Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
25
3. De rosse tang (positief) loskoppelen van het voertuig.
4. De tangen terug in hun eigen behuizing plaatsen.
Men raadt aan de starter zo vlug mogelijk op te laden.
Gebruikvandestarteralsvoedingsinrichting:
- Het deksel van de contactdoos type aansteker optillen
(Fig. A-2).
- De stekker van de aansteker van de te voeden
inrichting in de contactdoos van g.A-2 steken.
OPLADEN
Belangrijk! Om de integriteit van de batterij te
behouden, deze gedurende 12 uren opladen vóór
het gebruik, na ieder gebruik en in ieder geval alle
3 maanden.
Het is mogelijk de unit op te laden gebruikmakend
van een voeding aan 230VAC (gebruikmakend van de
voeder in dotatie) of middels voeding aan 12VDC. Men
raadt aan de batterij altijd volledig opgeladen te houden.
Een laag laadniveau kan de levensduur van de batterij
verminderen. Zich herinneren dat de tijd die nodig is
voor het opladen van de batterij afhangt van het aantal
uitgevoerde startoperaties. Om te controleren of de
batterij moet opgeladen worden, drukken op de drukknop
van g.A-3.
De drie leds van g.A-4signaleren de staat van laden
van de batterij met de volgende betekenis:
-
: de batterij is zeer ontladen;
-
: de batterij is ontladen;
-
: de batterij is volledig opgeladen.
De rode led “Charging” van g.A-5gaat aan wanneer de
unit aan het opladen is.
De gele led ”Remove Charger” van g. A-6 gaat aan
tijdens de fase van opladen wanneer de controle-
inrichting die de voeder of de batterij beschermt ingrijpt.
Men raadt aan de jack van de voeder los te koppelen van
de contactdoos van opladen.
Opladen met voeding A 230V AC
OPGELET: Uitsluitend de voeder in dotatie
gebruiken!
1- Eerst de stekker van de voeder (FIG. B-7) in een
contactdoos aan 230VAC steken.
Vervolgens de speciale uitgangsstekker (FIG.B-8 ) in
de contactdoos van opladen steken.
2- Veriëren of de schakelaar van g. C in de stand
“OFF” staat.
3- De led ”Charging” gaat aan en de starter is in fase
van opladen. De starter is voorzien van een controle-
inrichting die toestaat de overbelasting van de
batterij en de voeder te voorkomen. Het systeem in
opladen laten gedurende de tijd dat dit noodzakelijk
is.
Nota: om de staat van opladen van de batterij te
veriëren,devoederloskoppelenendrukkenopde
drukknopvang.A-3:Deledsvang.A-4signaleren
destaatvanopladenvandebatterijmetdehierboven
beschreven betekenis.
Opladen aan boord van het voertuig met voeding
12VDC:
OPGELET:Deoperatievanopladenuitvoeren
met het voertuig in beweging.
1- Veriëren of de schakelaar vang.Cin “OFF” staat.
2- De stekker van de aansteker van de kabel in
dotatie (Fig. B-10) in de speciaal daartoe bestemde
contactdoos aan boord van de auto of het vaartuig
steken.
3- De desbetreffende jack (Fig. B-9) van de kabel in
dotatie in de contactdoos van opladen van de starter
steken (FIG. A-7).
NOTA: deze functionaliteit dient om de starter in een
goede staat van opladen te houden tijdens de reis en
kan eventueel het bereiken van een volledig opladen niet
toestaan.
Pb
LOZING VAN DE BATTERIJ
De uitgeputte batterij van de starter moet gerecycleerd
worden. In sommige landen is dit verplicht. De
plaatselijke overheden voor de vaste afval contacteren
voor inlichtingen m.b.t. de recycling.
WAARSCHUWING: De batterij niet lozen door ze te
verbranden. Dit zou een ontplofng kunnen veroorzaken.
Voordat men de batterij loost, de blote uiteinden afdekken
met een isolerende kleefband geschikt voor dit doel
teneinde kortsluitingen te voorkomen. De batterij niet
blootstellen aan een intense warmte of een vuur want dit
zou een ontplofng kunnen veroorzaken.
SPECIFICATIES:
STARTER 12V
Type van batterijen:
- 12V hermetische batterij met lood, oplaadbaar.
Capaciteit van de batterij:
- 34Ah
Uitgangsstroom:
- 1800A met piekstroom;
Koperen kabels:
- geïsoleerd in PVC
Lengte kabel:
- 100cm
Lamp:
- LED
Uitgangscontact:
- twee contactdozen aanstekers 12VDC / max stroom
10A
Kenmerken:
- schakelaar 12V / OFF;
- bescherming in uitgang tegen de overbelastingen;
- automatische onderbreking laadniveau;
- seinled en geluidssignaal van omgekeerde polariteit.
Gewicht:
- 14kg
Inbegrepen toebehoren:
- Voeder (FIG. B-7) 12VDC/1200mA uitgang
- Verbindingskabel input/output (FIG. B-10).
STARTER 12V / 24V
Type van batterij:
- 12V hermetische batterij met lood, oplaadbaar.
Capaciteit van de batterij:
- 44Ah
Uitgangsstroom:
- 2500A met piekstroom
Koperen kabels:
- geïsoleerd in PVC
Lengte kabel:
- 100cm
Lamp:
- LED
25

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info