch) nabitia akumulátora: počas tejto fázy bude
  možné pozorovať, že údaj na ampérmetra sa pomaly
  zmenší až na veľmi nízke hodnoty, v náväznosti na
  - 40 - • Page 41

  kapacitu a podmienky akumulátora.
  OBR. C
  POZNÁMKA: Keď je akumulátor nabitý, bude taktiež
  možné pozorovať vznik „varu“ kvapaliny nachádzajúcej sa
  v akumulátore. Doporučuje sa prerušiť nabíjanie už pri
  vzniku tohoto javu, aby sa predišlo poškodeniu
  akumulátora.

  rýchle nabitie, ktoré trvá 5-10 minút, aby sa výrazne
  zjednodušilo samotné štartovanie.
  Úkon rýchleho
  nabitia musí byť vykonaný výhradne s nabíjačkou v
  polohe nabíjania a NIE v polohe štartovania.
  Štartovanie sa spúšťa stlačením tlačidla diaľkového
  ovládania (len pri trojfázovom vyhotovení).
  Poskytovaný prúd je zobrazovaný na stupnici ampérmetra
  s vyššou kapacitou.

  AUTOMATICKÉ NABÍJANIE
  U MODELOV, KTORÉ HO UMOŽŇUJÚ:
  1- Prepínač v polohe odpovedajúcej automatickému
  nabíjaniu. ( TRONIC)
  Počas tejto fázy bude nabíjačka neustále kontrolovať
  napätie na póloch akumulátora a podľa potreby bude
  automaticky poskytovať alebo zastavovať nabíjací
  prúd smerujúci do akumulátora.
  2- Prepínač v polohe odpovedajúcej manuálnemu
  nabíjaniu. (
  CHARGE)
  V tejto polohe je automatická funkcia vypnutá.
  Všetky ostatné informácie, týkajúce sa spôsobu
  nabíjania akumulátorov, sú uvedené v návode na
  použitie.

  UPOZORNENIE: Pred zahájením štartovania sa
  dôkladne zoznámte s upozorneniami výrobcu vozidiel!
  - Uistite sa, že je napájacie vedenie chránené poistkami
  alebo automatickými ističmi s hodnotou odpovedajúcou
  menovitej hodnote, uvedenej na štítku a označenej
  symbolom (
  ).
  - Aby sa predišlo prehriatiu nabíjačky, vykonajte operácie
  štartovania za PRÍSNEHO dodržania cyklov pracovnej
  činnosti/pauzy, uvedených na zariadení (napríklad:
  ŠTARTOVANIE 3s ZAPNUTIE 120s VYP.-5 CYKLOV)
  V prípade nenaštartovania motora vozidla nepokračujte
  v pokusoch o naštartovanie: skutočne by mohlo dôjsť k
  vážnemu poškodeniu akumulátora alebo dokonca k
  poškodeniu elektroinštalácie vozidla.

  UPOZORNENIE: HERMETICKY UZAVRETÉ
  AKUMULÁTORY.
  V prípade potreby nabitia takéhoto druhu
  akumulátora, postupujte s maximálnou opatrnosťou.
  Vykonajte pomalé nabíjanie a majte pod kontrolou
  napätie na svorkách akumulátora. Keď toto napätie,
  ktoré je možné ľahko odmerať prostredníctvom
  bežného multimetra, dosiahne 14,4 V pri 12-voltových
  akumulátorov (7,2 V pri 6-voltových a 28,8 V pri 24voltových akumulátorov) doporučuje sa nabíjanie
  prerušiť.

  5. OCHRANNÉ ZARIADENIA (OBR. F)
  Nabíjačka je vybavená ochranou, ktorá zasahuje v
  prípade:
  - Preťaženia (nadmerný prúd dodávaný do
  akumulátora).
  - Skratu (nabíjacie kliešte vzájomne spojené).
  - Zámeny polarity na svorkách akumulátora.
  - Ak je zariadenie vybavené poistkami, je nevyhnutné v
  prípade ich výmeny použiť obdobné poistky, s rovnakou
  menovitou hodnotou prúdu.

  Súčasné nabíjanie viacerých akumulátorov
  Tejto operácii venujte maximálnu pozornosť:
  UPOZORNENIE: nenabíjajte súčasne akumulátory
  odlišného druhu, s odlišnou kapacitou alebo vybíjaním.
  V prípade potreby nabiť viacero akumulátorov súčasne je
  možné použiť „sériové“ alebo „paralelné“ zapojenie. Z
  dvoch možných systémov sa odporúča zvoliť sériové
  zapojenie, umožňujúce kontrolu prúdu prúdiaceho v
  každom z akumulátorov, pretože jeho hodnota bude
  odpovedať prúdu znázornenému ampérmetrom.
  POZNÁMKA: V prípade sériového zapojenia dvoch
  akumulátorov s menovitým napätím 12 V sa odporúča
  prepnúť prepínač 12V/24V (ak je súčasťou) do polohy
  24V.
  OBR. D
  UKONČENIE NABÍJANIA
  - Odpojte napájanie nabíjačky akumulátorov odpojením
  napájacieho kábla zo siete.
  - Odpojte nabíjacie kliešte čiernej farby od podvozku
  auta alebo zo záporného pólu akumulátora (symbol -).
  - Odpojte nabíjacie kliešte červenej farby z kladného
  pólu akumulátora (symbol +).
  - Uložte nabíjačku akumulátora na suché miesto.
  - Zavrite články akumulátoru príslušnými uzávermi (ak
  sú súčasťou).
  ŠTARTOVANIE
  Pred zahájením štartovania vozidla sa uistite, že
  akumulátor je správne pripojený k príslušným
  svorkám (+ a -), a že sa nachádza v dobrom stave
  (nedošlo v ňom k vytvoreniu síranu a nie je chybný).
  V žiadnom prípade neštartujte vozidlo s
  akumulátorom odpojeným od príslušných svoriek;
  pripojenie akumulátora je určujúce na odstránenie
  prípadných prepätí, ktoré by mohli vzniknúť vďaka
  energii nazhromaždenej v spojovacích kábloch počas
  štartovania.
  Pri štartovaní prepnite prepínač (ak je súčasťou), alebo
  vypínač do polohy štartovania s napätím odpovedajúcim
  štartovanému vozidlu.
  OBR. E
  Pred otočením kľúča zapaľovania je potrebné vykonať

  UPOZORNENIE: Použitie poistky s odlišnými
  hodnotami prúdu, ako sú hodnoty uvedené na
  identifikačnom štítku, by mohla spôsobiť škody na
  zdraví a majetku. Z rovnakého dôvodu v žiadnom
  prípade nenahradzujte poistky medenými
  premosťovacími drôtmi alebo iným vodivým
  materiálom.
  Poistka musí byť vždy menená s napájacím káblom
  ODPOJENÝM zo siete.
  6. PRAKTICKÉ RADY
  - Vyčistite zápornú a kladnú svorku od možných nánosov
  oxidu, aby ste zaistili dobrý kontakt klieští.
  - Keď je nabíjačka akumulátorov zapojená do siete,
  zabráňte vzájomnému kontaktu dvoch klieští. V
  takomto prípade dôjde k prerušeniu poistky.
  - Keď je akumulátor, ktorý sa má nabíjať nabíjačkou,
  pevne vložený do vozidla, oboznámte sa aj s návodom
  na použitie a/alebo údržbu vozidla, konkrétne s časťou
  „ELEKTROINŠTALÁCIA“ alebo „ÚDRŽBA“.
  Pred
  nabíjaním je vhodné odpojiť kladný kábel, tvoriaci
  súčasť elektroinštalácie vozidla.
  - Pred pripojením akumulátora k nabíjačke skontrolujte
  jeho napätie; pripomíname, že 3 uzávery charakterizujú
  akumulátor s napätím 6 Voltov, 6 uzáverov akumulátor s
  napätím 12 Voltov. V niektorých prípadoch sa môže
  jednať o dva akumulátory s napätím 12 Volt, zapojené
  do série; v takomto prípade je k súčasnému nabíjaniu
  obidvoch akumulátorov potrebné napätie 24 Volt.
  Uistite sa, že sa obidva akumulátory vyznačujú
  rovnakými vlastnosťami, aby ste predišli
  nerovnomernému nabíjaniu.
  - Pred štartovaním vykonajte rýchle nabitie, trvajúce
  niekoľko minút: toto opatrenie znížia štartovací prúd a
  obmedzí tak prúdový odber zo siete. Pred zahájením
  štartovania vozidla sa uistite, že akumulátor je správne
  pripojený k príslušným svorkám (+ a -), a že sa
  nachádza v dobrom stave (nedošlo v ňom k vytvoreniu
  síranu a nie je vadný).
  V žiadnom prípade neštartujte vozidlo s akumulátorom
  odpojeným od príslušných svoriek; pripojenie
  akumulátora je určujúce na odstránenie prípadných
  prepätí, ktoré by mohli vzniknúť vďaka energii
  nazhromaždenej v spojovacích kábloch počas
  štartovania.
  - 41 - • Page 42

  - Keď nedôjde k naštartovaniu, vozidlo ďalej neštartujte a
  vyčkajte niekoľko minút, kým zopakujete úkon rýchleho
  nabitia.
  - Štartovanie sa vykonáva vždy pri zapnutom
  akumulátore - viď odstavec ŠTARTOVANIE.

  ______________( SI )_____________
  PRIROČNIK NAVODIL ZA UPORABO

  ploščici.

  2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS
  - Ta polnilec baterij polni baterije na svinec in proste
  eletktrolite, ki se uporabljajo pri motornih vozilih
  (bencin, dizel), motorjih, plovilih, itd..
  - Napojalni električni tok aparata pojenja po značajni
  krivulji W in v skladu z normo DIN 41774.
  - Posoda, v kateri je nameščen, ima zaščito IP 20 in je
  zavarovan pred neposrednim stikom prek
  ozemljitvenega vodnika, kot je predpisano za naprave
  I. razreda.

  3. INSTALACIJA
  OPREMA (SLIKA A)
  - Iz ovoja odstranite polnilnik akumulatorjev, pritrdite
  priložene dele, ki so v embalaži.
  - Modeli z vozički se nameščajo v vertikalni položaj.

  POZOR: PRED UPORABO POLNILCA BATERIJ
  POZORNO PREBERITE PRIROČNIK NAVODIL
  ZA UPORABO!
  1. SPLOŠNA VARNOST ZA UPORABO TEGA
  POLNILCA BATERIJ

  - Med samim polnjenjem baterija oddaja eksplozivne
  pline, preprečite da ne pride do iskrenja in plamena.
  PREPOVEDANO KAJENJE.
  - Baterije, ki se polnijo, namestiti v zračen prostro

  - Neizkušeno osebje je treba pred uporabo naprave
  primerno poučiti.
  - Osebe (vključno z otroki), katerih fizične, čutne ali
  umske sposobnosti ne zadoščajo za pravilno
  uporabo naprave, mora med njeno uporabo
  nadzorovati oseba, odgovorna za njihovo varnost.
  - Otroke je treba nadzorovati, da bi zagotovili, da se z
  napravo ne bodo igrali.
  - Uporablajti polnilec baterij isključno v notranjosti in se
  poprej prepričati, da se delo izvaja v dobro zračenih
  prostorih: NE IZPOSTAVLJATI DEŽJU ALI SNEGU.
  - Izključiti napojni kabel iz električnega omrežja preden
  priključite napojne kable baterije.
  - Ne vezati ali odvezati ščipalke na baterijo z polnilcem
  baterije v delovanju.
  - V nobenem primeru ne uporanljati polnilca baterij v
  notranjosti vozila in niti v prtljažniku avta.
  - Napojni kabel zamenjati samo z originalnimi rezervnimi
  deli.
  - Ne uporabljati polnilca baterij za poljnjenje baterij ki se
  ne polnijo.
  - Preveriti, da je napetost napajanja ustrezna označeni
  na tablici podatkov polnilca baterij.
  - Za pravilno uporabo polnilca baterij upoštevajte
  navodila in opozorila, ki jih je oskrbel proizvajalec
  polnilca batterij, kakor tudi proizvajalec vozila. To pa
  zato, da nebi prišlo do poškodb elektronike vozila.
  - Ta polnilec baterij zajema dele kot sta stiko in rele,
  katera lahko povzročita električno napetost most ali
  iskrenje, zato ga je potrebno shraniti in namestiti v
  primernih prostorih ali zaščiti pred vžigom; še posebej,
  ko se uporablja v delavnici ali podobnih prostorih.
  - Vzdrževalna in popravlajlna dela v notranjosti polnilca
  baterij se lahko izvajajo samo s strani izvedenca;
  osebja,ki je poučeno za takšno delo.
  - POZOR: ZMERAJ POPREJ IZKLJUČITI NAPAJALNI
  KABEL IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA, PREDEN SE
  IZVAJA KAKRŠEN KOLI VZDRŽEVALNI POSEG
  POLNILCA BATERIJ, NEVARNOST!
  - Preverite, da je vtičnica opremljena z zaščitno
  ozemljitvijo.
  - Pri modelih, kjer ni tako, povežite vtiče z ustreznim
  razponom na varovalko z vrednostjo, navedeno na

  LOKACIJA POLNILCA BATERIJ
  - V času delovanja polnilec namestiti na stabilno mesto
  in se hkrati prepričati, da ne preprečujete pretok zraka
  na odprtinah aparata, ki je potreben za zračenje
  slednjega.
  VEZAVA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
  - Polnilec baterij mora biti obvezno povezan na
  električno omrežje ki ima ozemljitev.
  Preveriti, da je napetost omrežja enakovredna
  napetosti delovanja.
  - Napajalna linija mora biti opremljena z zaščitnim
  sistemom kot sta: avtomatična varovalka ali stikalo, ki
  sta sposobna prenesti maksimalno absorbacijo
  aparata.
  - Povezava na električno omrežje mora biti izvedena z
  namenskim kablom.
  - Podaljški napajalnega kabla morajo biti enaki, oziroma
  nikoli majnšega premera od originala.
  - Aparat morate vedno priključiti na ozemljitev. Za to
  uporabite rumeno-zeleni napajalni kabel, označen z
  oznako ( W
  ), druga dva vodnika pa priključite v
  napetostno omrežje.

  4. DELOVANJE
  PRIPRAVE ZA POLNJENJE
  OPOZORILO: Preden pričnete z polnjenjem preverite,
  da je zmogljivost baterije (Ah), ki bi jih želeli polntli ni
  nižja od navedene na tablici (C min).
  Natančno izvesti navodila po naslednjem vrstnem
  redu:
  - Odstranite zamaške na bateriji (če so prisotni), tako,
  da bo lahko uhajal plin, ki nastane ob delovanju
  polnilca.
  - Preveriti, da je nivo elektrolita zadosten, da pokriva
  ploščice baterije; v primeru da so dkrite jih zalijte z
  destilirano vodo do prekritja v višini 5 -10 mm.
  POZOR! POSEBNO POZORNOST POSVETITE OB
  TEJ OPERACIJI, SAJ JE ELEKTRORIT IZREDNO
  JEDKA KISLINA.
  - Opozarjamo vas, da je mogoče natančno stanje
  akumulatorja določiti le z denzimetrom, ki omogoča
  merjenje specifične gostote elektrolita;
  na splošno veljajo naslednje vrednosti gostote
  raztopine (Kg/l pri 20° C):
  1,28 = poln akumulator;
  1,21 = na pol prazen akumulator;
  1,14 = prazen akumulator.
  - Z izvlečenim napajalnim kablom iz električnega
  omrežja nastavite smernik polnjenja na 6/12 V ali 12/24
  V (če je prisoten) v funkciji nominalne napetosti